Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBydureon
Kodiċi ATCA10BX04
Sustanzaexenatide
ManifatturAstraZeneca AB

Kontenut tal-Artiklu

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 2 mg exenatide.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab: trab ta’ kulur abjad għal abjad fl-isfar jew fil-griż.

Solvent: soluzzjoni ċara, bla kulur għall-isfar ċar għall-kannella ċar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Bydureon hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus tat-tip 2 flimkien ma’

Metformin

Sulphonylurea

Thiazolidinedione

Metformin u sulphonylurea

Metformin u thiazolidinedione

fl-adulti li m’għandhomx kontroll gliċemiku adegwat bl-ogħla dożi ttollerati ta’ dawn it-terapiji orali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hi ta’ 2 mg exenatide darba fil-ġimgħa.

Pazjenti li jaqilbu minn exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat (Byetta) għal exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod (Bydureon), jistgħu jkollhom żidiet momentanji fil-konċentrazzjonijiet tal-glukożju fid-demm, li ħafna drabi jitjiebu fl-ewwel ġimagħtejn li tkun bdiet it-terapija.

Meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jiżdied mat-terapija eżistenti ta’ metformin u/jew thiazolidinedione, id-doża attwali ta’ metformin u/jew thiazolidinedione tista’ tinżamm. Meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jiżdied mat-terapija tas-sulphonylurea, wieħed għandu jikkunsidra li jnaqqas id-doża tas-sulphonylurea sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija (ara sezzjoni 4.4).

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jingħata darba fil-ġimgħa fl-istess jum kull ġimgħa. Jekk ikun hemm bżonn, il-ġurnata tat-teħid ta’ kull ġimgħa tista’ tinbidel sakemm id-doża li tmiss tkun għallinqas ġurnata aktar tard (24 siegħa). Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jista’ jingħata fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, wara l-ikel jew fuq stonku vojt.

Jekk titlef doża, din għandha tingħata minnufih mal-ewwel ċans li jkollok. Għall-injezzjoni li jmiss, il- pazjenti jistgħu jirritornaw għall-ġurnata tal-injezzjoni magħżula tagħhom. Madankollu, injezzjoni waħda biss għandha tittieħed f’perjodu ta’ 24 siegħa.

L-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma jżidx il-ħtieġa li jkollok tiċċekkja aktar spiss il- glukożju fid-demm tiegħek. L-iċċekkjar tal-glukożju fid-demm tiegħek jista’ jkun meħtieġ biex taġġusta d-doża tas-sulphonylurea.

Jekk tinbeda kura li tbaxxi l-glukożju differenti wara li jitwaqqaf exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, wieħed irid jiftakar li l-injezzjoni tal-prodott terħi l-mediċina bil-mod (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża minħabba l-età. Madankollu, minħabba li l-funzjoni renali tonqos bl-età, wieħed irid joqgħod attent għall-funzjoni renali tal-pazjent (ara pazjenti b’indeboliment renali). L-esperjenza klinika f’pazjenti ta’ > 75 sena hija limitata ħafna (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment renali

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment renali ħafif (tneħħija tal- kreatinina ta’ 50 sa 80 ml/min). L-esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (tneħħija tal-kreatinina bejn 30 sa 50 ml/min) hija limitat ħafna (ara sezzjoni 5.2). Exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat f’dawn il-pazjenti.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat għall-użu f’pazjenti b’mard renali tal- aħħar stadju jew b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina ta’ < 30 ml/min) (ara

sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod fit-tfal u l-adolexxenti ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoni 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija ma tista’ tingħata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod huwa magħmul biex jingħata mill-pazjent stess. Kull pakkett huwa għall-użu ta’ persuna waħda biss u jintuża darba.

Qabel jinbeda exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, huwa rrakkomandat ħafna li l-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom jitħarrġu mill-professjonist fil-kura tas-saħħa tagħhom. “L-Istruzzjonijiet għall- Utent”, li hemm ipprovduti fil-kaxxa, għandhom jiġu segwiti bir-reqqa.

Kull doża għandha tingħata fl-addome, fil-koxxa jew fuq wara tan-naħa ta’ fuq tad-driegħ bħala injezzjoni minn taħt il-ġilda b’mod immedjat wara s-suspensjoni tat-trab fis-solvent.

Għal struzzjonijiet dwar is-suspensjoni tal-prodott mediċinali qabel ma jingħata, ara sezzjoni 6.6 u “L- Istruzzjonijiet għall-Utent”

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jintuża f’pazjenti bid-dijabete mellitus tat-tip 1 jew għall-kura tal-ketoaċidożi dijabetika.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jingħata bħala injezzjoni minn ġol-vini jew minn ġol-muskoli.

Indeboliment renali

F’pazjenti b’mard renali tal-aħħar stadju u li qegħdin jirċievu d-dijalisi, dożi uniċi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat żiedu l-frekwenza u s-severità tar-reazzjonijiet avversi gastrointestinali: għalhekk, exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat li jintuża f’pazjenti b’mard renali tal-aħħar stadju jew b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina ta’ < 30 ml/min). L- esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment renali moderat hija limitata ħafna u l-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat.

B’exenatide, kien hemm avvenimenti mhux komuni ta’ tibdil fil-funzjoni renali li jinkludu żieda tal- kreatinina fis-serum, indeboliment renali, insuffiċjenza renali kronika li tmur għall-agħar u insuffiċjenza renali akuta fejn xi kultant tkun meħtieġa l-emodijalisi. Xi wħud minn dawn l- avvenimenti seħħew f’pazjenti li kien qed ikollhom avvenimenti li setgħu affettwaw l-idratazzjoni li jinkludu d-dardir, ir-rimettar u/jew id-dijarea u/jew li kienu qed jirċievu prodotti mediċinali magħrufa li jaffettwaw l-istat tal-funzjoni renali/idratazzjoni. Prodotti mediċinali li ttieħdu flimkien kienu jinkludu l-inibituri tal-enzimi li jikkonvertu anġjotensin, l-antagonisti ta’ anġjotensin-II, prodotti mediċinali antiinfjammatorji li mhumiex sterojdi u d-dijuretiċi. Ġie osservat li t-tibdil fil-funzjoni renali huwa riversibbli b’kura ta’ sosteniment u t-twaqqif tas-sustanzi li wisq probabbli kienu l-kawża ta’ kollox, inkluż exenatide.

Mard gastrointestinali sever

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma ġiex studjat f’pazjenti b’mard gastrointestinali sever iinkluż l-gastropareżi. Ħafna drabi l-użu tiegħu huwa assoċjat ma’ reazzjonijiet avversi gastrointestinali li jinkludu d-dardir, ir-rimettar u d-dijarea. Għalhekk, l-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’mard gastrointestinali sever.

Pankreatite akuta

L-użu ta’ agonisti tar-riċettur GLP-1 ġie assoċjat mar-riskju li tiżviluppa pankreatite akuta. B’mod spontanju, ġew irrapportati avvenimenti ta’ pankreatite akuta b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. Ġie osservat li b’kura ta’ sostenn, il-pankreatite tirriżolva ruħha iżda ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ pankreatite nekrotizzanti jew emorraġika u/jew mewt. Il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa dwar is-sintomu karatteristiku ta’ pankreatite akuta: uġigħ addominali sever u persistenti. Jekk ikun hemm suspett ta’ pankreatite, exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jitwaqqaf; jekk tkun ikkonfermata pankreatite akuta, exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma għandux jerġa’ jinbeda. Għandha tiġi osservata l-kawtela f’pazjenti bi storja ta’ pankreatite.

Prodotti mediċinali li jittieħdu fl-istess ħin

Ma ġiex studjat l-użu fl-istess ħin ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mal-insulina, mad- derivattivi ta’ D-phenylalanine (meglitinides), mal-inibituri ta’ alpha-glucosidase, mal-inibituri ta’ dipetidyl peptidase-4 jew ma’ agonisti oħra tar-riċettur GLP-1. L-użu fl-istess ħin ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat ma ġiex studjat u mhux irrakkomandat.

Interazzjoni ma’ warfarin

Ġew irrapportati b’mod spontanju każijiet ta’ żieda fl-INR (Proporzjon Normalizzat Internazzjonali), xi kultant assoċjat ma’ fsada, fil-biċċa l-kbira bl-użu fl-istess ħin ta’ warfarin u exenatide (ara sezzjoni 4.5).

Ipogliċemija

Fl-istudji kliniċi, ir-riskju ta’ ipogliċemija żdied meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod intuża flimkien ma’ xi sulphonylurea. Barra minn hekk, fl-istudji kliniċi, pazjenti b’indeboliment renali ħafif li kienu qed jieħdu wkoll xi sulphonylurea kellhom żieda fl-inċidenza ta’ ipogliċemija meta mqabbla ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali. Sabiex tnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija assoċjata mal-użu ta’ xi sulphonylurea, wieħed għandu jikkonsidra jnaqqas id-doża tas-sulphonylurea.

Tnaqqis ta’ malajr fil-piż

Tnaqqis ta’ malajr fil-piż b’rata ta’ > 1.5 kg fil-ġimgħa ġie rrapportat f’pazjenti kkurati b’exenatide. Tnaqqis fil-piż b’din ir-rata jista’ jkollu konsegwenzi ħżiena. Il-pazjenti b’telf rapidu fil-piż, għandhom jiġu ssorveljati għal sinjali u sintomi ta’ kolelitijasi.

Twaqqif tal-kura

Wara li jitwaqqaf, l-effett ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jista’ jkompli minħabba li l-livelli ta’ exenatide fil-plażma jonqsu tul 10 ġimgħat. Għalhekk wieħed irid joqgħod attent dwar l-għażla ta’ prodotti mediċinali oħra u t-tip ta’ doża minħabba li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jkomplu u l- effikaċja tista’, għallinqas b’mod parzjali, tippersisti sakemm il-livelli ta’ exenatide jonqsu.

Eċċipjenti

Kontenut ta’ sodju: Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol ta’ sodju (23 mg) għal kull doża, jiġifieri essenzjalment hija “mingħajr sodju”.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Sulphonylureas

Id-doża ta’ sulphonylurea jaf tkun teħtieġ aġġustament minħabba ż-żieda fir-riskju ta’ ipogliċemija assoċjata ma’ terapija bis-sulphonylurea (ara sezzjonijiet 4.2 and 4.4).

Tbattil tal-istonku

Ir-riżultati ta’ studju fejn intuża paracetamol biex tinħadem ir-rata ta’ kemm idum biex jiżvojta l- istonku jagħtu indikazzjoni li l-effett ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod li jnaqqas ir-rata tal- iżvojtar tal-istonku huwa minimu u mhux mistenni li jikkawża tnaqqis klinikament sinifikanti fir-rata u fil-proporzjoni ta’ assorbiment tal-prodotti mediċinali meħuda b’mod orali fl-istess ħin. Għalhekk, m’hemmx bżonn ta’ aġġustamenti fid-doża għal prodotti mediċinali li huma affettwati minn dewmien fl-iżvojtar tal-istonku.

Meta pilloli ta’ 1000 mg paracetamol ġew mogħtija, jew mal-ikel jew fuq stonku vojt, wara 14-il ġimgħa ta’ terapija b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod , ma ġie osservat ebda tibdil sinifikanti fl- AUC ta’ paracetamol meta mqabbel mal-perijodu ta’ kontroll. Is-Cmax ta’ paracetamol naqas b’16 % (fuq stonku vojt)) u b’5 % (wara l-ikel) u t-tmax żdied minn kważi siegħa fil-perijodu ta’ kontroll għal 1.4 sigħat (fuq stonku vojt) u 1.3 sigħat (wara l-ikel).

L-istudji ta’ interazzjoni li ġejjin ġew magħmula bl-użu ta’ 10 µg exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat iżda mhux b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod:

Warfarin

Ġie osservat dewmien ta’ kważi sagħtejn fit-tmax meta warfarin ingħata 35 min wara exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat. Ma kien osservat ebda effett klinikament rilevanti fis-Cmax jew fl-AUC. Ġiet osservata żieda fl-INR b’mod spontanju waqt l-użu flimkien ta’ warfarin u exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod. Wieħed għandu joqgħod attent għall-INR fil-bidu tal-kura b’exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod f’pazjenti fuq warfarin u/jew derivattivi ta’ cumarol (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Inibituri ta’ hydroxy methyl glutaryl coenzyme A reductase

L-AUC u s-Cmax ta’ lovastatin tnaqqsu b’madwar 40 % u 28 %, rispettivament u kien hemm dewmien ta’ madwar 4 sigħat fit-tmax meta exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat ingħata flimkien ma’ doża waħda ta’ lovastatin (40 mg) meta mqabbel mat-teħid ta’ lovastatin waħdu. Fi studji kliniċi ta’ 30 ġimgħa kkontrollati bi plaċebo b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat, l-użu flimkien ta’ exenatide u l-inibituri ta’ HMG CoA reductase ma kienx assoċjat ma’ tibdil konsistenti fil-profili tal- lipidi (ara sezzjoni 5.1). M’hemmx bżonn li jiġi stabbilit minn qabel xi aġġustament fid-doża; madankollu, kif inhu xieraq, wieħed għandu joqgħod attent għall-profili tal-lipidi.

Digoxin u lisinopril

Fi studji ta’ interazzjoni dwar l-effett ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat fuq digoxin u lisinopril ma kien hemm ebda effett klinikament rilevanti fuq is-Cmax jew l-AUC, madankollu ġie osservat li kien hemm dewmien ta’ madwar sagħtejn fit-tmax.

Ethinyl estradiol u levonorgestrel

L-għoti ta’ kontraċettiv orali kkombinat (30 µg ethinyl estradiol flimkien ma’ 150 µg levonorgestrel) siegħa qabel exenatide li jerħi b’mod immedjat ma biddel l-AUC, is-Cmax jew is-Cmin la ta’ ethinyl estradiol u lanqas ta’ levonorgestrel. L-għoti tal-kontraċettiv orali 35 minuta wara exenatide m’affettwax l-AUC iżda rriżulta fi tnaqqis fis-Cmax ta’ ethinyl estradiol b’45 %, u fis-Cmax ta’ levonorgestrel b’27-41 %, u kien hemm dewmien ta’ 2-4 sigħat fit-tmax minħabba dewmien fl-iżvojtar tal-istonku. Ir-rilevanza klinika tat-tnaqqis fis-Cmax hija minima u m’hemmx bżonn ta’ tnaqqis fid-doża tal-kontraċettivi orali.

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni b’exenatide twettqu biss f’adulti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu jinqabdu tqal

Minħabba li exanatide li jerħi l-mediċina bil-mod idum biex jiġi eliminat mill-ġisem, nisa li jistgħu jinqabdu tqal għandhom jużaw il-kontraċezzjoni waqt il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jitwaqqaf mill-anqas 3 xhur qabel tqala ppjanata.

Tqala

M’hemmx biżżejjed dejta dwar l-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf kemm jista’ jkun ta’ riskju fil-bniedem. Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jintuża fit-tqala u huwa rrakkomandat l-użu tal-insulina.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk exenatide jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Exenatide li jerħi l- mediċina bil-md m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ma sarux studji dwar l-effett fuq il-fertilità fil-bnedmin.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jintuża flimkien ma’ xi sulphonylurea, il-pazjenti għandhom ikunu avżati biex jieħdu l-prekawzjonijiet sabiex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan u t- tħaddim ta’ magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti tal-mediċina kienu l-iżjed dawk gastrointestinali (dardir li kienet l-aktar reazzjoni frekwenti u assoċjata mal-bidu tal-kura u naqset maż-żmien, u dijarea). Barra minn hekk, seħħew reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (ħakk, il-formazzjoni ta’ għoqiedi żgħar fil-ġilda, eritema), l-ipogliċemija (b’sulphonylurea) u l-uġigħ ta’ ras. L-intensità tal-parti l-kbira tar-reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kienet ħafifa għal moderata.

Mit-tqegħid fis-suq ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat, ġiet irrapportata pankreatite akuta bi frekwenza mhux magħrufa u insuffiċjenza renali akuta ġiet irrapportata b’mod mhux komuni (ara sezzjoni 4.4).

Sommarju tar-reazzjonijiet avversi f’forma tabulari

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod identifikati minn provi kliniċi u rapporti spontanji (mhux osservati fi provi kliniċi, frekwenza mhux magħrufa) huma mniżżla f’forma mqassra fit-Tabella 1 aktar ’l isfel.

Is-sors tat-tagħrif tal-provi kliniċi b’exenatide huwa magħmul minn 18-il prova kkontrollati bil- plaċebo, 21 komparatur attiv u 2 provi b’tikketta mikxufa. Terapiji oħra li kienu qed jintużaw ukoll kienu jinkludu d-dieta u l-eżerċizzju, metformin, xi sulphonylurea, xi thiazolidinedione jew taħlita ta’ sustanzi li jbaxxu l-glukożju.

Ir-reazzjonijiet huma mniżżla aktar ’l isfel skont it-terminu magħżul ta’ MedDRA bis-sistema tal- klassifika tal-organi u l-frekwenza assoluta. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna ( 1/10), komuni ( 1/100 sa < 1/10), mhux komuni ( 1/1000 sa < 1/100), rari ( 1/10,000 sa 1/1000) rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod identifikati minn provi kliniċi u rapporti spontanji

Sistema tal-klassifika

 

 

Frekwenza tal-okkorrenza

 

 

tal-organi /termini

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ reazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

avversi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

Mhux

Rari

 

Rari

Mhux

 

ħafna

Komuni

 

komuni

 

 

ħafna

magħruf

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjoni anafilattika

 

 

 

 

X1

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Ipogliċemija

X1

 

 

 

 

 

 

 

(b’sulphonylurea)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fl-aptit

 

X1

 

 

 

 

 

 

Deidrazzjoni

 

 

 

X1

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

X1

 

 

 

 

 

 

Sturdament

 

X1

 

 

 

 

 

 

Disgweżja

 

 

 

X1

 

 

 

 

Ngħas

 

 

 

X1

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

Sadd tal-imsaren

 

 

 

X1

 

 

 

 

Pankreatite akuta (ara

 

 

 

 

 

 

 

X2

sezzjoni 4.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tqalligħ

X1

 

 

 

 

 

 

 

Rimettar

 

X1

 

 

 

 

 

 

Dijarea

X1

 

 

 

 

 

 

 

Dispepsja

 

X1

 

 

 

 

 

 

Uġigħ addominali

 

X1

 

 

 

 

 

 

Marda ta’ rifluss

 

X1

 

 

 

 

 

 

gastroesofaġeali

 

 

 

 

 

 

 

 

Distensjoni addominali

 

X1

 

 

 

 

 

 

Tifwiq

 

 

 

X1

 

 

 

 

Stitikezza

 

X1

 

 

 

 

 

 

Gass

 

X1

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

Raxx makulari jew

 

 

 

 

 

 

 

X2

papulari

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħakk, u/ jew urtikarja

 

X1

 

 

 

 

 

 

Edima anġjonewrotika

 

 

 

 

 

 

 

X2

Axxessi u ċellulite fis-

 

 

 

 

 

 

X2

sit tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Iperidrożi

 

 

 

X1

 

 

 

Alopeċja

 

 

 

X1

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

Tibdil fil-funzjoni

 

 

 

X1

 

 

 

renali, inkluż

 

 

 

 

 

 

 

insuffiċjenza renali

 

 

 

 

 

 

 

akuta, insuffiċjenza

 

 

 

 

 

 

 

renali kronika li tmur

 

 

 

 

 

 

 

għall-agħar,

 

 

 

 

 

 

 

indeboliment renali,

 

 

 

 

 

 

 

żieda fil-livell tal-

 

 

 

 

 

 

 

kreatinina fis-serum

 

 

 

 

 

 

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

 

 

Ħakk fis-sit tal-

 

 

X1

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Għejja

 

 

X1

 

 

 

 

Eritema fis-sit tal-

 

 

X1

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Raxx fis-sit tal-

 

 

 

X1

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Astenja

 

 

X1

 

 

 

 

Tħossok nervuż/a

 

 

 

 

X1

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

 

Żieda fil-proporzjon

 

 

X4

 

X2

normalizzat

 

 

 

 

 

internazzjonali (ara

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

 

 

 

 

1Rata bbażata fuq studji tal-effikaċja u tas-sigurtà fit-tul ikkompletati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. n= 2868 total, (pazjenti fuq sulphonylurea n= 1002).

2Rata bbażata fuq dejta minn rapporti spontanji b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod (denominatur mhux magħruf).

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

L-ipogliċemija

L-inċidenza tal-ipogliċemija żdiedet meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod intuża flimkien ma’ xi sulphonylurea (24.0 % kontra 5.4 %) (ara sezzjoni 4.4). Biex tnaqqas ir-riskju tal-ipogliċemija assoċjata mal-użu ta’ xi sulphonylurea, wieħed jista’ jikkonsidra jnaqqas id-doża tas-sulphonylurea (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-modkien assoċjat ma’ tnaqqis sinifikanti fl-inċidenza ta’ episodji ta’ ipogliċemija meta mqabbel ma’ insulin basali f’pazjenti li kienu qed jirċievu wkoll it-terapija b’metformin (3 % kontra 19 %) u f’pazjenti li kienu qed jirċievu wkoll it-terapija b’metformin flimkien mas-sulphonylurea (20 % kontra 42 %).

Fil-11-il studju kollha ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, il-parti l-kbira tal-episodji (99.9 % n=649) ta’ ipogliċemija kienu ħfief u marru bit-teħid ta’ karboidrat minn gol-ħalq. Ġie rrapportat pazjent wieħed li kellu ipogliċemija serja minħabba li l-ammont tal-glukożju fid-demm (2.2 mmol/l) kien baxx u biex l-avveniment jgħaddi, talab il-kura orali bil-karboidrat.

Tqalligħ

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti kienet it-tqalligħ. F’pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, b’mod ġenerali 20 % rrapportaw mill-anqas episodju wieħed ta’ tqalligħ meta mqabbel mal-34 % tal-pazjenti fuq exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat. Il-parti l-kbira

tal-episodji ta’ tqalligħ kienu ħfief għal moderati. Bit-tkomplija tal-kura, il-frekwenza naqset f’ħafna mill-pazjenti li fil-bidu kellhom it-tqalligħ.

L-inċidenza ta’ pazjenti li waqqfu l-kura minħabba l-avvenimenti avversi waqt l-istudju kkontrollat ta’ 30 ġimgħa kienet ta’ 6 % għall-pazjenti kkurati exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u 5 % għall- pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat. L-aktar avvenimenti avversi komuni li wasslu għat-twaqqif tal-kura fiż-żewġ gruppi ta’ kura kienu t-tqalligħ u r-rimettar. Kemm it-tqalligħ u kemm ir-rimettar kienu l-kaġun ta’ twaqqif f’< 1 % tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod u f’1 % tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Waqt is-6 xhur tal-fażi kkontrollata tal-istudji, ir-reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni ġew osservati b’mod aktar frekwenti f’pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbla ma’ pazjenti kkurati b’xi prodott simili (16 % kontra marġni ta’ 2-7 %). Fil-parti l-kbira tagħhom dawn ir- reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni kienu ħfief u ħafna drabi ma wasslux għat-twaqqif mill-istudju. Il- pazjenti jistgħu jiġu kkurati sabiex itaffu s-sintomi waqt li jkomplu l-kura. L-injezzjonijiet sussegwenti għandhom jingħataw f’sit differenti tal-injezzjoni kull ġimgħa. F’esperjenzi ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġew irrapportati każijiet b’axxessi u ċellulite fis-sit tal-injezzjoni.

Fil-provi kliniċi, ġew osservati b’mod frekwenti ħafna għoqod żgħar taħt il-ġilda fis-sit tal-injezzjoni li hija karatteristika tal-formulazzjonijiet magħmula minn mikrosferi polimeriċi poly (D,L-lactide co- glycolide). Ħafna mill-għoqod individwali ma kellhomx sintomi, ma kellhomx effett fuq il- parteċipazzjoni fl-istudju u marru wara 4 sa 8 ġimgħat.

Immunoġeniċità

Konsistenti mal-fatt li l-proteini u l-farmaċewtiċi peptidi għandhom il-potenzjal li jkunu immunoġeniċi, wara t-trattament b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-modil-pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi kontra exenatide. F’ħafna mill-pazjenti li żviluppaw l-antikorpi, l-ammont ta’ antikorpi naqas biż-żmien.

Il-preżenza tal-antikorpi (livell għoli jew baxx) mhijiex indikattiva tal-kontroll gliċemiku f’dak il- pazjent individwali.

Fl-istudji kliniċi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, madwar 45 % tal-pazjenti kellhom livell baxx ta’ antikorpi kontra exenatide fl-aħħar tal-istudju. In ġenerali, il-persentaġġ tal-pazjenti li kienu pożittivi għallanti-korpi kien simili fl-istudji kliniċi kollha. In ġenerali, il-livell tal-kontroll gliċemiku (HbA1c) kien simili għal dak osservat f’dawk li ma kellhomx l-antikorpi. Bħala medja, fl-istudji ta’ fażi 3, 12% tal-pazjenti kellhom livelli ogħla ta’ antikorpi. F’numru minn dawn, ir-rispons gliċemiku għal exenatide li jerħi l-mediċina bil-modkien nieqes fl-aħħar tal-perijodu kkontrollat tal-istudji; 2.6 % tal-pazjenti ma wrew ebda titjib fil-glukożju b’ammonti ogħla ta’ antikorpi billi 1.6 % ma wrew ebda titjib fil-glukożju waqt li kienu negattivi għall-presenza tal-antikorpi.

Ħafna drabi, pazjenti li jiżviluppaw antikorpi kontra exenatide jkollhom iżjed reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (pereżempju: ħmura fil-ġilda u ħakk), iżda mill-bqija kellhom rati u tipi ta’ avvenimenti avversi simili għal dawk li ma kellhomx antikorpi għal exenatide.

Għall-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, l-inċidenza tar-reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni li potenzjalment huma immunoġeniċi (l-iżjed komuni ħakk b’eritema jew mingħajrha) waqt l-istudju tat-30 ġimgħa u t-tnejn ta’ 26 ġimgħa, kienet ta’ 9 %. Ġie osservat li dawn ir-reazzjonijiet kienu inqas komuni f’pazjenti li m’għandhomx antikorpi (4 %) meta mqabbel ma’ pazjenti li għandhom l-antikorpi (13 %), b’inċidenza ogħla f’dawk li għandhom livelli ogħla ta’ antikorpi.

Eżami ta’ kampjuni pożittivi għall-antikorpi ma wera l-ebda reattività sinifikanti għall-peptidi endoġeni simili (glucagon jew GLP-1).

Tnaqqis ta’ malajr fil-piż

Fi studju ta’ 30 ġimgħa, madwar 3 % (n=4/148) tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil- mod kellhom għallinqas perijodu wieħed ta’ żmien ta’ tnaqqis ta’ malajr fil-piż (bejn żewġ viżti konsekuttivi ta’ studju ġie rreġistrat tnaqqis fil-piż tal-ġisem ta’ aktar minn 1.5 kg/ġimgħa).

Rata aktar mgħaġġla tat-taħbit tal-qalb

Ġiet osservata żieda medja fir-rata tat-taħbit tal-qalb (HR) ta’ 2.6 taħbita fil-minuta (bpm) mil-linja bażi (74 bpm) fi studji kliniċi b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod miġburin flimkien. Ħmistax fil- mija tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kellhom żidiet medji fl-HR ta’

≥ 10 bpm; madwar 5% sa 10% tal-individwi fi ħdan il-gruppi ta’ kura l-oħra kellhom żidiet medji fl- HR ta’ ≥ 10 bpm.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-effetti ta’ dożi eċċessivi ta’ exenatide (ibbażati fuq studji kliniċi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat) kienu jinkludu tqalligħ sever, rimettar sever u konċentrazzjonijiet tal-glukożju fid- demm li jonqsu malajr. F’każ ta’ doża eċċessiva, għandha tinbeda kura xierqa ta’ sosteniment skont is- sinjali u s-sintomi tal-pazjent.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini użati fid-dijabete, mediċini oħra li jnaqqsu l-livell tal- glukożju fid-demm, esklużi l-insulini, Kodiċi ATC: A10BX04

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Exenatide huwa agonist tar-riċettur glucagon-like petide-1 (GLP-1) u għandu ħafna mill-azzjonijiet kontra l-ipergliċemija li għandu glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Is-sekwenza tal-aminoaċidi ta’ exenatide tikkoinċidi parzjalment ma’ dik ta’ GLP-1 uman. Ġie muri li in vitro exenatide jingħaqad u jattiva r-riċettur GLP-1 uman u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni tiegħu huwa permezz tal-AMP ċikliku u/jew mekkaniżmi oħra ta’ sinjali intraċellulari.

Exenatide jżid, b’mod dipendenti fuq il-glukożju, is-sekrezzjoni tal-insulina miċ-ċelluli beta tal-frixa. Kif il-konċentrazzjonijiet tal-glucose fid-demm jonqsu, tonqos is-sekrezzjoni tal-insulina. Meta exenatide ntuża flimkien ma’ metformin u/jew xi thiazolidinedione biss, ma ġiet osservata l-ebda żieda fl-inċidenza ta’ ipogliċemija aktar minn dik ta’ plaċebo flimkien ma’ metformin u/jew xi thiazolidinedione li jista’ jkun minħabba dan il-mekkaniżmu insulinotropiku dipendenti fuq il- glukożju (ara sezzjoni 4.4).

Exenatide jrażżan is-sekrezzjoni ta’ glucagon li hi magħrufa li tkun iktar għolja milli suppost fid- dijabete tat-tip 2. Konċentrazzjonijiet anqas ta’ glucagon iwasslu għal tnaqqis fil-produzzjoni epatika tal-glukożju. Madanakollu, exenatide ma jdgħajjifx ir-rispons normali ta’ glucagon u ta’ ormoni oħra għall-ipogliċemija.

Exenatide jtawwal il-ħin sabiex jitbattal l-istonku u b’hekk inaqqas ir-rata li biha l-glukożju li ġej mill- ikel jidher fiċ-ċirkolazzjoni.

Ġie muri li exenatide jnaqqas it-teħid tal-ikel minħabba tnaqqis fl-aptit u żieda fis-sensazzjoni li tkun kilt biżżejjed.

Effetti farmakodinamiċi

Exenatide jtejjeb il-kontroll gliċemiku permezz tal-effetti sostnuti fuq il-konċentrazzjonijiet tal- ġlukożju kemm wara l-ikel u kemm meta wieħed ikun sajjem, f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2. Differenti mill-GLP-1 naturali, il-profil farmakokinetiku u farmakodinamiku ta’ exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod fil-bniedem jippermetti li jingħata darba fil-ġimgħa.

F’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2 (n=13), studju farmakodinamiku wera li reġa’ kien hemm is- sekrezzjoni tal-ewwel fażi tal-insulina u titjib fis-sekrezzjoni tat-tieni fażi tal-insulina bħala rispons għal doża f’daqqa ta’ glukożju fil-vina.

Effikaċja klinika u sigurtà

Ir-riżultati ta’ studji kliniċi fit-tul ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-modhuma murija hawn taħt, dawn l-istudji kienu jikkonsistu minn 1628 individwu (804 kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil- mod), 54 % irġiel u 46 % nisa, 281 individwu (141 kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod) kellhom ≥ 65 sena.

Kontroll gliċemiku

F’żewġ studji, exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod 2 mg darba fil-ġimgħa ġie mqabbel ma’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat 5 µg li jingħata darbtejn kuljum għal 4 ġimgħat segwit minn exenatide 10 µg li jingħata darbtejn kuljum. Studju wieħed dam 24 ġimgħa (n= 252) u l-ieħor dam

30 ġimgħa (n= 295) segwit minn estensjoni open-labelled fejn il-pazjenti kollha ġew ikkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod2 mg darba fil-ġimgħa, għal 7 snin oħra (n= 243). Fiż-żewġ studji, it-tnaqqis fl-HbA1c kien evidenti fiż-żewġ gruppi ta’ kura sa mill-ewwel teħid tal-valuri tal- HbA1c wara li bdiet il-kura (ġimgħat 4 jew 6).

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ġab tnaqqis statistikament sinifikanti fl-HbA1c meta mqabbel ma’ pazjenti li rċevew exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat (Tabella 2).

Fiż-żewġ studji, f’pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u exenatide li jerħi l- mediċina b’mod immedjat ġie osservat effett klinikament rilevanti fuq l-HbA1c irrispettivament minn x’kienu qed jieħdu bħala kura bażilari kontra d-dijabete.

Fiż-żewġ studji, kemm klinikament u kemm statistikament kien hemm b’mod sinifikanti iżjed pazjenti fuq exenatide li jerħi l-mediċina bil-modmeta mqabbel ma’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat darbtejn kuljum li kellhom tnaqqis fl-HbA1c ta’ ≤ 7 % jew < 7 % (p < 0.05 u p=< 0.0001 rispettivament).

Kemm il-pazjenti fuq exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat kellhom tnaqqis fil-piż meta mqabbel mal-linja bażi, għalkemm id-differenza bejn iż-żewġ fergħat tal-kura ma kinitx sinifikanti.

Fl-estensjoni tal-istudju mhux ikkontrollat, il-pazjenti li setgħu jiġu evalwati u li qalbu minn exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat għal exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod wara 30 ġimgħa (n=121), kisbu l-istess titjib fl-HbA1c ta’ -2.0 % wara 52 ġimgħa meta mqabbel mal-linja bażi l-istess bħall-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. Għall-pazjenti kollha li jlestu l- estensjoni tal-istudju mhux ikkontrollat ta’ 7 snin (n=122 ta’ 243 pazjent inklużi fil-fażi ta’ estensjoni), l-HbA1c żdied b’mod gradwali maż-żmien mit-52 ġimgħa ’l quddiem, iżda xorta waħda kien tnaqqas meta mqabbel mal-linja bażi wara 7 snin (-1.1 %). It-telf ta’ piż kien sostnut matul is-7 snin f’dawn il- pazjenti.

Tabella 2: Ir-riżultati ta’ żewġ studji ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għal exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat flimkien ma’ dieta u eżerċizzju waħidhom, metformin u/jew sulphonylurea u metformin u/jew thiazolidinedione (pazjenti b’intenzjoni ta’ kura)

Studju ta’ 24 Ġimgħa

Exenatide li

Exenatide

 

jerħi l-

10 mcg li

 

mediċina bil-

jerħi l-

 

mod

mediċina

 

2 mg

b’mod

 

 

immedjat

 

 

darbtejn

 

 

kuljum

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

Linja bażi

8.5

8.4

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.6 (±0.1)**

-0.9 (±0.1)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.67 (-0.94, -0.39)**

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c < 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma meta

-1.4 (±0.2)

-0.3 (±0.2)

wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-2.3 (±0.4)

-1.4 (± 0.4)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.95 (-1.91, 0.01)

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Studju ta’ 30 Ġimgħa

 

 

 

 

 

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

Linja bażi

8.3

8.3

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.9 (±0.1)*

-1.5 (±0.1)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.33 (-0.54, -0.12)*

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma meta

-2.3 (±0.2)

-1.4( ±0.2)

wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-3.7 (±0.5)

-3.6 (±0.5)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.08 (-1.29, 1.12)

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

(SE = devjazzjoni standard , CI= intervall ta’ kunfidenza), * p < 0.05, **p < 0.0001

Sar studju li dam 26 ġimgħa fejn exenatide 2 mg li jerħi l-mediċina bil-mod ġie mqabbel ma’ insulin glargine darba kuljum.

Ġie muri li t-tibdil fl-HbA1c kien ikbar b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbel ma’ insulin glargine. Meta mqabbla mal-kura b’insulin glargine, il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil- mod ġabet tnaqqis sinifikanti fil-piż medju tal-ġisem u kienet assoċjata ma’ inqas avvenimenti ipogliċemiċi (Tabella 3).

Tabella 3: Ir-riżultati ta’ studju wieħed ta’ 26 ġimgħa ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kontra insulin glargine flimkien ma’ metformin waħdu jew meformin u sulphonylurea (pazjenti b’intenzjoni ta’ kura)

 

Exenatide 2 mg

Insulin

 

li jerħi l-

glargine1

 

mediċina bil-

 

 

mod

 

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

Linja bażi

8.3

8.3

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.5 (± 0.1)*

-1.3 (± 0.1)*

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi bejn

-0.16 (-0.29, -0.03)*

iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma meta

-2.1 (± 0.2)

-2.8 (± 0.2)

wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-2.6 (± 0.2)

+1.4 (±0.2)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi bejn

-4.05 (-4.57, -3.52)*

iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

(SE = devjazzjoni standard, CI= intervall ta’ kunfidenza), * p < 0.05

1 Id-doża ta’ insulin glargine ġiet ikkalkulata bl-għan li tintlaħaq konċentrazzjoni tal-glukożju ta’ bejn 4.0 sa 5.5 mmol/l (72 sa 100 mg/dl). Fil-bidu tal-kura, id-doża ta’ insulin glargine kienet ta’ 10.1 IU/ġurnata li telgħet sa 31.1 IU/ġurnata għal pazjenti kkurati b’insulin glargine.

Ir-riżultati ta’ 156 ġimgħa kienu konsistenti ma’ dawk irrapportati preċedentement fir-rapport temporanju ta’ 26 ġimgħa. Il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod tejbet b’mod sinifikanti l- kontroll gliċemiku u l-kontroll tal-piż, meta mqabbla mal-kura bl-insulina glargine. Ir-riżultati tas- sigurtà wara 156 ġimgħa kienu konsistenti ma’ dawk irrapportati wara 26 ġimgħa.

Fi studju double-blind li dam 26 ġimgħa exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ġie mqabbel ma’ dożi massimi ta’ kuljum ta’ sitagliptin u pioglitazone f’individwi li kienu qed jużaw ukoll metformin. Kull grupp ta’ kura kellu tnaqqis sinifikanti fl-fl-HbA1c meta mqabbel mal-linja bażi. Ġie muri li exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kien superjuri kemm għal sitagliptin kif ukoll għal pioglitazone f’dak li għandu x’jaqsam mat-tibdil mil-linja bażi ta’ HbA1c.

Ġie muri li t-tnaqqis fil-piż kien b’mod sinifikanti iżjed b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbel ma’ sitagliptin. Pazjenti fuq pioglitazone żdiedu fil-piż (Tabella 4).

Tabella 4: Ir-riżultati ta’ studju wieħed ta’ 26 ġimgħa ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kontra sitagliptin u kontra pioglitazone flimkien ma’ metformin (pazjenti b’intenzjoni ta’ kura)

 

Exenatide 2

Sitagliptin

Pioglitazone

 

mg li jerħi l-

100 mg

45 mg

 

mediċina bil-

 

 

 

mod

 

 

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

 

Linja bażi

8.6

8.5

8.5

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.6 (± 0.1)*

-0.9 (± 0.1)*

-1.2 (± 0.1)*

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-0.63 (, -0.89, -0.37)**

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

sitagliptin

 

 

 

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-0.32 (-0.57, -0.06,)*

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

pioglitazone

 

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c ≤ 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma

-1.8 (± 0.2)

-0.9 (± 0.2)

-1.5 (± 0.2)

meta wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-2.3 (± 0.3)

-0.8 (± 0.3)

+2.8 (± 0.3)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-1.54 (-2.35, -0.72)*

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

sitagliptin

 

 

 

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-5.10 (-5.91, -4.28)**

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

pioglitazone

 

 

 

(SE = devjazzjoni standard, CI= intervall ta’ kunfidenza), * p < 0.05, **p < 0.0001

Piż tal-ġisem

Meta mqabbel mal-linja bażi, ġie osservat tnaqqis fil-piż tal-ġisem fl-istudji kollha ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod.

Dan it-tnaqqis fil-piż tal-ġisem deher fil-pazjenti mogħtija exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod irrispettivament jekk kellhomx it-tqalligħ għalkemm it-tnaqqis kien ikbar fil-grupp li kellhom it- tqalligħ (medja ta’ tnaqqis -2.9 kg sa -5.2 kg bit-tqalligħ kontra -2.2 kg sa -2.9 kg mingħajr tqalligħ).

Il-persentaġġ tal-pazjenti li kellhom kemm tnaqqis fil-piż u kemm tnaqqis fl-HbA1c varja minn 70 sa 79 % (il-persentaġġ tal-pazjenti li kellhom tnaqqis fl-HbA1c varja minn 88 sa 96 %).

Il-glukożju fil-plażma/serum

Il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod irriżultat fi tnaqqis sinifikanti fil-livelli tal-glukożju fil- plażma/serum waqt li wieħed ikun sajjem, dan it-tnaqqis deher kmieni mar-4 ġimgħa. Ġie osservat tnaqqis ieħor fil-konċentrazzjonijiet ta’ wara t-teħid tal-ikel. It-titjib fil-konċentrazzjonijiet tal- glukożju fil-plażma waqt li wieħed ikun sajjem baqa’ tul it-52 ġimgħa.

Il-funzjoni taċ-ċellula beta

L-istudji kliniċi b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod indikaw titjib fil-funzjoni taċ-ċellula beta, bl- użu ta’ miżuri bħall-assessjar tal-mudell tal-omeostażi (HOMA-B). L-effett fuq il-funzjoni taċ-ċellula beta nżamm tul it-52 ġimgħa.

Il-pressjoni tad-demm

Fl-istudji ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ġie osservat tnaqqis fil-pressjoni sistolika tad-demm (2.9 mmHg sa -4.7 mmHg). Fl-istudju ta’ 30 ġimgħa b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat darbtejn kuljum bħala komparatur, kemm exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u exenatide li jerħi l- mediċina b’mod immedjat naqqsu b’mod sinifikanti l-pressjoni sistolika tad-demm mil-linja bażi

(4.7±1.1 mmHg u 3.4±1.1 mmHg rispettivament). Id-differenza bejn iż-żewġ kuri ma kinitx sinifikanti. It-titjib fil-pressjoni tad-demm inżamm matul it-52 ġimgħa.

Il-lipidi fl-istat sajjem

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma wera ebda effett avvers fuq il-parametri tal-lipidi.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fid- dijabete tat-tip 2 (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-mod kif jiġi assorbit exenatide jirrifletti l-mod kif il-formulazzjoni ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod terħi l-mediċina b’mod gradwali. Ladarba jiġi assorbit fiċ-ċirkolazzjoni, exenatide jiġi distribwit u eliminat skont il-karatteristiċi farmakokinetiċi magħrufa tiegħu (kif deskritti f’din is- sezzjoni).

Assorbiment

Wara dożi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, il-konċentrazzjonijiet medji ta’ exenatide jaqbżu l-konċentrazzjonijiet minimi ta’ effikaċja (~ 50 pg/ml) f’ġimagħtejn b’żieda gradwali fil-konċentrazzjoni medja ta’ exenatide fil-plażma fuq 6 sa 7 ġimgħat. Wara, il- konċentrazzjonijiet ta’ exenatide baqgħu sostnuti fuq livell ta’ madwar 300 pg/ml li jindika li jkun ntlaħaq l-istat fiss. Matul l-intervall ta’ ġimgħa bejn doża u oħra, il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss jibqgħu miżmuma b’ċaqliq minimu bejn l-ogħla u l-inqas livelli minn din il-konċentrazzjoni terapewtika medja.

Distribuzzjoni

Wara t-teħid minn taħt il-ġilda ta’ doża waħda ta’ exenatide, il-volum medju ta’ distribuzzjoni evidenti ta’ exenatide huwa ta’ 28 l.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni

Studji mhux kliniċi wrew li fil-parti l-kbira tiegħu exenatide jiġi eliminat permezz tal-filtrazzjoni glomerulari u sussegwentement b’degradazzjoni proteolitika. It-tneħħija medja evidenti ta’ exenatide hi ta’ 9 l/siegħa. Dawn il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ exenatide huma indipendenti mid- doża.Wara madwar 10 ġimgħat mit-twaqqif tat-terapija b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, il- konċentrazzjonijiet medji ta’ exenatide fil-plażma jaqgħu taħt il-livelli minimi li jkunu jistgħu jinstabu.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment renali

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ pazjenti b’indeboliment renali li qed jirċievu 2 mg exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod tindika li f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (N=10) u ħafif (N=56) jista’ jkun hemm żieda fl-espożizzjoni sistemika ta’ madwar 74 % u 23 % (tbassir medjan f’kull grupp) rispettivament meta mqabbel ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali (N=84).

Insuffiċjenza epatika

Ma sarux studji farmakokinetiċi f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika. Exenatide huwa primarjament imneħħi mill-kilwa; u għalhekk id-disfunzjoni tal-fwied mhux mistennija li taffettwa l- konċentrazzjonijiet ta’ exenatide fid-demm.

Sess, razza u piż tal-ġisem

Is-sess, ir-razza u l-piż tal-ġisem m’għandhom l-ebda influwenza klinikament relevanti fuq il- farmakokinetika ta’ exenatide.

Anzjani

Fl-anzjani, it-tagħrif huwa limitat, iżda m’hemmx indikazzjonijiet ta’ bidliet kbar fl-espożizzjoni ta’ exenatide maż-żieda fl-età sa madwar l-età ta’ 75 sena.

Fi studju farmakokinetiku ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat f’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 2, l-għoti ta’ exenatide (10µg) irriżulta f’żieda medja ta’ 36 % fl-AUC ta’ exenatide fi 15-il suġġett anzjan ta’ età bejn 75 u 84 sena meta mqabbel ma’ 15-il suġġett ta’ età bejn 45 u 65 sena u dan wisq probabbli minħabba t-tnaqqis fil-funzjoni renali fil-grupp aktar anzjan (ara sezzjoni 4.2).

Tfal u adolexxenti

Fi studju farmakokinetiku b’doża waħda ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat fi 13-il pazjent bid-dijabete tat-tip 2 b’etajiet bejn 12 u 16-il sena, l-għoti ta’ exenatide (5 µg) irriżulta fi tnaqqis żgħir fil-medja tal-AUC (tnaqqis ta’ 16%) u tas-Cmax (tnaqqis ta’ 25%) meta mqabbla ma’ dawk osservati fl-adulti. Ma sarux studji farmakokinetiċi b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod fil- popolazzjoni pedjatrika.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, u li saru b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat jew b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Fi studju b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod dwar il-karċinoġeniċità fil-firien u li dam 104 ġimgħat, ġie osservat li kien hemm żieda statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta’ tumuri fiċ-ċellula Ċ tat-tirojde (adenomi u/jew karċinomi) f’kull doża (1.4 sa 29 darba aktar mill-espożizzjoni klinika ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod fil-bniedem). Ir-rilevenza ta’ dawn is-sejbiet fil-bniedem għadha mhix magħrufa.

Studji fl-annimali ma wrew ebda effetti perikolużi diretti ta’ exenatide fuq il-fertilità; dożi għoljin ta’ exenatide kellhom effett fuq l-iżvilupp tal-iskeletru u naqqsu t-tkabbir tal-fetu u tat-tarbija tat-twelid.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjoni

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara s-sospensjoni

Is-suspensjoni għandha tiġi injettata minnufih wara t-taħlita tat-trab mas-solvent.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 ºC – 8 ºC). Tagħmlux fil-friża.

Qabel ma jintuża, is-sett jista’ jinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30 ºC .

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

It-trab jiġi f’kunjett tal-ħġieġ tat-tip I ta’ 3 ml issiġillat b’tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u b’siġill tal- aluminju b’għatu tal-plastik tat-tip flip-off.

Is-solvent jiġi f’siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-tip 1 ta’ 1.5 ml issiġillat b’għatu tal-gomma tal- bromobutyl u bi planġer tal-ġomma.

Kull sett għal doża waħda fih kunjett wieħed ta’ 2 mg exenatide, siringa waħda mimlija għal-lest ta’ 0.65 ml, konnekter wieħed għall-kunjett u żewġ labar għall-injezzjonijiet (waħda żejda).

Daqs ta’ pakkett hu ta’ 4 settijiet ta’ doża waħda u pakkett multiplu fih 12 (3 pakketti x 4) settijiet ta’ doża waħda. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-pazjent għandu jiġi mgħarraf biex joqgħod attent kif jarmi s-siringa, bil-labra tibqa’ mwaħħla wara kull injezzjoni. Il-pazjent m’għandu bżonn iżomm l-ebda parti mis-sett li hu għall-użu ta’ darba biss.

Qabel ma jintuża, is-solvent għandu jiġi eżaminat b’mod viżiv. Is-solvent għandu jintuża biss jekk ikun ċar u ma jkun fih ebda frak. Wara s-suspensjoni, it-taħlita għandha jintuża biss jekk tkun bajda għal abjad fl-isfar jew fil-griż u opak.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jiġi injettat minnufih wara s-suspensjoni tat-trab fis- solvent.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod li jkun ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/001-002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Da tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17 ta’ Ġunju 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Frar 2016

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’pinna mimlija għal-lest.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 2 mg exenatide. Wara s-sospensjoni, kull pinna tagħti doża ta’ 2 mg f’0.65 ml.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Trab: trab ta’ kulur abjad għal abjad fl-isfar jew fil-griż.

Solvent: soluzzjoni ċara, bla kulur għall-isfar ċar għall-kannella ċar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Bydureon hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus tat-tip 2 flimkien ma’

Metformin

Sulphonylurea

Thiazolidinedione

Metformin u sulphonylurea

Metformin u thiazolidinedione

fl-adulti li m’għandhomx kontroll gliċemiku adegwat bl-ogħla dożi ttollerati ta’ dawn it-terapiji orali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hi ta’ 2 mg exenatide darba fil-ġimgħa.

Pazjenti li jaqilbu minn exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat (Byetta) għal exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod jistgħu jkollhom żidiet momentanji fil-konċentrazzjonijiet tal-glukożju fid-demm, li ħafna drabi jitjiebu fl-ewwel ġimagħtejn li tkun bdiet it-terapija.

Meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jiżdied mat-terapija eżistenti ta’ metformin u/jew thiazolidinedione, id-doża attwali ta’ metformin u/jew thiazolidinedione tista’ tinżamm. Meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jiżdied mat-terapija tas-sulphonylurea, wieħed għandu jikkunsidra li jnaqqas id-doża tas-sulphonylurea sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija (ara sezzjoni 4.4).

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jingħata darba fil-ġimgħa fl-istess jum kull ġimgħa. Jekk ikun hemm bżonn, il-ġurnata tat-teħid ta’ kull ġimgħa tista’ tinbidel sakemm id-doża li tmiss tkun għallinqas ġurnata aktar tard (24 siegħa). Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jista’ jingħata fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, wara l-ikel jew fuq stonku vojt.

Jekk titlef doża, din għandha tingħata minnufih mal-ewwel ċans li jkollok. Għall-injezzjoni li jmiss, il- pazjenti jistgħu jirritornaw għall-ġurnata tal-injezzjoni magħżula tagħhom. Madankollu, injezzjoni waħda biss għandha tittieħed f’perjodu ta’ 24 siegħa.

L-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma jżidx il-ħtieġa li jkollok tiċċekkja aktar spiss il- glukożju fid-demm tiegħek. L-iċċekkjar tal-glukożju fid-demm tiegħek jista’ jkun meħtieġ biex taġġusta d-doża tas-sulphonylurea.

Jekk tinbeda kura li tbaxxi l-glukożju differenti wara li jitwaqqaf exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, wieħed irid jiftakar li l-injezzjoni tal-prodott li jerħi l-mediċina bil-mod (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża minħabba l-età. Madankollu, minħabba li l-funzjoni renali tonqos bl-età, wieħed irid joqgħod attent għall-funzjoni renali tal-pazjent (ara pazjenti b’indeboliment renali). L-esperjenza klinika f’pazjenti ta’ > 75 sena hija limitata ħafna (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment renali

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment renali ħafif (tneħħija tal- kreatinina ta’ 50 sa 80 ml/min). L-esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (tneħħija tal-kreatinina bejn 30 sa 50 ml/min) hija limitat ħafna (ara sezzjoni 5.2). Exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat f’dawn il-pazjenti.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat għall-użu f’pazjenti b’mard renali tal- aħħar stadju jew b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina ta’ < 30 ml/min) (ara

sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod fit-tfal u l-adolexxenti ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoni 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija ma tista’ tingħata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod huwa magħmul biex jingħata mill-pazjent stess. Kull pinna hija għall-użu ta’ persuna waħda biss u jintuża darba.

Qabel il-bidu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, huwa rrakkomandat ħafna li l-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom jiġu mħarrġa mill-professjonista tal-kura tas-saħħa tagħhom. “L-Istruzzjonijiet għall-Utent”, li hemm ipprovduti fil-kaxxa, għandhom jiġu segwiti bir-reqqa.

Kull doża għandha tingħata fl-addome, fil-koxxa jew fuq wara tan-naħa ta’ fuq tad-driegħ bħala injezzjoni minn taħt il-ġilda b’mod immedjat wara s-suspensjoni tat-trab fis-solvent.

Għal struzzjonijiet dwar is-suspensjoni tal-prodott mediċinali qabel ma jingħata, ara sezzjoni 6.6 u “L- Istruzzjonijiet għall-Utent”

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jintuża f’pazjenti bid-dijabete mellitus tat-tip 1 jew għall-kura tal-ketoaċidożi dijabetika.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jingħata bħala injezzjoni minn ġol-vini jew minn ġol-muskoli.

Indeboliment renali

F’pazjenti b’mard renali tal-aħħar stadju u li qegħdin jirċievu d-dijalisi, dożi uniċi ta’ exenatide li jerħu l-mediċina b’mod immedjat żiedu l-frekwenza u s-severità tar-reazzjonijiet avversi gastrointestinali: għalhekk, Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat li jintuża f’pazjenti b’mard renali tal-aħħar stadju jew b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina ta’

< 30 ml/min). L-esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment renali moderat hija limitata ħafna u l-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat.

B’exenatide kien hemm avvenimenti mhux komuni ta’ tibdil fil-funzjoni renali li jinkludu żieda tal- kreatinina fis-serum, indeboliment renali, insuffiċjenza renali kronika li tmur għall-agħar u insuffiċjenza renali akuta fejn xi kultant tkun meħtieġa l-emodijalisi. Xi wħud minn dawn l- avvenimenti seħħew f’pazjenti li kien qed ikollhom avvenimenti li setgħu affettwaw l-idratazzjoni li jinkludu d-dardir, ir-rimettar u/jew id-dijarea u/jew li kienu qed jirċievu prodotti mediċinali magħrufa li jaffettwaw l-istat tal-funzjoni renali/idratazzjoni. Prodotti mediċinali li ttieħdu flimkien kienu jinkludu l-inibituri tal-enzimi li jikkonvertu anġjotensin, l-antagonisti ta’ anġjotensin-II, prodotti mediċinali antiinfjammatorji li mhumiex sterojdi u d-dijuretiċi. Ġie osservat li t-tibdil fil-funzjoni renali huwa riversibbli b’kura ta’ sosteniment u t-twaqqif tas-sustanzi li wisq probabbli kienu l-kawża ta’ kollox, inkluż exenatide.

Mard gastrointestinali sever

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma ġiex studjat f’pazjenti b’mard gastrointestinali sever iinkluż l-gastropareżi. Ħafna drabi l-użu tiegħu huwa assoċjat ma’ reazzjonijiet avversi gastrointestinali li jinkludu d-dardir, ir-rimettar u d-dijarea. Għalhekk, l-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’mard gastrointestinali sever.

Pankreatite akuta

L-użu ta’ agonisti tar-riċettur GLP-1 ġie assoċjat mar-riskju li tiżviluppa pankreatite akuta. B’mod spontanju, ġew irrapportati avvenimenti ta’ pankreatite akuta b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. Ġie osservat li b’kura ta’ sostenn, il-pankreatite tirriżolva ruħha iżda ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ pankreatite nekrotizzanti jew emorraġika u/jew mewt. Il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa dwar is-sintomu karatteristiku ta’ pankreatite akuta: uġigħ addominali sever u persistenti. Jekk ikun hemm suspett ta’ pankreatite, exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jitwaqqaf; jekk tkun ikkonfermata pankreatite akuta, exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma għandux jerġa’ jinbeda. Għandha tiġi osservata l-kawtela f’pazjenti bi storja ta’ pankreatite.

Prodotti mediċinali li jittieħdu fl-istess ħin

Ma ġiex studjat l-użu fl-istess ħin ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod mal-insulina, mad- derivattivi ta’ D-phenylalanine (meglitinides), mal-inibituri ta’ alpha-glucosidase, mal-inibituri ta’ dipetidyl peptidase-4 jew ma’ agonisti oħra tar-riċettur GLP-1. L-użu fl-istess ħin ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat ma ġiex studjat u mhux irrakkomandat.

Interazzjoni ma’ warfarin

Ġew irrapportati b’mod spontanju każijiet ta’ żieda fl-INR (Proporzjon Normalizzat Internazzjonali), xi kultant assoċjat ma’ fsada, fil-biċċa l-kbira bl-użu fl-istess ħin ta’ warfarin u exenatide (ara sezzjoni 4.5).

Ipogliċemija

Fl-istudji kliniċi, ir-riskju ta’ ipogliċemija żdied meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod intuża flimkien ma’ xi sulphonylurea. Barra minn hekk, fl-istudji kliniċi, pazjenti b’indeboliment renali ħafif li kienu qed jieħdu wkoll xi sulphonylurea kellhom żieda fl-inċidenza ta’ ipogliċemija meta mqabbla ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali. Sabiex tnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija assoċjata mal-użu ta’ xi sulphonylurea, wieħed għandu jikkonsidra jnaqqas id-doża tas-sulphonylurea.

Tnaqqis ta’ malajr fil-piż

Tnaqqis ta’ malajr fil-piż b’rata ta’ > 1.5 kg fil-ġimgħa ġie rrapportat f’pazjenti kkurati b’exenatide. Tnaqqis fil-piż b’din ir-rata jista’ jkollu konsegwenzi ħżiena. Il-pazjenti b’telf rapidu fil-piż, għandhom jiġu ssorveljati għal sinjali u sintomi ta’ kolelitijasi.

Twaqqif tal-kura

Wara li jitwaqqaf, l-effett ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod jista’ jkompli minħabba li l-livelli ta’ exenatide fil-plażma jonqsu tul 10 ġimgħat. Għalhekk wieħed irid joqgħod attent dwar l-għażla ta’ prodotti mediċinali oħra u t-tip ta’ doża minħabba li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jkomplu u l- effikaċja tista’, għallinqas b’mod parzjali, tippersisti sakemm il-livelli ta’ exenatide jonqsu.

Eċċipjenti

Kontenut ta’ sodju: Din il-mediċina fiha inqas minn 1 mmol ta’ sodju (23 mg) għal kull doża, jiġifieri essenzjalment huwa “mingħajr sodju”.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Sulphonylureas

Id-doża ta’ sulphonylurea jaf tkun teħtieġ aġġustament minħabba ż-żieda fir-riskju ta’ ipogliċemija assoċjata ma’ terapija bis-sulphonylurea (ara sezzjonijiet 4.2 and 4.4).

Tbattil tal-istonku

Ir-riżultati ta’ studju fejn intuża paracetamol biex tinħadem ir-rata ta’ kemm idum biex jiżvojta l- istonku jagħtu indikazzjoni li l-effett ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod li jnaqqas ir-rata tal- iżvojtar tal-istonku huwa minimu u mhux mistenni li jikkawża tnaqqis klinikament sinifikanti fir-rata u fil-proporzjoni ta’ assorbiment tal-prodotti mediċinali meħuda b’mod orali fl-istess ħin. Għalhekk, m’hemmx bżonn ta’ aġġustamenti fid-doża għal prodotti mediċinali li huma affettwati minn dewmien fl-iżvojtar tal-istonku.

Meta pilloli ta’ 1000 mg paracetamol ġew mogħtija, jew mal-ikel jew fuq stonku vojt, wara 14-il ġimgħa ta’ terapija b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, ma ġie osservat ebda tibdil sinifikanti fl- AUC ta’ paracetamol meta mqabbel mal-perijodu ta’ kontroll. Is-Cmax ta’ paracetamol naqas b’16 % (fuq stonku vojt)) u b’5 % (wara l-ikel) u t-tmax żdied minn kważi siegħa fil-perijodu ta’ kontroll għal 1.4 sigħat (fuq stonku vojt) u 1.3 sigħat (wara l-ikel).

L-istudji ta’ interazzjoni li ġejjin ġew magħmula bl-użu ta’ 10 µg exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat darbtejn kuljum iżda mhux b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod:

Warfarin

Ġie osservat dewmien ta’ kważi sagħtejn fit-tmax meta warfarin ingħata 35 min wara exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat. Ma kien osservat ebda effett klinikament rilevanti fis-Cmax jew fl-AUC. Ġiet osservata żieda fl-INR b’mod spontanju waqt l-użu flimkien ta’ warfarin u exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod. Wieħed għandu joqgħod attent għall-INR fil-bidu tal-kura b’exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod f’pazjenti fuq warfarin u/jew derivattivi ta’ cumarol (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Inibituri ta’ hydroxy methyl glutaryl coenzyme A reductase

L-AUC u s-Cmax ta’ lovastatin tnaqqsu b’madwar 40 % u 28 %, rispettivament u kien hemm dewmien ta’ madwar 4 sigħat fit-tmax meta exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat ingħata flimkien ma’ doża waħda ta’ lovastatin (40 mg) meta mqabbel mat-teħid ta’ lovastatin waħdu. Fi studji kliniċi ta’ 30 ġimgħa kkontrollati bi plaċebo b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat, l-użu flimkien ta’ exenatide u l-inibituri ta’ HMG CoA reductase ma kienx assoċjat ma’ tibdil konsistenti fil-profili tal- lipidi (ara sezzjoni 5.1). M’hemmx bżonn li jiġi stabbilit minn qabel xi aġġustament fid-doża; madankollu, kif inhu xieraq, wieħed għandu joqgħod attent għall-profili tal-lipidi.

Digoxin u lisinopril

Fi studji ta’ interazzjoni dwar l-effett ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat fuq digoxin u lisinopril ma kien hemm ebda effett klinikament rilevanti fuq is-Cmax jew l-AUC, madankollu ġie osservat li kien hemm dewmien ta’ madwar sagħtejn fit-tmax.

Ethinyl estradiol u levonorgestrel

L-għoti ta’ kontraċettiv orali kkombinat (30 µg ethinyl estradiol flimkien ma’ 150 µg levonorgestrel)

siegħa qabel exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod immedjat ma biddel l-AUC, is-Cmax jew is-Cmin la ta’ ethinyl estradiol u lanqas ta’ levonorgestrel. L-għoti tal-kontraċettiv orali 35 minuta wara exenatide

m’affettwax l-AUC iżda rriżulta fi tnaqqis fis-Cmax ta’ ethinyl estradiol b’45 %, u fis-Cmax ta’ levonorgestrel b’27-41 %, u kien hemm dewmien ta’ 2-4 sigħat fit-tmax minħabba dewmien fl-iżvojtar tal-istonku. Ir-rilevanza klinika tat-tnaqqis fis-Cmax hija minima u m’hemmx bżonn ta’ tnaqqis fid-doża tal-kontraċettivi orali.

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni b’exenatide twettqu biss f’adulti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu jinqabdu tqal

Minħabba li exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, idum biex jiġi eliminat mill-ġisem, nisa li jistgħu jinqabdu tqal għandhom jużaw il-kontraċezzjoni waqt il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jitwaqqaf mill-anqas 3 xhur qabel tqala ppjanata.

Tqala

M’hemmx biżżejjed dejta dwar l-użu ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf kemm jista’ jkun ta’ riskju fil-bniedem. Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jintuża fit- tqala u huwa rrakkomandat l-użu tal-insulina.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk exenatide jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Ma sarux studji dwar l-effett fuq il-fertilità fil-bnedmin.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Exenatide ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Meta exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod jintuża flimkien ma’ xi sulphonylurea, il-pazjenti għandhom ikunu avżati biex jieħdu l-prekawzjonijiet sabiex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan u t-tħaddim ta’ magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti tal-mediċina kienu l-iżjed dawk gastrointestinali (dardir li kienet l-aktar reazzjoni frekwenti u assoċjata mal-bidu tal-kura u naqset maż-żmien, u dijarea).Barra minn hekk, seħħew reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (ħakk, il-formazzjoni ta’ għoqiedi żgħar fil-ġilda, eritema), l-ipogliċemija (b’sulphonylurea) u l-uġigħ ta’ ras. L-intensità tal-parti l-kbira tar-reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kienet ħafifa għal moderata.

Mit-tqegħid fis-suq ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat, ġiet irrapportata pankreatite akuta bi frekwenza mhux magħrufa u insuffiċjenza renali akuta ġiet irrapportata b’mod mhux komuni (ara sezzjoni 4.4).

Sommarju tar-reazzjonijiet avversi f’forma tabulari

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat identifikati minn provi kliniċi u rapporti spontanji (mhux osservati fi provi kliniċi, frekwenza mhux magħrufa) huma mniżżla f’forma mqassra fit-Tabella 1 aktar ’l isfel.

Is-sors tat-tagħrif tal-provi kliniċi b’exenatide huwa magħmul minn 18-il prova kkontrollati bil- plaċebo, 21 komparatur attiv u 2 provi b’tikketta mikxufa. Terapiji oħra li kienu qed jintużaw ukoll kienu jinkludu d-dieta u l-eżerċizzju, metformin, xi sulphonylurea, xi thiazolidinedione jew taħlita ta’ sustanzi orali li jbaxxu l-glukożju.

Ir-reazzjonijiet huma mniżżla aktar ’l isfel skont it-terminu magħżul ta’ MedDRA bis-sistema tal- klassifika tal-organi u l-frekwenza assoluta. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna ( 1/10), komuni ( 1/100 sa < 1/10), mhux komuni ( 1/1000 sa < 1/100), rari ( 1/10,000 sa 1/1000), rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjatidentifikati minn provi kliniċi u rapporti spontanji

Sistema tal-klassifika

 

 

Frekwenza tal-okkorrenza

 

 

tal-organi /termini

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ reazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

avversi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

Mhux

Rari

 

Rari

Mhux

 

ħafna

Komuni

 

komuni

 

 

ħafna

magħruf

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjoni anafilattika

 

 

 

 

X1

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Ipogliċemija

X1

 

 

 

 

 

 

 

(b’sulphonylurea)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fl-aptit

 

X1

 

 

 

 

 

 

Deidrazzjoni

 

 

 

X1

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

X1

 

 

 

 

 

 

Sturdament

 

X1

 

 

 

 

 

 

Disgweżja

 

 

 

X1

 

 

 

 

Ngħas

 

 

 

X1

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

Sadd tal-imsaren

 

 

 

X1

 

 

 

 

Pankreatite akuta (ara

 

 

 

 

 

 

 

X2

sezzjoni 4.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tqalligħ

X1

 

 

 

 

 

 

 

Rimettar

 

X1

 

 

 

 

 

 

Dijarea

X1

 

 

 

 

 

 

 

Dispepsja

 

X1

 

 

 

 

 

 

Uġigħ addominali

 

X1

 

 

 

 

 

 

Marda ta’ rifluss

 

X1

 

 

 

 

 

 

gastroesofaġeali

 

 

 

 

 

 

 

 

Distensjoni addominali

 

X1

 

 

 

 

 

 

Tifwiq

 

 

 

X1

 

 

 

 

Stitikezza

 

X1

 

 

 

 

 

 

Gass

 

X1

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

Raxx makulari jew

 

 

 

 

 

 

 

X2

papulari

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħakk, u/ jew urtikarja

 

X1

 

 

 

 

 

 

Edima anġjonewrotika

 

 

 

 

 

 

 

X2

Axxessi u ċellulite fis-

 

 

 

 

 

 

X2

sit tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Iperidrożi

 

 

 

X1

 

 

 

Alopeċja

 

 

 

X1

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

Tibdil fil-funzjoni

 

 

 

X1

 

 

 

renali, inkluż

 

 

 

 

 

 

 

insuffiċjenza renali

 

 

 

 

 

 

 

akuta, insuffiċjenza

 

 

 

 

 

 

 

renali kronika li tmur

 

 

 

 

 

 

 

għall-agħar,

 

 

 

 

 

 

 

indeboliment renali,

 

 

 

 

 

 

 

żieda fil-livell tal-

 

 

 

 

 

 

 

kreatinina fis-serum

 

 

 

 

 

 

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Ħakk fis-sit tal-

 

 

X1

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Għejja

 

 

X1

 

 

 

 

Eritema fis-sit tal-

 

 

X1

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Raxx fis-sit tal-

 

 

 

X1

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Astenja

 

 

X1

 

 

 

 

Tħossok nervuż/a

 

 

 

 

X1

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

 

Żieda fil-proporzjon

 

 

 

 

X2

normalizzat

 

 

 

 

 

internazzjonali (ara

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

 

 

 

 

1Rata bbażata fuq studji tal-effikaċja u tas-sigurtà fit-tul ikkompletati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. n= 2868 total, (pazjenti fuq sulphonylurea n= 1002).

2Rata bbażata fuq dejta minn rapporti spontanji b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod (denominatur mhux magħruf).

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

L-ipogliċemija

L-inċidenza tal-ipogliċemija żdiedet meta exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod intuża flimkien ma’ xi sulphonylurea (24.0 % kontra 5.4 %) (ara sezzjoni 4.4). Biex tnaqqas ir-riskju tal-ipogliċemija assoċjata mal-użu ta’ xi sulphonylurea, wieħed jista’ jikkonsidra jnaqqas id-doża tas-sulphonylurea (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kien assoċjat ma’ tnaqqis sinifikanti fl-inċidenza ta’ episodji ta’ ipogliċemija meta mqabbel ma’ insulin basali f’pazjenti li kienu qed jirċievu wkoll it-terapija b’metformin (3 % kontra 19 %) u f’pazjenti li kienu qed jirċievu wkoll it-terapija b’metformin flimkien mas-sulphonylurea (20 % kontra 42 %).

Fil-11-il studju kollha ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, il-parti l-kbira tal-episodji (99.9 % n=649) ta’ ipogliċemija kienu ħfief u marru bit-teħid ta’ karboidrat minn gol-ħalq. Ġie rrapportat pazjent wieħed li kellu ipogliċemija serja minħabba li l-ammont tal-glukożju fid-demm (2.2 mmol/l) kien baxx u biex l-avveniment jgħaddi, talab il-kura orali bil-karboidrat.

Tqalligħ

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti kienet it-tqalligħ. F’pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, b’mod ġenerali 20 % rrapportaw mill-anqas episodju wieħed ta’ tqalligħ meta mqabbel mal-34 % tal-pazjenti fuq exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat. Il-parti l-kbira

tal-episodji ta’ tqalligħ kienu ħfief għal moderati. Bit-tkomplija tal-kura, il-frekwenza naqset f’ħafna mill-pazjenti li fil-bidu kellhom it-tqalligħ.

L-inċidenza ta’ pazjenti li waqqfu l-kura minħabba l-avvenimenti avversi waqt l-istudju kkontrollat ta’ 30 ġimgħa kienet ta’ 6 % għall-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u 5 % għall- pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat. L-aktar avvenimenti avversi komuni li wasslu għat-twaqqif tal-kura fiż-żewġ gruppi ta’ kura kienu t-tqalligħ u r-rimettar. Kemm it-tqalligħ u kemm ir-rimettar kienu l-kaġun ta’ twaqqif f’< 1 % tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod u f’1 % tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Waqt is-6 xhur tal-fażi kkontrollata tal-istudji, ir-reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni ġew osservati b’mod aktar frekwenti f’pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbla ma’ pazjenti kkurati b’xi prodott simili (16 % kontra marġni ta’ 2-7 %). Fil-parti l-kbira tagħhom dawn ir- reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni kienu ħfief u ħafna drabi ma wasslux għat-twaqqif mill-istudju. Il- pazjenti jistgħu jiġu kkurati sabiex itaffu s-sintomi waqt li jkomplu l-kura. L-injezzjonijiet sussegwenti għandhom jingħataw f’sit differenti tal-injezzjoni kull ġimgħa. F’esperjenzi ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ġew irrapportati każijiet b’axxessi u ċellulite fis-sit tal-injezzjoni.

Fil-provi kliniċi, ġew osservati b’mod frekwenti ħafna għoqod żgħar taħt il-ġilda fis-sit tal-injezzjoni li hija karatteristika tal-formulazzjonijiet magħmula minn mikrosferi polimeriċi poly (D,L-lactide co- glycolide). Ħafna mill-għoqod individwali ma kellhomx sintomi, ma kellhomx effett fuq il- parteċipazzjoni fl-istudju u marru wara 4 sa 8 ġimgħat.

Immunoġeniċità

Konsistenti mal-fatt li l-proteini u l-farmaċewtiċi peptidi għandhom il-potenzjal li jkunu immunoġeniċi, wara t-trattament b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod il-pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi kontra exenatide. F’ħafna mill-pazjenti li żviluppaw l-antikorpi, l-ammont ta’ antikorpi naqas biż-żmien.

Il-preżenza tal-antikorpi (livell għoli jew baxx) mhijiex indikattiva tal-kontroll gliċemiku f’dak il- pazjent individwali.

Fl-istudji kliniċi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, madwar 45 % tal-pazjenti kellhom livell baxx ta’ antikorpi kontra exenatide fl-aħħar tal-istudju. In ġenerali, il-persentaġġ tal-pazjenti li kienu pożittivi għallanti-korpi kien simili fl-istudji kliniċi kollha. In ġenerali, il-livell tal-kontroll gliċemiku (HbA1c) kien simili għal dak osservat f’dawk li ma kellhomx l-antikorpi. Bħala medja, fl-istudji ta’ fażi 3, 12% tal-pazjenti kellhom livelli ogħla ta’ antikorpi. F’numru minn dawn, ir-rispons gliċemiku għal exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kien nieqes fl-aħħar tal-perijodu kkontrollat tal-istudji;

2.6 % tal-pazjenti ma wrew ebda titjib fil-glukożju b’ammonti ogħla ta’ antikorpi waqt li 1.6 % ma wrew ebda titjib fil-glukożju bil li kienu negattivi għall-presenza tal-antikorpi.

Ħafna drabi, pazjenti li jiżviluppaw antikorpi kontra exenatide jkollhom iżjed reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (pereżempju: ħmura fil-ġilda u ħakk), iżda mill-bqija kellhom rati u tipi ta’ avvenimenti avversi simili għal dawk li ma kellhomx antikorpi għal exenatide.

Għall-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, l-inċidenza tar-reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni li potenzjalment huma immunoġeniċi (l-iżjed komuni ħakk b’eritema jew mingħajrha) waqt l-istudju tat-30 ġimgħa u t-tnejn ta’ 26 ġimgħa, kienet ta’ 9 %. Ġie osservat li dawn ir-reazzjonijiet kienu inqas komuni f’pazjenti li m’għandhomx antikorpi (4 %) meta mqabbel ma’ pazjenti li għandhom l-antikorpi (13 %), b’inċidenza ogħla f’dawk li għandhom livelli ogħla ta’ antikorpi.

Eżami ta’ kampjuni pożittivi għall-antikorpi ma wera l-ebda reattività sinifikanti għall-peptidi endoġeni simili (glucagon jew GLP-1).

Tnaqqis ta’ malajr fil-piż

Fi studju ta’ 30 ġimgħa, madwar 3 % (n=4/148) tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil- mod kellhom għallinqas perijodu wieħed ta’ żmien ta’ tnaqqis ta’ malajr fil-piż (bejn żewġ viżti konsekuttivi ta’ studju ġie rreġistrat tnaqqis fil-piż tal-ġisem ta’ aktar minn 1.5 kg/ġimgħa).

Rata aktar mgħaġġla tat-taħbit tal-qalb

Ġiet osservata żieda medja fir-rata tat-taħbit tal-qalb (HR) ta’ 2.6 taħbita fil-minuta (bpm) mil-linja bażi (74 bpm) fi studji kliniċi b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod miġburin flimkien. Ħmistax fil- mija tal-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kellhom żidiet medji fl-HR ta’

≥10 bpm; madwar 5% sa 10% tal-individwi fi ħdan il-gruppi ta’ kura l-oħra kellhom żidiet medji fl- HR ta’ ≥10 bpm.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-effetti ta’ dożi eċċessivi ta’ exenatide (ibbażati fuq studji kliniċi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat) kienu jinkludu tqalligħ sever, rimettar sever u konċentrazzjonijiet tal-glukożju fid- demm li jonqsu malajr. F’każ ta’ doża eċċessiva, għandha tinbeda kura xierqa ta’ sosteniment skont is- sinjali u s-sintomi tal-pazjent.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini użati fid-dijabete, mediċini oħra li jnaqqsu l-livell tal- glukożju fid-demm, esklużi l-insulini, Kodiċi ATC: A10BX04

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Exenatide huwa agonist tar-riċettur glucagon-like petide-1 (GLP-1) u għandu ħafna mill-azzjonijiet kontra l-ipergliċemija li għandu glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Is-sekwenza tal-aminoaċidi ta’ exenatide tikkoinċidi parzjalment ma’ dik ta’ GLP-1 uman. Ġie muri li in vitro exenatide jingħaqad u jattiva r-riċettur GLP-1 uman u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni tiegħu huwa permezz tal-AMP ċikliku u/jew mekkaniżmi oħra ta’ sinjali intraċellulari.

Exenatide jżid, b’mod dipendenti fuq il-glukożju, is-sekrezzjoni tal-insulina miċ-ċelluli beta tal-frixa. Kif il-konċentrazzjonijiet tal-glucose fid-demm jonqsu, tonqos is-sekrezzjoni tal-insulina. Meta exenatide ntuża flimkien ma’ metformin u/jew xi thiazolidinedione biss, ma ġiet osservata l-ebda żieda fl-inċidenza ta’ ipogliċemija aktar minn dik ta’ plaċebo flimkien ma’ metformin u/jew xi thiazolidinedione li jista’ jkun minħabba dan il-mekkaniżmu insulinotropiku dipendenti fuq il- glukożju (ara sezzjoni 4.4).

Exenatide jrażżan is-sekrezzjoni ta’ glucagon li hi magħrufa li tkun iktar għolja milli suppost fid- dijabete tat-tip 2. Konċentrazzjonijiet anqas ta’ glucagon iwasslu għal tnaqqis fil-produzzjoni epatika tal-glukożju. Madanakollu, exenatide ma jdgħajjifx ir-rispons normali ta’ glucagon u ta’ ormoni oħra għall-ipogliċemija.

Exenatide jtawwal il-ħin sabiex jitbattal l-istonku u b’hekk inaqqas ir-rata li biha l-glukożju li ġej mill- ikel jidher fiċ-ċirkolazzjoni.

Ġie muri li exenatide jnaqqas it-teħid tal-ikel minħabba tnaqqis fl-aptit u żieda fis-sensazzjoni li tkun kilt biżżejjed.

Effetti farmakodinamiċi

Exenatide jtejjeb il-kontroll gliċemiku permezz tal-effetti sostnuti fuq il-konċentrazzjonijiet tal- ġlukożju kemm wara l-ikel u kemm meta wieħed ikun sajjem, f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2. Differenti mill-GLP-1 naturali, il-profil farmakokinetiku u farmakodinamiku ta’ exenatide li jerħi l- mediċina bil-mod fil-bniedem jippermetti li jingħata darba fil-ġimgħa.

F’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2 (n=13), studju farmakodinamiku wera li reġa’ kien hemm is- sekrezzjoni tal-ewwel fażi tal-insulina u titjib fis-sekrezzjoni tat-tieni fażi tal-insulina bħala rispons għal doża f’daqqa ta’ glukożju fil-vina.

Effikaċja klinika u sigurtà

Ir-riżultati ta’ studji kliniċi fit-tul ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod huma murija hawn taħt, dawn l-istudji kienu jikkonsistu minn 1628 individwu (804 kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil- mod), 54 % irġiel u 46 % nisa, 281 individwu (141 kkurati b’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod) kellhom ≥ 65 sena.

Kontroll gliċemiku

F’żewġ studji, exenatide 2 mg li jerħi l-mediċina bil-mod darba fil-ġimgħa ġie mqabbel ma’ exenatide 5 µg li jerħi l-mediċina b’mod immedjat li jingħata darbtejn kuljum għal 4 ġimgħat segwit minn exenatide 10 µg li jerħi l-mediċina b’mod immedjat li jingħata darbtejn kuljum. Studju wieħed dam 24 ġimgħa (n= 252) u l-ieħor dam 30 ġimgħa (n= 295) segwit minn estensjoni open-labelled fejn il- pazjenti kollha ġew ikkurati b’exenatide 2 mg li jerħi l-mediċina bil-mod darba fil-ġimgħa għal 7 snin oħra (n= 243). Fiż-żewġ studji, it-tnaqqis fl-HbA1c kien evidenti fiż-żewġ gruppi ta’ kura sa mill- ewwel teħid tal-valuri tal-HbA1c wara li bdiet il-kura (ġimgħat 4 jew 6).

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ġab tnaqqis statistikament sinifikanti fl-HbA1c meta mqabbel ma’ pazjenti li rċevew exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat (Tabella 2).

Fiż-żewġ studji, f’pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u exenatide li jerħi l- mediċina b’mod immedjat ġie osservat effett klinikament rilevanti fuq l-HbA1c irrispettivament minn x’kienu qed jieħdu bħala kura bażilari kontra d-dijabete.

Fiż-żewġ studji, kemm klinikament u kemm statistikament kien hemm b’mod sinifikanti iżjed pazjenti fuq exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbel ma’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat li kellhom tnaqqis fl-HbA1c ta’ ≤ 7 % jew < 7 % (p < 0.05 u p=< 0.0001 rispettivament).

Kemm il-pazjenti fuq exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod u kemm dawk fuq exenatide exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat kellhom tnaqqis fil-piż meta mqabbel mal-linja bażi, għalkemm id- differenza bejn iż-żewġ fergħat tal-kura ma kinitx sinifikanti.

Fl-estensjoni tal-istudju mhux ikkontrollat, il-pazjenti li setgħu jiġu evalwati u li qalbu minn exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat għal exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod wara 30 ġimgħa (n=121), kisbu l-istess titjib fl-HbA1c ta’ -2.0 % wara 52 ġimgħa meta mqabbel mal-linja bażi l-istess bħall-pazjenti kkurati b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod. Għall-pazjenti kollha li jlestu l- estensjoni tal-istudju mhux ikkontrollat ta’ 7 snin (n=122 ta’ 243 pazjent inklużi fil-fażi ta’ estensjoni), l-HbA1c żdied b’mod gradwali maż-żmien mit-52 ġimgħa ’l quddiem, iżda xorta waħda kien tnaqqas meta mqabbel mal-linja bażi wara 7 snin (-1.1 %). It-telf ta’ piż kien sostnut matul is-7 snin f’dawn il- pazjenti.

Tabella 2: Ir-riżultati ta’ żewġ studji ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kontra exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat flimkien ma’ dieta u eżerċizzju waħidhom, metformin u/jew sulphonylurea u metformin u/jew thiazolidinedione (pazjenti b’intenzjoni ta’ kura)

Studju ta’ 24 Ġimgħa

Exenatide

Exenatide

 

2 mg li jerħi l-

10 mcg li

 

mediċina bil-

jerħi l-

 

mod

mediċina

 

 

b’mod

 

 

immedjat

 

 

darbtejn

 

 

kuljum

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

Linja bażi

8.5

8.4

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.6 (±0.1)**

-0.9 (±0.1)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.67 (-0.94, -0.39)**

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c < 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma meta

-1.4 (±0.2)

-0.3 (±0.2)

wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-2.3 (±0.4)

-1.4 (± 0.4)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.95 (-1.91, 0.01)

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Studju ta’ 30 Ġimgħa

 

 

 

 

 

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

Linja bażi

8.3

8.3

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.9 (±0.1)*

-1.5 (±0.1)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.33 (-0.54, -0.12)*

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma meta

-2.3 (±0.2)

-1.4(±0.2)

wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-3.7 (±0.5)

-3.6 (±0.5)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi

-0.08 (-1.29, 1.12)

bejn iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

(SE = devjazzjoni standard , CI= intervall ta’ kunfidenza), * p < 0.05, **p < 0.0001

Sar studju li dam 26 ġimgħa fejn exenatide 2 mg li jerħi l-mediċina bil-mod ġie mqabbel ma’ insulin glargine darba kuljum.

Ġie muri li t-tibdil fl-HbA1c kien ikbar b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbel ma’ insulin glargine. Meta mqabbla mal-kura b’insulin glargine, il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil- mod ġabet tnaqqis sinifikanti fil-piż medju tal-ġisem u kienet assoċjata ma’ inqas avvenimenti ipogliċemiċi (Tabella 3).

Tabella 3: Ir-riżultati ta’ studju wieħed ta’ 26 ġimgħa ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kontra insulin glargine flimkien ma’ metformin waħdu jew meformin u sulphonylurea (pazjenti b’intenzjoni ta’ kura)

 

Exenatide

Insulin

 

2 mg li jerħi l-

glargine1

 

mediċina bil-

 

 

mod

 

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

Linja bażi

8.3

8.3

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.5 (± 0.1)*

-1.3 (± 0.1)*

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi bejn

-0.16 (-0.29, -0.03)*

iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma meta

-2.1 (± 0.2)

-2.8 (± 0.2)

wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-2.6 (± 0.2)

+1.4 (±0.2)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja bażi bejn

-4.05 (-4.57, -3.52)*

iż-żewġ kuri (95 % CI)

 

 

(SE = devjazzjoni standard, CI= intervall ta’ kunfidenza), * p < 0.05

1 Id-doża ta’ insulin glargine ġiet ikkalkulata bl-għan li tintlaħaq konċentrazzjoni tal-glukożju ta’ bejn 4.0 sa 5.5 mmol/l (72 sa 100 mg/dl). Fil-bidu tal-kura, id-doża ta’ insulin glargine kienet ta’ 10.1 IU/ġurnata li telgħet sa 31.1 IU/ġurnata għal pazjenti kkurati b’insulin glargine.

Ir-riżultati ta’ 156 ġimgħa kienu konsistenti ma’ dawk irrapportati preċedentement fir-rapport temporanju ta’ 26 ġimgħa. Il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod tejbet b’mod sinifikanti l- kontroll gliċemiku u l-kontroll tal-piż, meta mqabbla mal-kura bl-insulina glargine. Ir-riżultati tas- sigurtà wara 156 ġimgħa kienu konsistenti ma’ dawk irrapportati wara 26 ġimgħa.

Fi studju double-blind li dam 26 ġimgħa exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ġie mqabbel ma’ dożi massimi ta’ kuljum ta’ sitagliptin u pioglitazone f’individwi li kienu qed jużaw ukoll metformin. Kull grupp ta’ kura kellu tnaqqis sinifikanti fl-fl-HbA1c meta mqabbel mal-linja bażi. Ġie muri li exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kien superjuri kemm għal sitagliptin kif ukoll għal pioglitazone f’dak li għandu x’jaqsam mat-tibdil mil-linja bażi ta’ HbA1c.

Ġie muri li t-tnaqqis fil-piż kien b’mod sinifikanti iżjed b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod meta mqabbel ma’ sitagliptin. Pazjenti fuq pioglitazone żdiedu fil-piż (Tabella 4).

Tabella 4: Ir-riżultati ta’ studju wieħed ta’ 26 ġimgħa ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kontra sitagliptin u kontra pioglitazone flimkien ma’ metformin (pazjenti b’intenzjoni ta’ kura)

 

exenatide 2

Sitagliptin

Pioglitazone

 

mg li jerħi l-

100 mg

45 mg

 

mediċina bil-

 

 

 

mod

 

 

N

Medja ta’ HbA1c (%)

 

 

 

Linja bażi

8.6

8.5

8.5

Tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-1.6 (± 0.1)*

-0.9 (± 0.1)*

-1.2 (± 0.1)*

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-0.63 (, -0.89, -0.37)**

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

sitagliptin

 

 

 

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-0.32 (-0.57, -0.06,)*

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

pioglitazone

 

 

 

Il-pazjenti (%) li kisbu HbA1c ≤ 7 %

It-tibdil fil-livell tal-glukożju fil-plażma

-1.8 (± 0.2)

-0.9 (± 0.2)

-1.5 (± 0.2)

meta wieħed ikun sajjem (mmol/l) ( ± SE)

 

 

 

Il-medja tal-piż tal-ġisem (kg)

 

 

 

Linja bażi

It-tibdil mil-linja bażi ( ± SE)

-2.3 (± 0.3)

-0.8 (± 0.3)

+2.8 (± 0.3)

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-1.54 (-2.35, -0.72)*

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

sitagliptin

 

 

 

Il-medja tad-differenza fit-tibdil mil-linja

 

-5.10 (-5.91 , -4.28)**

bażi bejn iż-żewġ kuri (95 % CI) kontra

 

 

 

pioglitazone

 

 

 

(SE = devjazzjoni standard, CI= intervall ta’ kunfidenza), * p < 0.05, **p < 0.0001

Piż tal-ġisem

Meta mqabbel mal-linja bażi, ġie osservat tnaqqis fil-piż tal-ġisem fl-istudji kollha ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod.

Dan it-tnaqqis fil-piż tal-ġisem deher fil-pazjenti mogħtija exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod irrispettivament jekk kellhomx it-tqalligħ għalkemm it-tnaqqis kien ikbar fil-grupp li kellhom it- tqalligħ (medja ta’ tnaqqis -2.9 kg sa -5.2 kg bit-tqalligħ kontra -2.2 kg sa -2.9 kg mingħajr tqalligħ).

Il-persentaġġ tal-pazjenti li kellhom kemm tnaqqis fil-piż u kemm tnaqqis fl-HbA1c varja minn 70 sa 79 % (il-persentaġġ tal-pazjenti li kellhom tnaqqis fl-HbA1c varja minn 88 sa 96 %).

Il-glukożju fil-plażma/serum

Il-kura b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod irriżultat fi tnaqqis sinifikanti fil-livelli tal-glukożju fil- plażma/serum waqt li wieħed ikun sajjem, dan it-tnaqqis deher kmieni mar-4 ġimgħa. Ġie osservat tnaqqis ieħor fil-konċentrazzjonijiet ta’ wara t-teħid tal-ikel. It-titjib fil-konċentrazzjonijiet tal- glukożju fil-plażma waqt li wieħed ikun sajjem baqa’ tul it-52 ġimgħa.

Il-funzjoni taċ-ċellula beta

L-istudji kliniċi b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod indikaw titjib fil-funzjoni taċ-ċellula beta, bl- użu ta’ miżuri bħall-assessjar tal-mudell tal-omeostażi (HOMA-B). L-effett fuq il-funzjoni taċ-ċellula beta nżamm tul it-52 ġimgħa.

Il-pressjoni tad-demm

Fl-istudji ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ġie osservat tnaqqis fil-pressjoni sistolika tad-demm (2.9 mmHg sa -4.7 mmHg). Fl-istudju ta’ 30 ġimgħa b’exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat bħala komparatur, kemm exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod kif ukoll exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat naqqsu b’mod sinifikanti l-pressjoni sistolika tad-demm mil-linja bażi

(4.7±1.1 mmHg u 3.4±1.1 mmHg rispettivament). Id-differenza bejn iż-żewġ kuri ma kinitx sinifikanti. It-titjib fil-pressjoni tad-demm inżamm matul it-52 ġimgħa.

Il-lipidi fl-istat sajjem

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod ma wera ebda effett avvers fuq il-parametri tal-lipidi.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fid- dijabete tat-tip 2 (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-mod kif jiġi assorbit exenatide jirrifletti l-mod kif il-formulazzjoni ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod terħi l-mediċina b’mod gradwali. Ladarba jiġi assorbit fiċ-ċirkolazzjoni, exenatide jiġi distribwit u eliminat skont il-karatteristiċi farmakokinetiċi magħrufa tiegħu (kif deskritti f’din is- sezzjoni).

Assorbiment

Wara dożi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, il-konċentrazzjonijiet medji ta’ exenatide jaqbżu l-konċentrazzjonijiet minimi ta’ effikaċja (~ 50 pg/ml) f’ġimagħtejn b’żieda gradwali fil-konċentrazzjoni medja ta’ exenatide fil-plażma fuq 6 sa 7 ġimgħat. Wara, il- konċentrazzjonijiet ta’ exenatide baqgħu sostnuti fuq livell ta’ madwar 300 pg/ml li jindika li jkun ntlaħaq l-istat fiss. Matul l-intervall ta’ ġimgħa bejn doża u oħra, il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss jibqgħu miżmuma b’ċaqliq minimu bejn l-ogħla u l-inqas livelli minn din il-konċentrazzjoni terapewtika medja.

Distribuzzjoni

Wara t-teħid minn taħt il-ġilda ta’ doża waħda ta’ exenatide, il-volum medju ta’ distribuzzjoni evidenti ta’ exenatide huwa ta’ 28 l.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni

Studji mhux kliniċi wrew li fil-parti l-kbira tiegħu exenatide jiġi eliminat permezz tal-filtrazzjoni glomerulari u sussegwentement b’degradazzjoni proteolitika. It-tneħħija medja evidenti ta’ exenatide hi ta’ 9 l/siegħa. Dawn il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ exenatide huma indipendenti mid- doża.Wara madwar 10 ġimgħat mit-twaqqif tat-terapija b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, il- konċentrazzjonijiet medji ta’ exenatide fil-plażma jaqgħu taħt il-livelli minimi li jkunu jistgħu jinstabu.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment renali

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ pazjenti b’indeboliment renali li qed jirċievu exenatide 2 mg li jerħi l-mediċina bil-mod tindika li f’pazjenti b’indeboliment renali moderat (N=10) u ħafif (N=56) jista’ jkun hemm żieda fl-espożizzjoni sistemika ta’ madwar 74 % u 23 % (tbassir medjan f’kull grupp) rispettivament meta mqabbel ma’ pazjenti b’funzjoni renali normali (N=84).

Insuffiċjenza epatika

Ma sarux studji farmakokinetiċi f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika. Exenatide huwa primarjament imneħħi mill-kilwa; u għalhekk id-disfunzjoni tal-fwied mhux mistennija li taffettwa l- konċentrazzjonijiet ta’ exenatide fid-demm.

Sess, razza u piż tal-ġisem

Is-sess, ir-razza u l-piż tal-ġisem m’għandhom l-ebda influwenza klinikament relevanti fuq il- farmakokinetika ta’ exenatide.

Anzjani

Fl-anzjani, it-tagħrif huwa limitat, iżda m’hemmx indikazzjonijiet ta’ bidliet kbar fl-espożizzjoni ta’ exenatide maż-żieda fl-età sa madwar l-età ta’ 75 sena.

Fi studju farmakokinetiku ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat f’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 2, l-għoti ta’ exenatide (10µg) irriżulta f’żieda medja ta’ 36 % fl-AUC ta’ exenatide fi 15-il suġġett anzjan ta’ età bejn 75 u 84 sena meta mqabbel ma’ 15-il suġġett ta’ età bejn 45 u 65 sena u dan wisq probabbli minħabba t-tnaqqis fil-funzjoni renali fil-grupp aktar anzjan (ara sezzjoni 4.2).

Tfal u adolexxenti

Fi studju farmakokinetiku ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat fi 13-il pazjent bid- dijabete tat-tip 2 b’etajiet bejn 12 u 16-il sena, l-għoti ta’ exenatide (5 µg) irriżulta fi tnaqqis żgħir fil- medja tal-AUC (tnaqqis ta’ 16%) u tas-Cmax (tnaqqis ta’ 25%) meta mqabbla ma’ dawk osservati fl- adulti. Ma sarux studji farmakokinetiċi ta’ exenatide li jerħi l-mediċina b’mod immedjat fil- popolazzjoni pedjatrika.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, u li saru b’exenatide darbtejn kuljum jew b’exenatide li jerħi l- mediċina b’mod immedjat jew exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Fi studju b’exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod dwar il-karċinoġeniċità fil-firien u li dam 104 ġimgħat, ġie osservat li kien hemm żieda statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta’ tumuri fiċ-ċellula Ċ tat-tirojde (adenomi u/jew karċinomi) f’kull doża (1.4 sa 29 darba aktar mill-espożizzjoni klinika ta’ exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod fil-bniedem). Ir-rilevenza ta’ dawn is-sejbiet fil-bniedem għadha mhix magħrufa.

Studji fl-annimali ma wrew ebda effetti perikolużi diretti ta’ exenatide fuq il-fertilità; dożi għoljin ta’ exenatide kellhom effett fuq l-iżvilupp tal-iskeletru u naqqsu t-tkabbir tal-fetu u tat-tarbija tat-twelid.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet

sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara s-sospensjoni

Is-suspensjoni għandha tiġi injettata minnufih wara t-taħlita tat-trab mas-solvent.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 ºC – 8 ºC). Tagħmlux fil-friża.

Qabel ma jintuża, il-pinen għandhom jinżammu sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30 ºC . Fi tmiem dan il-perjodu l-pinen għandhom jintużaw jew jintremew.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kull pinna b’kompartiment doppju fiha trab ta’ exenatide u solvent f’kartriġġ tal-ħġieġ ta’ Tip 1 issiġillat minn tarf minnhom b’tapp tal-gomma tal-chlorobutyl u b’siġill tal-aluminju, u fit-tarf l-ieħor b’pistun tal-gomma tal-chlorobutyl. Iż-żewġ kompartimenti huma sseparati minn tieni pistun tal- gomma tal-chlorobutyl. Hemm labra waħda fornuta għal kull pinna. Kull kartuna fiha wkoll labra waħda addizzjonali. Uża biss il-labar fornuti mal-pinna.

Daqs tal-pakkett ta’ 4 pinen mimlija għal-lest ta’ doża waħda u pakkett multiplu li fih 12-il (3 pakketti ta’ 4) pinna mimlijin għal-lest ta’ doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Pinna mimlija għal-lest hija għal użu ta’ darba biss.

It-trab f’kompartiment wieħed għandu jitħallat mas-solvent fil-kompartiment l-ieħor tal-pinna mimlija għal-lest.Qabel ma jintuża, is-solvent għandu jiġi eżaminat b’mod viżiv. Is-solvent għandu jintuża biss jekk ikun ċar u ma jkun fih ebda frak. Wara s-sospensjoni, Bydureon għandu jintuża biss jekk it-taħlita tkun bajda għal abjad fl-isfar jew fil-griż u opak. Jekk jogħġbok ara l-fuljett ta’ tagħrif u l- “Istruzzjonijiet għall-Utent” għal informazzjoni addizzjonali dwar is-sospensjoni u l-għoti.

Uża biss il-labar fornuti apposta mal-pinna.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod għandu jiġi injettat taħt il-ġilda minnufih wara t-taħlit tat-trab u s-solvent.

Exenatide li jerħi l-mediċina bil-mod li jkun ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jiġi istruwit li jarmi l-pinna b’mod sikur, bil-labra tkun għadha mwaħħla, wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/003-004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17 ta’ Ġunju 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Frar 2016

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/..

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati