Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eperzan (albiglutide) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10BJ04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEperzan
Kodiċi ATCA10BJ04
Sustanzaalbiglutide
ManifatturGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 għal kif tirrapporta reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Eperzan 30 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Eperzan 50 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Eperzan 30 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Kull pinna tagħti 30 mg ta’ albiglutide għal kull doża ta’ 0.5 ml wara r-rikostituzzjoni.

Eperzan 50 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Kull pinna tagħti 50 mg ta’ albiglutide għal kull doża ta’ 0.5 ml wara r-rikostituzzjoni.

Albiglutide huwa proteina tal-fużjoni rikombinanti li jikkonsisti minn żewġ kopji ta’ sekwenza ta’30 aċidu aminniku ta’ peptid 1 uman modifikat li jixbaħ lil glukagon ġenetikament marbut f’serje mal-albumina umana.

Albiglutide jiġi prodotti f’ċelloli Saccharomyces cerevisiae permezz ta’ teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara s-sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Trab: trab lajofilizzat abjad għal isfar.

Solvent: Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Eperzan huwa indikat għall-kura ta’ dijabete mellitus tat-tip 2 fl-adulti biex itejjeb il-kontroll gliċemiku bħala:

Monoterapija

Meta d-dieta u l-e żerċizzju weħedhom ma jipprovdux kontroll gliċemiku adegwat f’pazjenti li għalihom l-u żu ta’ metformin huwa meqjus inadegwat minħabba kontraindikazzjonijiet jew intolleranza.

Terapija ta’ kombinazzjoni miżjuda

F’kombinazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra li jbaxxu l-glukożju inkluża l-insulina ba żali, meta dawn, flimkien mad-dieta u l-eżerċizzju, ma jipprovdux kontroll gliċemiku adegwat (ara sezzjoni 4.4 u 5.1 għal dejta disponibbli dwar kombinazzjonijiet differenti).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ Eperzan hija ta’ 30 mg darba fil-ġimgħa li tingħata taħt il-ġilda.

Id-doża tista’ tiżdied għal 50 mg darba fil-ġimgħa skont ir-rispons gliċemiku individwali.

Meta Eperzan jiġi miżjud ma’ terapija eżistenti b’metformin, id-doża attwali ta’ metformin tista’ titkompla mingħajr ma tinbidel. Jista’ jkun hemm il-ħtieġa li d-doża ta’ sekretagogi tal-insulina li jingħataw b’mod konkomitanti titnaqqas (bħal sulphonylureas) jew insulina biex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija meta jinbeda Eperzan (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

L-użu ta’ Eperzan ma jeħtieġx awto-monitoraġġ speċifiku tal-gluko żju fid-demm. Madankollu, meta jintu ża flimkien ma’ sulfonilurea jew insulina ba żali, l-awto-monitoraġġ tal-gluko żju fid-demm jista’ jsir meħtieġ biex tiġi aġġusta d-do ża tas-sulfonilurea jew tal-insulina ba żali.

Eperzan jista’ jingħata fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Eperzan għandu jingħata darba fil-ġimgħa fl-istess jum kull ġimgħa. Il-jum tal-ġimgħa li fih jingħata jista’ jitbiddel jekk ikun meħtieġ sakemm l-aħħar doża tkun ingħatat 4 ijiem jew aktar qabel.

Jekk doża tinqabeż, għandha tingħata malajr kemm jista’ jkun fi żmien 3 ijiem wara d-doża maqbuża. Wara dan, il-pazjenti jistgħu jerġgħu jibdew jieħdu d-doża fil-ġurnata tas-soltu tagħhom li fiha jeħduha. Jekk jgħaddu aktar minn 3 ijiem wara d-doża maqbuża, il-pazjenti għandhom jistennew u jieħdu d-doża li jmiss skedata tagħhom ta’ kull ġimgħa.

Pazjenti anzjani (>65 sena)

Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża abbażi tal-età. L-esperjenza klinika f’pazjenti > 75 sena hija limitata ħafna (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment renali

Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment renali ħafif u moderat (eGFR 60 sa 89 u 30 sa 59 ml/min/1.73m2) rispettivament) (ara sezzjonijiet 4.4, 4.8, 5.1, 5.2). L-esperjenza f’pazjenti b’indeboliment renali sever (<30 ml/min/1.73m2) jew fuq dijalisi hija limitata ħafna u għalhekk Eperzan mhux rakkomandat f’din il-popolazzjoni (ara sezzjonijiet 4.4, 4.8, 5.1, 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Ma huwa rrakkomandat l-ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Ma saru l-ebda studji fuq pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Eperzan fit-tfal u l-adolexxenti taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa (ara sezzjoni 5.2). Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Eperzan huwa maħsub għal awto-amministrazzjoni mill-pazjent bħala injezzjoni taħt il-ġilda fl-addome, il- koxxa jew fil-parti tan-naħa ta’ fuq tad-driegħ.

Ma għandux jingħata ġo vina jew f’muskolu.

Kull injettur pinna għandu jintuża minn persuna waħda biss u huwa għall-użu ta’ darba biss.

It-trab lajofilizzat li jinsab fil-pinna għandu jiġi rikostitwit qabel l-għoti.

Għal struzzjonijiet sħaħ fuq ir-rikostituzzjoni u l-għoti ta’ Eperzan ara sezzjoni 6.6 u l-istruzzjonijiet għall- użu inklużi fil-fuljett ta’ tagħrif.

Meta Eperzan jintuża mal-insulina, kull prodott mediċinali għandu jingħata bħala injezzjoni separata. Iż- żewġ prodotti mediċinali qatt m’għadhom jitħalltu. Huwa aċċettabbli li tinjetta Eperzan u l-insulina fl-istess reġjun tal-ġisem, iżda l-injezzjonijiet m’għandhomx ikunu ħdejn xulxin.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

M’hemm l-ebda esperjenza terapewtika b’Eperzan f’pazjenti b’dijabete mellitus tat-tip 1 u m’għandux jintuża f’dawn il-pazjenti. Eperzan m’għandux jintuża għall-kura ta’ ketoaċidożi dijabetika.

Pankreatite akuta

L-użu ta’ agonisti tar-riċettur GLP-1 ġie assoċjat ma’ riskju għall-iżvilupp ta’ pankreatite akuta. Fi provi kliniċi, pankreatite akuta kienet irrapportata f’rabta ma’ Eperzan u (ara sezzjoni 4.8).

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sintomu karatteristiku ta’ pankreatite akuta. Jekk ikun hemm suspett ta’ pankreatite, Eperzan għandu jitwaqqaf: jekk pankreatite tiġi kkonfermata, Eperzan m’għandux jerġa’ jinbeda. Għandha tiġi eżerċitata kawtela f’pazjenti bi storja ta’ pankreatite.

Ipogliċemija

Ir-riskju ta’ ipogliċemija jiżdied meta Eperzan jintuża flimkien ma’ sekretagogi tal-insulina (bħal sulfonilurea) jew mal-insulina. Għalhekk, il-pazjenti jistgħu jeħtieġu doża aktar baxxa ta’ sulfonilurea jew ta’ insulina biex ir-riskju ta’ ipogliċemija jitnaqqas (ara sezzjonijiet 4.2, 4.8).

Mard gastrointestinali sever

L-użu ta’ agonisti tar-riċettur GLP-1 jista’ jkun assoċjati ma’ reazzjonijiet gastrointestinali avversi. Eperzan ma ġiex studjat f’pazjenti b’mard gastrointestinali sever, inkluż gastroparesi severa, u għalhekk mhuwiex rakkomandat f’dawn il-pazjenti.

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali sever li kienu qed jirċievu Eperzan esperjenzaw frekwenza ogħla ta’ dijarea, dardir, u rimettar meta mqabbla ma’ pazjenti b’indeboliment renali ħafif jew moderat. Dawn it-tipi ta’ avvenimenti gastrointestinali jistgħu jwasslu għal deidrazzjoni, u jaggravaw il-funzjoni renali.

Waqfien tal-kura

Wara li jitwaqqaf, l-effett ta’ Eperzan jista’ jkompli peress li l-livelli ta’ albiglutide fil-plasma jonqsu bil- mod fi żmien 3 għal 4 ġimgħat). L-għażla ta’ prodotti mediċinali oħra u l-għażla tad-doża għandhom jiġi kkunsidrati kif xieraq, peress li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jkomplu u l-effikaċja tista’, għall-inqas parzjalment, tippersisti sakemm il-livelli ta’ albiglutide jonqsu.

Popolazzjonijiet mhux studjati

M’hemmx esperjenza f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb NYHA tal-klassi III-IV.

Eperzan ma ġiex studjat f’kombinazzjoni mal-insulina prandial, inibituri ta’ dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), jew inibituri tal-kotrasportatur 2 tas-sodju/glukożju (SGLT2) .

Hemm esperjenza limitata ta’ albiglutide meta kkombinat ma’ thiazolidinediones weħidhom, sulphonylureas + thiazolidinediones, u metformin + sulphonylureas + thiazolidinediones.

Kontenut ta’ sodju

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodju (23 mg) f’kull doża ta’ 0.5 ml, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodju”.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Albiglutide jittardja t-tbattil gastriku, u għandu l-potenzjal ta’ impatt fuq l-assorbiment ta’ prodotti mediċinali orali li jingħataw b’mod konkomitanti. Albiglutide naqas it-tbattil gastriku meta mqabbel ma’ plaċebo kemm għal solidi u likwidi meta 100 mg ingħatat bħala doża unika f’individwi b’saħħithom (ara sezzjoni 5.1).Għandha tiġi eżerċitata kawtela f’pazjenti li qed jirċievu prodotti mediċinali b’indiċi terapewtiku dejjaq jew prodotti mediċinali li jeħtieġu monitoraġġ kliniku bir-reqqa.

Acarbose

Acarbose huwa kontraidnikat f’pazjenti b’ostruzzjoni intestinali. Għandha tiġi rrakkomandata l-kawtela jekk jintuża fl-istess ħin ma’ albiglutide (ara sezzjoni 4.8).

Simvastatin

Doża unika ta’ simvastatin (80 mg) ingħatat ma’ albiglutide fi stat stabbli (50 mg fil-ġimgħa). L-AUC ta’ Simvastatin tnaqqset b’40% u s-Cmax ta’ simvastatin żdiedet b’18%. L-AUC tal-aċidu ta’ simvastatin żdiedet b’36% u s-Cmax żdiedet b’madwar 100%. Ġie osservat tnaqqis fil-half-life ta’ simvastatin u tal-aċidu ta’ simvastatin minn ~7 sigħat għal 3.5 sigħat. Fi studji kliniċi albiglutide ma wera l-ebda impatt fuq is-sigurtà ta’ simvastatin.

Digoxin

Albiglutide ma biddilx b’mod sinifikanti l-farmakokinetika ta’ doża unika ta’ digoxin (0.5 mg) meta ngħata flimkien ma’ albiglutide fi stat stabbli (50 mg fil-ġimgħa).

Warfarin

L-ebda effett klinikament rilevanti ma kien osservat fuq il-farmakokinetika ta’ enantjomeri-R u -S ta’ warfarin meta doża unika ta’ warfarin raċemiku (25 mg) ingħatat ma’ albiglutide fi stat stabbli (50 mg fil- ġimgħa). Barra minn hekk, albiglutide ma biddilx b’mod sinifikanti l-effetti farmakodinamiċi ta’ warfarin kif imkejla permezz tal-proporzjon normalizzat internazzjonali.

Kontraċettivi orali

Albiglutide (50 mg fil-ġimgħa fi stat stabbli) ma kellu l-ebda effetti klinikament rilevanti fuq il- farmakokinetika fi stat stabbli ta’ kontraċettiv orali kkombinat li kien fih 0.5 mg ta’ norethindrone u 0.035 mg ta’ ethinyl estradiol. Barra minn hekk, l-ebda effett klinikament rilevanti ma kien osservat fuq l- ormon lewtanizzanti, l-ormon li jistimula l-follikuli, jew proġesteron meta albiglutide u kontraċettiv orali kkombinat ingħataw flimkien.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ Eperzan fuq nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għall-bnedmin mhuwiex magħruf. Eperzan m’għandux jingħata waqt it-tqala, u mhuwiex rakkomandat f’nisa li jistgħu joħorġu tqal u li ma jkunux qed jużaw kontraċezzjoni effettiva.

Eperzan għandu jitwaqqaf mill-inqas xahar 1 qabel tqala ppjanata minħabba l-perjodu twil ta’ eliminazzjoni għal albiglutide.

Treddigħ

M’hemmx dejta adegwata biex tappoġġa l-użu ta’ Eperzan waqt it-treddigħ fil-bnedmin. Mhuwiex magħruf jekk albiglutide jitneħħiex fil-ħalib uman. Minħabba li albiglutide huwa aġent

terapewtiku ta’ proteina bbażata fuq l-albumina, huwa probabbli li jkun preżenti fil-ħalib uman. Għandha tittieħed deċiżjoni jekk jitwaqqafx it-treddigħ jew titwaqqafx it-terapija, b’kunsiderazzjoni tal-benefiċċju tat- treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija għall-omm. Kien osservat tnaqqis fil-piż tal-ġisem fil-frieħ fil- ġrieden li rċevew kura b’albiglutide waqt it-tqala u t-treddigħ (ara sezzjoni 5.3).

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta dwar l-effetti ta’ Eperzan fuq il-fertilità tal-bniedem. Studji fuq il-ġrieden urew tnaqqis fiċ-ċikli estruwi f’dożi tossiċi għall-omm, iżda ma ndikaw l-ebda effetti ta’ ħsara fir-rigward tal- fertilità (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għall-bnedmin mhuwiex magħruf.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Eperzan m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Meta Eperzan jintuża flimkien ma’ sekretagogi tal-insulina (bħal sulphonylureas) jew insulina, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw ipogliċemija waqt is-sewqan u t-tħaddim ta’ magni (ara sezzjoni 4.4).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Aktar minn 2,300 pazjent irċevew Eperzan fi 8 studji ikkontrollati plaċebo jew ikkontrollati attivament tal- fażi III.

Terapiji ta’ sfond f’dawn l-istudji kienu jinkludu dieta u eżerċizzju, metformin, sulfonilurea, thiazolidinedione, insulina glargine, jew kombinazzjoni ta’ prodotti mediċinali kontra d-dijabete.

It-tul tal-istudji kien ivarja minn 32 ġimgħa sa 3 snin. Il-kategoriji ta’ frekwenza ta’ hawn taħt jirriflettu dejta kkombinata għaż-2 dożi ta’ Eperzan, 30 mg jew 50 mg fil-ġimgħa taħt il-ġilda.

L-aktar reazzjoni avversa serja fil-provi kliniċi kienet pankreatite akuta (ara sezzjoni 4.4).

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar frekwenti waqt il-provi kliniċi li seħħew f’ 5% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Eperzan kienu dijarea, dardir u reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni inklużi raxx, eritema, jew ħakk fis- sit tal-injezzjoni.

Sommarju ppreżentat f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella tippreżenta r-reazzjonijiet avversi li seħħew b’mod aktar frekwenti fost il-pazjenti li rċevew kura b’Eperzan minn pazjenti li rċevew kura bil-komparaturi kollha. Ir-reazzjonijiet avversi rrapportata minn analiżi miġbura ta’ seba’ studji tal-fażi III ikkontrollati bi plaċebo u ikkontrollat attivamenti tul il-perjodu kollu ta’ kura huma ppreżentati fit-Tabella 1.

Il-frekwenzi tal-pazjenti huma definiti bħala: komuni ħafna ≥1/10; komuni ≥1/100 sa <1/10; mhux

komuni ≥1/1,000 sa <1/100; rari: 1/10,000 sa <1/1,000; rari ħafna: <1/10,000 u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi minn studji tal-fażi III matul il-perjodi kollha ta’ kura

Sistema ta’

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

Klassifika tal-

 

 

komuni

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

Reazzjoni

 

immuni

 

 

 

ta’

 

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva

 

Infezzjoni u

 

Pulmonite

 

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipogliċemija

Ipogliċemija (meta

 

 

Nuqqas

metaboliżmu u n-

(meta Eperzan

Eperzan jintuża bħala

 

 

ta’ aptit

nutrizzjoni

jintuża

monoterapija jew

 

 

 

 

flimkien mal-

flimkien ma’ metformin

 

 

 

 

insulina jew

jew pioglitazone)

 

 

 

 

sulfonilurea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Fibrillazzjoni

 

 

 

 

 

atrijali/palpitazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea, dardir

Rimettar, stitikezza,

Pankreatite,

 

 

intestinali

 

dispepsja, rifluss

ostruzzjoni

 

 

 

 

gastroesofagali

intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Reazzjonijiet

 

 

 

 

kondizzjonijiet ta’

fis-sit tal-

 

 

 

 

mnejn jingħata

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula:

Reazzjonijiet allerġiċi

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva possibbli (eż. prurite, ħakk), inkluż każ ta’ ħakk ġeneralizzat u raxx b’dispnea, ġew irrapportati fi provi kliniċi b’albiglutide.

Pankreatite

L-inċidenza ta’ pankreatite (aġġudikata bħala li x’aktarx hija relatata mat-terapija) fl-istudji kliniċi kienet ta’ 0.3% għal Eperzan meta mqabbla ma’ 0% għall-plaċebo u 0.1% għall-komparaturi (jiġifieri, liraglutide, pioglitazone, glimepiride, sitagliptin, u insulina glargine) bi jew mingħajr terapija addizzjonali ta’ sfond kontra d-dijabete (eż.metformin).

Episodji gastro-intestinali

Avvenimenti gastrointestinali seħħew bi frekwenza ogħla għal Eperzan meta mqabbla mal-komparaturi kollha (38% kontra 32%). Dijarea (13% kontra 9%), dardir (12% kontra 11%), rimettar (5% kontra 4%) u stitikezza (5% kontra 4%) ġew irrapportati l-aktar frekwenti u l-maġġoranza tal-avvenimenti seħħew fl- ewwel 6 xhur.

Avvenimenti gastrointestinali b’Eperzan seħħew b’mod aktar frekwenti f’pazjenti b’indeboliment renali moderat għal sever (eGFR 15 sa 59 ml/min/1.73 m2) milli f’dawk b’indeboliment renali ħafif jew b’funzjoni renali normali.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (normalment kienu jinkludu raxx, eritema jew ħakk fis-sit tal-injezzjoni) seħħew fi 15% tal-pazjenti kkurati b’Eperzan meta mqabbel ma’ 7% bil-komparaturi kollha u wasslu għal

waqfien fi 2% tal-pazjenti kollha kkurati b’Eperzan. Ġeneralment, ir-reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni kienu ħfief fl-intensità u ma kinux jeħtieġu kura.

Immunoġeniċità

Il-perċentwal ta’ pazjenti li żviluppaw antikorpi għal albiglutide waqt il-kura kien ta’ 4% (128/2, 934). L- ebda wieħed minn dawn l-antikorpi ma ntwera li jinnewtralizza l-attività ta’ albiglutide f’analiżi in vitro u l- formazzjoni ta’ antikorpi kienet ġeneralment temporanja u ma kinitx assoċjata ma’ tnaqqis fl-effikaċja (HbA1c u FPG). Għalkemm ħafna mill-pazjenti b’reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni kienu negattivi għall- antikorpi (~85%), reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni ġew irrapportati b’mod aktar frekwenti għal pazjenti pożittivi għall-antikorpi (41%, N = 116) milli f’pazjenti negattivi għall-antikorpi (14%, N = 1,927). Dawn l- avvenimenti kienu predominantement ħfief u ma wasslux għat-twaqqif. Altrimenti, il-mudell ta’ avvenimenti avversi kien ġeneralment simili għall-pazjenti pożittivi u negattivi għall-antikorpi.

Ipogliċemija

Ipogliċemija severa li kienet teħtieġ l-għajnuna ta’ persuna oħra għall-kura seħħet b’mod mhux komuni: 0.3% fost il-pazjenti li kienu qed jirċievu Eperzan u 0.4% fost il-pazjenti li kienu qed jirċievu komparatur. Ħafna mill-pazjenti b’avvenimenti ta’ ipogliċemija severa fl-istudji kliniċi kienu qed jirċievu sulfonilurea jew insulina konkorrenti u ħadd minnhom ma kien jeħtieġ kura fi sptar jew wasslu għall-waqfien tal-kura.

Meta Eperzan intuża bħala monoterapija, l-inċidenza ta’ ipogliċemija sintomatika (<3.9 mmol/l) kienet simili għal Eperzan 30 mg (2%), Eperzan 50 mg (1%) u plaċebo (3%).

Ir-rata ta’ ipogliċemija sintomatika kienet ogħla għal Eperzan meta ntuża flimkien ma’ sulfonilurea (15% sa 22%) jew mal-insulina (18%) meta mqabbla ma’ kombinazzjonijiet li ma kinux jinkludu sulfonilurea jew insulina (1% sa 4%). Fost il-pazjenti randomizzati għal komparaturi oħra, l-inċidenza ta’ ipogliċemija sintomatika kienet ta’ 7% sa 33% meta ntuża ma’ sulfonilurea jew mal-insulina u 2% sa 4% f’kombinazzjonijiet mingħajr dawn il-prodotti mediċinali.

Pulmonite

Pulmonite seħħet fi 2% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Eperzan meta mqabbla ma’ 0.8% tal-pazjenti f’kull grupp ta’ komparaturi. Għal Eperzan, dawn kienu episodji uniċi ta’ pnewmonja f’pazjenti li kienu qed jieħdu sehem fl-istudji b’32 ġimgħa sa 3 snin ta’ osservazzjoni.

Fibrillazzjoni atrijali/palpitazzjoni

Fibrillazzjoni atrijali/palpitazzjoni seħħet f’1% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Eperzanu 0.5% tal-pazjenti f’kull grupp ta’ komparaturi. Kemm fil-grupp ta’ Eperzan u f’kull grupp ta’ komparaturi, pazjenti b’avvenimenti kienu ġeneralment maskili, akbar fl-età, jew kellhom indeboliment renali.

Rata tal-qalb

Fl-istudji tal-Fażi III fuq pazjenti bid-dijabete tat-tip 2, kienu osservati żidiet żgħar fir-rata tal-qalb

(1 sa 2 bpm) b’albiglutide. Fi studju komprensiv tal-QT fuq individwi b’saħħithom, kienet osservata żieda fir-rata tal-qalb (6 sa 8 bpm) wara dożi ripetuti b’albiglutide 50 mg meta mqabbla mal-valuri fil-linja bażi.

Irtirar

Fi provi kliniċi li mill-inqas damu għaddejjin sentejn , 8% tal-individwi fil-grupp ta’ Eperzan waqqfu l-kura

attiva minħabba avveniment avvers meta mqabbla ma’ 6% f’kull grupp ta’ komparaturi. L-aktar avvenimenti komuni li wasslu għal waqfien ta’ Eperzan kienu reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni u

avvenimenti relatati mal-GI, kull wieħed < 2%.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rapportar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Waqt studji kliniċi ta’ pazjenti b’dijabete tat-tip 2, l-ogħla doża ta’ Eperzan mogħtija kienet ta’ 100 mg taħt il-ġilda kull erba’ ġimgħat għal 12-il ġimgħa. Din id-doża kienet assoċjata ma’ żieda fil-frekwenza ta’ dardir, rimettar, u uġigħ ta’ ras.

M’hemmx antidotu speċifiku għal doża eċċessiva b’Eperzan. Fil-każ ta’ doża eċċessiva suspettata, għandha tiġi istitwita l-kura klinika adatta ta’ appoġġ, kif iddettat mill-istat kliniku tal-individwu. Sintomi antiċipati ta’ doża eċċessiva jistgħu jkunu dardir, rimettar jew uġigħ ta’ ras severi. Jista’ jkun meħtieġ perjodu twil ta’ osservazzjoni u kura għal dawn is-sintomi b’kunsiderazzjoni tal-half-life ta’ albiglutide (5 ijiem).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini li jintużaw fid-dijabete. Mediċini oħra li jbaxxu l-glukożju minbarra l-insulini. Analogu ta' glucagon-like peptide-1 (GLP-1) Kodiċi ATC: A10BJ04

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Albiglutide huwa agonista tar-riċettur GLP-1 u jikkumplimenta s-sekrezzjoni tal-insulina li tiddependi mill- glukożju. Albiglutide inaqqas ukoll it-tbattil gastriku.

Effetti farmakodinamiċi

Kontroll tal-glukożju

Eperzan ibaxxi l-glukożju waqt is-sawm u jnaqqas l-eskursjonijiet tal-glukożju wara l-ikel. Il-maġġoranza tat-tnaqqis osservat fil-glukożju fil-plasma waqt is-sawm iseħħ wara doża unika, b’mod konsistenti mal- profil farmakokinetiku ta’ albiglutide.

F’pazjenti b’dijabete tat-tip 2 li rċevew 2 dożi ta’ albiglutide 32 mg (Jum 1 u 8), ġie osservat tnaqqis

statistikament sinifikanti (24%) fl-AUC tal-glukożju postprandjali (0.5-4.5 h) meta mqabbel ma’ plaċebo wara kolazzjon standardizzat f’Jum 9.

Doża unika ta’ albiglutide 50 mg ma fixklitx ir-rispons tal-ormon kontro-regolatorju ta’ glukagon, epinephrine, norepinephrine, kortisol jew l-ormon tat-tkabbir għal ipogliċemija.

Motilità gastrika

Albiglutide naqqas it-tbattil gastriku meta mqabbel ma’ plaċebo kemm għal solidi kif ukoll għal likwidi meta 100 mg ingħataw bħala doża unika f’individwi b’saħħithom. Għas-solidi, it-t1/2 għat-tbattil gastriku żdied minn 1.14 h għal 2.23 h (p=0.0112). Għal likwidi, it-t1/2 għat-tbattil gastriku żdied minn 0.28 h għal 0.69 h (p=0.0018).

Effikaċja klinika u sigurtà

Total ta’ 2,365 pazjent bid-dijabete tat-tip 2 ingħataw kura b’Eperzan u 2,530 irċevew mediċini oħra taħt studju fi 8 provi kliniċi tal-fażi III ikkontrollati attivament u kkontrollati bi plaċebo. L-istudji vvalutaw l-użu ta’ Eperzan 30 mg u 50 mg darba fil-ġimgħa, u ppermettew il-possibbiltà ta’ titrazzjoni ta’ Eperzan minn 30 mg għal 50 mg darba fil-ġimgħa f’5 mit-8 studji. Fost it-8 provi kliniċi, u inkluż l-individwi fil-gruppi kollha ta’ kura, total ta’ 19% tal-pazjenti (N = 937) kellhom aktar minn 65 sena, u 2% (N = 112) kellhom aktar minn 75 sena, 52% kienu rġiel, b’indiċi medju tal-massa tal-ġisem (BMI) ta’ 33 kg/m2. Sebgħa u sittin fil-mija tal-pazjenti kienu Kawkasi, 15% Afrikani Amerikani/b’dixxendenza Afrikana u 11% Asjatiċi; 26% tal-pazjenti kienu Ispaniċi/Latino.

L-ebda differenzi globali ma kienu osservati fl-effikaċja gliċemika jew fil-piż tal-ġisem fis-sottogruppi demografiċi (età, sess, razza/etniċità, tul tad-dijabete).

Monoterapija

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, bi blindaġġ doppju, ikkontrollat bi plaċebo u multiċentriku fuq 3 snin (n = 296) f’pazjenti mhux adegwatament ikkontrollati fuq dieta u eżerċizzju. Il- pazjenti kienu randomizzati (1:1:1) għal Eperzan30 mg darba fil-ġimgħa, Eperzan 30 mg darba fil-ġimgħa titrat ’il fuq għal 50 mg darba fil-ġimgħa f’ġimgħa 12, jew plaċebo. L-endpoint primarju kien it-tibdil fl- HBA1c mil-linja bażi fil-ġimgħa 52. Meta mqabbla ma’ plaċebo, il-kura b’Eperzan 30 mg u 50 mg taħt il- ġilda wasslet għal tnaqqis statistikament sinifikanti fl-HBA1c mil-linja bażi fil-Ġimgħa 52. Il-bidla mil-linja bażi fl-HBA1c fis-6 xahar kienet ukoll statistikament sinifikanti għad-dożi ta’ 30 mg (0.9%) u 50 mg (1.1%) fil-ġimgħa ta’ Eperzan (ara Tabella 2).

Tabella 2. Ir-riżultati fil-ġimgħa 52 fi studju ikkontrollat bi plaċebo b’żewġ dożi ta’ Eperzan (30 kontra 50 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa) bħala monoterapija

 

Eperzan

Eperzan

 

 

30 mg weekly

50 mg weekly

Plaċebo

ITTa (N)

N = 100

N = 97

N = 99

HbA1c (%)

 

 

 

Linja bażi (medja)

8.05

8.21

8.02

Tibdil fil-Ġimgħa 52b

-0.70

-0.9

+0.2

Differenza minn plaċebob (95% CI)

-0.8 (-1.1, -0.6) c

-1.0 (-1.3, -0.8) c

 

Pazjenti (%) Li kisbu HbA1c <7%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil fil-Ġimgħa 52b

-0.4

-0.9

-0.7

Differenza minn plaċebob (95% CI)

0.3 (-0.9, 1.5)

-0.2 (-1.4, 1.0)

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ’l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

Terapija ta’ Kombinazzjoni

Miżjud ma’ metformin

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, bi blindaġġ doppju u multiċentriku fuq 3 snin

(n = 999). Dwar terapija ta’ sfond ta’ metformin 1,500 mg kuljum, Eperzan 30 mg taħt il-ġilda kull ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa wara minimu ta’ 4 ġimgħat) tqabbel ma’ sitagliptin 100 mg kuljum, glimepiride 2 mg kuljum (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni sa 4 mg kuljum), jew plaċebo. L- endpoint primarju kien it-tibdil fl-HBA1c mil-linja bażi wara sentejn meta mqabbel ma’ plaċebo. Ir-riżultati fil-ġimgħa 104 huma ppreżentati fit-Tabella 3. Eperzan wera tnaqqis gliċemiku u kien statistikament superjuri fit-tnaqqis tal-HBA1c mil-linja bażi meta mqabbel ma’ plaċebo, sitagliptin, jew glimepiride (ara Tabella 3).

Tabella 3 Ir-riżultati fil-ġimgħa 104 fi studju kkontrollat bi plaċebo li qabbel Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil- ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa) ma’ sitagliptin 100 mg kuljum u

glimepiride 2 sa 4 mg kuljum bħala terapija miżjuda f’pazjenti mhux adegwatament ikkontrollati fuq metformin > 1,500 mg kuljum

 

Eperzan

 

Sitagliptin

Glimepiride

 

Plaċebo

100 mg

2 sa 4 mg

 

30 mg/50 mg Kull

+

kuljum +

kuljum +

 

Ġimgħa +

Metformin

Metformin

Metformin

 

Metformin

1,500 mg

1,500 mg

1,500 mg

 

1,500 mg kuljum

kuljum

kuljum

kuljum

ITT a (N)

HbA1c (%)

 

 

 

 

Linja bażi (medja)

8.1

8.1

8.1

8.1

Bidla f’Ġimgħa 104b

-0.6

+0.3

-0.3

-0.4

Differenza minn plaċebo + metforminb,

-0.9 (-1.2, -0.7)c

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

Differenza minn sitagliptin + metforminb,

-0.4 (-0.5, -0.2)c

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

Differenza minn glimepiride +

-0.3 (-0.5, -0.1)c

 

 

 

metforminb, (95% CI)

 

 

 

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

 

 

Linja bażi (medja)

Bidla f’Ġimgħa 104 b

-1.2

-1.0

-0.9

+1.2

Differenza minn plaċebo + metforminb,

-0.2 (-1.1, 0.7)

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

Differenza minn sitagliptin + metforminb,

-0.4 (-1.0, 0.3)

 

 

 

(95% CI)

 

 

 

 

Differenza minn glimepiride +

-2.4 (-3.0, -1.7)c

 

 

 

metforminb, (95% CI)

 

 

 

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ’l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

Żieda ma’ pioglitazone

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, bi blindaġġ doppju u multiċentriku fuq 3 snin (n = 299). Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa tqabbel ma’ plaċebo f’pazjenti mhux adegwatament ikkontrollati fuq pioglitazone 30 mg kuljum (bi jew mingħajr metformin 1,500 mg kuljum).

Meta mqabbla ma’ plaċebo, kura b’Eperzan wasslet għal tnaqqis statistikament sinifikanti mil-linja bażi fl- HBA1c (-0.8% għal Eperzan kontra -0.1% għall-plaċebo, p<0.05) u fl-FPG (-1.3 mmol/l għal Eperzan kontra +0.4 mmol/l għall-plaċebo, p<0.05) fil-ġimgħa 52. Il-bidla mil-linja bażi fil-piż ma varjatx b’mod sinifikanti bejn il-gruppi ta’ kura (ara Tabella 4).

Tabella 4. Ir-riżultati fil-ġimgħa 52 fi studju kkontrollat bi plaċebo li qabbel Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil- ġimgħa bħala terapija miżjuda f’pazjenti mhux ikkontrollati adegwatament fuq pioglitazone > 30 mg kuljummetformin > 1,500 mg kuljum

 

Eperzan30mg Darba

 

 

fil-ġimgħa +

Plaċebo +

 

Pioglitazone

Pioglitazone

 

30 mg kuljum

30 mg kuljum

 

(+/- Metformin

(+/- Metformin

 

1,500 mg kuljum)

1,500 mg kuljum)

ITTa (N)

N = 150

N = 149

HbA1c (%)

 

 

Linja bażi (medja)

8.1

8.1

Tibdil fil-Ġimgħa 52b

-0.8

 

Differenza minn plaċebo + pioglitazoneb

-0.8 (-1.0, -0.6) c

-0.05

(95% CI)

 

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil fil-Ġimgħa 52b

0.3

+0.5

Differenza minn plaċebo + pioglitazoneb

-0.2 (-1.2, 0.8)

 

(95% CI)

 

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ’l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

Miżjud ma’ metformin flimkien ma’ sulfonilurea

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, bi blindaġġ doppju u multiċentriku fuq 3 snin

(n = 657). Dwar terapija ta’ sfond ta’ metformin 1,500 mg kuljum flimkien ma’ glimepiride 4 mg kuljum, Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa wara minimu ta’ 4 ġimgħat) tqabbel ma’ plaċebo jew pioglitazone 30 mg kuljum (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni għal 45 mg/kuljum). L-endpoint primarju kien it-tibdil fl-HbA1c mil-linja bażi fil-ġimgħa 52 meta mqabbel ma’ plaċebo. Fil-ġimgħa 52, kura b’Eperzan wasslet għal tnaqqis statistikament sinifikanti mil-linja bażi fl-HbA1c meta mqabbla ma’ plaċebo. Il-kura b’Eperzan ma ssodisfatx il-marġini speċifikat minn qabel ta’ nuqqas ta’ inferjorità (0.3%) kontra pioglitazone għall-HbA1c. Il-bidla mil-linja bażi fil-piż għal Eperzan ma kinitx tvarja b’mod sinifikanti mill-plaċebo iżda kienet ferm inqas meta mqabbla ma’ pioglitazone (ara Tabella 5).

Tabella 5. Ir-riżultati fil-ġimgħa 52 fi studju kkontrollat bi plaċebo li qabbel Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil- ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa) ma’ pioglitazone 30 mg kuljum

(b’possibbiltà ta’ titrazzjoni għal 45 mg/kuljum) bħala terapija miżjuda f’pazjenti mhux adegwatament ikkontrollati fuq metformin + sulfonilurea (glimepiride 4 mg kuljum)

 

Eperzan

 

Pioglitazone +

 

30 mg/50 mg Darba

 

 

fil-ġimgħa +

Plaċebo +

Metformin

 

Metformin 1,500 mg

Metformin

1,500 mg

 

kuljum +

1,500 mg kuljum +

kuljum +

 

Glimepiride 4 mg

Glimepiride 4 mg

Glimepiride

 

kuljum

kuljum

4 mg kuljum

ITTa (N)

HbA1c (%)

 

 

 

Linja bażi (medja)

8.2

8.3

8.3

Tibdil fil-Ġimgħa 52b

-0.6

+0.33

-0.80

Differenza minn plaċebo + met +

-0.9 (-1.1, -0.7)c

 

 

glimb (95% CI)

 

 

 

Differenza minn pioglitazone +

0.3 (0.1, 0.4)

 

 

met + glimb (95% CI)

 

 

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil fil-Ġimgħa 52{ MQ}b

-0.4

-0.4

+4.4

Differenza minn plaċebo + met +

-0.03 (-0.9, 0.8)

 

 

glimb (95% CI)

-4.9 (-5.5, -4.2)c

 

 

Differenza minn pioglitazone +

 

 

met + glimb (95% CI)

 

 

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ‘l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

Żieda mal-insulina glargine

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, b’tikketta mikxufa, multiċentriku ta’ nuqqas ta’ inferjorità fuq 52 ġimgħa (n = 563). Dwar terapija ta’ sfond ta’ insulina glargine (li nbdiet f’10 unitajiet u

ġiet titrata għal 20 unità kuljum), Eperzan 30 mg taħt il-ġilda darba fil-ġimgħa (b’titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg jekk ma kienx hemm kontroll adegwat wara l-Ġimgħa 8) tqabbel ma’ prandial insulin lispro (mogħti kuljum waqt l-ikel, mibdi skont standard ta’ kura u titrat għall-effett). L-endpoint primarju kien it-tibdil fl- HbA1c mil-linja bażi fil-ġimgħa 26. Fil-Ġimgħa 26, id-doża medja ta’ kuljum ta’ insulin glargine kienet

ta’ 53 IU għal Eperzan u ta’ 51 IU għal lispro. Id-doża medja ta’ kuljum ta’ insulina lispro fil-Ġimgħa 26 kienet ta’ 31 IU, u f’Ġimgħa 52, 69% tal-pazjenti li ngħataw kura b’Eperzan kienu fuq 50 mg fil-ġimgħa. Fil-ġimgħa 26, id-differenza bejn il-kuri fl-HbA1c ta’ 0.2% għal Eperzan u insulina lispro laħqet il-marġini speċifikat minn qabel ta’ nuqqas ta’ inferjorità (0.4%). Il-kura b’Eperzan wasslet għal tnaqqis medju fil-piż għal Eperzan (-0.7 kg) meta mqabbla ma’ żieda medja fil-piż għal insulina lispro (+0.8 kg) u d-differenza bejn il-gruppi ta’ kura kienet statistikament sinifikanti (ara Tabella 6).

Tabella 6. Ir-riżultati fil-ġimgħa 26 fi studju li qabbel Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa) ma’ prandial insulin lispro bħala terapija miżjuda f’pazjenti mhux ikkontrollati adegwatament fuq insulina glargine weħidha

 

Eperzan

Insulin lispro

 

+

+

 

Insulina glargine

Insulina glargine

 

( 20 unità kuljum)

( 20 unità kuljum)

ITT a (N)

N = 282

N = 281

HbA1c (%)

 

 

Linja bażi (medja)

8.47

8.43

Tibdil fil-Ġimgħa 26b

-0.8

-0.6

Differenza minn insulina lispro b (95%

-0.2(-0.3, 0.0)

 

CI)

<0.0001

 

Valur p (nuqqas ta’ inferjorità)

 

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

30%

25 %

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil fil-Ġimgħa 26b

-0.7

+0.8

Differenza minn insulina lispro b (95%

-1.5 (-2.1, -1.0) c

 

CI)

 

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ‘l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

F’pazjenti li temmew l-istudju (52 ġimgħa), il-bidla medja aġġustata fil-linja bażi fl-HBA1c kienet ta’ -1.0% għal Eperzan (N = 121) u ta’ -0.9% għall-insulina lispro (N = 141). Il-bidla medja aġġustata fil-piż tal-ġisem mil-linja bażi fit-52 ġimgħa kienet ta’ -1.0 kg għal Eperzan (N = 122) u ta’ 1.7 kg għall-insulina lispro

(N = 141). Din id-dejta teskludi l-użu ta’ terapiji kontra d-dijabete permessi wara l-valutazzjoni tal-effikaċja jekk il-limiti gliċemiċi kienu nqabżu.

Studju attiv-ikkontrollat kontra insulina glargine bħala żieda ma’ metformin sulfonilurea

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat (2:1), b’tikketta mikxufa, ikkontrollat b’insulina glargine ta’ nuqqas ta’ inferjorità fuq 3 snin (n = 735). Dwar terapija fl-isfond ta’ metformin

1,500 mg kuljum (bi jew mingħajr sulfonilurea), Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa) ġie mqabbel ma’ insulina glargine (mibdija f’10 unitajiet u titrata kull ġimgħa skont l-informazzjoni dwar il-preskrizzjoni). L-endpoint primarju kien it-tibdil fl-HBA1c mil- linja bażi fil-ġimgħa 52. Id-doża tal-bidu totali ta’ kuljum ta’ insulina glargine kienet tvarja bejn 2 u 40 unità (doża medjana ta’ kuljum ta’ 10 unitajiet) u kienet tvarja bejn 3 u 230 unità (doża medjana ta’ kuljum ta’

30 unità) f’Ġimgħa 52. Id-doża medjana ta’ kuljum ta’ insulina glargine użata qabel salvataġġ ipergliċemiku kienet ta’ 10 unitajiet (firxa minn 2 sa 40 unità) fil-bidu tal-istudju u ta’ 30 unità (firxa minn 3 sa 230 unità) fil-Ġimgħa 52. F’Ġimgħa 156, 77% tal-pazjenti li rċevew kura b’Eperzan kienu titrati ’l fuq għal 50 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa. Id-differenza bejn il-kuri fl-HBA1c ta’ 0.1% (-0.04, 0.27) mil-linja bażi fil-ġimgħa 52 għal Eperzan u insulina glargine issodisfat il-marġini speċifikat minn qabel ta’ nuqqas ta’ inferjorità (0.3%) . Tnaqqis statistikament sinifikanti fil-piż tal-ġisem kien osservat għal Eperzan meta mqabbel ma’ żieda fil-piż tal-ġisem għall-insulina glargine u d-differenza fil-bidla fil-piż kienet statistikament sinifikanti (ara

Tabella 7).

Tabella 7. Ir-riżultati fil-ġimgħa 52 fi studju attiv-ikkontrollat li qabbel Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil- ġimgħa (b’possibbiltà ta’ titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg kull ġimgħa) ma’ insulina glargine (titrata fil-ġimgħa

skont l-informazzjoni dwar il-preskrizzjoni) bħala terapija miżjuda f’pazjenti mhux ikkontrollati adegwatament fuq metformin sulfonilurea
Eperzan

 

30 mg/50 mg Darba fil-

 

 

ġimgħa

Insulina glargine

 

Metformin (bi jew

Metformin (bi jew mingħajr

 

mingħajr sulfonilurea)

sulfonilurea)

ITTa (N)

HbA1c (%)

 

 

Linja bażi (medja)

8.28

8.36

Tibdil fil-Ġimgħa 52b

-0.7

-0.8

Differenza minn insulina glargineb (95% CI)

0.1(-0.04, 0.3)

 

Valur p (nuqqas ta’ inferjorità)

<0.0086

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil fil-Ġimgħa 52 b

-1.1

1.6

Differenza minn insulina glargineb (95% CI)

-2.6 (-3.2, -2.0) c

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ’l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

F’pazjenti li rċevew kura għal mill-inqas 104 ġimgħat, il-bidla medja aġġustata fil-linja bażi fl-HBA1c kienet ta’ -0.97% għal Eperzan (N = 182) u ta’ -1.04% għall-insulina glargine (N = 102). Il-bidla medja aġġustata fil-piż mil-linja bażi fil-ġimgħa 104 kienet ta’ -2.6 kg għal Eperzan (N = 184) u ta’ +1.4 kg għall-insulina glargine (N = 104). Din id-dejta teskludi l-użu ta’ terapiji kontra d-dijabete permessi wara l-valutazzjoni tal- effikaċja jekk il-limiti gliċemiċi kienu nqabżu.

Studju ikkontrollat attivament kontra liraglutide f’kombinazzjoni ma’ metformin, thiazolidinedione jew sulfonilurea (bħala monoterapija jew terapija doppja)

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, b’tikketta mikxufa, ikkontrollat b’liraglutide ta’ nuqqas ta’ inferjorità fuq 32-ġimgħa (N = 805). Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’titrazzjoni ‘l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa fil-Ġimgħa 6) tqabbel ma’ liraglutide 1.8 mg kuljum (titrat ‘il fuq minn 0.6 mg f’Ġimgħa 1 u 1.2 mg f’Ġimgħa 1 sa Ġimgħa 2) f’pazjenti mhux adegwatament ikkontrollati fuq monoterapija jew fuq terapija orali ta’ kombinazzjoni kontra d-dijabete (metformin, thiazolidinedione, jew sulphonylureas). L-endpoint primarju kien it-tibdil fl-HBA{ MQ}1c{ MQ} mil-linja bażi fil-ġimgħa 32. Il-kura b’Eperzan ma ssodisfatx il-marġni speċifikat minn qabel ta’ nuqqas ta’ inferjorità (0.3%) kontra liraglutide għall-HBA1c (ara Tabella 8).

Tabella 8. Riżultati ta’ prova ikkontrollat attivamenta ta’ Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa) kontra liraglutide 1.8 mg kuljum fil-ġimgħa 32a

 

Eperzan

 

 

30 mg/50 mg Darba fil-

Liraglutide

 

ġimgħa

1.8 mg Kuljum

Popolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata

(N)

 

 

HbA1c (%)

 

 

Linja bażi (medja)

8.2

8.2

Tibdil dil-Ġimgħa 32b

-0.8

-1.0

Differenza minn liraglutideb (95% CI)

0.2 (0.1, 0.3)

 

Valur p (nuqqas ta’ inferjorità)

p = 0.0846

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

42%

52%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil dil-Ġimgħa 32b

-0.6

-2.2

Differenza minn liraglutideb (95% CI)

1.55 (1.05, 2.06) c

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - l-aħħar osservazzjoni miġjuba ’l quddiem

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

Studju ikkontrollat attivament kontra sitagliptin f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2 u gradi differenti ta’ indeboliment renali

L-effikaċja ta’ Eperzan kienet ivvalutata fi studju randomizzat, bi blindaġġ doppju, ikkontrollat attivament fuq 52 ġimgħa fuq 486 pazjent b’indeboliment renali ħafif, moderat, u sever mhux adegwatament ikkontrollati fuq reġimen attwali ta’ dieta u eżerċizzju jew terapija oħra kontra d-dijabete. Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa jekk meħtieġ) tqabbel ma’ sitagliptin. Sitagliptin ingħata f’doża skont l-eliminazzjoni tal-kreatinina stmata mill-formula Cockcroft-Gault (100 mg kuljum f’indeboliment renali ħafif, 50 mg kuljum f’indeboliment renali moderat, u 25 mg kuljum f’indeboliment renali sever). L-endpoint primarju kien it-tibdil fl-HBA1c mil-linja bażi fil-ġimgħa 26. Il-kura b’Eperzan wasslet għal tnaqqis statistikament sinifikanti fl-HBA1c mil-linja bażi fil-Ġimgħa 26 meta mqabbel ma’ sitagliptin. It-tnaqqis medju aġġustat skont il-mudell fl-HBA1c mil-linja bażi b’Eperzan kien ta’ -0.80 (n = 125), -0.83 (n = 98), u -1.08 (n = 19) f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif (eGFR

60 sa 89 ml/min/1.73m2), moderat (eGFR 30 sa 59 ml/min/1.73m2), u sever (eGFR <30 ml/min/1.73 m2), rispettivament (ara Tabella 9).

Tabella 9. Ir-riżultati fil-ġimgħa 26 ġimgħa fi studju ta’ Eperzan 30 mg taħt il-ġilda fil-ġimgħa (b’titrazzjoni ’l fuq għal 50 mg fil-ġimgħa jekk meħtieġ) kontra sitagliptin (mogħti f’doża skont il-funzjoni renali) f’pazjenti bi gradi differenti ta’ indeboliment renali

 

Eperzan

Sitagliptin

 

30 mg/50 mg Darba fil-

 

 

ġimgħa

 

Popolazzjoni b’intenzjoni li tiġi

kkurata (N)

(125 ħafif, 98 moderat, 19

(122 ħafif, 99 moderata,

 

sever)a

15 severa)a

HbA1c (%)

 

 

Linja bażi (medja)

8.1

8.2

Tibdil fil-Ġimgħa 26b

-0.8

-0.5

Differenza minn sitagliptinb (95%

-0.3 (-0.5, -0.2)c

 

CI)

 

 

Proporzjon li laħqu HbA1c <7%

43%

31%

Piż tal-Ġisem (kg)

 

 

Linja bażi (medja)

Tibdil fil-Ġimgħa 26b

-0.8

-0.19

Differenza minn sitagliptinb (95%

-0.6 (-1.1, -0.1)c

 

CI)

 

 

aPopolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata - L-Aħħar Osservazzjoni Miġjuba ’L Quddiem (ITT-LOCF)

bMedja aġġustata

cP<0.05 għad-differenza fil-kura

Durabilità tal-kontroll gliċemiku

Id-durabilità tal-kontroll gliċemiku għal Eperzan maż-żmien relattiv għal klassijiet oħra ta’ aġenti kontra d- dijabete tat-tip 2 u plaċebo hija murija fil-Figura 1 bħala miżjud ma’ metformin.

Figura 1: Kurva Kaplan-Meier li turi d-durabilità tal-kontroll gliċemiku (imkejjel mill-ħin għas-salvataġġ) għal Eperzan, relattiva għal żewġ kontrolli attivi (sitagliptin u glimepiride) u plaċebo

Probability of Event

Page 1 of 1

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitagliptin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glimepiride

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albiglutide

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weeks ( Rescue Free )

assi x; Ġimgħat (Mingħajr Salvataġġ), assi y; Probabbiltà ta’ avveniment

Glukożju fil-plasma waqt is-sawm

Kura b’Eperzan waħdu jew f’kombinazzjoni ma’ wieħed jew żewġ prodott mediċinali orali kontra d-dijabete wasslet għal tnaqqis fil-glukożju fil-plasma waqt is-sawm mil-linja bażi meta mqabbla ma’ plaċebo ta’

1.3 għal 2.4 mmol / l. Ħafna minn dan it-tnaqqis kien osservat fl-ewwel ġimagħtejn ta’ kura.

Valutazzjoni kardjovaskulari: Meta-analiżi ta’ 9 studji kliniċi (8 studji ewlenin ta’ effikaċja u studju wieħed tal-fażi II tas-sejbien tad-doża) li damu għaddejjin sa 3 snin saret biex tevalwa s-sigurtà kardjovaskulari ta’ Eperzan (N=2,524) meta mqabbla mal-komparaturi kollha (N=2,583) f’dawn il-provi. Endpoint imsejjaħ MACE+ (avvenimenti kardijaċi avversi maġġuri plus) kien jinkludi kura l-isptar għal anġina instabbli flimkien mal-endpoints MACE (infart mijokardijaku akut, puplesija, u mewt CV). Il-proporzjon ta’ periklu għal Eperzan kontra l-komparaturi għal MACE+ kien ta’ 1.0 (95% CI 0.68, 1.49). Ir-rati ta’ inċidenza osservati għall-ewwel MACE+ kienu ta’ 1.2 u 1.1 avvenimenti kull 100 persuna-snin għal Eperzan kontra l- komparaturi kollha, rispettivament.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Eperzan f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta’ dijabete mellitus tat-tip 2 (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-għoti ta’ doża unika ta’ 30 mg taħt il-ġilda lil individwi bid-dijabete tat-tip 2, il-konċentrazzjonijiet massimi ntlaħqu 3 sa 5 ijiem wara l-għoti tad-doża b’konċentrazzjoni medja massima ta’ albiglutide (Cmax) ta’ 1.74 mcg/ml u erja medja taħt il-kurva għall-ħin-konċentrazzjoni (AUC) ta’ 465 mcg.h/ml. Il- konċentrazzjonijiet medji fi stat stabbli fil-ġimgħa wara l-għoti ta’ 30 mg jew 50 mg ta’ albiglutide taħt il- ġilda stmati fl-analiżi PK tal-popolazzjoni minn studji tal-fażi III fuq pazjenti kienu ta’ madwar 2.6 mcg/ml u 4.4 mcg/ml, rispettivament. Espożizzjonijiet fi stat stabbli jintlaħqu wara 3-5 ġimgħat ta’ għoti darba fil- ġimgħa. Espożizzjonijiet fil-livelli tad-doża ta’ 30 mg u ta’ 50 mg kienu konsistenti ma’ żieda proporzjonali fid-doża.Madankollu, f’voluntiera b’saħħithom wara l-50 mg il-konċentrazzjoni fi stat stabbli kienet ta’

7.39 µg/ml fil-jum 36, u għalhekk ogħla mill-analiżi PK tal-popolazzjoni prevista minn studji tal-fażi III fuq pazjenti. Espożizzjoni simili tinkiseb bl-għoti ta’ albiglutide taħt il-ġilda fl-addome, fil-koxxa, jew fil-parti ta’ fuq tad-driegħ.

Distribuzzjoni

L-istima medja tal-volum apparenti ta’ distribuzzjoni ta’ albiglutide wara l-għoti taħt il-ġilda hija ta’ 11-il litru. Peress li albiglutide huwa molekula bil-fużjoni tal-albumina, l-irbit mal-proteina fil-plasma ma ġiex ivvalutat.

Bijotrasformazzjoni

Albiglutide huwa proteina li r-rotta metabolika mistennija tiegħu hija d-degradazzjoni għal peptidi żgħar u aċidi amminiċi individwali permezz ta’ enzimi proteolitiċi preżenti kullimkien.

Eliminazzjoni

It-tneħħija medja apparenti ta’ albiglutide hija ta’ 67 ml/h b’half-life ta’ eliminazzjoni ta’ madwar 5 ijiem abbażi ta’ stimi mill-analiżi PK tal-popolazzjoni minn studji tal-fażi III fuq pazjenti u l-valuri mkejla.

Popolazzjonijiet Speċjali

Pazjenti b’indeboliment renali

F’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni inkluża prova tal-fażi III fuq pazjenti b’indeboliment renali ħafif, moderat u sever, l-espożizzjonijiet żdiedu b’madwar 30 sa 40% f’indeboliment renali sever meta mqabbla ma’ dawk osservati f’pazjenti dijabetiċi tat-tip 2 b’funzjoni renali normali. Barra minn hekk, studju ta’ farmakoloġija klinika wera espożizzjoni akbar simili għal pazjenti b’indeboliment renali moderat jew sever

jew dawk fuq emodijalisi meta mqabbla ma’ pazjenti mingħajr indeboliment renali. Dawn id-differenzi ma kinux meqjusa klinikament relevanti (ara sezzjoni 4.2 ).

Pazjenti b’insuffiċjenza epatika

L-ebda studji kliniċi ma saru biex jeżaminaw l-effetti ta’ indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetika ta’ Eperzan. Proteini terapewtiċi bħal albiglutide jiġu katabolizzati minn enzimi proteolitiċi distribwiti b’mod wiesa’, li mhumiex ristretti għat-tessut tal-fwied, għalhekk, tibdil fil-funzjoni tal-fwied mhux probabbli li jkollu xi effett fuq l-eliminazzjoni ta’ Eperzan (ara sezzjoni 4.2).

Sess

Abbażi tar-riżultati ta’ analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni, ma hemm l-ebda effett klinikament rilevanti tas-sess fuq it-tneħħija.

Razza u etniċità

Abbażi tar-riżultati ta’ analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni li kienet tinkludi pazjenti Kawkasi, Afrikani Amerikani/Afrikani, Asjatiċi u Ispaniċi/Mhux Ispaniċi, ir-razza u l-etniċità ma kellhom l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq il-farmakokinetika tat-tneħħija ta’ Eperzan.

Pazjenti Ġappuniżi wrew espożizzjonijiet madwar 30 sa 40% ogħla minn pazjenti Kawkasi, x’aktarx minħabba piż aktar baxx tal-ġisem. Dan l-effett ma kienx meqjus klinikament rilevanti.

Pazjenti anzjani (>65 sena)

L-età ma kellha l-ebda effett klinikament rilevanti fuq il-farmakokinetika ta’ albiglutide abbażi ta’ analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ individwi b’età minn 24 sa 83 sena (ara sezzjoni 4.2).

Il-piż tal-ġisem

Il-piż tal-ġisem ma għandu l-ebda effett klinikament rilevanti fuq l-AUC ta’ albiglutide barra mill-firxa ta’ 44 sa 158 kg. Żieda ta’ 20% fil-piż tal-ġisem wasslet għal żieda ta’ madwar 18.5% fit-tneħħija.

Popolazzjoni pedjatrika:

L-ebda dejta farmakokinetika ma hija disponibbli fuq pazjenti pedjatriċi.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Dejta mhux klinika ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin abbażi ta’ studji ta’ sigurtà farmakoloġika jew tossiċità b’dożi ripetuti. Peress li albiglutide huwa proteina rikombinanti, ma saru l-ebda studji dwar il- ġenotossiċità.

Fi studju fuq 52 ġimgħa fuq ix-xadini, kien hemm żieda żgħira fil-piż tat-tessut tal-frixa f’50mg/kg/ġimgħa (75 darba l-espożizzjoni klinika abbażi tal-AUC) assoċjata ma’ ipertrofija taċ-ċelluli aċinari. żieda żgħira fl- għadd taċ-ċelluli islet kienet osservata wkoll. It-tibdil fil-frixa ma kienx assoċjat ma’ abnormalitajiet istomorfoloġiċi jew evidenza ta’ żieda fil-proliferazzjoni.

Ma saru l-ebda studji dwar il-karċinoġeniċità b’albiglutide minħabba immunoġeniċità f’annimali gerriema. Tumuri taċ-ċelluli C tat-tirojde kienu osservati fi studji tal-karċinoġeniċità fuq sentejn fuq annimali gerriema b’agonisti oħra tar-riċettur GLP-1. Żieda fil-livelli ta’ calcitonin fis-serum kienu assoċjati mal-iperplażja taċ- ċelluli C tat-tirojde u tumuri osservati fi studji fuq annimali gerriema ma’ dawn l-aġenti l-oħra. Albiglutide ipproduċa wkoll żidiet dipendenti fuq id-doża fil-livelli ta’ calcitonin fis-serum fi studju ta’ 21 jum fil- ġrieden, li jissuġġerixxi li t-tumuri tat-tirojde f’annimali gerriema huma possibilità teoretika għal albiglutide ukoll. Ma kien hemm ebda sejba relatati ma’ albiglutide fit-tirojde ta’ xadini li ngħataw sa 50 mg/k/ġimgħa għal 52 ġimgħa (75 darba l-espożizzjoni klinika abbażi tal-AUC). Ir-rilevanza klinika tat-tumuri taċ-ċelluli C tat-tirojde osservati fl-annimali gerriema mhijiex magħrufa.

Fi studji tossikoloġiċi fuq ir-riproduttiva b’albiglutide fil-ġrieden, ma kien hemm l-ebda effetti fuq it- tgħammir jew fuq il-fertilità f’dożi sa 50 mg/kg/kuljum (f’multiplu baxx ta’ espożizzjoni klinika). Tnaqqis fiċ-ċikli estruwi kien osservat f’50 mg/kg/kuljum, doża assoċjata ma’ tossiċità materna (telf fil-piż tal-ġisem u tnaqqis fil-konsum tal-ikel). Effetti fuq l-iżvilupp embriju-fetali (letalità embriju-fetali u varjazzjonijiet

skeletali) kienu osservati f’50 mg/kg/kuljum (f’multiplu baxx ta’ espożizzjoni klinika). Frieħ ta’ ġrieden li ngħataw doża b’50 mg/kg/ kuljum matul l-organoġenesi kellhom tnaqqis fil-piż matul il-perjodu pre-ftim (li rkupra wara l-ftim), deidratazzjoni u kesħa, u dewmien fis-separazzjoni balanoprepuzjali. Ma dehru l-ebda effetti f’5 mg/kg/kuljum (f’espożizzjonijiet simili għall-espożizzjoni klinika).

Fi studji tal-iżvilupp qabel u wara t-twelid fil-ġrieden li ngħataw albiglutide waqt it-tqala jew waqt it- treddigħ, tnaqqis fil-piż tal-ġisem qabel il-ftim tal-frieħ F1 kien osservat f’ 1 mg/kg/kuljum (f’espożizzjonijiet taħt l-espożizzjoni klinika). It-tnaqqis fil-piż tal-ġisem F1 reġa’ lura wara l-ftim ble ċċezzjoni ta’ nisa F1 minn ommijiet li qabel it-twelid (tmiem tal-ġestazzjoni għal 10 ijiem wara l-ħlas)

kienu rċevew kura b’ 5 mg/kg/kuljum bl-ebda effetti oħra fuq l-iżvilupp. Livelli traċċa ta albiglutide nstabu fil-plażma tal-frieħ. Mhuwiex magħruf jekk it-tnaqqis fil-piż tal-ġisem tal-frieħ kienx ikkawżat minn effett dirett ta’ albiglutide fuq il-ferħ jew sekondarju għall-effetti fuq l-omm.

Żieda fil-mortalità u l-morbidità dehru fid-dożi kollha ({ MQ}1 mg/kg/kuljum) fil-ġrieden nisa li kienu qed ireddgħu fi studji tal-iżvilupp qabel u wara t-twelid. Mortalitajiet ma kinux osservati fi studji tossikoloġiċi preċedenti fuq ġrieden li ma kinux qed ireddgħu jew mhux tqal, u lanqas fuq ġrieden tqal. Dawn is-sejbiet huma konsistenti mas-sindromu lactational ileus li ġie rapportat qabel fil-ġrieden. Peress li l-istress relattiv tad-domanda għall-enerġija waqt it-treddigħ huwa ħafna aktar baxx fil-bnedmin milli fil-ġrieden u l-bnedmin għandhom riservi kbar ta’ enerġija, il-mortalitajiet osservati fil-ġrieden li kienu qed ireddgħu mhumiex meqjusa rilevanti għall-bniedem.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab għal soluzzjoni għal injezzjoni:

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Disodium phosphate, anhydrous

Trehalose dihydrate

Mannitol (E421)

Polysorbate 80

Solvent:

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibblitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibilità, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tlett snin.

Wara r-rikostituzzjoni, il-pinna għandha tintuża fi żmien 8 sigħat. Uża l-pinna immedjatament wara li l-labra tiġi mehmuża inkella s-soluzzjoni tista’ tinxef ġewwa l-labra u timblokkaha .

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ f’temperatura ta’ 2 C sa 8 C. Tagħmlux fil-friża.

Il-pazjenti jistgħu jaħżnu l-pinen f’temperatura ambjentali, li ma taqbiżx it-30 C, għal mhux aktar minn total ta’ 4 ġimgħat qabel l-użu. Fit-tmiem ta’ dan il-perjodu l-pinna għandha tintuża jew tintrema.

Għaż-żmien kemm idum tajjeb il-prodott rikostitwit, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ b’żewġ Kompartimenti (DCC) magħmul minn kanna tal-ħġieġ tat-Tip 1 issiġillat b’tappijiet tal- lasktu bromobutyl u diska għall-għeluq tal-gomma tal-bromobutyl magħluqa f’għatu tal-polypropylene tat- tip snap on . Kull skartoċċ jiġi assemblat f’injettur pinna (pinna) tal-plastik li tintu ża darba biss u tintrema

Kull pinna tagħti do ża unika ta’ 30 mg jew 50 mg ta’ Eperzan f’volum ta’ 0.5 ml.

Daqsijiet tal-pakkett

Kartuna ta’ 4 pinen b’doża unika u 4 labar tal-pinna.

Pakkett multiplu li fih 12-il pinna ta’ doża waħda u 12-il labra tal-pinen (3 pakketti ta’ 4 pinen u 4 labriet).

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-użu

Eperzan li jkun ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Spezzjona l-pinna biex tiżgura li l-numru ‘1’ jkun viżibbli fit-tieqa tan-numru. Tużax il-pinna jekk in-numru ‘1’ ma jkunx qed jidher.

Rikostituzzjoni u l-għoti mill-pazjent

Struzzjonijiet sħaħ għar-rikostituzzjoni u l-għoti li għandhom jintużaw mill-pazjent huma pprovduti fis- sezzjoni Struzzjonijiet għall-Użu tal-Fuljett ta’ Tagħrif.

Agħti struzzjonijiet lill-pazjent biex jaqra l-Istruzzjonijiet sħaħ għall-użu inkluż il-Mistoqsijiet u t-Tweġibiet qabel tibda t-terapija u rreferi lura għall-istruzzjonijiet sħaħ għall-użu kull darba qabel tinjetta d-doża.

Metodu alternattiv ta’ rikostituzzjoni (għall-użu mill-professjonali tal-kura tas-saħħa biss):

L-Istruzzjonijiet għall-Użu li jinsabu fil-Fuljett ta’ Tagħrif jipprovdu direzzjonijiet biex il-pazjent jistenna kwarta għall-pinna ta’ 30 mg u nofs siegħa għall-pinna ta’ 50 mg wara li t-trab lijofilizzat u d-dilwent jiġu mħallta biex tiġi żgurata rikostituzzjoni. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jistgħu jużaw il-metodu alternattiv ta’ rikostituzzjoni li ġej li jippermetti aktar xoljiment rapidu. Minħabba li dan il-metodu jiddependi fuq tidwir xieraq u spezzjoni viżiva tas-soluzzjoni, huwa maħsub biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Spezzjona l-pinna għal ‘1’ fit-tieqa tan-numru u d-data ta’ skadenza. Segwi l-istruzzjonijiet biex iddawwar l- iskartoċċ sakemm in-numru ‘2’ jidher fit-tieqa tan-numru u jinstema “klikk”. Dan iħallat id-dilwent fil- kompartiment ta’ wara tal-iskartoċċ mat-trab lijofilizzat fil-kompartiment ta’ quddiem. Bl-iskartoċċ ċar jipponta ’l fuq, dawwar il-pinna bil-mod għal minuta. Evita li tħawwad peress li dan jista’ jwassal għal formazzjoni ta’ ragħwa. Spezzjona, u tkompli dawwar il-pinna sakemm it-trab kollu jkun inħall. Xoljiment komplet għall-pinna ta’ 30 mg normalment iseħħ fi żmien 2 minuti iżda jista’ jieħu sa 5 minuti, kif ikkonfermat minn spezzjoni viżiva għal soluzzjoni ċara mingħajr frak. Xoljiment komplet għall-pinna

ta’ 50 mg normalment iseħħ fi żmien 7 minuti iżda jista’ jieħu sa 10 minuti. Ammont żgħir ta’ fowm fil-wiċċ tas-soluzzjoni fit-tmiem tar-rikostituzzjoni huwa normali. Wara r-rikostituzzjoni, kompli ssegwi l-passi fl- istruzzjonijiet għall-użu biex twaħħal il-labra, tipprajmja l-injettur pinna u tagħti l-injezzjoni.

Uża Eperzan biss jekk ikun soluzzjoni safra ċara u ma jkunx fih frak.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Trading Services Limited,

Currabinny,

Carrigaline,

County Cork, L-Irlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/908/001

EU/1/13/908/002

EU/1/13/908/003

EU/1/13/908/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TAT-TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Marzu 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea tal- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati