Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Acino Pharma GmbH (clopidogrel) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaClopidogrel Acino Pharma GmbH
Kodiċi ATCB01AC04
Sustanzaclopidogrel
ManifatturAcino Pharma GmbH

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Clopidogrel Acino Pharma GmbH 75 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 75 mg ta’ clopidogrel (bħala besilate).

Sustanzi mhux attivi: kull pillola miksija b'rita fiha 3.80 mg ta’ castor oil idroġenat.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pilloli miksija b’rita, bojod sa bojod jagħtu fil-griż, qishom irħam, tondi u bikonvessi.

4. TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

adux

Clopidogrel huwa indikat fl-adulti għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti aterotrombotiċi f’:

 

 

 

m’g

 

 

Pazjenti li għandhom infart mijokardijaku (minn ftitħjiem sa inqas minn 35 jum),

 

puplesija iskemika (minn 7 ijiem sa inqas minn 6 xhur) jew mard stabbilit ta’ l-arterji

 

periferali.

li

 

 

 

 

 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok rreferi għal sezzjoni 5.1.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għ ndu jingħata

 

 

 

 

inali

 

Pożoloġija

 

ċ

 

 

Adulti u anzjani

 

 

 

 

doża millmedi-ewwel imbagħad jieħdu d-doża li jmiss fil-ħin tas-soltu.

 

Clopidogrel għan u j ngħata darba kuljum bħala doża ta’ 75 mg.

Jekk tintesa doża:

 

 

 

-

F’anqas inn 12-il siegħa mill-ħin li normalment tittieħed: il-pazjenti għandhom jieħdu d-

-Għal aktar minn 12-il siegħa: il-pazjenti għandhom jieħdu d-doża li jmiss fil-ħin tas-soltu u m’għandhomx jieħdu doża doppja.

P polazzjoni pedjatrika

Clopidogrel m’għandux jintuża fit-tfal minħabba kwistjonijiet ta’ effikaċja. (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali

L-esperjenza terapewtika hija limitata f’pazjenti b’indeboliment renali (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku

L-esperjenza terapewtika hija limitata f’pazjenti b’mard epatiku moderat li jista’ jkollhom dijateżi emorraġika (ara sezzjoni 4.4).Prodott

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali

Jista’ jingħata mal-ikel jew fuq stonku vojt.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.Indeboliment epatiku sever.

Dmija qawwija patoloġika bħal f’ulċera peptika jew emorraġija fil-kranju.

4.4 Avviżi speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu

awtorizzat

Disturbi tad-dmija u ematoloġiċi

Minħabba r-riskju tad-dmija u reazzjonijiet avversi ematoloġiċi, kull meta jkun hemm sintomi kliniċi waqt il-kura li jindikaw dmija għandhom jiġu stabbiliti mal-ewwel l-għadd taċ-ċelluli tad-demm u/jew

ittestjar ieħor xieraq (ara sezzjoni 4.8). Bħal fil-każ ta’ sustanzi oħra kontra l-plejtlets, cl

pidogrel

għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jista’ jkollhom riskju ta’ iktar dmija minn trawma,

perazzjoni

jew kundizzjonijiet patoloġiċi oħra u pazjenti li jkunu qed jirċievu l-kura b’ASA, heparin, inibituri ta'

glycoprotein IIb/IIIa jew mediċini kontra l-infjammazzjoni li m’humiex sterojdi (NSAIDs) li jinkludu

l-inibituri ta’ Cox-2. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal kull sinjal ta’ dmija inkluż

dmija moħbija, speċjalment waqt l-ewwel ġimgħat tal-kura u/jew wara proċeduri kardijaċi invażivi

jew operazzjoni. Mhux rakkomandat l-użu ta’ clopidogrel flimkien ma’ s stanzi kontra l-

koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq billi dan jista’ jkattar l-intensita` tad-dmija. (ara sezzjoni

4.5).

 

Jekk pazjent jagħżel li jkollu operazzjoni u l-effett kontra l-plejtlitsaduxhuwa temporanjament mhux

 

ħ

mixtieq, clopidogrel m’għandux jibqa’ jingħata 7 ijiem qabel l-operazzjoni. Il-pazjenti għandhom

jinformaw lit-tobba u d-dentisti li qegħdin jieħdu clopidogrel qabel ma tiġi ppjanata xi operazzjoni u

qabel ma jittieħed xi prodott mediċinali ġdid. Clopidogrel itawwal iż-żmien tad-dmija u għand jintuża

b’kawtela f’pazjenti li għandhom feriti b’tendenza li jnixxu d-demm (speċjalment dawk gastro-

intestinali u fl-għajnejn).

m’g

li

 

Il-pazjenti għandhom ikunu jafu li meta jieħdu clopidogrel id-dmija tista’ ddum iktar mis-soltu biex

 

 

inali

tieqaf, u li għandhom jirrapurataw dmija li mhix normali (kemm fis-sit kif ukoll fit-tul ta’ żmien) lit-

tabib tagħhom.

ċ

medi

 

Purpura Trombotika Tromboċ topenika (TTP)

Ġiet irrapurtata Purpura Trombotika Tromboċitopenika (TTP) b’mod rari ħafna wara l-użu ta’

clopidrogel, xi kultant wara spożizzjoni qasira. Din hi karatterizzata bi tromboċitopenja u anemija emolitika mikroanġjopatika marbuta ma’ sitwazzjonijiet newroloġiċi jew kliewi li ma jaħdmux b’mod

normali jew deni. TTP hija kondizzjoni li tista’ tkun fatali u li għandha bżonn kura mal-ewwel, inkluz Prodottil-plażmafereżi.

Puplesija iskemika reċenti

Minħabba n-nuqqas ta’ tagħrif, clopidogrel ma jistgħax jiġi rakkomandat waqt l-ewwel 7 ijiem wara puplesija iskemika akuta.

Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakoġenetika: F’pazjenti li huma metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2C19, clopidogrel fid-dożi rrakkomandati, jifforma inqas mill-metabolit attiv ta’ clopidogrel u għandu effett iżgħar fuq il-funzjoni tal-plejtlits. Jeżistu testijiet li jidentifikaw il-ġenotip CYP2C19 ta’ pazjent.

Peress li parti mill-metaboliżmu ta’ clopidogrel għall-metabolit attiv tiegħu jsir minn CYP2C19, huwa mistenni li l-użu tal-prodotti mediċinali li jinibixxu l-attività ta’ din l-enzima jwasslu għal tnaqqis fil- livell tal-metabolit attiv ta’ clopidogrel. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-interazzjoni hija inċerta. Bħala

prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta’ inibituri qawwijin jew moderati ta’ CYP2C19għandu jiġu skoraġġut (ara sezzjoni 4. 5 għal lista ta’ inibituri ta’ CYP2C19, ara wkoll sezzjoni 5.2).

Indeboliment renali

L-esperjenza terapewtika bi clopidogrel f’pazjenti b’indeboliment fil-kliewi hija limitata. Għalhekk clopidogrel għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment epatiku

L-esperjenza f’pazjenti b’mard moderat fil-fwied li jista’ jkollhom dijatesi qed inixxu d-demm hija limitata. Għalhekk clopidogrel għandu jintuża b’kawtela ma’ din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Sustanzi mhux attivi

awtorizzat

Clopidogrel Acino Pharma GmbH fih castor oil idroġenat li jista' jikkawża taqlib ta’ l-istonku u dijarrea.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li j stgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq: mhix rakkomanda a l- amministrazzjoni ta’ clopidogrel flimkien ma’ sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq billi dan jista’ jkattar l-intensita` tad-dmija (ara sezzjoni 4.4). Għ lkemm l-għoti ta’

 

 

 

adux

clopidogrel 75 mg/jum ma mmodifikax il-farmakokinetika ta’ S-warfarin jew il-Proporzjon

Normalizzat Internazzjonali (INR) f’pazjenti li rċevew terapija għat-t

l ta’ warfarin, l-għoti flimkien

ta’ clopidogrel ma’ warfarin iżid ir-riskju ta’ fsada minħabba effetti in

ipendenti fuq l-emostasi.

 

 

ħ

 

Inibituri ta’ Glycoprotein IIb/IIIa: clopidogrel għandu jintuż b’k wtela f’pazjenti li jirċievu l-inibituri

ta’ glycoprotein IIb/IIIa flimkien mal-prodott mediċinali (ara sezzjoni 4.4).

 

m’g

 

 

Acetylsalicylic acid (ASA): ASA ma biddilx l-inibizzjoni medjata permezz ta’ clopidogrel ta’ l-

aggregazzjoni ta’ plejtlets indotta minn ADP, i

 

a clopidogrel saħħaħ l-effett ta’ ASA fuq l-

li

 

 

 

aggregazzjoni ta’ plejtlets indotta mil-collagen. Madankollu, it-teħid flimkien ta’ 500 mg ta’ ASA

darbtejn kuljum għal jum wieħed ma kabbarx b’mod sinifikanti t-titwil tal-ħin tad-dmija li seħħ

minħabba clopidogrel. Huwa possibbli jkun hemm interazzjoni farmakodinamika bejn clopidogrel u

acetylsalicylic acid, li jista’ jwassal għ riskju ikbar ta’ dmija. Għalhekk, l-użu flimkien għandu jsir

b’kawtela (ara sezzjoni 4.4).

Heparin: fi studju kliniku li sar f’persuniinalif’saħħithom, ma kienx hemm bżonn bidla fid-doża minħabba

clopidogrel, l-anqas ma’

ċ

an b del l-effett ta’ heparin fuq il-koagulazzjoni. It-teħid flimkien ma’

heparin ma kellu l-ebda

ff tt fuq l-inibizzjoni ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlets indott minn clopidogrel.

Huwa possibbli li jkun h mm interazzjoni farmakodinamika bejn clopidogrel u heparin, li jista’

medi

jwassal għal riskju ikbar ta’ dmija. Għalhekk, l-użu flimkien għandu jsir b’kawtela (ara sezzjoni 4.4).

ProdottTrombolitiċi: is-sigurta` tat-teħid flimkien ta’ clopidogrel, sustanzi trombolitiċi speċifiċi għall-fibrina jew li m’humiex u heparins ġiet eżaminata f’pazjenti li kellhom infart mijokardijaku akut. L-inċidenza

tad-dmija klinikament sinifikanti kienet simili għal dik osservata meta sustanzi trombolitiċi u heparin jingħataw flimkien ma’ ASA (ara sezzjoni 4.8).

NSAIDs: fi studju klinku li sar b’voluntiera f’saħħithom l-għoti ta’ clopidogrel u naproxen flimkien żiedet id-dmija moħbija gastro-intestinali. Madankollu, minħabba li ma sarux studji dwar l- interazzjoni ma’ NSAIDs oħra bħalissa mhux ċar jekk hemmx riskju ta’ żieda fid-dmija gastrointestinali ma’ NSAIDs kollha. Għalhekk għandu jkun hemm kawtela meta NSAIDs u clopidogrel jingħataw flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Terapija oħra meħuda fl-istess ħin:

Billi clopidogrel sa ċertu punt jiġi metabolizzat għall-metabolit attiv tiegħu minn CYP2C19, l-użu tal- prodotti mediċinali li jimpedixxu l-attività ta' dan l-enzim huma mistennija li jirriżultaw f'livelli mnaqqsa tal-metabolit attiv ta' clopidogrel. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-interazzjoni hija inċerta. Bħala

prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta’ inibituri qawwija jew moderati ta’ CYP2C19 għandu jiġi skoraġġut (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Prodotti mediċinali li jinibixxu CYP2C19 jinkludu omeprazole u esomeprazole, fluvoxamine, fluoxetine, moclobemide, voriconazole, fluconazole, ticlopidine, ciprofloxacin, cimetidine, carbamazepine, oxcarbazepine u chloramphenicol.

Inibituri tal-Pompa Protonika (PPI):

Omeprazole (80 mg) mogħti darba kuljum jew fl-istess ħin ma’ clopidogrel jew b’differenza ta’ 12-il

siegħa bejn it-teħid taż-żewġ mediċini naqqas l-espożizzjoni tal-metabolit attiv b’45 % ( id-doża ta’

 

 

awtorizzat

kkargar) u b’40 % (id-doża ta’ manteniment). It-tnaqqis kien assoċjat ma’ tnaqqis ta’ 39 % (id-doża a’

kkargar) u ta’ 21 % (id-doża ta’ manteniment) fl-inibizzjoni tal-aggregazzjoni tal-plejtlits. Huwa

mistenni li ma’ clopidogrel, esomeprazole jagħti l-istess interazzjoni.

 

 

Informazzjoni nkonsistenti dwar l-implikazzjonijiet kliniċi ta’ din l-interazzjoni farmakok net ka

(PK)/farmakodinamika (PD) f’termini ta’ avvenimenti kardjovaskulari ewlenin ġew ir app

tati sew

mill-osservazzjoni kif ukoll mill-istudji kliniċi. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomi an i a'

meprazole

jew esomeprozole għandu jiġi skoraġġut (ara sezzjoni 4.4).

 

 

 

Ġie osservat li b’pantoprazole jew lansoprazole t-tnaqqis fl-espożizzjoni t l-met bolit mhuwiex

daqshekk spikkat.

adux

 

 

 

 

Waqt kura fl-istess ħin b’pantoprazole 80 mg darba kuljum, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma tal-

metabolit attiv tnaqqsu b’20 % (id-doża ta’ kkargar) u b’14 % (id- oża ta’ manteniment). Dan kien

assoċjat b’tnaqqis fl-inibizzjoni medja tal-aggregazzjoni tal-plejtlits b’15 % u b’11 % rispettivament. Dawn ir-riżultati jindikaw li clopidogrel jista’ jingħata flimkien m ’ pantoprazole.

 

m’g

M’hemm ebda evidenza li prodotti mediċinali oħra li jnaqqsuħl-aċtu fl-istonku bħall-imblokkaturi ta’

H2 (ħlief cimetidine li huwa inibitur ta’ CYP2C19) jew l-antaċidi jaffettwaw l-attività kontra l-plejtlits

ta’ clopidogrel.

li

 

Prodotti mediċinali oħrajn: Saru numru ta’ studji kliniċi oħra bi clopidogrel u prodotti mediċinali oħra

teħid flimkien ma’ phenobarb tal,inalijew oestrogen.

li ngħataw flimkien biex tiġi investigata -poss bilita` ta’ interazzjonijiet farmakodinamiċi u

farmakokinetiċi. Ma ġewx osservati inter zzjonijiet farmakodinamiċi li kienu klinikament sinifikanti meta colpidogrel ingħata flimkien m ’ tenolol, nifedipine, jew kemm atenolol u nifedipine.Barra minn hekk, l-attivita` farmakodiċam ka ta’ clopidogrel ma ġietx influwenzata b’mod sinifikanti mit-

Il-karatteristiċi farmakokinmeditiċi ta’ digoxin jew theophylline ma ġewx modifikati bl-amministrazjoni flimkien ma’ clopidogr l. Antaċidi ma mmodifikawx kemm gie assorbit clopidogrel.

ProdottTagħrif mill-is udju CAPRIE jindika li phenytoin u tolbutamide li jiġu mmetaboliżżati minn CYP2C9 jistgħu jiġu amministrat b’sigurta` flimkien ma’ clopidogrel.

Apparti mill-informazzjoni dwar l-interazzjoni ta’ prodotti mediċinali speċifiċi kif spjegat qabel, ma sarux stu ji dwar l-interazzjoni ta’ clopidogrel ma’ xi prodotti mediċinali li s-soltu jingħataw lill- pazjenti li jkollhom mard tat-trombożi ta’ l-arterji. Madankollu, pazjenti li daħlu fi studji kliniċi bi clopidogrel ngħataw varjeta` ta’ prodotti mediċinali fl-istess ħin u dawn kienu jinkludu dijuretiċi, beta blockers ACEI, antagonisti tal-kalċju, sustanzi li jbaxxu l-kolesterol, vasodilataturi koronarji, sustanzi kontra d-dijabete (inkluża l-insulina), sustanzi antiepilettiċi, u antagonisti GPIIb/IIIa mingħajr ma kien hemm evidenza ta’ interazzjonijiet avversi klinikament sinifikanti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Billi m’hemmx tagħrif kliniku dwar l-espożizzjoni għal clopidogrel waqt it-tqala, aħjar li bħala prekawzjoni ma jsirx użu ta’ clopidogrel waqt it-tqala.

Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta' lembriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).
Treddigħ
Mhux magħruf jekk clopidogrel joħroġx fil-ħalib tas-sider uman. Studji fuq il-bhejjem urew li clopidogrel joħroġ fil-ħalib tas-sider. Bħala miżura ta’ prekawzjoni, id-treddigħ m’għandux jitkompla waqt il-kura b’clopidogrel.
Fertilità
Studji fl-annimali ma wrewx li clopidogrel għandu xi effett fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Clopidogrel m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn fuq il-ħila ta' sewqan u l-użu ta’ magni.

Clopidogrel ġie evalwat għas-sigurta` għal sena jew iktar. Ir-reazzjonijiet vversiawtorizzatklinikament rilevanti li ntwerew fl-istudju CAPRIE huma diskussi hawn taħt. In ġenerali, clopidogrel 75 mg/jum kien

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Esperjenza minn studji kliniċi:

jikkompara ma' ASA 325 mg/jum f'CAPRIE irrispettivament mill-età, sess u razza. Minbarra l- esperjenza ta' l-istudji kliniċi, reazzjonijiet avversi ġew ukoll irrapportati b'mod spontanju.

Il-fsada hija r-reazzjoni l-aktar kommuni li ġiet irraportata kemm fl-istudji kliniċi kif ukoll wara li

lprodott tpoġġa fis-suq fejn l-aktar li ġiet irraportata kienet fl-ewwel xahar tal-kura.

 

adux

ħ

F’CAPRIE, f’pazjenti li ngħataw jew clopidogrel jew ASA, l-inċidenza totali ta' kull tip ta’ fsada

kienet ta' 9.3 %. L-inċidenza ta’ każi severi kienet si ili għal clopidogrel u simili għal ASA.

m’g

 

Reazzjonijiet avversi oħra li seħħew jew waqt - studji kliniċi jew li ġew irrapportati b'mod spontanju

li

 

huma mniżżlin fit-tabella hawn taħt. Il-frekwenza tagħhom hija definita skond dawn ilkonvenzjonijiet:

inali

 

komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna

(<1/10,000). F’kull sistema tal-klass fika ta' l-organi, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-

 

serjeta’ tagħhom, bl-aktar serji j t

żżlu l-ewwel.

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika

Komuni

 

Mhux Komuni

Rari

Rari Ħafna

 

ta’ l-organi

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u

 

 

Tromboċitopenja,

Newtropenja,

Purpura

 

tas-sistema limfatika

 

 

lewkopenja,

inkluża

tromboċitopenika

 

 

medi

 

eosinofilja

newtropenja

trombotika (TTP) (ara

 

Prodott

 

 

severa

sezzjoni 4.4), anemija

 

 

 

 

aplastika, panċitopenja,

 

 

 

 

agranuloċitosi,

 

 

 

 

tromboċitopenja severa,

 

 

 

 

granuloċitopenja,

 

 

 

 

anemija

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

Mard minn seru barrani,

 

immuni

 

 

 

 

 

reazzjonijiet anafilattiċi

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

Alluċinazzjonijiet,

 

 

 

 

 

 

 

konfużjoni

 

Sistema tal-klassifika

Komuni

 

Mhux Komuni

 

Rari

Rari Ħafna

 

ta’ l-organi

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

Fsada intrakranjali

 

Tibdiliet fit-togħma

 

nervuża

 

 

(ġew irrapportati

 

 

 

 

 

 

 

xi każijiet b’eżitu

 

 

 

 

 

 

fatali), uġigħ ta’

 

 

 

 

 

 

 

ras, parestiżja,

 

 

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Fsada fl-għajn

 

 

 

 

 

 

 

(tal-konġuntiva,

 

 

 

 

 

 

 

okulari, tar-retina)

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u

 

 

 

 

Vertigo

 

 

fis-sistema labirintika

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

Ematoma

 

 

 

 

Emorraġija se ja,

 

 

 

 

 

 

 

emorraġija ta’ ferita

 

 

 

 

 

 

 

minn perazzjoni,

 

 

 

 

 

 

 

vaskuli e, pressjoni

 

 

 

 

 

 

 

b xxa

 

Disturbi respiratorji,

Epistassi

 

 

 

 

Fs da fil-passaġġ

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

 

awtorizzatrespiratorju (emoptisi,

 

 

 

 

 

 

 

emorraġija fil-pulmun),

 

 

 

 

 

 

 

bronkospażmu,

 

 

 

 

 

 

 

pulmonite interstizjali

 

Disturbi

Emorraġija

Ulċera gastrika u

 

Emorraġija tar-

Emorraġija

 

gastrointestinali

gastrointestinali,

ulċera dwodenali,

adux

gastrointestinali u

 

retroperitonew

 

 

dijarea, uġigħ

gastrite, rimettar,

ħ

tarretroperitonew b’eżitu

 

 

 

 

 

 

addominali,

tqalligħ, stitikezza,

 

fatali, pankreatite, kolite

 

 

dispepsja

 

gas fl stonku

 

 

(inklużi kolite ulċerattiva

 

 

 

 

m’g

 

jew limfoċitika),

 

 

 

 

li

 

 

stomatite

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u

 

inali

 

 

Insuffiċjenza akuta

 

fil-marrara

 

 

 

talfwied, epatite, test

 

 

 

 

 

talfunzjoni tal-fwied

 

 

 

 

 

anormali

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

ċ

Raxx, ħakk, fsada

 

Dermatite bulloża

 

Tbenġil

 

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

fil-ġilda (purpura)

 

(nekroliżi tossika ta’ l-

 

medi

 

 

 

 

epidermide, Sindromu ta’

 

 

 

 

 

Stevens Johnson, eritema

 

 

 

 

 

multiforme), anġjoedima,

 

 

 

 

 

raxx eritematika,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urtikarja, ekżema, lichen

 

 

 

 

 

 

 

planus

 

Distu bi muskolu-

 

 

 

 

 

Fsada muskolu-skeltrali

 

skelt ali, tat-tessut

 

 

 

 

 

(emartrożi), artrite,

 

konnettiv u fl-għadam

 

 

 

 

 

artralġja, majalġja

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

Ematurja

 

 

Glomerulonefrite, żieda

 

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

tal-kreatinina fid-demm

 

Disturbi ġenerali u

Fsada fis-sit tat-

 

 

 

Deni

 

kundizzjonijiet ta’

titqib

 

 

 

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika

Komuni

Mhux Komuni

Rari

Rari Ħafna

ta’ l-organi

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

Id-demm idum

 

 

 

 

iżjed biex

 

 

 

 

jikkoagula, l-

 

 

 

 

għadd

 

 

 

 

tannewtrofili

 

 

 

 

jonqos, l-għadd

 

 

 

 

talplejtlits jonqos

 

 

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva wara teħid ta’ clopidrogel tista’ twassal għall żieda fil-ħin ta’awtorizzatdmija u komplikazzjonijiet ta’ dmija sussegwenti. Terapija adekwata għandha tiġi kkunsidrata jekk dmija tiġi

osservata. Ma nstabx antidotu għall-attivita` farmakoloġika ta’ clopidogrel. Jekk hemm bżonn tittieħed azzjoni malajr minħabba li l-ħin tad-dmija jkun qed jitwal, it-trasfużjoni tal-plejtle s jis a’ jaqleb leffetti ta’ clopidogrel.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

 

adux

Kategorija farmakoterapewtika: inibituri ta’ l-aggregazzjoni t l-plejtlets eskl. heparin,

Kodiċi ATC: B01AC-04.

ħ

Clopidogrel huwa pro-mediċina, b'metabolit minnhomm’gikun inibitur tal-aggregazzjoni tal-plejtlits. Sabiex jipproduċi l-metabolit attiv li jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-plejtlits, clopidogrel irid jiġi mmetabolizzat mill-enzimi CYP450. Il-metabollit attiv ta' clopidogrel jimpedixxi b'mod selettiv l-irbit ta' adenosine diphosphate (ADP) mar-riċettur tal-plejtlits P2Y12 u l-attivazzjoni suċċessiva tal- kumpless ta' glikoproteina GPIIb/IIIa bl- ntervent ta' ADP, u b'hekk jimpedixxi l-aggregazzjoni tal- plejtlits. Minħabba l-irbit irrevesibbli, il-plejt ts esposti jkunu affettwati għall-bqija tal-ħajja tagħhom

(madwar 7-10 ijiem) u l-irkuprar tal-fu

zjoni normali tal-plejtlits iseħħ b'rata konsistenti mal-

produzzjoni ta' plejtlits. L-aggregazzjo

i tal-plejtlits stimulata minn agonisti oħra barra ADP tiġi

 

ċ

 

impedita wkoll permezz ta' mblukkarinalital-amplifikazzjoni tal-attivazzjoni ta' plejtlits minn ADP

meħlus.

medi

 

 

 

Billi l-metabolit attiv jiġi ffurmat minn enzimi CYP450, li wħud minnhom huma polimorfiċi jew

suġġetti għall-inibizzjoni minn prodotti mediċinali oħra, mhux il-pazjenti kollha jkollhom inibizzjoni Prodottadekwata ta' plej li s.

Dożi repetu i a’ 75 mg kuljum ipproduċew inibizzjoni sostanzjali ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlets indotti minn ADP mill-ewwel ġurnata; dan żied progressivament u laħaq livell fiss bejn Jum 3 u Jum 7. Fi stat fiss, il-livell medju ta’ inibizzjoni osservat b’doża ta’ 75 mg kuljum kien bejn 40 % u 60 %. L-aggregazzjoni tal-plejtlets u l-ħin tad-dmija reġgħu marru bil-mod għall-valuri tal-linja bażi, ġene alment fi żmien 5 ijiem wara li kienet twaqqfet il-kura.

Infart mijokardijaku reċenti (MI), puplesija reċenti jew mard periferali stabbilit ta’ l-arterji

L-istudju CAPRIE kien jinkludi 19,185 pazjent bi trombożi fil-vini li ntweriet permezz ta’ infart mijokardijaku reċenti (<35 jum), puplesija iskemika reċenti (bejn 7 ijiem u 6 xhur) jew mard stabbilit ta’ l-arterji periferali (PAD). Il-pazjenti kienu randomised għal clopidogrel 75 mg/jum jew ASA

325 mg/jum, u ġew osservati għal bejn sena u 3 snin. Fis-sottogrupp ta’ l-infart mijokardijaku, il-biċċa l-kbira tal-pazjenti ngħataw ASA għall-ewwel jiem wara infart mijokardijaku akut.

Popolazzjoni pedjatrika

Clopidogrel naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ avvenimenti iskemiċi ġodda (infart mijokardijaku ta’ l-aħħar kombinat, puplesija iskemika u mewt vaskulari) meta mqabbel ma’ ASA. Fl-analiżi ta’ lintenzjoni tal-kura, ġew osservati 939 avveniment fil-grupp ta’ clopidogrel u 1,020 avveniment b’ASA (tnaqqis tar-riskju relattiv (RRR) ta’ 8.7 %, [95 % CI: minn 0.2 għal 16.4]; p=0.045), li jikkorrispondi, għal kull 1,000 pazjent ttrattati għal sentejn, ma’ 10 [CI: minn 0 sa 20] pazjenti oħra li evitaw avveniment iskemiku ġdid. L-analiżi tal-mortalita` totali bħala punt sekondarju ta’ tmiem m’urietx xi differenza sinifikanti bejn clopidogrel (5.8 %) u ASA (6.0 %).

F’analiżi tas-sottogrupp permezz ta’ kondizzjoni qwalifikanti (infart mijokardijaku, puplesija iskemika, u PAD) il-benefiċċju jidher li kien l-ikbar (b’relevanza statistika ta’ p=0.003) f’pazjenti li ddaħħlu minħabba PAD (speċjalment dawk li kellhom ukoll storja medika ta’ infart mijokardijaku) (RRR = 23.7 %; CI: minn 8.9 sa 36.2) u inqas (mhux differenti b’mod sinifikanti minn ASA) f’pazjenti b’puplesija (RRR = 7.3 %; CI: minn -5.7 sa 18.7 [p=0.258]). F’pazjenti li ddaħħlu fil-prova minħabba infart mijokardijaku reċenti biss, clopidogrel kien numerikament inqas, imma mhux statistikament differenti minn ASA. (RRR = -4.0 %; CI: minn -22.5 sa 11.7 [p=0.639]).Ba a minn hekk, l-analiżi tassottogrupp skond l-eta` ssuġġeriet li l-benefiċċju ta’ clopidogrel għal pazjenti li kellhom iktar minn 75 sena kien inqas minn dak osservat f’pazjenti ≤75 sena.

Billi l-prova CAPRIE ma kellhiex is-saħħa li tevalwa l-effikaċja ta’ sottogruppi individwali, mhux ċar jekk id-differenzi fit-tnaqqis relattiv fir-riskju bejn kondizzjonjiet kwalifik nti differenti humiex vera

F’studju b’dożi li jibqgħu jogħlew u li sar f’86 tarbija tat-twelid jew tfal ċkejknin sa 24 xahar ta’ età

jew kumbinazzjoni.

adux

awtorizzat

 

f’riskju ta’ trombożi (PICOLO), clopidogrel ġie evalwat f’doħżi konsekuttivi ta’ 0.01, 0.1 u 0.2 mg/kg fit-trabi tat-twelid u fit-tfal ċkejknin u 0.15 mg/kgm’gfit-trabi tat-twelid biss. B’doża ta’ 0.2 mg/kg kien hemm medja perċentwali ta’ inibizzjoni ta’ 49.3% (5 µM ta’ aggregazzjoni tal-plejtlits ikkaġunat mill- ADP) li huwa simili għal dak ta’ adulti li jieħdu 75 g/ġurnata ta’ Plavix.

F’studju magħmul b’mod arbitrarju, b’grupplipara lel u double-blind (CLARINET), 906 pazjenti pedjatriċi (trabi tat-twelid u tfal ċkejknin)inalib’mard tal-qalb konġenitali ċjanotiku u megħjuna b’devjazzjoni kirurġika ta’ arterja sistemika għal dik pulmonarja, ġew mogħtija b’mod arbitrarju

clopidogrel 0.2 mg/kg (n=467) jew plaċebo (n=439) flimkien ma’ terapija konkomitanti ta’ rutina sakemm kien hemm il-bżonn ċta’ k rurġija tat-tieni fażi. Iż-żmien medju bejn id-devjazzjoni kirurġika

ta’ għajnuna u l-ewwel għotja tal-prodott mediċinali taħt studju kien ta’ 20 ġurnata. Madwar 88 % tal- pazjenti rċevew fl-mediistess ħin ASA (b’varjazzjoni minn 1 sa 23 mg/kg/jum). Ma kien hemm ebda differenza sinifikanti b jn il-gruppi fil-varjetà ta’ riżultati finali primarji ta’ mewt, trombożi tad-

devjazzjoni kirurġika j w intervent tat-tip kardijaku sa qabel l-età ta’ 120 ġurnata wara avveniment li kien ikkunsidrat ta’ natura trombotika (89 [19.1%] għall-grupp ta’ clopidogrel u 90 [20.5%] għall- grupp tal-plaċebo) (ara sezzjoni 4.2). Fiż-żewġ gruppi ta’ clopidogrel u plaċebo, il-fsada kienet l-aktar

Prodottreazzjoni avversa li ġiet irrapportata b’mod frekwenti; madankollu ma kien hemm ebda differenza bejn iż-żewġ gruppi fir-rata ta’ fsada. Bħala tkomplija tal-istudju biex tiġi studjata s-sigurtà fit-tul,

26 pazjent li kellhom età ta’ sena u bid-devjazzjoni kirurġika għada f’postha, irċevew clopidogrel sa 18-il xahar ta’ età. Ma dehrux kwistjonijiet ġodda ta’ sigurtà f’dan l-istudju ta’ tkomplija fit-tul.

L-istudji CLARINET u PICOLO saru bl-użu ta’ soluzzjoni kostitwita ta’ clopidogrel. F’studju ta’ bijodisponibbiltà relattiva fl-adulti, intwera li fis-soluzzjoni kostitwita ta’ clopidogrel, il-metabolit prinċipali ta’ ċirkolazzjoni (inattiv) għandu firxa simili u rata ta’ assorbiment ftit aktar għolja meta mqabbel mal-pillola awtorizzata.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara doża orali waħda u ripetuta ta’ 75 mg kuljum, clopidogrel kien assorbit b’rata mgħaġġla. Il-livell medju fil-plażma ta’ clopidogrel mhux mibdul (bejn wieħed u ieħor 2.2-2.5ng/ml wara doża orali

waħda ta’ 75 mg) seħħew bejn wieħed u ieħor 45 minuta wara d-dożaġġ. L-assorbiment huwa mill- inqas ta’ 50%, skond l-eskrezzjoni fl-urina ta’ metaboliti ta’ clopidogrel.

Distribuzzjoni

Clopidogrel u l-metabolit prinċipali (inattiv) ċirkolanti jintrabtu b’mod reversibbli in vitro mal-proteini umani tal-plażma (98% u 94% rispettivament). L-irbit mhux saturabbli in vitro f’medda wiesgħa ta’ konċentrazzjoni.

Metaboliżmu

Clopidogrel jiġi mmetabolizzat b’mod estensiv mil-fwied. In vitro u in vivo, clopidogrel jiġi mmetabolizzat permezz ta' żewġ sensiliet ta' reazzjonijiet metaboliċi: waħda bl-intervent ta' esterases u li twassal għall-idroliżi fid-derivattiv inattiv tiegħu carboxylic acid (85% tal-metaboliti fiċ- ċirkulazzjoni), u waħda bl-intervent ta' ċitokromi P450 multipli. Clopidogrel jiġi mmetaboli at l- ewwel f'metabolit intermedjarju 2-oxo-clopidogrel. Metaboliżmu suċċessiv tal-metabolit intermedjarju 2-oxo-clopidogrel iwassal għall-formazzjoni tal-metabolit attiv, derivattiv thiol ta' clopidog el.

In vitro, din is-sensiela ta' reazzjonijiet metaboliċi sseħħ bl-intervent ta' CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 u CYP2B6. Il-metabolit thiol attiv li ġie iżolat in vitro, jintrabat b'rata mgħaġġla u irreversibbli marri ċetturi tal-plejtlits u b'hekk jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-plejtlits.

Cmax tal-metabolit attiv huwa d-doppju wara doża qawwija inizjali waħda t ’ 300 mg clopidogrel kif

ukoll wara erbat ijiem ta’ doża ta’ manteniment ta’ 75 mg. Cmax iseħħ madwar 30 sa 60 minuta wara

doża.

adux

awtorizzat

 

Eliminazzjoni

 

Wara doża orali ta’ clopidogrel 14C-tikkettat fil-bniedem, bejn wieħed u ieħor 50% kien mneħħi fl-

urina u bejn wieħed u ieħor 46% ħareġ fl-ippurgar fl-intervall ta’ 120 siegħa wara d-dożaġġ. Wara

 

m’g

doża orali waħda ta’ 75mg, clopidogrel għandu l-half-life bejnħwieħed u ieħor ta’ 6 sigħat. Il-half-life

tat-tneħħija tal-metabolit prinċipali (inattiv) ċirkolanti kien 8 sigħat wara amministrazzjoni waħda u

ripetuta.

li

Farmakoġenetika

inali

CYP2C19 huwa involut fil-formazzjoni kemm tal-metabolit attiv kif ukoll tal-metabolit intermedjarju 2-oxo-clopidogrel. L-effetti kemm f rm kokinetiċi kif ukoll dawk kontra l-plejtlits tal-metabolit attiv

ta' clopidogrel, kif imkejla b'analiż ex vivo tal-aggregazzjoni tal-plejtlis, jinbidlu skont il-ġenotip ta'

CYP2C19.

ċ

 

medi

L-allel CYP2C19*1 jikkorr spondi ma' metaboliżmu kompletament funzjonali filwaqt li l-alleli CYP2C19*2 u CYP2C19*3 mhumiex funzjonali. L-alleli CYP2C19*2 u CYP2C19*3 jgħoddu għall- maġġoranza tal-alleli b'funzjoni mnaqqsa fil-Kawkasi u 99% f’metabolizzaturi dgħajfa Asjatiċi. Alleli oħra assoċjati ma' etaboliżmu assenti jew imnaqqas huma anqas frekwenti u jinkludu CYP2C19*4, *5, *6, *7, u *8. Persuna li hija metaboliżżatur dgħajjef ikollha żewġ alleli b’telf tal-funzjoni kif

Prodottdefinit hawn fuq. Frekwenzi ppubblikati għall-ġenotipi ta’ metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2C19 huma madwar 2% għall-Kawkasi, 4% għas-Suwed u 14% għaċ-Ċiniżi. Testijiet li jidentifikaw il-ġenotip ta’ CYP2C19 f’pazjent huma disponibbli.

Studju tat-tip crossover f’40 suġġett f’saħħtu, 10 f’kull wieħed mill-erba’ gruppi ta’ metabolizzaturi ta’ CYP2C19 (estremament mgħaġġel, estensiv, intermedju u dgħajjef), evalwa r-rispons farmakokinetiku u dak kontra l-plejtlits b’300 mg segwita b’75 mg/jum u 600 mg segwita b’150 mg/jum, kull wieħed għal total ta’ 5 ijiem (livell fiss). Ma ġew osservati l-ebda differenzi sostanzjali fl-espożizzjoni tal-metabolit attiv u l-inibizzjoni medja tal-aggregazzjoni tal-plejtlits (IPA) bejn metabolizzaturi estremament mgħaġġla, estensivi u intermedji. Fil-metabolizzaturi dgħajfa, l- espożizzjoni tal-metabolit attiv tnaqqset b’63-71% meta mqabbla ma’ metabolizzaturi estensivi. Wara s-sistema ta’ dożaġġ ta’ 300 mg/75 mg, ir-risponsi kontra l-plejtlits tnaqqsu fil-metabolizzaturi dgħajfa b’IPA medja (5 μM ADP) ta’ 24% (24 siegħa) u 37% (Jum 5) meta mqabbel ma’ IPA ta’ 39%

(24 siegħa) u 58% (Jum 5) fil-metabolizzaturi estensivi u 37% (24 siegħa) u 60% (Jum 5) fil- metabolizzaturi intermedji. Meta l-metabolizzaturi dgħajfa rċevew is-sistema ta’ dożaġġ ta’ 600 mg/150 mg, l-espożizzjoni tal-metabolit attiv kienet akbar milli bis-sistema ta’ dożaġġ ta’

300 mg/75 mg. Barra minn hekk, IPA kienet ta’ 32% (24 siegħa) u 61% (Jum 5), u dawn kienu akbar milli fil-metabolizzaturi dgħajfa li rċevew is-sistema ta’ dożaġġ ta’ 300 mg/75 mg, u simili għall- gruppi ta’ metabolizzaturi l-oħra ta’ CYP2C19 li rċevew is-sistema ta’ dożaġġ ta’ 300 mg/75 mg. Sistema ta’ dożaġġ adattata għal din il-popolazzjoni ta’pazjenti ma ġietx stabbilita fi provi kliniċi.

Konsistenti ma’ dawn ir-riżultati, f’meta-analiżi li inkludiet 6 studji ta’ 335 suġġett ikkurat b’clopidogrel f’livell fiss, ġie muri li l-espożizzjoni tal-metabolit attiv tnaqqas b’28% għall- metabolizzaturi intermedji, u 72% għall-metabolizzaturi dgħajfa filwaqt li l-inibizzjoni tal- aggregazzjoni tal-plejtlits (5 μM ADP) tnaqqset b’differenzi fl-IPA ta’ 5.9% u 21.4% rispettivament, meta mqabbel ma’ metabolizzaturi estensivi.

L-influwenza tal-ġenotip CYP2C19 fuq l-effetti kliniċi f’pazjenti kkurati bi clopidogrel ma ġietx evalwata f’provi prospettivi, randomised u kkontrollati. Saru numru ta’analiżijiet retrospettivi; madanakollu, sabiex jiġi evalwat dan l-effett f’pazjenti kkurati bi clopidogrel li għandhom riżultat tal- ġenotip: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-TIMI 28 (n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477), u ACTIVE-A (n=601), kif ukoll numru ta’ studji ko-orti ppubblikati.

Fi TRITON-TIMI 38 u 3 mill-istudji ko-orti (Collet, Sibbing, Giusti) il-grupp imħallat a’ pazjenti li kienu metabolizzaturi intermedji jew dgħajfa kellhom rata ogħla ta’ avvenimenti kardjovaskulari (mewt, infart mijokardijaku u puplesija) jew trombożi minn stent meta mq bbla ma’ metabolizzaturi

F’CHARISMA u studju ko-ort wieħed (Simon), rata ogħla ta’ avvenimenti ġiet osservata biss fil- metabolizzaturi dgħajfa meta mqabbla ma’ metabolizzaturi estensivi.

estensivi.

adux

awtorizzat

 

Fi CURE, CLARITY, ACTIVE-A u wieħed mill-istudji koħ-orti (Trenk), ma ġiet osservata l-ebda żieda fir-rata ta’ avvenimenti bbażata fuq l-istatus tal-metaboliżżatur.

L-ebda minn dawn l-analiżijiet ma kellhom daqs adattat biex jiġu nnutati differenzi fl-effett

f’metabolizzaturi dgħajfa.

m’g

 

Popolazzjonijiet speċjali

li

 

inali

Indeboliment renali

ċ

F’dawn il-popolazzjonijiet speċjal , l-f rm kokinetika tal-metabolit attiv ta’ clopidogrel mhijiex magħrufa.

Wara dożi ripetuti medita’ 75 mg ta’ clopidogrel kuljum, f’persuni b’mard sever tal-kliewi (tneħħija tal-

kreatinina minn 5 sa 15 ml/min), l-inibizzjoni ta’ l-agreggrazzjoni tal-plejtlets indotti minn ADP kien iktar baxx (25%) inn dak osservat f’persuni f’saħħithom, madankollu it-titwil fil-ħin tad-dmija kien

simili għal dak osservat f’persuni f’saħħithom li kienu qed jingħataw 75 mg ta’ clopidogrel Prodottkuljum.Barra minn hekk, it-tolleranza klinika kienet tajba fil-pazjenti kollha.

Indeboliment epatiku

Wara żi ripetuti ta’ 75 mg clopidogrel kuljum għal 10 ijiem f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever, l-inibizzj ni tal-aggregazzjoni tal-plejtlits kawża tal-ADP kien simili għal dak osservat f’suġġetti b’saħħithom. Il-medja taż-żieda fil-ħin ta’ fsada kien ukoll simili għaż-żewġ gruppi.

Razza

L-inċidenza tal-alleli ta’ CYP2C19 li tirriżulta f’metaboliżmu intermedju u dgħajjef ta’ CYP2C19 tvarja skont ir-razza/etniċità (ara l-Farmakoġenetika). Mil-letteratura, id-dejta f’popolazzjonijiet Asjatiċi hija limitata biex tiġi evalwata l-implikazzjoni klinika tal-identifikazzjoni tal-ġeni ta’ dan is- CYP fuq kif jirriżultaw l-avvenimenti kliniċi.

5.3 Tagħrif ta' qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Waqt studji mhux kliniċi fil-firien u l-babwini, l-iktar effetti li kienu osservati b’mod frekwenti kienu bidliet fil-fwied. Dawn seħħew f’dożi li jirrappreżentaw mill-inqas 25 darba l-espożizzjoni li ġiet osservata fil-bnedmin li ngħataw doża klinika ta’ 75 mg/jum u kienu bħala konsegwenza ta’ effett fuq l-enzimi metabolizzanti fil-fwied. Ma ġiex osservat effett fuq l-enzimi metabolizzanti tal-fwied fi bnedmin li kienu qed jingħataw clopidogrel b’doża terapewtika.

F’dożi għolja ħafna, ġiet irrapurtata tollerabilita` baxxa fiż-żaqq (gastrite, erożjonijiet gastriċi u/jew rimettar) ta’ clopidogrel fil-firien u l-babwini.

Ma kienx hemm evidenza ta’ riskju ta’ kanċer meta clopidogrel ingħata għal awtorizzat78 ġimgħa lill-ġrieden u

104 ġimgħa lill-firien meta dawn ingħataw dożi sa 77 mg/kg kuljum (li jirrappreżenta espożi joni mill-inqas 25 darba dik osservata fil-bnedmin li kienu qed jingħataw doża klinika ta’ 75 mg/jum).

Clopidogrel ġie ttestajt f’medda ta’ studji in vitro u in vivo dwar l-effett tossiku fuq il-ġeni, u ma tax indikazzjoni ta’ attivita` tossika fuq il-ġeni.

Clopidogrel ma ntwera li kellu l-ebda effett fuq il-fertilita` tal-firien irġiel u nisa u ma kellux effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva la fil-firien u lanqas fil-fniek. Meta clopidogrel ngħata lill-firien li kienu qed ireddgħu, dan ikkawża dewmien żgħir fl-iżvilupp tatadux-trabi. Saru studji farmakokinetiċi speċifiċi bi clopidogrel radjutikkettat li wrew li s-sustanza oriġinali jew il-metaboliti tagħha joħorġu fil-ħalib. Għalhekk, ma jistgħux jiġu esklużi effett dirett (ftit tossiċita`), jew effett indirett (ma

jintiegħemx tajjeb). ħ

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

 

 

 

 

m’g

Qalba tal-pillola:

 

 

inali

li

 

 

 

Macrogol 6000

 

 

 

 

 

 

 

Cellulose, microcrystalline (E460)

 

Crospovidone type A

ċ

 

Castor oil, hydrogenated

 

 

 

 

Kisja tar-rita:

medi

 

 

 

 

 

 

Macrogol 6000

 

 

 

 

Ethylcellulose (E462)

 

 

 

Titanium dioxide (E171)

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

6.2 Inkompa ibilitajiet

Ma jgħo x f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji Alu/Alu li fihom 14, 28, 30, 50, 84, 90 u 100 pillola miksija b’rita, ippakkjati f’kaxxi tal-kartun. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema <u għal immaniġġar ieħor>

L-ebda ħtiġijiet speċjali

7. ID-DETENTUR

TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQAcino Pharma GmbHAm Windfeld 3583714 MiesbachIl-Ġermanja

8. NUMRU(I) TA’

L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/548/001 – 007

adux

 

9. DATA TA’

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIħĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI21.09.2009

 

 

m’g

 

 

li

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

inali

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinstab fuq il-website ta’ l-Agenzija Ewropea

dwar il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu/

 

ċ

Prodott

medi

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati