Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLumigan
Kodiċi ATCS01EE03
Sustanzabimatoprost
ManifatturAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed fih 0.1 mg bimatoprost.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 0.2 mg ta’ benzalkonium chloride.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni.

Soluzzjoni mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tnaqqis ta’ pressjoni għolja fl-għajn f’open-angle glawkoma u pressjoni għolja fl-għajn fl-adulti (bħala monoterapija jew bħala terapija miżjuda ma’ imblokkaturi tar-riċetturi beta).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata qatra waħda fl-għajn(ejn) milquta darba kuljum, filgħaxija. Id-doża m’għandiex tkun aktar minn darba kuljum għaliex dożi żejda jistgħu jtellfu mill-effett ta’ tnaqqis tal-pressjoni fl- għajnejn.

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ LUMIGAN fi tfal b’età minn 0 sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied u tal-kliewi:

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’indeboliment renali jew indeboliment moderat jew serju tal- fwied u għalhekk għandha tingħata attenzjoni meta jintuża f’dawn il-pazjenti. Fil-każ ta’ pazjenti bi storja ta’ mard ħafif tal-fwied jew alanine aminotransferase (ALT) abnormali, aspartate aminotransferase (AST) u/jew bilirubin fil-linja bażi, bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-

għajnejn, soluzzjoni ma kellux effett avvers fuq il-funzjoni tal-fwied fuq perjodu ta’ 24 xahar.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Jekk qed jintuża aktar minn prodott mediċinali topiku għall-għajnejn wieħed, kull prodott għandu jingħata mill-anqas 5 minuti bogħod minn ta’ qablu.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux ativa elenkata fis- sezzjoni 6.1.

LUMIGAN 0.1 mg/ml hu kontraindikat f’pazjenti li kellhom reazzjoni avversa suspetta fil-passat għal benzalkonium chloride li kienet wasslet għat-twaqqif tal-mediċina.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Okulari

Qabel ma tingħata bidu għall-kura, il-pazjenti għandhom ikunu infurmati bil-possibilità ta’ żjieda fit- tul tax-xagħar ta’ xfar –il għajn, skurament tal-ġilda tal-kappell ta’ l-għajn u żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn, billi dawn kienu osservati matul il-kura b’LUMIGAN. Uħud minn dawn il- bidliet jistgħu jkunu permanenti, u jistgħu jwasslu għal differenzi fid-dehra bejn l-għajnejn meta l-kura ssir fuq għajn waħda biss. Żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn x’aktarx li tkun permanenti. Il- bidla fil-pigmentazzjoni hi minħabba żieda fil-kontenut tal-melanin fil-melanoċiti u mhux minħabba żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-effetti fit-tul ta’ żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn mhumiex magħrufa. Tibdil fil-kulur tal-ħabba tal-għajn li ġie osservat bl-għoti oftalmiku ta’ bimatoprost jista’ ma jkunx jista’ jiġi nnutat għal diversi xhur sa snin. Tipikament, il-pigmentazzjoni kannella madwar il-pupilla tinfirex b’mod konċentriku lejn il-periferija tal-ħabba tal-għajn, u l-ħabba tal-għajn kollha jew partijiet minnha jsiru aktar kannella. La tbajja’ tat-twelid u lanqas nemex fil- ħabba tal-għajn ma jidhru li jiġu affettwati mill-kura. Wara 12-il xahar, l-inċidenza ta’ iperpigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn bi bimatoprost 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, kienet ta’ 0.5%. Wara 12-il xahar, l-inċidenza bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni kienet ta’ 1.5% (ara sezzjoni 4.8 Tabella 2) u ma żdiedetx wara 3 snin ta’ kura. Il-pigmentazzjoni tat- tessut periorbitali ġiet irrappurtata li hi riversibbli f’xi pazjenti.

Edima makulari taċ-ċistojde kienet irrappurtata b’mod mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100) wara kura bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. Għalhekk, LUMIGAN għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju magħrufa għal edima makulari (eż. pazjenti afakiċi, pazjenti psewdofakiċi bil-kapsula tal-lenti ta’ wara mċarrta).

Kien hemm rapporti spontanji rari ta’ attivazzjoni mill-ġdid ta’ infiltrati fil-kornea li kienu seħħew fil- passat jew infezzjonijiet okulari bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. LUMIGAN għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti bi storja medika ta’ infezzjonijiet okulari sinifikanti kkawżati minn virus (eż. herpes simplex) jew uveite/irite.

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’kondizzjonijiet infjammatorji fl-għajn, neovaskulari, infjammatorji, glawkoma angle-closure, glawkoma konġenitali jew glawkoma narrow-angle.

Ġilda

Hemm il-potenzjal li jseħħ tkabbir ta’ xagħar f’żoni fejn is-soluzzjoni LUMIGAN tiġi f’kuntatt b’mod ripetut mas-superfiċje tal-ġilda. Għalhekk hu importanti li tapplika LUMIGAN skont l-istruzzjonijiet u tevita li ma tħallihx iċarċar mal-ħaddejn jew fuq żoni oħrajn tal-ġilda.

Sistema respiratorja

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’funzjoni respiratorja kompromessa. Filwaqt li hemm informazzjoni limitata disponibbli fuq pazjenti bi storja medika ta’ ażżma jew COPD, kien hemm rapporti ta’ aggravar ta’ ażżma, qtugħ ta’ nifs u COPD, kif ukoll rapporti ta’ ażżma, fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-frekwenza ta’ dawn is-sintomi mhijiex magħrufa. Pazjenti b’COPD, ażżma jew funzjoni respiratorja kompromessa minħabba kondizzjonijiet oħrajn għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Sistema kardjovaskulari

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’heart block ta’ severità akbar mill-ewwel grad jew b’insuffiċjenza tal-qalb konġestiva mhux ikkontrollata. Kien hemm numru limitat ta’ rapporti spontanji ta’ bradikardija jew pressjoni baxxa bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. LUMIGAN għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti predisposti għal rata baxxa ta’ taħbit tal- qalb jew pressjoni tad-demm baxxa

Informazzjoni Oħra

Fi studji dwar bimatoprost 0.3 mg/ml f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja, intwera li l- esponiment iktar frekwenti tal-għajn għal iktar minn doża waħda ta’ bimatoprost kuljum, jista’ jnaqqas l-effett li jbaxxi IOP (ara sezzjoni 4.5). Pazjenti li jużaw LUMIGAN ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin għandhom jiġi mmonitorjati għal tibdil fil-pressjoni intraokulari tagħhom.

LUMIGAN 0.1 mg/ml fih il-preservattiv benzalkonium chloride (200 ppm), li jista’ jiġi assorbit mill- lentijiet tal-kuntatt rotob. Irritazzjoni fl-għajnejn u tibdil fil-kulur tal-lentijiet tal-kuntatt rotob jistgħu jseħħu wkoll minħabba l-preżenza ta’ benzalkonium chloride. Il-lentijiet tal-kuntatt għandhom jitneħħew qabel il-qtar u għandhom jerġgħu jintliebsu 15-il minuta wara l-qtar.

Kien irrapurtat li benzalkonium chloride, li ġeneralment jintuża bħala preservattiv fi prodotti għall- għajnejn, jikkawża punctate keratopathy u/jew ulcerative keratopathy tossika. Minħabba li Lumigan

0.1 mg/ml fih 200 ppm ta’ benzalkonium chloride, (erba' darbiet tal-konċentrazzjoni fi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn), għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'għajnejn xotti, f'pazjenti fejn il- kornea tista' tiġi kompromessa u f'pazjenti li jkunu qed jieħdu qtar għall-għajnejn multiplu li jkun fih BAK. Flimkien ma’ dan, f’każ ta’ użu fit-tul f’dawn il-pazjenti. hu meħtieġ li jsir monitoraġġ.

Kien hemm rapporti ta’ keratite kkawżata minn batterja assoċjati mal-użu ta’ kontenituri b’dożi multipli ta’ prodotti oftalmiċi topiċi. Dawn il-kontenituri kienu ġew ikkontaminati bi żball minn pazjenti, li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, kellhom mard okulari fl-istess ħin. Pazjenti bi ħsara fis- superfiċje tal-epitelju okulari, huma f’riskju akbar li jiżviluppaw keratite okulari.

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jevitaw li t-tarf tal-kontenitur tad-distribuzzjoni jmiss mal-għajn jew mal-istrutturi tal-madwar sabiex tiġi evitata ħsara fl-għajn u l-kontaminazzjoni tas-soluzzjoni.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji speċifiċi dwar l-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra ma kienux imwettqa b’Lumigan.

L-ebda interazzjoni ma hi mistennija fin-nies minħabba li l-konċentrazzjonijiet sistemiċi ta’ bimatoprost huma baxxi ħafna (inqas minn 0.2 ng/ml) wara l-użu fl-għajn bi bimatoprost

0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. Bimatoprost jiġi biotrasformat minn kwalunkwe minn ħafna enżimi u, u l-ebda effetti fuq l-enżimi epatiċi li jimmetabolizzaw il-mediċina ma kienu osservati fi studji ta’ qabel l-użu kliniku.

Fi studji kliniċi, bimatoprost 0.3 mg/ml, eye drops, solution intuża flimkien ma’ numru differenti ta’ imblokkaturi tar-riċetturi beta ta’ l-għajnejn mingħajr l-ebda evidenza ta’ interazzjoni.

L-użu flimkien ta’ LUMIGAN u sustanzi ta’ kontra l-glawkoma, bl-eċċezzjoni ta’ imblokkaturi tarri ċetturi beta għall-użu topiku, ma kienux evalwati matul it-terapija miżjuda għall-glawkoma.

Hemm il-potenzjal li l-effett ta’ analogi ta’ prostaglandin li jbaxxu IOP (eż. LUMIGAN) jitnaqqas f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja meta jintużaw flimkien ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tgħarif biżżejjed dwar l-użu ta’ bimatoprost waqt it-tqala. Studji fuq il-bhejjem urew tossiċita fuq is-sistema riproduttiva fuq livelli għoljin ta’ espożizzjoni sistemika aktar minn dik li nkisbet f’persuni wara l-użu tal-prodott fl-għajn. (ara 5.3).

LUMIGAN m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk bimatoprost jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider uman. Studji fuq annimali wrew it- tneħħija ta’ bimatoprost fil-ħalib tas-sider. Gћandha tittieћed deċiżjoni dwar jekk twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-terapija b’LUMIGAN, b’konsiderazzjoni tal-benefiċċju tat-treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-terapija gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effetti ta’ bimatoprost fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

LUMIGAN m’għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Bħal f’kull każ ta’ kura fl- għajn, jekk hekk kif tqattar tara mċajpar għal żmien qasir, il-pazjent għandu jistenna sakemm il-vista tiċċara qabel ma jsuq jew iħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Fi studju kliniku ta’ 12-il xahar ta’ Fażi III, madwar 38% tal-pazjenti kkurati b’LUMIGAN 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjoni avversa rrappurta b’mod frekwenti kienet iperemija tal-konġuntiva (il-biċċa l-kbira kienet ta’ natura kemm kemm tidher sa ħafifa u mhux infjammatorja) li seħħet f’29% tal-pazjenti. Madwar 4% tal-pazjenti waqfu jieħdu l- kura minħabba kwalunkwe avveniment avvers fl-istudju li dam 12-il xahar.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu rrappurtati matul il-provi kliniċi b’LUMIGAN 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, jew fil-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-biċċa l-kbira kienu okulari, minn ħfief sa moderati, u l-ebda waħda minnhom ma kienet serja.

Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ]afna(<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli) reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont il-Sistema tal-Klassifika tal-Organi f’Tabella 1 skont il-gravità tagħhom f’kull kategorija ta’ frekwenza.

Tabella 1.

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

mhux komuni

uġigħ ta’ ras

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

komuni ħafna

iperemija tal-konġuntiva

 

komuni

punctate keratitis, irritazzjoni fl-

 

 

għajnejn, ħakk fl-għajnejn,

 

 

tkabbir tax-xagħar ta’ xfar tal-

 

 

għajnejn, uġigħ fl-għajnejn,

 

 

eritema ta’ tebqet il-għajn, ħakk

 

 

f’tebqet il-għajn

 

 

 

 

mhux komuni

astenopja, vista mċajpra, disturb

 

 

tal-konġuntiva, edema tal-

 

 

konġuntiva, iperpigmentazzjoni

 

 

tal-ħabba tal-għajn, madarosi,

 

 

edima ta’ tebqet il-għajn

 

 

 

 

mhux magħruf

pigmentazzjoni blefarali, edima

 

 

makulari, bidliet periorbitali u

 

 

ta’ tebqet il-għajn li jinkludu li

 

 

s-sulkus ta’ tebqet il-għajn ikun

 

 

aktar fil-fond, għajn xotta,

 

 

tnixxija mill-għajn, edima fl-

 

 

għajn, sensazzjoni ta’ oġġett

 

 

barrani fl-għajnejn, żieda fid-

 

 

dmugħ

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

mhux magħruf

ażżma, aggravar tal-ażżma,

medjastinali

 

aggravar ta’ COPD u qtugħ ta’

 

 

nifs.

Disturbi gastro-intestinali

mhux komuni

nawseja

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

komuni

iperpigmentazzjoni tal-ġilda,

taħt il-ġilda

 

ipertrikosi

 

 

 

 

mhux komuni

ġilda xotta, qxur f’tarf tebqet il-

 

 

għajn, ħakk

 

 

 

Disturbi ġenerali u

komuni

irritazzjoni fis-sit fejn tqattar

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

mhux magħruf

Reazzjoni ta’ sensittività

 

 

eċċessiva li tinkludi sinjali u

 

 

sintomi ta’ allerġija fl-għajn u

 

 

dermatite allerġika

Fi studji kliniċi, aktar minn 1800 pazjent ngħataw il-kura permezz ta’ LUMIGAN 0.3 mg/ml. Meta tinġabar dejta minn fażi III ta’ monoterapija u użu flimkien ma’ LUMIGAN 0.3 mg/ml, l-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti li kienu rrapurtati kienu:

żjieda fit-tul tax-xagħar ta’ xfar –il għajn f’45% fl-ewwel sena, bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 7% wara sentejn u 2% wara tliet snin

iperimija konġunktivali (minn ftit sa ħafifa u maħsuba li hi ta’ natura mhux infjammatorja) f’44% fl-ewwel sena bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 13% wara sentejn u 12% wara tliet snin

hakk fl-għajn f’14% tal-pazjenti fl-ewwel sena bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 3% wara sentejn u 0% wara tliet snin. Inqas minn 9% tal-pazjenti waqfu t-terapija minħabba xi effett avvers fl-ewwel sena u l-ammont ta’ pazjenti oħra li waqfu l-kura kienet ta’ 3% kemm wara sentejn kif ukoll wara tliet snin.

Reazzjonijiet avversi addizzjonali rrappurtati b’LUMIGAN 0.3 mg/ml huma ppreżentati f’Tabella 2. It-Tabella tinkludi wkoll dawk ir-reazzjonijiet avversi li seħħew biż-żewġ formulazzjonijiet iżda bi frekwenza differenti. Il-biċċa l-kbira kienu okulari, minn ħfief sa moderati, u l-ebda waħda minnhom ma kienet serja: F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 2.

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

komuni

uġigħ ta’ ras

 

mhux komuni

sturdament

Disturbi fl-għajnejn

komuni ħafna

ħakk okulari, tkabbir tax-xagħar

 

 

ta’ xfar tal-għajnejn

 

komuni

tgħawwir tal-kornea, ħruq fl-

 

 

għajnejn, konġuntivite allerġika,

 

 

blefarite, iċ-ċarezza tal-vista

 

 

tmur għall-agħar, astenopja,

 

 

edema tal-konġuntiva,

 

 

sensazzjoni ta’ oġġett barrani,

 

 

nixfa fl-għajnejn, uġigħ fl-

 

 

għajnejn, fotofobia, dmugħ,

 

 

ħruġ ta’ likwidu mill-għajnejn,

 

 

disturb tal-vista/vista mċajpra,

 

 

żieda fil-pigmentazzjoni tal-

 

 

ħabba tal-għajn, ix-xagħar ta’

 

 

xfar tal-għajnejn jiskura

 

 

 

 

mhux komuni

emorraġija fir-retina, uveite,

 

 

edema makulari ċistojde, irite,

 

 

blefarospażmu, ritrattazzjoni ta’

 

 

tebqet il-għajn, eritema

 

 

periorbitali

 

 

 

Disturbi vaskulari

komuni

pressjoni għolja

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

mhux komuni

xagħar li jikber b’mod eċċessiv

taħt il-ġilda

 

u f’postijiet mhux tas-soltu

Disturbi ġenerali u

mhux komuni

astenja

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

komuni

test tal-funzjoni tal-fwied

 

 

b’riżultat anormali

Reazzjonijiet avversi rrappurtati bi qtar tal-għajnejn li fih fosfat:

Każijiet ta’ kalċifikazzjoni korneali ġew irrappurtati b’mod rari ħafna f’assoċjazzjoni mal-użu ta’ taqtir tal-għajnejn li fih fosfat f’xi pazjenti li kellhom ħsara sinifikanti fil-kornea.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrapurtat, u dan mhux mistenni li jseħħ wara li jingħata fl- għajnokulari.

Jekk tittieħed doża eċċessiva, il-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. Jekk LUMIGAN jittieħed bi żball mill-ħalq, din l-informazzjoni li ġejja għandha tkun utli: f’studji orali ta’ ħmistax fuq firien u ġrieden, dożi sa 100 mg/kg/kuljum ma produċew l-ebda tossiċità. Din id-doża espressa f’mg/m2 hi ta’ mill-anqas 210 darba aktar mid-doża aċċidentali ta’ flixkun ta’

LUMIGAN 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni f’tifel ta’ 10 kg.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oftalmoloġiċi, analogi ta’ prostaglandin, Kodiċi ATC:

S01EE03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-mod kif bimatoprost inaqqas l-pressjoni fl-għajn fil-bnedmin hu billi jżid il-ħruġ ta’ aqueous humour mis-sistema trabekulari u jtejjeb il-ħruġ uvejosklerali. It-tnaqqis tal-pressjoni fl-għajn tibda madwar 4 siegħat wara l-ewwel għotja u l-effett massimu jintlaħaq f’madwar 8 sa 12-il siegħa. L-effett idum għal madwar 24 siegħa.

Bimatoprost hu sustanza qawwija li jbaxxi l-pressjoni fl-għajn. Huwa prostamide sintetiku, strutturalment relatat ma’ prostaglandin F2 (PGF2 ), li ma jaħdimx permezz ta’ xi riċetturi ta’ prostaglandin magħruf. Bimatoprost selettivament jimita l-effetti tas-sustanzi biosintetizzati ġodda magħrufa bħala prostamidi. Madankollu, l-istruttura tar-riċettur ta’ prostamide, għadha ma kienetx identifikata.

Matul studju importanti ħafna li dam 12-il xahar li sar fuq persuni adulti b’LUMIGAN 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn, il-medja tal-valuri IOP ta’ matul il-jum imkejla fi kwalunkwe viżta fuq il-perjodu tal- istudju ta’ 12-il xahar, ma varjawx b’iżjed minn 1.1 mmHg matul il-jum u qatt ma kienu iktar minn 17.7 mmHg.

LUMIGAN 0.1 mg/ml qtar għall-għajnejn fih BAK f’konċentrazzjoni ta’ 200 ppm.

Teżisti esperjenza limitata bl-użu ta’ LUMIGAN f’pazjenti b’open angle glaucoma u glawkoma psewdoexfoljattiva u pigmentali, u angle-closure glaucoma kronika b’iridotomija evidenti.

L-ebda effetti klinikament relevanti fuq ir-rata tal-qalb u l-pressjoni tad-demm ma kienu osservati f’eżamijiet kliniċi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ LUMIGAN fi tfal b’età minn 0 sa inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Bimatoprost jippenetra sew fil-korneja umana u fl-isklera in vitro. Wara l-għotja fl-għajn fl-adulti, l- espożizzjoni sistemika ta’ bimatoprost tkun baxxa ħafna u mingħajr akkumulazzjoni fuq tul ta’ żmien. Wara li tqattret fl-għajn ta’ qatra waħda ta’ 0.3 mg/ml bimatoprost kuljum fiż-żewġ għajnejn għal ħmistax, il-konċentrazzjonijiet fid-demm laħqu l-massimu f’10 minuti wara l-għotja tad-doża u naqsu sa taħt l-inqas limitu ta’ osservazzjoni (0.025 ng/ml) f’1.5 sigħat wara l-għotja tad-doża. Il-medja tal- valuri ta’ Cmax u AUC 0-24hsiegħat kienu simili fis-7 u l-14-il ġurnata f’ammonti ta’ madwar 0.08 ng/ml u 0.09 ng siegħa/ml rispettivament, u dan jindika li konċentrazzjoni fissa ta’ bimatoprost ntlaħaqet matul l-ewwel ġimgħa ta’ l-għotja fl-għajn.

Distribuzzjoni

Bimatoprost jitqassam b’mod moderat fit-tessuti tal-ġisem u l-volum ta’ distribuzzjoni sistemika fiss fin-nies hu ta’ 0.67 l/kg. Fid-demm uman, bimatoprost ikun l-aktar fil-plażma. 88% ta’ bimatoprost jeħel mal-proteini tad-demm fil-plażma.

Bijotrasformazzjoni

Bimatoprost hu l-iktar sustanza li tiċċirkola fid-demm hekk kif jilħaq iċ-ċirkolazzjoni sistemika wara l-għotja fl-għajn. Bimatoprost imbagħad jgħaddi minn ossidazzjoni, N-deethylation u glukoronidazzjoni biex jifforma varjetà differenti ta’ metaboliti.

Eliminazzjoni

Bimatoprost jiġi eliminat primarjament mill-kliewi, sa 67% mid-doża mogħtija mill-vina lil voluntiera f’saħħithom kienet imneħħija fl-awrina, 25% tad-doża tneħħiet fl-ippurgar. Il-half-life ta’ l- eliminazzjoni, wara l-għoti ġol-vina, kienet ta’ madwar 45 minuta; it-tneħħija totali mid-demm kienet ta’ 1.5 l/siegha/kg.

Karatteristiċi f’pazjenti anzjani

Wara li d-doża ta’ bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni ngħatat darbtejn kuljum, il- valur medju ta’ AUC0-24siegħa ta’ 0.0634 ng siegħa/ml ta’ bimatoprost fl-anzjani (individwi ta’ 65 sena jew aktar) kien, b’mod sinifikanti, aktar għoli minn 0.0218 ng siegħa/ml f’adulti żgħażagħ f’saħħithom. Madankollu, dan ir-riżultat mhux klinikament relevanti għaliex l-espożizzjoni sistemika kemm għall-individwi anzjani kif ukoll għaż-żgħażagħ baqgħet baxxa ħafna wara l-għoti tad-doża fl- għajn. Ma kienx hemm akkumulazzjoni ta’ bimatoprost fid-demm matul il-ħin u l-profil ta’ sigurtà kien simili f’pazjenti anzjani u fiż-żgħażagħ.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji li m’humiex kliniċi, effetti dehru biss wara esponimenti meqjusa ferm aktar għolja mill-massimu ta’ l-esponimenti lill-bnedmin, li juru ftit li xejn rilevanza ma’ l-użu kliniku.

Meta konċentrazzjoni ta’ 0.3 mg/ml ta’ bimatoprost nghatat kuljum fl-għajn tax-xadini, irriżultat f’żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn u effetti periokulari marbuta mad-doża li huma riversibbli u karaterizzati minn sulcus promininenti fuq u/jew isfel u twessiegħ tal-fissura palpebrali.

Iż-żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn jidher li hi kkaġunata minn żjieda fl-istimulazzjoni tal-produzzjoni ta’ melanin fil-melanoċiti u mhux minn żjieda fin-numru ta’-melanoċiti. L-ebda bidliet funzjonali jew mikroskopiċi marbuta ma’ l-effetti periokulari ma kienu osservati, u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni għall-bidliet periokulari mhux magħruf.

Bimatoprost ma kienx mutaġeniku jew karċinoġeniku f’serje ta’ studji in vitro u in vivo.

Bimatoprost ma ħalliex effetti negattivi fuq il-fertilità fil-firien b’dożi ta’ 0.6 mg/kg/kuljum (mill- inqas 103 darba aktar mill-espożizzjoni rakkomandata għall-persuni). Fi studji dwar l-iżvilupp tal- embriju/fetu li saru fuq ġrieden u firien b’dożi ta’ mill-anqas 860 darba jew 1700 darba rispettivament aktar minn dik mogħtija lill-persuni, kien hemm każi ta’ abort, iżda mhux effetti fuq l-iżvilupp. Dawn id-dożi rriżultaw f’espożizzjonijiet sistemiċi ta’ mill-anqas 33- jew 97- darba aktar, rispettivament,

mill-espożizzjoni rakkomandata għall-persuni. Fi studji fuq firien qabel it-welid u wara t-twelid, it- tossiċità materna wasslet għal tnaqqis tal-perjodu ta’ ġestazzjoni, mewt tal-fetu, u tnaqqis fil-piż tal- frieħ ta’ 0.3 mg/kg/ġurnata (mill-inqas 41-darba aktar mill-espożizzjoni intiża għall-persuni). Il- funzjonijiet newroloġiċi ta’ l-imġieba tal-frieħ ma kienux milquta.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Benzalkonium chloride

Sodium chloride

Sodium phosphate dibasic heptahydrate

Citric acid monohydrate

Hydrochloric acid jew Sodium hydroxide (biex tadatta l-pH)

Ilma purifikat

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

4 ġimgħat wara li jinfetaħ għall-ewwel darba.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken bojod u opaki ta’ polyethylene ta’densità baxxa b’għatu ta’ polystyrene tal-kamin. Kull flixkun għandu volum mimli ta’ 3 ml.

Jeżistu dawn il-pakketti differenti: kaxxa ta’ 1 jew 3 fliexken ta’ 3 ml soluzzjoni. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtigijiet speċjali għar-rimi.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/205/003-004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

7 ta’ Jannar 2010

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed fih 0.3 mg bimatoprost.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 0.05 mg ta’ benzalkonium chloride.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni.

Soluzzjoni mingħajr kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tnaqqis ta’ pressjoni għolja fl-għajn f’open-angle glawkoma u pressjoni għolja fl-għajn fl-adulti (bħala monoterapija jew bħala terapija miżjuda ma’ imblokkaturi tar-riċetturi beta).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Għandha tingħata qatra waħda fl-għajn(ejn) milquta darba kuljum, filgħaxija. Id-doża m’għandiex tkun aktar minn darba kuljum għaliex dożi żejda jistgħu jtellfu mill-effett ta’ tnaqqis tal-pressjoni fl- għajnejn.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ LUMIGAN fi tfal b’età minn 0 sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’indeboliment renali jew indeboliment moderat jew serju tal- fwied u għalhekk għandha tingħata attenzjoni meta jintuża f’dawn il-pazjenti. Fil-każ ta’ pazjenti bi storja ta’ mard ħafif tal-fwied jew alanine aminotransferase (ALT) abnormali, aspartate aminotransferase (AST) u/jew bilirubin fil-linja bażi, bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-

għajnejn, soluzzjoni ma kellux effett avvers fuq il-funzjoni tal-fwied fuq perjodu ta’ 24 xahar.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Jekk qed jintuża aktar minn prodott mediċinali topiku għall-għajnejn wieħed, kull prodott għandu jingħata mill-anqas 5 minuti bogħod minn ta’ qablu.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux ativa elenkata fis- sezzjoni 6.1.

LUMIGAN 0.3 mg/ml huwa kontraindikat f’pazjenti li kellhom reazzjoni avversa suspettata fil-passat għal benzalkonium chloride li wasslet għall-waqfien tal-kura.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Okulari

Qabel ma tingħata bidu għall-kura, il-pazjenti għandhom ikunu infurmati bil-possibilità ta’ żjieda fit- tul tax-xagħar ta’ xfar –il għajn, skurament tal-ġilda tal-kappell ta’ l-għajn u żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn, billi dawn kienu osservati matul il-kura b’LUMIGAN. Uħud minn dawn il- bidliet jistgħu jkunu permanenti, u jistgħu jwasslu għal differenzi fid-dehra bejn l-għajnejn meta l-kura ssir fuq għajn waħda biss. Żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn x’aktarx li tkun permanenti. Il- bidla fil-pigmentazzjoni hi minħabba żieda fil-kontenut tal-melanin fil-melanoċiti u mhux minħabba żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-effetti fit-tul ta’ żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn mhumiex magħrufa. Tibdil fil-kulur tal-ħabba tal-għajn li ġie osservat bl-għoti oftalmiku ta’ bimatoprost jista’ ma jkunx jista’ jiġi nnutat għal diversi xhur sa snin. Tipikament, il-pigmentazzjoni kannella madwar il-pupilla tinfirex b’mod konċentriku lejn il-periferija tal-ħabba tal-għajn, u l-ħabba tal-għajn kollha jew partijiet minnha jsiru aktar kannella. La tbajja’ tat-twelid u lanqas nemex fil-

ħabba tal-għajn ma jidhru li jiġu affettwati mill-kura. Wara 12-il xahar, l-inċidenza ta’ pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn bi bimatoprost 0.3 mg/ml kienet ta’ 1.5% (ara sezzjoni 4.8) u ma żdiedetx wara 3 snin ta’ kura. Il-pigmentazzjoni tat-tessut periorbitali ġiet irrappurtata li hi riversibbli f’xi pazjenti.

Edima makulari taċ-ċistojde kienet rappurtata b’mod mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100) wara kura bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn. Għalhekk, LUMIGAN għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju magħrufa għal edima makulari (eż. pazjenti afakiċi, pazjenti psewdofakiċi bil-kapsula tal-lenti ta’ wara mċarrta).

Kien hemm rapporti spontanji rari ta’ attivazzjoni mill-ġdid ta’ infiltrati fil-kornea li kienu seħħew fil- passat jew infezzjonijiet okulari bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. LUMIGAN għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti bi storja medika ta’ infezzjonijiet okulari sinifikanti kkawżati minn virus (eż. herpes simplex) jew uveite/irite.

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’kondizzjonijiet infjammatorji fl-għajn, neovaskulari, infjammatorji, glawkoma angle-closure, glawkoma konġenitali jew glawkoma narrow-angle.

Ġilda

Hemm il-potenzjal li jseħħ tkabbir ta’ xagħar f’żoni fejn is-soluzzjoni LUMIGAN tiġi f’kuntatt b’mod ripetut mas-superfiċje tal-ġilda. Għalhekk hu importanti li tapplika LUMIGAN skont l-istruzzjonijiet u tevita li ma tħallihx iċarċar mal-ħaddejn jew fuq żoni oħrajn tal-ġilda.

Sistema respiratorja

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’funzjoni respiratorja kompromessa. Filwaqt li hemm informazzjoni limitata disponibbli fuq pazjenti bi storja medika ta’ ażżma jew COPD, kien hemm rapporti ta’ aggravar ta’ ażżma, qtugħ ta’ nifs u COPD, kif ukoll rapporti ta’ ażżma, fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-frekwenza ta’ dawn is-sintomi mhijiex magħrufa. Pazjenti b’COPD, ażżma jew funzjoni respiratorja kompromessa minħabba kondizzjonijiet oħrajn għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Sistema kardjovaskulari

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’heart block ta’ severità akbar mill-ewwel grad jew b’insuffiċjenza tal-qalb konġestiva mhux ikkontrollata. Kien hemm numru limitat ta’ rapporti spontanji ta’ bradikardija jew pressjoni baxxa bi bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. LUMIGAN għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti predisposti għal rata baxxa ta’ taħbit tal- qalb jew pressjoni tad-demm baxxa

Informazzjoni Oħra

Fi studji dwar bimatoprost 0.3 mg/ml f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja, intwera li l- esponiment iktar frekwenti tal-għajn għal iktar minn doża waħda ta’ bimatoprost kuljum, jista’ jnaqqas

l-effett li jbaxxi IOP (ara sezzjoni 4.5). Pazjenti li jużaw LUMIGAN ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin għandhom jiġi mmonitorjati għal tibdil fil-pressjoni intraokulari tagħhom.

Bimatoprost 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni fih il-preservattiv benzalkonium chloride, li jista’ jiġi assorbit mill-lentijiet tal-kuntatt rotob. Irritazzjoni fl-għajnejn u tibdil fil-kulur tal-lentijiet tal-kuntatt rotob jistgħu jseħħu wkoll minħabba l-preżenza ta’ benzalkonium chloride. Il-lentijiet tal- kuntatt għandhom jitneħħew qabel il-qtar u għandhom jerġgħu jintliebsu 15-il minuta wara l-qtar.

Kien irrapurtat li benzalkonium chloride, li ġeneralment jintuża bħala preservattiv fi prodotti għall- għajnejn, jikkawża punctate keratopathy u/jew ulcerative keratopathy tossika. Minħabba li Lumigan fih benzalkonium chloride, hu meħtieġ li jsir monitoraġġ ta’ pazjenti li jużaw LUMIGAN b’mod regolari jew fit-tul meta dawn ikollhom għajn xotta jew fejn il-korneja tkun qed titpoġġa f’periklu.

Kien hemm rapporti ta’ keratite kkawżata minn batterja assoċjati mal-użu ta’ kontenituri b’dożi multipli ta’ prodotti oftalmiċi topiċi. Dawn il-kontenituri kienu ġew ikkontaminati bi żball minn pazjenti, li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, kellhom mard okulari fl-istess ħin. Pazjenti bi ħsara fis- superfiċje tal-epitelju okulari, huma f’riskju akbar li jiżviluppaw keratite okulari.

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex jevitaw li t-tarf tal-kontenitur tad-distribuzzjoni jmiss mal-għajn jew mal-istrutturi tal-madwar sabiex tiġi evitata ħsara fl-għajn u l-kontaminazzjoni tas-soluzzjoni.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji speċifiċi dwar l-interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra ma kienux imwettqa b’Lumigan.

L-ebda interazzjoni ma hi mistennija fin-nies, minħabba li l-konċentrazzjonijiet sistemiċi ta’ bimatoprost huma baxxi ħafna (inqas minn 0.2 ng/ml) wara l-użu fl-għajn bi bimatoprost

0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. Bimatoprost jiġi biotrasformat minn kwalunkwe minn ħafna enżimi u, u l-ebda effetti fuq l-enżimi epatiċi li jimmetabolizzaw il-mediċina ma kienu osservati fi studji ta’ qabel l-użu kliniku.

Fi studji kliniċi, LUMIGAN intuża flimkien ma’ numru differenti ta’ imblokkaturi tar-riċetturi beta ta’ l-għajnejn mingħajr l-ebda evidenza ta’ interazzjoni.

L-użu flimkien ta’ LUMIGAN u sustanzi ta’ kontra l-glawkoma, bl-eċċezzjoni ta’ imblokkaturi tarri ċetturi beta għall-użu topiku, ma kienux evalwati matul it-terapija miżjuda għall-glawkoma.

Hemm il-potenzjal li l-effett ta’ analogi ta’ prostaglandin li jbaxxu IOP (eż. LUMIGAN) jitnaqqas f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja meta jintużaw flimkien ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin (ara sezzjoni 4.4).

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tgħarif biżżejjed dwar l-użu ta’ bimatoprost waqt it-tqala.

Studji fuq il-bhejjem urew ħsara fuq is-sistema riproduttiva fuq livelli ta’ espożizzjoni sistemika aktar minn dik li nkisbet f’persuni wara l-użu tal-prodott fl-għajn. (ara 5.3).

LUMIGAN m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bzonn ċar.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk bimatoprost jiġix eliminat fil-ħalib tas-sider uman. Studji fuq annimali wrew it- tneħħija ta’ bimatoprost fil-ħalib tas-sider. Gћandha tittieћed deċiżjoni dwar jekk twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-terapija b’LUMIGAN, b’konsiderazzjoni tal-benefiċċju tat-treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-terapija gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effetti ta’ bimatoprost fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

LUMIGAN m’għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Bħal f’kull każ ta’ kura fl- għajn, jekk hekk kif tqattar tara mċajpar għal żmien qasir, il-pazjent għandu jistenna sakemm il-vista tiċċara qabel ma jsuq jew iħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studji kliniċi, aktar minn 1800 pazjent ngħataw il-kura permezz ta’

LUMIGAN 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni. Meta tinġabar l-informazzjoni minn fażi III ta’ monoterapija u użu flimkien ma’ LUMIGAN 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, l-aktar effetti avversi frekwenti marbuta ma’ din il-kura li kienu rrapurtati kienu: żjieda fit-tul tax-xagħar ta’ xfar –il għajn f’45% fl-ewwel sena, bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 7% wara sentejn u 2% wara tliet snin; iperimija konġunktivali (minn ftit sa ħafifa u maħsuba li hi ta’ natura mhux infjammatorja) f’44% fl-ewwel sena bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 13% wara sentejn u 12% wara tliet snin, u hakk fl-għajn f’14% tal-pazjenti fl-ewwel sena bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 3% wara sentejn u 0% wara tliet snin. Inqas minn 9% tal-pazjenti waqfu t-terapija minħabba xi effett avvers fl-ewwel sena u l-ammont ta’ pazjenti oħra li waqfu l-kura kienet ta’ 3% kemm wara sentejn kif ukoll wara tliet snin.

Ir-reazzjonijiet avversi segwenti kienu rappurtati matul provi kliniċi permezz ta’

LUMIGAN 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, jew fil-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il- parti l-kbira kienu fl-għajn, ħfief sa moderati, u l-ebda wieħed ma kien serju.

Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1000); rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli) ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-Sistema tal-Klassifika tal-Organi f’Tabella 1. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetata’ tagħhom. L- effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

komuni

uġigħ ta’ ras

 

mhux komuni

sturdament

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

komuni ħafna

iperemija tal-konġuntiva, ħakk

 

 

okulari, tkabbir tax-xagħar tal-

 

 

għajnejn

 

komuni

keratite punctate superfiċjali,

 

 

tgħawwir tal-kornea, ħruq fl-

 

 

għajnejn, irritazzjoni fl-

 

 

għajnejn, konġuntivite allerġika,

 

 

blefarite, iċ-ċarezza tal-vista

 

 

tmur għall-agħar, astenopja,

 

 

edema tal-konġuntiva,

 

 

sensazzjoni ta’ oġġett barrani,

 

 

nixfa fl-għajnejn, uġigħ fl-

 

 

għajnejn, fotofobia, dmugħ,

 

 

ħruġ ta’ likwidu mill-għajnejn,

 

 

disturb tal-vista/vista mċajpra,

 

 

żieda fil-pigmentazzjoni tal-

 

 

ħabba tal-għajn, ix-xagħar tal-

 

 

għajnejn jiskura, eritema ta’

 

 

tebqet il-għajn, ħakk ta’ tebqet

 

 

il-għajn

 

 

 

 

mhux komuni

emorraġija fir-retina, uveite,

 

 

edema makulari ċistojde, irite,

 

 

blefarospażmu, ritrattazzjoni ta’

 

 

tebqet il-għajn, eritema

 

 

periorbitali, edima f’tebqet il-

 

 

għajn

 

mhux magħruf

bidliet periorbitali u ta’ tebqet

 

 

il-għajn li jinkludu li s-sulkus

 

 

ta’ tebqet il-għajn ikun aktar fil-

 

 

fond

Disturbi vaskulari

komuni

pressjoni għolja

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

mhux magħruf

ażżma, aggravar tal-ażżma,

medjastinali

 

aggravar ta’ COPD u qtugħ ta’

 

 

nifs.

Disturbi gastro-intestinali

mhux komuni

nawseja

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

komuni

pigmentazzjoni tal-ġilda

taħt il-ġilda

 

periokulari

 

mhux komuni

xagħar li jikber b’mod eċċessiv

 

 

u f’postijiet mhux tas-soltu

Disturbi ġenerali u

mhux komuni

astenja

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

komuni

test tal-funzjoni tal-fwied

 

 

b’riżultat anormali

Disturbi fis-sistema immuni

mhux magħruf

Reazzjoni ta’ sensittività

 

 

eċċessiva li tinkludi sinjali u

 

 

sintomi ta’ allerġija fl-għajn u

 

 

dermatite allerġika

Reazzjonijiet avversi rrappurtati bi qtar tal-għajnejn li fih fosfat:

Każijiet ta’ kalċifikazzjoni korneali ġew irrappurtati b’mod rari ħafna f’assoċjazzjoni mal-użu ta’ taqtir tal-għajnejn li fih fosfat f’xi pazjenti li kellhom ħsara sinifikanti fil-kornea.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrapurtat, u dan mhux mistenni li jseħħ wara li jingħata fl-għajn.

Jekk tittieħed doża eċċessiva, il-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. Jekk LUMIGAN jittieħed bi żball mill-ħalq, din l-informazzjoni li ġejja għandha tkun utli: f’studji orali ta’ ħmistax fuq firien u ġrieden, dożi sa 100 mg/kg/kuljum ma produċew l-ebda tossiċità. Din id-doża espressa f’mg/m2 hi ta’ mill-anqas 70 darba aktar mid-doża aċċidentali ta’ flixkun ta’

LUMIGAN 0.3 mg/ml qtar għall-għajnejn, soluzzjoni f’tifel ta’ 10 kg.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oftalmoloġiċi, analogi ta’ prostaglandin, Kodiċi ATC:

S01EE03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-mod kif bimatoprost inaqqas l-pressjoni fl-għajn fil-bnedmin hu billi jżid il-ħruġ ta’ aqueous humour mis-sistema trabekulari u jtejjeb il-ħruġ uvejosklerali. It-tnaqqis tal-pressjoni fl-għajn tibda madwar 4 siegħat wara l-ewwel għotja u l-effett massimu jintlaħaq f’madwar 8 sa 12-il siegħa. L-effett idum għal madwar 24 siegħa.

Bimatoprost hu sustanza qawwija li jbaxxi l-pressjoni fl-għajn. Huwa prostamide sintetiku, strutturalment relatat ma’ prostaglandin F2 (PGF2 ), li ma jaħdimx permezz ta’ xi riċetturi ta’ prostaglandin magħruf. Bimatoprost selettivament jimita l-effetti tas-sustanzi biosintetizzati ġodda magħrufa bħala prostamidi. Madankollu, l-istruttura tar-riċettur ta’ prostamide, għadha ma kienetx identifikata.

Matul l-ewwel 12-il xahar ta’ kura monoterapika b’LUMIGAN 0.3 mg/ml fl-adulti, imqabbel ma’ timolol, il-bidla mill-linja bażi minn pressjoni fl-għajn ta’ filgħodu (08:00) varjat minn -7.9 sa -8.8 mm Hg. F’kull analiżi, il-valuri medji ta’ IOP ta’ matul il-ġurnata mkejjla fuq perjodu ta’ studju ta’ 12-il xahar varjaw b’mhux aktar minn 1.3 mmHg matul il-ġurnata u qatt ma kienu aktar minn 18.0 mmHg.

Fi studju kliniku ta’ 6 xhur b’LUMIGAN 0.3 mg/ml, imqabbel ma’ latanoprost, kien osservat tnaqqis statistikament superjuri fil-medja IOP ta’ filgħodu (li tvarja minn -7.6 sa -8.2 mmHg għal bimatoprost meta mqabbel ma’ –6.0 sa -7.2 mmHg għal latanoprost) fl-analiżi kollha li saru matul l-istudju.

Iperimja konġunktivali, zieda fil-kobor tax-xagħar ta’ xfar il-għajn, u ħakk fl-għajn kienu, b’mod li hu statistikament sinifikanti, aktar għolja b’bimatoprost milli b’latanoprost, għalkemm ir-rati ta’ twaqqif ta’ terapija minħabba effetti avversi kienu baxxi mingħajr l-ebda differenza li hi statistikament sinifikanti.

Meta mqabbel mal-kura permezz ta’ imblokkatur tar-riċetturi beta biss, it-terapija flimkien ta’ imblokkatur tar-riċetturi beta u LUMIGAN 0.3 mg/ml naqqsu l-medja ta’ pressjoni fl-għajn ta’ filgħodu (08.00) b’-6.5 sa -8.1 mmHg.

Teżisti esperjenza limitata tal-prodott f’pazjenti b’open angle glaucoma u glawkoma psewdoexfoljattiva u pigmentali, u angle-closure glaucoma kronika b’iridotomija evidenti.

L-ebda effetti klinikament relevanti fuq ir-rata tal-qalb u l-pressjoni tad-demm ma kienu osservati f’eżamijiet kliniċi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ LUMIGAN fi tfal b’età minn 0 sa inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Bimatoprost jippenetra sew fil-korneja umana u fl-isklera in vitro. Wara l-għotja fl-għajn fl-adulti, l- espożizzjoni sistemika ta’ bimatoprost tkun baxxa ħafna u mingħajr akkumulazzjoni fuq tul ta’ żmien. Wara li tqattret fl-għajn ta’ qatra waħda ta’ LUMIGAN 0.3 mg/ml kuljum fiż-żewġ għajnejn għal ħmistax, il-konċentrazzjonijiet fid-demm laħqu l-massimu f’10 minuti wara l-għotja tad-doża u naqsu sa taħt l-inqas limitu ta’ osservazzjoni (0.025 ng/ml) f’1.5 sigħat wara l-għotja tad-doża. Il-medja tal-

valuri ta’ Cmax u AUC 0-24hsiegħat kienu simili fis-7 u l-14-il ġurnata f’ammonti ta’ madwar 0.08 ng/ml u 0.09 ng siegħa/ml rispettivament, u dan jindika li konċentrazzjoni fissa ta’ bimatoprost ntlaħaqet

matul l-ewwel ġimgħa ta’ l-għotja fl-għajn.

Distribuzzjoni

Bimatoprost jitqassam b’mod moderat fit-tessuti tal-ġisem u l-volum ta’ distribuzzjoni sistemika fiss fin-nies hu ta’ 0.67 l/kg. Fid-demm uman, bimatoprost ikun l-aktar fil-plażma. 88% ta’ bimatoprost jeħel mal-proteini tad-demm fil-plażma.

Bijotrasformazzjoni

Bimatoprost hu l-iktar sustanza li tiċċirkola fid-demm hekk kif jilħaq iċ-ċirkolazzjoni sistemika wara l-għotja fl-għajn. Bimatoprost imbagħad jgħaddi minn ossidazzjoni, N-deethylation u glukoronidazzjoni biex jifforma varjetà differenti ta’ metaboliti.

Eliminazzjoni

Bimatoprost jiġi eliminat primarjament mill-kliewi, sa 67% mid-doża mogħtija mill-vina lil voluntiera adulti f’saħħithom kienet imneħħija fl-awrina, 25% tad-doża tneħħiet fl-ippurgar. Il-half-life ta’ l- eliminazzjoni, wara l-għoti ġol-vina, kienet ta’ madwar 45 minuta; it-tneħħija totali mid-demm kienet ta’ 1.5 l/siegha/kg.

Karatteristiċi f’pazjenti anzjani

Wara li d-doża ta’ LUMIGAN 0.3 mg/ml ngħatat darbtejn kuljum, il-valur medju ta’ AUC0-24siegħa ta’ 0.0634 ngsiegħa/ml ta’ bimatoprost fl-anzjani (individwi ta’ 65 sena jew aktar) kien, b’mod sinifikanti, aktar għoli minn 0.0218 ng siegħa/ml f’adulti żgħażagħ f’saħħithom. Madankollu, dan ir- riżultat mhux klinikament relevanti għaliex l-espożizzjoni sistemika kemm għall-individwi anzjani kif ukoll għaż-żgħażagħ baqgħet baxxa ħafna wara l-għoti tad-doża fl-għajn. Ma kienx hemm akkumulazzjoni ta’ bimatoprost fid-demm matul il-ħin u l-profil ta’ sigurtà kien simili f’pazjenti anzjani u fiż-żgħażagħ.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji li m’humiex kliniċi, effetti dehru biss wara esponimenti meqjusa ferm aktar għolja mill-massimu ta’ l-esponimenti lill-bnedmin, li juru ftit li xejn rilevanza ma’ l-użu kliniku.

Meta konċentrazzjoni ta’ 0.3 mg/ml ta’ bimatoprost nghatat kuljum fl-għajn tax-xadini, irriżultat f’żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn u effetti periokulari marbuta mad-doża li huma riversibbli u karaterizzati minn sulcus promininenti fuq u/jew isfel u twessiegħ tal-fissura palpebrali.

Iż-żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn jidher li hi kkaġunata minn żjieda fl-istimulazzjoni

tal-produzzjoni ta’ melanin fil-melanoċiti u mhux minn żjieda fin-numru ta’-melanoċiti. L-ebda bidliet funzjonali jew mikroskopiċi marbuta ma’ l-effetti periokulari ma kienu osservati, u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni għall-bidliet periokulari mhux magħruf.

Bimatoprost ma kienx mutaġeniku jew karċinoġeniku f’serje ta’ studji in vitro u in vivo.

Bimatoprost ma ħalliex effetti negattivi fuq il-fertilità fil-firien b’dożi ta’ 0.6 mg/kg/kuljum (mill- inqas 103 darba aktar mill-espożizzjoni rakkomandata għall-persuni). Fi studji dwar l-iżvilupp tal- embriju/fetu li saru fuq ġrieden u firien b’dożi ta’ mill-anqas 860 darba jew 1700 darba rispettivament aktar minn dik mogħtija lill-persuni, kien hemm każi ta’ abort, iżda mhux effetti fuq l-iżvilupp. Dawn id-dożi rriżultaw f’espożizzjonijiet sistemiċi ta’ mill-anqas 33- jew 97- darba aktar, rispettivament, mill-espożizzjoni rakkomandata għall-persuni. Fi studji fuq firien qabel it-welid u wara t-twelid, it- tossiċità materna wasslet għal tnaqqis tal-perjodu ta’ ġestazzjoni, mewt tal-fetu, u tnaqqis fil-piż tal- frieħ ta’ 0.3 mg/kg/ġurnata (mill-inqas 41-darba aktar mill-espożizzjoni intiża għall-persuni). Il- funzjonijiet newroloġiċi ta’ l-imġieba tal-frieħ ma kienux milquta.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Benzalkonium chloride

Sodium chloride

Sodium phosphate dibasic heptahydrate

Citric acid monohydrate

Hydrochloric acid jew Sodium hydroxide (biex tadatta l-pH)

Ilma purifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

4 ġimgħat wara li jinfetaħ għall-ewwel darba.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken bojod u opaki ta’ polyethylene ta’densità baxxa b’għatu ta’ polystyrene tal-kamin. Kull flixkun għandu volum mimli ta’ 3 ml.

Jeżistu dawn il-pakketti differenti: kaxxa ta’ 1 jew 3 fliexken ta’ 3 ml soluzzjoni. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtigijiet speċjali għar-rimi.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

8. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ.

EU/1/02/205/001-002

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

8 ta’ Marzu 2002/20 ta' Frar 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

LUMIGAN 0.3 mg/mL qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed fih 0.3 mg bimatoprost.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, soluzzjoni, f’kontenitur b’doża waħda.

Soluzzjoni mingħajr kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tnaqqis ta’ pressjoni għolja fl-għajn f’open-angle glawkoma u pressjoni għolja fl-għajn fl-adulti (bħala monoterapija jew bħala terapija miżjuda ma’ imblokkaturi tar-riċetturi beta).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Għandha tingħata qatra waħda fl-għajn(ejn) milquta darba kuljum, filgħaxija. Id-doża m’għandiex tkun aktar minn darba kuljum għaliex dożi żejda jistgħu jtellfu mill-effett ta’ tnaqqis tal-pressjoni fl- għajnejn.

Għall-użu ta’ darba biss, kontenitur wieħed hu biżżejjed għall-kura taż-żewġ għajnejn. Kwalunkwe soluzzjoni mhux użata għandha tintrema immedjatament wara l-użu.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ LUMIGAN fi tfal b’età minn 0 sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’indeboliment renali jew indeboliment moderat jew serju tal- fwied u għalhekk għandha tingħata attenzjoni meta jintuża f’dawn il-pazjenti. Fil-każ ta’ pazjenti bi storja ta’ mard ħafif tal-fwied jew alanine aminotransferase (ALT) abnormali, aspartate aminotransferase (AST) u/jew bilirubin fil-linja bażi, bimatoprost 0.3 mg/mL qtar għall-għajnejn (formulazzjoni b’ħafna dożi), soluzzjoni ma kellux effett avvers fuq il-funzjoni tal-fwied fuq perjodu ta’ 24 xahar.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Jekk qed jintuża aktar minn prodott mediċinali topiku għall-għajnejn wieħed, kull prodott għandu jingħata mill-anqas 5 minuti bogħod minn ta’ qablu.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux ativa elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Okulari

Qabel ma tingħata bidu għall-kura, il-pazjenti għandhom ikunu infurmati bil-possibilità ta’ żjieda fit- tul tax-xagħar ta’ xfar –il għajn, skurament tal-ġilda tal-kappell ta’ l-għajn u żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn, billi dawn kienu osservati matul il-kura b’LUMIGAN. Uħud minn dawn il- bidliet jistgħu jkunu permanenti, u jistgħu jwasslu għal differenzi fid-dehra bejn l-għajnejn meta l-kura ssir fuq għajn waħda biss. Żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn x’aktarx li tkun permanenti. Il- bidla fil-pigmentazzjoni hi minħabba żieda fil-kontenut tal-melanin fil-melanoċiti u mhux minħabba żieda fin-numru ta’ melanoċiti. L-effetti fit-tul ta’ żieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn mhumiex magħrufa. Tibdil fil-kulur tal-ħabba tal-għajn li ġie osservat bl-għoti oftalmiku ta’ bimatoprost jista’ ma jkunx jista’ jiġi nnutat għal diversi xhur sa snin. Tipikament, il-pigmentazzjoni kannella madwar il-pupilla tinfirex b’mod konċentriku lejn il-periferija tal-ħabba tal-għajn, u l-ħabba tal-għajn kollha jew partijiet minnha jsiru aktar kannella. La tbajja’ tat-twelid u lanqas nemex fil- ħabba tal-għajn ma jidhru li jiġu affettwati mill-kura. Wara 3 xhur, l-inċidenza ta’ iperpigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn b’bimatoprost 0.3 mg/mL doża waħda kienet ta’ 0.3%. Wara 12-il xahar, l- inċidenza ta’ pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn bi bimatoprost 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi) kienet ta’ 1.5% (ara sezzjoni 4.8) u ma żdiedetx wara 3 snin ta’ kura. Il-pigmentazzjoni tat-tessut periorbitali ġiet irrappurtata li hi riversibbli f’xi pazjenti.

Edima makulari taċ-ċistojde kienet rappurtata b’mod mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100) wara kura bi bimatoprost 0.3 mg/mL qtar għall-għajnejn (formulazzjoni b’ħafna dożi). Għalhekk, LUMIGAN għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju magħrufa għal edima makulari (eż. pazjenti afakiċi, pazjenti psewdofakiċi bil-kapsula tal-lenti ta’ wara mċarrta).

Kien hemm rapporti spontanji rari ta’ attivazzjoni mill-ġdid ta’ infiltrati fil-kornea li kienu seħħew fil- passat jew infezzjonijiet okulari bi bimatoprost 0.3 mg/mL qtar għall-għajnejn, soluzzjoni (formulazzjoni b’ħafna dożi). LUMIGAN għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti bi storja medika ta’ infezzjonijiet okulari sinifikanti kkawżati minn virus (eż. herpes simplex) jew uveite/irite.

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’kondizzjonijiet infjammatorji fl-għajn, neovaskulari, infjammatorji, glawkoma angle-closure, glawkoma konġenitali jew glawkoma narrow-angle.

Ġilda

Hemm il-potenzjal li jseħħ tkabbir ta’ xagħar f’żoni fejn is-soluzzjoni LUMIGAN tiġi f’kuntatt b’mod ripetut mas-superfiċje tal-ġilda. Għalhekk hu importanti li tapplika LUMIGAN skont l-istruzzjonijiet u tevita li ma tħallihx iċarċar mal-ħaddejn jew fuq żoni oħrajn tal-ġilda.

Sistema respiratorja

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’funzjoni respiratorja kompromessa. Filwaqt li hemm informazzjoni limitata disponibbli fuq pazjenti bi storja medika ta’ ażżma jew COPD, kien hemm rapporti ta’ aggravar ta’ ażżma, qtugħ ta’ nifs u COPD, kif ukoll rapporti ta’ ażżma, fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-frekwenza ta’ dawn is-sintomi mhijiex magħrufa. Pazjenti b’COPD, ażżma jew funzjoni respiratorja kompromessa minħabba kondizzjonijiet oħrajn għandhom jiġu kkurati b’kawtela.

Sistema kardjovaskulari

LUMIGAN ma kienx studjat f’pazjenti b’heart block ta’ severità akbar mill-ewwel grad jew b’insuffiċjenza tal-qalb konġestiva mhux ikkontrollata. Kien hemm numru limitat ta’ rapporti spontanji ta’ bradikardija jew pressjoni baxxa bi bimatoprost 0.3 mg/mL qtar għall-għajnejn, soluzzjoni (formulazzjoni b’ħafna dożi). LUMIGAN għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti predisposti għal rata baxxa ta’ taħbit tal-qalb jew pressjoni tad-demm baxxa

Informazzjoni Oħra

Fi studji dwar bimatoprost 0.3 mg/ml f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja, intwera li l- esponiment iktar frekwenti tal-għajn għal iktar minn doża waħda ta’ bimatoprost kuljum, jista’ jnaqqas l-effett li jbaxxi IOP. Pazjenti li jużaw LUMIGAN ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin għandhom jiġi mmonitorjati għal tibdil fil-pressjoni intraokulari tagħhom.

LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda ma ġiex studjat f’pazjenti li jilbsu lentijiet tal-kuntatt.

Il-lentijiet tal-kuntatt għandhom jitneħħew qabel il-qtar u għandhom jerġgħu jintliebsu 15-il minuta wara l-qtar.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

L-ebda interazzjoni ma hi mistennija fin-nies, minħabba li l-konċentrazzjonijiet sistemiċi ta’ bimatoprost huma baxxi ħafna (inqas minn 0.2 ng/mL) wara l-użu fl-għajn bi bimatoprost 0.3 mg/mL qtar għall-għajnejn, soluzzjoni (formulazzjoni b’ħafna dożi). Bimatoprost jiġi biotrasformat minn kwalunkwe minn ħafna enżimi u, u l-ebda effetti fuq l-enżimi epatiċi li jimmetabolizzaw il-mediċina ma kienu osservati fi studji ta’ qabel l-użu kliniku.

Fi studji kliniċi, LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi) intuża flimkien ma’ numru differenti ta’ imblokkaturi tar-riċetturi beta ta’ l-għajnejn mingħajr l-ebda evidenza ta’ interazzjoni.

L-użu flimkien ta’ LUMIGAN u sustanzi ta’ kontra l-glawkoma, bl-eċċezzjoni ta’ imblokkaturi tarri ċetturi beta għall-użu topiku, ma kienux evalwati matul it-terapija miżjuda għall-glawkoma.

Hemm il-potenzjal li l-effett ta’ analogi ta’ prostaglandin li jbaxxu IOP (eż. LUMIGAN) jitnaqqas f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja meta jintużaw flimkien ma’ analogi oħrajn ta’ prostaglandin (ara sezzjoni 4.4).

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ bimatoprost f’nisa tqal.

Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva b’dożi għoljin u tossiċi għall-omm. (ara 5.3).

LUMIGAN m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bzonn ċar.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk bimatoprost jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider uman. Studji fuq annimali wrew it- tneħħija ta’ bimatoprost fil-ħalib tas-sider. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it- treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’LUMIGAN, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effetti ta’ bimatoprost fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

LUMIGAN ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Bħal f’kull każ ta’ kura fl- għajn, jekk hekk kif tqattar tara mċajpar għal żmien qasir, il-pazjent għandu jistenna sakemm il-vista tiċċara qabel ma jsuq jew iħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Fi studju kliniku li dam 3 xhur, madwar 29% tal-pazjenti kkurati b’LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda, kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti kienu iperimija tal-konġuntiva (il-biċċa l-kbira kienet ta’ natura kemm kemm tidher sa ħafifa u mhux infjammatorja) li seħħet f’24% tal-pazjenti, u ħakk fl-għajnejn li seħħ f’4% tal-pazjenti. Madwar 0.7%

tal-pazjenti fil-grupp ta’ LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda waqqfu l-kura minħabba xi avveniment avvers fl-istudju li dam 3 xhur.

Ir-reazzjonijiet avversi segwenti kienu rappurtati matul provi kliniċi permezz ta’

LUMIGAN 0.3 mg/mL dożaġġ wieħed jew fil-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Il-parti l-kbira kienu fl-għajn, ħfief, u l-ebda wieħed ma kien serju.

Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1000); rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli) ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-Sistema tal-Klassifika tal-Organi f’Tabella 1. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetata’ tagħhom. L- effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 1

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

mhux komuni

uġigħ ta’ ras

Disturbi fl-għajnejn

komuni ħafna

iperimija tal-konġuntiva

 

komuni

keratite punctate, irritazzjoni fl-

 

 

għajnejn, sensazzjoni ta’ frak fl-

 

 

għajnejn, għajnejn xotti, uġigħ

 

 

fl-għajnejn, ħakk fl-għajnejn,

 

 

tkabbir tax-xagħar tal-għajnejn,

 

 

eritema ta’ tebqet il-għajn,

 

mhux komuni

astenopja, edima tal-konġuntiva,

 

 

fotofobija, żieda fil-produzzjoni

 

 

tad-dmugħ, iperpigmentazzjoni

 

 

tal-ħabba tal-għajn, vista

 

 

mċajpra, ħakk f’tebqet il-għajn,

 

 

edima f’tebqet il-għajn

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

mhux magħruf

ażżma, aggravar tal-ażżma,

medjastinali

 

aggravar ta’ COPD u qtugħ ta’

 

 

nifs.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

komuni

iperpigmentazzjoni tal-ġilda

taħt il-ġilda

 

(periokulari)

 

mhux komuni

tkabbir mhux normali tax-

 

 

xagħar

Disturbi fis-sistema immuni

mhux magħruf

Reazzjoni ta’ sensittività

 

 

eċċessiva li tinkludi sinjali u

 

 

sintomi ta’ allerġija fl-għajn u

 

 

dermatite allerġika

Fi studji kliniċi, aktar minn 1800 pazjent ingħataw il-kura permezz ta’ LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi). Meta tinġabar l-informazzjoni minn fażi III ta’ monoterapija u użu flimkien ma’ LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi), l-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti li kienu rrapurtati kienu:

żjieda fit-tul tax-xagħar ta’ xfar –il għajn f’45% fl-ewwel sena, bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 7% wara sentejn u 2% wara tliet snin

iperimija konġunktivali (minn ftit sa ħafifa u maħsuba li hi ta’ natura mhux infjammatorja) f’44% fl-ewwel sena bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 13% wara sentejn u 12% wara tliet snin

hakk fl-għajn f’14% tal-pazjenti fl-ewwel sena bin-numru ta’ każijiet ġodda jonqos għal 3% wara sentejn u 0% wara tliet snin.

Inqas minn 9% tal-pazjenti waqfu t-terapija minħabba xi effett avvers fl-ewwel sena u l-ammont ta’ pazjenti oħra li waqfu l-kura kienet ta’ 3% kemm wara sentejn kif ukoll wara tliet snin.

Tabella 2 telenka reazzjonijiet avversi li ġew osservati fi studju kliniku li dam 12-il xahar b’LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi), iżda li kienu rrappurtati fi frekwenza ogħla milli b’LUMIGAN 0.3 mg/mL (doża waħda). Il-biċċa l-kbira kienu okulari, minn ħfief sa moderati, u l-ebda waħda minnhom ma kienet serja.

Tabella 2

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni Avversa

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

komuni

uġigħ ta’ ras

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

komuni ħafna

ħakk fl-għajnejn, tkabbir tax-

 

 

xagħar tal-għajnejn

 

Komuni

astenopja, edima tal-konġuntiva,

 

 

fotofobija, dmugħ, żieda fil-

 

 

pigmentazzjoni tal-ħabba tal-

 

 

għajn; vista mċajpra

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni

ħakk f’tebqet il-għajn

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

Flimkien mar-reazzjonijiet avversi li kienu osservati b’LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda, Tabella 3 telenka reazzjonijiet avversi addizzjonali li kienu osservati b’LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi). Il-biċċa l-kbira kienu okulari, minn ħfief sa moderati, u l-ebda waħda minnhom ma kienet serja.

Tabella 3

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni Avversa

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

mhux komuni

sturdament

Disturbi fl-għajnejn

komuni

taħfir tal-kornea, ħruq okulari,

 

 

konġuntivite allerġika, blefarite,

 

 

akutezza tal-vista taggrava, ħruġ

 

 

ta’ likwidu mill-għajnejn,

 

 

disturb tal-vista, ix-xagħar tal-

 

 

għajnejn jiskura.

 

mhux komuni

emorraġija fir-retina, uveite,

 

 

edima makulari ċistojde, irite,

 

 

blefarospażmu, ritrattazzjoni ta’

 

 

tebqet il-għajn

 

mhux magħrufa

bidliet periorbitali u ta’ tebqet

 

 

il-għajn li jinkludu li s-sulkus

 

 

ta’ tebqet il-għajn ikun aktar fil-

 

 

fond

Disturbi vaskulari

komuni

pressjoni għolja

Disturbi gastro-intestinali

mhux komuni

nawsja

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

mhux magħrufa

eritema madwar l-għajn

taħt il-ġilda

 

 

Disturbi ġenerali u

mhux komuni

astenja

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

komuni

test tal-funzjoni tal-fwied

 

 

b’riżultat mhux normali

 

 

Reazzjonijiet avversi rrappurtati bi qtar tal-għajnejn li fih fosfat:

Każijiet ta’ kalċifikazzjoni korneali ġew irrappurtati b’mod rari ħafna f’assoċjazzjoni mal-użu ta’ taqtir tal-għajnejn li fih fosfat f’xi pazjenti li kellhom ħsara sinifikanti fil-kornea.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

M’hemmx informazzjoni disponibbli dwar doża eċċessiva fil-bnedmin; doża eċċessiva mhux mistennija li sseħħ wara li jingħata fl-għajn.

Jekk tittieħed doża eċċessiva, il-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. Jekk LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda jittieħed bi żball mill-ħalq, din l-informazzjoni li ġejja għandha tkun utli: Fi studji li damu żmien qasir dwar l-għoti orali (permezz ta’ gavage) fil-ġrieden u l-firien, dożi sa 100 mg/kg/kuljum ta’ bimatoprost ma pproduċew l-ebda tossiċità. Din id-doża hi mill-inqas 22 darba ogħla minn doża aċċidentali tal-kontenut kollu ta’ pakkett ta’ LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda (30 x 0.4 mL kontenitur b’doża waħda; 12 mL) f’tifel/tifla ta’ 10 kg.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini oftalmoloġiċi, analogi ta’ prostaglandin, Kodiċi ATC:

S01EE03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-mod kif bimatoprost inaqqas l-pressjoni fl-għajn fil-bnedmin hu billi jżid il-ħruġ ta’ aqueous humour mis-sistema trabekulari u jtejjeb il-ħruġ uvejosklerali. It-tnaqqis tal-pressjoni fl-għajn tibda madwar 4 siegħat wara l-ewwel għotja u l-effett massimu jintlaħaq f’madwar 8 sa 12-il siegħa. L-effett idum għal madwar 24 siegħa.

Bimatoprost hu sustanza qawwija li jbaxxi l-pressjoni fl-għajn. Huwa prostamide sintetiku, strutturalment relatat ma’ prostaglandin F2 (PGF2 ), li ma jaħdimx permezz ta’ xi riċetturi ta’ prostaglandin magħruf. Bimatoprost selettivament jimita l-effetti tas-sustanzi biosintetizzati ġodda magħrufa bħala prostamidi. Madankollu, l-istruttura tar-riċettur ta’ prostamide, għadha ma kienetx identifikata.

Effikaċja klinika

Studju kliniku ta’ 12-il ġimgħa (double-masked, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, bi grupp parallel) qabbel l-effikaċja u s-sigurtà ta’ LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda ma’ LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi). LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda kiseb effikaċja mhux inferjuri li tbaxxi l-IOP meta mqabbel ma’ LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi) għal tibdil li jmur għall-agħar tal-IOP fl-għajnejn mil-linja bażi f’pazjenti bi glawkoma jew pressjoni okulari għolja. LUMIGAN 0.3 mg/mL doża waħda kiseb ukoll effikaċja ekwivalenti li tbaxxi l-IOP meta mqabbel ma’ LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi) f’IOP medja fl-għajnejn f’kull punt ta’ żmien ta’ follow-up f’ġimgħat 2, 6 u 12.

Matul l-ewwel 12-il xahar ta’ kura monoterapika b’LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi) fl-adulti, imqabbel ma’ timolol, il-bidla mill-linja bażi minn pressjoni fl-għajn ta’ filgħodu (08:00) varjat minn -7.9 sa -8.8 mmHg. F’kull analiżi, il-valuri medji ta’ IOP ta’ matul il-ġurnata mkejjla fuq perjodu ta’ studju ta’ 12-il xahar varjaw b’mhux aktar minn 1.3 mmHg matul il-ġurnata u qatt ma kienu aktar minn 18.0 mmHg.

Fi studju kliniku ta’ 6 xhur b’LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi), imqabbel ma’ latanoprost, kien osservat tnaqqis statistikament superjuri fil-medja IOP ta’ filgħodu (li tvarja minn

-7.6 sa -8.2 mmHg għal bimatoprost meta mqabbel ma’ –6.0 sa -7.2 mmHg għal latanoprost) fl-analiżi kollha li saru matul l-istudju. Iperimja konġunktivali, zieda fil-kobor tax-xagħar ta’ xfar il-għajn, u ħakk fl-għajn kienu, b’mod li hu statistikament sinifikanti, aktar għolja b’bimatoprost milli b’latanoprost, għalkemm ir-rati ta’ twaqqif ta’ terapija minħabba effetti avversi kienu baxxi mingħajr l-ebda differenza li hi statistikament sinifikanti.

Meta mqabbel mal-kura permezz ta’ imblokkatur tar-riċetturi beta biss, it-terapija flimkien ta’ imblokkatur tar-riċetturi beta u LUMIGAN 0.3 mg/mL (formulazzjoni b’ħafna dożi), naqqsu l-medja ta’ pressjoni fl-għajn ta’ filgħodu (08.00) b’-6.5 sa -8.1 mmHg.

Teżisti esperjenza limitata tal-prodott f’pazjenti b’open angle glaucoma u glawkoma psewdoexfoljattiva u pigmentali, u angle-closure glaucoma kronika b’iridotomija evidenti.

L-ebda effetti klinikament relevanti fuq ir-rata tal-qalb u l-pressjoni tad-demm ma kienu osservati f’eżamijiet kliniċi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ LUMIGAN fi tfal b’età minn 0 sa 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Bimatoprost jippenetra sew fil-korneja umana u fl-isklera in vitro. Wara l-għotja fl-għajn fl-adulti, l- espożizzjoni sistemika ta’ bimatoprost tkun baxxa ħafna u mingħajr akkumulazzjoni fuq tul ta’ żmien. Wara li tqattret fl-għajn ta’ qatra waħda ta’ LUMIGAN 0.3 mg/mL kuljum fiż-żewġ għajnejn għal ħmistax, il-konċentrazzjonijiet fid-demm laħqu l-massimu f’10 minuti wara l-għotja tad-doża u naqsu sa taħt l-inqas limitu ta’ osservazzjoni (0.025 ng/ml) f’1.5 sigħat wara l-għotja tad-doża. Il-medja tal- valuri ta’ Cmax u AUC 0-24hsiegħat kienu simili fis-7 u l-14-il ġurnata f’ammonti ta’ madwar 0.08 ng/ml u 0.09 ng siegħa/ml rispettivament, u dan jindika li konċentrazzjoni fissa ta’ bimatoprost ntlaħaqet matul l-ewwel ġimgħa ta’ l-għotja fl-għajn.

Distribuzzjoni

Bimatoprost jitqassam b’mod moderat fit-tessuti tal-ġisem u l-volum ta’ distribuzzjoni sistemika fiss fin-nies hu ta’ 0.67 l/kg. Fid-demm uman, bimatoprost ikun l-aktar fil-plażma. 88% ta’ bimatoprost jeħel mal-proteini tad-demm fil-plażma.

Bijotrasformazzjoni

Bimatoprost hu l-iktar sustanza li tiċċirkola fid-demm hekk kif jilħaq iċ-ċirkolazzjoni sistemika wara l-għotja fl-għajn. Bimatoprost imbagħad jgħaddi minn ossidazzjoni, N-deethylation u glukoronidazzjoni biex jifforma varjetà differenti ta’ metaboliti.

Eliminazzjoni

Bimatoprost jiġi eliminat primarjament mill-kliewi, sa 67% mid-doża mogħtija mill-vina lil voluntiera adulti f’saħħithom kienet imneħħija fl-awrina, 25% tad-doża tneħħiet fl-ippurgar. Il-half-life ta’ l- eliminazzjoni, wara l-għoti ġol-vina, kienet ta’ madwar 45 minuta; it-tneħħija totali mid-demm kienet ta’ 1.5 l/siegha/kg.

Karatteristiċi f’pazjenti anzjani

Wara li d-doża ta’ LUMIGAN 0.3 mg/mL ngħatat darbtejn kuljum, il-valur medju ta’ AUC0-24siegħa ta’ 0.0634 ng siegħa/ml ta’ bimatoprost fl-anzjani (individwi ta’ 65 sena jew aktar) kien, b’mod sinifikanti, aktar għoli minn 0.0218 ng siegħa/ml f’adulti żgħażagħ f’saħħithom. Madankollu, dan ir- riżultat mhux klinikament relevanti għaliex l-espożizzjoni sistemika kemm għall-individwi anzjani kif ukoll għaż-żgħażagħ baqgħet baxxa ħafna wara l-għoti tad-doża fl-għajn. Ma kienx hemm

akkumulazzjoni ta’ bimatoprost fid-demm matul il-ħin u l-profil ta’ sigurtà kien simili f’pazjenti anzjani u fiż-żgħażagħ.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji li mhumiex kliniċi, l-effetti dehru biss wara esponimenti meqjusa ferm aktar għolja mill-massimu ta’ esponiment fil-bniedem, li juru ftit li xejn rilevanza għall-użu kliniku.

Meta konċentrazzjoni ta’ 0.3 mg/mL ta’ bimatoprost nghatat kuljum fl-għajn tax-xadini, irriżultat f’żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba tal-għajn u effetti periokulari marbuta mad-doża li huma riversibbli u karaterizzati minn sulcus promininenti fuq u/jew isfel u twessiegħ tal-fissura palpebrali.

Iż-żjieda fil-pigmentazzjoni tal-ħabba ta’ l-għajn jidher li hi kkaġunata minn żjieda fl-istimulazzjoni tal-produzzjoni ta’ melanin fil-melanoċiti u mhux minn żjieda fin-numru ta’-melanoċiti. L-ebda bidliet funzjonali jew mikroskopiċi marbuta ma’ l-effetti periokulari ma ġew osservati, u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni għall-bidliet periokulari mhux magħruf.

Bimatoprost ma kienx mutaġeniku jew karċinoġeniku f’serje ta’ studji in vitro u in vivo.

Bimatoprost ma ħalliex effetti negattivi fuq il-fertilità fil-firien b’dożi ta’ 0.6 mg/kg/kuljum (mill- inqas 103 darba aktar mill-espożizzjoni rakkomandata għall-persuni). Fi studji dwar l-iżvilupp tal- embriju/fetu li saru fuq ġrieden u firien b’dożi ta’ mill-anqas 860 darba jew 1700 darba rispettivament aktar minn dik mogħtija lill-persuni, kien hemm każi ta’ abort, iżda mhux effetti fuq l-iżvilupp. Dawn id-dożi rriżultaw f’espożizzjonijiet sistemiċi ta’ mill-anqas 33- jew 97- darba aktar, rispettivament, mill-espożizzjoni rakkomandata għall-persuni. Fi studji fuq firien qabel it-welid u wara t-twelid, it- tossiċità materna wasslet għal tnaqqis tal-perjodu ta’ ġestazzjoni, mewt tal-fetu, u tnaqqis fil-piż tal- frieħ ta’ 0.3 mg/kg/ġurnata (mill-inqas 41-darba aktar mill-espożizzjoni intiża għall-persuni). Il- funzjonijiet newroloġiċi ta’ l-imġieba tal-frieħ ma kienux milquta.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Sodium phosphate dibasic heptahydrate

Citric acid monohydrate

Hydrochloric acid jew Sodium hydroxide (biex tadatta l-pH)

Ilma purifikat

6.2Inkompatibbilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Pakkett b’5 – 12-il xahar Pakkett bi 30 – 18-il xahar

Pakkett b’90 – 18-il xahar

Ġaladarba t-tray tinfetaħ, il-kontenituri ta’ doża waħda għandhom jintużaw fi żmien 30 jum

Armi l-kontenitur miftuħ b’doża waħda immedjatament wara l-użu.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Pakkett b’5 - Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C

Pakkett bi 30 - L-ebda ħtiġijiet speċjali għall-ħażna

Pakkett b’90 - L-ebda ħtiġijiet speċjali għall-ħażna

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kontenituri ċari, b’doża waħda, tal-Polyethylene ta’ Densità Baxxa (LDPE) b’tab li jista’ jitqaċċat.

Kull kontenitur b’doża waħda fih 0.4 mL ta’ soluzzjoni.

Jeżistu dawn il-pakketti differenti:

Kartuna li fiha 5 kontenituri b’doża waħda,

Kartuna li fiha 30 kontenitur b’doża waħda fi trej,

Kartuna li fiha 90 kontenitur b’doża waħda fi 3 trejs.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtigijiet speċjali għar-rimi.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

L-Irlanda

8. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ.

EU/1/02/205/005-007

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

8 ta’ Marzu 2002/20 ta' Frar 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati