Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kuvan (sapropterin dihydrochloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AX07

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKuvan
Kodiċi ATCA16AX07
Sustanzasapropterin dihydrochloride
ManifatturBioMarin International Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kuvan 100 mg pillola li tinħall

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tinħall fiha 100 mg sapropterin dihydrochloride (ekwivalenti għal 77 mg ta’ sapropterin).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinħall

Kulur li jvarja minn abjad jagħti kemmxejn fil-griż u isfar sa isfar ċar u għandha n-numru “177” immarkat fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kuvan huwa indikat għal kura ta’ hyperphenylalaninaemia (HPA) f’adulti u pazjenti tfal ta’ kull età li jsofru mill-phenylketonuria (PKU), li jkunu ġa` urew rispons għal din il-kura (ara sezzjoni 4.2).

Kuvan huwa indikat ukoll għal-kura ta’ hyperphenylalaninaemia (HPA) f’adulti u pazjenti pedjatrici ta’ kull età b’defiċjenza ta’ tetrahydrobiopterin (BH4), u li jkunu wrew rispons għal din il-kura

(ara sezzjoni 4.2).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura bil-Kuvan għandha tinbeda u titkompla bil-parir ta’ tabib li għandu esperjenza fil-kura tal-PKU u tad-defiċjenza BH4.

Sabiex wieħed jiżgura l-kontroll adegwat tal-livelli ta’ phenylalanine fid-demm u bilanċ nutrizjonali waqt l-użu tal-Kuvan, hemm bżonn ta’ kontroll sħiħ ta’ l-ammont ta’ phenylalanine kif ukoll ta’ proteina fid-dieta.

Peress li HPA dovuta għal jew PKU jew għad-defiċjenza BH4 hija kundizzjoni kronika, ladarba jidher li jkun hemm rispons, Kuvan għandu jitkompla fit-tul. Sadattant, l-informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ Kuvan fit-tul hija limitata.

Pożoloġija

Kuvan huwa pprovdut f’pilloli ta’ 100 mg. Id-doża ta’ kuljum ikkalkulata skond il-piż għandha tiġi korretta sal-iktar multiplu viċin tal-100. Per eżempju, doża kkalkulata ta’ 410 sa 450 mg għandha tiġi korretta l-isfel għal 400 mg li hija ekwivalenti għal 4 pilloli. Doża kkalkulata ta’ 451 mg sa 499 mg għandha tiġi korretta l-fuq sa 500 mg, li hija ekwivalenti għal 5 pilloli.

PKU

Id-doża tal-bidu ta’ Kuvan f’adulti u f’pazjenti pedjatriċi li jsofru mill-PKU hija ta’ 10 mg/kg/kuljum. Id-doża hija aġġustata normalment bejn 5 u 20 mg/kg/kuljum, sabiex wieħed jikseb u jżomm il-livelli adegwati ta’ phenylalanine fid-demm, kif definiti mit-tabib.

Defiċjenza BH4

Id-doża tal-bidu f’adulti u f’pazjenti pedjatriċi li jsofru mid-defiċjenza BH4, hija ta’ minn 2 sa

5 mg/kg/kuljum. Id-dożi jistgħu jiġu aġġustati sa 20 mg/kg/kuljum. Sabiex wieħed jieħu l-aħjar effett terapewtiku, jista’ jkun hemm il-bżonn li d-doża totali ta’ kuljum tiġi maqsuma f’żewġ jew 3 dożi mqassma matul il-ġurnata.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-pożoloġija hi l-istess fl-adulti u t-tfal.

Pazjenti anzjani

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kuvan f’pazjenti ta’ iktar minn 65 sena ma ġewx determinati s’issa. Għaldaqstant, wieħed għandu jaħsibha sew qabel l-użu f’pazjenti anzjani.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Kuvan f’pazjenti li jkunu qed ibatu b’insuffiċjenza tal-kliewi jew tal-fwied, ma ġewx determinati s’issa. Wieħed għandu joqgħod attent qabel jikteb riċetta għal dan it-tip ta’ pazjent.

Kif jiġi stabbilit ir-rispons

Hu ta’ importanza primarja li Kuvan jinbeda kmieni kemm jista’ jkun, sabiex minħabba livelli sostnuti ta’ phenylananine fid-demm, jiġi evitat li jitfaċċaw manifestazzjonijiet kliniċi mhux reversibbli ta’ disturbi newroloġiċi f’pazjenti pedjatriċi, u defiċjenzi konjittivi u disturbi psikjatriċi fl-adulti.

Ir-rispons għal Kuvan huwa rifless bi tnaqqis ta’ phenylalanine fid-demm.

Il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm għandhom jiġu verifikati qabel ma jinbeda Kuvan, kif ukoll wara

ġimgħa ta’ għoti ta’ Kuvan bid-doża tal-bidu rrakkomandata. Jekk jiġi osservat tnaqqis mhux sodisfaċenti fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm, allura d-doża ta’ Kuvan tista’ kull ġimgħa tiġi miżjuda sa massimu ta’ 20 mg/kg/ kuljum, b’monitoraġġ kontinwu tal-livelli ta’ phenylalanine fid- demm ta’ kull ġimgħa għal perijodu ta’ xahar. Phenylalanine għandu jingħata mad-dieta f’livell kostanti tul dan il-perijodu.

Jista’ wieħed jgħid li hemm rispons sodisfaċenti jekk il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm jilħqu ≥ 30 fil-mija jew kif il-miri terapewtiċi ta’ phenylalanine fid-demm ġew milħuqa kif definit għal

pazjent individwali mit-tabib kuranti. Pazjenti li ma jilħqux dan il-livell ta’ rispons matul il- perijodu ta’ xahar prova, għandhom jiġu kkunsidrati li ma kienx hemm rispons, u għalhekk dawn il-pazjenti ma għandhomx jiġu kkurati b’Kuvan u l-għoti ta’ Kuvan għandu jitwaqqaf.

Meta r-rispons għal Kuvan ikun ġie stabbilit, d-doża tista’ tiġi aġġustata skond ir-rispons għat-terapija, fil-medda ta’ bejn 5 u 20 mg/kg/kuljum.

Huwa rrakkomandat li l-livelli ta’ phenylalanine fid-demm u dawk ta’ tyrosine jkunu kkonfermati

ġimgħa jew ġimagħtejn wara kull aġġustament fid-doża, u wara jiġu osservati u segwiti frekwentement, taħt id-direzzjoni tat-tabib kuranti.

Pazjenti kkurati b’Kuvan għandhom ikomplu b’dieta ristretta ta’ phenylalaninine u jkollhom eżami kliniku regolarment (bħal monitoraġġ tal-livelli ta’ phenylalanine fid-demm u tal-livelli ta’ tyrosine, kemm jieħdu nutrijenti, u żviluppi psiko-motoreji).

Aġġustament tad-doża

Il-kura b’Kuvan tista’ tnaqqas il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm taħt il-livell terapewtiku mixtieq.

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ sapropterin jew ta’ modifikazzjoni tal-ammont ta’ phenylalanine fid-dieta, sabiex il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm jinżammu fil-medda terapewtika mixtieqa.

Speċjalment fit-tfal, il-livell ta’ phenylalanine fid-demm u l-livell ta’ tyrosine, għandhom jiġu aġġustati u wara għandhom jiġu osservati u segwiti spiss, taħt id-direzzjoni tat-tabib kuranti.

Jekk waqt il-kura b’Kuvan, jiġi nnotat kontroll inadegwat fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm, wieħed għandu jifli bir-reqqa kemm it-trattament preskritt kif ukoll id-dieta, qabel jiġi kkunsidrat aġġustament fid-doża ta’ Kuvan.

Il-kura b’Kuvan għandha titwaqqaf biss taħt is-superviżjoni tat-tabib. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ monitoraġġ iżjed frekwenti għax il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm jistgħu jiżdiedu. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ modifikazzjoni fid-dieta biex jinżammu l-livelli ta’ phenylalanine fid-demm fil-medda terapewtika mixtieqa.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Sabiex jiżdied l-assorbiment, il-pilloli għandhom jingħataw bħala doża waħda kuljum ma’ l-ikel, fl-istess ħin tal-ġurnata u preferibbilment filgħodu.

Pazjenti għandhom jiġu avżati biex ma’ jibilgħux il-kapsula ta’ dessikant li tinsab fil-flixkun.

In-numru ta’ pilloli preskritti għandhom jitpoġġew f’tazza jew kikkra bl-ilma u għandhom jiġu imħawda sakemm jinħallu. Il-pillolijdumu xi ftit minuti biex jinħallu. Biex il-pilloli jinħallu aktar malajr jistgħu jiġu mitħuna. Frak żgħir jista’ jkun viżibbli fis-soluzzjoni u ma jnaqqasx l-effikaċja tal-prodott mediċinali. Is-soluzzjoni għandha tinxtorob mhux aktar tard minn 15 sa 20 minuta minn meta tkun ġiet ippreparata.

Adulti

In-numru ta’ pilloli preskritti għandhom jitpoġġew f’tazza jew kikkra b’120 sa 240 ml ilma u jiġu mħawda sakemm jinħallu.

Popolazzjoni pedjatrika

Tfal b’piż tal-ġisem ta’ aktar minn 20 kg

In-numru ta’ pilloli preskritti għandhom jitpoġġew f’tazza jew kikkra b’120 ml ilma u jiġu mħawda sakemm jinħallu.

Tfal b’piż tal-ġisem sa 20 kg

L-apparat meħtieġ għad-dożaġġ fi tfal b’piż tal-ġisem ta’ massimu ta’ 20 kg (jiġifieri tazza tal- mediċina bi gradwazzjonijiet f’20, 40, 60, 80 ml; siringi tal-ħalq tad-dożaġġ ta’ 10 ml u 20 ml bi gradwazzjoni f’diviżjonijiet ta’ 1 ml) mhumiex inklużi fil-pakkett ta’ Kuvan. Dan l-apparat huwa pprovdut liċ-ċentri pedjatriċi speċjalizzati għal żbalji fil-metaboliżmu li jkunu hemm mit-twelid, biex jiġu pprovduti lil dawk li jieħdu ħsieb tal-pazjenti.

Jiddependi fuq id-doża (f’mg/kg/jum) in-numru adatt ta’ pilloli għandu jinħall f’volum ta’ ilma kif muri f’Tabelli 1-4, fejn il-volum tas-soluzzjoni li għandha tingħata huwa kkalkulat skont id-doża preskritta ta’ kuljum. In-numru preskritt ta’ pilloli għal doża ta’ 2, 5, 10 u 20 mg/kg/jum għandu jitpoġġa f’tazza tal-mediċina (li turi l-marki adatti ta’ gradwazzjoni f’livelli ta’ 20, 40, 60 u 80 ml) bl- ammont ta’ ilma kif muri f’Tabelli 1-4, u dawn għandhom jitħawwdu sakemm il-pilloli jinħallu.

Jekk, skont id-doża preskritta ta’ kuljum jeħtieġ li jingħata porzjon ta’ din is-soluzzjoni, għandha tintuża siringa tal-ħalq tad-dożaġġ biex tiġbed il-volum ta’ soluzzjoni li tkun trid tingħata mit-tazza tal-mediċina u biex tittrasferixxi f’tazza jew kikkra għall-għoti tal-mediċina. Għal tfal żgħar li ma jkunux jistgħu jixorbu minn tazza jew kikkra, is-soluzzjoni li tikkorrispondi għad-doża preskritta ta’ kuljum, tista’ tingħata fil-ħalq permezz tas-siringa tal-ħalq tad-dożaġġ. Siringa tal-ħalq tad-dożaġġ ta’ 10 ml għandha tintuża għall-għoti ta’ volumi ta’ ≤10 ml u siringa tal-ħalq tad-dożaġġ ta’ 20 ml għandha tintuża għall-għoti ta’ volumi ta’ >10 ml.

Tabella 1 tipprovdi informazzjoni dwar id-dożaġġ għal tfal li jiżnu sa 20 kg f’doża ta’ 2 mg/kg kuljum, Tabella 2 għal informazzjoni dwar id-dożaġġ f’doża ta’ 5 mg/kg kuljum, Tabella 3 għal informazzjoni dwar id-dożaġġ f’doża ta’ 10 mg/kg kuljum u Tabella 4 għal informazzjoni dwar id-dożaġġ f’doża ta’

20 mg/kg kuljum.

Tabella 1: Tabella tad-Dożaġġ għal Doża ta’ 2 mg/kg kuljum għal Tfal Li Jiżnu sa 20 kg

Piż (kg)

Doża totali

Numru ta’

Volum ta’

Volum ta’

 

(mg/jum)

pilloli li jridu

dissoluzzjoni

soluzzjoni

 

 

jinħallu

(ml)

li jrid jingħata

 

 

 

 

(ml)

 

 

 

 

(mqarreb għall-

 

 

 

 

eqreb numru sħiħ)

Tabella 2: Tabella tad-Dożaġġ għal Doża ta’ 5 mg/kg kuljum għal Tfal Li Jiżnu sa 20 kg

Piż (kg)

Doża totali

Numru ta’

Volum ta’

Volum ta’

 

(mg/jum)

pilloli li jridu

dissoluzzjoni

soluzzjoni

 

 

jinħallu

(ml)

li jrid jingħata

 

 

 

 

(ml)

Tabella 3: Tabella tad-Dożaġġ għal Doża ta’ 10 mg/kg kuljum għal Tfal Li Jiżnu sa 20 kg

Piż (kg)

Doża totali

Numru ta’

Volum ta’

Volum ta’

 

(mg/jum)

pilloli li jridu

dissoluzzjoni

soluzzjoni

 

 

jinħallu

(ml)

li jrid jingħata

 

 

 

 

(ml)

Tabella 4: Tabella tad-Dożaġġ għal Doża ta’ 20 mg/kg kuljum għal Tfal Li Jiżnu sa 20 kg

Piż (kg)

Doża totali

Numru ta’

Volum ta’

Volum ta’

 

(mg/jum)

pilloli li jridu

dissoluzzjoni

soluzzjoni

 

 

jinħallu

(ml)

li jrid jingħata

 

 

 

 

(ml)

Wara l-għoti: Kwalunkwe soluzzjoni li jkun fadal għandha tintrema għax m’għandhiex tintuża wara li jgħaddu aktar minn 20 minuta.

Għat-tindif, il-planġer għandu jitneħħa mill-bettija tas-siringa tal-ħalq tad-dożaġġ. Iż-żewġ partijiet tas-siringa tal-ħalq tad-dożaġġ u t-tazza tal-mediċina għandhom jinħaslu b’ilma sħun u għandhom jitħallew jinxfu fl-arja. Meta s-siringa tal-ħalq tad-dożaġġ tinxef, il-planġer għandu jitpoġġa lura ġol- bettija. Is-siringa tal-ħalq tad-dożaġġ u t-tazza tal-mediċina għandhom jinħażnu għall-użu li jmiss.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Konsum dijetetiku

Pazjenti kkurati b’Kuvan għandhom ikomplu b’dieta ristretta ta’ phenylalanine u regolarment għandhom jissottomettu ruħhom ghal-valutazzjoni klinika (eż. livelli ta’ phenylalanine u tyrosine fid-demm jinżammu taħt osservazzjoni, l-itteħid ta’ nutrijenti u żvilupp psiko-motoreju).

Livell baxx ta’ phenylalanine u tyrosine fid-demm

Disfunzjoni fit-tul u li tirrepeti ruħha fir-rotta metabolika tal-phenylalanine-tyrosine-dihydroxy- L-phenylalanine (DOPA), tista’ tirriżulta f’defiċjenza ta’ proteini fil-ġisem u fis-sintesi ta’ sustanzi newrotrasmittorji. Esponiment fit-tul għal livelli baxxi ta’ phenylalanine u ta’ tyrosine fid-demm waqt it-tfulija, ġiet assoċjata ma tfixkil fl-iżvilupp newroloġiku. L-immaniġjar attiv tal-konsum ta’ phenylalanine fid-dieta u kemm tittieħed proteina waqt l-użu ta’ Kuvan, huwa neċessarju sabiex jiġi żġurat kontroll adegwat tal-livelli ta’ phenylalanine u tyrosine fid-demm, kif ukoll ta’ bilanċ

ta’ nutriment.

Disturbi fis-saħħa

Il-konsultazzjoni ma’ tabib hija rrakkomandata waqt il-mard peress li l-livelli ta’ phenylalanine fid-demm jistgħu jiżdiedu.

Disturbi ta’ konvulżjonijiet

Għandu jkun hemm kawtela meta Kuvan jiġi preskritt lil pazjenti li jkunu qed jirċievu l-kura b’levodopa. Każijiet ta’ konvulżjonijiet, aggravament ta’ konvulżjoni, żieda fl-eċċitabilità u ta’ irritabilità ġew osservati matul l-għoti flimkien ta’ levodopa u sapropterin f’pazjenti b’defiċjenza ta’ BH4 (ara sezzjoni 4.5).

Waqfien tal-kura

Jekk il-kura tieqaf, jista’ jkun hemm żieda fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm għal livelli ogħla minn dak ta’ qabel il-kura.

L-informazzjoni dwar l-użu fit-tul ta’ Kuvan hija limitata.

Kontenut tas-sodium

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull pillola, jiġifieri essenzjalment mingħajr sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ghalkemm l-għoti fl-istess ħin ta’ inibituri ta’ dihydrofolate reductase (eż. Methotrexate, trimethoprim) ma’ ġiex studjat, dawn il-prodotti mediċinali jistgħu jfixklu l-metaboliżmu BH4. Trid tintuża kawtela meta jiġu użati prodotti mediċinali simili waqt l-użu ta’ Kuvan.

BH4 huwa ko-fattur għan-nitric oxide synthetase. Kawtela hija rrakkomandata waqt l-użu ta’ Kuvan fl-istess ħin ma’ prodotti mediċinali kollha li jikkawżaw vażodilatazzjoni, inklużi dawk għal użu topikali, li jikkawżaw metaboliżmu tal-ossidu nitriku (NO), li jinkludu d-donaturi klassiċi NO (bħal glyceryl trinitrate (GTN), isosorbide dinitrate (ISDN), sodium nitroprusside (SNP) u molsidomin), inibituri phosphodiesterase tat-tip 5 (PDE-5) u minoxidil.

Għandha tintuża kawtela meta Kuvan ikun se jingħata b’riċetta lil-pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati bil-levodopa. Każijiet ta’ konvulżjonijiet u l-aggravazzjoni ta’ konvulżjonijiet, żieda fil-livell ta’ eċċitament u irritabilità ġew osservati waqt l-għoti flimkien ta’ levodopa u sapropterin f’pazjenti b’defiċjenza ta’ BH4.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ Kuvan f’nisa tqal. Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp tal-fetu, fuq il-ħlas jew fuq l-iżvilupp wara t-twelid.

Dejta dwar riskju għall-omm u/jew dwar riskju embrijufetali assoċjata mal-mard, disponibbli mill- Istudju Kollaborattiv dwar Phenylketonuria Materna (Maternal Phenylketonuria Collaborative Study) fuq ammont moderat ta’ tqaliet u twelid ta’ trabi ħajjin (bejn 300 sa 1,000) f’nisa affettwati minn

PKU, uriet li livelli mhux ikkontrollati ta’ phenylalanine ogħla minn 600 μmol/l huma assoċjati ma’ inċidenza għolja ħafna ta’ anomaliji newroloġiċi, kardijaċi u tat-tkabbir u dismorfiżmu tal-wiċċ. Għaldaqstant, il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm tal-omm għandhom jiġu kkontrollati strettament qabel u waqt it-tqala. Jekk il-livelli ta’ phenylanine fid-demm tal-omm ma jkunux ikkontrollati strettament qabel u waqt it-tqala, dan jista’ jkun ta’ dannu kemm għall-omm u kemm għall-fetu. It- tnaqqis ta’ phenylalanine fid-dieta taħt sorveljanza tat-tabib, qabel u matul it-tqala, hija l-ewwel għażla tal-kura f’dan it-tip ta’ pazjent.

L-użu ta’ Kuvan għandu jiġi kkunsidrat biss jekk l-immaniġjar strett fid-dieta mhux adegwat biex inaqqas il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm. Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa tqal.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk sapropterin u l-metaboliti tiegħu jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Kuvan m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Fi studji qabel l-użu kliniku, ma ġie osservat l-ebda effett ta’ saproptrin fuq il-fertilità tal-irġiel u tan- nisa.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Kuvan m’għandu l-ebda effett, jew ftit li xejn għandu effett, fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Approssimattivament 35% minn 579 pazjent li kellhom 4 snin jew iżjed li rċevew kura b’sapropterin dihydrochloride (5 sa 20 mg/kg/kuljum) fi provi kliniċi ta’ Kuvan, esperjenzaw effetti mhux mixtieqa. L-iżjed reazzjonijiet avversi li ġew irrapurtati kienu l-uġigħ ta’ ras u flissjoni.

Fi prova klinika addizzjonali, madwar 30% mis-27 tifel/tifla li kellhom inqas minn 4 snin, li rċievew kura b’sapropterin dihydrochloride (10 jew 20 mg/kg/jum) kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjonijiet avversi komuni rrappurati huma “tnaqqis fil-livell ta’ amino acid” (hypophenylalaninemia), rimettar u rinite.

Lista tabulata ta’ reazzjonijet avversi

Fil- provi kliniċi l-aktar importanti ta’ Kuvan, ġew identifikati dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għat-terminolġija ta’ frekwenza li tintuża minn hawn ’il quddiem:

Komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari

(≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond kemm huma serji, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Disturbi fis-sistema immuni:

Mhux magħruf: Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva (li jinkludu reazzjonijiet allerġiċi serji) u raxx.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Komuni: Hypophenylalaninemia

Disturbi fis-sistema nervuża:

Komuni ħafna:

Uġigħ ta’ ras

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:

Komuni ħafna:

Flissjoni

Komuni:

Uġigħ fil-grieżem, konġestjoni tal-imnieħer, sogħla

Disturbi gastro-intestinali:

Komuni: Dijarea, rimettar, uġigħ ta’ żaqq

Popolazzjoni pedjatrika

Il-frekwenza, it-tip, u s-severità ta’ reazzjonijiet avversi fit-tfal kienu essenzjalment simili għal dawk fl-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi ssuspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Uġigħ ta’ ras u sturdament ġew irrapurtati wara l-għoti ta’ sapropterin dihydrochloride f’doża iktar għolja minn dik irrakkomandata ta’ 20 mg/kg kuljum. Jekk tiittieħed doża eċċessiva il kura tikkonsisti li ttaffi s-sintomi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti oħrajn tal-passaġġ alimentari u prodotti tal-metaboliżmu, prodotti relattivi għas-sistema alimentarja u l-metaboliżmu, Kodiċi ATC: A16AX07

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

F’Hyperphenylalaninaemia (HPA) ikun hemm żieda anormali fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm li hija normalment ikkawżata b’mutazzjonijiet awtosomali reċessivi involuti fil-konverżjoni tal-ġeni għall-enżima phenylalanine hydroxylase (f’kaz ta’ phenylketonuria, PKU) jew għall-enżimi nvoluti fil-bijosintesi 6R-tetrahydrobiopterin jew fir-riġenerazzjoni (f’każ ta’ defiċjenza BH4). Id-defiċjenza BH4 tirriżulta minn grupp ta’ devjazzjonijiet mis-sistema u ordni normali kawżati minn mutazzjonijiet jew tneħħija, fil-konverżjoni tal-ġeni f’waħda mill-5 enżimi nvoluti fil-bijosintesi jew ir-riċiklagg tal-BH4. Fiż-żewġ każijiet phenylalanine qatt ma’ jista’ jiġi effettivament trasformat fl-amino aċidu tyrosine, li jwassal għal żieda fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm.

Sapropterin hija verzjoni sintetika ta’ 6R-BH4 maħdum b’mod naturali, li huwa ko-fattur tal- hydroxylases għal phenylalanine, tyrosine u tryptophan.

Ir-raġunament li jingħata Kuvan f’pazjenti bi PKU li għandhom defiċjenza ta’ BH4, huwa biex iżżid l-attivita’ tal-phenylalanine hydroxylase difettuż u b’dan il-mod iżżid jew tirrestawra l-metaboliżmu ossidattiv ta’ phenylalanine, b’riżultat li jkun suffiċjenti biex inaqqas jew iżomm il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm, kif ukoll jipprevjeni jew inaqqas aktar l-akkumulazzjoni ta’ phenylalanine u żżid it-tolleranza meta jittieħed phenylalanine fid-dieta. Ir-raġunament fl-għoti ta’ Kuvan f’pazjenti li jbatu bid-defiċjenza BH4, hu sabiex dan jgħolli l-livelli defiċjenti ta’ BH4, b’mod li terġa tiġi rrestawrata l-attivita’ ta’ phenylalanine hydroxlase.

Effikaċja klinika

Il- Fażi III tal-programm ta’ żvilupp kliniku ta’ Kuvan kien jinkludi żewġ studji kkontrollati bil-plaċebo f’pazjenti li jsofru bil-PKU magħżula kif ġie ġie. Ir-riżultati ta’ dawn l-istudji juru l-effikaċja ta’ Kuvan fit-tnaqqis tal-livelli ta’ phenylalanine fid-demm u fiż-żieda tat-tolleranza ta’ phenylalanine fid-dieta.

Fi 88 suġġett b’kontroll fqir tal-PKU li meta ġew eżaminati (screened) kellhom livelli għolja ta’ phenylalanine fid-demm, 10 mg/kg/kuljum ta’ sapropterin dihydrochloride naqqas b’mod sinifikanti

l-livelli ta’ phenylalanine fid-demm meta mqabbel mal-plaċebo. Il-linja bażi tal-livelli ta’ phenylalanine fid-demm tal-grupp ikkurat b’Kuvan u l-grupp tal-plaċebo kienu simili, bil-medja ± SD mill-livelli ta’ phenylalanine fid-demm kienet ta’ 843 ± 300 μmol/l u 888 ± 323 μmol/l, rispettivament. It-tnaqqis tal-medja ± SD fil-livelli ta’ phenylalanine fid-demm mill-linja bażi fi tmiem il-perijodu ta’ studju ta’ 6 ġimgħat kien ta’ 236 ± 257 μmol/l għall-grupp ikkurat b’sapropterin (n=41) meta mqabbel maż-

żieda ta’ 2.9 ± 240 μmol/l għall-grupp ikkurat bil-plaċebo (n=47) (p < 0.001). Għall-pazjenti bil-livelli ta’phenylalanine fid-demm fil-linja bażi ta’ ≥ 600 µmol/l, 41.9% (13/31) ta’ dawk ikkurati b’sapropterin u 13.2% (5/38) ta’ dawk ikkurati bil-plaċebo kellhom livelli ta’ phenylalanine fid-demm <600 µmol/l fit-tmiem tal-perijodu ta’ studju ta’ 6 ġimgħat (p=0.012).

Fi studju separat ta’ 10 ġimgħat ikkontrollat bil-plaċebo, 45 pazjenti bil-PKU b’livelli ta’ phenylalanine fid-demm ikkontrollati abbażi ta’ dieta stabbli ristretta għal phenylalanine (phenylalanine fid-demm ta’ ≤ 480 μmol/l meta ġew irreġistrati) ġew magħżula mingħajr pjan definit jew ordni rranġata minn qabel fuq bażi 3:1 għal kura b’sapropterin dihydrochloride 20 mg/kg/kuljum (n=33) jew bil-plaċebo (n=12).

Wara kura ta’ 3 ġimgħat b’sapropterin dihydrochloride 20 mg/kg/kuljum, f’dan il-grupp, il-livelli ta’ phenylalanine fid-demm ġew imnaqqsa b’mod sinifikanti: it-tnaqqis ± SD fil-medja mill-linja bażi fil- livelli ta’ phenylalanine fid-demm f’dak il-grupp kien ta’ 149 ± 134 μmol/l (p < 0.001). Wara 3 ġimgħat pazjenti kemm fil-grupp ikkurat b’sapropterin u kemm f’dak ikkurat bil-plaċebo baqgħu jiġu soġġetti għal dieti ristretti għal phenylalanine u biż-żieda jew tnaqqis ta’ phenylalaline fid-dieta bl-użu ta’ supplimenti standardizzati tal-phenylaline bl-iskop li l-phenylalanine fid-demm jiġi miżmum f’livell ta’ < 360 μmol/l. Kien hemm differenza sinifikanti fit-tolleranza ta’ phenylalanine fid-dieta fil-grupp ta’ kura b’sapropterin imqabbel mal-grupp tal-plaċebo. Iż-żieda medja ± SD fit-tolleranza ta’ phenylalanine fid-dieta kienet 17.5 ± 13.3 mg/kg/kuljum fil-grupp ikkurat b’sapropetin dihydrochloride abbażi ta’

20 mg/kg/kuljum, imqabbla ma’ 3.3 ± 5.3 mg/kg/kuljum għall-grupp tal-plaċebo (p=0.0006). Għall- grupp ikkurat b’sapropterin, il-medja± SD tat-tolleranza totali ta’ phenylanine fid-dieta kienet

38.4 ± 21.6 mg/kg/kuljum waqt il-kura b’sapropterin dihydrochloride ta’ 20 mg/kg/kuljum komparat ma 15.7 ± 7.2 mg/kg/kuljum qabel il-kura.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ta’ Kuvan ġew studjati fi studju multiċentriku, open-label, ikkontrollat, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, li sar fi tfal li kellhom <4 snin, b’dijanjosi kkonfermata ta’ PKU.

56 pazjent pedjatriku b’PKU li kellhom <4 snin, intgħażlu b’mod każwali fi proporzjon ta’ 1:1 biex jirċievu jew 10 mg/kg/jum Kuvan flimkien ma’ dieta ristretta ta’ phenylalanine (n=27), jew dieta ristretta ta’ phenylalanine biss (n=29) fuq il-Perjodu ta’ Studju ta’ 26 ġimgħa.

L-intenzjoni kienet li l-pazjenti kollha jżommu livelli ta’ phenylalanine fid-demm f’medda ta’ 120-360 µmol/l (definita bħala ≥120 sa <360 µmol/l) permezz ta’ konsum dijetetiku mmonitorjat matul il-Perjodu ta’ Studju ta’ 26 ġimgħa. Jekk wara madwar 4 ġimgħat, it-tolleranza tal-pazjent għal phenylalanine ma tkunx żdiedet b’>20% versus il-linja bażi, id-doża ta’ Kuvan żdiedet fi stadju wieħed għal 20 mg/kg/jum.

Ir-riżultati ta’ dan l-istudju wrew li dożaġġ ta’ kuljum b’10 jew 20 mg/kg/jum ta’ Kuvan flimkien ma’ dieta ristretta ta’ phenylalanine, wasslu għal titjib statistikament sinifikanti fit-tolleranza ta’ phenylalanine fid-dieta meta mqabbla ma’ restrizzjoni ta’ phenylalanine tad-dieta waħidha, filwaqt li l-livelli ta’ phenylalanine fid-demm inżammu fil-medda fil-mira (≥120 sa <360 µmol/l). Il-medja aġġustata tat-tolleranza ta’ phenylalanine fid-dieta fil-grupp li kien qed jieħu Kuvan flimkien ma’ dieta ristretta ta’ phenylalanine kienet ta’ 80.6 mg/kg/jum u kienet akbar b’mod statistikament sinifikanti (p<0.001) mill-medja aġġustata tat-tolleranza ta’ phenylalanine fid-dieta fil-grupp li kien qed jieħu terapija ta’ phenylalanine fid-dieta waħidha (50.1 mg/kg/jum).

Studji ristretti ġew imwettqa f’pazjenti ta’ inqas minn 4 snin li kellhom id-defiċjenza BH4, fejn ġiet użata formulazzjoni oħra tal-istess sustanza attiva (sapropterin) jew preparazzjoni mhux reġistrata ta’ BH4.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Sapropterin huwa assorbit wara li l-pillola maħlula tittieħed mill-ħalq u l-konċentrazzjoni massima fid-demm (Cmax) titla’ bejn 3 u 4 sigħat wara li tittieħed id-doża wara sawma. Ir-rata u l-entita’ ta’ assorbiment ta’ sapropterin hija influwenzata mill-ikel. L-assorbiment ta’ sapropterin huwa ogħla wara ikla b’kontenut għoli ta’ xaħam u kaloriji imqabbel ma’ stat ta’ sawm, b’riżultat fil-medja ta’ 40-85% konċentrazzjonijiet massimi fid-demm ottenuti minn 4 sa 5 siegħat wara li jittieħed.

Bijodisponibilità assoluta jew bijodisponibilità fil-bniedem wara li tittieħed mil-ħalq mhuwiex magħruf.

Distribuzzjoni

Fi studji mhux kliniċi, sapropterin kien primarjament distribwit fil-kliewi, fil-glandoli adrenali u fil- fwied, kif valutati mill-livelli totali u dawk ridotti tal-konċentrazzjonijiet ta’ biopterin. Fil-ġrieden, wara l-injezzjoni fil-vini ta’ sapropterin immarkat bir-radioattivita`, instab li r-radjoattivita’ xterdet fil- feti. Il-ħruġ ta’ biopterin totali fil-ħalib instabet fil-ġrieden permezz ta’ injezzjoni fil-vini. Fil-ġrieden, ma kienx hemm l-ebda żieda fil-konċentrazzjonijiet ta’ biopterin totali la fil-feti u lanqas fil-ħalib wara l-għoti mill-ħalq ta’ 10 mg/kg ta’ sapropterin dihydrochloride.

Bijotrasformazzjoni

Sapropterin dihydrochloride fil-fwied huwa primarjament immetabolizzat għal dihydrobiopterin u biopterin. Peress li sapropterin dihydrochloride huwa verżjoni sintetika tal-prodott naturali 6R-BH4, wieħed jista’ bir-raġun jistenna li jkollu l-istess metaboliżmu, nkluża r-riġenerazzjoni 6R-BH4.

Eliminazzjoni

Wara l-injezzjoni fil-vini tal-ġrieden, sapropterin dihydrochloride hu prinċipalment imneħħi fl-urina. Wara l-għoti mill-ħalq hu prinċipalment imneħħi fil-purgar filwaqt li proporzjon zgħir huwa mneħħi fl-awrina.

Farmakonkinetiċi tal-popolazzjoni

Analiżi tal-farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ sapropterin li tinkludi pazjenti mit-twelid sa 49 sena, uriet li l-piż tal-ġisem hu l-uniku kovarjant li jaffettwa b’mod sostanzjali t-tneħħija jew il-volum tad- distribuzzjoni.

Interazzjonijiet bejn mediċina u oħra

Ibbażat fuq studju in vitro, Kuvan jista’ jinibixxi l-p-glycoprotein (P-gp) u l-proteina ta’ reżistenza għall-kanċer tas-sider (BCRP, breast cancer resistance protein) fl-intestini fid-dożi terapewtiċi. L- implikazzjonijiet kliniċi ta' dawn is-sejbiet mhux magħrufa. L-għoti flimkien ta’ Kuvan jista’ jżid l- esponiment sistematiku għall-mediċini li huma substrati għal P-gp jew BCRP. In vitro, sapropterin ma kienx inibitur ta’ CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 jew CYP3A4/5, lanqas ma kien induttur ta’ CYP1A2, 2B6, jew 3A4/5.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika (sistema nervuża ċentrali, respiratorja, kardjovaskulari, ġenitourinarja) u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Inċidenza ogħla ta’ difetti fil-morfoloġija mikroskopika tal-kliewi (basophilia fit-tubi fejn tinġabar l-awrina) ġiet osservata fi ġrieden wara l-għoti għal xi żmien mill-ħalq ta’ sapropterin dihydrochloride f’livelli tal-massimu tad-doża irrakkomandata fil-bniedem, jew ftit ogħla.

Sapropterin instab li kien mutaġenikament fjakk fiċ-ċelluli batterjoloġiċi u żieda f’aberazzjonijiet kromosomiċi ġiet innutata fiċ-ċelluli pulmonari u ovari tal-ġurdien Ċiniż. Pero’, s-sapropterin ma’ intwerix li hu ġenotossiku u dan kemm fi provi in vitro bl-limfoċiti umani u lanqas fi provi fuq mikronuklei in vivo fi ġrieden.

Ma ġietx innutata l-ebda attivita’ tumoriġenika fi studju karċinoġenitiku fil-ġrieden b’dozi mill-ħalq sa 250 mg/kg/kuljum (12.5 sa 50 darba aktar mill-medda ta’ doża terapewtika għal bniedem).

Rimettar ġie osservat kemm fil-farmakoloġija tas-sigurta’ u kemm fi studji fuq tossiċita’ wara dożi ripetuti. Ir-rimettar huwa kkunsidrat li huwa relatat ma’ pH tas-soluzzjoni li jkun fiha sapropterin.

Ma instabet l-ebda prova ċara ta’ attivita’ teratoġenika fi ġrieden u fi fniek b’dożi bejn wieħed u ieħor 3 sa 10 darbiet id-doża massima rrakkomandata għal bniedem, ibbażata fuq l-erja tas-superfiċje tal-ġisem.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol (E421)

Calcium hydrogen phosphate, anhydrous

Crospovidone tip A

Ascorbic acid (E300)

Sodium stearyl fumarate

Riboflavin (E101)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdita’.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun tal-politilena ta’ densita għolja (HDPE) protett b’għatu li ma jinfetaħx mit-tfal. Il-fliexken huma ssiġilati b’siġill ta’ l-aluminju. Kull flixkun fih tubu tal-plastiku żgħir mimli dessikant

(ġel siliċiku).

Kull flixkun fih 30, 120 jew 240 pillola.

Flixkun wieħed f’kull kartuna.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rimi

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Immaniġġar ieħor

Pazjenti għandhom jiġu avżati biex ma’ jibilgħux il-kapsula ta’ dessikant li tinsab fil-flixkun.

Għal istruzzjonijiet għall-użu, ara sezzjoni 4.2: Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork

L-Irlanda

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/481/001

EU/1/08/481/002

EU/1/08/481/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 2. 12. 2008

Data tal-aħħar tiġdid: 2. 12. 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Data tar-reviżjoni tat-test:{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropeja għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati