Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Flebogamma DIF (Flebogammadif) (human normal immunoglobulin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J06BA02

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFlebogamma DIF (Flebogammadif)
Kodiċi ATCJ06BA02
Sustanzahuman normal immunoglobulin
ManifatturInstituto Grifols S.A.
66.6%
28.5%
2.7%
2.2%

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Flebogamma DIF 50 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Immunoglobulina umana normali (IVIg)

1 ml fih:

Immunoglobulina umana normali ……….. 50 mg (purità ta’ mill-inqas 97% ta’ IgG)

Kull kunjett ta’ 10 ml fih: 0.5 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 50 ml fih: 2.5 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 100 ml fih: 5 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 200 ml fih: 10 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 400 ml fih: 20 g ta’ immunoglobulina umana normali

Distribuzzjoni tas-sottoklassijiet ta’ IgG (valuri approssimattivi):

IgG1

IgG2

IgG3

IgG4

Il-kontenut massimu ta’ IgA hu 50 mikrogramma/ml.

Magħmul mill-plażma ta’ donaturi umani.

Eċċipjent b’effett magħruf:

1 ml fih 50 mg ta’ D-sorbitol.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-infużjoni

Is-soluzzjoni hi ċara jew ftit opalexxenti u bla kulur jew isfar ċar.

Flebogamma DIF hu isotoniku, b’osmolalità minn 240 sa 370 mOsm/kg.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Terapija ta’ sostituzzjoni f’persuni adulti, tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena) li jkollhom:

-Sindromi ta’ immunodefiċjenza primarja b’indeboliment fil-produzzjoni ta’ antikorpi (ara sezzjoni 4.4).

-Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika, li bihom antibijotiċi profilattiċi ma jkunux irnexxew.

-Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’majeloma multipla fil- fażi stabbli li ma rrispondewx għal immunizzazzjoni pnewmokokkali.

-Ipogammaglobulinemija f’pazjenti wara trapjant ta’ ċelluli staminali ematopojetiċi alloġeniċi

(HSCT).

-AIDS konġenitali b’infezzjonijiet batteriċi rikorrenti.

Immunomodulazzjoni f’persuni adulti, tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena) li jkollhom:

-Tromboċitopenija immuni primarja (ITP), f’pazjenti li qegħdin f’riskju għoli ta’ emorraġija , jew qabel operazzjoni biex l-għadd tal-plejtlits jiġi kkoreġut.

-Sindromu ta’ Guillain Barré.

-Il-marda Kawasaki.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura ta’ sostituzzjoni għandha tinbeda u tiġi mmonitorjata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ immunodefiċjenza.

Pożoloġija

Id-doża u l-kors tad-doża jiddependu fuq l-indikazzjoni.

Fit-terapija tas-sostituzzjoni id-doża jista’ jkollha bżonn li tkun individwalizzata għal kull pazjent skond ir-rispons farmakokinetiku u kliniku. Il-korsijiet tad-doża li ġejjin qed jingħataw bħala linja gwida.

Terapija tas-sostituzzjoni f’sindromi tal-immunodefiċjenza primarja

Il-kors tad-doża għandha tilħaq livell minimu ta’ IgG (imkejjel qabel l-infużjoni li jmiss) ta’ mill-anqas 5 sa 6 g/l. Hemm bżonn minn tlieta sa sitt xhur wara l-bidu tat-terapija għall- ekwilibrazzjoni biex isseħħ. Id-doża inizjali rakkomandata hi ta’ 0.4 - 0.8 g/kg mogħtija darba, segwita minn ta’ mill-anqas 0.2 g/kg mogħtija kull tlieta sa erba’ ġimgħat.

Id-doża meħtieġa biex jintlaħaq livell minimu ta’ 5-6 g/l hi ta’ 0.2 - 0.8 g/kg/xahar. L-intervall tad- doża meta l-istat fiss ikun intlaħaq, ivarja minn 3 - 4 ġimgħat.

L-inqas livelli għandhom jitkejjlu u jiġu evalwati flimkien mal-inċidenza ta’ infezzjoni. Biex titnaqqas ir-rata ta’ infezzjoni, jista’ jkun meħtieġ li żżid id-dożaġġ u timmira għall-inqas livelli li jkunu ogħla.

Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika, li fihom antibijotiċi profilattiċi ma jkunux irnexxew; ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti fil-fażi fissa f’pazjenti b’majeloma multipla li naqsu li jirrispondu għal immunizzazzjoni pnewmokokkali; AIDS konġenitali b’infezzjonijiet batteriċi rikorrenti

Id-doża rakkomandata hi ta’ 0.2 - 0.4 g/kg kull tlieta sa erba’ ġimgħat.

Ipogammaglobulinemija f’pazjenti wara trapjant ta’ ċelluli staminali ematopoietiċi alloġeneiċi

Id-doża rakkomandata hi ta’ 0.2-0.4 g/kg kull tlieta sa erba’ ġimgħat. Il-livelli minimi għandhom jinżammu ’l fuq minn 5 g/l.

Tromboċitopenija immuni primarja

Hemm żewġ skedi ta’ kura alternattiva:

0.8-1 g/kg mogħtija fl-ewwel jum; din id-doża tista’ tiġi ripetuta darba fi żmien 3 ijiem

0.4 g/kg mogħtija kuljum għal minn jumejn sa ħamest ijiem.

Il-kura tista’ tkun ripetuta jekk isseħħ rikaduta.

Sindrome ta’ Guillain Barré

0.4 g/kg/kuljum fuq perjodu ta’ 5 ijiem.

Il-marda Kawasaki

1.6 - 2.0 g/kg għandha tingħata f’dożi maqsuma fuq perijodu ta’ minn jumejn sa ħamest ijiem jew 2.0 g/kg bħala doża waħda. Il-pazjenti għandhom jirċievu l-kura fl-istess ħin b’acetylsalicylic acid.

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma deskritti fil-qosor fit-tabella li ġejja:

Indikazzjoni

Doża

Frekwenza tal-injezzjonijiet

Terapija tas-sostituzzjoni

- doża tal-bidu:

 

f’immunodefiċjenza primarja

0.4 - 0.8 g/kg

 

 

- wara:

kull 3 - 4 ġimgħat biex tikseb livell

 

0.2 - 0.8 g/kg

minimu ta’ IgG ta’ mill-anqas

 

 

5 - 6 g/l

Terapija tas-sostituzzjoni

0.2 - 0.4 g/kg

kull 3 - 4 ġimgħat biex tikseb livell

f’immunodefiċjenza sekondarja

 

minimu ta’ IgG ta’ mill-anqas

 

 

5 - 6 g/l

AIDS konġenitali

0.2 - 0.4 g/kg

kull 3 - 4 ġimgħat

Ipogammaglobulinemija (< 4 g/l) f’pazjenti

0.2 - 0.4 g/kg

kull 3 - 4 ġimgħat biex tikseb livell

wara trapjant alloġeneiku ta’ ċelluli staminali

 

minimu ta’ IgG ta’ aktar minn 5 g/l.

ematopoietiċi

 

 

Immunomodulazzjoni:

 

 

Tromboċitopenija immuni primarja

0.8 - 1 g/kg

f’jum 1, possibilment ripetuta fi

 

jew

żmien 3 ijiem

 

0.4 g/kg/kuljum

għal 2 - 5 ijiem

Sindrome ta’ Guillain Barré

0.4 g/kg/kuljum

għal 5 ijiem

Il-marda Kawasaki

1.6 - 2 g/kg

f’dożi diviżi fuq perjodu ta’

 

jew

2 - 5 ijiem flimkien ma’

 

 

acetylsalicylic acid

 

2 g/kg

f’doża waħda flimkien ma’

 

 

acetylsalicylic acid

Popolazzjoni pedjatrika

Flebogamma DIF 50 mg/ml hu kontraindikat fi tfal li għandhom bejn 0 u sentejn (ara sezzjoni 4.3).

Il-pożoloġija fi tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena) mhijiex differenti minn dik tal-adulti, minħabba li l-pożoloġija għal kull indikazzjoni tingħata skont il-piż tal-ġisem u aġġustata għar- riżultat kliniku tal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Flebogamma DIF 50 mg/ml għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini b’rata inizjali ta’

0.01 - 0.02 ml/kg/min għall-ewwel tletin minuta. Jekk ikun ittollerat tajjeb (ara sezzjoni 4.4), ir-rata ta’ l-għoti tista’ tiżdied gradwalment sa massimu ta’ 0.1 ml/kg/min.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1 (ara sezzjoni 4.4).

Sensittività eċċessiva għal immunoglobulini umani, speċjalment f’pazjenti b’antikorpi kontra IgA.

Intolleranza għall-fructose (ara sezzjoni 4.4).

Fil-każ ta’ trabi u tfal żgħar (li jkollhom minn 0 sa sentejn), jista’ jkun li l-intolleranza ereditarja għall- fructose (HFI) tkun għadha ma ġietx iddijanjostikata, u tista’ tkun fatali, u għalhekk, ma jridux jirċievu dan il-prodott mediċinali.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sorbitol

Kull ml ta’ dan il-prodott mediċinali fih 50 mg ta’ sorbitol. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-fructose, m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

F’persuni b’HFI li jkollhom iktar minn sentejn, tiżviluppa stmerrija spontanja għal ikel li jkun fih il-fructose u din tista’ sseħħ flimkien mal-bidu tas-sintomi (rimettar, disturbi gastrointestinali, apatija, dewmien fl-ilħuq tat-tul u l-piż). Għalhekk għandha tinkiteb storja medika dettaljata fir-rigward ta’ sintomi ta’ HFI għal kull pazjent qabel ma jirċievi

Flebogamma DIF.

Jekk ikun hemm għoti aċċidentali u suspett ta’ intolleranza għall-fructose, l-infużjoni għandha titwaqqaf minnufih, il-gliċemija normali trid terġa’ tkun stabbilita u l-funzjoni tal-organi trid tkun stabbilizzata permezz ta’ kura intensiva.

Interferenzi bid-determinazzjoni tal-livelli tal-glucose fid-demm mhumiex mistennija.

Ċerti reazzjonijiet avversi severi, jistgħu jkunu marbuta mar-rata tal-infużjoni. Ir-rata rakkomandata tal-infużjoni mogħtija taħt sezzjoni 4.2 għandhom ikunu segwiti mill-qrib. Il-pazjenti jridu jkunu mmonitorjati mill-qrib u jkunu osservati bl-attenzjoni għal kwalunkwe sintomi matul il-perijodu tal- infużjoni.

Ċerti reazzjonijiet avversi jistgħu jseħħu aktar b’mod frekwenti

-f’każ ta’ rata għolja ta’ infużjoni

-f’pazjenti li jirċievu immunoglobulina umana normali għall-ewwel darba jew, f’każijiet rari, meta l-prodott ta’ l-immunoglobulina umana normali jinbidel ma’ ieħor, jew meta kien hemm intervall twil mill-aħħar infużjoni.

Kumplikazzjonijiet potenzjali jistgħu ta’ spiss jiġu evitati billi tiżgura li l-pazjenti:

-ma jkunux sensittivi għal immunoglobulina umana normali billi inizjalment tinjetta l-prodott bil-mod b’rata inizjali ta’ 0.01-0.02 ml/kg/min

-ikunu mmonitorjati b’attenzjoni għal kwalunkwe sintomi matul il-perjodu kollu tal-infużjoni. B’mod partikulari, pazjenti li fil-passat qatt ma kienu ġew ikkurati b’immunoglobulina umana normali, pazjenti li qalbu minn prodott alternattiv IVIg jew meta kien hemm intervall twil mill- aħħar infużjoni, għandhom ikunu mmonitorjati matul l-ewwel infużjoni u għall-ewwel siegħa wara l-ewwel infużjoni, sabiex ikunu osservati sinjali avversi potenzjali. Il-pazjenti l-oħrajn kollha għandhom jiġu osservati għal mill-anqas 20 minuta wara l-għoti.

F’każ ta’ reazzjoni avversa, jew ir-rata tal-għoti trid titnaqqas, jew l-infużjoni titwaqqaf.

Il-kura meħtieġa tiddependi fuq in-natura u s-severità tar-reazzjoni avversa.

F’każ ta’ xokk, kura medika standard għal xokk għandha tkun implimentata.

Fil-pazjenti kollha, l-għoti ta’ IVIg jeħtieġ:

-idratazzjoni adegwata qabel il-bidu tal-infużjoni ta’ IVIg

-monitoraġġ tal-ammont ta’ awrina

-monitoraġġ tal-livelli tal-kreatinina fis-serum

-li wieħed jevita l-użu fl-istess ħin ta’ dijuretiċi loop.

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet reali ta’ sensittività eċċessiva huma rari. Dawn jistgħu jseħħu f’pazjenti b’antikorpi anti-IgA.

IVIg mhuwiex indikat f’pazjenti b’defiċjenza ta’ IgA selettiva fejn id-defiċjenza ta’ IgA hi l-unika anormalità ta’ tħassib.

B’mod rari, l-immunoglobulina umana normali jista’ jikkaġuna tnaqqis fil-pressjoni tad-demm b’reazzjoni anafilattika, anki f’pazjenti li ttolleraw kura b’immunoglobulina umana normali fil-passat.

Tromboemboliżmu

Hemm evidenza klinika ta’ rabta bejn l-għoti ta’ IVIg u avvenimenti tromboemboliċi bħal infart mijokardijaku, inċident ċerebrali vaskulari (li jinkludi puplesija), emboliżmu pulmonari u trombożi tal-vini profondi li hu ssoponut li huma relatati ma żieda relattiva fil-viskosità tad-demm minħabba l-influss qawwi ta’ immunoglobulin f’pazjenti li qegħdin f’riskju. Għandha tingħata attenzjoni meta tingħata riċetta u waqt l-infużjuni ta’ IVIg lil pazjenti ħoxnin, u f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju li kienu jeżistu minn qabel għal avvenimenti trombotiċi (bħal età avvanzata, pressjoni tad-demm għolja, dijabete mellitus u storja medika ta’ mard vaskulari jew episodji trombotiċi, pazjenti b’disturbi trombofiliċi miksuba jew li ntirtu, pazjenti li jqattgħu perjodi twal ma jitħarrkux, pazjenti li huma ipovolemiċi b’mod sever, u pazjenti b’mard li jżid il-viskosità tad-demm).

F’pazjenti li qegħdin f’riskju għal reazzjonijiet avversi tromboemboliċi, prodotti IVIg għandhom jingħataw bir-rata minima tal-infużjoni u jkunu prattikabbli għad-doża.

Insuffiċjenza akuta tal-kliewi

Każijiet ta’ insuffiċjenza akuta renali kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu terapija b’IVIg. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, kienu identifikati fatturi ta’ riskju, bħal insuffiċjenza renali li kienet teżisti minn qabel, dijabete mellitus, ipovolemija, piż żejjed, użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali nefrotossiċi jew età ta’ aktar minn 65.

F’każ ta’ indeboliment renali, għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta’ IVIg. Filwaqt li dawn ir-rapporti ta’ disfunzjoni renali u insuffiċjenza akuta renali kienu assoċjati ma’ l-użu ta’ ħafna mill-prodotti IVIg liċenzjati li fihom diversi eċċipjenti bħal sucrose, glucose u maltose, dawk il-prodotti li fihom is-sucrose bħala stabbilizzatur, ammontaw għal porzjon sproporzjonat tan-numru totali. F’pazjenti li qegħdin f’riskju, l-użu ta’ prodotti IVIg li ma fihomx dawn is-eċċipjenti, jista’ jiġi kkunsidrat.

Flebogamma DIF ma fihx sucrose, maltose jew glucose.

F’pazjenti li qegħdin f’riskju għal insuffiċjenza akuta renali, il-prodotti IVIg għandhom jingħataw bir-rata minima ta’ l-infużjoni u jkunu prattikabbli għad-doża.

Sindrome ta’ meninġite asettika (AMS)

Sindrome ta’ meninġite asettika ġie rrappurtat li jseħħ b’rabta ma’ kura b’IVIg. It-twaqqif tal-kura b’IVIg irriżulta fi tnaqqis fil-mard ta’ AMS fi żmien diversi ijiem mingħajr ma kien hemm l-ebda kundizzjonijiet jew mard b’konsegwenza tiegħu. Is-sindrome normalment jibda fi żmien diversi sigħat sa jumejn wara l-kura b’IVIg. Studji dwar fluwidu ċerebrospinali huma ta’ spiss pożittivi bi plewċitosi sa diversi eluf ta’ ċelluli kull mm3, il-biċċa l-kbira mis-serje granuloċitika, u livelli għolja ta’ proteina

sa diversi mijiet ta’ mg/dl. AMS tista’ sseħħ b’mod iktar frekwenti b’rabta ma’ doża għolja (2 g/kg) ta’ kura b’IVIg.

Anemija emolitika

Prodotti li fihom IVIg jista’ jkun fihom antikorpi għal gruppi tad-demm li jistgħu jaġixxu bħala hemolysins u jikkaġunaw kisja in vivo ta’ ċelluli tad-demm ħomor b’immunoglobulina, li tikkawża reazzjoni pożittiva għal antiglobulina diretta (Coomb’s test) u, rarament, emolisi. Anemija emolitika tista’ tiżviluppa wara terapija b’IVIg minħabba sekwestrazzjoni mtejba ta’ ċelluli tad-demm ħomor (RBC). Pazjenti li jirċievu IVIg għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali kliniċi u sintomi ta’ emolisi.

(Ara sezzjoni 4.8).

Interferenza ma’ ttestjar seroloġiku

Wara l-injezzjoni tal-immunoglobulina, iż-żieda temporanja tad-diversi antikorpi li jkunu ttrasferiti b’mod passiv fid-demm tal-pazjenti, tista’ tirriżulta f’riżultati pożittivi li jqarrqu b’dak li jkun fl- ittestjar seroloġiku.

It-trasmissjoni passiva ta’ antikorpi lil antiġeni eritroċiti, eż. A, B, D, tista’ tinterferixxi ma’ xi testijiet seroloġiċi għal antikorpi taċ-ċelluli ħomor, pereżempju t-test dirett tal-antiglobulina (DAT, it-test dirett ta’ Coomb).

Mediċini li jistgħu jiġu trasmessi

Miżuri standard biex jiġu evitati infezzjonijiet li jirriżultaw mill-użu ta’ prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plażma umana jinkludu l-għażla tad-donaturi, screening ta’ donazzjonijiet individwali u ta’ pools tal-plażma għall-markaturi speċifiċi ta’ infezzjoni u l-inklużjoni ta’ passi effettivi tal-manifattura għall-inattivazzjoni/tneħħija ta’ viruses. Minkejja dan, meta jingħataw prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plażma umana, il-possibbiltà li orġaniżmi infettivi jiġu trasmessi, ma tistax tiġi eskluża totalment. Dan japplika wkoll għal viruses u patoġeni oħrajn mhux magħrufa jew ġodda.

Il-miżuri meħuda huma kkunsidrati li huma effettivi għal viruses enveloped bħal HIV, HBV u HCV, u għal viruses non-enveloped HAV u parvovirus B19.

Hemm esperjenza klinika inkoraġġanti dwar in-nuqqas ta’ trasmissjoni ta’ epatite A jew ta’ parvovirus B19 permezz ta’ l-immunoglobulini, u hu ssoponut ukoll li l-kontenut ta’ l-antikorpi għandu sehem importanti fis-sigurtà virali.

Hu rakkomandat bil-qawwa li kull darba li jingħata l-Flebogamma DIF lil pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott ikunu rreġistrati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott.

Popolazzjoni pedjatrika

Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tas-sinjali vitali tal-pazjent meta Flebogamma DIF jingħata lil pazjenti pedjatriċi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Tilqim b’virus ħaj attenwat

L-għoti ta’ l-immunoglobulin jista’ jikkawża indeboliment ta’ mill-anqas 6 ġimgħat u sa 3 xhur fl- effikaċja ta’ vaċċini b’viri ħajjin attenwati, bħal dawk tal-ħosba, ħosba Ġermaniża, gattone u l-ġidri r- riħ. Wara l-għoti ta’ dan il-prodott, għandu jitħalla jgħaddi intervall ta’ 3 xhur qabel it-tilqima b’vaċċini b’viri ħajjin attenwati. Fil-każ tal-ħosba, dan l-indeboliment jista’ jippersisti sa sena. Għalhekk, il-pazjenti li jkunu qed jieħdu l-vaċċin kontra l-ħosba, għandu jkollhom l-istat ta’ l- antikorpi tagħhom iċċekkjat.

Popolazzjoni pedjatrika

Hu mistenni li l-istess interazzjonijiet bħal dawk imsemmija għall-adulti jistgħu jseħħu fil-popolazzjoni pedjatrika.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Is-sigurtà ta’ dan il-prodott mediċinali għall-użu fit-tqala umana ma kinitx stabbilita fi provi kliniċi kkontrollati, u għalhekk għandu jingħata biss bl-attenzjoni lin-nisa tqal u lill-ommijiet li qed ireddgħu. Intwera li prodotti IVIg li jingħataw lil nisa tqal jgħaddu minn ġol-plaċenta, u dan jiżdied matul it-tielet tliet xhur. L-esperjenza klinika bl-immunoglobulini tissuġġerixxi li l-ebda effetti ta’ ħsara m’huma mistennija matul il-kors tat-tqala, jew fuq il-fetu u t-tarbija tat-twelid.

Treddigħ

L-immunoglobulini huma eliminati fil-ћalib tas-sider tal-bniedem u jistgħu jikkontribwixxu biex jipproteġu lit-tarbija tat-twelid minn patoġeni li għandhom portal mukożali minn fejn jidħlu.

Fertilità

L-esperjenza klinika bl-immunoglobulini tissuġġerixxi li l-ebda effetti ta’ ħsara fuq il-fertilità mhuma mistennija.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila li ssuq u tħaddem magni tista’ tiġi indebolita minn xi reazzjonijiet avversi, bħal sturdament, assoċjati ma’ Flebogamma DIF. Pazjenti li jkollhom reazzjonijiet avversi matul il-kura għandhom jistennew sakemm dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu qabel ma jsuqu jew iħaddmu magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi bħal tertir ta’ bard, uġigħ ta’ ras, sturdament, deni, rimettar, reazzjonijiet allerġiċi, nawseja, artralġja, pressjoni tad-demm baxxa u uġigħ moderat fin-naħa t’isfel tad-dahar jistgħu jseħħu kultant.

B’mod rari, l-immunoglobulini umani normali jistgħu jikkawżaw tnaqqis għal għarrieda fil-pressjoni tad-demm u, f’każijiet iżolati, xokk anafilattiku, anki meta l-pazjent ma jkun wera l-ebda sensittività eċcessiva meta jkun ingħata l-mediċina fil-passat.

Il-każijiet ta’ meninġite asettika riversibbli u każijiet rari ta’ reazzjonijiet temporanji tal-ġilda kienu osservati bl-immunoglobulina umana normali. Reazzjonijiet emolitiċi riversibbli kienu osservati f’pazjenti, speċjalment dawk bi gruppi tad-demm A, B, u AB. Rarament, anemija emolitika li teħtieġ trasfużjoni tista’ tiżviluppa wara doża għolja ta’ kura b’IVIg (ara wkoll Sezzjoni 4.4).

Żieda fil-livell tal-kreatinina fis-serum u/jew insuffiċjenza renali akuta kienu osservati.

Rari ħafna: Reazzjonijiet tromboemboliċi bħal infart mijokardijaku, puplesija, emboliżmu pulmonari, trombożi tal-vini profondi.

Għas-sigurtà fir-rigward ta’ mediċini li jistgħu jiġu trasmessi, ara sezzjoni 4.4.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

It-tabella ppreżentata hawn taħt hi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u Livell ta’ Terminu Ppreferut).

Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja:

-komuni ħafna (>1/10)

-komuni (>1/100 sa <1/10)

-mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100)

-rari (>1/10,000 sa <1/1,000)

-rari ħafna (<1/10,000)

-mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi għandhom jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom.

L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Frekwenza ta’ Reazzjonijiet Avversi tal-Mediċina (ADRs) fi studji kliniċi bi Flebogamma DIF

50 mg/ml

Sistema tal-Klassifika tal-

Reazzjoni avversa

Frekwenza

Organi MedDRA (SOC)

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras

Komuni

 

Sturdament

Mhux komuni

Disturbi vaskulari

Pressjoni tad-demm baxxa ħafna,

Mhux komuni

 

pressjoni tad-demm għolja, pressjoni

 

 

tad-demm għolja dijastolika,

 

 

fluttwazzjonijiet fil-pressjoni tad-demm

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Bronkite, sogħla, tħarħir

Mhux komuni

medjastinali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Dijarea, dardir, rimettar, uġigħ ta’ żaqq,

Mhux komuni

 

uġigħ fin-naħa ta’ fuq taż-żaqq

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

Urtikarja, raxx pruritiku, dermatite tal-

Mhux komuni

ta’ taħt il-ġilda

kuntatt

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Uġigħ fid-dahar, artralġja, mijalġja,

Mhux komuni

tat-tessuti konnettivi

bugħawwieġ fil-muskoli

 

Disturbi ġenerali u

Deni, reazzjoni fil-post tal-injezzjoni

Komuni

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Tertir, astenja, uġigħ, infjammazzjoni

Mhux komuni

jingħata

fis-sit tal-infużjoni, edema fis-sit tal-

 

 

injezzjoni, uġigħ fis-sit tal-injezzjoni,

 

 

ħakk fis-sit tal-injezzjoni, nefħa fis-sit

 

 

tal-injezzjoni, ċaqliq tal-impjant

 

Investigazzjonijiet

Test Coombs b’riżultat pożittiv, tnaqqis

Mhux komuni

 

fil-pressjoni sistolika tad-demm, żieda

 

 

fil-pressjoni sistolika tad-demm, żieda

 

 

fit-temperatura tal-ġisem

 

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

L-iktar ADRs li ġew irrappurtati wara t-tqegħid fis-suq li ġew riċevuti minn meta l-prodott ġie awtorizzat għaż-żewġ konċentrazzjonijiet kienu wġigħ fis-sider, fwawar, żieda u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm, telqa, qtugħ ta’ nifs, dardir, rimettar, deni, uġigħ fid-dahar, uġigħ ta’ ras u tertir.

Popolazzjoni pedjatrika

Ir-riżultati dwar is-sigurtà għal 29 pazjent pedjatriku (dawk li kellhom ≤ 17-il sena) inklużi fl-istudji PID ġew evalwati. Kien osservat li l-proporzjon ta’ wġigħ ta’ ras, deni, takikardija u pressjoni baxxa

fit-tfal kien ogħla milli fl-adulti. L-evalwazzjoni tas-sinjali vitali fil-provi kliniċi tal-popolazzjoni pedjatrika ma indikatx kwalunkwe andament ta’ tibdil kliniku rilevanti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva tista’ twassal għal ammont eċċessiv ta’ fluwidu u iper-viskosità, partikularment f’pazjenti f’riskju, li jinkludi pazjenti anzjani jew pazjenti b’indeboliment renali.

Popolazzjoni pedjatrika

Informazzjoni dwar doża eċċessiva fit-tfal ma ġietx stabbilita bi Flebogamma DIF. Madankollu, bħal fil-każ tal-popolazzjoni adulta, doża eċċessiva tista’ twassal għal ammont eċċessiv ta’ fluwidu u iperviskosità, bħalma jiġri bi kwalunkwe immunoglobulini oħra li jingħataw ġol-vini.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: sera immuni u immunoglobulini: immunoglobulini umani normali, għall-għoti intravaskulari, Kodiċi ATC: J06BA02.

L-immunoglobulina umana normali primarjament fih immunoglobulin G (IgG) b’firxa wiesgħa ta’ antikorpi kontra organiżmi infettivi.

L-immunoglobulina umana normali fiha l-antikorpi IgG preżenti fil-popolazzjoni normali. Tkun normalment ippreparata minn plażma miġbura minn mhux inqas minn 1000 donatur. Għandha distribuzzjoni ta’ sottoklassijiet ta’ immunoglobulina G li tixbah proporzjonalment lil dik li tinsab b’mod naturali fil-plażma umana.

Dożi adegwati ta’ dan il-prodott mediċinali jistgħu jreġġgħu lura għan-normal livelli baxxi u anormali ta’ immunoglobulina G.

Il-mekkaniżmu ta’ l-azzjoni f’indikazzjonijiet oħrajn minbarra t-terapija tas-sostituzzjoni, ma jistgħux jiġu spjegati b’mod sħiħ, iżda jinkludu effetti immunomodulatorji. Żieda sinifikanti fil-medjan tal- livelli tal-plejtlits intlaħqet fi prova klinika f’pazjenti b’ITP kronika (64,000/µl), għalkemm ma laħqitx il-livelli normali.

Tliet provi kliniċi twettqu bil-Flebogamma DIF, tnejn għat-terapija tas-sostituzzjoni f’pazjenti b’immunodefiċjenza primarja (waħda kemm f’adulti u fi tfal ta’ aktar minn 10 snin u oħra fi tfal ta’ bejn sentejn u 16-il sena), u l-oħra għall-immunomodulazzjoni f’pazjenti adulti b’purpura tromboċitopenika immuni.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-immunoglobulina umana normali hi immedjatament u kompletament bijodisponibbli fiċ-

ċirkolazzjoni tal-pazjent wara l-għoti ġol-vini. Hu ddistribwit relattivament malajr bejn il-plażma u l- fluwidu extra-vaskulari, u wara madwar 3-5 ijiem l-ekwilibriju jintlaħaq bejn il-kompartimenti intra- u extra-vaskulari.

Flebogamma DIF 50 mg/ml għandu half-life ta’ madwar 30-32 jum. Din il-half-life tista’ tvarja minn pazjent għall-ieħor, b’mod partikulari f’immunodefiċjenza primarja.

IgG u kumplessi IgG jitkissru fiċ-ċelluli tas-sistema retikuloendoteljali.

Popolazzjoni pedjatrika

Mhuma mistennija l-ebda differenzi fil-proprjetajiet farmakokinetiċi fil-popolazzjoni pedjatrika.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Saru studji dwar it-tossiċità minn doża waħda fil-firien u fil-ġrieden. L-assenza ta’ mortalità fl-istudji mhux kliniċi li saru bil-Flebogamma DIF b’dożi sa 2500 mg/kg, u n-nuqqas ta’ kwalunkwe sinjal avvers rilevanti kkonfermat li jaffettwa s-sistema respiratorja, ċirkolatorja u s-sistema nervuża ċentrali, fl-annimali kkurati, jissapportja s-sigurtà ta’ Flebogamma DIF.

L-eżaminazzjoni tat-tossiċità ta’ dożi ripetuti u t-tossiċità embrijo-fetali ma kienx prattikabbli minħabba l-induzzjoni ta’, u l-interferenza ma’ l-antikorpi. L-effetti tal-prodott fuq is-sistema immuni tat-tarbija tat-twelid ma kinux studjati.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

D-sorbitol

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Tagħmlux fil-friża.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml jew 400 ml soluzzjoni f’kunjett (ħġieġ ta’ tip II) b’tapp

(chloro-butyl-lastku).

Daqs tal-pakkett: Kunjett 1

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-prodott għandu jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra jew tal-ġisem qabel l-użu.

Is-soluzzjoni għandha tkun ċara jew xi ftit opalexxenti u bla kulur jew safra ċara. Soluzzjonijiet li jkunu mċajprin jew li jkollhom xi depożiti m’għandhomx jintużaw.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barċellona - Spanja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/404/001-005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Awwissu, 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 30 ta’ Awwissu, 2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

66.6%
27.9%
3.0%
2.5%

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Flebogamma DIF 100 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Immunoglobulina umana normali (IVIg)

1 ml fih:

Immunoglobulina umana normali…………..100 mg (purità ta’ mill-inqas 97% IgG)

Kull kunjett ta’ 50 ml fih: 5 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 100 ml fih: 10 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 200 ml fih: 20 g ta’ immunoglobulina umana normali

Distribuzzjoni tas-sottoklassijiet ta’ IgG (valuri approssimattivi):

IgG1

IgG2

IgG3

IgG4

Il-kontenut massimu ta’ IgA hu 100 mikrogramma/ml.

Magħmul mill-plażma ta’ donaturi umani.

Eċċipjent b’effett magħruf:

1 ml fih 50 mg ta’ D-sorbitol.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-infużjoni

Is-soluzzjoni hi ċara jew ftit opalexxenti u bla kulur jew isfar ċar.

Flebogamma DIF hu isotoniku, b’osmolalità minn 240 sa 370 mOsm/kg.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Terapija tas-sostituzzjoni f’persuni adulti, tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena) li jkollhom:

-Sindromi ta’ immunodefiċjenza primarja b’indeboliment fil-produzzjoni ta’ antikorpi (ara sezzjoni 4.4).

-Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika, li bihom antibijotiċi profilattiċi ma jkunux irnexxew.

-Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’majeloma multipla fil- fażi stabbli li ma rrispondewx għal immunizzazzjoni pnewmokokkali.

-Ipogammaglobulinemija f’pazjenti wara trapjant ta’ ċelluli staminali ematopojetiċi alloġeniċi

(HSCT).

-AIDS konġenitali b’infezzjonijiet batteriċi rikorrenti.

Immunomodulazzjoni f’persuni adulti, tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena) li jkollhom:

-Tromboċitopenija immuni primarja (ITP), f’pazjenti li qegħdin f’riskju għoli ta’ emorraġija jew qabel operazzjoni biex l-għadd tal-plejtlits jiġi kkoreġut.

-Sindromu ta’ Guillain Barré.

-Il-marda Kawasaki.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura ta’ sostituzzjoni għandha tinbeda u tiġi mmonitorjata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ immunodefiċjenza.

Pożoloġija

Id-doża u l-kors tad-doża jiddependu fuq l-indikazzjoni.

Fit-terapija tas-sostituzzjoni d-doża jista’ jkollha bżonn li tkun individwalizzata għal kull pazjent skond ir-rispons farmakokinetiku u kliniku. Il-korsijiet tad-doża li ġejjin qed jingħataw bħala linja gwida.

Terapija tas-sostituzzjoni f’sindromi tal-immunodefiċjenza primarja

Il-kors tad-doża għandha tilħaq livell minimu ta’ IgG (imkejjel qabel l-infużjoni li jmiss) ta’ mill-anqas 5 sa 6 g/l. Hemm bżonn minn tlieta sa sitt xhur wara l-bidu tat-terapija għall- ekwilibrazzjoni biex isseħħ. Id-doża inizjali rakkomandata hi ta’ 0.4 - 0.8 g/kg mogħtija darba segwita minn ta’ mill-anqas 0.2 g/kg/xahar mogħtija kull tlieta sa erba’ ġimgħat.

Id-doża meħtieġa biex jintlaħaq livell minimu ta’ 5 - 6 g/l hi ta’ 0.2 - 0.8 g/kg/xahar. L-intervall tad- doża meta l-istat fiss ikun intlaħaq, ivarja minn 3 - 4 ġimgħat.

L-inqas livelli għandhom jitkejjlu u jiġu evalwati flimkien mal-inċidenza ta’ infezzjoni. Biex titnaqqas ir-rata ta’ infezzjoni, jista’ jkun meħtieġ li żżid id-dożaġġ u timmira għall-inqas livelli li jkunu ogħla.

Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika, li fihom antibijotiċi profilattiċi ma jkunux irnexxew; ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti fil-fażi fissa f’pazjenti b’majeloma multipla li naqsu li jirrispondu għal immunizzazzjoni pnewmokokkali; AIDS konġenitali b’infezzjonijiet batteriċi rikorrenti.

Id-doża rakkomandata hi ta’ 0.2 - 0.4 g/kg kull tlieta sa erba’ ġimgħat.

Ipogammaglobulinemija f’pazjenti wara trapjant ta’ ċelluli staminali ematopojetiċi alloġeniċi

Id-doża rakkomandata hi ta’ 0.2-0.4 g/kg kull tlieta sa erba’ ġimgħat. Il-livelli minimi għandhom jinżammu ’l fuq minn 5 g/l.

Tromboċitopenija immuni primarja

Hemm żewġ skedi ta’ kura alternattiva:

0.8 - 1 g/kg mogħtija fl-ewwel jum; din id-doża tista’ tiġi ripetuta darba fi żmien 3 ijiem

0.4 g/kg mogħtija kuljum għal minn jumejn sa ħamest ijiem.

Il-kura tista’ tkun ripetuta jekk isseħħ rikaduta.

Sindrome ta’ Guillain Barré

0.4 g/kg/kuljum fuq perjodu ta’ 5 ijiem.

Il-marda Kawasaki

1.6 - 2.0 g/kg għandha tingħata f’dożi maqsuma fuq perijodu ta’ minn jumejn sa ħamest ijiem jew 2.0 g/kg bħala doża waħda. Il-pazjenti għandhom jirċievu l-kura fl-istess ħin b’acetylsalicylic acid.

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma deskritti fil-qosor fit-tabella li ġejja:

Indikazzjoni

Doża

Frekwenza tal-injezzjonijiet

Terapija tas-sostituzzjoni

- doża tal-bidu:

 

f’immunodefiċjenza primarja

0.4 - 0.8 g/kg

 

 

- wara:

kull 3 - 4 ġimgħat biex tikseb livell

 

0.2 - 0.8 g/kg

minimu ta’ IgG ta’ mill-anqas

 

 

5 - 6 g/l

Terapija tas-sostituzzjoni

0.2 - 0.4 g/kg

kull 3 - 4 ġimgħat biex tikseb livell

f’immunodefiċjenza sekondarja

 

minimu ta’ IgG ta’ mill-anqas

 

 

5 - 6 g/l

AIDS konġenitali

0.2 - 0.4 g/kg

kull 3 - 4 ġimgħat

Ipogammaglobulinemija (< 4 g/l) f’pazjenti

0.2 - 0.4 g/kg

kull 3 - 4 ġimgħat biex tikseb livell

wara trapjant alloġeneiku ta’ ċelluli staminali

 

minimu ta’ IgG ta’ aktar minn 5 g/l.

ematopojetiċi

 

 

Immunomodulazzjoni:

 

 

Tromboċitopenija immuni primarja

0.8 - 1 g/kg

f’jum 1, possibilment ripetuta fi

 

jew

żmien 3 ijiem

 

0.4 g/kg/kuljum

għal 2 - 5 ijiem

Sindrome ta’ Guillain Barré

0.4 g/kg/kuljum

għal 5 ijiem

Il-marda Kawasaki

1.6 - 2 g/kg

f’dożi diviżi fuq perjodu ta’

 

jew

2 - 5 ijiem flimkien ma’

 

 

acetylsalicylic acid

 

2 g/kg

f’doża waħda flimkien ma’

 

 

acetylsalicylic acid

Popolazzjoni pedjatrika

Flebogamma DIF 100 mg/ml hu kontraindikat fi tfal li għandhom bejn 0 u sentejn (ara sezzjoni 4.3).

Il-pożoloġija fi tfal u adolexxenti (sentejn sa 18-il sena) mhijiex differenti minn dik tal-adulti minħabba li l-pożoloġija għal kull indikazzjoni tingħata skont il-piż tal-ġisem u aġġustata għar-riżultat kliniku tal-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Flebogamma DIF 100 mg/ml għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini b’rata inizjali ta’ 0.01 ml/kg/min għall-ewwel tletin minuta. Jekk ikun ittollerat tajjeb, żid id-doża għal 0.02 ml/kg/min għat-tieni

30 minuta. Mill-ġdid, jekk ittollerat, żid id-doża għal 0.04 ml/kg/min għat-tielet 30 minuta. Jekk il-

pazjent jittollera l-infużjoni tajjeb, jistgħu jsiru inkrementi addizzjonali ta’ 0.02 ml/kg/min f’intervalli ta’ 30 minuta sa massimu ta’ 0.08 ml/kg/min.

Kien irrappurtat li l-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi għal IVIg tiżdied mar-rata tal-infużjoni. Ir-rati tal-infużjoni matul l-infużjonijiet inizjali għandhom ikunu bil-mod. Jekk ma jkun hemm l-ebda reazzjonijiet avversi, ir-rata tal-infużjoni għal infużjonijiet sussegwenti tista’ tiżdied bil-mod għar-rata massima. Għal pazjenti li jkollhom reazzjonijiet avversi, hu rakkomandat li r-rata tal-infużjoni titnaqqas f’infużjonijiet sussegwenti u tillimita r-rata massima għal 0.04 ml/kg/min jew li tingħata IVIg f’konċentrazzjoni ta’ 5% (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1 (ara sezzjoni 4.4).

Sensittività eċċessiva għal immunoglobulini umani, speċjalment f’pazjenti b’antikorpi kontra IgA.

Intolleranza għall-fructose (ara sezzjoni 4.4).

Fil-każ ta’ trabi u tfal żgħar (li jkollhom minn 0 sa sentejn), jista’ jkun li l-intolleranza ereditarja għall- fructose (HFI) tkun għadha ma ġietx iddijanjostikata, u tista’ tkun fatali, u għalhekk, ma jridux jirċievu dan il-prodott mediċinali.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sorbitol

Kull ml ta’ dan il-prodott mediċinali fih 50 mg ta’ sorbitol. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-fructose, m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

F’persuni b’HFI li jkollhom iktar minn sentejn, tiżviluppa stmerrija spontanja għal ikel li jkun fih il-fructose u din tista’ sseħħ flimkien mal-bidu tas-sintomi (rimettar, disturbi gastrointestinali, apatija, dewmien fl-ilħuq tat-tul u l-piż). Għalhekk għandha tinkiteb storja medika dettaljata fir-rigward ta’ sintomi ta’ HFI għal kull pazjent qabel ma jirċievi

Flebogamma DIF.

Jekk ikun hemm għoti aċċidentali u suspett ta’ intolleranza għall-fructose, l-infużjoni għandha titwaqqaf minnufih, il-gliċemija normali trid terġa’ tkun stabbilita u l-funzjoni tal-organu trid tkun stabbilizzata permezz ta’ kura intensiva.

Interferenzi bid-determinazzjoni tal-livelli tal-glucose fid-demm mhumiex mistennija.

Ċerti reazzjonijiet avversi severi jistgħu jkunu marbuta mar-rata tal-infużjoni. Ir-rata rakkomandata tal-infużjoni mogħtija taħt sezzjoni 4.2 għandhom ikunu segwiti mill-qrib. Il-pazjenti jridu jkunu mmonitorjati mill-qrib u jkunu osservati bl-attenzjoni għal kwalunkwe sintomi matul il-perijodu tal- infużjoni.

Ċerti reazzjonijiet avversi jistgħu jseħħu aktar b’mod frekwenti

-f’każ ta’ rata għolja ta’ infużjoni

-f’pazjenti li jirċievu immunoglobulina umana normali għall-ewwel darba, jew f’każijiet rari, meta l-prodott ta’ l-immunoglobulina umana normali jinbidel ma’ ieħor, jew meta kien hemm intervall twil mill-aħħar infużjoni.

Kumplikazzjonijiet potenzjali jistgħu ta’ spiss jiġu evitati billi tiżgura li l-pazjenti:

-ma jkunux sensittivi għal immunoglobulina umana normali billi inizjalment tinjetta l-prodott bil-mod b’rata inizjali ta’ 0.01 ml/kg/min.

-ikunu mmonitorjati b’attenzjoni għal kwalunkwe sintomi matul il-perjodu kollu tal-infużjoni. B’mod partikulari, pazjenti li fil-passat qatt ma kienu ġew ikkurati b’immunoglobulina umana normali, pazjenti li qalbu minn prodott alternattiv IVIg jew meta kien hemm intervall twil mill-aħħar infużjoni, għandhom ikunu mmonitorjati matul l-ewwel infużjoni u għall-ewwel

siegħa wara l-ewwel infużjoni, sabiex ikunu osservati sinjali avversi potenzjali. Il-pazjenti l-oħrajn kollha għandhom jiġu osservati għal mill-anqas 20 minuta wara l-għoti.

F’każ ta’ reazzjoni avversa, jew ir-rata tal-għoti trid titnaqqas, jew l-infużjoni titwaqqaf.

Il-kura meħtieġa tiddependi fuq in-natura u s-severità tar-reazzjoni avversa.

F’każ ta’ xokk, kura medika standard għal xokk għandha tkun implimentata.

Fil-pazjenti kollha, l-għoti ta’ IVIg jeħtieġ:

-idratazzjoni adegwata qabel il-bidu tal-infużjoni ta’ IVIg

-monitoraġġ tal-ammont ta’ awrina

-monitoraġġ tal-livelli tal-kreatinina fis-serum

-li wieħed jevita l-użu fl-istess ħin ta’ dijuretiċi loop

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet reali ta’ sensittività eċċessiva huma rari. Dawn jistgħu jseħħu f’pazjenti b’antikorpi anti- IgA.

IVIg mhuwiex indikat f’pazjenti b’defiċjenza ta’ IgA selettiva fejn id-defiċjenza ta’ IgA hi l-unika anormalità ta’ tħassib.

B’mod rari, l-immunoglobulina umana normali jista’ jikkaġuna tnaqqis fil-pressjoni tad-demm b’reazzjoni anafilattika, anki f’pazjenti li ttolleraw kura b’immunoglobulina umana normali fil-passat.

Tromboemboliżmu

Hemm evidenza klinika ta’ rabta bejn l-għoti ta’ IVIg u avvenimenti tromboemboliċi bħal infart mijokardijaku, inċident ċerebrali vaskulari (li jinkludi puplesija), emboliżmu pulmonari u trombożi tal-vini profondi li hu ssoponut li huma relatati ma żieda relattiva fil-viskosità tad-demm minħabba l- influss qawwi ta’ immunoglobulin f’pazjenti li qegħdin f’riskju. Għandha tingħata attenzjoni meta tingħata riċetta u waqt l-infużjuni ta’ IVIg lil pazjenti ħoxnin, u f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju li kienu jeżistu minn qabel għal avvenimenti trombotiċi (bħal età avvanzata, pressjoni tad-demm għolja, dijabete mellitus u storja medika ta’ mard vaskulari jew episodji trombotiċi, pazjenti b’disturbi trombofiliċi miksuba jew li ntirtu, pazjenti li jqattgħu perjodi twal ma jitħarrkux, pazjenti li huma ipovolemiċi b’mod sever, u pazjenti b’mard li jżid il-viskosità tad-demm).

F’pazjenti li qegħdin f’riskju għal reazzjonijiet avversi tromboemboliċi, prodotti IVIg għandhom jingħataw bir-rata minima tal-infużjoni u jkunu prattikabbli għad-doża.

Insuffiċjenza akuta tal-kliewi

Każijiet ta’ insuffiċjenza akuta renali kienu rrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu terapija b’IVIg. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, kienu identifikati fatturi ta’ riskju, bħal insuffiċjenza renali li kienet teżisti minn qabel, dijabete mellitus, ipovolemija, piż żejjed, użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali nefrotossiċi jew età ta’ aktar minn 65.

F’każ ta’ indeboliment renali, għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif ta’ IVIg. Filwaqt li dawn ir-rapporti ta’ disfunzjoni renali u insuffiċjenza akuta renali kienu assoċjati ma’ l-użu ta’ ħafna mill-prodotti IVIg liċenzjati li fihom diversi eċċipjenti bħal sucrose, glucose u maltose, dawk il-prodotti li fihom is-sucrose bħala stabbilizzatur, ammontaw għal porzjon sproporzjonat tan-numru totali. F’pazjenti li qegħdin f’riskju, l-użu ta’ prodotti IVIg li ma fihomx dawn is-eċċipjenti, jista’ jiġi kkunsidrat.

Flebogamma DIF ma fihx sucrose, maltose jew glucose.

F’pazjenti li qegħdin f’riskju għal insuffiċjenza akuta renali, il-prodotti IVIg għandhom jingħataw bir-rata minima ta’ l-infużjoni u jkunu prattikabbli għad-doża.

Sindrome ta’ meninġite asettika (AMS)

Sindrome ta’ meninġite asettika ġie rrappurtat li jseħħ b’rabta ma’ kura b’IVIg. It-twaqqif tal-kura b’IVIg irriżulta fi tnaqqis fil-mard ta’ AMS fi żmien diversi ijiem mingħajr ma kien hemm l-ebda kundizzjonijiet jew mard b’konsegwenza tiegħu. Is-sindrome normalment jibda fi żmien diversi sigħat sa jumejn wara l-kura b’IVIg. Studji dwar fluwidu ċerebrospinali huma ta’ spiss pożittivi bi plewċitosi sa diversi eluf ta’ ċelluli kull mm3, il-biċċa l-kbira mis-serje granuloċitika, u livelli għolja ta’ proteina sa diversi mijiet ta’ mg/dl. AMS tista’ sseħħ b’mod iktar frekwenti b’rabta ma’ doża għolja (2 g/kg) ta’ kura b’IVIg.

Anemija emolitika

Prodotti li fihom IVIg jista’ jkun fihom antikorpi għal gruppi tad-demm li jistgħu jaġixxu bħala hemolysins u jikkaġunaw kisja in vivo ta’ ċelluli tad-demm ħomor b’immunoglobulina, li tikkawża reazzjoni pożittiva għal antiglobulina diretta (Coomb’s test) u, rarament, emolisi. Anemija emolitika tista’ tiżviluppa wara terapija b’IVIg minħabba sekwestrazzjoni mtejba ta’ ċelluli tad-demm ħomor (RBC). Pazjenti li jirċievu IVIg għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali kliniċi u sintomi ta’ emolisi.

(Ara sezzjoni 4.8)

Interferenza ma’ ttestjar seroloġiku

Wara l-injezzjoni tal-immunoglobulina, iż-żieda temporanja tad-diversi antikorpi li jkunu ttrasferiti b’mod passiv fid-demm tal-pazjenti, tista’ tirriżulta f’riżultati pożittivi li jqarrqu b’dak li jkun fl-ittestjar seroloġiku.

It-trasmissjoni passiva ta’ antikorpi lil antiġeni eritroċiti, eż. A, B, D, tista’ tinterferixxi ma’ xi testijiet seroloġiċi għal antikorpi taċ-ċelluli ħomor, pereżempju t-test dirett tal-antiglobulina (DAT, it-test dirett ta’ Coomb).

Mediċini li jistgħu jiġu trasmessi

Miżuri standard biex jiġu evitati infezzjonijiet li jirriżultaw mill-użu ta’ prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plażma umana jinkludu l-għażla tad-donaturi, screening ta’ donazzjonijiet individwali u ta’ pools tal-plażma għall-markaturi speċifiċi ta’ infezzjoni u l-inklużjoni ta’ passi effettivi tal- manifattura għall-inattivazzjoni/tneħħija ta’ viruses. Minkejja dan, meta jingħataw prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plażma umana, il-possibbiltà li orġaniżmi infettivi jiġu trasmessi, ma tistax tiġi eskluża totalment. Dan japplika wkoll għal viruses u patoġeni oħrajn mhux magħrufa jew ġodda.

Il-miżuri meħuda huma kkunsidrati li huma effettivi għal viruses enveloped bħal HIV, HBV u HCV, u għal viruses non-enveloped HAV u parvovirus B19.

Hemm esperjenza klinika inkoraġġanti dwar in-nuqqas ta’ trasmissjoni ta’ epatite A jew ta’ parvovirus B19 permezz ta’ l-immunoglobulini, u hu ssoponut ukoll li l-kontenut ta’ l-antikorpi għandu sehem importanti fis-sigurtà virali.

Hu rakkomandat bil-qawwa li kull darba li jingħata l-Flebogamma DIF lil pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott ikunu rreġistrati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott.

Studju dwar is-Sigurtà Wara l-Awtorizzazzjoni

Studju dwar is-Sigurtà Wara l-Awtorizzazzjoni ssuġġerixxa rata ogħla ta’ infużjonijiet assoċjati ma’ avvenimenti avversi potenzjalment relatati għal Flebogamma DIF 100 mg/ml meta mqabbla ma’ Flebogamma DIF 50 mg/ml (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika

Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tas-sinjali vitali tal-pazjent meta Flebogamma DIF jingħata lil pazjenti pedjatriċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Tilqim b’virus ħaj attenwat

L-għoti ta’ l-immunoglobulin jista’ jikkawża indeboliment ta’ mill-anqas 6 ġimgħat u sa 3 xhur fl- effikaċja ta’ vaċċini b’viri ħajjin attenwati, bħal dawk tal-ħosba, ħosba Ġermaniża, gattone u l-ġidri r-riħ. Wara l-għoti ta’ dan il-prodott, għandu jitħalla jgħaddi intervall ta’ 3 xhur qabel it-tilqima b’vaċċini b’viri ħajjin attenwati. Fil-każ tal-ħosba, dan l-indeboliment jista’ jippersisti sa sena. Għalhekk, il-pazjenti li jkunu qed jieħdu l-vaċċin kontra l-ħosba, għandu jkollhom l-istat ta’ l-antikorpi tagħhom iċċekkjat.

Popolazzjoni pedjatrika

Hu mistenni li l-istess interazzjonijiet bħal dawk imsemmija għall-adulti jistgħu jseħħu fil- popolazzjoni pedjatrika.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Is-sigurtà ta’ dan il-prodott mediċinali għall-użu fit-tqala umana ma kinitx stabbilita fi provi kliniċi kkontrollati, u għalhekk għandu jingħata biss bl-attenzjoni lin-nisa tqal u lill-ommijiet li qed ireddgħu. Intwera li prodotti IVIg li jingħataw lil nisa tqal jgħaddu minn ġol-plaċenta, u dan jiżdied matul it-tielet tliet xhur. L-esperjenza klinika bl-immunoglobulini tissuġġerixxi li l-ebda effetti ta’ ħsara m’huma mistennija matul il-kors tat-tqala, jew fuq il-fetu u t-tarbija tat-twelid.

Treddigħ

L-immunoglobulini huma eliminati fil-ћalib tas-sider tal-bniedem u jistgħu jikkontribwixxu biex jipproteġu lit-tarbija tat-twelid minn patoġeni li għandhom portal mukożali minn fejn jidħlu.

Fertilità

L-esperjenza klinika bl-immunoglobulini tissuġġerixxi li l-ebda effetti ta’ ħsara fuq il-fertilità mhuma mistennija.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila li ssuq u tħaddem magni tista’ tiġi indebolita minn xi reazzjonijiet avversi, bħal sturdament, assoċjati ma’ Flebogamma DIF. Pazjenti li jkollhom reazzjonijiet avversi matul il-kura għandhom jistennew sakemm dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu qabel ma jsuqu jew iħaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Reazzjonijiet avversi bħal tertir ta’ bard, uġigħ ta’ ras, sturdament, deni, rimettar, reazzjonijiet allerġiċi, nawseja, artralġja, pressjoni tad-demm baxxa u uġigħ moderat fin-naħa t’isfel tad-dahar jistgħu jseħħu kultant.

B’mod rari, l-immunoglobulini umani normali jistgħu jikkawżaw tnaqqis għal għarrieda fil-pressjoni tad-demm u, f’każijiet iżolati, xokk anafilattiku, anki meta l-pazjent ma jkun wera l-ebda sensittività eċcessiva meta jkun ingħata l-mediċina fil-passat.

Il-każijiet ta’ meninġite asettika riversibbli u każijiet rari ta’ reazzjonijiet temporanji tal-ġilda kienu osservati bl-immunoglobulina umana normali. Reazzjonijiet emolitiċi riversibbli kienu osservati f’pazjenti, speċjalment dawk bi gruppi tad-demm A, B, u AB. Rarament, anemija emolitika li teħtieġ trasfużjoni tista’ tiżviluppa wara doża għolja ta’ kura b’IVIg (ara wkoll Sezzjoni 4.4).

Żieda fil-livell tal-kreatinina fis-serum u/jew insuffiċjenza renali akuta kienu osservati.

Rari ħafna: Reazzjonijiet tromboemboliċi bħal infart mijokardijaku, puplesija, emboliżmu pulmonari, trombożi tal-vini profondi.

Għas-sigurtà fir-rigward ta’ mediċini li jistgħu jiġu trasmessi, ara sezzjoni 4.4.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Kienet osservata żieda fil-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi fil-provi kliniċi li x’aktarx li hi relatata maż-żieda tar-rata tal-infużjoni (ara sezzjoni 4.2).

It-tabella ppreżentata hawn taħt hi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u Livell ta’ Terminu Ppreferut).

Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja:

-komuni ħafna (>1/10)

-komuni (>1/100 sa <1/10)

-mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100)

-rari (>1/10,000 sa <1/1,000)

-rari ħafna (<1/10,000)

-mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi għandhom jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Frekwenza ta’ Reazzjonijiet Avversi tal-Mediċina (ADRs) fi studji kliniċi bi Flebogamma DIF

100 mg/ml

Sistema tal-Klassifika tal-

Reazzjoni avversa

Frekwenza

Organi MedDRA (SOC)

 

 

Infezzjonijiet u

Influwenza, infezzjoni fl-apparat tal-awrina

Mhux komuni

infestazzjonijiet

 

 

Disturbi tad-demm u

Biċitopenija, lewkopenija

Mhux komuni

tas-sistema limfatika

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

Anoreksja

Mhux komuni

n-nutrizzjoni

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras

Komuni ħafna

 

Sturdament, sindrome radikulari, sinkope

Mhux komuni

 

vasovagali, rogħda

 

Disturbi fl-għajnejn

Konġuntivite, makulopatija, fotofobija

Mhux komuni

Disturbi fil-widnejn u

Uġigħ fil-widnejn, sturdament

Mhux komuni

fis-sistema labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

Takikardija

Komuni

Disturbi vaskulari

Pressjoni baxxa

Komuni

 

Pressjoni għolja dijastolika, fwawar,

Mhux komuni

 

ematoma, pressjoni għolja, pressjoni għolja

 

 

sistolika, trombożi

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Postnasal drip, uġigħ fis-sinus, tħarħir

Mhux komuni

medjastinali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Nawsea

Komuni

Sistema tal-Klassifika tal-

Reazzjoni avversa

Frekwenza

Organi MedDRA (SOC)

 

 

 

Nefħa addominali, uġigħ fl-addome, uġigħ

Mhux komuni

 

fin-naħa ta’ fuq tal-addome, dijarea, gass,

 

 

rimettar

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

Akne, ekkimożi, eritema, ħakk, raxx

Mhux komuni

ta’ taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Uġigħ fid-dahar, mijalġja

Komuni

tat-tessuti konnettivi

Artralġja, spażmi tal-muskoli, muskoli

Mhux komuni

 

miġbudin, uġigħ fl-għonq, uġigħ

 

 

fl-estremitajiet

 

Disturbi ġenerali u

Uġigħ, deni, tertir

Komuni

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Skonfort fis-sider, uġigħ fis-sider, tertir ta’

Mhux komuni

jingħata

bard, għeja kbira, tħoss il-bard, tħossok

 

 

nervuż/a, mard qisu influwenza, reazzjoni

 

 

marbuta mal-infużjoni, eritema fis-sit tal-

 

 

infużjoni, uġigħ fis-sit tal-infużjoni,

 

 

reazzjoni fis-sit tal-infużjoni, telqa, edema

 

 

periferali

 

Investigazzjonijiet

Żieda fit-temperatura tal-ġisem

Komuni

 

Tnaqqis fil-pressjoni dijastolika tad-demm,

Mhux komuni

 

żieda fil-pressjoni tad-demm, żieda fil-

 

 

pressjoni sistolika tad-demm, tnaqqis fl-

 

 

emoglobina, żieda fit-taħbit tal-qalb

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

L-iktar ADRs li ġew irrappurtati wara t-tqegħid fis-suq li ġew riċevuti minn meta l-prodott ġie awtorizzat għaż-żewġ konċentrazzjonijiet kienu wġigħ fis-sider, fwawar, żieda u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm, telqa, qtugħ ta’ nifs, dardir, rimettar, deni, uġigħ fid-dahar, uġigħ ta’ ras u tertir.

Popolazzjoni pedjatrika

Ir-riżultati tas-sigurtà għal 4 pazjenti pedjatriċi (dawk li għandhom 17-il sena) inklużi fl-istudju PID u r-riżultati għat-12-il tifel u tifla (li kellhom minn 3 sa 16-il sena) inklużi fl-istudju ITP ġew evalwati.

Kien osservat li l-proporzjon ta’ wġigħ ta’ ras, tertir, deni, dardir, rimettar, pressjoni baxxa, żieda fir- rata ta’ taħbit tal-qalb u wġigħ fid-dahar fit-tfal kien ogħla milli fl-adulti. Ċijanożi ġiet irrappurtata f’tifel wieħed iżda mhux fl-adulti. L-evalwazzjoni tas-sinjali vitali fil-provi kliniċi tal-popolazzjoni pedjatrika ma indikatx kwalunkwe andament ta’ tibdil kliniku rilevanti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva tista’ twassal għal ammont eċċessiv ta’ fluwidu u iper-viskosità, partikularment f’pazjenti f’riskju, li jinkludi pazjenti anzjani jew pazjenti b’indeboliment renali.

Popolazzjoni pedjatrika

Informazzjoni dwar doża eċċessiva fit-tfal ma ġietx stabbilita bi Flebogamma DIF. Madankollu, bħal fil-każ tal-popolazzjoni adulta, doża eċċessiva tista’ twassal għal ammont eċċessiv ta’ fluwidu u iperviskosità, bħalma jiġri bi kwalunkwe immunoglobulini oħra li jingħataw ġol-vini.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: sera immuni u immunoglobulini: immunoglobulini umani normali, għall-għoti intravaskulari, Kodiċi ATC: J06BA02

L-immunoglobulina umana normali primarjament fih immunoglobulin G (IgG) b’firxa wiesgħa ta’ antikorpi kontra organiżmi infettivi.

L-immunoglobulina umana normali fiha l-antikorpi IgG preżenti fil-popolazzjoni normali. Tkun normalment ippreparata minn plażma miġbura minn mhux inqas minn 1000 donatur. Għandha distribuzzjoni ta’ sottoklassijiet ta’ immunoglobulina G li tixbah proporzjonalment lil dik li tinsab b’mod naturali fil-plażma umana.

Dożi adegwati ta’ dan il-prodott mediċinali jistgħu jreġġgħu lura għan-normal livelli baxxi u anormali ta’ immunoglobulina G.

Il-mekkaniżmu ta’ l-azzjoni f’indikazzjonijiet oħrajn minbarra t-terapija tas-sostituzzjoni, ma jistgħux jiġu spjegati b’mod sħiħ, iżda jinkludu effetti immunomodulatorji.

Tliet provi kliniċi twettqu bil-Flebogamma DIF, waħda għat-terapija ta’ sostituzzjoni f’pazjenti b’immunodefiċjenza primarja (kemm f’adulti u fi tfal ta’ aktar minn 6 snin), u tnejn għall- immunomodulazzjoni f’pazjenti b’purpura tromboċitopenika immuni (waħda f’pazjenti adulti u oħra kemm f’adulti u fi tfal ta’ bejn 3 u 16-il sena).

Fi Studju dwar is-Sigurtà Wara l-Awtorizzazzjoni li kien jinkludi 66 pazjent, Flebogamma DIF 100 mg/ml wera rata ogħla (18.46%, n=24/130) ta’ infużjonijiet assoċjati ma’ avvenimenti avversi potenzjalment relatati milli minn Flebogamma DIF 50 mg/ml (2.22%, n=3/135). Madankollu, individwu wieħed ikkurat bi Flebogamma DIF 100 mg/ml kellu episodji ħfief ta’ wġigħ ta’ ras fl- infużjonijiet kollha u pazjent ieħor kellu 2 episodji ta’ deni f’2 infużjonjiet. Ta’ min jikkunsidra li

dawn iż-2 individwi kkontribwew għal frekwenza ogħla ta’ infużjonijiet b’reazzjonijiet f’dan il-grupp. Ma kienx hemm individwi oħrajn b’aktar minn infużjoni waħda b’reazzjonijiet avversi fiż-żewġ gruppi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-immunoglobulina umana normali hi immedjatament u kompletament bijodisponibbli fiċ- ċirkolazzjoni tal-pazjent wara l-għoti ġol-vini. Hu ddistribwit relattivament malajr bejn il-plażma u l- fluwidu extra-vaskulari, u wara madwar 3-5 ijiem l-ekwilibriju jintlaħaq bejn il-kompartimenti intra- u extra-vaskulari.

Flebogamma DIF 100 mg/ml għandu half-life ta’ madwar 34-37 jum. Din il-half-life tista’ tvarja minn pazjent għall-ieħor, b’mod partikulari f’immunodefiċjenza primarja.

IgG u kumplessi IgG jitkissru fiċ-ċelluli tas-sistema retikuloendoteljali.

Popolazzjoni pedjatrika

Mhuma mistennija l-ebda differenzi fil-proprjetajiet farmakokinetiċi fil-popolazzjoni pedjatrika.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Saru studji dwar it-tossiċità minn doża waħda fil-firien u fil-ġrieden. L-assenza ta’ mortalità fl-istudji mhux kliniċi li saru bil-Flebogamma DIF b’dożi sa 2500 mg/kg, u n-nuqqas ta’ kwalunkwe sinjal

avvers rilevanti kkonfermat li jaffettwa s-sistema respiratorja, ċirkolatorja u s-sistema nervuża ċentrali, fl-annimali kkurati, jissapportja s-sigurtà ta’ Flebogamma DIF.

L-eżaminazzjoni tat-tossiċità ta’ dożi ripetuti u t-tossiċità embrijo-fetali ma kienx prattikabbli minħabba l-induzzjoni ta’, u l-interferenza ma’ l-antikorpi. L-effetti tal-prodott fuq is-sistema immuni tat-tarbija tat-twelid ma kinux studjati.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

D-sorbitol

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30ºC.

Tagħmlux fil-friża.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

50 ml, 100 ml jew 200 ml soluzzjoni f’kunjett (ħġieġ ta’ tip II) b’tapp (chloro-butyl-lastku). Daqs tal-pakkett: Kunjett 1

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-prodott għandu jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra jew tal-ġisem qabel l-użu.

Is-soluzzjoni għandha tkun ċara jew xi ftit opalexxenti u bla kulur jew safra ċara. Soluzzjonijiet li jkunu mċajprin jew li jkollhom xi depożiti m’għandhomx jintużaw.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès

08150 Barċellona - Spanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/404/006-008

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Awwissu, 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 30 ta’ Awwissu, 2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati