Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel ratiopharm (clopidogrel hydrogen sulphate) – Fuljett ta’ tagħrif - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaClopidogrel ratiopharm
Kodiċi ATCB01AC04
Sustanzaclopidogrel hydrogen sulphate
ManifatturTeva B.V.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Clopidogrel ratiopharm 75 mg pilloli miksija b’rita clopidogrel

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il- ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju li jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il- fuljett kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Clopidogrel ratiopharm u għal xiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Clopidogrel ratiopharm

3.Kif għandek tieħu Clopidogrel ratiopharm

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Clopidogrel ratiopharm

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Clopidogrel ratiopharm u għal xiex jintuża

Clopidogrel ratiopharm fih clopidogrel u jappartjeni għal grupp ta’ mediċini msejħa prodotti mediċinali ta’ kontra l-plejtlets. Plejtlets huma partijiet żgħar ħafna fid-demm, li jinġemġħu flimkien waqt li jkun qed jagħqad id-demm. Il-prodotti mediċinali ta’ kontra l-plejtlets jilqgħu għal dan u jnaqqsu l-possibbiltajiet li jiffurmaw ċapep tad-demm (proċess imsejjaħ trombożi).

Clopidogrel ratiopharm jittieħed minn adulti biex inaqqas ir-riskju li jifformaw ċapep tad-demm (trombi) fl- arterji mwebbsin (arterji), proċess imsejjaħ aterotrombosi, li jista’ jwassal għal konsegwenzi aterotrombotiċi (bħal puplesija, attakk tal-qalb, jew mewt)

Ingħatajt Clopidrogel ratiopharm biex jitnaqqas ir-riskju li jifformaw ċapep tad-demm u l-konsegwenzi severi tagħhom għaliex:

-Għandek kundizzjoni fejn l-arterji tiegħek qegħdin jibbiesu (magħrufa wkoll bħala aterosklerożi), u

-Kellek attakk tal-qalb, puplesija jew kundizzjoni magħrufa bħala mard periferali arterjali, jew

-Kellek uġigħ sever f’sidrek magħruf bħala anġina mhux stabbli jew infart mijokardijaku (attakk ta’ qalb). Għat-trattament ta’ din il-kundizzjoni t-tabib tiegħek seta’ poġġa stent fl-arterja li nstaddet jew li djieqet biex iċ-ċirkolazzjoni effettiva tad-demm tiġi restawrata. Inti trid tingħata wkoll mit-tabib tiegħek acetylsalicylic acid (sustanza li tinsab f’ħafna mediċini u li tintuża biex ittaffi l-uġigħ u tniżżel id-deni kif ukoll biex tippreveni li jifformaw ċapep ta’ demm).

-Għandek il-qalb li qiegħda tħabbat b’mod irregolari, kundizzjoni li tissejjaħ ‘fibrillazzjoni atrijali’ u ma tistax tieħu mediċini magħrufa bħala ‘antikoagulanti orali’ (mediċini li jaħdmu kontra l-vitamina K), li ma jħallux li jifformaw ċapep ġodda tad-demm u ma jħallux capep tad-demm li diġà fformaw milli jikbru. Għandhom ikunu qalulek li għal din il-kundizzjoni ‘l-antikoagulanti orali’ huma aktar effettivi milli acetylsalicylic acid jew mit-teħid flimkien ta’ Clopidrogel ratiopharm u acetylsalicylic acid. It-tabib tiegħek għandu jkun għamillek riċetta għal Clopidrogel ratiopharm u acetylsalicylic acid jekk ma tkunx tista’ tieħu ‘l-antikoagulanti orali’. u m’għandekx riskju ta’ fsada maġġura.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Clopidogrel ratiopharm

Tiħux Clopidogrel ratiopharm:

Jekk inti allerġiku għal clopidogrel jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

Jekk tbati minn mard sever tal-fwied.

Jekk qed tbati minn kundizzjoni oħra li qed tikkaġina emorraġija bħal ulċrta fl-istonku.

Jekk taħseb li xi wieħed minn dawn japplika għalik, jew jekk m’intix żgur, kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Clopidrogel ratiopharm.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Jekk xi sitwazzjoni msemmija hawn taħt tgħodd għalik, ħu parir tat-tabib tiegħek qabel tibda tieħu Clopidrogel ratiopharm:

-jekk tinsab f’riskju ta’ fsada bħal

-kundizzjoni medika li tpoġġik f’riskju ta’ fsada interna (bħal ulċera fl-istonku)

-disturb fid-demm li jwassal għal fsada interna (dmija f’xi tessuti, organi jew ġogi ta’ ġismek);

-ferita serja riċenti;

-operazzjoni riċenti (anki tas-snien);

-operazzjoni li ser issirlek (anki tas-snien) fis-sebat ijiem li ġejjin.

Kellek xi embolu f’arterja ta’ moħħok (piplesija iskemika) li seħħet fl-aħħar sebat ijiem

Jekk tbati minn mard tal-fwied jew tal-kliewi.

Jekk kellek xi allerġija jew reazzjoni għal kwalunkwe mediċina użata fil-kura tal-marda tiegħek.

Waqt li qed tieħu Clopidrogel ratiopharm:

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek jekk hemm intevent kirurġiku (anke jekk ikun dentali) ippjanat

Għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek minnufih ukoll jekk tiżviluppa kundizzjoni medika (li hi magħrufa wkoll bħala Purpura Tromboċitopenika Trombotika jew TTP) li tinkludi deni u tbenġila taħt il-ġilda li jista’ jidher bħala dbabar ħomor irqaq, bi jew mingħajr għeja kbira mhux spjegabbli, konfużjoni, sfurija tal-ġilda jew l-għajnejn (suffejra) (ara s-sezzjoni 4 dwar Effetti sekondarji possibbli)

Jekk taqta’ jew tweġġa’ lilek innifsek, jista’ jkun li l-fsada ddum aktar mis-soltu biex tieqaf. Dan hu marbut mal-mod kif taħdem il-mediċina tiegħek peress li tevita li jiffurmaw emboli tad-demm. Għal qtugħ minuri u ferrimenti eż. meta taqta’ lilek nnifsek waqt li qed tqaxxar, dan ġeneralment mhux ta’ tħassib. Madankollu, jekk inti mħasseb dwar il-fsada tiegħek, għandek tikku8ntattja lit-tabib tiegħek minnufih (ara s-sezzjoni 4 Effetti sekondarji possibbli)

It-tabib tiegħek għandu mnejn jordna testijiet tad-demm

Tfal u adolexxenti

Tagħtix din il-mediċina lit-tfal għax ma taħdimx

Mediċini oħra u Clopidrogel ratiopharm

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra, anki minn dawk mingħajr riċetta:

Xi mediċini oħra jistgħu jeffettwaw l-użu ta’Clopidrogel ratiopharmu viċi-versa.

Għandek speċifikament tgħid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu

-mediċini li jistgħu jżidu r-riskju li inti jkollok xi fsada bħal:

o sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq, mediċini użati biex iraqqu d- demm,

o mediċina anti-infjammatorja li mhijiex sterojde, normalment użata biex jiġi ittrattat l-uġigħ u/jew kundizzjonijiet infjammatorji tal- muskoli jew tal-ġogi,

o l-eparina jew xi mediċina oħra li tiġi injettata biex tnaqqas il-koagulazzjoni tad-demm, o ticlopidine, sustanza oħra kontra l-plejtlits,

oinibitur selettiv tal-ġbir mill-ġdid ta’ serotonin (li jinkludi iżda mhux limitat għal fluoxetine jew fluvoxamine), mediċini li ssoltu jintużaw fil-kura tad-dipressjoni,

-omeprazole jew esomeprazole, mediċini li jittrattataw it-taqlib fl-istonku.

-fluconazole jew voriconazole, mediċini użati għal kura ta’ infezzjonijiet minħabba moffa.

-efavirenz, mediċina għat-trattament tal-infezzjonijiet mill-HIV (virus tal-immunodefiċjenza umana),

-carbamazepine, mediċina użata għall-kura ta’ xi forom ta’ epilessija,

-moclobemide, mediċini li jikkuraw id-dipressjoni,

-repaglinide, mediċina għat-trattament tad-dijabete,

-paclitaxel, mediċina għat-trattament tal-kanċer.

Jekk ħassejt uġigħ qawwi f’sidrek (anġina mhux stabbli jew attakk tal-qalb), jista’ jingħatalek Clopidrogel ratiopharmflimkien ma’ acetylsalicylic acid, sustanza inkorporata f’ħafna mediċini użati biex itaffu l-uġigħ u jnaqqsu d-deni. L-użu ta’ kultant ta’ acetylsalicylic acid (ta’ mhux aktar minn 1000 mg f’perijodu ta’ 24 siegħa) ġeneralment m’għandux joħloq problema , iżda l-użu fit-tul f’cirkostanzi oħrajn għandu jiġi diskuss mat-tabib tiegħek.

Tqala u treddigħ

Ikun aħjar li ma tiħux din il-mediċina waqt it-tqala

Jekk inti tqila jew qed tisusspetta li inti tqila, inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek minnufih qabel ma tieħu Clopidogrel ratiopharm . Jekk tinqabad tqila waqt li qed tieħu Clopidogrel ratiopharm, ikkonsulta minnufih mat-tabib tiegħek peress li hu rakkomandat li ma tieħux clopidogrel meta tkun tqila.

M’għandekx tredda’ waqt li qed tieħu din il-mediċina.

Jekk qed tredda’ jew qed taħseb biex tredda’, għarraf lit-tabib qabel tibda tieħu din il-mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Clopidogrel ratiopharm m’għandux jaffettwa s-sewqan jew it-tħaddim ta’ magni.

Clopidogrel ratiopharm fih lactose

Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal ċertu tipi ta’ zokkor (eż. lattosju), ikkuntattja lit- tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-mediċina.

3.Kif għandek tieħu Clopidogrel ratiopharm

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rrakkomandata, li tinkludi pazjenti bi kundizzjoni msejħa ‘fibrillazzjoni atrijali’ (il-qalb tħabbat b’mod irregolari) hija ta’ pillola waħda ta’ 75 mg ta’ Clopidogrel ratiopharm kuljum, meħuda mill-ħalq b’tazza ilma, ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt u fl-istess ħin kull jum.

Jekk kellek uġigħ sever f’sidrek (anġina instabbli jew attakk tal-qalb), it-tabib jista’ jagħtik 300 mg ta’ Clopidrogel ratiopharm (pillola 1 ta’ 300 mg jew 4 pilloli ta’ 75 mg) darba fil-bidu tal-kura. Wara, id-doża rrakkomandata hija ta’ pillola waħda ta’ 75 mg Clopidrogel ratiopharm kuljum kif imsemmi hawn fuq.

Għandek tieħu Clopidrogel ratiopharmsakemm it-tabib jibqa’ jagħmillek ir-riċetta.

Jekk jogħġbok innota li l-istruzzjonijiet dwar kif għandek tneħħi l-pillola mill-folja huma mogħtija fuq il- kartuna ta’ barra tal-folji li jitqaxxru.

Jekk tieħu Clopidogrel ratiopharm aktar milli suppost

Għarraf lit-tabib jew mur fid-dipartiment ta’ l-emerġenza ta’ l-eqreb sptar minħabba r-riskju ogħla ta’ fsada .

Jekk tinsa tieħu Clopidogrel ratiopharm

Jekk tinsa tieħu doża ta’ Clopidogrel ratiopharm, imma tiftakar fi żmien 12-il siegħa mill-ħin tas-soltu, ħu l- pillola minnufih imbagħad ħu l-pillola li jmiss fil-ħin li teħodha s-soltu.

Jekk tinsa tieħu d-doża għal aktar minn 12-il siegħa, sempliċiment ħu d-doża waħda li jkun imiss fil-ħin tas- soltu. Tiħux doża doppja biex tagħmel tajjeb għall-pillola li tkun insejt tieħu.

Għad-daqs tal-pakkett ta’ 28x1 pilloli, tista’ tiċċekkja il-jum meta l-aħħar li ħadt il-pillola ta’ Clopidogrel ratiopharm billi tirreferi għal kalendarju stampat fuq il-folja.

Jekk tieqaf tieħu Clopidogrel ratiopharm

M’għandekx tieqaf tieħu t-trattament sakemm jgħidlek tagħmel hekk it-tabib tiegħek. Ikkuntattja t-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel twaqqaf.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk:

-jitlagħlek id-deni, ikollok sinjali ta’ infezzjoni jew ħafna għeja. Dawn jista’ jkunu minħabba tnaqqis rari ta’ xi ċelluli tad-demm.

-sinjali ta’ mard tal-fwied bħal sfurija tal-ġilda u/jew ta’ l-għajnejn (suffejra), kemm jekk dan huwa assoċjat jew le ma’ emoraġija li tidher taħt il-ġilda bħala tikek ħomor irqaq u/jew konfużjoni (ara sezzjoni 2 ‘Twissijiet u Prekawzjonijiet’ ).

-nefħa fil-ħalq jew disturbi fil-ġilda bħal raxxijiet u ħakk, infafet fil-ġilda. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' reazzjoni allerġika.

L-aktar effett kollaterali komuni rapportat bi Clopidrogrel ratiopharmhu l-emorraġija. Sintomi ta’ emorraġija jistgħu jseħħu bħala emorraġija fl-istonku jew l-imsaren, tbenġil, ematoma (ġeneralment fsada jew tbenġil taħt il-ġilda), l-imnieħer jinfaraġ jew demm fl-awrina. t-tbenġil, ematoma (ġeneralment emorraġija jew tbenġil taħt il-ġilda), l-imnieħer jinfaraġ, emorraġija fl-istonku jew fl-imsaren jew demm fl- urina. F’għadd żgħir ta’ każijiet, emorraġija fl-għajn, ġewwa r-ras, il-pulmun jew il-ġogi ġew rapportati wkoll.

Jekk tesperjenza emorraġija fuq perijodu ta’ żmien twil, waqt li qed tieħu Clopidrogel ratiopharm

Jekk taqta’ jew tferri lilek nnifesk, jista’ jkun li d-demm jieħu ftit aktar ħin mis-soltu biex jieqaf joħroġ. Dan hu marbut mal-mod kif il-mediċina tiegħek taħdem. Għal qtugħ żgħir u ferrimenti (eż. qtugħ ta’ meta tqaxxar) m’għandekx tinkwieta. Madankollu, jekk għandek xi dubju, l-emorraġija ssir serja jew jekk ikollok emorraġija f’partijiet mhux mistennija ta’ ġismek, għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 2 ‘Twissijiet u Prekawzjonijiet’)

Effetti kollaterali oħra jinkludu:

Effetti oħra komuni (li jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’10):

Dijarea, uġigħ addominali, indiġestjoni jew ħruq ta’ stonku.

Effetti mhux komuni (li jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 f’100)

Uġigħ ta’ ras, ulċera fl-istonku, rimettar, tqalligħ, stitikezza, ħafna gass fl-iskonku jew fl-imsaren, raxx, ħakk, sturdament, sensazzjoni ta’ tnemnim u tirżiħ.

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1000 persuna)

Vertiġini, tkabbir tas-sider fl-irġiel.

Effetti sekondarji rari ħafna (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10,000 persuna)

Suffejra; uġigħ addominali qawwi flimkien ma' jew mingħajr uġigħ fid-dahar; deni, diffikultajiet fin-nifs kultant assoċjati mas-sogħla; reazzjonijiet allerġiċi ġeneralizzati ( per eżempju, sensazzjoni ta’ sħana ma’ ġismek kollu b’skonfort ġenerali f’daqqa sakemm tħossok ħażin); nefħa fil-ħalq; infafet fil-ġilda; reazzjoni allerġika fil-ġilda; uġigħ fil-ħalq (stomatite); tnaqqis fil-pressjoni tad-demm; konfużjoni; alluċinazzjonijiet; uġigħ fil-ġogi; uġigħ muskolari; tibdil fit-togħma ta’ l-ikel.

Effetti sekondarji bi frekwenza mhux magħrufa (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli): Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva b’uġigħ fis-sider jew fl-addome.

Barra minn hekk, it-tabib tiegħek jista’ jinduna b’xi tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demm jew ta’ l-awrina tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Clopidogrel ratiopharm

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u fuq il-folja, wara JIS. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Din il-mediċina ma għandhiex bżonn ta’ kundizzjonijiet speċjali ta’ ħażna.

Tużax din il-mediċina jekk tinnota xi sinjali visibli ta’ deterjorament

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu jipproteġu l-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Clopidogrel ratiopharm

Is-sustanza attiva hi clopidogrel. Kull pillola miksija b’rita fiha 75mg ta’ clopidogrel (bħala hydrogen sulfate).

Is-sustanzi l-oħra huma (ara sezzjoni 2 ‘Clopidrogel ratiopharmfih lactose):

-Il-qalba tal-pillola: lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, hydroxypropylcellulose (E463), crospovidone (tip A), żejt veġetali idroġenat u sodium lauril sulfate u

-Il-kisi tal-pillola: lactose monohydrate, hypromellose (E464), titanium dioxide (E171), macrogol 4000, iron oxide red (E172), iron oxide yellow (E172), indigo carmine aluminium lake (E132).

Kif jidher Clopidogrel ratiopharm u l-kontenut tal-pakkett:

Il-pilloli miksija b’rita huma ta’ lewn roża għal roża ċar, miksija b’rita, f’għamla ta’ kapsula. Naħa waħda mill-pillola tkun intaljata b’“93”. In-naħa l-oħra tal-pillola hija intaljata bin-numru “7314”.

Clopidogrel ratiopharm jiġi f’folji ta’ doża waħda perforati tal-aluminju/aluminju jew fi fliexken tal- HDPE b’għeluq tal-polypropylene jew b’għeluq tal-polypropylene reżistenti għat-tfal u dessikant tas- silika ġell.

Daqsijiet tal-pakkett:

-Folji li jitqaxxru jew li ma jitqaxrux perforati ta’ doża waħda tal-aluminju/aluminju li fihom 14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 jew 100x1 pillola;

-Pakketti kalendarjani ta’ folji li ma jitqaxrux li fihom 28x1 pillola

-Fliexken li fihom 30 jew 100 pillola.

Jista’ jkun li mhux id-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031GA Haarlem,

L-Olanda

Il-Manifatturi:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, L-Ungerija

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Ir-Renju Unit

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

 

Deutschland

Nederland

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +(47) 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel, Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +431 97007 0

España

Polska

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 567 29 70

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +(351) 21 4767550

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 1805900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323666

Tel: +(44) 1977628500

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’:

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati