Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan BMS (irbesartan) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIrbesartan BMS
Kodiċi ATCC09CA04
Sustanzairbesartan
ManifatturBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan BMS 75 mg pilloli.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 75 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva: 15.37 mg ta' lactose monohydrate kull pillola.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Bajda għal offwajt, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb stampata fuq naħ waħda u n-numru 2771 imnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

Kura għall-mard renali f’pazjenti li għandhom pressjoni oljaaduxdijabete mellitus ta’ tip 2 bħala parti

mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħm’gata

li

 

aħjar matul l-24 siegħa għall-pressjoċinalitad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta’ 75 mg fil-bidu tal-kura tista’ tiġi kkonsidrata, spe jalment f’pazjenti fuq emodijalisi u anzjani ’il fuq minn 75 sena.

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta’ manteniment hija ta’ 150 mg darba kuljum, ma’ l- ikel jew mingħajru. Irbesartan BMS b’doż t ’ 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll

F’pazjenti li mhumiex ikkontrollatimedi biżżejjed b’150 mg darba kuljum, id-doża ta’ Irbesartan BMS tista’ tiżdied għal 300 g, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta’ kontra l-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għan hom dijabete ta’ tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta’ 150 mg ta’ irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta’ manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha effett ta' tisħiħ ma' IrbesartanProdottBMS (ara sezzjoni 4.5).

Il-benefiċċju renali muri b’Irbesartan BMS f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta’ pressjoni (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f’pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m’hemmx esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta’ 75 mg f’pazjenti ’il fuq minn 75 sena, ġeneralment m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’anzjani.

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-addoloxxenti peress li m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista’ tinħass f’pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta’ volum u/jew ta' sodju minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġu i qabel tinbeda l-kura b’Irbesartan BMS.

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ nsuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta’ l-arterja renali jew stenosi ta’ l-

te ja b’kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angi

ensin-aldosterone.

Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan BMS, effetti simili għandhom ikunu

antiċipati b’antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II.

awtorizzat

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan BMS jintuż

f’pazjenti b’indeboliment

renali, hija irrikmandata osservanza perjodika tal-livelli tal-potassju

tal-krejatinina fis-serum.

M’hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Irbesartan BMS lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal- ħ Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta’m’gtip 2 u mard renali: l-effetti ta’ irbesartan kemm

kliewi.

adux

 

fuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari a kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma’ pazjenti b’mardlirenali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru

inqas favorevoli f’nisa u f’individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediinaliċ li oħra li jaffettwaw is-sistema ta’ renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista’ sseċħħ waqt il-kura b’Irbesartan BMS, speċjalment fil-preżenza

t’indeboliment renali, proteinurmedia ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.5).

LithiumProdott: it-taħlit ta' li ju u Irbesartan BMS mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vasodilaturi oħra, attenzj ni speċjali hija indikata f’pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ Irbesartan BMS mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f’pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi ta’ l-arterja renali), il-kura b’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t’ angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta renali. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Kif osservat f’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta’ angiotensin l-oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f’nies suwed milli f’dawk li mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza ogħla ta’ renin baxx f’popolazzjoni ta’ razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

awtorizzat

 

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan ġie studjat f'popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16- l sena imma it- tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni ta' l-użu fuq tfal sakemm kun hemm aktar tagħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u ff rijiet ħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

adux

 

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu

jżidu l-effetti ta’ tnaqqis fil-pressjoni ta’ irbesartan; madankollu Irbesartan BMS ingħata mingħajr periklu ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja, bħl beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta’ calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kuram’gli ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista'

tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Irbesartan BMS (ara sezzjoni 4.4).

li Supplimenti tal-potassium u dijuretiinaliċ potass um-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema t ’ renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplimenti tal-pot ssium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli talċ-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibblimedital-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta’ lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix rakkomandataProdott(ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il-kombinazzjoni, monitoraġġ b’attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid

(> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f'żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta. It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fi studji kliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod inqas estensiv b’glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina,

prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t’irbesartan. Il-farmakokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid flimkien ma' irbesartan.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi a’

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija

AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħ ġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,awtorizzattnaqqis fl-ossifikazzjoni tal-

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija m għrufa li twassal għal

għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tq la, huwa rrakkomandat kontroll bl-

adux

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservatiħmill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

m’g

Treddigħ:

 

li

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoniinalidisponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan BMS mhuw ex r kkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ humaċpreferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabelmediż-żm en.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi

kontra l-pressj ni għolja.

farmakodinamiProdottċi iegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti bi pressjoni għolja, l-inċidenza totali ta’ effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) u l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b’irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta’ effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-firxa rrikmandata), sess, età, razza, jew mat-tul tal- kura.

F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f’0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo li fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini mmarkati bi stilla (*) jirreferu għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod addizzjonali f’> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi presssjoni għolja b’insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

Il-frekwenza ta’ l-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta’ din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna: Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f’pazjenti dijabetiċi ikkurati b’irbesartan milli bil-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminurja u b’funzjoni

 

renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/L) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħ fn ) tal-

 

pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta’ irbesartan u fi 22% tal-pazjenti f l-grupp tal-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’insuffiċenzja enali kronika u bi

 

proteinuria li tidher, iperkalimja (≥ 5.5 mEq/L) ġrat f’46.3% al-pazjenti fil-grupp ta’

 

irbesartan u f’26.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

 

Komuni:

żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osserv ti frekwentement (1.7%)

 

f’individwi li ħadu l-kura b’irbesartan. L-ebda żidiet minn d wn ma ġew assoċjati ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati klinikament.

 

F’1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b’mard ijabetiku avanzat renali kkurati

 

b’irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobin *, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Disturbi fil-qalb:

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni: takikardija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

sturdament, sturdament ortostatiku*li

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjasti li:

 

 

 

 

Mhux komuni: sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

dardir/rim ttar

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: dijarea, dispepsja/qrusa fl-istonku

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skel rali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Komuni:

uġigħ muskolu-skeltrali*

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

pressjoni baxxa ortostatika*

 

 

 

 

Mhux komuni: fwawar

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

 

 

 

 

Mhux komuni:

disfunzjoni sesswali

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Mhux komuni: disfunzjoni sesswali

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati waqt l-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq; ittieħdu minn rapporti spontanji u għalhekk, il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi mhix magħrufa:

Disturbi fis-sistema nervuża:

Uġigħ ta' ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Żarżir fil-widnejn

Disturbi gastro-intestinali:

awtorizzat

Disturbi muskolu-skeltrali, tal-connective tissue u fl-għadam:

Disgeweżja

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Indeboliment renali li jinkudi każijiet ta' insuffiċjenza renali f'pazjenti f'riskju (a sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

Vaskulite lewkoċitoklastika

Artralġja, uġigħ fil-muskoli (f'xi każijiet assoċjat ma' livelli miżj

tal-kinażi tal-kreatina fil-plażma),

bugħawwieġ fil-muskoli

 

 

 

adux

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

 

 

Iperkalimja

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bħal antagonisti oħra tar-riċettur ta’ angiotenslin-II, kienu rrapportati każijiet rari ta' reazzjonijiet ta'

sensittività eċċessiva bħal raxx, urtikarj ,

ġjoedema

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

inali

 

 

 

Epatite, funzjoni anormali tal-fw

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Pazjenti pedjatriċi: fi prova randomised ta' 318-il tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena, dawn l-effetti avversi relatati li ġejjin ġraw fil-fażi ta' tliet ġimgħat double-

blind: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni baxxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta' 26 ġimgProdottħa ta' din il-prova open-label, l-aktar anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għoljin ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

4.9 Doża eċċessiva

Esperjenza f’adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet ebda tossiċità. L-iktar manifestazzjonijiet probabbli ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b’Irbesartan BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ għajnuna. Miżuri issuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista’ jkun utli fi trattament ta’ doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensin-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: Irbesartan huwa antagonista qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tarri ċettur angiotensin-II (tip AT1).

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sintesi ta’ l- angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ angiotensin-II (AT1) jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-livelli ta’ angiotensin-II u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis- serum mhumiex affettwati b'mod sinifikanti minn irbesartan waħdu fid-doż rrikmandati. Irbes rtan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il- bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabol ka biex ikun attiv.

Effikaċja klinika:

awtorizzat

Pressjoni għolja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b’tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa

relatat mad-doża ta’ darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b’tendenza li tilħaq plateau b’dożi ’il fuq minn 300 mg. Dożi ta’ 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud

jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b’medja ta’ 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolika) aktar

milli minn dawk bil-plaċebo.

 

adux

ħ

 

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal-

 

m’g

 

pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F’24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% ta’ l-

ogħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-doż rr kmandati. Doża darba kuljum ta’ 150 mg tat respons

 

inali

fl-inqas livell u dak medju ta’ 24 siegħ sim ligħad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad-

doża.

 

L-effett li għandu Irbesartan BMS li jb xxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ f’4-6 ġimgħat wara li tinbedaċt-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu waqt kura fit-tul. Waramedili titwaqqaf t-terapija, il-pressjoni gradwalment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma ġiet osservata ebda rebound ta’ pressjoni għolja.

L-effetti ta’ irbesartan u dijur tiċ tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F’pazjenti li mhux ikkontrollati sew b’irbesartan waħdu, iż-żieda ta’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (12.5 mg)

L-effikaċja ta’ Irbesartan BMS ma hijiex influwenzata bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta’ prodotti mediċinali ħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas esp ns għal monoterapija b’irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f’pazjenti suwed jilħaq lil dak f’pazjenti bojod.

ma’ irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta’ 7-10/3-6 mm/Hg (sistolika/dijastProdottlika) aġġustata għall-plaċebo.

M’hemmx effett ta’ importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid ma’ l-awrina.

Tnaqqis tal-pressjoni tad-demm b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena bi pressjoni għolja jew f'riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq perjodu ta' tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-pressjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet 11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza sinifikanti ma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il-

pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u - 0.3 mmHg f'dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b’mard renali

L-istudju “Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)” juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal- mard renali fil-pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika u b’proteinuria li tidher. IDNT kienet prova double blind, ikkontrollata, ta’ morbożità u mortalità li qabblet Irbesartan BMS, amlodipine u plaċebo. F’1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b’dijabete tip 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis- serum li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżaminati l-effetti fit-tul (medja ta’ 2.6 sena) ta’ Irbesartan BMS fuq l-avvanz ta’ mard renali u l-kawżi kollha ta’ mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta’ manteniment ta’ 300 mg ta’ Irbesartan BMS, minn 2.5 mg għal 10 mg ta’ amlodipine, jew plaċebo skond kemm felħu. Il-pazjenti fil-gruppi ta’ kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini kontra l-pressjoni għolja (p.e. dijuretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta’ pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta’ 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-linja bażi kienet > 160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta’ pazjenti fil-grupp l-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t’ rbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b’mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill- kawżi kollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t’irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost mqabbel ma’ 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l-

plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma’ amlodipine (p = 0.006)]. Meta il-

 

 

 

awtorizzat

komponenti individwali ta’ l-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi

kollha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis f’ESRD u tnaqqis sinifikanti fil-

krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

 

adux

 

 

 

 

Sotto gruppi ta’ sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina fis-serum, u rata

 

ħ

 

ta’ tneħħija t’albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta’

m’g

 

 

razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettiva ent tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl- istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemmli- ntervalli ta’ kunfidenza ma jeskluduhx. Għall- endpoint sekondarju ta’ każijiet kardjovaskuinaliari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni tota , għalkemm inċidenza akbar ta’ MI mhux fatali ġiet

murija f’nisa u inċidenza inqas ta’ MI mhux fatali ġiet murija f’irġiel fil-grupp t’irbesartan kontra l- grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kienċhemm żieda fl-inċidenza ta’ MI mhux fatali u puplesija f’nisa fil- grupp bil-kura fuq l-irbesartanmedita mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l- ammissjoni fl-isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-popolazzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisa għadha ma ġietx identifikata.

L-istudjuProdottta’ “L-effe i a’ Irbesartan fuq il-Mikroalbuminuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b’Tip 2 ta’ Diabete Mellitus (IRMA)” juri li irbesartan 300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li

tidher f’pazjenti b’mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta’ morbożità f’590 pazjenti b’tip 2 ta’ dijabete, mikroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali normali (k ejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta’ Irbesartan BMS fuq il-progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta’ tneħħija t’albumina ma’ l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER ta’ l-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan predefinit kien għall-pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t’ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridine calcium blockers) ġew miżjuda skond il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoni simili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t’irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t’irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta’ proteinuria li tidher, li jfisser 70% ta’ tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal doża l-għolja. Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa’ għal iktar minn perjodu ta’ 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta’ Irbesartan BMS 300 mg (34%) milli fil- grupp tal-plaċebo (21%).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta’ bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta’ madwar 60%-80%. It-teħid ta’ l-ikel konkomitanti ma jaffettwax b’mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t’ irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b’irbit negliġibbli ma’ komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma’ glucoronide u ta’ ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta’ 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t’assorbiment orali b’dożi ’il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill- ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t’el m na joni terminali t’irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b’doża ta’ darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t’irbesar an (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta’ darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal- plażma t’irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f’pazjenti nisa bi pressjoni għolja.

Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t’irbesartan. Mhemmx bżonn

 

 

 

awtorizzat

 

 

ta’ aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-valuri ta’ irbesartan AUC Cmax kienu xi ftit ogħla f’individwi

anzjani (≥ 65 -il sena) milli f’individwi żgħar (18-40 sena). Ma

ankollu, il-half-life terminali ma

 

 

tbiddlitx b’mod sinifikattiv. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doż

f’pazjenti anzjani.

 

 

 

adux

 

C

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta’ sistemi biljari u renali. Wara l-għoti ta'

 

ħ

 

 

 

 

irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ ma’ l-awrina u l-

 

 

m’g

 

 

 

 

 

kumplament ma' l-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul. li Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienuinaliikka ku ati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja wara l-għoti ta' doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesart (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

kienet ripetuta doża waħda kuljum.

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-ċil se a, disa' t-itfal ta' bejn 6 u 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħijamedisetgħu j tqabblu ma' dawk osservati f'pazjenti adulti li jieħdu 150 mg irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta' irbesartan (18%) fil-plażma meta

Indeboliment renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiProdottċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbidlux b’mod sinifikanti.

Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemm evidenza ta’ tossiċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurtà, dożi għoljin ta’ irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil- kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma ta’ l-urea u krejatinina) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f’firien ≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’

irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju kienu innotati b’dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

awtorizzat

Microcrystalline cellulose

 

Croscarmellose sodium

 

Lactose monohydrate

 

Magnesium stearate

 

Colloidal hydrated silica

 

Pregelatinised maize starch

 

Poloxamer 188

 

6.2Inkompatibilitajiet

 

 

 

 

 

 

adux

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

 

 

ħ

 

 

m’g

 

6.3

 

 

 

 

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

 

3 snin.

 

li

 

 

 

6.4

 

inali

 

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħ ż

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

 

 

 

 

6.5

medi

 

 

 

 

 

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

Pakketti ta’ 14-il pillola: kard ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 28 pillola: 2 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Prodott

Pakketti ta’ 56 pill

la: 4 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pill

la: 7 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola; 7 kards ta’ folji ta’ 8 x 1 pilloli kull waħda f’folji perforati tal- PVC/PVDC/Aluminju ta’ doża waħda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8.NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/375/001-005

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

Data ta' l-aħħar tiġdid:

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan BMS 150 mg pilloli.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 150 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva: 30.75 mg ta' lactose monohydrate kull pillola.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Bajda għal offwajt, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb stampata fuq naħ waħda u n-numru 2772 imnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

Kura għall-mard renali f’pazjenti li għandhom pressjoni oljaaduxdijabete mellitus ta’ tip 2 bħala parti

mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħm’gata

li

 

aħjar matul l-24 siegħa għall-pressjoċinalitad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta’ 75 mg fil-bidu tal-kura tista’ tiġi kkonsidrata, spe jalment f’pazjenti fuq emodijalisi u anzjani ’il fuq minn 75 sena.

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta’ manteniment hija ta’ 150 mg darba kuljum, ma’ l- ikel jew mingħajru. Irbesartan BMS b’doż t ’ 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll

F’pazjenti li mhumiex ikkontrollatimedi biżżejjed b’150 mg darba kuljum, id-doża ta’ Irbesartan BMS tista’ tiżdied għal 300 g, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta’ kontra l-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għan hom dijabete ta’ tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta’ 150 mg ta’ irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta’ manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha effett ta' tisħiħ ma' IrbesartanProdottBMS (ara sezzjoni 4.5).

Il-benefiċċju renali muri b’Irbesartan BMS f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta’ pressjoni (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f’pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m’hemmx esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta’ 75 mg f’pazjenti ’il fuq minn 75 sena, ġeneralment m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’anzjani.

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-addoloxxenti peress li m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista’ tinħass f’pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta’ volum u/jew ta' sodju minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġu i qabel tinbeda l-kura b’Irbesartan BMS.

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ nsuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta’ l-arterja renali jew stenosi ta’ l-

te ja b’kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angi

ensin-aldosterone.

Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan BMS, effetti simili għandhom ikunu

antiċipati b’antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II.

awtorizzat

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan BMS jintuż

f’pazjenti b’indeboliment

renali, hija irrikmandata osservanza perjodika tal-livelli tal-potassju

tal-krejatinina fis-serum.

M’hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Irbesartan BMS lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal- ħ Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta’m’gtip 2 u mard renali: l-effetti ta’ irbesartan kemm

kliewi.

adux

 

fuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari a kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma’ pazjenti b’mardlirenali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru

inqas favorevoli f’nisa u f’individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediinaliċ li oħra li jaffettwaw is-sistema ta’ renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista’ sseċħħ waqt il-kura b’Irbesartan BMS, speċjalment fil-preżenza

t’indeboliment renali, proteinurmedia ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.5).

LithiumProdott: it-taħlit ta' li ju u Irbesartan BMS mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vasodilaturi oħra, attenzj ni speċjali hija indikata f’pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ Irbesartan BMS mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f’pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi ta’ l-arterja renali), il-kura b’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t’ angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta renali. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Kif osservat f’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta’ angiotensin l-oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f’nies suwed milli f’dawk li mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza ogħla ta’ renin baxx f’popolazzjoni ta’ razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

awtorizzat

 

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan ġie studjat f'popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16- l sena imma it- tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni ta' l-użu fuq tfal sakemm kun hemm aktar tagħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u ff rijiet ħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

adux

 

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu

jżidu l-effetti ta’ tnaqqis fil-pressjoni ta’ irbesartan; madankollu Irbesartan BMS ingħata mingħajr periklu ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja, bħl beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta’ calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kuram’gli ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista'

tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Irbesartan BMS (ara sezzjoni 4.4).

li Supplimenti tal-potassium u dijuretiinaliċ potass um-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema t ’ renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplimenti tal-pot ssium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli talċ-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibblimedital-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta’ lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix rakkomandataProdott(ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il-kombinazzjoni, monitoraġġ b’attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid

(> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f'żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta. It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fi studji kliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod inqas estensiv b’glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina,

prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t’irbesartan. Il-farmakokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid flimkien ma' irbesartan.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi a’

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija

AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħ ġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,awtorizzattnaqqis fl-ossifikazzjoni tal-

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija m għrufa li twassal għal

għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tq la, huwa rrakkomandat kontroll bl-

adux

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservatiħmill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

m’g

Treddigħ:

 

li

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoniinalidisponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan BMS mhuw ex r kkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ humaċpreferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabelmediż-żm en.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi

kontra l-pressj ni għolja.

farmakodinamiProdottċi iegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti bi pressjoni għolja, l-inċidenza totali ta’ effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) u l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b’irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta’ effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-firxa rrikmandata), sess, età, razza, jew mat-tul tal- kura.

F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f’0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo li fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini mmarkati bi stilla (*) jirreferu għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod addizzjonali f’> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi presssjoni għolja b’insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

Il-frekwenza ta’ l-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta’ din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna: Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f’pazjenti dijabetiċi ikkurati b’irbesartan milli bil-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminurja u b’funzjoni

 

renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/L) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħ fn ) tal-

 

pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta’ irbesartan u fi 22% tal-pazjenti f l-grupp tal-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’insuffiċenzja enali kronika u bi

 

proteinuria li tidher, iperkalimja (≥ 5.5 mEq/L) ġrat f’46.3% al-pazjenti fil-grupp ta’

 

irbesartan u f’26.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

 

Komuni:

żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osserv ti frekwentement (1.7%)

 

f’individwi li ħadu l-kura b’irbesartan. L-ebda żidiet minn d wn ma ġew assoċjati ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati klinikament.

 

F’1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b’mard ijabetiku avanzat renali kkurati

 

b’irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobin *, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Disturbi fil-qalb:

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni: takikardija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

sturdament, sturdament ortostatiku*li

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjasti li:

 

 

 

 

Mhux komuni: sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

dardir/rim ttar

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: dijarea, dispepsja/qrusa fl-istonku

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skel rali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Komuni:

uġigħ muskolu-skeltrali*

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

pressjoni baxxa ortostatika*

 

 

 

 

Mhux komuni: fwawar

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

 

 

 

 

Mhux komuni:

disfunzjoni sesswali

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Mhux komuni: disfunzjoni sesswali

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati waqt l-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq; ittieħdu minn rapporti spontanji u għalhekk, il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi mhix magħrufa:

Disturbi fis-sistema nervuża:

Uġigħ ta' ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Żarżir fil-widnejn

Disturbi gastro-intestinali:

awtorizzat

Disturbi muskolu-skeltrali, tal-connective tissue u fl-għadam:

Disgeweżja

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Indeboliment renali li jinkudi każijiet ta' insuffiċjenza renali f'pazjenti f'riskju (a sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

Vaskulite lewkoċitoklastika

Artralġja, uġigħ fil-muskoli (f'xi każijiet assoċjat ma' livelli miżj

tal-kinażi tal-kreatina fil-plażma),

bugħawwieġ fil-muskoli

 

 

 

adux

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

 

 

Iperkalimja

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bħal antagonisti oħra tar-riċettur ta’ angiotenslin-II, kienu rrapportati każijiet rari ta' reazzjonijiet ta'

sensittività eċċessiva bħal raxx, urtikarj ,

ġjoedema

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

inali

 

 

 

Epatite, funzjoni anormali tal-fw

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Pazjenti pedjatriċi: fi prova randomised ta' 318-il tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena, dawn l-effetti avversi relatati li ġejjin ġraw fil-fażi ta' tliet ġimgħat double-

blind: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni baxxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta' 26 ġimgProdottħa ta' din il-prova open-label, l-aktar anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għoljin ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

4.9 Doża eċċessiva

Esperjenza f’adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet ebda tossiċità. L-iktar manifestazzjonijiet probabbli ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b’Irbesartan BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ għajnuna. Miżuri issuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista’ jkun utli fi trattament ta’ doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensin-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: Irbesartan huwa antagonista qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tarri ċettur angiotensin-II (tip AT1).

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sintesi ta’ l- angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ angiotensin-II (AT1) jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-livelli ta’ angiotensin-II u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis- serum mhumiex affettwati b'mod sinifikanti minn irbesartan waħdu fid-doż rrikmandati. Irbes rtan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il- bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabol ka biex ikun attiv.

Effikaċja klinika:

awtorizzat

Pressjoni għolja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b’tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa

relatat mad-doża ta’ darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b’tendenza li tilħaq plateau b’dożi ’il fuq minn 300 mg. Dożi ta’ 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud

jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b’medja ta’ 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolika) aktar

milli minn dawk bil-plaċebo.

 

adux

ħ

 

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal-

 

m’g

 

pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F’24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% ta’ l-

ogħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-doż rr kmandati. Doża darba kuljum ta’ 150 mg tat respons

 

inali

fl-inqas livell u dak medju ta’ 24 siegħ sim ligħad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad-

doża.

 

L-effett li għandu Irbesartan BMS li jb xxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ f’4-6 ġimgħat wara li tinbedaċt-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu waqt kura fit-tul. Waramedili titwaqqaf t-terapija, il-pressjoni gradwalment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma ġiet osservata ebda rebound ta’ pressjoni għolja.

L-effetti ta’ irbesartan u dijur tiċ tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F’pazjenti li mhux ikkontrollati sew b’irbesartan waħdu, iż-żieda ta’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (12.5 mg)

L-effikaċja ta’ Irbesartan BMS ma hijiex influwenzata bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta’ prodotti mediċinali ħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas esp ns għal monoterapija b’irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f’pazjenti suwed jilħaq lil dak f’pazjenti bojod.

ma’ irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta’ 7-10/3-6 mm/Hg (sistolika/dijastProdottlika) aġġustata għall-plaċebo.

M’hemmx effett ta’ importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid ma’ l-awrina.

Tnaqqis tal-pressjoni tad-demm b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena bi pressjoni għolja jew f'riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq perjodu ta' tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-pressjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet 11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza sinifikanti ma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il-

pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u - 0.3 mmHg f'dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b’mard renali

L-istudju “Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)” juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal- mard renali fil-pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika u b’proteinuria li tidher. IDNT kienet prova double blind, ikkontrollata, ta’ morbożità u mortalità li qabblet Irbesartan BMS, amlodipine u plaċebo. F’1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b’dijabete tip 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis- serum li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżaminati l-effetti fit-tul (medja ta’ 2.6 sena) ta’ Irbesartan BMS fuq l-avvanz ta’ mard renali u l-kawżi kollha ta’ mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta’ manteniment ta’ 300 mg ta’ Irbesartan BMS, minn 2.5 mg għal 10 mg ta’ amlodipine, jew plaċebo skond kemm felħu. Il-pazjenti fil-gruppi ta’ kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini kontra l-pressjoni għolja (p.e. dijuretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta’ pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta’ 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-linja bażi kienet > 160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta’ pazjenti fil-grupp l-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t’ rbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b’mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill- kawżi kollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t’irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost mqabbel ma’ 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l-

plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma’ amlodipine (p = 0.006)]. Meta il-

 

 

 

awtorizzat

komponenti individwali ta’ l-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi

kollha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis f’ESRD u tnaqqis sinifikanti fil-

krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

 

adux

 

 

 

 

Sotto gruppi ta’ sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina fis-serum, u rata

 

ħ

 

ta’ tneħħija t’albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta’

m’g

 

 

razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettiva ent tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl- istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemmli- ntervalli ta’ kunfidenza ma jeskluduhx. Għall- endpoint sekondarju ta’ każijiet kardjovaskuinaliari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni tota , għalkemm inċidenza akbar ta’ MI mhux fatali ġiet

murija f’nisa u inċidenza inqas ta’ MI mhux fatali ġiet murija f’irġiel fil-grupp t’irbesartan kontra l- grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kienċhemm żieda fl-inċidenza ta’ MI mhux fatali u puplesija f’nisa fil- grupp bil-kura fuq l-irbesartanmedita mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l- ammissjoni fl-isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-popolazzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisa għadha ma ġietx identifikata.

L-istudjuProdottta’ “L-effe i a’ Irbesartan fuq il-Mikroalbuminuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b’Tip 2 ta’ Diabete Mellitus (IRMA)” juri li irbesartan 300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li

tidher f’pazjenti b’mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta’ morbożità f’590 pazjenti b’tip 2 ta’ dijabete, mikroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali normali (k ejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta’ Irbesartan BMS fuq il-progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta’ tneħħija t’albumina ma’ l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER ta’ l-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan predefinit kien għall-pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t’ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridine calcium blockers) ġew miżjuda skond il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoni simili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t’irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t’irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta’ proteinuria li tidher, li jfisser 70% ta’ tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal doża l-għolja. Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa’ għal iktar minn perjodu ta’ 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta’ Irbesartan BMS 300 mg (34%) milli fil- grupp tal-plaċebo (21%).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta’ bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta’ madwar 60%-80%. It-teħid ta’ l-ikel konkomitanti ma jaffettwax b’mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t’ irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b’irbit negliġibbli ma’ komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma’ glucoronide u ta’ ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta’ 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t’assorbiment orali b’dożi ’il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill- ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t’el m na joni terminali t’irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b’doża ta’ darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t’irbesar an (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta’ darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal- plażma t’irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f’pazjenti nisa bi pressjoni għolja.

Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t’irbesartan. Mhemmx bżonn

 

 

 

awtorizzat

 

 

ta’ aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-valuri ta’ irbesartan AUC Cmax kienu xi ftit ogħla f’individwi

anzjani (≥ 65 -il sena) milli f’individwi żgħar (18-40 sena). Ma

ankollu, il-half-life terminali ma

 

 

tbiddlitx b’mod sinifikattiv. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doż

f’pazjenti anzjani.

 

 

 

adux

 

C

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta’ sistemi biljari u renali. Wara l-għoti ta'

 

ħ

 

 

 

 

irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ ma’ l-awrina u l-

 

 

m’g

 

 

 

 

 

kumplament ma' l-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul. li Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienuinaliikka ku ati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja wara l-għoti ta' doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesart (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

kienet ripetuta doża waħda kuljum.

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-ċil se a, disa' t-itfal ta' bejn 6 u 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħijamedisetgħu j tqabblu ma' dawk osservati f'pazjenti adulti li jieħdu 150 mg irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta' irbesartan (18%) fil-plażma meta

Indeboliment renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiProdottċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbidlux b’mod sinifikanti.

Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemm evidenza ta’ tossiċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurtà, dożi għoljin ta’ irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil- kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma ta’ l-urea u krejatinina) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f’firien ≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’

irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju kienu innotati b’dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

awtorizzat

Microcrystalline cellulose

 

Croscarmellose sodium

 

Lactose monohydrate

 

Magnesium stearate

 

Colloidal hydrated silica

 

Pregelatinised maize starch

 

Poloxamer 188

 

6.2 Inkompatibilitajiet

 

 

 

 

 

 

adux

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

 

 

ħ

 

 

m’g

 

6.3

 

 

 

 

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

 

3 snin.

 

li

 

 

 

6.4

 

inali

 

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħ ż

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

 

 

 

 

6.5

medi

 

 

 

 

 

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

Pakketti ta’ 14-il pillola: kard ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 28 pillola: 2 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Prodott

Pakketti ta’ 56 pill

la: 4 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pill

la: 7 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola; 7 kards ta’ folji ta’ 8 x 1 pilloli kull waħda f’folji perforati tal- PVC/PVDC/Aluminju ta’ doża waħda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/375/006-010

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

Data ta' l-aħħar tiġdid:

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan BMS 300 mg pilloli.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 300 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva: 61.50 mg ta' lactose monohydrate kull pillola.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Bajda għal offwajt, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb stampata fuq naħ waħda u n-numru 2773 imnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

Kura għall-mard renali f’pazjenti li għandhom pressjoni oljaaduxdijabete mellitus ta’ tip 2 bħala parti

mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħm’gata

li

 

aħjar matul l-24 siegħa għall-pressjoċinalitad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta’ 75 mg fil-bidu tal-kura tista’ tiġi kkonsidrata, spe jalment f’pazjenti fuq emodijalisi u anzjani ’il fuq minn 75 sena.

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta’ manteniment hija ta’ 150 mg darba kuljum, ma’ l- ikel jew mingħajru. Irbesartan BMS b’doż t ’ 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll

F’pazjenti li mhumiex ikkontrollatimedi biżżejjed b’150 mg darba kuljum, id-doża ta’ Irbesartan BMS tista’ tiżdied għal 300 g, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta’ kontra l-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għan hom dijabete ta’ tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta’ 150 mg ta’ irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta’ manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha effett ta' tisħiħ ma' IrbesartanProdottBMS (ara sezzjoni 4.5).

Il-benefiċċju renali muri b’Irbesartan BMS f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta’ pressjoni (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f’pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m’hemmx esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta’ 75 mg f’pazjenti ’il fuq minn 75 sena, ġeneralment m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’anzjani.

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-addoloxxenti peress li m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista’ tinħass f’pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta’ volum u/jew ta' sodju minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġu i qabel tinbeda l-kura b’Irbesartan BMS.

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ nsuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta’ l-arterja renali jew stenosi ta’ l-

te ja b’kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angi

ensin-aldosterone.

Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan BMS, effetti simili għandhom ikunu

antiċipati b’antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II.

awtorizzat

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan BMS jintuż

f’pazjenti b’indeboliment

renali, hija irrikmandata osservanza perjodika tal-livelli tal-potassju

tal-krejatinina fis-serum.

M’hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Irbesartan BMS lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal- ħ Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta’m’gtip 2 u mard renali: l-effetti ta’ irbesartan kemm

kliewi.

adux

 

fuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari a kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma’ pazjenti b’mardlirenali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru

inqas favorevoli f’nisa u f’individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediinaliċ li oħra li jaffettwaw is-sistema ta’ renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista’ sseċħħ waqt il-kura b’Irbesartan BMS, speċjalment fil-preżenza

t’indeboliment renali, proteinurmedia ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.5).

LithiumProdott: it-taħlit ta' li ju u Irbesartan BMS mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vasodilaturi oħra, attenzj ni speċjali hija indikata f’pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ Irbesartan BMS mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f’pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi ta’ l-arterja renali), il-kura b’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t’ angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta renali. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Kif osservat f’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta’ angiotensin l-oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f’nies suwed milli f’dawk li mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza ogħla ta’ renin baxx f’popolazzjoni ta’ razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

awtorizzat

 

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan ġie studjat f'popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16- l sena imma it- tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni ta' l-użu fuq tfal sakemm kun hemm aktar tagħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u ff rijiet ħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

adux

 

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu

jżidu l-effetti ta’ tnaqqis fil-pressjoni ta’ irbesartan; madankollu Irbesartan BMS ingħata mingħajr periklu ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja, bħl beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta’ calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kuram’gli ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista'

tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Irbesartan BMS (ara sezzjoni 4.4).

li Supplimenti tal-potassium u dijuretiinaliċ potass um-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema t ’ renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplimenti tal-pot ssium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli talċ-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibblimedital-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta’ lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix rakkomandataProdott(ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il-kombinazzjoni, monitoraġġ b’attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid

(> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f'żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta. It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fi studji kliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod inqas estensiv b’glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina,

prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t’irbesartan. Il-farmakokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid flimkien ma' irbesartan.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi a’

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija

AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħ ġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,awtorizzattnaqqis fl-ossifikazzjoni tal-

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija m għrufa li twassal għal

għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tq la, huwa rrakkomandat kontroll bl-

adux

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservatiħmill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

m’g

Treddigħ:

 

li

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoniinalidisponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan BMS mhuw ex r kkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ humaċpreferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabelmediż-żm en.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi

kontra l-pressj ni għolja.

farmakodinamiProdottċi iegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti bi pressjoni għolja, l-inċidenza totali ta’ effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) u l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b’irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta’ effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-firxa rrikmandata), sess, età, razza, jew mat-tul tal- kura.

F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f’0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo li fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini mmarkati bi stilla (*) jirreferu għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod addizzjonali f’> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi presssjoni għolja b’insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

Il-frekwenza ta’ l-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta’ din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna: Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f’pazjenti dijabetiċi ikkurati b’irbesartan milli bil-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminurja u b’funzjoni

 

renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/L) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħ fn ) tal-

 

pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta’ irbesartan u fi 22% tal-pazjenti f l-grupp tal-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’insuffiċenzja enali kronika u bi

 

proteinuria li tidher, iperkalimja (≥ 5.5 mEq/L) ġrat f’46.3% al-pazjenti fil-grupp ta’

 

irbesartan u f’26.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

 

Komuni:

żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osserv ti frekwentement (1.7%)

 

f’individwi li ħadu l-kura b’irbesartan. L-ebda żidiet minn d wn ma ġew assoċjati ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati klinikament.

 

F’1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b’mard ijabetiku avanzat renali kkurati

 

b’irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobin *, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Disturbi fil-qalb:

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni: takikardija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

sturdament, sturdament ortostatiku*li

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjasti li:

 

 

 

 

Mhux komuni: sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

dardir/rim ttar

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: dijarea, dispepsja/qrusa fl-istonku

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skel rali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Komuni:

uġigħ muskolu-skeltrali*

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

pressjoni baxxa ortostatika*

 

 

 

 

Mhux komuni: fwawar

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

 

 

 

 

Mhux komuni:

disfunzjoni sesswali

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Mhux komuni: disfunzjoni sesswali

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati waqt l-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq; ittieħdu minn rapporti spontanji u għalhekk, il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi mhix magħrufa:

Disturbi fis-sistema nervuża:

Uġigħ ta' ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Żarżir fil-widnejn

Disturbi gastro-intestinali:

awtorizzat

Disturbi muskolu-skeltrali, tal-connective tissue u fl-għadam:

Disgeweżja

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Indeboliment renali li jinkudi każijiet ta' insuffiċjenza renali f'pazjenti f'riskju (a sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

Vaskulite lewkoċitoklastika

Artralġja, uġigħ fil-muskoli (f'xi każijiet assoċjat ma' livelli miżj

tal-kinażi tal-kreatina fil-plażma),

bugħawwieġ fil-muskoli

 

 

 

adux

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

 

 

Iperkalimja

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bħal antagonisti oħra tar-riċettur ta’ angiotenslin-II, kienu rrapportati każijiet rari ta' reazzjonijiet ta'

sensittività eċċessiva bħal raxx, urtikarj ,

ġjoedema

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

inali

 

 

 

Epatite, funzjoni anormali tal-fw

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Pazjenti pedjatriċi: fi prova randomised ta' 318-il tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena, dawn l-effetti avversi relatati li ġejjin ġraw fil-fażi ta' tliet ġimgħat double-

blind: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni baxxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta' 26 ġimgProdottħa ta' din il-prova open-label, l-aktar anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għoljin ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

4.9 Doża eċċessiva

Esperjenza f’adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet ebda tossiċità. L-iktar manifestazzjonijiet probabbli ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b’Irbesartan BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ għajnuna. Miżuri issuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista’ jkun utli fi trattament ta’ doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensin-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: Irbesartan huwa antagonista qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tarri ċettur angiotensin-II (tip AT1).

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sintesi ta’ l- angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ angiotensin-II (AT1) jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-livelli ta’ angiotensin-II u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis- serum mhumiex affettwati b'mod sinifikanti minn irbesartan waħdu fid-doż rrikmandati. Irbes rtan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il- bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabol ka biex ikun attiv.

Effikaċja klinika:

awtorizzat

Pressjoni għolja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b’tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa

relatat mad-doża ta’ darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b’tendenza li tilħaq plateau b’dożi ’il fuq minn 300 mg. Dożi ta’ 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud

jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b’medja ta’ 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolika) aktar

milli minn dawk bil-plaċebo.

 

adux

ħ

 

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal-

 

m’g

 

pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F’24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% ta’ l-

ogħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-doż rr kmandati. Doża darba kuljum ta’ 150 mg tat respons

 

inali

fl-inqas livell u dak medju ta’ 24 siegħ sim ligħad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad-

doża.

 

L-effett li għandu Irbesartan BMS li jb xxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ f’4-6 ġimgħat wara li tinbedaċt-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu waqt kura fit-tul. Waramedili titwaqqaf t-terapija, il-pressjoni gradwalment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma ġiet osservata ebda rebound ta’ pressjoni għolja.

L-effetti ta’ irbesartan u dijur tiċ tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F’pazjenti li mhux ikkontrollati sew b’irbesartan waħdu, iż-żieda ta’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (12.5 mg)

L-effikaċja ta’ Irbesartan BMS ma hijiex influwenzata bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta’ prodotti mediċinali ħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas esp ns għal monoterapija b’irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f’pazjenti suwed jilħaq lil dak f’pazjenti bojod.

ma’ irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta’ 7-10/3-6 mm/Hg (sistolika/dijastProdottlika) aġġustata għall-plaċebo.

M’hemmx effett ta’ importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid ma’ l-awrina.

Tnaqqis tal-pressjoni tad-demm b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena bi pressjoni għolja jew f'riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq perjodu ta' tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-pressjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet 11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza sinifikanti ma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il-

pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u - 0.3 mmHg f'dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b’mard renali

L-istudju “Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)” juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal- mard renali fil-pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika u b’proteinuria li tidher. IDNT kienet prova double blind, ikkontrollata, ta’ morbożità u mortalità li qabblet Irbesartan BMS, amlodipine u plaċebo. F’1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b’dijabete tip 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis- serum li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżaminati l-effetti fit-tul (medja ta’ 2.6 sena) ta’ Irbesartan BMS fuq l-avvanz ta’ mard renali u l-kawżi kollha ta’ mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta’ manteniment ta’ 300 mg ta’ Irbesartan BMS, minn 2.5 mg għal 10 mg ta’ amlodipine, jew plaċebo skond kemm felħu. Il-pazjenti fil-gruppi ta’ kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini kontra l-pressjoni għolja (p.e. dijuretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta’ pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta’ 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-linja bażi kienet > 160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta’ pazjenti fil-grupp l-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t’ rbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b’mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill- kawżi kollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t’irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost mqabbel ma’ 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l-

plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma’ amlodipine (p = 0.006)]. Meta il-

 

 

 

awtorizzat

komponenti individwali ta’ l-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi

kollha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis f’ESRD u tnaqqis sinifikanti fil-

krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

 

adux

 

 

 

 

Sotto gruppi ta’ sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina fis-serum, u rata

 

ħ

 

ta’ tneħħija t’albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta’

m’g

 

 

razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettiva ent tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl- istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemmli- ntervalli ta’ kunfidenza ma jeskluduhx. Għall- endpoint sekondarju ta’ każijiet kardjovaskuinaliari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni tota , għalkemm inċidenza akbar ta’ MI mhux fatali ġiet

murija f’nisa u inċidenza inqas ta’ MI mhux fatali ġiet murija f’irġiel fil-grupp t’irbesartan kontra l- grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kienċhemm żieda fl-inċidenza ta’ MI mhux fatali u puplesija f’nisa fil- grupp bil-kura fuq l-irbesartanmedita mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l- ammissjoni fl-isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-popolazzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisa għadha ma ġietx identifikata.

L-istudjuProdottta’ “L-effe i a’ Irbesartan fuq il-Mikroalbuminuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b’Tip 2 ta’ Diabete Mellitus (IRMA)” juri li irbesartan 300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li

tidher f’pazjenti b’mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta’ morbożità f’590 pazjenti b’tip 2 ta’ dijabete, mikroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali normali (k ejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta’ Irbesartan BMS fuq il-progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta’ tneħħija t’albumina ma’ l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER ta’ l-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan predefinit kien għall-pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t’ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridine calcium blockers) ġew miżjuda skond il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoni simili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t’irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t’irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta’ proteinuria li tidher, li jfisser 70% ta’ tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal doża l-għolja. Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa’ għal iktar minn perjodu ta’ 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta’ Irbesartan BMS 300 mg (34%) milli fil- grupp tal-plaċebo (21%).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta’ bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta’ madwar 60%-80%. It-teħid ta’ l-ikel konkomitanti ma jaffettwax b’mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t’ irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b’irbit negliġibbli ma’ komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma’ glucoronide u ta’ ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta’ 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t’assorbiment orali b’dożi ’il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill- ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t’el m na joni terminali t’irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b’doża ta’ darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t’irbesar an (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta’ darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal- plażma t’irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f’pazjenti nisa bi pressjoni għolja.

Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t’irbesartan. Mhemmx bżonn

 

 

 

awtorizzat

 

 

ta’ aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-valuri ta’ irbesartan AUC Cmax kienu xi ftit ogħla f’individwi

anzjani (≥ 65 -il sena) milli f’individwi żgħar (18-40 sena). Ma

ankollu, il-half-life terminali ma

 

 

tbiddlitx b’mod sinifikattiv. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doż

f’pazjenti anzjani.

 

 

 

adux

 

C

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta’ sistemi biljari u renali. Wara l-għoti ta'

 

ħ

 

 

 

 

irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ ma’ l-awrina u l-

 

 

m’g

 

 

 

 

 

kumplament ma' l-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul. li Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienuinaliikka ku ati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja wara l-għoti ta' doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesart (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

kienet ripetuta doża waħda kuljum.

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-ċil se a, disa' t-itfal ta' bejn 6 u 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħijamedisetgħu j tqabblu ma' dawk osservati f'pazjenti adulti li jieħdu 150 mg irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta' irbesartan (18%) fil-plażma meta

Indeboliment renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiProdottċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbidlux b’mod sinifikanti.

Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemm evidenza ta’ tossiċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurtà, dożi għoljin ta’ irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil- kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma ta’ l-urea u krejatinina) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f’firien ≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’

irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju kienu innotati b’dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

awtorizzat

Microcrystalline cellulose

 

Croscarmellose sodium

 

Lactose monohydrate

 

Magnesium stearate

 

Colloidal hydrated silica

 

Pregelatinised maize starch

 

Poloxamer 188

 

6.2 Inkompatibilitajiet

 

 

 

 

 

 

adux

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

 

 

ħ

 

 

m’g

 

6.3

 

 

 

 

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

 

3 snin.

 

li

 

 

 

6.4

 

inali

 

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħ ż

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

 

 

 

 

6.5

medi

 

 

 

 

 

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

Pakketti ta’ 14-il pillola: kard ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 28 pillola: 2 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Prodott

Pakketti ta’ 56 pill

la: 4 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pill

la: 7 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola; 7 kards ta’ folji ta’ 8 x 1 pilloli kull waħda f’folji perforati tal- PVC/PVDC/Aluminju ta’ doża waħda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/375/011-015

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

Data ta' l-aħħar tiġdid:

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan BMS 75 mg pilloli miksijin b’rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 75 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva: 25.50 mg ta' lactose monohydrate kull pillola.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Bajda għal offwajt, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb stampata fuq naħ waħda u n-numru 2871 imnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

Kura għall-mard renali f’pazjenti li għandhom pressjoni oljaaduxdijabete mellitus ta’ tip 2 bħala parti

mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħm’gata

li

 

aħjar matul l-24 siegħa għall-pressjoċinalitad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta’ 75 mg fil-bidu tal-kura tista’ tiġi kkonsidrata, spe jalment f’pazjenti fuq emodijalisi u anzjani ’il fuq minn 75 sena.

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta’ manteniment hija ta’ 150 mg darba kuljum, ma’ l- ikel jew mingħajru. Irbesartan BMS b’doż t ’ 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll

F’pazjenti li mhumiex ikkontrollatimedi biżżejjed b’150 mg darba kuljum, id-doża ta’ Irbesartan BMS tista’ tiżdied għal 300 g, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta’ kontra l-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għan hom dijabete ta’ tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta’ 150 mg ta’ irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta’ manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha effett ta' tisħiħ ma' IrbesartanProdottBMS (ara sezzjoni 4.5).

Il-benefiċċju renali muri b’Irbesartan BMS f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta’ pressjoni (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f’pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m’hemmx esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta’ 75 mg f’pazjenti ’il fuq minn 75 sena, ġeneralment m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’anzjani.

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-addoloxxenti peress li m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista’ tinħass f’pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta’ volum u/jew ta' sodju minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġu i qabel tinbeda l-kura b’Irbesartan BMS.

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ nsuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta’ l-arterja renali jew stenosi ta’ l-

te ja b’kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angi

ensin-aldosterone.

Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan BMS, effetti simili għandhom ikunu

antiċipati b’antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II.

awtorizzat

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan BMS jintuż

f’pazjenti b’indeboliment

renali, hija irrikmandata osservanza perjodika tal-livelli tal-potassju

tal-krejatinina fis-serum.

M’hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Irbesartan BMS lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal- ħ Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta’m’gtip 2 u mard renali: l-effetti ta’ irbesartan kemm

kliewi.

adux

 

fuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari a kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma’ pazjenti b’mardlirenali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru

inqas favorevoli f’nisa u f’individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediinaliċ li oħra li jaffettwaw is-sistema ta’ renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista’ sseċħħ waqt il-kura b’Irbesartan BMS, speċjalment fil-preżenza

t’indeboliment renali, proteinurmedia ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.5).

LithiumProdott: it-taħlit ta' li ju u Irbesartan BMS mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vasodilaturi oħra, attenzj ni speċjali hija indikata f’pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ Irbesartan BMS mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f’pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi ta’ l-arterja renali), il-kura b’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t’ angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta renali. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Kif osservat f’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta’ angiotensin l-oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f’nies suwed milli f’dawk li mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza ogħla ta’ renin baxx f’popolazzjoni ta’ razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

awtorizzat

 

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan ġie studjat f'popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16- l sena imma it- tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni ta' l-użu fuq tfal sakemm kun hemm aktar tagħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u ff rijiet ħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

adux

 

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu

jżidu l-effetti ta’ tnaqqis fil-pressjoni ta’ irbesartan; madankollu Irbesartan BMS ingħata mingħajr periklu ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja, bħl beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta’ calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kuram’gli ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista'

tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Irbesartan BMS (ara sezzjoni 4.4).

li Supplimenti tal-potassium u dijuretiinaliċ potass um-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema t ’ renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplimenti tal-pot ssium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli talċ-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibblimedital-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta’ lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix rakkomandataProdott(ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il-kombinazzjoni, monitoraġġ b’attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid

(> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f'żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta. It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fi studji kliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod inqas estensiv b’glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina,

prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t’irbesartan. Il-farmakokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid flimkien ma' irbesartan.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi a’

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija

AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħ ġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,awtorizzattnaqqis fl-ossifikazzjoni tal-

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija m għrufa li twassal għal

għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tq la, huwa rrakkomandat kontroll bl-

adux

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservatiħmill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

m’g

Treddigħ:

 

li

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoniinalidisponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan BMS mhuw ex r kkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ humaċpreferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabelmediż-żm en.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi

kontra l-pressj ni għolja.

farmakodinamiProdottċi iegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti bi pressjoni għolja, l-inċidenza totali ta’ effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) u l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b’irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta’ effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-firxa rrikmandata), sess, età, razza, jew mat-tul tal- kura.

F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f’0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo li fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini mmarkati bi stilla (*) jirreferu għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod addizzjonali f’> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi presssjoni għolja b’insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

Il-frekwenza ta’ l-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta’ din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna: Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f’pazjenti dijabetiċi ikkurati b’irbesartan milli bil-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminurja u b’funzjoni

 

renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/L) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħ fn ) tal-

 

pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta’ irbesartan u fi 22% tal-pazjenti f l-grupp tal-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’insuffiċenzja enali kronika u bi

 

proteinuria li tidher, iperkalimja (≥ 5.5 mEq/L) ġrat f’46.3% al-pazjenti fil-grupp ta’

 

irbesartan u f’26.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

 

Komuni:

żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osserv ti frekwentement (1.7%)

 

f’individwi li ħadu l-kura b’irbesartan. L-ebda żidiet minn d wn ma ġew assoċjati ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati klinikament.

 

F’1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b’mard ijabetiku avanzat renali kkurati

 

b’irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobin *, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Disturbi fil-qalb:

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni: takikardija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

sturdament, sturdament ortostatiku*li

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjasti li:

 

 

 

 

Mhux komuni: sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

dardir/rim ttar

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: dijarea, dispepsja/qrusa fl-istonku

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skel rali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Komuni:

uġigħ muskolu-skeltrali*

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

pressjoni baxxa ortostatika*

 

 

 

 

Mhux komuni: fwawar

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Mhux komuni: disfunzjoni sesswali

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati waqt l-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq; ittieħdu minn rapporti spontanji u għalhekk, il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi mhix magħrufa:

Disturbi fis-sistema nervuża:

Uġigħ ta' ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Żarżir fil-widnejn

Disturbi gastro-intestinali:

Disgeweżja

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Indeboliment renali li jinkudi każijiet ta' insuffiċjenza renali f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

Vaskulite lewkoċitoklastika

awtorizzat

Disturbi fis-sistema immuni:

Disturbi muskolu-skeltrali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Artralġja, uġigħ fil-muskoli (f'xi każijiet assoċjat ma' livelli miżjuda tal-kinaż tal-kreat na fil-plażma), bugħawwieġ fil-muskoli

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Iperkalimja

Bħal antagonisti oħra tar-riċettur ta’ angiotensin-II, kienu rrapportati każijiet rari ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva bħal raxx, urtikarja, anġjoedema

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

adux

ħ

Epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

Pazjenti pedjatriċi: fi prova randomised ta' 318- l tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta'

 

 

 

m’g

bejn is-6 u s-16-il sena, dawn l-effetti avversilire atati li ġejjin ġraw fil-fażi ta' tliet ġimgħat double-

blind: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni b xxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta'

26 ġimgħa ta' din il-prova open-label,

- kt r anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu

żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għolj

ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

 

inali

 

4.9 Doża eċċessiva

ċ

 

 

medi

 

 

 

 

 

Esperjenza f’adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet ebda tossiċità. L-iktar

manifestazzjonijiet probabbli ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u

Prodott

 

 

 

takikardija; bradikardija tista’ wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b’Irbesartan BMS. Il-pazjent għandu jkun sservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ għajnuna. Miżuri issuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista’ jkun utli fi trattament ta’ doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensin-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: Irbesartan huwa antagonista qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tarri ċettur angiotensin-II (tip AT1).

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sintesi ta’ l- angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ angiotensin-II (AT1) jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-livelli ta’ angiotensin-II u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis- serum mhumiex affettwati b'mod sinifikanti minn irbesartan waħdu fid-dożi rrikmandati. Irbesartan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il- bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

Effikaċja klinika:

Pressjoni għolja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b’tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa relatat mad-doża ta’ darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b’tendenza li tilħaq plateau b’dożi ’il fuq minn 300 mg. Dożi ta’ 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b’medja ta’ 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolik ) aktar milli minn dawk bil-plaċebo.

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal- pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F’24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% ta’ log ħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-dożi rrikmandati. Doża darba kuljum a’ 150 mg tat respons fl-inqas livell u dak medju ta’ 24 siegħa simili għad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad-

jseħħ f’4-6 ġimgħat wara li tinbeda t-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu

doża.

 

awtorizzat

 

 

L-effett li għandu Irbesartan BMS li jbaxxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu

 

adux

 

waqt kura fit-tul. Wara li titwaqqaf it-terapija, il-pressjoni gr w lment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma

ġiet osservata ebda rebound ta’ pressjoni għolja.

ħ

 

m’g

L-effetti ta’ irbesartan u dijuretiċi tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F’pazjenti li

mhux ikkontrollati sew b’irbesartan waħdu, iż-żieda ta’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (12.5 mg) ma’ irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta’ 7-10/3-6 mm/Hg

(sistolika/dijastolika) aġġustata għall-plaċebo.

 

inali

 

L-effikaċja ta’ Irbesartan BMS ma hijiex inf uwenzatali

bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema ren -angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas respons għal monoterapija b’irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f’pazjenti suwed jilħaq lil dak

f’pazjenti bojod.

ċ

 

M’hemmx effett ta’ importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid

ma’ l-awrina.

 

Tnaqqis tal-pressjoni ad-de

b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli

medi

mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena bi pressjoni għ lja jew f'riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq perjodu ta' tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-p essjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet 11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza

sinifikantiProdottma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm

diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il- pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u - 0.3 mmHg f'dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b’mard renali

L-istudju “Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)” juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal- mard renali fil-pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika u b’proteinuria li tidher. IDNT kienet prova double blind, ikkontrollata, ta’ morbożità u mortalità li qabblet Irbesartan BMS, amlodipine u plaċebo. F’1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b’dijabete tip 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis- serum li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżaminati l-effetti fit-tul (medja ta’ 2.6 sena) ta’ Irbesartan

BMS fuq l-avvanz ta’ mard renali u l-kawżi kollha ta’ mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta’ manteniment ta’ 300 mg ta’ Irbesartan BMS, minn 2.5 mg għal 10 mg ta’ amlodipine, jew plaċebo skond kemm felħu. Il-pazjenti fil-gruppi ta’ kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini kontra l-pressjoni għolja (p.e. dijuretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta’ pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta’ 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-linja bażi kienet > 160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta’ pazjenti fil-grupp tal-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t’irbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b’mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill- kawżi kollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t’irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost mqabbel ma’ 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l- plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma’ amlodipine (p = 0.006)]. Meta il-

komponenti individwali ta’ l-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi kollha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis f’ESRDawtorizzatu tnaqqis sinifikan i fil- krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

Sotto gruppi ta’ sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina f s-serum, u rata

ta’ tneħħija t’albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta’

razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettivament tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl- istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemm l-intervalli ta’ kunfidenza ma jeskluduhx. Għall-

endpoint sekondarju ta’ każijiet kardjovaskulari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn

it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni totali, għalkemm inċidenza kb ta’ MI mhux fatali ġiet murija f’nisa u inċidenza inqas ta’ MI mhux fatali ġiet murijaaduxf’irġiel fil-grupp t’irbesartan kontra l-

grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta’ MI mh x fatali u puplesija f’nisa fil-

grupp bil-kura fuq l-irbesartan meta mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l- ammissjoni fl-isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-ħpopol zzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisam’gadha ma ġietx identifikata.

L-istudju ta’ “L-effetti ta’ Irbesartan fuq il-Mikroalbu inuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b’Tip 2

ta’ Diabete Mellitus (IRMA)” juri li irbesartanli300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li tidher f’pazjenti b’mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta’ morbożità f’590 pazjenti b’tip 2 ta’ dijinalibete, m kroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali

normali (krejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta’ Irbesartan BMSċfuq -progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta’ tneħħija t’albumina ma’ l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER ta’ l-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan predefinitmedikien għall-pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t’ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridine

calcium blockers) ġew żjuda skond il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoniProdottsimili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t’irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t’irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta’

proteinuria li ti her, li jfisser 70% ta’ tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal ża l-għ lja. Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa’ għal iktar minn perjodu ta’ 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta’ Irbesartan BMS 300 mg (34%) milli fil- grupp tal-plaċebo (21%).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta’ bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta’ madwar 60%-80%. It-teħid ta’ l-ikel konkomitanti ma jaffettwax b’mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t’ irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b’irbit negliġibbli ma’ komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma’ glucoronide u ta’ ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide

(madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta’ 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t’assorbiment orali b’dożi ’il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill- ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t’eliminazzjoni terminali t’irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b’doża ta’ darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t’irbesartan (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta’ darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal- plażma t’irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f’pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t’irbesartan. Mhemmx bżonn

anzjani (≥ 65 -il sena) milli f’individwi żgħar (18-40 sena). Madankollu, il-half-life termin li ma tbiddlitx b’mod sinifikattiv. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’pazjenti anzjani.

ta’ aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-valuri ta’ irbesartan AUC u C kienu xi ftit ogħla f’individwi max awtorizzat

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta’ sistemi biljari u renali. Wa l-għoti ta' 14C

irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ ma’ l-awrina u l-

kumplament ma' l-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul.

Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienu ikkalkulati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja wara l-għoti ta'

irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata aduxta' irbesartan (18%) fil-plażma meta kienet ripetuta doża waħda kuljum.

doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesartan (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-il sena, disa' t-itfal ta' bejn 6 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħija setgħu jitqabblu ma' dawk osservħti f'p zjenti adulti li jieħdu 150 mg

m’g

Indeboliment renali: f’pazjenti b’indebolimentlirenali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirroinaliż ħ fifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbidlux b’mod sinifċka ti.

Ma sarux studji f’pazjentimedib’indebol ment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemm evidenza ta’ tossiċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b’dożi klinikamentProdottrilevan i. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurtà, dożi għoljin ta’ irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm

(eritroċiti, em globina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil- kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma ta’ l-urea u krejatinina) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f’firien ≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju kienu innotati b’dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

3 snin.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi
Qalba tal-pillola: Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Hypromellose
Silicon dioxide Magnesium stearate.

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate

Hypromellose

Titanium dioxide

Macrogol 3000

Carnauba wax.

6.2 Inkompatibilitajiet

awtorizzat

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħadux

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

m’g

li

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ d k

hemm ġo fih

Pakketti ta’ 14-il pillola miksija b’r ta: kard ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

 

inali

PVC/PVDC/Aluminju.

ċ

 

 

 

Pakketti ta’ 28 pillola miksija b’rita: 2 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

 

 

Pakketti ta’ 56 pillola mediiksija b’rita: 4 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

 

 

PakkettiProdottta’ 84 pill la miksija b’rita: 6 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pillola miksija b’rita: 7 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal- PVC/ VDC/Aluminium blisters.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola miksija b’rita: 7 kards ta’ folji ta’ 8 x 1 pilloli miksijin b’rita f’folji perforati tal-PVC/PVDC/Aluminju ta' doża waħda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/375/016-021

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

Data ta' l-aħħar tiġdid:

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan BMS 150 mg pilloli miksijin b’rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 150 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva: 51.00 mg ta' lactose monohydrate kull pillola.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Bajda għal offwajt, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb stampata fuq naħ waħda u n-numru 2872 imnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

Kura għall-mard renali f’pazjenti li għandhom pressjoni oljaaduxdijabete mellitus ta’ tip 2 bħala parti

mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħm’gata

li

 

aħjar matul l-24 siegħa għall-pressjoċinalitad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta’ 75 mg fil-bidu tal-kura tista’ tiġi kkonsidrata, spe jalment f’pazjenti fuq emodijalisi u anzjani ’il fuq minn 75 sena.

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta’ manteniment hija ta’ 150 mg darba kuljum, ma’ l- ikel jew mingħajru. Irbesartan BMS b’doż t ’ 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll

F’pazjenti li mhumiex ikkontrollatimedi biżżejjed b’150 mg darba kuljum, id-doża ta’ Irbesartan BMS tista’ tiżdied għal 300 g, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta’ kontra l-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għan hom dijabete ta’ tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta’ 150 mg ta’ irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta’ manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha effett ta' tisħiħ ma' IrbesartanProdottBMS (ara sezzjoni 4.5).

Il-benefiċċju renali muri b’Irbesartan BMS f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta’ pressjoni (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f’pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m’hemmx esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta’ 75 mg f’pazjenti ’il fuq minn 75 sena, ġeneralment m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’anzjani.

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-addoloxxenti peress li m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista’ tinħass f’pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta’ volum u/jew ta' sodju minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġu i qabel tinbeda l-kura b’Irbesartan BMS.

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ nsuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta’ l-arterja renali jew stenosi ta’ l-

te ja b’kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angi

ensin-aldosterone.

Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan BMS, effetti simili għandhom ikunu

antiċipati b’antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II.

awtorizzat

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan BMS jintuż

f’pazjenti b’indeboliment

renali, hija irrikmandata osservanza perjodika tal-livelli tal-potassju

tal-krejatinina fis-serum.

M’hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Irbesartan BMS lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal- ħ Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta’m’gtip 2 u mard renali: l-effetti ta’ irbesartan kemm

kliewi.

adux

 

fuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari a kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma’ pazjenti b’mardlirenali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru

inqas favorevoli f’nisa u f’individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediinaliċ li oħra li jaffettwaw is-sistema ta’ renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista’ sseċħħ waqt il-kura b’Irbesartan BMS, speċjalment fil-preżenza

t’indeboliment renali, proteinurmedia ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.5).

LithiumProdott: it-taħlit ta' li ju u Irbesartan BMS mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vasodilaturi oħra, attenzj ni speċjali hija indikata f’pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ Irbesartan BMS mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f’pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi ta’ l-arterja renali), il-kura b’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t’ angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta renali. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Kif osservat f’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta’ angiotensin l-oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f’nies suwed milli f’dawk li mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza ogħla ta’ renin baxx f’popolazzjoni ta’ razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

awtorizzat

 

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan ġie studjat f'popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16- l sena imma it- tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni ta' l-użu fuq tfal sakemm kun hemm aktar tagħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u ff rijiet ħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

adux

 

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu

jżidu l-effetti ta’ tnaqqis fil-pressjoni ta’ irbesartan; madankollu Irbesartan BMS ingħata mingħajr periklu ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja, bħl beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta’ calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kuram’gli ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista'

tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Irbesartan BMS (ara sezzjoni 4.4).

li Supplimenti tal-potassium u dijuretiinaliċ potass um-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema t ’ renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplimenti tal-pot ssium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli talċ-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibblimedital-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta’ lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix rakkomandataProdott(ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il-kombinazzjoni, monitoraġġ b’attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid

(> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f'żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta. It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fi studji kliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod inqas estensiv b’glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina,

prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t’irbesartan. Il-farmakokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid flimkien ma' irbesartan.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi a’

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija

AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħ ġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,awtorizzattnaqqis fl-ossifikazzjoni tal-

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija m għrufa li twassal għal

għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tq la, huwa rrakkomandat kontroll bl-

adux

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservatiħmill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

m’g

Treddigħ:

 

li

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoniinalidisponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan BMS mhuw ex r kkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ humaċpreferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabelmediż-żm en.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi

kontra l-pressj ni għolja.

farmakodinamiProdottċi iegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti bi pressjoni għolja, l-inċidenza totali ta’ effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) u l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b’irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta’ effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-firxa rrikmandata), sess, età, razza, jew mat-tul tal- kura.

F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f’0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo li fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini mmarkati bi stilla (*) jirreferu għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod addizzjonali f’> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi presssjoni għolja b’insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

Il-frekwenza ta’ l-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta’ din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna: Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f’pazjenti dijabetiċi ikkurati b’irbesartan milli bil-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminurja u b’funzjoni

 

renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/L) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħ fn ) tal-

 

pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta’ irbesartan u fi 22% tal-pazjenti f l-grupp tal-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’insuffiċenzja enali kronika u bi

 

proteinuria li tidher, iperkalimja (≥ 5.5 mEq/L) ġrat f’46.3% al-pazjenti fil-grupp ta’

 

irbesartan u f’26.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

 

Komuni:

żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osserv ti frekwentement (1.7%)

 

f’individwi li ħadu l-kura b’irbesartan. L-ebda żidiet minn d wn ma ġew assoċjati ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati klinikament.

 

F’1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b’mard ijabetiku avanzat renali kkurati

 

b’irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobin *, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Disturbi fil-qalb:

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni: takikardija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

sturdament, sturdament ortostatiku*li

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjasti li:

 

 

 

 

Mhux komuni: sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

dardir/rim ttar

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: dijarea, dispepsja/qrusa fl-istonku

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skel rali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Komuni:

uġigħ muskolu-skeltrali*

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

pressjoni baxxa ortostatika*

 

 

 

 

Mhux komuni: fwawar

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Mhux komuni: disfunzjoni sesswali

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati waqt l-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq; ittieħdu minn rapporti spontanji u għalhekk, il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi mhix magħrufa:

Disturbi fis-sistema nervuża:

Uġigħ ta' ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Żarżir fil-widnejn

Disturbi gastro-intestinali:

Disgeweżja

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Indeboliment renali li jinkudi każijiet ta' insuffiċjenza renali f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

Vaskulite lewkoċitoklastika

awtorizzat

Disturbi fis-sistema immuni:

Disturbi muskolu-skeltrali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Artralġja, uġigħ fil-muskoli (f'xi każijiet assoċjat ma' livelli miżjuda tal-kinaż tal-kreat na fil-plażma), bugħawwieġ fil-muskoli

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Iperkalimja

Bħal antagonisti oħra tar-riċettur ta’ angiotensin-II, kienu rrapportati każijiet rari ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva bħal raxx, urtikarja, anġjoedema

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

adux

ħ

Epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

Pazjenti pedjatriċi: fi prova randomised ta' 318- l tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta'

 

 

 

m’g

bejn is-6 u s-16-il sena, dawn l-effetti avversilire atati li ġejjin ġraw fil-fażi ta' tliet ġimgħat double-

blind: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni b xxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta'

26 ġimgħa ta' din il-prova open-label,

- kt r anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu

żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għolj

ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

 

inali

 

4.9 Doża eċċessiva

ċ

 

 

medi

 

 

 

 

 

Esperjenza f’adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet ebda tossiċità. L-iktar

manifestazzjonijiet probabbli ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u

Prodott

 

 

 

takikardija; bradikardija tista’ wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b’Irbesartan BMS. Il-pazjent għandu jkun sservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ għajnuna. Miżuri issuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista’ jkun utli fi trattament ta’ doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensin-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: Irbesartan huwa antagonista qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tarri ċettur angiotensin-II (tip AT1).

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sintesi ta’ l- angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ angiotensin-II (AT1) jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-livelli ta’ angiotensin-II u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis- serum mhumiex affettwati b'mod sinifikanti minn irbesartan waħdu fid-dożi rrikmandati. Irbesartan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il- bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

Effikaċja klinika:

Pressjoni għolja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b’tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa relatat mad-doża ta’ darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b’tendenza li tilħaq plateau b’dożi ’il fuq minn 300 mg. Dożi ta’ 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b’medja ta’ 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolik ) aktar milli minn dawk bil-plaċebo.

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal- pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F’24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% ta’ log ħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-dożi rrikmandati. Doża darba kuljum a’ 150 mg tat respons fl-inqas livell u dak medju ta’ 24 siegħa simili għad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad-

jseħħ f’4-6 ġimgħat wara li tinbeda t-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu

doża.

 

awtorizzat

 

 

L-effett li għandu Irbesartan BMS li jbaxxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu

 

adux

 

waqt kura fit-tul. Wara li titwaqqaf it-terapija, il-pressjoni gr w lment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma

ġiet osservata ebda rebound ta’ pressjoni għolja.

ħ

 

m’g

L-effetti ta’ irbesartan u dijuretiċi tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F’pazjenti li

mhux ikkontrollati sew b’irbesartan waħdu, iż-żieda ta’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (12.5 mg) ma’ irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta’ 7-10/3-6 mm/Hg

(sistolika/dijastolika) aġġustata għall-plaċebo.

 

inali

 

L-effikaċja ta’ Irbesartan BMS ma hijiex inf uwenzatali

bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema ren -angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas respons għal monoterapija b’irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f’pazjenti suwed jilħaq lil dak

f’pazjenti bojod.

ċ

 

M’hemmx effett ta’ importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid

ma’ l-awrina.

 

Tnaqqis tal-pressjoni ad-de

b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli

medi

mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena bi pressjoni għ lja jew f'riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq perjodu ta' tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-p essjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet 11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza

sinifikantiProdottma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm

diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il- pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u - 0.3 mmHg f'dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b’mard renali

L-istudju “Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)” juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal- mard renali fil-pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika u b’proteinuria li tidher. IDNT kienet prova double blind, ikkontrollata, ta’ morbożità u mortalità li qabblet Irbesartan BMS, amlodipine u plaċebo. F’1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b’dijabete tip 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis- serum li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżaminati l-effetti fit-tul (medja ta’ 2.6 sena) ta’ Irbesartan

BMS fuq l-avvanz ta’ mard renali u l-kawżi kollha ta’ mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 150 mg għal doża ta’ manteniment ta’ 300 mg ta’ Irbesartan BMS, minn 2.5 mg għal 10 mg ta’ amlodipine, jew plaċebo skond kemm felħu. Il-pazjenti fil-gruppi ta’ kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini kontra l-pressjoni għolja (p.e. dijuretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta’ pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta’ 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-linja bażi kienet > 160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta’ pazjenti fil-grupp tal-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t’irbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b’mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill- kawżi kollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t’irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost mqabbel ma’ 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l- plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma’ amlodipine (p = 0.006)]. Meta il-

komponenti individwali ta’ l-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi kollha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis f’ESRDawtorizzatu tnaqqis sinifikan i fil- krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

Sotto gruppi ta’ sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina f s-serum, u rata

ta’ tneħħija t’albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta’

razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettivament tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl- istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemm l-intervalli ta’ kunfidenza ma jeskluduhx. Għall-

endpoint sekondarju ta’ każijiet kardjovaskulari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn

grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta’ MI mh x fatali u puplesija f’nisa fil-

it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni totali, għalkemm inċidenza kb ta’ MI mhux fatali ġiet murija f’nisa u inċidenza inqas ta’ MI mhux fatali ġiet murijaaduxf’irġiel fil-grupp t’irbesartan kontra l-

grupp bil-kura fuq l-irbesartan meta mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l- ammissjoni fl-isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-ħpopol zzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisam’gadha ma ġietx identifikata.

L-istudju ta’ “L-effetti ta’ Irbesartan fuq il-Mikroalbu inuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b’Tip 2

ta’ Diabete Mellitus (IRMA)” juri li irbesartanli300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li tidher f’pazjenti b’mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta’ morbożità f’590 pazjenti b’tip 2 ta’ dijinalibete, m kroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali

normali (krejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta’ Irbesartan BMSċfuq -progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta’ tneħħija t’albumina ma’ l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER ta’ l-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan predefinitmedikien għall-pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t’ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridine

calcium blockers) ġew żjuda skond il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoniProdottsimili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t’irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t’irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta’

proteinuria li ti her, li jfisser 70% ta’ tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal ża l-għ lja. Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa’ għal iktar minn perjodu ta’ 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta’ Irbesartan BMS 300 mg (34%) milli fil- grupp tal-plaċebo (21%).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta’ bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta’ madwar 60%-80%. It-teħid ta’ l-ikel konkomitanti ma jaffettwax b’mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t’ irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b’irbit negliġibbli ma’ komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma’ glucoronide u ta’ ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide

(madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta’ 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t’assorbiment orali b’dożi ’il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill- ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t’eliminazzjoni terminali t’irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b’doża ta’ darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t’irbesartan (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta’ darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal- plażma t’irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f’pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t’irbesartan. Mhemmx bżonn

anzjani (≥ 65 -il sena) milli f’individwi żgħar (18-40 sena). Madankollu, il-half-life termin li ma tbiddlitx b’mod sinifikattiv. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’pazjenti anzjani.

ta’ aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-valuri ta’ irbesartan AUC u C kienu xi ftit ogħla f’individwi max awtorizzat

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta’ sistemi biljari u renali. Wa l-għoti ta' 14C

irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ ma’ l-awrina u l-

kumplament ma' l-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul.

Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienu ikkalkulati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja wara l-għoti ta'

irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata aduxta' irbesartan (18%) fil-plażma meta kienet ripetuta doża waħda kuljum.

doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesartan (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-il sena, disa' t-itfal ta' bejn 6 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħija setgħu jitqabblu ma' dawk osservħti f'p zjenti adulti li jieħdu 150 mg

m’g

Indeboliment renali: f’pazjenti b’indebolimentlirenali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirroinaliż ħ fifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbidlux b’mod sinifċka ti.

Ma sarux studji f’pazjentimedib’indebol ment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemm evidenza ta’ tossiċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b’dożi klinikamentProdottrilevan i. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurtà, dożi għoljin ta’ irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm

(eritroċiti, em globina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil- kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma ta’ l-urea u krejatinina) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f’firien ≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju kienu innotati b’dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

3 snin.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi
Qalba tal-pillola: Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Hypromellose
Silicon dioxide Magnesium stearate.

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate

Hypromellose

Titanium dioxide

Macrogol 3000

Carnauba wax.

6.2 Inkompatibilitajiet

awtorizzat

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħadux

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

m’g

li

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ d k

hemm ġo fih

Pakketti ta’ 14-il pillola miksija b’r ta: kard ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

 

inali

PVC/PVDC/Aluminju.

ċ

 

 

 

Pakketti ta’ 28 pillola miksija b’rita: 2 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

 

 

Pakketti ta’ 56 pillola mediiksija b’rita: 4 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

 

 

PakkettiProdottta’ 84 pill la miksija b’rita: 6 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pillola miksija b’rita: 7 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal- PVC/ VDC/Aluminium blisters.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola miksija b’rita: 7 kards ta’ folji ta’ 8 x 1 pilloli miksijin b’rita f’folji perforati tal-PVC/PVDC/Aluminju ta' doża waħda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/375/022-027

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

Data ta' l-aħħar tiġdid:

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan BMS 300 mg pilloli miksijin b’rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 300 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva: 102.00 mg ta' lactose monohydrate kull pillola.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Bajda għal offwajt, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb stampata fuq naħ waħda u n-numru 2873 imnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

Kura għall-mard renali f’pazjenti li għandhom pressjoni oljaaduxdijabete mellitus ta’ tip 2 bħala parti

mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħm’gata

li

 

aħjar matul l-24 siegħa għall-pressjoċinalitad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta’ 75 mg fil-bidu tal-kura tista’ tiġi kkonsidrata, spe jalment f’pazjenti fuq emodijalisi u anzjani ’il fuq minn 75 sena.

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta’ manteniment hija ta’ 150 mg darba kuljum, ma’ l- ikel jew mingħajru. Irbesartan BMS b’doż t ’ 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll

F’pazjenti li mhumiex ikkontrollatimedi biżżejjed b’150 mg darba kuljum, id-doża ta’ Irbesartan BMS tista’ tiżdied għal 300 g, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta’ kontra l-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għan hom dijabete ta’ tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta’ 150 mg ta’ irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta’ manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha effett ta' tisħiħ ma' IrbesartanProdottBMS (ara sezzjoni 4.5).

Il-benefiċċju renali muri b’Irbesartan BMS f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta’ pressjoni (ara sezzjoni 5.1).

Indeboliment renali: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f’pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m’hemmx esperjenza klinika f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta’ 75 mg f’pazjenti ’il fuq minn 75 sena, ġeneralment m’hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f’anzjani.

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal u l-addoloxxenti peress li m'hemmx biżżejjed informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista’ tinħass f’pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta’ volum u/jew ta' sodju minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġu i qabel tinbeda l-kura b’Irbesartan BMS.

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ nsuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilaterali ta’ l-arterja renali jew stenosi ta’ l-

te ja b’kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angi

ensin-aldosterone.

Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan BMS, effetti simili għandhom ikunu

antiċipati b’antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II.

awtorizzat

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan BMS jintuż

f’pazjenti b’indeboliment

renali, hija irrikmandata osservanza perjodika tal-livelli tal-potassju

tal-krejatinina fis-serum.

M’hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Irbesartan BMS lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal- ħ Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta’m’gtip 2 u mard renali: l-effetti ta’ irbesartan kemm

kliewi.

adux

 

fuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari a kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma’ pazjenti b’mardlirenali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru

inqas favorevoli f’nisa u f’individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediinaliċ li oħra li jaffettwaw is-sistema ta’ renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista’ sseċħħ waqt il-kura b’Irbesartan BMS, speċjalment fil-preżenza

t’indeboliment renali, proteinurmedia ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.5).

LithiumProdott: it-taħlit ta' li ju u Irbesartan BMS mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vasodilaturi oħra, attenzj ni speċjali hija indikata f’pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ Irbesartan BMS mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f’pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi ta’ l-arterja renali), il-kura b’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t’ angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta renali. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Kif osservat f’inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta’ angiotensin l-oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f’nies suwed milli f’dawk li mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza ogħla ta’ renin baxx f’popolazzjoni ta’ razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

awtorizzat

 

Pazjenti pedjatriċi: irbesartan ġie studjat f'popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16- l sena imma it- tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni ta' l-użu fuq tfal sakemm kun hemm aktar tagħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u ff rijiet ħra li jistgħu

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

adux

 

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu

jżidu l-effetti ta’ tnaqqis fil-pressjoni ta’ irbesartan; madankollu Irbesartan BMS ingħata mingħajr periklu ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja, bħl beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta’ calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kuram’gli ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista'

tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Irbesartan BMS (ara sezzjoni 4.4).

li Supplimenti tal-potassium u dijuretiinaliċ potass um-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema t ’ renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplimenti tal-pot ssium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli talċ-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibblimedital-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta’ lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix rakkomandataProdott(ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il-kombinazzjoni, monitoraġġ b’attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid

(> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni ta' l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f'żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta. It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fi studji kliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod inqas estensiv b’glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina,

prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t’irbesartan. Il-farmakokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid flimkien ma' irbesartan.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi a’

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija

AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħ ġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,awtorizzattnaqqis fl-ossifikazzjoni tal-

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija m għrufa li twassal għal

għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tq la, huwa rrakkomandat kontroll bl-

adux

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservatiħmill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

m’g

Treddigħ:

 

li

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoniinalidisponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan BMS mhuw ex r kkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ humaċpreferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabelmediż-żm en.

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi

kontra l-pressj ni għolja.

farmakodinamiProdottċi iegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni, wieħed għandu jżomm f’moħħu li xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti bi pressjoni għolja, l-inċidenza totali ta’ effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) u l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b’irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta’ effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-firxa rrikmandata), sess, età, razza, jew mat-tul tal- kura.

F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f’0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebo li fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini mmarkati bi stilla (*) jirreferu għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b’mod addizzjonali f’> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi presssjoni għolja b’insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

Il-frekwenza ta’ l-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta’ din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna: Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f’pazjenti dijabetiċi ikkurati b’irbesartan milli bil-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’mikroalbuminurja u b’funzjoni

 

renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/L) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħ fn ) tal-

 

pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta’ irbesartan u fi 22% tal-pazjenti f l-grupp tal-

 

plaċebo. F’pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b’insuffiċenzja enali kronika u bi

 

proteinuria li tidher, iperkalimja (≥ 5.5 mEq/L) ġrat f’46.3% al-pazjenti fil-grupp ta’

 

irbesartan u f’26.3% tal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

 

Komuni:

żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osserv ti frekwentement (1.7%)

 

f’individwi li ħadu l-kura b’irbesartan. L-ebda żidiet minn d wn ma ġew assoċjati ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati klinikament.

 

F’1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b’mard ijabetiku avanzat renali kkurati

 

b’irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobin *, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Disturbi fil-qalb:

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni: takikardija

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

 

 

 

sturdament, sturdament ortostatiku*li

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjasti li:

 

 

 

 

Mhux komuni: sogħla

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

dardir/rim ttar

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: dijarea, dispepsja/qrusa fl-istonku

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skel rali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Komuni:

uġigħ muskolu-skeltrali*

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

pressjoni baxxa ortostatika*

 

 

 

 

Mhux komuni: fwawar

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

għeja kbira

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni: uġigħ fis-sider

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Mhux komuni: disfunzjoni sesswali

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati waqt l-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq; ittieħdu minn rapporti spontanji u għalhekk, il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi mhix magħrufa:

Disturbi fis-sistema nervuża:

Uġigħ ta' ras

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika:

Żarżir fil-widnejn

Disturbi gastro-intestinali:

Disgeweżja

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Indeboliment renali li jinkudi każijiet ta' insuffiċjenza renali f'pazjenti f'riskju (ara sezzjoni 4.4)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

Vaskulite lewkoċitoklastika

awtorizzat

Disturbi fis-sistema immuni:

Disturbi muskolu-skeltrali, tal-connective tissue u fl-għadam:

 

Artralġja, uġigħ fil-muskoli (f'xi każijiet assoċjat ma' livelli miżjuda tal-kinaż tal-kreat na fil-plażma), bugħawwieġ fil-muskoli

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Iperkalimja

Bħal antagonisti oħra tar-riċettur ta’ angiotensin-II, kienu rrapportati każijiet rari ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva bħal raxx, urtikarja, anġjoedema

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

adux

ħ

Epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

Pazjenti pedjatriċi: fi prova randomised ta' 318- l tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta'

 

 

 

m’g

bejn is-6 u s-16-il sena, dawn l-effetti avversilire atati li ġejjin ġraw fil-fażi ta' tliet ġimgħat double-

blind: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni b xxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta'

26 ġimgħa ta' din il-prova open-label,

- kt r anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu

żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għolj

ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

 

inali

 

4.9 Doża eċċessiva

ċ

 

 

medi

 

 

 

 

 

Esperjenza f’adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet ebda tossiċità. L-iktar

manifestazzjonijiet probabbli ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u

Prodott

 

 

 

takikardija; bradikardija tista’ wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b’Irbesartan BMS. Il-pazjent għandu jkun sservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ għajnuna. Miżuri issuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista’ jkun utli fi trattament ta’ doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensin-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: Irbesartan huwa antagonista qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tarri ċettur angiotensin-II (tip AT1).

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sintesi ta’ l- angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ angiotensin-II (AT1) jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-livelli ta’ angiotensin-II u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis- serum mhumiex affettwati b'mod sinifikanti minn irbesartan waħdu fid-dożi rrikmandati. Irbesartan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il- bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

Effikaċja klinika:

Pressjoni għolja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b’tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa relatat mad-doża ta’ darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b’tendenza li tilħaq plateau b’dożi ’il fuq minn 300 mg. Dożi ta’ 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b’medja ta’ 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolik ) aktar milli minn dawk bil-plaċebo.

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal- pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F’24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% ta’ log ħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-dożi rrikmandati. Doża darba kuljum a’ 150 mg tat respons fl-inqas livell u dak medju ta’ 24 siegħa simili għad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad-

jseħħ f’4-6 ġimgħat wara li tinbeda t-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu

doża.

 

awtorizzat

 

 

L-effett li għandu Irbesartan BMS li jbaxxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu

 

adux

 

waqt kura fit-tul. Wara li titwaqqaf it-terapija, il-pressjoni gr w lment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma

ġiet osservata ebda rebound ta’ pressjoni għolja.

ħ

 

m’g

L-effetti ta’ irbesartan u dijuretiċi tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F’pazjenti li

mhux ikkontrollati sew b’irbesartan waħdu, iż-żieda ta’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (12.5 mg) ma’ irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta’ 7-10/3-6 mm/Hg

(sistolika/dijastolika) aġġustata għall-plaċebo.

 

inali

 

L-effikaċja ta’ Irbesartan BMS ma hijiex inf uwenzatali

bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta’ prodotti

mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema ren -angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas respons għal monoterapija b’irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f’pazjenti suwed jilħaq lil dak

f’pazjenti bojod.

ċ

 

M’hemmx effett ta’ importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid

ma’ l-awrina.

 

Tnaqqis tal-pressjoni ad-de

b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli

medi

mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena bi pressjoni għ lja jew f'riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq perjodu ta' tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-p essjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet 11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza

sinifikantiProdottma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm

diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il- pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u - 0.3 mmHg f'dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b’mard renali

L-istudju “Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)” juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal- mard renali fil-pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika u b’proteinuria li tidher. IDNT kienet prova double blind, ikkontrollata, ta’ morbożità u mortalità li qabblet Irbesartan BMS, amlodipine u plaċebo. F’1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b’dijabete tip 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis- serum li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżaminati l-effetti fit-tul (medja ta’ 2.6 sena) ta’ Irbesartan

BMS fuq l-avvanz ta’ mard renali u l-kawżi kollha ta’ mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 300 mg għal doża ta’ manteniment ta’ 300 mg ta’ Irbesartan BMS, minn 2.5 mg għal 10 mg ta’ amlodipine, jew plaċebo skond kemm felħu. Il-pazjenti fil-gruppi ta’ kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini kontra l-pressjoni għolja (p.e. dijuretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta’ pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta’ 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-linja bażi kienet > 160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta’ pazjenti fil-grupp tal-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t’irbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b’mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill- kawżi kollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t’irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost mqabbel ma’ 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l- plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma’ amlodipine (p = 0.006)]. Meta il-

komponenti individwali ta’ l-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi kollha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis f’ESRDawtorizzatu tnaqqis sinifikan i fil- krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

Sotto gruppi ta’ sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina f s-serum, u rata

ta’ tneħħija t’albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta’

razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettivament tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl- istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemm l-intervalli ta’ kunfidenza ma jeskluduhx. Għall-

endpoint sekondarju ta’ każijiet kardjovaskulari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn

grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta’ MI mh x fatali u puplesija f’nisa fil-

it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni totali, għalkemm inċidenza kb ta’ MI mhux fatali ġiet murija f’nisa u inċidenza inqas ta’ MI mhux fatali ġiet murijaaduxf’irġiel fil-grupp t’irbesartan kontra l-

grupp bil-kura fuq l-irbesartan meta mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l- ammissjoni fl-isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-ħpopol zzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisam’gadha ma ġietx identifikata.

L-istudju ta’ “L-effetti ta’ Irbesartan fuq il-Mikroalbu inuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b’Tip 2

ta’ Diabete Mellitus (IRMA)” juri li irbesartanli300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li tidher f’pazjenti b’mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta’ morbożità f’590 pazjenti b’tip 2 ta’ dijinalibete, m kroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali

normali (krejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta’ Irbesartan BMSċfuq -progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta’ tneħħija t’albumina ma’ l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER ta’ l-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan predefinitmedikien għall-pressjoni ta’ ≤ 135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t’ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridine

calcium blockers) ġew żjuda skond il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoniProdottsimili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t’irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t’irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta’

proteinuria li ti her, li jfisser 70% ta’ tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal ża l-għ lja. Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa’ għal iktar minn perjodu ta’ 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta’ Irbesartan BMS 300 mg (34%) milli fil- grupp tal-plaċebo (21%).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta’ bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta’ madwar 60%-80%. It-teħid ta’ l-ikel konkomitanti ma jaffettwax b’mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t’ irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b’irbit negliġibbli ma’ komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma’ glucoronide u ta’ ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide

(madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta’ 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t’assorbiment orali b’dożi ’il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill- ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t’eliminazzjoni terminali t’irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b’doża ta’ darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t’irbesartan (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta’ darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal- plażma t’irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f’pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t’irbesartan. Mhemmx bżonn

anzjani (≥ 65 -il sena) milli f’individwi żgħar (18-40 sena). Madankollu, il-half-life termin li ma tbiddlitx b’mod sinifikattiv. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’pazjenti anzjani.

ta’ aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-valuri ta’ irbesartan AUC u C kienu xi ftit ogħla f’individwi max awtorizzat

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta’ sistemi biljari u renali. Wa l-għoti ta' 14C

irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ ma’ l-awrina u l-

kumplament ma' l-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul.

Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienu ikkalkulati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja wara l-għoti ta'

irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata aduxta' irbesartan (18%) fil-plażma meta kienet ripetuta doża waħda kuljum.

doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesartan (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-il sena, disa' t-itfal ta' bejn 6 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħija setgħu jitqabblu ma' dawk osservħti f'p zjenti adulti li jieħdu 150 mg

m’g

Indeboliment renali: f’pazjenti b’indebolimentlirenali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirroinaliż ħ fifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbidlux b’mod sinifċka ti.

Ma sarux studji f’pazjentimedib’indebol ment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemm evidenza ta’ tossiċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b’dożi klinikamentProdottrilevan i. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurtà, dożi għoljin ta’ irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm

(eritroċiti, em globina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil- kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma ta’ l-urea u krejatinina) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f’firien ≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju kienu innotati b’dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

3 snin.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi
Qalba tal-pillola: Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Hypromellose
Silicon dioxide Magnesium stearate.

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate

Hypromellose

Titanium dioxide

Macrogol 3000

Carnauba wax.

6.2 Inkompatibilitajiet

awtorizzat

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħadux

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

m’g

li

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ d k

hemm ġo fih

Pakketti ta’ 14-il pillola miksija b’r ta: kard ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

 

inali

PVC/PVDC/Aluminju.

ċ

 

 

 

Pakketti ta’ 28 pillola miksija b’rita: 2 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

 

 

Pakketti ta’ 56 pillola mediiksija b’rita: 4 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

 

 

PakkettiProdottta’ 84 pill la miksija b’rita: 6 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pillola miksija b’rita: 7 kards ta’ folji ta’ 14-il pillola miksija b’rita f’folji tal- PVC/ VDC/Aluminium blisters.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola miksija b’rita: 7 kards ta’ folji ta’ 8 x 1 pilloli miksijin b’rita f’folji perforati tal-PVC/PVDC/Aluminju ta' doża waħda.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRI TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/375/028-033

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

Data ta' l-aħħar tiġdid:

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati