Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKrystexxa
Kodiċi ATCM04AX02
Sustanzapegloticase
ManifatturCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited
Konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni.
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

KRYSTEXXA 8 mg konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 8 mg ta’ pegloticase (8 mg/ml konċentrat). Il-qawwa tindika l-kwantità tal-uricase moiety ta’ pegloticase mingħajr kunsiderazzjoni għall-PEGylation.

Is-sustanza attiva pegloticase hija konjugat kovalenti ta’ uricase prodott permezz ta’ razza ġenetikament modifikata ta’ Escherichia coli u monomethoxypoly (ethylene glycol).

Il-qawwa ta’ dan il-prodott ma għandiex titqabbel ma’ dik ta’ proteina pegilata jew mhux pegilata oħra tal-istess klassi terapewtika.

awtorizzat

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni ċara għal ftit opalexxenti, mingħajr kulur b’pH ta’ 7.3±0.3.adux ħ

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

KRYSTEXXA huwa indikat għall-kura tal-gottalitophaceousm’g kronika severa u debilitanti fuq pazjenti adulti li jista’ jkollhom ukoll l-involviment ta’ erosive joint u li jkunu naqsu milli jinnormalizzaw l-

aċidu uriku fis-serum permezz ta’ inibituri t ’ xanthine oxidase fid-doża massima medikament

adegwata jew li għalihom dawn l-mediċini ikunu kontraindikati (ara sezzjoni 4.4).

Id-deċiżjoni li tingħata kura bi KRYSTEXXAinali

għandha tiġi bbażata fuq evalwazzjoni kontinwa tal-

 

ċ

 

benefiċċji u tar-riskji għall-pazjent individwali (ara sezzjoni 4.4).

4.2

Pożoloġija u m todu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha mediinbeda u tkun taħt is-superviżjoni ta’ tobba speċjalisti bl-esperjenza fid-dijanjosi u l-

kura tal-go a kronika refrattorja severa.

 

Il-pro

ott mediċinali għandu jingħata f’post għall-kura tas-saħħa u minn professjonisti għall-kura tas-

saħħa li huma ppreparati biex jimmaniġġjaw anafilassi u reazzjonijiet għall-infużjoni. Monitoraġġ

Prodottmill-q ib huwa meħtieġ matul l-infużjoni u għal tal-inqas sagħtejn wara t-tmiem tal-infużjoni. Id- disponibbiltà ta’ tagħmir ta’ risuxxitazzjoni għandha tiġi assigurta. Reazzjonijiet ta’ sensittività

eċċessiva li ma jseħħux minnufih ġew irrappurtati wkoll. Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ 8 mg pegloticase li tingħata bħala infużjoni ġol-vina kull ġimgħatejn.

Qabel infużjoni, il-pazjenti għandhom jirċievu medikazzjoni minn qabel biex jitnaqqas ir-riskju ta’ reazzjonijiet relatati mal-infużjoni, eż. antistamini l-lejl ta’ qabel, u wkoll madwar nofs siegħa qabel l- infużjoni, kif ukoll paracetamol u kortikosterojdi immedjatament qabel kull infużjoni (ara sezzjoni 4.4).

Il-livell ta’ aċidu uriku fis-serum jeħtieġ jiġi mmonitorjat qabel kull infużjoni. KRYSTEXXA ma għandux jingħata jekk ikunu tkejlu żewġ livelli konsekuttivi ogħla minn 6 mg/dl (360 µmol/L) (ara sezzjoni 4.4).

Qabel tinbeda t-terapija, u speċjalment qabel il-monitoraġġ tal-livelli tal-aċidu uriku fis-serum, il- pazjenti għandhom jieqfu jieħdu mediċini orali li jnaqqsu l-urate u ma jibdewx terapija b’mediċini orali li jnaqqsu l-urate waqt li jkunu qegħdin jieħdu KRYSTEXXA (ara sezzjoni 4.4).

It-tul ottimali taż-żmien tal-kura ma ġiex stabbilit (ara sezzjoni 4.4). It-tul taż-żmien tal-kura għandu jiġi bbażat fuq iż-żamma ta’ rispons (livelli ta’ aċidu uriku fis-serum < 6 mg/dl) u fuq ġudizzju kliniku.

Pazjenti b’indeboliment renali

awtorizzat

 

Abbażi ta’ profili simili ta’ effikaċja u ta’ sigurtà ta’ pegloticase fuq pazjenti bi tneħħija ta’ krej tinina inqas u ogħla minn 50 ml/min, ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment renali (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti anzjani

Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti ’l fuq minn 65 sena (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

adux

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ KRYSTEXXA fit-tfal u fl-adolexxenti taħt it-18-il sena ma ġewx determinati

s'issa. L-ebda dejta mhija disponibbli.

 

Metodu ta’ kif għandu jingħata

 

KRYSTEXXA, ladarba jiġi dilwit b’250 ml ta’ soluzzjoni t ’ klorur tas-sodju, 4.5 mg/ml (0.45%)

jew 9 mg/ml (0.9%), jingħata bħala infużjoni ġol-vina fuq perjodu ta’ mhux inqas minn sagħtejn,

b’rata ta’ fluss ta’ madwar 2 ml/minuta.

ħ

Għal struzzjonijiet dwar it-tħejjija tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

m’g

li

Ipersensittività għas-sustanza attiva jew għ

kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

 

Defiċjenza ta’ glucose-6-phosphateċinalidehydrogenase (G6PD) u mard metaboliku ċellulari ieħor magħruf li jikkawża emolisi u methemoglobinemia. Il-pazjenti kollha li qegħdin f’riskju ogħla għal defiċjenza ta’

G6PD (eż. pazjentimedita’ dixx n enza Afrikana jew Mediterranja) għandhom jiġu skrinjati għal defiċjenza ta’ G6PD qabel ma jibd w ji ħdu KRYSTEXXA.

Prodott4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-bilanċ tal-benefiċċju/riskju għandu jiġi evalwat għal kull pazjent individwali fuq bażi kontinwa u għan u jitqies l-effett fuq ir-riżoluzzjoni tat-tofus kif ukoll ir-riskju ta’ reazzjonijiet għall-infużjoni, rikaduti tal-gotta, u żieda potenzjali fir-riskju kardijaku. Ir-riskju fuq perjodu twil ta’mediċini

p filattiċi biex jipprevjenu reazzjonijiet għall-infużjoni, bħal glukokortikojdi, għandu wkoll jittieħed f’kunsiderazzjoni.

Id-dejta minn studji kliniċi kkontrollati dwar kura fuq perjodu twil hija limitata. Dan għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni meta ssir deċiżjoni dwar terapija itwal minn 6 xhur.

Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni /Anafilassi

KRYSTEXXA jista’ jinduċi reazzjonijiet allerġiċi severi, inkluż xokk anafilattiku b’arrest kardijaku. Attenzjoni speċjali hija rakkomandata għal pazjenti b’mard kardjopulmonari pre-eżistenti.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kura minn qabel b’antistamini, kortikosterojdi, u paracetamol, u jiġu sorveljati mill-qrib għall-bidu ta’ reazzjonijiet avversi li jissuġġerixxu reazzjonijiet severi ta’

ipersensittività inkluż anafilassi għal mill-inqas siegħa wara t-tmiem tal-infużjoni (ara sezzjoni 4.8). Jekk isseħħ reazzjoni għall-infużjoni matul l-għoti, l-infużjoni tista’ titnaqqas, jew titwaqqaf u terġa tinbeda b’rata aktar baxxa, fid-diskrezzjoni tat-tabib.

Ħafna mir-reazzjonijiet relatati mal-infużjoni kienu osservati wara telf ta’ rispons terapewtiku minħabba l-iżvilupp ta’ antikorpi kontra pegloticase, jiġifieri meta l-valuri tal-aċidu uriku fis-serum kienu ogħla minn 6 mg/dl (360 µmol/L). Għalhekk, il-monitoraġġ tal-livell tal-aċidu uriku fis-serum qabel kull infużjoni huwa meħtieġ. KRYSTEXXA għandu jitwaqqaf jekk ikunu tkejlu żewġ livelli konsekuttivi ogħla minn 6 mg/dl.

Peress li l-użu konkomitanti ta’ terapija orali li tnaqqas l-urate tista’ potenzjalment taħbi ż-żieda tal- aċidu uriku fis-serum assoċjata mat-telf ta’ rispons, pazjenti li qegħdin jieħdu terapija orali konkomi n i li tnaqqas l-urate jistgħu jkunu f’riskju ogħla ta’ reazzjonijiet għall-infużjoni u/jew anafilassi. Għ lhekk huwa rrakkomandat li mediċina orali li tnaqqas l-urate titwaqqaf qabel ma’ tinbeda l-kura u ma tinbediex terapija b’aġenti orali li jnaqqsu l-urate waqt li jkun qed jittieħed KRYSTEXXA.

Attakki akuti tal-gotta (rikaduti tal-gotta)

Żieda fir-rikaduti tal-gotta hija ta’ spiss innotata wara li l-kura tinbeda, probabbilment bħala riżultat tal-mobilizzazzjoni tal-urate minn depożiti fit-tessut. Biex titnaqqas il-probabbiltà ta’ rikaduti tal-gotta wara li jinbeda KRYSTEXXA huwa rakkomandat li ssir profilassi b’colchicine jew b’mediċina anti-

KRYSTEXXA ma jeħtieġx jiġi interrott minħabba rikaduta t l-gott , li għandha tiġi mmaniġġjata fl-

infjammatorja mhux sterojdi (NSAID). Huwa rakkomandat li din il-kura tinbeda ġimgħa waħda qabel

 

 

awtorizzat

ma jinbeda KRYSTEXXA u titkompla għal mill-inqas 6 xhur, sakemm ma jkunx medikament

kontraindikat jew ma tiġix ittollerata.

adux

 

 

 

istess ħin kif xieraq għall-pazjent individwali. Kura kontinwa bi pegloticase tnaqqas il-frekwenza u l-

 

m’g

intensità ta’ rikaduti tal-gotta.

ħ

Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb

li

KRYSTEXXA ma ġiex formalment studjat fuq pazjenti b’insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, iżda għadd żgħir ta’ pazjenti b’kondizzjonijiet kardjovaskulari pre-eżistenti li rċevew kura bi pegloticase fil-provi kliniċi kellhom aggravarinalital-insuff ċjenza konġestiva tal-qalb tagħhom. Għandha tintuża kawtela fuq pazjenti b’insuffiċjenza konġestiva tal-qalb u l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-

qrib wara infużjoni.

Emolisi u/jew Methemoglobmedinemċa

Jekk isseħħ emolisi u/jew methemoglobinemia f’pazjenti li qegħdin jirċievu KRYSTEXXA, il-kura għandha titwaqqaf imm jatament u permanentement u jinbdew miżuri xierqa.

Pazjenti li għandhom piż tal-ġisem ogħla minn 100kg

ProdottRati aktar baxxi a’ rispons kienu osservati f’pazjenti li kellhom piż tal-ġisem ogħla minn 100kg, madankollu, f’kampjun żgħir fatturi li jistgħu jfixklu jagħmluha inqas ċara jekkfuq pazjenti li

għandh m piż tal-ġisem ogħla minn 100kg id-doża kienetx l-aqwa waħda biex jintlaħaq effett. Barra minn hekk, titri għoljin ta’ antikorpi kontra pegloticase u reazzjonijiet relatati mal-infużjoni wrew tendenza li jseħħu f’proporzjon akbar ta’ pazjenti f’dan il-grupp ta’ piż (ara sezzjoni 4.8).

Kura mill-ġdid bi KRYSTEXXA

Dejta dwar kura mill-ġdid wara l-interruzzjoni tat-terapija għal aktar minn 4 ġimgħat hija limitata ħafna. Minħabba l-immunoġeniċità ta’ KRYSTEXXA, pazjenti li jirċievu kura mill-ġdid jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ reazzjonijiet relatati mal-infużjoni, inkluż anafilassi. Għalhekk huwa rakkomandat li pazjenti li jingħataw infużjonijiet ripetuti ta’ KRYSTEXXA wara interruzzjoni tal-kura għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa.

Konsum ta’ sodju

KRYSTEXXA fih 4.2 mg ta’ sodju (inqas minn 1 mmol) kull doża (essenzjalment ħieles mis-sodju).

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Peress li antikorpi kontra pegloticase jistgħu jeħlu mal-PEG moiety ta’ KRYSTEXXA, jista' jkun hemm il-potenzjal għal irbit ma’ prodotti PEGylated oħra. Mhuwiex magħruf jekk l-iżvilupp ta’ antikorpi kontra PEG jistgħux inaqqsu l-effikaċja ta’ prodotti mediċinali PEGylated oħra.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

 

Tqala

awtorizzat

Ma hemm l-ebda dejta dwar l-użu fuq nisa tqal. L-istudju dwar l-iżvilupp embrijofetali fil-firien ma

jindikax effetti ħżiena diretti jew indiretti fir-rigward tat-tossiċità riproduttiva. Ir-riżultati tal-istudji li għaddejjin dwar it-tossiċità riproduttiva mhumiex disponibbli (ara sezzjoni 5.3). KRYSTEXXA mhuwiex irrakkomandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk pegloticase jew il-metaboliti tiegħu jiġux eliminati fil-ħalib uman. Riskju għat- trabi tat-twelid/trabi ma jistax jiġi eskluż. Għalhekk, KRYSTEXXA ma għandux jintuża matul it- treddigh sakemm il-benefiċċju ċar lill-omm jista' jegħleb ir-riskju mhux m għruf lit-tarbija tat-

twelid/tarbija.

 

adux

Fertilità

 

L-effett fuq il-fertilità maskili u femminili ma ġiex studjat.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

 

 

 

ħ

jikkonċentraw u jirreaġixxu (jiġifieri uġigħ ta’lirasm’gjew sturdament), huwa rakkomandat li ma jsuqux u ma jħaddmux magni sakemm l-effett jonqos.

KRYSTEXXA għandu influwenza negliġibbli jew l-ebda influwenza fuq il-ħila biex issuq u tħaddem

magni. Jekk pazjenti jesperjenzaw sintomi relatati al-kura li jaffettwaw il-kapaċità tagħhom li

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

 

Fi provi kliniċi kkontrollati, r-reazzjonijiet l-aktar avversi serji komunement irrapportati kienu

 

inali

ċ

anafilassi, li seħħet bi frekwenza ta’ 6.5% (8/123) f’pazjenti li rċevew kura b’8 mg kull ġimgħatejn;

reazzjonijiet għallmedi-infużjoni, li seħħew bi frekwenza ta’ 26% u rikaduti tal-gotta, li kienu aktar komuni matul l-ewwel 3 xhur tal-kura.

ProdottLista tabula a a’ reazzjonijiet avversi

Il-konvenzjoni li ġejja inużat għall-klassifikazzjoni tar-reazzjonijiet avversi rrapportati fil-provi kliniċi tal-Fażi 3 (ara Tabella 1 hawn taħt): komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza u sistema tal-klassifika tal-organi, ir- eazzj nijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom, b’dawk l-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1. Reazzjonijiet Avversi

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

Reazzjoni Avversa

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni: Ipergliċemija

 

 

Mhux komuni: Iperkalemija

 

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: Aggravar tal-insuffiċjenza konġestiva

 

tal-qalb

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna: Nawżja

 

 

Komuni: Remettar

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Komuni ħafna: Dermatite, urtikarja, prurite,

ġilda

irritazzjoni tal-ġilda, ġilda xotta

 

Mhux komuni: Ċellulite

 

Disturbi muskoluskeletali u tat-tessuti

Komuni ħafna: Rikaduta tal-gotta

konnettivi

Komuni: Nefħa fil-ġogi

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux magħruf: Emolisi

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’

Komuni ħafna: Reazzjoni relatata mal-infużjoni

mnejn jingħata

Komuni: Anafilassi, mard bħal tal-influ enza

 

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

adux

awtorizzat

 

 

Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni

 

 

Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni jistgħu jseħħu wara l-bidu ta’ kull infużjoni, minkejja li l-pazjenti jkunu rċevew mediċina antistamina orali, kortikosterojdi ġol-vini u/jew paracetamol minn qabel, u

ġeneralment matul jew wara siegħa li l-infużjoni titlesta. L-ewwel reazzjoni għall-infużjoni ġeneralment

 

 

m’g

isseħħ wara t-2 sar-4 infużjoni.

 

ħ

Is-sinjali u sintomi l-aktar komuni ta’ reazzjonijiet lokali għall-infużjoni huma: eritema, prurite, u

 

li

raxx. Is-sinjali u sintomi l-aktar komuni ta’ reazzjonijiet sistematiċi għall-infużjoni huma: urtikarja,

 

inali

 

dispneja, fwawar, iperidrożi, skumdità jew uġ għ f s-sider, tkexkix ta’ bard, u ipertensjoni.

Anafilassi (ikkaratterizzata minn stridor, tħ rħir, edema peri­orali/lingwali, jew instabbiltà emodinamika, bi jew mingħajr raxx jew urtikarja) seħħet f’14 (5.1%) minn total ta’ 273 pazjent li

rċevew kura bi KRYSTEXXA fl- studji kliniċi. Pazjent wieħed li rċieva kura bi KRYSTEXXA 8 mg

kull 4 ġimgħat esperjenza reazzjoni ta’ ipersensittività tat-tip li ddum biex tidher.

 

ċ

Fil-provi kliniċi, 91% tal-pazjenti li esperjenzaw reazzjoni relatata mal-infużjoni kellhom livell ta’

aċidu uriku fis-serum ogħla minn 6 mg/dl (360 μmol/L) minħabba l-iżvilupp ta’ antikorpi kontra

pegloticase.

medi

 

Reazzjonijiet rela a i mal-infużjoni wrew tendenza li jseħħu fi proporzjon akbar ta’ pazjenti li kellhom

Prodottpiż tal-ġisem għla minn 100kg. Kienu rapportati f’54% tal-pazjenti fil-grupp ta’ piż tas-70 sa≤100kg, f’70% tal-pazjenti fil-grupp tal-piż >100 sa ≤120kg, u f’75% tal-pazjenti fil-grupp tal-piż >120kg,

rispettivament.

Ħafna reazzjonijiet relatati mal-infużjoni irriżolvew billi tnaqqset jew twaqqfet l-infużjoni, qabel l- infużjoni ma reġgħet inbdiet b’rata aktar baxxa. Oħrajn irriżolvew b’kura ta’ appoġġ permezz ta’ fluwidi ġol-vina, glukokortikojdi jew antistamini addizzjonali, jew wara li l-infużjoni twaqqfet u permezz ta’epinephrine għal reazzjonijiet anafilattiċi

Fl-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq, ġew irrapportati reazzjonijiet anafilattiċi severi, inkluż telf mis-sensi, kollass ċirkolatorju, u arrest kardijaku, li kienu jeħtieġu trasferiment lejn id-dipartiment tal- emerġenza fi sptar.

Rikaduti tal-gotta

Il-frekwenza ta’ rikaduti tal-gotta tista’ tiżdied wara l-bidu tal-kura bi KRYSTEXXA, minkejja profilassi għall-gotta bi colchicine jew b’NSAIDs, iżda l-frekwenza u s-severità ta’ rikaduti tal-gotta jonqsu wara 3 xhur ta’ terapija bi KRYSTEXXA.

Fi provi kliniċi, il-persentaġġ ta’ pazjenti li kellhom rikaduti fl-ewwel 3 xhur kien ta’ 75% f’pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn meta mqabbla ma’ 54% f’pazjenti li rċevew kura bi plaċebo. Dan meta mqabbel ma’ rati ta’ rikaduti ta’ 41% u ta’ 67% fl-istess grupp fit-3 xhur sussegwenti, u rikaduti tal-gotta ma kinux frekwenti f’pazjenti li rċevew pegloticase 8 mg kull ġimgħatejn għal aktar minn sena.

Immunoġeniċità

awtorizzat

 

Fi provi kliniċi, antikorpi kontra pegloticase (IgM u IgG) żviluppaw f’89% tal-pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn u fi 15% fil-grupp tal-plaċebo. Antikorpi kontra PEG żviluppaw ukoll f’41% tal-pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn.

Titri għoljin ta’ antikorpi kontra pegloticase kienu assoċjati ma’ nuqqas li tinżamm n rmalizzazzjoni tal-aċidu uriku (<6 mg/dl).

Kien hemm ukoll inċidenza ogħla ta’ reazzjonijiet għall-infużjoni f’pazjenti b’titri għoljin ta’ antikorpi kontra pegloticase: 46% (18 minn 39) fil-grupp li kien qiegħed jieħu KRYSTEXXA kull ġimgħatejn meta mqabbla ma’ 9% (4 minn 46) fil-pazjenti b’titri baxxi jew bl-ebda titri ta’ antikorpi.

4.9 Doża eċċessiva

 

 

 

 

adux

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva bi KRYSTEXXA ma ġie rrapportat matul l-iżvilupp kliniku. Id-doża

 

 

 

m’g

 

massima li ngħatat bħala doża unika ġol-vina matul l-istudjiħkliniċi kienet ta’ 12 mg. Rapport wara t-

tqegħid fis-suq iddokumenta l-għoti tal-kontenut ta’ 2 kunjetti (16 mg) mingħajr ebda reazzjoni

avversa relatata mal-għoti ta’ KRYSTEXXA.

 

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

Huwa rakkomandat li pazjenti suspettati li rċevew doża eċċessiva jiġu mmonitorjati, u għandhom

jinbdew miżuri ġenerali ta’ appoġġ peress -ebda antidotu speċifiku ma ġie identifikat.

5.

 

ċ

 

 

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

5.1

 

medi

 

 

Proprjetajiet farmako namiċi

 

 

Kategorija farmakot rap wtika: Taħlit kontra l-gotta, taħlit ieħor kontra l-gotta, Kodiċi ATC:

M04AX02

 

 

 

Prodott

 

 

 

Pegloticase huwa enzim ta’ uricase konjugat ma’ mPEG fi grad medju ta’ sostituzzjoni ta’ 40.8 moli ta’ mPEG/m le ta’ proteina (10.2 moli ta’ mPEG/sub-unità monomerika tal-proteina matura omotetramerika uricase). Il-massa molekulari medja ta’ pegloticase hija ta’ madwar 545 kDa li minnha l-m iety tal-proteina tikkostitwixxi madwar 137 kDa.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

egloticase jikkatalizza l-konverżjoni tal-aċidu uriku fil-metabolit inerti li jinħall faċilment fl-ilma allantoin, b’perossidu tal-idroġenu u dijossidu tal-karbonju bħala prodotti sekondarji ossidattivi. Allantoin jiġi eliminat permezz tat-tneħħija mill-kliewi, u b’hekk inaqqas l-aċidu uriku fis-serum. Dan iwassal għal gradjent tal-konċentrazzjoni bejn l-aċidu uriku fis-serum u d-depożiti ta’ monosodium urate fit-tessut/ġogi li jwassal għall-migrazzjoni ta’ urate mit-tessut/ġogi, li jagħmluh aċċessibbli għall- konverżjoni f’allantoin.

Effetti farmakodinamiċi

Fi provi kliniċi, il-livelli medji tal-aċidu uriku fil-plasma (PUA) waqgħu għal 0.7 mg/dl madwar 24 siegħa wara l-ewwel doża ta’ pegloticase f’pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn meta mqabbla mal-PUA medju ta’ 8.2 mg/dl f’pazjenti li rċevew kura bi plaċebo.

L-aċidu uriku fil-plasma naqas b’żieda fid-doża jew fil-konċentrazzjoni ta’ pegloticase. Kien osservat tnaqqis sostnut fl-aċidu uriku fil-plasma taħt il-konċentrazzjoni ta’ solubbilità ta’ 6 mg/dl għal aktar minn 12-il jum b’dożi uniċi ta’ 8 mg u ta’ 12 mg.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ KRYSTEXXA kienu evalwati f’żewġ provi pivotali repliki tal-Fażi III (GOTTA 1 u GOTTA 2) li saru fuq 212-il pazjent adult b’gotta kronika refrattorja għal allopurinol.

Il-pazjenti ġew randomizzati fi proporzjon ta’ 2:2:1 biex jirċievu 8 mg kull ġimgħatejn jew kull

4 ġimgħat jew plaċebo għal 6 xhur. Il-PUA medju fil-linja bażi kien ta’ 9.8 mg/dl. Wieħed u sebgħin fil-mija (71%) tal-pazjenti kellhom tofi fil-linja bażi. L-għadd medju ta’ rikaduti tal-gotta kull pazjent kien ta’ 10 matul it-18-il xahar qabel ma daħlu fl-istudju.

Il-punt aħħari primarju fiż-żewġ provi kien il-proporzjon ta’ pazjenti li rrispondew li laħqu aċidu uriku fil-plasma (PUA) ta’ inqas minn 0.36 mmol/L (6 mg/dl) għal mill-inqas 80% t l-ħin matul Xahar 3 u

Xahar 6.

awtorizzat

 

Kif jidher fit-Tabella 2, proporzjon akbar ta’ pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn kienu pazjenti li rrispondew meta mqabbla ma’ pazjenti li rċevew plaċebo. Pazjenti li rrispondew żammew valuri tal-PUA ta’ < 6 mg/dl matul il-perjodu ta’ kura ta’ 6 xhur. Għalkemm ir-

 

reġimen ta’ 4 ġimgħat wera wkoll effikaċja għall-endpoint primarju, dan ir-reġimen kien assoċjat ma’

 

żieda fil-frekwenza ta’ reazzjonijiet għall-infużjoni.

 

adux

 

 

ħ

 

 

 

Tabella 2. Aċidu uriku fil-plasma < 6 mg/dl għal

ill-Inqas 80% tal-Ħin Matul ix-Xhur 3 u 6

 

 

 

 

 

 

Għadd (%) ta’

Intervall ta’

 

Grupp ta’ Kura

 

N

 

m’g

 

 

 

Suġġetti li Laħqu l-

Valur-p

 

 

 

 

 

li

 

 

 

Fiduċja ta’ 95%

 

 

 

 

 

 

Kriterji ta’ Rispons

 

 

 

GOTTA3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegloticase 8 mg kull

 

 

 

20 (47%)

[32%, 61%]

<0.001

 

ġimgħatejn

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

Pegloticase 8 mg kull 4 ġ mgħatċ

 

 

8 (20%)

[7%, 32%]

0.044

 

Plaċebo

 

 

 

 

0 (0%)

 

 

 

 

GOTTA3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegloticase 8

g kull

 

 

 

 

 

 

[23%, 53%]

<0.001

 

ġimgħatejn

medi

 

 

 

16 (38%)

 

 

 

Pegloticase 8 mg kull 4 ġimgħat

 

 

21 (49%)

[34%, 64%]

<0.001

 

Plaċebo

 

 

 

 

0 (0%)

 

 

 

 

1 Intervall ta’ fiduċja ta’ 95% fir-rata ta’ rispons bejn il-grupp ta’ pegloticase kontra l-plaċebo

 

 

2 Valur-P bl-użu tat-test eżatt ta’ Fisher biex iqabbel il-grupp ta’ pegloticase kontra l-plaċebo

 

 

3GOTTA = Riżultati tal-Gotta u Terapija li Tnaqqas l-Urate

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-effett tal-kura fuq it-tofi kien evalwat bl-użu ta’ fotografija diġitali standardizzata u analiżi tal- immaġni permezz ta’ Reader Ċentrali blindati għall-kura assenjata. Kif jidher fit-Tabella 3 fix-Xahar 6, il-persentaġġ ta’ pazjenti li kisbu rispons sħiħ tat-tofus (definit bħala riżoluzzjoni ta’ 100% ta’ mill- inqas tofus wieħed fil-mira, mingħajr il-dehra ta’ xi tofi ġodda jew xi progressjoni tat-tofi eżistenti) kien ta’ 29.0% f’pazjenti li rċevew kura bi 8 mg pegloticase kull ġimgħatejn meta mqabbla ma’ 6.9% f’pazjenti li rċevew plaċebo imma bl-esklużjoni ta’ pazjenti b’dejta nieqsa, li kienu kkunsidrati bħala li fallew.

1 Għadd ta’ pazjenti b’dejta disponibbli
2 Pazjenti b’dejta nieqsa kienu kkunsidrati li fallew
3 Valuri-p bbażati fuq it-test eżatt ta’ Fisher biex iqabbel pegloticase kontra plaċebo

Tabella 3. Riżoluzzjoni Ġenerali Kompluta tat-Tofus (Analiżi Miġbura ta’ GOTTA 1 u GOTTA 2)

 

8 mg Pegloticase Kull

 

Plaċebo

 

 

 

 

Ġimgħatejn

 

(N = 29)

 

 

 

 

(N = 62)

 

 

 

 

 

 

N1

 

Għadd ta’

N1

 

Għadd ta’

Valur-p3

 

Punt fiż-Żmien

 

 

pazjenti b’CR

 

 

pazjenti

 

 

tal-Evalwazzjoni

 

 

 

(%)2

 

 

b’CR (%)2

 

 

Ġimgħa 13

 

(16.1%)

 

0 (0.0%)

p0.05

 

Ġimgħa 19

 

(25.8%)

 

2 (6.9%)

p0.05

 

Ġimgħa 25

 

(29.0%)

 

2 (6.9%)

p0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Il-punteġġi HAQ-PGA kienu ta’ 42.4 fil-linja bażi kontra 27.1 fil-Ġimgħa 25 fil-pazjenti li ċevew kura bi pegloticase 8 mg kull ġimgħatejn meta mqabbla ma’ 51.6 kontra 53.4 fil-grupp al-plaċebo (p0.001).

Il-punteġġi HAQ-DI kienu ta’ 1.1 fil-linja bażi kontra 0.84 fil-Ġimgħa 25 fil-pazjenti li rċevew kura bi pegloticase 8 mg kull ġimgħatejn meta mqabbla ma’ 1.2 kontra 1.3 fil-grupp t l-plaċebo (p0.01). Il-

punteġġi għall-Uġigħ bl-użu ta’ skala analoga viżwali kienu ta’ 44.2 fil-linja bażi kontra 28.4 fil-

Ġimgħa 25 fil-pazjenti li rċevew kura bi pegloticase 8 mg kull ġimgħatejn meta mqabbla ma’ 53.9 kontra 57.2 fil-grupp tal-plaċebo (p0.001).

Fost l-endpoints sekondarji l-oħra, kien osservat tnaqqis mil-linja b żi fl-għadd ta’ ġogi sensittivi u

minfuħin fil-pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA kull ġimg atejn filwaqt li ma tantx kien hemm

tibdil fil-pazjenti fuq plaċebo.

 

 

 

adux

 

 

ħ

Popolazzjoni pedjatrika

 

 

 

 

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddiffer et

-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji

 

 

 

m’g

 

 

 

li

 

b’KRYSTEXXA f’subsett wieħed jew aktar tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura u/jew prevenzjoni ta’

 

inali

 

 

iperuriċemija relatata mas-Sindrome tal-L si tat-Tumur (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu

pedjatriku).

 

 

 

 

ċ

 

 

 

5.2 Proprjetajiet farmakok et ċi

 

 

 

medi

 

 

 

 

KRYSTEXXA ingħata permezz ta’ infużjoni ġol-vina b’Tmax ta’ 2.25 h (firxa: 1.92 – 4.25 h għad-doża tal-bidu). Kien hemm il-pot nzjal għal xi akkumulazzjoni bir-reġimen tad-dożaġġ ta’

KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn minħabba l-half-life twila ta’ pegloticase (214 h; firxa: 123 - 444 h għall-half-life ter inali). Is-Cmax medju kkalkulat fuq l-aħħar infużjoni kien ta’ 2.17 µg/ml

(firxa: 1.25 - 4.77). Iż-żona medja taħt il-konċentrazzjoni ta’ KRYSTEXXA fil-plasma kontra l-kurva Prodotttal-ħin fi stat s abbli (AUC0-t) kienet ta’ 445 h*µg/ml (firxa: 223 – 1040 h*µg/ml). Mill-istudji mhux kliniċi, l-eliminazzjoni ta’ pegloticase hija permezz tat-tneħħija renali/urinarja. Għall-PEG moiety, l-

eliminazzjoni urinarja hija probabbli r-rotta ewlenija ta’ eliminazzjoni.

L-analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni wriet li l-età, is-sess u l-piż ma jaffettwawx il- farmakokinetika ta’ pegloticase. Antikorpi kontra pegloticase kienu assoċjati ma’ żieda fis-CL u Vc kif iddeterminat permezz ta’ analiżi kompartimentali. It-tneħħija kienet ta’ 0.0145 L/h b’firxa ta’ 0.00904 – 0.0229 għall-ebda żieda fl-antikorpi kontra pegloticase u ta’ 0.0193 L/h b’firxa ta’ 0.00675 – 0.0340 għal żieda fl-antikorpi kontra pegloticase. Il-volum tad-distribuzzjoni kien ta’ 4.45 L b’firxa ta’ 2.62 – 5.89 għall-ebda żieda fl-antikorpi kontra pegloticase u ta’ 5.77 L b’firxa ta’ 2.77 – 10.6 għal żieda fl- antikorpi kontra pegloticase.

Il-farmakokinetika tal-Fażi 1 wriet proporzjonalità mal-intervall tad-doża (0.5 – 8 mg) kif rifless fil- valuri tas-Cmax. Madankollu, minħabba l-varjabbiltà fil-valuri tal-AUC, il-proporzjonalità tal-AUC ma dehritx li dan jista' jirrifletti t-tneħħija tal-antikorpi għal xi wħud mis-suġġetti.

L-analiżi farmakokinetika/ farmakodinamika wriet li dożi aktar għoljin kienu assoċjati ma’ livelli aktar baxxi ta’ aċidu uriku u tnaqqis aktar mgħaġġel f’dawn il-livelli minn dożi aktar baxxi. Antikorpi għal pegloticase assoċjati mat-tneħħija ta’ pegloticase wasslu għal stimulazzjoni żgħira fl-eliminazzjoni ta’ urate. Dawk is-suġġetti li ma kellhomx antikorpi kontra pegloticase li eliminaw lil pegloticase kellhom effett sinifikanti fuq l-istimulazzjoni fl-eliminazzjoni ta’ urate. La l-piż tal-ġisem u l-anqas it-tneħħija ta’ krejatinina fil-linja bażi ma kellhom effett sinifikanti fuq ir-rispons farmakodinamiku.

Popolazzjonijiet speċjali

Ma sar l-ebda studju biex jeżamina l-effetti tal-insuffiċjenza renali fuq il-farmakokinetika ta’ pegloticase. Total ta’ 32% (27 minn 85) tal-pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġimgħatejn kellhom tneħħija ta’ krejatinina ta’ ≤62.5 ml/min.

Fl-istudji kliniċi, 34% (29 minn 85) tal-pazjenti li rċevew kura bi KRYSTEXXA 8 mg kull ġ mgħatejn kellhom minn 65 sena ’l fuq u 12% (10 minn 85) kellhom minn 75 sena ’l fuq . Ma kienet osservata l- ebda differenza ġenerali fis-sigurtà jew fl-effikaċja bejn pazjenti akbar u dawk iżgħar fl-età, iżda sensittività akbar ta’ xi individwi akbar fl-età ma tistax tiġi eskluża. Ma huwa meħ ieġ l-ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti minn 65 sena’l fuq.

Il-farmakokinetika ta’ KRYSTEXXA ma ġietx studjata fit-tfal u fl-adole enti.

Ma sar l-ebda studju formali biex jeżamina l-effetti tal-indeboliment epatiku.awtorizzat

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji tat-tossiċità tad-dożi ripetuti bi KRYSTEXXA fil-firien u fil-klieb, l-okkorrenza ta’ vacuoles

 

 

 

 

adux

li fihom pegloticase kienet osservata f’tessuti differenti. Il-grad ta’ vacuolization u l-għadd ta’ tessuti

affettwati kienu jidhru dipendenti kemm mid-doża applikataħta’ pegloticase kif ukoll mit-tul tal-

esponiment. Ir-rilevanza klinika potenzjali ta’ dawn is-sejbiet bħalissa mhijiex magħrufa; madankollu

l-ebda avvenimenti avversi ma kienu assoċjati

al-preżenza ta’ vacuoles.

Ma sar l-ebda studju mhux kliniku biex jeva wa

m’g

 

-potenzjal karċinoġeniku u mutaġeniku.

 

 

li

 

Fl-istudju fuq firien tqal ma kien hemm -ebda evidenza ta’ embrijotossiċità jew teratoġeniċità

 

 

inali

 

 

f’46 darba l-espożizzjoni klinika (AUC). Ma kien hemm l-ebda effett fuq il-fertilità ta’ firien nisa jew

 

ċ

 

 

irġiel. Studju dwar l-iżvilupp pre atali u postnatali fil-firien, kif ukoll l-istudju dwar l-iżvilupp

embrijofetali fil-fniek għadhom għaddejjin.

 

 

6.

medi

 

 

 

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

 

Prodott6.2 Inkompatibbiltajiet

 

 

 

6.1

Lista a’ eċċipjenti

 

 

 

Disodium hydr gen phosphate dihydrate

Sodium ihydrogen phosphate dihydrate

Kl rur tas-sodju

Ilma għall-injezzjonijiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f'sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

L-istabbiltà fiżika u kimika ta’ KRYSTEXXA dilwit f’250 ml ta’ klorur tas-sodju 4.5 mg/ml (0.45%) jew 9 mg/ml (0.9%) intweriet għal 4 sigħat f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C u f’temperatura tal-
kamra (20°C sa 25°C), jekk is-soluzzjoni tiġi ppreparata kif deskritt fis-sezzjoni 6.6. Minn perspettiva mikrobijoloġika, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk is-soluzzjoni dilwita ma tintużax immedjatament, tista tinħażen fi friġġ (2°C sa 8°C). Is-soluzzjoni għandha tintuża fi żmien 4 sigħat minn meta tiġi dilwita (ara sezzjoni 6.6).

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna
Aħżen fi friġġ (2°C sa 8°C). Tagħmlux fil-friża. Tħawwadx. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet tal-ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett ta’ 2 ml (ħġieġ tat-Tip I) b’tapp tal-gomma tal-bromobutyl miksi bit-Teflon u siġill tal-aluminju b’għatu tal-polypropylene tat-tip flip-off, li fih 1 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għal infużjoni.

Daqs tal-pakkett: kunjett 1

 

awtorizzat

 

 

 

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema għal immaniġġar ieħor

Istruzzjonijiet għall-preparazzjoni:

 

 

Il-kunjett ta’ KRYSTEXXA għandu jiġi spezzjonat viżwalmentaduxgħal frak u għal bdil ta’ kulur

 

 

ħ

 

 

qabel id-dilwizzjoni u l-għoti. Għandhom jintużaw biss soluzzjonijiet li huma ċari għal ftit

 

opalexxenti, mingħajr kulur u mingħajr frak viżibbli.

 

Għandha tintuża teknika asettika xierqa waqt il-preparazzjoni tal-infużjoni. Il-kunjett ma

għandux jitħawwad.

m’g

 

 

 

1 ml ta’ KRYSTEXXA għandu jinġ bed mill-kunjett ġo siringa sterili.

 

 

li

 

1 ml ta’ KRYSTEXXA għandu jiġi njettat ġo borża unika ta’ 250 ml ta’ klorur tas-sodju

 

ta’ 4.5 mg/ml (0.45%) jew ta’ 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għal injezzjoni għal infużjoni.

Il-borża tal-infużjoni li jkun f ha s-soluzzjoni dilwita ta’ KRYSTEXXA għandha tinqaleb bil-mod

 

għal diversi drabi biex jiġiinaliżgurat taħlit sew. Il-borża tal-infużjoni li jkun fiha KRYSTEXXA

 

dilwit ma għandhiex t tħawwad.

 

 

ċ

 

 

Qabel l-għoti, is-soluzzjoni dilwita ta’ KRYSTEXXA għandha titħalla tilħaq it-temperatura tal-

 

kamra. KRYSTEXXA f’kunjett jew fi fluwidu għal infużjoni ġol-vina qatt ma għandu jiġi

 

soġġett għal tisħin artifiċjali (eż. misħun, microwave).

 

 

medi

 

 

Prodott

 

 

Kull fdal tal-prodo mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif ji lbu r-rekwiżiti lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irlanda

12
Prodott
ħadux lim’g ċinali medi
Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettronikuawtorizzattal-Aġen ija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TEST
Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 08/01/2013

8. NUMRU(I)

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/810/001

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL- AWTORIZZAZZJONI

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati