Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Integrilin (eptifibatide) – Fuljett ta’ tagħrif - B01AC16

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIntegrilin
Kodiċi ATCB01AC16
Sustanzaeptifibatide
ManifatturGlaxo Group Ltd

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Integrilin 0.75 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni eptifibatide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1.X’inhu Integrilin u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Integrilin

3.Kif għandek tuża Integrilin

4.Effetti sekondarji possibli

5.Kif taħżen Integrilin

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Integrilin u gћalxiex jintuża

Integrilin huwa impeditur ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlits. Dan ifisser li jgħin biex jevita l-formazzjoni ta’ demm magħqud.

Jintuża f’adulti li juru insuffi ċjenza koronarja severa imfissra bħala uġigħ fis-sider spontanju u reċenti b’anormalitajiet elettrokardjografi ċi jew bidliet bijoloġiċi. Ġeneralment jingħata flimkien mal-aspirina u heparin mhux frazzjonat.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Integrilin

M’għandekx tingħata Integrilin:

jekk inti allerġiku għal eptifibatide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-medi ċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

jekk dan l-aħħar kellek fsada mill-istonku, mill-imsaren, mill-bużżieqa ta’ l-awrina jew minn organi oħra, per eżempju jekk rajt xi demm anormali fil-ħmieġ jew fl-awrina tiegħek (ħlief għal fsada mestrwali) fl-aħħar 30 jum.

jekk kellek puplesija fl-aħħar 30 jum jew xi puplesija emorraġika (ma’ dan, kun żgur li t-tabib ikun jaf jekk int qattx kellek xi puplesija).

jekk kellek tumur tal-moħħ jew xi kondizzjoni li taffettwa il-vini u l-arterji tad-demm madwar il- moħħ.

jekk kellek xi operazzjoni serja jew ferita severa matul l-aħħar 6 ġimgħat.

jekk għandek jew kellek problemi ta’ fsada.

jekk għandek jew kellek diffikultà biex jag ħqad id-demm jew għadd baxx ta’ plejtlits fid-demm.

jekk għandek jew kellek pressjoni għolja severa (pressjoni għolja tad-demm).

jekk għandek jew kellek problemi severi tal-kliewi jew tal-fwied.

jekk kont ikkurat b’medi ċina oħra ta’ l-istess tip ta’ Integrilin.

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qatt kellek xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet. Jekk għandek xi mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek.

Oqgħod attent ħafna b’Integrilin:

Integrilin huwa rrakkomandat biss għall-użu f’pazjenti adulti, li qegħdin l-isptar f’taqsimiet tal-kura koronarja.

Integrilin mhux maħsub għall-użu fi tfal jew adoloxxenti li għandhom inqas minn 18-il sena.

Qabel u waqt il-kura tiegħek b’Integrilin, kampjuni tad-demm tiegħek se jkunu ttestjati bħala miżura

ta’ sigurtà biex titnaqqas il-possibbiltà ta’ fsada mhux mistennija.

Waqt l-użu b’Integrilin, int se tkun ittestjat/a bir-reqqa għal xi sinjali ta’ fsada mhux tas-soltu jew mhux mistennija.

Mediċini oħra u Integrilin

Biex tiġi evitata l-possibilità ta’ interazzjoni ma’ medi ċini oħra jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill- ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta. Partikularment:

mediċini li jraqqu d-demm (mediċini li jittieħdu mill-ħalq kontra l-koagulazzjoni tad-demm) jew

mediċini li jimpedixxu il-formazzjoni tad-demm magħqud, li jinkludu warfarin, dipyridamole, ticlopidine, aspirina (ħlief dawk li għandek mnejn tingħata bħala parti mill-kura b’Integrilin).

Tqala u treddigħ

Integrilin normalment mhux irrakkomandat għall-użu waqt it-tqala. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija. It-tabib tiegħek ser jiżen il-benefiċċju ta’ l-użu ta’ Integrilin waqt li inti tqila kontra r-riskju għat-tarbija tiegħek.

Jekk qed tredda’ tarbija, it-treddigħ għandu jitwaqqaf matul il-perijodu tal-kura.

3.Kif gћandek tuża Integrilin

Integrilin jingħata fill-vini b’injezzjoni diretta segwita minn infużjoni (soluzzjoni likwida bid-dripp). Id- doża tingħata skond il-piż tiegħek. Id-doża rrakkomandata hija ta’ 180 mikrogramma/kg mogħtija bħala bolus (injezzjoni rapida fil-vini), segwita minn infużjoni (soluzzjoni bid-dripp) ta’

2 mikrogrammi/kg/minuta sa 72 siegħa. Jekk għandek mard tal-kliewi, d-doża ta’ l-infużjoni tista’ tiġi mnaqqsa għal 1 mikrogramma/kg/minuta.

Jekk isir intervent koronarju perkutanju (PCI) matul it-terapija b’Integrilin, is-soluzzjoni fil-vini għandha mnejn titkompla sa 96 siegħa.

Int għandek tingħata wkoll dożi ta’ aspirina u heparin (jekk dawn mhux kontra-indikati fil-każ tiegħek).

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l- infermier tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkaw ża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kul ħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna

Dawn jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10 persuni

fsada minuri jew maġġuri,(per eżampju demm fl-awrina, demm fil-purgar, -rimettar ta’ demm, jew fsada waqt proċeduri kirurġiċi).

anemija (numru mnaqqas ta’ ċelluli ħomor tad-demm).

Effetti sekondarji komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10 persuni

infjammazzjoni ta’ vina.

Effetti sekondarji mhux komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100 persuna

tnaqqis fin-numru ta’ plejtlits (ċelluli tad-demm neċessarji għat-tagħqid tad-demm).

forniment imnqqas ta’ demm għall-moħħ.

Effetti sekondarji rari ħafna

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10,000 persuna

fsada serja (per eżampju, fsada ġewwa l-addome, ġewwa l-moħħ, jew ġol-pulmuni).

fsada fatali.

tnaqqis qawwi fin-numru ta’ plejtlits ( ċelluli tad-demm neċessarji għat-tagħqid tad-demm).

raxx fil-ġilda (bħal urtikarja).

reazzjoni allerġika severa f’daqqa.

Jekk tinnota xi sinjali ta’ fsada, għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek immedjatament. Il-fsada rari ħafna ssir serja u anki fatali. Miżuri ta’ sigurtà li jimpedixxu li dan ise ħħ jinkudu testijiet tad-demm u ċċekkjar b’attenzjoni min-nies professjonali fil-qasam tal-kura tas-saħħa li jkunu qed jieħdu ħsiebek.

Jekk tiżviluppa reazzjonijiet allerġiċi severi jew urtikarja, għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l- infermier tiegħek immedjatament.

Avvenimenti oħra li jistgħu jseħħu f’pazjenti li jkollhom bżonn dan it-tip ta’ kura jinkludu dawk li huma konnessi mal-kundizzjoni li għaliha tkun qed tirċievi l-kura, bħal taħbit tal-qalb mgħaġġel jew irregolari, pressjoni tad-demm baxxa, xokk jew waqfien kardijaku.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imni żżla f’ Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Integrilin

Żomm din il-mediċina fejn ma’ tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi (EXP) li tidher fuq il-pakkett u l-kunjett. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2°C – 8 °C).

Żomm il-kunjett fil-pakkett ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Madankollu, waqt l-għoti, il-protezzjoni tas- soluzzjoni ta’ Integrilin mid-dawl mhux neċessarja.

Qabel tuża, il-kontenut tal-kunjett għandu jiġi eżaminat.

M’għandekx tuża Integrilin jekk tara xi frak jew bidla fil-kulur.

Wara li tinfetaħ kull mediċina mhux użata għandha tintrema.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Integrilin

Is-sustanza attiva hi eptifibatide. Kull ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni fih 0.75 mg ta’ eptifibatide. Kunjett wieħed ta’ 100 ml ta’ soluzzjoni g ħall-infużjoni fih 75 mg ta’ eptifibatide.

Is-sustanzi l-oħra huma citric acid monohydrate, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Integrilin u l-kontenut tal-pakkett

Integrilin soluzzjoni għall-infużjoni: kunjett ta’ 100 ml, pakkett ta’ kunjett wie ħed.

Is-soluzzjoni ċara u bla kulur hija disponibbli ġewwa kunjett tal-ħġieġ ta’ 100 ml, li huwa magħluq b’tapp tal-lastku butyl u ssiġillat b’si ġill ippjegat ta’ l-aluminju.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ir-Renju Unit

Manifattur:

Glaxo Operations UK Ltd., (Fil-Kummerċ bħala Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Ir-Renju Unit

Għall kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal- Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД Тел. + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Vistor ehf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta' informazzjoni

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Integrilin 2 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni eptifibatide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek.

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1.X’inhu Integrilin u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Integrilin

3.Kif għandek tuża Integrilin

4.Effetti sekondarji possibli

5.Kif taħżen Integrilin

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X’inhu Integrilin u gћalxiex jintuża

Integrilin huwa impeditur ta’ l-aggregazzjoni tal-plejtlits. Dan ifisser li jgħin biex jevita l-formazzjoni ta’ demm magħqud.

Jintuża f’adulti li juru insuffi ċjenza koronarja severa imfissra bħala uġigħ fis-sider spontanju u reċenti b’anormalitajiet elettrokardjografi ċi jew bidliet bijoloġiċi. Ġeneralment jingħata flimkien mal-aspirina u heparin mhux frazzjonat.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Integrilin

M’għandekx tingħata Integrilin:

jekk inti allerġiku għal eptifibatide jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-medi ċina (elenkati fis-sezzjoni 6).

jekk dan l-aħħar kellek fsada mill-istonku, mill-imsaren, mill-bużżieqa ta’ l-awrina jew minn organi oħra, per eżempju jekk rajt xi demm anormali fil-ħmieġ jew fl-awrina tiegħek (ħlief għal fsada mestrwali) fl-aħħar 30 jum.

jekk kellek puplesija fl-aħħar 30 jum jew xi puplesija emorraġika (ma’ dan, kun żgur li t-tabib ikun jaf jekk int qattx kellek xi puplesija).

jekk kellek tumur tal-moħħ jew xi kondizzjoni li taffettwa il-vini u l-arterji tad-demm madwar il- moħħ.

jekk kellek xi operazzjoni serja jew ferita severa matul l-aħħar 6 ġimgħat.

jekk għandek jew kellek problemi ta’ fsada.

jekk għandek jew kellek diffikultà biex jag ħqad id-demm jew għadd baxx ta’ plejtlits fid-demm.

jekk għandek jew kellek pressjoni għolja severa (pressjoni għolja tad-demm).

jekk għandek jew kellek problemi severi tal-kliewi jew tal-fwied.

jekk kont ikkurat b’medi ċina oħra ta’ l-istess tip ta’ Integrilin.

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qatt kellek xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet. Jekk għandek xi mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek.

Oqgħod attent ħafna b’Integrilin:

Integrilin huwa rrakkomandat biss għall-użu f’pazjenti adulti, li qegħdin l-isptar f’taqsimiet tal-kura koronarja.

Integrilin mhux maħsub għall-użu fi tfal jew adoloxxenti li għandhom inqas minn 18-il sena.

Qabel u waqt il-kura tiegħek b’Integrilin, kampjuni tad-demm tiegħek se jkunu ttestjati bħala miżura

ta’ sigurtà biex titnaqqas il-possibbiltà ta’ fsada mhux mistennija.

Waqt l-użu b’Integrilin, int se tkun ittestjat/a bir-reqqa għal xi sinjali ta’ fsada mhux tas-soltu jew mhux mistennija.

Mediċini oħra u Integrilin

Biex tiġi evitata l-possibilità ta’ interazzjoni ma’ medi ċini oħra jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill- ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta. Partikularment:

mediċini li jraqqu d-demm (mediċini li jittieħdu mill-ħalq kontra l-koagulazzjoni tad-demm) jew

mediċini li jimpedixxu il-formazzjoni tad-demm magħqud, li jinkludu warfarin, dipyridamole, ticlopidine, aspirina (ħlief dawk li għandek mnejn tingħata bħala parti mill-kura b’Integrilin).

Tqala u treddigħ

Integrilin normalment mhux irrakkomandat għall-użu waqt it-tqala. Għid lit-tabib tiegħek jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija. It-tabib tiegħek ser jiżen il-benefiċċju ta’ l-użu ta’ Integrilin waqt li inti tqila kontra r-riskju għat-tarbija tiegħek.

Jekk qed tredda’ tarbija, it-treddigħ għandu jitwaqqaf matul il-perijodu tal-kura.

3. Kif gћandek tuża Integrilin

Integrilin jingħata fill-vini b’injezzjoni diretta segwita minn infużjoni (soluzzjoni likwida bid-dripp). Id- doża tingħata skond il-piż tiegħek. Id-doża rrakkomandata hija ta’ 180 mikrogramma/kg mogħtija bħala bolus (injezzjoni rapida fil-vini), segwita minn infużjoni (soluzzjoni bid-dripp) ta’

2 mikrogrammi/kg/minuta sa 72 siegħa. Jekk għandek mard tal-kliewi, d-doża ta’ l-infużjoni tista’ tiġi mnaqqsa għal 1 mikrogramma/kg/minuta.

Jekk isir intervent koronarju perkutanju (PCI) matul it-terapija b’Integrilin, is-soluzzjoni fil-vini għandha mnejn titkompla sa 96 siegħa.

Int għandek tingħata wkoll dożi ta’ aspirina u heparin (jekk dawn mhux kontra-indikati fil-każ tiegħek).

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l- infermier tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkaw ża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kul ħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna

Dawn jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10 persuni

fsada minuri jew maġġuri,(per eżampju demm fl-awrina, demm fil-purgar, -rimettar ta’ demm, jew fsada waqt proċeduri kirurġiċi).

anemija (numru mnaqqas ta’ ċelluli ħomor tad-demm).

Effetti sekondarji komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10 persuni

infjammazzjoni ta’ vina.

Effetti sekondarji mhux komuni

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100 persuna

tnaqqis fin-numru ta’ plejtlits (ċelluli tad-demm neċessarji għat-tagħqid tad-demm).

forniment imnqqas ta’ demm għall-moħħ.

Effetti sekondarji rari ħafna

Dawn jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10,000 persuna

fsada serja (per eżampju, fsada ġewwa l-addome, ġewwa l-moħħ, jew ġol-pulmuni).

fsada fatali.

tnaqqis qawwi fin-numru ta’ plejtlits ( ċelluli tad-demm neċessarji għat-tagħqid tad-demm).

raxx fil-ġilda (bħal urtikarja).

reazzjoni allerġika severa f’daqqa.

Jekk tinnota xi sinjali ta’ fsada, għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek immedjatament. Il-fsada rari ħafna ssir serja u anki fatali. Miżuri ta’ sigurtà li jimpedixxu li dan ise ħħ jinkudu testijiet tad-demm u ċċekkjar b’attenzjoni min-nies professjonali fil-qasam tal-kura tas-saħħa li jkunu qed jieħdu ħsiebek.

Jekk tiżviluppa reazzjonijiet allerġiċi severi jew urtikarja, għarraf lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l- infermier tiegħek immedjatament.

Avvenimenti oħra li jistgħu jseħħu f’pazjenti li jkollhom bżonn dan it-tip ta’ kura jinkludu dawk li huma konnessi mal-kundizzjoni li għaliha tkun qed tirċievi l-kura, bħal taħbit tal-qalb mgħaġġel jew irregolari, pressjoni tad-demm baxxa, xokk jew waqfien kardijaku.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tal-isptar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imni żżla f’ Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5. Kif taħżen Integrilin

Żomm din il-mediċina fejn ma’ tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi (EXP) li tidher fuq il-pakkett u l-kunjett. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2°C – 8 °C).

Żomm il-kunjett fil-pakkett ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Madankollu, waqt l-għoti, il-protezzjoni tas- soluzzjoni ta’ Integrilin mid-dawl mhux neċessarja.

Qabel tuża, il-kontenut tal-kunjett għandu jiġi eżaminat.

M’għandekx tuża Integrilin jekk tara xi frak jew bidla fil-kulur.

Wara li tinfetaħ kull mediċina mhux użata għandha tintrema.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Integrilin

Is-sustanza attiva hi eptifibatide. Kull ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni fih 2 mg ta’ eptifibatide. Kunjett wieħed ta’ 10 ml ta’ soluzzjoni g ħall-infużjoni fih 20 mg ta’ eptifibatide.

Is-sustanzi l-oħra huma citric acid monohydrate, sodium hydroxide u ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Integrilin u l-kontenut tal-pakkett

Integrilin soluzzjoni għall-injezzjoni: kunjett ta’ 10 ml, pakkett ta’ kunj ett wieħed.

Is-soluzzjoni ċara u bla kulur hija disponibbli ġewwa kunjett tal-ħġieġ ta’ 10 ml, li huwa magħluq b’tapp tal-lastku butyl u ssiġillat b’si ġill ippjegat ta’ l-aluminju.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Ir-Renju Unit

Manifattur:

Glaxo Operations UK Ltd., (Fil-Kummerċ bħala Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Ir-Renju Unit

Għall kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal- Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД Тел. + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 cz.info@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700 es-ci@gsk.com

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

Visitor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd Τηλ: + 357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta' informazzjoni

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00 info.produkt@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd Tel: + 44 (0)800 221441 customercontactuk@gsk.com

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati