Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMacugen
Kodiċi ATCS01LA03
Sustanzapegaptanib
ManifatturPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Macugen 0.3 mg soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa waħda mimlija bil-lest tipprovdi ammont li jista’ jintuża biex tagħti doża waħda ta’ 90 mikrolitru li fih pegaptanib sodium, li jikkorrispondi għal 0.3 mg tal-forma ta' aċidu liberu ta' l- oligonucleotide.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni).

Is-soluzzjoni għandha tkun ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Macugen hu indikat f’pazjenti adulti għall-kura tad-deġenerazzjoni makulari neovaskulari (imxarrba) relatata ma' l-eta' (AMD - age-related macular degeneration) (ara sezzjoni 5.1).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Macugen għandu jkun amministrat minn oftalmoloġi li għandhom esperjenza fl-injezzjonijiet ġol- vitriju.

Pożoloġija

L-istorja medika tal-pazjent għal reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva għandha tiġi evalwata bir-reqqa qabel ma titwettaq il-proċedura ġol-vitriju (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża rakkomandata hija 0.3 mg pegaptanib ekwivalenti għal 90 mikrolitru, amministrata darba kull sitt ġimgħat (9 injezzjonijiet fis-sena) permezz ta' injezzjoni ġol-vitriju fl-għajn affettwata.

Wara l-injezzjoni, dehru żidiet transitorji fil-pressjoni ġo l-għajn fil-pazjenti kkurati b'Macugen. Għalhekk, il-perfużjoni ta' ras in-nerv ottiku u l-pressjoni ġo l-għajn għandhom jiġu mmonitorjati. Barra minn hekk il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal emoraġija fil-vitriju u endophthalmitis fil-ġimagħtejn ta' wara l-injezzjoni. Il-pazjenti għandhom jingħataw struzzjonijiet biex jirrapportaw kwalunkwe sintomi li jissuġġerixxu dawn il-kondizzjonijiet mingħajr dewmien (ara sezzjoni 4.4).

Wara żewġ injezzjonijiet konsekuttivi ta’ Macugen, jekk pazjent ma jurix benefiċċju tat-trattament (tnaqqis ta’ inqas minn 15-il ittra ta’ akutezza viżwali) fil-viżta tat-12 il-ġimgħa, twaqqif jew trażżin tat-terapija bil-Macugen għandha tkun ikkunsidrata.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani

M'hemmx bżonn konsiderazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied

Macugen ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied.

Madankollu, m'hemmx bżonn konsiderazzjonijiet speċjali f'din il-popolazzjoni (ara sezzjoni 5.2)

Indeboliment tal-kliewi

Macugen ma ġiex studjat biżżejjed f'pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi. Aġġustamenti tad-doża mhumiex rakkomandati f'pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Macugen f’pazjenti pedjatriċi ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx stabbiliti. L-ebda dejta ma hija disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal użu ġol-vitriju biss.

Macugen għandu jiġi eżaminat b'mod viżwali għal frak u telf tal-kulur qabel ma jingħata (ara sezzjoni 6.6).

Il-proċedura ta' l-injezzjoni għandha titwettaq taħt kondizzjonijiet asettiċi, li jinkludu l-użu ta' diżinfezzjoni kirurġika ta' l-idejn, ingwanti sterilizzati, ċarruta sterilizzata u speculum sterilizzat għall- kappell ta' l-għajn (jew ekwivalenti) u d-disponibilità ta' paracentesis sterilizzat (jekk meħtieġ). L- istorja medika tal-pazjent għal reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva għandha tiġi evalwata bir-reqqa qabel ma titwettaq il-proċedura ġol-vitriju (ara sezzjoni 4.4). Qabel l-injezzjoni għandhom jiġu amministrati anestesija xierqa u mikrobiċida topiku bi spettru wiesa'.

Is-siringa mimlija għall-lest hija fornuta b’volum żejjed tal-prodott. L-injezzjoni tal-volum kollu tas- siringa mimlija bil-lest jista’ jirriżulta f’doża eċċessiva (ara sezzjoni 4.8 u 4.9). Ara sezzjoni 6.6 għall- istruzzjonijiet biex tneħħi l-volum żejjed qabel l-injezzjoni.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1. Infezzjonijiet okulari jew periokulari atticivi jew suspettati.

Infezzjoni attiva jew suspettata fl-għajn jew madwar l-għajn.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Endophtalmitis

Il-proċeduri ta’ injezzjoni ġol-vitriju huma assoċjati ma’ riskju ta’ endophthalmitis; fi provi kliniċi b’Macugen, l-inċidenza ta’ endophthalmitis kienet 0.1% kull injezzjoni (ara sezzjoni 4.2).

Żieda fil-pressjoni ġo l-għajn

Kif inhu mistenni b'injezzjonijiet ġol-vitriju, jistgħu jidhru żidiet għaddiena tal-pressjoni fil-għajn. Għalhekk, il-perfużjoni ta' ras in-nerv ottiku għandha tiġi verifikata u ż-żieda tal-pressjoni fil-għajn għandha tiġi ġestita b'mod xieraq wara l-injezzjoni.

Fi studju ta’ osservazzjoni wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq ġie wkoll irrapurtat riskju żgħir ta’ żieda sostnuta bil-mod fil-pressjoni fl-għajnejn (ara sezzjoni 4.8).

Emorraġiji fil-vitriju

Jistgħu jseħħu emorraġiji immedjati (fil-jum ta' l-injezzjoni) jew aktar tard ġol-vitriji wara injezzjonijiet ta' pegaptanib (ara sezzjoni 4.2).

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Każijiet ta' anafilassi/reazzjonijiet anaphylactoid, fosthom anġoedema, ġew osservati sa bosta sigħat wara l-proċedura ta' amministrazzjoni ta' pegaptanib ġol-vitriju fl-esperjenza wara t-tqegħid fis-suq. Relazzjoni diretta ma' Macugen jew ma' xi waħda mid-diversi trattamenti amministrati bħala parti mill-proċedura ta' preparazzjoni għall-injezzjoni, jew ma' fatturi oħra ma ġietx stabbilita f'dawn il- każijiet.

Effetti sistemiċi

Każijiet avversi sistemiċi li jinkludu: emorraġiji (mhux okulari) u avvenimenti tromboemboliċi arterjali, ġew rrappurtati wara injezzjoni ta’ inibituri VEGF ġol-vitriju u hemm possibilita’ ta’ riskju teoretiku li dawn jistgħu jirrelataw ma’ inibizzjoni ta’ VEGF. Hemm dejta limitata dwar is-sigurtà f’pazjenti bi storja minn qabel ta’ puplesija jew attakki iskemiċi temporanji. Għandu jkun hemm kawtela meta jiġu kkurati dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.8, intestatura ‘Reazzjonijiet avversi relatati mal-klassi tal-prodott’).

Volum żejjed fis-siringa mimlija bil-lest

Injezzjoni tal-volum kollu fis-siringa mimlija bil-lest tista’ tirriżulta f’avvenimenti avversi serji; għalhekk, il-volum żejjed għandu jitneħħa qabel l-injezzjoni (ara sezzjonijiet 4.8 u 6.6).

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘mingħajr sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma sarux studji dwar l-interazzjoni ta' Macugen ma' mediċini oħra. Pegabtanib jiġi metabolizzat minn enzimi li jikkawżaw l-idrolisi ta' l-aċidi nuklejċi u għalhekk mhumiex probabbli interazzjonijiet ma' mediċini oħra medjati miċ-ċitokromu P450.

Żewġ studji kliniċi bikrija li saru fuq pazjenti li rċevew Macugen waħdu jew flimkien ma' PDT (terapija fotodinamika) ma wrew l-ebda differenza apparenti fil-farmakokinetiċi ta' pegabtanib ġol- plasma.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Pegabtanib ma ġiex studjat f'nisa tqal. Studji li saru fuq bhejjem m’humiex biżżejjed rigward l-effetti fuq is-sistema riproduttiva f'livelli ta' espożizzjoni sistemika għoljin (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali għall-bniedem. L-espożizzjoni sistemika għal pegaptanib hi mistennija li tkun baxxa ħafna wara amministrazzjoni fl-għajnejn. Madankollu, Macugen għandu jintuża waqt it-tqala biss jekk il-benefiċċju potenzjali għall-omm jiġġustifika r-riskju potenzjali għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Macugen jitneħħiex fil-ħalib uman. Macugen mhux rakkomandat waqt it- treddigħ.

Fertilità

M’hemmx data umana disponibli fuq l-effett ta’ Macugen fuq il-fertilità. Fi studji fuq annimali ebda effetti fuq il-fertilità maskili jew femminili fil-ġrieden kienu osservati. Ara sezzjoni 5.3.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Macugen għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni minħabba l-possibbiltà ta’ tiċpir temporanju tal-vista wara amministrazzjoni ta’ Macugen b'injezzjoni ġol-vitriju. Pazjenti għandhom jingħataw struzzjonijiet biex ma jsuqux jew iħaddmu magni sakemm dan jirrisolvi ruħu.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet avversi rrappurtati wara l-għoti ta’ Macugen huma relatati mal- proċedura tal-injezzjoni ġol-vitriju.

Fi provi kliniċi l-effetti okulari mhux mixtieqa li ġew irrapurtati l-aktar frekwenti wara njezzjoni ta’ Macugen huma: infjammazzjoni tal-kompartiment anterjuri, uġigħ fl-għajnejn, pressjoni għolja fl- għajnejn, keratite mimlija punti, floaters fil-vitriju u opaċitajiet fil-vitriju.

Reazzjonijiet avversi serji ta’ l-għajnejn li ġew rrappurtati b'mod inqas frekwenti jinkludu endophthalmitis, emorraġija fir-retina, emorraġija ġol-vitriju u stakkar tar-retina.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversiIt-tagħrif dwar is-sigurtà deskritt hawn isfel jiġbor fil-qosor l- episodji avversi kollha relatati mal-proċedura u l-mediċina fil-295 pazjent fil-grupp ta' kura b'0.3 mg. Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati bis-sistema tal-klassifika ta' l-organi u l-frekwenza: komuni

ħafna (1/10), komuni (1/100 sa <1/10), mhux komuni (1/1000 sa <1/100), u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)).

Rapporti minn esperjenzi wara t-tqegħid fuq is-suq huma mniżżlin f’ittri korsivi.

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjoni avversa

MedDRA

 

Disturbi fis-sistema

 

immuni

Reazzjoni anafilattika*

Mhux magħruf

Disturbi psikjatriċi

 

Mhux komuni

ħmar il-lejl, depressjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni

uġigħ ta' ras

Disturbi fl-għajnejn

 

Komuni ħafna

infjammazzjoni tal-kompartiment anterjuri, uġigħ fl-

 

għajnejn, pressjoni għolja fl-għajnejn, keratite mimlija punti,

 

floaters fil-vitriju u opaċitajiet fil-vitriju

Komuni

sensazzjoni abnormali fl-għajn, katarretta, emorraġija

 

konġunktivali, iperimija konġunktivali, edema

 

konġunktivali, konġuntivite, distrofija tal-kornea, difett fl-

 

epithelium tal-kornea, disturb fl-epithelium tal-kornea,

 

edema tal-kornea, għajn xotta, endophthalmitis, tnixxija

 

mill-għajn, infjammazzjoni ta' l-għajn, irritazzjoni ta' l-

 

għajn, ħakk fl-għajn, ħmura fl-għajn, nefħa fl-għajn, edema

 

fil-kappell ta' l-għajn, żieda fit-tidmigħ, deġenerazzjoni

 

makulari, mydriasis, diqa fl-għajn, pressjoni għolja fl-għajn,

 

ematoma madwar l-orbita, fotofobija, fotopsja, emorraġija

 

mir-retina, vista mċajpra, tnaqqis ta' l-akutezza viżwali,

 

disturb viżwali, stakkar tal-vitriju, u disturb tal-vitriju

Mhux komuni

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Mhux komuni

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni

Disturbi vaskulari

Mhux komuni

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni Mhux komuni

Disturbi gastro-intestinali

Mhux komuni

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni

Mhux magħruf

Disturbi muskolu-skeltrali u tal- connective

Mhux komuni

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Mhux komuni

Investigazzjonijiet

Mhux komuni

Korriment, avvelenament u kumplikazzjonijiet proċedurali

Mhux komuni

asthenopia, blefarite, konġuntivite allerġika, depożiti tal- kornea, emorraġija fl-għajn, ħakk fil-kpiepel ta' l-għajnejn, keratite, emorraġija fil-vitriju, indeboliment tar-rifless pupillari, brix tal-kornea, effużjonijiet tar-retina, ptosi tal- kappell ta' l-għajn, ċikatriċi tar-retina, chalazion, erużjoni tal-kornea, tnaqqis tal-pressjoni ġo l-għajn, reazzjoni fil-post ta' l-injezzjoni, bżieżaq fil-post ta' l-injezzjoni, stakkar tar- retina, disturb fil-kornea, okklużjoni ta' l-arterja tar-retina, tiċrit tar-retina, ectropion, disturb fil-moviment ta' l-għajn, irritazzjoni fil-kappell ta' l-għajn, hyphaema, disturb fil- pupilla, disturb fil-ħabba ta' l-għajn, icterus ta' l-għajn, uveite anterjuri, depożitu fl-għajn, infjammazzjoni tal-ħabba ta' l-għajn, cupping tan-nerv ottiku, deformazzjoni tal- pupilla, okklużjoni tal-vina tar-retina, u prolass tal-vitriju

truxija, aggravament tal-marda ta' Meniere, vertigo

palpitazzjonijiet

pressjoni għolja, anewriżma ta' l-aorta

mħat

infjammazzjoni ta’ l-imnieħer u tal-farinġi

rimettar, dispepsja

dermatite ta' kuntatt, ekżema, bidliet fil-kulur tax-xagħar, raxx, ħakk, tagħriq bil-lejl

anġjoedema*

uġigħ fid-dahar

għeja, tertir, sensibilità, uġigħ fis-sider, mard bħall- influwenza

żieda fl-attività gamma-glutamyltransferase

brix

*Esperjenza Wara t-Tqegħid fis-Suq; ara “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Każijiet rari ta' anafilassi/reazzjonijiet anaphylactoid, fosthom anġoedema, ġew irrapportati fil-pazjenti sa diversi sigħat wara l-amministrazzjoni ta' pegaptanib ma' diversi prodotti mediċinali mogħtija bħala parti mill-proċedura ta' preparazzjoni għall-injezzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Każijiet ta’ żieda serja ta’ pressjoni għolja fl-għajnejn kienu rrapurtati meta l-volum żejjed fis-siringa mimlija bil-lest ma tneħħix qabel l-injezzjoni.

Żidiet żgħar sostnuti fil-pressjoni fl-għajnejn (IOP) kienu rrappurtati wkoll wara dożaġġ ripetut ġol- vitriju fi studju ta’ osservazzjoni wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq. Il-possibbiltà ta’ żieda fl-IOP żdiedet b’fattur ta’ 1.128 għal kull injezzjoni addizzjonali (p=0.0003). Ma nstabet l-ebda differenza statistika fl-inċidenza ta’ żieda fl-IOP bejn pazjenti bi storja ta’ żieda fl-IOP jew glawkoma meta mqabbla ma’ persuni oħra li ma jbatux b’dan.

Reazzjonijiet avversi relatati mal-klassi tal-prodott

Fil-prova klinika, l-frekwenza globali ta’ emorraġiji mhux okulari, avveniment avvers potenzjalment relatat mal-inibizzjoni ta’ VEGF sistemiku (fattur tat-tkabbir endoteljali vaskulari), żdiedet kemmxejn fil-pazjenti kkurati b’inibitur VEGF fil-vitriju. Madankollu, ma kien hemm ebda disinn konsistenti fost l-emorraġiji differenti. Avvenimenti tromboemboliċi arterjali (ATEs) huma avvenimenti avversi potenzjalment relatati mal-inibizzjoni sistemika ta’ VEGF. Hemm riskju teoretiku ta’ avvenimenti tromboemboliċi arterjali inkluż puplesija u infart mijokardjiku wara l-użu ta' inibituri VEGF ġol- vitriju.

Ftit każijiet ta’ avvenimenti tromboemboliċi arterjali kienu osservati fil-provi kliniċi ta’ pegaptanib f’pazjenti b’AMD, DME u ma kienx hemm differenzi kbar bejn il-gruppi kkurati b’pegaptanib meta mqabbla ma’ kontroll.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva b'Macugen ma ġietx rrapportata fil-provi kliniċi.

Doża eċċessiva biż-żieda fil-volum ta’ injezzjoni (e.ż. meta l-volum żejjed fis-siringa mimlija għal-lest mhux mkeċċi qabel l-injezzjoni) tista’ televa l-pressjoni fl-għajn (ara sezzjoni 4.8). It-tabib li qiegħed jagħti t-trattament għandu dejjem ikeċċi l-volum żejjed ta’ soluzzjoni skond l-istruzzjonijiet taħt it- taqsima 6.6. Għalhekk, fil-każ ta’ doża eċċessiva, il-pressjoni ġo l-għajn għandha tkun immonitorjata u jekk jitqies meħtieġ mit-tabib li qiegħed jagħti l-kura, għandu jinbeda trattament adegwat.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Grupp Farmakoterapewtiku: Oftalmoloġiċi, Aġent kontra d-disturbi vaskulari fl-għajnejn, Kodiċi ATC: S01LA03.

Mod ta’ kif jaħdem

Pegaptanib hu pegylated modified oligonucleotide li jaqbad bi speċifiċità u affinità kbira mal-Fattur Endoteljali Vaskulari ekstraċellulari tat-Tkabbir (VEGF165) biex jimpedixxi l-attività tiegħu. VEGF

hija proteina merħija li tinduċi anġoġenesi, permeabilità vaskulari u infjammazzjoni, li kollha huma maħsuba li jikkontribwixxu għall-progressjoni tal-forma neovaskulari (imxarrba) ta' AMD.

Effetti farmakodinamiċi

VEGF165 hija l-iżoforma VEGF preferenzjalment involuta f'neovaskularizzazzjoni patoloġika ta' l- għajnejn. L-inibizzjoni selettiva fl-annimali b'pegaptanib irriżultat effettiva fit-trażżin tan- neovaskularizzazzjoni patoloġika daqs l-inibizzjoni pan-VEGF, madankollu pegaptanib m'għamilx ħsara lill-vaskulatura normali filwaqt li inibizzjoni pan-VEGF għamlet.

Tnaqqis fit-tkabbir tad-daqs totali medju tal-ferita, neovaskularizzazzjoni choroidal (daqs tal-CNV), u d-daqs tat-tnixxija ta' fluorescein, ġew murija f'pazjenti b'AMD ikkurati b'Macugen.

Effikaċja u Sigurtà klinika

Pegaptanib ġie studjat f'żewġ studji kkontrollati, double-masked, imfasslin b'mod identiku u mwettqa b'għażla kawżwali (EOP1003; EOP1004) f'pazjenti b'AMD neovaskulari. Kienu kkurati b'kollox 1190 pazjent (892 pegaptanib, 298 sham (kontroll) b'eta' medjana ta' 77 sena. Il-pazjenti rċevew medja ta' 8.4-8.6 trattamenti minn total ta' 9 possibbli fil-gruppi kollha ta' kura fl-ewwel sena.

Il-pazjenti ġew magħżula b'mod każwali biex jirċievu sham jew 0.3 mg, 1 mg jew 3 mg pegaptanib mogħti bħala injezzjonijiet ġol-vitriju kull 6 ġimgħat għal 48 ġimgħa. Terapija fotodinamika b'verteporfin (PDT) kienet permessa f'pazjenti li kellhom feriti l-biċċa l-kbira klassiċi fid-diskrezzjoni ta' l-investigaturi.

Iż-żewġ studji rreġistraw pazjenti, li kienu jinkludu s-sottotipi kollha tal-feriti minn AMD neovaskulari (25% il-biċċa l-kbira klassiċi, 39% okkulti mingħajr ebda ferita klassika u 36% minimament klassiċi), daqsijiet tal-ferita sa 12 disc areas, li minnhom sa 50% setgħu jkunu ffurmati minn emorraġija taħt ir-retina u/jew sa 25% ċikatriċi fibrotika jew ħsara atrofika. Il-pazjenti kellhom sa PDT waħda preċedenti u akutezza viżwali bażika fl-għajn studjata ta' bejn 20/40 u 20/320.

Wara sena, pegaptanib 0.3 mg wera benefiċċju statistikament sinifikanti tal-kura għall-endpoint primarju ta' l-effikaċja; proporzjon tal-pazjenti li tilfu anqas minn 15-il ittra ta' akutezza viżwali (analiżi miġbura speċifikata minn qabel, pegaptanib 0.3 mg 70% kontra Sham 55%, p = 0.0001; EOP1003 pegaptanib 0.3 mg 73% kontra Sham 59%, p = 0.0105; EOP1004 pegaptanib 0.3 mg 67% kontra Sham 52%, p = 0.0031).

Bidla Medja fil-VA minn Ġimgħa 0 (Ittri)

Bidla Medja fl-Akutezza Viżwali Maż-Żmien; L-Ewwel Sena; ITT (LOCF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3 m g N =265

 

 

Sham N =272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

2 4

3 0

3 6

4 8

5 4

Ġimgħat

N: numru ta' pazjenti rreġistrati

Pegaptanib 0.3 mg wera benefiċċju tal-kura irrispettivament mis-sottotip tal-ferita bażika, id-daqs tal- ferita u l-akutezza viżwali kif ukoll l-eta', is-sess tal-persuna, il-pigmentazzjoni tal-ħabba ta' l-għajn u l-użu preċedenti u/jew bażiku ta' PDT.

Fit-tmiem ta' l-ewwel sena (ġimgħa 54), 1053 pazjent reġgħu ġew magħżula b'mod każwali biex jew ikomplu jew iwaqqfu l-kura sa ġimgħa 102.

B'mod ġenerali, il-benefiċċju tal-kura nżamm wara 102 ġimgħa bi preservazzjoni kontinwa ta' l- akutezza viżwali għall-pazjenti magħżula b'mod każwali biex ikomplu pegaptanib. Il-pazjenti li ġew magħżula b'mod każwali biex iwaqqfu pegaptanib wara sena, tilfu l-akutezza viżwali matul it-tieni sena.

Sommarju tal-Bidliet Medji fl-Akutezza Viżwali mil-Linja Bażika sa Ġimgħa 6, 12, 54 u 102 (LOCF)

 

 

EOP 1003

 

 

EOP 1004

 

 

 

 

Sham-

 

 

Sham-

 

0.3-0.3

0.3-imwaqqaf

sham/sham+

0.3-0.3

0.3-imwaqqa

sham/sham+

 

 

 

imwaqqaf

 

 

imwaqqaf

N

Bidla medja

 

 

 

 

 

 

fil-VA

-1.9

-0.0

-4.4

-1.9

-2.0

-3.4

Ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla medja

 

 

 

 

 

 

fil-VA

-4.3

-2.0

-4.8

-2.8

-2.2

-4.7

Ġimgħa 12

 

 

 

 

 

 

Bidla medja

 

 

 

 

 

 

fil-VA

-9.6

-4.3

-11.7

-8.0

-7.6

-15.6

Ġimgħa 54

 

 

 

 

 

 

Bidla medja

 

 

 

 

 

 

fil-VA

-10.8

-9.7

-13.1

-8.0

-12.7

-21.1

Ġimgħa 102

 

 

 

 

 

 

L-informazzjoni fuq perjodu ta' sentejn tindika li l-kura b'Macugen għandha tinbeda kmieni kemm jista' jkun. Fil-każ ta' mard avanzat il-bidu u t-tkomplija ta' terapija b'Macugen għandu jqis il-potenzjal għal vista siewja fl-għajn.

It-terapija b'Macugen amministrat fiż-żewġ għajnejn fl-istess ħin ma ġietx studjata.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Macugen wara sentejn ma ġietx ippruvata.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini neħħiet l-obbligu li r-riżultati ta’ studji b’Macugen jiġu ippreżentati fis-sottogruppi kollha tal-popolazzjoni pedjatrika ta’ deġenerazzjoni makulari relatata ma' l-eta'. Ara sezzjoni 4.2 għal aktar informazzjoni fuq l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment:

Fl-annimali, pegaptanib jiġi assorbit bil-mod fiċ-ċirkolazzjoni sistemika mill-għajn wara amministrazzjoni ġol-vitriju. Ir-rata ta' assorbiment mill-għajn hija l-pass li jillimita r-rata fid- disposizzjoni ta' pegaptanib fl-annimali u probabbli hija l-istess fil-bniedem. Fil-bniedem, il-half life

medja ± devjazzjoni standard apparenti ta' pegaptanib fil-plasma wara doża ta' 3 mg (10 darbiet id- doża rakkomandata) għal għajn waħda hi 10 ± 4 ijiem.

Konċentrazzjoni massima medja fil-plasma ta' madwar 80 ng/ml isseħħ fi żmien 1 sa 4 ijiem wara doża ta' 3 mg għal għajn waħda fil-bniedem. L-erja medja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil-plasma mal-ħin (AUC) hi madwar 25 g hr/ml f'din id-doża. Pegaptanib ma jakkumulax fil-plasma meta jingħata ġol-vitriju kull 6 ġimgħat. F'dożi taħt 0.5 mg/għajn, il-konċentrazzjonijiet ta' pegaptanib fil- plasma aktarx li ma jaqbżux 10 ng/ml.

Il-bijodisponibilità assoluta ta' pegaptanib wara amministrazzjoni ġol-vitriju ma ġietx imkejla fil- bniedem, iżda hija madwar 70-100% fil-fniek, il-klieb u x-xadini.

Fl-annimali li rċevew dożi ta' pegaptanib sa 0.5 mg/għajn fiż-żewġ għajnejn, il-konċentrazzjonijiet fil- plasma kienu 0.03% sa 0.15% ta' dawk fil-likwidu tal-vitriju.

Distribuzzjoni, bijotrasformazzjoni u tneħħija:

Fil-ġrieden, firien, fniek, klieb u xadini, pegaptanib jitqassam prinċipalment ġol-volum tal-plasma u ma jitqassamx b'mod estensiv fit-tessuti periferali wara amministrazzjoni ġol-vitriju. Erbgħa u għoxrin siegħa wara l-amministrazzjoni ġol-vitriju ta' doża radjutikkettata ta' pegaptanib fiż-żewġ għajnejn tal- fniek, ir-radjuattività ġiet distribwita prinċipalment fit-tessut li jimla l-ħabba ta' l-għajn, ir-retina u l- fluwidu ta' bejn il-lenti ta' l-għajn u l-kornea. Wara l-amministrazzjoni ġol-vitriju u fil-vina ta' pegaptanib radjutikkettat lil fniek, l-akbar konċentrazzjonijiet ta' radjuattività (teskludi l-għajn fil-każ tad-doża ġol-vitriju) nkisbu fil-kliewi. Fil-fniek, in-nucleotide komponenti, 2’-fluorouridine jinstab fil- plasma u fl-awrina wara dożi waħdiena ta' pegaptanib radjutikkettat ġol-vitriju jew fil-plasma. Pegaptanib jiġi metabolizzat b'endo- u exonucleases. Fil-fniek, pegaptanib jiġi eliminat bħala droga oriġinali u metaboliti prinċipalment fl-awrina.

Popolazzjonijiet speċjali:

Il-farmakokinetika ta' pegaptanib hija simili fil-pazjenti nisa u rġiel u fil-medda ta' etajiet ta' 50 sa 90 sena.

Pegaptanib sodium ma ġiex studjat b'mod adegwat f'pazjenti bi clearance tal-kreatinina taħt 20 ml/min. Tnaqqis fi clearance tal-kreatinina sa 20 ml/min jista' jkun assoċjat ma' żieda ta' 2.3 drabi fl- AUC ta' pegaptanib. L-ebda konsiderazzjonijiet speċjali ma huma meħtieġa f'pazjenti bi clearance tal- kreatinina ta' 'l fuq minn 20 ml/min li jiġu kkurati bid-doża rakkomandata ta' pegaptanib sodium 0.3 mg.

Il-farmakokinetika ta' pegaptanib ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied. L-espożizzjoni sistemika hi mistennija li tkun f'medda ttollerata sewwa f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied, billi doża 10 darbiet ogħla (3 mg/għajn) kienet ittollerata sewwa.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhiex klinika magħmula fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. M'hemmx studji dwar il-potenzjal karċinoġeniku ta' pegaptanib.

Pegaptanib ma pproduċa ebda tossiċità fl-omm u ebda evidenza ta' teratoġeniċità jew mortalità tal-fetu fil-ġrieden b'dożi ġol-vina ta' 1 sa 40 mg/kg/ġurnata. Kienu osservati tnaqqis fil-piż tal-ġisem (5%) u ossifikazzjoni ttardjata minima fil-falanġi tas-swaba' ta' quddiem, iżda biss f'livelli ta' espożizzjoni bbażati fuq AUC ta' 'l fuq minn 300 darba aktar minn dak mistenni fil-bniedem. Dawn is-sejbiet għalhekk huma kkunsidrati bħala ta' rilevanza klinika limitata. Fil-grupp ta' 40 mg/kg/ġurnata, il- konċentrazzjonijiet ta' pegaptanib fil-fluwidu tal-borqom kienu 0.05% tal-livelli fil-plasma ta' l-omm. M'hemmx studji dwar it-tossiċità fis-sistema riproduttiva fil-fniek.

M'hemmx tagħrif disponibbli biex jiġi evalwat it-tgħammir fl-irġiel jew in-nisa jew l-indiċi tal- fertilità.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Monobasic sodium phosphate monohydrate

Dibasic sodium phosphate heptahydrate

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għal aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2oC - 8oC). Tagħmlux fil-friża.

Is-soluzzjoni li għandha tiġi injettata għandha tilħaq it-temperatura tal-kamra (taħt 25°C) qabel ma tinjetta.

Dan il-prodott mediċinali għandu jintrema jekk jinżamm fit-temperatura tal-kamra għal aktar minn ġimagħtejn. Biex tkun evitata kontaminazzjoni, is-siringa m’għandhiex titneħħa mill-borża sakemm il- pazjent ikun ipreparat għall-injezzjoni.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kull pakkett fih borża f'kaxxa li fiha siringa ta' 1 ml mimlija lesta, tal-ħġieġ tat-Tip 1, issiġillata bi stopper tal-planġer elastomeriku (gomma brombutyl) u qasba tal-planġer mwaħħla lesta miżmuma b’molla tal-plastik. Is-siringa għandha adapter tal-plastik tat-tip polycarbonate tal-lukkett luer, u t-tapp huwa issiġillat b’kappa elastomerika (bromobutyl/synthetic isoprene).

Kull siringa mimlija għal-lest fiha madwar 0.25-0.27 ml ta’ soluzzjoni.

Kull kartuna fiha siringa mimlija bil-lest f’borża (pakkett ta’ doża waħda).

Il-pakkett huwa fornut mingħajr labbra

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Macugen huwa għal użu ta’ darba biss. Jekk is-soluzzjoni tidher imdardra, jiġi nnotat frak jew ikun hemm evidenza ta' ħsara fis-siringa, jew il-molla tal-plastik hija nieqsa jew mhux imwaħħla mas- siringa, dik id-doża ta’ Macugen m'għandiex jintuża.

Eżatt qabel ma jiġi amministrat, is-siringa għandha titneħħa mill-molla tal-plastik u jitneħħa il-tapp tal-kappa. Labbra 27 jew 30G x ½ pulzier għandha titwaħħal ma’ l-adapter tal-lukkett luer, sabiex ikun jista' jingħata l-prodott mediċinali (Ara Stampa 1, hawn taħt).

ATTENZJONI: Peress li s-siringa mimlija bil-lest fiha aktar volum ta’ prodott mediċinali (250- 270 mikrolitri) mid-doża rakkomandata (90 mikrolitri), parti mill-volum li jkun jinsab fis- siringa għandu jintrema qabel l-aministrazzjoni. Segwi l-istruzzjonijiet t’hawn taħt biex tneħħi l-volum żejjed qabel l-injezzjoni.

Stampa 1. Qabel tneħħi il-bżieżaq tal-arja u l-mediċina żejda

Linja tad-dożaġġ

Ix-xifer ta’ fuq tat-tarf ta-planġer

(Il-bużżieqa tal-arja attwali tista’ tvarja)

Is-siringa għandha tiġi ċċekkjata bil-labra ppuntata 'l fuq għal preżenza ta' bżieżaq ta' l-arja. Jekk ikun hemm bżieżaq, is-siringa għandha tiġi mtektka bil-mod b'saba' sakemm il-bżieżaq jitilgħu fil-wiċċ tas- siringa.

BIL-MOD agħfas il-plunġer biex telimina l-bżieżaq kollha u tneħħi l-mediċina żejda sabiex ix-xifer tat-tielet liwja tat-tapp tal-planġer ikun mal-linja s-sewda tad-dożaġġ li kienet mmarkata minn qabel (Ara Stampa 2, hawn taħt). It-tapp tal-planġer m’għandux jinġibed lura.

Stampa 2. Wara li tneħħi il-bżieżaq tal-arja u l-mediċina żejda

Il-linja tad-dożaġġ mal-linja tax-xifer tat- tielet liwja tal-planġer

F’dan il-punt, il-kontenut li baqa’ fis-siringa għandu jiġi njettat.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Repubblika Ċeka

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/325/002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 31/01/2006

Data tal-aħħar tiġdid: 19/11/2015

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-mediċini http: http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati