Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fendrix (hepatitis B surface antigen) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J07BC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFendrix
Kodiċi ATCJ07BC01
Sustanzahepatitis B surface antigen
ManifatturGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fendrix suspensjoni għall-injezzjoni

Epatite B (rDNA) vaċċin (supplimentat, adsorbit)

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

 

Doża waħda (0.5millilitru) fiha:

 

L-antiġenu ta’ barra ta’ l-epatite 1, 2, 3

20 mikrogramma

1supplimentat minn AS04C li fih:

 

- 3-O-desacyl-4’- monophosphoryl lipid A (MPL) 2

50 mikrogramma

2adsorbit fuq aluminium phosphate (total ta’ 0.5 milligramma Al3+)

 

3manifatturat f’ċelloli tal-ħmira (Saccharomyces cerevisiae) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad- DNA.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Suspensjoni bajda mhux ċara. Meta jkun maħżun, depożitu fin abjad b’saff likwidu ċar u bla kulur fil- wiċċ jista’ jiġi nnutat.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Fendrix huwa indikat fl-adoloxxenti u fl-adulti mill-età ta’ 15-il sena ’il fuq għat-tilqim attiv kontra l- infezzjoni ikkawżata mis-sub-tipi kollha magħrufa tal-virus ta’ l-epatite B (HBV) għall-pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi (inkluż il-pazjenti qabel jagħmlu d-dialisi tad-demm u l-pazjenti waqt li jagħmlu d-dialisi tad-demm).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Tilqim primarju:

It-tilqim primarju jikkonsisti minn 4 dożi separati ta’ 0.5 ml mogħtija bl-iskeda li ġejja: xahar, xahrejn u 6 xhur wara l-ewwel doża

.

Ladarba jinbeda, l-kors primarju tat-tilqim li jingħata l-ewwel darba, u wara xahar, xahrejn u sitt xhur għandu jitkompla b’Fendrix u m’hux b’vaċċin ieħor HBV li jinsab fis-suq.

Doża ta’ rinforz:

Minħabba li l-pazjenti qabel jagħmlu d-dialisi tad-demm u l-pazjenti li waqt li jagħmlu d-dialisi tad- demm ikunu partikolarment esposti għall-HBV u għandhom risku akbar li jiġu infettati b’mod kroniku, għanda tiġi kkunsidrata attitudni ta’ prekawzjoni jiġifieri li tingħata doża ta’ rinforz biex tiżgura livell ta’ antikorp protettiv kif mfisser fir-rakkomandazzjonijiet u l-gwidi nazzjonali.

Fendrix tista’ tintuża bħala doża ta’ rinforz wara kors ta’ tilqim primarju b’Fendrix jew bi kwalunkwe vaċċin rikombinanti ieħor kontra l-epatite B li hawn fis-suq.

Rakkomandazzjonijiet speċjali dwar pożoloġija f’każ ta’ esponiment magħruf jew maħsub għall-HBV:

Għad ma hemmx tagħrif dwar l-amministrazzjoni ta’ Fendrix ma’ l-immunoglobulina speċifika ta’ l- epatite B (HBIg). Madanakollu f’ċirkustanzi meta kien hemm esponiment riċenti għall-HBV (e.ż. tingiża b’labra ikkontaminata) u fejn hemm bżonn ta’ amministrazzjoni ta’ Fendrix flimkien ma doża standard ta’ HBIg, dawn għandhom jinghataw f’siti ta’ injezzjoni differenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Fendrix fit--tfal li għandhom anqas minn 15-il sena ma ġewx determinati s’issa.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Fendrix għandu jingħata b’injezzjoni fil-muskolu, fil-parti deltoid.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva wara tilqima preċedenti b’vaċċini oħra ta’ l-epatite B.

L-għoti ta’ Fendrix għandu jiġi pospost f’suġġetti li qed isofru minn mard li jagħti deni akut u serju. Il- preżenza ta’ infezzjonijiet żgħar bħal-riħ m’humiex kontra-indikazzjonijiet għat-tilqim.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bħal kull tilqima injettabbli, kura u superviżjoni medika xierqa għandhom ikunu dejjem disponibbli fil-każ ta’ xi reazzjonijiet anafilattiċi rari wara li jingħata l-vaċċin.

Minħabba l-perjodu twil ta’ inkubazzjoni ta’ l-epatite B, huwa possibbli li l-individwi jistgħu jkunu diġa’ ġew infettati qabel il-ħin tat-tilqima. Il-vaċċin jista’ ma jipproteġix kontra l-infezzjoni bl-epatite B f’każi bħal dawn.

Il-vaċċin ma jipproteġix kontra infezzjonijiet kkawżati minn agenti oħra bħall-epatite A, l-epatite C u l-epatite E jew patoġeni oħra magħrufa li jinfettaw il-fwied.

Bħal f’kull vaċċin ieħor, mhux kull min jitlaqqam se jieħu rispons protettiv ta’ l-immunità.

Ġew nnutati li ċerti fatturi jnaqqsu r-rispons ta’ immunità għall-vaċċin ta’ l-epatite B. Dawn il-fatturi jinkludu l-età avvanzata, is-sess maskili, il-ħxuna, it-tipjip, ir-rotta kif jingħata u xi mard kroniku. Għandu jiġi kkunsidrat eżami seroloġiku għall-dawk is-suġġetti li jista’ jkollhom ir-riskju li ma jilħqux seroprotezzjoni wara kors sħiħ ta Fendrix. Dożi żejda għandhom ikunu kkunsidrati għall- individwi li ma jirrispondux jew ma jkollhomx l-aħjar rispons għal xi kors ta’ tilqim.

Minħabba li l-amministrazzjoni għal ġol-muskolu gluteali tista’ ma twassalx għall-aħjar rispons, din ir-rotta għandha tiġi evitata.

Fendrix m’għandha qatt tingħata minn ġol-ġilda jew fil-vina.

Pazjenti b’mard tal-fwied kroniku jew li għandhom l-infezzjoni ta’ l-HIV jew li qed iġorru l-virus ta’ l-epatite C ma jistgħux jinżammu milli jitlaqqmu kontra l-epatite B. Għal dawn il-pazjenti għandu jiġi rrakkomandat il-vaċċin minħabba li f’dawn il-pazjenti l-infezzjoni bl-HBV tista’ tkun qawwija.

Għalhekk tilqim kontra l-epatite B għandu jiġi kkunsidrat mit-tabib skond il-każ xi jkun.

Sinkope (ħass ħażin) jista’ jseħħ wara, jew saħansitra qabel, kwalunkwe tilqima speċjalment fl- adoloxxenti bħala rispons psikoġeniku għall-injezzjoni b’labra. Dan jista’ jkun akkompanjat minn diversi sinjali newroloġiċi bħal disturbi transitorji fil-vista, parasteżija u movimenti toniċi-kloniċi tar- riġlejn u d-dirgħajn matul l-irkupru. Huwa importanti li jkun hemm proċedura biex jiġi evitat korriment minn ħass ħażin.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Għad ma hemmx tagħrif dwar l -amministrazzjoni ta’ Fendrix flimkien ma’ vaċċini oħra jew ma’ l- immunoglobulina speċifika tal-epatite B. Jekk kemm–il darba jkun hemm il-bżonn li l- immunoglobulina speċifika ta’ l-epatite B tingħata flimkien ma’ Fendrix, dawn għandhom jingħataw f’siti ta’ injezzjoni differenti. Minħabba li għad m’hemmx tagħrif dwar l-amministrazzjoni ta’ dan il- vaċċin partikolari flimkien ma’ vaċċini oħra, bejniethom għandu jinżamm intervall ta’ bejn ġimgħatejn u tlett ġimgħat.

Jista’ jkun mistenni li f’pazjenti li jirċievu kura immunosoppressiva jew pazjenti b’immunodefiċjenza, jaf ma jintlaħaqx rispons immuni xieraq.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ Fendrix f’nisa tqal.

Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta' l- embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid.

Tilqim waqt it-tqala għandu jsir biss jekk il-proporzjon ta’ risku għal benefiċċju fil-livell individwali jegħleb ir-riskju li jista’ jkun hemm għall-fetu.

Treddigħ

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ Fendrix waqt it-treddigħ. Fi studju dwar ħsara fis-sistema riproduttiva fil-bhejjem li tkompla fl-iżvilupp wara t-twelid sal-ftim (ara sezzjoni 5.3) ma ġie osservat l-ebda effett fuq l-iżvilupp tal-frieħ. Tilqim għandu jsir biss jekk il-proporzjon ta’ risku għal benefiċċju fil-livell individwali jegħleb ir-riskju li jista’ jkun hemm għat-tarbija.

Fertilità

L-ebda dejta dwar il-fertilità ma hija disponibbli.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fendrix għandu effett moderat fuq il-ħila ta’ sewqan u l-użu tal-magni.

Xi wħud mill-effetti mhux mixtieqa f’sezzjoni 4.8 jista’ jkollhom effett fuq il-ħila ta’ sewqan u l-użu tal-magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Provi kliniċi fejn ingħataw 2476 doża ta’ Fendrix lil 82 pazjent xi wħud qabel għamlu d-dialisi tad- demm u xi wħud waqt li kienu qed jagħmlu d-dialisi tad-demm u lill-713 suġġetti f’saħħithom ≥ 15-il sena wasslu għad-dokumentazzjoni tal-kapaċità tal-vaċċin li jipproduċi effetti mhux mixtieqa.

Pazjenti qabel jagħmlu d-dialisi tad-demm u pazjenti li jkunu qed jagħmlu d-dialisi tad-demm

Il-profil tal-kapaċità ta’ Fendrix li jipproduċi effetti mhux mixtieqa fit-82 pazjent qabel għamlu d- dialisi tad-demm u l-pazjenti waqt id-dialisi tad-demm kien ġeneralment kumparabbli ma’ dak li ġie osservat f’ssuġġetti f’saħħithom.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi

Effetti mhux mixtieqa li ġew irrappuratati fi prova klinika wara tilqim primarju b’Fendrix u li kienu ikkunsidrat li għandhom x’jaqsamu jew possibilment għandhom x’jaqsmu mat-tilqim ġew ikkategorizzati skond il-frekwenza.

Il-frekwenzi ġew rrappurtati hekk:

Komuni ħafna:

(≥1/10)

Komuni:

(≥1/100 sa <1/10)

Mhux komuni:

(≥1/1,000 sa <1/100)

Rari:

(≥1/10,000 sa <1/1,000)

Rari ħafna:

(<1/10,000)

Dejta mill-provi kliniċi

Disturbi fis-sistema nervuża:

Komuni ħafna: uġigħ ta’ ras

Disturbi gastro-intestinali:

Komuni: Mard gastro-intestinali

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

Komuni ħafna: għeja, uġigħ

Komuni: deni, nefħa fis-sit ta’ l-injezzjoni, ħmura

Effetti mhux mixtieqa meqjusa li jista’ jkun kellhom x’jaqsmu mat-tilqima ma kienux irrapurtati b’mod komuni u kienu jikkonsistu f’tertir, reazzjonijiet oħra fis-sit ta’ l-injezzjoni u raxx makulari bl- infafet.

Suġġetti f’saħħithom

Il-profil ta’ kif suġġetti f’saħħithom irreaġixxew għal Fendrix kien ġeneralment jixbaħ dak li ġie nnutat fil-pazjenti qabel għamlu d-dialisi tad-demm u l-pazjenti waqt li qed jagħmlu d-dialisi tad- demm.

Fi studju kbir kumparattiv li kien b’ordni addoċċ u double-blind, suġġetti f’saħħithom ġew irreġistrati biex jingħataw kors primarju ta’ tlett dożi ta’ Fendrix (N=713) jew inkella vaċċin ta’ l-epetite B li jinsab fis-suq (N=238) fid-data magħżula, xahar u xahrejn wara. Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar komuni li ġew irrappurtati kienu reazzjonijiet lokali fis-sit ta’ l-injezzjoni.

Tilqim b’Fendrix ikkaġuna aktar sintomi għal-żmien qasir meta mqabbel mal-vaċċin użat bħala strument biex tqabbel, b’uġigħ fis-sit ta’ l-injezzjoni bħala l-aktar sintomu lokali irrapurtat. Madana kollu, sintomi ġenerali ġew nnutati bl-istess frekwenza fiż-żewġ gruppi.

Reazzjonijiet mhux mixtieqa rrappurtati fi prova klinika wara tilqim primarju b’ Fendrix u meqjusa li possibilment għandhom xi ftit x’jaqsmu mat-tilqim ġew ikkategorizzati skond il-frekwenza.

Disturbi fis-sistema nervuża:

Komuni: uġigħ ta’ ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Rari:sturdament

Disturbi gastro-intestinali:

Komuni: disturb gastro-intestinali

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-connective tissue:

Rari: infjammazzjoni ta’ l-għerq, uġigħ fid-dahar

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet:

Rari: infezzjoni virali

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

Komuni ħafna: nefħa fis-sit ta’ l-injezzjoni, għeja, uġigħ, ħmura,

Komuni: deni

Mhux komuni: reazzjoni oħra fis-sit ta’ l-injezzjoni

Rari: tertir, fwawar, għatx, astenja

Disturbi fis-sistema immuni:

Rari: allerġija

Mard psikjatriku:

Rari: Nervożiżmu

Ma ġiet innutata l-ebda żieda fl-inċidenza jew qawwa ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi meta ngħataw id-dożi li kien jonqos fl-iskeda tat-tilqim primarju.

L-ebda żieda fil-kapaċità tal-vaċċin li joħloq effetti mhux mixtieqa ma ġiet innutata wara li sar it- tilqim ta’ rinforz meta mqabbel mat-tilqim primarju.

Esperjenza bil-vaċċin ta’ l-epatite B:

Wara użu estensiv tal-vaċċin ta’ l-epatite B, f’każi rari ħafna, ġew irrapurtati, reqqet ir-ruħ, paraliżi, newropatija, newrite (inkluż il-marda ta’ Guillain-Barré, newrite ottika u sklerożi multipla), enkefalite, enkefalopatija, meninġite u konvulżjonijiet. Jekk huwiex il-vaċċin li jikkawża dawn għadu ma ġiex stabbilit.

Anafilassi, reazzjonijiet allerġiċi li jinkludu reazzjonijiet anafilaktojd u jimitaw il-marda tas-serum kieu rrappurtati wkoll b’mod rari ħafna bit-tilqim tal-epatite B.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Hija disponibbli dejta limitata dwar doża eċċessiva..

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Vaċċini, vaċċini tal-epatite, Kodiċi ATC JO7BC01

Fendrix tinduċi antikorpi speċifiċi ta’ l-umuri kontra l-HbsAg (antikorpi kontra l-HBs). Titre ta’ antikorpi ≥ 10mIU/ml jikkorelata ma’ protezzjoni mill-infezzjoni bil-HBV.

Huwa mistenni li tilqim b’ Fendrix jista’ jilqgħa wkoll kontra l-epatite D minħabba li l-epatite D (ikkawżata mill-aġent delta) ma tiġrix fin-nuqqas ta’ infezzjoni bl-epatite B.

Tagħrif dwar l-immunità

Fil-pazjenti ta’qabel id-dialisi tad-demm u ta’waqt id-dialisi tad-demm:

Fi studju kliniku kumparattiv f’165 pazjent ta’ qabel id-dialisi tad-demm u ta’ waqt id-dialisi tad- demm (minn 15-il sena ‘l fuq), xahar wara t-tielet doża (jiġifieri fit-tielet xahar), kienu osservati livelli protettivi ta’ antikorpi speċifiċi ta’ l-umuri (titres ta’ kontra l-HBs ≥ 10mIU/ml) f’74.4% ta’dawk li ħadu Fendrix (N=82) meta mqabbla ma’ 52.4% tal-pazjenti tal-grupp ta’ kontroll li rċievew doża doppja ta’ vaċċin ta’ l-epatite B li hawn fis-suq (N=83).

Fit-3 xahar Titres Ġometriċi Medji (TGM) kienu ta’ 223.0 mIU/ml u 50.1mIU/ml fil-grupp ta’ Fendrix u ta’ kontroll rispettivament, b’41% u 15.9% rispettivament tas-suġġetti b’titres ta’ antikorpi ta’ kontra l-HBs ≥ 100mIU/ml.

Wara li tlesta l-kors primarju ta’ l-ewwel erba’ dożi (jiġifieri fis-7 xahar), 90.9% ta’ dawk li ħadu Fendrix kellhom seroprotezzjoni (≥ 10mIU/ml) kontra l-epatite B meta mqabbla ma 84.4% tal-grupp ta’kontroll li ħadu l-vaċċin ta’ l-epatite B li hawn fis-suq.

Fis-7 xahar, it-TGM kienu ta’ 3559.2mIU/ml u 933.0mIU/ml rispettivament fil-grupp ta’ Fendrix u l- grupp ta’ kontroll li ħadu l-vaċċin ta’ l-epatite B li hawn fis-suq, b’83.1% u 67.5% rispettivament tas- suġġetti b’titres ta’ antikorpi kontra l-HBs ≥100mIU/ml.

Persistenza ta’ l-antikorp

Fil-pażjenti ta’qabel id-dialisi tad-demm u ta’waqt id-dialisi tad-demm:

Antikorpi kontra l-HBs intwerew li jippersistu għal ta’ l-anqas 36 xhahar wara kors b’ Fendrix f’ 0,1,2,6 xahar fil-pazjenti ta’ qabel id-dialisi tad-demm u ta’ waqt id-dialisi tad-demm. Fis-36 xahar, 80.4% ta’ dawn il-pazjenti żammew il-livelli protettivi ta’ antikorpi (titres ta’ kontra l-HBs ≥ 10mIU/ml) meta mqabbla ma 51.3% tal-pazjenti li rċievew il-vaċċin ta’ l-epatite B li hawn fis-suq.

Fis-36 xahar, il-GMTs kienu 154.1mIU/ml u 111.9mIU/ml rispettivament fil-grupp ta’ Fendrix u l- grupp ta’ kontroll, b’83.1% u 67.5% rispettivament tas-suġġetti b’titres ta’ antikorpi kontra l-HBs

≥100mIU/ml.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Evalwazzjoni ta’ karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ Fendrix jew MPL waħedhom ma kienux studjati fil- bnedmin.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku magħmul fuq studji konvenzjonali fl-annimali ta’ l-effett tossiku minn dożi ripetuti u akuti, sigurtà farmakoloġika kardiovaskulari u respiratorja u ta’ l-effett tossiku fuq is-sitema riproduttiva inkluż fit-tqala u fl-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid tal-frieħ sal-ftim ma juru l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin (ara sezzjoni 4.6).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium Chloride

Ilma għall-injezzjonijiet

Għall-awżiljari ara sezzjoni 2

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.5 millilitru ta’ suspenjoni f’siringa mimlija għall-lest (ħġieġ tat-tip 1) magħluqa bi planġer (lakstu butyl) b’labra jew bla labra f’pakketti ta’1, jew mingħajr labra f’pakketti t’10.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar iehor

Meta jkun maħżun, jista’ jiġi nnutat depożitu fin u abjad b’saff likwidu ċar bla kulur fil-wiċċ.

Qabel ma jingħata l-vaċċin għandu jiġi mħallat sewwa biex tinkiseb suspensjoni bajdanija u xi ftit opaka.

Il-vaċċin għandu jkun mifli sew għal xi frak u / jew xi tibdil fl-aspett fiżiku kemm qabel kif ukoll wara li jitħallat. Il-vaċċin m’għandux jintuża jekk tkun saret kwalunkwe bidla fid-dehra tal-vaċċin.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali..

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmith Kline Biologicals s.a

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/0299/001

EU/1/04/0299/002

EU/1/04/0299/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 02 ta’ Frar 2005

Data tal-aħħar tiġdid: 10 ta' Diċembru 2009

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati