Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kevzara (sarilumab) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L04AC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKevzara
Kodiċi ATCL04AC14
Sustanzasarilumab
Manifattursanofi-aventis groupe

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kevzara 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kevzara 150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Kevzara 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kevzara 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

150 mg soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest b’doża waħda fiha 150 mg sarilumab f’1.14 ml ta’ soluzzjoni (131.6 mg/ml).

Kull pinna mimlija għal-lest b’doża waħda fiha 150 mg sarilumab f’1.14 ml ta’ soluzzjoni (131.6 mg/ml).

200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni

Kull siringa mimlija għal-lest b’doża waħda fiha 200 mg sarilumab f’1.14 ml ta’ soluzzjoni (175 mg/ml).

Kull pinna mimlija għal-lest b’doża waħda fiha 200 mg sarilumab f’1.14 ml ta’ soluzzjoni (175 mg/ml).

Sarilumab huwa antikorp monoklonali tal-bniedem selettiv għar-riċettur interleukin-6 (IL-6), magħmul f’ċelluli tal-Ovarju tal-Ħamster Ċiniż permezz ta’ teknoloġija tad-DNA rikombinanti.

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Soluzzjoni sterili ċara, minn bla kulur sa safra ċara b’pH ta’ madwar 6.0.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kevzara flimkien ma’ methotrexate (MTX) huwa indikat għat-trattament ta’ artrite rewmatojd (RA, rheumatoid arthritis) attiva b’mod minn moderat sa sever f’pazjenti adulti li ma rrispondewx b’mod adegwat għal, jew li ma ttollerawx mediċina jew mediċini antirewmatiċi li jimmodifikaw il-marda (DMARDs, disease modifying anti rheumatic drugs). Kevzara jista’ jingħata bħala monoterapija f’każ ta’ intolleranza għal MTX jew meta t-trattament b’MTX ma jkunx xieraq (ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament għadu jinbeda u jiġi sorveljat minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa b’esperjenza fid-dijanjosi u t-trattament ta’ artrite rewmatojd. Pazjenti ttrattati b’Kevzara għandhom jingħataw il- biljett ta’ twissija għall-pazjent.

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata ta’ Kevzara hija 200 mg darba kull ġimagħtejn mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda.

Tnaqqis tad-doża minn 200 mg darba kull ġimagħtejn għal 150 mg darba kull ġimagħtejn hija rrakkomandata għall-immaniġġjar ta’ newtropenija, tromboċitopenija u żidiet fil-livelli tal-enzimi tal- fwied.

Modifikazzjoni fid-doża:

It-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf f’pazjenti li jiżviluppaw infezzjoni serja sakemm l- infezzjoni tiġi kkontrollata.

Mhuwiex rrakkomandat li t-trattament b’Kevzara jinbeda f’pazjenti b’għadd baxx ta’ newtrofili, i.e., għadd assolut ta’ newtrofili (ANC, absolute neutrophil count) inqas minn 2 x 109/L.

Mhuwiex rrakkomandat li t-trattament b’Kevzara jinbeda f’pazjenti b’għadd ta’ plejtlets taħt

150 x 103/µL.

Modifikazzjonjiet fid-doża rrakkomandati f’każ ta’ newtropenija, tromboċitopenija jew żidiet fl- enzimi tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8):

Għadd Assolut Baxx tan-Newtrofili (ara sezzjoni 5.1)

Valur tal-Laboratorju

Rakkomadazzjoni

(ċelluli x 109/L)

 

ANC akbar minn 1

Għandha tinżamm id-doża attwali ta’ Kevzara.

It-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf sakemm >1 x 109/L.

 

Kevzara jista’ imbagħad jitkompla bid-doża ta’ 150 mg kull ġimagħtejn

 

u jiżdied għal 200 mg kull ġimagħtejn skont kif ikun xieraq b’mod

 

kliniku.

ANC inqas minn 0.5

It-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf.

 

 

Għadd Baxx tal-Plejtlits

 

Valur tal-Laboratorju

Rakkomadazzjoni

(ċelluli x 103/µL)

 

50 sa 100

It-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf sakemm >100 x 103/µl.

 

Kevzara jista’ imbagħad jitkompla bid-doża ta’ 150 mg kull ġimagħtejn

 

u jiżdied għal 200 mg kull ġimagħtejn skont kif ikun xieraq b’mod

 

kliniku.

Anqas minn 50

Jekk jiġi kkonfermat permezz ta’ ittestjar ripetut, it-trattament b’Kevzara

 

għandu jitwaqqaf.

 

 

Anormalitajiet fl-Enzimi tal-Fwied

Valur tal-Laboratorju

Rakkomadazzjoni

ALT > 1 sa 3 x Il-Limitu

Għandha titqies modifikazzjoni xierqa b’mod kliniku fid-doża ta’

ta’ Fuq tan-Normal (ULN,

DMARDs konkomitanti.

Upper Limit of Normal)

 

ALT > 3 sa 5 x ULN

It-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf sakemm < 3 x ULN.

 

Kevzara jista’ imbagħad jitkompla bid-doża ta’ 150 mg kull ġimagħtejn

 

u jiżdied għal 200 mg kull ġimagħtejn skont kif ikun xieraq b’mod

 

kliniku.

ALT > 5 x ULN

It-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf.

Doża maqbuża

Jekk tinqabeż doża ta’ Kevzara u jkunu għaddew 3 ijiem jew inqas mid-doża maqbuża, id-doża li jkun imiss għandha tingħata kemm jista’ jkun malajr. Id-doża sussegwenti għandha tingħata fiż-żmien skedat regolari. Jekk ikunu għaddew 4 ijiem jew aktar mid-doża maqbuża, id-doża sussegwenti għandha tingħata fiż-żmien skedat regolari li jmiss, m’għandhiex tingħata doża doppja.

Popolazzjonijiet Speċjali

Indeboliment tal-kliewi:

Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment minnn ħafif sa moderat tal- kliewi. Kevzara ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kevzara ma ġewx studjati f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied, inkluż f’pazjenti b’seroloġija pożittivia għall-virus tal-epatite B (HBV, hepatitis B virus) jew tal-epatite C (HCV, hepatitis C virus) (ara sezzjoni 4.4).

Anzjani:

Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti li għandhom aktar minn 65 sena (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurta u l-effikaċja ta’ Kevzara fit-tfal li għandom sa 18-il sena ma ġewx determinati. M’hemm l- ebda data disponibbli.

Metodu ta’ Kif Għandu Jingħata

Użu għal taħt il-ġilda.

Il-kontenut totali (1.14 ml) tas-siringa/tal-pinna mimlija għal-lest għandu jingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda. Il-postijiet tal-injezzjoni (l-addome, il-koxxa jew in-naħa ta’ fuq tad-driegħ) għandhom jinbidlu ma’ kull injezzjoni. Kevzara m’għandux jiġi injettat f’ġilda li hija sensittiva, fiha problemi jew għandha tbenġil jew merk.

Pazjent jista’ jinjetta Kevzara fuqu nnifsu jew il-persuna li tieħu ħsieb il-pazjent tista’ tagħti Kevzara jekk il-professjonist tagħhom fil-qasam tal-kura tas-saħħa jistabblixxi li dan huwa xieraq. Għandu jiġi pprovdut taħriġ kif suppost lill-pazjenti u/jew lill-dawk li jieħdu ħsieb lill-pazjenti dwar il- preparazzjoni u l-għoti ta’ Kevzara qabel jintuża.

Għal aktar dettalji dwar l-għoti ta’ dan il-prodott mediċinali ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

Infezzjonijiet attivi, severi (ara sezzjoni 4.4).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

It-traċċabilità ta’ Kevzara

Sabiex titjib it-traċċabilità ta’ prodotti mediċinali bijoloġiċi, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott li se jingħata għandhom jiġu rreġistrati b’mod ċar.

Infezzjonijiet serji

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għall-iżvilupp ta’ sinjali u sintomi ta’ infezzjoni waqt it-trattament b’Kevzara (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Minħabba li b’mod ġenerali hemm inċidenza ogħla ta’ infezzjonijiet fil-popolazzjoni anzjana, għandha tintuża l-kawtela meta jiġu ttrattati l-anzjani.

Kevzara m’għandux jingħata lill-pazjenti b’infezzjoni attiva, inkluż infezzjonijet lokalizzati. Qis ir- riskji u l-benefiċċji tat-trattament qabel tibda Kevzara f’pazjenti li għandhom:

infezzjoni kronika jew rikurrenti;

storja ta’ infezzjonijiet serji jew opportunistiċi;

infezzjoni bl-HIV;

diġà għandhom kundizzjonijiet li jistgħu jippredisponuhom għal infezzjoni;

ġew esposti għat-tuberkulożi; jew

għexu f’postijiet jew żaru postijiet fejn hemm tuberkulożi endemika jew mikożi endemika.

It-trattment b’Kevzara għandu jitwaqqaf jekk il-pazjent jiżviluppa infezzjoni serja jew infezzjoni opportunistika.

Pazjent li jiżviluppa infezzjoni waqt it-trattament b’Kevzara għandu isirulu wkoll minnufih testijiet dijanjostiċi kompluti u addattati għal pazjent immunokompromess; għandha tinbeda terapija xierqa kontra l-mikrobi, u l-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib.

Infezzjonijiet serji u xi drabi fatali minħabba patoġeni batteriċi, mikobatteriċi, fungali invażivi, virali jew patoġeni opportunistiċi oħra ġew irrappurtati f’pazjenti li kienu qed jirċievu sustanzi immunosoppressivi inkluż Kevzara għal RA. L-aktar infezzjonijiet serji osservati b’mod frekwenti b’Kevzara kienu jinkludu pulmonite u ċellulite (ara sezzjoni 4.8). Fost l-infezzjonijiet opportunistiċi, ġew irrappurtati tuberkulożi, kandidjażi, u pnewmosistis b’Kevzara. F’każijiet iżolati, kienu osservati infezzjonijiet mifruxa pjuttost milli infezzjonijiet lokalizzati f’pazjenti li ħafna drabi kienu qed jieħdu immunosoppressanti konkomittanti bħal MTX jew kortikosterojdi, li flimkien ma’ RA jistgħu jippredisponuhom għal infezzjonijiet.

Tuberkulożi

Il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal fatturi ta’ risku tat-tuberkulożi u għandhom jiġu ttestjati għal infezzjoni moħbija qabel ma jinbeda trattament b’Kevzara. Il-pazjenti b’tuberkulożi moħbija jew attiva għandhom jiġu ttrattati b’terapija antimikobatterika stantard qabel jinbeda Kevzara. Ikkunsidra terapija kontra t-tuberkulożi qabel il-bidu ta’ Kevzara f’pazjenti bi storja ta’ tuberkulożi moħbija jew attiva fil-passat li ma jistax jiġi kkonfermat li ħadu kors xieraq ta’ trattament, u għal pazjenti b’riżultat negattiv għal test ta’ tuberkulożi moħbija iżda li għadhom fatturi ta’ riskju għal infezzjoni bit- tuberkulożi. Meta titqies terapija kontra t-tuberkulożi, tista’ tkun xierqa konsultazzjoni ma’ tabib b’kompetenza fit-tuberkulożi.

Il-pazjenti għadhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għall-iżvilupp ta’ sinjali u sintomi ta’ tuberkulożi inkluż pazjenti li kellhom riżultat negattiv għat-test ta’ infezzjoni moħbija tat-tuberkulożi qabel bdew it-terapija.

Riattivazzjoni virali

Ġiet irrappurtata riattivazzjoni virali b’terapiji bijoloġiċi immunosoppressivi. Każijiet ta’ erpete zoster kienu osservati fi studji kliniċi b’Kevzara. Ma ġew irrappurtati l-ebda każijiet ta’ riattivazzjoni tal- Epatite B fl-istudji kliniċi; madankollu pazjenti li kienu f’riskju għal riattivazzjoni kienu esklużi.

Parametri tal-laboratorju

Għadd tan-newtrofili

It-trattament b’Kevzara ġie assoċjat ma’ inċidenza akbar ta’ tnaqqis fl-ANC. Tnaqqis fl-ANC ma kienx assoċjat ma’ inċidenza akbar ta’ infezzjonijiet, inkluż infezzjonijiet serji.

Mhuwiex rrakkomandat li trattament b’Kevzara jinbeda f’pazjenti b’għadd baxx ta’ newtrofili, i.e., ANC inqas minn 2 x 109/L. F’pazjenti li jiżviluppaw ANC inqas minn 0.5 x 109/L, it- trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf.

L-għadd tan-newtrofili għandu jiġi mmonitorjat minn 4 sa 8 ġimgħat wara l-bidu tat-terapija u skont l-opinjoni klinika minn hemm ’il quddiem. Għall-modifikazzjonijiet fid-doża rrakkomandati abbażi tar-riżultati tal-ANC ara sezzjoni 4.2.

Abbażi tal-farmakodinamika tal-bidliet fl-ANC, uża r-riżultati miksuba fi tmiem l-intervall tal- għoti tad-doża meta tqis modifikazzjoni fid-doża (ara sezzjoni 5.1).

Għadd tal-plejtlets

It-trattament b’Kevzara ġie assoċjat ma’ tnaqqis fl-għadd tal-plejtlits fi studji kliniċi. It-tnaqqis fil- plejtlits ma kienx assoċjat ma’ avvenimenti ta’ fsada (ara sezzjoni 4.8).

Mhuwiex rrakkomandat li trattament b’Kevzara jinbeda f’pazjenti b’għadd tal-plejtlits taħt 150 x103/µL. F’pazjenti li jiżviluppaw għadd tal-plejtlits anqas minn 50 x 103/µL, it-trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf.

L-għadd tal-plejtlets għandu jiġi mmonitorjat minn 4 sa 8 ġimgħat wara l-bidu tat-terapija u skont l-opinjoni klinika minn hemm ’il quddiem. Għall-modifikazzjonijiet fid-doża rrakkomandati abbażi tal-għadd tal-plejtlits ara sezzjoni 4.2.

Enzimi tal-fwied

It-trattament b’Kevzara ġie assoċjat ma’ inċidenza akbar ta’ żidiet fit-transaminase. Dawn iż-żidiet kienu temporanji u ma wasslu għall-ebda ħsara fil-fiwed evidenti b’mod kliniku fl-istudji kliniċi (ara sezzjoni 4.8). Żieda fil-frekwenza u l-kobor ta’ dawn iż-żidiet kienet osseervata meta prodotti mediċinali possibilment tossiċi għall-fwied (eż., MTX) intużaw flimkien ma’ Kevzara.

Mhuwiex rrakkomandat li trattament b’Kevzara jinbeda f’pazjenti bi transaminases, ALT jew AST għoljin aktar minn 1.5 x ULN. F’pazjenti li jiżviluppaw żieda fl-ALT aktar minn 5 x ULN, it- trattament b’Kevzara għandu jitwaqqaf (ara sezzjoni 4.2).

Il-livelli tal-ALT u l-AST għandhom jiġu mmonitorjati minn 4 sa 8 ġimgħat wara l-bidu tat-terapija u kull 3 xhur minn hemm ’il quddiem. Meta jkun indikat b’mod kliniku, qis testijiet oħra tal-funzjoni tal-fwied bħal bilirubin. Għall-modifikazzjonijiet fid-doża rrakkomandati abbażi tal-elevazzjonijiet tat- transaminase ara sezzjoni 4.2.

Anormalitajiet tal-lipidi

Il-livelli tal-lipidi jistgħu jonqsu f’pazjenti b’infjammazzjoni kronika. It-trattament b’Kevzara kien assoċjat ma’ żidiet fil-parametri tal-lipidi bħal kolesterol LDL, kolesterol HDL, u/jew trigliċeridi (ara sezzjoni 4.8).

Parametri tal-lipidi għandhom jiġu evalwati minn madwar 4 sa 8 ġimgħat wara l-bidu tat-trattament b’Kevzara, imbagħad f’intervalli ta’ madwar 6 xhur.

Il-pazjenti għandhom jiġu mmaniġgjati skont li linji gwida kliniċi għall-immaniġġjar ta’ iperlipidimja.

Perforazzjoni gastrointestinali

Każijiet ta’ perforazzjoni gastroinestinali ġew irrappurtati fi studji kliniċi, l-aktar bħala komplikazzjonijiet ta’ divertikulite. Uża Kevzara b’kawtela f’pazjenti bi storja preċedenti ta’ ulċeri fil- musrana jew divertikulite. Pazjenti li jkollhom bidu ta’ sintomi addominali ġodda bħal uġigħ persistenti bid-deni għandom jiġu evalwati fil-pront (ara sezzjoni 4.8).

Tumuri malinni

It-trattament b’immunosoppressanti jista’ jwassal għal żieda fir-riskju ta’ tumuri malinni. L-impatt tat- trattament b’Kevzara fuq l-iżvilupp ta’ tumuri malinni mhuwiex magħruf iżda kienu rrappurtati tumuri malinni fi studji kliniċi (ara sezzjoni 4.8).

Reazzjonijiet ta’ sensittivita eċċessiva

Ġew irrappurtati reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva b’rabta ma’ Kevzara (ara sezzjoni 4.8). Raxx fil-post tal-injezzjoni, raxx u urtikarja kienu l-aktar reazzjonijiet frekwenti ta’ sensittività eċċessiva. Il-pazjenti għandu jingħatalhom parir biex ifittxu għajnuna medika immedjata jekk

ikollhom xi sintomi ta’ reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva. Jekk isseħħ anafilassi jew reazzjoni oħra ta’ sensittività eċċessiva, l-għoti ta’ Kevzara għandu jitwaqqaf immedjatament. Kevzara m’għandux jingħata lill-pazjenti magħrufa li għandhom sensitttività eċċessiva għal sarilumab (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment tal-fwied

It-trattament b’Kevzara mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’mard attiv tal-fwied jew indeboliment tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

Tilqim

Evita l-użu ta’ tilqim ħaj kif ukoll tilqim ħaj attenwat fl-istess waqt mat-trattament b’Kevzara minħabba li s-sigurtà klinika ma ġietx stabbilita. Ma hija disponibbli l-ebda dejta dwar it-trasmissjoni sekondarja ta’ infezzjoni minn persuni li jirċievu tilqim ħaj għall-pazjenti li jirċievu Kevzara. Qabel ma jinbeda Kevzara, huwa rrakkomandat li l-pazjenti kollha jiġu aġġornati bit-tilqim kollu skont il- linji gwida kurrenti ta’ tilqim. L-intervall bejn tilqim ħaj u l-bidu tat-terpija b’Kevzara għandu jkun skont il-linji gwida kurrenti ta’ tilqim għal sustanzi immunosoppressivi (ara sezzjoni 4.5).

Riskju kardjovaskulari

Pazjenti b’RA għandhom żieda fir-riskju għal disturbi kardjovaskulari u l-fatturi ta’ riskju (eż. pressjoni għolja, iperlipidimja) għandhom jiġu mmaniġġjati bħala parti mill-istandard normali ta’ kura.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-esponiment għal sarilumab ma kienx affettwat meta ngħata flimkien ma’ MTX abbażi tal-analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni u fl-istudji ta’ tqabbil. L-esponiment għal MTX mhuwiex mistenni li jinbidel b’għoti flimkien ma’ sarilumab; madankollu, ma nġabret l-ebda dejta klinika. Kevzara ma

ġiex investigat flimkien ma’ inibituri ta’ Janus kinase (JAK) jew DMARDs bijoloġiċi bħal antagonisti tal-Fattur ta’ Nekrożi tat-Tumur (TNF, Tumor Necrosis Factor).

Diversi studji in vitro u studji limitati in vivo fil-bnedmin urew li ċ-ċitokini u l-modulaturi taċ-ċitokini jistgħu jinfluwenzaw l-espressjoni u l-attività ta’ enzimi speċifiċi taċ-ċitokrom P450 (CYP) (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, u CYP3A4) u għalhekk għandhom il-potenzjal li jibdlu l-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali li jkunu sustrati għal dawn l-enzimi meta jingħataw flimkien magħhom. Livelli elevati ta’ interleukin-6 (IL-6) jistgħu jirregolaw tnaqqis fl-attività ta’ CYP bħal f’pazjenti b’RA u b’hekk iżidu l-livelli tal-mediċini meta mqabbla ma’ individwi mingħajr RA. L-imblokk tal-għoti ta’ sinjali permezz ta’ IL-6 minn antagonisti ta’ IL-6Rα bħal sarilumab jista’ jreġġa’ lura l-effett inibitorju ta’ IL-6 u jġib lura l-attività ta’ CYP, li jwassal għal konċentrazzjonijiet mibdula ta’ prodotti mediċinali.

Il-bidla fl-effett ta’ IL-6 fuq l-enzimi ta’ CYP permezz ta’ sarilumab tista’ tkun rilevanti b’mod kliniku għal sustrati ta’ CYP b’indiċi terapewtiċi stretti, fejn id-doża tiġi aġġustata b’mod individwali. Malli Kevzara jinbeda jew jitwaqqaf f’pazjenti li jkunu qed jiġu ttrattati bi prodotti mediċinali li huma sustrati ta’ CYP, għandu jsir monitoraġġ terapewtiku tal-effett (eż., warfarin) jew tal-konċentrazzjoni tal-mediċina (eż., theophylline) u d-doża individwali tal-prodott mediċinali għandha tiġi aġġustata skont il-ħtieġa.

Għandu jkun hemm kawtela f’pazjenti li jibdew trattament b’Kevzara waqt li jkunu fuq terapija b’sustrati ta’ CYP3A4 (eż., kontraċettivi orali jew statins), minħabba li Kevzara jista’ jreġġa’ lura l- effett inibitorju ta’ IL-6 u jirritorna l-attività ta’ CYP3A4, li jwassal għal tnaqqis fl-esponiment u fl- attività tas-sustrat ta’ CYP3A4. (ara sezzjoni 5.2). L-interazzjoni ta’ sarilumab ma’ sustrati ta’ CYPs oħra (CYP2C9, CYP 2C19, CYP2D6) ma ġietx studjata.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva waqt u sa 3 xhur wara t- trattament.

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ sarilumab f’nisa tqal.

Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Kevzara m’għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament b’sarilumab minћabba l-kundizzjoni klinika tal-mara.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk sarilumab jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem jew jiġix assorbit b’mod sistemiku wara li jinxtorob. L-eliminazzjoni ta’ sarilumab fil-ħalib ma ġietx studjata fl-annimali (ara sezzjoni 5.3).

Minħabba li IgG1 jiġu eliminati fil-ħalib tal-bniedem, gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-terapija b’sarilumab, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija gћall-mara.

Fertilità

L-ebda dejta ma hija disponibbli dwar l-effett ta’ sarilumab fuq il-fertilità tal-bniedem. Studji fl- annimali ma wrew l-ebda indeboliment fil-fertilità tal-irġiel jew tan-nisa (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Kevzara m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti osservati b’Kevzara fl-istudji kliniċi kienu newtropenija, żieda fl-ALT, eritema fil-post tal-injezzjoni, infezzjonijiet fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju, u infezzjonijiet fl-apparat tal-awrina. L-aktar reazzjonijiet avversi serji komuni kienu infezzjonijiet (ara sezzjoni 4.4).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Is-sigurtà ta’ Kevzara flimkien ma’ DMARDs ġiet ivvalutata abbażi ta’ dejta minn seba’ studji kliniċi, li tnejn minnhom kienu kkontrollati bi plaċebo, li kienu jikkonsistu f’2,887 pazjent (popolazzjoni ta’ sigurtà fit-tul). Minn dawn, 2,170 pazjent irċivew Kevzara għal mill-inqas 24 ġimgħa, 1,546 għal mill- inqas 48 ġimgħa, 1,020 għal mill-inqas 96 ġimgħa, u 624 għal mill-inqas 144 ġimgħa.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi elenkati taħt hija ddefinita bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari

(≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F’kull grupp ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk l-aktar serji mniżżla l-ewwel.

Tabella 1: ADRs fi studji kliniċi kkontrollati

Klassi tas-Sistemi u tal-

Frekwenza

Reazzjoni Avversa

Organi

 

 

Infezzjonijiet u Infestazzjonijiet

Komuni

Infezzjoni fin-naħa ta’ fuq tal-

 

 

apparat tan-nifs

 

 

Infezzjoni fl-apparat tal-awrina

 

 

Nażofarinġite

 

 

Erpete orali

Disturbi tad-Demm u tas-

Komuni ħafna

Newtropenija

Sistema Limfatika

 

 

Komuni

Tromboċitopenija

 

 

 

 

Disturbi fil-Metaboliżmu u n-

Komuni

Iperkolesterolimja

Nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

Ipertrigliċeridimja

 

 

 

Disturbi fil-Fwied u fil-Marrara

Komuni

Żieda fit-transaminases

 

 

 

Disturbi Ġenerali u

Komuni

Eritema fil-post tal-injezzjoni

Kondizzjonijiet ta’ Mnejn

 

Ħakk fil-post tal-injezzjoni

Jingħata

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Infezzjonijiet

Fil-popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo, ir-rati ta’ infezzjonijiet kienu 84.5, 81.0, u 75.1 avveniment għal kull 100 sena ta’ terapija tal-pazjenti, fil-gruppi ta’ 200 mg u 150 mg Kevzara + DMARDs u plaċebo + DMARDs rispettivament. L-aktar infezzjonijiet irrappurtati b’mod komuni (5% sa 7% tal- pazjenti) kienu infezzjonijiet fin-naħa ta’ fuq tal-apparat tan-nifs, infezzjonijiet fl-apparat tal-awrina, u nażofarinġite. Ir-rati ta’ infezzjonijiet serji kienu 4.3, 3.0, u 3.1 avveniment għal kull 100 sena ta’ terapija ta’ pazjent, fil-gruppi ta’ 200 mg, 150 mg Kevzara + DMARDs, u plaċebo + DMARDs, rispettivament.

Fil-popolazzjoni ta’ sigurtà fit-tul ta’ Kevzara +DMARDs, ir-rati ta’ infezzjonijiet u infezzjoni serja kienu 57.3 u 3.4 avveniment għal kull 100 sena ta’ terapija ta’ pazjent, rispettivament.

L-aktar infezzjonijiet serji osservati b’mod frekwenti kienu jinkludu pulmonite u ċellulite. Ġew irrappurtati każijiet ta’ infezzjoni opportunistika (ara sezzjoni 4.4).

Ir-rati totali ta’ infezzjonijiet u infezzjonijiet serji fil-popolazzjoni fuq monoterapja b’Kevzara kienu konsistenti mar-rati fil-popolazzjoni ta’ Kevzara + DMARDs.

Perforazzjoni gastrointestinali

Fil-popolazzjoni kkontrollata bi plaċebo, pazjent wieħed fuq terapija b’Kevzara kellu perforazzjoni gastrointestinali (GI, gastrointestinal) (0.11 avveniment għal kull 100 sena ta’ terapija ta’ pazjent). Fil- popolazzjoni ta’ sigurtà fit-tul b’Kevzara + DMARDs, ir-rata ta’ perforazzjonijiet GI kienet 0.14 avveniment għal kull 100 sena ta’ terapija ta’ pazjent.

Rapporti ta’ perforazzjoni gastrointestinali kienu rrappurtati l-aktar bħala komplikazzjonijiet ta’ divertikulite inkluż perforazzjoni GI tan-naħa t’isfel u axxess. Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti li żviluppaw perforazzjonijiet gastrointestinali fl-istess waqt kienu qed jieħdu mediċini antiinfjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory medications), kortikosterojdi, jew methotrexate. Il- kontribuzzjoni ta’ dawn il-medikazzjonijiet fl-istess waqt b’konnessjoni ma’ Kevzara fl-iżvilupp ta’ perforazzjonijiet gastrointestinali mhijiex magħrufa (ara sezzjoni 4.4).

Ma kien hemm l-ebda rapporti ta’ perforazzjoni gastrointestinali fil-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Fil-popolazzjoni kkontrollata bi plaċebo, il-proporzjon ta’ pazjenti li waqqfu t-trattament minħabba reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva kien ogħla fost dawk trattati b’Kevzara (0.9% fil-grupp ta’ 200 mg, 0.5% fil-grupp ta’ 150 mg) milli bil-plaċebo (0.2%). Ir-rati tat-twaqqif minħabba sensittività eċċessiva fil-popolazzjoni ta’ sigurtà fit-tul b’Kevzara + DMARDs u l-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara kienu konsistenti ma’ tal-popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo. Fil-popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo, 0.2% tal-pazjenti ttrattati b’Kevzara 200 mg kull ġimagħtejn + DMARD irrappurtaw avvenimenti avversi serji ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, u l-ebda reazzjoni ma

ġiet irrappurata mill-grupp ta’ Kevzara 150 mg kull ġimagħtejn + DMARD.

Reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni

Fil-popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo, reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni ġew irrappurtati f’9.5%, 8%, u 1.4% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Kevzara 200 mg, 150 mg, u plaċebo rispettivament. Dawn ir-reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni (inkluż eritema u ħakk) kienu ħfief fil-qawwa tagħhom għall-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Żewġ pazjenti fuq Kevzara (0.2%) waqqfu t-trattament minħabba reazzjonijiet fil-post tal-injezzjoni.

Anormalitajiet tal-laboratorju

Biex tippermetti tqabbil dirett tal-frekwenza ta’ anormailtajiet tal-laboratorju bejn il-plaċebo u t- trattament attiv, intużat dejta mill-ġimgħat 0-12 minħabba li dan kien qabel iż-żmien li l-pazjenti tħallew jaqilbu minn plaċebo għal Kevzara.

Għadd tan-newtrofili

Tnaqqis fl-għadd tan-newtrofili inqas minn 1 x 109/L seħħ f’6.4% u 3.6% tal-pazjenti fil-grupp ta’ 200 mg u 150 mg Kevzara + DMARDs, rispettivament, meta mqabbel mal-ebda pazjent fil-grupp ta’ plaċebo + DMARDs. Tnaqqis fl-għadd tan-newtrofili inqas minn 0.5 x 109/L seħħ f’0.8% u 0.6% tal- pazjenti fil-gruppi ta’ 200 mg u 150 mg Kevzara+ DMARDs, rispettivament. F’pazjenti li kellhom tnaqqis fl-għadd assolut tan-newtrofili (ANC, absolute neutrophil count), modifikazzjoni fl-iskeda tat- trattament bħal twaqqif temporanju ta’ Kevzara jew tnaqqis fid-doża wassal għal żieda jew normalizzazzjoni ta’ ANC (ara sezzjoni 4.2). Tnaqqis fl-ANC ma kienx assoċjat ma’ inċidenza akbar ta’ infezzjonijiet, inkluż infezzjonijiet serji.

Fil-popolazzjoni ta’ sigurtà fit-tul b’Kevzara + DMARDs u fil-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara, l-osservazzjonijiet fuq l-għadd tan-newtrofili kienu konsistenti ma’ dawk li dehru fil- popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Għadd tal-plejtlets

Tnaqqis fl-għadd tal-plejtlets inqas minn 100 x 103/µL seħħ f’1.2% u 0.6% tal-pazjenti fuq 200 mg u 150 mg Kevzara + DMARDs, rispettivament, meta mqabbel mal-ebda pazjent fuq plaċebo + DMARDs.

Fil-popolazzjoni ta’ sigurtà fit-tul b’Kevzara + DMARDs u fil-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara, l-osservazzjonijiet fuq l-għadd tal-plejtlets kienu konsistenti ma’ dawk li dehru fil- popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo.

Ma kien hemm l-ebda avvenimenti ta’ fsada assoċjati ma’ tnaqqis fl-għadd tal-plejtlets.

Enzimi tal-fwied

Anormalitajiet fl-enzimi tal-fwied huma mqassra f’Tabella 2. F’pazjenti li jkollhom żieda fl-enzimi tal-fwied, modifikazzjoni fl-iskeda tat-trattament, bħal twaqqif temporanju ta’ Kevzara jew tnaqqis fid-doża, wasslet għal tnaqqis jew normalizzazzjoni tal-enzimi tal-fwied (ara sezzjoni 4.2). Dawn iż-

żidiet ma kinux assoċjati ma’ żidiet rilevanti b’mod kliniku fil-bilirubin dirett, u lanqas ma kienu assoċjati ma’ xhieda klinika ta’ epatite jew insuffiċjenza epatika (ara sezzjoni 4.4).

Tabella 2: L-inċidenza ta’ anormalitajiet fl-enzimi tal-fwied fi studji kliniċi kkontrollati

 

Plaċebo +

Kevzara 150 mg

Kevzara 200 mg

Monoterapija

 

DMARD

+ DMARD

+ DMARD

b’Kevzara

 

N = 661

N = 660

N = 661

Kwalunkwe Doża

 

 

 

 

N = 467

AST

 

 

 

 

>3 x ULN –

0%

1.2%

1.1%

1.1%

5 x ULN

 

 

 

 

>5 x ULN

0%

0.6%

0.2%

0%

ALT

 

 

 

 

>3 x ULN –

0.6%

3.2%

2.4%

1.9%

5 x ULN

 

 

 

 

>5 x ULN

0%

1.1%

0.8%

0.2%

Lipidi

Il-parametri tal-lipidi (LDL, HDL, u t-trigliċeridi) ġew stmati l-ewwel 4 ġimgħat wara li nbeda Kevzara+ DMARDs fil-popolazzjoni kkontrollata bil-plaċebo. F’Ġimgħa 4 il-medja tal-LDL żdiedet b’14-il mg/dL; il-medja tat-trigliċeridi żdiedet bi 23 mg/dL; u l-medja tal-HDL żdiedet bi 3 mg/dL. Wara Ġimgħa 4 ma ġew osservati l-ebda żidiet. Ma kien hemm l-ebda differenzi ta’ sinifikat bejn id- dożi.

Fil-popolazzjoni ta’ sigurta fit-tul b’Kevzara + DMARDs u l-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara, l-osservazzjonijiet fil-parametri tal-lipidi kienu konsistenti ma’ dawk li dehru fil- popolazzjoni kkontrollata bi plaċebo.

Immunoġeniċità

Kif jiġri bil-proteini terapewtiċi l-oħra kollha, hemm il-possibiltà ta’ immunoġeniċità b’Kevzara.

Fil-popolazzjoni kkontrollata bi plaċebo, 4.0%, 5.6%, u 2.0% tal-pazjenti ttrattati b’Kevzara 200 mg + DMARDs, Kevzara 150 mg + DMARDs u plaċebo + DMARDs rispettivament, urew rispons pożittiv fl-assaġġ tal-antikorp kontra l-mediċina (ADA, anti-drug antibody). Risponsi pożittivi fl-assaġġ tal-

antikorp li jinnewtralizza (NAb, neutralizing antibody) setgħu jitkejlu f’1.0%, 1.6%, u 0.2% tal- pazjenti fuq Kevzara 200 mg, Kevzara 150 mg, u plaċebo rispettivament.

Fil-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara, l-osservazzjonijiet kienu konsistenti mal-popolazzjoni ta’ Kevzara + DMARDs.

Il-formazzjoni ta’ Antikorp Kontra l-Mediċina (ADA, Anti Drug Antibody) tista’ taffettwa l- farmakokinetika ta’ Kevzara. Ma kienet osservata l-ebda korrelazzjoni bejn l-iżvilupp ta’ ADA u jew telf ta’ effikaċja jew avvenimenti avversi.

Il-kejl ta’ rispons immuni jiddependi ħafna fuq is-sensittività u l-ispeċifiċità tal-assaġġi li jintużaw u l- kondizzjonijiet tal-ittestjar. Għal dawn ir-raġunijiet it-tqabbil tal-inċidenza ta’ antikorpi għal Kevzara mal-inċidenza ta’ antikorpi għal prodotti oħra jista’ jkun żbaljat.

Tumuri malinni

Fil-popolazzjoni kkontrollata bi plaċebo, tumuri malinni seħħew bl-istess rata f’pazjenti li jew kienu qed jirċievu Kevzara + DMARDs jew plaċebo + DMARDs (avveniment 1.0 għal kull 100 sena ta’ terapija ta’ pazjent).

Fil-popolazzjoni ta’ sigurta fit-tul b’Kevzara + DMARDs u l-popolazzjoni ta’ monoterapija b’Kevzara, ir-rati ta’ tumuri malinni kienu konsistenti mar-rata osservata fil-popolazzjoni kkontrollata bi plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi ssuspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Hemm disponibbli dejta limitata dwar doża eċċessiva b’Kevzara. Ma hemm l-ebda trattament speċifiku għal doża eċċessiva b’Kevzara. F’każ ta’ doża eċċessiva, il-pazjent għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib, ittrattat għas-sintomi, u għandhom jinbdew miżuri ta’ sostenn skont kif ikun meħtieġ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunosoppressanti, Inibituri ta’ Interleukin. Kodiċi ATC: L04AC14

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Sarilumab huwa antikorp monoklonali uman (sottotip IgG1) li jintrabat b’mod speċifku kemm ma’

riċetturi ta’ IL-6 (IL-6Rα) solubbli kif ukoll dawk marbuta mal-membrana, u jinibixxi l-għoti ta’ sinjali medjati minn IL-6 li jinvolvi l-glikoproteina 130 (gp130) li titrasduċi s-sinjali u tinstab kullimkien u t-Trasduttur tas-Sinjali u Attivatur ta’ Traskrizzjoni 3 (STAT-3 - Signal Transducer and Activator of Transcription-3).

F’assaġġi funzjonali bbażati fuq ċelluli tal-bniedem, sarilumab seta’ jimblokka s-sensiela ta’ reazzjonijiet ta’ għoti ta’ sinjali ta’ IL-6, imkejla bħala inibizzjoni ta’ STAT-3, fil-preżenza ta’ IL-6 biss.

IL-6 huwa ċitokin plejotropiku li jistimula risponsi ċellulari li jvarjaw ħafna bħal proliferazzjoni, divrenzjazzjoni, sopravivenza u apoptosi u jista’ jattiva epatoċiti biex jirrilaxxaw proteini tal-istat akut, inkluż il-proteina C reattiva (CRP, C-reactive protein) u amilojd A tas-serum. Livelli għolja ta’ IL-6 jinsabu fil-fluwidu sinovjali ta’ pazjenti b’artrite rewmatojd u għandhom rwol importanti kemm fl-

infjammazzjoni patoloġika kif ukoll fil-qerda tal-ġog li huma fatturi distintivi ta’ RA. IL-6 huwa involut fi proċessi fiżjoloġiċi li jvarjaw ħafna bħal migrazzjoni u attivazzjoni taċ-ċelluli T, ċelluli B, monoċiti, u osteoklasts li jwasslu għal infjammazzjoni sistemika, infjammazzjoni sinovjali, u t- tgħawwir tal-għadam f’pazjenti b’RA.

L-attività ta’ sarilumab fit-tnaqqis tal-infjammazzjoni hija assoċjata ma’ tibdiliet tal-laboratorju bħal tnaqqis fl-ANC u żieda fil-lipidi (ara sezzjoni 4.4).

Effetti farmakodinamiċi

Wara l-għoti ta’ doża waħda taħt il-ġilda (SC, subcutaneous) ta’ sarilumab 200 mg u 150 mg f’pazjenti b’RA ġie osservat tnaqqis malajr tal-livelli tas-CRP. Il-livelli naqsu għan-normal anke fi żmien 4 ijiem wara li beda t-trattament. Wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ sarilumab, f’pazjenti b’RA, l-ANC naqas għall-inqas livell tiegħu fi 3 sa 4 ijiem u mbagħad irkupra sal-linja bażi (ara sezzjoni 4.4). It-trattament b’sarilumab wassal għal tnaqqis fil-fibrinoġin u l-amilojd A fis-serum, u żidiet fl-emoglobina u fl- albumina fis-serum.

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Kevzara ġew stmati fi tliet studji arbitrarji, kkontrollati b’ħafna ċentri

(MOBILITY u TARGET kienu studji kkontrollati bi plaċebo u MONARCH kien studju ikkontrollat b’kumparatur attiv) li fihom la l-investigaturi u lanqas il-pazjenti kienu jafu liema sustanza qed tintuża f’pazjenti li kellhom aktar minn 18-il sena b’artrite rewmatojd attiva b’mod minn moderat sa sever iddijanjostikata skont il-kriterji tal-Kulleġġ Amerikan tar-Rewmatoloġija (ACR American College of Rheumatology). Il-pazjenti kellhom mill-inqas 8 ġogi juġgħu u 6 ġogi minfuħin fil-linja bażi.

Studji kkontrollati bi plaċebo

MOBILITY evalwa 1,197 pazjent b’RA li ma kellhomx rispons kliniku xieraq għal MTX. Il-pazjenti rċivew Kevzara 200 mg, Kevzara 150 mg, jew plaċebo kull ġimagħtejn flimkien ma’ MTX. L- iskopijiet finali primarji kienu l-proporzjon ta’ pazjenti li kisbu rispons ACR20 f’Ġimgħa 24, bidliet mil-linja bażi fil-punteġġ tal-Indiċi ta’ Diżabilità tal-Kwestjonarju ta’ Valutazzjoni tas-Saħħa

(HAQ-DI, Health Assessment Questionnaire – Disability Index) f’Ġimgħa 16, u bidla mil-linja bażi fil-Punteġġ Totali ta’ Sharp modifikat minn van der Heijde (mTSS, modified Total Sharp Score) f’Ġimgħa 52.

TARGET evalwa 546 pazjent b’RA li ma kellhomx rispons kliniku xieraq jew kienu intolleranti għal antagonist wieħed jew aktar ta’ TNF-α. Il-pazjenti rċivew Kevzara 200 mg, Kevzara 150 mg, jew plaċebo kull ġimagħtejn flimkien ma’ DMARDs konvenzjonali (cDMARDs, conventional DMARDs). L-iskopijiet finali primarji kienu l-proporzjon ta’ pazjenti li kisbu rispons ACR20 f’Ġimgħa 24 u l- bidliet mil-linja bażi fil-punteġġ HAQ-DI f’Ġimgħa 12.

Rispons kliniku

Il-perċentwali tal-pazjenti ttrattati b’Kevzara + DMARDs li kisbu risponsi ACR20, ACR50, u ACR70 f’MOBILITY u TARGET qed jintwerew f’Tabella 3. Fiż-żewġ studji, il-pazjenti ttrattati b’200 mg jew b’150 mg ta’ Kevzara + DMARDs kull ġimagħtejn kellhom rati ogħla ta’ rispons ACR20,

ACR50, u ACR70 versus pazjenti ttrattati bi plaċebo f’Ġimgħa 24. Dawn ir-risponsi ppersistew matul 3 snin ta’ terapija fi studju ta’ estensjoni fejn kemm l-investigaturi kif ukoll il-pazjenti kienu jafu liema sustanza qed tintuża.

F’MOBILITY, proporzjon akbar ta’ pazjenti ttrattati b’Kevzara 200 mg jew150 mg kull ġimagħtejn flimkien ma’ MTX kisbu remissjoni, iddefinita bħala Punteġġ tal-Attività tal-Marda 28 bi Proteina C Reattiva (DAS28-CRP, Disease Activity Score 28-C-Reactive Protein) < 2.6 meta mqabbla ma’ plaċebo + MTX f’Ġimgħa 52. Ir-riżultati f’ġimgħa 24 f’TARGET kienu jixbhu r-riżutati f’ġimgħa 52 f’MOBILITY (ara Tabella 3).

Tabella 3: Rispons kliniku fil-Ġimgħat 12, 24, u 52 fl-iStudji Kkontrollati bi Plaċebo, MOBILITY u

TARGET

 

 

 

 

Perċentwal ta’ Pazjenti

 

 

 

MOBILITY

 

 

TARGET

 

 

Ma Rrispondewx b’Mod Xieraq

Ma Rrispondewx b’Mod Xieraq

 

 

b’MTX

 

 

b’Inibitur ta’ TNF

 

Plaċebo

Kevzara

 

Kevzara

Plaċebo

Kevzara

Kevzara

 

+ MTX

150 mg

 

200 mg

+ cDMA

150 mg

200 mg

 

N = 398

+ MTX

 

+ MTX

RDs*

+ cDMARD

+ cDMARD

 

 

N = 400

 

N = 399

N = 181

s*

s*

 

 

 

 

 

 

N = 181

N = 184

Ġimgħa 12

 

 

 

 

 

 

 

remissjoni

 

 

 

 

 

 

 

DAS28-CRP

4.8%

18.0%†††

 

23.1%†††

3.9%

17.1%†††

17.9%†††

(< 2.6)

 

ACR20

34.7%

54.0%†††

 

64.9%†††

37.6%

54.1%

62.5%†††

ACR50

12.3%

26.5%†††

 

36.3%†††

13.3%

30.4%†††

33.2%†††

ACR70

4.0%

11.0%††

 

17.5%†††

2.2%

13.8%†††

14.7%†††

Ġimgħa 24

 

 

 

 

 

 

 

remissjoni

 

 

 

 

 

 

 

DAS28-CRP

10.1%

27.8%†††

 

34.1%†††

7.2%

24.9%†††

28.8%†††

(< 2.6)

 

ACR20

33.4%

58.0%†††

 

66.4%†††

33.7%

55.8%†††

60.9%†††

ACR50

16.6%

37.0%†††

 

45.6%†††

18.2%

37.0%†††

40.8%†††

ACR70

7.3%

19.8%†††

 

24.8%†††

7.2%

19.9%††

16.3%

Ġimgħa 52

 

 

 

 

 

 

 

remissjoni

 

 

 

 

 

 

 

DAS28-CRP

8.5%

31.0%†††

34.1%†††

NA§

NA§

NA§

(< 2.6)

ACR20

31.7%

53.5%†††

58.6%†††

 

 

 

ACR50

18.1%

40.0%†††

42.9%†††

 

 

 

ACR70

9.0%

24.8%

 

26.8%

 

 

 

Rispons kliniku

 

12.8%†††

14.8%†††

 

 

 

maġġuri

3.0%

 

 

 

*cDMARDs f’TARGET kienu jinkludu MTX, sulfasalazine, leflunomide u hydroxychloroquine

valur p <0.01 għad-differenza mill-plaċebo ††valur p <0.001 għad-differenza mill-plaċebo

†††valur p <0.0001 għad-differenza mill-plaċebo

Skop finali primarju

§ NA, Not Applicable = Ma japplikax minħabba li TARGET kien studju ta’ 24 ġimgħa

Rispons kliniku maġġuri = ACR70 għal mill-inqas 24 ġimgħa konsekuttiva matul il-perijodu ta’ 52 ġimgħa

Kemm f’MOBILITY kif ukoll f’TARGET, kienu osservati rati ogħla ta’ risponsi ACR20 fi żmien ġimagħtejn meta mqabbla ma’ plaċebo u nżammu għat-tul ta’ żmien kollu tal-istudji (ara Figuri 1 u 2).

Figura 1: Perċentwal ta’ Rispons ACR20 skont il-Vista f’MOBILITY

Pazjenti b’rispons ACR20 (%+/-SE)

Ġimgħa tal-Istudju

Plaċebo + MTX

KEVZARA 150 mg + MTX

KEVZARA 200 mg + MTX

(N=398)

(N=400)

(N=400)

Figura 2: Perċentwal ta’ Rispons ACR20 skont il-Vista għal TARGET

Pazjenti b’rispons ACR20 (%+/-SE)

 

Ġimgħa tal-Istudju

 

Plaċebo + DMARD

KEVZARA 150 mg + DMARD

KEVZARA 200 mg + DMARD

(N=184)

(N=181)

(N=181)

 

Ir-riżultati tal-komponenti tal-kriterji tar-rispons ta’ ACR f’Ġimgħa 24 għal MOBILITY u TARGET qed jintwerew f’Tabella 4. Ir-riżultati f’ġimgħa 52 f’MOBILITY kienu jixbhu r-riżultati f’ġimgħa 24 għal TARGET.

Tabella 4: Medja ta’ tnaqqis mil-linja bażi sa Ġimgħa 24 fil-komponenti tal-punteġġ ACR

 

 

 

MOBILITY

 

 

TARGET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

KEVZARA

KEVZARA

Plaċebo

KEVZARA

KEVZARA

Komponent

+ MTX

150 mg

200 mg

+

150 mg q2w*

200 mg q2w*

 

(N =

q2w* +

q2w* +

cDMARDs

+ cDMARDs

+ cDMARDs

(firxa)

 

 

398)

MTX

MTX

(N = 181)

(N = 181)

(N = 184)

 

 

 

 

 

(N = 400)

(N = 399)

 

 

 

Ġogi Juġgħu

 

-14.38

-19.25†††

-19.00†††

-17.18

-17.30

-20.58†††

(0-68)

 

 

 

 

 

 

 

Ġogi

 

-8.70

-11.84†††

-12.43†††

-12.12

-13.04††

-14.03†††

Minfuħa

 

(0-66)

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ VAS

 

-19.43

-30.75†††

-34.35†††

-27.65

-36.28††

-39.60†††

(0-100 mm)

 

 

 

 

 

 

 

VAStotali

 

-32.04

-40.69†††

-42.65†††

-39.44

-45.09†††

-48.08†††

tat-Tabib

 

(0-100 mm)

 

 

 

 

 

 

 

VAStotali

 

-19.55

-30.41†††

-35.07†††

-28.06

-33.88††

-37.36†††

tal-Pazjent

 

(0-100 mm)

 

 

 

 

 

 

 

HAQ-DI

 

-0.43

-0.62†††

-0.64†††

-0.52

-0.60

-0.69††

(0-3)

 

 

 

 

 

 

 

CRP

 

-0.14

-13.63†††

-18.04†††

-5.21

-13.11†††

-29.06†††

* q2w = kull

ġimagħtejn

 

 

 

 

 

Skala analoga viżwali (visual analogue scale)

 

 

 

valur p <0.01 għad-differenza mill-plaċebo

 

 

 

 

††valur p <0.001

għad-differenza mill-plaċebo

 

 

 

†††valur p <0.0001 għad-differenza mill-plaċebo

Ripons radjografiku

F’MOBILITY, il-ħsara strutturali tal-ġog ġiet stmata b’mod radjugrafiku u ġiet espressa bħala bidla fil-Punteġġ Totali ta’ Sharp modifikat minn van der Heijde (mTSS) u l-komponenti tiegħu, il-punteġġ tat-tgħawwir tal-għadam, u l-punteġġ ta’ djuq tal-ispazju tal-ġog f’Ġimgħa 52. Radjografi tal-idejn u s- saqajn inkisbu fil-linja bażi, fl-24 ġimgħa, u fit-52 ġimgħa u ngħataw punteġġ b’mod indipendenti minn mill-inqas żewġ qarrejja mħarrġa tajjeb li ma kinux jafu xi grupp ta’ trattament kien u x’numru ta’ vista kienet.

Iż-żewġ dożi ta’ Kevzara + MTX kienu superjuri għall-plaċebo + MTX fil-bidla mil-linja bażi f’mTSS fil-ġimgħat 24 u 52 (ara Tabella 5). Kienet irrappurtata anqas progressjoni kemm fil-punteġġi tat- tgħawwir tal-għadam kif ukoll tad-djuq tal-ispazju tal-ġog fil-ġimgħat 24 u 52 fil-gruppi ta’ tattament b’sarilumab mqabbla mal-grupp ta’ plaċebo.

It-trattament b’Kevzara + MTX kien assoċjat ma’ progressjoni radjografika ta’ ħsara strutturali b’mod sinifikanti inqas meta mqabbel mal-plaċebo. F’Ġimgħa 52, 55.6% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Kevzara 200 mg u 47.8% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu Kevzara 150 mg ma kellhom l-ebda progressjoni ta’ ħsara strutturali (kif iddefinit minn bidla ta’ żero jew anqas fit-TSS) meta mqabbla ma’ 38.7% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo.

Trattament b’Kevzara 200 mg u 150 mg + MTX inibixxa l-progressjoni ta’ ħsara strutturali b’91% u 68%, rispettivament, meta mqabbel ma’ plaċebo + MTX f’Ġimgħa 52.

L-effikaċja ta’ sarilumab fimkien ma’ DMARDs fuq l-inibizzjoni ta’ progressjoni radjografika li ġiet stmata bħala parti mill-iskopijiet finali primarji f’Ġimgħa 52 f’MOBILITY inżammet sa tliet snin mill- bidu tat-trattament.

Tabella 5: Medja tal-Bidla Radjografika mil-Linja Bażi f’Ġimgħa 24 u Ġimgħa 52 f’MOBILITY

 

 

MOBILITY

 

 

Ma rrispondewx b’mod xieraq għal MTX

 

Plaċebo

Kevzara

Kevzara

 

+ MTX

150 mg q2w*

200 mg q2w*

 

(N = 398)

+ MTX

+ MTX

 

 

(N = 400)

(N = 399)

Medja tal-Bidla f’Ġimgħa 24

 

 

 

Punteġġ Totali ta’ Sharp Modifikat

1.22

0.54

0.13††

(mTSS)

 

0.26

0.02††

Punteġġ tat-tgħawwir (0-280)

0.68

Punteġġ tad-djuq tal-ispazju tal-ġog

0.54

0.28

0.12

Medja tal-Bidla f’Ġimgħa 52

 

0.90††

0.25††

Punteġġ Totali ta’ Sharp Modifikat

2.78

(mTSS)

 

0.42††

0.05††

Punteġġ tat-tgħawwir (0-280)

1.46

Punteġġ tad-djuq tal-ispazju tal-ġog

1.32

0.47

0.20††

* q2w=kull ġimagħtejn

valur p <0.001 ††valur p <0.0001

Skop finali primarju

Rispons tal-funzjoni fiżika

F’MOBILITY u TARGET, il-funzjoni fiżika u d-diżabilità ġew stmati permezz tal-Indiċi ta’ Diżabilità tal-Kwestjonarju ta’ Valutazzjoni tas-Saħħa (HAQ-DI). Il-pazjenti li kienu qed jirċievu Kevzara

200 mg jew 150 mg + DMARDs kull ġimagħtejn urew titjib akbar mil-linja bażi fil-funzjoni fiżika meta mqabbla ma’ plaċebo f’Ġimgħa 16 u Ġimgħa 12 f’MOBILITY u TARGET, rispettivament.

MOBILITY wera titjib sinifikanti fil-funzjoni fiżika, kif imkejjel b’HAQ-DI f’Ġimgħa 16 meta mqabbel mal-plaċebo (-0.58, -0.54, u -0.30 għal Kevzara 200 mg + MTX, Kevzara 150 mg + MTX, u plaċebo + MTX, kull ġimagħtejn, rispettivament). TARGET wera titjib sinifikanti fil-punteġġi HAQ- DI f’Ġimgħa 12 meta mqabbel mal-plaċebo (-0.49, -0.50, u -0.29 għal Kevzara 200 mg + DMARDs, Kevzara 150 mg + DMARDs, u plaċebo + DMARDs, kull ġimagħtejn, rispettivament).

F’MOBILITY, it-titjib fil-funzjoni fiżika mkejjel permezz ta’ HAQ-DI inżamm sa Ġimgħa 52 (-0.75, -0.71, u -0.46 għall-gruppi ta’ trattament b’Kevzara 200 mg + MTX, Kevzara 150 mg + MTX, u plaċebo + MTX, rispettivament).

Pazjenti ttrattati b’Kevzara + MTX (47.6% fil-grupp ta’ trattament ta’ 200 mg u 47.0% fil-grupp ta’ trattament ta’ 150 mg) kisbu titjib rilevanti b’mod kliniku f’HAQ-DI (bidla mil-linja bażi ta’

≥0.3 unitajiet) f’Ġimgħa 52 mqabbla ma’ 26.1% fil-grupp ta’ trattament bil-plaċebo + MTX.

Riżultati rrappurtati mill-pazjenti

L-istat ġenerali ta’ saħħa ġie stmat permezz tal-istħarriġ dwar is-saħħa bil-Formola l-Qasira (SF-36,

Short Form). F’MOBILITY u TARGET, il-pazjenti li kienu qed jirċievu Kevzara 200 mg + DMARDs kull ġimagħtejn jew Kevzara 150 mg + DMARDs kull ġimagħtejn urew titjib akbar mil-linja bażi meta mqabbla ma’ plaċebo + DMARDs fis-sommarju tal-komponent fiżiku (PCS, physical component summary) u ma marrux għall-agħar fuq is-sommarju tal-komponent mentali (MCS, mental component summary) f’Ġimgħa 24. Il-pazjenti li kienu qed jirċievu Kevzara 200 mg + DMARDs irrappurtaw

titjib akbar meta mqabbel mal-plaċebo fl-oqsma ta’ Funzjoni Fiżika, Rwol Fiżiku, Uġigħ fil-Ġisem, Perċezzjoni tas-Saħħa Ġenerali, Vitalità, Funzjoni Soċjali, u Saħħa Mentali.

L-għeja ġiet stmata permezz tal-iskala ta’ Għeja FACIT. F’MOBILITY u TARGET, il-pazjenti li kienu qed jirċievu sarilumab 200 mg + DMARDs kull ġimagħtejn jew sarilumab 150 mg + DMARDs kull ġimagħtejn urew titjib akbar mil-linja bażi meta mqabbla ma’ plaċebo + DMARDs.

Studju kkontrollat b’Kumparatur Attiv

MONARCH kien studju ta’ 24 ġimgħa, fejn il-pazjenti ntagħżlu b’mod arbitrarju biex jew jirċievu s- sustanza tal-istudju u plaċebo jew il-kumparatur attiv u plaċebo u fejn la l-investigaturi u lanqas il- pazjenti ma kienu jafu liema sustanzi qed jintużaw, li qabbel monoterapija b’Kevzara 200 mg ma’ monoterapija b’adalimumab 40 mg mogħtija taħt il-ġilda kull ġimagħtejn fi 369 pazjent b’RA attiva b’mod moderat jew sever li ma kinux xierqa għat-trattament b’MTX inkluż dawk li ma kinux tolleranti għal jew ma rrispondewx b’mod xieraq għal MTX.

Kevzara 200 mg kien superjuri għal adalimumab 40 mg fit-tnaqqis tal-attività tal-marda u t-tijib tal- funzjoni fiżika, b’aktar pazjenti jiksbu remissjoni klinika fuq perjodu ta’ 24 ġimgħa (ara Tabella 6).

Tabella 6: Riżultati ta’ effikaċja għal MONARCH

 

Adalimumab

Kevzara

 

40 mg q2w*

200 mg q2w

 

(N=185)

(N=184)

 

 

 

DAS28-ESR (skop finali primarju)

-2.20 (0.106)

-3.28 (0.105)

valur p versus adalimumab

 

< 0.0001

 

 

 

Remissjoni DAS28-ESR (< 2.6), n

13 (7.0%)

49 (26.6%)

(%)

 

< 0.0001

valur p versus adalimumab

 

 

Rispons ACR20, n (%)

108 (58.4%)

132 (71.7%)

valur p versus adalimumab

 

0.0074

Rispons ACR50, n (%)

55 (29.7%)

84 (45.7%)

valur p versus adalimumab

 

0.0017

Rispons ACR70, n (%)

22 (11.9%)

43 (23.4%)

valur p versus adalimumab

 

0.0036

HAQ-DI

-0.43(0.045)

-0.61(0.045)

valur p versus adalimumab

 

0.0037

*Inklużi pazjenti li żiedu l-frekwenza tal-għoti tad-dożi ta’ adalimumab 40 mg għal kull ġimgħa minħabba rispons mhux adegwat

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Kevzara (sarilumab) f’wieħed jew iktar kategoriji tal-popolazzjoni pedjatrika fl-artrite idjopatika kronika (inkluż artrite rewmatojd, spondilartrite, artrite psorjatika u artrite idjopatika tat-tfal u ż-

żgħażagħ) (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ sarilumab ġiet deskritta f’2,186 pazjent b’RA trattati b’sarilumab li kienu jinkludu 751 pazjent itrattati bid-doża ta’ 150 mg u 891 pazjent ittrattati bid-doża ta’ 200 mg taħt il-

ġilda kull ġimagħtejn sa 52 ġimgħa.

Assorbiment

Il-bijodisponibbiltà assoluta għal sarilumab wara injezzjoni minn taħt il-ġilda (SC) ġiet stmata li kienet 80% permezz ta’ analiżi PK tal-popolazzjoni. It-tmax medjan wara doża waħda minn taħt il-ġilda ġie osservat wara jumejn sa 4 ijiem. Wara dożaġġ multiplu ta’ 150 sa 200 mg kull ġimagħtejn, l-istat fiss

intlaħaq f’minn 12 sa 16-il ġimgħa b’akkumulazzjoni ta’ darbtejn sa 3 darbiet aktar meta mqabbla ma’ esponiment għal doża waħda.

Għall-iskeda ta’ doża ta’ 150 mg kull ġimagħtejn, l-istima tal-medja (± devjazzjoni standard, SD standard deviation) tal-erja taħt il-kurva (AUC), s-Cmin, u s-Cmax ta’ sarilumab fl-istat fiss kienu 210 ± 115 mg.kuljum/L, 6.95 ± 7.60 mg/L, u 20.4 ± 8.27 mg/L, rispettivament.

Għall-iskeda ta’ doża ta’ 200 mg kull ġimagħtejn, l-istima tal-medja (± SD) tal-AUC, s-Cmin, u s-Cmax ta’ sarilumab fl-istat fiss kienu 396 ± 194 mg.kuljum/L, 16.7 ± 13.5 mg/L, u 35.4 ± 13.9 mg/L,

rispettivament.

F’studju ta’ użabilità, l-espożizzjoni ta’ sarilumab wara 200 mg Q2W kienet ftit iżjed ogħla (Cmax + 24-34%, AUC(0-2w) +7-21%) wara l-użu ta’ pinna mimlija għal-lest meta mqabbla ma’ siringa mimlija għal-lest.

Distribuzzjoni

F’pazjenti b’RA, il-volum apparenti ta’ distribuzzjoni fl-istat fiss kien 8.3 L.

Bijotrasformazzjoni

Is-sensiela ta’ reazzjonijiet metaboliċi ta’ sarilumab ma ġietx deskritta. Bħala antikorp monoklonali sarilumab huwa mistenni li jitkisser f’peptidi żgħar u aċidi amminiċi permezz ta’ sensiela ta’ reazzjonijiet kataboliċi bl-istess mod ta’ IgG endoġenuż.

Eliminazzjoni

Sarilumab jitneħħa permezz ta’ sensiela ta’ reazzjonijiet paralelli lineari u b’nuqqas ta’ linearità.

F’konċentrazzjonijiet ogħla, l-eliminazzjoni ssir l-aktar permezz tas-sensiela ta’ reazzjonijiet lineari mhux saturabbli, proteolitiċi filwaqt li f’konċentrazzjonijiet aktar baxxi, tippredomina eliminazzjoni b’nuqqas ta’ linearità, saturabbli medjata mill-mira. Dawn is-sensiela ta’ reazzjonijiet parallelli ta’ eliminazzjoni jwasslu għal half-life inizjali ta’ 8 sa 10 ijiem u fl-istat fiss huwa stmat li l-half-life effettiv hu ta’ 21 ġurnata.

Wara l-aħħar doża fl-istat fiss ta’ 150 mg u 200 mg sarilumab, iż-żminijiet medjani għal konċentrazzjoni li ma tistax titkejjel huma 30 u 49 jum, rispettivament.

Antikorpi monoklonali ma jiġux eliminati permezz ta’ sensiela ta’ reazzjonijiet fil-kliewi jew fil- fwied.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Żieda aktar minn dik fi proporzjon mad-doża fl-esponiment farmakokinetiku ġiet osservata f’pazjenti b’RA. Fl-istat fiss, l-esponiment matul l-intervall tad-doża mkejjel permezz tal-AUC żdied b’madwar darbtejn aktar b’żieda fid-doża ta’ 1.33 drabi aktar minn 150 għal 200 mg kull ġimagħtejn.

Interazzjonijiet ma’ sustrati ta’ CYP450

Simvastatin huwa sustrat ta’ CYP3A4 u OATP1B1. Fi 17-il pazjent b’RA, ġimgħa wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ 200 mg ta’ sarilumab taħt il-ġilda, l-esponiment għal simvastatin u għall-aċidu ta’ simvastatin naqas b’45% u 36%, rispettivament (ara sezzjoni 4.5).

Popolazzjonijiet speċjali

Età, sess tal-persuna, etniċità u piż tal-ġisem

Analiżi farmakokinetika ta’ popolazzjoni f’pazjenti adulti b’RA (li varjaw fl-età minn 18 sa 88 sena b’14% li kellhom aktar minn 65 sena) uriet li l-età, is-sess tal-persuna u r-razza ma influwenzawx b’mod ta’ sinifikat il-farmakokinetika ta’ sarilumab.

Il-piż tal-ġisem influwenza l-farmakokinetika ta’ sarilumab. F’pazjenti b’piż tal-ġisem ogħla

(>100 Kg), kemm dożi ta’ 150 mg kif ukoll 200 mg urew effikaċja; madankollu, pazjenti li kienu jiżnu

>100 Kg kellhom benefiċċju terapewtiku akbar bid-doża ta’ 200 mg.

Indeboliment tal-kliewi

Ma sar l-ebda studju formali dwar l-effet ta’ indeboliment tal-kliewi fuq il-farmakokinetika ta’ sarilumab. Indeboliment minn ħafif sa moderat tal-kliewi m’affettwax il-farmakokinetika ta’ sarilumab. Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament fid-doża ta’ pazjenti b’indeboliment minn ħafif sa moderat tal-kliewi. Pazjenti b’indeboliment qawwi tal-kliewi ma kinux studjati.

Indeboliment epatiku

Ma sar l-ebda studju formali dwar l-effett ta’ indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta’ sarilumab (ara sezzjoni 4.2).

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji dwar effett tossiku minn dożi ripetuti, stima tar-riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall- bnedmin.

Ma saru l-ebda studji fit-tul fuq l-annimali biex tiġi stabbilita l-possibbità ta’ karċinoġeniċità ta’ sarilumab. Is-saħħa tax-xhieda għall-inibizzjoni ta’ IL-6Rα turi l-aktar effetti ta’ kontra t-tumur medjati minn mekkaniżmi multipli li l-biċċa l-kbira jinvolvu inibizzjoni ta’ STAT-3. Studji in vitro u in vivo b’sarilumab bl-użu ta’ linji ta’ ċelluli umani ta’ tumuri urew inibizzjoni ta’ attivazzjoni ta’ STAT-3 u inibizzjoni tat-tkabbir tat-tumur f’mudelli ta’ annimali bi trapjant ta’ tumur minn donatur uman.

Studji ta’ fertilità li saru fi ġrieden irġiel u nisa bl-użu ta’ antikorp sostitut tal-ġrieden kontra IL-6Rα tal-ġurdien ma wrew l-ebda ħsara fil-fertilità.

Fi studju imtejjeb dwar tossiċità fl-iżvilupp qabel/wara t-twelid, xadini Cynomolgus tqal ingħataw sarilumab darba fil-ġimgħa minn ġol-vina minn kmieni fit-tqala sat-twelid naturali (madwar

21 ġimgħa). Esponiment tal-omm sa madwar 83 darba aktar mill-esponiment tal-bniedem abbażi tal-

AUC wara dożi taħt il-ġilda ta’ 200 mg kull ġimagħtejn, ma kkawża l-ebda effetti fuq l-omm jew fuq l-embriju u l-fetu. Sarilumab ma kellu l-ebda effett fuq iż-żamma tat-tqala jew fuq il-frieħ wara t- twelid ivvalutati sa xahar wara t-twelid fil-kejl tal-piż tal-ġisem, fil-parametri tal-iżvilupp funzjonali jew morfoloġiku inkluż evalwazzjonijiet skeletriċi, fil-fenotipikar immuni ta’ limfoċiti periferali tad- demm u fl-evalwazzjonijiet mikroskopiċi. Sarilumab seta’ jitkejjel fis-serum ta’ trabi sa xahar wara t- twelid. It-tneħħija ta’ sarilumab fil-ħalib tax-xadini Cynomolgus ma ġiex studjat.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Histidine

Arginine

Polysorbate 20

Sucrose

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Ladarba jitneħħa mill-friġġ, Kevzara għandu jingħata fi żmien 14-il jum u m’għandux jinħażen f’temperatura ’l fuq minn 25 ºC.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-friġġ (2ºC - 8ºC). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen is-siringa mimlija għal-lest/pinna mimlija għal-lest fil-kartuna oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-preżentazzjonijiet kollha fihom 1.14 ml ta’ soluzzjoni f’siringa (ħġieġ tat-tip 1) mgħammra b’labra mwaħħla tal-azzar li ma jissaddadx u planġer b’tapp tal-elastomer.

Siringa mimlija għal-lest 150 mg:

Is-siringa mimlija għal-lest li tintuża darba biss għandha tapp tal-labra tal-elastomer styrene-butadiene u hija mgħammra b’lasta tal-planġer bajda tal-polystyrene u flanġ oranġjo ċar tal-polypropylene għas- swaba.

Siringa mimlija għal-lest 200 mg:

Is-siringa mimlija għal-lest li tintuża darba biss għandha tapp tal-labra tal-elastomer styrene-butadiene u hija mgħammra b’lasta tal-planġer bajda tal-polystyrene u flanġ oranġjo skur tal-polypropylene għas-swaba.

Pinna mimlija għal-lest 150 mg:

Il-komponenti tas-siringa jintramaw għal-lest ġo pinna mimlija għal-lest li tintuża darba biss b’għatu tal-labra isfar u tapp oranġjo ċar.

Pinna mimlija għal-lest 200 mg:

Il-komponenti tas-siringa jintramaw għal-lest ġo pinna mimlija għal-lest li tintuża darba biss b’għatu tal-labra isfar u tapp oranġjo skur.

Daqsijiet tal-pakkett:

2 siringi mimlija għal-lest

Pakkett b’ħafna li fih 6 (3 pakketti ta’ 2) siringi mimlija għal-lest

2 pinen mimlijin għal-lest

Pakkett b’ħafna li fih 6 (3 pakketti ta’ 2) pinen mimlija għal-lest

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Is-siringa mimlija għal-lest/il-pinna mimlija għal-lest għandhom jiġu miflija qabel l-użu. Is-soluzzjoni m’għandhiex tintuża jekk tkun imdardra, tkun tilfet il-kulur, jew fiha il-partiċelli, jew jekk kwalunkwe parti tal-apparat jkun jidher li fih ħsara.

Wara li tneħħi s-siringa mimlija għal-lest/il-pinna mimlija għal-lest mill-friġġ, hija għandha titħalla tilħaq it-temperatura ambjentali (<25°C) qabel tinjetta Kevzara.

Istruzzjonijiet komprensivi għall-għoti ta’ Kevzara f’siringa mimlija għal-lest/ pinna mimlija għal-lest qed jingħataw fil-fuljett ta’ tagħrif.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Wara l-użu, poġġi s-siringa mimlija għal-lest/il-pinna mimlija għal- lest f’kontenitur li ma jittaqqabx u armi skont kif jeħtieġu l-liġijiet lokali. Tirriċiklax il-kontenitur.

Żomm il-kontenitur fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris

Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1196/001

EU/1/17/1196/002

EU/1/17/1196/003

EU/1/17/1196/004

EU/1/17/1196/005

EU/1/17/1196/006

EU/1/17/1196/007

EU/1/17/1196/008

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati