Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Javlor (vinflunine) – Fuljett ta’ tagħrif - L01CA05

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaJavlor
Kodiċi ATCL01CA05
Sustanzavinflunine
ManifatturPierre Fabre Médicament

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Javlor 25 mg/mL konëentrat għall-soluzzjoni għall-infuŜjoni

Vinflunine

-Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuŜa din il-mediëina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-śomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bŜonn terāa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

1.X’inhu Javlor u għalxiex jintuŜa

2.X’għandek tkun taf qabel ma tuŜa Javlor

3.Kif għandek tuŜa Javlor

4.Effetti sekondarji possibbli.

5.Kif taħŜen Javlor

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Javlor u gћalxiex jintuŜa

Javlor fih is-sustanza attiva vinflunine, li jappartieni lil grupp ta’ medi ëini kontra l-kanëer li jissejħu vinka alkalojdi. Dawn il-mediëini jaffettwaw l-iŜvilupp taë-ëelloli tal-kanëer billi jwaqqfu d-diviŜjoni taë-ëelloli, li jwasslu għall-mewt taë-ëelloli (ëitotossiëità).

Javlor jintuŜa għall-kura tal-kanëer fi stat avvanzat jew metastatiku fil-buŜŜieqa u l-apparat tal-awrina meta tkun falliet terapija preëedenti b’medi ëini li fihom il-platinu.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuŜa Javlor

TuŜax Javlor:

-jekk inti allerāiku għas-sustanza attiva (vinflunine) jew għal vinka alkalojdi oħrajn (vinblastin, vinkristin, vindesin, vinorelbin),

-jekk kellek xi infezzjoni (fl-aħħar āimgħatejn) jew bħalissa għandek infezzjoni severa,

-jekk qed tredda’,

-jekk il-livelli taë-ëelloli bojod tad-demm u/jew il-plejtlits huma baxxi wisq

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib tiegħek jekk:

-għandek problemi tal-fwied, kliewi jew qalb,

-Jekk ikollok xi sintomi newroloāiëi bħal uāigħ ta' ras, tibdil fl’istat mentali li jista' jwassalgħal konfuŜjoni u koma, konvulŜjonijiet, vista mëajpra u pressjoni għolja jista' jkollok bŜonn tieqaf tieħu din il-mediëina,

-qed tieħu mediëini oħra imsemmija f’“U Ŝu ta’ medi ëini oħra” hawn ta ħt,

-jekk għandek stitikezza, jew jekk qed tiāi kkurat/a b’medi ëini kontra l-uāigħ (opjojdi), jew għandek kanëer tal-addome, jew kellek kirurāija fl-addome,

-jekk tixtieq issir missier ta’ tarbija (ara “Tqala, treddigħ u fertilità” hawn ta ħt).

L-għadd taë-ëelloli tad-demm ikunu ëëekkjati regolarment qabel u wara l-kura tiegħek, minħabba li għadd baxx fië-ëelloli tad-demm hu effett sekondarju komuni ħafna bil-Javlor.

Jista’ jkun li tingħata lassattivi biex tevita l-istitikezza, li hi effett sekondarju komuni ħafna tal-Javlor.

UŜu fit-tfal u adolexxenti

Javlor mhux intenzjonat għall-uŜu fit-tfal u adolexxenti.

Mediëini oħra u Javlor

Għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediëina oħra.

B’mod partikolari, għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu mediëini li fihom wieħed minn dawn is-sustanzi attivi li āejjin:

-ketokonaŜol u itrakonaŜol, uŜati biex jikkuraw infezzjoni fungali,

-opjojdi, uŜati għall-kura tal-uāigħ,

-ritonavir, uŜat biex jikkura infezzjoni tal-HIV,

-doksorubiëin u peāilat liposomali, uŜat biex jikkura xi tipi ta’ kanëer,

-rifampiëin, uŜat biex jikkura tuberkulosi jew menināitide,

-preparazzjoni bil-ħxejjex li fihom ipericum perforatum (St John’s wort) uŜat biex jikkura depressjoni mhux serja sa moderata.

Javlor ma’ ikel u xorb

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tixrob meraq tal-grejpfrut, għax jista’ j Ŝid l-effett ta’ Javlor. Għandek ukoll tixrob l-ilma u tiekol ikel b’livell ta’ fibra għolja.

Tqala, treddigħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel ma tibda t-terapija tiegħek.

Jekk int mara jew raāel b’potenzjal riproduttiva, għandek tuŜa metodu adegwat ta’ kontraëezzjoni waqt il-kura u sa tliet xhur wara l-aħħar doŜa ta’ Javlor.

M’għandekx tingħata Javlor jekk int tqila għajr meta hu assolutament neëessarju.

M’għandekx tredda’ waqt il-kura bil-Javlor.

Jekk tixtieq issir missier ta’ tarbija, fittex parir mingħand it-tabib tiegħek. Jista’ jkun li tkun tixtieq tfittex parir dwar il-konservazzjoni tal-isperma qabel ma tibda t-terapija.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

JAVLOR jista’ jikkawŜa effetti sekondarji bħal għeja u sturdament. Issuqx u tħaddimx magni jekk ikollok effetti sekondarji li jaffettwaw l-abilità li tikkonëentra u tirreaāixxi.

3.Kif għandek tuŜa Javlor

DoŜa

Id-doŜa rakkomandata f’pazjenti adulti is-soltu tkun 320 mg/m² tas-superfiëje tal-āisem (din hi kkalkulata mit-tabib skont il-piŜ u t-tul tiegħek). Il-kura tiāi ripetuta kull 3 āimgħat.

It-tabib tiegħek jaāāusta d-doŜa tal-bidu ta’ Javlor skont l-età u l-kondizzjoni f iŜika tiegħek u f’sitwazzjonijiet speëifiëi:

-jekk kellek irradjazzjoni preëedenti fil-pelvis.

-jekk ikollok ëerti effetti sekondarji

-jekk għandek problemi moderati jew severi fil-kliewi

-jekk għandek problemi fil-fwied.

Matul il-kura, it-tabib tiegħek jista’ jnaqqas id-doŜa ta’ Javlor, jittardja jew jinterrompi l-kura jekk ikollok ëerti effetti sekondarji.

Kif tingħata l-Javlor

Javlor jingħatalek minn professjonista kwalifikat/a fil-qasam mediku bħala infuŜjoni āol-vini (dripp āol-vina tiegħek) li ddum 20 minuta. Javlor m’għandux jingħata minn āot-teka (fis-sinsla).

Javlor hu konëentrat li għandu jkun dilwit qabel ma jingħata.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal mediëini kollha, din il-mediëina tista’ tikkawŜa effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kul ħadd.

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tiŜviluppa xi effetti sekondarji li āejjin serji waqt li qed tiāi kkurata b’ Javlor:

-deni u/jew rjiħat li jistgħu jkunu sinjali ta’ infezzjoni,

-uāigħ fis-sider li jista’ jkun sinjal ta’ attack ta’ qal b,

-stitikezza li ma ëëedix bil-kura tal-lassattivi,

-uāigħ ta’ ras, tibdil fl’istat mentali li jista' jwassal għal konfuŜjoni u koma, konvulŜjonijiet, vista mëajpra u pressjoni għolja, li jistgħu ikunu sinjali ta’ disturbazzjoni newroloāika bħal “sindrome riversibbli ta’ enëefalopatija posterjuri” (ara sezzjoni 2 “twissijiet u prekawzjonijiet”).

Effecti sekondarji oħra jistgħu jinkludu:

Komuni ħafna (jista’ jolqot iktar minn 1 sa 10 persuni)

-uāigħ addominali, dardir (ħass ħaŜin), rimettar

-stitikezza, diareja,

-infjammazzjoni fil-mukoŜa āol-ħalq,

-għeja, uāigħ fil-muskoli

-nuqqas fis-sens tal-mess

-nuqqas fil-piŜ, nuqqas fl-aptit,

-telf ta’ xagħar,

-reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (uāigħ, ħmura, nefħa)

-deni

-livelli baxxi ta’ ëelluli tad-demm bojod, ëelluli tad-demm ħomor u/jew plejtlits (osservat fit-test tad-demm).

-livelli baxxi ta’ sodium fid-demm (iponatremija).

Komuni (jista’ jolqot minn 1 sa 10 persuni)

-rjiħat, għaraq eëëessiv,

-allerāija, deidrazzjoni, uāigħ ta’ ras, raxx, ħakk,

-problemi diāestivi, uāigħ āol-ħalq, fuq l-ilsien u uāigħ fis-snien, tibdil fit-togħma,

-dgħjufija fil-muskoli, uāigħ fix-xedaq, uāigħ f’estremitajiet, uāigħ fid-dahar, uāigħ fil-āogi, uāigħ muskolari, uāigħ f’għadam, uāigħ fil-widnejn,

-sturdament, insonnja, telf temporanju ta’ koxjenza

-diffikultajiet fil-movimenti tal-āisem, nuqqas

-taħbit aëëelerat tal-qalb irregolari, pressjoni tad-demm elevata, pressjoni tad-demm baxxa ħafna, tromboŜi tal-vini,

-diffikultajiet fin-nifs, sogħla, uāigħ fis-sider,

-nefħiet f’dirajk, idejk, saqajk, l-egħkiesi, riālejk u partijiet oħra ta’ āismek

-infjammazzjoni tal-vini (flebite).

Mhux komuni (jista’ jolqot minn 1 sa 100 persuna)

-disturbi viŜwali

-āilda niexfa, ħmura tal-āilda,

-disturbi fil-kontrazzjoni tal-muskoli,

-uāigħ fil-griŜmejn, disturbi fil-ħanek,

-Ŝieda fil-piŜ,

-problemi urinarji

-ħsejjes jew ŜarŜir fil-widnejn (tinnite)

-Ŝieda fl-enzimi tal-fwied (osservat fit-test tad-demm)

-“Sindrome ta’ tnixxija mhux kif suppost tal-ormon a ntidijuretiku”, li hi kundizzjoni li tikkaw Ŝa livelli baxxi ta’ sodium fid-demm

-uāigħ ta’ tumur

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniŜŜla f’Appendiëi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiāi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ d in il-mediëina.

5.Kif taħŜen Javlor

śomm din il-mediëina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

TuŜax din il-mediëina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kunjett u l-kartuna wara JIS.

Mhux probabbli li tkun mitlub biex inti stess taħŜen din il-mediëina.

Il-kondizzjonijiet tal-ħaŜna huma ddettaljati fis-sezzjoni maħsuba għall-professjonisti ta’ medi ëina jew tas-saħħa.

Kunjetti mhux miftuħa

AħŜen fi friāā (2°C - 8°C).

AħŜen fil-pakkett oriāinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Soluzzjoni dilwita

Is-soluzzjoni dilwita għandha tintuŜa immedjatament

Tarmix mediëini mal-ilma tad-dranaāā jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiŜjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediëini li m’għadekx tuŜa. Dawn il-miŜuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Javlor

-Is-sustanza attiva hi vinflunine. Kull mL ta’ konëentrat fih 25 mg ta’ vinflunine (bħala ditartrat). Kunjett wieħed ta’ 2 mL fih 50 mg ta’ vinflunine (b ħala ditartrat).

Kunjett wieħed ta’ 4 mL fih 100 mg ta’ vinflunine (b ħala ditartrat).

Kunjett wieħed ta’ 10 mL jikkuntieni 250 mg ta’ vinflunine (b ħala ditartrat).

-L-ingredjent l-ieħor hu ilma għall-injezzjonijiet.

Kif jidher Javlor u l-kontenut tal-pakkett

Javlor hu soluzzjoni ëara, bla kulur għal isfar ëar. Hu fornit f’kunjetti tal-ħāieā trasparenti li jikkuntienu 2 mL, 4 mL jew 10 mL ta’ konëentrat magħluqin b’tapp tal-lasktu. Kull pakkett fih 1 jew 10 kunjetti.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u Manifattur

Pierre Fabre Médicament 45 place Abel Gance F-92100 Boulogne Franza

Manifattur

Pierre Fabre Médicament Production

Etablissement Aquitaine Pharm International

Avenue du Béarn

F-64320 Idron

Franza

Għal kull tagħrif dwar din il-mediëina, jekk jogħābok ikkuntattja lir-rappreŜentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ {XX/SSSS}.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediëina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aāenzija Ewropea għall- Mediëini: http://www.ema.europa.eu/.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku: ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UśU

Prekawzjonijiet āenerali għall-preparazzjoni u għall-amministrazzjoni.

Vinflunine hu prodott mediëinali ëitotossiku kontra l-kanëer u, bħal kompoŜizzjonijiet potenzjalment tossiëi oħra, l-attenzjoni għandha tkun eŜerëitata meta tmiss Javlor. Il-proëedura tal-maniāājar kif suppost u r-rimi tal-prodotti mediëinali kontra l-kanëer għandu jkun ikkunsidrat. Il-proëeduri tat- trasferimenti kollha jeħtieāu adeŜjoni stretta ma’ tekniëi mhux settiëi, preferibbilment li jimpjegaw kappun tas-sigurtà g ħal-fluss vertikali tal-lamin. Is-soluzzjoni għall-infuŜjoni Javlor għandha tiāi ppreparata u mogħtija biss minn staff imħarreā kif suppost fl-immaniāājar ta’ medi ëini ëitotossiëi. Impjegati tqal m’għandhomx imissu Javlor. L-uŜu ta’ ngwanti, nuëëalijiet u lbies protett hu rrakkomandat.

Jekk is-soluzzjoni tiāi f’kuntatt mal-āilda, din għandha tinħasel immedjatament u b’mod komplet bis- sapun u ilma. Jekk tiāi f’kuntatt mal-membrani muko Ŝi, il-membrani għandhom ikunu fflaxxjati b’mod komplet bl-ilma.

Dilwit tal-konëentrat

Il-volum ta’ Javlor (konëentrat) li jikkorrespondi mad-doŜa kkalkulata ta’ vinflunine għandu jitħallat āo borza ta’ 100ml klorur tas-sodju 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-infuŜjoni. Glukosju 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-infuŜjoni jista’ wkoll jintuŜa. Is-soluzzjoni dilwita għandha tkun protetta mid- dawl sal-għoti (ara sezzjoni 6.3).

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għall-uŜu BISS āol-vini.

Javlor hu għall-uŜu ta’ darba biss.

Wara li il-konëentrat tal-Javlor jiāi dilwit, is-soluzzjoni għall-infuŜjoni Javlor għandha tingħata kif āej:

Aëëess għal āol-vina għandu jiāi stabbilit għal borŜa ta’ 500ml klorur tas-sodju 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-infuŜjoni jew glukosju 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-infuŜjoni, fuq vina kbira preferibbilment fil-parti ta’ fuq tad-driegħ mill-minkeb ’l isfel jew billi tintuŜa linja venuŜa ëentrali.

Il-vini tal-id dorsum u dawk viëin il-āogi għandhom jiāu evitati.

L-infuŜjoni āol-vina għandha tinbeda b’nofs il-borŜa ta’ 500ml klorur tas-sodju 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-infuŜjoni jew glukosju 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-infuŜjoni, jiāifieri

250 mL, b’rata ta’ fluss liberu biex tifflaxxja l-v ina.

Is-soluzzjoni għall-infuŜjoni Javlor għandu jitpoāāa fuq l-ispalla fuq in-naħa tal-port tal- injezzjoni l-aktar viëin lejn il-borza ta’ 500 mL sabiex tiddilwi aktar il-Javlor waqt l- amministrazzjoni.

Is-soluzzjoni għall-infuŜjoni Javlor għandha tkun infuŜata għal aktar minn 20 minuta.

il-kondizzjoni għandha tkun evalwata b’mod frekwenti u l-prekawzjonijiet ta’ estravaŜjoni għandhom jinŜammu tul l-infuŜjoni.

Wara li l-infuŜjoni titlesta, il-250 mL li jkun fadal fil-borŜa mill-klorur tas-sodju 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-infuŜjoni jew tal-glukosju 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-borza tal- infuŜjoni għandha titħalla tiāri b’rata ta’ fluss ta’ 300 mL/sieg ħa. Sabiex tifflaxxja l-vina, l- amministrazzjoni tas-soluzzjoni għall-infuŜjoni Javlor għandha dejjem tiāi segwita b’mill-inqas volum ugwali ta’ klorur tas-sodju 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-infuŜjoni jew tal-glukosju 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-infuŜjoni.

Rimi

Kull fdal tal-prodott mediëinali li ma jkunx intuŜa jew skart li jibqa’ wara l-uŜu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liāijiet lokali għall-prodotti mediëinali ëitotossiëi.

Kondizzjonijiet ta’ ħaŜna:

Kunjetti mhux miftuħa:

AħŜen fi friāā (2°C-8°C).

AħŜen fil-pakkett oriāinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Soluzzjoni dilwita:

Stabbilità fl-u Ŝu kimikali u fiŜikali kienet dimostrata għall-prodott mediëinali dilwit kif āej:

-protett mid-dawl f’borza tal-infuŜjoni tal-politin jew polivinilkloridu sa 6 ijiem fi friāā (2°C - 8°C) jew sa 24 sieg ħa f’temperatura ta’ 25°C

-espost għad-dawl f’infuŜjoni tal-politin jew polivinilkloridu fissa għal massimu ta’ siegħa f’25°C.

Mill-aspett mikrobijoloāiku, il-prodott għandu jintuŜa immedjatament wara li jkun dilwit. Jekk ma jintuŜax immedjatament, il-ħinijiet u l-kondizzjonijiet fl-uŜu tal-ħaŜna qabel ma jintuŜa hu r- responsabbiltà ta’ min qed jag ħmel uŜu minnu u normalment ma jkunx itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 sa 8°C, sakemm ma jkunx se ħħ dilwit f’kondizzjonijiet mhux settiëi kontrollati u validati.

ANNESS IV

KONKLUśJONIJIET XJENTIFIêI U RAĀUNIJIET GĦAL VARJAZZJONI GĦAT-

TERMINI

TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KonkluŜjonijiet xjentifiëi

Meta jiāi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSURs għal Javlor, il- konkluŜjonijiet xjentifiëi tas-PRAC huma kif āej:

L-informazzjoni dwar is-sigurtà li saret disponibbl i f'dan il-perjodu ta’ rappurtaāā hi āeneralment konsistenti mal-profil tas-sigurtà mag ħruf ta' vinflunine. Għalkemm l-ebda tħassib ādid dwar is-sigurtà ma āie identifikat, l-MAH ippropona Ŝewā tibidliet għall-informazzjoni tal-prodott.

L-MAH ippropona li tiŜdied twissija f’sezzjoni 4.4 tal-SmPC dwar ir-riskj u ta’ iponatremija, li tinkludi kaŜijiet li huma minħabba s-sindrome ta’ tnixxija mhux kif suppost tal-ormon antidijuretiku, li āie identifikat bħala riskju fil-PSUR preëedenti u inkluŜ fl-SmPC bħala reazzjoni avversa elenkata. Minħabba l-frekwenza għolja ta’ avvenimenti ta’ iponatremija ta’ grad 3 je w 4 (11.7%), li jinkludu riŜultat fatali , l-impatt avvers ta’ iponatremija fuq is-sopravivenza f’pazjenti bil-kanëer u l-potenzjal li l-mediëina tikkawŜa konsegwenzi serji fuq is-CNS (eŜ. konfuŜjoni, aëëessjonijiet) , din il-proposta āiet approvata.

Finalment, l-MAH ippropona emendi minuri fil-lista tar-reazzjonijiet avversi f’sezzjoni 4.8 tal-SmPC sabiex tiāi Ŝgurata l-konsistenza fil-mod kif dawn ir-reazzjonijiet jiāu kkodifikati. It-tibdil m’għandux impatt fuq il-kategoriji ta’ frekwenza għall-ADRs elenkati ħlief għal “newropatija sensorja periferali” li ttellgħet fil-grad minn komuni għal komuni ħafna u “u āigħ ta’ tumur”, li issa hu kkategorizzat b ħala mhux komuni (qabel, il-frekwenza tiegħu kienet mhux magħrufa). L-ebda ADRs āodda ma āew miŜjuda u l-ebda ADRs ma tneħħew , ħlief “anoreksja” li āiet ikklassifikata mill-ādid bħala “tnaqqis fl-aptit”. Dan it-tibdil hu kkunsidrat li hu a ëëettabbli.

Is-CHMP jaqbel mal-konkluŜjonijiet xjentifiëi magħmula mill-PRAC.

Raāunijiet li jirrakkomandaw il-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq

AbbaŜi ta’ konkluŜjonijiet xjentifiëi għal Javlor, is-CHMP huwa tal-opinjoni li l-bilanë bejn benefiëëju u riskju ta’ prodotti medi ëinali li fihom is-sustanza attiva VINFLUNINE DITARTRATE huwa favorevoli soāāett għall-bidliet proposti lill-informazzjoni tal-prodott.

Is-CHMP jirrakkomanda li t-termini għall-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq għandhom ikunu varjati.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati