Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helixate NexGen (octocog alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHelixate NexGen
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzaoctocog alfa
ManifatturBayer AG  

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helixate NexGen 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett nominalment fih 250/500/1000/2000/3000 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana (INN: octocog alfa).

Il-fattur VIII tal-koagulazzjoni umana hu magħmul permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA (rDNA - recombinant DNA technology) fiċ-ċelluli tal-kliewi tal-ferħ tal-ħamster li għandhom il-ġene tal- fattur VIII tal-bniedem.

mL wieħed ta’ Helixate NexGen 250 IU fih madwar 100 IU (250 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

mL wieħed ta’ Helixate NexGen 500 IU fih madwar 200 IU (500 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

mL wieħed ta’ Helixate NexGen 1000 IU fih madwar 400 IU (1000 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

mL wieħed ta’ Helixate NexGen 2000 IU fih madwar 400 IU (2000 IU / 5 mL) ta’ fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

mL wieħed ta’ Helixate NexGen 3000 IU fih madwar 600 IU (3000 IU / 5 mL) ta’ fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

Il-qawwa (IU) hija determinata permezz ta’ assaġġ tal-emboliżmu ta’ stadju wieħed li jitqabbel mal- Mega standard tal-FDA li ġie kkalibrat ma’ standard tal-WHO f’Unitajiet Internazzjonali (IU -

International Units).

L-attività speċifika ta’ Helixate NexGen hija madwar 4000 IU/mg ta’ proteina.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Trab: trab niexef li jista’ jkun magħqud, ta’ lewn abjad sa kemmxejn fl-isfar.

Solvent: ilma għall-injezzjoni, soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura u profilassi ta’ fsada f’pazjenti li għandhom emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII). Din il-preparazzjoni ma fihiex il-fattur von Willebrand u għalhekk mhux indikata fil-marda ta’ von Willebrand.

Dan il-prodott hu indikat għall-adulti, adolexxenti u tfal ta’ kull età.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament għandu jkun taħt is-sorveljanza ta’ tabib b’esperjenza fit-trattament tal-emofilja.

Pożoloġija

L-għadd ta’ unitajiet ta’ fattur VIII li jingħata huwa mfisser f’Unitajiet Internazzjonali (IU - International Units), li huma relatati mal-istandard attwali tad-WHO għal prodotti tal-fattur VIII. L- attività tal-fattur VIII fil-plażma hija mfissra bħala perċentwali (mqabbla ma’ plażma normali tal- bniedem), jew bħala Unitajiet Internazzjonali (mqabbla mal-Istandard Internazzjonali tal-fattur VIII fil-plażma).

Unità Internazzjonali waħda (IU - International Unit) ta’ attività tal-fattur VIII, hija ekwivalenti għall- ammont ta’ fattur VIII li hemm ġo mL wieħed ta’ plażma normali tal-bniedem.

Trattament fil-pront

Il-kalkulazzjoni tad-doża meħtieġa ta’ fattur VIII hija bbażata fuq sejbiet empiriċi li Unità Internazzjonali (IU - International Unit) waħda ta’ fattur VIII għal kull kg ta’ piż tal-ġisem, tgħolli l- attività tal-fattur VIII fil-plażma b’1.5% sa 2.5% tal-attività normali.

Id-doża meħtieġa hija determinata permezz ta’ dawn il-formuli:

I.IU meħtieġa = piż tal-ġisem (kg) × żieda mixtieqa ta’ fattur VIII (% tan-normal) × 0.5

II.

Żieda mistennija ta’ fattur VIII (% tan-normal)= 2 × IU mogħtija

 

piż tal-ġisem (kg)

Id-doża, frekwenza u t-tul tat-terapija ta’ sostituzzjoni għandhom jiġu individwalizzati skont il- ħtiġijiet tal-pazjent (piż, is-severità tad-disturb fil-funzjoni emostatika, il-lok u l-vastità tal-fsada, il- preżenza ta’ inibituri, u l-livell ta’ fattur VIII mixtieq).

It-tabella li ġejja tipprovdi gwida ta’ kemm għandhom ikunu l-livelli minimi ta’ fattur VIII fid-demm. F’każ ta’ avveniment tal-emorraġġiji elenkati, l-attività ta’ fattur VIII m’għandhiex tkun anqas mill- livell indikat (bħala % tan-normal) waqt il-perjodu li jikkorrispondi:

Tabella 1: Gwida għal dożaġġ waqt episodji ta’ fsada u kirurġija

Qawwa tal-emorraġija/

Livell ta’Fattur VIII

Frekwenza tad-dożi (sigħat)/

Tip ta’ proċedura kirurġika

meħtieġ (%) (IU/dl)

Tul tat-terapija (ġranet)

Emorraġija

 

Irrepeti kull 12 sa 24 siegħa.

 

20 - 40

Emartrosi bikrija, fsada fil-

Mill-anqas ġurnata waħda, sakemm

muskoli jew fsada mill-ħalq.

 

jitfejjaq l-episodju ta’ fsada kif

 

 

indikat mill-uġigħ jew ikun hemm

 

 

fejqan.

Emartrosi aktar mifruxa, fsada

30 - 60

Irrepeti l-infużjoni kull 12 - 24

fil-muskoli jew ematoma.

 

siegħa għal 3 - 4 ijiem jew aktar,

 

 

sakemm jitfejjaq l-uġigħ u d-

Emorraġiji li jistgħu jkunu

 

diżabilità.

60 - 100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 sa 24

fatali (bħal fsada intrakranjali,

 

siegħa sakemm tieqaf it-theddida.

mill-gerżuma, u fsada severa

 

 

mill-addome)

 

 

Kirurġija

 

Kull 24 siegħa, għal mill-anqas

 

30 - 60

Minuri

ġurnata, sa meta jkun hemm fejqan.

Inkluż qlugħ ta’ snien.

 

 

Maġġuri

80 - 100

a) Permezz ta’ infużjonijiet bolus

 

(qabel u wara l-

Irrepeti l-infużjoni kull 8 - 24 siegħa

 

kirurġija)

sakemm ikun hemm fejqan adegwat

 

 

tal-ferita, u wara kompli bit-terapija

 

 

għal mill-anqas 7 ijiem oħra biex

 

 

tinżamm attività ta’ fattur VIII ta’

 

 

30% sa 60% (IU/dl).

 

 

b) Permezz ta’ infużjoni kontinwa

 

 

Għolli l-attività tal-fattur VIII qabel

 

 

l-intervent kirurġiku permezz ta’

 

 

infużjoni bolus fil-bidu u segwi

 

 

minnufih b’infużjoni kontinwa

 

 

(f’IU/kg/siegħa) u aġġusta skont it-

 

 

tneħħija ta’ kuljum tal-pazjent u l-

 

 

livelli ta’ fattur VIII mixtieqa

 

 

almenu għal 7 ijiem

L-ammont li għandu jingħata u l-frekwenza tal-għoti għandhom dejjem ikunu adattati skont l- effettività klinika fil-każ individwali. F’ċerti ċirkustanzi jista’ jkun hemm bżonn ta’ ammonti akbar minn dawk ikkalkulati, speċjalment fil-każ tal-ewwel doża.

Huwa rakkomandat li l-livelli ta’ fattur VIII jiġu stabbiliti sew matul it-trattament biex ikun hemm gwida dwar id-doża li għandha tingħata u l-frekwenza li biha għadhom jiġu ripetuti l-infużjonijiet. Fil- każ ta’ interventi kirurġiċi maġġuri, monitoraġġ preċiż tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi tal-koagulazzjoni (attività ta’ fattur VIII fil-plażma) huwa indispensabbli. Pazjenti individwali jistgħu jvarjaw fir-rispons tagħhom għal fattur VIII, u juru half-lives u rkupru differenti.

Infużjoni kontinwa

Għall-kalkulazzjoni tar-rata tal-infużjoni tal-bidu, it-tneħħija tista’ tinkiseb billi ssir decay curve ta’ qabel il-kirurġija jew billi tibda minn valur medju tal-popolazzjoni (3.0-3.5 mL/siegħa/kg) u wara jsir aġġustament skont il-ħtieġa.

Rata tal-infużjoni (f’IU/kg/siegħa) = Tneħħija (f’mL/siegħa /kg) × il-livell ta’ fattur VIII mixtieq (f’IU/mL).

Għall-infużjoni kontinwa, stabbilità klinika u in vitro ġiet murija permezz ta’ pompi ambulatorji b’kompartiment tal-PVC. Helixate NexGen fih livell baxx ta’ polysorbate-80 bħala sustanza mhux attiva li hu magħruf li jżid ir-rata ta’ estrazzjoni ta’ di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) minn materjali magħmula minn polyvinyl chloride (PVC). Dan għandu jiġi kkunsidrat għall-għoti ta’ infużjoni kontinwa.

Profilassi

Għall-profilassi fit-tul kontra fsada f’pazjenti li għandhom emofilija A severa, id-dożi tas-soltu huma ta’ 20 sa 40 IU ta’ Helixate NexGen għal kull kg ta’ piż tal-ġisem f’intervalli ta’ jumejn sa 3 ijiem. F’ċerti każi, speċjalment f’pazjenti żgħar, għandu mnejn ikun meħtieġ li d-dożi jingħataw aktar ta’ spiss jew li d-dożi jkunu aktar għoljin.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Helixate NexGen fit-tfal ta’ kull età ġew determinati. Dejta ġiet miksuba minn studji kliniċi f’61 tifel u tifla b’età inqas minn 6 snin u minn studji tal-ebda intervent fi tfal ta’ kull età.

Pazjenti li għandhom inibituri

Il-pazjenti għandhom jiġu ssorveljati għall-iżvilupp ta’ inibituri ta’ fattur VIII. Jekk il-livelli mistennija ta’ attività ta’ fattur VIII fil-plażma ma jintlaħqux, jew il-fsada ma tiġix ikkontrollata b’doża xierqa, għandu jiġi mwettaq assaġġ sabiex jistabilixxi jekk hemmx preżenti inibitur ta’

fattur VIII. Jekk inibitur huwa preżenti f’livelli inqas minn 10 Bethesda Units (BU) f’kull mL, l-għoti ta’ aktar fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni għandu mnejn jinnewtralizza l-inibitur u jippermetti li titkompla terapija effettiva klinika b’Helixate NexGen. Madankollu, meta jkun hemm inibitur, id-dożi meħtieġa jvarjaw u għandhom jiġu mibdula skont ir-rispons kliniku u s-sorveljanza tal-attività ta’ fattur VIII fil-plażma. L-użu tal-konċentrat tal-kumpless ta’ prothrombin (PCC - prothrombin complex concentrate) (attivat), jew ta’ preparazzjonijiet ta’ fattur VII rikombinanti attivat (rFVIIa - recombinant activated factor VII) għandu jiġi kkunsidrat f’pazjenti b’titres ta’ inibitur akbar minn 10 BU, jew b’rispons anamnestiku għoli. Dawn it-terapiji għandhom ikunu mmexxija minn tobba b’esperjenza fit-trattament ta’ pazjenti li għandhom l-emofilja.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Helixate NexGen għandu jiġi injettat fil-vini fuq medda ta’ 2 sa 5 minuti. Ir-rata ta’ amministrazzjoni għandha tiġi determinata skont kif iħossu l-pazjent (l-ogħla rata tal-injezzjoni: 2 mL/min).

Infużjoni kontinwa

Helixate NexGen jista’ jiġi infuż permezz ta’ infużjoni kontinwa. Ir-rata ta’ infużjoni għandha tiġi kkalkulata skont it-tneħħija u l-livell mixtieq ta’ FVIII.

Eżempju: għal pazjent ta’ 75 kg bi tneħħija ta’ 3 mL/siegħa/kg, ir-rata inizjali tal-infużjoni għandha tkun ta’ 3 IU/siegħa/kg biex jintlaħaq livell ta’ FVIII ta’ 100%. Għal kalkulazzjoni ta’ mL/siegħa, immultiplika r-rata tal-infużjoni f’IU/siegħa/kg b’kg/bw/konċentrazzjoni tas-soluzzjoni (IU/mL).

Tabella 2: Eżempju għal kalkulazzjoni ta’ rata ta’ infużjoni għal infużjoni kontinwa wara injezzjoni bolus inizjali

 

Livell mixtieq ta’

Rata ta’

Rata ta’ infużjoni għal

 

 

FVIII fil-plażma

infużjoni

pazjent ta’ 75 kg f’mL/siegħa

 

 

IU/siegħa/kg

 

 

 

Tneħħija:

 

 

Konċentrazzjonijiet tas-soluzzjoni

3 mL/siegħa/kg

 

 

 

ta’ rFVIII

 

 

 

 

100 IU/mL

200 IU/mL

 

 

 

IU/mL

 

 

 

100 % (1 IU/mL)

3.0

2.25

1.125

0.56

 

60% (0.6 IU/mL)

1.8

1.35

0.68

0.34

 

40% (0.4 IU/mL)

1.2

0.9

0.45

0.225

Rati ta’ infużjoni ogħla għandhom mnejn ikunu meħtieġa f’kondizzjonijiet ta’ tneħħija aċċelerata waqt fsada maġġuri jew f’każijiet ta’ ħsara estensiva fit-tessut waqt interventi kirurġiċi.

Wara l-perjodu inizjali ta’ 24 siegħa ta’ infużjoni kontinwa, it-tneħħija għandha tiġi kkalkulata mill- ġdid kuljum billi tintuża l-formula tal-istat fiss bil-livell imkejjel ta’ FVIII u r-rata ta’ infużjoni billi tintuża l-formula li ġejja:

tneħħija = rata ta’ infużjoni/livell reali ta’ FVIII.

Waqt infużjoni kontinwa, il-boroż għall-infużjoni għandhom jinbidlu kull 24 siegħa.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6 u l-fuljett ta’ tagħrif.

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

-Reazzjonijiet allerġiċi magħrufa għal proteina li ġejja mill-ġrieden jew mill-ħamsters.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva tat-tip li jikkaġunaw allerġiji huma possibbli b’Helixate NexGen. Il-prodott fih traċċi ta’ proteini tal-ġurdien u tal-ħamster u proteini umani oħra minbarra fattur VIII (ara sezzjoni 5.1).

Jekk iseħħu sintomi ta’ sensittività eċċessiva, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex iwaqqfu l-użu tal-prodott mediċinali immedjatament u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu ħorriqija, dardir, urtikarja ġeneralizzata, għafis fis-sider, tħarħar, pressjoni baxxa u anafilassi. F’każ ta’ xokk, għandu jiġi mplimentat trattament mediku standard għal xokk.

Inibituri

Il-formazzjoni ta’ anti-korpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għall-fattur VIII, hija komplikazzjoni magħrufa fl-immaniġġjar ta’ individwi li għandhom l-emofilija A. Dawn l-inibituri normalment huma immunoglobulini IgG, li jaġixxu kontra l-attività pro-koagulanti ta’ fattur VIII, u jiġu mkejla f’Unitajiet Bethesda (BU- Bethesda Units) għal kull mL ta’ plażma bl-użu tal-analiżi modifikata. Ir- riskju li wieħed jiżviluppa inibituri jiddependi fost l-oħrajn fuq kemm ikun espost għall-fattur VIII u fatturi ġenetiċi, b’dan ir-riskju jkun l-ogħla fl-ewwel 20 ġurnata ta’ esponiment. Rarament, wieħed jista’ jiżviluppa inibituri wara l-ewwel 100 ġurnata ta’ esponiment.

Ġew osservati każijiet ta’ rikorrenza ta’ inibituri (titre baxx) wara li pazjenti ttrattati minn qabel b’aktar minn 100 ġurnata ta’ esponiment u bi storja li jiżviluppaw inibituri qalbu minn prodott ta’ Fattur VIII għall-ieħor. Għalhekk, huwa rakkomandat li l-pazjenti kollha jiġu ssorveljati b’attenzjoni għall-okkorrenza ta’ inibituri wara kull bidla tal-prodott.

B’mod ġenerali l-pazjenti kollha ttrattati bi prodotti ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni, għandhom jiġu ssorveljati bir-reqqa għall-iżvilupp ta’ inibituri permezz ta’ osservazzjonijiet kliniċi u testijiet tal- laboratorju xierqa. Jekk il-livelli mistennija tal-attività ta’ fattur VIII fil-plażma ma jintlaħqux, jew jekk il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat b’doża adattata, għandu jsir ittestjar għall-preżenza ta’ inibitur ta’ fattur VIII. F’pazjenti b’livelli għoljin ta’ inibitur, it-terapija b’fattur VIII tista’ ma tkunx effettiva u għażliet terapewtiċi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati. L-immaniġġjar ta’ pazjenti bħal dawn għandu jkun immexxi minn tobba b’esperjenza fit-trattament ta’ emofilja u inibituri ta’

fattur VIII.

Infużjoni kontinwa

Fi studju kliniku dwar l-użu ta’ infużjoni kontinwa f’interventi kirurġiċi, l-eparina ġiet użata biex timpedixxi tromboflebite fis-sit tal-infużjoni bħal fil-każ ta’ infużjonijiet fil-vina oħra fuq perjodu ta’ żmien twil.

Kontenut tas-sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull kunjett, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

Avvenimenti kardjovaskulari

Pazjenti bl-emofilja b’fatturi ta’ riskju jew mard kardjovaskulari jistgħu jkunu fl-istess riskju li jiżviluppaw avvenimenti kardjovaskulari bħal pazjenti mingħajr emofilja meta t-tagħqid tad-demm ikun ġie normalizzat permezz ta’ trattament b’FVIII. Elevazzjoni tal-livelli ta’ FVIII wara l-għoti, b’mod partikolari b’fatturi ta’ riskju kardjovaskulari eżistenti, tista’ tpoġġi pazjent fl-istess riskju ta’ għeluq tal-kanali jew infart mijokardijaku bħall-popolazzjoni li m’għandhomx l-emofilja. B’konsegwenza ta’ dan, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati u mmonitorjati għal fatturi ta’ riskju kardijaċi.

Komplikazzjonijiet relatati mal-kateter

Jekk tagħmir ta’ aċċess venuż ċentrali (CVAD - central venous access device) ikun meħtieġ, ir-riskju ta’ komplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD inkluż infezzjonijiet lokali, batterimja u trombożi fis-sit tal- kateter, għandu jiġi kkunsidrat.

Dokumentazzjoni

Hu rakkomandat ħafna li kull darba li Helixate NexGen jingħata lil pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġu rreġistrati sabiex tinżamm assoċjazzjoni bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrika

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġiet irrappurtata l-ebda interazzjoni ta’ Helixate NexGen ma’ prodotti mediċinali oħra.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Ma sarux studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali b’Helixate NexGen.

Tqala u treddigħ

Minħabba l-okkorrenza rari tal-emofilja A fin-nisa, mhux disponibbli esperjenza dwar l-użu ta’ Helixate NexGen waqt it-tqala u t-treddigħ. Għalhekk, Helixate NexGen għandu jintuża fit-tqala u t- treddigħ biss meta jkun hemm indikazzjoni ċara.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Helixate NexGen m’għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedima, ħruq u tingiż fis-sit tal-infużjoni, tertir ta’ bard, fwawar, urtikarja ġeneralizzata, uġigħ ta’ ras, ħorriqija, pressjoni baxxa, letarġija, dardir, nuqqas ta’ kwiet, takikardija, għafis tas-sider, tnemnim, rimettar, tħarħir) ġew osservati bi prodotti ta’ fattur VIII rikombinanti u f’xi każijiet jistgħu jiżviluppaw f’anafilassi severa (li tinkludi xokk). B’mod partikolari r-reazzjonijiet relatati mal-ġilda jistgħu jseħħu b’mod komuni, filwaqt li progressjoni għal anafilassi severa (li tinkludi xokk) hija meqjusa rari.

Pazjenti b’emofilja A jistgħu jiżviluppaw antikorpi newtralizzanti (inibituri) għal fattur VIII. Il- kondizzjoni tista’ tidher bħala rispons kliniku insuffiċjenti. F’każijiet bħal dawn, huwa rakkomandat li jiġi kkuntattjat ċentru speċjalizzat tal-emofilja.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

It-tabella ppreżentata hawn taħt hi skont il-klassifika tas-sistemi u tal-organi MedDRA (SOC - system organ classification, u Livell ta’ Terminu Preferut).

Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna: (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Tabella 3: Frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi tal-mediċina

 

 

 

Frekwenza

 

Standard

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

MedDRA

 

 

 

 

/ mhux

Klassi tas-

 

 

 

 

magħruf

Sistemi u tal-

 

 

 

 

 

organi

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

Formazzjoni ta’

 

Formazzjoni

 

 

demm u tas-

Inibitur għal

 

ta’ Inibitur

 

 

sistema

FVIII

 

għal FVIII

 

 

limfatika

(irrappurtata

 

(irrappurtata

 

 

 

f’PUPs u

 

f’PTPs fi provi

 

 

 

MTPs)*

 

kliniċi u Studji

 

 

 

 

 

ta’ Wara t-

 

 

 

 

 

Tqegħid fis-

 

 

 

 

 

Suq)*

 

 

Disturbi

 

Reazzjoni fil-

 

Reazzjoni bid-

 

ġenerali u

 

post fejn

 

deni marbuta

 

kondizzjonijie

 

tingħata l-

 

mal-infużjoni

 

t ta’ mnejn

 

infużjoni

 

(deni)

 

jingħata

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Reazzjonijiet

 

Reazzjonijiet

 

sistema

 

ta’ sensittività

 

sistemiċi ta’

 

immuni

 

eċċessiva

 

Sensittività

 

 

 

marbuta mal-

 

Eċċessiva (li

 

 

 

ġilda, (ħakk,

 

jinkludu

 

 

 

urtikarja u

 

reazzjoni

 

 

 

raxx)

 

anafilattika,

 

 

 

 

 

tqalligħ,

 

 

 

 

 

pressjoni tad-

 

 

 

 

 

demm mhux

 

 

 

 

 

normali, u

 

 

 

 

 

sturdament)

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

Disturb fis-

sistema

 

 

 

 

sens tat-

nervuża

 

 

 

 

togħma

PUPs (previously untreated patients) = pazjenti li ma ġewx ittrattati fil-passat PTPs (previously treated patients) = pazjenti li ġew ittrattati fil-passat

MTPs (minimally treated patients) = pazjenti ttrattati minimament

*Ara s-sezzjoni hawn taħt

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Żvilupp ta’ inibitur

Kien irrappurtat żvilupp ta’ inibitur f’pazjenti li ma kinux ittrattati qabel u f’pazjenti ttrattati minn qabel (PUPs / PTPs - previously untreated patients / previously treated patients) (ara sezzjoni 4.4).

Fi studji kliniċi, Helixate NexGen intuża fit-trattament ta’ episodji ta’ fsada f’37 pazjent li ma kinux ittrattati qabel (PUPs - previously untreated patients) u fi 23 pazjent pedjatriku ttrattati b’mod minimu (MTPs - minimally treated patients, d bħala li kellhom esponiment ta’ ≤4 ijiem) b’FVIII:C < 2 IU/dl residwu. Ħamsa minn 37 (14%) pazjent PUP u 4 minn 23 (17%) pazjent MTP ittrattati b’Helixate NexGen żviluppaw inibituri fi żmien 20 jum ta’ esponiment. Globalment, 9 minn 60 (15%) żviluppaw

inibituri. Pazjent wieħed ma nstabx għas-segwitu u pazjent ieħor żviluppa inibitur ta’ titre baxx waqt is-segwitu ta’ wara l-istudju.

Fi studju wieħed ta’ osservazzjoni, l-inċidenza ta’ żvilupp ta’ inibitur f’pazjenti li ma kinux ittrattati qabel li għandhom emofilja A severa kienet ta’ 64/183 (37.7%) b’Helixate NexGen (segwiti sa 75 jum ta’ esponiment).

Fi studji kliniċi bi 73 pazjent ittrattati minn qabel (PTP - previously treated patients, definiti bħala li kellhom ≥100 jum ta’ esponiment), segwiti għal aktar minn 4 snin, ma kien osservat l-ebda inibitur de novo.

Fi studji estensivi ta’ osservazzjoni ta’ wara r-reġistrazzjoni b’Helixate NexGen, li kienu jinvolvu aktar minn 1000 pazjent kienu osservati dawn li ġejjin: Inqas minn 0.2% PTP żviluppaw inibituri de novo.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi fit-tfal huma mistennija li jkunu l-istess bħal dawk fil-gruppi kollha tal-popolazzjoni ħlief għall-formazzjoni ta’ inibitur.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċesiva bil-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni, ma ġie rrappurtat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini kontra emorraġija: fattur VIII tal-koagulazzjoni tad-demm, Kodiċi ATC: B02BD02

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-kumpless tal-fattur VIII/fattur von Willebrand (vWF - von Willebrand factor) huwa magħmul minn żewġ molekuli (fattur VIII u vWF) li għandhom funzjonijiet fiżjoloġiċi differenti. Meta jingħata permezz ta’ infużjoni lill-pazjent bl-emofilja, il-fattur VIII jeħel ma’ vWF fiċ-ċirkolazzjoni tal-pazjent. Meta l-fattur VIII ikun attivat, huwa jaħdem bħala ko-fattur fuq il-fattur IX attivat, biex b’hekk iżid ir- rata ta’ bidla tal-fattur X għal fattur X attivat. Meta l-fattur X ikun attivat, huwa jbiddel prothrombin għal thrombin. Imbagħad thrombin ibiddel fibrinogen għal fibrin u b’hekk id-demm ikun jista’ jagħqad. L-emofilja A hija marda ereditarja li taffettwa l-koagulazzjoni tad-demm, li tgħaddi mill- kromosoma tas-sess u hija kkawżata minn livelli mnaqqsa ta’ fattur VIII:C u twassal għall-kwantità kbira ta’ fsada fil-ġogi, muskoli, jew organi interni, kemm b’mod spontanju kif ukoll wara xi aċċident jew trawma kirurġika. Permezz ta’ terapija ta’ sostituzzjoni l-livelli ta’ fattur VIII fil-plażma jiżdiedu u b’hekk tkun tista’ sseħħ tiswija temporanja tad-defiċjenza tal-fattur u tnaqqas it-tendenza ta’ fsada.

Effetti farmakodinamiċi

Determinazzjoni tal-ħin ta’ tromboplastin parzjali attivat (aPTT - activated partial thromboplastin time) huwa metodu konvenzjonali ta’ assaġġ in vitro li jkejjel l-attività bijoloġika ta’ fattur VIII. aPTT huwa itwal fil-pazjenti kollha li għandhom l-emofilja. Il-grad u t-tul ta’ żmien tan-normalizzazzjoni ta’ aPTT osservat wara l-għoti ta’ Helixate NexGen huwa simili għal dak miksub b’fattur VIII li jkun ġie mill-plażma.

Infużjoni Kontinwa

Fi studju kliniku li twettaq fuq pazjenti adulti b’emofilja A li kellhom operazzjoni maġġuri, intwera li Helixate NexGen jista’ jintuża għall-infużjoni kontinwa fl-operazzjonijiet (qabel, matul u wara l- operazzjoni). F’dan l-istudju ntużat l-eparina biex tiġi evitata tromboflebite fis-sit tal-infużjoni bħal fil-każ ta’ kwalunkwe infużjonijiet fil-vini fit-tul oħrajn.

Sensittività eċċessiva

Waqt l-istudji, l-ebda pazjent ma żviluppa titres ta’ antikorpi ta’ rilevanza klinika kontra l-ammonti żgħar ħafna ta’ proteini mill-ġrieden u mill-ħamster preżenti fil-preparazzjoni. Madankollu, f’ċerti pazjenti predisposti xorta hemm il-possibbiltà ta’ reazzjonijiet allerġiċi għas-sustanzi kostitwenti, eż. ammonti żgħar ħafna ta’ proteina mill-ġrieden u mill-ħamster preżenti fil-preparazzjoni (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Induzzjoni ta’ Tolleranza Immuni (ITI - Immune Tolerance Induction)

Dejta dwar Induzzjoni ta’ Tolleranza Immuni nġabret f’pazjenti b’emofilja A li kienu żviluppaw inibituri għal FVIII. Saret analiżi retrospettiva fuq 40 pazjent, u 39 pazjent ġew inklużi fi studju kliniku prospettiv li nbeda mill-investigatur. Id-dejta turi li Helixate NexGen intuża biex jinduċi tolleranza immuni. F’pazjenti fejn tkun inkisbet tolleranza immuni, il-ħruġ ta’ demm jista’ jiġi evitat jew ikkontrollat mill-ġdid b’Helixate NexGen, u l-pazjenti jkunu jistgħu jkomplu bi trattament profilattiku bħala terapija ta’ manteniment.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-analiżi ta’ kull irkupru rreġistrat in vivo f’pazjenti ttrattati minn qabel uriet żieda medja ta’ 2% kull IU/kg ta’ piż tal-ġisem għal Helixate NexGen. Dan ir-riżultat huwa simili għall-valuri rrappurtati għal fattur VIII li ġej mill-plażma tal-bniedem.

Distribuzzjoni u eliminazzjoni

Wara l-għoti ta’ Helixate NexGen, l-ogħla attività tal-fattur VIII naqset permezz ta’ degradazzjoni esponenzjali f’żewġ fażijiet b’half-life terminali medja ta’ madwar 15-il siegħa. Dan huwa simili għal dak ta’ fattur VIII li ġej mill-plażma li għandu half-life terminali medja ta’ madwar 13-il siegħa. Aktar parametri farmakokinetiċi ta’ Helixate NexGen għall-injezzjoni bolus huma: żmien medju residenzjali [MRT (0-48)] ta’ madwar 22 siegħa, u tneħħija ta’ madwar 160 mL/siegħa. Tneħħija medja fil-linja bażi għal 14-il pazjent adult li kellhom interventi kirurġiċi maġġuri b’infużjoni kontinwa hija ta’

188 mL/siegħa li tikkorrispondi għal 3.0 mL/siegħa/kg (firxa 1.6-4.6 mL/siegħa/kg).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Anke dożi li huma diversi drabi ogħla mid-doża klinika rakkomandata (meta mqabbel mal-piż tal- ġisem) naqsu milli juru effetti ta’ tossiċità akuta jew subakuta ta’ Helixate NexGen fuq annimali tal- laboratorju (ġurdien, far, fenek, u kelb).

Minħabba r-rispons immuni għal proteini eteroloġiċi fl-ispeċi mammiferi kollha li mhumiex umani, ma twettqux studji speċifiċi b’octocog alfa b’għoti ripetut, bħal studji dwar l-effett tossiku fuq is- sistema riproduttiva, tossiċità kronika, u karċinoġeniċità.

Ma sarux studji dwar il-potenzjal mutaġeniku ta’ Helixate NexGen peress li ma seta jiġi osservat l- ebda potenzjal mutaġeniku in vitro jew in vivo għall-prodott predeċessur ta’ Helixate NexGen.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta' eċċipjenti

Trab

Glycine

Sodium chloride

Calcium chloride

Histidine

Polysorbate 80

Sucrose

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija fis-sezzjoni 6.6.

Jistgħu jintużaw biss is-settijiet tal-għoti pprovduti għax t-trattament jista’ tfalli minħabba li l- fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni tal-bniedem jista’ jiġi assorbit fuq l-uċuħ interni ta’ xi tagħmir tal-infużjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

Wara r-rikostituzzjoni, minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmienijiet ta’ ħażna waqt l-użu u l-kondizzjonijiet qabel l-użu, huma r- responsabbiltà tal-utent.

Madankollu, waqt studji in vitro, l-istabbilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 30°C f’boroż tal-PVC għall-infużjoni kontinwa. Wara r-rikostituzzjoni, l-istabbilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 3 sigħat fi studji in vitro.

Tagħmlux fil-friġġ wara r-rikostituzzjoni.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjetti fil-kaxxa ta’ barra sabiex tilqa’ mid- dawl

Fiż-żmien totali li fih idum tajjeb ta’ 30 xahar, meta l-prodott jinżamm fil-kaxxa ta’ barra tiegħu jista’ jinħażen f’temperatura ambjentali (sa 25°C) għal perjodu limitat ta’ 12-il xahar. F’dan il-każ il-prodott jiskadi fit-tmiem ta’ dan il-perjodu ta’ 12-il xahar jew fid-data ta’ skadenza fuq il-kunjett tal-prodott, liema minnhom tiġi l-ewwel. Id-data l-ġdida ta’ meta jiskadi għandha tiġi mmarkata fuq il-wiċċ tal- kartuna ta’ barra.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih u apparat speċjali għall-użu, għall- amministrazzjoni jew għall-impjant

Kull pakkett ta’ Helixate NexGen fih:

kunjett wieħed bit-trab (kunjett ta’ 10 mL tal-ħġieġ trasparenti tip 1 b’tapp griż magħmul minn taħlita ta’ gomma halogenobutyl li ma fihx latex u siġill tal-aluminju).

kunjett wieħed bis-solvent (kunjett ta’ 6 ml tal-ħġieġ trasparenti tip 1 b’tapp griż magħmul minn taħlita ta’ gomma chlorobutyl li ma fihx latex u siġill tal-aluminju).

pakkett ieħor li fih:

-apparat wieħed tal-filtru li jitrasferixxi 20/20 [Mix2Vial]

-sett biex ittaqqab il-vina

-siringa ta’ 5 ml li tintrema wara li tintuża

-2 imsielaħ bl-alkoħol biex jintużaw darba.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Istruzzjonijiet dettaljati dwar kif għandu jiġi ppreparat u mogħti jinstabu fil-fuljett ta’ tagħrif ipprovdut ma’ Helixate NexGen.

Trab ta’ Helixate NexGen għandu jiġi rikostitwit biss bis-solvent ipprovdut (2.5 mL (għal 250 IU, 500 IU u 1000 IU) jew 5 mL (għal 2000 IU u 3000 IU) ilma għall-injezzjonijiet) permezz tal-apparat tal-filtru li jitrasferixxi Mix2Vial ipprovdut. Għall-infużjoni, il-prodott għandu jiġi ppreparat taħt kondizzjonijiet asettiċi. Jekk xi komponent tal-pakkett ikun miftuħ jew ikollu l-ħsara, tużax dan il- komponent. Dawwar il-kunjett bil-mod sakemm iddewweb it-trab kollu. Wara r-rikostituzzjoni, is- soluzzjoni hija ċara. Prodotti mediċinali parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Tużax Helixate NexGen jekk tinnota frak li jidher jew is-soluzzjoni tkun imdardra.

Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni tinġibed minn ġol-apparat tal-filtru li jitrasferixxi Mix2Vial għal ġos-siringa sterili li tintuża darba biss (provduti t-tnejn). Helixate NexGen għandu jiġi rikostitwit u mogħti permezz tal-komponenti pprovduti ma’ kull pakkett.

Il-prodott rikostitwit għandu jiġi ffiltrat qabel ma jingħata biex jitneħħa xi frak li jista’ jkun preżenti fis-soluzzjoni. Il-filtrazzjoni ssir permezz tal-adattatur Mix2vial.

Biex jintuża darba biss. Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l- użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/144/001 - Helixate NexGen 250 IU

EU/1/00/144/002 - Helixate NexGen 500 IU

EU/1/00/144/003 - Helixate NexGen 1000 IU

EU/1/00/144/004 - Helixate NexGen 2000 IU

EU/1/00/144/005 - Helixate NexGen 3000 IU

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 04 ta’ Awwissu 2000

Data tal-aħħar tiġdid: 06 ta’ Awwissu 2010

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati