Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fasturtec (rasburicase) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AF07

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFasturtec
Kodiċi ATCV03AF07
Sustanzarasburicase
ManifatturSanofi-aventis groupe  

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fasturtec 1.5 mg/ml trab u solvent għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Fasturtec huwa enzima rikombinata ta’ urate-oxidase, prodotta minn razza ta’ Saccharomyces cerevisiae ġenetikament modifikata. Rasburicase hija proteina tetramerika, b’subunitajiet identiċi, ta’ massa molekulari ta’ madwar 34 kDa.

Wara r-rikostituzzjoni, 1 ml ta’ Fasturtec konċentrat fih 1.5 mg ta’ rasburicase.

1 mg tikkorrispondi għal 18.2 EAU*.

*Unità waħda t’attività enzimali (EAU) tikkorrispondi għal attività enzimali li tittrasforma 1 µmol ta’ aċidu uriku f’allantoina kull minuta taħt il-kundizzjonijiet applikabbli: +30 °Ċ ±1 °Ċ TEA pH 8.9 baffer.

Għal-lista kompleta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (trab għal konċentrat sterili).

It-trab huwa taħt għamla ta’ pritkuna sħiħa jew miksura ta’ kulur abjad għal offwajt. Is-solvent huwa likwidu mingħajr kulur u ċar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Għat-trattament u profilassi ta’ stat akut ta’ livell għoli ta’ aċidu uriku fid-demm, biex jimpedixxi l- iżvilupp ta’ insuffiċjenza renali akuta, fl-adulti, fit-tfal u fl-adolexxenti (ta’ etajiet minn 0 sa 17-il sena) li għandhom tumur malinn tad-demm, b’tumur kbir jew estensiv, u f’riskju li jiżviluppaw diżintegrazzjoni mgħaġġla tat-tumur jew nixfa tat-tumur, fil-bidu tal-kimoterapija.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Fasturtec għandu jintuża immedjatament qabel u fil-bidu biss tal-kimoterapija, għax fil-preżent, m’hemmx data biżżejjed biex korsijiet ripetuti ta’ trattament ikunu irrakkomandati.

Id-doża irrakkomandata ta’ Fasturtec hija ta 0.20 mg/kg/jum. Fasturtec jingħata darba kuljum, permezz ta’ infużjoni fil-vini tul 30 minuta, f’50 ml ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) (ara sezzjoni 6.6).

It-tul ta’ żmien tal-kura bil-Fasturtec tista’ tkun ta’ 7 jiem, imsejsa fuq l-immoniteraġġ tal-livelli ta’ l- aċidu uriku fil-plażma u fuq il-ġudizzju kliniku.

Popolazzjoni pedjatrika

Peress li m’hemmx bżonn ta’ xi aġġustament, id-doża rrakkomandata hija ta’ 0.20 mg/kg/ġurnata.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku: M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Fasturtec għandu jingħata taħt is-sorveljanza ta’ tabib imħarreġ fil-kimoterapija tat-tumuri malinni tad-demm.

Meta jingħata rasburicase m’hemmx bżonn ta’ bidla fil-ħin jew fl-iskeda ta’ l-introduzzjoni tal- kimoterapija li tnaqqas in-numru taċ-ċelluli.

Is-soluzzjoni ta’ rasburicase trid tingħata bħala infuzzjoni f’perijodu ta’ 30 minuta. L-infużjoni tas- soluzzjoni ta’ rasburicase trid tingħata minn kateter għal ġol-vini, separat minn dak użat għall- infużjoni tas-sustanzi mediċinali kimoterapewtiċi, biex tkun eliminata kull possibbiltà ta’ nuqqas ta’ inkompattibbiltà bejn il-prodotti. Jekk mhux possibbli li jintuża kateter għal ġol-vini differenti, il-pajp għandu jiġi ifflaxjat b’ soluzzjoni ta’ salina bejn l-infużjoni tal-prodotti kimoterapewtiċi u rasburicase. Għal istruzzjonijiet fuq rikostituzzjoni u dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

Peress li rasburicase jista’ jiddegrada l-aċidu uriku in vitro, miżuri speċjali għandhom jittieħdu waqt l- immaniġġar ta’ kampjuni tal-plażma meta jitkejjel il-livell ta’ l-aċidu uriku, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1

In-nuqqas ta’ G6PD u mard metaboliku cellulari ieħor, li huma magħrufin li jikkawżaw l-anemija emolitika.Hydrogen peroxide hija prodott sekondarju fil-bidla ta’ l-aċidu uriku għall-allantoina. Biex tkun ipprevenuta l-possibbiltà ta’ l-anemija emolitika indotta mill-hydrogen peroxide, rasburicase hija kontra-indikata f’pazjenti b’dawn il-kondizzjonijiet.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Rasburicase bħal proteini oħra, ghandha l-potenzjal li tinduċi reazzjonijiet allerġiċi fil-bniedem, bħal anafilassi, li tinkludi xokk anafilattiku, b’avveniment li jista’ jkun fatali. L-esperjenza klinika b’ Fasturtec turi li l-pazjenti għandhom ikunu immoniterjati sew għall-iżvilupp ta’ effetti ta’ natura allerġika mhux mixtieqa, specjalment reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva severa li jinkludu l- anafilassi (ara sezzjoni 4.8). F’każ ta’ reazzjoni allerġika severa, it-trattament għandu jitwaqqaf immedjatament u permanentement u r-rimedji terapewtiċi jinbdew.

Trid tittieħed il-kawtela f’pazjent bi storja ta’ forom ta’ allerġija ġenetikament predisposta.

Fil-preżent, m’hemmx data biżżejjed fuq pazjenti li qed ikunu jerġgħu ttrattati biex jistgħu jiġu rrakkomandati korsijiet ripetuti ta’ kura. L-antikorpi kontra rasburicase nstabu f’pazjenti ttrattati, u voluntiera b’saħħithom li ngħataw rasburicase.

Il-metemoglobinemija ġiet irrapportata f’pazjenti li ħadu Fasturtec. Fasturtec għandu jitwaqqaf immedjatament u permanentement f’dawk il-pazjenti li jiżviluppaw il-metemoglobinemija, u għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa (ara sezzjoni 4.8).

L-emolisi ġiet irrapportata f’pazjenti li rċevew Fasturtec. F’każijiet bhal dawn, it-trattament għandu jitwaqqaf immedjatament u permanentement, u għandhom jittieħdu il-miżuri xierqa (ara sezzjoni 4.8).

Meta Fasturtec jingħata, dan inaqqas il-livelli ta’ l-aċidu uriku ’l isfel minn dawk normali u b’dan il- mekkaniżmu jnaqqas il-possibbiltà ta’ l-iżvilupp ta’ insuffiċjenza renali dovut għal depożitu ta’

kristalli ta’ l-aċidu uriku fit-tubuli renali, bħala konsegwenza ta’ livelli għolja, aktar minn normal, ta’ l-aċidu uriku fid-demm. Id-diżintegrazzjoni tat-tumur jista’ ukoll iwassal għal livelli għolja ta’ fosfat, potassju u l-kalċju. Fasturtec mhux direttament effettiv fit-trattament ta’ dawn l-abnormalitajiet.

Għalħekk, il-pazjenti jridu jkunu immoniterjati sew.

Fasturtec ma ġiex investigat f’pazjenti b’livell għoli ta’ acidu uriku fid-demm aktar minn dak normali, fil-kuntest ta’ dak il-grupp ta’ mard ikkaratterizzat minn proliferazzjoni tat-tessut tal-mudullun.

Biex jiġi assikurat il-kejl eżatt tal-livell ta’ l-aċidu uriku fil-plażma, waqt it-trattament b’Fasturtec, huwa meħtieġ li tkun segwita proċedura stretta fl-immaniġġjar tal-kampjun (ara sezzjoni 6.6).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma sarux studji ta’ interazzjoni. Peress li rasburicase hija enzima fiha innifisha, huwa improbabbli li tkun involuta f’interazzjoni ma’ medicina oħra.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif dwar l-użu ta’ rasburicase f’nisa tqal. Ir-riżultati mill-istudji fuq il-bhejjem ma setgħux jiġu użati minħabba li fil-mudelli ta’ bhejjem li normalment jintużaw ssoltu ikun hemm diġà l- presenza ta’ urate oxidase endoġenu. Peress li ma jistgħux jiġu esklużi effetti teratoġeniċi ta’ rasburicase, Fasturtec għandu jintuża biss fit-tqala jekk verament neċessarju. Fasturtec mhux irrakkomandat għan-nisa fl-età li jista’ jkollhom it-tfal u li mhumiex jużaw xi kontraċezzjoni.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk rasburicase jgħaddix fil-ħalib tal-mara. Peress li huwa proteina, id-doża fit-tarbija hija mistennija li tkun vera żgħira. Waqt il-kura b’Fasturtec, il-vantaġġ tat-treddigħ għandu jiġi mwieżen kontra l-possibbiltà tar-riskju għat-tarbija.

Fertilità

M’hemmx studji dwar l-effett ta’ rasburicase fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Fasturtec jingħata flimkien mal-kimoterapija intiża biex tnaqqas in-numru ta’ċelluli ta’ tumuri malinni avvanzati, għalhekk, il-kawżalità ta’ ġrajjiet avversi hija diffiċili li tkun assessjata mħabba l-piż sinifikanti tal-ġrajjiet avversi mistennija mill-marda innifisha u t-trattament tagħha.

L-aktar reazzjonijiet avversi rrapportati b’mod komuni kienu dardir, rimettar, uġigħ ta’ ras, deni u dijarea.

Fi provi klinici, il-mard ematologiku bħall-emolisi, l-anemija emolitika, u l-metemoglobinemija, mhux komunement ikkawżati minn Fasturtec. Id-diġestjoni enzimatika ta’ rasburicase fuq l-aċidu uriku, li jinbidel fl-allantoina u jipproduċi hydrogen peroxide u l-anemija emolitika, jew il-metemoglobinemija, deheret f’ċerti gruppi riskjużi tal-popolazzjoni, bħal dawk li jbatu minn nuqqas ta’ G6PD.

Reazzjonijiet avversi, possibbilment attribwiti għal Fasturtec, kienu rrapportati fi provi kliniċi; ara l- lista elenkata hawn taħt, ikklassifikati skont l-organi u l-frekwenza. Skont il-konvenzjoni MedDRA, il-

frekwenzi huma mfissra kif ġej: komuni ħafna (1/10); komuni (1/100 sa <1/10); mhux komuni

(1/1,000 sa <1/100), rari (1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Sistema tal-

Komuni

Komuni

 

 

Mhux komuni

Rari

Mhux

klassifika tal-

ħafna

 

 

 

 

 

magħruf

organi

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

 

 

- Emolisi

 

 

demm u tas-

 

 

 

- Anemija emolitika

 

 

sistema

 

 

 

-

 

 

 

limfatika

 

 

 

Metemoglobinemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distubi fis-

 

-Allerġija

/

- Reazzjonijiet

-Anafilassi

- Xokk

sistema immuni

 

reazzjonijiet

severi ta’ sensittività

 

anafilattiku*

 

 

allerġiċi

 

eċċessiva

 

 

 

 

(raxx

u

 

 

 

 

 

 

urtikarja)

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

- Uġigħ ta’

 

 

-

Konvulżjoni**

 

- Ġbid

sistema nervuża

ras +

 

 

 

 

 

involontarju

 

 

 

 

 

 

 

tal-muskolu**

Disturbi

 

 

 

-

Ipotensjoni

 

 

vaskulari

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

-

Bronkospażmu

- Rinite

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

- Dijarea +

 

 

 

 

 

 

gastrointestinali

- Rimettar++

 

 

 

 

 

 

 

- Dardir++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

- Deni++

 

 

 

 

 

 

ġenerali u

 

 

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

*Xokk anafilattiku li jinkludi avveniment li jista’ jkun fatali

**Mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V

4.9Doża eċċessiva

Minħabba l-mekkaniżmu ta’ kif jaħdem Fasturtec, doża eċċessiva twassal ghall-livelli baxxi jew assenti ta’ l-aċidu uriku fil-plażma u formazzjoni aktar ta’ hydrogen peroxide. Għalhekk, il-pazjenti maħsuba li rċevew doża eċċessiva għandhom ikunu mmoniterjati għall-emolisi, u għandhom jittieħdu l-miżuri ġenerali ta’ sostenn peress li m’hemmx antidot speċifiku magħruf għal Fasturtec.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini detossifikanti għat-trattament kontra n-neoplażmi, kodiċi

ATC: V03AF07.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fil-bniedem, l-aċidu uriku huwa l-prodott finali fil-proċess kataboliku tal-purini. Il-livelli għolja u akuti ta’ l-aċidu uriku fil-plażma, dovuti għad-diżintegrazzjoni ta’ numri kbar ta’ ċelluli malinni waqt il-kimoterapija riduttiva ċellulari, jistgħu jwasslu għall-indeboliment tal-funzjoni renali u nsuffiċjenza renali, li huwa dovut ghad-depożitu ta’ kristalli ta’ l-aċidu uriku fit-tubuli renali. Rasburicase huwa tip ta’ mediċina qawwija ħafna, li tattakka l-aċidu uriku permess ta’ katalisi ossidattiva enzimatika, li twassal fil-bidla ta’ l-aċidu uriku fl-allantoina, prodott li jinħall fl-ilma, u li jitneħħa faċilment fl-urina ġejja mill-kliewi.

L-ossidazzjoni enzimatika ta’ l-aċidu uriku jwassal għall-ifformar stojkjometriku ta’ hydrogen peroxide. Iż-żieda ta’ hydrogen peroxide, fuq il-livelli ambjentali, jista’ jitneħħa permezz t’antiossidanti naturali, li jinsabu fil-ġisem, u l-uniku riskju żejjed huwa l-emolisi f’dawk li għandhom nuqqas ta’ G6PD, u pazjenti li jbatu minn anemija ereditarja.

F’voluntiera b’saħħithom, kien innotat tnaqqis fil-livelli ta’ l-aċidu uriku fil-plażma, li kien jidher ċar li huwa relatat mad-daqs tad-doża użata, ġewwa firxa ta’ 0.05 mg/kg sa 0.20 mg/kg ta’ Fasturtec.

Effikaċja klinika u sigurtà

F’studju randomised komparattiv fil-fażi III, magħmul f’52 pazjent pedjatriku, 27 pazjent ġew ikkurati b’rasburicase bid-doża rakkomandata ta’ 0.20 mg/kg/jum, mogħti minn ġol-vini, għal 4 sa 7 ijiem (< 5 snin: n=11; 6-12-il sena: n=11; 13-17-il sena: n=5) u 25 pazjent ikkurati b’dożi ta’ kuljum ta’ allopurinol għal 4 sa 8 ijiem. Ir-riżultati wrew li Fasturtec, meta mqabbel ma’ allopurinol, kellu azzjoni sinifikament aktar qawwija u bikrija. Wara 4 sigħat mit-teħid ta’ l-ewwel doża, kien hemm differenza sinifikanti fil- medja perċentwali tal-bidla minn dik bażika, fil-livell ta’ l-aċidu uriku fil-plażma (p < 0.0001), fil- grupp li ħa Fasturtec (-86.0%), meta mqabbel ma’ dak il-grupp li ħa allopurinol (-12.1%).

Il-ħin li jrid jgħaddi, biex il-livelli ta’ l-aċidu uriku jinżlu għan-normal, f’dawk il-pazjenti li għandhom livelli għoljin fid-demm, huwa ta’ erba’ sigħat b’Fasturtec u 24 sigħa b’allopurinol. Addizzjonalment, dan il-kontroll ta’ malajr fil-livell ta’ l-aċidu uriku, f’dan il-grupp, huwa akkompanjat ma’ titjib fil- funzjoni renali. Bħala konsegwenza, dan jirriżulta f’eskrezzjoni effiċjenti mill-ġisem taż-żieda fil- fosfat tas-serum, li jwassal għall-prevenzjoni ta’ aktar tnaqqis fil-funzjoni renali, mid-depożitu tal- kalċju/fosfru.

F’studju open-label, magħmul b’mod arbitrarju (1:1:1) u li sar f’ċentri differenti, 275 pazjent adult, b’lewkimja u limfoma u f’riskju li jkollhom livell għoli ta’ aċidu uriku fid-demm u ta’ tumour lysis syndrome (TLS), ġew ikkurati jew b’rasburicase b’doża ta’0.2 mg/kg/ġurnata, minn ġol-vini, għal 5 ijiem (fergħa A: n=92), jew b’rasburicase b’doża ta’ 0.2 mg/kg/ġurnata, minn ġol-vini, mill-ewwel

ġurnata sat-3 ġurnata imbagħad tkompli b’allopurinol mill-ħalq b’doża ta’ 300 mg darba kuljum mit- 3 ġurnata sal-5 ġurnata (il-koinċidenza fit-3 ġurnata: rasburicase u allopurinol jingħataw b’madwar 12- il siegħa il-bogħod minn xulxin) (fergħa B: n=92), jew allopurinol b’doża ta’ 300 mg darba kuljum għal 5 ijiem (fergħa Ċ: n=91). Ir-rata ta’ rispons għall-aċidu uriku (il-persentaġġ ta’ pazjenti b’livelli ta’ aċidu uriku fil-plażma ≤7.5 mg/dl mit-3 ġurnata sas-7 ġurnata wara li tinbeda l-kura kontra l-livell għoli ta’ aċidu uriku fid-demm) kien ta’ 87% fil-fergħa A, 78% fil-fergħa B, u 66% fil-fergħa Ċ. Ir- rata ta’ rispons fil-fergħa A kienet ogħla minn dik fil-fergħa C b’mod sinifikanti (p=0.0009); ir-rata ta’ rispons kienet ogħla fil-fergħa B meta mqabbla mal-fergħa Ċ għalkemm din id-differenza ma kinitx statistikament sinifikanti. Il-livelli tal-aċidu uriku kienu <2 mg/dl f’96% tal-pazjenti fiż-żewġ fergħat li kellhom rasburicase u f’5% tal-pazjenti fil-fergħa ta’ allopurinol, wara 4 sigħat mid-doża tal-ewwel ġurnata. Ir-riżultati ta’ sigurtà fil-pazjenti kkurati b’Fasturtec fl-Studju EFC4978 kienu konsistenti mal-profil ta’ avvenimenti avversi li dehru f’studji kliniċi preċedenti, fejn il-parti l-kbira tal-pazjenti kienu dawk pedjatriċi.

Fi studji kliniċi pivitali, 246 pazjent pedjatriku (età medja ta’ 7 snin, marġni ta’ etajiet minn 0 sa 17) ġew ittrattati bi rasburicase f’dożi ta’ 0.15 mg/kg/jum jew 0.20mg/kg/jum għal 1 sa 8 ijiem (prinċipalment 5 sa 7 ijiem). Riżultati fuq l-effikaċja ‘229 pazjent li setgħu jiġu evalwati,urew rata ta’ rispons totali (normalizzazzjoni tal-livelli ta’ l-aċidu uriku fil-plażma) ta’ 96.1%. Ir-riżultati tas- sigurta’ fuq 246 pazjent kienu konsistenti mal-profil tar-reazzjonijiet avversi fil-popolazzjoni totali. Fi studji tas-sigurta’ fuq tul taż-żmien, analiżi tad-data minn 867 pazjent pedjatriku (età medja ta’

7.3 snin, marġni ta’ etajiet minn 0 sa 17) trattati bi rasburicase f’doża ta’ 0.20 mg/kg/jum minn 1 sa 24 jum (prinċipalment 1 sa 4 ijiem) uriet konsistenza mar-riżultati ta’studji kliniċi pivitali fuq-sigurta’ u effikaċja.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ rasburicase ġiet evalwata f’pazjenti kemm pedjatriċi kif ukoll adulti li qed ibatu minn lewkimja, limfoma jew tumuri malinni ematoloġiċi oħra.

Assorbiment

Wara l-infużjoni ta’ rasburicase f’doża ta’ 0.20 mg/kg/jum, il-konċentrazzjoni fissa tintlaħaq fit-tieni jew fit-tielet jum.Ġiet osservata akkumulazzjoni minima ta’ rasburicase (<1.3 darbiet) bejn l-ewwel u l-ħames ġurnata ta’ dożaġġ.

Distribuzzjoni

F’pazjenti pedjatriċi, il-volum medju ta’ distribuzzjoni kien bejn 110 - 127 ml/kg u bejn 75.8 sa 138 ml/kg f’pazjenti adulti, rispettivament, li huwa komparabbli mal-volum vaskulari fisjoloġiku.

Metaboliżmu

Rasburicase hija proteina u għalhekk: 1) mhix mistennija li taqbad mal-proteini, 2) id-degradazzjoni metabolika hija mistennija li issegwi fil-linja ta’ proteini oħra, i.e. idrolisi tal-peptide 3) u mhux probabbli li tkun involuta f’interazzjonijiet ma’ sustanzi mediċinali oħra.

Eliminazzjoni

It-tneħħija ta’ rasburicase kienet ta’ madwar 3.5 ml /siegħa/kg. Il-medja tal-half-life terminali kienet simili bejn il-pazjenti pedjatriċi u dawk adulti u kienet tvarja bejn 15.7 u 22.5 sigħat.It-tneħijja hija aktar mgħaġġla (madwar 35%) fit-tfal u l-adoloxxenti, meta mqabbla ma’ l-adulti, bil-konsegwenza li hemm anqas espożizzjoni sistemika. L-eliminazzjoni renali ta’ rasburicase hija meqjusa bħala mezz minuri fit-tneħħija ta’ rasburicase mill-ġisem.

Popolazzjonijiet speċjali ta’ pazjenti

Fl-adulti (> mill-età ta’ 18-il sena), l-età, is-sess, il-livell bażilari tal-enzimi tal-fwied u t-tneħħija tal- kreatinina ma kellhom ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ rasburicase. Meta sar tqabbil bejn studji, intwera li wara l-għoti ta’ rasburicase f’dożi ta’ 0.15 jew 0.2 mg/kg, il-valuri medji ġeometriċi tat- tneħħija, nnormalizzati skont il-piż tal-ġisem, kienu madwar 40 % inqas f’pazjenti Ġappuniżi (n=20) milli f’pazjenti Kawkażi (n=26).

Peress li l-metaboliżmu huwa mistenni li jsir permess ta’ l-idrolisi tal-peptide, indeboliment fil- funzjoni tal-fwied mhux mistenni li jaffetwa l-komportament farmakokinetiku.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Informazzjoni mhux klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni, uriet li m’hemmx riskju speċjali fil-bniedem. L- interpretazzjoni ta’ l-istudji mhux kliniċi hija mxekkla mill-preżenza ta’ l-enzima urate oxidase li tinsab fil-ġisem b’mod naturali, f’sistema standardiżżata fl-annimali.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Trab: alanine mannitol

disodium phosphate dodecahydrate disodium phosphate dihydrate

sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Solvent: poloxamer 188

ilma għall-injezzjoni

6.2Inkompatibbilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti medicinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

Is-soluzzjoni ta’ rasburicase trid tingħata permezz ta’ infużjoni minn kateter għal ġol-vini, separat minn dak użat ghall-infużjoni tas-sustanzi mediċinali kimoterapewtiċi, biex tkun eliminata kull possibbiltà ta’ inkompatibilità ma’ mediċini oħra. Jekk l-użu ta’ pajp separat mhux possibbli, il-kateter għal ġol-vini irid jiġi ifflaxjat b’soluzzjoni ta’ salina bejn l-infużjoni tas-sustanza kimoterapewtika u dik ta’ rasburicase.

M’ghandux jintuża filtru għall-infużjoni.

M’għandhiex tintuża soluzzjoni tal-glukosju biex tiddilwi, dovut għal inkompatibilità potenzjali.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Wara li jkun rikostitwit jew dilwit, l-użu immedjat huwa rrakkomandat. Madankollu, l-istabbilità tal- prodott fl-użu ntwera ghal 24 siegħa bejn +2°Ċ u 8°Ċ.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Trab fil-kunjett: aħżen fi friġġ (2°Ċ – 8°Ċ).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni jew d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fasturtec huwa ipprovdut f’pakkett ta’:

3 kunjetti ta’ 1.5 mg rasburicase u 3 ampulli ta’ 1 ml ta’ solvent. It-trab huwa fornut f’kunjett ta’ 3 ml, ta’ ħġieġ ċar (tip I), b’tapp tal-lasktu, u s-solvent f’ampulla ta’ 2 ml, ta’ ħġieġ car (tip I).

Kunjett 1 ta’ 7.5 mg rasburicase u ampulla 1 ta’ 5 ml solvent. It-trab huwa fornut f’kunjett ta’ 10 ml, ta’ ħġieġ ċar (tip I), b’tapp tal-lasktu, u s-solvent f’ampulla ta’ 5 ml, ta’ ħġieġ ċar (tip I).

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rasburicase għandu jiġi rikostitwit bil-volum sħiħ tas-solvent fl-ampulla ipprovduta (kunjett ta’ 1.5 mg rasburicase jiġi rikostitwit b’ampulla ta’ 1 ml solvent; kunjett ta’ 7.5 mg rasburicase jiġi rikostitwit b’ampulla ta’ 5 ml solvent). Ir-rikostituzzjoni tirriżulta f’soluzzjoni ta’ 1.5 mg/ml rasburicase, li għandha tiġi dilwita aktar b’ soluzzjoni għal ġol-vini ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%).

Rikostituzzjoni tas-soluzzjoni:

Żid il-kontenut ta’ ampulla waħda ta’ solvent ma’ kunjett wiehed li fih rasburicase u ħawwad billi iddawwar il-kontenut tal-kontenitur bil-mod, taħt kondizzjonijiet asettiċi kkontrollati u validati. Iċċaqlaqx ’l fuq u ’l isfel.

Eżamina viżwalment qabel l-użu. Dawk biss li jkollhom soluzzjoni ċara u bla kulur, mingħajr frak, għandħom jintużaw.

Jintuża darba biss; kull soluzzjoni li ma tintużax għandha tintrema.

Is-solvent ma fih ebda preservattiv. Għalhekk, is-soluzzjoni rikostitwita trid tiġi dilwita taħt kondizzjonijiet asettiċi kkontrollati u validati.

Is-sustanza dilwita qabel l-infużjoni:

Il-volum meħtieġ tas-soluzzjoni rikostitwita jiddependi mill-piż tal-ġisem tal-pazjent. L-użu ta’ diversi kunjetti jista’ jkun neċessarju biex tikseb il-kwantità ta’ rasburicase meħtieġa għall-għotja waħda. Il- volum meħtieġ tas-soluzzjoni rikostitwita, meħud minn kunjett wieħed jew aktar, għandu jiġi dilwit iżjed b’soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%), biex b’hekk tilħaq il-volum totali ta’ 50 ml. Il- konċentrazzjoni ta’ rasburicase fis-soluzzjoni finali għall-infużjoni tiddependi fuq il-piz tal-ġisem tal- pazjent.

Is-soluzzjoni rikostitwita m’għandha ebda preservattiv. Għalhekk, is-soluzzjoni dilwita trid tingħata permezz ta’ infużjoni mmedjatament.

L-infużjoni:

Is-soluzzjoni finali trid tingħata permezz ta’ infużjoni fuq perijodu ta’ 30 minuta.

L-immaniġġar tal-kampjun:

Jekk huwa meħtieġ li l-livell ta l-aċidu uriku tal-pazjent ikun immoniterjat, trid tittieħed proċedura stretta fl-immaniġġar tal-kampjun, biex titnaqqas għall-aħħar id-degradazzjoni ex vivo tal-kampjun. Id- demm għandu jitpoġġa f’tubi, li fihom heparin bħala sustanza kontra l-koagulazzjoni tad-demm, u li dawn iridu jkunu imkesħin qabel ma’ tibda l-proċedura. Il-kampjuni għandhom jitpoġġew f’banju tal- laboratorju taħt is- silġ/ilma. Il-kampjuni tal-plażma għandhom jiġu ippreparati immedjatament permezz taċ-ċentrifugazzjoni, f’apparat li jkun imkessaħ minn qabel (4 °C). Finalment, il-plażma għandha tinżamm fil-banju mimli silġ/ilma u l-analiżi għall-aċidu uriku trid issir fi żmien 4 sighat.

7.DETENUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris France

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/170/001-002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Frar, 2001

Data tal-aħħar tiġdid: 23 ta’ Frar, 2006

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati