Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kepivance (palifermin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AF08

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKepivance
Kodiċi ATCV03AF08
Sustanzapalifermin
ManifatturSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kepivance 6.25 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 6.25 mg ta’ palifermin.

Palifermin huwa fattur tat-tkabbir tal-keratinoċiti (KGF) uman, magħmul minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti f’Escherichia coli.

Ġaladarba rikostitwit, Kepivance ikun fih 5 mg/ml ta’ palifermin.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

awtorizzat

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni (trab għall-injezzjoni).

adux

Trab lajofilizzat abjad.

 

 

 

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

ħ

 

 

 

m’g

Kepivance huwa indikat biex inaqqas l-inċidenza, it-tul u s-severità ta’ mukosite orali f’pazjenti adulti

 

 

li

ijeloablattiva assoċjata ma’ inċidenza għolja ta’

b’tumuri ematoloġiċi malinni li qed jirċievu terap ja

 

 

inali

 

 

mukosite severa u li teħtieġ appoġġ ta’ ċellu staminali emopojetiċi tal-pazjent innifsu.

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għ ndu jingħata

 

 

 

ċ

 

 

Kura b’Kepivance għandha tiġi ssorveljata minn tabib b’esperjenza fl-użu ta’ terapija kontra l-kanċer.

Pożoloġija

medi

 

 

 

 

 

Adulti

Id-dożaġġ rakko andat ta’ Kepivance huwa ta’ 60 mikrogramma/kg/kuljum, mogħti bħala injezzjoni

bolus ġol-vini għal tlett ijiem konsekuttivi qabel u tlett ijiem konsekuttivi wara radjokemoterapija Prodottmijeloablat iva għal total ta’ sitt dożi. It-tul ta’ żmien bejn l-aħħar doża ta’ Kepivance qabel

radjokem terapija mijeloablattiva u l-ewwel doża ta’ Kepivance wara radjomeoterapija mijeloablattiva għan u jkun mill-inqas sebat ijiem.

Radj kemoterapija pre- mijeloablattiva:

L-ewwel tliet dożi għandhom jingħataw qabel it-terapija mijeloablattiva, bit-tielet doża 24 sa 48 siegħa qabel it-terapija radjokemomijeloablattiva.

Radjokemoterapija post- mijeloablattiva:

L-aħħar tliet dożi għandhom jingħataw wara r-radjokemoterapija mijeloablattiva; l-ewwel waħda ta’ dawn id-dożi għandha tingħata wara, iżda fl-istess ġurnata tal-infużjoni taċ-ċelluli staminali ematopojetiċi u tal-inqas sebat ijiem wara l-għoti l-aktar reċenti ta’ Kepivance (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kepivance fit-tfal minn età ta’ 0 sa 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta disponibbli attwalment hija deskritta fis-sezzjonijiet 5.1 u 5.2 iżda ma tista’ ssir ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija

Indeboliment renali

Mhux meħtieġ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment epatiku

Is-sigurtà u l-effikaċja ma ġewx evalwati f’pazjenti b’indeboliment epatiku (ara sezzjoni 5.2). Għandha tintuża kawtela meta jingħata dożaġġ lil pazjenti b’indeboliment epatiku.

Persuni akbar fl-età

Is-sigurtà u l-effikaċja ma ġewx evalwati f’persuni akbar fl-età. Dejta disponibbli attwalment hija deskritta fis-sezzjoni 5.2 iżda ma tista’ ssir ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

jiġi protett mid-dawl. Qabel l-għoti, eżamina viżwalment is-soluzzjoni għal tibdil fil-kulur u frak qabel l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

Użu għal ġol-vini.

 

 

Kepivance m’għandux jingħata taħt il-ġilda minħabba tollerabilità lokali b tuta.

 

 

awtorizzat

Kepivance rikostitwit m’għandux jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal iktar minn siegħa, u għandu

 

adux

 

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċin li q bel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

ħ

4.3Kontraindikazzjonijiet

 

li

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew kwalunkwem’gwieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni

L-użu mal-kimoterapija

inali

6.1, jew għal proteini ġejjin minn Escher ch a coli.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjo ijiet għall-użu

 

ċ

medi

Kepivance m’għandux jingħata sa 24 siegħa qabel, waqt jew wara 24 siegħa mill-għoti b’infużjoni ta’

kimoterapija ċitotossika. Fi prova klinika, l-għoti ta’ Kepivance sa 24 siegħa mill-kimoterapija wasslet għal żieda fis-severità u t-tul tal-mukosite orali.

ProdottL-użu tal-eparina fl-istess ħin

Jekk eparina tintuża biex jinżamm pajp ġol-vina, għandha tintuża soluzzjoni ta’ sodium chloride biex jitlaħlaħ il-pajp qabel u wara l-għoti ta’ Kepivance (ara sezzjoni 6.2).

Ċarezza tal-vista

Hu magħruf li riċetturi għal KGF huma espressi fil-lenti tal-għajn. Effetti katarattoġeniċi ta’ palifermin ma jistgħux jiġu esklużi (ara sezzjoni 5.1). Effetti fit-tul għadhom mhux magħrufa.

Sigurtà fit-tul

Is-sigurtà fit-tul ta’ Kepivance għadha ma ġietx evalwata għal kollox f’dak li għandu x’jaqsam ma’ sopravivenza totali, sopravivenza mingħajr progressjoni u tumuri malinni sekondarji.

Tumuri malinni mhux ematoloġiċi

Kepivance huwa fattur tat-tkabbir li jistimula l-proliferazzjoni ta’ ċelluli tal-epitilju li jesprimu riċettur għal KGF. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kepivance ma ġewx stabbiliti f’pazjenti b’tumuri malinni mhux ematoloġiċi li jesprimu riċettur għal KGF. Għalhekk, palifermin m’għandux jingħata lil pazjenti b’tumuri malinni mhux ematoloġiċi magħrufa jew issuspettati.

Nuqqas ta’ effikaċja u r-riskju ta’ infezzjoni b’doża qawwija tal-kors tal-ikkundizzjonar ta’ melphalan

F’test kliniku li sar wara li l-prodott tqiegħed fis-suq li investiga pazjenti li jsofru minn mijeloma multipla u li jirċievu melfalan tal-200mg/m2 bħala kors ta’ kura, l-għoti ta’ palifermin b’perjodu ta’

erbat ijiem bejn l-aħħar doża ta’ qabel u l-ewwel doża ta’ wara ma weriex benefiċċju terapewtiku fil-

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ palifermin ġew stabbiliti biss flimkien mal-korsijietawtorizzattal-ikkundizzjonar għal sostenn ta’ ċelluli staminali ematopojetiċi awtologi li jinkludi l-irradjazzjoni tot li tal-ġisem u

frekwenza jew fid-dewmien tal-infjammazzjoni gravi tal-mukoża orali meta mqabbla mal-plaċebo.

Barra minn hekk, kien hemm inċidenza ogħla ta’ infezzjonijiet f’pazjenti li ngħataw palifermin qabel u

wara l-kimoterapija (49.5%) meta mqabbel ma’ pazjenti li rċevew plaċebo (24.6%). Meta mqabbel

mal-grupp tal-plaċebo, il-grupp ta’ qabel/wara l-kimoterapija kellu inċidenza ogħla ta’ infezzjoni tal-

virus tal-erpete (9% vs 0%), infezzjoni fungali orali (7% vs 2%) u xokk sepsis/set iku (12% vs 2%).

kimoterapija b’doża qawwija (cyclophosphamide u etoposide) (ara sezzjoni 5.1). Palifermin m’għandux jintuża flimkien ma’ kondizzjonament b'kemoterapija mijeloablattiva biss.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Bħala proteina terapewetika, ir-riskju li Kepivance ma jaqbilx ma’ prodotti mediċinali oħra huwa

baxx.

adux

ħ

Dejta in-vitro u in-vivo tissuġġerixxi li palifermin jeħel

a’ eparini sħaħ kif ukoll ma’ eparini b’piż

molekulari baxx. F’żewġ studji fuq voluntiera b’saħħithom, l-għoti fl-istess ħin ta’ Kepivance u l-

 

m’g

eparina rriżulta f’espożizzjoni sistemika li h ja bejn wieħed u ieħor 5 darbiet ogħla għal palifermin,

li

inali

 

minħabba volum ta’ distribuzzjoni aktar baxx. L-effett farmakodinamiku ta’ palifermin, kif imkejjel mill-bidla fl-espressjoni Ki67, kellu t-tendenza li jkun iktar baxx meta mogħti mal-eparina iżda r- relevanza klinika ta’ din is-sejba mhijiex ċ ra. Madankollu, l-amministrazzjoni ta’ palifermin ma affettwatx l-effett antikoagulantiċtal-eparina fil-kundizzjonijiet sperimentali (doża waħdanija, reġimen tad-doża subterapewtiku)medi. M nħabba dejta limitata f’pazjenti, l-eparini għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti li jkunu qed jirċievu palifermin u għandhom isiru testijiet ta’ koagulazzjoni tad- demm xierqa sabiex il-kura tagħhom tiġi mmonitorjata.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

ProdottTqala

M’hemmx ejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Kepivance f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali għall- emb iju jew fetu uman. Kepivance m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Kepivance jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider uman, għalhekk Kepivance m’għandux jngħata lill-nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

Fi studji fuq il-firien, ma kienu osservati l-ebda effetti avversi fuq ir-riproduttività/fertilità f’dożi ta’ sa 100 mikrogrammi/kg/kuljum. Tossiċità sistemika (sinjali kliniċi u/jew tibdil fil-piż tal-ġisem) u

5

effetti avversi fuq il-parametri tal-fertilità fl-irġiel u nisa kienu osservati f’dożi ta’

≥ 300 mikrogramma/kg/kuljum (5 darbiet ogħla mid-doża rakkomandata fil-bniedem).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Dejta dwar is-sigurtà hi bbażata fuq pazjenti b’tumuri malinni ematoloġiċi li kienu rreġistrati fi studji

kliniċi li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollati bi plaċebo, li jinkludu studju

farmakokinetiku wieħed, u esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

awtorizzat

 

L-iktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina li kienu rrappurtati b’mod komuni (irrappurtati

f > 1/10 pazjenti) huma reazzjonijiet konsistenti mal-azzjoni farmakoloġika ta’ Kepivance fuq il-ġilda u l-epitelju orali, eż. edema, li tinkludi edema periferali, u ipertrofija tal-istrutturi orali. Dawn ir- reazzjonijiet kienu primarjament ħfief sa moderati fis-severità tagħhom u kienu riversibbli. Il-medjan taż-żmien tal-bidu tagħhom kien ta’ madwar 6 ijiem wara l-ewwel 3 dożi konseku ivi a’ kuljum ta’ Kepivance, b’tul ta’ żmien medjan ta’ madwar 5 ijiem. Uġigħ u artralġja huma reazzjonijiet avversi komuni oħra, li huma konsistenti ma’ pazjenti kkurati b’Kepivance li jkunu rċivew inqas analġesija b’opjojdi minn pazjenti kkurati bi plaċebo (ara Tabella 2). Sensittività eċċessiva, li tinkludi reazzjonijiet anafilattiċi, kienet assoċjata wkoll ma’ palifermin.

 

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi u rappurt ġġ spontanju.

 

Il-frekwenza elenkata hawn taħt hija definita premezz tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (> 1/10),

 

 

 

 

 

 

adux

 

komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux magħruf (ma tistax tittieħedħstima mid-data disponibbli).

 

Sistema tal-klassifika tal-organi

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

Mhux magħruf:

Reazzjoni anafilattiċi/Sensittività

 

 

 

 

 

li

eċċessiva

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Komuni ħafna:

Indeboliment fis-sens tat-togħma

 

 

 

 

 

Komuni:

Parestesija orali

 

 

 

 

inali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

ċ

Komuni ħafna:

Ipertrofija mukuża orali/Ipertrofija tal-

 

 

medi

 

 

papilli tal-ilsien, Tibdil fil-kulur tal-

 

 

 

Mhux magħruf:

mukuża orali/tibdil fil-kulur tal-ilsien

 

 

 

Disturbi li jinvolvu l-ilsien (bħal ħmura,

 

 

 

 

boċċi), Edema fl-ilsien

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

Komuni ħafna:

Raxx, ħakk u eritema

 

taħt il-ġil a

 

 

 

Komuni:

Pigmentazzjoni żejda tal-ġilda

 

Prodott

 

 

 

Mhux magħruf:

Sindromu tal-eritrodisestesija palmo-

 

 

 

 

 

plantari (disestesija, eritema, nefħa tal-

 

 

 

 

 

keffa tal-id u tal-qiegħ tas-sieq)

 

 

 

 

Komuni ħafna:

Artralġija

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

 

tessuti konnettivi

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u

Mhux magħruf

Edema vaġinali u eritema vulvovaġinali

 

fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

Komuni ħafna:

Nefħa, nefħa periferali, uġigħ u deni

 

ta' mnejn jingħata

 

 

Komuni:

Nefħa tax-xofftejn, nefħa tal-kappell

 

 

 

 

 

 

tal-għajn

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

 

Mhux magħruf:

Nefħa fil-wiċċ, nefħa fil-ħalq

Investigazzjonijiet

Komuni ħafna:

Żieda ta’ amylase fid-demm u żieda

 

 

f’Lipase 1

1 Kepivance jista’ jikkawża livelli ogħla ta’ lipase u amylase f’ċerti pazjenti b’sintomi jew mingħajr ta’ wġigħ addominali jew fid-dahar. Ma kienx hemm każijiet ta’ pankreatite f’din il-popolazzjoni ta’ pazjenti. Il-frazzjonazzjoni ta’ livelli ogħla ta’ amylase wriet li ż-żieda kienet ġejja l-aktar mill-bżieq.

Tossiċitajiet li jillimitaw id-doża kienu osservati f’36% (5 minn 14) tal-pazjenti li rċivew 6 dożi ta’ 80 mikrogramma/kg/kuljum mogħtija ġol-vini fuq medda ta’ ġimagħtejn (3 dożi qabel u 3 dożi wara terapija mijeloablattiva). Dawn l-avvenimenti kienu konsistenti ma’ dawk osservati b d-doża rakkomandata iżda ġeneralment kienu aktar severi.

L-irkupru ematopojetiku wara infużjoni b’PBPC kien simili bejn pazjenti li rċivew Kepivance jew plaċebo, u ma kienet osservata l-ebda differenza fil-progressjoni tal-marda jewawtorizzatfis-sopravivenza.

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizz zzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejnaduxil-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapp rtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

ħ Ma hemmx esperjenza b’dożi ta’ Kepivance ta’ aktar minn 80 mikrogramma/kg/kuljum mogħti ġol-

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi detossifikanti għall-kura antineoplastika, Kodiċi ATC: V03A

F08.

vini f’pazjenti fuq perjodu ta’ ġimagħtejn (3 dożi qabel u 3 dożi wara t-terapija mijeloablattiva).

Għal tagħrif dwar tossiċitajiet li jillimitaw id-doża ara sezzjoni 4.8.

 

 

m’g

Doża waħda ta’ 250 mikrogramma/kg ingħatatliġol-vini lil 8 voluntiera b’saħħithom mingħajr effetti

avversi severi jew serji.

 

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

 

inali

5.1

ċ

Proprjetajiet farmako inamiċi

 

medi

 

ProdottPalifermin huwa proteina b’140 amino aċidi b’piż molekolari ta’ 16.3 kilodaltons. Huwa differenti minn KGF uman endoġenu minħabba li l-ewwel 23 amino aċidi fit-tarf tat-terminali N kienu mneħħija

biex itejjbu l-istabilità tal-proteina.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

KGF huwa proteina li għandu bħala mira ċ-ċelluli tal-epitilju billi jeħel ma’ riċetturi speċifiċi fil-wiċċ taċ-ċelluli u b’hekk jistimula l-proliferazzjoni, id-divrenzjar, u jżid il-mekkaniżmi ċitoprotettivi (eż., l- induzzjoni ta’ enżimi anti-ossidanti). KGF endoġenu huwa fattur tat-tkabbir speċifiku taċ-ċelluli tal- epitilju li huwa magħmul minn ċelluli mesenkimali, u l-ħelsien tiegħu jiżdied b’mod naturali b’rispons għall-ħsara fit-tessut tal-epitilju.

Effetti farmakodinamiċi

Proliferazzjoni taċ-ċelluli tal-epitilju kienet studjata permezz ta’ kolorazzjoni immunoistokimika Ki67 f’persuni b’saħħithom. F’bijopsiji mill-ħalq kienet osservata żieda ta’ 3 darbiet jew aktar fil-

kolorazzjoni Ki67 f’3 minn 6 persuni b’saħħithom li ngħataw 40 mikrogramma/kg/kuljum ta’ palifermin minn ġol-vini għal tlett ijiem, meta mkejjel 24 siegħa wara t-tielet doża. Proliferazzjoni taċ- ċelluli tal-epitilju dipendenti mid-doża kienet osservata 48 siegħa wara d-dożaġġ f’persuni b’saħħithom li ngħataw dożi waħidom ta’ 120 sa 250 mikrogramma/kg minn ġol-vini.

Effikaċja klinika u sigurtà

Il-programm kliniku ta’ palifermin fl-ambjent ta’ terapija mijelotossika li teħtieġ appoġġ ta’ ċelluli staminali ematopojetiċi (HSC) kien jinkludi 650 pazjent b’tumuri malinni ematoloġiċi li ddaħħlu fi 3 studji kliniċi, randomised, ikkontrollati bil-plaċebo u fi studju farmakokinetiku.

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ palifermin kienu stabbiliti fi studju randomised, double-blind u kkontroll bil-plaċebo fejn il-pazjenti rċivew terapija ċitotossika ta’ doża għolja li kienet tikkonsisti f’irradjazzjoni frazzjonata tal-ġisem kollu (doża totali ta’ 12 Gy; Jum -8 sa -5), doża għolja ta’ etoposide (60 mg/kg; Jum -4), u doża għolja ta’ cyclophosphamide (100 mg/kg; Jum -2) segw ta minn appoġġ b’PBPC għall-kura ta’ tumuri malinni ematoloġiċi (Limfoma Mhux ta’ Hodgkin (NHL), marda ta’ Hodgkin, Lewkimja Mijelojda Akuta (AML), Lewkimja Limfoċitika Aku a (ALL), Lewkimja Mijelojda Kronika (CML), Lewkimja Limfoċitika Kronika (CLL), jew mijeloma multipla). F’dan l-istudju, 212-il pazjent kienu randomised u rċivew palifermin jew plaċebo. Palifermin ingħata

kuljum bħala injezzjoni 60 mikrogramma/kg ġol-vini ta’ għal tlett ijiem konsekuttivi qabel il-bidu ta’

terapija ċitotossika u għal tlett ijiem konsekuttivi wara infużjoni ta’ ċelluli periferali proġenituri tad-

demm b’disat ijiem bejn l-aħħar doża ta’ qabel u l-ewwel doża ta’ wara.

awtorizzat

 

Il-mira prinċipali tal-effikaċja tal-istudju kienet in-numru ta’ ġranet li waqthom il-pazjenti

 

esperjenzaw mukosite orali severa (grad 3/4 fuq l-iskala tal-Org nizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa

(WHO)). Miri oħra kienu jinkludu l-inċidenza, it-tul u s-severità tal-mukosite orali u l-ħtieġa ta’

 

 

 

 

 

 

adux

 

analġesija opjoda. Ma kienx hemm evidenza ta’ dewmien ħfil-ħin sal-irkupru ematopojetiku f’pazjenti

li rċivew palifermin meta mqabbel ma’ pazjenti li rċivew plaċebo. Ir-riżultati tal-effikaċja huma

mniżżla f’Tabella 2.

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Mukosite orali u konsegwenzi kl n ċi relatati – Studju ta’ trapjant ta’ HSC

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Palifermin

Valur-p*

 

 

 

n = 106

(60 mikrogramma/kg/kuljum)

 

 

 

inali

 

n = 106

 

 

Medjan (25th, 75th percent le) ta’ ġranet

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0.001

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

ta’ mukosite orali ta’ Grad 3/4 skont

 

 

 

 

 

 

id-WHO**

 

 

 

 

 

 

 

Inċidenza ta’ pazj nti b’mukosite orali

98%

 

63%

 

< 0.001

 

ta’ Grad 3/4 skont id-WHO

 

 

 

 

 

 

h

h

9 (6, 13)

6 (3, 8)

 

 

Medjan (25 , 75medipercentile) ta’ ġranet

 

 

ta’ mukosi e orali ta’ Grad 3/4 skont

(n = 104)

(n = 67)

 

 

id-WHO f’pazjenti affettwati

 

 

 

 

 

 

Inċi enza ta’ pazjenti b’mukosite orali

62%

 

20%

 

< 0.001

 

ta’ Grad 4 skont id-WHO

 

 

 

 

 

 

Medjan (25th, 75th percentile) ta’ ġranet

14 (11, 19

8 (4, 12)

< 0.001

 

ta’ mukosite orali ta’ Grad 2/3/4 skont

)

 

 

 

 

 

Prodottid-WHO

 

 

 

 

 

 

 

Analġesja Opjoda għall-mukosite

 

 

 

 

 

 

orali:

 

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0.001

 

Medjan (25th, 75th percentile)

 

Ġranet

 

 

 

 

 

 

 

Medjan (25th, 75th percentile)

535 (269,

212 (3, 558)

< 0.001

 

Doża Kumulattiva

1429)

 

 

 

 

(ekwivalenti għal morphine mg)

 

 

 

 

 

 

Inċidenza ta’ Pazjenti b’Nutrizzjoni

55%

 

31%

 

< 0.001

 

Parenterali Totali (TPN)

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Palifermin

Valur-p*

 

n = 106

(60 mikrogramma/kg/kuljum)

 

 

 

n = 106

 

Inċidenza ta’ Pazjenti b’Newtropenja

92%

75%

< 0.001

bid-Deni

 

 

 

*Bl-użu tat-test Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) stratifikat għaċ-ċentru tal-istudju.

**Skala tal-Mukosite Orali skont id-WHO: Grad 1 = uġigħ/eritema; Grad 2 = eritema, ulċeri, ħila li tiekol ikel solidu; Grad 3 = ulċeri, teħtieġ dieta ta’ likwidi biss; Grad 4 = mhux possibli li tiekol

F’dan l-istudju (n = 281), pazjenti li jbagħtu minn mijeloma multipla rċevewawtorizzattr tt ment bil-melfalan (200 mg/m2) qabel it-trapjant taċ-ċelluli staminali ematopojetiċi awtologi.

F’dan l-istudju kliniku ta’ Fażi 3, pazjenti kkurati b’palifermin urew benefiċċji sinifikanti fir-riżulta i irrappurtati mill-pazjenti ta’ wġigħ tal-ħalq u tal-griżmejn u l-effett tiegħu fuq il-ħila biex tibla’, tixrob, tiekol u titkellem. Dawn ir-riżultati rrappurtati mill-pazjenti kienu korrelati ħafna mal- gradazzjoni tal-mukosite orali bl-użu tal-iskala tad-WHO.

Studju randomiżżat u bl-għama doppju kkontrollat minn placebo sar wara l-approvazzj ni sabiex tiġi

evalwata l-effikaċja tal-palifermin mogħti qabel jew qabel u wara l-kimoterapija (KT). L-istudju kien

jinkludi tlett metodi ta' trattament u kien iddisinjat biex jiġu mqabbla kull wieħed mill-metodi ta’ trattament bil-palifermin (ta’ qabel u ta’ qabel/wara) mal-placebo.

L-inċidenza ta’ infjammazzjoni tal-mukoża orali ulċerattiva hija ta’ 57.9% fit-trattament bil- plaċebo, 68.7% fil-grupp ta’ qabel/wara il-KT u 51.4% fil-grupp ta’ qabel il-KT. L-ebda wieħed miż-

żewġ reġimi ta’ dożaġġ ma wrew riżultati li kienu statistikament sinjifikanti mqabbla mal-plaċebo. L-

inċidenza ta’ infjammazzjoni gravi (livelli 3 u 4) tal-mukoża orali fit-3 gruppi kienet ta’ 36.8%, 38.3%

 

 

adux

u 23.9% għall-gruppi tal-plaċebo, ta’ qabel/wara il-KT u ta’ħqabel il-KT rispettivament, u ma’ ġiet

dimostrata l’ebda sinjifikanza statistika.

 

 

Effetti katarattoġeniċi ta’ palifermin ma jistgħux j ġu esklużi wara r-riżultati ta’ eżamijiet

 

m’g

 

oftalmoloġiċi f’sottosett ta’ pazjenti (n = 66; 14 fil-grupp tal-plaċebo, 52 fil-grupp ta’ palifermin) li

 

li

 

ġew segwiti 12-il xahar wara l-fażi akuta tal- studju ta’ wara l-approvazzjoni imsemmi hawn fuq.

inali

 

Għall-punt aħħari primarju, li kienet l-inċidenza tal-iżvilupp jew progressjoni ta’ katarretti wara 12-il

xahar (definiti bħala żieda ta’ ≥ 0.3 f l-punteġġ ta’ LOCS III), proporzjon akbar ta’ persuni kellhom

żvilupp ta’ katarretti fil-grupp ta’ pal fermin meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo (28.6 % fil-grupp

tal-plaċebo vs 48.1% fil-grupp ta’ palifermin). Din id-differenza ma kinitx statistikament sinifikanti.

 

ċ

Iċ-ċarezza tal-vista ma kinitx affettwata wara 6 jew 12-il xahar fl-ebda grupp ta’ xhur fi jew grupp tal-

kura. Kien hemm żbilanċ fid-distribuzzjoni tal-età b’aktar persuni anzjani (> 65 sena) fil-grupp ta’

palifermin.

 

Popolazzjoni pedja rika

Prodott

medi

Studju ta’ eskalazzjoni tad-doża ta’ fażi I twettaq f’pazjenti pedjatriċi li għandhom bejn sena u 16-il sena. T tal ta’ 27 pazjent pedjatriku b’lewkimja ġew randomizzati għal 40, 60 jew 80

mikr gramma/kg/jum ta’ palifermin għal 3 ijiem qabel u wara trapjant taċ-ċelloli staminali

emat p ietiċi (HSCT - hematopoietic stem cell transplantation). Ir-reġimen ta’ kundizzjonament kien jikkonsisti mill-irradjazzjoni tal-ġisem kollu (TBI - total body irradiation), etoposide u cyclophosphamide. Kien hemm inċidenza iktar baxxa ta’ mukożite orali severa f’pazjenti li kienu qed jirċievu 80 mikrogramma/kg/jum iżda ma kien hemm ebda effett fuq l-inċidenza tal-marda akuta ‘graft-versus-host’ (GVHD). Għalkemm palifermin kien bla periklu fid-dożi kollha ttestjati, l- inċidenza tar-reazzjonijiet għall-ġilda żdiedet mad-doża.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ palifermin kienet studjata f’voluntiera b’saħħithom u pazjenti b’tumuri malinni ematoloġiċi. Wara dożi singulari ġol-vini ta’ 20 sa 250 mikrogramma/kg (voluntiera b’saħħithom)

u 60 mikrogramma/kg (pazjenti bil-kanċer), palifermin wera distribuzzjoni ekstravaskulari mgħaġla.

F’pazjenti b’tumuri malinni ematoloġiċi, il-medja ta’ Vss kien 5 l/kg u t-tneħħija medja kienet madwar 1300 ml/siegħa/kg b’medja tal-half-life terminali ta’ madwar 4.5 sigħat. Kienet osservata ftit jew wisq farmakokinetika lineari mad-doża f’voluntiera b’saħħithom wara għoti ta’ doża waħda

sa 250 mikrogramma/kg. Ma dehret l-ebda akkumulazzjoni ta’ palifermin wara 3 dożi konsekuttivi ta’ kuljum ta’ 20 u 40 mikrogramma/kg (voluntiera b’saħħithom) jew 60 mikrogramma/kg (pazjenti adulti) jew 40 sa 80 mikrogramma/kg (pazjenti pedjatriċi). Il-varjabilità bejn il-persuni kienet għolja b’CV% ta’ madwar 50% għal CL u 60% għal Vss.

Ma kienet osservata l-ebda differenza relatata mas-sess tal-persuna fil-farmakokinetika ta’ palifermin.

Indeboliment renali ħafif sa moderat (tneħħija ta’ krejatinina ta’ 30-80 ml/min) ma influwenzax il-

farmakokinetika ta’ palifermin. F’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija ta’ krejatinina

teħtieġ id-dijalisi), it-tneħħija ta’ palifermin kienet mnaqqsa b’10% (n = 6). Il-profil farmakokinetiku f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika, ma ġiex evalwat.

Persuni akbar fl-età

Fi studju ta’ doża waħda, l-eliminazzjoni ta’ palifermin kien bejn wieħed u ieħor 30% iktar baxx fi 8

suġġetti b’saħħithom li kellhom bejn 66 u 73 sena wara doża ta’ 90 mikrogramma/kg milli f’individwi

iżgħar fl-età (≤ 65 sena) wara doża ta’ 180 mikrogramma/kg. Fuq il-bażi ta’ din id-dejta limitata, ma tista’ ssir ebda rakkomandazzjoni fuq l-aġġustament għad-doża.

< 30 ml/min), it-tneħħija kienet mnaqqsa b’22% (n = 5). F’pazjenti b’marda renaliawtorizzatfl-aħħar stadju (li

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studju żgħir b’aktar minn doża waħda f’pazjenti pedjatriċi (1 sa 16-il sena) li rċievew 40, 60 jew 80

mikrogramma/kg/jum għal 3 ijiem qabel u wara HSCT, ma kien hemm ebda effett tal-età fuq il-

 

 

ħ

farmakokinetiċi ta’ palifermin għalkemm ġiet osservata varj

bilità kbira fil-parametri stimati. L-

espożizzjoni sistemika ma dehritx li tiżdied mad-doża.

 

adux

 

m’g

 

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

 

li

 

 

Is-sejbiet prinċipali tal-istudji tossikoloġiċi f -f r en u fix-xadini kienu ġeneralment attribwiti għall-

inali

 

 

 

attività farmakoloġika ta’ palifermin, speċ f katament, il-proliferazzjoni tat-tessuti tal-epitilju.

Fi studji dwar it-tossiċità fuq il-fertilità u l-funżjoni riproduttiva ġenerali fil-firien, kura b’palifermin kienet assoċjata ma’ tossiċità sistem ka (sinjali kliniċi u/jew tibdil fil-piż tal-ġisem) u effetti avversi fuq il-parametri tar-riproduzzjoniċu tal-fertilità maskili u femminnili f’dożi akbar minn jew ugwali għal 300 mikrogramma/kg/kuljum.medi Ma kienu osservati l-ebda effetti avversi fuq il-parametri tar- riproduzzjoni u tal-fertilità f’ ożi ta’ mhux aktar minn 100 mikrogramma/kg/kuljum. Dawn il-livelli ta’ doża mingħajr l-ebda ff tti avversi osservati (NOAEL) kienu assoċjati ma’ espożizzjonijiet sistemiċi sa 2.5 darbi t aktar mill-espożizzjoni klinika mistennija.

ProdottFi studji dwar it- ossiċità fuq l-embriju u fuq l-iżvilupp tal-fetu fil-firien u fniek, kura b’palifermin kienet ass ċja a ma’ tossiċità fuq l-iżvilupp (żieda fit-telf wara l-impjantazzjoni, boton ta’ daqs

imnaqqas, u/jew tnaqqis fil-piż tal-fetu) f’dożi ta’ 500 u 150 mikrogramma/kg/kuljum, rispettivament. Kura b’ awn id-dożi kienet assoċjata wkoll ma’ effetti fuq l-omm (sinjali kliniċi u/jew bidliet fil-piż tal-ġisem/konsum tal-ikel), li jissuġġerixxi li palifermin ma kienx tossiku b’mod selettiv għall-iżvilupp fiż-żewġ speċi. Ma kienu osservati l-ebda effetti avversi fuq l-iżvilupp fil-firien u fniek f’dożi

sa 300 u 60 mikrogramma/kg/kuljum, rispettivament. Dawn id-dożi NOAEL kienu assoċjati ma’ espożizzjonijiet sistemiċi (ibbażati fuq l-AUC) sa 9.7 u 2.1 darbiet, rispettivament, l-espożizzjoni klinika mistennija. Żvilupp waqt u wara t-twelid ma ġiex studjat.

Palifermin huwa fattur ta’ tkabbir li primarjament jistimula ċ-ċelluli tal-epitilju permezz tar-riċettur għal KGF. Tumur malinni ma jkollomx ir-riċettur għal KGF. Iżda, pazjenti kkurati b’kimoterapija u/jew radjuterapija huma f’riskju akbar li jiżviluppaw tumuri sekondarji li wħud minnhom jista’ jkollhom riċetturi għal KGF, u teoretikament, jiġu stimulati mill-ligandi tar-riċetturi ta’ KGF. Fi studju biex jevalwa l-karċinoġeniċità potenzjali fi ġrieden transġeniċi rasH2, ma kienu osservati l-ebda żiediet relatati mal-kura fl-inċidenza ta’ leżjonijiet neoplastiċi.

Aħżen fi friġġ (2 °C – 8 °C). Tagħmlux fil-friża.
6 snin.
Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C –
Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux mediċinali oħrajn.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

L-histidine
Mannitol
Sucrose Polysorbate 20
Hydrochloric acid dilwit

6.2 Inkompatibbiltajiet

awtorizzatjitħallat ma’ prodotti Jekk eparina tintuża biex jinżamm pajp ġol-vina, għandha tintuża soluzzjoni ta’ sodium chloride biex

jitlaħlaħ il-pajp qabel u wara l-għoti ta’ Kepivance, minħabba li palifermin intwera li jeħel mal-eparina in vitro.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

ħ8 °C,aduxprotett mid-dawl.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

lim’g Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiexinalitilqa’ m d-dawl.

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostruzzjoni tal-prodott medicinali, ara sezzjoni 6.3. ċ

6.5

In-naturamedital-konten tur u ta’ dak li hemm ġo fih

6.25 mg trab f’kunjett (ħġi ġ tat-Tip I) b’tapp tal-lasktu, siġill tal-aluminju u għatu flip-off tal-plastik. Kartuna fiha 6 kunjetti.

Prodott6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kepivance huwa prodott sterili iżda mingħajr preservattivi u huwa maħsub għall-użu ta’ darba biss.

Kepivance għandu jiġi rikostitwit b’1.2 ml ilma għall-injezzjonijiet. Id-dilwent għandu jiġi injettat bil- mod fil-kunjett ta’ Kepivance. Il-kontenut għandu jiddawwar bil-mod waqt id-dissoluzzjoni.

Tħawwadx jew tħallatx il-kunjett bis-saħħa.

Ġeneralment, id-dissoluzzjoni ta’ Kepivance tieħu inqas minn 5 minuti. Ispezzjoni b’mod viżwali is- soluzzjoni għal bidliet fil-kulur jew frak li jidher qabel l-għoti. Kepivance m’għandux jingħata jekk tkun osservata bidla fil-kulur jew jekk ikun frak li jidher.

Qabel l-injezzjoni, Kepivance jista’ jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra għal massimu ta’ siegħa iżda għandu jiġi protett mid-dawl. Kepivance li jitħalla fit-temperatura tal-kamra għal aktar minn siegħa għandu jintrema.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

L-Iżvezja

8. NUMRU(I)

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzatEU/1/05/314/001

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ottubru 2005

Data tal-aħħar tiġdid: 23 ta’ Settembru 2010

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TEST

 

 

m’g

adux

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott medicinali tinsabħfuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea ghall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati