Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hizentra (human normal immunoglobulin (SCIg)) – Fuljett ta’ tagħrif - J06BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHizentra
Kodiċi ATCJ06BA01
Sustanzahuman normal immunoglobulin (SCIg)
ManifatturCSL Behring GmbH

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Hizentra 200 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni li tingħata taħt il-ġilda

Immunoglobulina normali umana (SCIg = Subcutaneous Immunoglobulin)

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lil professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Hizentra u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tuża Hizentra

3.Kif għandek tuża Hizentra

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Hizentra

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Hizentra u għalxiex jintuża

X’inhu Hizentra

Hizentra jappartjeni fil-kategorija ta’ mediċini li jissejħu immunoglobulini umani normali. L-immunoglobulini huma wkoll magħrufa bħala antikorpi u huma proteini fid-demm li jgħinu lill- ġismek jiġġieled kontra l-infezzjonijiet.

Kif jaħdem Hizentra

Hizentra fih immunoglobulini li ġew ippreparati mid-demm ta’ persuni b’saħħithom. Il-mediċina taħdem eżattament bl-istess mod bħall-immunoglobulini li huma preżenti b’mod naturali fid-demm tiegħek.

Għalxiex jintuża Hizentra

Hizentra jintuża biex iżid livelli baxxi b’mod mhux normali ta’ immunoglobulina fid-demm tiegħek għal livelli normali (terapija ta’ sostituzzjoni). Il-mediċina tintuża f’adulti u tfal (0-18-il sena) fis- sitwazzjonijiet li ġejjin:

1.Trattament ta’ pazjenti li jitwieldu b’nuqqas ta’ ħila li jipproduċu immunoglobulini jew li ma jkunux kapaċi jipproduċu immunoglobulini (immunodefiċjenzi primarji). Dan jinkludi kundizzjonijiet bħal:

livelli baxxi ta’ immunoglobulini (ipogammaglobulinemija) jew nuqqas ta’ immunoglobulini (agammaglobulinemija) fid-demm

kombinazzjoni ta’ livelli baxxi ta’ immunoglobulini, infezzjonijiet ta’ spiss u inkapaċità li tipproduċi ammonti adegwati ta’ antikorpi wara tilqim

(immunodefiċjenza varjabbli komuni)

kombinazzjoni ta’ livell baxx jew nuqqas ta’ immunoglobulini u nuqqas ta’ ċelluli immuni jew ċelluli immuni mhux funzjonali (immunodefiċjenza kkombinata severa)

nuqqas ta’ ċertu immunoglobulina fis-sottoklassi G li tikkawża infezzjonijiet rikorrenti.

2.Trattament ta’ livelli baxxi ta’ immunoglobulina u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika (chronic lymphocytic leukaemia - CLL), ċertu tip ta’ kanċer tad- demm, fejn antibijotiċi profilattiċi jkunu fallew jew huma kontraindikati.

3.Trattament ta’ livelli baxxi ta’ immunoglobulina u infezzjonijiet batteriċi rikorrenti f’pazjenti b’majeloma multipla (MM), tip ieħor ta’ kanċer tad-demm.

4.Trattament ta’ livelli baxxi ta’ immunoglobulina f’pazjenti bi trapjant ta’ ċelluli steminali ematopojetiċi pre u post alloġeniċi (haematopoietic stem cell transplantation- HSCT).

2. X’għandek tkun taf qabel ma tuża Hizentra

M’GĦANDEKX tinjetta Hizentra

jekk inti allerġiku għal immunoglobulini umani jew għal polysorbate 80 jew L-proline.

Għarraf lit-tabib jew lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek qabel il-kura jekk kellek xi esperjenza ta’ intolleranza għal wieħed minn dawn il-komponenti fil-passat.

jekk tbati b’iperprolinemija (disturb ġenetiku li jikkawża livelli għolja ta’ amino acid proline fid-demm).

ġo vina jew arterja tad-demm.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek jew lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa qabel ma tuża Hizentra.

Tista’ tkun allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal immunoglobulini mingħajr ma tkun taf. Madankollu, reazzjonijiet allerġiċi reali huma rari. Jistgħu jseħħu wkoll anki jekk fil-passat tkun irċivejt immunoglobulini umani u kont ittollerajthom tajjeb. Jistgħu jseħħu partikularment jekk ma jkollokx biżżejjed immunoglobulini tat-tip A (IgA) fid-demm tiegħek (defiċjenza ta’ IgA).

Għarraf lit-tabib tiegħek jew il-professjonist tal-kura tas-saħħa tiegħek qabel il-kura jekk ikollok

nuqqas ta’ immunoglobulina ta’ tip A (IgA). Hizentra fih ammonti residwali ta’ IgA li jistgħu jikkaġunaw reazzjoni allerġika.

F’dawn il-każijiet rari, reazzjonijiet allerġiċi bħal tnaqqis għall-għarrieda fil-pressjoni tad-demm jew xokk jistgħu jseħħu (ara wkoll sezzjoni 4 “Effetti sekondarji possibbli”.

Jekk tinnota sinjali bħal dawn matul l-infużjoni ta’ Hizentra, jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek immedjatament. Hu jew hi se jiddeċiedu jekk ibaxxux ir-rata tal-infużjoni, jew jekk iwaqqfux l-infużjoni kompletament.

Għid lit-tabib tiegħek jekk fil-passat kont tbati b’mard tal-qalb jew tal-kanali tad-demm jew emboli tad-demm, jekk għandek demm dens, jew kont immobbli għal xi żmien. Dawn l-affarijiet jistgħu jżidu r-riskju tiegħek li jkollok embolu tad-demm wara li tuża Hizentra. Għid ukoll lit-tabib tiegħek liema mediċini qed tuża, peress li xi mediċini, bħal dawk li fihom l-ormon estroġenu (per eżempju, pilloli kontraċettivi), jistgħu jżidu r-riskju tiegħek li tiżviluppa embolu tad-demm. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok sinjali u sintomi bħal qtugħ ta’ nifs, uġigħ fis-sider, uġigħ u nefħa ta’ riġel/driegħ, dgħufija jew tnemnim fuq naħa waħda tal-ġisem wara li tirċievi Hizentra.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk ikollok is-sinjali u s-sintomi li ġejjin: uġigħ ta’ ras qawwi, ebusija fl-għonq, ħedla ta’ ngħas, deni, fotofobija, dardir, u rimettar wara li tirċievi Hizentra. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk hemmx bżonn ta’ aktar testijiet u jekk Hizentra għandux jitkompla.

Il-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek ser jevita kumplikazzjonijiet potenzjali billi jiżgura:

li inti m’intix sensittiv għal immunoglobulina normali tal-bniedem.

Il-mediċina trid tingħata b’infużjoni bil-mod għall-ewwel. Ir-rata rakkomandata ta’ infużjoni li qed tingħata f’sezzjoni 3, “Kif għandek Tuża Hezentra” għandha tiġi segwita mill-qrib.

li tiġi monitorat/a bir-reqqa għal xi sintomi matul il-perijodu tal-infużjoni, speċjalment jekk:

• qed tirċievi immunoglobulina normali umana għall-ewwel darba

qlibt minn mediċina differenti

kien hemm intervall twil (aktar minn tmien ġimgħat) mill-aħħar infużjoni.

F’dawn il-każijiet, huwa rakkomandat li inti tiġi mmonitorat/a matul l-ewwel infużjoni u għal madwar siegħa wara dan. Jekk il-punti msemmija hawn fuq ma japplikawx għalik huwa rakkomandat li inti tiġi sorveljat/a għal tal-anqas 20 minuta wara l-għotja.

Mediċini oħra u Hizentra

Għid lit-tabib tiegħek jew lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa jekk qiegħed tieħu, użajt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra.

M’għandekx tħallat mediċini oħrajn ma’ Hizentra.

Għid lit-tabib li ser jagħtik it-tilqima dwar il-kura tiegħek b’Hizentra qabel ma tingħata t- tilqima.

Hizentra jista’ jdgħajjef l-effett ta’ xi tilqim ta’ virus ħajjin bħal ħosba, rubella, gattone, u ġidri r-riħ. Għalhekk wara li tirċievi din il-mediċina għandu mnejn ikollok tistenna sa 3 xhur qabel ma tirċievi vaċċin ħaj li ġie attenwat. Fil-każ tat-tilqim kontra l-ħosba, dan in-nuqqas ta’ effikaċja jista’ jippersisti sa sena.

Tqala, treddigħ u fertilità

Għarraf lit-tabib tiegħek jew lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa jekk inti tqila, qed tippjana li tinqabad tqila jew qed tredda’. It-tabib tiegħek ser jiddeċiedi jekk inti tistax tirċievi

Hizentra matul it-tqala jew waqt li tkun qed tredda’.

Ma sarux studji kliniċi b’Hizentra f’nisa waqt it-tqala. Madanakollu, mediċini li jkun fihom l-immunoglobulini ntużaw għal numru ta’ snin fuq nisa tqal jew f’nisa li jreddgħu, u ma ġew osservati ebda effetti li jistgħu jikkaġunaw ħsara matul il-perijodu tat-tqala jew fuq it-tarbija.

Jekk qed tredda’ u qed tirċievi Hizentra, l-immunoglobulini tal-mediċina jistgħu jinstabu wkoll fil- ħalib tas-sider. Għalhekk it-tarbija tiegħek tista’ tiġi protetta minn ċertu infezzjonijiet.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

L-ebda effetti ta’ Hizentram’huma mistennija fuq il-ħila biex issuq u tuża l-magni.

Hizentra fih proline

M’għandekx tieħdu jekk tbati minn iperprolinemija (ara wkoll sezzjoni 2 “X’għandek tkun taf qabel ma tuża Hizentra”). Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek qabel il-kura.

Tagħrif importanti ieħor dwar Hizentra

Testijiet tad-Demm

Wara li tirċievi Hizentra r-riżultati ta’ ċertu testijiet tad-demm (testijiet seroloġiċi) jistgħu jiġu ħżiena għal ċertu żmien.

Għarraf lit-tabib tiegħek dwar it-trattament tiegħek b’Hizentra qabel kull test tad-demm.

Informazzjoni dwar il-materjal li jikkostitwixxi Hizentra

Hizentra hu magħmul minn plażma tad-demm uman (din hi l-parti likwida tad-demm). Meta l- mediċini jkunu magħmulin minn demm jew plażma umana, jittieħdu ċerti miżuri biex jiġi evitat li jgħaddu xi infezzjonijiet lil pazjenti. Dawn jinkludu:

l-għażla bir-reqqa ta’ donaturi tad-demm u tal-plażma, biex ikun żgurat li dawk li qegħdin f’riskju li jkollhom infezzjonijiet ikunu esklużi, u

l-ittestjar ta’ kull għotja u taħlita ta’ plażma minn donaturi differenti għal sinjali ta’

virus/infezzjonijiet.

Il-manifatturi ta’ dawn il-mediċini jinkludu wkoll miżuri fl-ipproċessar tad-demm jew tal-plażma, li jistgħu jeqirdu jew ineħħu l-viruses. Minkejja dawn il-miżuri, meta l-mediċini ppreparati minn demm jew plażma uman jingħataw, il-possibbiltà li tgħaddi xi infezzjoni ma tistax tiġi eskluża għal kollox. Dan japplika wkoll għal kwalunkwe viruses mhux magħrufa jew ġodda, u għal tipi oħrajn ta’ infezzjonijiet.

Il-miżuri li jittieħdu huma kkunsidrati li huma effettivi għal viruses inveloppati bħall-virus tal-immunodefiċjenza umana (HIV, il-virus tal-AIDS), il-virus tal-epatite B u l-virus tal-epatite Ċ (infjammazzjoni tal-fwied) u għall-viruses mhux inveloppati tal-virus tal-epatite A u l-parvovirus B19.

Hu rrakkomandat bil-qawwa li kull darba li tirċievi doża ta’ Hizentra, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġu rreġistrati fid-djarju sabiex jinżamm rekord tal-lotts li jintużaw (ara sezzjoni 3 Kif għandek tuża Hizentra”).

3.Kif għandek tuża Hizentra

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat- tabib tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Dożaġġ

It-tabib tiegħek ser jikkalkula d-doża tajba għalik u ser iqis il-piż tiegħek u r-rispons għall-kura.

It-tabib tiegħek ser jiddetermina jekk inti teħtieġx doża inizjali (għal adulti u tfal) ta’ mill-anqas 1 sa 2.5 ml/kg tal-piż tal-ġisem, imqassma fuq diversi ġranet. Wara din, jistgħu jingħataw dożi ta’ manteniment f’intervalli ripetuti, minn kuljum sa darba kull ġimagħtejn, sabiex tintlaħaq doża kumulattiva ta’ bejn madwar 2 sa 4 ml/kg tal- piż tal-ġisem. Il-professjonist fil-qasam tal-kura tas- saħħa tiegħek jista’ jibdel id-doża skont ir-rispons tiegħek għat-trattament.

Tbiddilx id-doża jew l-intervall ta’ dożaġġ mingħajr ma tikkonsulta t-tabib tiegħek. Jekk taħseb li għandek tirċievi Hizentra aktar jew anqas ta’ spiss, jekk jogħġbok kellem lit-tabib tiegħek.

Jekk taħseb li qbiżt doża, kellem lit-tabib tiegħek malajr kemm jista’ jkun.

Metodu u mod ta’ kif għandu jingħata

F’każ ta’ kura d-dar, din ser tinbeda minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa b’esperjenza fil- kura ta’ immunodefiċjenza u fit-tmexxija ta’ pazjenti għal kura fid-dar.

Ser tingħata stħarriġ dwar:

teknika ta’ infużjoni asettika

żamma ta’ djarju għal kura, u

miżuri li jridu jittieħdu f’każ ta’ effetti sekondarji severi.

Sit(i) tal-injezzjoni

Hizentra għandu jingħata taħt il-ġilda biss.

Tista’ tinjetta Hizentra f’siti bħaż-żaqq, il-koxxa, in-naħa ta’ fuq tad-driegħ, u l-ġenb laterali. Jekk jingħataw dożi kbar (>30 ml), ipprova amministrahom f’aktar minn sit wieħed.

Tista’ tuża għadd mingħajr limitu ta’ siti fl-istess ħin. Is-siti tal-injezzjoni għandhom ikunu mill- inqas 5 ċm ’il bogħod minn xulxin.

Rata tal-infużjoni

Ir-rata inizjali tal-infużjoni rakkomandata hi sa 15 ml/siegħa/sit. Jekk tkun ittollerata tajjeb, ir-rata tal- infużjoni tista’ tiżdied gradwalment sa 25 ml/siegħa/sit.

Istruzzjonijiet oħrajn għall-użu

Hizentra huwa soluzzjoni lesta biex tintuża (ara sezzjoni 5, “Kif għandek taħżen Hizentra” u sezzjoni 6, “Id-dehra ta’ Hizentra u l-kontenut tal-pakkett”).

M’għandekx tuża soluzzjonijiet li huma mċajpra jew bi frak fihom.

M’għandekx tuża soluzzjonijiet li jkunu ġew iffriżati.

Agħti soluzzjoni li qegħda fit-temperatura ambjentali jew tal-ġisem.

Darba li l-kunjett tal-injezzjoni jkun infetaħ, uża s-soluzzjoni minnufih.

Irreġistra t-tagħrif li ġej fid-djarju tal-kura tiegħek:

id-data meta ngħata

in-numru tal-lott tal-mediċina, u

il-volum injettat, ir-rata tal-influss, in-numru u l-lok tas-siti tal-injezzjoni.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, jekk jogħġbok staqsi lit-tabib jew il-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa.

Jekk tuża Hizentra aktar milli suppost

Jekk taħseb li ħadt aktar Hizentra milli suppost, kellem it-tabib tiegħek mill-aktar fis.

Jekk tinsa tuża Hizentra

Jekk taħseb li nsejt tieħu doża, kellem lit-tabib tiegħek kemm jista’ jkun malajr.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Inti tista’ tkun allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal immunoglobulini u reazzjonijiet allerġiċi bħal tnaqqis għal għarrieda fil-pressjoni tad-demm jew xokk jistgħu jseħħu (eż. tista’ tħossok stordut, jaqbdek il-mejt, iħossok ħażin meta tqum bilwieqfa, tħoss il- ksieħ f’idejk u f’saqajk, tħoss li t-taħbit ta’ qalbek ma jkunx normali jew ikollok uġigħ fis-sider,

jew ikollok vista mċajpra).

Jekk tinnota sinjali bħal dawn matul l-infużjoni ta’ Hizentra, għid lit-tabib tiegħek immedjatament.

Jekk jogħġbok ara wkoll sezzjoni 2 ta’ dan il-fuljett dwar ir-riskju ta’ reazzjonijiet allerġiċi.

Int tista’ tnaqqas jew anki tevita l-effetti sekondarji possibbli jekk l-infużjoni ta’ Hizentra tingħata bil-mod.

L-effetti sekondarji li ġejjin huma komuni ħafna (jaffettwaw aktar minn infużjoni 1 f’kull 10)

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

L-effetti sekondarji li ġejjin huma komuni (jaffettwaw minn 1 sa 10 infużjonijiet f’kull100):

Uġigħ ta’ ras

L-effetti sekondarji li ġejjin huma mhux komuni (jaffettwaw minn 1 sa 10 infużjonijiet f’kull 1,000):

Rimettar

Ħakk (prurite)

Għeja kbira

Uġigħ

L-effetti kollaterali li ġejjin huma rari (jaffettwaw minn 1 sa 10 infużjonijiet f’kull 10,000):

Sintomi ta’ riħ komuni

Sensittività eċċessiva

Sturdament

Emigranja

Irrekwitezza

Ħedla (ngħas)

Qalb tħabbat mgħaġġel

Tbenġil (ematoma u kontużjoni)

Fwawar

Sogħla

Skumdità fiż-żaqq, distensjoni, uġigħ fuq in-naħa ta’ fuq jew t’isfel taż-żaqq

Dijarea

Tħossok ma tiflaħx (dardir)

Reazzjonijiet tal-ġilda bħal irritazzjoni, ħmura, raxx jew nfafet

Uġigħ fil-ġogi (artralġja)

Dgħjufija muskolari, spażmi, uġigħ fil-muskoli (majalġja)

Uġigħ fl-għonq,fid-dahar, fis-sider, fid-driegħ u/jew fir-riġlejn

Uġigħ marbut mal-muskolatura u l-għadam (uġigħ muskoloskeletriku)

Demm fl-awrina (ematurja)

Sirdat, tħossok kiesaħ, temperatura tal-ġisem baxxa (ipotermija)

Sintomi bħal tal-influwenza

Tħossok mhux f’siktek

Deni

Riżultati tat-testijiet tad-demm jissuġerixxu indeboliment tal-fwied u l-kliewi

Pressjoni tad-demm għolja

Telf fil-piż

F’każijiet iżolati reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva severa (anafilattiċi) tas-sistema immuni, sindrome ta’ meninġite asettika [AMS (mhux infettiva, temporanja u riversibbli infjammazzjoni tal- membrani protettivi madwar il-moħħ u s-sinsla tad-dahar)], rogħda (tertir), sensazzjoni ta’ ħruq, tromboemboliżmu (formazzjoni ta’ emboli tad-demm, li jistgħu jinġarru fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm u li jistgħu jwasslu għal imblukkar ta’ kanal tad-demm) u ulċera fil-post tal-infużjoni kienu osservati waqt kura b’Hizentra.

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk ikollok xi wieħed mis-sinjali jew sintomi li ġejjin waqt jew wara infużjoni ta’ Hizentra:

Uġigħ u/jew nefħa ta’ driegħ jew riġel bi sħana fiż-żona affettwata, bidla fil-kulur ta’ driegħ jew riġel, qtugħ ta’ nifs inspjegabbli, uġigħ jew skumdità fis-sider li jiggrava b’nifs fil- fond, polz mgħaġġel mhux spjegat, tnemnim jew dgħufija fuq naħa waħda tal-ġisem, konfużjoni f’daqqa, jew problemi biex tkellem jew tifhem jistgħu jkunu sinjali ta’ embolu tad-demm.

Uġigħ ta’ ras qawwi b’dardir, rimettar, ebusija fl-għonq, deni, u sensittività għad-dawl jistgħu jkunu sinjali ta’ AMS.

Jista’ jkun hemm effetti sekondarji bħal dawn anki jekk fil-passat tkun irċevejt immunoglobulini umani u kont ittollerajthom tajjeb.

Jekk jogħġbok irreferi wkoll għal sezzjoni 2 “X’għandek tkun taf qabel ma tuża Hizentra” għal aktar dettalji dwar ċirkostanzi li jżidu r-riskju ta’ effett sekondarju.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendix V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Hizentra

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna ta’ barra u fuq it- tikketta wara EXP.

Minħabba li s-soluzzjoni ma fiha l-ebda preservattiv, int għandek tużaha/teħodha bħala infużjoni kemm jista’ jkun malajr wara li jinfetaħ il-kunjett.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °C.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lil professjonist fil- qasam tal-kura tas-saħħa tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il- miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Hizentra

Is-sustanza attiva hi immunoglobulina normali umana. Millilitru wieħed fih 200 mg ta’ proteina tal-plażma umana li minn din tal-anqas 98% hija immunoglobulina tip G (IgG). Il-perċentwali approssimattivi tas-sottoklassijiet ta’ IgG huma kif ġej:

IgG1 ..............62-74% IgG2 ..............22-34% IgG3 ..............2-5% IgG4 ..............1-3%

Din il-mediċina fiha traċċi ta’ IgA (mhux aktar minn 50 mikrogramma/ml) Hizentra huwa essenzjalment mingħajr sodju.

Is-sustanza(i) l-oħra (eċċipjenti) huma L-proline, polysorbate 80 u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Hizentra u l-kontenut tal-pakkett

Hizentra hu soluzzjoni li jingħata taħt il-ġilda (200 mg/ml). Il-kulur jista’ jvarja minn safrani pallidu għal kannella ċar.

Hizentra jiġi f’kunjetti ta’ 5, 10, 20 jew 50 ml.

Daqsijiet tal-pakkett

Daqsijiet ta’ 1, 10 jew 20 kunjett

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV

CSL Behring NV

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Tél/Tel: +32 15 28 89 20

България

Magyarország

Новимед ООД

CSL Behring Kft.

Тел: +359 2 850 86 17

Tel: +36 1 213 4290

Česká republika

Malta

CSL Behring s.r.o.

AM Mangion Ltd.

Tel: + 420 702 137 233

Tel: +356 2397 6333

Danmark

Nederland

CSL Behring AB

CSL Behring BV

Tel: +46 8 544 966 70

Tel: + 31 85 111 96 00

Deutschland

Norge

CSL Behring GmbH

CSL Behring AB

Tel: +49 69 30584437

Tlf: +46 8 544 966 70

Eesti

Österreich

CSL Behring GmbH

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Tel: +43 1 80101 2463

Ελλάδα

Polska

CSL Behring ΕΠΕ

CSL Behring Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 7255 660

Tel: +48 22 213 22 65

España

Portugal

CSL Behring S.A.

CSL Behring Lda

Tel: +34 933 67 1870

Tel: +351 21 782 62 30

France

România

CSL Behring SA

Nicopharma Distribution Group

Tél: + 33 1 53 58 54 00

Tel: +40 21 3272614

Ireland

Slovenija

CSL Behring UK Ltd.

MediSanus d.o.o.

Tel: +44 (0)1444 447405

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

Slovenská republika

CSL Behring AB

CSL Behring s.r.o.

Sími: +46 8 544 966 70

Tel: +421 911 653 862

Hrvatska

Suomi/Finland

PharmaSwiss d.o.o.

CSL Behring AB

Tel: +385 1 631 1833

Puh/Tel: +46 8 544 966 70

Italia

Sverige

CSL Behring S.p.A.

CSL Behring AB

Tel: +39 02 34964 200

Tel: +46 8 544 966 70

Κύπρος

United Kingdom

CSL Behring ΕΠΕ

CSL Behring UK Ltd.

Τηλ: +30 210 7255 660

Tel: +44 (0)1444 447405

Latvija

 

CSL Behring GmbH

 

Tel: +49 69 30584437

 

Lietuva

 

CSL Behring GmbH

 

Tel: +49 69 30584437

 

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati