Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hirobriz Breezhaler (indacaterol maleate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - R03AC18

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHirobriz Breezhaler
Kodiċi ATCR03AC18
Sustanzaindacaterol maleate
ManifatturNovartis Europharm Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Hirobriz Breezhaler 150 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 150 mikrogramma indacaterol.

Id-doża mgħoddija meta tinġibed mill-bokkin tal-inhaler hi ta’ indacaterol maleate ekwivalenti għal

120 mikrogramma indacaterol.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull kapsula fiha 24.8 mg lactose.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab li jittieħed man-nifs, kapsula iebsa

Kapsuli trasparenti (mingħajr kulur) li fihom trab abjad, b'“IDL 150” stampata bl-iswed fuq linja sewda u bil-marka tal-kumpanija () stampata bl-iswed taħt il-linja s-sewda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Hirobriz Breezhaler huwa indikat biex jissokta bil-kura bronkodilatatorja f’każ li jinstaddu l-passaġġi tal-arja f'pazjenti adulti li jbatu mill-marda pulmonari ostruttiva kronika (COPD).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hija ta’ kapsula waħda kuljum ta’ 150 mikrogramma, fejn il-kontenut jittieħed man-nifs billi jintuża l-inhaler Hirobriz Breezhaler. Id-doża għandha tiżdied biss wara parir mediku.

Meta l-kontenut f’kapsula waħda ta’ 300 mikrogramma jittieħed man-nifs darba kuljum billi jintuża l- inhaler Hirobriz Breezhaler, intwera li għandu benefiċċju kliniku miżjud fejn jidħol il-qtugħ ta’ nifs, l-aktar f’pazjenti b’COPD gravi. L-ogħla doża li tista’ tittieħed hi ta’ 300 mikrogramma darba kuljum.

Hirobriz Breezhaler għandu jittieħed kuljum fl-istess ħin tal-ġurnata.

Jekk tinqabeż xi doża, id-doża li jkun imiss għandha tittieħed l-għada fil-ħin tas-soltu.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni anzjana

Biż-żmien jiżdiedu l-ogħla konċentrazzjoni tal-plażma u l-espożizzjoni sistemika ġenerali madanakollu mhuwiex meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti anzjani.

Indeboliment epatiku

Mhuwiex meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif u moderat. Ma teżisti l-ebda informazzjoni dwar l-użu ta’ Hirobriz Breezhaler f’pazjenti b’indeboliment epatiku gravi.

Indeboliment tal-kliewi

Mhuwiex meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Fil-popolazzjoni pedjatrika (taħt it-18-il sena) Hirobriz Breezhaler m’għandux użu rilevanti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Biex jittieħed man-nifs biss. Il-kapsuli Hirobriz Breezhaler m’għandhomx jinbelgħu.

Il-kapsuli għandhom jitneħħew biss mill-folja ftit qabel ma jintużaw.

Il-kapsuli għandhom jittieħdu biss billi jintuża l-inhaler Hirobriz Breezhaler (ara sezzjoni 6.6). Għandu jintuża l-inhaler Hirobriz Breezhaler mogħti ma’ kull riċetta ġdida.

Il-pazjenti għandhom jingħataw tagħrif dwar kif għandhom jamministraw il-prodott sew. Wieħed għandu jistaqsi lil dawk il-pazjenti li ma jesperjenzaw l-ebda titjib fit-teħid tan-nifs jekk humiex qed jibilgħu l-mediċina minflok jeħduha man-nifs.

Għal struzzjonijiet fuq il-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ażma

Hirobriz Breezhaler hu agonist beta2-adrenerġiku li jibqa’ attiv fit-tul, indikat biss għal COPD u m’għandux jintuża fil-każ ta’ ażma minħabba nuqqas ta’ informazzjoni miġbura fuq tul ta’ żmien fil- każ ta’ ażma.

L-agonisti beta2-adrenerġiċi li jibqgħu attivi fit-tul jistgħu jżidu r-riskju ta’ episodji avversi serji relatati mal-ażma inkluż imwiet minħabba ażma, meta jintużaw għat-trattament tal-ażma.

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet immedjati ta’ sensittività eċċessiva ġew irrappurtati wara l-għoti ta'Hirobriz Breezhaler. Jekk iseħħu sinjali li jissuġġerixxu reazzjonijiet allerġiċi (b'mod partikolari, diffikultajiet biex tieħu n- nifs jew biex tibla’, nefħa tal-ilsien, tax-xufftejn u tal-wiċċ, urtikarja, raxx), Hirobriz Breezhaler għandu jitwaqqaf minnufih u għandha tinbeda terapija alternattiva.

Spażmi paradossali fil-bronki

L-istess bħal f’kull terapija oħra li fiha l-mediċina tittieħed man-nifs, it-teħid ta’ Hirobriz Breezhaler jista’ jwassal għal spażmi paradossali fil-bronki li jistgħu jkunu ta' theddida għall-ħajja. F’każ li jkun hemm spażmi paradossali fil-bronki, Hirobriz Breezhaler għandu jitwaqqaf minnufih u jinbidel ma’ terapija oħra.

Meta l-marda tiggrava

Hirobriz Breezhaler mhuwiex indikat sabiex jikkura episodji gravi ta’ spażmi fil-bronki, jiġifieri bħala terapija ta’ salvataġġ. Jekk waqt il-kura b’Hirobriz Breezhaler tiggrava s-COPD, għandha ssir evalwazzjoni mill-ġdid kemm tal-pazjent kif ukoll tal-kura stabbilta mogħtija għas-COPD. Mhuwiex tajjeb li jkun hemm żieda fid-doża ta’ kuljum ta’ Hirobriz Breezhaler u tinqabeż id-doża massima ta’

300 mikrogramma.

Effetti sistemiċi

Minkejja li wara li jingħata Hirobriz Breezhaler skont id-dożi rrakkomandati normalment ma jidher l- ebda effett relevanti klinikament fuq is-sistema kardjovaskulari, l-istess kif jiġri fil-każ ta’ agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn, l-indacaterol għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b'disturbi kardjovaskulari (mard tal-arterja koronarja, infart mijokardijaku akut, arritmija kardijaka, pressjoni għolja), f’pazjenti b'disturbi konvulżivi jew tirotossikożi, u f’pazjenti li jirrispondu b'mod mhux tas-soltu għall-agonisti beta2-adrenerġiċi.

Effetti kardjovaskulari

L-istess bħal agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn, l-indacaterol jista’ jwassal għal effett kardjovaskulari sinifikanti klinikament f’uħud mill-pazjenti billi jkun hemm żieda fir-rata tal-polz, fil-pressjoni tad- demm, u/jew f’sintomi oħra. F’każ li jkun hemm dawn l-effetti, jista’ jkun hemm il-bżonn li titwaqqaf il-kura. Barra minn hekk, kien irrappurtat li l-agonisti beta-adrenerġiċi jipproduċu tibdiliet elettrokardjogrammi (ECG), bħalma huma l-iċċattjar tal-mewġa T, it-titwil tal-intervall QT u d- depressjoni tas-segment ST, minkejja li l-effett kliniku ta’ dawn l-osservazzjonijiet mhuwiex magħruf. Għaldaqstant, l-agonisti beta2-adrenerġiċi li jibqgħu attivi fit-tul bħalma hu Hirobriz Breezhaler għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’titwil tal-intervall QT magħruf jew issuspettat jew ittrattati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw l-intervall QT.

Studji kliniċi dwar Hirobriz Breezhaler ma wrewx effetti relevanti klinikament fuq it-titwil tal- intervall QTc meta mogħti skont id-dożi terapewtiċi rrakkomandati (ara sezzjoni 5.1).

Ipokalimja

L-agonisti beta2-adrenerġiċi jistgħu jikkawżaw ipokalimja qawwija f’uħud mill-pazjenti, li kapaċi tikkawża effetti kardjovaskulari avversi. It-tnaqqis fil-potassju tas-serum normalment jgħaddi waħdu, u ma jeħtieġx xi supplimenti. F’pazjenti b’COPD gravi, l-ipossija u l-għoti ta’ kura oħra fl-istess ħin jistgħu jwasslu għal ipokalimja (ara sezzjoni 4.5), u li tagħmilhom aktar suxxettibbli għal arritmija kardijaka.

Ipergliċemija

Meta jittieħdu man-nifs dożi eċċessivi ta’ agonisti beta2-adrenerġiċi, dan jista’ jwassal biex jogħla l- glukosju tal-plażma. Malli tinbeda l-kura b’Hirobriz Breezhaler wieħed għandu josserva aktar mill- qrib il-glukosju tal-plażma f’pazjenti dijabetiċi.

Waqt studji kliniċi, it-tibdil notevoli klinikament fil-livell tal-glukosju fid-demm kien ġeneralment bejn 1% u 2% aktar frekwenti meta ngħata Hirobriz Breezhaler skont id-dożi rrakkomandati milli meta ngħata l-plaċebo. Hirobriz Breezhaler ma ġiex mistħarreġ f’pazjenti b’dijabete mellitus mhux ikkontrollata kif jixraq.

Eċċipjenti

Il-kapsuli fihom il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, b’insuffiċjenza għal-Lapp lactase jew b’malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu

dan il-prodott mediċinali.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Prodotti mediċinali simpatomimetiċi

L-għoti flimkien ma’ prodotti mediċinali simpatomimetiċi oħrajn (waħedhom jew inkella bħala parti minn terapija kkombinata) jista’ jżid fil-qawwa tar-reazzjonijiet avversi ta’ Hirobriz Breezhaler.

Hirobriz Breezhaler m’għandux jintuża flimkien ma’ agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn li jibqgħu attivi fit-tul jew ma’ prodotti mediċinali li fihom agonisti beta2-adrenerġiċi li jibqgħu attivi fit-tul.

Kura għall-ipokalimja

Meta mal-kura għall-ipokalimja jingħataw derivattivi ta’ methylxanthine, sterojdi, jew dijuretiċi li ma jħallux il-potassju joħroġ fl-awrina jista’ jwassal biex tiżdied il-qawwa tal-effett ipokalimiku tal- agonisti beta2-adrenerġiċi, għaldaqstant meħtieġa b’kawtela (ara sezzjoni 4.4).

Imblukkaturi beta-adrenerġiċi

L-imblukkaturi beta-adrenerġiċi u agonisti beta2-adrenerġiċi jistgħu jdgħajfu jew jantagonizzaw l- effett ta’ xulxin meta jingħataw flimkien. Għaldaqstant l-indacaterol m’għandux jingħata flimkien ma’ imblukkaturi beta-adrenerġiċi (inkluż qtar għall-għajnejn) sakemm m’hemmx raġunijiet konvinċenti għal dan. Meta jkun meħtieġ, għandha tingħata preferenza lill-imblukkaturi beta- adrenerġiċi kardjoselettivi, avolja dawn għandhom jingħataw b’kawtela.

Interazzjonijiet metaboliċi u oħrajn dipendenti fuq it-trasportaturi

L-inibizzjoni tal-kontributuri ewlenin fit-tneħħija tal-indacaterol, is-CYP3A4 u l-P-glikoproteina (P- gp) tgħolli sa darbtejn l-espożizzjoni sistemika tal-indacaterol. Iż-żiediet tal-espożizzjoni minħabba interazzjonijiet ma jqanqalx biża’ ta’ xi perikli skont l-esperjenza miksuba fejn tidħol is-sigurtà tal- kura mogħtija b’Hirobriz Breezhaler waqt studji kliniċi li damu għaddejjin sa sena u li matulhom ingħataw dożi sa darbtejn l-ogħla doża terapewtika rrakkomandata.

Ma dehrex li l-indacaterol jikkawża interazzjonijiet meta ngħata flimkien ma’ prodotti mediċinali. Investigazzjonijiet in vitro wrew li fuq livelli ta’ espożizzjoni sistemika miksuba waqt prattika klinika, l-indacaterol għandu ftit li xejn potenzjal li jikkawża interazzjonijiet metaboliċi ma’ prodotti mediċinali.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed disponibbli dwar l-użu tal-indacaterol waqt it-tqala. Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva waqt espożizzjonijiet relevanti klinikament (ara sessjoni 5.3). Bħal agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn, l-indacaterol jista’ jwaqqaf il- ħlas minħabba li għandu effett rilassanti fuq il-muskolu lixx tal-utru. Hirobriz Breezhaler għandu jintuża biss waqt it-tqala kemm-il darba l-benefiċċji mistennija jisbqu r-riskji li jista’ jkun hemm.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk l-indacaterol/il-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Dejta farmakokinetika/tossikoloġika fl-annimali uriet li kien hemm eliminazzjoni ta’ indacaterol/metaboliti fil-ħalib tas-sider (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju gћat-tarbija li qed titredda' mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b'Hirobriz Breezhaler, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

Kien osservat tnaqqis fir-rata ta’ tqala fil-firien. Madanakollu, huwa meqjus improbabbli li l- indacaterol se jaffettwa l-ħila riproduttiva jew il-fertilità fil-bnedmin wara li tkun ittieħdet man-nifs l- ogħla doża rrakkomandata (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Hirobriz Breezhaler m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni meta mogħtija skont id-dożi rrakkomandati kienu nażofarinġite (14.3%), infezzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju (14.2%), sogħla (8.2%), uġigħ ta’ ras (3.7%) u spażmi fil-muskoli (3.5%). Fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu ħfief jew moderati u kienu jkomplu jitnaqqsu meta tkompliet il-kura.

Meta mogħtija skont id-dożi rrakkomandati, il-profil tar-reazzjoni avversa ta’ Hirobriz Breezhaler f’pazjenti b’COPD juri effetti sistemiċi mhux sinifikanti klinikament tal-istimulazzjoni bil-beta2- adrenerġiċi. It-tibdiliet fir-ritmu medju tal-qalb kienu ta’ anqas minn taħbita waħda fil-minuta, u t- takikardija ma kenitx frekwenti u kienet irrappurtata bl-istess rata bħal fil-każ tal-kura bil-plaċebo. Ma nstabx li kien hemm titwil relevanti tal-QTcF meta mqabbel mal-plaċebo. Il-frekwenza ta’ intervalli

QTcF notevoli [jiġifieri >450 ms (fl-irġiel) u >470 ms (fin-nisa)] u ta’ rapporti ta’ ipokalimja kienu jixbhu lil dawk tal-plaċebo. Il-medja tal-akbar tibdiliet tal-glucose fid-demm kienu simili bejn Hirobriz Breezhaler u l-plaċebo.

Sommarju ttabulat tar-reazzjonijiet avversi

Il-programm ta’ żvilupp kliniku ta’ Fażi III ta’ Hirobriz Breezhaler kien jinvolvi pazjenti b’dijanjosi klinika ta’ COPD bejn moderata u gravi. 4,764 pazjent kienu esposti għall-indacaterol sa sena u ngħataw dożi sa darbtejn l-ogħla doża rrakkomandata. Minn dawn il-pazjenti, 2,611 ingħataw kura b’150 mikrogramma darba kuljum u 1,157 ingħataw kura bi 300 mikrogramma darba kuljum. Madwar 41% tal-pazjenti kellhom COPD gravi. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 64 sena, bi 48% tal-pazjenti li kellhom 65 sena jew aktar, u l-biċċa l-kbira (80%) kienu Kawkażjatiċi.

Ir-reazzjonijiet avversi f’Tabella 1 tniżżlu skont id-databażi dwar is-sigurtà għas-COPD fis-sistema tal-klassifika tal-organi ta’ MedDRA. F’kull sistema tal-klassifika tal-organi, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-frekwenza tagħhom, bl-aktar frekwenti jitniżżlu l-ewwel skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi

Kategorija tal-

 

frekwenza

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Infezzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju

Komuni

Nażofarinġite

Komuni

Sinużite

Komuni

Disturbi fis-sistema immuni

 

Sensittività eċċessiva1

Mhux komuni

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Dijabete mellitus u ipergliċemija

Mhux komuni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Uġigħ ta’ ras

Komuni

Sturdament

Komuni

Paraesteżija

Mhux komuni

Disturbi fil-qalb

 

Mard iskaemiku tal-qalb

Mhux komuni

Fibrillazzjoni atrijali

Mhux komuni

Palpitazzjonijiet

Mhux komuni

Takikardija

Mhux komuni

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

Sogħla

Komuni

Uġigħ orofarinġeali li jinkludi irritazzjoni tal-griżmejn

Komuni

Rinorrea

Komuni

Spażmi paradossali fil-bronki

Mhux komuni

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Ħakk/raxx

Mhux komuni

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

Spażmi fil-muskoli

Komuni

Mijalġija

Mhux komuni

Uġigħ muskolu-skeletriku

Mhux komuni

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

Uġigħ fis-sider

Komuni

Edima periferali

Komuni

1 Waslu rapporti ta’ sensittività eċċessiva mill-esperjenza ta’ wara l-approvazzjoni tas-suq rigward l- użu ta’ Hirobriz Breezhaler. Dawn kienu rrappurtati b'mod volontarju minn popolazzjoni ta’ daqs li ma ġiex stabbilit b’mod ċert, u għalhekk mhuwiex dejjem possibbli li l-frekwenza tiġi stmata b’mod affidabbli jew li tiġi stabbilita relazzjoni kawżali rigward l-esponiment għall-prodott mediċinali. Għalhekk il-frekwenza ġiet ikkalkulata mill-esperjenza ta’ provi kliniċi.

Meta ngħataw 600 mikrogramma darbtejn kuljum, il-profil ta' sigurtà ta' Hirobriz Breezhaler kien kollox ma' kollox l-istess bħal dak ta' meta ngħataw id-dożi rrakkomandati. Reazzjoni avversa oħra kienet it-tregħid (komuni).

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Waqt studji kliniċi ta’ Fażi III, professjonisti mill-qasam tas-saħħa osservaw waqt il-viżti li bħala medja bejn 17-20% tal-pazjenti kellhom sogħla sporadika li normalment seħħet sa 15-il sekonda wara li ttieħdet il-mediċina man-nifs u normalment damet 5 sekondi (madwar 10 sekondi f’dawk li dak iż- żmien kienu jpejpu). Din kienet osservata b’aktar frekwenza fost pazjenti nisa milli fl-irġiel u f'pazjenti li dak iż-żmien kienu jpejpu milli f'dawk li kienu waqfu jpejpu. Is-sogħla li kien hemm wara li ttieħdet il-mediċina man-nifs ma wassletx biex xi pazjent ikollu jitwaqqaf mill-istudji li matulhom ingħataw id-dożi rrakkomandati (is-sogħla hija sintomu tas-COPD u 8.2% biss tal-pazjenti rrappurtaw li kellhom is-sogħla bħala episodju avvers). M’hemm xejn x’juri li s-sogħla li kellhom il-pazjenti wara li ħadu l-mediċina man-nifs hi marbuta ma’ spażmi fil-bronki, tħarrix tal-marda, deterjorazzjoni tal-marda jew ma’ nuqqas ta’ effikaċja.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

F’pazjenti b’COPD, dożi singoli 10 darbiet aktar mill-ogħla doża terapewtika rrakkomandata kienu assoċjati ma’ żieda moderata fir-ritmu tal-polz, fil-pressjoni sistolika tad-demm u fl-intervall QTc.

Doża eċċessiva ta' indacaterol tista’ twassal sabiex l-effetti tipiċi tal-istimulanti beta2-adrenerġiċi jkunu esaġerati, jiġifieri takikardija, tregħid, palpitazzjonijiet, uġigħ ta’ ras, dardir, rimettar, sturdament, arritmija ventrikulari, aċidożi metabolika, ipokalimja u ipergliċemija.

Għandha tingħata kura supportiva u sintomatika. F’każijiet gravi, il-pazjenti għandhom jiddaħħlu l- isptar. Jista’ jkun ikkunsidrat l-użu ta’ imblukkaturi beta kardjoselettivi, imma biss taħt is- superviżjoni ta’ tabib u b’kawtela kbira minħabba li l-użu ta’ imblukkaturi beta-adrenerġiċi jistgħu jwasslu għal spażmi fil-bronki.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini kontra mard ta’ ostruzzjoni tal-passaġġi tal-arja, agonisti selettivi beta-2-adrenoriċettur, Kodiċi ATC: R03AC18

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti farmakoloġiċi tal-agonisti beta2-adrenoriċetturi huma sa ċertu punt attribwiti lill- istimulazzjoni tal-adenyl cyclase intraċellulari, l-enżima li tikkatalizza l-bidla tal-adenosina trifosfat (ATP) f'adenosina monofosfat-3’, 5’ ċikliku (monofosfat ċikliku). Żieda fil-livelli tal-AMP ċikliku tikkawża rilassament tal-muskolu lixx tal-bronki. Studji in vitro wrew li l-indacaterol, agonist beta2- adrenerġiku li jibqa’ attiv fit-tul, għandu attività agonista għar-riċetturi-beta2 iżjed minn 24 darba aktar meta mqabbla mar-riċetturi-beta1 u attività agonista 20 darba aktar meta mqabbla mar-riċetturi- beta3.

Meta jittieħed man-nifs, l-indacaterol jaħdem lokalment fil-pulmun bħala bronkodilatatorju. L- indacaterol huwa agonist parzjali għar-riċettur beta2-adrenerġiku b’qawwa nanomolari. F’bronku uman iżolat, l-indacaterol jibda jaħdem malajr ħafna u dan l-effett idum għaddej fit-tul.

Minkejja li r-riċetturi-beta2 huma r-riċetturi adrenerġiċi predominanti fil-muskolu lixx tal-bronki u r- riċetturi-beta1 huma r-riċetturi predominanti fil-qalb tal-bniedem, hemm ukoll riċetturi beta2- adrenerġiċi fil-qalb tal-bniedem li jiffurmaw bejn 10 u 50% tar-riċetturi adrenerġiċi kollha. Il-funzjoni eżatta tar-riċetturi beta2-adrenerġiċi fil-qalb mhijiex magħrufa, imma l-preżenza tagħhom iżżid il- possibbiltà li anke agonisti beta2-adrenerġiċi mill-aktar selettivi jaf ikollhom effetti fuq il-qalb.

Effetti farmakodinamiċi

Hirobriz Breezhaler, mogħti darba kuljum f’dożi ta’ 150 u 300 mikrogramma għen sabiex b’mod konsistenti jkun hemm titjib sinifikanti klinikament fil-funzjoni tal-pulmun (kif imkejjel skont il- volum espiratorju furzat f’sekonda, l-FEV1) għal 24 siegħa fuq firxa ta’ studji kliniċi dwar il- farmakodinamiċità u l-effikaċja. Wara 5 minuti li l-mediċina ttieħdet man-nifs bdiet taħdem minnufih, b’żieda fl-FEV1 relattiv għal-linja bażi ta’ 110-160 ml, u dan meta mqabbel mal-effett ta’

200 mikrogramma salbutamol li huwa agonist-beta2 li jaħdem malajr, u statistikament jaħdem aktar malajr meta jitqabbel ma’ 50/500 mikrogramma salmeterol/fluticasone. It-titjib fil-medja tal-quċċata fl-FEV1 relattiv għal-linja bażi kienu ta’ 250-330 ml f’kundizzjoni stabbli.

L-effett bronkodilatatorju ma kienx jiddependi mill-ħin li fih ingħatat id-doża, filgħodu jew filgħaxija.

Intwera li Hirobriz Breezhaler inaqqas l-iperinflazzjoni tal-pulmun, li jwassal għal żieda fil-ħila fit- teħid tan-nifs matul l-eżerċizzju u waqt il-mistrieħ, meta mqabbla mal-plaċebo.

Effetti fuq l-elettrofiżjoloġija tal-qalb

Studju double-blind ikkontrollat bi plaċebo u b’(moxifloxacin) attiv li dam għaddej ġimagħtejn fost 404 voluntiera b’saħħithom wera li l-ogħla medja (intervalli ta’ kunfidenza ta’ 90%) tat-titwil tal- intervall QTcF (f’millisekondi) kienet ta’ 2.66 (0.55, 4.77) 2.98 (1.02, 4.93) u 3.34 (0.86. 5.82) wara li ngħataw bosta dożi ta’ 150 mikrogramma, 300 mikrogramma u 600 mikrogramma, rispettivament.

Għaldaqstant, dan juri li m’hemmx il-biża’ li jista’ jkun hemm proarritmija minħabba t-titwil tal- intervall QT meta jingħataw id-dożi terapewtiċi rrakkomandati jew meta tingħata doża dabtejn il- massimu rrakkomandat. Ma kien hemm xejn x’juri li kien hemm relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u d-delta QTc fil-firxa tad-dożi evalwati.

Kif deher fost 605 pazjenti b’COPD waqt studju double-blind ta’ Fażi III li dam 26 ġimgħa, ikkontrollat bi plaċebo, ma kienx hemm differenza relevanti klinikament fejn jidħol l-iżvilupp ta’ episodji arritmiċi kif osservati tul 24 siegħa, la fil-linja bażi u lanqas sa tliet darbiet aktar waqt is- 26 ġimgħa li matulhom ingħatat il-kura, bejn il-pazjenti mogħtija l-kura skont id-dożi rrakkomandati b’Hirobriz Breezhaler u dawk mogħtija l-plaċebo jew il-kura bit-tiotropium.

Effikaċja klinika u sigurtà

Il-programm ta’ żvilupp kliniku kien jinkludi wieħed ta’ 12-il ġimgħa, tnejn ta’ sitt xhur (li wieħed minnhom kien estiż sa sena sabiex jiżen is-sigurtà u t-tolleranza) u ieħor ta’ sena li kien jinkludi studji kkontrollati randomizzati f’pazjenti bi dijanjosi klinika ta’ COPD. Dawn l-istudji kienu jinkludu konsiderazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun u ta’ effetti oħrajn marbuta mas-saħħa bħalma huma l-qtugħ ta’ nifs, it-tħarrix tal-marda u l-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa.

Funzjoni tal-pulmun

Hirobriz Breezhaler, mogħti darba kuljum f’dożi ta’ 150 mikrogramma u 300 mikrogramma, wera titjib sinifikanti klinikament fil-funzjoni tal-pulmun. Fl-endpoint primarju tat-12-il ġimgħa (fl-aktar punt baxx tal-FEV1 tul 24 siegħa), id-doża ta’ 150 mikrogramma wasslet għal żieda ta’ 130-180 ml meta mqabbla mal-plaċebo (p<0.001) u għal żieda ta’ 60 ml meta mqabbla ma’ 50 mikrogramma salmeterol darbtejn kuljum (p<0.001). Id-doża ta’ 300 mikrogramm wasslet għal żieda ta’ 170-180 ml meta mqabbla mal-plaċebo (p<0.001) u għal żieda ta’ 100 ml meta mqabbla ma’ 12-il mikrogramma formoterol darbtejn kuljum (p<0.001). Iż-żewġ dożi wasslu għal żieda ta’ 40-50 ml waqt prova open- label li matulha ngħataw 18-il mikrogramma tiotropium darba kuljum (150 mikrogramma, p=0.004;

300 mikrogramma, p=0.01). L-effett bronkodilatatorju ta’ Hirobriz Breezhaler tul 24 siegħa nżamm sa mill-ewwel doża mogħtija matul is-sena ta’ kura u ma kienx hemm nuqqas ta’ effikaċja (takifilassi).

Benefiċċji sintomatiċi

Iż-żewġ dożi wrew titjib statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo, fejn jidħol is-serħan mis-sintomi relatati mal-qtugħ ta’ nifs u l-qagħda tas-saħħa (skont kif mistħarreġ minn Transitional Dyspnoea Index [TDI] u mis-St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ], rispettivament). Il- qawwa tar-rispons kienet ġeneralment aktar minn dik li dehret b’komparaturi attivi (Tabella 2). Barra minn hekk, pazjenti kkurati b’Hirobriz Breezhaler kellhom bżonn ta’ anqas trattament ta’ salvataġġ b’mod sinifikanti, kellhom aktar ġranet fejn ma kellhomx ħtieġa ta' trattament ta' salvataġġ meta mqabbel mal-plaċebo u kellhom titjib fil-perċentwali ta' ġranet fejn ma kellhomx sintomi matul il- ġurnata.

Analiżijiet miġburin flimkien dwar l-effikaċja tal-kura tul medda ta’ 6 xhur urew li r-rata ta’ tħarrix tas-COPD kienet sinifikament anqas statistikament mir-rata tal-plaċebo. Meta tqabblet il-kura mal- plaċebo il-proporzjon tar-rati kienet ta’ 0.68 (95% CI [0.47, 0.98], valur-p 0.036) u ta’ 0.74 (95% CI [0.56, 0.96]; valur-p 0.026) għal 150 mikrogramma u 300 mikrogramma, rispettivament.

Teżisti esperjenza limitata disponibbli dwar il-kura fost individwi ta’ dixxendenza Afrikana.

Tabella 2 Serħan mis-sintomi wara perjodu ta’ 6 xhur kura

Kura

Indacaterol

Indacaterol

Tiotropium

Salmeterol

Formoterol

Plaċebo

Doża

 

(f’mikrogrammi)

darba

darba

darba

darbtejn

darbtejn

 

 

kuljum

kuljum

kuljum

kuljum

kuljum

 

Perċentwali ta’

57 a

 

 

54 a

 

45 a

pazjenti li kellhom

62 b

71 b

57 b

 

 

47 b

MCID TDI

 

59 c

 

 

54 c

41 c

Perċentwali ta’

53 a

 

 

49 a

 

38 a

pazjenti li kellhom

58 b

53 b

47 b

 

 

46 b

MCID SGRQ

 

55 c

 

 

51 c

40 c

Tnaqqis fl-għadd

 

 

 

 

 

 

ta’ puffs fil-

1.3 a

 

 

1.2 a

 

0.3 a

ġurnata bħala

1.5 b

1.6 b

1.0 b

 

n/e

0.4 b

trattament ta’

 

 

 

 

 

 

salvataġġ vs. il-

 

 

 

 

 

 

linja bażi

 

 

 

 

 

 

Perċentwali ta’

60 a

 

 

55 a

 

42 a

ġranet mingħajr l-

 

 

 

użu ta’ trattament

57 b

58 b

46 b

 

n/e

42 b

ta’ salvataġġ

 

 

 

 

 

 

Tfassil tal-istudju b’a: 150 mikrogramma indacaterol, salmeterol u plaċebo; b: 150 u

300 mikrogramma indacaterol, tiotropium u plaċebo; c: 300 mikrogramma indacaterol, formoterol u plaċebo

MCID = differenza ftit li xejn importanti klinikament (bidla ta’ ≥punt fit-TDI, bidla ta’ ≥4 punti fl- SGRQ)

n/e= mhux evalwata wara sitt xhur

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Hirobriz Breezhaler f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika bil-marda pulmonari ostruttiva kronika (COPD) (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-indacaterol huwa molekulu kirali b’konfigurazzjoni-R.

L-informazzjoni farmakokinetika nġabret minn firxa ta' studji kliniċi fost voluntiera b'saħħithom u pazjenti bis-COPD.

Assorbiment

Il-ħin medju sabiex tintlaħaq il-quċċata tal-konċentrazzjonijiet tas-serum tal-indacaterol kienet ta’ madwar kwarta wara t-teħid man-nifs ta’ doża waħda jew dożi ripetuti. Malli żdiedet id-doża (minn 150 mikrogramma għal 600 mikrogramma) żdiedet l-espożizzjoni sistematika għall-indacaterol b’mod proporzjonali skont id-doża. Il-bijodisponibbiltà assoluta tal-indacaterol wara li ttieħdet id-doża man- nifs kienet ta' bejn wieħed u ieħor bejn 43% u 45%. L-espożizzjoni sistemika hija riżultat tar-rabta bejn l-assorbiment pulmunarju u dak gastrointestinali; madwar 75% tal-esponiment sistemiku kien minn assorbiment pulmonari u madwar 25% kien minn assorbiment gastrointestinali.

Il-konċentrazzjonijiet tas-serum tal-indacaterol żdiedu wara li ngħatat ta’ doża waħda kuljum ripetutament. Intlaħqet kundizzjoni stabbli bejn it-12 u l-14-il ġurnata. Il-proporzjon medju tal- akkumulazzjoni tal-indacaterol, jiġifieri l-AUC wara intervall fl-għoti tad-doża ta’ 24 siegħa fl-14- il ġurnata meta mqabbel mal-ewwel ġurnata, kien ta’ bejn 2.9 u 3.5 għal dożi ta’ bejn

150 mikrogramma u ta’ 600 mikrogramma meħudin man-nifs darba kuljum.

Distribuzzjoni

Wara infużjoni fil-vini l-volum tad-distribuzzjoni tal-indacaterol matul il-fażi ta’ eliminazzjoni terminali kien ta’ 2557 litru li juri distribuzzjoni estensiva. Il-perċentwali tas-serum uman u tat- twaħħil mal-proteini tal-plasma tad-demm in vitro kien ta’ 94.1-95.3% u ta’ 95.1-96.2%, rispettivament.

Bijotrasformazzjoni

Wara li ttieħdet doża orali ta’ indacaterol radjuttikkettjat waqt studju dwar l-ADME (assorbiment, distribuzzjoni, metaboliżmu u eliminazzjoni) fost il-bnedmin, il-komponent ewlieni tas-serum kien l- indacaterol mhux mibdul, li kien jammonta għal madwar terz tal-AUC tal-mediċina sħiħa fuq medda ta’ 24 siegħa. L-iktar metabolit prominenti fis-serum kien derivattiv idrosillat. Metaboliti prominenti oħrajn kienu l-O-glukuronidi fenoliċi tal-indacaterol u l-indacaterol idrosillat. Metaboliti oħrajn identifikati kienu d-diastereomer tad-derivattiv idrosillat, l-N-glukuronid tal-indacaterol, u l-prodotti C- u N-dealkilati.

Investigazzjonijiet in vitro wrew li l-UGT1A1 huwa l-uniku iżoform UGT li mmetabolizza l- indacaterol mal-O-glukuronid fenoliku. Il-metaboliti ossidattivi nstabu f’inkubazzjonijiet b’CYP1A1, CYP2D6, u CYP3A4 rrikombinanti. Ġie konkluż li CYP3A4 huwa l-iżoenzima predominanti responsabbli għall-idrosillazzjoni tal-indacaterol. Investigazzjonijiet in vitro komplew juru li l- indacaterol huwa substrat b’affinità baxxa għall-pompa ta’ effluss P-gp.

Eliminazzjoni

Waqt studji kliniċi li kienu jinvolvu l-ġbir tal-urina, l-ammont ta’ indacaterol mgħoddi mhux mibdul mal-awrina kien ġeneralment anqas minn 2% tad-doża. Il-medja tat-tneħħija tal-indacaterol mill- kliewi kienet ta' bejn 0.46 u ta’ 1.20 litri/siegħa. Meta mqabbel mat-tneħħija tas-serum tal-indacaterol ta’ 23.3 litri/siegħa, jidher ċar li l-proċess tat-tneħħija mill-kliewi għandu sehem żgħir (ta’ bejn 2 u

5% tat-tneħħija sistemika) fl-eliminazzjoni tal-indacaterol disponibbli sistemikament.

Studju dwar l-ADME fost il-bnedmin li matulu l-indacaterol ingħata mill-ħalq, wera li l-mediċina titneħħa aktar mal-ippurgar milli tgħaddi mal-awrina. L-indacaterol għadda mal-ippurgar tal-bniedem primarjament bħala sustanza ewlenija mhux mibdula (54% tad-doża) u bħala metaboliti tal- indacaterol idrosillat, għalkemm b’anqas qawwa (23% tad-doża). Il-bilanċ tal-massa kien sħiħ b’≥90% tad-doża mgħoddija fl-ekskreta.

Il-konċentrazzjonijiet tas-serum tal-indacaterol battew f'fażijiet differenti b’medja tal-half-life terminali ta' bejn 45.5 u 126 siegħa. Il-half-life effettiva, ikkalkulata skont kemm inġabar indacaterol wara li ngħataw dożi ripeturi varjat bejn 40 u 52 siegħa li hu konsistenti mar-relazzjoni osservata bejn il-ħin u l-istabbiltà tal-kundizzjoni ta’ madwar it-12 u l-14-il ġurnata.

Popolazzjonijiet speċjali

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni wriet li l-età (adulti sa 88 sena), is-sess, il-piż (32-168 kg) jew ir-razza m’għandhomx effett relevanti klinikament fuq il-farmakokinetiċi tal-indacaterol. Ma wrietx li jista' jkunn hemm differenzi bejn sottogruppi etniċi f’din il-popolazzjoni.

Pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-fwied ma wrew l-ebda tibdil relevanti fis-Cmax jew fl- AUC tal-indacaterol, u lanqas ma kien hemm differenza fil-proċess ta’ twaħħil mal-proteini tad-demm bejn suġġetti b’diffikultà epatika bejn ħafifa u moderata u suġġetti oħrajn b’saħħithom. Ma sarux studji f’suġġetti b’indeboliment gravi tal-fwied.

Minħabba li ftit li xejn tal-mediċina totali fil-ġisem titneħħa mal-awrina, ma sarx studju f’suġġetti b’indeboliment tal-kliewi.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fost l-effetti fuq is-sistema kardjovaskulari fil-klieb attribwiti lill-proprjetajiet tal-beta2-agonisti tal- indacaterol kien hemm it-takikardija, l-arritmija u feriti mijokardijaċi. Fil-rodenti dehret irritazzjoni

ħafifa fil-kavità nażali u fil-larinġi. Dawn is-sejbiet kollha seħħu waqt espożizzjonijiet li kienu jiżbqu biżżejjed lil dawk imbassra għall-bnedmin.

Minkejja li l-indacaterol ma affettwax il-ħila riproduttiva waqt studju dwar il-fertilità fost il-firien, kien osservat tnaqqis fl-għadd ta’ frieħ F1 tqal waqt studju magħmul tul l-iżvilupp tal-firien u wara u li ngħataw doża 14-il darba aktar minn dik mogħtija lill-bnedmin ikkurati b’Hirobriz Breezhaler. L- indacaterol ma kienx tossiku għall-embrijuni jew teratoġeniku għall-firien jew il-fniek.

Studji ġenotossiċi ma wrew l-ebda potenzjal ta’ mutaġeniċità jew klastoġeniċità. Saret evalwazzjoni tal-karċinoġeniċità waqt studju fuq il-firien li dam għaddej sentejn u waqt studju transġeniku fuq il- ġrieden li dam għaddej sitt xhur. Iż-żieda fl-inċidenza tal-leiomyoma beninn tal-ovarji u iperplasja fokali tal-muskoli lixxi tal-ovarji fil-firien kienet konsistenti ma’ sejbiet simili rrappurtati għal agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn. Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ karċinoġeniċità fil-ġrieden. L- espożizzjonijiet sistemiċi (AUC) fil-firien u l-ġrieden fuq livelli ta’ effett avvers mhux osservat f’dawn l-istudji kienu mill-inqas 7 u 49 darba aktar, rispettivament, milli fil-bnedmin ikkurati b’Hirobriz Breezhaler b’doża ta’ 300 mikrogramma darba kuljum.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Kontenut tal-kapsula

Lactose monohydrate

Qoxra tal-kapsula

Gelatin

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-folja sabiex jitħarsu mill-umdità u għandhom jinħarġu eżatt qabel ma jintużaw.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Hirobriz Breezhaler huwa apparat li minnu tinġibed doża waħda tal-mediċina man-nifs. Il-qafas tal- inhaler u t-tapp huma magħmulin minn akrilonitril butadiene stirene, il-buttuni fejn tagħfas huma magħmulin minn metil metakrillat akrilonitril butadiene stirene. Il-labar u l-molol huma magħmulin mill-istainless steel.

Folji PA/Alu/PVC - Alu, li fihom 10 kapsuli iebsa.

Kartuna li fiha 10 kapsuli u inhaler wieħed Hirobriz Breezhaler.

Kartuna li fiha 30 kapsula u inhaler wieħed Hirobriz Breezhaler.

Pakkett b’ħafna li jinkludi żewġ pakketti (kull wieħed fih 30 kapsula u inhaler wieħed). Pakkett b’ħafna li jinkludi tliet pakketti (kull wieħed fih 30 kapsula u inhaler wieħed). Pakkett b’ħafna li jinkludi tletin pakkett (kull wieħed fih 10 kapsuli u inhaler wieħed).

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull inhaler għandu jintrema wara 30 ġurnata minn meta tkun bdejt tużah.

Tagħrif dwar kif għandek iżżommu u tużah

Aqla’ t-tapp.

Iftaħ l-inhaler:

Żomm sew il-qiegħ tal-inhaler u mejjel il-bokkin.

B’hekk jinfetaħ l-inhaler.

Ħejji l-kapsula:

Eżattament qabel ma tużaha, b’idejk xotti, oħroġ kapsula waħda minn ġol-folja.

Daħħal il-kapsula:

Qiegħed il-kapsula fit-toqba tal-kapsula.

Qatt m’għandek tpoġġi l-kapsula direttament

ġol-bokkin.

Agħlaq l-inhaler:

Agħlaq l-inhaler sakemm tisimgħu jfaqqa’.

Taqqab il-kapsula:

Żomm l-inhaler wieqaf bil-bokkin iħares ’il fuq.

Taqqab il-kapsula billi tagħfas bis-saħħa ż- żewġ naħat tal-buttuni fl-istess ħin.

Agħmel dan darba biss.

Waqt li qed tittaqqab il-kapsula, għandek tismagħha tfaqqa’.

Erħi għal kollox il-buttuni tal-ġenb.

Ħu nifs ’il barra minn ħalqek:

Qabel tqiegħed il-bokkin f’ħalqek, ħu nifs qawwi ’l barra minn ħalqek.

Tonfoħx fil-bokkin.

Iġbed il-mediċina man-nifs

Sabiex tiġbed sew il-mediċina għal ġol-passaġġi tal-arja:

Żomm l-inhaler kif qed jidher fl-istampa. Il- buttuni tal-ġenb għandhom iħarsu lejn ix- xellug u l-lemin. Tagħfasx il-buttuni tal-

ġenb.

Qiegħed il-bokkin f’ħalqek u ross xofftejk sew madwaru.

Ħu nifs malajr ’il ġewwa imma b’saħħtu u fil- fond kemm jista' jkun.

Attenzjoni:

Inti u tiġbed in-nifs mill-inhaler, il-kapsula tibda tagħqad fit-toqba u għandek tisma’ ħoss ta’ tidwir mgħaġġel. Għandek ittiegħem togħma ħelwa hekk kif il-mediċina tgħaddi għal ġol-pulmuni tiegħek.

Tagħrif ieħor

Xi kultant, biċċiet żgħar ħafna tal-kapsula jistgħu jgħaddu mill-ilqugħ li hemm fl-inhaler u jidħlu f’ħalqek. Jekk jiġri dan, jista' jkun li tħoss dawn il-biċċiet fuq ilsienek. Mhuwiex perikoluż jekk dawn il-biċċiet jinbelgħu jew jgħaddu man-nifs. Il-probabbiltajiet li l-kapsula titfarrak jiżdiedu jekk il-kapsula tittaqqab bi żball għal aktar minn darba (stadju 6).

Jekk ma tismax ħoss ta’ tidwir mgħaġġel:

Jista’ jkun li l-kapsula tkun weħlet fit-toqba tal- kapsula. Jekk jiġri dan:

Iftaħ l-inhaler u aqla' l-kapsula bilmod billi ttekktek mal-qiegħ tal-inhaler. Tagħfasx il- buttuni tal-ġenb.

Erġa’ ħu l-mediċina man-nifs billi tirrepeti stadji 8 u 9.

Żomm in-nifs:

Wara li tkun ġbidt il-mediċina:

Żomm in-nifs għal mill-inqas 5-10 sekondi jew sakemm jirnexxilek tissaporti filwaqt li toħroġ l-inhaler minn ħalqek.

Wara ħu nifs ’il barra.

Iftaħ l-inhaler biex tara jekk fadalx xi trab fil- kapsula.

Jekk fadal it-trab fil-kapsula:

Agħlaq l-inhaler.

Irrepeti l-istadji 8, 9, 10 u 11.

Ħafna min-nies ikunu kapaċi jbattlu l-kapsula mal-ewwel nifs jew it-tieni.

Tagħrif ieħor

Xi wħud jistgħu kultant jisogħlu eżatt wara li jkunu ġibdu l-mediċina. Jekk jiġrilek hekk, tinkwetax. Ġaladarba l-kapsula tkun tbattlet, ifisser li tkun ħadt biżżejjed mill-mediċina tiegħek.

Wara li tkun spiċċajt tieħu l-mediċina tiegħek:

Erġa’ iftaħ il-bokkin, u oħroġ il-kapsula mbattla billi taqlagħha mit-toqba tal- kapsula. Itfa’ l-kapsula mbattla fil-landa tal-iskart.

Agħlaq l-inhaler u qiegħed it-tapp f’postu.

Taħżinx il-kapsuli fl-inhaler Hirobriz Breezhaler.

Immarka dejjem l-iskeda tad-dożi:

Fuq ġewwa tal-pakkett għandek issib skeda tad- dożi. Agħmel salib fil-kaxxa tal-lum jekk dan jgħinek tiftakar meta jmissek tieħu d-doża li jmiss.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/594/001-005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 30 Novembru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 2 Diċembru 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Hirobriz Breezhaler 300 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula fiha l-indacaterol maleate ekwivalenti għal 300 mikrogramma indacaterol.

Id-doża mgħoddija meta tinġibed mill-bokkin tal-inhaler hi ta’ indacaterol maleate ekwivalenti għal

240 mikrogramma indacaterol.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull kapsula fiha 24.6 mg lactose.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab li jittieħed man-nifs, kapsula iebsa

Kapsuli trasparenti ( mingħajr kulur) li fihom trab abjad, b'“IDL 300” stampata bil-blu fuq linja blu u bil-marka tal-kumpanija () stampata bl-iswed taħt il-linja l-blu.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Hirobriz Breezhaler huwa indikat biex jissokta bil-kura bronkodilatatorja f’każ li jinstaddu l-passaġġi tal-arja f'pazjenti adulti li jbatu mill-marda pulmonari ostruttiva kronika (COPD).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hija ta’ kapsula waħda kuljum ta’ 150 mikrogramma, fejn il-kontenut jittieħed man-nifs billi jintuża l-inhaler Hirobriz Breezhaler. Id-doża għandha tiżdied biss wara parir mediku.

Meta l-kontenut f’kapsula waħda ta’ 300 mikrogramma jittieħed man-nifs darba kuljum billi jintuża l- inhaler Hirobriz Breezhaler, intwera li għandu benefiċċju kliniku miżjud fejn jidħol il-qtugħ ta’ nifs, l-aktar f’pazjenti b’COPD gravi. L-ogħla doża li tista’ tittieħed hi ta’ 300 mikrogramma darba kuljum.

Hirobriz Breezhaler għandu jittieħed kuljum fl-istess ħin tal-ġurnata.

Jekk tinqabeż xi doża, id-doża li jkun imiss għandha tittieħed l-għada fil-ħin tas-soltu.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni anzjana

Biż-żmien jiżdiedu l-ogħla konċentrazzjoni tal-plażma u l-espożizzjoni sistemika ġenerali madanakollu mhuwiex meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti anzjani.

Indeboliment epatiku

Mhuwiex meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif u moderat. Ma teżisti l-ebda informazzjoni dwar l-użu ta’ Hirobriz Breezhaler f’pazjenti b’indeboliment epatiku gravi.

Indeboliment tal-kliewi

Mhuwiex meħtieġ aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Fil-popolazzjoni pedjatrika (taħt it-18-il sena) Hirobriz Breezhaler m’għandux użu rilevanti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Biex jittieħed man-nifs biss. Il-kapsuli Hirobriz Breezhaler m’għandhomx jinbelgħu.

Il-kapsuli għandhom jitneħħew biss mill-folja ftit qabel ma jintużaw.

Il-kapsuli għandhom jittieħdu biss billi jintuża l-inhaler Hirobriz Breezhaler (ara sezzjoni 6.6). Għandu jintuża l-inhaler Hirobriz Breezhaler mogħti ma’ kull riċetta ġdida.

Il-pazjenti għandhom jingħataw tagħrif dwar kif għandhom jamministraw il-prodott sew. Wieħed għandu jistaqsi lil dawk il-pazjenti li ma jesperjenzaw l-ebda titjib fit-teħid tan-nifs jekk humiex qed jibilgħu l-mediċina minflok jeħduha man-nifs.

Għal struzzjonijiet fuq il-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ażma

Hirobriz Breezhaler hu agonist beta2-adrenerġiku li jibqa’ attiv fit-tul, indikat biss għal COPD u m’għandux jintuża fil-każ ta’ ażma minħabba nuqqas ta’ informazzjoni miġbura fuq tul ta’ żmien fil- każ ta’ ażma.

L-agonisti beta2-adrenerġiċi li jibqgħu attivi fit-tul jistgħu jżidu r-riskju ta’ episodji avversi serji relatati mal-ażma inkluż imwiet minħabba ażma, meta jintużaw għat-trattament tal-ażma.

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet immedjati ta’ sensittività eċċessiva ġew irrappurtati wara l-għoti ta'Hirobriz Breezhaler. Jekk iseħħu sinjali li jissuġġerixxu reazzjonijiet allerġiċi (b'mod partikolari, diffikultajiet biex tieħu n- nifs jew biex tibla’, nefħa tal-ilsien, tax-xufftejn u tal-wiċċ, urtikarja, raxx), Hirobriz Breezhaler għandu jitwaqqaf minnufih u għandha tinbeda terapija alternattiva.

Spażmi paradossali fil-bronki

L-istess bħal f’kull terapija oħra li fiha l-mediċina tittieħed man-nifs, it-teħid ta’ Hirobriz Breezhaler jista’ jwassal għal spażmi paradossali fil-bronki li jistgħu jkunu ta' theddida għall-ħajja. F’każ li jkun hemm spażmi paradossali fil-bronki, Hirobriz Breezhaler għandu jitwaqqaf minnufih u jinbidel ma’ terapija oħra.

Meta l-marda tiggrava

Hirobriz Breezhaler mhuwiex indikat sabiex jikkura episodji gravi ta’ spażmi fil-bronki, jiġifieri bħala terapija ta’ salvataġġ. Jekk waqt il-kura b’Hirobriz Breezhaler tiggrava s-COPD, għandha ssir evalwazzjoni mill-ġdid kemm tal-pazjent kif ukoll tal-kura stabbilta mogħtija għas-COPD. Mhuwiex tajjeb li jkun hemm żieda fid-doża ta’ kuljum ta’ Hirobriz Breezhaler u tinqabeż id-doża massima ta’

300 mikrogramma.

Effetti sistemiċi

Minkejja li wara li jingħata Hirobriz Breezhaler skont id-dożi rrakkomandati normalment ma jidher l- ebda effett relevanti klinikament fuq is-sistema kardjovaskulari, l-istess kif jiġri fil-każ ta’ agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn, l-indacaterol għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b'disturbi kardjovaskulari (mard tal-arterja koronarja, infart mijokardijaku akut, arritmija kardijaka, pressjoni għolja), f’pazjenti b'disturbi konvulżivi jew tirotossikożi, u f’pazjenti li jirrispondu b'mod mhux tas-soltu għall-agonisti beta2-adrenerġiċi.

Effetti kardjovaskulari

L-istess bħal agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn, l-indacaterol jista’ jwassal għal effett kardjovaskulari sinifikanti klinikament f’uħud mill-pazjenti billi jkun hemm żieda fir-rata tal-polz, fil-pressjoni tad- demm, u/jew f’sintomi oħra. F’każ li jkun hemm dawn l-effetti, jista’ jkun hemm il-bżonn li titwaqqaf il-kura. Barra minn hekk, kien irrappurtat li l-agonisti beta-adrenerġiċi jipproduċu tibdiliet elettrokardjogrammi (ECG), bħalma huma l-iċċattjar tal-mewġa T, it-titwil tal-intervall QT u d- depressjoni tas-segment ST, minkejja li l-effett kliniku ta’ dawn l-osservazzjonijiet mhuwiex magħruf. Għaldaqstant, l-agonisti beta2-adrenerġiċi li jibqgħu attivi fit-tul bħalma hu Hirobriz Breezhaler għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’titwil tal-intervall QT magħruf jew issuspettat jew ittrattati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw l-intervall QT.

Studji kliniċi dwar Hirobriz Breezhaler ma wrewx effetti relevanti klinikament fuq it-titwil tal- intervall QTc meta mogħti skont id-dożi terapewtiċi rrakkomandati (ara sezzjoni 5.1).

Ipokalimja

L-agonisti beta2-adrenerġiċi jistgħu jikkawżaw ipokalimja qawwija f’uħud mill-pazjenti, li kapaċi tikkawża effetti kardjovaskulari avversi. It-tnaqqis fil-potassju tas-serum normalment jgħaddi waħdu, u ma jeħtieġx xi supplimenti. F’pazjenti b’COPD gravi, l-ipossija u l-għoti ta’ kura oħra fl-istess ħin jistgħu jwasslu għal ipokalimja (ara sezzjoni 4.5), u li tagħmilhom aktar suxxettibbli għal arritmija kardijaka.

Ipergliċemija

Meta jittieħdu man-nifs dożi eċċessivi ta’ agonisti beta2-adrenerġiċi, dan jista’ jwassal biex jogħla l- glukosju tal-plażma. Malli tinbeda l-kura b’Hirobriz Breezhaler wieħed għandu josserva aktar mill- qrib il-glukosju tal-plażma f’pazjenti dijabetiċi.

Waqt studji kliniċi, it-tibdil notevoli klinikament fil-livell tal-glukosju fid-demm kien ġeneralment bejn 1% u 2% aktar frekwenti meta ngħata Hirobriz Breezhaler skont id-dożi rrakkomandati milli meta ngħata l-plaċebo. Hirobriz Breezhaler ma ġiex mistħarreġ f’pazjenti b’dijabete mellitus mhux ikkontrollata kif jixraq.

Eċċipjenti

Il-kapsuli fihom il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, b’insuffiċjenza għal-Lapp lactase jew b’malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Prodotti mediċinali simpatomimetiċi

L-għoti flimkien ma’ prodotti mediċinali simpatomimetiċi oħrajn (waħedhom jew inkella bħala parti minn terapija kkombinata) jista’ jżid fil-qawwa tar-reazzjonijiet avversi ta’ Hirobriz Breezhaler.

Hirobriz Breezhaler m’għandux jintuża flimkien ma’ agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn li jibqgħu attivi fit-tul jew ma’ prodotti mediċinali li fihom agonisti beta2-adrenerġiċi li jibqgħu attivi fit-tul.

Kura għall-ipokalimja

Meta mal-kura għall-ipokalimja jingħataw derivattivi ta’ methylxanthine, sterojdi, jew dijuretiċi li ma jħallux il-potassju joħroġ fl-awrina jista’ jwassal biex tiżdied il-qawwa tal-effett ipokalimiku tal- agonisti beta2-adrenerġiċi, għaldaqstant meħtieġa b’kawtela (ara sezzjoni 4.4).

Imblukkaturi beta-adrenerġiċi

L-imblukkaturi beta-adrenerġiċi u agonisti beta2-adrenerġiċi jistgħu jdgħajfu jew jantagonizzaw l- effett ta’ xulxin meta jingħataw flimkien. Għaldaqstant l-indacaterol m’għandux jingħata flimkien ma’ imblukkaturi beta-adrenerġiċi (inkluż qtar għall-għajnejn) sakemm m’hemmx raġunijiet konvinċenti għal dan. Meta jkun meħtieġ, għandha tingħata preferenza lill-imblukkaturi beta- adrenerġiċi kardjoselettivi, avolja dawn għandhom jingħataw b’kawtela.

Interazzjonijiet metaboliċi u oħrajn dipendenti fuq it-trasportaturi

L-inibizzjoni tal-kontributuri ewlenin fit-tneħħija tal-indacaterol, is-CYP3A4 u l-P-glikoproteina (P- gp) tgħolli sa darbtejn l-espożizzjoni sistemika tal-indacaterol. Iż-żiediet tal-espożizzjoni minħabba interazzjonijiet ma jqanqalx biża’ ta’ xi perikli skont l-esperjenza miksuba fejn tidħol is-sigurtà tal- kura mogħtija b’Hirobriz Breezhaler waqt studji kliniċi li damu għaddejjin sa sena u li matulhom ingħataw dożi sa darbtejn l-ogħla doża terapewtika rrakkomandata.

Ma dehrex li l-indacaterol jikkawża interazzjonijiet meta ngħata flimkien ma’ prodotti mediċinali. Investigazzjonijiet in vitro wrew li fuq livelli ta’ espożizzjoni sistemika miksuba waqt prattika klinika, l-indacaterol għandu ftit li xejn potenzjal li jikkawża interazzjonijiet metaboliċi ma’ prodotti mediċinali.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed disponibbli dwar l-użu tal-indacaterol waqt it-tqala. Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva waqt espożizzjonijiet relevanti klinikament (ara sessjoni 5.3). Bħal agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn, l-indacaterol jista’ jwaqqaf il-

ħlas minħabba li għandu effett rilassanti fuq il-muskolu lixx tal-utru. Hirobriz Breezhaler għandu jintuża biss waqt it-tqala kemm-il darba l-benefiċċji mistennija jisbqu r-riskji li jista’ jkun hemm.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk l-indacaterol/il-metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Dejta farmakokinetika/tossikoloġika fl-annimali uriet li kien hemm eliminazzjoni ta’ indacaterol/metaboliti fil-ħalib tas-sider (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju gћat-tarbija li qed titredda' mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b'Hirobriz Breezhaler, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

Kien osservat tnaqqis fir-rata ta’ tqala fil-firien. Madanakollu, huwa meqjus improbabbli li l- indacaterol se jaffettwa l-ħila riproduttiva jew il-fertilità fil-bnedmin wara li tkun ittieħdet man-nifs l- ogħla doża rrakkomandata (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Hirobriz Breezhaler m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni meta mogħtija skont id-dożi rrakkomandati kienu nażofarinġite (14.3%), infezzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju (14.2%), sogħla (8.2%), uġigħ ta’ ras (3.7%) u spażmi fil-muskoli (3.5%). Fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu ħfief jew moderati u kienu jkomplu jitnaqqsu meta tkompliet il-kura.

Meta mogħtija skont id-dożi rrakkomandati, il-profil tar-reazzjoni avversa ta’ Hirobriz Breezhaler f’pazjenti b’COPD juri effetti sistemiċi mhux sinifikanti klinikament tal-istimulazzjoni bil-beta2- adrenerġiċi. It-tibdiliet fir-ritmu medju tal-qalb kienu ta’ anqas minn taħbita waħda fil-minuta, u t- takikardija ma kenitx frekwenti u kienet irrappurtata bl-istess rata bħal fil-każ tal-kura bil-plaċebo. Ma nstabx li kien hemm titwil relevanti tal-QTcF meta mqabbel mal-plaċebo. Il-frekwenza ta’ intervalli

QTcF notevoli [jiġifieri >450 ms (fl-irġiel) u >470 ms (fin-nisa)] u ta’ rapporti ta’ ipokalimja kienu jixbhu lil dawk tal-plaċebo. Il-medja tal-akbar tibdiliet tal-glucose fid-demm kienu simili bejn Hirobriz Breezhaler u l-plaċebo.

Sommarju ttabulat tar-reazzjonijiet avversi

Il-programm ta’ żvilupp kliniku ta’ Fażi III ta’ Hirobriz Breezhaler kien jinvolvi pazjenti b’dijanjosi klinika ta’ COPD bejn moderata u gravi. 4,764 pazjent kienu esposti għall-indacaterol sa sena u ngħataw dożi sa darbtejn l-ogħla doża rrakkomandata. Minn dawn il-pazjenti, 2,611 ingħataw kura b’150 mikrogramma darba kuljum u 1,157 ingħataw kura bi 300 mikrogramma darba kuljum. Madwar 41% tal-pazjenti kellhom COPD gravi. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 64 sena, bi 48% tal-pazjenti li kellhom 65 sena jew aktar, u l-biċċa l-kbira (80%) kienu Kawkażjatiċi.

Ir-reazzjonijiet avversi f’Tabella 1 tniżżlu skont id-databażi dwar is-sigurtà għas-COPD fis-sistema tal-klassifika tal-organi ta’ MedDRA. F’kull sistema tal-klassifika tal-organi, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-frekwenza tagħhom, bl-aktar frekwenti jitniżżlu l-ewwel skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi

Kategorija tal-

 

frekwenza

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Nażofarinġite

Komuni ħafna

Infezzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju

Komuni ħafna

Sinużite

Komuni

Disturbi fis-sistema immuni

 

Sensittività eċċessiva1

Mhux komuni

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Dijabete mellitus u ipergliċemija

Komuni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Uġigħ ta’ ras

Komuni

Sturdament

Komuni

Paraesteżija

Mhux komuni

Disturbi fil-qalb

 

Mard iskaemiku tal-qalb

Komuni

Palpitazzjonijiet

Komuni

Fibrillazzjoni atrijali

Mhux komuni

Takikardija

Mhux komuni

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

Sogħla

Komuni

Uġigħ orofarinġeali li jinkludi irritazzjoni tal-griżmejn

Komuni

Rinorrea

Komuni

Spażmi paradossali fil-bronki

Mhux komuni

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Ħakk/raxx

Komuni

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

Spażmi fil-muskoli

Komuni

Uġigħ muskolu-skeletriku

Komuni

Mijalġija

Mhux komuni

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

Uġigħ fis-sider

Komuni

Edima periferali

Komuni

1 Waslu rapporti ta’ sensittività eċċessiva mill-esperjenza ta’ wara l-approvazzjoni tas-suq rigward l- użu ta’ Hirobriz Breezhaler. Dawn kienu rrappurtati b'mod volontarju minn popolazzjoni ta’ daqs li ma ġiex stabbilit b’mod ċert, u għalhekk mhuwiex dejjem possibbli li l-frekwenza tiġi stmata b’mod affidabbli jew li tiġi stabbilita relazzjoni kawżali rigward l-esponiment għall- prodott mediċinali. Għalhekk il-frekwenza ġiet ikkalkulata mill-esperjenza ta’ provi kliniċi.

Meta ngħataw 600 mikrogramma darbtejn kuljum, il-profil ta' sigurtà ta' Hirobriz Breezhaler kien kollox ma' kollox l-istess bħal dak ta' meta ngħataw id-dożi rrakkomandati. Reazzjoni avversa oħra kienet it-tregħid (komuni).

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Waqt studji kliniċi ta’ Fażi III, professjonisti mill-qasam tas-saħħa osservaw waqt il-viżti li bħala medja bejn 17-20% tal-pazjenti kellhom sogħla sporadika li normalment seħħet sa 15-il sekonda wara li ttieħdet il-mediċina man-nifs u normalment damet 5 sekondi (madwar 10 sekondi f’dawk li dak iż- żmien kienu jpejpu). Din kienet osservata b’aktar frekwenza fost pazjenti nisa milli fl-irġiel u f'pazjenti li dak iż-żmien kienu jpejpu milli f'dawk li kienu waqfu jpejpu. Is-sogħla li kien hemm wara li ttieħdet il-mediċina man-nifs ma wassletx biex xi pazjent ikollu jitwaqqaf mill-istudji li matulhom ingħataw id-dożi rrakkomandati (is-sogħla hija sintomu tas-COPD u 8.2% biss tal-pazjenti rrappurtaw li kellhom is-sogħla bħala episodju avvers). M’hemm xejn x’juri li s-sogħla li kellhom il-pazjenti wara li ħadu l-mediċina man-nifs hi marbuta ma’ spażmi fil-bronki, tħarrix tal-marda, deterjorazzjoni tal-marda jew ma’ nuqqas ta’ effikaċja.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

F’pazjenti b’COPD, dożi singoli 10 darbiet aktar mill-ogħla doża terapewtika rrakkomandata kienu assoċjati ma’ żieda moderata fir-ritmu tal-polz, fil-pressjoni sistolika tad-demm u fl-intervall QTc.

Doża eċċessiva ta' indacaterol tista’ twassal sabiex l-effetti tipiċi tal-istimulanti beta2-adrenerġiċi jkunu esaġerati, jiġifieri takikardija, tregħid, palpitazzjonijiet, uġigħ ta’ ras, dardir, rimettar, sturdament, arritmija ventrikulari, aċidożi metabolika, ipokalimja u ipergliċemija.

Għandha tingħata kura supportiva u sintomatika. F’każijiet gravi, il-pazjenti għandhom jiddaħħlu l- isptar. Jista’ jkun ikkunsidrat l-użu ta’ imblukkaturi beta kardjoselettivi, imma biss taħt is- superviżjoni ta’ tabib u b’kawtela kbira minħabba li l-użu ta’ imblukkaturi beta-adrenerġiċi jistgħu jwasslu għal spażmi fil-bronki.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini kontra mard ta’ ostruzzjoni tal-passaġġi tal-arja, agonisti selettivi beta-2-adrenoriċettur, Kodiċi ATC: R03AC18

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti farmakoloġiċi tal-agonisti beta2-adrenoriċetturi huma sa ċertu punt attribwiti lill- istimulazzjoni tal-adenyl cyclase intraċellulari, l-enżima li tikkatalizza l-bidla tal-adenosina trifosfat (ATP) f'adenosina monofosfat-3’, 5’ ċikliku (monofosfat ċikliku). Żieda fil-livelli tal-AMP ċikliku tikkawża rilassament tal-muskolu lixx tal-bronki. Studji in vitro wrew li l-indacaterol, agonist beta2- adrenerġiku li jibqa’ attiv fit-tul, għandu attività agonista għar-riċetturi-beta2 iżjed minn 24 darba aktar meta mqabbla mar-riċetturi-beta1 u attività agonista 20 darba aktar meta mqabbla mar-riċetturi- beta3.

Meta jittieħed man-nifs, l-indacaterol jaħdem lokalment fil-pulmun bħala bronkodilatatorju. L- indacaterol huwa agonist parzjali għar-riċettur beta2-adrenerġiku b’qawwa nanomolari. F’bronku uman iżolat, l-indacaterol jibda jaħdem malajr ħafna u dan l-effett idum għaddej fit-tul.

Minkejja li r-riċetturi-beta2 huma r-riċetturi adrenerġiċi predominanti fil-muskolu lixx tal-bronki u r- riċetturi-beta1 huma r-riċetturi predominanti fil-qalb tal-bniedem, hemm ukoll riċetturi beta2- adrenerġiċi fil-qalb tal-bniedem li jiffurmaw bejn 10 u 50% tar-riċetturi adrenerġiċi kollha. Il-funzjoni eżatta tar-riċetturi beta2-adrenerġiċi fil-qalb mhijiex magħrufa, imma l-preżenza tagħhom iżżid il- possibbiltà li anke agonisti beta2-adrenerġiċi mill-aktar selettivi jaf ikollhom effetti fuq il-qalb.

Effetti farmakodinamiċi

Hirobriz Breezhaler, mogħti darba kuljum f’dożi ta’ 150 u 300 mikrogramma għen sabiex b’mod konsistenti jkun hemm titjib sinifikanti klinikament fil-funzjoni tal-pulmun (kif imkejjel skont il- volum espiratorju furzat f’sekonda, l-FEV1) għal 24 siegħa fuq firxa ta’ studji kliniċi dwar il- farmakodinamiċità u l-effikaċja. Wara 5 minuti li l-mediċina ttieħdet man-nifs bdiet taħdem minnufih, b’żieda fl-FEV1 relattiv għal-linja bażi ta’ 110-160 ml, u dan meta mqabbel mal-effett ta’

200 mikrogramma salbutamol li huwa agonist-beta2 li jaħdem malajr, u statistikament jaħdem aktar malajr meta jitqabbel ma’ 50/500 mikrogramma salmeterol/fluticasone. It-titjib fil-medja tal-quċċata fl-FEV1 relattiv għal-linja bażi kienu ta’ 250-330 ml f’kundizzjoni stabbli.

L-effett bronkodilatatorju ma kienx jiddependi mill-ħin li fih ingħatat id-doża, filgħodu jew filgħaxija.

Intwera li Hirobriz Breezhaler inaqqas l-iperinflazzjoni tal-pulmun, li jwassal għal żieda fil-ħila fit- teħid tan-nifs matul l-eżerċizzju u waqt il-mistrieħ, meta mqabbla mal-plaċebo.

Effetti fuq l-elettrofiżjoloġija tal-qalb

Studju double-blind ikkontrollat bi plaċebo u b’(moxifloxacin) attiv li dam għaddej ġimagħtejn fost 404 voluntiera b’saħħithom wera li l-ogħla medja (intervalli ta’ kunfidenza ta’ 90%) tat-titwil tal- intervall QTcF (f’millisekondi) kienet ta’ 2.66 (0.55, 4.77) 2.98 (1.02, 4.93) u 3.34 (0.86. 5.82) wara li ngħataw bosta dożi ta’ 150 mikrogramma, 300 mikrogramma u 600 mikrogramma, rispettivament.

Għaldaqstant, dan juri li m’hemmx il-biża’ li jista’ jkun hemm proarritmija minħabba t-titwil tal- intervall QT meta jingħataw id-dożi terapewtiċi rrakkomandati jew meta tingħata doża dabtejn il- massimu rrakkomandat. Ma kien hemm xejn x’juri li kien hemm relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u d-delta QTc fil-firxa tad-dożi evalwati.

Kif deher fost 605 pazjenti b’COPD waqt studju double-blind ta’ Fażi III li dam 26 ġimgħa, ikkontrollat bi plaċebo, ma kienx hemm differenza relevanti klinikament fejn jidħol l-iżvilupp ta’ episodji arritmiċi kif osservati tul 24 siegħa, la fil-linja bażi u lanqas sa tliet darbiet aktar waqt is- 26 ġimgħa li matulhom ingħatat il-kura, bejn il-pazjenti mogħtija l-kura skont id-dożi rrakkomandati b’Hirobriz Breezhaler u dawk mogħtija l-plaċebo jew il-kura bit-tiotropium.

Effikaċja klinika u sigurtà

Il-programm ta’ żvilupp kliniku kien jinkludi wieħed ta’ 12-il ġimgħa, tnejn ta’ sitt xhur (li wieħed minnhom kien estiż sa sena sabiex jiżen is-sigurtà u t-tolleranza) u ieħor ta’ sena li kien jinkludi studji kkontrollati randomizzati f’pazjenti bi dijanjosi klinika ta’ COPD. Dawn l-istudji kienu jinkludu konsiderazzjoni tal-funzjoni tal-pulmun u ta’ effetti oħrajn marbuta mas-saħħa bħalma huma l-qtugħ ta’ nifs, it-tħarrix tal-marda u l-kwalità tal-ħajja relatata mas-saħħa.

Funzjoni tal-pulmun

Hirobriz Breezhaler, mogħti darba kuljum f’dożi ta’ 150 mikrogramma u 300 mikrogramma, wera titjib sinifikanti klinikament fil-funzjoni tal-pulmun. Fl-endpoint primarju tat-12-il ġimgħa (fl-aktar punt baxx tal-FEV1 tul 24 siegħa), id-doża ta’ 150 mikrogramma wasslet għal żieda ta’ 130-180 ml meta mqabbla mal-plaċebo (p<0.001) u għal żieda ta’ 60 ml meta mqabbla ma’ 50 mikrogramma salmeterol darbtejn kuljum (p<0.001). Id-doża ta’ 300 mikrogramm wasslet għal żieda ta’ 170-180 ml meta mqabbla mal-plaċebo (p<0.001) u għal żieda ta’ 100 ml meta mqabbla ma’ 12-il mikrogramma formoterol darbtejn kuljum (p<0.001). Iż-żewġ dożi wasslu għal żieda ta’ 40-50 ml waqt prova open- label li matulha ngħataw 18-il mikrogramma tiotropium darba kuljum (150 mikrogramma, p=0.004;

300 mikrogramma, p=0.01). L-effett bronkodilatatorju ta’ Hirobriz Breezhaler tul 24 siegħa nżamm sa mill-ewwel doża mogħtija matul is-sena ta’ kura u ma kienx hemm nuqqas ta’ effikaċja (takifilassi).

Benefiċċji sintomatiċi

Iż-żewġ dożi wrew titjib statistikament sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo, fejn jidħol is-serħan mis-sintomi relatati mal-qtugħ ta’ nifs u l-qagħda tas-saħħa (skont kif mistħarreġ minn Transitional Dyspnoea Index [TDI] u mis-St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ], rispettivament). Il- qawwa tar-rispons kienet ġeneralment aktar minn dik li dehret b’komparaturi attivi (Tabella 2). Barra minn hekk, pazjenti kkurati b’Hirobriz Breezhaler kellhom bżonn ta’ anqas trattament ta’ salvataġġ b’mod sinifikanti, kellhom aktar ġranet fejn ma kellhomx ħtieġa ta' trattament ta' salvataġġ meta mqabbel mal-plaċebo u kellhom titjib fil-perċentwali ta' ġranet fejn ma kellhomx sintomi matul il- ġurnata.

Analiżijiet miġburin flimkien dwar l-effikaċja tal-kura tul medda ta’ 6 xhur urew li r-rata ta’ tħarrix tas-COPD kienet sinifikament anqas statistikament mir-rata tal-plaċebo. Meta tqabblet il-kura mal- plaċebo il-proporzjon tar-rati kienet ta’ 0.68 (95% CI [0.47, 0.98], valur-p 0.036) u ta’ 0.74 (95% CI [0.56, 0.96]; valur-p 0.026) għal 150 mikrogramma u 300 mikrogramma, rispettivament.

Teżisti esperjenza limitata disponibbli dwar il-kura fost individwi ta’ dixxendenza Afrikana.

Tabella 2 Serħan mis-sintomi wara perjodu ta’ 6 xhur kura

Kura

Indacaterol

Indacaterol

Tiotropium

Salmeterol

Formoterol

Plaċebo

Doża

 

(f’mikrogrammi)

darba

darba

darba

darbtejn

darbtejn

 

 

kuljum

kuljum

kuljum

kuljum

kuljum

 

Perċentwali ta’

57 a

 

 

54 a

 

45 a

pazjenti li kellhom

62 b

71 b

57 b

 

 

47 b

MCID TDI

 

59 c

 

 

54 c

41 c

Perċentwali ta’

53 a

 

 

49 a

 

38 a

pazjenti li kellhom

58 b

53 b

47 b

 

 

46 b

MCID SGRQ

 

55 c

 

 

51 c

40 c

Tnaqqis fl-għadd

 

 

 

 

 

 

ta’ puffs fil-

1.3 a

 

 

1.2 a

 

0.3 a

ġurnata bħala

1.5 b

1.6 b

1.0 b

 

n/e

0.4 b

trattament ta’

 

 

 

 

 

 

salvataġġ vs. il-

 

 

 

 

 

 

linja bażi

 

 

 

 

 

 

Perċentwali ta’

60 a

 

 

55 a

 

42 a

ġranet mingħajr l-

 

 

 

użu ta’ trattament

57 b

58 b

46 b

 

n/e

42 b

ta’ salvataġġ

 

 

 

 

 

 

Tfassil tal-istudju b’a: 150 mikrogramma indacaterol, salmeterol u plaċebo; b: 150 u

300 mikrogramma indacaterol, tiotropium u plaċebo; c: 300 mikrogramma indacaterol, formoterol u plaċebo

MCID = differenza ftit li xejn importanti klinikament (bidla ta’ ≥punt fit-TDI, bidla ta’ ≥4 punti fl- SGRQ)

n/e= mhux evalwata wara sitt xhur

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Hirobriz Breezhaler f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika bil-marda pulmonari ostruttiva kronika (COPD) (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-indacaterol huwa molekulu kirali b’konfigurazzjoni-R.

L-informazzjoni farmakokinetika nġabret minn firxa ta' studji kliniċi fost voluntiera b'saħħithom u pazjenti bis-COPD.

Assorbiment

Il-ħin medju sabiex tintlaħaq il-quċċata tal-konċentrazzjonijiet tas-serum tal-indacaterol kienet ta’ madwar kwarta wara t-teħid man-nifs ta’ doża waħda jew dożi ripetuti. Malli żdiedet id-doża (minn 150 mikrogramma għal 600 mikrogramma) żdiedet l-espożizzjoni sistematika għall-indacaterol b’mod proporzjonali skont id-doża. Il-bijodisponibbiltà assoluta tal-indacaterol wara li ttieħdet id-doża man- nifs kienet ta' bejn wieħed u ieħor bejn 43% u 45%. L-espożizzjoni sistemika hija riżultat tar-rabta bejn l-assorbiment pulmunarju u dak gastrointestinali; madwar 75% tal-esponiment sistemiku kien minn assorbiment pulmonari u madwar 25% kien minn assorbiment gastrointestinali.

Il-konċentrazzjonijiet tas-serum tal-indacaterol żdiedu wara li ngħatat ta’ doża waħda kuljum ripetutament. Intlaħqet kundizzjoni stabbli bejn it-12 u l-14-il ġurnata. Il-proporzjon medju tal- akkumulazzjoni tal-indacaterol, jiġifieri l-AUC wara intervall fl-għoti tad-doża ta’ 24 siegħa fl-14- il ġurnata meta mqabbel mal-ewwel ġurnata, kien ta’ bejn 2.9 u 3.5 għal dożi ta’ bejn

150 mikrogramma u ta’ 600 mikrogramma meħudin man-nifs darba kuljum.

Distribuzzjoni

Wara infużjoni fil-vini l-volum tad-distribuzzjoni tal-indacaterol matul il-fażi ta’ eliminazzjoni terminali kien ta’ 2557 litru li juri distribuzzjoni estensiva. Il-perċentwali tas-serum uman u tat- twaħħil mal-proteini tal-plasma tad-demm in vitro kien ta’ 94.1-95.3% u ta’ 95.1-96.2%, rispettivament.

Bijotrasformazzjoni

Wara li ttieħdet doża orali ta’ indacaterol radjuttikkettjat waqt studju dwar l-ADME (assorbiment, distribuzzjoni, metaboliżmu u eliminazzjoni) fost il-bnedmin, il-komponent ewlieni tas-serum kien l- indacaterol mhux mibdul, li kien jammonta għal madwar terz tal-AUC tal-mediċina sħiħa fuq medda ta’ 24 siegħa. L-iktar metabolit prominenti fis-serum kien derivattiv idrosillat. Metaboliti prominenti oħrajn kienu l-O-glukuronidi fenoliċi tal-indacaterol u l-indacaterol idrosillat. Metaboliti oħrajn identifikati kienu d-diastereomer tad-derivattiv idrosillat, l-N-glukuronid tal-indacaterol, u l-prodotti C- u N-dealkilati.

Investigazzjonijiet in vitro wrew li l-UGT1A1 huwa l-uniku iżoform UGT li mmetabolizza l- indacaterol mal-O-glukuronid fenoliku. Il-metaboliti ossidattivi nstabu f’inkubazzjonijiet b’CYP1A1, CYP2D6, u CYP3A4 rrikombinanti. Ġie konkluż li CYP3A4 huwa l-iżoenzima predominanti responsabbli għall-idrosillazzjoni tal-indacaterol. Investigazzjonijiet in vitro komplew juru li l- indacaterol huwa substrat b’affinità baxxa għall-pompa ta’ effluss P-gp.

Eliminazzjoni

Waqt studji kliniċi li kienu jinvolvu l-ġbir tal-urina, l-ammont ta’ indacaterol mgħoddi mhux mibdul mal-awrina kien ġeneralment anqas minn 2% tad-doża. Il-medja tat-tneħħija tal-indacaterol mill- kliewi kienet ta' bejn 0.46 u ta’ 1.20 litri/siegħa. Meta mqabbel mat-tneħħija tas-serum tal-indacaterol ta’ 23.3 litri/siegħa, jidher ċar li l-proċess tat-tneħħija mill-kliewi għandu sehem żgħir (ta’ bejn 2 u

5% tat-tneħħija sistemika) fl-eliminazzjoni tal-indacaterol disponibbli sistemikament.

Studju dwar l-ADME fost il-bnedmin li matulu l-indacaterol ingħata mill-ħalq, wera li l-mediċina titneħħa aktar mal-ippurgar milli tgħaddi mal-awrina. L-indacaterol għadda mal-ippurgar tal-bniedem primarjament bħala sustanza ewlenija mhux mibdula (54% tad-doża) u bħala metaboliti tal- indacaterol idrosillat, għalkemm b’anqas qawwa (23% tad-doża). Il-bilanċ tal-massa kien sħiħ b’≥90% tad-doża mgħoddija fl-ekskreta.

Il-konċentrazzjonijiet tas-serum tal-indacaterol battew f'fażijiet differenti b’medja tal-half-life terminali ta' bejn 45.5 u 126 siegħa. Il-half-life effettiva, ikkalkulata skont kemm inġabar indacaterol wara li ngħataw dożi ripeturi varjat bejn 40 u 52 siegħa li hu konsistenti mar-relazzjoni osservata bejn il-ħin u l-istabbiltà tal-kundizzjoni ta’ madwar it-12 u l-14-il ġurnata.

Popolazzjonijiet speċjali

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni wriet li l-età (adulti sa 88 sena), is-sess, il-piż (32-168 kg) jew ir-razza m’għandhomx effett relevanti klinikament fuq il-farmakokinetiċi tal-indacaterol. Ma wrietx li jista' jkunn hemm differenzi bejn sottogruppi etniċi f’din il-popolazzjoni.

Pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-fwied ma wrew l-ebda tibdil relevanti fis-Cmax jew fl- AUC tal-indacaterol, u lanqas ma kien hemm differenza fil-proċess ta’ twaħħil mal-proteini tad-demm bejn suġġetti b’diffikultà epatika bejn ħafifa u moderata u suġġetti oħrajn b’saħħithom. Ma sarux studji f’suġġetti b’indeboliment gravi tal-fwied.

Minħabba li ftit li xejn tal-mediċina totali fil-ġisem titneħħa mal-awrina, ma sarx studju f’suġġetti b’indeboliment tal-kliewi.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fost l-effetti fuq is-sistema kardjovaskulari fil-klieb attribwiti lill-proprjetajiet tal-beta2-agonisti tal- indacaterol kien hemm it-takikardija, l-arritmija u feriti mijokardijaċi. Fil-rodenti dehret irritazzjoni

ħafifa fil-kavità nażali u fil-larinġi. Dawn is-sejbiet kollha seħħu waqt espożizzjonijiet li kienu jiżbqu biżżejjed lil dawk imbassra għall-bnedmin.

Minkejja li l-indacaterol ma affettwax il-ħila riproduttiva waqt studju dwar il-fertilità fost il-firien, kien osservat tnaqqis fl-għadd ta’ frieħ F1 tqal waqt studju magħmul tul l-iżvilupp tal-firien u wara u li ngħataw doża 14-il darba aktar minn dik mogħtija lill-bnedmin ikkurati b’Hirobriz Breezhaler. L- indacaterol ma kienx tossiku għall-embrijuni jew teratoġeniku għall-firien jew il-fniek.

Studji ġenotossiċi ma wrew l-ebda potenzjal ta’ mutaġeniċità jew klastoġeniċità. Saret evalwazzjoni tal-karċinoġeniċità waqt studju fuq il-firien li dam għaddej sentejn u waqt studju transġeniku fuq il- ġrieden li dam għaddej sitt xhur. Iż-żieda fl-inċidenza tal-leiomyoma beninn tal-ovarji u iperplasja fokali tal-muskoli lixxi tal-ovarji fil-firien kienet konsistenti ma’ sejbiet simili rrappurtati għal agonisti beta2-adrenerġiċi oħrajn. Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ karċinoġeniċità fil-ġrieden. L- espożizzjonijiet sistemiċi (AUC) fil-firien u l-ġrieden fuq livelli ta’ effett avvers mhux osservat f’dawn l-istudji kienu mill-inqas 7 u 49 darba aktar, rispettivament, milli fil-bnedmin ikkurati b’Hirobriz Breezhaler b’doża ta’ 300 mikrogramma darba kuljum.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Kontenut tal-kapsula

Lactose monohydrate

Qoxra tal-kapsula

Gelatin

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-folja sabiex jitħarsu mill-umdità u għandhom jinħarġu eżatt qabel ma jintużaw.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Hirobriz Breezhaler huwa apparat li minnu tinġibed doża waħda tal-mediċina man-nifs. Il-qafas tal- inhaler u t-tapp huma magħmulin minn akrilonitril butadiene stirene, il-buttuni fejn tagħfas huma magħmulin minn metil metakrillat akrilonitril butadiene stirene. Il-labar u l-molol huma magħmulin mill-istainless steel.

Folji PA/Alu/PVC - Alu, li fihom 10 kapsuli iebsa.

Kartuna li fiha 10 kapsuli u inhaler wieħed Hirobriz Breezhaler.

Kartuna li fiha 30 kapsula u inhaler wieħed Hirobriz Breezhaler.

Pakkett b’ħafna li jinkludi żewġ pakketti (kull wieħed fih 30 kapsula u inhaler wieħed). Pakkett b’ħafna li jinkludi tliet pakketti (kull wieħed fih 30 kapsula u inhaler wieħed). Pakkett b’ħafna li jinkludi tletin pakkett (kull wieħed fih 10 kapsuli u inhaler wieħed).

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull inhaler għandu jintrema wara 30 ġurnata minn meta tkun bdejt tużah.

Tagħrif dwar kif għandek iżżommu u tużah

Aqla’ t-tapp.

Iftaħ l-inhaler:

Żomm sew il-qiegħ tal-inhaler u mejjel il-bokkin.

B’hekk jinfetaħ l-inhaler.

Ħejji l-kapsula:

Eżattament qabel ma tużaha, b’idejk xotti, oħroġ kapsula waħda minn ġol-folja.

Daħħal il-kapsula:

Qiegħed il-kapsula fit-toqba tal-kapsula.

Qatt m’għandek tpoġġi l-kapsula direttament

ġol-bokkin.

Agħlaq l-inhaler:

Agħlaq l-inhaler sakemm tisimgħu jfaqqa’.

Taqqab il-kapsula:

Żomm l-inhaler wieqaf bil-bokkin iħares ’il fuq.

Taqqab il-kapsula billi tagħfas bis-saħħa ż- żewġ naħat tal-buttuni fl-istess ħin.

Agħmel dan darba biss.

Waqt li qed tittaqqab il-kapsula, għandek tismagħha tfaqqa’.

Erħi għal kollox il-buttuni tal-ġenb.

Ħu nifs ’il barra minn ħalqek:

Qabel tqiegħed il-bokkin f’ħalqek, ħu nifs qawwi ’l barra minn ħalqek.

Tonfoħx fil-bokkin.

Iġbed il-mediċina man-nifs

Sabiex tiġbed sew il-mediċina għal ġol-passaġġi tal-arja:

Żomm l-inhaler kif qed jidher fl-istampa. Il- buttuni tal-ġenb għandhom iħarsu lejn ix- xellug u l-lemin. Tagħfasx il-buttuni tal-

ġenb.

Qiegħed il-bokkin f’ħalqek u ross xofftejk sew madwaru.

Ħu nifs malajr ’il ġewwa imma b’saħħtu u fil- fond kemm jista' jkun.

Attenzjoni:

Inti u tiġbed in-nifs mill-inhaler, il-kapsula tibda tagħqad fit-toqba u għandek tisma’ ħoss ta’ tidwir mgħaġġel. Għandek ittiegħem togħma ħelwa hekk kif il-mediċina tgħaddi għal ġol-pulmuni tiegħek.

Tagħrif ieħor

Xi kultant, biċċiet żgħar ħafna tal-kapsula jistgħu jgħaddu mill-ilqugħ li hemm fl-inhaler u jidħlu f’ħalqek. Jekk jiġri dan, jista' jkun li tħoss dawn il-biċċiet fuq ilsienek. Mhuwiex perikoluż jekk dawn il-biċċiet jinbelgħu jew jgħaddu man-nifs. Il-probabbiltajiet li l-kapsula titfarrak jiżdiedu jekk il-kapsula tittaqqab bi żball għal aktar minn darba (stadju 6).

Jekk ma tismax ħoss ta’ tidwir mgħaġġel:

Jista’ jkun li l-kapsula tkun weħlet fit-toqba tal- kapsula. Jekk jiġri dan:

Iftaħ l-inhaler u aqla' l-kapsula bilmod billi ttekktek mal-qiegħ tal-inhaler. Tagħfasx il- buttuni tal-ġenb.

Erġa’ ħu l-mediċina man-nifs billi tirrepeti stadji 8 u 9.

Żomm in-nifs:

Wara li tkun ġbidt il-mediċina:

Żomm in-nifs għal mill-inqas 5-10 sekondi jew sakemm jirnexxilek tissaporti filwaqt li toħroġ l-inhaler minn ħalqek.

Wara ħu nifs ’il barra.

Iftaħ l-inhaler biex tara jekk fadalx xi trab fil- kapsula.

Jekk fadal it-trab fil-kapsula:

Agħlaq l-inhaler.

Irrepeti l-istadji 8, 9, 10 u 11.

Ħafna min-nies ikunu kapaċi jbattlu l-kapsula mal-ewwel nifs jew it-tieni.

Tagħrif ieħor

Xi wħud jistgħu kultant jisogħlu eżatt wara li jkunu ġibdu l-mediċina. Jekk jiġrilek hekk, tinkwetax. Ġaladarba l-kapsula tkun tbattlet, ifisser li tkun ħadt biżżejjed mill-mediċina tiegħek.

Wara li tkun spiċċajt tieħu l-mediċina tiegħek:

Erġa’ iftaħ il-bokkin, u oħroġ il-kapsula mbattla billi taqlagħha mit-toqba tal- kapsula. Itfa’ l-kapsula mbattla fil-landa tal-iskart.

Agħlaq l-inhaler u qiegħed it-tapp f’postu.

Taħżinx il-kapsuli fl-inhaler Hirobriz Breezhaler.

Immarka dejjem l-iskeda tad-dożi:

Fuq ġewwa tal-pakkett għandek issib skeda tad- dożi. Agħmel salib fil-kaxxa tal-lum jekk dan jgħinek tiftakar meta jmissek tieħu d-doża li jmiss.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/594/006-010

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 30 Novembru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 2 Diċembru 2014

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati