Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bonviva (ibandronic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBonviva
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturRoche Registration Ltd.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bonviva 150 mg pilloli miksija b’rita.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Fih 154.6 mg ta’ lactose anidru (ekwivalenti għal 162.75 mg lactose monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pilloli bojod sa fl-offwajt miksija b’rita, b’forma oblung immarkati “BNVA” fuq naħa u “150” fuq in- naħa l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura tal-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-menopawsa (ara sezzjoni 5.1). Intwera tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur tal-għonq femorali għadha ma ġietx stabbilita.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ pillola waħda miksija b’rita ta’ 150 mg darba kull xahar. Preferibilment, il-pillola għandha tittieħed fl-istess data kull xahar.

Bonviva għandu jittieħed wara lejl ta’ sawm (mill-inqas 6 sigħat) u siegħa qabel l-ewwel ikel jew xorb (għajr ilma) tal-ġurnata (ara sezzjoni 4.5) jew kwalunkwe prodott mediċinali jew supplimentazzjoni (inkluż kalċju) oħra li jittieħdu mill-ħalq.

F’każ li tinqabeż doża, il-pazjenti għandhom jiġu informati biex jieħdu pillola waħda ta’ Bonviva 150 mg filgħodu wara li l-pillola tiġi mfarrka, sakemm il-ħin sad-doża pprogrammata li jmiss huwa fi żmien sebat ijiem. Wara, l-pazjenti għandhom ikomplu jieħdu d-doża tagħhom darba fix-xahar fid- data pprogrammata oriġinali tagħhom.

Jekk id-doża pprogrammata li jmiss hija fi żmien sebat ijiem, il-pazjenti għandhom jistennew sad-doża li jmiss u wara jkomplu jieħdu pillola waħda darba fix-xahar kif ipprogrammat oriġinarjament. Il-pazjenti m’għandhomx jieħdu żewġ pilloli fl-istess ġimgħa.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari jekk l-ammont li jkunu qed jieħdu fid-dieta ma jkunx biżżejjed (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il- bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu Bonviva fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li tkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet speċjali Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Bonviva mhux irrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 ml/min minħabba esperjenza klinika limitata (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi meta t- tneħħija tal-krejatinina hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Bonviva fi tfal ta’ età inqas minn 18-il sena, u Bonviva ma kienx studjat f’din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali.

-Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ ma’ tazza ilma (180 sa 240 ml) waqt li l-pazjent ikun bil- qiegħda jew bilwieqfa f’pożizzjoni dritta. Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit (ilma tqil), huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

-Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu għal siegħa wara li jieħdu Bonviva.

-Ilma huwa l-uniku xorb li għandu jittieħed ma’ Bonviva.

-Il-pazjenti m’għandhomx jomogħdu jew isoffu l-pillola, minħabba l-potenzjal għal ulċerazzjoni orofarinġali.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1

-

Ipokalċimija

-

Anormalitajiet tal-esofagu li jittardjaw t-tbattil tal-esofagu bħal djuq jew akalasja

-

Inabbiltà li toqgħod bilwiefqa jew bilqiegħda dritt għal mill-inqas 60 minuta

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ipokalċimija

Ipokalċimija eżistenti għandha tiġi kkoreġuta qabel ma tinbeda terapija b’Bonviva. Disturbi oħra tal- metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali wkoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv. Teħid adegwat ta’ kalċju u ta’ vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha.

Irritazzjoni gastro-intestinali

Bisphosphonates mogħtija mill-ħalq jistgħu jikkawżaw irritazzjoni lokali tal-mukuża tal-apparat gastro-intestinali ta’ fuq. Minħabba l-possibbiltà ta’ dawn l-effetti irritanti u l-potenzjal ta’ rkadar tal- marda prinċipali, għandu jkun hemm kawtela meta Bonviva jingħata lill-pazjenti bi problemi attivi tal- apparat gastro-intestinali ta’ fuq li jkunu magħrufa (eż. esofagu ta’ Barrett, disfaġija, mard esofagali ieħor, gastrite, duwodenite jew ulċeri).

F’pazjenti li kienu qed jirċievu kura b’bisphosphonates orali kienu rrapportati reazzjonijiet avversi bħal esofaġite, ulċeri esofagali u brix esofagali, f’xi każijiet severi u li jeħtieġu dħul l-isptar, b’mod rari bi fsada jew segwit minn djuq jew perforazzjoni esofagali. Ir-riskju ta’ esperjenzi avversi esofagali severi jidher li huwa akbar f’pazjenti li ma jsegwux l-istruzzjoni tad-dożaġġ u/jew li jkomplu jieħdu bisphosphonates orali wara li jiżviluppaw sintomi li jissuġġerixxu irritazzjoni esofagali. Il-pazjenti għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-istruzzjonijiet tad-dożaġġ u jkunu kapaċi jsegwuhom (ara sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom joqogħdu attenti għal xi sinjali jew sintomi li jindikaw il-possibbiltà ta’ reazzjoni esofagali u l-pazjenti għandhom jiġu mgħallma biex iwaqqfu Bonviva u jfittxu attenzjoni medika jekk jiżviluppaw disfaġija, odinofaġija, uġigħ retrosternali jew ħruq ta’ stonku ġdid jew li rkada.

Filwaqt li ma kienet osservata l-ebda żjieda fir-riskju fi provi kliniċi kkontrollati, wara t-tqegħid fis- suq kien hemm rapporti ta’ ulċeri gastriċi u duwodenali bl-użu ta’ bisphosphonate orali, xi wħud severi u b’kumplikazzjonijiet.

Peress li prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi u bisphosphonates it-tnejn, huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandha tingħata attenzjoni waqt għoti flimkien.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bonviva għall-osteoporożi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Bonviva f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju konkomitanti.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jirċievu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bonviva. Waqt it- trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bonviva.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bonviva sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur trasversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il- lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn

ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfiqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe wġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Indeboliment renali

Minħabba esperjenza klinika limitata, Bonviva mhux irrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal- krejatinina taħt 30 ml/min (ara sezzjoni 5.2).

Intolleranza għal galactose

Dan il-prodott mediċinali fih lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal galactose, defiċjenza Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il- prodott mediċinali.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni tal-ikel u l-Prodott mediċinali

Il-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid meta jittieħed mill-ħalq ġeneralment tonqos fil-preżenza tal-ikel. B’mod partikolari, prodotti li fihom il-kalċju, inkluż il-ħalib, u ketajins oħra multivalenti (bħall- aluminju, l-magneżju u l-ħadid), x’aktarx jinterferixxu mal-assorbiment ta’ Bonviva, u dan huwa konsistenti ma’ sejbiet fl-istudji fuq l-annimali. Għalhekk, il-pazjenti għandhom isumu matul il-lejl (mill-inqas 6 sigħat) qabel ma jieħdu Bonviva u jkomplu jsumu għal siegħa wara t-teħid ta’ Bonviva (ara sezzjoni 4.2).

Interazzjonijiet ma’ Prodotti mediċinali oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix li żoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li fihom ketajins multivalenti

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li fihom ketajins multivalenti (bħall-aluminju, l-magneżju u l-ħadid) x’aktarx li jinterferixxu mal-assorbiment ta’ Bonviva. Għalhekk, il-pazjenti m’għandhomx jieħdu prodotti mediċinali oħra li jittieħdu mill-ħalq għal mill-inqas 6 sigħat qabel ma jieħdu Bonviva u għal siegħa wara li jieħdu Bonviva.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Nonsteroidal Anti-Inflammatory medicinal products) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastrointestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Imblokkaturi ta’ H2 jew inibituri tal-pompi tal-protoni

Fost aktar minn 1500 pazjent imdaħħla fl-istudju BM 16549 li qabbel korsijiet ta’ dożaġġ ta’ ibandronic acid ta’ kull xahar ma’ dożaġġ ta’ kuljum, 14 % u 18 % tal-pazjenti użaw imblokkaturi ta’ histamine (H2) jew inibituri tal-pompi tal-protoni wara sena u sentejn, rispettivament. Fost dawn il- pazjenti, l-inċidenza ta’ avvenimenti gastro-intestinali ta’ fuq fil-pazjenti kkurati b’Bonviva 150 mg darba fix-xahar kienet simili għal dik f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

F’voluntiera maskili b’saħħithom u f’nisa wara l-menopawsa, l-għoti ta’ ranitidine minn ġol-vina kkawża żjieda ta’ madwar 20% fil-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid, probabbilment bħala riżultat ta’ tnaqqis tal-aċidità gastrika. Madankollu, peress li din iż-żjieda taqa’ fil-varjabilità normali tal-

bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid, l-ebda tibdil fid-doża ma huwa kkunsidrat meħtieġ meta Bonviva jingħata flimkien ma’ antagonisti ta’ H2 jew ma’ sustanzi attivi oħrajn li jżiedu l-pH gastrika.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Bonviva huwa għal użu f’nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux jittieħed min-nisa li jistgħu joħorġu tqal.

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies mhux magħruf.

Bonviva m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina.

Bonviva m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bonviva ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastrointestinali, infjammazzjoni fl-għajnejn, (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti huma artralġja u sintomi jixbħu lill- influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall- perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (ara l-paragrafu “Marda li tixbah lill-influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata lista kompluta ta’ reazzjonijiet avversi magħrufa. Is-sigurtà ta’ kura orali b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pazjent ikkurati f’4 studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’ 3 snin dwar ksur (MF4411).

Fi studju ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawsa b’osteoprożi (BM 16549) is-sigurtà globali ta’ Bonviva 150 mg darba fix-xahar u ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet simili. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa kien ta’ 22.7 % u 25.0 % għal Bonviva 150 mg darba fix-xahar wara sena u wara sentejn, rispettivament. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ma wasslux għall- waqfien tat-terapija.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti b’użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (> 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax issir stima mid-dejta disponibbli). F’kull

sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li seħħew f’nisa wara l-menopawsa li kienu qed jirċievu Bonviva

150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III BM16549 u MF4411 u mill-esperjenza wara t-tqegħid fis-suq.

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Klassifika tal-

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Taħrix tal-

Reazzjoni ta’

Reazzjoni/xokk

immuni

 

ażżma

sensittività

anafilattiku*†

 

 

 

eċċessiva

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

 

 

nervuża

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Infjammazzjoni fl-

 

 

 

 

għajnejn*

 

Disturbi gastro-

Esofaġite,

Esofaġite

Duwodenite

 

intestinali*

Gastrite, Marda

inkluż

 

 

 

ta’ rifluss gastro-

ulċerazzjonijiet

 

 

 

esofagali,

jew

 

 

 

Dispepsja,

kontrazzjonijiet

 

 

 

Dijarea, Uġigħ

esofagali u

 

 

 

addominali,

disfaġija,

 

 

 

Tqalligħ

Rimettar, Gass

 

 

 

 

fl-istonku

 

 

Disturbi fil-ġilda u

Raxx

 

Anġjoedima,

Sindrome ta’

fit-tessuti ta’ taħt il-

 

 

Edima fil-wiċċ,

Stevens-Johnson†,

ġilda

 

 

Urtikarja

Eritema

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

Infafet†

Disturbi

Artralġja,

Uġigħ fid-

Ksur

Osteonekrosi tax-

muskoluskeletrali u

Mijalġja, Uġigħ

dahar

subtrochanteric u

xedaq*

tat-tessut konnettiv

muskoluskeletrali,

 

diaphyseal mhux

Osteonekrosi tal-

 

Bugħawwieġ,

 

tipiku tal-għadma

kanal estern tas-

 

Ebusija

 

tal-wirk

smigħ (reazzjoni

 

muskoluskeletrali

 

 

avversa tal-klassi

 

 

 

 

ta’

 

 

 

 

bisphosphonates)

Disturbi ġenerali u

Marda li tixbah

Għeja

 

 

kondizzjonijiet ta’

lill-influwenza*

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

*Ara taħt għal aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet gastro-intestinali avversi

Pazjenti b’passat minn qabel ta’ mard gastro-intestinali inkluż pazjenti b’ulċera peptika mingħajr fsada reċenti jew dħul l-isptar, u pazjenti b’dispepsja jew rifluss ikkontrollat permezz ta’ medikazzjoni kienu inklużi fl-istudju ta’ kura ta’ darba fix-xahar. Għal dawn il-pazjenti, ma kien hemm l-ebda differenza fl-inċidenza ta’ avvenimenti avversi fil-parti gastro-intestinali ta’ fuq bil-kors ta’ 150 mg darba fix- xahar meta mqabbel mal-kors ta’ 2.5 mg kuljum.

Marda li tixbah lill-influwenza

Marda li tixbah lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, jew uġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inklużi avvenimenti fatali, kienu rrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vina.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Bonviva. Madankollu, ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda mill-ħalq tista’ tirriżulta f’reazzjonijiet avversi gastro-intestinali fil-parti ta’ fuq (bħal taqlib fl-istonku, dispepsja, esofaġite, gastrite, jew ulċera) jew ipokalċimja. Ħalib jew antaċidi għandhom jingħataw biex jeħlu ma’ Bonviva, u kull reazzjoni avversa għandha tiġi kkurati skont is-sintomi. Minħabba r-riskju ta’ irritazzjoni esofagali, m’għandux jiġi indott r-rimettar u l-pazjent għandu jibqa’ f’pożizzjoni kompletament wieqfa.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates, kodiċi ATC: M05-BA06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ibandronic acid huwa bisphosphonate potenti ħafna li jagħmel parti mill-grupp ta’ bisphosphonates li fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut tal-għadam u jinibixxi speċifikament l-attività osteoklastika mingħajr ma jaffettwa direttament il-formazzjoni tal-għadam. Ma jinterferixxix mar- reklutaġġ osteoklastiku. Ibandronic acid iwassal għal żidiet progressivi netti fil-massa tal-għadam u għal inċidenza mnaqqsa ta’ ksur billi jnaqqas it-tibdil elevat tal-għadam lejn livelli ta’ qabel il- menopawsa f’nisa wara l-menopawsa.

Effetti farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam. In vivo, ibandronic acid jippreveni d-distruzzjoni tal-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’ waqfien tal-funzjoni gonadali, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu tal-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil- massa normali tal-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

Mudelli tal-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna tal-attività osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil-

mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura tal- osteoporożi.

L-għoti għal perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla doża) lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u saħħa mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja ta’ għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9-10 ġimgħat ta’ ibandronic acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja kontra l- ksur.

F’mudelli tal-annimali Ibandronic acid ipproduċa bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal- assorbiment mill-ġdid tal-għadam dipendenti fuq id-doża, inkluża s-soppressjoni ta’ markaturi bijokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen tal-għadam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N- telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Fi studju ta’ bijoekwivalenza ta’ Fażi I imwettaq fuq 72 mara wara l-menopawsa, li kienu qed jirċievu 150 mg orali kull 28 ġurnata għal total ta’ erba’ dożi, kienet osservata inibizzjoni fis-CTX tas-serum wara l-ewwel doża sa minn 24 siegħa wara d-doża (inibizzjoni medjana ta’ 28 %), b’inibizzjoni medjana massima (69 %) osservata 6 ijiem wara. Wara t-tielet u r-raba’ doża, l-inibizzjoni medjana massima 6 ijiem wara d-doża kienet ta’ 74 %, bi tnaqqis għal inibizzjoni medjana ta’ 56 % osservata 28 ġurnata wara r-raba’ doża. Meta ma jingħatawx aktar dożi, ikun hemm telf tas-soppressjoni tal- markaturi bijokimiċi tal-assorbmient mill-ġdid tal-għadam.

Effikaċja klinika

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, età, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’ ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Bonviva 150 mg darba fix-xahar

Densità tal-minerali tal-għadam (BMD)

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, ta’ sentejn (BM 16549) ta’ nisa wara l-menopawsa b’osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), Bonviva 150 mg darba fix-xahar intwera li kien mill-inqas effettiv daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex iżid il- BMD. Dan intwera kemm fl-analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-analiżi ta’ konferma ma’ tmiem is- sentejn (Tabella 2).

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter wara sena (analiżi primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per-Protokoll) fl- istudju BM 16549.

 

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju BM

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

 

 

sentejn fl-istudju BM 16549

 

 

 

 

 

Bidliet relattivi medji mil-

ibandronic acid

Bonviva 150 mg

ibandronic acid

Bonviva

linja bażi % [95% CI]

2.5 mg kuljum

darba fix-xahar

2.5 mg kuljum

150 mg

 

(N=318)

(N=320)

(N=294)

darba fix-

 

 

 

 

xahar

 

 

 

 

(N=291)

 

 

 

 

 

Sinsla lumbari L2-L4 BMD

3.9 [3.4, 4.3]

4.9 [4.4, 5.3]

5.0 [4.4, 5.5]

6.6 [6.0, 7.1]

 

 

 

 

 

BMD totali tal-ġenbejn

2.0 [1.7, 2.3]

3.1 [2.8, 3.4]

2.5 [2.1, 2.9]

4.2 [3.8, 4.5]

 

 

 

 

 

BMD tal-għonq tal-wirk

1.7 [1.3, 2.1]

2.2 [1.9, 2.6]

1.9 [1.4, 2.4]

3.1 [2.7, 3.6]

 

 

 

 

 

BMD tat-trokanter

3.2 [2.8, 3.7]

4.6 [4.2, 5.1]

4.0 [3.5, 4.5]

6.2 [5.7, 6.7]

 

 

 

 

 

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ppjanata mal-ewwel sena, p=0.002, u mas-sentejn, p<0.001, ġie ppruvat li Bonviva 150 mg darba fix-xahar kien superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex iżid il-BMD tas-sinsla lumbari.

Mal-ewwel sena (analiżi primarja), 91.3 % (p=0.005) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva

150 mg darba fix-xahar kellhom żieda fil-BMD tas-sinsla lumbari ’l fuq jew daqs il-linja bażi (dawk li rrispondew għal BMD), meta mqabbel ma’ 84.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Mas-sentejn, 93.5 % (p=0.004) u 86.4 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, kienu dawk li rrispondew. Għal BMD totali tal-ġenbejn, 90.0 % (p<0.001) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar u 76.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal-ġenbejn ’il fuq jew daqs il-linja bażi mal-ewwel sena. Mat-tieni sena 93.4 % (p<0.001) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar u 78.4 %, tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal-ġenbejn ’il fuq jew daqs il-linja bażi.

Meta jkun ikkunsidrat kriterju aktar strett, li jikkombina kemm il-BMD tas-sinsla lumbari kif ukoll il- BMD totali tal-ġenbejn, 83.9 % (p<0.001) u 65.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, kienu dawk li rrispondew mal- ewwel sena. Mat-tieni sena, 87.1 % (p<0.001) u 70.5 %, tal-pazjenti laħqu dan il-kriterju fil-gruppi ta’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Markaturi bijokimiċi tat-tibdil tal-għadam

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin imkejjla, i.e. xhur 3, 6, 12 u 24. Wara sena (analiżi primarja) il-bidla medjana relattiva mil-linja bażi kienet -76 % għal Bonviva 150 mg darba fix-xahar u -67 % għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Mat- tieni sena l-bidla medjana relattiva kienet -68 % u -62 %, fil-gruppi ta’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Mal-ewwel sena, 83.5 % (p= 0.006) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 150 mg darba fix-xahar u 73.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienu identifikati bħala dawk li rrispondew (definit bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi). Mat-tieni sena 78.7 % (p=0.002) u

65.6 % tal-pazjenti kienu identifikati bħala dawk li rrispondew fil-gruppi ta’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudju BM 16549, Bonviva 150 mg darba fix-xahar huwa mistenni li jkun minn tal-inqas effetiv daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex jippreveni l-ksur.

Ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet snin dwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo (MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid radjografiku, morfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L- istudju involva nisa ta’ età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawsa u li kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ 2 sa 5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawsa (punteġġ T) f’mill- inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il-pazjenti kollha rċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928 pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l-okkorrenza ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat tnaqqis relattiv fir- riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikanti ma ntlaħqet wara sena ta’ kura (p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu tal-istudju. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% (p=0.011). L- effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ telf fit- tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju ta’ 3 snin dwar ksur, MF 4411(%, 95%, CI)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 2.5 mg

 

(N=974)

kuljum

 

 

(N=977)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

62% (40.9, 75.1)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

9.56% (7.5, 11.7)

4.68% (3.2, 6.2)

morfometriku ġdid

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

 

49%

vertebrali kliniku

 

(14.03, 69.49)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

2.75%

 

(3.73, 6.92)

(1.61,3.89)

BMD– bidla medja relattiva għas-

1.26% (0.8, 1.7)

6.54% (6.1, 7.0)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

sena

 

 

BMD– bidla medja relattiva għal-

-0.69%

3.36%

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

(-1.0, -0.4)

(3.0, 3.7)

sena

 

 

L-effett tal-kura ta’ Ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li fil-linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5. It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak li kien osservat fil-popolazzjoni ġenerali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju ta’ 3 snin dwar ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti b’punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

 

 

 

 

Plaċebo

ibandronic acid 2.5 mg

 

 

 

 

(N=587)

kuljum

 

 

 

 

 

 

(N=575)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

 

59% (34.5, 74.3)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

 

Inċidenza

ta’

ksur

vertebrali

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36%

(3.31, 7.41)

morfometriku ġdid

 

 

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju

ta’ ksur

 

50% (9.49, 71.91)

vertebrali kliniku

 

 

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57%

(1.89, 5.24)

BMD- bidla medja relattiva għas-

1.13% (0.6, 1.7)

7.01%

(6.5, 7.6)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

 

sena

 

 

 

 

 

 

BMD- bidla medja relattiva għal-

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59%

(3.1, 4.1)

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

 

 

 

sena

 

 

 

 

 

 

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti tal-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’ riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien osservat tnaqqis ta’ 69% fir- riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

Kura ta’ kuljum b’2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet vertebrali u mhux vertebrali tal-iskeletru.

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet snin meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5% meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejn meta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi bijokimiċi tal-bidla tal-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn mistenni tas-soppressjoni għal-livelli ta’ qabel il-menopawsa u laħqu s-soppressjoni massima f’perijodu ta’ 3-6 xhur.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi bijokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam kien osservat minn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

Wara li titwaqqaf il-kura, jkun hemm irġigħ lura għar-rati patoloġiċi ta’ żjieda fl-assorbiment mill- ġdid tal-għadam ta’ qabel il-kura assoċjata ma’ osteoporożi wara l-menopawsa.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji tal-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l- menopawsa wriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett tal-mineralizzazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Bonviva ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’ effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam mhumiex relatati direttament mal- konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fil-parti ta’ fuq tas-sistema gastro-intestinali seħħ malajr wara għoti mill-ħalq u l-konċentrazzjonijiet fil-plażma jiżdiedu proporzjonalment mad-doża sa 50 mg ta’ teħid orali, b’żjiediet akbar milli proporzjonalment mad-doża osservati ’l fuq minn din id-doża. Il- konċentrazzjonijiet massimi osservati fil-plażma ntlaħqu fi żmien 0.5 sa 2 sigħat (medjan ta’ siegħa) fi stat sajjem u l-bijodisponibiltà assoluta kienet madwar 0.6%. L-ammont ta’ kemm jiġi assorbit jonqos meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (għajr ilma). Il-bijodisponibiltà tonqos b’madwar 90% meta ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon stàndard meta mqabbla ma’ bijodisponibiltà osservata f’individwi sajmin. M’hemmx tnaqqis sinifikanti fil-bijodisponibiltà jekk ibandronic acid jittieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel tal-ġurnata. Kemm il-bijodisponibiltà kif ukoll ż-żidiet fil-BMD jonqsu meta ikel jew xorb jittieħed inqas minn 60 minuta wara li jittieħed ibandronic acid.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistematika inizjali, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl- urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40-50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal- proteini fil-plażma umana hija madwar 85%-87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi), u għalhekk hemm potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra minħabba spostament.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-frazzjoni ta’ ibandronic acid assorbita titneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam (stmat li huwa 40-50% f’nisa wara l-menopawsa) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill- kliewi. Il-frazzjoni mhux assorbita ta’ ibandronic acid tiġi eliminata mingħajr ma tinbidel fl-ippurgar.

L-skala tal-half-lives apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fl-iskala ta’ 10-72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul tal- istudju, id-doża użata, u s-sensittività tal-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew, bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi f’minn 3 sa 8 sigħat wara għoti minn ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskala ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawsa) tkopri 50-60% tat-tneħħija

totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija totali apparenti u t- tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti t-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix li żoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Sess

Il-bijodisponibiltà u l-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi differenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez Ażjatiċi u Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Ftit hemm tagħrif disponibbli dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina.

L-ebda tibdil tad-dożaġġ ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi (CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min), kif muri f’studju BM 16549 fejn il-maġġoranza tal-pazjenti kellhom indeboliment renali ħafif sa moderat.

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li rċevew għoti orali kuljum ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet fil-plażma 2-3 darbiet ogħla minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vina ta’ 0.5 mg, it-tneħħija totali, renali u mhux renali naqsu b’67%, 77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severa tal-kliewi iżda ma kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni. Minħabba li l-esperjenza klinika hija limitata, Bonviva mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid ma kenitx stmata f’pazjenti b’mard tal-kliewi tala ħħar stadju mmaniġġjati mingħajr emodijalisi. Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’dawn il- pazjenti mhux magħrufa, u ibandronic acid m’għandux jintuża taħt dawn iċ-ċirkostanzi.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li mhuwiex metabolizzat iżda jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età dan huwa l-uniku fattur li għandu jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Bonviva f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti tossiċi, eż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevanza żgħira għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għall-ġenotossiċità ma żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic acid f’firien u fniek ikkurati mill-ħalq u ma kien hemm l-ebda effetti avversi fuq l-iżvilupp tal-frieħ F1 fil-firien f’espożizzjoni estrapolata ta’ mill-inqas 35 darba ogl-f mill-espożizzjoni fil-bnedmin. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel

b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji tat- tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil- varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi tal-ureteru).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola

Lactose monohydrate

Povidone

Cellulose, microcrystalline

Crospovidone

Stearic acid

Silica, colloidal anhydrous

Kisja tal-pillola

Hypromellose

Titanium dioxide (E 171)

Talc

Macrogol 6,000

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fiħ

Bonviva 150 mg pilloli miksija b’rita huma disponibbli f’folji (PVC/PVDC, issiġillat b’fojl tal- aluminju) li fihom 1 jew 3 pilloli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/265/003

EU/1/03/265/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Frar 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Diċembru 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bonviva 3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa mimlija għal lest b’3 ml ta’ soluzzjoni fiha 3 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate). Il-konċentrazzjoni ta’ ibandronic acid fis-soluzzjoni għall-injezzjoni hija ta’ 1 mg kull ml.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura tal-osteoporożi fin-nisa f’riskju akbar ta’ ksur wara l-menopawsa (ara sezzjoni 5.1). Intwera tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali, l-effikaċja fuq il-ksur tal-għonq femorali għadha ma ġietx stabbilita.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti ttrattati b’Bonviva għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kartuna biex tfakkar lill- pazjent.

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ ibandronic acid hija ta’ 3 mg, mogħtija bħala injezzjoni ġol-vina fuq medda ta’ 15 - 30 sekonda, kull tliet xhur.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplimentari (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5).

Jekk tintesa doża, l-injezzjoni għandha tingħata hekk kif ikun konvenjenti. Minn hemm ’il quddiem, l- injezzjonijiet għandhom jiġu pprogrammati kull 3 xhur mid-data tal-aħħar injezzjoni.

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il- bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu Bonviva fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li tkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet speċjali Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Injezzjoni ta’ Bonviva mhix irrakkomandata għall-użu f’pazjenti li għandhom krejatinina fis-serum ’l fuq minn 200 µmol/l (2.3 mg/dl) jew li għandhom tneħħija tal-krejatinina (mkejla jew stmata) taħt 30 ml/min minħabba tagħrif kliniku limitat disponibbli minn studji li jinkludu pazjenti bħal dawn (ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi fejn il- krejatinina fis-serum hija daqs jew inqas minn 200 µmol/l (2.3 mg/dl) jew fejn t-tneħħija tal- krejatinina (mkejla jew stmata) hija 30 ml/min jew aktar.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda tibdil fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2)

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti fi tfal ta’ età inqas minn 18-il sena, u Bonviva ma kienx studjat f’din il- popolazzjoni (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vina fuq medda ta’ 15 - 30 sekonda, kull tliet xhur.

Huwa meħtieġ li r-rotta ta’ għoti fil-vina tiġi segwita b’mod strett (ara sezzjoni 4.4).

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.

-

Ipokalċimja.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Falliment tal-għotja

Għandha tingħata attenzjoni biex injezzjoni ta’ Bonviva ma tingħatax permezz ta’ għotja minn ġol- arterji jew paravenuża peress li dan jista’ jwassal għall-ħsara lit-tessut.

Ipokalċimja

Bonviva, bħal bisphosphonates oħra mogħtija fil-vina, jista’ jikkawża tnaqqis temporanju fil-valuri tal- kalċju fis-serum.

Ipokalċimja eżistenti għandha tiġi kkorreġuta qabel tinbeda terapija ta’ Bonviva b’injezzjoni. Disturbi oħra tal-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali wkoll għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv qabel tinbeda terapija ta’ Bonviva b’injezzjoni.

Il-pazjenti kollha għandhom jirċievu kalċju u vitamina D supplimentari adegwati.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu rrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vina.

Appoġġ mediku xierqa u miżuri ta’ monitoraġġ għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vina ta’ Bonviva. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda kura xierqa.

Indeboliment renali

Skont prattika medika tajba, pazjenti b’mard fl-istess waqt, jew li jużaw prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal għall-effetti mhux mixtieqa fuq il-kilwa, għandhom jiġu nvistati regolarment waqt il-kura.

Minħabba esperjenza klinika limitata, injezzjoni ta’ Bonviva mhix irrakkomandata għal pazjenti bi krejatinina fis-serum ’il fuq minn 200 µmol/l (2.3 mg/dl) jew bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 ml/min (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bonviva għall-osteoporożi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Bonviva f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju konkomitanti.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jirċievu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bonviva. Waqt it- trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bonviva.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bonviva sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur trasversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il- lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfiqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe wġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Bonviva huwa essenzjalment mingħajr sodium.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix li żoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Bonviva huwa għal użu f’nisa wara l-menopawsa biss u m’għandux jittieħed min-nisa li jistgħu joħorġu tqal.

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ ibandronic acid waqt it-tqala. Studji fuq il-firien urew xi ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm fuq in-nies, mhux magħruf. Bonviva m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fuq il-firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara għoti minn ġol-vina. Bonviva m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fuq il-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bonviva ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastrointestinali u infjammazzjoni fl-għajnejn, (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti huma artralġja u sintomi jixbħu lill- influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall- perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (jekk jogħġbok ara l-paragrafu “Marda li tixbah lill- influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata lista kompluta ta’ reazzjonijiet avversi magħrufa.

Is-sigurtà ta’ kura orali b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienet evalwata f’1251 pazjent ikkurati f’4 studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, bil-maġġoranza l-kbira tal-pazjenti ġejjin mill-istudju pivitali ta’ 3 snin dwar ksur (MF4411).

Fl-istudju pivitali ta’ sentejn f’nisa wara l-menopawsa b’osteoprożi (BM16550), is-sigurtà globali ta’ injezzjoni ġol-vina ta’ Bonviva 3 mg kull 3 xhur u ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum intweriet li kienet simili. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li kellhom esperjenza ta’ reazzjoni avversa kien ta’ 26.0 % u 28.6 % għall-injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg kull 3 xhur wara sena u sentejn, rispettivament. Il- biċċa l-kbira tal-każijiet ta’ reazzjonijiet avversi ma wasslux għall-waqfien tat-terapija.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti b’użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (> 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax issir stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza r-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li seħħew f’nisa wara l-menopawsa li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg kull 3 xhur jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji ta’ fażi III BM16550 u MF4411 u fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Klassifika tal-

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Taħrix tal-ażżma

Reazzjoni ta’

Reazzjoni/xokk

sistema

 

 

sensittività

anafilattiku*†

immuni

 

 

eċċessiva

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

sistema

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Infjammazzjoni

 

għajnejn

 

 

fl-għajnejn*

 

Disturbi

 

Flebite/tromboflebite

 

 

vaskulari

 

 

 

 

Disturbi

Gastrite, Dispepsja,

 

 

 

gastro-

Dijarea, Uġigħ

 

 

 

intestinali

addominali,

 

 

 

 

Tqalligħ, Stitikezza

 

 

 

Disturbi fil-

Raxx

 

Anġjoedima,

Sindrome ta’

ġilda u fit-

 

 

nefħa/edima fil-

Stevens-

tessuti ta’ taħt

 

 

wiċċ, Urtikarja

Johnson†,

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

Infafet†

Disturbi

Artralġja, Mijalġja,

Uġigħ fl-għadam

Ksur

Osteonekrosi tax-

muskolu-

Uġigħ muskolu-

 

subtrochanteric

xedaq*

skeletrali u tat-

skeletrali, Uġigħ fid-

 

u diaphyseal

Osteonekrosi tal-

tessut

dahar

 

mhux tipiku tal-

kanal estern tas-

konnettiv

 

 

għadma tal-wirk

smigħ (reazzjoni

 

 

 

avversa tal-klassi

 

 

 

 

ta’

 

 

 

 

bisphosphonates)

Disturbi

Marda li tixbah lill-

Reazzjonijiet fis-sit

 

 

ġenerali u

influwenza*, Għeja

tal-injezzjoni,

 

 

kondizzjonijiet

 

Astenja

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

*Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Marda li tixbah lill-influwenza

Marda li tixbah lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, u wġigħ fl-għadam.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu rrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vina.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda informazzjoni speċifika ma hija disponibbli dwar il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Bonviva.

Ibbażat fuq tagħrif dwar din il-klassi ta’ sustanzi, doża eċċessiva meħuda minn ġol-vina tista’ tirriżulta f’ipokalċimja, ipofosfatimja u ipomanjesimja. Tnaqqis ta’ relevanza klinika fil-livelli ta’ kalċju, fosfru u manjeżju fis-serum għandu jiġi kkoreġut b’għoti fil-vina ta’ calcium gluconate, potassju jew sodium phosphate, u magnesium sulfate, rispettivament.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates, kodiċi ATC: M05BA06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ibandronic acid huwa bisphosphonate potenti ħafna li jagħmel parti mill-grupp ta’ bisphosphonates li fihom n-nitroġenu, li jaġixxi b’mod selettiv fuq it-tessut tal-għadam u jinibixxi speċifikament l-attività osteoklastika mingħajr ma jaffettwa direttament il-formazzjoni tal-għadam. Ma jinterferixxix mar- reklutaġġ osteoklastiku. Ibandronic acid iwassal għal żidiet progressivi netti fil-massa tal-għadam u għal inċidenza mnaqqsa ta’ ksur billi jnaqqas it-tibdil elevat tal-għadam lejn livelli ta’ qabel il- menopawsa f’nisa wara l-menopawsa.

Effetti farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid hija l-inibizzjoni ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam. In vivo, ibandronic acid jippreveni d-distruzzjoni tal-għadam indotta bl-esperimenti permezz ta’ waqfien tal-funzjoni gonadali, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumur. F’firien ta’ età żgħira (li jikbru malajr), l-assorbiment mill-ġdid endoġenu tal-għadam huwa wkoll inibit, u jwassal għal żjieda fil- massa normali tal-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ikkurati.

Mudelli tal-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa inibitur qawwi ħafna tal-attività osteoklastika. F’firien li kienu qed jikbru, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ tnaqqis fil- mineralizzazjoni anki f’dożi ta’ aktar minn 5,000 darba akbar mid-doża meħtieġa għall-kura tal- osteoporożi.

L-għoti għall-perijodu twil, kemm kuljum kif ukoll b’mod intermittenti (b’intervalli mtawwla bla doża) lill-firien, klieb u xadini kien assoċjat mal-formazzjoni ta’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u saħħa mekkanika miżmuma jew miżjuda anki b’dożi fi skala tossika. Fil-bnedmin, kemm l-effikaċja ta’ għotja kuljum kif ukoll dik ta’ għotja intermittenti b’intervall bla doża ta’ 9-10 ġimgħat ta’ ibandronic acid, kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), fejn ibandronic acid wera effikaċja kontra l-ksur.

F’mudelli tal-annimali ibandronic acid ipproduċa bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni tal- assorbiment mill-ġdid tal-għadam li tiddependi fuq id-doża, inkluż soppressjoni ta’ markaturi bijokimiċi tad-degradazzjoni tal-kollaġen tal-għadam (bħal deoxypyridinoline, u cross linked N- telopeptides ta’ kollaġen tat-tip I (NTX).

Kemm dożi orali ta’ kuljum, intermittenti, (b’intervall mingħajr doża ta’ 9 – 10 ġimgħat kull kwart) kif ukoll dożi ġol-vina ta’ ibandronic acid f’nisa wara l-menopawsa pproduċew bidliet bijokimiċi li jindikaw inibizzjoni dipendenti mid-doża ta’ assorbmient mill-ġdid tal-għadam.

Injezzjoni ġol-vina ta’ Bonviva naqqset il-livelli ta’ C-telopeptide tal-katina alpha tal-collagen tat-Tip 1 (CTX) fis-serum fi żmien 3 - 7 ijiem mill-bidu tal-kura u naqqset il-livelli ta’ osteocalcin fi żmien 3 xhur.

Wara waqfien tal-kura, hemm ritorn għar-rati patoloġiċi ta’ qabel il-kura ta’ assorbiment mill-ġdid tal- għadam elevat assoċjat ma’ osteoporożi ta’ wara l-menopawsa.

L-analiżi istoloġika ta’ bijopsiji tal-għadam wara sentejn u tliet snin ta’ kura ta’ nisa wara l- menopawsa b’dożi ta’ ibandronic acid 2.5 mg orali kuljum u dożi intermittenti ġol-vina sa 1 mg kull 3 xhur uriet għadam ta’ kwalità normali u l-ebda indikazzjoni ta’ difett fil-mineralizzazjoni. Dehru ukoll tnaqqis mistenni fil-bidla tal-għadam, kwalità normali tal-għadam u nuqqas ta’ difetti fil- mineralizzazjoni wara sentejn ta’ kura b’injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg.

Effikaċja klinika

Fatturi ta’ riskju indipendenti, per eżempju, BMD baxx, età, l-eżistenza ta’ ksur minn qabel, passat ta’ ksur fil-familja, bidla għolja fl-għadam u indiċi tal-massa tal-ġisem baxx, għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiġu identifikati nisa f’riskju akbar ta’ ksur osteoporotiku.

Injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg kull tliet xhur

Densità tal-minerali tal-għadam (BMD)

Fi studju ta’ ħafna ċentri, double-blind, randomizzat, mhux ta’ inferjorità ta’ sentejn (BM 16550) ta’ nisa wara l-menopawsa (1386 mara ta’ età ta’ 55 - 80) b’osteoporożi (punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 SD fil-linja bażi), injezzjoni ġol-vina ta’ Bonviva 3 mg mogħtija kull 3 xhur, intweriet li kienet mill-inqas effettiva daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum. Dan intwera kemm fl- analiżi primarja wara sena kif ukoll fl-analiżi ta’ konferma ma’ tmiem is-sentejn (Tabella 2).

Analiżi primarja ta’ tagħrif mill-istudju BM16550 wara sena u l-analiżi ta’ konferma wara sentejn wrew li kors ta’ dożaġġ ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur mhux inferjuri meta mqabbel ma’ kors ta’ dożaġġ ta’ 2.5 mg orali kuljum, f’termini ta’ żieda medja fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter (Tabella 2).

Tabella 2: Bidla relattiva medja mil-linja bażi fil-BMD tas-sinsla lumbari, tal-ġenbejn totali, tal-għonq tal-wirk u tat-trokanter wara sena (analiżi primarja), u sentejn ta’ kura (Popolazzjoni Per-Protokoll) fl- istudju BM 16550.

 

Tagħrif ta’ wara sena fl-istudju BM

Tagħrif kumulattiv ta’ wara

 

 

sentejn fl-istudju BM 16550

 

 

 

 

 

Bidliet relattivi medji mil-

ibandronic acid

Injezzjoni ta’

ibandronic acid

Injezzjoni ta’

linja bażi % [95% CI]

2.5 mg kuljum

Bonviva 3 mg

2.5 mg kuljum

Bonviva

 

(N=377)

kull 3 xhur

(N=334)

3 mg kull 3

 

 

(N=365)

 

xhur

 

 

 

 

(N=334)

 

 

 

 

 

Sinsla lumbari L2-L4 BMD

3.8 [3.4, 4.2]

4.8 [4.5, 5.2]

4.8 [4.3, 5.4]

6.3 [5.7, 6.8]

 

 

 

 

 

BMD totali tal-ġenbejn

1.8 [1.5, 2.1]

2.4 [2.0, 2.7]

2.2 [1.8, 2.6]

3.1 [2.6, 3.6]

 

 

 

 

 

BMD tal-għonq tal-wirk

1.6 [1.2, 2.0]

2.3 [1.9, 2.7]

2.2 [1.8, 2.7]

2.8 [2.3, 3.3]

 

 

 

 

 

BMD tat-trokanter

3.0 [2.6, 3.4]

3.8 [3.2, 4.4]

3.5 [3.0, 4.0]

4.9 [4.1, 5.7]

 

 

 

 

 

Barra minn hekk, f’analiżi prospettiva ppjanata mal-ewwel sena, p<0.001, u mas-sentejn, p<0.001, ġie ppruvat li injezzjoni ta’ Bonviva 3 mg darba kull 3 xhur kienet superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg kuljum għal żidiet fil-BMD tas-sinsla lumbari.

Għall-BMD tas-sinsla lombari, 92.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena ta’ kura (i.e dawk li rrispondew), meta mqabbel ma’ 84.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Bonviva 2.5 mg kuljum (p=0.002). Wara sentejn ta’ kura, 92.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjonijiet ta’ 3 mg u 84.7 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD tas-sinsla lumbari miżjud jew miżmum (p=0.001).

Għal BMD totali tal-ġenbejn, 82.3 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu dawk li rripsondew wara sena, meta mqabbel ma’ 75.1 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu

2.5 mg orali kuljum (p=0.02). Wara sentejn ta’ kura, 85.6 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjonijiet ta’ 3 mg u 77.0 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg ta’ terapija orali kellhom BMD totali tal-ġenbejn miżjud jew miżmum (p=0.004).

Il-proporzjon ta’ pazjenti li żiedu jew żammew il-BMD tagħhom wara sena kemm fis-sinsla lumbari kif ukoll fil-ġenbejn totali kien ta’ 76.2 % fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u 67.2 % fil- grupp ta’ 2.5 mg orali kuljum (p=0.007). Mas-sentejn, 80.1 % u 68.8 % tal-pazjenti laħqu dan il- kriterju fil-grupp ta’ injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur u fil-grupp ta’ 2.5 mg kuljum (p=0.001).

Markaturi bijokimiċi tat-tibdil tal-għadam

Tnaqqis ta’ sinifikat kliniku fil-livelli fis-serum ta’ CTX kienu osservati fil-punti kollha ta’ ħin imkejjla. Wara 12-il xahar, bidliet medjani relattivi mil-linja bażi kienu ta’ –58.6 % għall-injezzjoni ġol-vina ta’ 3 mg kull 3 xhur u –62.6 % għall-kors ta’ 2.5 mg orali kuljum. Barra minn hekk 64.8 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu injezzjoni ta’ 3 mg kull 3 xhur kienu identifikati bħala dawk li rrispondew (definiti bħala tnaqqis ta’ ≥50 % mil-linja bażi), meta mqabbel ma’ 64.9 % tal-pazjenti li kienu qed jirċievu 2.5 mg orali kuljum. Tnaqqis tas-CTX fis-serum kien miżmum tul is-sentejn, b’aktar minn nofs il-pazjenti identifikati bħala dawk li rrispondew fiż-żewġ gruppi ta’ kura.

Ibbażat fuq ir-riżultati tal-istudju BM 16550, Bonviva 3 mg injezzjoni ġol-vina darba kull 3 xhur huwa mistenni li tkun minn tal-inqas effettiva daqs ibandronic acid 2.5 mg kuljum biex tippreveni l-ksur.

Pilloli ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju tal-bidu, ta’ tliet snin dwar il-ksur, tat-tip randomised, double-blind u kkontrollat bil-plaċebo (MF 4411), intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid radjografiku, morfometriku u kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala kors epsloratorju. Ibandronic acid ttieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata (perijodu ta’ sawn ta’ wara d-doża). L- istudju involva nisa ta’ età minn 55 sa 80 sena, li kienu mill-inqas 5 snin wara l-menopawsa u li kellhom BMD fis-sinsla lumbari ta’ -2 sa -5 SD taħt il-medja ta’ qabel il-menopawsa (punteġġ T) f’mill-inqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erba’ ksur vertebrali prevalenti. Il- pazjenti kollha rċevew 500 mg kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. L-effikaċja ġiet evalwata f’2,928 pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum wera tnaqqis statistikament sinifikanti u ta’ relevanza medika fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Matul it-tliet snin ta’ studju, dan il-kors naqqas l- okkorrenza ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid b’62% (p=0.0001). Wara sentejn kien osservat tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 61% (p=0.0006). L-ebda differenza statistikament sinifikanti ma ntlaħqet wara sena ta’ kura (p=0.056). L-effett ta’ kontra l-ksur kien konsistenti matul il-perjodu tal-istudju. Ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta’ tnaqqis fl-effett biż-żmien.

L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku kienet ukoll mnaqqsa b’mod sinifikanti b’49% wara 3 snin (p=0.011). L-effett qawwi fuq il-ksur vertebrali kien rifless ukoll minn tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ telf fit-tul meta mqabbel mal-plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI)

 

Plaċebo

ibandronic acid 2.5 mg

 

(N=974)

kuljum

 

 

(N=977)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

62% (40.9, 75.1)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

9.56% (7.5, 11.7)

4.68% (3.2, 6.2)

morfometriku ġdid

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju ta’ ksur

 

49%

vertebrali kliniku

 

(14.03, 69.49)

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33%

2.75%

 

(3.73, 6.92)

(1.61, 3.89)

BMD– bidla medja relattiva għas-

1.26% (0.8, 1.7)

6.54% (6.1, 7.0)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

sena

 

 

BMD– bidla medja relattiva għal-

-0.69%

3.36%

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

(-1.0, -0.4)

(3.0, 3.7)

sena

 

 

L-effett tal-kura ta’ ibandronic acid kien evalwat ukoll f’analiżi tas-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li fil- linja bażi kellhom il-punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 (tabella 4). It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali kien ferm konsistenti ma’ dak li kien osservat fil-popolazzjoni ġenerali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju fuq 3 snin dwar il-ksur, MF 4411 (%, 95% CI), għall-pazjenti b’punteġġ T tal-BMD tas-sinsla lumbari taħt -2.5 fil-linja bażi.

 

 

 

 

Plaċebo

ibandronic acid 2.5 mg

 

 

 

 

(N=587)

kuljum

 

 

 

 

 

(N=575)

Tnaqqis relattiv tar-riskju

 

 

59% (34.5, 74.3)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

Inċidenza

ta’

ksur

vertebrali

12.54%, (9.53, 15.55)

5.36% (3.31, 7.41)

morfometriku ġdid

 

 

 

 

Tnaqqis relattiv tar-riskju

ta’ ksur

 

50% (9.49, 71.91)

vertebrali kliniku

 

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97% (4.67, 9.27)

3.57% (1.89, 5.24)

BMD- bidla medja relattiva għas-

1.13% (0.6, 1.7)

7.01% (6.5, 7.6)

sinsla lumbari fil-linja bażi fit-tielet

 

 

sena

 

 

 

 

 

BMD- bidla medja relattiva għal-

-0.70% (-1.1, -0.2)

3.59% (3.1, 4.1)

linja bażi tal-ġenbejn totali fit-tielet

 

 

sena

 

 

 

 

 

Fil-popolazzjoni globali tal-pazjenti tal-istudju MF4411, ma kien osservat l-ebda tnaqqis għall-ksur mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid kuljum deher li huwa effettiv f’sottopopolazzjoni ta’ riskju għoli (punteġġ T tal-BMD tal-għonq femorali < -3.0), fejn kien osservat tnaqqis ta’ 69% fir- riskju ta’ ksur mhux vertebrali.

Kura orali kuljum b’pilloli ibandronic acid 2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’postijiet vertebrali u mhux vertebrali tal-iskeletru.

Iż-żjieda fil-BMD tas-sinsla lumbari fuq tliet snin meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3% u 6.5% meta mqabbla mal-linja bażi. Żidiet fil-ġenbejn meta mqabbla mal-linja bażi kienu ta’ 2.8% fl-għonq femorali, 3.4% fil-ġenbejn totali, u 5.5% fit-troċantru.

Markaturi bijokimiċi tal-bidla tal-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin tas-serum) urew id-disinn mistenni tas-soppressjoni għal-livelli ta’ qabel il-menopawsa u laħqu s-soppressjoni massima f’perijodu ta’ 3 - 6 xhur ta’ użu ta’ ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

Tnaqqis ta’ sinifikanza klinika ta’ 50% tal-markaturi bijokimiċi ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam kien osservat minn xahar wara l-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2).

Bonviva ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’ effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi primarji ta’ ibandronic acid fuq l-għadam mhumiex relatati direttament mal- konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma, kif muri b’diversi studji fuq l-annimali u l-bnedmin.

Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ ibandronic acid jiżdiedu b’mod proporzjonali mad-doża wara għotja ġol-vina ta’ 0.5 mg sa 6 mg.

Assorbiment

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistematika inizjali, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl- urina. Fil-bnedmin, il-volum ta’ distribuzzjoni terminali apparenti huwa mill-inqas 90 1 u l-ammont

ta’ doża li tilħaq l-għadam hija stmata li hija 40 - 50% tad-doża li tkun qed tiċċirkola. It-twaħħil mal- proteini fil-plażma umana hija madwar 85% - 87% (determinata in vitro f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi ta’ ibandronic acid), u għalhekk hemm potenzjal żgħir għall-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali minħabba spostament.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid huwa metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Ibandronic acid jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment fl-għadam (stmat li huwa 40 - 50% f’nisa wara l-menopawsa) u l-bqija jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel mill-kliewi.

L-skala tal-half-lives apparenti osservati hija wiesgħa, l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fl-iskala ta’ 10 - 72 siegħa. Minħabba li l-valuri kkalkulati huma fil-biċċa l-kbira funzjoni tat-tul tal- istudju, id-doża użata, u s-sensittività tal-analiżi, il-half-life terminali vera x’aktarx li hija itwal sew, bħal b’bisphosphonati oħrajn. Livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr u jilħqu 10% tal-valuri massimi f’minn 3 sa 8 sigħat wara għoti minn ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’valuri medji fl-iskala ta’ 84 - 160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa b’saħħithom wara l-menopawsa) tkopri 50 - 60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija totali apparenti u t- tneħħija mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti t-teħid mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra (ara sezzjoni 4.5). Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l-iżoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien.

Farmakokinetika f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Sess

L-farmakokinetika ta’ ibandronic acid huma simili fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Ma hemm l-ebda evidenza ta’ xi differenza ta’ relevanza klinika bejn ir-razez Ażjatiċi u Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitat disponibbli dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti bi gradi diversi ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-krejatinina (CLcr).

L-ebda tibdil tad-doża ma hu meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi (CLcr ugwali jew aktar minn 30 ml/min).

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr inqas minn 30 ml/min) li rċevew għoti orali kuljum ta’ 10 mg ibandronic acid għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet fil-plażma 2 - 3 darbiet ogħla minn individwi b’funzjoni tal-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet ta’

44 ml/min. Wara għoti minn ġol-vina ta’ 0.5 mg ta’ ibandronic acid, it-tneħħija totali, renali u mhux renali naqsu b’67%, 77% u 50% rispettivament, f’individwi b’insuffiċjenza severa tal-kliewi iżda ma kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żjieda fl-espożizzjoni. Minħabba li l- esperjenza klinika hija limitata, Bonviva mhux rakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4). Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti b’marda tal-kliewi tal-aħħar stadju kienet stmata biss f’numru żgħir ta’ pazjenti mmaniġġjati b’emodijalisi, għalhekk il- farmakokinetika ta’ ibandronic acid f’pazjenti mhux fuq emodijalisi mhux magħrufa. Minħabba tagħrif limitat, ibandronic acid m’għandux jintuża fil-pazjenti kollha b’marda tal-kliewi tal-aħhar stadju.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda informazzjoni farmakokinetika għal ibandronic acid f’pazjenti b’indeboliment epatiku. Il-fwied m’għandux rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid li mhuwiex metabolizzat iżda jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u minn teħid fl-għadam. Għalhekk tibdil tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjana (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, l-età ma nstabitx li hija fattur indipendenti fl-ebda wieħed mill-parametri farmakokinetiċi studjati. Billi l-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età, l-funzjoni tal-kliewi hija l-uniku fattur li għandu jittieħed f’konsiderazzjoni (ara s-sezzjoni dwar l-indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-użu ta’ Bonviva f’dawn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti tossiċi, e.ż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, ġew osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati suffiċjentement akbar mill-espożizzjoni massima fil-bniedem u jindikaw relevanza żgħira għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

Ma ġiet osservata l-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku. Testijiet għall-ġenotossiċità ma żvelaw l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

Ma sarux studji speċifiċi għall-kors ta’ dożaġġ ta’ kull 3 xhur. Fi studji b’kors ta’ dożaġġ i.v. kuljum ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett tossiku dirett fuq il-fetu jew effett teratoġeniku ta’ ibandronic acid f’firien u fniek. Żieda fil-piż tal-ġisem naqset fil-frieħ F1 fil-firien. Fi studji dwar l-effett fuq is- sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żjieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/kuljum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/kuljum. Reazzjonijiet avversi oħra għal ibandronic acid fi studji tat-tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk osservati bil-bisphosphonates bħala klassi. Dawn jinkludu numru mnaqqas ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċija), u żjieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome renali tal-pelvi tal-ureteru).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Glacial acetic acid

Sodium acetate trihydrate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Soluzzjoni għall-injezzjoni Bonviva m’għandhiex titħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju jew ma’ prodotti mediċinali oħra li jingħataw ġol-vina.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fiħ

Siringi mimlija għal-lest (5 ml) li fihom 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, magħmula minn ħġieġ bla kulur tat-Tip I, it-tapp tal-planġer griż tal-lasktu u l-għatu tat-tarf huma magħmula minn lastku llaminat bi fluororesin.

Pakketti b’siringa waħda mimlija għal-lest u labra waħda għall-injezzjoni jew 4 siringi mimlija għal- lest u 4 labar għall-injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Fejn il-prodott mediċinali jingħata għandha tiġi limitata għal isotonic ukoll għal soluzzjonijiet użati biex

ġo linja tal-infużjoni ġol-vina eżistenti, is-soluzzjoni għall-infużjoni saline jew soluzzjoni tal-glukosju ta’ 50 mg/ml (5 %). Dan jgħodd ilaħalħu l-farfett u apparat ieħor.

Kull soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa jew labra għall-injezzjoni mhux użati għandhom jintremew skont il-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

Il-punti li ġejjin rigward l-użu u r-rimi ta’ siringi u oġġetti mediċinali li jaqtgħu oħrajn għandhom jiġu segwiti b’mod strett:

Labar u siringi qatt m’għandhom jerġgħu jintużaw.

Poġġi l-labar u s-siringi użati kollha f’kontenitur għall-oġġetti li jaqtgħu (kontenitur li jintrema u li ma jittaqqabx).

Żomm dan il-kontenitur fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

It-tqegħid ta’ kontenituri għall-oġġetti li jaqtgħu użati fl-iskart domestiku għandu jiġi evitat.

Armi l-kontenitur mimli skont il-ħtiġijiet lokali jew kif avżat mill-professjonist tal-kura tas-saħħa tiegħek.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/265/005

EU/1/03/265/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Frar 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Diċembru 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati