Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kovaltry (octocog alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKovaltry
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzaoctocog alfa
ManifatturBayer Pharma AG

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kovaltry 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett nominalment fih 250/500/1,000/2,000/3,000 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana.

1 mL ta’ Kovaltry 250 IU fih madwar 100 IU (250 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall-injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 500 IU fih madwar 200 IU (500 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall-injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 1000 IU fih madwar 400 IU (1,000 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII tal- koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 2000 IU fih madwar 400 IU (2,000 IU / 5 mL) ta’ fattur VIII tal- koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 3000 IU fih madwar 600 IU (3,000 IU / 5 mL) ta’ fattur VIII tal- koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

Il-qawwa (IU) hija stabbilita permezz ta' assaġġ kromoġeniku tal-Farmakopea Ewropea. L-attività speċifika ta’ Kovaltry hija madwar 4,000 IU/mg ta’ proteina.

Octocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti umana b’tul sħiħ (rDNA)) hi proteina ppurifikata li għandha 2,332 amino acids. Hu magħmul minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti f’ċelluli tal-kliewi ta’ frieħ tal-ħamsters (baby hamster kidney, BHK) li fihom ikun ġie introdott il- ġene ta’ fattur VIII uman. Kovaltry jiġi ppreparat mingħajr iż-żieda ta’ kwalunkwe proteini miksubin mill-bniedem jew mill-annimali fil-proċess tal-koltura taċ-ċelluli, purifikazzjoni jew formulazzjoni finali.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni (Sistema Bio-Set)

Trab: solidu, talewn abjad sa kemmxejn fl-isfar.

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet, soluzzjoni ċara.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura u profilassi ta’ fsada f'’pazjenti li għandhom emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII). Kovaltry jista’ jintuża għall-gruppi kollha ta’ età.

4.2Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Il-kura trid tkun taħt is-sorveljanza ta’ tabib b’esperjenza fil-kura tal-emofilja.

Pożoloġija

Id-doża u t-tul tat-terapija ta’ sostituzzjoni jiddependu fuq is-severità tad-defiċjenza ta’ fattur VIII, fuq il-post u l-ammont ta’ ħruġ tad-demm, u fuq il-kundizzjoni klinika tal-pazjent.

L-għadd ta' unitajiet ta’ fattur VIII li jingħata huwa mkejjel b’Unitajiet Internazzjonali (IU), li huma relatati ma’ l-istandard attwali tal-WHO dwar prodotti tal-fattur VIII. L-attività ta’ fattur VIII fil- plażma hija mfissra bħala perċentwali (mqabbla ma’ plażma normali tal-bniedem), jew bħala Unitajiet Internazzjonali (IU) (mqabbla ma’ standard internazzjonali ta’ fattur VIII fil-plażma).

Unità Internazzjonali waħda (IU) ta’ attività ta’ fattur VIII, hija ekwivalenti għall-ammont ta’ fattur VIII li hemm ġo mL wieħed ta’ plażma normali tal-bniedem.

Kura fil-Pront

Il-kalkulazzjoni tad-doża meħtieġa ta’ fattur VIII hija bbażata fuq sejbiet empiriċi li Unità Internazzjonali (IU) waħda ta’ fattur VIII għal kull kg ta’ piż tal-ġisem, tgħolli l-attività ta’ fattur VIII fil-plażma b’1.5% sa 2.5% ta’ attività normali.

Id-doża meħtieġa hija determinata permezz ta’ dawn il-formuli:

Unitajiet meħtieġa = piż tal-ġisem (kg) x żjieda mixtieqa ta’ fattur VIII (% jew IU/dL) x reċiproku tal- irkupru osservat (i.e. 0.5 għal irkupru ta’ 2.0%).

L-ammont li għandu jingħata u l-frekwenza tal-għoti għandhom dejjem ikunu mmirati għall-effettività klinika meħtieġa fil-każ individwali.

F’każ ta’ avveniment tal-emorraġġiji li ġejjin l-attività ta’ fattur VIII m’għandhiex tkun anqas mill- livell indikat (bħala % tan-normal) waqt il-perijodu li jikkorrispondi. It-tabella li ġejja tista’ tintuża biex tkun ta’ gwida għad-dożaġġ meħtieġ waqt episodji ta’ ħruġ ta’ demm u operazzjoni:

Tabella 1: Gwida għad-dożaġġ waqt episodji ta’ ħruġ ta’ demm u operazzjoni

Qawwa tal-emorraġija/

Livell ta’fattur VIII

Frekwenza tad-dożi (sigħat)/

Tip ta’ proċedura kirurġika

meħtieġ (%) (IU/dL)

Dewmien tat-terapija (ġranet)

Emorraġija

 

Irrepeti kull 12 sa 24 siegħa. Mill-

 

20 - 40

anqas ġurnata waħda, sakemm

Emartrosi bikrija, fsada mill-

jitfejjaq l-episodju ta’ fsada kif

muskoli jew mill-ħalq

 

indikat mill-uġigħ jew ikun hemm

 

 

fejqan.

Emartrosi aktar mifruxa, fsada

30 - 60

Irrepeti l-infużjoni kull

mill-muskoli jew ematoma

 

12 - 24 siegħa għal 3 - 4 ijiem jew

 

 

aktar, sakemm jitfejjaq l-uġigħ u d-

 

 

diżabilità akuta.

Emorraġiji li jistgħu jkunu

60 - 100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 sa

fatali

 

24 siegħa sakemm tieqaf it-

 

 

theddida.

Kirurġija

 

Kull 24 siegħa, għal mill-anqas

 

30 - 60

Kirurġija minuri inkluż qlugħ

ġurnata, sa meta jkun hemm fejqan.

ta’ snien

 

 

Kirurġija maġġuri

80 - 100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 - 24 siegħa

 

(qabel u wara l-

sa fejqan adegwat tal-ferita, u wara

 

kirurġija)

terapija għal mill-anqas 7 ijiem oħra

 

 

biex tinżamm attività ta’ fattur VIII

 

 

ta’ 30% sa 60% (IU/dL).

Profilassi

Għall-profilassi kontra fsada li ddum għal żmien twil, f’pazjenti li għandhom emofilija A severa, id- dożi tas-soltu għall-adolexxenti (li jkollhom ≥ 12-il sena) u pazjenti adulti huma ta’ 20 sa 40 IU ta’ Kovaltry għal kull kg ta' piż tal-ġisem minn darbtejn sa tliet darbiet fil-ġimgħa.

F’ċerti każi, speċjalment f’pazjenti żgħar, għandu mnejn ikun meħtieġ li d-dożi jingħataw aktar ta' spiss jew li d-dożi jkunu aktar għoljin.

Pazjenti li ma kinux ikkurati fil-passat

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kovaltry f’pazjenti li ma kinux ikkurati fil-passat ma ġewx determinati s’issa. Dejta limitata hi disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

Studju dwar is-sigurtà u l-effikaċja twettaq fi tfal ta’ 0-12-il sena (ara sezzjoni 5.1); dejta limitata hi disponibbli għal tfal ta’ età inqas minn sena.

Id-dożi ta’ profilassi rakkomandati huma ta’ 20-50 IU/kg darbtejn fil-ġimgħa, tliet darbiet fil-ġimgħa jew kull jumejn skont il-ħtiġijiet individwali. Għal pazjenti pedjatriċi li għandhom 12-il sena u aktar, ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma l-istess bħal dawk tal-adulti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Kovaltry għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni fil-vini fuq medda ta’ bejn 2 sa 5 minuti skont il- volum totali. Ir-rata ta’ amministrazzjoni għandha tiġi determinata skont kif iħossu l-pazjent (l-ogħla rata tal-injezzjoni: 2 mL/min).

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6 u l-fuljett ta’ tagħrif.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Reazzjonijiet allerġiċi magħrufa għal proteini li ġejjin mill-ġrieden jew mill-ħamsters.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva tat-tip li jikkaġunaw allerġiji huma possibbli b’Kovaltry.

Jekk iseħħu sintomi ta’ sensittività eċċessiva, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex iwaqqfu l-użu tal-prodott mediċinali immedjatament u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu ħorriqija, dardir, urtikarja ġeneralizzata, għafis fis-sider, tħarħar, pressjoni baxxa u anafilassi.

F’każ ta’ xokk, għandha tiġi mplimentata kura medika standard għal xokk.

Inibituri

Il-formazzjoni ta’ anti-korpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għall-fattur VIII, hija komplikazzjoni magħrufa fl-immaniġġjar ta’ individwi li għandhom l-emofilija A. Dawn l-inibituri normalment huma immunoglobulini IgG, li jaġixxu kontra l-attività pro-koagulanti ta’ fattur VIII, u jiġu mkejla f’Unitajiet Bethesda (BU) għal kull mL ta’ plażma bl-użu tal-analiżi modifikata. Ir-riskju li wieħed jiżviluppa inibituri jiddependi fost l-oħrajn fuq kemm ikun espost għall-fattur VIII u fatturi ġenetiċi, b’dan ir-riskju jkun l-ogħla fl-ewwel 20 ġurnata ta’ esponiment. Rarement, wieħed jista’ jiżviluppa inibituri wara l-ewwel 100 ġurnata ta’ esponiment.

Ġew osservati każijiet ta’ rikorrenza ta’ inibituri (titre baxx) wara li pazjenti kkurati minn qabel b’aktar minn 100 ġurnata ta’ esponiment u bi storja li jiżviluppaw inibituri qalbu minn prodott ta’ fattur VIII għall-ieħor. Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-pazjenti kollha jiġu ssorveljati b’attenzjoni għall-okkorrenza ta’ inibituri wara kull bidla tal-prodott.

B’mod ġenerali l-pazjenti kkurati bi prodotti ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni, għandhom jiġu ssorveljati bir-reqqa għall-iżvilupp ta’ inibituri permezz ta’ osservazzjonijiet kliniċi u testijiet tal- laboratorju xierqa.

Jekk il-livelli mistennija tal-attività ta’ fattur VIII fil-plażma ma jintlaħqux, jew jekk il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat b’doża adattata, għandu jsir ittestjar għall-preżenza ta’ inibitur ta’ fattur VIII. F’pazjenti b’livelli għoljin ta’ inibitur, it-terapija b’fattur VIII tista’ ma tkunx effettiva u għażliet terapewtiċi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati. L-immaniġġjar ta’ pazjenti bħal dawn għandu jkun immexxi minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ emofilja u inibituri ta’ fattur VIII.

Avvenimenti kardjovaskulari

Pazjenti bl-emofilja b’fatturi ta’ riskju jew mard kardjovaskulari jistgħu jkunu fl-istess riskju li jiżviluppaw avvenimenti kardjovaskulari bħal pazjenti mingħajr emofilja meta t-tagħqid tad-demm ikun ġie normalizzat permezz ta’ kura b’FVIII. Elevazzjoni tal-livelli ta’ FVIII wara l-għoti, b’mod partikolari f’dawk b’fatturi ta’ riskju kardjovaskulari eżistenti, tista’ tikkawża pazjent li jkollu tal- inqas fl-istess riskju ta’ għeluq tal-kanali jew infart mijokardijaku bħall-popolazzjoni li m’għandhomx l-emofilja. B’konsegwenza ta’ dan, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal fatturi ta’ riskju kardijaċi.

Kumplikazzjonijiet relatati mal-kateter

Jekk tagħmir ta’ aċċess venuż ċentrali (CVADs) ikun meħtieġ, ir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD inkluż infezzjonijiet lokali, batterimja u trombożi fis-sit tal-kateter, għandu jiġi kkunsidrat. Dawn il-kumplikazzjonijiet ma ġewx assoċjati mal-prodott innifsu.

Dokumentazzjoni

Hu rrakkomandat bil-qawwa li kull darba li Kovaltry jingħata lil pazjenti, l-isem u n-numru tal-lott tal- prodott jiġu rreġistrati sabiex tinżamm assoċjazzjoni bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrika

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal.

Kontenut tas-sodium

Għall-qawwa ta’ 250/500/1,000 IU:

Wara r-rikostituzzjoni, dan il-prodott mediċinali ikun fih 0.081 mmol ta’ sodium f’kull kunjett ta’ soluzzjoni rikostitwita (li jikkorrispondi għal 1.86 mg f’kull kunjett). Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

Għall-qawwa ta’ 2,000/3,000 IU:

Wara r-rikostituzzjoni, dan il-prodott mediċinali ikun fih 0.156 mmol ta’ sodium f’kull kunjett ta’ soluzzjoni rikostitwita (li jikkorrispondi għal 3.59 mg f’kull kunjett). Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġew irrappurtati l-ebda interazzjonijiet ta’ prodotti li fihom fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana (rDNA) ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Minħabba l-okkorrenza rari tal-emofilija A fin-nisa, mhux disponibbli esperjenza dwar l-użu ta’ fattur VIII waqt it-tqala. Ma sarux studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali b’fattur VIII. Għalhekk, fattur VIII għandu jintuża fit-tqala biss meta jkun hemm indikazzjoni ċara.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Kovaltry jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. It-tneħħija fl-annimali ma ġietx studjata. Għalhekk, fattur VIII għandu jintuża waqt it-treddigħ jekk ikun indikat b’mod ċar biss.

Fertilità

Ma twettqux studji dwar il-fertilità fl-annimali b’Kovaltry, u l-effett tiegħu fuq il-fertilità umana ma ġiex stabbilit fi provi kliniċi kkontrollati. Billi Kovaltry hu proteina ta’ sostituzzjoni ta’ fattur VIII endoġenu, mhuma mistennija l-ebda effetti avversi fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Jekk il-pazjenti jkollhom sturdament jew sintomi oħra li jaffettwaw il-ħila tagħhom biex jikkonċentraw u jirreaġixxu, huwa rakkomandat li ma jsuqux u ma jħaddmux magni qabel ir-reazzjoni tbatti.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedima, ħruq u tingiż fis-sit tal-infużjoni, tertir ta’ bard, fwawar, urtikarja ġeneralizzata, uġigħ ta’ ras, ħorriqija, pressjoni baxxa, letarġija, dardir, nuqqas ta’ kwiet, takikardija, għafis tas-sider, tnemnim, rimettar, tħarħir) ġew osservati u f’xi każijiet jistgħu jiżviluppaw f’anafilassi severa (li tinkludi xokk).

Jista’ jseħħ l-iżvilupp ta’ antikorpi għall-proteini tal-ġrieden u tal-ħamster b’reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva relatati.

Pazjenti b’emofilja A jistgħu jiżviluppaw antikorpi newtralizzanti (inibituri) għal fattur VIII. Jekk jiżviluppaw inibituri bħal dawn, il-kundizzjoni se tidher bħala rispons kliniku insuffiċjenti. F’każijiet bħal dawn, huwa rrakkomandat li jiġi kkuntattjat ċentru speċjalizzat tal-emofilja.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

It-tabella ppreżentata hawn taħt hi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u Livell ta’ Terminu Preferut). Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni

(≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 2: Frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi għall-mediċina fil-provi kliniċi

Standard MedDRAReazzjonijiet avversi Frekwenza Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Limfadenopatija

komuni

limfatika

 

 

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjoni,

komuni

 

takikardija tas-sinus

 

Disturbi gastro-intestinali

Uġigħ addominali,

komuni

 

skonfort addominali,

 

 

dispepsja

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

Deni, skonfort fis-sider,

komuni

mnejn jingħata

reazzjonijiet fis-sit tal-

 

 

injezzjoni *

 

Disturbi fis-sistema immuni

Sensittività eċċessiva

mhux komuni

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras,

komuni

 

sturdament

 

 

Indeboliment fis-sens

mhux komuni

 

tat-togħma

 

Disturbi psikjatriċi

Nuqqas ta’ rqad

komuni

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Ħakk, raxx**, dermatite

komuni

ġilda

allerġika

 

 

Urtikarja

mhux komuni

Disturbi vaskulari

Fwawar

mhux komuni

*jinkludi ħruġ ta’ fluwidu mis-sit tal-injezzjoni, ematoma, uġigħ fis-sit tal-infużjoni, ħakk, nefħa

**raxx, raxx eritematuż, raxx pruritiku

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Immunoġeniċità

L-immunoġeniċità ta’ Kovaltry ġiet evalwata f’pazjenti li ġew ikkurati fil-passat. Matuil-provi kliniċi b’Kovaltry f’madwar 200 pazjent pedjatriku u adult iddijanjostikati b’emofilja A severa (FVIII < 1%) b’esponiment fil-passat għal konċentrati ta’ fattur VIII ta’ ≥ 50 ED, ma seħħ l-ebda każ ta’ inibitur.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studji kliniċi li tlestew b’71 pazjent pedjatriku li ġew ikkurati fil-passat, instab li l-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi fit-tfal kienu simili għal dawk fl-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda sintomi ta’ doża eċċesiva bil-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana, ma ġie rrappurtat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini kontra emorraġija, fattur VIII tal-koagulazzjoni tad-demm, Kodiċi ATC: B02BD02

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-kumpless tal-fattur VIII/fattur von Willebrand (vWF) huwa magħmul minn żewġ molekuli

(fattur VIII u vWF) li għandhom funzjonijiet fiżjoloġiċi differenti. Meta jingħata permezz ta’ infużjoni lill-pazjent bl-emofilja, il-fattur VIII jeħel ma’ vWF fis-sistema taċ-ċirkolazzjoni tal-pazjent. Meta l- fattur VIII ikun attivat, huwa jaħdem bħala ko-fattur fuq il-fattur IX attivat, biex b’ hekk iżid ir-rata ta' bidla tal-fattur X għal fattur X attivat. Meta l-fattur X ikun attivat, huwa jbiddel prothrombin għal thrombin. Thrombin ibiddel fibrinogen għal fibrin u b’hekk id-demm ikun jista’ jagħqad. L-emofilja A hija marda ereditarja li taffettwa l-koagulazzjoni tad-demm, li tgħaddi mill-kromosoma tas-sess u hija kkawżata minn livelli mnaqqsa ta’ fattur VIII:C u twassal għall- kwantità kbira ta’ fsada fil-ġogi, muskoli, u organi interni, kemm b’mod spontanju kif ukoll wara xi aċċident jew trawma kirurġika. Permezz ta’ terapija ta’ sostituzzjoni l-livelli ta’ fattur VIII fil-plażma jiżdiedu u b’hekk tkun tista’ sseħħ tiswija temporanjament tad-defiċjenza tal-fattur u tnaqqas it-tendenza ta’ fsada.

Kovaltry ma fihx il-fattur von Willebrand.

Effetti farmakodinamiċi

Il-ħin ta’ tromboplastin parzjali attivat (aPTT) jitwal f’nies bl-emofilja. Determinazzjoni ta’ aPTT hu assaġġ konvenzjonali in vitro li jkejjel l-attività bijoloġika ta’ fattur VIII. Kura b’rFVIII tinnormalizza l-aPTT li huwa simili għal dak miksub b’fattur VIII li jkun ġie mill-plażma.

Effikaċja klinika u sigurtà

Kontroll u prevenzjoni ta’ ħruġ ta’ demm

Żewġ studji multiċentriċi, open-label, cross-over, mhux ikkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, li saru f’adulti/adolexxenti emofilja A severa (< 1%) li ġew ikkurati fil-passat qabel, u studju wieħed multiċentriku, open label, mhux ikkontrollat, li twettaq fi tfal li ġew ikkurati fil-passat, li kellhom < 12-il sena, b’emofilja A severa.

Total ta’ 204 individwu kienu ġew inklużi fil-programm ta’ prova klinika, 153 individwu li kellhom ≥ 12-il sena u 51 individwu li kellhom < 12-il sena. 140 individwu ġew ikkurati għal mill-inqas 12-il xahar, u 55 minn dawn l-individwi għal medjan ta’ 24 xahar.

Tabella 3: Konsum u rati globali ta’ suċċess (pazjenti kkurati bi profilassi biss)

 

 

Tfal

Tfal li

Adolexxenti u adulti

Total

 

iżgħar

għandho

 

12-65 sena

 

 

 

(0 < 6 sni

m iktar

 

 

 

 

 

n)

żmien

 

 

 

 

 

 

(6 < 12-il

 

 

 

 

 

 

sena)

 

 

 

 

 

 

 

Studju 1

Studju 2

Studju 2

 

 

 

 

 

Dożaġġ

Dożaġġ

 

 

 

 

 

ta’

ta’

 

 

 

 

 

2 x/ġimg

3 x/ġimg

 

 

 

 

 

ħa

ħa

 

Parteċipanti fl-

istudju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża/injezzjoni

36 IU/kg

32 IU/kg

31 IU/kg

30 IU/kg

37 IU/kg

32 IU/kg

ta’ profilassi,

(21;

(22;

(21;

(21;

(30;

(21; 58 IU/kg)

IU/kg BW

58 IU/kg)

50 IU/kg)

43 IU/kg)

34 IU/kg)

42 IU/kg)

 

medjan (min,

 

 

 

 

 

 

max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR – il-ħruġ ta’

2.0

0.9

1.0

4.0

2.0

2.0

demm kollu

(0.0; 6.0)

(0.0; 5.8)

(0.0; 5.1)

(0.0; 8.0)

(0.0; 4.9)

(0.0; 6.1)

(medjan, Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża/injezzjoni

39 IU/kg

32 IU/kg

29 IU/kg

28 IU/kg

31 IU/kg

31 IU/kg

għal kura ta’ ħruġ

(21;72 IU

(22;

(13;

(19;

(21;

(13; 72 IU/kg)

ta’ demm

/kg)

50 IU/kg)

54 IU/kg)

39 IU/kg)

49 IU/kg)

 

Medjan (min;

 

 

 

 

 

 

max)

 

 

 

 

 

 

Rar ta’ suċċess*

92.4%

86.7%

86.3%

95.0%

97.7%

91.4%

Rata ta’ ħruġ ta’ demm annwalizzata ABR Q1 l-ewwel quartile; Q3 it-tielet quartile BW: Piż tal-ġisem

* Ir-rata ta’ suċċess definit bħala % tal-ħruġ ta’ demm ikkurat b’suċċess b’=/< 2 infużjonijiet

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-Profil Farmakokinetiku (PK) ta’ Kovaltry ġie evalwat f’PTPs b’emofilja A severa wara 50 IU/kg f’21 individwu li kellhom ≥ 18-il sena, 5 individwi li kellhom ≥ 12-il sena u < 18-il sena u 19-il individwi li kellhom < 12-il sena.

Mudell PK tal-popolazzjoni ġie żviluppat bbażata fuq il-kejl kollu disponibbli ta’ FVIII (minn teħid ta’ kampjuni PK dens u l-kampjuni ta’ rkupru kollha) matul it-3 studji kliniċi li jippermetti kalkolu tal- parametri PK għal individwi fid-diversi studji. It-tabella 4 hawn taħt tipprovdi parametri PK ibbażati fuq il-mudell PK tal-popolazzjoni.

Tabella 4: Parametri PK (medja ġeometrika (%CV)) ibbażati fuq assaġġ kromoġeniku. *

Parametru tal-PK

18-il sena

12-< 18-il sena

6-< 12-il sena

0-< 6-il sena

 

N=109

N=23

N=27

N=24

T1/2 (sigħat)

14.8 (34)

13.3 (24)

14.1 (31)

13.3 (24)

AUC (IU.h/dL) **

1,858 (38)

1,523 (27)

1,242 (35)

970 (25)

CL (dL/h/kg)

0.03 (38)

0.03 (27)

0.04 (35)

0.05 (25)

Vss (dL/kg)

0.56 (14)

0.61 (14)

0.77 (15)

0.92 (11)

*Ibbażat fuq estimi PK tal-popolazzjoni

**AUC ikkalkulata għal doża ta’ 50 IU/kg

Kejl ripetut tal-PK wara minn 6 sa 12-il xahar ta’ kura ta’ profilassi b’Kovaltry ma indika l-ebda tibdil rilevanti fil-karatteristiċi PK wara kura fit-tul.

Fi studju internazzjonali li kien jinvolvi 41 laboratorju kliniku, il-prestazzjoni ta’ Kovaltry f’assaġġi FVIII:C ġiet evalwata u mqabbla ma’ prodott rFVIII b’tul sħiħ li kien imqiegħed fis-suq. Riżultati konsistenti ġew determinati għaż-żewġ prodotti. L-FVIII:C ta’ Kovaltry jista’ jitkejjel fil-plażma b’assaġġ tal-koagulazzjoni ta’ stadju wieħed kif ukoll b’assaġġ kromoġeniku permezz tal-metodi ta’ rutina tal-laboratorju.

L-analiżi ta’ kull irkupru inkrementali rreġistrat f’pazjenti kkurati minn qabel uriet żjieda medjana ta’ > 2% (> 2 IU/dL) kull IU/kg ta’ piż tal-ġisem għal Kovaltry. Dan ir-riżultat huwa simili għall-valuri rrappurtati għal fattur VIII li ġej mill-plażma tal-bniedem. Ma kien hemm ebda bidla rilevanti matul il- perjodu ta’ kura ta’ 6-12-il xahar.

Tabella 5: Riżultati ta’ rkupru inkrementali ta’ Fazi III

 

Parteċipanti fl-istudju

N=115

Riżultati tal-assaġġ kromoġeniku

2.3 (1.8; 2.6)

Medjan; (Q1; Q3) (IU/dL / IU/kg)

 

Riżultati tal-assaġġ bi stadju wieħed

2.2 (1.8; 2.4)

Medjan; (Q1; Q3) (IU/dL / IU/kg)

 

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni in vitro, u effett tossiku minn dożi ripetuti fuq tul ta’ żmien qasir, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ma sarux studji dwar tossiċità minn dożi ripetuti itwal minn 5 ijiem, studji dwar tossiċità riproduttiva u studji dwar il-karċinoġeniċità. Studji bħal dawn mhumiex ikkunsidrati li huma sinifikanti minħabba l-produzzjoni ta’ antikorpi kontra l-proteina umana eterologa fl-annimali. Ukoll, FVIII hi proteina intrinsika u mhix magħrufa li tikkawża kwalunkwe effetti riproduttivi jew karċinoġeniċi.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta' eċċipjenti

Trab

Sucrose

Histidine

Glycine

Sodium chloride

Calcium chloride

Polysorbate 80

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Għandhom jintużaw biss is-settijiet tal-infużjoni pprovduti għandhom jintużaw għar-rikostituzzjoni u injezzjoni billi l-kura tista' tfalli minħabba li l-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni tal-bniedem jista' jiġi assorbit fuq l-uċuħ interni ta’ ċertu tagħmir tal-infużjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu wara r-rikostituzzjoni ntweriet għal 3 sigħat fit-temperatura tal- kamra.

Wara r-rikostituzzjoni, minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu, huma r- responsabbiltà tal-utent.

Tagħmlux fil-friġġ wara r-rikostituzzjoni.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjetti u s-siringa mimlija għal-lest fil-kaxxa ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiż-żmien totali tiegħu ta’ skadenza ta’ 30 xahar, meta l-prodott jinżamm fil-kaxxa ta’ barra jista’ jinħażen f’temperatura sa 25°C għal perijodu limitat ta’ 12-il xahar. F’dan il-każ il-prodott jiskadi fit- tmiem ta’ dan il-perijodu ta’ 12-il xahar jew fid-data ta’ meta jiskadi fuq il-kunjett tal-prodott, liema minnhom tiġi l-ewwel. Id-data l-ġdida ta’ meta jiskadi għandha tiġi mmarkata fuq il-kartuna ta’ barra.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih u apparat speċjali għall-użu, għall- amministrazzjoni jew għall-impjant

Kull pakkett ta’ Kovaltry fih:

kunjett wieħed b’għatu għar-rikostituzzjoni (Sistema Bio-Set) li fih it-trab (10 mL, ħġieġ trasparenti tip 1 kunjett magħluqa b’għatu griż tal-gomma tal-halogenobutyl, flimkien ma' għatu għar-rikostituzzjoni).

siringa waħda mimlija minn qabel b’ 2,5 mL (għal 250 IU, 500 IU u 1,000 IU) jew 5 mL (għal 2,000 IU u 3,000 IU) solvent (ċilindru trasparenti ta’ tip 1 b’għotjien griżi tal-gomma tal- bromobutajl)

plunġer tas-siringa

sett biex ittaqab il-vina

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Istruzzjonijiet dettaljati dwar kif għandu jiġi ppreparat u mogħti jinstabu fil-fuljett ta’ tagħrif ipprovdut ma’ Kovaltry.

Il-prodott mediċinali rikostitwit hu soluzzjoni ċara u bla kulur.

Trab ta’ Kovaltry.għandu jiġi rrikostitwit biss bis-solvent ipprovdut (2,5 mL jew 5 mL ilma għall- injezzjonijiet) fis-siringa mimlija lesta u l-komponent ta’ siġill u likwidu li jitrasferixxi. Għall- infużjoni, il-prodott għandu jiġi ppreparat taħt kondizzjonijiet asettiċi. Jekk xi komponent tal-pakkett ikun miftuħ jew ikollu l-ħsara, tużax dan il-komponent.

Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni hija ċara. Prodotti mediċinali parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Tużax Kovaltry jekk tinduna li hemm il-frak preżenti jew is-soluzzjoni hija mdardra.

Wara li tirrikostitwixxi, s-soluzzjoni għandha tiġi miġbuda lura fis-siringa. Kovaltry għandu jiġi rikostitwit u mogħti permezz tal-komponenti (siringa mimlija għal-lest, sett għat-titqib tal-vina) ipprovduti ma’ kull pakkett.

Il-prodott rikostitwit għandu jiġi ffiltrat qabel ma jingħata biex jitneħħa xi frak li jista’ jkun preżenti fis-soluzzjoni. Il-filtrazzjoni tista’ ssir billi jiġu segwiti l-passi għar-rikostituzzjoni u/jew l-għoti kif deskritt fil-fuljett ta’ tagħrif ipprovdut ma’ Kovaltry. Għall-għoti huwa importanti li jintuża l-apparat għat-titqib tal-vini pprovdut mal-prodott peress li fih filtru in-line.

F’sitwazzjonijiet fejn ma’ jistax jintuża l-apparat għat-titqib tal-vini (eż. meta l-infużjoni tingħata f’linja periferali jew ċentrali), għandu jintuża filtru separat kompatibbli ma’ Kovaltry. Dawn il-filtri kompatibbli huma tat-tip luer adapter magħmula minn qafas ta’ Polyacrylic b’element għall-iffiltrar integrat magħmul minn xibka ta’ Polyamide b’daqs tal-malja ta’ 5 - 20 mikrometru.

L-apparat għat-titqib tal-vini pprovdut mal-prodott m’għandux jintuża biex jittieħed id-demm, għax fih filtru in-line. Meta jkun meħtieġ teħid ta’ demm qabel l-infużjoni, uża apparat għall-għoti mingħajr filtru, imbagħad għati l-infużjoni ta’ Kovaltry minn ġo filtru għall-injezzjoni

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar Kovaltry u l-filtri kompatibbli separati kkuntattja Bayer Pharma AG.

Biex jintuża darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1076/001 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/011 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/003 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/013 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/005 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/015 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/007 - Kovaltry 2000 IU

EU/1/15/1076/009 - Kovaltry 3000 IU

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10.DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kovaltry 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Kovaltry 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett nominalment fih 250/500/1,000/2,000/3,000 IU ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana.

1 mL ta’ Kovaltry 250 IU fih madwar 100 IU (250 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall-injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 500 IU fih madwar 200 IU (500 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall-injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 1000 IU fih madwar 400 IU (1,000 IU / 2.5 mL) ta’ fattur VIII tal- koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 2000 IU fih madwar 400 IU (2,000 IU / 5 mL) ta’ fattur VIII tal- koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

1 mL ta’ Kovaltry 3000 IU fih madwar 600 IU (3,000 IU / 5 mL) ta’ fattur VIII tal- koagulazzjoni umana rikombinanti (INN: octocog alfa) wara r-rikostituzzjoni b’ilma għall- injezzjonijiet.

Il-qawwa (IU) hija stabbilita permezz ta' assaġġ kromoġeniku tal-Farmakopea Ewropea. L-attività speċifika ta’ Kovaltry hija madwar 4,000 IU/mg ta’ proteina.

Octocog alfa (fattur VIII tal-koagulazzjoni rikombinanti umana b’tul sħiħ (rDNA)) hi proteina ppurifikata li għandha 2,332 amino acids. Hu magħmul minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti f’ċelluli tal-kliewi ta’ frieħ tal-ħamsters (baby hamster kidney, BHK) li fihom ikun ġie introdott il- ġene ta’ fattur VIII uman. Kovaltry jiġi ppreparat mingħajr iż-żieda ta’ kwalunkwe proteini miksubin mill-bniedem jew mill-annimali fil-proċess tal-koltura taċ-ċelluli, purifikazzjoni jew formulazzjoni finali.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni (adattatur tal-kunjett)

Trab: solidu, talewn abjad sa kemmxejn fl-isfar.

Solvent: ilma għall-injezzjonijiet, soluzzjoni ċara.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura u profilassi ta’ fsada f'’pazjenti li għandhom emofilja A (nuqqas konġenitali tal-fattur VIII). Kovaltry jista’ jintuża għall-gruppi kollha ta’ età.

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Il-kura trid tkun taħt is-sorveljanza ta’ tabib b’esperjenza fil-kura tal-emofilja.

Pożoloġija

Id-doża u t-tul tat-terapija ta’ sostituzzjoni jiddependu fuq is-severità tad-defiċjenza ta’ fattur VIII, fuq il-post u l-ammont ta’ ħruġ tad-demm, u fuq il-kundizzjoni klinika tal-pazjent.

L-għadd ta' unitajiet ta’ fattur VIII li jingħata huwa mkejjel b’Unitajiet Internazzjonali (IU), li huma relatati ma’ l-istandard attwali tal-WHO dwar prodotti tal-fattur VIII. L-attività ta’ fattur VIII fil- plażma hija mfissra bħala perċentwali (mqabbla ma’ plażma normali tal-bniedem), jew bħala Unitajiet Internazzjonali (IU) (mqabbla ma’ standard internazzjonali ta’ fattur VIII fil-plażma).

Unità Internazzjonali waħda (IU) ta’ attività ta’ fattur VIII, hija ekwivalenti għall-ammont ta’ fattur VIII li hemm ġo mL wieħed ta’ plażma normali tal-bniedem.

Kura fil-Pront

Il-kalkulazzjoni tad-doża meħtieġa ta’ fattur VIII hija bbażata fuq sejbiet empiriċi li Unità Internazzjonali (IU) waħda ta’ fattur VIII għal kull kg ta’ piż tal-ġisem, tgħolli l-attività ta’ fattur VIII fil-plażma b’1.5% sa 2.5% ta’ attività normali.

Id-doża meħtieġa hija determinata permezz ta’ dawn il-formuli:

Unitajiet meħtieġa = piż tal-ġisem (kg) x żjieda mixtieqa ta’ fattur VIII (% jew IU/dL) x reċiproku tal- irkupru osservat (i.e. 0.5 għal irkupru ta’ 2.0%).

L-ammont li għandu jingħata u l-frekwenza tal-għoti għandhom dejjem ikunu mmirati għall-effettività klinika meħtieġa fil-każ individwali.

F’każ ta’ avveniment tal-emorraġġiji li ġejjin l-attività ta’ fattur VIII m’għandhiex tkun anqas mill- livell indikat (bħala % tan-normal) waqt il-perijodu li jikkorrispondi. It-tabella li ġejja tista’ tintuża biex tkun ta’ gwida għad-dożaġġ meħtieġ waqt episodji ta’ ħruġ ta’ demm u operazzjoni:

Tabella 1: Gwida għad-dożaġġ waqt episodji ta’ ħruġ ta’ demm u operazzjoni

Qawwa tal-emorraġija/

Livell ta’fattur VIII

Frekwenza tad-dożi (sigħat)/

Tip ta’ proċedura kirurġika

meħtieġ (%) (IU/dL)

Dewmien tat-terapija (ġranet)

Emorraġija

 

Irrepeti kull 12 sa 24 siegħa. Mill-

 

20 - 40

anqas ġurnata waħda, sakemm

Emartrosi bikrija, fsada mill-

jitfejjaq l-episodju ta’ fsada kif

muskoli jew mill-ħalq

 

indikat mill-uġigħ jew ikun hemm

 

 

fejqan.

Emartrosi aktar mifruxa, fsada

30 - 60

Irrepeti l-infużjoni kull

mill-muskoli jew ematoma

 

12 - 24 siegħa għal 3 - 4 ijiem jew

 

 

aktar, sakemm jitfejjaq l-uġigħ u d-

 

 

diżabilità akuta.

Emorraġiji li jistgħu jkunu

60 - 100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 sa

fatali

 

24 siegħa sakemm tieqaf it-

 

 

theddida.

Kirurġija

 

Kull 24 siegħa, għal mill-anqas

 

30 - 60

Kirurġija minuri inkluż qlugħ

ġurnata, sa meta jkun hemm fejqan.

ta’ snien

 

 

Kirurġija maġġuri

80 - 100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 - 24 siegħa

 

(qabel u wara l-

sa fejqan adegwat tal-ferita, u wara

 

kirurġija)

terapija għal mill-anqas 7 ijiem oħra

 

 

biex tinżamm attività ta’ fattur VIII

 

 

ta’ 30% sa 60% (IU/dL).

Profilassi

Għall-profilassi kontra fsada li ddum għal żmien twil, f’pazjenti li għandhom emofilija A severa, id- dożi tas-soltu għall-adolexxenti (li jkollhom ≥ 12-il sena) u pazjenti adulti huma ta’ 20 sa 40 IU ta’ Kovaltry għal kull kg ta' piż tal-ġisem minn darbtejn sa tliet darbiet fil-ġimgħa.

F’ċerti każi, speċjalment f’pazjenti żgħar, għandu mnejn ikun meħtieġ li d-dożi jingħataw aktar ta' spiss jew li d-dożi jkunu aktar għoljin.

Pazjenti li ma kinux ikkurati fil-passat

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kovaltry f’pazjenti li ma kinux ikkurati fil-passat ma ġewx determinati s’issa. Dejta limitata hi disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

Studju dwar is-sigurtà u l-effikaċja twettaq fi tfal ta’ 0-12-il sena (ara sezzjoni 5.1); dejta limitata hi disponibbli għal tfal ta’ età inqas minn sena.

Id-dożi ta’ profilassi rakkomandati huma ta’ 20-50 IU/kg darbtejn fil-ġimgħa, tliet darbiet fil-ġimgħa jew kull jumejn skont il-ħtiġijiet individwali. Għal pazjenti pedjatriċi li għandhom 12-il sena u aktar, ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma l-istess bħal dawk tal-adulti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Kovaltry għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni fil-vini fuq medda ta’ bejn 2 sa 5 minuti skont il- volum totali. Ir-rata ta’ amministrazzjoni għandha tiġi determinata skont kif iħossu l-pazjent (l-ogħla rata tal-injezzjoni: 2 mL/min).

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6 u l-fuljett ta’ tagħrif.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Reazzjonijiet allerġiċi magħrufa għal proteini li ġejjin mill-ġrieden jew mill-ħamsters.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva tat-tip li jikkaġunaw allerġiji huma possibbli b’Kovaltry.

Jekk iseħħu sintomi ta’ sensittività eċċessiva, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex iwaqqfu l-użu tal-prodott mediċinali immedjatament u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu ħorriqija, dardir, urtikarja ġeneralizzata, għafis fis-sider, tħarħar, pressjoni baxxa u anafilassi.

F’każ ta’ xokk, għandha tiġi mplimentata kura medika standard għal xokk.

Inibituri

Il-formazzjoni ta’ anti-korpi li jinnewtralizzaw (inibituri) għall-fattur VIII, hija komplikazzjoni magħrufa fl-immaniġġjar ta’ individwi li għandhom l-emofilija A. Dawn l-inibituri normalment huma immunoglobulini IgG, li jaġixxu kontra l-attività pro-koagulanti ta’ fattur VIII, u jiġu mkejla f’Unitajiet Bethesda (BU) għal kull mL ta’ plażma bl-użu tal-analiżi modifikata. Ir-riskju li wieħed jiżviluppa inibituri jiddependi fost l-oħrajn fuq kemm ikun espost għall-fattur VIII u fatturi ġenetiċi, b’dan ir-riskju jkun l-ogħla fl-ewwel 20 ġurnata ta’ esponiment. Rarement, wieħed jista’ jiżviluppa inibituri wara l-ewwel 100 ġurnata ta’ esponiment.

Ġew osservati każijiet ta’ rikorrenza ta’ inibituri (titre baxx) wara li pazjenti kkurati minn qabel b’aktar minn 100 ġurnata ta’ esponiment u bi storja li jiżviluppaw inibituri qalbu minn prodott ta’ fattur VIII għall-ieħor. Għalhekk, huwa rrakkomandat li l-pazjenti kollha jiġu ssorveljati b’attenzjoni għall-okkorrenza ta’ inibituri wara kull bidla tal-prodott.

B’mod ġenerali l-pazjenti kkurati bi prodotti ta’ fattur VIII tal-koagulazzjoni, għandhom jiġu ssorveljati bir-reqqa għall-iżvilupp ta’ inibituri permezz ta’ osservazzjonijiet kliniċi u testijiet tal- laboratorju xierqa.

Jekk il-livelli mistennija tal-attività ta’ fattur VIII fil-plażma ma jintlaħqux, jew jekk il-ħruġ ta’ demm ma jiġix ikkontrollat b’doża adattata, għandu jsir ittestjar għall-preżenza ta’ inibitur ta’ fattur VIII. F’pazjenti b’livelli għoljin ta’ inibitur, it-terapija b’fattur VIII tista’ ma tkunx effettiva u għażliet terapewtiċi oħrajn għandhom jiġu kkunsidrati. L-immaniġġjar ta’ pazjenti bħal dawn għandu jkun immexxi minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ emofilja u inibituri ta’ fattur VIII.

Avvenimenti kardjovaskulari

Pazjenti bl-emofilja b’fatturi ta’ riskju jew mard kardjovaskulari jistgħu jkunu fl-istess riskju li jiżviluppaw avvenimenti kardjovaskulari bħal pazjenti mingħajr emofilja meta t-tagħqid tad-demm ikun ġie normalizzat permezz ta’ kura b’FVIII. Elevazzjoni tal-livelli ta’ FVIII wara l-għoti, b’mod partikolari f’dawk b’fatturi ta’ riskju kardjovaskulari eżistenti, tista’ tikkawża pazjent li jkollu tal- inqas fl-istess riskju ta’ għeluq tal-kanali jew infart mijokardijaku bħall-popolazzjoni li m’għandhomx l-emofilja. B’konsegwenza ta’ dan, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal fatturi ta’ riskju kardijaċi.

Kumplikazzjonijiet relatati mal-kateter

Jekk tagħmir ta’ aċċess venuż ċentrali (CVADs) ikun meħtieġ, ir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet relatati ma’ CVAD inkluż infezzjonijiet lokali, batterimja u trombożi fis-sit tal-kateter, għandu jiġi kkunsidrat. Dawn il-kumplikazzjonijiet ma ġewx assoċjati mal-prodott innifsu.

Dokumentazzjoni

Hu rrakkomandat bil-qawwa li kull darba li Kovaltry jingħata lil pazjenti, l-isem u n-numru tal-lott tal- prodott jiġu rreġistrati sabiex tinżamm assoċjazzjoni bejn il-pazjent u l-lott tal-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrika

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal.

Kontenut tas-sodium

Għall-qawwa ta’ 250/500/1,000 IU:

Wara r-rikostituzzjoni, dan il-prodott mediċinali ikun fih 0.081 mmol ta’ sodium f’kull kunjett ta’ soluzzjoni rikostitwita (li jikkorrispondi għal 1.86 mg f’kull kunjett). Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

Għall-qawwa ta’ 2,000/3,000 IU:

Wara r-rikostituzzjoni, dan il-prodott mediċinali ikun fih 0.156 mmol ta’ sodium f’kull kunjett ta’ soluzzjoni rikostitwita (li jikkorrispondi għal 3.59 mg f’kull kunjett). Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġew irrappurtati l-ebda interazzjonijiet ta’ prodotti li fihom fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana (rDNA) ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Minħabba l-okkorrenza rari tal-emofilija A fin-nisa, mhux disponibbli esperjenza dwar l-użu ta’ fattur VIII waqt it-tqala. Ma sarux studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali b’fattur VIII. Għalhekk, fattur VIII għandu jintuża fit-tqala biss meta jkun hemm indikazzjoni ċara.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Kovaltry jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. It-tneħħija fl-annimali ma ġietx studjata. Għalhekk, fattur VIII għandu jintuża waqt it-treddigħ jekk ikun indikat b’mod ċar biss.

Fertilità

Ma twettqux studji dwar il-fertilità fl-annimali b’Kovaltry, u l-effett tiegħu fuq il-fertilità umana ma ġiex stabbilit fi provi kliniċi kkontrollati. Billi Kovaltry hu proteina ta’ sostituzzjoni ta’ fattur VIII endoġenu, mhuma mistennija l-ebda effetti avversi fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Jekk il-pazjenti jkollhom sturdament jew sintomi oħra li jaffettwaw il-ħila tagħhom biex jikkonċentraw u jirreaġixxu, huwa rakkomandat li ma jsuqux u ma jħaddmux magni qabel ir-reazzjoni tbatti.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedima, ħruq u tingiż fis-sit tal-infużjoni, tertir ta’ bard, fwawar, urtikarja ġeneralizzata, uġigħ ta’ ras, ħorriqija, pressjoni baxxa, letarġija, dardir, nuqqas ta’ kwiet, takikardija, għafis tas-sider, tnemnim, rimettar, tħarħir) ġew osservati u f’xi każijiet jistgħu jiżviluppaw f’anafilassi severa (li tinkludi xokk).

Jista’ jseħħ l-iżvilupp ta’ antikorpi għall-proteini tal-ġrieden u tal-ħamster b’reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva relatati.

Pazjenti b’emofilja A jistgħu jiżviluppaw antikorpi newtralizzanti (inibituri) għal fattur VIII. Jekk jiżviluppaw inibituri bħal dawn, il-kundizzjoni se tidher bħala rispons kliniku insuffiċjenti. F’każijiet bħal dawn, huwa rrakkomandat li jiġi kkuntattjat ċentru speċjalizzat tal-emofilja.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

It-tabella ppreżentata hawn taħt hi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u Livell ta’ Terminu Preferut). Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni

(≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 2: Frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi għall-mediċina fil-provi kliniċi

Standard MedDRAReazzjonijiet avversi Frekwenza Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Limfadenopatija

komuni

limfatika

 

 

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjoni,

komuni

 

takikardija tas-sinus

 

Disturbi gastro-intestinali

Uġigħ addominali,

komuni

 

skonfort addominali,

 

 

dispepsja

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

Deni, skonfort fis-sider,

komuni

mnejn jingħata

reazzjonijiet fis-sit tal-

 

 

injezzjoni *

 

Disturbi fis-sistema immuni

Sensittività eċċessiva

mhux komuni

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras,

komuni

 

sturdament

 

 

Indeboliment fis-sens

mhux komuni

 

tat-togħma

 

Disturbi psikjatriċi

Nuqqas ta’ rqad

komuni

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Ħakk, raxx**, dermatite

komuni

ġilda

allerġika

 

 

Urtikarja

mhux komuni

Disturbi vaskulari

Fwawar

mhux komuni

*jinkludi ħruġ ta’ fluwidu mis-sit tal-injezzjoni, ematoma, uġigħ fis-sit tal-infużjoni, ħakk, nefħa

**raxx, raxx eritematuż, raxx pruritiku

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Immunoġeniċità

L-immunoġeniċità ta’ Kovaltry ġiet evalwata f’pazjenti li ġew ikkurati fil-passat. Matuil-provi kliniċi b’Kovaltry f’madwar 200 pazjent pedjatriku u adult iddijanjostikati b’emofilja A severa (FVIII < 1%) b’esponiment fil-passat għal konċentrati ta’ fattur VIII ta’ ≥ 50 ED, ma seħħ l-ebda każ ta’ inibitur.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studji kliniċi li tlestew b’71 pazjent pedjatriku li ġew ikkurati fil-passat, instab li l-frekwenza, it-tip u s-severità tar-reazzjonijiet avversi fit-tfal kienu simili għal dawk fl-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda sintomi ta’ doża eċċesiva bil-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni umana, ma ġie rrappurtat.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini kontra emorraġija, fattur VIII tal-koagulazzjoni tad-demm, Kodiċi ATC: B02BD02

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-kumpless tal-fattur VIII/fattur von Willebrand (vWF) huwa magħmul minn żewġ molekuli

(fattur VIII u vWF) li għandhom funzjonijiet fiżjoloġiċi differenti. Meta jingħata permezz ta’ infużjoni lill-pazjent bl-emofilja, il-fattur VIII jeħel ma’ vWF fis-sistema taċ-ċirkolazzjoni tal-pazjent. Meta l- fattur VIII ikun attivat, huwa jaħdem bħala ko-fattur fuq il-fattur IX attivat, biex b’ hekk iżid ir-rata ta' bidla tal-fattur X għal fattur X attivat. Meta l-fattur X ikun attivat, huwa jbiddel prothrombin għal thrombin. Thrombin ibiddel fibrinogen għal fibrin u b’hekk id-demm ikun jista’ jagħqad. L-emofilja A hija marda ereditarja li taffettwa l-koagulazzjoni tad-demm, li tgħaddi mill-kromosoma tas-sess u hija kkawżata minn livelli mnaqqsa ta’ fattur VIII:C u twassal għall- kwantità kbira ta’ fsada fil-ġogi, muskoli, u organi interni, kemm b’mod spontanju kif ukoll wara xi aċċident jew trawma kirurġika. Permezz ta’ terapija ta’ sostituzzjoni l-livelli ta’ fattur VIII fil-plażma jiżdiedu u b’hekk tkun tista’ sseħħ tiswija temporanjament tad-defiċjenza tal-fattur u tnaqqas it-tendenza ta’ fsada.

Kovaltry ma fihx il-fattur von Willebrand.

Effetti farmakodinamiċi

Il-ħin ta’ tromboplastin parzjali attivat (aPTT) jitwal f’nies bl-emofilja. Determinazzjoni ta’ aPTT hu assaġġ konvenzjonali in vitro li jkejjel l-attività bijoloġika ta’ fattur VIII. Kura b’rFVIII tinnormalizza l-aPTT li huwa simili għal dak miksub b’fattur VIII li jkun ġie mill-plażma.

Effikaċja klinika u sigurtà

Kontroll u prevenzjoni ta’ ħruġ ta’ demm

Żewġ studji multiċentriċi, open-label, cross-over, mhux ikkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, li saru f’adulti/adolexxenti emofilja A severa (< 1%) li ġew ikkurati fil-passat qabel, u studju wieħed multiċentriku, open label, mhux ikkontrollat, li twettaq fi tfal li ġew ikkurati fil-passat, li kellhom < 12-il sena, b’emofilja A severa.

Total ta’ 204 individwu kienu ġew inklużi fil-programm ta’ prova klinika, 153 individwu li kellhom ≥ 12-il sena u 51 individwu li kellhom < 12-il sena. 140 individwu ġew ikkurati għal mill-inqas 12-il xahar, u 55 minn dawn l-individwi għal medjan ta’ 24 xahar.

Tabella 3: Konsum u rati globali ta’ suċċess (pazjenti kkurati bi profilassi biss)

 

 

Tfal

Tfal li

Adolexxenti u adulti

Total

 

iżgħar

għandho

 

12-65 sena

 

 

 

(0 < 6 sni

m iktar

 

 

 

 

 

n)

żmien

 

 

 

 

 

 

(6 < 12-il

 

 

 

 

 

 

sena)

 

 

 

 

 

 

 

Studju 1

Studju 2

Studju 2

 

 

 

 

 

Dożaġġ

Dożaġġ

 

 

 

 

 

ta’

ta’

 

 

 

 

 

2 x/ġimg

3 x/ġimg

 

 

 

 

 

ħa

ħa

 

Parteċipanti fl-

istudju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża/injezzjoni

36 IU/kg

32 IU/kg

31 IU/kg

30 IU/kg

37 IU/kg

32 IU/kg

ta’ profilassi,

(21;

(22;

(21;

(21;

(30;

(21; 58 IU/kg)

IU/kg BW

58 IU/kg)

50 IU/kg)

43 IU/kg)

34 IU/kg)

42 IU/kg)

 

medjan (min,

 

 

 

 

 

 

max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABR – il-ħruġ ta’

2.0

0.9

1.0

4.0

2.0

2.0

demm kollu

(0.0; 6.0)

(0.0; 5.8)

(0.0; 5.1)

(0.0; 8.0)

(0.0; 4.9)

(0.0; 6.1)

(medjan, Q1,Q3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża/injezzjoni

39 IU/kg

32 IU/kg

29 IU/kg

28 IU/kg

31 IU/kg

31 IU/kg

għal kura ta’ ħruġ

(21;72 IU

(22;

(13;

(19;

(21;

(13; 72 IU/kg)

ta’ demm

/kg)

50 IU/kg)

54 IU/kg)

39 IU/kg)

49 IU/kg)

 

Medjan (min;

 

 

 

 

 

 

max)

 

 

 

 

 

 

Rar ta’ suċċess*

92.4%

86.7%

86.3%

95.0%

97.7%

91.4%

Rata ta’ ħruġ ta’ demm annwalizzata ABR Q1 l-ewwel quartile; Q3 it-tielet quartile BW: Piż tal-ġisem

* Ir-rata ta’ suċċess definit bħala % tal-ħruġ ta’ demm ikkurat b’suċċess b’=/< 2 infużjonijiet

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Il-Profil Farmakokinetiku (PK) ta’ Kovaltry ġie evalwat f’PTPs b’emofilja A severa wara 50 IU/kg f’21 individwu li kellhom ≥ 18-il sena, 5 individwi li kellhom ≥ 12-il sena u < 18-il sena u 19-il individwi li kellhom < 12-il sena.

Mudell PK tal-popolazzjoni ġie żviluppat bbażata fuq il-kejl kollu disponibbli ta’ FVIII (minn teħid ta’ kampjuni PK dens u l-kampjuni ta’ rkupru kollha) matul it-3 studji kliniċi li jippermetti kalkolu tal- parametri PK għal individwi fid-diversi studji. It-tabella 4 hawn taħt tipprovdi parametri PK ibbażati fuq il-mudell PK tal-popolazzjoni.

Tabella 4: Parametri PK (medja ġeometrika (%CV)) ibbażati fuq assaġġ kromoġeniku. *

Parametru tal-PK

18-il sena

12-< 18-il sena

6-< 12-il sena

0-< 6-il sena

 

N=109

N=23

N=27

N=24

T1/2 (sigħat)

14.8 (34)

13.3 (24)

14.1 (31)

13.3 (24)

AUC (IU.h/dL) **

1,858 (38)

1,523 (27)

1,242 (35)

970 (25)

CL (dL/h/kg)

0.03 (38)

0.03 (27)

0.04 (35)

0.05 (25)

Vss (dL/kg)

0.56 (14)

0.61 (14)

0.77 (15)

0.92 (11)

*Ibbażat fuq estimi PK tal-popolazzjoni

**AUC ikkalkulata għal doża ta’ 50 IU/kg

Kejl ripetut tal-PK wara minn 6 sa 12-il xahar ta’ kura ta’ profilassi b’Kovaltry ma indika l-ebda tibdil rilevanti fil-karatteristiċi PK wara kura fit-tul.

Fi studju internazzjonali li kien jinvolvi 41 laboratorju kliniku, il-prestazzjoni ta’ Kovaltry f’assaġġi FVIII:C ġiet evalwata u mqabbla ma’ prodott rFVIII b’tul sħiħ li kien imqiegħed fis-suq. Riżultati konsistenti ġew determinati għaż-żewġ prodotti. L-FVIII:C ta’ Kovaltry jista’ jitkejjel fil-plażma b’assaġġ tal-koagulazzjoni ta’ stadju wieħed kif ukoll b’assaġġ kromoġeniku permezz tal-metodi ta’ rutina tal-laboratorju.

L-analiżi ta’ kull irkupru inkrementali rreġistrat f’pazjenti kkurati minn qabel uriet żjieda medjana ta’ > 2% (> 2 IU/dL) kull IU/kg ta’ piż tal-ġisem għal Kovaltry. Dan ir-riżultat huwa simili għall-valuri rrappurtati għal fattur VIII li ġej mill-plażma tal-bniedem. Ma kien hemm ebda bidla rilevanti matul il- perjodu ta’ kura ta’ 6-12-il xahar.

Tabella 5: Riżultati ta’ rkupru inkrementali ta’ Fazi III

 

Parteċipanti fl-istudju

N=115

Riżultati tal-assaġġ kromoġeniku

2.3 (1.8; 2.6)

Medjan; (Q1; Q3) (IU/dL / IU/kg)

 

Riżultati tal-assaġġ bi stadju wieħed

2.2 (1.8; 2.4)

Medjan; (Q1; Q3) (IU/dL / IU/kg)

 

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni in vitro, u effett tossiku minn dożi ripetuti fuq tul ta’ żmien qasir, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ma sarux studji dwar tossiċità minn dożi ripetuti itwal minn 5 ijiem, studji dwar tossiċità riproduttiva u studji dwar il-karċinoġeniċità. Studji bħal dawn mhumiex ikkunsidrati li huma sinifikanti minħabba l-produzzjoni ta’ antikorpi kontra l-proteina umana eterologa fl-annimali. Ukoll, FVIII hi proteina intrinsika u mhix magħrufa li tikkawża kwalunkwe effetti riproduttivi jew karċinoġeniċi.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Trab

Sucrose

Histidine

Glycine

Sodium chloride

Calcium chloride

Polysorbate 80

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Għandhom jintużaw biss is-settijiet tal-infużjoni pprovduti għandhom jintużaw għar-rikostituzzjoni u injezzjoni billi l-kura tista' tfalli minħabba li l-fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni tal-bniedem jista' jiġi assorbit fuq l-uċuħ interni ta’ ċertu tagħmir tal-infużjoni.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu wara r-rikostituzzjoni ntweriet għal 3 sigħat fit-temperatura tal- kamra.

Wara r-rikostituzzjoni, minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu, huma r- responsabbiltà tal-utent.

Tagħmlux fil-friġġ wara r-rikostituzzjoni.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjetti u s-siringa mimlija għal-lest fil-kaxxa ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Fiż-żmien totali tiegħu ta’ skadenza ta’ 30 xahar, meta l-prodott jinżamm fil-kaxxa ta’ barra jista’ jinħażen f’temperatura sa 25°C għal perijodu limitat ta’ 12-il xahar. F’dan il-każ il-prodott jiskadi fit- tmiem ta’ dan il-perijodu ta’ 12-il xahar jew fid-data ta’ meta jiskadi fuq il-kunjett tal-prodott, liema minnhom tiġi l-ewwel. Id-data l-ġdida ta’ meta jiskadi għandha tiġi mmarkata fuq il-kartuna ta’ barra.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih u apparat speċjali għall-użu, għall- amministrazzjoni jew għall-impjant

Kull pakkett ta’ Kovaltry fih:

kunjett wieħed it-trab (10 mL, ħġieġ trasparenti tip 1 kunjett magħluqa b’għatu griż tal-gomma tal-halogenobutyl, komponent ta’ siġill u aluminju).

siringa waħda mimlija minn qabel b’ 2,5 mL (għal 250 IU, 500 IU u 1,000 IU) jew 5 mL (għal 2,000 IU u 3,000 IU) solvent (ċilindru trasparenti ta’ tip 1 b’għotjien griżi tal-gomma tal- bromobutajl)

plunġer tas-siringa

adapter tal-kunjett

sett biex ittaqab il-vina

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Istruzzjonijiet dettaljati dwar kif għandu jiġi ppreparat u mogħti jinstabu fil-fuljett ta’ tagħrif ipprovdut ma’ Kovaltry.

Il-prodott mediċinali rikostitwit hu soluzzjoni ċara u bla kulur.

Trab ta’ Kovaltry.għandu jiġi rrikostitwit biss bis-solvent ipprovdut (2,5 mL jew 5 mL ilma għall- injezzjonijiet) fis-siringa mimlija lesta u adapter tal-kunjett. Għall-infużjoni, il-prodott għandu jiġi ppreparat taħt kondizzjonijiet asettiċi. Jekk xi komponent tal-pakkett ikun miftuħ jew ikollu l-ħsara, tużax dan il-komponent.

Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni hija ċara. Prodotti mediċinali parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel l-għoti. Tużax Kovaltry jekk tinduna li hemm il-frak preżenti jew is-soluzzjoni hija mdardra.

Wara li tirrikostitwixxi, s-soluzzjoni għandha tiġi miġbuda lura fis-siringa. Kovaltry għandu jiġi rikostitwit u mogħti permezz tal-komponenti (adapter tal-kunjett, siringa mimlija għal-lest, sett għat- titqib tal-vina) ipprovduti ma’ kull pakkett.

Il-prodott rikostitwit għandu jiġi ffiltrat qabel ma jingħata biex jitneħħa xi frak li jista’ jkun preżenti fis-soluzzjoni. L-iffiltrar jinkiseb bl-użu tal-adapter tal-kunjett.

Is-sett għat-titqib tal-vina pprovdut mal-prodott m’għandux jintuża biex jittieħed id-demm għax fih filtru in-line.

Biex jintuża darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1076/002 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/012 - Kovaltry 250 IU

EU/1/15/1076/004 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/014 - Kovaltry 500 IU

EU/1/15/1076/006 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/016 - Kovaltry 1000 IU

EU/1/15/1076/008 - Kovaltry 2000 IU

EU/1/15/1076/010 - Kovaltry 3000 IU

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati