Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filgrastim ratiopharm (filgrastim) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L03AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFilgrastim ratiopharm
Kodiċi ATCL03AA02
Sustanzafilgrastim
ManifatturRatiopharm GmbH
Sustanza mhux attiva: Kull ml ta’ soluzzjoni fiha 50 mg sorbitol. Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni fiha 60 miljun international units [MIU] (600 µg) ta’ filgrastim.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 MIU (300 µg) filgrastim f’0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni.

Filgrastim (recombinant methionyl human granulocyte-colony stimulating factor) huwa magħmul minn Escherichia coli K802 b’ teknoloġija rikombinanti-DNA.

awtorizzat

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

adux

Soluzzjoni ċara u mingħajr kulur.

 

 

 

 

ħ

4.

TAGĦRIF KLINIKU

lim’g

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Filgrastim ratiopharm huwa indikatinaligħat-tnaqqis fid-dewmien ta’ newtropenja u fl-inċidenza ta’ newtropenja bid-deni f’pazjenti kkur ti b’kimoterapija ċitotossika stabbilita kontra malinni (bl- eċċezzjoni ta’ lewkimja majelojde kro ika u sindromi majelodisplastiċi) u għat-tnaqqis fid-dewmien ta’ newtropenja f’pazjenti, taċħt kura majeloablativa u segwita bit-trapjant tal-mudullun, li huma meqjusa li għandhommediriskju għola ta’ newtropenja qawwija u mdewma. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ filgrastim huma simili fl-a ulti u fit-tfal li qed jirċievu kimoterapija ċitotossika .

Filgrastim ratiopharm huwa indikat għall-mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali(PBPC).

ProdottF’pazjenti, fal jew adulti, li għandhom newtropenja severa, konġenita, ċiklika, jew idjopatika bl-Għadd Ass lut ta’ Newtrofili (ANC) ta’ ≤ 0.5 x 109/l, u storja ta’ infezzjonijiet qawwija jew li

jirka u, it-terapija fit-tul b’Filgrastim ratiopharm huwa indikat biex jiżdied l-għadd ta’ newtrofili u sabiex l-inċidenza u t-tul ta’ ġrajjiet avversi relatati ma’ infezzjonijiet jonqsu.

Filgrastim ratiopharm huwa indikat għal kura ta’ newtropenja persistenti (ANC ta’ 1.0 x 109/l jew inqas) f’pazjenti b’infezzjoni avvanzata ta’ l-HIV, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ infezzjonijiet batteriċi, dan meta għażliet oħra għall-immaniġġjar ta’ newtropenja ma jkunux addattati.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Ħtiġijiet speċjali

Il-kura b’filgrastim għandha tingħata biss b’kollaborazzjoni ma’ ċentru ta’ onkoloġija b’esperjenza fil-kura bil-fattur uman li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti (G-CSF) u ematoloġija u fejn jinstabu l-meżżi dijanjostiċi kollha meħtieġa. Il-mobilizzazzjoni u l-proċeduri afereżi għandhom isiru flimkien

ma' ċentru ta’ l-onkoloġija u ematoloġija b’esperjenza xierqa f’dan il-qasam u fejn il-monitoraġġ taċ-ċelluli proġenitriċi ematopojetiċi jista’ jsir korrettament.

Kimoterapija ċitotossika stabbilita

Id-doża rakkomandata ta’ filgrastim hija 0.5 MIU (5 μg)/kg/jum. L-ewwel doża ta’ filgrastim trid tingħata mhux inqas minn 24 siegħa wara l-kimoterapija ċitotossika. Filgrastim jista’ jiġi injettat ta’ kuljum taħt il-ġilda jew jista’ jiġi dilwit f’soluzzjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%) u jingħata ta’ kuljum bħala infużjoni ġol-vina fuq medda ta’ 30 minuta (ara sezzjoni 6.6 għall-istruzzjonijiet fuq id-dilwit).

limfoma u lewkimja fis-sistema limfatika, huwa mistenni li l-kura tista’ ddumawtorizzatsa 14-il ġurnata biex dawn il-kriterji jintlaħqu. Wara l-kura tal-bidu u dik ikkonsolidata għal lewkimja majelojde akuta,

L-amministrazzjoni taħt il-ġilda hija preferita fil-maġġoranza tal-każi. Evidenza ġejja minn studju fuq l-amministrazzjoni ta’ doża waħda turi li l-amministrazzjoni ġol-vina tista’ tirriżulta f’effett inqas fit-tul. Mhijiex ċara jekk din is-sejba għandha xi rilevanza klinika għall-amministrazzjoni ta’ doż ripetuti. L-għażla ta’ minn fejn tingħata d-doża trid tkun ibbażata fuq iċ-cirkustanzi kliniċ ta’ l-individwu. Fi studji kliniċi randomised, intużat doża ta’ 23 MIU (230 μg)/m2/jum (4.0 sa

8.4 μg/kg/jum) li ġiet amministrata taħt il-ġilda.

L-amministrazzjoni ta’ kuljum ta’ filgrastim trid titkompla sakemm in-nadir mistenni jkun għadda u l-għadd ta’ newtrofili jkun reġa’ lura għan-normal. Wara kimoterapija stabbilita għ l tumuri solidi,

it-terapija tista’ ddum sostanzjalment iktar (sa 38 ġurnata) jiddependi f q it-tip, doża u skeda tal-kimoterapija ċitotossika li tintuża.

F’pazjenti kkurati b’kimoterapija ċitotossika, żjieda reversibbliħaduxfl-għ dd ta’ newtrofili tipikament tiġi osservata minn l-ewwel sat-tieni ġurnata ta’ kura b’fil rastim. Madankollu, sabiex ikun hemm rispons terapewtiku fit-tul, il-kura b’filgrastim m’għandiex titwaqqaf qabel in-nadir mistenni jkun għadda u

l-għadd ta’ newtrofili jkun reġa’ lura għan-normal.m’gWaqfien prematur mill-kura b’filgrastim qabel ma’ jkun intlaħaq in-nadir mistenni mhuwiex rakko andat.

F’pazjenti li rċievu kura majeloablativa segwlit b t-trapjant tal-mudullun

Id-doża tal-bidu rakkomandata ta’ filgr stim hija 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija bħala infużjoni ġol-vina fuq medda ta’ 30 minuta jew 24 siegħa jew inkella 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija bħala

infużjoni kontinwa taħt il-ġilda fuq medda ta’ 24 siegħa. Għall-infużjoni, id-doża ta’ filgrastim trid

 

inali

tkun miżjuda ma’ 20ml soluzzjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%) (ara sezzjoni 6.6 għall-istruzzjonijiet fuq

id-dilwit).

ċ

L-ewwel doża ta’ filgrastim m’għandiex tingħata inqas minn 24 siegħa wara l-kimoterapija ċitotossika u fiż-żmien ta’ 24 siegħa wara infużjoni tal-mudullun.

ProdottJekk l-ANC jonqos għal < 1.0 x 109/l waqt il-perijodu ta’ kura, id-doża ta’ filgrastim għandha terġa

 

Wara li n-nadir mistennimedifil-livell ta’ newtrofili jkun għadda, id-doża ta’ kuljum ta’ filgrastim trid

 

tinħadem sk nd l-għadd ta’ newtrofili kif ġej:

 

 

 

 

 

Għa ta’ Newtrofili

Bdil fid-doża ta’ Filgrastim

 

> 1.0 x 109/l għal 3 ijiem konsekuttivi

Naqqas għal 0.5 MIU (5 µg)/kg/jum

 

Imbagħad, jekk l-ANC jibqa’ > 1.0 x 109/l għal 3-

Waqqaf il-kura b’ filgrastim

 

ijiem konsekuttivi oħra

 

 

tittella skond ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC f’pazjenti taħt kura majelosoppressiva jew majeloablativa segwit bit-trapjant awtolgu ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali

Meta jintuża waħdu, id-doża rakkomandata ta’ filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC hija 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija bħala infużjoni kontinwa taħt il-ġilda fuq medda ta’ 24 siegħa jew bħala injezzjoni ta’ kuljum taħt il-ġilda għal 5 sa 7 ijiem konsekuttivi. Għal l-infużjoni, id-doża ta’ filgrastim

trid tkun miżjuda ma’ 20ml soluzzjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%) (ara sezzjoni 6.6 għall-istruzzjonijiet fuq id-dilwit). Meta għandha ssir l-lewkafereżi: proċedura waħda jew tnejn ta’ lewkofereżi fil-ħames u sitt jum is-soltu jkunu biżżejjed. F’ċirkostanzi oħrajn, jista jkun hemm bżonn ta’ aktar lewkofereżi.

Kura b’filgrastim irid jitkompla sa l-aħħar proċedura ta’ lewkafereżi.

Wara kimoterapija majelosoppressiva, id-doża rakkomandata ta’ filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC hija 0.5 MIU (5 μg)/kg/jum mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda ta’ kuljum mill-ewwel ġurnata wara t-tmiem tal-kimoterapija sakemm in-nadir mistenni jkun għadda u l-għadd ta’ newtrofili

jkun reġa’ lura għan-normal. Lewkafereżi jrid isir fil-perijodu meta l-ANC jitla’ minn < 0.5 x 109/l sa > 5.0 x 109/l. F’pazjenti li ma kellhomx kimoterapija estensiva, proċedura waħda ta’ lewkafereżi is- soltu tkun bizzejjed. F’ċirkostanzi oħrajn, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aktar proċeduri.

F’pazjenti b’newtropenja kronika u qawwija (SCN)

 

adux

awtorizzat

Newtropenja konġenitali

 

 

 

Id-doża tal-bidu rakkomandata hi 1.2 MIU (12 μg)/kg/jum mogħtija taħt il-ġilda bħala doża waħda jew

f’dożi maqsumin.

 

ħ

 

Newtropenja idjopatika jew ċiklika

m’g

 

 

 

 

 

 

Id-doża tal-bidu rakkomandata hi 0.5 MIU (5 μg)/kg/jum mogħtija taħt il-ġilda bħala doża waħda jew

f’dożi maqsumin.

li

 

 

 

Aġġustament fid-doża

 

 

 

 

 

 

 

Filgrastim irid jingħata ta’ kuljum bħ a njezzjoni taħt il-ġilda sakemm l-għadd ta’ newtrofili jilħaq u

Għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC f' donaturi b’saħħithom qabel trapjant alloġenejiku ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali

Għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC f' donaturi b’saħħithom, id-doża ta’ filgrastim trid kun 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija taħt il-ġilda għal 4 sa 5 ijiem konsekuttivi. Il-proċedura ta’ lewkafereż trid tibda fil-5 ġurnata u titkompla sas-6 ġurnata jekk ikun hemm bżonn sabiex jinġabru 4 x 106 CD34+ celluli għal kull kg ta’ piż tal-ġisem tar-riċevitur.

jinżamm il-fuq minn 1.5 x 109/l. Meta d n ir-rispons ikun milħuq, id-doża minima u effettiva sabiex

 

 

 

inali

jinżamm dan il-livell trid tiġi stab ta. Amministrazzjoni ta’ kuljum u fit-tul hu meħtieġ biex jinżamm

għadd ta’ newtrofili adegwat. Wara gimgħa jew tnejn ta’ terapija, id-doża tal-bidu tkun tista’ tiġi

rdoppjata jew titniżżel bin-nofs dejjem skond ir-rispons tal-pazjent. Sussegwentement id-doża tista’

 

medi

 

tiġi aġġustata għal indivi

wuċkull gimgħa jew gimgħatejn biex il-medju ta’ l-għadd ta’ newtrofili

jinżamm bejn 1.5 x 109/l u 10 x 109/l. L-iskeda tad-doża tista’ tiżdied iktar ta’spiss f’pazjenti li

jkollhom infezzjoniji t qawwija. Fi studji kliniċi, 97% tal-pazjenti li rrispondu kellhom rispons

komplet b’doża ta’ 2.4 MIU (24 μg)/kg/jum. Is-sigurta’ assoċjat ma’ l-amministrazzjoni fit-tul ta’

filgrastim f’dozi akbar

inn 2.4 MIU (24 μg)/kg/jum f’pazjenti b’SCN għada ma ġietx stabilita.

Prodott

 

 

 

F’pazjenti b’infezzjoni tal-HIV

 

Għall-inverżjoni ta’ newtropenja

Id- ża tal-bidu rakkomandata ta’ filgrastim hija 0.1 MIU (1 μg)/kg/jum mogħtija ta’ kuljum b’injezzjoni taħt il-ġilda u tiżdied b’iddozar sa massimu ta’ 0.4 MIU (4 μg)/kg/jum sakemm livell normali fl-għadd ta’ newtrofili jintlħaq u jista’ jinżamm (ANC > 2.0 x109/l). Fi studji kliniċi, > 90% tal-pazjenti rrispondu b’dawn id-dożi, u kellhom taqlib ta’ newtropenja f’medda ta’ jumejn.

F’numru żgħir ta’ pazjenti (< 10%), kien hemm bżonn ta’ dożi sa 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum biex ikollhom taqlib ta’ newtropenja.

Biex jinżamm għadd ta’ newtrofili normali

Meta sseħħ it-taqlib ta’ newtropenja, id-doża minima u effettiva li hemm bżonn sabiex jinżamm għadd ta’ newtrofili normali trid tiġi stabbilita. Huwa rakkomandat illi id-dożaġġ tal-bidu ta’ kuljum tinbidel għal waħda ta’ 30 MIU (300 μg)/jum b’ injezzjoni taħt il-ġilda ġurnata iva u oħra le. Jista’

jkun hemm bżonn ta’ aktar aġġustament fid-dożaġġ, li trid tiġi iddeterminata mill-ANC tal-pazjent, bl-għan li l-għadd ta’ newtrofili jinżamm >2.0 x 109/l. F’studji kliniċi, dożaġġ ta’30 MIU (300 μg)/jum għal ġurnata sa sebgħat ijiem fil-gimgħa kien meħtieġ biex jinżamm ANC > 2.0 x 109/l, bil-frekwenza medja tad-dożaġġ tkun ta’ tlett ijiem fil-ġimgħa. Kura fit-tul tista’ tkun meħtieġa sabiex l-ANC jinżamm > 2.0 x 109/l.

Gruppi ta’ pazjenti speċifiċi

L-anzjani

Għalkemm studji kliniċi b’filgrastim inkludew numru zgħir ta’ pazjenti anzjani, ma sarux studji speċifiċi fuq dan il-grupp u għaldaqstant ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijietawtorizzatspeċifiċ ta’ dożaġġ għall-anzjani.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Studji fuq l-użu ta’ filgrastim f’pazjenti b’indeboliment qawwi tal-kliewi jew tal-fwied ju u li l-profil farmakokinetiku u farmakodinamiku huwa l-istess bħal dak f’individwi b’saħħithom. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament tad-doża f’dawn il-każi.

Użu fil-pedjatrija f’każ ta’ SCN u kanċer

Ħamsa u sittin fil-mija tal-pazjenti li ġew studjati fil-programm tas-sigurtà t ’ newtropenja qawwija u kronika kienu taħt it-18-il sena. L-effikaċja tal-kura kienet ċaraaduxf’dan il-grupp ta’ pażjenti, li fih il-maġġoranża kienu pażjenti b’newtropenja konġenitali. Ma kien hemm l-ebda tibdil fil-profili

tas-sigurta’ f’pazjenti pedjatriċi l fejn ingħatalhom kura għal newtropenja qawwija u kronika.

Tagħrif minn studji kliniċi li saru f’pazjenti pedjatriċi , jindikaħli l-profili tas-sigurta’ u l-effikaċja ta’ filgrastim, f’adulti u fit-tfal li qed jirċievu kimoterapija ċitotossika, huma simili .

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ f’pazjenti pedjatrim’gċi huma l-istess għal dawk f’adulti li qed

jirċievu kimoterapija ċitotossika majelosoppressiva. li

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

 

 

inali

 

Sensittività eċċessiva għas-susta za ttiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

żaġġ stabbili i (aramedihawn taħt).

għall-użu

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijietċ

Twissijiet speċjali

Filgrastim m’għandux jintuża sabiex id-dożaġġ ta’ kimoterapija ċitotossika tiżdied iktar minn skedi ta’

ProdottFilgrastim m’għandux jintuża f’pazjenti b’newtropenja konġenitali qawwija (is-sindromu ta’ K stman) b’abnormalitajiet ċitoġenetiċi (ara hawn taħt).

ekawzjonijiet speċjali f’pazjenti b’lewkimja majelojde akuta

Tumur malinn

Il-fattur li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti jista’ jippromwovi it-tkabbir ta’ ċelluli majelojdi in vitro u effetti simili jistgħu jidhru fi ftit ċelluli mhux majelojdi in vitro.

Is-sigurta' u l-effikaċja ta' filgrastim għadhom ma ġewx stabbiliti f' pazjenti b' sindromu majelodisplastiku jew lewkimja majeloġenika kronika. Għalhekk, filgrastim m' għandux jintuża f'dawn il-pazjenti. Attenzjoni speċjali għandha tingħata biex tiġi distinta id-djanjożi ta' tibdil taċ-ċelluli blastiċi ta' lewkimja majelojde kronika minn ta' lewkimja majelojde akuta.

Prekawzjonijiet speċjali f’pazjenti bil-kanċer

Minħabba tagħrif limitat dwar is-sigurta' u l-effikaċja assoċjat mal-użu f’pazjenti b’Lewkimja Majelojde Akuta (AML) sekondarja, filgrastim għandu jingħata b’kawtela f’dawn il-każi.

Is-sigurta' u l-effikaċja ta' filgrastim għadhom ma ġewx stabbiliti f' pazjenti b’Lewkimja Majelojde Akuta de novo li għandhom inqas minn 55 sena u ċitoġenetiċi normali [t(8;21), t(15;17), u inv(16)].

Prekawzjonijiet speċjali oħrajn

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ monitoraġġ tad-densita ta’ l-għadam f’pazjenti li jkollhom xi mard ta’ ostejoporosi u li jinħtieġu kura kontinwa b’filgrastim għal iktar minn 6 xhur.

Effeti mhux mixtieqa rari tal-pulmun, b' mod partikulari pulmonite interstizjali,awtorizzatġew rrapportati ra

l-għoti tal-fattur li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti. Pazjenti b'każ reċenti ta' infiltrati pulmonari jew pulmonite jista' jkollhom riskju għola. Bidu ta’ sinjali pulmonari bħal sogħla, deni u qtugħ ta’ nifs

flimkien ma’ sinjali radjuloġiċi ta’ infiltrati pulmonari u deterjorazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun jistgħu jkunu sinjali tal-bidu tas-sindromu tat-tbatija respiratorja fl-adulti (ARDS). F’ċirkostanzi bħal dawn filgrastim għandu jitwaqqaf u għandha tingħata l-kura addattata.

Lewkoċitosi

Għadd taċ-ċelluli bojod ta’ 100 x 109 /l jew aktar ġew osservati f’inqas minn 5% tal-pazjenti li

ngħataw filgrastim b’dożi akbar minn 0.3 MIU/kg/jum (3 μg/kg/jum). Ma ġie osservat l-ebda effett

mhux mixtieq attribwit direttament għal dan il-grad ta’ lewkoċitosi. Ma ankollu, minħabba r-riskji

potenzjali li hemm assoċjati ma’ lewkoċitosi qawwija, l-għadd taċ-ċelluli bojod irid jiġi mkejjel

 

ħ

f’intervalli regolari waqt il-kura b’filgrastim. Jekk l-għadd t ’ lewkoċiti taqbeż 50 x 109/l wara li jkun

għadda in-nadir mistenni, il-kura b’filgrastim trid titwaqqaf minnufih.aduxMadankollu, waqt il-perijodu

ta’ l-amministrazzjoni ta’ filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC, kura b’filgrastim trid jitwaqqaf

jew id-doża titniżżel jekk l-għadd ta’ lewkoċiti titla’ ħal > 70 x 109/l.

li

m’g

Riskji assoċjati ma’dożi għola ta’ kimoterap ja

Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata f’kura ta’ pazjenti li qed jirċievu dożi għola ta’ kimoterapija għax

inali

 

rispons aħjar tat-tumur ma ġiex stabbilit u dozi aktar qawwija ta’ sustanzi kimoterapewtiċi jistgħu

jwasslu għal tossiċita’ żejda inkluż diturbi fil-qalb, fil-pulmun, fis-sistema nervuża u fil-ġilda (jekk jogħġbok irreferi għas-Summarju tal-K r tteristiċi tal-Prodott tas-sustanża kimoterapewtika speċifika li tintuża).ċ

Kura b’filgrastimmediwaħdu ma t pprekludix l-iżvilupp ta’ tromboċitopenja u anemija assoċjat ma’ kimoterapija majelosoppr ssiva. Minħabba l-possibilita’ li jirċievi doża għolja ta’ kimoterapija (ez. id-doża sħiħa ta' kimot rapija majelosoppressiva fl-iskeda preskritta), il-pazjent jista’ jkollu riskju għola ta’ tromboċitopenja u anemija. Huwa rakkomandat li jsir immonitorjar regolari ta’ l-għadd

tal-plejtlits u l-e atokrit. Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata meta sustanzi kimoterapewtiċi, Prodottmagħrufin li jis għu jwasslu għal tromboċitopenja qawwija, jiġu amministrati jew waħidhom inkella

flimkien.

Intwera li l-użu ta’ PBPC mobilizzati b’filgrastim inaqqas il-gravita’ u t-tul ta’ tromboċitopenja wara kim terapija majelosoppressiva jew majeloablativa.

rekawzjonijiet speċjali oħrajn

Ma ġewx studjati l-effetti ta’ filgrastim f’pazjenti li għandhom tnaqqis sostanzjali ta’ ċelluli proġenitriċi majelojdi. Filgrastim jaħdem primarjament fuq il-prekursuri ta’ newtrofili sabiex jeffettwa ż-zjieda fl-għadd ta’ newtrofili. Għalhekk, f’pazjenti li għandhom livell baxx ta’ prekursuri, ir-rispons ta’ newtrofili jista’ jkun mnaqqas (bħal dawk li kellhom kura estensiva b’radjoterapija jew b’kimoterapija, jew dawk b’infiltrazzjoni tat-tumur fil-mudullun).

Kien hemm rapporti tal-graft kontra l-mard tal-ospitu (GvHD) u fatalitajiet f’pazjenti li kienu qed jirċievu G-CSF wara trapjant alloġeniku tal-mudullun (ara sezzjoni 5.1).

Żjieda fl-attività ematopojetika fil-mudullun f'rispons għal terapija ta' fattur tat-tkabbir ġiet assoċjata ma' sejbiet transitorja posittivi fl-istampi tal-għadam. Dan għandu jiġi kkonsidrat meta ir-riżultati ta' l- istampi ta' l-għadam jiġu nterpretati.

Prekawzjonijiet speċjali f’pazjenti taħt proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC

Mobilizzazzjoni

M’hemmx studju randomised xieraq li jikkompara iż-żewġ metodi rakkomandati ta’mobilizzazzjoni (filgrastim waħdu jew flimkien ma’ kimoterapija majelosoppressiva) fl-istess grupp ta’ pazjenti. Minħabba varjazzjoni li hemm bejn pazjenti individwali u d-differenzi li hemm fl-analiżi ta’ celluli

Xi aġenti ċitotossiċi jesibixxu tossiċita’ partikolari lejn iċ-ċelluli proġenitriċi emawtorizzattopojetiċ u jistgħu jkollhom effett avvers fuq il-mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriċi. Aġenti bħal melphalan,

CD34+ fil-laboratorju, il-paragun dirett bejn studji varji huwa diffiċli. Għaldaqstant, mhuwiex faċli li jiġi rakkomandat l-aħjar metodu. L-għażla tal-metodu ta’ mobilizzazzjoni trid issir fuq bażi ta’ l-oġġettivi ġenerali tal-kura li jridu jintlaħqu għal kull pazjent individwali.

Pazjenti li ġew esposti għal aġenti ċitotossiċi

Jista’ jkun li pazjenti li għaddew minn kura majelosoppressiva estensiva ma jkollhomx mobilizzazzjoni suffiċjenti ta’ PBPC biex jaslu għall-għadd minimu rakkomandat (2.0 x 106 CD34+ ċelluli/kg) jew biex l-irkuprar tal-plejtlits jaċċelera bl-istess grad.

carmustine (BCNU) u carboplatin, meta jiġu amministrati għal perijodi twal qabel tentattivi ta’

mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriċi, jistgħu jirriżultaw f’numru inqas ta’ ċelluli proġenitriċi. Madankollu, intwera’ li l-amministrazzjoni ta’ melphalan, c rbopl tin jew BCNU flimkien ma’

filgrastim kien effettiv fil-mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriħaduxċi. Meta jkun hemm il-ħsieb ta’ trapjant ta’ PBPC, huwa rakkomandat li il-proċedura ta’ mobilizzazzjoni issir kmieni fil-kors tal-kura tal- pazjent. Attenzjoni partikolari trid tingħata għan-numru ta’ ċelluli proġenitriċi mobilizzati f’dawn il- pazjenti qabel ma tiġi amministrata kimoterapija ta’ doża ħolja. Jekk il-produzzjoni taċ-ċelluli

proġenitriċi ma tkunx biżżejjed, kif imkejla bil-kriterji semmija hawn fuq, għandha tiġi kkunsidrata

kura alternattiva fejn l-għajnuna taċ-ċelluli proġen triċi ma tkunx meħtieġa.

 

m’g

 

li

Analiżi tal-produzzjoni taċ-ċelluli proġen triċ

Meta jitkejjel l-għadd taċ-ċelluli proġenitriċ

mobilizzati f’pazjenti taħt kura b’ filgrastim, attenzjoni

partikolari trid tingħata għal metodu t ’ kw

ntifikazzjoni. Ir-riżultati ġejjin minn flow cytometric

analysis ta’ l-għadd taċ-ċelluli CD34+ jistgħu jvarjaw skond il-metodu preċiz li jintuża u għaldaqstant

rakkomandazzjonijiet ta’ numri bbażati fuq analiżi li saru f’laboratorji oħrajn għandhom ikunu

interpretati bil-qies.

 

inali

ċ

Studju tar-relazzjoni b

jn in-numru ta’ ċelluli CD34+ infużi mill-ġdid u r-rata ta’ rkuprar tal-plejtlits

wara kimoterapija b’doża għolja jindika relazzjoni statistikament kumpless iżda kontinwu.

medi

 

Ir-rakkomandazzjoni ta’ produzzjoni minima ta’ 2.0 x 106 CD34+ ċelluli/kg hija bbażata fuq tagħrif

Prodottta’esperjenzi ppublikati li irriżultaw f’rikostituzzjoni ematoloġika adegwata. Produzzjoni ikbar minn dan il-minimu hi marbuta ma’ rata ta’ rkuprar malajr, produzzjoni inqas ma’ rata ta’ rkuprar iktar bil-m .

ekawzjonijiet speċjali f’donaturi b’saħħithom taħt proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC

Il-proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC ma tirriżultax dirretament f’benefiċju kliniku għal donaturi b’saħħithom u trid tiġi ikkunsidrata biss f’każ ta’ trapjant alloġenejiku ta’ PBPC.

Il-proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC trid tiġi kkunsidrata biss għal donaturi li jissodisfaw il-kriterji kliniċi u investigattivi kollha għad-donazjoni ta’ PBPC. Trid issir attenzjoni partikulari lejn il-parametri ematoloġiċi u infezzjonijiet.

Is-sigurta’ u l-effikaċja ta’ filgrastim ma ġewx investigati f’donaturi b’saħħithom <16-il sena jew > 60 sena.

Wara l-amministrazzjoni ta’ filgrastim u proċedura ta’ lewkafereżi, ġiet osservata tromboċitopenja transitorja (plejtlits < 100 x 109/l) f’35% tas-suġġeti li ġew studjati. Fosthom, kien hemm żewġ kazi fejn il-livell ta’ plejtlits kien < 50 x 109/l li kien attribwit għall-proċedura ta’ lewkafereżi.

Jekk ikun hemm bżonn ta’ iktar minn proċedura waħda ta’ lewkafereżi, trid issir attenzjoni partikulari lejn donaturi li għandhom livell ta’ plejtlits < 100 x 109/l qabel il-lewkafereżi; bħala regola ġenerali, afereżi m’għandiex issir jekk il-livell ta’ plejtlits jkun < 75 x 109/l.

Lewkafereżi m’għandiex issir f’donaturi waqt kura b’antikoagulanti jew f’dawk li jafu li għandhom

disturbi ta’ l-emostażi.

awtorizzat

 

Il-kura b’filgrastim trid titwaqqaf jew id-dożaġġ jitnaqqas jekk l-għadd ta’ lewkoċiti jaqbeż is-70 x109/l.

Donaturi li jirċievu kura b’G-CSF għal mobilizzazzjoni ta’ PBPC jridu jkunu moni rja i sew sakemm il-parametri ematoloġiċi jergħu lura għan-normal.

Bidliet ċitoġeniċi transitorja ġew osservati f’donaturi b’saħħithom wara l-użuG-CSF. Ir-rilevanza

ta’ dawn il-bidliet lejn l-iżvillup ta’ tumur malinn ematoloġiku mhix magħrufa. Studju fit-tul dwar is-sigurta’ f’donaturi b’saħħithom għadu għaddej. Ir-riskju li jwassaladuxgħal l-iżvillup ta’ tumur malinn

ma’ jistax ikun eskluż. Huwa rakkomandat li jinżammu rekords sistematiċi tad-donaturi taċ-ċelluli proġentriċi mill-inqas għal għaxar snin fiċ-centru fejn issir l-afereż ta’ PBPC sabiex ikun assigurat l- monitoraġġ u s-sigurta’ fit-tul.

Każijiet komuni iżda ġeneralment mingħajr sintomi ta’ tkabbirħtal-milza każijiet rari ħafna ta’ milza mifqugħha ġew irrapurtati f’donaturi b’saħħithomm’gu f’ pazjenti wara li ngħataw G-CSF. Ftit każijiet ta’

milza mifqugħha kienu fatali. Għalhekk, id-daqs tal-milza ħandu jiġi monitorjat b'attenzjoni (eż. b'

eżaminazzjoni klinika, b' eżami ultrasoniku). Dijanjożi ta’ milza mifqugħha għandha tkun ikkunsidrata

 

li

f’donaturi u/jew f’pazjenti b’uġigħ addomina f n-naħa ta’ fuq tax-xellug jew uġigħ fit-tarf ta’

l-ispalla.

inali

 

F’donaturi normali, avvenimenti avversi pulmonari (emoptisi, emorraġija pulmonari, infiltrazzjoni fil-

pulmun, qtugħ ta’ nifs u nuqqas ta’ ossiġnu) kienu rrappurtati b’mod rari ħafna wara t-tqegħid fis-suq. F’każ ta’ avvenimenti avversiċpulmo ri ssuspettati jew ikkonfermati, it-twaqqif tal-kura b’filgrastim għandu jiġi kkunsidrat u għandha tingħata kura medika adattata.

Prekawzjonijiet spemediċjali f’reċipjenti ta’ trapjant alloġenejiku ta’ PBPC mobilizzati b’ filgrastim

Tagħrif kurrenti jindika li r-rejazzjonijiet immunoloġiċi bejn il-graft alloġenejiku ta’ PBPC u Prodott-reċipjent jis għu jkunu assoċjati ma’ riskju għola ta’ GvHD meta kkomparat ma’ trapjant tal-

mudullun.

Prekawzj nijiet speċjali f’pazjenti B’SCN

L-għadd taċ-ċelluli tad-demm

L-għadd tal-plejtlits irid ikun monitorjat mill-qrib, speċjalment waqt l-ewwel ġimgħat ta’ kura b’filgrastim. Trid tiġi kkunsidrata il-waqfien intermittenti ta’ kura jew it-tnaqqis fid-doża ta’ filgrastim f’pazjenti li jiżvillupaw tromboċitopenja, i.e. l-għadd tal-plejtlits jkun konsistentement <100,000/mm3.

Bidliet oħrajn iseħħu fiċ-ċelluli tad-demm, fosthom anemija u żidiet transitorja fiċ-ċelluli proġenitriċi fil-mudullun, fejn ikun hemm bżonn ta’ monitoraġġ mill-qrib ta’ l-għadd taċ-celluli.

Trasformazzjoni f’lewkimja jew sindromu majelodisplastiku

Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata f’djanjożi ta' newtropenja qawwija u kronika biex din tiġi distinta minn disturbi ematopojetiċi oħra bħal anemija aplastika, sindromu majelodisplastiku u lewkimja

majelojde. L-għadd komplet tad-demm u differenzjali, l-għadd tal-plejtlets, evalwazzjoni tal-morfoloġija tal-mudullun u assay kromoġeniku jrid isir qabel il-bidu tal-kura.

Fi studji kliniċi, kien hemm frewkwenza baxxa (madwar 3%) ta’ sindromi majelodisplastiċi (MDS) jew lewkimja f’pazjenti b’ SCN ikkurati b’filgrastim. Din l-osservazzjoni saret biss f’pazjenti li kellhom newtropenja konġenitali. MDS u lewkimja huma kumplikazzjonijiet naturalment marbutin mal-marda u r-relazzjoni tagħhom ma’ kura b’filgrastim mhijiex ċerta. Subset ta’ madwar 12% tal-pazjenti li fil-bidu kellhom parametri ċitoġenetiċi normali, sussegwentement instabu li kellhom abnormalitajiet, fosthom monosomy 7, f’analiżi li ġew ripetuti perjodikament. Jekk pazjenti

b’SCNjiżvillupaw parametri ċitoġenetiċi abnormali, għandhom jintiżnu sewwa r-riskji jew il-benefiċji li tissokta il-kura b’filgrastim; filgrastim irid jitwaqqaf f’każ ta’ MDS jew lewkimjaawtorizzat. Bħalissa mhuwiex ċert jekk il-kura fit-tul b’filgrastim f’pazjenti b’SCNjippredisponi dan il-grupp ta’ pa jenti

għal parametri ċitoġenetiċi abnormali, MDS jew lewkimja. Huwa rrakkomandat li jsiru investigazzjonijiet morfoloġiċi u ċitoġeniċi tal-mudullun fil-pazjenti b’intervalli regolari (madwar kull 12-il xahar).

Prekawzjonijiet speċjali oħrajn

Kawżi oħra ta’ newtropenja transitorji bħal infezzjonijiet virali għandhom jiġu eskluż .

Żjieda fid-daqs tal-milza huwa effett dirett ta’ kura b’ filgrastim. Mill-pazjenti studjati, wieħed u tletin fil-mija (31%) ġew irrapportati li kellhom żjieda fid-daqs tal-milza li setgħet tinħass fiżikament.

Żjidiet fil-volum, imkejla permezz ta’ evalwazzjoni radjografika, seħħ kmieni fil-bidu ta’ kura b’filgrastim u mbagħad laħqu plateau. Kien hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża sabiex titnaqqas jew

titwaqqaf il-progressjoni taż-żjieda fid-daqs tal-milza u fit-tlieta fil-mija tal-pazjenti kien hemm bżonn

 

ħ

li il-milza titneħħa. Id-daqs tal-milza trid tkun mkejla regolarment. Eżaminazzjoni fiżika tal-addome

tkun biżżejjed biex jitkixxfu żjiediet abnormali fid-daqs tal-milza.adux

 

m’g

Ematurja/proteinurja seħħ f’numru żgħir ta’ pazjenti. Għandu jsir analiżi regolari ta’ l-awrina biex dan

jiġi monitorjat.

li

Is-sigurta’ u l-effikaċja għadhom ma ġewx stabb ti fit-trabi tat-twelid u f’ pazjenti b’newtropenja

awto-immunitarja.

inali

 

Prekawzjonijiet speċjali f’pazje ti b’ fezzjoni ta’ l-HIV

L-għadd taċ-ċelluli tad-demm

 

medi

 

l-Għadd Assolut ta’ Newtrofċli (ANC) għandu jiġi monitorjat b’attenzjoni, speċjalment waqt l-ewwel

ftit ġimgħat ta’ kura b’filgrastim. Xi pazjenti jistgħu jirrispondu malajr ħafna, u b’żieda konsiderevoli fl-għadd ta’ newtrofili, għad-doża inizjali ta’filgrastim. Huwa rakkomandat illi l-ANC jiġi mkejjel kuljum għal l-ewwel ju ejn sa tlett ijiem ta’ amministrazzjoni b’filgrastim. Minn hemm il-quddiem,

huwa rakkomandat illi l-ANC jiġi mkejjel mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa għal l-ewwel gimgħatejn, u Prodottsussegwen emen , darba kull gimgħatejnwaqt il-manteniment tal-kura. Waqt kura intermittenti b’dożi ta’ 30 MIU (300 μg)/jum ta’ filgrastim, l-ANC tal-pazjent jista’ jitbiddel b’mod notevoli maż-żmien.

Sabiex jiġi stabbilit il-punt l-aktar baxx jew in-nadir fil-livell tal-ANC f’pazjent, huwa rakkomandat illi l-kampjuni tad-demm meħudin biex jitkejjel l-ANC jittieħdu eżatt qabel id-doża skedata ta’

filg astim.

Riskju assoċjat ma’ dożi miżjuda ta’ prodotti mediċinali majelosoppressivi

Kura b’filgrastim waħdu ma’ jipprekludix l-iżvilupp ta’ tromboċitopenja u anemija assoċjati ma’ l-użu ta’ prodotti mediċinali majelosoppressivi. B’Rizultat li hemm potenzjal li jirċievi dożi akbar u iktar spiss ta’ dawn il-prodotti waqt kura b’filgrastim, jista’ jkun hemm riskju għola li l-pazjent jiżviluppa tromboċitopenja u anemija. Huwa rakkomandat li l-għadd taċ-ċelluli tad-demm jiġi monitorjat regolarment (ara hawn fuq).

Majelosuppressjoni minħabba infezzjonijiet u mard malinn

Newtropenja tista’ tkun kawżata minn infezzjonijiet opportunistiċi li jinfiltraw il-mudullun bħal m’hu l-kumpless relatat ma’ Mycobacterium avium jew mard malinn bħal limfoma. F’pazjenti fejn hemm

konferma ta’ infezzjonijiet li jinfiltraw il-mudullun jew mard malinn, wieħed għandu jikkunsidra li tingħata kura addattata għal din il-kundizzjoni flimkien ma’ l-amministrazzjoni ta’ filgrastim għal kura ta’ newtropenja. L-effetti ta’ filgrastim fuq in-newtropenja assoċjat ma’ infezzjonijiet li jinfiltraw il- mudullun jew mard malinn għadhom ma ġewx stabbiliti.

Prekawzjonijiet speċjali f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle

Każijiet ta’ kriżi tal-marda taċ-ċelluli Sickle, ftit minnhom fatali, ġew irrapurtati meta filgrastim intuża f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle. Tobba jridu jkunu kawti ħafna, meta jikkunsidraw l-użu ta’ filgrastim f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle u dan biss wara li jitqiesu sewwa r-riskji potenzjali u l- benefiċċji.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjietawtorizzatħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Sustanzi mhux attivi:

Filgrastim ratiopharm fih sorbitol. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolle anza għall- fructose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Is-sigurta’ u l-effikaċja ta’ filgrastim, meta jingħata fl-istess ġurnata ma’ kimoterapija majelosoppressiva ċitotossika, għadhom ma ġewx stabbiliti definitivament. Minħabba s-sensittivita`

potenzjali għall-kimoterapija majelosoppressiva ċitotossika taċ-ċelluli majelojdi li qed jiddividu

malajr, filgrastim m’għandux jingħata bejn l-24 siegħa qabel u l-24 siegħ wara li tingħata

l-kimoterapija. Evidenza preliminari, li ġej minn studju f’numru żgħir ta’pazjenti li ngħataw filgrastim

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

flimkien ma’ 5-Fluorouracil, juri li tista’ tiżdied is-severita’ ta’ newtropenja.

L-interazzjonijiet possibbli ma’ fatturi ta’ tkabbir e atopojetiċi u ċitokini għadhom ma ġewx

investigati speċifikament fi studji kliniċi.

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

Peress li lithium jippromwovi il-ħelsien ta’ newtrofili, huwa mistenni li jġib żjieda fl-effett ta’

filgrastim. Għalkemm din l-interazzjoni ma ġietx speċifikament investigata, m’hemm l-ebda evidenza

li interazzjoni bħal din tista’ tkun ta’ ħs ra.

 

 

4.6 Tqala u Treddigħ

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

M’hemmx tgħarif biżż jj

war l-użu ta’ filgrastim f’nisa waqt it-tqala. Hemm rapporti fil-letteratura

fejn intwera li filgrastim jgħaddi mill-plaċenta fin-nisa tqal. Studji fuq l-annimali urew ħsara fuq

is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Filgrastim m’għandux

jintuża waqt it- qala jekk m’hemmx il-bżonn ċar.

 

medi

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Mhux magħruf jekk filgrastim jitneħħix fil-ħalib tal-bniedem. It-tneħħija ta’ filgrastim fil-ħalib ma ġietx stu jata fuq l-annimali. Deċiżjoni jekk għandux jitkompla jew jitwaqqafx it-treddigħ jew titk mplix jew titwaqqafx il-kura b’filgrastim għandha tittieħed billi jiġu meqjusa l-benefiċji

tat- eddigħ għat-tarbija u l-benefiċji tal-kura b’ filgrastim għall-omm.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Filgrastim għandu effett żgħir jew moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.. Jekk il-pazjent qed iħoss l-għeja, il-kawtela hija meħtieġa fis-sewqan ta’ karozza jew fit-tħaddim ta’ magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi, 541 pazjenti b’kanċer u 188 volontiera f’saħħithom ġew esposti għal Filgrastim ratiopharm. Il-profil ta’ sigurta’ ta’ Filgrastim ratiopharm li ġie osservat f’dawn l-istudji kliniċi kien konsistenti ma dak tal-prodott ta’ referenza li ntuża f’dawn l-istudji.

F’pazjenti b’kanċer

L-effetti mhux mixtieqa li ġejjin u l-frekwenza tagħhom ġew osservati waqt kura b’filgrastim u huma bbażati fuq informazzjoni ppublikata.

Il-frekwenzi ta’ l-effetti mhux mixtieqa huma definiti fuq bażi ta’ frekwenza kif ġej:

Komuni ħafna:

≥1/10

 

Komuni:

≥1/100, <1/10

 

Mhux komuni:

≥1/1,000, <1/100

 

Rari:

≥1/10,000, <1/1,000

 

Rari ħafna:

<1/10,000

awtorizzat

Mhux magħruf:

ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

 

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom; l-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel.

Fi provi kliniċi, l-effetti mhux mixtieqa l-aktar frekwenti relatati ma’ l-użu ta’ filgratim fid-doż rakkomandati kienu uġigħ fl-għadam ħafif għal moderat,li seħħ f’10%, u uġigħ fl-għadam qawwi fi 3% tal-pazjenti. L-uġigħ fl-għadam huwa ġeneralment ikkontrollat b’mediċini komuni kontra l-uġigħ. Effetti mhux mixtieqa inqas frekwenti jinkludu disturbi fis-sistema urinarja, bl-effett predominanti jkun diżurja ħafif għal moderat.

Fi studji kliniċi randomised ikkontrollati bil-plaċebo, filgrastim ma wassalx għal żjieda fl-inċidenza ta’

effetti mhux mixtieqa assoċjati ma’ kimoterapija ċitotossika. Effetti mhux mixtieqa li ġew irrapporti

bl-istess frekwenza f’pazjenti kkurati b’filgrastim/kimoterapija b’placebo/kimoterapija jinkludu

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

tqalligħ u rimettar, alopeċja, dijarreja, għeja, anoressija, mukożite, uġigħ ta’ ras, sogħla, raxx fil-ġilda,

uġigħ fis-sider, debbulizza, uġigħ fil-grieżem, stitikezza u uġigħ ġenerali.

Żjidiet ħfief għal moderati, li reġgħu lura għan-normal, u li kienu dipendenti fuq id-doża, f’lactate

 

 

 

m’g

 

dehydrogenase (LDH), alkaline phosphatase, serum uric acid u gamma-glutamyltransferase (GGT),

 

 

 

li

 

seħħu f’madwar 50%, 35%, 25%, u 10% ta -pazjenti rispettivament, bl-użu ta’ filgrastim bid-dożi

rakkomandati.

 

 

 

Xi kultant ġiet irreppurtata tbaxx ja tra sitorja fil-pressjoni tad-demm, li ma kelliex bżonn ta’ kura

medika.

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

Kien hemm rapporti ta’ GvHD u fatalitajiet f’pazjenti li kienu qed jirċievu G-CSF wara trapjant

alloġeniku tal-mudullun (ara sezzjoni 5.1).

 

Disturbi vaskolari, fosthom mard veno-okklussiv u disturbi fil-volum tal-fluwidi, ġew irrapportati xi

 

 

medi

 

 

kultant f’pazjen i waqt kimoterapija b’doża għolja segwit bit-trapjant awtologu tal-mudullun.

Ir-relazzj

ni kawżali ma kura b’ filgrastim ma ġietx stabbilita.

 

Prodottperċentaġġ għoli ta’ dawn il-pazjenti kienu qegħdin isofru minn lewkimja, kundizzjoni magħrufa li

Każijiet rari ħafna ta' infjammazzjoni vaskulari fil-ġilda ġew osservati f' pazjenti li ngħataw filgrastim. Il-mekkaniżmu ta' l-infjammazzjoni vaskulari f' pazjenti li qed jirċievu filgrastim mhux magħruf.

Ġew irrapportati xi każijiet tas-sindromu Sweet (dermatożi akuta u bid-deni). Madankollu, peress li tkun assoċjata mas-sindromu Sweet, relazzjoni kawżali ma’ filgrastim għada ma ġietx stabbilita.

Aggravament ta’ artrite rewmatika kien osservat f’ każijiet individwali.

Psewdogotta ġiet irrappurtata f’pazjenti b’kanċer li kien kkurati b’filgrastim.

Effetti mhux mixtieqa rari tal-pulmun, fosthom pulmonite interstizjali, edema pulmonari, ġew irrapportati fejn ftit minnhom irriżultaw f' inkapaċità respiratorja jew sindromu tat-tbatija respiratorja fl-adulti (ARDS), li setgħu jkunu fatali (ara sezzjoni 4.4)

Reazzjonijiet Allerġiċi: Reazzjonijiet ta’ allerġija, inklużi anafilassi, raxx tal-ġilda, urtikarja, anġjoedema, qtugħ ta' nifs u pressjoni baxxa, li seħħew mal-bidu jew wara l-kura, ġew irrapportati f’pazjenti li qed jirċievu l-filgrastim. B’kollox, ir-rapporti kienu iktar spissi wara l-amministrazzjoni ġol-vina. Fi ftit każi, is-sintomi reġgħu seħħew hekk kif reġgħet bdiet tingħata l-kura, li b’hekk tissuġġerixxi relazzjoni każwali. Filgrastim għandu jitwaqqaf permanenti f'pazjenti li jkollhom reazzjoni allerġika serja.

Każijiet iżolati ta’ kriżi tal-marda taċ-ċelluli Sickle ġew rapportati f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle (ara sezzjoni 4.4).

 

Sistema tal-klassifika tal-

 

 

Frekwenza

 

 

Effett mhux mixtieq

 

 

organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

 

 

Komuni ħafna

 

 

Żjieda fl-alkaline phosphatase,

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

zjieda fil-LDH, żjieda fil-uric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acid

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Komuni

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

Rari

 

 

 

Dist rb vaskulari

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Komuni

 

 

 

Sogħla, uġigħ fil-grieżem

 

 

medjastinali

 

 

 

Rari ħafna

 

 

Infiltrati pulmonari

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Komuni ħafna

 

 

Tqalligħ/rimettar

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

Stitikezza, anoressija, dijarreja,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

mukożite

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Komuni ħafna

 

 

Żjieda fil-GGT

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

Komuni

 

 

 

Alopeċja, raxx fil-ġilda

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

Rari ħafna

m’g

 

Is-Sindrome ta’ Sweet, vaskulite

 

 

 

 

 

 

 

li

 

tal-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

Komuni ħafna

 

 

Uġigħ fis-sider, uġigħ

 

 

tat-tessuti konnettivi

 

 

 

 

 

 

muskoloskeletriku

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna

 

 

Aggravament ta’ artrite

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

rewmatojde

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Rari ħafna

 

 

Abnormalitajiet fis-sistema

 

 

urinarja

 

ċ

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komuni

 

 

 

Għeja, debbulizza

 

 

kondizzjonijiet ta’ mn jn

 

 

Mhux komuni

 

 

Uġigħ ġenerali

 

 

jingħata

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna

 

 

Reazzjoni allerġiku

 

 

F’donaturi b’saħħithom taħt proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-iktar effett mhux mixtieq li ġie rrapportat kien uġigħ muskolu-skeltrali ħafif għal moderat li kien eve sibbli. Lewkoċitosi (WBC > 50 x 109/l) ġie osservat f’41% tad-donaturi waqt li tromboċitopenja eve sibbli (plejtlits < 100 x 109/l) ġiet osservata f’35% tad-donaturi wara amministrazzjoni ta’ filgrastim u lewkafereżi.

Żjidiet ħfief, li reġgħu lura għan-normal, fl-alkaline phosphatase, LDH, SGOT (serum glutamic oxaloacetic transaminase) u uric acid kienu rrapportati f’donaturi b’saħħithom li rċievu filgrastim; dawn ma kellhomx effetti kliniċi assoċjati magħhom.

Aggravament tas-sintomi tal-artrite kien osservat f’każijiet rari ħafna.

Sintomi li jissuġġerixxu reazzjonijiet allerġiċi qawwija ġew rapportati f’każijiet rari ħafna.

Uġigħ ta’ ras, maħsub li ġej minħabba l-filgrastim, ġie rapportat f’studji fuq donaturi ta’ PBPC .

Każijiet komuni iżda ġeneralment mingħajr sintomi ta’ tkabbir tal-milza u każijiet rari ħafna ta’ milza mifqugħha ġew irrapurtati f’donaturi b’saħħithom u f’pazjenti wara li ngħataw G-CSF. (ara sezzjoni 4.4).

F’donaturi normali, avvenimenti avversi pulmonari (emoptisi, emorraġija pulmonari, infiltrazzjoni fil- pulmun, qtugħ ta’ nifs u nuqqas ta’ ossiġnu) kienu rrappurtati wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.4).

Sistema tal-klassifika

Frekwenza

 

Effett mhux mixtieq

 

tal-organi

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Komuni ħafna

 

Lewkoċitosi, tromboċitopenja

 

limfatika

Mhux komuni

 

Disturbi fil-milza

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Komuni

 

Żjieda fl-alkaline phosphatase,

 

nutrizzjoni

 

 

żjieda fil-LDH

 

 

Mhux komuni

 

Żjieda fl-SGOT, iperurikemija

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna

 

Uġigħ ta’ ras

 

Disturbi muskolu-skeltrali u

Komuni ħafna

 

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

tat-tessut Konnettiv

Mhux komuni

 

Aggr v ment ta’ l-artrite

 

 

 

 

rewmatika

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Disturbi ġenerali u

Mhux komuni

 

Reazzjoni allerġiku qawwija

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

F’ pazjenti b’SCN

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Kien hemm rapporti ta’ effetti mhux mixtieqa relatati ma’ kura ta’ filgrastim f’pazjenti b’SCNu,għal xi

whud, il-frekwenza tagħhom kellha tendenza li tonqos aż-żmien.

 

 

 

m’g

L-effetti mhux mixtieqa l-aktar frekwenti kkawżati minn filgrastim kienu uġigħ fl-għadam, u uġigħ

muskolu-skeltrali ġenerali.

 

li

 

 

 

Effetti mhux mixtieqa oħrajn osserv

ti jinkludu tkabbir tal-milza li, fil-minoranza tal-każi, jista’ jkun

progressiv, u tromboċitopenja. Uġ għ ta’ ras u dijarreja ġew irrapportati ftit wara il-bidu ta’ kura

 

inali

 

b’filgrastim, tipikament f’ nqas minn

10% tal-pazjenti. Anemija and epistassi wkoll ġew irrapportati.

 

ċ

 

 

medi

 

 

Ġew osservati żjidi t, li j rġgħu lura għan-normal, u mingħajr effetti kliniċi assoċjati, fil-uric acid, lactic dehydrogenase u alkaline phosphatase. Tnaqqis moderat li jerġa lura għan-normal fil-livell non-fasting ta’ glucose fid-demm ukoll ġie osservat.

ProdottEffetti mhux mix ieqa possibilment relatati ma’ kura ta’ filgrastim, u li tipikament seħħu f’inqas minn 2% tal-pazjen i b’newtropenja qawwija u kronika, kienu rejazzjonijiet fis-sit ta’ injezzjoni, uġigħ ta’

ras, epat megalija, arthralgia, alopeċja, ostejoporosi u raxx.

Meta ntuża fit-tul, infjammazzjoni vaskulari fil-ġilda giet irraportata fit-2% tal-pazjenti b’newtropenja qawwija u kronika. Każijiet ta’ protejnurja/ematurja kienu rari ħafna.

Sistema tal-klassifika tal-

Frekwenza

 

Effett mhux mixtieq

 

organi

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Komuni ħafna

 

Anemija, żjieda fid-daqs

 

limfatika

 

 

tal-milza

 

 

Komuni

 

Tromboċitopenja

 

 

Mhux komuni

 

Disturbi fil-milza

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

Komuni ħafna

 

Tnaqqis fil-glucose, żjieda

 

n-nutrizzjoni

 

 

fl-alkaline phosphatase, żjieda

 

 

 

 

fil-LDH, iperurikemija

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

 

Uġigħ ta’ ras

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni ħafna

 

Epitassi

 

medjastinali

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

 

Dijarreja

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni

 

Epatomegalija

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni

 

Alopeċja, infjammazzjoni

 

taħt il-ġilda

 

 

vaskulari fil-ġilda, injezzjoni

 

 

 

 

site uġigħ fis-sit ta’ injezzjoni,

 

 

 

 

raxx

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tat-

Komuni ħafna

 

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

tessut Konnettiv

 

 

awtorizzat

 

Komuni

 

Ostejoporosi

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

Mhux komuni

 

Ematurja, protejnurja

 

urinarja

 

 

 

 

F’pazjenti b’HIV

 

adux

 

 

 

 

ħ

F’studji kliniċi, l-uniċi effetti mhux mixtieqa li kontinwament kienu meqjusa li huma relatati ma’

l-amministrazzjoni ta’ filgrastim kienu l-uġigħ muskolu-skeletrali, l-uġigħ l-aktar ħafif għal moderat fl-għadam, u majalġja. L-inċidenza ta’ dawn il-każi kienet komparabbli ma dik irraportata f’pazjenti

b’kanċer.

m’g

 

 

li

Żjieda fid-daqs tal-milza relatat ma’ kura b’f lgrastim ġiet irraportata f’ < 3% tal-pazjenti. Fil-każi

kollha, din iż-żjieda nħasset ħafifa jew moderata taħt eżaminazzjoni fiżika u kellha konsegwenza

 

 

beninni; l-ebda pazjent ġie djanjost k t b’ipersplenismu u fl-ebda pazjent ma tneħħiet il-milza. Peress

 

 

li żjieda fid-daqs tal-milza hi komu f’pazjenti b’infezzjoni ta’ HIV u tinstab b’diversi gradi

 

 

fil-maġġoranza ta’ pazjenti b’AIDS,inaliir-relazzjoni ma’ terapija ta’ filgrastim mhijiex ċara.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-

 

 

Frekwenza

Effett mhux mixtieq

 

 

organi

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-de

u tas-sistema

 

 

Komuni

Disturbi fil-milza

 

 

limfatika

medi

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tat-

 

 

Komuni ħafna

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

 

tessut K nnettiv

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrapportat.

Il-waqfien mill-kura ta’ filgrastim is-soltu jġib tnaqqis ta’ 50% tan-newtrofili fid-demm fiż-żmien ġurnata jew tnejn, b’ritorn għall-livelli normali fiż-żmien 1 sa 7 ijiem.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Fatturi li jistimolaw il-kolonji ta’ granuloċiti, Kodiċi ATC: L03AA02

Il-G-CSF uman huwa glikoproteina li tirregola l-produzzjoni u l-ħelsien ta’ newtrofili mill-mudullun. Filgrastim ratiopharm, li fih r-metHuG-CSF (filgrastim), jikkawża żjieda sinifikanti fl-għadd ta’ newtrofili fid-demm periferali fi żmien 24 siegħa, b’żjidiet minuri fil-monoċiti. F’xi każi ta’ SCN, filgrastim jista’ jikkawża wkoll żjieda żgħira mill-baseline fil-livelli ta’ eżinofili u bażofili fid-demm; xi wħud minn dawn il-pazjenti jistgħu jippreżentaw b’eżinofilja jew bażofilja qabel il-bidu ta’ kura. Meta filgrastim jingħata fid-dożi rakkomandati, żjidiet fl-għadd ta’ newtrofili huma dipendenti fuq id- doża. In-newtrofili li jiġu prodotti b’rispons għal kura b’filgrastim juru funzjonalita’normali jew miżjuda, kif intwera b’analiżi li saru fuq il-funzjoni kimotattika u fagoċitika. Wara il-waqfien mill- kura ta’ filgrastim, l-għadd ta’ newtrofili fid-demm jonqos b’ 50% fiż-żmien ġurnata 1 jew 2, b’ritorn għall-livelli normali fiż-żmien 1 sa 7 ijiem.

L-użu ta’ filgrastim f’pazjenti waqt kimoterapija ċitotossika jwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-inċidenza, fis-severita’ u fid-dewmien ta’ newtropenja u newtropenja bid-deni. Kura b’f lg astim iwassal għal tnaqqis sinifikament fid-dewmien ta’ newtropenja bid-deni, l-użu ta’ an ibij tiċ u dħul fl-isptar wara induzzjoni ta’ kimoterapija għal lewkimja majeloġenika akuta jew kura majel ablativa segwit bit-trapjant tal-mudullun. L-inċidenza ta’ deni u n-numru ta’infezzjonijiet reġistrati ma

tnaqqsux fl-ebda ċirkostanza. Ma kienx hemm tnaqqis fid-dewmien ta’ deni f’p zjenti aqt li kienu

qed jingħataw kura majeloablativa segwit bit-trapjant tal-mudullun.

awtorizzat

L-użu ta’ filgrastim, waħdu jew wara kimoterapija, jimmobilizza ċ-cell

li proġenitriċi ematopojetiċi

għal ġod-demm periferiku. Dawn iċ-ċelluli awtologi jistgħu jinġabbru

jerġgħu jiġu infużi wara

terapija ċitotossika ta’doża għolja, flok jew flimkien ma’ trapj nt t l-mudullun. Infużjoni biċ-ċelluli

proġentriċi tad-demm iħaffef ir-ritorn ematopojetiku għan-norm lit ’ b’hekk jitnaqqas ir-riskju ta’

episodji emorraġiċi u l-bżonn ta’ trasfużjonijiet tal-plejtlets.

adux

ħ

Reċipjenti ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali alloġeniku, li ġew mobilizzati b’filgrastim, damu

sinifikament inqas biex jirkupraw ematoloġika ent, b’konsegwenza li l-ħin meħud għal irkupru tal-

plejtlits mingħajr appoġġ kien sinifikament anqas, meta kkomparat ma’ trapjant tal-mudullun

alloġeniku.

m’g

li

Studju retrospettiv Ewropew li evalwainali-użu ta’ G-CSF wara trapjant alloġeniku tal-mudullun

f’pazjenti b’lewkimji akuti, issuġġer xxa żieda fir-riskju ta’ GvHD, mortalità marbuta mal-kura (TRM) u l-mortalità meta ngħata G-CSF.ċFi studju internazzjonali retrospettiv separat f’pazjenti b’lewkimji majeloġeni akutimediu kroniċi, ma ġ e osservat l-ebda effett fuq ir-riskju ta’ GvHD, TRM u l-mortalità. Meta-analiżi ta’ studji fuq trapjanti alloġeneiċi, li tinkludi r-riżultati ta’ disa’ provi prospettivi li fihom il-pazjenti ntagħżlu b’mod każwali, 8 studji retrospettivi u każ 1 ta’ studju kkontrollat mill-każ, ma sabet l-ebda effett fuq ir-riskji ta’ GvHD akuta, GvHD kronika jew mortalità relatata mal-kura bikrija.

Prodott

Riskju relattiv (95% CI) ta’ GvHD u TRM wara l-kura b’G-CSF wara trapjant tal-mudullun

 

 

Pubblikazzjoni

Perjodu tal-

N

GvHD akuta

GvHD kronika

 

TRM

 

 

 

istudju

 

ta’ grad II - IV

 

 

 

 

 

 

Meta-analiżi

1986-2001a

1,198

1.08

1.02

 

 

0.70

 

 

(2003)

 

 

(0.87, 1.33)

(0.82, 1.26)

 

(0.38, 1.31)

 

 

Studju

1992-2002b

1,789

1.33

1.29

 

 

1.73

 

 

retrospettiv

 

 

(1.08, 1.64)

(1.02, 1.61)

 

(1.30, 2.32)

 

 

Ewropew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studju

1995-2000b

2,110

1.11

1.10

 

 

1.26

 

 

retrospettiv

 

 

(0.86, 1.42)

(0.86, 1.39)

 

(0.95, 1.67)

 

 

internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aL-analiżi tinkludi

studji li jinvolvu trapjant tal-mudullun matul dan il-perjodu; xi studji uż

 

 

GM-CSF (fattur li jistimula kolonji ta’ granuloċiti-makrofaġi)

 

 

 

 

 

 

bL-analiżi tinkludi pazjenti li kienu qed jirċievu trapjant tal-mudullun matul dan il-perj

du

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Qabel trapjant alloġenejiku ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali, l-użu t ’filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali f’donaturi norm li jippermetti li

jinġabru 4 x 106 CD34+ celluli għal kull kg ta’ piż tal-ġisem tar-riċevitur, fil-maġġoranza ta’ donaturi,

wara żewġ proċeduri ta’ lewkafereżi. Donaturi normali jingħataw doż ta’ 10 μg/kg/jum, amministrata taħt il-ġilda għal 4 sa 5 ijiem konsekuttivi.

L-użu ta’ filgrastim f’pazjenti, tfal u adulti, b’SCN (newtropenja q wwija, konġenitali, ċiklika, u

idjopatika) iwassal għal żjieda sostenibbli fl-għadd assolut ta’ newtrofili fid-demm periferali u tnaqqis

fin-numru ta’ infezzjonijiet u ġrajjiet relatati.

adux

ħ

L’użu ta’ filgrastim f’pazjenti b’infezzjoni ta’ HIV iżo

l-għadd ta’ newtrofili normali sabiex

jippermetti id-dożaġġ skedat tat-terapija antiv ra u/jew

ediċina majelosoppressiva oħra. M’hemmx

evidenza li pazjenti b’infezzjoni ta’ HIV kkurati b’filgrastimm’g ikollhom żieda fir-replikazzjoni ta’ HIV.

li

 

Bħal fil-każ ta’ fatturi ta’ tkabbir em topojetiċ oħra, G-CSF wera proprjetajiet stimolanti in vitro fuq ċelluli endoteljali umani.

L-effikaċja u s-sigurta’ ta’ F lgrastinalim ratiopharm ġew stmati fi studji ta’ fażi III, randomised u

 

ċ

 

medi

kontrollati bi placebo, f’pazjenti b’kanċer tas-sider, kanċer tal-pulmun u Non-Hodgkin-Limfoma. Ma

kienx hemm differenzi rilevanti bejn Filgrastim ratiopharm u l-prodott ta’ referenza fir-rigward ta’

dewmien ta’ newtrop nja qawwija u l-inċidenza ta’ newtropenja bid-deni.

5.2 Tagħrif far akokinetiku

Prodott

Studji rand

mised, single-blind, b’doża waħda u crossover li saru fuq 196 voluntiera b’saħħithom

urew li l-pr

fil farmakokinetiku ta’Filgrastim ratiopharm kien komparabbli ma’ dak tal-prodott ta’

referenza kemm wara amministrazzjoni taħt il-ġilda kif ukoll ġol-vina.

Intwera li l-eliminazzjoni ta’ filgrastim isegwi proċess farmakokinetiku ta’ l-ewwel ordni kemm wara amministrazzjoni taħt il-ġilda kif ukoll ġol-vina. Il-half-life ta’ eliminazzjoni ta’ filgrastim hija ta’ madwar 3.5 siegħa, b’rata ta’ tneħħija ta’ madwar 0.6 ml/min/kg. Waqt infużjoni kontinwa b’filgrastim fuq medda ta’ 28 ġurnata, f’pazjenti li kienu qedin jirkupraw minn trapjant awtologu tal-mudullun, ma kienx hemm xi evidenza ta’akkumulazzjoni u l-half-lives ta’ eliminazzjoni kienu komparabbli. Hemm correlazzjoni posittiva u linejari bejn id-doża u l-konċentrazzjoni ta’ filgrastim fis-serum, kemm meta jiġi amministrat ġol-vina kif ukoll taħt il-ġilda. Wara l-amministrazzjoni taħt il-ġilda tad-doża rakkomandata, il-konċentrazzjoni fis-serum nżammet il-fuq minn 10 ng/ml għal 8 sa16-il siegħa. Il-volum ta' distribuzzjoni fid-demm hu madwar 150 ml/kg.

F’pazjenti b’kanċer, il-profil farmacokinetiku ta’ Filgrastim ratiopharm u dak tal-prodott ta’ referenza kienu komparabbli wara amministrazzjoni taħt il-ġilda ta’ doża waħda jew dożi ripetuti.

5.3 Tagħrif ta' qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Informazzjoni li mhiex klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il-ġeni u tolleranza lokali, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku miġbur minn studji konvenzjonali fuq l-effett tossiku minn dożi

riptetuti, ikkonferma l-effetti mistennija, fosthom żjidiet fl-għadd ta’ lewkoċiti, iperplasija majelojde fil-mudullun, ematopojesi ekstramedullari u tkabbir tal-milza.awtorizzat Ma kienx hemm l-ebda effett fuq il-fertilità fil-firien maskili u femminili jew fuq il-frieħ ta’ firien tqal.

Minn studji li saru fuq firien u fniek, m’hemmx evidenza li turi li filgrastim għandu xi effett teratoġeniku. Żjieda fl-inċidenza ta’ telfien tal-embriju ġiet osservata fil-fniek, żda ma deh ux malformazzjonijiet.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Acetic acid, glacial

 

adux

Sodium hydroxide

 

Sorbitol (E420)

 

Polysorbate 80

 

Ilma għall-injezzjoni

ħ

m’g

 

 

 

6.2 Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħ llat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

li Filgrastim ratiopharm m’għanduxinalijiġ d w t ma’ soluzzjoni ta’ sodium chloride.

ċ

Filgrastim dilwit jista’medijiġ adsorbit fuq il-ħġieġ jew ħwejjeġ tal-plastik ħlief meta jiġi dilwit kif inhu msemmi f’sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

ProdottWara -dilwit: Is-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita wriet stabbilita’ kimika u fiżika waqt l-użu għal 24 siegħa f’temperatura bejn 2°C u 8°C. Mill-lat tas-sigurtà mikrobijoloġika, il-prodott għandu jintuża

imme jatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-konsumatur huwa risponsabbli għaż-zmien u l-kundizzjonijient ta’ ħażna qabel ma’ jintuża, u dawn s-soltu ma jridux ikunu iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2 °C – 8 °C, sakemm id-dilwit ma jkunx seħħ taħt kundizzjonijiet kontrollati, asettiċi u validati.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali dilwit, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Siringa mimlija għal-lest magħmula minn ħġieġ ta’ Tip I b’labbra ta’ l-azzar li ma jissaddadx mwaħħla permanentement.

Pakketti ta’ 1, 5 jew 10 siringi mimlijin għal-lest b’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni jew pakkett multiplu li fih 10 (2 pakketti ta’ 5) siringi mimlijin għal-lest b’ 0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Jekk ikun hemm il-ħtieġa, Filgrastim ratiopharm jista’ jiġi dilwit f’soluzzjoni għal infużjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%).

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għalawtorizzatimmaniġġar ieħ

Huwa rakkomandat li fl-ebda ħin id-dilwit ma jwassal għal konċentrazzjoni finali inqas minn 0.2 MIU (2 μg)/ml.

Qabel ma tingħata, is-soluzzjoni trid tiġi spezzjonata viżwalment. Għandhom jsiru injezzjonijiet biss b’soluzzjoni li tkun ċara u mingħajr frak.

Fejn pazjenti jirċievu soluzzjoni ta’ filgrastim dilwit sa konċentrzzjoni inqas minn 15 MIU (15 μg)/ml, għandha tiġi miżjuda bl-albumina umana (HSA) sabiex il-konċentrazzjoni finali tkun 2 mg/ml.

 

ħ

Eżempju: Meta l-volum finali ta’ l-injezzjoni huwa 20 ml, id-dożi kollha ta’ filgrastim li fihom inqas

minn 30 MIU (300 μg) iridu jingħataw b’0.2 ml soluzzjoni ta’ 200mg/mladux(20%) albumina umana

miżjuda.

m’g

 

Meta jiġi dilwit ġo soluzzjoni għal infużjoni ta’glucose 50 mg/ml (5%), Filgrastim ratiopharm huwa

 

 

li

kompatibbli mal-ħġieġ u varji tipi ta’ plastik, fosthom il-PVC, polyolefin (co-polymer ta’

polypropylene u polyethylene) u polypropy ene.

 

 

inali

Filgrastim ratiopharm ma fih l-ebda preservattiv. Minħabba r-riskju potenzjali ta’ kontaminazzjoni

b’mikrobi, is-siringi ta’ Filgrast m r tioph rm iridu jintużaw darba biss.

 

ċ

L-esposizzjoni bi żball għal temperatura ta’ friża ma jeffettwax ħażin l-istabilita` ta’ Filgrastim

ratiopharm.

medi

 

 

 

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Prodott7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ rati pharm GmbH

G af-Arco-Straße 3 D-89079 Ulm Il-Ġermanja info@ratiopharm.de

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/449/001

EU/1/08/449/002

EU/1/08/449/003

EU/1/08/449/004

9. DATA TA’

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

15/09/2008

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA

L-KITBA

 

 

 

 

 

awtorizzat

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar

il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustanza mhux attiva: Kull ml ta’ soluzzjoni fiha 50 mg sorbitol. Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni fiha 60 miljun international units [MIU] (600 µg) ta’ filgrastim.

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 MIU (480 µg) filgrastim f’0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni.

Filgrastim (recombinant methionyl human granulocyte-colony stimulating factor) huwa magħmul minn Escherichia coli K802 b’ teknoloġija rikombinanti-DNA.

awtorizzat

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

adux

Soluzzjoni ċara u mingħajr kulur.

 

 

 

 

ħ

4.

TAGĦRIF KLINIKU

lim’g

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Filgrastim ratiopharm huwa indikatinaligħat-tnaqqis fid-dewmien ta’ newtropenja u fl-inċidenza ta’ newtropenja bid-deni f’pazjenti kkur ti b’kimoterapija ċitotossika stabbilita kontra malinni (bl- eċċezzjoni ta’ lewkimja majelojde kro ika u sindromi majelodisplastiċi) u għat-tnaqqis fid-dewmien ta’ newtropenja f’pazjenti, taċħt kura majeloablativa u segwita bit-trapjant tal-mudullun, li huma meqjusa li għandhommediriskju għola ta’ newtropenja qawwija u mdewma. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ filgrastim huma simili fl-a ulti u fit-tfal li qed jirċievu kimoterapija ċitotossika .

Filgrastim ratiopharm huwa indikat għall-mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali(PBPC).

ProdottF’pazjenti, fal jew adulti, li għandhom newtropenja severa, konġenita, ċiklika, jew idjopatika bl-Għadd Ass lut ta’ Newtrofili (ANC) ta’ ≤ 0.5 x 109/l, u storja ta’ infezzjonijiet qawwija jew li

jirka u, it-terapija fit-tul b’Filgrastim ratiopharm huwa indikat biex jiżdied l-għadd ta’ newtrofili u sabiex l-inċidenza u t-tul ta’ ġrajjiet avversi relatati ma’ infezzjonijiet jonqsu.

Filgrastim ratiopharm huwa indikat għal kura ta’ newtropenja persistenti (ANC ta’ 1.0 x 109/l jew inqas) f’pazjenti b’infezzjoni avvanzata ta’ l-HIV, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ infezzjonijiet batteriċi, dan meta għażliet oħra għall-immaniġġjar ta’ newtropenja ma jkunux addattati.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Ħtiġijiet speċjali

Il-kura b’filgrastim għandha tingħata biss b’kollaborazzjoni ma’ ċentru ta’ onkoloġija b’esperjenza fil-kura bil-fattur uman li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti (G-CSF) u ematoloġija u fejn jinstabu l-meżżi dijanjostiċi kollha meħtieġa. Il-mobilizzazzjoni u l-proċeduri afereżi għandhom isiru flimkien

ma' ċentru ta’ l-onkoloġija u ematoloġija b’esperjenza xierqa f’dan il-qasam u fejn il-monitoraġġ taċ-ċelluli proġenitriċi ematopojetiċi jista’ jsir korrettament.

Kimoterapija ċitotossika stabbilita

Id-doża rakkomandata ta’ filgrastim hija 0.5 MIU (5 μg)/kg/jum. L-ewwel doża ta’ filgrastim trid tingħata mhux inqas minn 24 siegħa wara l-kimoterapija ċitotossika. Filgrastim jista’ jiġi injettat ta’ kuljum taħt il-ġilda jew jista’ jiġi dilwit f’soluzzjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%) u jingħata ta’ kuljum bħala infużjoni ġol-vina fuq medda ta’ 30 minuta (ara sezzjoni 6.6 għall-istruzzjonijiet fuq id-dilwit).

limfoma u lewkimja fis-sistema limfatika, huwa mistenni li l-kura tista’ ddumawtorizzatsa 14-il ġurnata biex dawn il-kriterji jintlaħqu. Wara l-kura tal-bidu u dik ikkonsolidata għal lewkimja majelojde akuta,

L-amministrazzjoni taħt il-ġilda hija preferita fil-maġġoranza tal-każi. Evidenza ġejja minn studju fuq l-amministrazzjoni ta’ doża waħda turi li l-amministrazzjoni ġol-vina tista’ tirriżulta f’effett inqas fit-tul. Mhijiex ċara jekk din is-sejba għandha xi rilevanza klinika għall-amministrazzjoni ta’ doż ripetuti. L-għażla ta’ minn fejn tingħata d-doża trid tkun ibbażata fuq iċ-cirkustanzi kliniċ ta’ l-individwu. Fi studji kliniċi randomised, intużat doża ta’ 23 MIU (230 μg)/m2/jum (4.0 sa

8.4 μg/kg/jum) li ġiet amministrata taħt il-ġilda.

L-amministrazzjoni ta’ kuljum ta’ filgrastim trid titkompla sakemm in-nadir mistenni jkun għadda u l-għadd ta’ newtrofili jkun reġa’ lura għan-normal. Wara kimoterapija stabbilita għ l tumuri solidi,

it-terapija tista’ ddum sostanzjalment iktar (sa 38 ġurnata) jiddependi f q it-tip, doża u skeda tal-kimoterapija ċitotossika li tintuża.

F’pazjenti kkurati b’kimoterapija ċitotossika, żjieda reversibbliħaduxfl-għ dd ta’ newtrofili tipikament tiġi osservata minn l-ewwel sat-tieni ġurnata ta’ kura b’fil rastim. Madankollu, sabiex ikun hemm rispons terapewtiku fit-tul, il-kura b’filgrastim m’għandiex titwaqqaf qabel in-nadir mistenni jkun għadda u

l-għadd ta’ newtrofili jkun reġa’ lura għan-normal.m’gWaqfien prematur mill-kura b’filgrastim qabel ma’ jkun intlaħaq in-nadir mistenni mhuwiex rakko andat.

F’pazjenti li rċievu kura majeloablativa segwlit b t-trapjant tal-mudullun

Id-doża tal-bidu rakkomandata ta’ filgr stim hija 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija bħala infużjoni ġol-vina fuq medda ta’ 30 minuta jew 24 siegħa jew inkella 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija bħala

infużjoni kontinwa taħt il-ġilda fuq medda ta’ 24 siegħa. Għall-infużjoni, id-doża ta’ filgrastim trid

 

inali

tkun miżjuda ma’ 20ml soluzzjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%) (ara sezzjoni 6.6 għall-istruzzjonijiet fuq

id-dilwit).

ċ

L-ewwel doża ta’ filgrastim m’għandiex tingħata inqas minn 24 siegħa wara l-kimoterapija ċitotossika u fiż-żmien ta’ 24 siegħa wara infużjoni tal-mudullun.

ProdottJekk l-ANC jonqos għal < 1.0 x 109/l waqt il-perijodu ta’ kura, id-doża ta’ filgrastim għandha terġa

 

Wara li n-nadir mistennimedifil-livell ta’ newtrofili jkun għadda, id-doża ta’ kuljum ta’ filgrastim trid

 

tinħadem sk nd l-għadd ta’ newtrofili kif ġej:

 

 

 

 

 

Għa ta’ Newtrofili

Bdil fid-doża ta’ Filgrastim

 

> 1.0 x 109/l għal 3 ijiem konsekuttivi

Naqqas għal 0.5 MIU (5 µg)/kg/jum

 

Imbagħad, jekk l-ANC jibqa’ > 1.0 x 109/l għal 3-

Waqqaf il-kura b’ filgrastim

 

ijiem konsekuttivi oħra

 

 

tittella skond ir-rakkomandazzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC f’pazjenti taħt kura majelosoppressiva jew majeloablativa segwit bit-trapjant awtolgu ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali

Meta jintuża waħdu, id-doża rakkomandata ta’ filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC hija 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija bħala infużjoni kontinwa taħt il-ġilda fuq medda ta’ 24 siegħa jew bħala injezzjoni ta’ kuljum taħt il-ġilda għal 5 sa 7 ijiem konsekuttivi. Għal l-infużjoni, id-doża ta’ filgrastim

trid tkun miżjuda ma’ 20ml soluzzjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%) (ara sezzjoni 6.6 għall-istruzzjonijiet fuq id-dilwit). Meta għandha ssir l-lewkafereżi: proċedura waħda jew tnejn ta’ lewkofereżi fil-ħames u sitt jum is-soltu jkunu biżżejjed. F’ċirkostanzi oħrajn, jista jkun hemm bżonn ta’ aktar lewkofereżi.

Kura b’filgrastim irid jitkompla sa l-aħħar proċedura ta’ lewkafereżi.

Wara kimoterapija majelosoppressiva, id-doża rakkomandata ta’ filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC hija 0.5 MIU (5 μg)/kg/jum mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda ta’ kuljum mill-ewwel ġurnata wara t-tmiem tal-kimoterapija sakemm in-nadir mistenni jkun għadda u l-għadd ta’ newtrofili

jkun reġa’ lura għan-normal. Lewkafereżi jrid isir fil-perijodu meta l-ANC jitla’ minn < 0.5 x 109/l sa > 5.0 x 109/l. F’pazjenti li ma kellhomx kimoterapija estensiva, proċedura waħda ta’ lewkafereżi is- soltu tkun bizzejjed. F’ċirkostanzi oħrajn, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aktar proċeduri.

F’pazjenti b’newtropenja kronika u qawwija (SCN)

 

adux

awtorizzat

Newtropenja konġenitali

 

 

 

Id-doża tal-bidu rakkomandata hi 1.2 MIU (12 μg)/kg/jum mogħtija taħt il-ġilda bħala doża waħda jew

f’dożi maqsumin.

 

ħ

 

Newtropenja idjopatika jew ċiklika

m’g

 

 

 

 

 

 

Id-doża tal-bidu rakkomandata hi 0.5 MIU (5 μg)/kg/jum mogħtija taħt il-ġilda bħala doża waħda jew

f’dożi maqsumin.

li

 

 

 

Aġġustament fid-doża

 

 

 

 

 

 

 

Filgrastim irid jingħata ta’ kuljum bħ a njezzjoni taħt il-ġilda sakemm l-għadd ta’ newtrofili jilħaq u

Għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC f' donaturi b’saħħithom qabel trapjant alloġenejiku ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali

Għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC f' donaturi b’saħħithom, id-doża ta’ filgrastim trid kun 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum mogħtija taħt il-ġilda għal 4 sa 5 ijiem konsekuttivi. Il-proċedura ta’ lewkafereż trid tibda fil-5 ġurnata u titkompla sas-6 ġurnata jekk ikun hemm bżonn sabiex jinġabru 4 x 106 CD34+ celluli għal kull kg ta’ piż tal-ġisem tar-riċevitur.

jinżamm il-fuq minn 1.5 x 109/l. Meta d n ir-rispons ikun milħuq, id-doża minima u effettiva sabiex

 

 

 

inali

jinżamm dan il-livell trid tiġi stab ta. Amministrazzjoni ta’ kuljum u fit-tul hu meħtieġ biex jinżamm

għadd ta’ newtrofili adegwat. Wara gimgħa jew tnejn ta’ terapija, id-doża tal-bidu tkun tista’ tiġi

rdoppjata jew titniżżel bin-nofs dejjem skond ir-rispons tal-pazjent. Sussegwentement id-doża tista’

 

medi

 

tiġi aġġustata għal indivi

wuċkull gimgħa jew gimgħatejn biex il-medju ta’ l-għadd ta’ newtrofili

jinżamm bejn 1.5 x 109/l u 10 x 109/l. L-iskeda tad-doża tista’ tiżdied iktar ta’spiss f’pazjenti li

jkollhom infezzjoniji t qawwija. Fi studji kliniċi, 97% tal-pazjenti li rrispondu kellhom rispons

komplet b’doża ta’ 2.4 MIU (24 μg)/kg/jum. Is-sigurta’ assoċjat ma’ l-amministrazzjoni fit-tul ta’

filgrastim f’dozi akbar

inn 2.4 MIU (24 μg)/kg/jum f’pazjenti b’SCN għada ma ġietx stabilita.

Prodott

 

 

 

F’pazjenti b’infezzjoni tal-HIV

 

Għall-inverżjoni ta’ newtropenja

Id- ża tal-bidu rakkomandata ta’ filgrastim hija 0.1 MIU (1 μg)/kg/jum mogħtija ta’ kuljum b’injezzjoni taħt il-ġilda u tiżdied b’iddozar sa massimu ta’ 0.4 MIU (4 μg)/kg/jum sakemm livell normali fl-għadd ta’ newtrofili jintlħaq u jista’ jinżamm (ANC > 2.0 x109/l). Fi studji kliniċi, > 90% tal-pazjenti rrispondu b’dawn id-dożi, u kellhom taqlib ta’ newtropenja f’medda ta’ jumejn.

F’numru żgħir ta’ pazjenti (< 10%), kien hemm bżonn ta’ dożi sa 1.0 MIU (10 μg)/kg/jum biex ikollhom taqlib ta’ newtropenja.

Biex jinżamm għadd ta’ newtrofili normali

Meta sseħħ it-taqlib ta’ newtropenja, id-doża minima u effettiva li hemm bżonn sabiex jinżamm għadd ta’ newtrofili normali trid tiġi stabbilita. Huwa rakkomandat illi id-dożaġġ tal-bidu ta’ kuljum tinbidel għal waħda ta’ 30 MIU (300 μg)/jum b’ injezzjoni taħt il-ġilda ġurnata iva u oħra le. Jista’

jkun hemm bżonn ta’ aktar aġġustament fid-dożaġġ, li trid tiġi iddeterminata mill-ANC tal-pazjent, bl-għan li l-għadd ta’ newtrofili jinżamm >2.0 x 109/l. F’studji kliniċi, dożaġġ ta’30 MIU (300 μg)/jum għal ġurnata sa sebgħat ijiem fil-gimgħa kien meħtieġ biex jinżamm ANC > 2.0 x 109/l, bil-frekwenza medja tad-dożaġġ tkun ta’ tlett ijiem fil-ġimgħa. Kura fit-tul tista’ tkun meħtieġa sabiex l-ANC jinżamm > 2.0 x 109/l.

Gruppi ta’ pazjenti speċifiċi

L-anzjani

Għalkemm studji kliniċi b’filgrastim inkludew numru zgħir ta’ pazjenti anzjani, ma sarux studji speċifiċi fuq dan il-grupp u għaldaqstant ma jistgħux jingħataw rakkomandazzjonijietawtorizzatspeċifiċ ta’ dożaġġ għall-anzjani.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Studji fuq l-użu ta’ filgrastim f’pazjenti b’indeboliment qawwi tal-kliewi jew tal-fwied ju u li l-profil farmakokinetiku u farmakodinamiku huwa l-istess bħal dak f’individwi b’saħħithom. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament tad-doża f’dawn il-każi.

Użu fil-pedjatrija f’każ ta’ SCN u kanċer

Ħamsa u sittin fil-mija tal-pazjenti li ġew studjati fil-programm tas-sigurtà t ’ newtropenja qawwija u kronika kienu taħt it-18-il sena. L-effikaċja tal-kura kienet ċaraaduxf’dan il-grupp ta’ pażjenti, li fih il-maġġoranża kienu pażjenti b’newtropenja konġenitali. Ma kien hemm l-ebda tibdil fil-profili

tas-sigurta’ f’pazjenti pedjatriċi l fejn ingħatalhom kura għal newtropenja qawwija u kronika.

Tagħrif minn studji kliniċi li saru f’pazjenti pedjatriċi , jindikaħli l-profili tas-sigurta’ u l-effikaċja ta’ filgrastim, f’adulti u fit-tfal li qed jirċievu kimoterapija ċitotossika, huma simili .

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-dożaġġ f’pazjenti pedjatrim’gċi huma l-istess għal dawk f’adulti li qed

jirċievu kimoterapija ċitotossika majelosoppressiva. li

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

 

 

inali

 

Sensittività eċċessiva għas-susta za ttiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

żaġġ stabbili i (aramedihawn taħt).

għall-użu

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijietċ

Twissijiet speċjali

Filgrastim m’għandux jintuża sabiex id-dożaġġ ta’ kimoterapija ċitotossika tiżdied iktar minn skedi ta’

ProdottFilgrastim m’għandux jintuża f’pazjenti b’newtropenja konġenitali qawwija (is-sindromu ta’ K stman) b’abnormalitajiet ċitoġenetiċi (ara hawn taħt).

ekawzjonijiet speċjali f’pazjenti b’lewkimja majelojde akuta

Tumur malinn

Il-fattur li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti jista’ jippromwovi it-tkabbir ta’ ċelluli majelojdi in vitro u effetti simili jistgħu jidhru fi ftit ċelluli mhux majelojdi in vitro.

Is-sigurta' u l-effikaċja ta' filgrastim għadhom ma ġewx stabbiliti f' pazjenti b' sindromu majelodisplastiku jew lewkimja majeloġenika kronika. Għalhekk, filgrastim m' għandux jintuża f'dawn il-pazjenti. Attenzjoni speċjali għandha tingħata biex tiġi distinta id-djanjożi ta' tibdil taċ-ċelluli blastiċi ta' lewkimja majelojde kronika minn ta' lewkimja majelojde akuta.

Prekawzjonijiet speċjali f’pazjenti bil-kanċer

Minħabba tagħrif limitat dwar is-sigurta' u l-effikaċja assoċjat mal-użu f’pazjenti b’Lewkimja Majelojde Akuta (AML) sekondarja, filgrastim għandu jingħata b’kawtela f’dawn il-każi.

Is-sigurta' u l-effikaċja ta' filgrastim għadhom ma ġewx stabbiliti f' pazjenti b’Lewkimja Majelojde Akuta de novo li għandhom inqas minn 55 sena u ċitoġenetiċi normali [t(8;21), t(15;17), u inv(16)].

Prekawzjonijiet speċjali oħrajn

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ monitoraġġ tad-densita ta’ l-għadam f’pazjenti li jkollhom xi mard ta’ ostejoporosi u li jinħtieġu kura kontinwa b’filgrastim għal iktar minn 6 xhur.

Effeti mhux mixtieqa rari tal-pulmun, b' mod partikulari pulmonite interstizjali,awtorizzatġew rrapportati ra

l-għoti tal-fattur li jistimola l-kolonji ta’ granuloċiti. Pazjenti b'każ reċenti ta' infiltrati pulmonari jew pulmonite jista' jkollhom riskju għola. Bidu ta’ sinjali pulmonari bħal sogħla, deni u qtugħ ta’ nifs

flimkien ma’ sinjali radjuloġiċi ta’ infiltrati pulmonari u deterjorazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun jistgħu jkunu sinjali tal-bidu tas-sindromu tat-tbatija respiratorja fl-adulti (ARDS). F’ċirkostanzi bħal dawn filgrastim għandu jitwaqqaf u għandha tingħata l-kura addattata.

Lewkoċitosi

Għadd taċ-ċelluli bojod ta’ 100 x 109 /l jew aktar ġew osservati f’inqas minn 5% tal-pazjenti li

ngħataw filgrastim b’dożi akbar minn 0.3 MIU/kg/jum (3 μg/kg/jum). Ma ġie osservat l-ebda effett

mhux mixtieq attribwit direttament għal dan il-grad ta’ lewkoċitosi. Ma ankollu, minħabba r-riskji

potenzjali li hemm assoċjati ma’ lewkoċitosi qawwija, l-għadd taċ-ċelluli bojod irid jiġi mkejjel

 

ħ

f’intervalli regolari waqt il-kura b’filgrastim. Jekk l-għadd t ’ lewkoċiti taqbeż 50 x 109/l wara li jkun

għadda in-nadir mistenni, il-kura b’filgrastim trid titwaqqaf minnufih.aduxMadankollu, waqt il-perijodu

ta’ l-amministrazzjoni ta’ filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ PBPC, kura b’filgrastim trid jitwaqqaf

jew id-doża titniżżel jekk l-għadd ta’ lewkoċiti titla’ ħal > 70 x 109/l.

li

m’g

Riskji assoċjati ma’dożi għola ta’ kimoterap ja

Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata f’kura ta’ pazjenti li qed jirċievu dożi għola ta’ kimoterapija għax

inali

 

rispons aħjar tat-tumur ma ġiex stabbilit u dozi aktar qawwija ta’ sustanzi kimoterapewtiċi jistgħu

jwasslu għal tossiċita’ żejda inkluż diturbi fil-qalb, fil-pulmun, fis-sistema nervuża u fil-ġilda (jekk jogħġbok irreferi għas-Summarju tal-K r tteristiċi tal-Prodott tas-sustanża kimoterapewtika speċifika li tintuża).ċ

Kura b’filgrastimmediwaħdu ma t pprekludix l-iżvilupp ta’ tromboċitopenja u anemija assoċjat ma’ kimoterapija majelosoppr ssiva. Minħabba l-possibilita’ li jirċievi doża għolja ta’ kimoterapija (ez. id-doża sħiħa ta' kimot rapija majelosoppressiva fl-iskeda preskritta), il-pazjent jista’ jkollu riskju għola ta’ tromboċitopenja u anemija. Huwa rakkomandat li jsir immonitorjar regolari ta’ l-għadd

tal-plejtlits u l-e atokrit. Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata meta sustanzi kimoterapewtiċi, Prodottmagħrufin li jis għu jwasslu għal tromboċitopenja qawwija, jiġu amministrati jew waħidhom inkella

flimkien.

Intwera li l-użu ta’ PBPC mobilizzati b’filgrastim inaqqas il-gravita’ u t-tul ta’ tromboċitopenja wara kim terapija majelosoppressiva jew majeloablativa.

rekawzjonijiet speċjali oħrajn

Ma ġewx studjati l-effetti ta’ filgrastim f’pazjenti li għandhom tnaqqis sostanzjali ta’ ċelluli proġenitriċi majelojdi. Filgrastim jaħdem primarjament fuq il-prekursuri ta’ newtrofili sabiex jeffettwa ż-zjieda fl-għadd ta’ newtrofili. Għalhekk, f’pazjenti li għandhom livell baxx ta’ prekursuri, ir-rispons ta’ newtrofili jista’ jkun mnaqqas (bħal dawk li kellhom kura estensiva b’radjoterapija jew b’kimoterapija, jew dawk b’infiltrazzjoni tat-tumur fil-mudullun).

Kien hemm rapporti tal-graft kontra l-mard tal-ospitu (GvHD) u fatalitajiet f’pazjenti li kienu qed jirċievu G-CSF wara trapjant alloġeniku tal-mudullun (ara sezzjoni 5.1).

Żjieda fl-attività ematopojetika fil-mudullun f'rispons għal terapija ta' fattur tat-tkabbir ġiet assoċjata ma' sejbiet transitorja posittivi fl-istampi tal-għadam. Dan għandu jiġi kkonsidrat meta ir-riżultati ta' l- istampi ta' l-għadam jiġu nterpretati.

Prekawzjonijiet speċjali f’pazjenti taħt proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC

Mobilizzazzjoni

M’hemmx studju randomised xieraq li jikkompara iż-żewġ metodi rakkomandati ta’mobilizzazzjoni (filgrastim waħdu jew flimkien ma’ kimoterapija majelosoppressiva) fl-istess grupp ta’ pazjenti. Minħabba varjazzjoni li hemm bejn pazjenti individwali u d-differenzi li hemm fl-analiżi ta’ celluli

Xi aġenti ċitotossiċi jesibixxu tossiċita’ partikolari lejn iċ-ċelluli proġenitriċi emawtorizzattopojetiċ u jistgħu jkollhom effett avvers fuq il-mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriċi. Aġenti bħal melphalan,

CD34+ fil-laboratorju, il-paragun dirett bejn studji varji huwa diffiċli. Għaldaqstant, mhuwiex faċli li jiġi rakkomandat l-aħjar metodu. L-għażla tal-metodu ta’ mobilizzazzjoni trid issir fuq bażi ta’ l-oġġettivi ġenerali tal-kura li jridu jintlaħqu għal kull pazjent individwali.

Pazjenti li ġew esposti għal aġenti ċitotossiċi

Jista’ jkun li pazjenti li għaddew minn kura majelosoppressiva estensiva ma jkollhomx mobilizzazzjoni suffiċjenti ta’ PBPC biex jaslu għall-għadd minimu rakkomandat (2.0 x 106 CD34+ ċelluli/kg) jew biex l-irkuprar tal-plejtlits jaċċelera bl-istess grad.

carmustine (BCNU) u carboplatin, meta jiġu amministrati għal perijodi twal qabel tentattivi ta’

mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriċi, jistgħu jirriżultaw f’numru inqas ta’ ċelluli proġenitriċi. Madankollu, intwera’ li l-amministrazzjoni ta’ melphalan, c rbopl tin jew BCNU flimkien ma’

filgrastim kien effettiv fil-mobilizzazzjoni taċ-ċelluli proġenitriħaduxċi. Meta jkun hemm il-ħsieb ta’ trapjant ta’ PBPC, huwa rakkomandat li il-proċedura ta’ mobilizzazzjoni issir kmieni fil-kors tal-kura tal- pazjent. Attenzjoni partikolari trid tingħata għan-numru ta’ ċelluli proġenitriċi mobilizzati f’dawn il- pazjenti qabel ma tiġi amministrata kimoterapija ta’ doża ħolja. Jekk il-produzzjoni taċ-ċelluli

proġenitriċi ma tkunx biżżejjed, kif imkejla bil-kriterji semmija hawn fuq, għandha tiġi kkunsidrata

kura alternattiva fejn l-għajnuna taċ-ċelluli proġen triċi ma tkunx meħtieġa.

 

m’g

 

li

Analiżi tal-produzzjoni taċ-ċelluli proġen triċ

Meta jitkejjel l-għadd taċ-ċelluli proġenitriċ

mobilizzati f’pazjenti taħt kura b’ filgrastim, attenzjoni

partikolari trid tingħata għal metodu t ’ kw

ntifikazzjoni. Ir-riżultati ġejjin minn flow cytometric

analysis ta’ l-għadd taċ-ċelluli CD34+ jistgħu jvarjaw skond il-metodu preċiz li jintuża u għaldaqstant

rakkomandazzjonijiet ta’ numri bbażati fuq analiżi li saru f’laboratorji oħrajn għandhom ikunu

interpretati bil-qies.

 

inali

ċ

Studju tar-relazzjoni b

jn in-numru ta’ ċelluli CD34+ infużi mill-ġdid u r-rata ta’ rkuprar tal-plejtlits

wara kimoterapija b’doża għolja jindika relazzjoni statistikament kumpless iżda kontinwu.

medi

 

Ir-rakkomandazzjoni ta’ produzzjoni minima ta’ 2.0 x 106 CD34+ ċelluli/kg hija bbażata fuq tagħrif

Prodottta’esperjenzi ppublikati li irriżultaw f’rikostituzzjoni ematoloġika adegwata. Produzzjoni ikbar minn dan il-minimu hi marbuta ma’ rata ta’ rkuprar malajr, produzzjoni inqas ma’ rata ta’ rkuprar iktar bil-m .

ekawzjonijiet speċjali f’donaturi b’saħħithom taħt proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC

Il-proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC ma tirriżultax dirretament f’benefiċju kliniku għal donaturi b’saħħithom u trid tiġi ikkunsidrata biss f’każ ta’ trapjant alloġenejiku ta’ PBPC.

Il-proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC trid tiġi kkunsidrata biss għal donaturi li jissodisfaw il-kriterji kliniċi u investigattivi kollha għad-donazjoni ta’ PBPC. Trid issir attenzjoni partikulari lejn il-parametri ematoloġiċi u infezzjonijiet.

Is-sigurta’ u l-effikaċja ta’ filgrastim ma ġewx investigati f’donaturi b’saħħithom <16-il sena jew > 60 sena.

Wara l-amministrazzjoni ta’ filgrastim u proċedura ta’ lewkafereżi, ġiet osservata tromboċitopenja transitorja (plejtlits < 100 x 109/l) f’35% tas-suġġeti li ġew studjati. Fosthom, kien hemm żewġ kazi fejn il-livell ta’ plejtlits kien < 50 x 109/l li kien attribwit għall-proċedura ta’ lewkafereżi.

Jekk ikun hemm bżonn ta’ iktar minn proċedura waħda ta’ lewkafereżi, trid issir attenzjoni partikulari lejn donaturi li għandhom livell ta’ plejtlits < 100 x 109/l qabel il-lewkafereżi; bħala regola ġenerali, afereżi m’għandiex issir jekk il-livell ta’ plejtlits jkun < 75 x 109/l.

Lewkafereżi m’għandiex issir f’donaturi waqt kura b’antikoagulanti jew f’dawk li jafu li għandhom

disturbi ta’ l-emostażi.

awtorizzat

 

Il-kura b’filgrastim trid titwaqqaf jew id-dożaġġ jitnaqqas jekk l-għadd ta’ lewkoċiti jaqbeż is-70 x109/l.

Donaturi li jirċievu kura b’G-CSF għal mobilizzazzjoni ta’ PBPC jridu jkunu moni rja i sew sakemm il-parametri ematoloġiċi jergħu lura għan-normal.

Bidliet ċitoġeniċi transitorja ġew osservati f’donaturi b’saħħithom wara l-użuG-CSF. Ir-rilevanza

ta’ dawn il-bidliet lejn l-iżvillup ta’ tumur malinn ematoloġiku mhix magħrufa. Studju fit-tul dwar is-sigurta’ f’donaturi b’saħħithom għadu għaddej. Ir-riskju li jwassaladuxgħal l-iżvillup ta’ tumur malinn

ma’ jistax ikun eskluż. Huwa rakkomandat li jinżammu rekords sistematiċi tad-donaturi taċ-ċelluli proġentriċi mill-inqas għal għaxar snin fiċ-centru fejn issir l-afereż ta’ PBPC sabiex ikun assigurat l- monitoraġġ u s-sigurta’ fit-tul.

Każijiet komuni iżda ġeneralment mingħajr sintomi ta’ tkabbirħtal-milza każijiet rari ħafna ta’ milza mifqugħha ġew irrapurtati f’donaturi b’saħħithomm’gu f’ pazjenti wara li ngħataw G-CSF. Ftit każijiet ta’

milza mifqugħha kienu fatali. Għalhekk, id-daqs tal-milza ħandu jiġi monitorjat b'attenzjoni (eż. b'

eżaminazzjoni klinika, b' eżami ultrasoniku). Dijanjożi ta’ milza mifqugħha għandha tkun ikkunsidrata

 

li

f’donaturi u/jew f’pazjenti b’uġigħ addomina f n-naħa ta’ fuq tax-xellug jew uġigħ fit-tarf ta’

l-ispalla.

inali

 

F’donaturi normali, avvenimenti avversi pulmonari (emoptisi, emorraġija pulmonari, infiltrazzjoni fil-

pulmun, qtugħ ta’ nifs u nuqqas ta’ ossiġnu) kienu rrappurtati b’mod rari ħafna wara t-tqegħid fis-suq. F’każ ta’ avvenimenti avversiċpulmo ri ssuspettati jew ikkonfermati, it-twaqqif tal-kura b’filgrastim għandu jiġi kkunsidrat u għandha tingħata kura medika adattata.

Prekawzjonijiet spemediċjali f’reċipjenti ta’ trapjant alloġenejiku ta’ PBPC mobilizzati b’ filgrastim

Tagħrif kurrenti jindika li r-rejazzjonijiet immunoloġiċi bejn il-graft alloġenejiku ta’ PBPC u Prodott-reċipjent jis għu jkunu assoċjati ma’ riskju għola ta’ GvHD meta kkomparat ma’ trapjant tal-

mudullun.

Prekawzj nijiet speċjali f’pazjenti B’SCN

L-għadd taċ-ċelluli tad-demm

L-għadd tal-plejtlits irid ikun monitorjat mill-qrib, speċjalment waqt l-ewwel ġimgħat ta’ kura b’filgrastim. Trid tiġi kkunsidrata il-waqfien intermittenti ta’ kura jew it-tnaqqis fid-doża ta’ filgrastim f’pazjenti li jiżvillupaw tromboċitopenja, i.e. l-għadd tal-plejtlits jkun konsistentement <100,000/mm3.

Bidliet oħrajn iseħħu fiċ-ċelluli tad-demm, fosthom anemija u żidiet transitorja fiċ-ċelluli proġenitriċi fil-mudullun, fejn ikun hemm bżonn ta’ monitoraġġ mill-qrib ta’ l-għadd taċ-celluli.

Trasformazzjoni f’lewkimja jew sindromu majelodisplastiku

Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata f’djanjożi ta' newtropenja qawwija u kronika biex din tiġi distinta minn disturbi ematopojetiċi oħra bħal anemija aplastika, sindromu majelodisplastiku u lewkimja

majelojde. L-għadd komplet tad-demm u differenzjali, l-għadd tal-plejtlets, evalwazzjoni tal-morfoloġija tal-mudullun u assay kromoġeniku jrid isir qabel il-bidu tal-kura.

Fi studji kliniċi, kien hemm frewkwenza baxxa (madwar 3%) ta’ sindromi majelodisplastiċi (MDS) jew lewkimja f’pazjenti b’ SCN ikkurati b’filgrastim. Din l-osservazzjoni saret biss f’pazjenti li kellhom newtropenja konġenitali. MDS u lewkimja huma kumplikazzjonijiet naturalment marbutin mal-marda u r-relazzjoni tagħhom ma’ kura b’filgrastim mhijiex ċerta. Subset ta’ madwar 12% tal-pazjenti li fil-bidu kellhom parametri ċitoġenetiċi normali, sussegwentement instabu li kellhom abnormalitajiet, fosthom monosomy 7, f’analiżi li ġew ripetuti perjodikament. Jekk pazjenti

b’SCNjiżvillupaw parametri ċitoġenetiċi abnormali, għandhom jintiżnu sewwa r-riskji jew il-benefiċji li tissokta il-kura b’filgrastim; filgrastim irid jitwaqqaf f’każ ta’ MDS jew lewkimjaawtorizzat. Bħalissa mhuwiex ċert jekk il-kura fit-tul b’filgrastim f’pazjenti b’SCNjippredisponi dan il-grupp ta’ pa jenti

għal parametri ċitoġenetiċi abnormali, MDS jew lewkimja. Huwa rrakkomandat li jsiru investigazzjonijiet morfoloġiċi u ċitoġeniċi tal-mudullun fil-pazjenti b’intervalli regolari (madwar kull 12-il xahar).

Prekawzjonijiet speċjali oħrajn

Kawżi oħra ta’ newtropenja transitorji bħal infezzjonijiet virali għandhom jiġu eskluż .

Żjieda fid-daqs tal-milza huwa effett dirett ta’ kura b’ filgrastim. Mill-pazjenti studjati, wieħed u tletin fil-mija (31%) ġew irrapportati li kellhom żjieda fid-daqs tal-milza li setgħet tinħass fiżikament.

Żjidiet fil-volum, imkejla permezz ta’ evalwazzjoni radjografika, seħħ kmieni fil-bidu ta’ kura b’filgrastim u mbagħad laħqu plateau. Kien hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża sabiex titnaqqas jew

titwaqqaf il-progressjoni taż-żjieda fid-daqs tal-milza u fit-tlieta fil-mija tal-pazjenti kien hemm bżonn

 

ħ

li il-milza titneħħa. Id-daqs tal-milza trid tkun mkejla regolarment. Eżaminazzjoni fiżika tal-addome

tkun biżżejjed biex jitkixxfu żjiediet abnormali fid-daqs tal-milza.adux

 

m’g

Ematurja/proteinurja seħħ f’numru żgħir ta’ pazjenti. Għandu jsir analiżi regolari ta’ l-awrina biex dan

jiġi monitorjat.

li

Is-sigurta’ u l-effikaċja għadhom ma ġewx stabb ti fit-trabi tat-twelid u f’ pazjenti b’newtropenja

awto-immunitarja.

inali

 

Prekawzjonijiet speċjali f’pazje ti b’ fezzjoni ta’ l-HIV

L-għadd taċ-ċelluli tad-demm

 

medi

 

l-Għadd Assolut ta’ Newtrofċli (ANC) għandu jiġi monitorjat b’attenzjoni, speċjalment waqt l-ewwel

ftit ġimgħat ta’ kura b’filgrastim. Xi pazjenti jistgħu jirrispondu malajr ħafna, u b’żieda konsiderevoli fl-għadd ta’ newtrofili, għad-doża inizjali ta’filgrastim. Huwa rakkomandat illi l-ANC jiġi mkejjel kuljum għal l-ewwel ju ejn sa tlett ijiem ta’ amministrazzjoni b’filgrastim. Minn hemm il-quddiem,

huwa rakkomandat illi l-ANC jiġi mkejjel mill-inqas darbtejn fil-ġimgħa għal l-ewwel gimgħatejn, u Prodottsussegwen emen , darba kull gimgħatejnwaqt il-manteniment tal-kura. Waqt kura intermittenti b’dożi ta’ 30 MIU (300 μg)/jum ta’ filgrastim, l-ANC tal-pazjent jista’ jitbiddel b’mod notevoli maż-żmien.

Sabiex jiġi stabbilit il-punt l-aktar baxx jew in-nadir fil-livell tal-ANC f’pazjent, huwa rakkomandat illi l-kampjuni tad-demm meħudin biex jitkejjel l-ANC jittieħdu eżatt qabel id-doża skedata ta’

filg astim.

Riskju assoċjat ma’ dożi miżjuda ta’ prodotti mediċinali majelosoppressivi

Kura b’filgrastim waħdu ma’ jipprekludix l-iżvilupp ta’ tromboċitopenja u anemija assoċjati ma’ l-użu ta’ prodotti mediċinali majelosoppressivi. B’Rizultat li hemm potenzjal li jirċievi dożi akbar u iktar spiss ta’ dawn il-prodotti waqt kura b’filgrastim, jista’ jkun hemm riskju għola li l-pazjent jiżviluppa tromboċitopenja u anemija. Huwa rakkomandat li l-għadd taċ-ċelluli tad-demm jiġi monitorjat regolarment (ara hawn fuq).

Majelosuppressjoni minħabba infezzjonijiet u mard malinn

Newtropenja tista’ tkun kawżata minn infezzjonijiet opportunistiċi li jinfiltraw il-mudullun bħal m’hu l-kumpless relatat ma’ Mycobacterium avium jew mard malinn bħal limfoma. F’pazjenti fejn hemm

konferma ta’ infezzjonijiet li jinfiltraw il-mudullun jew mard malinn, wieħed għandu jikkunsidra li tingħata kura addattata għal din il-kundizzjoni flimkien ma’ l-amministrazzjoni ta’ filgrastim għal kura ta’ newtropenja. L-effetti ta’ filgrastim fuq in-newtropenja assoċjat ma’ infezzjonijiet li jinfiltraw il- mudullun jew mard malinn għadhom ma ġewx stabbiliti.

Prekawzjonijiet speċjali f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle

Każijiet ta’ kriżi tal-marda taċ-ċelluli Sickle, ftit minnhom fatali, ġew irrapurtati meta filgrastim intuża f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle. Tobba jridu jkunu kawti ħafna, meta jikkunsidraw l-użu ta’ filgrastim f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle u dan biss wara li jitqiesu sewwa r-riskji potenzjali u l- benefiċċji.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjietawtorizzatħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Sustanzi mhux attivi:

Filgrastim ratiopharm fih sorbitol. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolle anza għall- fructose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Is-sigurta’ u l-effikaċja ta’ filgrastim, meta jingħata fl-istess ġurnata ma’ kimoterapija majelosoppressiva ċitotossika, għadhom ma ġewx stabbiliti definitivament. Minħabba s-sensittivita`

potenzjali għall-kimoterapija majelosoppressiva ċitotossika taċ-ċelluli majelojdi li qed jiddividu

malajr, filgrastim m’għandux jingħata bejn l-24 siegħa qabel u l-24 siegħ wara li tingħata

l-kimoterapija. Evidenza preliminari, li ġej minn studju f’numru żgħir ta’pazjenti li ngħataw filgrastim

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

flimkien ma’ 5-Fluorouracil, juri li tista’ tiżdied is-severita’ ta’ newtropenja.

L-interazzjonijiet possibbli ma’ fatturi ta’ tkabbir e atopojetiċi u ċitokini għadhom ma ġewx

investigati speċifikament fi studji kliniċi.

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

Peress li lithium jippromwovi il-ħelsien ta’ newtrofili, huwa mistenni li jġib żjieda fl-effett ta’

filgrastim. Għalkemm din l-interazzjoni ma ġietx speċifikament investigata, m’hemm l-ebda evidenza

li interazzjoni bħal din tista’ tkun ta’ ħs ra.

 

 

4.6 Tqala u Treddigħ

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

M’hemmx tgħarif biżż jj

war l-użu ta’ filgrastim f’nisa waqt it-tqala. Hemm rapporti fil-letteratura

fejn intwera li filgrastim jgħaddi mill-plaċenta fin-nisa tqal. Studji fuq l-annimali urew ħsara fuq

is-sistema riproduttiva (ara 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Filgrastim m’għandux

jintuża waqt it- qala jekk m’hemmx il-bżonn ċar.

 

medi

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Mhux magħruf jekk filgrastim jitneħħix fil-ħalib tal-bniedem. It-tneħħija ta’ filgrastim fil-ħalib ma ġietx stu jata fuq l-annimali. Deċiżjoni jekk għandux jitkompla jew jitwaqqafx it-treddigħ jew titk mplix jew titwaqqafx il-kura b’filgrastim għandha tittieħed billi jiġu meqjusa l-benefiċji

tat- eddigħ għat-tarbija u l-benefiċji tal-kura b’ filgrastim għall-omm.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Filgrastim għandu effett żgħir jew moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.. Jekk il-pazjent qed iħoss l-għeja, il-kawtela hija meħtieġa fis-sewqan ta’ karozza jew fit-tħaddim ta’ magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi, 541 pazjenti b’kanċer u 188 volontiera f’saħħithom ġew esposti għal Filgrastim ratiopharm. Il-profil ta’ sigurta’ ta’ Filgrastim ratiopharm li ġie osservat f’dawn l-istudji kliniċi kien konsistenti ma dak tal-prodott ta’ referenza li ntuża f’dawn l-istudji.

F’pazjenti b’kanċer

L-effetti mhux mixtieqa li ġejjin u l-frekwenza tagħhom ġew osservati waqt kura b’filgrastim u huma bbażati fuq informazzjoni ppublikata.

Il-frekwenzi ta’ l-effetti mhux mixtieqa huma definiti fuq bażi ta’ frekwenza kif ġej:

Komuni ħafna:

≥1/10

 

Komuni:

≥1/100, <1/10

 

Mhux komuni:

≥1/1,000, <1/100

 

Rari:

≥1/10,000, <1/1,000

 

Rari ħafna:

<1/10,000

awtorizzat

Mhux magħruf:

ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli

 

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom; l-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel.

Fi provi kliniċi, l-effetti mhux mixtieqa l-aktar frekwenti relatati ma’ l-użu ta’ filgratim fid-doż rakkomandati kienu uġigħ fl-għadam ħafif għal moderat,li seħħ f’10%, u uġigħ fl-għadam qawwi fi 3% tal-pazjenti. L-uġigħ fl-għadam huwa ġeneralment ikkontrollat b’mediċini komuni kontra l-uġigħ. Effetti mhux mixtieqa inqas frekwenti jinkludu disturbi fis-sistema urinarja, bl-effett predominanti jkun diżurja ħafif għal moderat.

Fi studji kliniċi randomised ikkontrollati bil-plaċebo, filgrastim ma wassalx għal żjieda fl-inċidenza ta’

effetti mhux mixtieqa assoċjati ma’ kimoterapija ċitotossika. Effetti mhux mixtieqa li ġew irrapporti

bl-istess frekwenza f’pazjenti kkurati b’filgrastim/kimoterapija b’placebo/kimoterapija jinkludu

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

tqalligħ u rimettar, alopeċja, dijarreja, għeja, anoressija, mukożite, uġigħ ta’ ras, sogħla, raxx fil-ġilda,

uġigħ fis-sider, debbulizza, uġigħ fil-grieżem, stitikezza u uġigħ ġenerali.

Żjidiet ħfief għal moderati, li reġgħu lura għan-normal, u li kienu dipendenti fuq id-doża, f’lactate

 

 

 

m’g

 

dehydrogenase (LDH), alkaline phosphatase, serum uric acid u gamma-glutamyltransferase (GGT),

 

 

 

li

 

seħħu f’madwar 50%, 35%, 25%, u 10% ta -pazjenti rispettivament, bl-użu ta’ filgrastim bid-dożi

rakkomandati.

 

 

 

Xi kultant ġiet irreppurtata tbaxx ja tra sitorja fil-pressjoni tad-demm, li ma kelliex bżonn ta’ kura

medika.

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

Kien hemm rapporti ta’ GvHD u fatalitajiet f’pazjenti li kienu qed jirċievu G-CSF wara trapjant

alloġeniku tal-mudullun (ara sezzjoni 5.1).

 

Disturbi vaskolari, fosthom mard veno-okklussiv u disturbi fil-volum tal-fluwidi, ġew irrapportati xi

 

 

medi

 

 

kultant f’pazjen i waqt kimoterapija b’doża għolja segwit bit-trapjant awtologu tal-mudullun.

Ir-relazzj

ni kawżali ma kura b’ filgrastim ma ġietx stabbilita.

 

Prodottperċentaġġ għoli ta’ dawn il-pazjenti kienu qegħdin isofru minn lewkimja, kundizzjoni magħrufa li

Każijiet rari ħafna ta' infjammazzjoni vaskulari fil-ġilda ġew osservati f' pazjenti li ngħataw filgrastim. Il-mekkaniżmu ta' l-infjammazzjoni vaskulari f' pazjenti li qed jirċievu filgrastim mhux magħruf.

Ġew irrapportati xi każijiet tas-sindromu Sweet (dermatożi akuta u bid-deni). Madankollu, peress li tkun assoċjata mas-sindromu Sweet, relazzjoni kawżali ma’ filgrastim għada ma ġietx stabbilita.

Aggravament ta’ artrite rewmatika kien osservat f’ każijiet individwali.

Psewdogotta ġiet irrappurtata f’pazjenti b’kanċer li kien kkurati b’filgrastim.

Effetti mhux mixtieqa rari tal-pulmun, fosthom pulmonite interstizjali, edema pulmonari, ġew irrapportati fejn ftit minnhom irriżultaw f' inkapaċità respiratorja jew sindromu tat-tbatija respiratorja fl-adulti (ARDS), li setgħu jkunu fatali (ara sezzjoni 4.4)

Reazzjonijiet Allerġiċi: Reazzjonijiet ta’ allerġija, inklużi anafilassi, raxx tal-ġilda, urtikarja, anġjoedema, qtugħ ta' nifs u pressjoni baxxa, li seħħew mal-bidu jew wara l-kura, ġew irrapportati f’pazjenti li qed jirċievu l-filgrastim. B’kollox, ir-rapporti kienu iktar spissi wara l-amministrazzjoni ġol-vina. Fi ftit każi, is-sintomi reġgħu seħħew hekk kif reġgħet bdiet tingħata l-kura, li b’hekk tissuġġerixxi relazzjoni każwali. Filgrastim għandu jitwaqqaf permanenti f'pazjenti li jkollhom reazzjoni allerġika serja.

Każijiet iżolati ta’ kriżi tal-marda taċ-ċelluli Sickle ġew rapportati f’pazjenti bil-marda taċ-ċelluli Sickle (ara sezzjoni 4.4).

 

Sistema tal-klassifika tal-

 

 

Frekwenza

 

 

Effett mhux mixtieq

 

 

organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

 

 

Komuni ħafna

 

 

Żjieda fl-alkaline phosphatase,

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

zjieda fil-LDH, żjieda fil-uric

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acid

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Komuni

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

Rari

 

 

 

Dist rb vaskulari

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Komuni

 

 

 

Sogħla, uġigħ fil-grieżem

 

 

medjastinali

 

 

 

Rari ħafna

 

 

Infiltrati pulmonari

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Komuni ħafna

 

 

Tqalligħ/rimettar

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

Stitikezza, anoressija, dijarreja,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

mukożite

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Komuni ħafna

 

 

Żjieda fil-GGT

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

Komuni

 

 

 

Alopeċja, raxx fil-ġilda

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

Rari ħafna

m’g

 

Is-Sindrome ta’ Sweet, vaskulite

 

 

 

 

 

 

 

li

 

tal-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

Komuni ħafna

 

 

Uġigħ fis-sider, uġigħ

 

 

tat-tessuti konnettivi

 

 

 

 

 

 

muskoloskeletriku

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna

 

 

Aggravament ta’ artrite

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

rewmatojde

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Rari ħafna

 

 

Abnormalitajiet fis-sistema

 

 

urinarja

 

ċ

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komuni

 

 

 

Għeja, debbulizza

 

 

kondizzjonijiet ta’ mn jn

 

 

Mhux komuni

 

 

Uġigħ ġenerali

 

 

jingħata

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna

 

 

Reazzjoni allerġiku

 

 

F’donaturi b’saħħithom taħt proċedura ta’ mobilizzazzjoni ta’ PBPC

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-iktar effett mhux mixtieq li ġie rrapportat kien uġigħ muskolu-skeltrali ħafif għal moderat li kien eve sibbli. Lewkoċitosi (WBC > 50 x 109/l) ġie osservat f’41% tad-donaturi waqt li tromboċitopenja eve sibbli (plejtlits < 100 x 109/l) ġiet osservata f’35% tad-donaturi wara amministrazzjoni ta’ filgrastim u lewkafereżi.

Żjidiet ħfief, li reġgħu lura għan-normal, fl-alkaline phosphatase, LDH, SGOT (serum glutamic oxaloacetic transaminase) u uric acid kienu rrapportati f’donaturi b’saħħithom li rċievu filgrastim; dawn ma kellhomx effetti kliniċi assoċjati magħhom.

Aggravament tas-sintomi tal-artrite kien osservat f’każijiet rari ħafna.

Sintomi li jissuġġerixxu reazzjonijiet allerġiċi qawwija ġew rapportati f’każijiet rari ħafna.

Uġigħ ta’ ras, maħsub li ġej minħabba l-filgrastim, ġie rapportat f’studji fuq donaturi ta’ PBPC .

Każijiet komuni iżda ġeneralment mingħajr sintomi ta’ tkabbir tal-milza u każijiet rari ħafna ta’ milza mifqugħha ġew irrapurtati f’donaturi b’saħħithom u f’pazjenti wara li ngħataw G-CSF. (ara sezzjoni 4.4).

F’donaturi normali, avvenimenti avversi pulmonari (emoptisi, emorraġija pulmonari, infiltrazzjoni fil- pulmun, qtugħ ta’ nifs u nuqqas ta’ ossiġnu) kienu rrappurtati wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.4).

Sistema tal-klassifika

Frekwenza

 

Effett mhux mixtieq

 

tal-organi

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Komuni ħafna

 

Lewkoċitosi, tromboċitopenja

 

limfatika

Mhux komuni

 

Disturbi fil-milza

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Komuni

 

Żjieda fl-alkaline phosphatase,

 

nutrizzjoni

 

 

żjieda fil-LDH

 

 

Mhux komuni

 

Żjieda fl-SGOT, iperurikemija

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna

 

Uġigħ ta’ ras

 

Disturbi muskolu-skeltrali u

Komuni ħafna

 

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

tat-tessut Konnettiv

Mhux komuni

 

Aggr v ment ta’ l-artrite

 

 

 

 

rewmatika

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Disturbi ġenerali u

Mhux komuni

 

Reazzjoni allerġiku qawwija

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

F’ pazjenti b’SCN

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Kien hemm rapporti ta’ effetti mhux mixtieqa relatati ma’ kura ta’ filgrastim f’pazjenti b’SCNu,għal xi

whud, il-frekwenza tagħhom kellha tendenza li tonqos aż-żmien.

 

 

 

m’g

L-effetti mhux mixtieqa l-aktar frekwenti kkawżati minn filgrastim kienu uġigħ fl-għadam, u uġigħ

muskolu-skeltrali ġenerali.

 

li

 

 

 

Effetti mhux mixtieqa oħrajn osserv

ti jinkludu tkabbir tal-milza li, fil-minoranza tal-każi, jista’ jkun

progressiv, u tromboċitopenja. Uġ għ ta’ ras u dijarreja ġew irrapportati ftit wara il-bidu ta’ kura

 

inali

 

b’filgrastim, tipikament f’ nqas minn

10% tal-pazjenti. Anemija and epistassi wkoll ġew irrapportati.

 

ċ

 

 

medi

 

 

Ġew osservati żjidi t, li j rġgħu lura għan-normal, u mingħajr effetti kliniċi assoċjati, fil-uric acid, lactic dehydrogenase u alkaline phosphatase. Tnaqqis moderat li jerġa lura għan-normal fil-livell non-fasting ta’ glucose fid-demm ukoll ġie osservat.

ProdottEffetti mhux mix ieqa possibilment relatati ma’ kura ta’ filgrastim, u li tipikament seħħu f’inqas minn 2% tal-pazjen i b’newtropenja qawwija u kronika, kienu rejazzjonijiet fis-sit ta’ injezzjoni, uġigħ ta’

ras, epat megalija, arthralgia, alopeċja, ostejoporosi u raxx.

Meta ntuża fit-tul, infjammazzjoni vaskulari fil-ġilda giet irraportata fit-2% tal-pazjenti b’newtropenja qawwija u kronika. Każijiet ta’ protejnurja/ematurja kienu rari ħafna.

Sistema tal-klassifika tal-

Frekwenza

 

Effett mhux mixtieq

 

organi

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Komuni ħafna

 

Anemija, żjieda fid-daqs

 

limfatika

 

 

tal-milza

 

 

Komuni

 

Tromboċitopenja

 

 

Mhux komuni

 

Disturbi fil-milza

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

Komuni ħafna

 

Tnaqqis fil-glucose, żjieda

 

n-nutrizzjoni

 

 

fl-alkaline phosphatase, żjieda

 

 

 

 

fil-LDH, iperurikemija

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

 

Uġigħ ta’ ras

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni ħafna

 

Epitassi

 

medjastinali

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

 

Dijarreja

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni

 

Epatomegalija

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni

 

Alopeċja, infjammazzjoni

 

taħt il-ġilda

 

 

vaskulari fil-ġilda, injezzjoni

 

 

 

 

site uġigħ fis-sit ta’ injezzjoni,

 

 

 

 

raxx

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tat-

Komuni ħafna

 

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

tessut Konnettiv

 

 

awtorizzat

 

Komuni

 

Ostejoporosi

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

Mhux komuni

 

Ematurja, protejnurja

 

urinarja

 

 

 

 

F’pazjenti b’HIV

 

adux

 

 

 

 

ħ

F’studji kliniċi, l-uniċi effetti mhux mixtieqa li kontinwament kienu meqjusa li huma relatati ma’

l-amministrazzjoni ta’ filgrastim kienu l-uġigħ muskolu-skeletrali, l-uġigħ l-aktar ħafif għal moderat fl-għadam, u majalġja. L-inċidenza ta’ dawn il-każi kienet komparabbli ma dik irraportata f’pazjenti

b’kanċer.

m’g

 

 

li

Żjieda fid-daqs tal-milza relatat ma’ kura b’f lgrastim ġiet irraportata f’ < 3% tal-pazjenti. Fil-każi

kollha, din iż-żjieda nħasset ħafifa jew moderata taħt eżaminazzjoni fiżika u kellha konsegwenza

 

 

beninni; l-ebda pazjent ġie djanjost k t b’ipersplenismu u fl-ebda pazjent ma tneħħiet il-milza. Peress

 

 

li żjieda fid-daqs tal-milza hi komu f’pazjenti b’infezzjoni ta’ HIV u tinstab b’diversi gradi

 

 

fil-maġġoranza ta’ pazjenti b’AIDS,inaliir-relazzjoni ma’ terapija ta’ filgrastim mhijiex ċara.

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-

 

 

Frekwenza

Effett mhux mixtieq

 

 

organi

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-de

u tas-sistema

 

 

Komuni

Disturbi fil-milza

 

 

limfatika

medi

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tat-

 

 

Komuni ħafna

Uġigħ muskolu-skeltrali

 

 

tessut K nnettiv

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrapportat.

Il-waqfien mill-kura ta’ filgrastim is-soltu jġib tnaqqis ta’ 50% tan-newtrofili fid-demm fiż-żmien ġurnata jew tnejn, b’ritorn għall-livelli normali fiż-żmien 1 sa 7 ijiem.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Fatturi li jistimolaw il-kolonji ta’ granuloċiti, Kodiċi ATC: L03AA02

Il-G-CSF uman huwa glikoproteina li tirregola l-produzzjoni u l-ħelsien ta’ newtrofili mill-mudullun. Filgrastim ratiopharm, li fih r-metHuG-CSF (filgrastim), jikkawża żjieda sinifikanti fl-għadd ta’ newtrofili fid-demm periferali fi żmien 24 siegħa, b’żjidiet minuri fil-monoċiti. F’xi każi ta’ SCN, filgrastim jista’ jikkawża wkoll żjieda żgħira mill-baseline fil-livelli ta’ eżinofili u bażofili fid-demm; xi wħud minn dawn il-pazjenti jistgħu jippreżentaw b’eżinofilja jew bażofilja qabel il-bidu ta’ kura. Meta filgrastim jingħata fid-dożi rakkomandati, żjidiet fl-għadd ta’ newtrofili huma dipendenti fuq id- doża. In-newtrofili li jiġu prodotti b’rispons għal kura b’filgrastim juru funzjonalita’normali jew miżjuda, kif intwera b’analiżi li saru fuq il-funzjoni kimotattika u fagoċitika. Wara il-waqfien mill- kura ta’ filgrastim, l-għadd ta’ newtrofili fid-demm jonqos b’ 50% fiż-żmien ġurnata 1 jew 2, b’ritorn għall-livelli normali fiż-żmien 1 sa 7 ijiem.

L-użu ta’ filgrastim f’pazjenti waqt kimoterapija ċitotossika jwassal għal tnaqqis sinifikanti fl-inċidenza, fis-severita’ u fid-dewmien ta’ newtropenja u newtropenja bid-deni. Kura b’f lg astim iwassal għal tnaqqis sinifikament fid-dewmien ta’ newtropenja bid-deni, l-użu ta’ an ibij tiċ u dħul fl-isptar wara induzzjoni ta’ kimoterapija għal lewkimja majeloġenika akuta jew kura majel ablativa segwit bit-trapjant tal-mudullun. L-inċidenza ta’ deni u n-numru ta’infezzjonijiet reġistrati ma

tnaqqsux fl-ebda ċirkostanza. Ma kienx hemm tnaqqis fid-dewmien ta’ deni f’p zjenti aqt li kienu

qed jingħataw kura majeloablativa segwit bit-trapjant tal-mudullun.

awtorizzat

L-użu ta’ filgrastim, waħdu jew wara kimoterapija, jimmobilizza ċ-cell

li proġenitriċi ematopojetiċi

għal ġod-demm periferiku. Dawn iċ-ċelluli awtologi jistgħu jinġabbru

jerġgħu jiġu infużi wara

terapija ċitotossika ta’doża għolja, flok jew flimkien ma’ trapj nt t l-mudullun. Infużjoni biċ-ċelluli

proġentriċi tad-demm iħaffef ir-ritorn ematopojetiku għan-norm lit ’ b’hekk jitnaqqas ir-riskju ta’

episodji emorraġiċi u l-bżonn ta’ trasfużjonijiet tal-plejtlets.

adux

ħ

Reċipjenti ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali alloġeniku, li ġew mobilizzati b’filgrastim, damu

sinifikament inqas biex jirkupraw ematoloġika ent, b’konsegwenza li l-ħin meħud għal irkupru tal-

plejtlits mingħajr appoġġ kien sinifikament anqas, meta kkomparat ma’ trapjant tal-mudullun

alloġeniku.

m’g

li

Studju retrospettiv Ewropew li evalwainali-użu ta’ G-CSF wara trapjant alloġeniku tal-mudullun

f’pazjenti b’lewkimji akuti, issuġġer xxa żieda fir-riskju ta’ GvHD, mortalità marbuta mal-kura (TRM) u l-mortalità meta ngħata G-CSF.ċFi studju internazzjonali retrospettiv separat f’pazjenti b’lewkimji majeloġeni akutimediu kroniċi, ma ġ e osservat l-ebda effett fuq ir-riskju ta’ GvHD, TRM u l-mortalità. Meta-analiżi ta’ studji fuq trapjanti alloġeneiċi, li tinkludi r-riżultati ta’ disa’ provi prospettivi li fihom il-pazjenti ntagħżlu b’mod każwali, 8 studji retrospettivi u każ 1 ta’ studju kkontrollat mill-każ, ma sabet l-ebda effett fuq ir-riskji ta’ GvHD akuta, GvHD kronika jew mortalità relatata mal-kura bikrija.

Prodott

Riskju relattiv (95% CI) ta’ GvHD u TRM wara l-kura b’G-CSF wara trapjant tal-mudullun

 

 

Pubblikazzjoni

Perjodu tal-

N

GvHD akuta

GvHD kronika

 

TRM

 

 

 

istudju

 

ta’ grad II - IV

 

 

 

 

 

 

Meta-analiżi

1986-2001a

1,198

1.08

1.02

 

 

0.70

 

 

(2003)

 

 

(0.87, 1.33)

(0.82, 1.26)

 

(0.38, 1.31)

 

 

Studju

1992-2002b

1,789

1.33

1.29

 

 

1.73

 

 

retrospettiv

 

 

(1.08, 1.64)

(1.02, 1.61)

 

(1.30, 2.32)

 

 

Ewropew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studju

1995-2000b

2,110

1.11

1.10

 

 

1.26

 

 

retrospettiv

 

 

(0.86, 1.42)

(0.86, 1.39)

 

(0.95, 1.67)

 

 

internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aL-analiżi tinkludi

studji li jinvolvu trapjant tal-mudullun matul dan il-perjodu; xi studji uż

 

 

GM-CSF (fattur li jistimula kolonji ta’ granuloċiti-makrofaġi)

 

 

 

 

 

 

bL-analiżi tinkludi pazjenti li kienu qed jirċievu trapjant tal-mudullun matul dan il-perj

du

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Qabel trapjant alloġenejiku ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali, l-użu t ’filgrastim għall-mobilizzazzjoni ta’ ċelluli proġenitriċi tad-demm periferali f’donaturi norm li jippermetti li

jinġabru 4 x 106 CD34+ celluli għal kull kg ta’ piż tal-ġisem tar-riċevitur, fil-maġġoranza ta’ donaturi,

wara żewġ proċeduri ta’ lewkafereżi. Donaturi normali jingħataw doż ta’ 10 μg/kg/jum, amministrata taħt il-ġilda għal 4 sa 5 ijiem konsekuttivi.

L-użu ta’ filgrastim f’pazjenti, tfal u adulti, b’SCN (newtropenja q wwija, konġenitali, ċiklika, u

idjopatika) iwassal għal żjieda sostenibbli fl-għadd assolut ta’ newtrofili fid-demm periferali u tnaqqis

fin-numru ta’ infezzjonijiet u ġrajjiet relatati.

adux

ħ

L’użu ta’ filgrastim f’pazjenti b’infezzjoni ta’ HIV iżo

l-għadd ta’ newtrofili normali sabiex

jippermetti id-dożaġġ skedat tat-terapija antiv ra u/jew

ediċina majelosoppressiva oħra. M’hemmx

evidenza li pazjenti b’infezzjoni ta’ HIV kkurati b’filgrastimm’g ikollhom żieda fir-replikazzjoni ta’ HIV.

li

 

Bħal fil-każ ta’ fatturi ta’ tkabbir em topojetiċ oħra, G-CSF wera proprjetajiet stimolanti in vitro fuq ċelluli endoteljali umani.

L-effikaċja u s-sigurta’ ta’ F lgrastinalim ratiopharm ġew stmati fi studji ta’ fażi III, randomised u

 

ċ

 

medi

kontrollati bi placebo, f’pazjenti b’kanċer tas-sider, kanċer tal-pulmun u Non-Hodgkin-Limfoma. Ma

kienx hemm differenzi rilevanti bejn Filgrastim ratiopharm u l-prodott ta’ referenza fir-rigward ta’

dewmien ta’ newtrop nja qawwija u l-inċidenza ta’ newtropenja bid-deni.

5.2 Tagħrif far akokinetiku

Prodott

Studji rand

mised, single-blind, b’doża waħda u crossover li saru fuq 196 voluntiera b’saħħithom

urew li l-pr

fil farmakokinetiku ta’Filgrastim ratiopharm kien komparabbli ma’ dak tal-prodott ta’

referenza kemm wara amministrazzjoni taħt il-ġilda kif ukoll ġol-vina.

Intwera li l-eliminazzjoni ta’ filgrastim isegwi proċess farmakokinetiku ta’ l-ewwel ordni kemm wara amministrazzjoni taħt il-ġilda kif ukoll ġol-vina. Il-half-life ta’ eliminazzjoni ta’ filgrastim hija ta’ madwar 3.5 siegħa, b’rata ta’ tneħħija ta’ madwar 0.6 ml/min/kg. Waqt infużjoni kontinwa b’filgrastim fuq medda ta’ 28 ġurnata, f’pazjenti li kienu qedin jirkupraw minn trapjant awtologu tal-mudullun, ma kienx hemm xi evidenza ta’akkumulazzjoni u l-half-lives ta’ eliminazzjoni kienu komparabbli. Hemm correlazzjoni posittiva u linejari bejn id-doża u l-konċentrazzjoni ta’ filgrastim fis-serum, kemm meta jiġi amministrat ġol-vina kif ukoll taħt il-ġilda. Wara l-amministrazzjoni taħt il-ġilda tad-doża rakkomandata, il-konċentrazzjoni fis-serum nżammet il-fuq minn 10 ng/ml għal 8 sa16-il siegħa. Il-volum ta' distribuzzjoni fid-demm hu madwar 150 ml/kg.

F’pazjenti b’kanċer, il-profil farmacokinetiku ta’ Filgrastim ratiopharm u dak tal-prodott ta’ referenza kienu komparabbli wara amministrazzjoni taħt il-ġilda ta’ doża waħda jew dożi ripetuti.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Informazzjoni li mhiex klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il-ġeni u tolleranza lokali, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku miġbur minn studji konvenzjonali fuq l-effett tossiku minn dożi

riptetuti, ikkonferma l-effetti mistennija, fosthom żjidiet fl-għadd ta’ lewkoċiti, iperplasija majelojde fil-mudullun, ematopojesi ekstramedullari u tkabbir tal-milza.awtorizzat Ma kienx hemm l-ebda effett fuq il-fertilità fil-firien maskili u femminili jew fuq il-frieħ ta’ firien tqal.

Minn studji li saru fuq firien u fniek, m’hemmx evidenza li turi li filgrastim għandu xi effett teratoġeniku. Żjieda fl-inċidenza ta’ telfien tal-embriju ġiet osservata fil-fniek, żda ma deh ux malformazzjonijiet.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Acetic acid, glacial

 

adux

Sodium hydroxide

 

Sorbitol (E420)

 

Polysorbate 80

 

Ilma għall-injezzjoni

ħ

m’g

 

 

 

6.2 Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħ llat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

li Filgrastim ratiopharm m’għanduxinalijiġ d w t ma’ soluzzjoni ta’ sodium chloride.

ċ

Filgrastim dilwit jista’medijiġ adsorbit fuq il-ħġieġ jew ħwejjeġ tal-plastik ħlief meta jiġi dilwit kif inhu msemmi f’sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

ProdottWara -dilwit: Is-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita wriet stabbilita’ kimika u fiżika waqt l-użu għal 24 siegħa f’temperatura bejn 2°C u 8°C. Mill-lat tas-sigurtà mikrobijoloġika, il-prodott għandu jintuża

imme jatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-konsumatur huwa risponsabbli għaż-zmien u l-kundizzjonijient ta’ ħażna qabel ma’ jintuża, u dawn s-soltu ma jridux ikunu iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2 °C – 8 °C, sakemm id-dilwit ma jkunx seħħ taħt kundizzjonijiet kontrollati, asettiċi u validati.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C)

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali dilwit, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Siringa mimlija għal-lest magħmula minn ħġieġ ta’ Tip I b’labbra ta’ l-azzar li ma jissaddadx mwaħħla permanentement.

Pakketti ta’ 1, 5 jew 10 siringi mimlijin għal-lest b’ 0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni jew pakkett multiplu li fih 10 (2 pakketti ta’ 5) siringi mimlijin għal-lest b’ 0.8 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Jekk ikun hemm il-ħtieġa, Filgrastim ratiopharm jista’ jiġi dilwit f’soluzzjoni għal infużjoni ta’ glucose 50 mg/ml (5%).

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għalawtorizzatimmaniġġar ieħ

Huwa rakkomandat li fl-ebda ħin id-dilwit ma jwassal għal konċentrazzjoni finali inqas minn 0.2 MIU (2 μg)/ml.

Qabel ma tingħata, is-soluzzjoni trid tiġi spezzjonata viżwalment. Għandhom jsiru injezzjonijiet biss b’soluzzjoni li tkun ċara u mingħajr frak.

Fejn pazjenti jirċievu soluzzjoni ta’ filgrastim dilwit sa konċentrzzjoni inqas minn 15 MIU (15 μg)/ml, għandha tiġi miżjuda bl-albumina umana (HSA) sabiex il-konċentrazzjoni finali tkun 2 mg/ml.

 

ħ

Eżempju: Meta l-volum finali ta’ l-injezzjoni huwa 20 ml, id-dożi kollha ta’ filgrastim li fihom inqas

minn 30 MIU (300 μg) iridu jingħataw b’0.2 ml soluzzjoni ta’ 200mg/mladux(20%) albumina umana

miżjuda.

m’g

 

Meta jiġi dilwit ġo soluzzjoni għal infużjoni ta’glucose 50 mg/ml (5%), Filgrastim ratiopharm huwa

 

 

li

kompatibbli mal-ħġieġ u varji tipi ta’ plastik, fosthom il-PVC, polyolefin (co-polymer ta’

polypropylene u polyethylene) u polypropy ene.

 

 

inali

Filgrastim ratiopharm ma fih l-ebda preservattiv. Minħabba r-riskju potenzjali ta’ kontaminazzjoni

b’mikrobi, is-siringi ta’ Filgrast m r tioph rm iridu jintużaw darba biss.

 

ċ

L-esposizzjoni bi żball għal temperatura ta’ friża ma jeffettwax ħażin l-istabilita` ta’ Filgrastim

ratiopharm.

medi

 

 

 

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Prodott7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ rati pharm GmbH

G af-Arco-Straße 3 D-89079 Ulm Il-Ġermanja info@ratiopharm.de

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/449/005

EU/1/08/449/006

EU/1/08/449/007

EU/1/08/449/008

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

15/09/2008

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

 

 

 

 

awtorizzat

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar

il-Mediċini http://www.ema.europa.eu//.

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati