Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaGalafold
Kodiċi ATCAmicus Therapeu
Sustanzamigalastat hydrochloride
ManifatturAuthorised

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Galafold 123 mg kapsuli ibsin

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula fiha migalastat hydrochloride ekwivalenti għal 123mg migalastat. Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa.

Kapsula iebsa tad-daqs 2 (6.4x18.0 mm) b'għatu blu opak u l-parti l-oħra bajda opaka b’ 'A1001' stampat bl-iswed, li fiha trab abjad sa kannella ċar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Galafold huwa indikat għal kura fit-tul ta' adulti u adolexxenti fl-età ta' 16-il sena u aktar b'dijanjożi kkonfermata tal-marda ta' Fabry (defiċjenza ta' α-galactosidase A) u li għandhom mutazzjoni li tirrispondi għal Galafold (ara t-tabelli fis-sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura b’Galafold għandha tinbeda u tkun sorveljata minn tobba speċjalisti li għandhom esperjenza fid-dijanjosi u l-kura tal-marda ta' Fabry. Galafold mhuwiex intiż għall-użu fl-istess ħinma’terapija ta' sostituzzjoni tal-enzima (ara sezzjoni 4.4).

Pożoloġija

Il-kors tad-doża rakkomandat fl-adulti u l-adolexxenti ta' 16-il sena u aktar huwa ta' 123 mg migalastat ( kapsula waħda) , jum iva u jum le, fl-istess ħin tal-jum.

Doża maqbuża

Galafold ma għandux jittieħed fuq jumejn konsekuttivi. Jekk doża tinqabeż kompletament għall-jum, il-pazjenti għandhom ikomplu jieħdu Galafold fil-jum u l-ħin tad-doża li jkun imiss.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Galafold fit-tfal minn eta’ 0 sa 15-il sena ma ġewx determinati s’issa. L-ebda data ma hi disponibbli.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni tal-anzjani

L-ebda aġġustament tad-doża mhuwa meħtieġ abbażi tal-età (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

Galafold mhuwiex rakkomandat għall-użu f'pazjenti li jbatu mill-marda ta' Fabry li għandhom GFR stmat ta’ anqas minn 30 mL/min/1.73 m2 (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament tad-doża ta' Galafold ma huwa meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal użu orali. L-esponiment ta' Galafold jonqos b'bejn wieħed u ieħor 40% meta jittieħed mal-ikel, għaldaqstant ma għandux jittieħed sa sagħtejn qabel jew wara l-ikel. Galafold għandu jittieħed jum iva u jum le, fl-istess ħin tal-jum sabiex jiżgura l-aħjar benefiċċji għall-pazjent.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ. Il-kapsuli m'għandhomx jinqasmu, jitgħaffġu, jew jintmagħdu.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittivita’ eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Huwa rrakkomandat li l-funzjoni tal-kliewi, il-parametri ekokardjografiċi u l-markaturi bijokimiċi jiġu mmonitorjati b'mod perjodiku (kull 6 xhur) f'pazjenti mibdija fuq jew li kellhom il-mediċina mibdula għal Galafold. F'każ ta' deterjorament klinikament sinifikanti, għandha titqies aktar evalwazzjoni klinika jew twaqqif tal-kura b'Galafold.

Galafold mhuwiex indikat għall-użu f'pazjenti b'mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafoldt (ara sezzjoni 5.1).

Ma kien osservat l-ebda tnaqqis fil-proteinurja f'pazjenti kkurati b'Galafold.

Galafold mhuwiex rakkomandat għall-użu f'pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-kliewi severa, definita bħala GFR stmat ta’ anqas minn 30 mL/min/1.73m2 (ara sezzjoni 5.2).

Data limitata tindika li l-għoti flimkien ta' doża waħda ta' Galafold u infużjonitat-terapija standard ta' sostizzjoni tal-enzima tirriżulta f'żieda fl-esponiment għal agalsidase ta' 5 darbiet. Dan l-istudju indika wkoll li agalsidase ma għandux effett fuq il-farmakokinetika ta' migalastat. Galafold mhuwiex intiż għall-użu fl-istess ħin ma’terapija ta' sostituzzjoni tal-enzima.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Abbażi ta' data in vitro, migalastat mhuwiex induttur ta' CYP1A2, 2B6, jew 3A4. Barra minn hekk, migalastat mhuwiex inibitur jew sottostrat ta' CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, jew 3A4/5. Migalastat mhuwiex sottostrat ta' MDR1 jew BCRP, lanqas ma huwa inibitur ta' BCRP, MDR1 jew trasportaturi tal-effluss umani (human efflux transporters) BSEP. Barra minn hekk, migalastat mhuwiex sottostrat għal MATE1, MATE2-K, OAT1, OAT3, jew OCT2, lanqas ma huwa inibitur ta' trasportaturi tal-assorbiment umani (human uptake transporters) OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2, MATE1, jew MATE2-K.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu jinqabdu tqal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Galafold mhuwiex rakkomandat f’nisa li jista’ jkollhom it-tfal u li ma jkunux qegħdin jużaw kontraċettivi.

Tqala

Hemm data limitata dwar l-użu ta’ Galafold f’nisa tqal. Fil-fniek, effett tossiku fuq l-iżvilupp kien osservat biss f'dożi tossiċi għall-omm (ara sezzjoni 5.3). Galafold mhuwiex rakkomandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Galafold jiġix imnixxi mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Madankollu, intwera li migalastat joħroġ fil-ħalib ta’ firien li qed ireddgħu. Għaldaqstant, riskju ta' esponiment -tat-tarbija mredda' għal migalastat ma jistax jiġi eskluż. Għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk jitwaqqafx it-treddigħ jew jitwaqqafx Galafold, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju tat-treddigħ għat-tarbija meta mqabbel mal-benefiċċju tal-kura għall-omm.

Fertilità

L-effetti ta’ Galafold fuq il-fertilità fil-bnedmin ma ġewx studjati. Infertilità tranżitorja u riversibbli b'mod sħiħ fil-firien irġiel kienet assoċjata mal-kura b'migalastat fid-dożi kollha vvalutati. Riversibilità sħiħa dehret wara 4 ġimgħat mingħajr doża. Sejbiet simili kienu osservati preklinikament wara l-kura b'zokkor imminiku (iminosugars) ieħor (ara sezzjoni 5.3). Migalastat ma affetwax il-fertilità fil-firien nisa.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Galafold m'għandu l-ebda influwenza jew influwenza negliġibbli fuq il-kapaċità ta’ sewqan u tħaddim ta’ magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjoni avversa l-aktar komuni kienet l-uġigħ ta' ras, li kienet esperjenzata minn bejn wieħed u ieħor 10% tal-pazjenti li rċevew Galafold.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). Ma' kull grupp ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati f'ordni ta' frekwenza dejjem tonqos fi ħdan kull Klassi tas-Sistema tal-Organi.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi b'Galafold rraportati fi provi kliniċi

Klassi tas-Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

Dipressjoni

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras

Paresteżija

 

 

Sturdament

 

 

Ipostesija (Hypoaesthesia)

Disturbi fil-widnejn u

 

Vertigo

fis-sistema labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi

 

Dispneja

u medjastinali

 

Epistassi

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

Dijarea

 

 

Nawsja

 

 

Uġigħ fl-addome

 

 

 

 

Stitikezza

 

 

Ħalq xott

 

 

Urġenza biex tipporga

 

 

Dispepsja

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

 

Raxx

ta’ taħt il-ġilda

 

Ħakk

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi

 

Spażmi fil-muskoli

u tat-tessuti konnettivi

 

Mijalġja

 

 

Torticollis

 

 

Uġigħ fl-estremità

Disturbi fil-kliewi u

 

Proteinurija

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Għeja

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

Uġigħ

jingħata

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

Żieda fil-Kreatina

 

 

Phosphokinase fid-Demm

 

 

Żieda fil-piż

Rapportar ta’ effetti sekondarji suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V

4.9Doża eċċessiva

F'każ ta' doża eċċessiva, hija rrakkomandata kura medika ġenerali. Uġigħ ta' ras u sturdament kienu l-aktar reazzjonijiet avversi komuni rrapportati b'dożi ta' Galafold sa 1250 mg u 2000 mg, rispettivament.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: {għadha ma ġietx assenjata} kodiċi ATC:; {għadu ma ġiex assenjat}

Il-marda ta' Fabry hija disturb progressiv tal-ħażna ta’ lisożomi tat-tip X-linked li taffetwa lill-irġiel u lin-nisa. Mutazzjonijiet li jikkawżaw il-marda ta' Fabry fil-ġene GLA jirriżultaw f'nuqqas tal-enzima tal-lisożomi α-galactosidase A (α-Gal A) meħtieġa għall-metaboliżmu tas-sottostrat glycosphingolipid

(eż., GL-3, lyso-Gb3) Għaldaqstant l-attività α-Gal A mnaqqsa hija assoċjata mal-akkumulazzjoni progressiva ta' sottostrat f'organi u tessuti vulnerabbli, li twassal għal morbidità u mortalità assoċjati mal-marda ta' Fabry.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ċerti mutazzjonijiet GLA jistgħu jirriżultaw fil-produzzjoni ta' forom mutanti ta' α-Gal A mitwijin b'mod anornmali u instabbli. Migalastat huwa kumpann farmakoloġiku li huwa mfassal sabiex b'mod

selettiv u riversibbli jintrabat b'affinità kbira ma' siti attivi ta' ċerti forom mutanti ta' α-Gal A, li l-ġenotipi tagħhom huma msemmija bħala mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold. It-twaħħil ta'

migalastat jistabbilizza dawn il-forom mutanti ta' α-Gal A fir-retikulu endoplażmiku u jiffaċilita

t-traffikar proprju tagħhom għal liżożomi. Ġaladarba fil-liżożomi, id-diżassoċjazzjoni ta' migalastat ġġib lura l-attività α-Gal A, u dan iwassal għal kataboliżmu ta' GL-3 u sottostrati relatati.

Il-mutazzjonijiet GLA li jirrispondu jew ma jirrispondux i għall-kura b'Galafold huma elenkati f'Tabella 2 u f'Tabella 3 rispettivament hawn taħt. Il-mutazzjonijiet GLA huma wkoll aċċessibbli mill-fornituri tal-kura tas-saħħa f'www.galafoldamenabilitytable.com.

It-tibdiliet fin-nucleotide elenkati jirrappreżentaw it-tibdiliet potenzjali fis-sekwenza tad-DNA li jirriżultaw fil-mutazzjoni tal-amino acids. Il-mutazzjoni tal-amino acids (bidla fis-sekwenza tal-proteini) hi l-aktar rilevanti meta wieħed jiddetermina jekk il-pazjent jirrispondix għal Galafold. Jekk ikun hemm mutazzjoni doppja preżenti fl-istess kromożoma (irġiel u nisa), dak il-pazjent jirrispondi għal Galafold jekk il-mutazzjoni doppja tkun preżenti f'entrata waħda f'Tabella 2 (eż., D55V/Q57L). Jekk mutazzjoni doppja tkun preżenti fi kromożomi differenti (fin-nisa biss) dik il-pazjenta tkun tirrispondi għal Galafold jekk kwalunkwe waħda miż-żewġ mutazzjonijiet individwali hija preżenti f'Tabella 2.

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.7C>G

c.C7G

L3V

c.8T>C

c.T8C

L3P

c.[11G>T; 620A>C]

c.G11T/A620C

R4M/Y207S

c.37G>A

c.G37A

A13T

c.37G>C

c.G37C

A13P

c.43G>A

c.G43A

A15T

c.44C>G

c.C44G

A15G

c.53T>G

c.T53G

F18C

c.58G>C

c.G58C

A20P

c.59C>A

c.C59A

A20D

c.70T>C jew c.70T>A

c.T70C jew c.T70A

W24R

c.70T>G

c.T70G

W24G

c.72G>C jew c.72G>T

c.G72C jew c.G72T

W24C

c.95T>C

c.T95C

L32P

c.97G>T

c.G97T

D33Y

c.98A>G

c.A98G

D33G

c.100A>G

c.A100G

N34D

c.101A>C

c.A101C

N34T

c.101A>G

c.A101G

N34S

c.102T>G jew c.102T>A

c.T102G jew c.T102A

N34K

c.103G>C jew c.103G>A

c.G103C jew c.G103A

G35R

c.104G>A

c.G104A

G35E

c.104G>T

c.G104T

G35V

c.107T>C

c.T107C

L36S

c.107T>G

c.T107G

L36W

c.108G>C jew c.108G>T

c.G108C jew c.G108T

L36F

c.109G>A

c.G109A

A37T

c.110C>T

c.C110T

A37V

c.122C>T

c.C122T

T41I

c.124A>C jew c.124A>T

c.A124C jew c.A124T

M42L

c.124A>G

c.A124G

M42V

c.125T>A

c.T125A

M42K

c.125T>C

c.T125C

M42T

c.125T>G

c.T125G

M42R

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.126G>A jew c.126G>C jew

c.G126A jew c.G126C jew

M42I

c.126G>T

c.G126T

 

c.137A>C

c.A137C

H46P

c.142G>C

c.G142C

E48Q

c.152T>A

c.T152A

M51K

c.153G>A jew c.153G>T jew

c.G153A jew c.G153T jew

M51I

c.153G>C

c.G153C

 

c.157A>G

c.A157G

N53D

c.[157A>C; 158A>T]

c.A157C/A158T

N53L

c.160C>T

c.C160T

L54F

c.161T>C

c.T161C

L54P

c.164A>G

c.A164G

D55G

c.164A>T

c.A164T

D55V

c.[164A>T; 170A>T]

c.A164T/A170T

D55V/Q57L

c.167G>T

c.G167T

C56F

c.167G>A

c.G167A

C56Y

c.170A>T

c.A170T

Q57L

c.175G>A

c.G175A

E59K

c.178C>A

c.C178A

P60T

c.178C>T

c.C178T

P60S

c.179C>T

c.C179T

P60L

c.196G>A

c.G196A

E66K

c.197A>G

c.A197G

E66G

c.207C>A jew c.207C>G

c.C207A jew c.C207G

F69L

c.214A>G

c.A214G

M72V

c.216G>A jew c.216G>T jew

c.G216A jew c.G216T jew

M72I

c.216G>C

c.G216C

 

c.218C>T

c.C218T

A73V

c.227T>C

c.T227C

M76T

c.239G>A

c.G239A

G80D

c.247G>A

c.G247A

D83N

c.253G>A

c.G253A

G85S

c.254G>A

c.G254A

G85D

c.[253G>A; 254G>A]

c.G253A/G254A

G85N

c.[253G>A; 254G>T; 255T>G]

c. G253A/G254T/T255G

G85M

c.261G>C jew c.261G>T

c.G261C jew c.G261T

E87D

c.265C>T

c.C265T

L89F

c.272T>C

c.T272C

I91T

c.288G>A jew c.288G>T jew

c.G288A jew c.G288T jew

M96I

c.288G>C

c.G288C

 

c.289G>C

c.G289C

A97P

c.290C>T

c.C290T

A97V

c.305C>T

c.C305T

S102L

c.311G>T

c.G311T

G104V

c.316C>T

c.C316T

L106F

c.322G>A

c.G322A

A108T

c.326A>G

c.A326G

D109G

c.334C>G

c.C334G

R112G

c.335G>A

c.G335A

R112H

c.337T>A

c.T337A

F113I

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.337T>C jew c.339T>A jew

c.T337C jew c.T339A jew

F113L

c.339T>G

c.T339G

 

c.352C>T

c.C352T

R118C

c.361G>A

c.G361A

A121T

c.368A>G

c.A368G

Y123C

c.373C>T

c.C373T

H125Y

c.374A>T

c.A374T

H125L

c.376A>G

c.A376G

S126G

c.383G>A

c.G383A

G128E

c.399T>G

c.T399G

I133M

c.404C>T

c.C404T

A135V

c.408T>A jew c.408T>G

c.T408A jew c.T408G

D136E

c.416A>G

c.A416G

N139S

c.419A>C

c.A419C

K140T

c.427G>A

c.G427A

A143T

c.431G>A

c.G431A

G144D

c.431G>T

c.G431T

G144V

c.434T>C

c.T434C

F145S

c.436C>T

c.C436T

P146S

c.437C>G

c.C437G

P146R

c.454T>C

c.T454C

Y152H

c.455A>G

c.A455G

Y152C

c.466G>A

c.G466A

A156T

c.467C>T

c.C467T

A156V

c.471G>C jew c.471G>T

c.G471C jew c.G471T

Q157H

c.484T>G

c.T484G

W162G

c.493G>C

c.G493C

D165H

c.494A>G

c.A494G

D165G

c.[496C>G; 497T>G]

c.C496G/T497G

L166G

c.496C>G

c.C496G

L166V

c.496_497delinsTC

c.496_497delinsTC

L166S

c.499C>G

c.C499G

L167V

c.506T>C

c.T506C

F169S

c.511G>A

c.G511A

G171S

c.520T>C

c.T520C

C174R

c.520T>G

c.T520G

C174G

c.525C>G jew c.525C>A

c.C525G jew c.C525A

D175E

c.539T>G

c.T539G

L180W

c.540G>C

c.G540C

L180F

c.548G>C

c.G548C

G183A

c.548G>A

c.G548A

G183D

c.550T>A

c.T550A

Y184N

c.551A>G

c.A551G

Y184C

c.553A>G

c.A553G

K185E

c.559A>G

c.A559G

M187V

c.559_564dup

c.559_564dup

p.M187_S188dup

c.560T>C

c.T560C

M187T

c.561G>T jew c.561G>A jew

c.G561T jew c.G561A jew

M187I

c.561G>C

c.G561C

 

c.572T>A

c.T572A

L191Q

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.581C>T

c.C581T

T194I

c.584G>T

c.G584T

G195V

c.586A>G

c.A586G

R196G

c.593T>C

c.T593C

I198T

c.595G>A

c.G595A

V199M

c.596T>C

c.T596C

V199A

c.596T>G

c.T596G

V199G

c.599A>G

c.A599G

Y200C

c.602C>T

c.C602T

S201F

c.602C>A

c.C602A

S201Y

c.608A>T

c.A608T

E203V

c.609G>C jew c.609G>T

c.G609C jew c.G609T

E203D

c.613C>A

c.C613A

P205T

c.613C>T

c.C613T

P205S

c.614C>T

c.C614T

P205L

c.619T>C

c.T619C

Y207H

c.620A>C

c.A620C

Y207S

c.623T>G

c.T623G

M208R

c.628C>T

c.C628T

P210S

c.629C>T

c.C629T

P210L

c.638A>G

c.A638G

K213R

c.638A>T

c.A638T

K213M

c.640C>T

c.C640T

P214S

c.641C>T

c.C641T

P214L

c.643A>G

c.A643G

N215D

c.644A>G

c.A644G

N215S

c.644A>T

c.A644T

N215I

c.[644A>G; 937G>T]

c.A644G/G937T

N215S/D313Y

c.646T>G

c.T646G

Y216D

c.647A>G

c.A647G

Y216C

c.655A>C

c.A655C

I219L

c.656T>A

c.T656A

I219N

c.656T>C

c.T656C

I219T

c.659G>A

c.G659A

R220Q

c.659G>C

c.G659C

R220P

c.662A>C

c.A662C

Q221P

c.671A>C

c.A671C

N224T

c.671A>G

c.A671G

N224S

c.673C>G

c.C673G

H225D

c.683A>G

c.A683G

N228S

c.687T>A jew c.687T>G

c.T687A jew c.T687G

F229L

c.695T>C

c.T695C

I232T

c.713G>A

c.G713A

S238N

c.716T>C

c.T716C

I239T

c.720G>C jew c.720G>T

c.G720C jew c.G720T

K240N

c.724A>G

c.A724G

I242V

c.724A>T

c.A724T

I242F

c.725T>A

c.T725A

I242N

c.725T>C

c.T725C

I242T

c.728T>G

c.T728G

L243W

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.729G>C jew c.729G>T

c.G729C jew c.G729T

L243F

c.730G>A

c.G730A

D244N

c.730G>C

c.G730C

D244H

c.733T>G

c.T733G

W245G

c.740C>G

c.C740G

S247C

c.747C>G jew c.747C>A

c.C747G jew c.C747A

N249K

c.749A>C

c.A749C

Q250P

c.749A>G

c.A749G

Q250R

c.750G>C

c.G750C

Q250H

c.758T>C

c.T758C

I253T

c.758T>G

c.T758G

I253S

c.760-762delGTT

c.760_762delGTT

p.V254del

c.769G>C

c.G769C

A257P

c.770C>G

c.C770G

A257G

c.772G>C jew c.772G>A

c.G772C jew c.G772A

G258R

c.773G>T

c.G773T

G258V

c.776C>G

c.C776G

P259R

c.776C>T

c.C776T

P259L

c.779G>A

c.G779A

G260E

c.779G>C

c.G779C

G260A

c.781G>A

c.G781A

G261S

c.781G>C

c.G781C

G261R

c.781G>T

c.G781T

G261C

c.788A>G

c.A788G

N263S

c.790G>T

c.G790T

D264Y

c.794C>T

c.C794T

P265L

c.800T>C

c.T800C

M267T

c.805G>A

c.G805A

V269M

c.806T>C

c.T806C

V269A

c.809T>C

c.T809C

I270T

c.810T>G

c.T810G

I270M

c.811G>A

c.G811A

G271S

c.[811G>A; 937G>T]

c.G811A/G937T

G271S/D313Y

c.812G>A

c.G812A

G271D

c.823C>G

c.C823G

L275V

c.827G>A

c.G827A

S276N

c.829T>G

c.T829G

W277G

c.831G>T jew c.831G>C

c.G831T jew c.G831C

W277C

c.832A>T

c.A832T

N278Y

c.835C>G

c.C835G

Q279E

c.838C>A

c.C838A

Q280K

c.840A>T jew c.840A>C

c.A840T jew c.A840C

Q280H

c.844A>G

c.A844G

T282A

c.845C>T

c.C845T

T282I

c.850A>G

c.A850G

M284V

c.851T>C

c.T851C

M284T

c.860G>T

c.G860T

W287L

c.862G>C

c.G862C

A288P

c.866T>G

c.T866G

I289S

c.868A>C jew c.868A>T

c.A868C jew c.A868T

M290L

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.869T>C

c.T869C

M290T

c.870G>A jew c.870G>C jew

c.G870A jew c.G870C jew

M290I

c.870G>T

c.G870T

 

c.871G>A

c.G871A

A291T

c.877C>A

c.C877A

P293T

c.881T>C

c.T881C

L294S

c.884T>G

c.T884G

F295C

c.886A>G

c.A886G

M296V

c.886A>T jew c.886A>C

c.A886T jew c.A886C

M296L

c.887T>C

c.T887C

M296T

c.888G>A jew c.888G>T jew

c.G888A jew c.G888T jew

M296I

c.888G>C

c.G888C

 

c.893A>G

c.A893G

N298S

c.897C>G jew c.897C>A

c.C897G jew c.C897A

D299E

c.898C>T

c.C898T

L300F

c.899T>C

c.T899C

L300P

c.901C>G

c.C901G

R301G

c.902G>C

c.G902C

R301P

c.902G>A

c.G902A

R301Q

c.902G>T

c.G902T

R301L

c.907A>T

c.A907T

I303F

c.908T>A

c.T908A

I303N

c.911G>A

c.G911A

S304N

c.911G>C

c.G911C

S304T

c.919G>A

c.G919A

A307T

c.922A>G

c.A922G

K308E

c.924A>T jew c.924A>C

c.A924T jew c.A924C

K308N

c.925G>C

c.G925C

A309P

c.926C>T

c.C926T

A309V

c.928C>T

c.C928T

L310F

c.931C>G

c.C931G

L311V

c.935A>G

c.A935G

Q312R

c.936G>T jew c.936G>C

c.G936T jew c.G936C

Q312H

c.937G>T

c.G937T

D313Y

c.[937G>T; 1232G>A]

c.G937T/G1232A

D313Y/G411D

c.938A>G

c.A938G

D313G

c.946G>A

c.G946A

V316I

c.947T>G

c.T947G

V316G

c.950T>C

c.T950C

I317T

c.955A>T

c.A955T

I319F

c.956T>C

c.T956C

I319T

c.959A>T

c.A959T

N320I

c.962A>G

c.A962G

Q321R

c.962A>T

c.A962T

Q321L

c.963G>C jew c.963G>T

c.G963C jew c.G963T

Q321H

c.964G>A

c.G964A

D322N

c.964G>C

c.G964C

D322H

c.966C>A jew c.966C>G

c.C966A jew c.C966G

D322E

c.968C>G

c.C968G

P323R

c.973G>A

c.G973A

G325S

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.973G>C

c.G973C

G325R

c.978G>C jew c.978G>T

c.G978C jew c.G978T

K326N

c.979C>G

c.C979G

Q327E

c.980A>T

c.A980T

Q327L

c.983G>C

c.G983C

G328A

c.989A>G

c.A989G

Q330R

c.1001G>A

c.G1001A

G334E

c.1010T>C

c.T1010C

F337S

c.1012G>A

c.G1012A

E338K

c.1016T>A

c.T1016A

V339E

c.1027C>A

c.C1027A

P343T

c.1028C>T

c.C1028T

P343L

c.1033T>C

c.T1033C

S345P

c.1046G>C

c.G1046C

W349S

c.1055C>G

c.C1055G

A352G

c.1055C>T

c.C1055T

A352V

c.1061T>A

c.T1061A

I354K

c.1066C>G

c.C1066G

R356G

c.1066C>T

c.C1066T

R356W

c.1067G>A

c.G1067A

R356Q

c.1067G>C

c.G1067C

R356P

c.1072G>C

c.G1072C

E358Q

c.1073A>C

c.A1073C

E358A

c.1073A>G

c.A1073G

E358G

c.1074G>T jew c.1074G>C

c.G1074T jew c.G1074C

E358D

c.1076T>C

c.T1076C

I359T

c.1078G>A

c.G1078A

G360S

c.1078G>T

c.G1078T

G360C

c.1079G>A

c.G1079A

G360D

c.1082G>A

c.G1082A

G361E

c.1082G>C

c.G1082C

G361A

c.1084C>A

c.C1084A

P362T

c.1085C>T

c.C1085T

P362L

c.1087C>T

c.C1087T

R363C

c.1088G>A

c.G1088A

R363H

c.1102G>A

c.G1102A

A368T

c.1117G>A

c.G1117A

G373S

c.1124G>A

c.G1124A

G375E

c.1153A>G

c.A1153G

T385A

c.1168G>A

c.G1168A

V390M

c.1172A>C

c.A1172C

K391T

c.1184G>A

c.G1184A

G395E

c.1184G>C

c.G1184C

G395A

c.1192G>A

c.G1192A

E398K

c.1202_1203insGACTTC

c.1202_1203insGACTTC

p.T400_S401dup

c.1208T>C

c.T1208C

L403S

c.1225C>G

c.C1225G

P409A

c.1225C>T

c.C1225T

P409S

c.1225C>A

c.C1225A

P409T

c.1228A>G

c.A1228G

T410A

Tabella 2: Tabella ta' mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-sekwenza

 

 

tal-proteini

c.1229C>T

c.C1229T

T410I

c.1232G>A

c.G1232A

G411D

c.1235C>A

c.C1235A

T412N

c.1253A>G

c.A1253G

E418G

c.1261A>G

c.A1261G

M421V

NP GAL 0719

Il-mutazzjonijiet li ma jirrispondux għall-kura b'Galafold huma elenkati f'Tabella 3 hawn taħt.

MHUX MAGĦRUFA fil-kolonna ta' 'bidla fis-sekwenza tal-proteina' tindika li l-bidliet fis-sekwenza tal-proteina kkawżati mill-mutazzjonijiet ma jistgħux jiġu dedotti faċilment mill-bidliet fin-nukleotidi u jridu jkunu determinati permezz ta’ esperimenti. F'dawn il-każijiet, il-punti interrogattivi fil-parentesi ħdejhom jindikaw li l-bidliet ipprovduti hemmhekk ma ġewx ikkonfermati permezz ta’ esperimenti u jistgħu ma jkunux korretti.

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.1A>C jew c.1A>T

c.A1C jew c.A1T

M1L

c.1A>G

c.A1G

M1V

c.2T>G

c.T2G

M1R

c.2T>C

c.T2C

M1T

c.2T>A

c.T2A

M1K

c.3G>A jew c.3G>T jew

c.G3A jew c.G3T jew c.G3C

M1I

c.3G>C

 

 

c.19G>T

c.G19T

E7X

c.41T>C

c.T41C

L14P

c.43G>C

c.G43C

A15P

c.44C>A

c.C44A

A15E

c.46C>G

c.C46G

L16V

c.47T>A

c.T47A

L16H

c.47T>C

c.T47C

L16P

c.47T>G

c.T47G

L16R

c.53T>C

c.T53C

F18S

c.56T>A

c.T56A

L19Q

c.56T>C

c.T56C

L19P

c.59C>T

c.C59T

A20V

c.61C>T

c.C61T

L21F

c.62T>C

c.T62C

L21P

c.62T>G

c.T62G

L21R

c.71G>A jew c.72G>A

c.G71A jew c.G72A

W24X

c.92C>T

c.C92T

A31V

c.109G>C

c.G109C

A37P

c.118C>G

c.C118G

P40A

c.118C>T

c.C118T

P40S

c.119C>A

c.C119A

P40H

c.119C>G

c.C119G

P40R

c.119C>T

c.C119T

P40L

c.127G>C

c.G127C

G43R

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.127G>A

c.G127A

G43S

c.128G>A

c.G128A

G43D

c.128G>T

c.G128T

G43V

c.131G>A jew c.132G>A

c.G131A jew c.G132A

W44X

c.132G>T jew c.132G>C

c.G132T jew c.G132C

W44C

c.134T>C

c.T134C

L45P

c.134T>G

c.T134G

L45R

c.134_138delTGCACinsGCTC

c.134_138delTGCACinsGCTC

L45R/H46S

G

G

 

c.136C>T

c.C136T

H46Y

c.137A>T

c.A137T

H46L

c.137A>G

c.A137G

H46R

c.[138C>G; 153G>T; 167G>T]

c.C138G/G153T/G167T

H46Q/M51I/C56F

c.139T>C jew c.139T>A

c.T139C jew c.T139A

W47R

c.139T>G

c.T139G

W47G

c.140G>A jew 141G>A

c.G140A jew G141A

W47X

c.140G>T

c.G140T

W47L

c.141G>C jew c.141G>T

c.G141C jew c.G141T

W47C

c.142G>A

c.G142A

E48K

c.144G>T jew c.144G>C

c.G144T jew c.G144C

E48D

c.145C>T

c.C145T

R49C

c.145C>A

c.C145A

R49S

c.145C>G

c.C145G

R49G

c.146G>C

c.G146C

R49P

c.146G>T

c.G146T

R49L

c.149T>G

c.T149G

F50C

c.154T>G

c.T154G

C52G

c.154T>C

c.T154C

C52R

c.154T>A jewc.155G>C

c.T154A jewc.G155C

C52S

c.155G>A

c.G155A

C52Y

c.156C>A

c.C156A

C52X

c.156C>G

c.C156G

C52W

c.166T>G

c.T166G

C56G

c.166T>A jewc.167G>C

c.T166A jewc.G167C

C56S

c.168C>A

c.C168A

C56X

c.187T>C

c.T187C

C63R

c.188G>A

c.G188A

C63Y

c.187T>A jewc.188G>C

c.T187A jewc.G188C

C63S

c.194G>C (sit probabbli ta’

c.G194C (sit probabbli ta’

MHUX MAGĦRUF (S65T )

tagħqid)

tagħqid)

 

c.194G>T (sit probabbli ta’

c.G194T (sit probabbli ta’

MHUX MAGĦRUF (S65I )

tagħqid)

tagħqid)

 

c.196G>C

c.G196C

E66Q

c.[196G>C;1061T>A]

c.G196C/T1061A

E66Q/I354K

c.202C>T

c.C202T

L68F

c.206T>C

c.T206C

F69S

c.208A>G

c.A208G

M70V

c.215T>G

c.T215G

M72R

c.218C>A

c.C218A

A73E

c.227T>G

c.T227G

M76R

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.228G>C jew c.228G>A jew

c.G228C jew c.G228A jew

M76I

c.228G>T

c.G228T

 

c.233C>G jew c.233C>A

c.C233G jew c.C233A

S78X

c.235G>T

c.G235T

E79X

c.241T>C jew c.241T>A

c.T241C jew c.T241A

W81R

c.242G>A jew c.243G>A

c.G242A jew c.G243A

W81X

c.242G>C

c.G242C

W81S

c.243G>T jew c.243G>C

c.G243T jew c.G243C

W81C

c.244A>T

c.A244T

K82X

c.256T>G

c.T256G

Y86D

c.256T>C

c.T256C

Y86H

c.257A>G

c.A257G

Y86C

c.258T>G jew c.258T>A

c.T258G jew c.T258A

Y86X

c.262T>G

c.T262G

Y88D

c.266T>A

c.T266A

L89H

c.266T>C

c.T266C

L89P

c.266T>G

c.T266G

L89R

c.268T>C

c.T268C

C90R

c.269G>A

c.G269A

C90Y

c.270C>A

c.C270A

C90X

c.274G>C

c.G274C

D92H

c.274G>A

c.G274A

D92N

c.274G>T

c.G274T

D92Y

c.275A>G

c.A275G

D92G

c.275A>T

c.A275T

D92V

c.277G>A

c.G277A

D93N

c.277G>T

c.G277T

D93Y

c.278A>G

c.A278G

D93G

c.278A>T

c.A278T

D93V

c.279C>G jew c.279C>A

c.C279G jew c.C279A

D93E

c.280T>G

c.T280G

C94G

c.280T>A jew c.281G>C

c.T280A jew c.G281C

C94S

c.[280T>A; 281G>C]

c.T280A/G281C

C94T

c.281G>A

c.G281A

C94Y

c.281G>T

c.G281T

C94F

c.283T>G

c.T283G

W95G

c.284G>A jew c.285G>A

c.G284A jew c.G285A

W95X

c.284G>T

c.G284T

W95L

c.284G>C

c.G284C

W95S

c.285G>T jew c.285G>C

c.G285T jew c.G285C

W95C

c.295C>T

c.C295T

Q99X

c.299G>A

c.G299A

R100K

c.299G>C

c.G299C

R100T

c.305C>G jew c.305C>A

c.C305G jew c.C305A

S102X

c.307G>C

c.G307C

E103Q

c.307G>T

c.G307T

E103X

c.317T>G

c.T317G

L106R

c.319C>T

c.C319T

Q107X

c.320A>T

c.A320T

Q107L

c.331C>T

c.C331T

Q111X

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.334C>T

c.C334T

R112C

c.334C>A

c.C334A

R112S

c.338T>C

c.T338C

F113S

c.347G>T

c.G347T

G116V

c.350T>G

c.T350G

I117S

c.355C>T

c.C355T

Q119X

c.354_368del15

c.354_368del15

Q119_Y123del5

c.358C>G

c.C358G

L120V

c.[358C>T; 359T>C]

c.C358T/T359C

L120S

c.359T>C

c.T359C

L120P

c.[359T>C; 361G>A]

c.T359C/G361A

L120P/A121T

c.361G>C

c.G361C

A121P

c.369T>G jew c.369T>A

c.T369G jew c.T369A

Y123X

c.371T>A

c.T371A

V124D

c.374A>C

c.A374C

H125P

c.379A>T

c.A379T

K127X

c.386T>C

c.T386C

L129P

c.389A>G

c.A389G

K130R

c.392T>C

c.T392C

L131P

c.392T>A

c.T392A

L131Q

c.394G>A jew c.394G>C

c.G394A jew c.G394C

G132R

c.395G>A

c.G395A

G132E

c.395G>C

c.G395C

G132A

c.398T>A

c.T398A

I133N

c.400T>C

c.T400C

Y134H

c.400T>G

c.T400G

Y134D

c.401A>C

c.A401C

Y134S

c.402T>G jew c.402T>A

c.T402G jew c.T402A

Y134X

c.406G>C

c.G406C

D136H

c.406G>T

c.G406T

D136Y

c.412G>A jew c.412G>C

c.G412A jew c.G412C

G138R

c.413G>A

c.G413A

G138E

c.416A>C

c.A416C

N139T

c.422C>A

c.C422A

T141N

c.422C>T

c.C422T

T141I

c.424T>C

c.T424C

C142R

c.425G>A

c.G425A

C142Y

c.426C>A

c.C426A

C142X

c.426C>G

c.C426G

C142W

c.427G>C

c.G427C

A143P

c.439G>A jew c.439G>C

c.G439A jew c.G439C

G147R

c.440G>A

c.G440A

G147E

c.443G>A

c.G443A

S148N

c.442A>C jew c.444T>A jew

c.A442C jew c.T444A jew

S148R

c.444T>G

c.T444G

 

c.453C>G jew c.453C>A

c.C453G jew c.C453A

Y151X

c.456C>A jew c.456C>G

c.C456A jew c.C456G

Y152X

c.463G>C

c.G463C

D155H

c.467C>A

c.C467A

A156D

c.469C>T

c.C469T

Q157X

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.484T>C jew c.484T>A

c.T484C jew c.T484A

W162R

c.485G>A jew c.486G>A

c.G485A jew c.G486A

W162X

c.485G>T

c.G485T

W162L

c.486G>C jew c.486G>T

c.G486C jew c.G486T

W162C

c.488G>T

c.G488T

G163V

c.491T>G

c.T491G

V164G

c.493G>T

c.G493T

D165Y

c.494A>T

c.A494T

D165V

c.500T>A

c.T500A

L167Q

c.500T>C

c.T500C

L167P

c.503A>G

c.A503G

K168R

c.504A>C jew c.504A>T

c.A504C jew c.A504T

K168N

c.508G>A

c.G508A

D170N

c.508G>C

c.G508C

D170H

c.509A>G

c.A509G

D170G

c.509A>T

c.A509T

D170V

c.511G>C

c.G511C

G171R

c.511G>T

c.G511T

G171C

c.512G>A

c.G512A

G171D

c.514T>G

c.T514G

C172G

c.514T>C

c.T514C

C172R

c.514T>A jew c.515G>C

c.T514A jew c.G515C

C172S

c.515G>T

c.G515T

C172F

c.515G>A

c.G515A

C172Y

c.516T>G

c.T516G

C172W

c.519C>A jew c.519C>G

c.C519A jew c.C519G

Y173X

c.522T>A

c.T522A

C174X

c.523G>A

c.G523A

D175N

c.530T>A

c.T530A

L177X

c.547G>A (sit probabbli ta’

c.G547A (sit probabbli ta’

MHUX MAGĦRUF

tagħqid)

tagħqid)

(G183S)

c.548G>T

c.G548T

G183V

c.552T>A jew c.552T>G

c.T552A jew c.T552G

Y184X

c.553A>T

c.A553T

K185X

c.557A>C

c.A557C

H186P

c.560T>G

c.T560G

M187R

c.572T>C

c.T572C

L191P

c.588A>T jew c.588A>C

c.A588T jew c.A588C

R196S

c.601T>C

c.T601C

S201P

c.604T>C

c.T604C

C202R

c.605G>A

c.G605A

C202Y

c.606T>G

c.T606G

C202W

c.607G>A

c.G607A

E203K

c.610T>C jew c.610T>A

c.T610C jew c.T610A

W204R

c.611G>A jew 612G>A

c.G611A jew G612A

W204X

c.612G>T jew c.612G>C

c.G612T jew c.G612C

W204C

c.614C>G

c.C614G

P205R

c.617T>C

c.T617C

L206P

c.620A>G

c.A620G

Y207C

c.626G>A

c.G626A

W209X

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.634C>T

c.C634T

Q212X

c.639G>A (sit probabbli ta’

c.G639A (sit probabbli ta’

MHUX MAGĦRUF

tagħqid)

tagħqid)

 

c.[644A>G; 811G>A]

c.A644G/G811A

N215S/G271S

c.[644A>G; 811G>A; 937G>T]

c.A644G/G811A/G937T

N215S/G271S/D313Y

c.648T>A jew c.648T>G

c.T648A jew c.T648G

Y216X

c.658C>T

c.C658T

R220X

c.661C>T

c.C661T

Q221X

c.666C>A jew c.666C>G

c.C666A jew c.C666G

Y222X

c.667T>G

c.T667G

C223G

c.667T>C

c.T667C

C223R

c.668G>A

c.G668A

C223Y

c.670A>G

c.A670G

N224D

c.674A>G

c.A674G

H225R

c.676T>C jew c.676T>A

c.T676C jew c.T676A

W226R

c.677G>A jew c.678G>A

c.G677A jew c.G678A

W226X

c.678G>T jew c.678G>C

c.G678T jew c.G678C

W226C

c.679C>T

c.C679T

R227X

c.680G>A

c.G680A

R227Q

c.680G>C

c.G680C

R227P

c.688G>A

c.G688A

A230T

c.691G>A

c.G691A

D231N

c.692A>G

c.A692G

D231G

c.692A>T

c.A692T

D231V

c.695T>G

c.T695G

I232S

c.700G>T

c.G700T

D234Y

c.701A>T

c.A701T

D234V

c.702T>G jew c.702T>A

c.T702G jew c.T702A

D234E

c.704C>A

c.C704A

S235Y

c.704C>G

c.C704G

S235C

c.704C>T

c.C704T

S235F

c.706T>C jew c.706T>A

c.T706C jew c.T706A

W236R

c.707G>A jew c.708G>A

c.G707A jew c.G708A

W236X

c.707G>T

c.G707T

W236L

c.708G>C jew c.708G>T

c.G708C jew c.G708T

W236C

c.712A>C jew c.714T>A jew

c.A712C jew c.T714A jew

S238R

c.714T>G

c.T714G

 

c.718A>T

c.A718T

K240X

c.734G>A jew c.735G>A

c.G734A jew c.G735A

W245X

c.734G>T

c.G734T

W245L

c.739T>C

c.T739C

S247P

c.748C>T

c.C748T

Q250X

c.751G>T

c.G751T

E251X

c.755G>C

c.G755C

R252T

c.770C>A

c.C770A

A257D

c.778G>C jew c.778G>A

c.G778C jew c.G778A

G260R

c.782G>A

c.G782A

G261D

c.782G>T

c.G782T

G261V

c.784T>A jew c.784T>C

c.T784A jew c.T784C

W262R

c.785G>A jew c.786G>A

c.G785A jew c.G786A

W262X

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.785G>T

c.G785T

W262L

c.786G>C jew c.786G>T

c.G786C jew c.G786T

W262C

c.789T>A jew c.789T>G

c.T789A jew c.T789G

N263K

c.790G>T; c.805G>A

c.G790T/G805A

D264Y/V269M

c.791A>C

c.A791C

D264A

c.791A>T

c.A791T

D264V

c.793C>T

c.C793T

P265S

c.794C>G

c.C794G

P265R

c.796G>C

c.G796C

D266H

c.796G>T

c.G796T

D266Y

c.796G>A

c.G796A

D266N

c.797A>C

c.A797C

D266A

c.797A>G

c.A797G

D266G

c.797A>T

c.A797T

D266V

c.798T>A jew c.798T>G

c.T798A jew c.T798G

D266E

c.800T>G

c.T800G

M267R

c.801G>A (sit probabbli ta’

c. G801A (sit probabbli ta’

MHUX MAGĦRUF

tagħqid)

tagħqid)

(M267I)

c.803T>C

c.T803C

L268S

c.806T>A

c.T806A

V269E

c.[806T>G; 937G>T]

c.T806G/G937T

V269G/D313Y

c.808A>T

c.A808T

I270F

c.811G>T

c.G811T

G271C

c.812G>T

c.G812T

G271V

c.815A>G

c.A815G

N272S

c.816C>A jew c.816C>G

c.C816A jew c.C816G

N272K

c.817T>C jew c.819T>A jew

c.T817C jew c.T819A jew

F273L

c.819T>G

c.T819G

 

c.820G>A

c.G820A

G274S

c.820G>T

c.G820T

G274C

c.821G>T

c.G821T

G274V

c.823C>T

c.C823T

L275F

c.824T>A

c.T824A

L275H

c.826A>G

c.A826G

S276G

c.826A>T

c.A826T

S276C

c.830G>A jew c.831G>A

c.G830A jew c.G831A

W277X

c.835C>T

c.C835T

Q279X

c.835C>A

c.C835A

Q279K

c.836A>G

c.A836G

Q279R

c.837G>C jew c.837G>T

c.G837C jew c.G837T

Q279H

c.838C>T

c.C838T

Q280X

c.845C>A

c.C845A

T282N

c.847C>T

c.C847T

Q283X

c.848A>C

c.A848C

Q283P

c.848A>G

c.A848G

Q283R

c.853G>C

c.G853C

A285P

c.854C>A

c.C854A

A285D

c.859T>C jew c.859T>A

c.T859C jew c.T859A

W287R

c.859T>G

c.T859G

W287G

c.860G>A jew c.861G>A

c.G860A jew c.G861A

W287X

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.861G>C jew c.861G>T

c.G861C jew c.G861T

W287C

c.863C>A

c.C863A

A288D

c.865A>T

c.A865T

I289F

c.871G>C

c.G871C

A291P

c.874G>A

c.G874A

A292T

c.874G>C

c.G874C

A292P

c.875C>T

c.C875T

A292V

c.877C>G

c.C877G

P293A

c.877C>T

c.C877T

P293S

c.878C>A

c.C878A

P293H

c.878C>T

c.C878T

P293L

c.881T>G jew c.881T>A

c.T881G jew c.T881A

L294X

c.890C>G

c.C890G

S297C

c.890C>T

c.C890T

S297F

c.892A>C

c.A892C

N298H

c.894T>G jew c.894T>A

c.T894G jew c.T894A

N298K

c.896A>G

c.A896G

D299G

c.899T>A

c.T899A

L300H

c.901C>T

c.C901T

R301X

c.916C>T

c.C916T

Q306X

c.929T>G

c.T929G

L310R

c.931C>T

c.C931T

L311F

c.932T>C

c.T932C

L311P

c.932T>G

c.T932G

L311R

c.934C>T

c.C934T

Q312X

c.935A>C

c.A935C

Q312P

c.947T>A

c.T947A

V316E

c.949A>T

c.A949T

I317F

c.950T>A

c.T950A

I317N

c.950T>G

c.T950G

I317S

c.958A>T

c.A958T

N320Y

c.960T>G jew c.960T>A

c.T960G jew c.T960A

N320K

c.961C>G

c.C961G

Q321E

c.961C>T

c.C961T

Q321X

c.963_964GG>CA

c.G963C/G964A

Q321H/D322N

c.974G>A

c.G974A

G325D

c.979C>A

c.C979A

Q327K

c.982G>A jew c.982G>C

c.G982A jew c.G982C

G328R

c.982G>T

c.G982T

G328W

c.983G>A

c.G983A

G328E

c.983G>T

c.G983T

G328V

c.988C>T

c.C988T

Q330X

c.997C>T

c.C997T

Q333X

c.998A>G

c.A998G

Q333R

c.1012G>T

c.G1012T

E338X

c.1016T>G

c.T1016G

V339G

c.1018T>C jew c.1018T>A

c.T1018C jew c.T1018A

W340R

c.1019G>C

c.G1019C

W340S

c.1019G>A jew c.1020G>A

c.G1019A jew c.G1020A

W340X

c.1021G>A

c.G1021A

E341K

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.1021G>T

c.G1021T

E341X

c.1023A >C jew c.1023A>T

c.A1023C jew c.A1023T

E341D

c.1024C>G

c.C1024G

R342G

c.1024C>T

c.C1024T

R342X

c.1025G>A

c.G1025A

R342Q

c.1025G>C

c.G1025C

R342P

c.1025G>T

c.G1025T

R342L

c.1031T>C

c.T1031C

L344P

c.1034C>G jew c.1034C>A

c.C1034G jew c.C1034A

S345X

c.1042G>C

c.G1042C

A348P

c.1045T>C jew c.1045T>A

c.T1045C jew c.T1045A

W349R

c.1046G>A jew c.1047G>A

c.G1046A jew c.G1047A

W349X

c.1048G>C

c.G1048C

A350P

c.1054G>C

c.G1054C

A352P

c.1055C>A

c.C1055A

A352D

c.1058T>G

c.T1058G

M353R

c.1065C>A jew c.1065C>G

c.C1065A jew c.C1065G

N355K

c.1069C>T

c.C1069T

Q357X

c.1072G>A

c.G1072A

E358K

c.1081G>T

c.G1081T

G361X

c.1081G>A jew c.1081G>C

c.G1081A jew c.G1081C

G361R

c.1088G>C

c.G1088C

R363P

c.1095T>A jew c.1095T>G

c.T1095A jew c.T1095G

Y365X

c.1115T>A

c.T1115A

L372Q

c.1115T>C

c.T1115C

L372P

c.1115T>G

c.T1115G

L372R

c.1117G>C

c.G1117C

G373R

c.1118G>A

c.G1118A

G373D

c.1124_1129del

c.1124_1129del

G375_V376del

c.1129_1140dup

c.1129_1140dup

A377_P380dup

c.1130C>A

c.C1130A

A377D

c.1132T>C

c.T1132C

C378R

c.1133G>A

c.G1133A

C378Y

c.1144T>C

c.T1144C

C382R

c.1145G>A

c.G1145A

C382Y

c.1146C>G

c.C1146G

C382W

c.1147T>C jew c.1149C>G jew

c.T1147C jew c.C1149G jew

F383L

c.1149C>A

c.C1149A

 

c.1151T>A

c.T1151A

I384N

c.1153A>C

c.A1153C

T385P

c.1156C>T

c.C1156T

Q386X

c.1157A>C

c.A1157C

Q386P

c.1163T>C

c.T1163C

L388P

c.1165C>G

c.C1165G

P389A

c.1166C>G

c.C1166G

P389R

c.1166C>T

c.C1166T

P389L

c.1181_1183dup

c.1181_1183dup

L394_G395insV

c.1187T>A

c.T1187A

F396Y

c.1192G>T

c.G1192T

E398X

c.1193A>C

c.A1193C

E398A

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.1196G>A jew c.1197G>A

c.G1196A jew c.G1197A

W399X

c.1196G>C

c.G1196C

W399S

c.1202C>G jew c.1202C>A

c.C1202G jew c.C1202A

S401X

c.1215T>A

c.T1215A

S405R

c.1217A>G

c.A1217G

H406R

c.1219A>G

c.A1219G

I407V

c.1220T>A

c.T1220A

I407K

c.1220T>G

c.T1220G

I407R

c.1226_1231del

c.1226_1231del

p.409_410delinsR

c.1228A>C

c.A1228C

T410P

c.1229C>A

c.C1229A

T410K

c.1241T>C

c.T1241C

L414S

c.1243C>T

c.C1243T

L415F

c.1244T>C

c.T1244C

L415P

c.1246C>T

c.C1246T

Q416X

c.1247A>C

c.A1247C

Q416P

c.1247_1248CT>AA

c.C1247A/T1248A

L417K

c.1250T>G

c.T1250G

L417R

c.1250T>C

c.T1250C

L417P

c.1288T>C

c.T1288C

X430Q

g.941_5845del

c.1-179_369+577del

p.?(Exon1_2del)

g.?_?del

c.?_?

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon1_2?)

c.18delA

c.18delA

p.P6fs*114

c.26delA

c.26delA

p.H9Lfs*111

c.32delG

c.32delG

p.G11Afs*109

c.33delC

c.33delC

p.G11fs*109

c.34_42del

c.34_42del

p.C12_L14del

c.34_57del

c.34_57del

p.C12_L19del

c.35_47del

c.35_47del

p.C12Ffs*104

c.42_48delTGCGCTT

c.42_48delTGCGCTT

p.L14Sfs*12

c.58_72del

c.58_72del

p.A20_W24del

c.58_83del

c.58_83del

p.A20_G28delfs*2

c.85dupG

c.85dupG

p.A29Gfs*1

c.89delG

c.89delG

p.R30Kfs*89

c.123delC

c.123delC

p.T41fs*79

c.123_126dupCATG

c.123_126dupCATG

p.G43Hfs*13

c.124_125del

c.124_125del

p.M42Gfs*12

c.125_137del

c.125_137del

p.M42Tfs*74

c.147_148 insCCC

c.147_148 insCCC

p.49insP

c.147_148insCGC

c.147_148insCGC

p.R49ins

c.154delT

c.154delT

p.C52Afs*68

c.157_160delAACC

c.157_160delAACC

p.C52fs*67

c.162delT

c.162delT

p.L54fs*66

c.172delG

c.172delG

p.E58Kfs*61

c.181_182dupA

c.181_182dupA

p.D61Efs*5

c.184delT

c.184delT

p.S62Pfs*58

c.186delC

c.186delC

p.S62fs*58

g.2594_10904dup

c.195-2500_999+197dup

MHUX MAGĦRUF

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

g.3422_6041delinsCG

c.194+2049_369+773del2620in

MHUX MAGĦRUF

 

sCG

 

g.?_?del

c.195-?_547+?del

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon2_3?)

g.?_?dup

c.?_?dup

MHUX MAGĦRUF

 

 

(Exon2_4dup?)

g.2934_6378del

c.194+1561_370-891del

MHUX MAGĦRUF

 

 

(E66_Y123del; del Exon2?)

g.3396_6012del

c.194+2023_370-1257del

MHUX MAGĦRUF

 

 

(E66_Y123del; del Exon2?)

g.3260_6410del

c.194+1887_370-859del

MHUX MAGĦRUF

 

 

(E66_Y123del; del Exon2?)

g.2979_6442del

c.194+1606_369+1174del

MHUX MAGĦRUF

 

 

(E66_Y123del; del Exon2)

c.210insT

c.210insT

p.E71X

c.214delA

c.214delA

p.M72Wfs*47

c.256delT

c.256delT

p.Y88Mfs*42

g.5052_5079del28

g.5052_5079del28

MHUX MAGĦRUF

g.5106_5919delins231

c.207_369+651del814ins231

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon2?)

c.259_276del

c.259_276del

p.87_92del

c.267_268dupCT

c.267_268dupCT

p.C90Sfs*31

c.270delC

c.270delC

p.C90X

c.281_286delinsT

c.281_286delinsT

p.C94Ffs*26

c.290delC

c.290delC

p.A97Vfs*22

c.297_298del

c.297_298del

p.Q99fs*22

c.297_300delAAGA

c.297_300delAAGA

p.Q99fs*19

c.305delC

c.305delC

p.S102X

c.317_327del

c.317_327del

p.S102fs*16

c.323_324insCAGA

c.323_324insCAGA

p.D109Rfs*14

c.336del18

c.336del18

p.113del6aa

c.354_368del

c.354_368del

p.Q119_Y123del

c.358del6

c.358del6

p.120del2aa/L120H

c.363delT

c.363delT

p.A121fs*8

g.5271_9366del4096insT

c.369+3_639+954del3129insT

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon3 u 4?)

g.6009_9741del

c.369+741_640-390del

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon3 u 4?)

g.6547_9783del

c.369+1279_640-348del

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon3 u 4?)

g.6736_11545del

c.370-533_c.1290+277del

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon3_7?)

g.7086_7487del

c.370-183_547+41del

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon3?)

g.>5.5kbdel to 3UTR

c.?_?del

MHUX MAGĦRUF

 

 

(delExon3_3’UTR?)

c.[374A>T; 383G>A]

c.A374T/G383A

H125L/G128E

c.402delT

c.402delT

p.Y134X

c.409delG

c.409delG

p.V137Lfs*27

c.413dupG

c.413dupG

p.G138fs*2

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.421delA

c.421delA

p.T141Pfs*23

c.426dupC

c.426dupC

p.A143Rfs*13

c.452delA

c.452delA

p.Y151Sfs*13

c.457_459del

c.457_459del

p.153delD

c.477delT

c.477delT

p.F159Lfs*5

c.486_498del

c.486_498del

p.W162Cfs*1

c.512delG

c.512delG

p.G171Vfs*19

c.516insGAC

c.516insGAC

p.152insD

c.520delT

c.520delT

p.C174Vfs*17

c.560delT

c.560delT

p.M187Sfs*3

c.568delG

c.568delG

p.A190Pfs*1

c.590delG

c.590delG

p.S197Tfs*42

c.[604T>C;644A>G]

c.T604C/A644G

p.C202R/N215S

c.606delT

c.606delT

p.C202Wfs*37

c.613_621del

c.613_621del

p.205_207del

c.614delC

c.614delC

p.P205Lfs*34

c.618_619del

c.618_619del

p.L206fs*24

c.621dupT

c.621dupT

p.M208Yfs*24

g.?_?del

c.?_?del

MHUX MAGĦRUF (del

 

 

Exon5_7?)

g.[10237_11932del;

g.[10237_11932del;

MHUX MAGĦRUF

11933_12083inv;

11933_12083inv;

 

12084_12097del]

12084_12097del]

 

c.646dupT

c.646dupT

p.Y216Lfs*15

c.646delT

c.646delT

p.Y216Ifs*23

c.650_663dup14

c.650_663dup14

p.Q221fs*23

c.672_673ins37

c.672_673ins37

p.H225Tfs*18

c.674_732del

c.674_732del

p.H225Lfs*5

c.678delG

c.678delG

p.A230Lfs*9

c.700_702del

c.700_702del

p.D234del

c.715_717del

c.715_717del

p.delI239

c.716dupT

c.716dupT

p.I239fs*10

c.718_719del

c.718_719del

p.K240Efs*8

c.719dupA

c.719dupA

p.K240fs*9

c.722delG

c.722delG

p.S241Ifs*27

c.723dupT

c.723dupT

p.I242Yfs*8

c.736_739delinsCAA

c.736_739delinsCAA

p.T246Qfs*21

c.732delC

c.732delC

p.D244fs*24

c.741ins9

c.741ins9

p.247ins3

c.744delT

c.744delT

p.F248Lfs*20

c.744_745del

c.744_745del

p.F248Lfs*6

c.746_747del

c.746_747del

p.N249Tfs*5

c.756delA

c.756delA

p.I253Vfs*14

c.759delT

c.759delT

p.I253Mfs*15

c.760dupG

c.760dupG

p.V254Gfs*1

c.761_762del

c.761_762del

p.V254Gfs*9

c.774_775del

c.774_775del

p.G258fx*5

c.777delA

c.777delA

p.P259fs*9

c.782dupG

c.782dupG

p.G261fs*3

c.802-2_802-3delCA

c.802-2_802-3delCA

MHUX MAGĦRUF

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.803_806delTAGT

c.803_806delTAGT

p.L268X

c.807delG

c.807delG

p.V269fs*12

c.833dupA

c.833dupA

p.N278Kfs*20

c.833delA

c.833delA

p.N278Ifs*3

c.833_845del

c.833_845del

p.W277fs*34

c.838_849del

c.838_849del

p.Q280_283del

c.841_844delGTAA

c.841_844delGTAA

p.Q280fs*34

c.842_844del

c.842_844del

p.V281AdelT282

c.848_851delAGAT

c.848_851delAGAT

Q283Rfs*33

c.858_863delinsTTGG

c.858_863delinsTTGG

p.W287fs*9

c.863delC

c.863delC

p.A288Vfs*29

c.881delT

c.881delT

p.L294Yfs*22

c.891dupT

c.891dupT

p.N298X

c.892_893insT

c.892_893insT

p.N298Ifs*1

c.893_894insG

c.893_894insG

p.N298Kfs*1

c.902dupG

c.902dupG

p.R301fs*13

c.909_918del

c.909_918del

p.I303Mfx*10

c.914delC

c.914delC

p.P305Lfs*11

c.931delC

c.931delC

p.L311Ffs*5

c.941_961del

c.941_961del

p.D315_Q321del

c.946delG

c.946delG

p.V316X

c.946_954dup

c.946_954dup

p.V316_A318dup

c.950_954dupTTGCC

c.950_954dupTTGCC

p.A318fs*31

c.972delG

c.972delG

p.G325Afs*21

c.974dupG

c.974dupG

p.G325fs*7

c.986delA

c.986delA

p.Y329Sfs*18

c.988delC

c.988delC

p.Q330Sfs*17

c.946_966del

c.946_966del

p.V316_D322del

c.994delA

c.994delA

p.R332Dfs*15

c.994dupA

c.994dupA

p.R332Kfs*5

c.996_999del

c.996_999del

p.R332fs*14

c.997dupC

c.997dupC

p.Q333Pfs*5

c.1011_1029del

c.1011_1029del

p.F337fs*4

c.1017_1020delins24

c.1017_1020delins24

p.V339fs*7

c.1017_1027del

c.1017_1027del

p.V339fs*5

c.1021delG

c.1021delG

p.E341Nfs*6

c.1025delG

c.1025delG

p.R342Hfs*5

c.1028delC

c.1028delC

p.343Lfs*3

c.1029_1030delTC

c.1029_1030delTC

p.P343fs*29

c.1030_1031insT

c.1030_1031insT

p.L344fs*30

c.1033_1034del

c.1033_1034del

p.S345Rfs*28

c.1037delG

c.1037delG

p.G346Afs*1

c.1040dupT

c.1040dupT

p.L347Ffs*27

c.1041dupA

c.1041dupA

p.L347fs*27

c.1042dupG

c.1042dupG

p.A348Gfs*26

c.1043_1044insG

c.1043_1044insG

p.A348fs*26

c.1049delC

c.1049delC

p.A350Vfs*1

c.1055_1056delCT

c.1055_1056delCT

p.A352Dfs*20

c.1055_1057dup

c.1055_1057dup

p.353insT

c.1057_1058del

c.1057_1058del

p.M353Dfs*20

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

c.1072_1074del

c.1072_1074del

p.358delE

c.1074_1075del

c.1074_1075del

p.E358Dfs*15

c.1077delT

c.1077delT

p.I359Mfs*31

c.1081_1100del

c.1081_1100del

p.G360fs*7

c.1086_1098del

c.1086_1098del

p.P362fs*24

c.1088delG

c.1088delG

p.R363Pfs*27

c.1091_1092del

c.1091_1092del

p.S364Lfs*9

c.1093dupT

c.1093dupT

p.Y365Lfs*9

c.1095delT

c.1095delT

p.Y365X

c.1096_1100del

c.1096_1100del

p.Y365fs*7

c.1102delG

c.1102delG

p.A368Qfs*21

c.1102delGinsTTATAC

c.1102delGinsTTATAC

p.A368delinsFYfs*23

c.1114_1115insTCCC

c.1114_1115insTCCC

p.G373Pfs*1

c.1122_1125del

c.1122_1125del

p.K374fs*15

c.1123_1175del

c.1123_1175del

p.G375_R392del

c.1139delC

c.1139delC

p.380Lfs*10

c.1145_1149del

c.1145_1149del

p.C382Yfs*14

c.1146_1148del

c.1146_1148del

p.383delF

c.1151_1152delinsAT

c.1151_1152delinsAT

p.I384N

c.1156_1157del

c.1156_1157del

p.Q386Afs*10

c.1167dupT

c.1167dupT

p.P389fs*9

c.1168insT

c.1168insT

p.V390fs*9

c.1176_1179del

c.1176_1179del

p.R392Sfs*1

c.1177_1178del

c.1177_1178del

p.K393Afs*4

c.1181_1192del

c.1181_1192del

p.L394_E398delinsQ

c.1187dupT

c.1187dupT

p.F396fs*2

c.1187delT

c.1187delT

p.F396Sfs*7

c.1188delC

c.1188delC

p.F396fs*7

c.1193_1196delAATG

c.1193_1196delAATG

p.E398Gfs*3

c.1201dupT

c.1201dupT

p.S401Ffs*49

c.1202dupC

c.1202dupC

p.R402Kfs*48

c.1208delT

c.1208delT

p.L403X

c.1208ins21

c.1208ins21

MHUX MAGĦRUF

c.1209_1211del

c.1209_1211del

p.404delR

c.1223delA

c.1223delA

p.N408Ifs*9

c.1235_1236del

c.1235_1236del

p.T412Sfs*37

c.1277_1278del

c.1277_1278del

p.K426Rfs*23

c.1281_1282insCTTA

c.1281_1282insCTTA

p.L429Ifs*21

c.1284_1287del

c.1284_1287del

p.L428Ffs*23

IVS1+2T>C

c.194+2T>C

MHUX MAGĦRUF

IVS1+39delAT

c.194+39delAT

MHUX MAGĦRUF

IVS1-1G>A

c.195-1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS1-1G>T

c.195-1G>T

MHUX MAGĦRUF

IVS1-2A>G

c.195-2A>G

MHUX MAGĦRUF

IVS1-2A>G;IVS1-49T>C

c.[195-2A>G;195-49T>C]

MHUX MAGĦRUF

IVS2+1G>A

c.369+1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS2+1G>T

c.369+1G>T

MHUX MAGĦRUF

IVS2+2T>G

c.369+2T>G

MHUX MAGĦRUF

IVS2-2A>G

c.370-2A>G

MHUX MAGĦRUF

Tabella 3: Mutazzjonijiet li ma jirrispondux għal Galafold (migalastat)

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fin-nukleotidi

Bidla fis-Sekwenza

 

 

tal-Proteina

IVS3+1G>A

c.547+1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS3+1G>C

c.547+1G>C

MHUX MAGĦRUF

IVS3-162A>T

c.548-162A>T

MHUX MAGĦRUF

IVS3-2A>G

c.548-2A>G

MHUX MAGĦRUF

IVS3-1G>A

c.548-1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS3-1G>C

c.548-1G>C

MHUX MAGĦRUF

IVS3-1G>T

c.548-1G>T

MHUX MAGĦRUF

IVS4+1G>A

c.639+1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS4+1G>C

c.639+1G>C

MHUX MAGĦRUF

IVS4+4A>T

c.639+4A>T

MHUX MAGĦRUF

IVS4+861C>T

c.639+861C>T

MHUX MAGĦRUF

IVS4+919G>A

c.639+919G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS4-859C>T

c.640-859C>T

MHUX MAGĦRUF

IVS4-11T>A

c.640-11T>A

MHUX MAGĦRUF

IVS4-3C>G

c.640-3C>G

MHUX MAGĦRUF

IVS4-2A>T

c.640-2A>T

MHUX MAGĦRUF

IVS4-1G>A

c.640-1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS4-1G>T

c.640-1G>T

MHUX MAGĦRUF

IVS5+2T>C

c.801+2T>C

MHUX MAGĦRUF

IVS5+3A>G

c.801+3A>G

MHUX MAGĦRUF

IVS5+3A>T

c.801+3A>T

MHUX MAGĦRUF

IVS5+4A>G

c.801+4A>G

MHUX MAGĦRUF

IVS5-2A>G

c.802-2A>G

MHUX MAGĦRUF

IVS6+1G>T

c.999+1G>T

MHUX MAGĦRUF

IVS6+2T>C

c.999+2T>C

MHUX MAGĦRUF

IVS6-2A>G

c.1000-2A>G

MHUX MAGĦRUF

IVS6-2A>T

c.1000-2A>T

MHUX MAGĦRUF

IVS6-1G>A

c.1000-1G>A

MHUX MAGĦRUF

IVS6-1G>C

c.1000-1G>C

MHUX MAGĦRUF

IVS6-10G>A; IVS6-22C>T

c.[1000-10G>A; 1000-22C>T]

MHUX MAGĦRUF

 

 

NP GAL 0719

Mhux il-mutazzjonijiet kollha ġew ittestjati.

Effetti farmakodinamiċi

Il-kura b'Galafold fi provi farmakodinamiċi tal-Fażi 2 irriżultaw b'mod ġenerali f'żidiet fl-attività endoġena α-Gal A f'WBCs, kif ukoll fil-ġilda u fil-kliewi għall-maġġoranza tal-pazjenti. F'pazjenti b'mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold, il-livelli GL-3 kellhom it-tendenza li jonqsu fl-awrina u fil-kapillari interstizjali tal-kliewi (kidney interstitial capillaries).

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja klinika u s-sigurtà ta' Galafold ġew evalwati f'żewġ provi pivotali tal-Fażi 3 u fi prova ta' estensjoni open-label (OLE). Il-pazjenti kollha rċevew id-dożaġġ rakkomandat ta' 123 mg ta' Galafold jum iva u jum le

L-ewwel prova tal-Fażi 3 (ATTRACT) kienet prova, randomizzata open-label b’ komparatur attiv li evalwat l-effikaċja u s-sigurtà ta' Galafold meta mqabbel mat-terapija ta' sostituzzjoni tal-enzima (ERT) (agalsidase beta, agalsidase alfa) fi 52 pazjent irġiel u nisa bil-marda ta' Fabry li kienu qed

jirċievu l-ERT qabel daħlu fil-prova u li għandhom mutazzjonijiet li jirrispondu ghal Galafold (prova b' esperjenza tal-ERT). L-istudju kien strutturat f’żewġ perjodi. Matul l-ewwel perjodu (18-il xahar) pazjenti li fil-passat ingħataw ERT intgħażlu b’mod każwali biex jew jaqilbu minn ERT għal Galafold jew biex ikomplu b’ERT. It-tieni perjodu kienet estensjoni open-label ta’ 12-il xahar mhux obbligatorja, li fih l-individwi kollha rċivew Galafold.

It-tieni prova tal-Fażi 3 (FACETS) kienet prova ta' 6 xhur randomizzata double-blind ikkontrollata bi plaċebo (matul xahar 6) b'perjodu ta' 18-il xahar open-label sabiex jiġu evalwati l-effikaċja u s-sigurtà ta' Galafold f'50 pazjent irġiel u nisa bil-marda ta' Fabry mingħajr esperjenza tal-ERT, jew li qabel kienu fuq l-ERT u kienu waqfu għal mill-anqas 6 xhur u li għandhom mutazzjonijiet li jirrispondu għal

Galafold (prova mingħajr esperjenza tal-ERT).

Funzjoni tal-kliewi

Fil-prova b' esperjenza tal-ERT, il-funzjoni tal-kliewi baqgħet stabbli sa 18-il xahar ta' kura b'Galafold. Ir-rata medjaannwali ta' bidla f'eGFRCKD-EPI kienet ta' -0.40 mL/min/1.73 m2 (95% CI: -2.272, 1.478; n=34) fil-grupp ta' Galafold meta mqabbla ma' -1.03 mL/min/1.73 m2 (95% CI: -3.636, 1.575; n=18) fil-grupp ERT. Il-medja tar-rata annwalizzata (mean annualised rate) ta’ bidla mil-linja bażi f’eGFRCKD-EPI f’pazjenti kkurati għal 30 xahar b’Galafold kienet ta’ -1.72 mL/min/1.73 m2 (95% CI: -2.653, -0.782; n=31).

Fil-prova mingħajr esperjenza tal-ERT u l-estensjoni open-label, il-funzjoni tal-kliewi baqgħet stabbli għal 3 snin ta' kura b'Galafold. Wara medja ta' 36 xahar ta' kura, ir-rata medja annwali ta' bidla f'eGFRCKD-EPI kienet ta' -0.81 mL/min/1.73 m2 (95% CI: -2.00, 0.37). Ma kinux osservati differenzi klinikament sinifikanti waqt il-perjodu inizjali ta' 6 xhur ikkontrollat mill-plaċebo.

Indiċi tal-Massa Ventrikulari tax-Xellug (Left Ventricular Mass Index - LVMi)

Fil-prova b' esperjenza tal-ERT, wara 18-il xahar ta' kura b'Galafold, kien hemm tnaqqis statistikament sinifikanti fil-LVMi (p< 0.05). Il-valuri fil-linja bażi kienu 95.3 g/m2 għall-parti tal-istudju dwar Galafold, u 92.9 g/m2 għall-parti tal-istudju dwar ERT, u l-bidla medja mil-linja bażi f’LVMi f’Xahar 18 kienet -6.6 (95% CI: -11.0, -2.1; n=31) għal Galafold, u -2.0 (95% CI: -11.0, 7.0; n=13) għal ERT. Il-bidla mil-linja bażi għal Xahar 18 fil-LVMi (g/m2) f'pazjenti b'ipertrofija ventrikulari tax-xellug (nisa b'LVMi tal-linja bażi > 95 g/m2 u rġiel b'LVMi tal-linja bażi > 115 g/m2) kienet -8.4 (95% CI: -15.7, 2.6; n=13) għal migalastat u 4.5 (95% CI: -10.7, 18.4; n=5) għall-ERT. Wara 30 xahar ta’ kura b’Galafold, il-bidla medja mil-linja bażi f’LVMi kienet ta’ -3.8 (95% CI: -8.9, 1.3; n=28) u l-bidla medja mil-linja bażi f’LVMi f’pazjenti b’ipertrofija ventrikulari tax-xellug fil-linja bażi kienet ta’

-10.0 (95% CI: -16.6, -3.3; n=10).

Fil-prova mingħajr esperjenza tal-ERT, Galafold irriżulta fi tnaqqis statistikament sinifikanti fil-LVMi (p< 0.05); il-bidla medja mil-linja bażi fil-LVMi għal Xahar 18 sa 24 kienet ta' -7.7 (95% CI: -15.4, -0.01; n=27). Wara segwitu fl-OLE, il-bidla medja mil-linja bażi fil-LVMi f'Xahar 30 sa 36 kienet ta' -17.0 (95% CI: -26.2, -7.9; n=15). Il-bidla medja mil-linja bażi f'Xahar 18 sa 24 fil-LVMi f'pazjenti b'ipertrofija ventrikulari tax-xellug fil-linja bażi (nisa b'LVMi tal-linja bażi > 95 g/m2 jew irġiel b'LVMi tal-linja bażi > 115 g/m2) kienet ta' -18.6 (95% CI: -38.2, 1.0; n=8). Wara segwitu fl-OLE, il-bidla medja mil-linja bażi fil-LVMi f'pazjenti b'ipertrofija ventrikulari tax-xellug fil-linja bażi f'Xahar 30 sa 36 kienet ta' -30.0 (95% CI: -57.9, -2.2; n=4). Ma ġewx osservati differenzi klinikament sinifikanti fil-LVMi waqt il-perjodu inizjali ta' 6 xhur ikkontrollat mill-plaċebo.

Sottostrat tal-Marda

Fil-prova ta' esperjenza tal-ERT, il-livellital-plażma ta’ lyso-Gb3 żdiedu ftit iżda baqgħu baxxi f'pazjenti b'mutazzjonijiet li jirrispondu għal Galafold li ġew ikkurati b’Galafold għall-perjodu ta’ 30 xahar tal-istudju. Il-livelli ta’ lyso-Gb3 fil-plażma wkoll baqgħet baxxa f’pazjenti li baqgħu fuq l-ERT għal sa 18-il xahar.

Fil-prova mingħajr esperjenza tal-ERT, Galafold wera tnaqqis statistikament sinifikanti f'konċentrazzjonijiet tal-plażma ta’ lyso-Gb3 u ta’ inklużjonijiet GL-3 tal-kapillari interstizjali tal-kliewi f'pazjenti b'mutazzjonijiet li jirrispondu ghal Galafold. Pazjenti randomizzati għal Galafold

fi Stadju 1 urew tnaqqis statistikament sinifikanti akbar (±SEM) fil-medja ta’ depożizzjoni GL-3 fil-kapillari interstizjali (-0.25±0.10; -39%) f'xahar 6 meta mqabbel mal-plaċebo (+0.07 ± 0.13; +14%) (p=0.008). Pazjenti randomizzati għall-plaċebo fi Stadju 1 u li bdew jingħataw Galafold f'xahar 6 (Stadju 2) ukoll urew tnaqqis statistikament sinifikanti f'inklużjonijiet GL-3 fil-kapillari interstizjali f'xahar 12 (-0.33±0.15; -58%) (p=0.014). Tnaqqis kwalitattiv fil-livelli GL-3 kien osservat f'diversi tipi ta' ċelloli tal-kliewi: podoċiti (podocytes), ċelloli meżanġjali (mesangial cells), u ċelloli glomerulari endoteljali, rispettivament, fuq 12-il xahar ta' kura b'Galafold.

Riżultati Kliniċi Komposti

Fil-prova b’' esperjenza tal-ERT analiżi ta' riżultat kliniku kompost magħmul minn avvenimenti tal-kliewi, tal-qalb, ċerebrovaskulari, jew mewt, il-frekwenza tal-avvenimenti osservati fil-grupp tal-kura ta' Galafold kienet ta' 29% imqabbla ma’ 44% fil-grupp ERT fuq 18-il xahar. Il-frekwenza ta’ avvenimenti f’pazjenti kkurati b’Galafold fuq perjodu ta’ 30 xahar (32%) kienet simili għall-perjodu ta’ 18-il xahar.

Riżultat Irrapportat mill-Pazjent - Skala tal-Klassifika tas-Sintomi Gastrointestinali

Fil-prova mingħajr esperjenza tal-ERT, analiżi tal-Iskala tal-Klassifika tas-Sintomi Gastrointestinali wriet li l-kura b'Galafold kienet assoċjata ma' titjib statistikament sinfikanti (p<0.05) meta mqabbel mal-plaċebo mil-linja bażi għal xahar 6 fil-qasam tad-dijarea, u fil-qasam tar-rifluss għal pazjenti bis-sintomi fil-linja bażi. Waqt l-estensjoni open-label, ġie osservat titjib statistikament sinfikanti

(p<0.05) mil-linja bażi fl-oqsma tad-dijarea u l-indiġestjoni, b'xejra ta' titjib fil-qasam tal-istitikezza.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b'Galafold f’subsett wieħed jew aktar tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura tal-marda ta' Fabry (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-bijodisponibbiltà assoluta (AUC) għal doża waħda orali ta' 150 mg migalastat hydrochloride jew infużjoni fil-vina waħda ta' sagħtejn ta' 150 mg kienet bejn wieħed u ieħor ta' 75%. Wara doża waħda orali ta' soluzzjoni ta' 150 mg migalastat hydrochloride, il-ħin sabiex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima tal-plażma kien bejn wieħed u ieħor 3 sigħat. L-esponiment fil-plażma ta' migalastat hydrochloride (AUC0-∞) u Cmax wrew żidiet proporzjonali mad-doża f'dożi orali ta' migalastat minn 50 mg sa 1,250 mg.

Migalastat mogħti ma' ikla b'kontenut għoli ta' xaħam, jew siegħa qabel ikla b'kontenut għoli ta' xaħam jew inkella ikla ħafifa, jew siegħa wara ikla ħafifa, irriżulta fi tnaqqis sinifikanti ta' 37% sa 43% fil-medja tal-esponiment totali ta' migalastat (AUC0-∞) u tnaqqis ta' 15% sa 40% fil-medja tal-esponiment massimuta' migalastat (Cmax) meta mqabbel ma' stat ta' sawm. Ara sezzjoni 4.2.

Distribuzzjoni

F'voluntiera f'saħħithom, il-volum tad-distribuzzjoni (Vz/F) ta' migalastat wara dożi orali waħdanin li jiżdiedu (25-675 mg migalastat HCl) varja minn 77 sa 133 L, u dan jindika li huwa mqassam tajjeb fit-tessuti u akbar mit-total tal-ilma fil-ġisem (42 litru). Ma kienx hemm osservazzjoni ta' rbit mal-proteina tal-plażma wara l-għoti ta' [14C]-migalastat hydrochloride fil-firxa ta' konċentrazzjoni bejn 1 u 100 M.

Bijotrasformazzjoni

Abbażi tad-data in vivo, migalastat huwa sottostrat ta' UGT, li huwa passaġġ minuri ta' eliminazzjoni. Migalastat mhuwiex sottostrat ta' P-glycoprotein (P-gP) in vitro u huwa meqjus improbabbli li

migalastat għamdu ikun soġġett għal interazzjonijiet bejn mediċina u ohra maċ- cytochrome P450s. Prova farmakokinetika f'voluntiera rġiel f'saħħithom b'150 mg [14C]-migalastat HC żvelat li 99% tad-doża radjutikkettata rkuprata fil-plażma kienet komposta minn migalastat mhux mibdul (77%) u minn 3 metaboliti konġugati ta dehydrogenated O-glucuronide, M1 sa M3 (13%). Bejn wieħed u ieħor

9% tar-radjuattività totali ma kinitx assenjata.

Eliminazzjoni

Prova farmakokinetika f'voluntiera rġiel f'saħħithom b'150 mg 14C]-migalastat hydrochloride żvelat li bejn wieħed u ieħor 77% tad-doża radjutikkettata kienet irkuprata fl-awrina li minnha, 55% kienet imneħħija (excreted) bħala migalastat mhux mibdul u 4% bħala metaboliti kombinati M1, M2 u M3. Madwar 5% tar-radjuattività totali tal-kampjun kienet komponenti mhux assenjati. Bejn wieħed u ieħor

20% tad-doża totali radjutikkettata kienet imneħħija (excreted) fl-ippurgar, b'migalastat mhux mibdul ikun l-unika komponent imkejjel.

Wara d-dożi orali waħdanin li jiżdiedu, (25-675 mg migalastat hydrochloride), ma nstabux xejriet għat-tneħħija (clearance), CL/F). Fid-doża ta' 150 mg, CL/F kien bejn wieħed u ieħor 11 sa 14 L/hr. Wara l-għoti tal-istess dożi, il-half-life medja tal-eliminazzjoni (t1/2) varjat minn bejn wieħed u ieħor 3 sa 5 sigħat.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Galafold ma ġiex studjat f'pazjenti li jbatu mill-marda ta' Fabry li għandhom GFR anqas minn

30 mL/min/1.73 m2. Fi studju ta' doża waħda b'Galafold f'individwi mingħajr Fabry bi gradi varji ta' insuffiċjenza tal-kliewi, l-esponimenti żdiedu b'4.3 darbiet f'individwi b'indeboliment tal-kliewi sever (GFR < 30 mL/min/1.73 m2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Ma twettqux studji f'individwi b'indeboliment fil-funzjoni epatika. Mill-passaġġi tal-metaboliżmu u t-tnehhija (excretion), mhuwiex mistenni li tnaqqis fil-funzjoni epatika jista' jaffettwa l-farmakokinetika ta' migalastat.

Anzjani (> 65 sena)

Studji kliniċi ta’ Galafold inkludew numru żgħir ta' pazjenti mill-età ta' 65 sena u aktar. L-effett tal-età kien evalwat f'analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni dwar it-tneħħija ta' migalastat mill-plażma fil-popolazzjoni tal-istudju mingħajr esperjenza tal-ERT. Id-differenza fit-tneħħija(clearance) bejn il-pazjenti ta' Fabry ≥ 65 sena u dawk < 65 sena kienet ta' 20%, li ma kinitx meqjusa klinikament sinifikanti.

Sess

Il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta' migalastat ma kinux differenti b'mod sinifikanti bejn in-nisa u l-irġiel la f'voluntiera f'saħħithom u lanqas f'pazjenti li jbatu mill-marda ta' Fabry.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji mhux kliniċi ma juru l-ebda periklu speċifiku għall-bnedmin abbażi ta' studji dwar dożi waħdanin u ripetuti, bl-eċċezzjoni ta' infertilità tranżitorja u riversibbli b'mod sħiħ fil-firien irġiel assoċjata mal-kura b'migalastat. L-infertilità assoċjata mal-kura b'migalastat kienet irrapportata f'esponimenti klinikament rilevanti . Riversibbiltà sħiħa dehret wara 4 ġimgħat mingħajr doża. Sejbiet simili kienu osservati preklinikament wara l-kura b'zokkor imminiku (iminosugars) ieħor. Fl-istudju dwar l-effett tossiku fuq l-embrijun jew feti tal-fenek, is-sejbiet inkludew mewt tal-embrijun/tal-fetu, tnaqqis fil-piż medju tal-fetu, dewmien fl-ossifikazzjoni, u żieda żgħira fl-inċidenzi ta' anormalitajiet skeletriċi żgħar f'dożi assoċjati mal-effett tossiku matern biss.

Fi studju fil-firien dwar ir-riskju ta' kanċer ta' 104 ġimgħat, kien hemm żieda fl-inċidenza ta' adenomi taċ-ċelloli islet pankreatiċi fl-irġiel f'livell tad-doża 19-il darba aktar mill-esponiment (AUC) fid-doża klinikament effikaċi. Dan huwa tumur spontanju komuni f'firien irġiel mitmugħin ad libitum.

Fin-nuqqas ta' sejbiet simili fin-nisa, nuqqas ta' sejbiet fil-batterija ġenotossika jew fl-istudju dwar il-karċinoġeniċità bi ġrieden Tg.rasH2, u nuqqas ta' sejbiet preneoplastiċi pankreatiċi fl-annimali gerriema jew ix-xadini, din l-osservazzjoni fil-firien irġiel mhijiex meqjusa relatata mal-kura u r-rilevanza tagħha għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Kontenut tal-kapsula

Pregelatinised starch (qamħirrum)

Magnesium stearate

Il-qoxra tal-kapsula

Ġelatina

Titanium dioxide (E171) Indigotine (E132)

Linka ta' stampar

Shellac

Black iron oxide

Potassium hydroxide

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandu bżonn l-ebda kundizzjoni ta' temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Folja (Blister) tal-PVC / PCTFE / PVC/Al

Daqs tal-pakkett ta’ 14-il kapsula.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Ir-Renju Unit

tel +44 1753 888 567

fax +44 1753 437 192

e-mail info@amicusrx.co.uk

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1082/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

26 ta’ Mejju, 2016

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

JJ xahar SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati