Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Moventig (naloxegol oxalate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A06AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMoventig
Kodiċi ATCA06AH03
Sustanzanaloxegol oxalate
ManifatturKyowa Kirin Limited

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa ssuspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Moventig 12.5 mg pilloli miksijin b’rita

Moventig 25 mg pilloli miksijin b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Moventig 12.5 mg pilloli miksijin b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha naloxegol oxalate ekwivalenti għal 12.5 mg naloxegol.

Moventig 25 mg pilloli miksijin b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha naloxegol oxalate ekwivalenti għal 25 mg naloxegol.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Moventig 12.5 mg pillola miksija b’rita (pillola).

Pillola vjola, 10.5x5.5 mm, ovali.

Moventig 25 mg pillola miksija b’rita (pillola).

Pillola vjola, 13x7 mm, ovali.

Il-pilloli huma mnaqqxa b’"nGL" fuq naħa waħda u bil-qawwa tal-pillola fuq in-naħa l-oħra.

4 TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Moventig huwa indikat għall-kura ta’ stitikezza kkaġunata minn opjojdi (OIC - opioid-induced constipation) f’pazjenti adulti li kellhom rispons inadegwat għal lassattiv(i).

Għal definizzjoni ta’ rispons mhux adegwat għal lassativ(i), ara sezzjoni 5.1.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ Moventig hija 25 mg darba kuljum.

Meta tinbeda terapija b’naloxegol, huwa rrakkomandat li jitwaqqfu t-terapiji kollha ta’ lassattivi ta’ manteniment li jkunu qegħdin jintużaw fil-preżent, sakemm jiġi stabbilit l-effett kliniku ta’ naloxegol.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Ma huwa rrakkomandat ebda aġġustament skont l-età (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

Id-doża tal-bidu għall-pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi moderata jew severa hija 12.5 mg. Jekk iseħħu effetti sekondarji li jħallu impatt fuq it-tolerabbiltà, naloxegol għandu jitwaqqaf. Id-doża tista’ tiżdied għal 25 mg, jekk 12.5 mg hija ttollerata sew mill-pazjent (ara sezzjoni 5.2). Ma huwa meħtieġ ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Ma huwa meħtieġ ebda aġġustament fid-doża b’indeboliment tal-fwied ħafif sa moderat. Is-sigurtà u l- effikaċja f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied sever ma ġewx determinati (ara sezzjoni 5.2). Użu f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied sever mhuwiex rakkomandat.

Inibituri tal-CYP3A4

Id-doża tal-bidu għal pazjenti li jieħdu inibituri tal-CYP3A4 moderati (eż. diltiazem, verapamil) hija ta’ 12.5 mg darba kuljum. Id-doża tista’ tiżdied għal 25 mg, jekk 12.5 mg hija tollerata sew mill- pazjent (ara sezzjoni 4.5).

Ma huwa meħtieġ ebda aġġustament tad-doża għal pazjenti li jieħdu inibituri tal-CYP3A4 moderati (eż. alprazolam, atorvastatin (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti b’uġigħ relatat mal-kanċer

Ma hemm bżonn ta’ ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’uġigħ relatat mal-kanċer (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ naloxegol fit-tfal <18 sena ma ġewx determinati s’issa.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu orali.

Huwa rakkomandat li Moventig jittieħed filgħodu, għall-konvenjenza tal-pazjent biex jiġu evitati movimenti tal-imsaren f’nofs ta’ lejl.

Moventig għandu jittieħed fuq stonku vojt tal-anqas 30 minuta qabel l-ewwel ikla tal-jum jew sagħtejn wara l-ewwel ikla tal-ġurnata.

Għal pazjenti li mhumiex kapaċi jibilgħu l-pillola, il-pillola Moventig tista’ titfarrak fi trab u titħallat f’nofs tazza ilma (120 ml) u tinxtorob minnufih. It-tazza għandha titlaħlaħ b’nofs tazza ilma oħra

(120 ml) u l-kontenut jinxtorob. It-taħlita tista’ tingħata permezz ta’ tubu nażogastriku (CH8 jew aktar). Huwa importanti li tlaħlaħ it-tubu nażogastriku bl-ilma wara l-għoti tat-taħlita.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1 jew kwalunkwe antagonist tal-opjojdi ieħor.

Ostruzzjoni gastrointestinali

Pazjenti b’ostruzzjoni gastrointestinali (GI) magħrufa jew suspettata jew f’pazjenti b’riskju akbar ta’ ostruzzjoni rikorrenti, minħabba l-potenzjal ta’ perforazzjoni gastrointestinali (ara sezzjoni 4.4).

Kundizzjonijiet f’pazjenti b’uġigħ tal-kanċer

Pazjenti b’kanċer sottostanti li jinsabu f’riskju akbar ta’ perforazzjoni GI, bħal dawk bi:

tumuri malinni sottostanti tal-passaġġ gastrointestinali jew tal-peritoneum

kanċer fl-ovarji rikurrenti jew avvanzat

kura b’inibitur ta’ fattur tat-tkabbir endoteljali vaskulari (VEGF - vascular endothelial growth factor).

Inibituri tal-CYP3A4 qawwija

L-użu flimkien ta’ inibituri tal-CYP3A4 qawwija (eż. clarithromycin, ketoconazole, itraconazile jew telithromycin; inibituri tal-protease bħal ritonavir, indinavir jew saquinavir; meraq tal-grejpfrut meta kkunsmat fi kwantitajiet kbar), ara sezzjoni 4.5.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kundizzjonijiet b’potenzjal akbar ta’ perforazzjoni gastrointestinali

Ġew irrapportati każijiet rari ta’ perforazzjoni gastrointestinali fl-użu wara t-tqegħid fis-suq ta’ antagonisti tar-riċettur tal-mu-opjojd b’azzjoni periferika f’pazjenti b’mard mediku avvanzat. Għandha tiġi eżerċitata l-kawtela fir-rigward tal-użu ta’ naloxegol f’pazjenti bi kwalunkwe kundizzjoni li tista’ tirriżulta f’indeboliment tal-integrità tal-ħajt tal-passaġġ gastrontestinali (eż. mard b’ulċeri peptiċi severi, Marda ta’ Crohn, divertikulite attiva jew rikorrenti, tumuri malinni infiltrattivi fil-passaġġ gastrointestinali jew metastasi tal-peritonew). Il-profil ġenerali tal-benefiċċju-riskju għandu jitqies għal kull pazjent. Il-pazjenti huma avżati biex ma jkomplux it-terapija b’naloxegol u javżaw minnufih lit-tabib tagħhom jekk jiżviluppaw uġigħ addominali persistenti jew sever mhux tas-soltu.

Tfixkil klinikament importanti tal-barriera tad-demm tal-moħħ

Naloxegol huwa antagonista tar-riċettur tal-mu-opjojd b’azzjoni periferika b’aċċess ristrett għas- sistema nervuża ċentrali (CNS - central nervous system). L-integrità tal-barriera ta’ bejn id-demm u l- moħħ hija importanti biex jitnaqqas it-teħid ta’ naloxegol fis-CNS. Il-pazjenti b’disturbi klinikament importanti fil-barriera ta’ bejn id-demm u l-moħħ (eż. tumuri malinni primarji fil-moħħ, metastasi fis- CNS jew kundizzjonijiet infjammatorji oħrajn, sklerożi multipla attiva, marda ta’ Alzheimer avvanzata, eċċ.) ma kinux inklużi fl-istudji kliniċi u jistgħu jkunu f’riskju li naloxegol jidħol fis-CNS. Naloxegol għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti bħal dawn filwaqt li għandu jitqies il-bilanċ tal- benefiċċju-riskju individwali tagħhom b’osservazzjoni għal effetti CNS potenzjali, bħalma huma sintomi ta’ rtirar tal-opjojdi u/jew interferenza ma’ analġeżija medjata mill-opjojdi. Jekk ikun hemm evidenza ta’ interferenza medjata mill-opjojdi b’analġeżija jew sindromu ta’ rtirar tal-opjojdi, il- pazjenti għandhom jiġu istruwiti li għandhom iwaqqfu Moventig u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom.

Użu flimkien ma’ methadone

Il-pazjenti li jieħdu methadone bħala terapija primarja għall-kundizzjoni tal-uġigħ tagħhom kienu osservati fi provi kliniċi bħala li għandhom frekwenza ogħla ta’ reazzjonijiet avversi gastrointestinali (bħal uġigħ addominali u dijarea) minn pazjenti li ma kinux qegħdin jirċievu methadone. F’xi każijiet, kienu osservati sintomi li jissuġġerixxu rtirar tal-opjojdi meta ħadu naloxegol 25 mg f’pazjenti li ħadu methadone għall-kundizzjoni tal-uġigħ tagħhom.Dan ġie osservat fi proporzjon akbar ta’ pazjenti li kienu qed jieħdu methadone minn dawk li ma kinux qed jieħdu methadone. Il-pazjenti li kienu qed jieħdu methadone għall-kura ta’ vizzju tal-opjojdi ma ġewx inklużi fil-programm ta’ żvilupp kliniku u l-użu ta’ naloxegol f’dawn il-pazjenti għandu jsir b’kawtela..

Reazzjonijiet avversi gastrointestinali

Fi provi kliniċi bid-doża ta’ 25 mg, ġew osservati rapporti ta’ uġigħ addominali sever u dijarea, li ġeneralment iseħħu ftit wara l-bidu tal-kura. Kien hemm inċidenza ogħla ta’ waqfien f’pazjenti li kienu qegħdin jieħdu d-doża ta’ 25 mg meta mqabbel mal-plaċebo minħabba dijarea (0.7 % għall- plaċebo meta mqabbel ma’ 3.1 % għal naloxegol 25 mg) u uġigħ addominali (0.2 % meta mqabbel ma’ 2.9 %, rispettivament). Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jirrappurtaw sintomi severi, persistenti jew li jkunu qed jiggravaw lit-tabib tagħhom mill-ewwel. Jista’ jiġi kkunsidrat li titnaqqas id-doża għal 12.5 mg f’pazjenti li jgħaddu minn avvenimenti gastrointestinali avversi severi skont ir- rispons u t-tollerabbiltà tal-pazjenti individwali.

Sindromu tal-irtirar mill-opjojdi

Każijiet ta’ sindromu tal-irtirar mill-opjojdi ġew irrappurtati fil-programm kliniku ta’ naloxegol (DSM-5). Is-sindromu tal-irtirar mill-opjojdi huwa ġabra ta’ tlieta jew aktar mis-sinjali jew sintomi li

ġejjin: burdata disforika, dardir jew rimettar, uġigħ fil-muskoli, żieda fid-dmugħ jew rinorrea, dilazzjoni pupillarja jew piloerezzjoni jew ħruġ ta’ għaraq, dijarea, titwib, deni jew nuqqas ta' rqad.

Is-sindromu tal-irtirar mill-opjojdi normalment jiżviluppa fi ftit minuti sa diversi ġranet wara l- amministrazzjoni ta’ antagonista tal-opjojdi. Jekk jiġi ssuspettat is-sintomu ta’ irtirar mill-opjojdi, il- pazjent għandu jwaqqaf Moventig u għandu jikkuntattja lit-tabib tiegħu.

Pazjenti b’kundizzjonijiet CV (cv-kardjo-vaskulari)

Naloxegol ma ġiex studjat fil-programm ta’ provi kliniċi f’pazjenti li kellhom storja riċenti ta’ infart mijokardiku fis-6 xhur preċedenti, insuffiċjenza sintomatika u konġestiva tal-qalb, mard

kardjovaskulari (CV – cardiovascular) evidenti jew f’pazjenti b’intervall QT ta’ ≥ 500 msec. Moventig għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti. Studju tal-QTc b’naloxegol li sar f’voluntiera b’saħħithom ma indika ebda titwil tal-intervall tal-QT.

Indutturi tal-CYP3A4

Naloxegol mhuwiex rakkomandat f’pazjenti li qegħdin jieħdu indutturi tal-CYP3A4 qawwija (eż. carbamazepine, rifampin, St. John’s Wort) (ara sezzjoni 4.5).

Għal informazzjoni dwar l-użu fl-istess ħin ma’ inibituri tas-CYP3A4, ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 4.5.

Indeboliment tal-kliewi

Id-doża tal-bidu għall-pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi moderata jew severa hija 12.5 mg. Jekk iseħħu effetti sekondarji li jħallu impatt fuq it-tolerabbiltà, naloxegol għandu jitwaqqaf. Id-doża tista’ tiżdied għal 25 mg, jekk 12.5 mg hija ttollerata sew mill-pazjent (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied sever

Naloxegol ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied sever. L-użu ta’ naloxegol mhuwiex rakkomandat f’tali pazjenti.

Uġigħ relatat mal-kanċer

Hemm esperjenza klinika limitata bl-użu ta’ naloxegol f’pazjenti OIC b’uġigħ relatat mal-kanċer. Għalhekk, għandha tintuża kawtela meta tingħata riċetta għal naloxegol għal dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.3).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni ma’ inibituri u indutturi tal-CYP3A4

Interazzjoni ma’ inibituri tal-CYP3A4 qawwija

Fi studju inkroċjat open label, mhux randomizzat, b’sekwenza fissa, bi 3 perjodi, 3 trattamenti biex jiġi evalawat l-effett ta’ dożi multipli ta’ ketoconazole fuq id-doża waħda PK ta’ naloxegol, amministrazzjoni ta’ ketoconazole flimkien ma’ naloxegol irriżulta f’żieda ta’ 12.9-il darba (90% CI:

11.3-14.6) f’AUC ta’ naloxegol u żieda ta’ 9.6-il darba (90% CI: 8.1-11.3) f’Cmass ta’ naloxegol, ikkumparat ma’ meta naloxegol ingħata waħdu. Għalhekk, l-użu flimkien ta’ inibituri tal-CYP3A4

qawwija huwa kontroindikat (ara sezzjoni 4.3). Il-meraq tal-grejpfrut ġie kklassifikat bħala inibitur tal- CYP3A4 qawwi meta kkunsmat fi kwantitajiet kbar. Ma hija disponibbli ebda dejta dwar l-użu flimkien ta’ naloxegol mal-meraq tal-grejpfrut. Il-konsum flimkien tal-meraq tal-grejpfrut waqt li jkun qiegħed jittieħed naloxegol għandu ġeneralment jiġi evitat u kkunsidrat biss f’konsultazzjoni ma’ fornitur tas-servizzi tas-saħħa (ara sezzjoni 4.3).

Interazzjoni ma’ inibituri tal-CYP3A4 moderati

Fi studju inkroċjat, open label, mhux randomizzat, b’sekwenza fissa, bi 3 perjodi, 3 trattamenti biex jiġi evalawat l-effett ta’ dożi multipli ta’diltiazem fuq il-PK ta’ doża waħda ta’ naloxegol, l-għoti flimkien ta’ diltiazem u naloxegol irriżulta f’żieda ta’ 3.4-il darba (90% CI: 3.2-3.7) fl-AUC ta’ naloxegol u f’żieda ta’ 2.9-il darba fis-Cmax ta’ naloxegol (90% CI: 2.6-3.1), meta mqabbel ma’ naloxegol mogħti waħdu. Għalhekk, huwa rrakkomandat aġġustament fid-doża ta’ naloxegol meta jingħata flimkien ma’ diltiazem jew ma’ inibituri tal-CYP3A4 moderati oħrajn (ara sezzjoni 4.2). Id- doża tal-bidu għal pazjenti li jieħdu inibituri tal-CYP3A4 moderati hija 12.5 mg darba kuljum u d- doża tista’ tiżdied għal 25 mg jekk 12.5 mg jiġu tollerati sew mill-pazjent (ara sezzjoni 4.2).

Ma huwa meħtieġ ebda tibdil fid-doża għal pazjenti li jieħdu inibituri tal-CYP3A4 dgħajfa.

Interazzjoni ma’ indutturi tal-CYP3A4 qawwija

Fi studju inkroċjat, open label, mhux randomizzat, b’sekwenza fissa, bi 3 perjodi, 3 trattamenti biex jiġi evalawat l-effett ta’ dożi multipli ta’ rifampin fuq PK ta’ doża waħda ta’ naloxegol, l-għoti flimkien ta’ rifampin ma’ naloxegol irriżulta fi tnaqqis ta’ 89% (90% CI: 88%-90%) fl-AUC ta’ naloxegol u tnaqqis ta’ 76% f’Cmax ta’ naloxegol (90% CU: 69%-80%), meta mqabbel ma’ meta naloxegol ingħata waħdu. Għaldaqstant, Moventig mhuwiex rakkomandat f’pazjenti li jkunu qegħdin jieħdu indutturi tal-CYP3A4 qawwija (ara sezzjoni 4.4).

Interazzjoni ma’ inibituri tal-P-gp

Sar studju double-blind, randomizzat, b’żewġ partijiet, inkroċjat, b’ċentru wieħed biex jiġi evalwat l- effett ta’ quinidine fuq il-farmakokinetiċi ta’ naloxegol u l-effett tal-amministrazzjoni ta’ naloxegol flimkien ma’ quinidine fuq mijożi indotta mill-morfina f’voluntiera b’saħħitom. L-għoti flimkien tal- inibitur tal-P-gp quinidine irriżulta f’żieda ta’ 1.4-il darba fl-AUC (90% CI: 1.3-1.5) u f’żieda ta’ 2.4-il darba f’Cmax (90% CI: 2.2-2.8) ta’ naloxegol. L-għoti ta’ naloxegol flimkien ma’ quinidine ma antagonizzax l-effett tal-mijożi indotta mill-morfina, u dan jissuġġerixxi li inibizzjoni tal-P-gp ma tibdilx b’mod sinifikanti il-kapaċità ta’ naloxegol biex jaqsam il-barriera demm-moħħ f’dożi terapewtiċi.

Minħabba li l-effetti ta’ inibituri ta’ P-gp fuq il-PK ta’ naloxegol kienu żgħar meta mqabbla mal-effetti ta’ inibituri ta’ CYP3A4, ir-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ għal Moventig meta jingħata flimkien mal-prodotti mediċinali li jikkawżaw kemm inibizzjoni għal P-gp kif ukoll CYP3A4 għandhom ikunu bbażati fuq l-istatus tal-inibitur CYP3A4 qawwi, moderat, ħafif (ara sezzjonijiet 4.2, 4.3 u 4.5).

Popolazzjoni pedjatrika

Twettqu biss studji ta’ interazzjoni f’adulti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ naloxegol f’nisa tqal.

Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva fejn l-esponimenti sistemiċi kienu diversi drabi ’l fuq mil-livell ta’ esponiment terapewtiku (ara sezzjoni 5.3).

Hemm potenzjal teoretiku li jipprovoka rtirar tal-opjojdi fil-fetu bl-użu ta’ antagonisti tar-riċettur tal- opjojdi fl-omm, li tkun qiegħda tiġi kkurata b’opjojde konkurrenti. Għalhekk l-użu ta’ Naloxegol mhuwiex rakkomandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk naloxegol jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Dejta tossikoloġika disponibbli fil-firien uriet li kien hemm eliminazzjoni ta’ naloxegol fil-ħalib (ara sezzjoni 5.3).

Fid-dożi terapewtiċi, il-biċċa l-kbira tal-opjojdi (eż. morfina, meperidine, methadone) huma eliminati fil-ħalib tas-sider f’ammonti minimi. Hemm possibbiltà teoretika li naloxegol jista’ jipprovoka rtirar tal-opjojdi f’tarbija tat-twelid li tkun qiegħda titredda’, li ommha tkun qiegħda tieħu agonista tar- riċettur tal-opjojdi. Għalhekk, l-użu fl-ommijiet li jkunu qegħdin ireddgħu mhuwiex rakkomandat.

Fertilità

L-effett ta’ naloxegol fuq il-fertilità fil-bnedmin ma ġiex studjat. Naloxegol instab li ma għandu ebda effett fuq il-fertilità tal-firien irġiel u nisa f’dożi orali sa 1,000 mg/kg kuljum (aktar minn 1,000 darba l-esponiment terapewtiku tal-bniedem (AUC) fid-doża rakkomandata għall-bniedem ta’

25 mg/kuljum).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Moventig m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Fid-dejta miġbura mill-provi kliniċi, ir-reazzjonijiet avversi l-aktar irrapportati b’naloxegol (≥ 5%) huma: uġigħ ta’ żaqq, dijarea, dardir, uġigħ ta’ ras u gass. Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet avversi gastrointestinali ġew ikklassifikati bħala ħfief għal moderati, seħħew fil-bidu tal-kura u għaddew b’kura kontinwa. Spiss ġew irrapportati bħala li għandhom komponent ta’ skumdità minħabba bugħawwiġ.

Lista tabulata tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skont il-frekwenza u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il- kategoriji ta’ frekwenza huma ddefiniti skont il-konvenzjonijiet li ġejjin: komuni ħafna (≥ 1/10),

komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000) u rari ħafna (< 1/10,000).

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi skont is-Sistema tal-Klassifikazzjoni tal-Organi (SOC) u l- frekwenza

Sistema tal-

 

 

 

 

Klassifikazzjoni

 

 

 

 

tal-Organi

Komuni Ħafna

Komuni

Mhux Komuni

Rari

Infezzjonijiet u

 

Nażofarinġite

 

 

Infestazzjonijiet

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ ta’ ras

Sindromu ta’

 

sistema nervuża

 

 

rtirar tal-opjojdi

 

Disturbi

Uġigħ ta’ żaqqa,

Gass, dardir,

 

 

gastrointestinali

dijarea

remettar

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

Iperidrożi

 

 

u fit-tessuti ta’

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

Nota: Għażla ta’ ADRs u l-frekwenzi tagħhom fuq il-bażi tad-doża ta’ 25 mg

a Tirrifletti t-Termini Ppreferuti ta’ MedDRA ta’: “uġigħ ta’ żaqq”, “uġigħ ta’ żaqq fin-naħa ta’ fuq”, “uġigħ ta’ żaqq fin-naħa ta’ isfel” u “uġigħ gastrointestinali”.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Sindromu ta’ rtirar mill-opjojdi

Naloxegol f’dożi terapewtiċi jgħaddi b’mod minimali mill-barriera tad-demm tal-moħħ. Madankollu, f’xi pazjenti ġiet irrapportata kostellazzjoni ta’ sintomi, li tixbah is-sindromu ta’ rtirar tal-opjojdi ċentrali. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn ir-rapporti kienu osservati ftit wara l-għoti inizjali tal-prodott mediċinali u kienu ħfief jew moderati fl-intensità tagħhom.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ingħataw dożi ta’ naloxegol sa 1,000 mg f’voluntiera b’saħħithom fi studji kliniċi. Ġie osservat effett potenzjali fuq is-CNS (treġġigħ lura ta’ mijosi minħabba l-opjojdi, kif imkejjel mill-pupillometrija) f’voluntier wieħed fil-grupp ta’ 250 mg u voluntier wieħed fil-grupp ta’ 1,000 mg. Fi studju kliniku tal-pazjenti b’OIC, doża ta’ kuljum ta’ 50 mg kienet assoċjata ma’ żieda fl-inċidenza tal-effetti gastrointestinali intollerabbli (prinċipalment uġigħ ta’ żaqq).

Ma huwa magħruf ebda antidotu għal naloxegol u ġie nnotat li d-dijalisi hija ineffikaċi bħala mezz ta’ eliminazzjoni fi studju kliniku f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi.

Jekk pazjent fuq kura tal-opjojdi jirċievi doża eċċessiva ta’ naloxegol, il-pazjent għandu jiġi ssorveljat mill-qrib għal evidenza potenzjali ta’ sintomi ta’ rtirar tal-opjojdi jew treġġigħ lura ta’ effett analġeżiku ċentrali. F’każijiet ta’ doża eċċessiva magħrufa jew suspettata ta’ naloxegol, għandha titwettaq kura sintomatika kif ukoll sorveljanza tal-funzjonijiet vitali.

Popolazzjoni pedjatrika

L-użu ta’ naloxegol fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġiex studjat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għal stitikezza, antagonisti tar-riċettur tal-opjojdi periferali kodiċi ATC: A06AH03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmokodinamiċi

Naloxegol huwa derivattiv PEGilat tal-antagonista tar-riċettur tal-mu-opjojde naloxone. Il- PEGilazzjoni tnaqqas il-permeabbiltà passiva ta’ naloxegol u tagħmel il-kompost sottostrat għat- trasportatur P-glikoproteina. Minħabba l-permeabbiltà aktar dgħajfa u ż-żieda fl-effluss ta’ naloxegol fil-barriera bejn id-demm u l-moħħ, relatata mal-karatteristiċi tas-sottostrat P-gp, il-penetrazzjoni fis- CNS ta’ naloxegol hija minima.

Studji in vitro wrew li naloxegol huwa antagonist newtrali sħiħ fir-riċettur tal-mu-opjojde. Naloxegol jaġixxi billi jwaħħal ir-riċetturi tal-mu-opjojde fil-passaġġ GI li jimmira l-kawżi sottostanti tal-OIC (jiġifieri motilità tal-GI mnaqqsa, ipertoniċità u żieda fl-assorbiment tal-fluwidu li tirriżulta minn kura tal-opjojdi fit-tul).

Naloxegol jiffunzjona bħala antagonista tar-riċettur tal-mu-opjojde b’azzjoni periferali fil-passaġġ gastrointestinali, u b’hekk inaqqas l-effetti stitiċi tal-opjojdi mingħajr ma jħalli impatt fuq l-effetti analġeżiċi permezz ta’ opjojdi fuq is-sistema nervuża ċentrali.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ naloxegol ġiet stabbilita f’żewġ studji double-blind replikati, ikkontrollati bi plaċebo f’pazjenti b’OIC u uġigħ mhux relatat mal-kanċer (Kodiac 4 u Kodiac 5). Kienu eliġibbli l- pazjenti li kienu qegħdin jieħdu tal-anqas 30 unità ekwivalenti ta’ morfina (meu) ta’ opjojdi kuljum għal tal-anqas 4 ġimgħat qabel ir-reġistrazzjoni u l-OIC awto-rapportata. L-OIC kienet ikkonfermata permezz ta’ perjodu ta’ bidu ta’ ġimagħtejn u ddefinita bħala < 3 movimenti tal-imsaren spontanji (SBMs) fil-ġimgħa bħala medja b’sintomi ta’ stitikezza assoċjati ma’ tal-anqas 25 % tal-movimenti tal-imsaren. Il-pazjenti kienu pprojbiti milli jużaw lassattivi għajr lassattivi ta’ għajnuna ta’ bisacodyl jekk ma kellhomx moviment tal-imsaren għal 72 siegħa. SBM kien iddefenit bħala moviment tal- imsaren mingħajr lassattiv ta’ għajnuna fl-aħħar 24 siegħa. Il-pazjenti b’punteġġi ta’ uġigħ tal-Iskala ta’ Klassikazzjoni Numerika (NRS) ugwali jew ogħla minn 7 ma ġewx studjati minħabba r-riskju li r- riżultat ta’ effikaċja jiġi mfixkel bħala riżultat ta’ uġigħ mhux ikkontrollat.

Il-pazjenti li kellhom QTcF >500 msec fl-iskrinjar, li kellhom storja riċenti ta’ infart mijokardijaku fi żmien 6 xhur qabel ir-randomizzazzjoni, li kellhom insuffiċjenza konġestiva sintomatika tal-qalb, jew

li kellhom xi marda CV oħra evidenti kienu esklużi mill-istudji kliniċi. Fi studju QT/QTc bir-reqqa, kif definit mil-Linja gwida ICH E14, ma kien hemm ebda tibdil klinikament importanti fl-intervalli HR, RR, QT, PR jew QRS jew fil-morfoloġija ta’ mewġa T osservata. Barra minn hekk, f’dan l- istudju, ma ġie identifikat ebda tħassib dwar is-sigurtà u t-tollerabilità sal-ogħla doża mogħtija

(150 mg). Skont il-Linja gwida ICH E14, dan huwa meqjus studju QT/QTc bir-reqqa definittivament negattiv. Il-pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied moderata jew severa (Child Pugh Klassi B jew C) kienu esklużi mill-istudji tal-Fażi III (Kodiac 4 u 5). Għalhekk, naloxegol ma ġiex studjat fil-pazjenti OIC b’indeboliment tal-fwied moderat jew sever. Iż-żewġ studji tmexxew u ġew stratifikati biex tal-anqas 50 % tal-pazjenti randomizzati għal kull grupp ta’ kura ssodisfaw il-kriterji bażi li għandhom jiġu kkategorizzati bħala responder inadegwat għal-lassattiv (LIR - laxative inadequate responder).

Definizzjoni ta’ pazjenti li taw rispons mhux adegwat għal-lassativi

Biex jikkwalifikaw bħala LIR, fil-ġimagħtejn qabel l-ewwel żjara ta’ studju, il-pazjenti ħtieġ li jkunu rrapportaw sintomi OIC konkurrenti ta’ mill-inqas severità moderata filwaqt li jieħdu tal-anqas klassi ta’ lassattivi waħda għal minimu ta’ erbat ijiem matul il-perjodu ta’ qabel l-istudju.

Effikaċja fil-popolazzjoni ta’ pazjenti mmirati f’dan l-SmPC Rispons fuq medda ta’ 12-il ġimgħa fil-grupp LIR

L-effikaċja u d-durabbiltà tal-effett tkejlu fil-punt ta’ tmiem primarju bħala rispons matul il-perjodu ta’ kura ta’ 12-il ġimgħa għal naloxegol kif iddefinit minn > 3 SBMs fil-ġimgħa u bidla mil-linja bażi ta’ > 1 SBM fil-ġimgħa għal tal-anqas 9 minn 12-il ġimgħa ta’ studju u 3 mill-aħħar 4 ġimgħat. L-ewwel minn tliet punti ta’ tmiem sekondarji protetti mill-multipliċità kienet ir-rata ta’ rispons ta’ 12-il ġimgħa fis-sottogrupp LIR.

Kien hemm differenza statistikament sinifikanti għad-doża ta’ 25 mg meta mqabbel ma’ plaċebo għar- rata ta’ rispons tas-sottogrupp LIR f’Kodiac 4 (p=0.002) u Kodiac 5 (p=0.014). Taħt il-proċedura ta’ ttestjar tal-multipliċità, kien osservat sinifikat statistiku għall-grupp ta’ kura ta’ 12.5 mg meta mqabbel ma’ plaċebo fis-sottogrupp LIR f’Kodiac 4 (p=0.028) iżda mhux f’Kodiac 5 (p=0.074). F’Kodiac 4, ir- rati ta’ rispons fil-plaċebo, gruppi ta’ 12.5 mg u 25 mg fis-sottogrupp LIR kienu ta’ 28.8 %, 42.6 % u 48.7 %, filwaqt li f’Kodiac 5, ir-rati ta’ rispons korrispondenti kienu ta’ 31.4 %, 42.4 % u 46.8 %. Fid- dejta miġbura minn Kodiac 4 u Kodiac 5, ir-rati ta’ rispons fis-sottogrupp LIR kienu 30.1 % għal plaċebo, 42.5 % għad-doża ta’ 12.5 mg, u 47.7 % għad-doża ta’ 25 mg, bir-riskju relattiv (95 % CI) għall-effett tal-kura meta mqabbel mal-plaċebo ta’ 1.410(1.106, 1.797) u 1.584(1.253, 2.001) għall- gruppi ta’ 12.5 mg u 25 mg, rispettivament.

Rispons fuq medda ta’ 12-il ġimgħa f’pazjenti b’rispons mhux adegwat għal ta’ lanqas żewġ klassijiet ta’ lassattivi

Ir-rispons għal naloxegol matul 12-il ġimgħa kien ittestjat fis-sottogrupp ta’ pazjenti b’rispons inadegwat għal tal-anqas żewġ klassijiet ta’ lassattivi, madwar 20 % tal-pazjenti randomizzati. F’analiżi miġbura ta’ Kodiac 4 u Kodiac 5 (90, 88 u 99 pazjent fil-gruppi ta’ plaċebo, 12.5 mg u

25 mg rispettivament), ġew osservati rati ta’ rispons ogħla f’din il-popolazzjoni għal grupp ta’ doża ta’ 25 mg meta mqabbel ma’ plaċebo (p=0.040). Ir-rati ta’ rispons f’din il-popolazzjoni kienu plaċebo

30.0 %, 12.5 mg 44.3 % u 25 mg 44.4 %.

Il-ħin għall-ewwel moviment tal-imsaren spontanju

Il-ħin għall-ewwel SBM fis-sottogrupp LIR wara li ttieħdet l-ewwel doża kien iqsar għad-doża ta’

25 mg meta mqabbel mal-plaċebo f’Kodiac 4 (p<0.001) u Kodiac 5 (p=0.002). Id-doża ta’ 12.5 mg fis- sottogrupp LIR uriet ukoll ħin iqsar għall-ewwel SBM wara d-doża meta mqabbel ma’ plaċebo f’Kodiac 4 (p=0.002) u Kodiac 5 (p<0.001). F’Kodiac 4, plaċebo, doża ta’ 12.5 mg u doża ta’ 25 mg kellhom ħin medju għall-ewwel SBM ta’ wara d-doża ta’ 43.4, 20.6, u 5.4 sigħat, rispettivament. F’Kodiac 5, plaċebo, il-ħinijiet korrispondenti għall-ewwel SBM ta’ wara d-doża kienu 38.2, 12.8, u 18.1 sigħat, rispettivament.

Numru medju ta’ ġranet kull ġimgħa b’ta’ lanqas SBM wieħed

Kien hemm żieda fin-numru medju ta’ jiem fil-ġimgħa b’tal-anqas SBM wieħed fis-sottogrupp LIR għad-doża ta’ 25 mg f’Kodiac 4 u Kodiac 5 (p<0.001 fiż-żewġ studji) u anki għad-doża ta’ 12.5 mg (p=0.006 fiż-żewġ studji).

Titjib ta’ sintomu OIC

Id-doża ta’ 25 mg fis-sottogrupp LIR tejbet l-isforz tar-rektum (Kodiac 4 p=0.043, Kodiac 5 p<0.001). Kien hemm titjib fil-konsistenza tal-ippurgar fis-sottogrupp LIR kif imkejjel skont l-iskala tal-ippurgar Bristol f’Kodiac 5 meta mqabbel ma’ plaċebo (p <0.001) iżda mhux f’Kodiac 4 (p = 0.156). Id-doża ta’ 25 mg fis-sottogrupp LIR żiedet il-jiem medji fil-ġimgħa meta mqabbel ma’ plaċebo b’tal-anqas moviment spontanju sħiħ tal-imsaren (CSBM) fiż-żewġ studji (Kodiac 4 p=0.002, Kodiac 5 p<0.001).

Punt ta’ tmiem tar-responder tas-sintomi

"Responder tas-sintomi" kienet iddefinita bħala li tissodisfa kemm il-kriterji tar-responder ta’ 12- il ġimgħa kif ukoll turi titjib f’sintomi OIC speċifikati minn qabel u ebda deterjorament fis-sintomi. Fis-sottogrupp LIR, id-doża ta’ 25 mg żiedet ir-rati tar-responder tas-sintomi fiż-żewġ studji meta mqabbel ma’ plaċebo (Kodiac 4 p=0.001, Kodiac 5 p=0.005). Ir-rati tar-responder tas-sintomi tas-

sottogrupp LIR f’Kodiac 4 għal gruppi ta’ plaċebo, 12.5 mg u 25 mg kienu 24.6 %, 36.5 % u 45.3 % u r-rati tar-responder tas-sintomi f’Kodiac 5 kienu ta’ 25.6 %, 33.6 % u 42.7 %.

Kwestjonarju tal-valutazzjoni tal-pazjenti ta’ sintomi ta’ stitikezza (PAC-SYM)

Id-doża ta’ 25 mg ta’ naloxegol fis-sottogrupp ta’ LIP irriżultat f’titjib akbar (bidla mil-linja bażi) tal- valutazzjoni tal-pazjent tal-punteġġi totali tas-sintomi ta’ stitikezza (PAC-SYM) meta mqabbel ma’ plaċebo fiż-żewġ studji fi 12-il ġimgħa (Kodiac 4 p=0.023, Kodiac 5 p=0.002). Id-doża ta’ 12.5 mg fis-sottogrupp LIR irriżultat ukoll f’titjib akbar fl-SYM tal-PAC fit-12-il ġimgħa meta mqabbel ma’ plaċebo fiż-żewġ studji (p= 0.020 u p=0.001 rispettivament). Id-doża ta’ 25 mg ta’ naloxegol, meta mqabbel ma’ plaċebo, irriżultat ukoll f’titjib akbar (bidla mil-linja bażi) tal-punteġġi tad-dominju rettali tal-SYM tal-PAC ta’ 12-il ġimgħa fiż-żewġ studji (p=0.004 u p<0.001, Kodiac 4 u 5, rispettivament) u għall-punteġġi tad-dominju tal-ippurgar f’Kodiac 4 (p=0.031) u Kodiac 5 (p<0.001). Ma kien hemm ebda impatt rilevanti fuq is-sintomi addominali fl-ebda studju (p=0.256 i p=0.916, Kodiac 4 u 5, rispettivament).

Potenzjal għal interferenza b’analġeżija medjata mill-opjojdi

Ma kien hemmx differenza klinikament rilevanti bejn naloxegol 12.5 mg, 25 mg, u plaċebo fl-intensità medja tal-uġigħ, id-doża tal-opjojdi ta’ kuljum, jew fil-punteġġi tal-irtirar tal-opjojdi matul l-istudju ta’ 12-il ġimgħa.

Fl-istudji ta’ 12-il ġimgħa (Kodiac 4 u 5), il-frekwenza ta’ Aes (episodji avversi) ta’ uġigħ fid-dahar kienet 4.3% għal naloxegol 25 mg meta mqabbla ma’ 2.0% għall-plaċebo, u l-frekwenza ta’ AEs ta’ uġigħ fl-estremitajiet kienet ta’ 2.2% għal naloxegol 25 mg, meta mqabbla ma’ 0.7% għall-plaċebo. Fi studju fit-tul tas-sigurtà (Kodiac 8), il-frekwenza ta’ rapporti AE ta’ uġigħ fid-dahar kienet ta’ 8.9% għal naloxegol 25 mg meta mqabbla ma’ 8.8% għall-kura tas-soltu. Għall-uġigħ fl-estremitajiet, ir-rata għal naloxegol 25 mg kienet ta’ 3.5% meta mqabbla ma’ 3.3% għall-kura tas-soltu.

Sigurtà u tollerabbiltà matul perjodu estiż ta’ 12-il ġimgħa

Kodiac 7 kienet estensjoni tas-sigurtà ta’ 12-il ġimgħa li ppermettiet lill-pazjenti minn Kodiac 4 ikomplu l-istess kura blinded minn Kodiac 4 għal 12-il ġimgħa oħra (plaċebo, naloxegol 12.5 mg jew 25 mg kuljum). L-objettiv primarju kien li jitqabblu s-saħħa u t-tollerabbiltà bejn it-tliet gruppi ta’ kura għal 12-il ġimgħa oħra (lil hinn dawk osservati f’Kodiac 4) permezz ta’ statistika deskrittiva. F’dan l-istudju, naloxegol f’dożi ta’ 12.5 mg u 25 mg kien ġeneralment sigur u ttollerat sew meta mqabbel ma’ plaċebo fil-kura ta’ pazjenti OIC b’uġigħ li mhuwiex relatat mal-kanċer.

Fil-gruppi ta’ kura kollha, inkluż plaċebo, it-titjib fid-dominji PAC-SYM li ġew osservati f’Kodiac 4 inżammu għal pazjenti li komplew f’Kodiac 7.

Sigurta u tollerabbiltà fit-tul

Kodiac 8 kien studju tas-sigurtà u t-tollerabbiltà,ta’ grupp parallel, randomizzat, b’tikketta miftuħa, multi-ċentrali, ta’ 52 ġimgħa, tal-Fażi III ta’ naloxegol meta mqabbel mal-kura tas-soltu ta’ OIC f’pazjenti b’uġigħ mhux relatat mal-kanċer. L-objettiv primarju kien li tiġi vvalutata s-sigurtà u t- tollerabbiltà fit-tul għal naloxegol 25 mg u li jitqabbel mal-kura tas-soltu permezz ta’ statistika deskrittiva.

Il-pazjenti eliġibbli kienu randomizzati fi proporzjon ta’ 2:1 biex jirċievu jew naloxegol 25 mg kuljum (qd) jew il-kura tas-soltu għal OIC għal 52 ġimgħa. Il-pazjenti assenjati għal kura tas-soltu segwew kors ta’ kura b’lassattivi għal OIC iddeterminat mill-investigatur skont l-aqwa ġudizzju kliniku, għajr l-antagonisti tar-riċettur mu-opjojde periferali.

Minn 844 pazjent li kienu randomizzati, 61.1 % lestew l-istudju (iddefiniti bħala li lestew iż-żjara ta’ segwitu ta’ ġimagħtejn wara l-perjodu ta’ kura ta’ 52 ġimgħa). B’mod globali 393 u 317-il pazjent kellhom tal-anqas esponiment ta’ 6 u 12-il xahar għal naloxegol 25 mg, rispettivament, f’dan l-istudju, li ssodisfaw ir-rekwiżiti ta’ esponiment speċifiċi.

Esponiment fit-tul għal naloxegol 25 mg, sa 52 ġimgħa, kien ġeneralment sigur u ttollerat sew fil-kura ta’ pazjenti OIC b’uġigħ mhux relatat mal-kanċer. Matul il-perjodu ta’ 52 ġimgħa ma kien hemm ebda differenza importanti mhux mistennija fis-sejbiet tas-sigurta u t-tollerabbiltà bejn il-grupp ta’ kura ta’ naloxegol 25 mg u l-grupp ta’ kura tas-soltu.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji fi stitikezza indotta mill-opjojdi b’Moventig fi tfal li għandhom anqas minn 6 xhur skont id-deċiżjoni tal- Pjan ta’ Investigazzjoni Pedjatrika (PIP) (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti orali, naloxegol jiġi assorbit malajr, bl-ogħla konċentrazzjonijiet (Cmax) milħuqa f’anqas minn sagħtejn. Fil-maġġoranza tal-individwi, kienet osservata quċċata tal-konċentrazzjoni sekondarja fil-plażma ta’ naloxegol madwar 0.4 sa 3 sigħat wara l-ewwel l-ogħla livell. Ir-riċirkolazzjoni enteroepatika tista’ tkun spjegazzjoni peress li ġiet osservata eliminazzjoni biljari estensiva fil-far.

Effetti tal-ikel: Ikla b’ħafna xaħmijiet żiedet il-firxa u r-rata ta’ assorbiment ta’ naloxegol. Is-Cmax u l- erja taħt il-kurva tal-ħin u l-konċentrazzjoni fil-plażma (AUC) żdiedu b’madwar 30 % u 45 %, rispettivament.

Naloxegol bħala pillola mfarrka mħallat mal-ilma, mogħti mill-ħalq jew mogħti permezz ta’ tubu nażogastriku fl-istonku, huwa bijoekwivalenti għall-pillola kollha, b’ tmax medju ta’ 0.75 u 1.50 sigħat (firxa ta’ 0.23 sa 5.02 sigħat) għall-pillola mfarrka mogħtija mill-ħalq u l-pillola mfarrka mogħtija permezz ta’ tubu NG, rispettivament.

Distribuzzjoni

Il-volum evidenti medju ta’ distribuzzjoni matul il-fażi terminali (Vz/F) f’voluntiera b’saħħithom varja minn 968 sa 2,140 L fil-gruppi ta’ dożaġġ u l-istudji. Ir-riżultati minn studju QWBA (Awtoradjografija tal-Piż tal-Ġisem Kwantitattiva) fil-far u n-nuqqas ta’ antagoniżmu tal-effetti tal- opjojdi tas-CNS fil-bnedmin f’dożi ta’ naloxegol inqas minn 250 mg, jindikaw distribuzzjoni minima ta’ naloxegol fis-CNS. L-irbit tal-proteini fil-plażma ta’ naloxegol fil-bnedmin kien baxx u l-frazzjoni mhux marbuta varjat minn 80 % sa 100 %.

Bijotrasformazzjoni

Fi studju tal-bilanċ tal-massa fil-bnedmin, ġie identifikat total ta’ 6 metaboliti fil-plażma, l-awrina u l- ippurgar. Dawn il-metaboliti rrappreżentaw aktar minn 32 % tad-doża mogħtija u ġew iffurmati permezz ta’ N-dealkylation, O-demethylation, l-ossidazzjoni u t-telf parzjali tal-katina PEG. L-ebda wieħed mill-metaboliti ma kien preżenti f’> 10% tal-konċentrazzjonijiet fil-plażma tal-materjal oriġinali jew relatat mal-materjal oriġinali u metabolit totali.

Eliminazzjoni

Wara l-għoti orali ta’ naloxegol radjutikketjat, 68 % u 16 % tad-doża totali mogħtija kienu rkuprati fl- ippurgar u fl-awrina, rispettivament. Naloxegol oriġinali li jiġi eliminat mal-awrina kien jammonta għal inqas minn 6 % tad-doża totali mogħtija. Għalhekk, l-eliminazzjoni renali hija mogħdija ta’ tneħħija minuri għal naloxegol. Fi studji farmakoloġiċi kliniċi, il-half life ta’ naloxegol fid-doża terapewtika kienet tvarja minn 6 sa 11-il siegħa.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Fil-firxa ta’ dożi evalwati, l-ogħla livell ta’ konċentrazzjoni fil-plażma u l-AUC żdiedu b’mod proporzjonali għad-doża, jew bejn wieħed u ieħor b’mod proporzjonali għad-doża.

Popolazzjonijiet speċjali

Età u sess

Hemm effett żgħir tal-età fuq il-farmakokinetika ta’ naloxegol (żieda ta’ madwar 0.7 % fl-AUC għal kull żieda fis-sena fl-età). Ma huwa rakkomandat ebda aġġustament fid-doża għal pazjenti anzjani. Il- pazjenti li għandhom aktar minn 65 sena ġew irrappreżentati fl-istudji tal-fażi III. L-istudji kliniċi ta’ naloxegol ma inkludewx numri suffiċjenti ta’ pazjenti li għandhom 75 sena jew aktar biex jiġi ddeterminat jekk dawn jirrispondux b’mod differenti minn pazjenti żgħażagħ, madankollu, abbażi tal- mod ta’ azzjoni tas-sustanza attiva, m’hemm ebda raġuni teoretika għal xi rekwiżit għal aġġustamenti fid-doża f’dan il-grupp ta’ età. Għal rakkomandazzjonijiet ta’ doża għal pazjenti b’insuffiċjenza tal- fwied moderata jew severa, ara sezzjoni 4.2. M’hemm ebda effett fuq is-sess fuq il-PK ta’ naloxegol.

Razza

L-effett tar-razza fuq il-farmakokinetika ta’ naloxegol huwa żgħir (tnaqqis ta’ madwar 20 % fl-AUC ta’ naloxegol meta gruppi oħra jitqabblu mal-Kawkasi) u, għalhekk, ma huwa meħtieġ ebda aġġustament fid-doża.

Piż tal-ġisem

L-esponiment għal Naloxegol instab li jiżdied b’żieda fil-piż, madankollu, id-differenzi fl-esponiment ma kinux ikkunsidrati klinikament rilevanti.

Indeboliment tal-kliewi

Peress li t-tneħħija permezz tal-kliewi hija rotta minuri ta’ eliminazzjoni għal naloxegol, irrispettivament mis-severità (jiġifieri insuffiċjenza renali moderata, severa u fl-istadju finali), l-impatt tal-indeboliment tal-kliewi fuq il-farmakokinetika ta’ naloxegol kien minimu fil-biċċa l-kbira tal- individwi. Madankollu, f’2 pazjenti minn 8 pazjenti (kemm fi gruppi b’indeboliment tal-kliewi moderat u sever iżda mhux fil-grupp ta’ insuffiċjenza tal-kliewi fl-istadju finali) kienu osservati sa

żieda sa 10 darbiet fl-esponiment ta’ naloxegol. F’dawn il-pazjenti, l-indeboliment tal-kliewi jista’ jaffettwa ħażin mogħdijiet ta’ tneħħija oħra (metaboliżmu tal-mediċina fil-fwied/l-imsaren, eċċ.) li jirriżultaw f’esponiment ogħla. Id-doża tal-bidu għall-pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi moderata jew severa hija 12.5 mg. Jekk iseħħu effetti sekondarji li jħallu impatt fuq it-tolerabbiltà, naloxegol għandu jitwaqqaf. Id-doża tista’ tiżdied għal 25 mg, jekk 12.5 mg hija tollerata sew mill-pazjent (ara

sezzjoni 4.2). L-esponiment ta’ naloxegol fil-pazjenti b’mard fil-fwied fl-istadju finali (ESRD) fuq emodijalisi kien simili għal voluntiera b’saħħithom b’funzjoni tal-fwied normali.

Indeboliment tal-fwied

Kienu osservati tnaqqis ta’ anqas minn 20 % fl-AUC u tnaqqis ta’ 10 % fis-Cmax f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ħafif u moderat (Child-Pugh Klassi A u B). L-effett fuq l-indeboliment tal- fwied sever (Child-Pugh Klassi C) fuq il-farmakokinetika ta’ nalogexol ma ġiex evalwat. Użu f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi sever mhuwiex rakkomandat.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmokokinetika ta’ naloxegol fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġietx studjata.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni u fertilità ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

L-istudji ta’ żvilupp tal-embrijo-fetali twettqu fil-firien u l-fniek. Inċidenza miżjuda potenzjalment relatata mal-kura tal-varjant skeletali centrum vertebrali tal-bipartit u f’fetu wieħed b’anorchism dehret fl-ogħla doża ttestjata fl-istudju tal-iżvilupp tal-embrijo-fetali fil-firien. Ġiet innotata malformazzjoni skeletali possibbli tal-fetu relatata mal-kura ta’ fused arches fl-ogħla doża fl-istudju ta’ żvilupp embrijo-fetali fil-fniek, fin-nuqqas ta’ tossiċità materna. Fi studju ta’ żvilupp ta’ qabel il-ħlas u ta’ wara l-ħlas fil-firien, il-piżijiet tal-ġisem kienu aktar baxxi għal frieħ irġiel wara l-għoti lill-omm ta’ doża għolja. Dawn l-effetti kollha ġew osservati biss f’espożizzjonijiet ikkunsidrati f’eċċess biżżejjed għall-espożizzjoni umana massima, u dan jindika ftit relevanza għal użu kliniku.

L-istudji dwar il-karċinoġeniċità ta’ naloxegol twettqu fil-firien u l-ġrieden. Fil-firien irġiel, kienet osservata żieda relatata mad-doża f’adenomi taċ-ċelluli Leydig u l-iperplasija taċ-ċelloli interstizjali f’espożizzjonijiet ikkunsidrati f’eċċess biżżejjed tal-espożizzjoni umana massima. Il-bidliet neoplastiċi osservati huma effetti ormonali u medjati ċentralment magħrufa sew fil-far li mhumiex rilevanti għall- bnedmin.

L-istudji fil-firien li jreddgħu urew li naloxegol huwa eliminat fil-ħalib.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola mannitol (E421)

cellulose microcrystalline (E460) croscarmellose sodium (E468) magnesium stearate (E470b) propyl gallate (E310)

Kisja tal-pillola hypromellose (E464) titanium dioxide (E171) macrogol (E1521)

iron oxide red (E172) iron oxide black (E172)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ta’ ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Alu/folja tal-alu.

Pilloli miksijin b’rita ta’ 12.5 mg

Daqsijiet tal-pakkett ta’ 30 u 90 pillola miksija b’rita f’folji mhux imtaqqba. Daqs tal-pakkett ta’ 90 x 1 pillola miksija b’rita f’folji mtaqqba b’doża waħda.

Pilloli miksijin b’rita ta’ 25 mg

Daqsijiet tal-pakkett ta’ 10, 30 u 90 pillola miksija b’rita f’folji mhux imtaqqba. Daqs tal-pakkett ta’ 90 x 1 pillola miksija b’rita f’folji mtaqqba b’doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi. Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels, TD1 1QH

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/962/001

EU/1/14/962/002

EU/1/14/962/003

EU/1/14/962/004

EU/1/14/962/005

EU/1/14/962/006

EU/1/14/962/007

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TAT-TIĠDID TAL- AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 8 ta’ Diċembru 2014

Data tal-aħħar tiġdid: {JJ xahar SSSS}

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

{JJ/XX/SSSS} [JJ xahar ssss]

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati