Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCinryze
Kodiċi ATCB06AC01
SustanzaC1 inhibitor (human)
ManifatturShire Services BVBA

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cinryze 500 Unità ta’ trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett bit-trab li jintuża darba biss fih 500 Unità ta’ inibitur ta’ C1 (uman) magħmul mill-plażma ta’ donaturi umani.

Wara r-rikostituzzjoni, kunjett wieħed ikun fih 500 Unità ta’ inibitur ta’ C1 (uman) f’kull 5 ml li jikkorrispondi għal konċentrazzjoni ta’ 100 Unità/ml. Unità waħda hi ekwivalenti għall-kwantità medja ta’ inibitur ta’ C1 li jkun hemm f’1 ml ta’ plażma normali tal-bniedem.

Il-kontenut totali tal-proteini tas-soluzzjoni rikostitwita hu ta’ 15 ± 5 mg/ml.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull kunjett ta’ Cinryze fih madwar 11.5 mg ta’ sodium.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għas-soluzzjoni għall-injezzjoni

Trab abjad.

Is-solvent hu soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura u prevenzjoni ta’ preproċedura ta’ attakki ta’ anġjoedema f’persuni adulti, adoloexxenti u tfal (ta’ sentejn jew aktar) li jkollhom anġjoedema ereditarja (HAE).

Prevenzjoni ta’ rutina ta’ attakki ta’ anġjoedema f’persuni adulti, adolexxenti u tfal (ta’ 6 snin jew aktar) li jkollhom attakki rikorrenti ta’ anġjoedema ereditarja (HAE) severa li huma intolleranti għal, jew mhumiex protetti biżżejjed minn kuri orali ta’ prevenzjoni, jew pazjenti li jkunu mmaniġġjati b’mod inadegwat b’kura akuta ripetuta.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-terapija b’Cinryze għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ pazjenti b’anġjoedema ereditarja (HAE).

Pożoloġija

Adulti

Kura ta’ attakki ta’ anġjoedema

1000 Unità ta’ Cinryze mal-ewwel sinjal tal-bidu ta’ attakk ta’ anġjoedema.

It-tieni doża ta’ 1000 Unità tista’ tingħata jekk il-pazjent ma jkunx irrisponda b’mod adegwat wara 60 minuta.

Għal pazjenti li jkollhom attakki larinġeali, jew jekk il-bidu tal-kura jiġi ttardjat, it-tieni doża tista’ tingħata qabel ma jgħaddu 60 minuta.

Prevenzjoni ta’ rutina ta’ attakki ta’ anġjoedema

1000 Unità ta’ Cinryze kull 3 jew 4 ijiem hi d-doża rakkomandata tal-bidu għal prevenzjoni ta’ rutina ta’ attakki ta’ anġjoedema; l-intervall tad-dożaġġ jista’ jkollu bżonn li jiġi aġġustat skont ir-rispons individwali. Il-ħtieġa kontinwa għal profilassi b’Cinryze għandha tiġi evalwata fuq bażi regolari.

Prevenzjoni ta’ preproċedura ta’ attakki ta’ anġjoedema

1000 Unità ta’ Cinryze fi żmien 24 siegħa qabel proċedura medika, dentali, jew kirurġika.

Popolazzjoni pedjatrika

Adoloxxenti

Għal kura, prevenzjoni ta’ rutina u prevenzjoni ta’ preproċedura fl-adolexxenti li jkollhom minn 12 sa 17-il sena, id-doża hi l-istess bħal dik ta’ persuni adulti.

Tfal

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Cinryze fi tfal ta’ taħt is-sentejn ma ġewx determinati s’issa. Data li tappoġġja r-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ fi tfal ta’ taħt is-6 snin hi limitata ħafna. Data disponibbli hija deskritta fis-sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2.

Kura għall-attakki ta’ anġjoedema

Prevenzjoni ta’

Prevenzjoni ta’ rutina ta’

 

preproċedura ta’ attakki

attakki ta’ anġjoedema

 

ta’ anġjoedema

 

 

 

2 sa 11-il sena, >25 kg:

2 sa 11-il sena, >25 kg:

6 sa 11-il sena:

1000 Unità ta’ Cinryze mal-ewwel

1000 Unità ta’ Cinryze sa

Id-doża rakkomandata tal-

sinjal ta’ bidu ta’ attakk akut.

24 siegħa qabel proċedura

bidu għall-prevenzjoni ta’

 

medika, dentali jew

rutina kontra attakki ta’

Tista’ tingħata tieni doża ta’

kirurġika.

anġjoedema hi ta’ 500 Unità

1000 Unità jekk il-pazjent ma jkunx

 

 

 

jew

 

ta’ Cinryze kull 3

irrisponda b’mod adegwat wara

 

4 ijiem. L-intervall tad-

60 minuta.

2 sa 11-il sena, 10-25 kg:

dożaġġ u d-doża jista’

2 sa 11-il sena, 10-25 kg:

jkollhom bżonn li jiġu

500 Unità ta’ Cinryze sa

aġġustati skont ir-rispons tal-

500 Unità ta’ Cinryze mal-ewwel

24 siegħa qabel proċedura

individwu. Il-bżonn

sinjal ta’ bidu ta’ attakk akut.

medika, dentali jew

kontinwat għal profilassi

 

kirurġika.

regolari ma’ Cinryze għandu

Tista’ tingħata tieni doża ta’ 500 Unità

 

jiġi evalwat fuq bażi regolari.

jekk il-pazjent ma jkunx irrisponda

 

 

 

 

b’mod adegwat wara 60 minuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti anzjani

Ma saru l-ebda investigazzjonijiet speċjali. Għal kura, prevenzjoni ta’ rutina u prevenzjoni ta’ preproċedura f’pazjenti anzjani, ta’ 65 sena jew aktar, id-doża hi l-istess bħal dik ta’ persuni adulti.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Ma saru l-ebda investigazzjonijiet speċjali. Għal kura, prevenzjoni ta’ rutina u prevenzjoni ta’ preproċedura f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied, id-doża hi l-istess bħal dik ta’ persuni adulti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

Il-prodott rikostitwit għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni ġol-vina b’rata ta’ 1 ml kull minuta.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Avvenimenti trombotiċi

Avvenimenti trombotiċi ġew irrappurtati fi trabi tat-twelid u tfal żgħar li kienu qed isirulhom proċeduri ta’ bypass kardijaku waqt li kienu qed jirċievu dożi għoljin off-label ta’ prodott ieħor ta’ inibitur ta’ C1 (sa 500 Unità/kg) biex jiġi evitat is-sindrome ta’ tnixxija kapillari. Ibbażat fuq studju li sar fuq l-annimali, hemm potenzjal ta’ limitu tromboġeniku f’dożi akbar minn 200 Unità/kg. Pazjenti b’fatturi magħrufa ta’ riskju għal avvenimenti trombotiċi (li jinkludu kateters indwelling) għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib.

Aġenti trasmessi

Miżuri standard biex jiġu evitati infezzjonijiet li jirriżultaw mill-użu ta’ prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plażma umana jinkludu l-għażla tad-donaturi, screening ta’ donazzjonijiet individwali u ta’ lotts ta’ plażma għal markaturi speċifiċi ta’ infezzjoni, u l-inklużjoni ta’ miżuri effettivi fil- proċess tal-manifattura għall-inattivazzjoni/tneħħija ta’ viruses. Minkejja dan, meta jingħataw prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plażma umana, il-possibbiltà li orġaniżmi infettivi jiġu trasmessi, ma tistax tiġi eskluża għal kollox. Dan japplika wkoll għal viruses u patoġeni oħrajn mhux magħrufa jew ġodda.

Il-miżuri meħuda, huma kkunsidrati li huma effettivi għal viruses enveloped bħal HIV, HBV u HCV, u għal viruses non-enveloped HAV u parvovirus B19.

Tilqim adattat (epatite A u B) għandu jiġi kkunsidrat għal pazjenti li jirċievu regolarment jew b’mod ripetut prodott ta’ inibitur ta’ C1 miksub mill-plażma umana.

Hu rakkomandat bil-qawwa li kull darba li Cinryze jingħata lil pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal- prodott ikunu rreġistrati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott.

Sensittività eċċessiva

Bħal fil-każ ta’ kull prodott bijoloġiku, reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jistgħu jseħħu. Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jista’ jkollhom sintomi simili bħal dawk ta’ attakki ta’ anġjoedema. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar sinjali bikrin ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu ħorriqija, urtikarja ġeneralizzata, tagħfis fis-sider, tħarħir, pressjoni baxxa, u anafilassi. Jekk dawn is-sintomi jseħħu wara l-għoti, il-pazjenti għandhom jinfurmaw lit-tabib tagħhom. F’każ ta’ reazzjonijiet anafilattiċi jew xokk, għandha tingħata kura medika ta’ emerġenza.

Kura d-dar u l-għoti mill-pazjent innifsu

Hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali għall-kura d-dar u l-għoti mill-pazjent innifsu. Riskji potenzjali assoċjati ma’ kura d-dar huma marbuta mal-għoti nnifsu kif ukoll mal- immaniġġjar tar-reazzjonijiet avversi, partikularment sensittività eċċessiva. Id-deċiżjoni dwar l-użu ta’ kura d-dar għal pazjent individwali għandha ssir mit-tabib kuranti, li għandu jiżgura li taħriġ adattat jiġi pprovdut u li l-użu jiġi evalwat f’ċerti intervalli.

Popolazzjoni pedjatrika

Avvenimenti trombotiċi ġew irrappurtati fi trabi tat-twelid u tfal żgħar li kienu qed isirulhom proċeduri ta’ bypass kardijaku waqt li kienu qed jirċievu dożi għoljin off-label ta’ prodott ieħor ta’ inibitur ta’ C1 (sa 500 Unità/kg) biex jiġi evitat is-sindrome ta’ tnixxija kapillari.

Sodium

Kull kunjett ta’ Cinryze fih madwar 11.5 mg ta’ sodium. Dan għandu jitqies f’pazjenti li jikkontrolla l- ammont ta’ sodium li jieħdu fid-dieta.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Dejta dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindika l-ebda effetti avversi ta’ inibitur ta’ C1 fuq it- tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija tat-twelid. Sal-lum, l-ebda dejta epidemjoloġika rilevanti oħra mhi disponibbli. Ma ġew osservati l-ebda effetti embrijufetali tal-kura fi studji dwar ir-riproduzzjoni fil-firien f’livelli ta’ doża sa 28 darba tad-doża rakkomandata fil-bniedem (1000 Unità) ibbażat fuq il- medja tal-piż ta’ ġisem ta’ persuna adulta ta’ 70 kg. Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies.

Għalhekk, Cinryze għandu jingħata lil nisa tqal jekk ikun meħtieġ b’mod ċar biss.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk inibitur ta’ C1 jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid/tfal żgħar mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Cinryze, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

Ma saru l-ebda studji speċifiċi dwar il-fertilità, l-iżvilupp embrijoniku bikri u dak ta’ wara t-twelid, jew dwar il-karċinoġeneċità (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ibbażat fuq id-dejta disponibbli bħalissa, Cinryze għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-unika reazzjoni avversa komuni osservata wara infużjoni b’Cinryze fl-istudji kliniċi kienet raxx; deskrizzjonijiet ta’ raxx ma kinux karatteristiċi, iżda tipikament kienu deskritti bħala li kienu jinvolvu l-estremitajiet tan-naħa ta’ fuq, is-sider, iż-żaqq, jew is-sit tal-injezzjoni. L-ebda wieħed mir-raxxijiet ma kien serju, u l-ebda wieħed minnhom ma wassal għat-twaqqif tal-prodott mediċinali. Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jistgħu jseħħu (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi ġiet stmata primarjament ibbażat fuq it-total ta’ avvenimenti avversi uniċi assoċjati ma’ Cinryze li ġew irrappurtati fi 8 studji kliniċi li tlestew f’persuni b’HAE. Dan jinkludi dejta minn żewġ studji kkontrollati bi plaċebo, tliet studji open-label, tliet persuni fuq programm ta’ użu ħanin u rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Kien hemm totali ta’ 385 espożizzjoni ta’ persuni li kienu jinvolvu iktar minn 14,500 infużjoni ta’ Cinryze f’dawn l-istudji.

Ir-reazzjonijiet avversi għal kura b’Cinryze huma kklassifikati skont isl-Sistema tal-Klassifika tal- Organi MedDRA u l-frekwenza assoluta f’Tabella 1. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid- data disponibbli).

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi rrappurtati fl-istudji kliniċi u f’rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

Frekwenza:

Reazzjoni avversa

Disturbi fis-sistema immuni:

Mhux magħruf:

Sensittività eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Mhux komuni:

Ipergliċemija

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni:

Sturdament, uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Mhux komuni:

Trombożi fil-vini, flebite, ħruq fil-

 

 

vini, fwawar

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Mhux komuni:

Sogħla

medjastinali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Mhux komuni:

Nawsja, rimettar, dijarea, uġigħ

 

 

addominali

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Komuni:

Raxx

ġilda

Mhux komuni:

Dermatite tal-kuntatt, eritema, ħakk

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

Mhux komuni:

Nefħa fil-ġogi, artralġja, mijalġja

konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

Mhux komuni:

Raxx/eritema fis-sit tal-injezzjoni,

mnejn jingħata

 

uġigħ fis-sit tal-injezzjoni, skonfort

 

 

fis-sider, deni

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Fost rapporti ta’ trombożi venuża, l-iktar fattur komuni diġà eżistenti kienet il-preżenza ta’ kateter indwelling.

Reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni ma kinux komuni. Fl-istudji kliniċi, reazzjonijiet lokali (deskritti bħala wġigħ, tbenġil, jew raxx fis-sit tal-injezzjoni/kateter, ħruq jew flebite fil-vini) seħħew b’rabta ma’ madwar 0.2% tal-infużjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studji kliniċi, kien hemm 61 pazjent pedjatriku uniku li ġew irreġistrati fl-istudju u li ġew esposti għal aktar minn 2,500 infużjoni ta’ Cinryze (minn sentejn sa 5 snin, n=3; 6-11-il sena, n=32; 12-17-

il sena, n=26). Fost dawn it-tfal, l-uniċi reazzjonijiet avversi li seħħew b’Cinryze kienu jinkludu wġigħ ta’ ras, nawseja, deni, u eritema fis-sit tal-infużjoni. L-ebda waħda minn dawn ir-reazzjonijiet avversi ma kienet severa, u l-ebda waħda minnhom ma wasslet għat-twaqqif tal-prodott mediċinali.

Kollox ma’ kollox, is-sigurtà u t-tollerabilità ta’ Cinryze huma simili fit-tfal, fl-adoloxxenti u f’persuni adulti.

Għas-sigurtà fir-rigward ta’ mediċini li jistgħu jiġu trasmessi, ara sezzjoni 4.4.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini li jintużaw għal anġjoedema ereditarja, inibitur ta’ C1, miksub mill-plażma, Kodiċi ATC: B06AC01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-inibitur ta’ C1 hu membru tal-inibitur ta’ serine protease, jew serpin, superfamilja ta’ proteini. Il- funzjoni ewlenija tas-serpins hi li jirregolaw l-attività tas-serine proteases. L-inibitur ta’ C1 hi glikoproteina b’katina waħda li tinsab fil-plażma li, fl-istat matur tagħha, tkun tikkonsisti minn 478 amino acids b’piż molekulari apparenti ta’ 105 kD.

L-inibitur ta’ C1 jinibixxi s-sistema kumplimentari billi jwaħħal lil C1r u C1s, żewġ sottounitajiet attivi tal-enzima tal-ewwel komponent tal-sistema kumplimentari (C1) fil-passaġġ klassiku, kif ukoll billi jwaħħal ma’ mannose is-serine proteases assoċjati ma’ lectin fil-passaġġ tal-lectin. Is-substrat primarju tal-enzima attivata C1 hu C4; C1 mhux inibit jirriżulta fi tnaqqis tal-livelli ta’ C4. C1 hu l- iktar inibitur importanti tal-attivazzjoni tal-kuntatt u jirregola s-sistema tal-kuntatt u l-passaġġ tal- koagulazzjoni intrinsika billi jeħel ma’ u jiddiżattiva kallikrein u l-fattur XIIa. Minħabba li dawn il- passaġġi huma parti mill-kaskati tal-amplifikazzjoni tal-enzimi, mingħajr inibitur ta’ C1, l-attivazzjoni spontanja jew trigger-induced ta’ dawn il-passaġġi tista’ twassal għal attivazzjoni mhux opposta u nefħa.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studji kliniċi, l-għoti ġol-vini ta’ Cinryze rriżulta f’żieda sinifikanti fil-livelli sistemiċi ta’ inibitur ta’ C1 antiġeniċi u funzjonali fi żmien siegħa wara l-għoti. L-għoti ta’ inibitur ta’ C1 iżid il-livelli fis- serum tal-inibitur ta’ C1 u temporanjament ireġġa’ lura għan-normal ir-regolazzjoni naturali tal- kuntatt, u s-sistemi kumplimentari u fibrinolitiċi, u b’hekk jikkontrolla n-nefħa jew il-propensità għal nefħa.

Livelli baxxi ta’ C4 fis-serum ta’ spiss jikkorrelaw ma’ attakki ta’ HAE. Il-kura b’Cinryze tirriżulta f’żieda fil-livelli ta’ C4 wara 12-il siegħa. Kien hemm differenza statistikament sinifikanti (p=0.0017) fit-tibdil tal-valuri medji mil-linja bażi bejn il-gruppi tal-kura wara 12-il siegħa, li turi r-rabta tal-kura b’Cinryze ma’ żieda fl-attività ta’ C4 (Cinryze + 2.9 mg/dl kontra plaċebo + 0.1 mg/dl).

Effikaċja klinika u sigurtà

Dejta minn żewġ studji li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollati bi plaċebo (LEVP 2005-1/A u LEVP 2005-1/B), dejta minn żewġ studji open-label (LEVP 2006-1 u LEVP 2006-4) u 2 studji kliniċi pedjatriċi (0624-203 u 0624-301) urew l-effikaċja ta’ Cinryze għall- kura u l-prevenzjoni ta’ attakki ta’ anġjoedema f’persuni b’HAE.

Cinryze għall-kura ta’ attakki ta’ HAE

Studju LEVP 2005-1/A uża metodu li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, grupp parallel; 71 persuna b’attakki akuti ta’ HAE ntgħażlu b’mod każwali (36 Cinryze, 35 plaċebo). L-istudju wera li l-kura b’Cinryze fi żmien 4 sigħat wara l-bidu ta’ attakk ta’

HAE rriżulta fi tnaqqis ta’ aktar mid-doppju fil-ħin tal-bidu ta’ solliev definittiv tas-sintomu li jiddefinixxi attakk ta’ HAE meta mqabbel mal-plaċebo (medjan ta’ sagħtejn għal Cinryze vs. >4 sigħat għall-plaċebo, p=0.048). Il-kura b’Cinryze rriżultat ukoll fi tnaqqis ta’ aktar mid-doppju fil-ħin għall- fejqan sħiħ l-fejqan tal-attakk ta’ HAE meta mqabbel mal-plaċebo (medjan ta’ 12.3 sigħat vs.

31.6 sigħat, p=0.001). Il-perċentwali ta’ persuni li kellhom bidu ta’ solliev definittiv tas-sintomu li jiddefinixxi fi żmien 4 sigħat wara d-dożaġġ kien ta’ 60% għal Cinryze u 42% għall-plaċebo

(p=0.062). Fost il-15-il persuna kkurati b’Cinryze open-label għal attakki ta’ HAE larinġeali, l-ebda waħda minnhom ma kienet teħtieġ intubazzjoni.

Fl-istudju open-label LEVP 2006-1, 101 persuni kienu kkurati għal total ta’ 609 attakk akut ta’ HAE

(medjan ta’ 3 attakki f’kull persuna; medda: 1-57). Fi żmien 4 sigħat wara d-dożaġġ b’Cinryze, 87% tal-attakki kellhom solliev definittiv tas-sintomu li jiddefinixxi. Għal 95% tal-attakki, solliev kliniku

ġie osservat u/jew il-persuni ntbagħtu d-dar fi żmien 4 sigħat. Għal persuni b’ >1 attakk, il-proporzjon ta’ attakki li rrispondew fi żmien 4 sigħat wara d-dożaġġ b’Cinryze u l-ħin għar-rispons, kien komparabbli irrispettivament min-numru ta’ attakki kkurati. Fost 84 attakki larinġeali separati ta’ HAE, l-ebda wieħed minnhom ma kien jeħtieġ intubazzjoni wara l-kura b’Cinryze.

Cinryze għal prevenzjoni ta’ rutina ta’ attakk ta’ HAE

Studju LEVP 2005-1/B uża metodu li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, crossover; 22 persuna kienu li setgħu jiġu evalwati għall-effikaċja (li ntgħażlu b’mod każwali u li ġew ikkurati fiż-żewġ perjodi ta’ crossover). L-istudju wera li l-profilassi b’Cinryze rriżultat fi tnaqqis ta’ aktar mid-doppju fin-numru ta’ attakki ta’ HAE meta mqabbla mal- plaċebo (medja ta’ 6.3 attakki għal Cinryze vs. 12.8 attakki għal plaċebo, p<0.0001). Attakki ta’ anġjoedema kienu wkoll inqas severi matul it-terapija profilattika b’Cinryze meta mqabbla mal- plaċebo (medja tal-punteġġ tas-severità ta’ 1.3 vs. 1.9 jew tnaqqis ta’ 32%, p=0.0008) u damu inqas (medja ta’ 2.1 jiem vs. 3.4 ijiem jew tnaqqis ta’ 38%, p=0.0004). In-numru totali ta’ jiem ta’ nefħa matul it-terapija profilattika b’Cinryze naqas meta mqabbel mal-plaċebo (medja ta’ 10.1 jiem vs.

29.6 jiem jew tnaqqis ta’ 66%, p<0.0001). Flimkien ma’ dan, inqas infużjonijiet ta’ Cinryze open-label kienu meħtieġa għall-kura ta’ attakki ta’ HAE matul it-terapija b’Cinryze meta mqabbel mal-plaċebo

(medja ta’ 4.7 infużjonijiet vs. 15.4 infużjonijiet jew tnaqqis ta’ 70%, p<0.0001).

Fl-istudju open-label LEVP 2006-4, 146 persuna rċivew Cinryze bħala profilassi għal HAE għal perjodi li varjaw minn 8 ijiem għal madwar 32 xahar (medjan ta’ 8 xhur). Qabel ma’ ġew irreġistrati fl-istudju, dawn il-persuni rrappurtaw rata medjana ta’ attakki ta’ HAE kull xahar ta’ 3.0 (medda: 0.08-28.0); matul it-terapija b’Cinryze profilattiku, din ir-rata kienet ta’ 0.21 (medda: 0-4.56), u 86% tal-persuni kellhom medja ta’ ≤1 attakk kull xahar. Għal persuni li kienu qed jirċievu profilassi b’Cinryze għal mill-inqas sena, ir-rata ta’ attakki kull xahar għal kull persuna baqgħet baxxa b’mod konsistenti (0.34 ta’ attakk kull xahar) meta mqabbla mar-rati ta’ qabel l-istudju.

Cinryze għal prevenzjoni ta’ preproċedura ta’ HAE

Cinryze open-label ingħata fi żmien 24 siegħa qabel total ta’ 91 proċedura medika, dentali, jew kirurġika matul il-programm kliniku (40 proċedura fit-tfal u 51 proċedura fuq persuni adulti). Għal 98% tal-proċeduri, l-ebda attakk ta’ HAE ma ġie rrappurtat fi żmien it-72 siegħa wara d-doża ta’

Cinryze.

Popolazzjoni pedjatrika

Grupp ta’ età 6-11-il sena:

Kura:

Studju LEVP 2006-1: Tnejn u għoxrin persuna pedjatrika ġew ikkurati għal 121 attakk akut tal-HAE. Il-proporzjon ta’ attakki ta’ HAE li kellhom solliev definittiv tas-sintomu li jiddefinixxi fi żmien

4 sigħat wara l-kura b’Cinryze kien komparabbli bejn it-22 tifel u tifla rreġistrati fl-istudju (medda ta’ età: 2-17-il sena) u persuni adulti, b’89% u 86% tal-attakki li kellhom solliev, rispettivament.

Studju 0624-203: Disa’ persuni (firxa tal-età: minn 6 sa 11) ġew irreġistrati u rċevew doża waħda ta’ Cinryze: 3 persuni (10 - 25 kg) irċevew 500 Unità; 3 persuni (>25 kg) 1000 Unità, u 3 persuni

(>25 kg) 1500 Unità. Id-9 persuni kollha (100 %) kisbu bidu inekwivoku ta’ serħan mis-sintomu definit fi żmien 4 sigħat wara l-bidu tal-kura b’Cinryze. L-intervall medjan kien ta’ 0.5 sigħat (firxa: 0.25-2.5 sigħat): 1.25, 0.25, u 0.5 sigħat fil-gruppi ta’ 500 Unità, 1000 Unità, u 1500 Unità ta’ Cinryze, rispettivament. L-intervall medjan sat-tmiem komplet tal-attakk tal-HAE għad-9 persuni kien ta’ 13.6 sigħat (firxa: 1.6-102.3 sigħat).

Prevenzjoni:

Studju LEVP 2006-4: Qabel ir-reġistrazzjoni fl-istudju, 23 tifel u tifla (medda ta’ età: minn 3 sa 17- il sena) irrappurtaw rata medjana ta’ attakki ta’ HAE kull xahar ta’ 3.0 (medda: 0.5-28.0). Matul l- istudju waqt li kienu qed jirċievu profilassi b’Cinryze (1000 Unità kull 3 sa 7 ijiem; bl-eċċezzjoni ta’ wild ta’ 3 snin, li rċieva 500 Unità kull 3 sa 7 ijiem), it-tfal fis-sottogruppi ta’ età differenti kellhom rati medjani ta’ attakki ta’ HAE kull xahar ta’ 0.4 (medda:0-3.4), u 87% tat-tfal irrappurtaw medja ta’

≤1 attakk kull xahar; dawn riżultati kienu komparabbli ma’ dawk osservati f’persuni adulti.

Studju 0624-301: Sitt persuni pedjatriċi (6 sa 11-il sena) ġew irreġistrati u randomizzati għal dożaġġ ta’ darbtejn f’ġimgħa għal 12–il ġimgħa f’2 sekwenzi ta’ kura (500/1000 Unità jew 1000/500 Unità ta’ Cinryze). Iż-żewġ dożi rriżultaw fi tnaqqis simili tal-frekwenza ta’ attakki u wrew benefiċċju kliniku fir-rigward tas-severità, it-tul ta’ żmien, u l-bżonn ta’ kura akuta għall-attakki.

Grupp ta’ età <6 snin:

Għat-3 suġġetti ta’ taħt is-6 snin, l-għoti ta’ Cinryze (500 Unità jew 1000 Unità) ġie assoċjat ma’ żidiet fil-livelli ta’ C1 INH u fl-effikaċja klinika fil-kura akuta u l-prevenzjoni tal-attakki. B’mod

ġenerali, l-għoti ta’ Cinryze kien ittollerat b’mod tajjeb.

Fl-istudji kollha, l-għoti ta’ Cinryze rriżulta f’żidiet fil-livelli antiġeniċi u funzjonali tal-inibitur ta’ C1 wara l-infużjoni meta mqabbla mal-valuri ta’ qabel l-infużjoni, kemm fit-tfal kif ukoll f’persuni adulti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Studju farmakokinetiku dwar Cinryze li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, grupp parallel, open-label, sar f’persuni kellhom HAE bla sintomi. Il-persuni rċivew jew dożi waħidhom ġol-vini ta’ 1000 Unità, jew doża ta’ 1000 Unità segwita mit-tieni doża ta’ 1000 Unità 60 minuta wara. Il-medja tal-parametri farmakokinetiċi għall-inibitur ta’ C1 funzjonali miskuba minn dejta dwar il- konċentrazzjoni kkoreġuta skont il-linja bażi qed jiġu ppreżentati f’Tabella 2.

Tabella 2. Il-medja tal-parametri farmakokinetiċi għall-inibitur ta’ C1 funzjonali wara l-għoti ta’ Cinryze

 

 

 

Doża Doppja

 

 

 

(Doża ta’ 1000 Unità segwita

 

Doża Waħda

mit-tieni doża ta’ 1000 Unità

Parametri

(1000 Unità*)

60 minuta aktar tard)

Clinja bażi (U/ml)

0.31 ± 0.20 (n = 12)

0.33 ± 0.20 (n = 12)

Cmax (U/ml)

0.68 ± 0.08 (n = 12)

0.85 ± 0.12 (n = 13)

Cmax ikkoreġut għal-linja bażi

0.37

± 0.15 (n=12)

0.51

± 0.19 (n=12)

(U/ml)

 

 

 

 

tmax (sigħat) [medjan

[1.2 (0.3 – 26.0)] (n = 12)

[2.2 (1.0 – 7.5)] (n = 13)

(medda)]

 

 

 

 

AUC(0-t) (U*sigħat/ml)

74.5 ± 30.3 (n = 12)

95.9 ± 19.6 (n = 13)

AUC ikkoreġut għal-linja

24.5

± 19.1 (n=12)

39.1

± 20.0 (n=12)

bażi (0-t) (U*sigħat/ml)

 

 

 

 

Tneħħija (ml/min)

0.85

± 1.07 (n = 7)

1.17

± 0.78 (n = 9)

Half-life (h) tal-eliminazzjoni

± 35 (n = 7)

± 38 (n = 9)

(sigħat)

 

 

 

 

n= numru ta’ persuni evalwati.

*Unità waħda hi ugwali għall-kwantità medja ta’ inibitur ta’ C1 li jkun hemm f’1 ml ta’ plażma normali tal-bniedem.

Wara l-għoti ġol-vini ta’ doża waħda ta’ Cinryze lil persuni b’HAE, il-konċentrazzjoni fis-serum ta’ inibitur ta’ C1 funzjonali rduppjat fi żmien minn siegħa sa sagħtejn. Il-massimu tal-konċentrazzjoni fis-serum (Cmax) u ż-żona taħt il-kurva ta’ konċentrazzjoni-ħin (AUC) tas-serum dehret li tiżdied mid- doża waħda għad-doża doppja, għalkemm iż-żieda ma kinitx proporzjonali mad-doża. Il-medja tal- half-life tal-eliminazzjoni tal-inibitur ta’ C1 funzjonali wara l-għoti ta’ Cinryze kienet ta’ 56 siegħa għal doża waħda u 62 siegħa għad-doża doppja.

Minħabba li l-inibitur ta’ C1 hu proteina endoġena tal-plażma umana, mhuwiex suġġett għal metaboliżmu minn iżoenzimi ta’ ċitokrom P450, tneħħija, jew interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn mediċina u oħra li jiġu osservati minn ħafna komposti b’piż molekulari baxx. Il-konsegwenza mistennija ta’ metaboliżmu ta’ glikoproteina hi permezz ta’ degradazzjoni għal peptides żgħar u amino aċidi individwali. Minħabba dan, il-farmakokinetika u t-tneħħija ta’ Cinryze mhumiex mistennija li jinbidlu minn indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied.

Popolazzjoni pedjatrika

L-attività tal-inibitur ta’ C1 funzjonali ġiet imkejla fi tfal f’żewġ studji open-label (ara sezzjoni 5.1). Il-medja taż-żidiet mil-linja bażi fl-attività tal-inibitur ta’ C1 funzjonali mkejla siegħa wara d-doża fi

tfal li kellhom minn sentejn sa <18-il sena varjaw minn 20% sa 88% fi Studju LEVP 2006-1 (kura) u minn 22% sa 46% fi Studju LEVP 2006-4 (prevenzjoni) meta mqabbla ma’ 21% sa 66% u 25% sa 32% f’persuni adulti, rispettivament. Żewġ studji addizzjonali evalwaw il-livelli tal-plażma fit-tfal (6 - 11-il sena).

Fl-Istudju 0624-203, il-livelli fil-plażma tal-antiġen ta’ C1 INH u l-attività funzjonali tiegħu ta’ 9 pazjenti tkejlu wara doża waħda ġol-vini ta’ 500 Unità, 1000 Unità, jew 1500 Unità ta’ Cinryze ibbażata fuq il-piż tal-ġisem (ara sezzjoni 5.1). Żieda fil-livelli tal-antiġen C1 INH u l-attività funzjonali 'l fuq mill-valuri ta’ riferiment ta’siegħa u 24 siegħa intwerew wara d-doża.

Fl-Istudju 0624-301, il-livelli fil-plażma tal-antiġen ta’ C1 INH u l-attività funzjonali tiegħu tkejlu minn 6 pazjenti qabel id-doża u siegħa wara l-amministrazzjoni ġol-vini ta’ żewġ livelli tad-doża ta’ Cinryze (500 Unità u 1000 Unità) kull 3 jew 4 ijiem għal 12-il ġimgħa. Iż-żewġ dożi ta’ Cinryze rriżultaw f’livelli ta’ plażma relevanti tal-antiġen ta’ C1 INH u tal-attività funzjonali ta’ C1 INH.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku ġenerali u effett tossiku fuq is- sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ma saru l-ebda studji dwar il-

ġenotossiċità għax is-sustanza attiva mhix mistennija li tinteraġixxi direttament mad-DNA jew materjal kromosomali ieħor. Ma sarux studji dwar il-fertilità, l-iżvilupp bikri embrijoniku u ta’ wara t- twelid, jew studji dwar il-karċinoġeneċità, għax dożaġġ kroniku fl-annimali ser ikun mistenni li jiġi assoċjat mal-iżvilupp ta’ antikorpi li jinnewtralizzaw għall-proteina tal-bniedem.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium chloride

Sucrose

Sodium citrate

L-valine

L-alanine

L-threonine

Solvent:

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

Uża biss siringa mingħajr silicone (ipprovduta fil-pakkett) għall-għoti tal-prodott.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Madankollu, l-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 3 sigħat fit-temperatura tal-kamra (15°C - 25°C).

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt 25°C. Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

500 Unità ta’ inibitur ta’ C1 f’kunjett tal-ħġieġ bla kulur (Tip I), issiġillat b’tapp tal-lastku (Tip I) u siġill tal-aluminju b’għatu flip-off tal-plastik.

5 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet f’kunjett tal-ħġieġ bla kulur (Tip I), magħluq b’tapp tal-lastku (Tip I) u siġill tal-aluminju b’għatu flip-off tal-plastik.

Kull pakkett fih:

Żewġ kunjetti bit-trab.

Żewġ kunjetti bis-solvent.

2 tagħmir tat-trasferiment bil-filtru, 2 siringi ta’ 10 ml li jintremew wara li jintużaw, 2 settijiet għal venipuntura u 2 tvalji protettivi.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull kitt fih materjal għal jew doża waħda ta’ 1000 Unità jew għal żewġ dożi ta’ 500 Unità.

Ir-rikostituzzjoni u l-għoti ta’ Cinryze

Ir-rikostituzzjoni, l-għoti tal-prodott u l-immaniġġjar tas-sett tal-għoti u l-labar għandhom isiru b’kawtela.

Uża jew it-tagħmir tat-trasferiment bil-filtru pprovdut ma’ Cinryze jew labra b’żewġ itruf disponibbli kummerċjalment.

Preparazzjoni u mmaniġġjar

Cinryze hu intenzjonat għal għoti ġol-vini wara r-rikostituzzjoni b’ilma għal injezzjonijiet. Il-kunjett ta’ Cinryze hu maħsub biex jintuża darba biss.

Rikostituzzjoni

Għall-preparazzjoni ta’ doża waħda ta’ 500 Unità hemm bżonn ta’ kunjett tat-trab wieħed, kunjett tas- solvent 1, tagħmir tat-trasferiment bil-filtru 1, siringa 1 ta’ 10 ml mhux riutilizzabbli, sett 1 għal venipuntura u tvalja protettiva.

Għall-preparazzjoni ta’ doża waħda ta’ 1000 Unità għandek bżonn żewġ kunjetti tat-trab, 2 kunjetti tas-solvent, 2 tagħmir tat-trasferiment bil-filtru, siringa 1 ta’ 10 ml mhux riutilizzabbli, sett 1 għal venipuntura u tvalja protettiva.

Kull kunjett tal-prodott għandu jiġi rikostitwit b’5 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet Kunjett ta’ Cinryze rikostitwit jikkorrispondi għal doża ta’ 500 Unità.

Żewġ kunjetti ta’ Cinryze rikostitwit jikkorrispondu għal doża ta’ 1000 Unità. Għalhekk, żewġ kunjetti jitħalltu ma’ xulxin biex jagħtu doża waħda ta’ 1000 Unità.

1.Aħdem fuq it-tvalja pprovduta u aħsel idejk qabel ma twettaq il-proċeduri li ġejjin.

2.Għandha tintuża teknika asettika waqt il-proċedura tar-rikostituzzjoni.

3.Żgura li l-kunjett bit-trab u l-kunjett bis-solvent ikunu fit-temperatura tal-kamra (15ºC - 25ºC).

4.Iftaħ it-tikketta tal-kunjett bit-trab billi tiġbed l-istrixxa perforata indikata mit-triangolu maqlub.

5.Neħħi l-għatjien tal-plastik mill-kunjetti bit-trab u bis-solvent.

6.Naddaf it-tappijiet bi swab għad-diżinfezzjoni u ħallihom jinxfu qabel jintużaw.

7.Neħħi l-għata protettiva min-naħa ta’ fuq tal-pakkett tat-tagħmir tat-trasferiment. Tneħħix it- tagħmir mill-pakkett.

8.Nota: it-tagħmir tat-trasferiment irid ikun imwaħħal mal-kunjett bis-solvent qabel ma jitwaħħal mal-kunjett bit-trab, biex b’hekk il-vacuum fil-kunjett bit-trab ma jintilifx. Poġġi l-kunjett bis- solvent fuq wiċċ ċatt u daħħal it-tarf il-blu tat-tagħmir tat-trasferiment ġol-kunjett bis-solvent, imbuttah ’l isfel sakemm il-ponta tippenetra min-nofs tat-tapp tal-kunjett bis-solvent u t-tagħmir jikklikkja f’postu. It-tagħmir tat-trasferiment irid ikun f’pożizzjoni vertikali qabel ma jippenetra l-għeluq tat-tapp.

9.Neħħi l-pakkett tal-plastik minn mat-tagħmir tat-trasferiment u armih. Oqgħod attent li ma tmissx it-tarf mikxuf tat-tagħmir tat-trasferiment.

10.Poġġi l-kunjett bit-trab fuq wiċċ ċatt. Aqleb ta’ taħt fuq it-tagħmir tat-trasferiment u l-kunjett bis-solvent li jkun fih ilma għall-injezzjonijiet u daħħal it-tarf ċar tat-tagħmir tat-trasferiment

ġol-kunjett bit-trab, imbotta ’l isfel sakemm il-ponta tippenetra t-tapp tal-lastku u t-tagħmir tat- trasferiment jikklikkja f’postu. It-tagħmir tat-trasferiment irid ikun f’pożizzjoni vertikali qabel ma jippenetra l-għeluq tat-tapp tal-kunjett bit-trab. Il-vacuum fil-kunjett bit-trab ser iġbed lis- solvent ’il ġewwa. Jekk ma jkun hemm l-ebda vacuum fil-kunjett, tużax il-prodott.

11.Dawwar il-kunjett bit-trab bil-mod sakemm it-trab kollu jkun inħall. Iċċaqlaqx il-kunjett bit- trab. Aċċerta ruħek li t-trab kollu jkun inħall kompletament.

12.Aqla l-kunjett bis-solvent billi ddawru lejn ix-xellug. Tneħħix it-tarf ċar tat-tagħmir tat- trasferiment minn mal-kunjett bit-trab.

Kunjett wieħed ta’ Cinryze rikostitwit fih 500 Unità ta’ inibitur ta’ C1 f’5 ml, li jirriżulta f’konċentrazzjoni ta’ 100 Unità/ml. Ipproċedi għall-proċess tal-għoti jekk il-pazjenti jirċievu doża ta’

500 Unità.

Żewġ kunjetti ta’ trab ta’ Cinryze jridu jiġu rikostitwiti biex jagħmlu doża waħda (1000 Unità/10 ml). Għalhekk, irrepeti istruzzjonijiet 1 sa 12 hawn fuq billi tuża pakkett addizzjonali li jkun fih tagħmir tat-trasferiment biex tirrikostitwixxi t-tieni miż-żewġ kunjetti bit-trab. Terġax tuża t-tagħmir tat- trasferiment. Ladarba l-kunjetti jiġu rikostitwiti, ipproċedi għall-proċess tal-għoti għal doża ta’

1000 Unità.

Proċess tal-għoti għal doża ta’ 500 Unità

1.Għandha tintuża teknika asettika waqt il-proċedura tal-għoti.

2.Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjonijiet ta’ Cinryze jkunu bla kulur sa ftit blu u ċari. Tużax il- prodott jekk is-soluzzjonijiet ikunu mċajprin jew b’kulur mibdul.

3.Billi tuża siringa sterilizzata ta’ 10 ml, li tintrema wara li tintuża, iġbed lura l-planġer biex tippermetti madwar 5 ml ta’ arja ġos-siringa.

4.Waħħal is-siringa fuq in-naħa ta’ fuq tat-tarf ċar tat-tagħmir tat-trasferiment billi ddawwarha lejn il-lemin.

5.Aqleb il-kunjett ta’ taħt fuq bil-mod u injetta l-arja ġos-soluzzjoni u mbagħad bil-mod iġbed is- soluzzjoni rikostitwita ta’ Cinryze ġos-siringa.

6.Aqla’ s-siringa minn mal-kunjett billi ddawwarha lejn ix-xellug u tiġbidha minn mat-tarf ċar tat- tagħmir tat-trasferiment.

7.Spezzjona s-soluzzjoni rikostitwita ta’ Cinryze għal xi frak qabel l-għoti; tużax is-soluzzjoni jekk tara xi frak.

8.Waħħal sett għal venipuntura mas-siringa li jkun fiha s-soluzzjoni ta’ Cinryze u injetta ġol- pazjent minn ġo vina. Agħti 500 Unità (rikostitwiti f’5 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet) ta’ Cinryze permezz ta’ injezzjoni minn ġol-vini b’rata ta’ 1 ml kull minuta fuq perjodu ta’

5 minuti.

Proċess tal-għoti għal doża ta’ 1000 Unità

1.Għandha tintuża teknika asettika waqt il-proċedura tal-għoti.

2.Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjonijiet ta’ Cinryze jkunu bla kulur sa ftit blu u ċari. Tużax il- prodott jekk is-soluzzjonijiet ikunu mċajprin jew b’kulur mibdul.

3.Billi tuża siringa sterilizzata ta’ 10 ml, li tintrema wara li tintuża, iġbed lura l-planġer biex tippermetti madwar 5 ml ta’ arja ġos-siringa.

4.Waħħal is-siringa fuq in-naħa ta’ fuq tat-tarf ċar tat-tagħmir tat-trasferiment billi ddawwarha lejn il-lemin.

5.Aqleb il-kunjett ta’ taħt fuq bil-mod u injetta l-arja ġos-soluzzjoni u mbagħad bil-mod iġbed is- soluzzjoni rikostitwita ta’ Cinryze ġos-siringa.

6.Aqla’ s-siringa minn mal-kunjett billi ddawwarha lejn ix-xellug u tiġbidha minn mat-tarf ċar tat- tagħmir tat-trasferiment.

7.Billi tuża l-istess siringa, irrepeti passi 3 sa 6 bit-tieni kunjett ta’ Cinryze rikostitwit biex tagħmel doża waħda sħiħa ta’ 10 ml.

8.Eżamina s-soluzzjoni rikostitwita ta’ Cinryze għal xi frak qabel l-għoti; tużax is-soluzzjoni jekk tara xi frak.

9.Waħħal sett għal venipuntura mas-siringa li jkun fiha s-soluzzjoni ta’ Cinryze u injetta ġol- pazjent minn ġo vina. Agħti 1000 Unità (rikostitwiti f’10 ml ta’ ilma għall-injezzjonijiet) ta’

Cinryze permezz ta’ injezzjoni minn ġol-vini b’rata ta’ 1 ml kull minuta fuq perjodu ta’ 10 minuti.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Il-Belġju

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/688/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 ta’ Ġunju 2011

Data tal-aħħar tiġdid: 26 jista '2016

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati