Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNeuroBloc
Kodiċi ATCM03AX01
Sustanzabotulinum toxin type B
ManifatturEisai Ltd.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

NeuroBloc 5000 U/ml soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml fih 5000 U Tossina Botulinum ta’ Tip B.

Kull kunjett ta’ 0.5 ml ta’ fih 2500 U ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip B.

Kull kunjett ta’ 1.0 ml ta’ fih 5000 U ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip B.

Kull kunjett ta’ 2.0 ml ta’ fih 10,000 U ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip B.

Magħmul f’ċelluli ta’ Clostridium botulinum Serotip B (Razza Bean).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur għal isfar ċar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

NeuroBloc huwa indikat għall-kura ta’ distonja ċervikali (torticollis) fl-adulti.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

NeuroBloc għandu jingħata biss minn tabib li hu familjari ma’, u b’esperjenza fil-kura ta’ distonija ċervikali u fl-użu ta’ tossini botulinum.

Ristrett għall-użu fi sptar biss.

Pożoloġija

Id-doża tal-bidu hi ta’ 10,000 U u għandha tiġi diviża bejn iż-żewġ sal-erba’ muskoli li jkunu l-aktar affettwati. Informazzjoni minn studji kliniċi tissuġġerixxi li l-effikaċja hija dipendenti fuq id-doża iżda dawn il-provi, minħabba li ma kienux iddisinjati għal tqabbil, ma jurux differenza sinifikanti bejn 5000 U u 10,000 U. Għalhekk tista’ tiġi kkunsidrata doża tal-bidu ta’ 5000 U iżda doża ta’ 10,000 U tista’ żżid il-possibilità ta’ benefiċċju kliniku.

L-injezzjonijiet għandhom jiġu rrepetuti hekk kif meħtieġ sabiex tinżamm funzjoni tajba u jkun hemm tnaqqis fl-uġigħ. Fi studji kliniċi fit-tul, il-medja tal-frekwenza tad-dożaġġ kienet madwar 12-il ġimgħa, madankollu dan jista’ jvarja bejn persuna u oħra, u proporzjon ta’ pazjenti żamm titjib sinifikanti fir-rigward tal-linja bażi għal 16-il ġimgħa jew aktar. Għalhekk, il-frekwenza tad-dożaġġ għandha tiġi adattata skont l-evalwazzjoni/rispons kliniku ta’ pazjent individwali.

Għal pazjenti b’massa muskolari mnaqqsa, id-doża għandha tiġi mibdula skond il-ħtieġa tal-pazjent individwali.

Il-qawwa ta’ dan il-prodott mediċinali hija espressa f’NeuroBloc 5000 U/ml. Dawn l-unitajiet ma jistgħux jiġu skambjati bejniethom mal-unitajiet użati biex juru l-qawwa ta’ preparazzjonijiet oħrajn ta’ tossina ta’ botulinum (ara sezzjoni 4.4).

Persuni aktar anzjani

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’persuni aktar anzjani ta’ ≥ 65 sena.

Indeboliment tal-kliewi u tal-fwied

Ma saru l-ebda studji fuq pazjenti b’indeboliment tal-kliewi u tal-fwied. Madankollu, il-karatteristiċi farmakoloġiċi ma jindikaw l-ebda ħtieġa għal aġġustament fid-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ NeuroBloc fi tfal minn età bejn 0 sa 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli. NeuroBloc hu kontraindikat fit-tfal minn età ta’ bejn 0-18-il sena sakemm dejta addizzjonali ssir disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

NeuroBloc għandu jingħata biss permezz ta’ injezzjoni ġol-muskoli. Għandu jkun hemm kawtela partikulari biex jiġi żgurat li ma jiġix injettat ġo vina tad-demm.

Id-doża tal-bidu ta’ 10,000 U għandha tiġi diviża bejn iż-żewġ sal-erba’ muskoli li jkunu l-aktar affettwati.

Biex tippermetti d-diviżjoni tad-doża totali bejn diversi injezzjonijiet, NeuroBloc jista’ jiġi dilwit b’soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride u s-soluzzjoni għandha tintuża immedjatament. Għal istruzzjonijiet dwar id-dilwizzjoni tal-prodott qabel l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Individwi b’mard newromuskolari magħruf (eż. sklerosi laterali amitrofika jew newropatija periferali) jew problemi magħrufa newromuskolari tal-ġogi (eż. myasthenia gravis jew sindromu Lambert-Eaton) m’għandhomx jingħataw NeuroBloc.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

NeuroBloc huwa rrakkommandat biex jiġi mogħti bħala injezzjoni minn ġol-muskoli biss.

Is-sigurtà ta’ NeuroBloc ’il barra mill-indikazzjoni approvata ma ġietx stabbilita. Din it-twissija tinkludi l-użu fit-tfal u fi kwalunkwe indikazzjoni oħra ħlief distonija ċervikali. Ir-riskji, li jistgħu jinkludu l-mewt, jistgħu jiżbqu lill-benefiċċji potenzjali.

Serokonverżjoni

Bħal fil-każ ta’ ħafna proteini bijoloġiċi użati bħala mediċini terapewtiċi, l-amministrazzjoni ripetuta ta’ NeuroBloc tista’ tkun assoċjata mal-iżvilupp ta’ antikorpi għal Tossina Botulinum ta’ Tip B f’xi pazjenti. Dejta dwar l-immunoġeniċità minn tliet studji fit-tul jindikaw li madwar terz tal-pazjenti jiżviluppaw antikorpi, kif stabbilit mill-assaġġ tan-newtralizzazzjoni tal-ġrieden/assaġġ tal-protezzjoni tal-ġrieden li jiddependu mit-tul ta’ żmien ta’ espożizzjoni (ara sezzjoni 5.1).

Investigazzjoni dwar il-konsegwenza tas-serokonverżjoni wriet li l-preżenza ta’ antikorpi ma kinitx sinonima ma’ telf ta’ rispons kliniku, u ma kellhiex impatt fuq il-profil globali tas-sigurtà. Madankollu, ir-rilevanza klinika tal-preżenza ta’ antikorpi kif stabbilita mill-assaġġ tan- newtralizzazzjoni tal-ġrieden/assaġġ tal-protezzjoni tal-ġrieden, hi inċerta.

Għandha tintuża kawtela f’pazjenti bi problemi ta’ fsada jew li qegħdin jirċievu terapija antikoagulanti.

Firxa tal-effett tat-tossina

Kienu rrappurtati effetti newromuskolari relatati mal-firxa tat-tossina, l-bogħod mis-sit ta’ l-injezzjoni (ara sezzjoni 4.8). Dawn jinkludu problemi biex tibla’ u diffikultajiet biex tieħu n-nifs.

Disturbi newromuskolari li kienu jeżistu minn qabel

Pazjenti kkurati b’dożi terapewtiċi jistgħu jesperjenzaw indebboliment esaġerat tal-muskoli. Pazjenti b’disturbi newromuskolari jistgħu jkollhom żieda fir-riskju ta’ effetti klinikament sinifikanti li jinkludu problemi severi biex tibla’ u kompromess respiratorju minn dożi tipiċi ta’ NeuroBloc (ara sezzjoni 4.3).

Kien hemm rapporti spontanji ta’ problemi biex tibla’, pnewmonja tal-aspirazzjoni u/jew mard respiratorju potenzjalment fatali, wara l-kura b’Tossina Botulinum ta’ Tip A/B.

Tfal (użu mhux approvat) u pazjenti b’disturbi newromuskolari diġà eżistenti li jinkludu disturbi ta’ diffikultajiet biex tibla’, huma f’riskju miżjud ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi. F’pazjenti b’disturbi newromuskolari jew storja medika ta’ problemi biex tibla’ u aspirazzjoni, tossini botulinum għandhom jintużaw biss fi sfond sperimentali taħt superviżjoni medika stretta.

Wara l-kura b’NeuroBloc, il-pazjenti kollha u l-persuni li jieħdu ħsiebhom għandhom jingħataw parir biex ifittxu attenzjoni medika għal diffikultajiet respiratorji, sitwazzjonijiet fejn iħossuhom qed jifgaw jew kwalunkwe problemi ġodda jew li jiggravaw biex tibla’.

Disfaġija kienet irrappurtata wara injezzjoni f’siti oħra barra l-muskolatura ċervikali.

Nuqqas ta’ interkambjabbiltà bejn prodotti ta’ tossina ta’ botulinum

Id-doża tal-bidu ta’ 10,000 U (jew 5000 U) hija relevanti biss għal NeuroBloc (Tossina Botulinum ta’ Tip B). Dawn l-unitajiet ta’ doża huma speċifiċi għal NeuroBloc biss u mhumiex relevanti għall- preparazzjonijiet ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip A. Ir-rakkommandazzjonijiet għall-unità ta’ doża għal Tossina Botulinum ta’ Tip A huma ferm inqas minn dawk għal NeuroBloc u l-għoti ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip A f’unità ta’ doża rakkommandata għal NeuroBloc tista’ tirriżulta f’tossiċità sistemika u riżultati li jheddu l-ħajja.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-effett ta’ l-għoti ta’ serotipi ta’ newrotossini ta’ botulinum differenti flimkien, mhux magħruf. Madankollu, fi studji kliniċi, NeuroBloc ġie mogħti 16-il ġimgħa wara l-injezzjoni ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip A.

L-għoti ta’ NeuroBloc flimkien ma’ aminoglycosides jew sustanzi li jinterferixxu ma’ trasmissjoni newromuskolari (eż. sustanżi li jixbħu lil curare) għandha tiġi kkunsidrata b’attenzjoni.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali m’humiex biżżejjed rigward l-effetti fuq it-tqala u fuq l- iżvilupp ta’ l-embriju/fetu. Ir-riskju li jista' jkun hemm fuq in-nies, mhux magħruf. NeuroBloc m’għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament b’Tossina Botulinum ta’ Tip B.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Tossina Botulinum ta’ Tip B jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. It- tneħħija ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip B fil-ħalib ma ġietx studjata fl-annimali. Gћandha tittieћed deċiżjoni dwar jekk il-mara tkompli/twaqqafx it-treddigћ jew li tkompli/twaqqafx it-terapija b’NeuroBloc, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija b’NeuroBloc gћall-mara.

Fertilità

Ma saru l-ebda studji dwar il-fertilità u mhuwiex magħruf jekk NeuroBloc jistax jaffettwa l-kapaċità tar-riproduzzjoni.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. NeuroBloc jista’ jindebbolixxi l-ħila biex issuq jew tħaddem magni f’każ ta’ reazzjonijiet avversi bħal dgħufija fil-muskoli u disturbi fl-għajnejn (vista mċajpra, ptosi ta’ tebqet il-għajn).

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-iktar reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati b’mod komuni assoċjati mal-kura b’NeuroBloc kienu ħalq xott, problemi biex tibla’, dispepsja, u wġigħ fis-sit tal-injezzjoni.

Reazzjonijiet avversi relatati mal-firxa ta’ tossina li tkun imbiegħda mis-sit tal-għoti kienu rrappurtati: dgħufija eċċessiva fil-muskoli, problemi biex tibla’, dispnea, pnewmonite tal-aspirazzjoni b’riżultat fatali f’xi każijiet (ara sezzjoni 4.4).

Reazzjonijiet avversi li ġraw fl-studji kliniċi kollha huma elenkati taħt skond is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u b’frekwenza li tonqos li hija mfissra kif ġej: Komuni Ħafna ( 1/10);

Komuni ( 1/100 sa <1/10); Mhux Komuni ( 1/1,000 sa <1/100).

Sistema tal-Klassifika tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Organi

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

ħalq xott, uġigħ ta’ ras

tortikollis (tirkadi mil-linja

 

 

bażi), perverżjoni tat-togħma

Disturbi fl-għajnejn

 

vista mċajpra

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

disfonija

medjastinali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

disfaġja

dispepsja

Disturbi muskolu-skeltriċi u

 

mijastenja

tat-tessuti konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u

uġigħ fis-sit ta’ l-

uġigħ fl-għonq

kondizzjonijiet ta' mnejn

injezzjoni

marda tixbah lill-influwenza

jingħata

 

 

B’mod komuni ma’ Tossina Botulinum ta’ Tip A, rogħda elettrofiżjoloġiku, li mhuwiex assoċjat ma’ dgħufija klinika jew ma’ anormalitajiet elettrofiżjoloġiċi oħra, jista’ jseħħ f’xi muskoli distanti.

Esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Effetti sekondarji relatati mal-firxa tat-tossina l-bogħod mis-sit ta’ l-għotja kienu rrappurtati (indebboliment esaġerat fil-muskoli, disfaġja, dispnea, pnewmonja ta’ aspirazzjoni b’riżultat fatali f’xi każijiet) (ara sezzjoni 4.4).

L-effetti li ġejjin kienu rrappurati wkoll waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq: akkomodazzjoni mhux normali, ptosi, rimettar, stitikezza, sintomi bħal ta’ l-influwenza, astenja, anġjoedema, raxx, urtikarja u ħakk.

Ir-rapporti disponibbli jindikaw li l-prodott intuża fil-popolazzjoni pedjatrika. Rapporti dwar każijiet x’aktarx li se jkunu iktar serji fit-tfal (40%) meta mqabbla ma’ dawk fl-adulti u anzjani (12%), possibbilment bħala riżultat li jintuża dożaġġ għoli mhux adattat għat-tifel/tifla. (ara sezzjoni 4.9).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ġew irrapportati każi ta’ doża eċċessiva (wħud b’sinjali ta’ tossiċità sistemika). F’każ ta’ doża eċċessiva, għandhom jiġu stabbiliti miżuri mediċi ġenerali ta’ appoġġ. Dożi sa 15,000 U b’mod mhux frekwenti rriżultaw f’tossiċità sistemika klinikament sinifikanti f’adulti. Jekk ikun hemm suspett kliniku ta’ botuliżmu, jista’ jkun hemm bżonn li l-pazjent jittieħed l-isptar sabiex il-funzjoni respiratorja tiegħu tiġi mmonitorjata (bidu ta’ insuffuċjenza respiratorja).

Fil-każ ta’ doża eċċessiva jew injezzjoni f’muskolu li normalment tikkumpensa għad-distonja ċervikali, wieħed jifhem li d-distonja tista’ tmur għall-agħar. Bħal f’tossini ta’ botulinum oħrajn, l- irkupru spontanju jseħħ fuq perjodu ta’ żmien.

L-użu pedjatriku (mhux approvat): fit-tfal, tossiċità sistemika klinikament sinifikanti seħħet f’dożi approvati għall-kura ta’ pazjenti adulti. Ir-riskju li jinfirex l-effett hu akbar milli fl-adulti, u jkun sever b’mod iktar frekwenti. Dan jista’ jkun minħabba dożaġġi għoljin li normalment jintużaw f’din il- popolazzjoni.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: rilassant tal-muskoli, sustanzi li jaħdmu fuq il-periferiji, Kodiċi ATC: M03AX 01

NeuroBloc huwa sustanza li timblokka n-newromuskoli. Il-mekkaniżmu ta’ azzjoni ta’ NeuroBloc fl-imblukkar tat-trasmissjoni newromuskolari sseħħ fi proċess ta’ tlett fażijiet:

1.Tgħaqqid ekstraċellulari tat-tossina ma’ aċċettaturi speċifiċi fuq it-terminali tan-nervi motorji

2.Internalizzazzjoni u rilaxx tat-tossina fis-cytosol tat-terminali tan-nervaturi

3.Inibizzjoni tar-rilaxx ta’ acetylcholine minn terminali tan-nervaturi fil-junctions newromuskolari

Meta injettat direttament fil-muskolu, NewroBloc jikkawża paraliżi lokalizzata li tgħaddi b’mod gradwali. Il-mekkaniżmu li bih il-paraliżi muskolari jgħaddi maż-żmien jibqa’ mhux magħruf, iżda jista’ jkun assoċjat ma’ radd lura intranewronali tal-proteina affettwata u/jew inbit tat-tarf tan-nerv.

Saret serje ta’ studji kliniċi biex jiġu evalwati l-effikaċja u s-sigurtà ta’ NeuroBloc fil-kura ta’ distonija ċervikali. Dawn l-istudji wrew l-attività ta’ NeuroBloc kemm f’pazjenti naïve għall-kura, u f’pazjenti li qabel kienu rċivew il-kura b’Tossina Botulinum ta’ Tip A, li jinkludu dawk li kienu kkunsidrati klinikament reżistenti għal Tossina Botulinum ta’ Tip A.

Ġew imwettqa żewġ studji ta’ Fażi III ikkontrollati bi plaċebo, randomised, double-blind, multiċentrali, f’pazjenti b’distonja ċervikali. Iż-żewġ studji rreġistraw pazjenti adulti ( 18-il sena) li kellhom passat ta’ għotja ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip A. L-ewwel studju rreġistra pazjenti li kienu klinikament reżistenti għat-tossina tat-tip A (pazjenti li ma jirrispondux għal A), ikkonfermati b’test Frontalis tat-tip A. It-tieni studju rreġistra pazjenti li komplew jirrispondu għat-tossina tat-tip A (Pazjenti li jirrispondu għal A). Fl-ewwel studju, pazjenti reżistenti għat-tip A (Pazjenti li ma jirrispondux għal A) kienu randomised sabiex jirċievu plaċebo jew 10,000 U ta’ NeuroBloc u fit-tieni, pazjenti li jirrispondu għat-tossina tat-Tip A (Pazjenti li jirrispodu għal A) kienu randomised sabiex jirċievu plaċebo, 5000 U jew 10,000 U tat-tossina. Il-prodott mediċinali ġie injettat f’okkażjoni waħda fi tnejn jew f’erbgħa mill-muskoli li ġejjin: splenius capitus, sternocleidomastoid, levator scapulae, trapezius, semispinalis capitus u scalene. Id-doża totali ġiet maqsuma bejn il-muskoli magħżula u ġew mogħtija minn injezzjoni sa 5 injezzjonijiet għal kull muskolu. Kien hemm 77 pazjent irreġistrat fl-ewwel studju u 109 fit-tieni. Evalwazzjonijiet tal-pazjent baqgħu għaddejjin għal 16-il ġimgħa wara l-injezzjoni.

Il-varjabbli tar-riżultat primarju ta’ l-effikaċja għaż-żewġ studji kien il-punteġġ Totali TWSTRS (il- firxa tal-punteġġi possibbli hija 0-87) fir-4 Ġimgħa. Il-miri sekondarji inkludew Skala Analoga Viżwali (VAS) sabiex tikkwantifika l-Istima tal-bidla Globali tal-Pazjent u l-Istima tal-bidla Globali tat-Tabib, it-tnejn mill-linja bażi ta’ referenza sar-4 Ġimgħa. Fuq dawn iż-żewġ skali, punteġġi ta’ 50 ma jindikaw ebda bidla, 0 ħafna agħar, u 100 ħafna aħjar. Riżultati ta’ tqabbil tal-varjabbli ta’ l- effikaċja primarji u sekondarji huma mogħtija fil-qosor f’Tabella 1. Analiżi tas-sub skali tat-TWSTRS wrew effetti sinnifikanti fuq il-gravità ta’ distonja ċervikali u l-uġigħ u d-diżabilità assoċjati magħha.

Tabella 1:

Riżultati ta’ l-Effikaċja minn Studji ta’Fażi III dwar NeuroBloc

 

STUDJU 1

 

STUDJU 2

 

 

(Pazjenti Reżistenti

(Pazjenti li Jirrispondu għal A)

 

 

għal A)

 

 

 

 

Stimi

Plaċebo

 

10,000 U

Plaċebo

5000 U

 

10,000 U

 

n = 38

 

n = 39

n = 36

n = 36

 

n = 37

Totali TWSTRS

 

 

 

 

 

 

 

Medja fil-Linja Bażi ta’

51.2

 

52.8

43.6

46.4

 

46.9

referenza

 

 

 

 

 

 

 

Medja fir-4 Ġimgħa

49.2

 

41.8

39.3

37.1

 

35.2

Bidla mil-Linja Bażi ta’

-2.0

 

-11.1

-4.3

-9.3

 

-11.7

referenza

 

 

 

 

 

 

 

Valur P*

 

 

0.0001

 

0.0115

 

0.0004

Pazjent Globali

 

 

 

 

 

 

 

Medja fir-4 Ġimgħa

39.5

 

60.2

43.6

60.6

 

64.6

Valur P*

 

 

0.0001

 

0.0010

 

0.0001

Tabib Globali

 

 

 

 

 

 

 

Medja fir-4 Ġimgħa

47.9

 

60.6

52.0

65.3

 

64.2

Valur P*

 

 

0.0001

 

0.0011

 

0.0038

* Analażi ta’ kovarjanza, testijiet two-tailed, = 0.05

Studju addizzjonali randomised, multicentre, u double-blind twettaq biex iqabbel l-effikaċja ta’ NeuroBloc (10,000 U) ma’ Tossina Botulinum ta’ Tip A (150 U) f’pazjenti b’distonija ċervikali li qatt ma kienu rċevew minn qabel prodott b’botulinum toxin. L-evalwazzjoni tal-effikaċja primarja kien TWSTRS. Il-punteġġ totali, u l-evalwazzjonijiet tal-effikaċja sekondarja kienu jinkludu l-evalwazzjoni VAS tal-bidla evalwata mill-pazjent u l-investigatur, imwettqa wara 4, 8 u 12-il ġimgħa wara l-kura. L-istudju ssodisfa l-kriterji definiti minn qabel għal non-inferjorità ta’ NeuroBloc meta mqabbel ma’ Tossina Botulinum ta’ Tip A, it-tnejn f’termini tal-punteġġ totali TWSTRS medju f’ġimgħa 4 wara l- ewwel u t-tieni sessjoni ta’ kura, u f’termini tat-tul ta’ żmien tal-effett.

In-non-inferjorità ta’ NeuroBloc meta mqabbel ma’ Tossina Botulinum ta’ Tip A kien appoġġjat b’mod ulterjuri minn analiżi ta’ dawk li rrispondew fejn persentaġġi simili ta’ pazjenti wrew titjib fil- punteġġ TWSTRS f’Ġimgħa 4 ta’ l-Ewwel Sessjoni (86% NeuroBloc u 85% Botox) u proporzjon simili ta’ individwi esperjenzaw tnaqqis ta’ mill-inqas 20% mil-linja bażi fil-punteġġ TWSTRS f’Ġimgħa 4 ta’ l-Ewwel Sezzjoni (51% NeuroBloc, 47% Botox).

Studji kliniċi addizzjonali u open label follow-up urew li l-pazjenti jistgħu jkomplu jirrispondu għal NeuroBloc għal perjodi twal ta’ żmien, b’xi pazjenti li rċivew iktar minn 12-il sessjoni ta’ kura f’perjodu ta’ iktar minn 3.5 snin. Flimkien ma’ funzjoni mtejba, kif muri mit-tnaqqis fil-punteġġ ta’ TWSTRS totali, il-kura b’NeuroBloc kienet assoċjata ma’ tnaqqis sinifikanti f’Uġigħ TWSTRS u punteġġi VAS tal-uġigħ f’kull sessjoni ta’ kura f’ġimgħat 4, 8 u 12, meta mqabbel mal-linja bażi. F’dawn l-istudji, il-medja tal-frekwenza tad-dożaġġ kienet madwar kull 12-il ġimgħa.

L-immunoġeniċità ta’ NeuroBloc kienet evalwata f’żewġ studji kliniċi u studju open-label ta’ estensjoni. Il-preżenza ta’ antikorpi f’dawn l-istudji ġiet evalwata bl-użu ta’ assaġġ tal-protezzjoni tal- ġrieden (magħruf ukoll bħala Mouse Neutralization Assay, MNA).

Dejta dwar l-immunoġeniċità minn tliet studji fit-tul jindikaw li madwar terz tal-pazjenti jiżviluppaw antikorpi, kif stabbilit mill-assaġġ tan-newtralizzazzjoni tal-ġrieden/assaġġ tal-protezzjoni tal-ġrieden li jiddependu mit-tul ta’ żmien ta’ espożizzjoni. Speċifikament, dawn l-istudji wrew madwar 19-25% seroconvertiti fi żmien 18-il xahar mill-bidu tal-kura, u dawn żdiedu għal madwar 33-44% b’sa 45 xahar ta’ kura. Investigazzjoni dwar il-konsegwenza tas-serokonverżjoni wriet li l-preżenza ta’ antikorpi ma kinitx sinonima ma’ telf ta’ rispons kliniku, u ma kellhiex impatt fuq il-profil globali tas- sigurtà. Madankollu, ir-rilevanza klinika tal-preżenza ta’ antikorpi kif stabbilit mill-assaġġ tan- newtralizzazzjoni tal-ġrieden/assaġġ tal-protezzjoni tal-ġrieden, hi inċerta.

Il-grad u l-kors taż-żmien tas-serokonverżjoni kienu simili f’pazjenti li fil-passat kellhom espożizzjoni għal tossina A u dawk li kienu naïve għal tossina A, u bejn pazjenti reżistenti għal tossina A u pazjenti li jirrispondu għal tossina A.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

NeuroBloc injettat ġol-muskoli jipproduċi dgħjufija lokalizzata fil-muskoli permezz ta’ denervazzjoni kimika. Wara injezzjoni lokali ġol-muskoli ta’ NeuroBloc episodji avversi serji li setgħu kienu minħabba l-effetti sistemiċi ta’ Tossina Botulinum ta’ Tip B, kienu osservati fi 12% tal-każijiet ta’ reazzjoni avversa tal-mediċina rrappurtati waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (inkluż r- reazzjonijiet avversi li ġejjin : ħalq xott, disfaġja u vista mċajpra). Madankollu, ma saru l-ebda studji farmakokinetiċi jew studji ta’ Assorbiment, Distribuzzjoni, Metaboliżmu u ta’ Eliminazzjoni (ADME).

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Studji farmakoloġiċi ta’ doża waħda fix-xadini cynomolgus ma wrew l-ebda effetti għajr il-paraliżi mistennija dipendenti fuq id-doża tal-muskoli injettati, flimkien ma’ xi firxa ta’ tossina f’dożi għoljin li jipproduċu effetti simili fil-muskoli tal-madwar mhux injettati.

Ġew imwettqa studji tossikoloġiċi intramuskolari ta’ doża waħda fix-xadini cynomolgus. Il-Livell tad- Doża bl-Ebda Effett Osservat (NOEL) sistemiku ġie muri li hu madwar 960 U/kg. Id-doża li rriżultat f’mewt kienet ta’ 2400 U/kg.

Minħabba n-natura tal-prodott, ma saru l-ebda studji fuq l-annimali sabiex jiġu stabbiliti l-effetti karċinoġeniċi ta’ NeuroBloc. Ma saru l-ebda testijiet stàndard sabiex tiġi investigata l-mutaġeniċità ta’ NeuroBloc.

Studji ta’ l-iżvilupp fil-firien u fil-fniek ma wrew l-ebda evidenza ta’ malformazzjonijiet tal-fetu jew tibdil fil-fertilità. Fl-istudji ta’ l-iżvilupp, il-Livell tad-Doża bl-Ebda Effett Avvers Osservat (NOAEL) fil-firien kien ta’ 1000 U/kg/ġurnata għal effetti fuq l-omm u 3000 U/kg/ġurnata għal effetti fuq il-fetu. Fil-fniek, in-NOAEL kien ta’ 0.1 U/kg/ġurnata għal effetti fuq l-omm u 0.3 U/kg/ġurnata għal effetti fuq il-fetu. Fl-istudji tal-fertilità NOAEL kien ta’ 300 U/kg/ġurnata għal tossiċità ġenerali kemm fl- irġiel kif ukoll fin-nisa u ta’ 1000 U/kg/ġurnata għal fertilità u rendiment riproduttiv.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Disodium succinate,

Sodium chloride

Human serum albumin

Hydrochloric acid għal (aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin, hekk kif ippakkjat għall-bejgħ.

Użah immedjatament jekk ikun dilwit (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 6.6).

Mill-aspett mikrobijoloġiku, sakemm il-metodu ta’ ftuħ/dilwizzjoni ma teskludix r-riskju ta’ kontaminazzjoni b’mikrobi, il-prodott għandu jintuża minnufiħ.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2oC-8oC).

Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kontenitur fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Fiż-żmien kemm idum tajjeb, il-prodott jista’ jinħareġ mill-friġġ għal perjodu wieħed sa massimu ta’ 3 xhur f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C, mingħajr ma jerġa’ jitpoġġa fil-friġġ. Fit-tmiem ta’ dan il-perjodu, il-prodott m’għandux jitpoġġa lura fil-friġġ u għandu jintrema.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Soluzzjoni ta’ 0.5 ml, 1 ml jew 2 ml f’kunjetti tal-ħġieġ tat-Tip I ta’ 3.5 ml, b’tappijiet tal-lastiku butyl issiġġilati b’għotjien ta’ l-aluminju magħfusin bil-pressa.

Daqs tal-pakkett ta’ 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

NeuroBloc huwa pprovdut f’kunjetti għall-użu ta’ darba biss.

Il-prodott mediċinali hu lest biex jintuża u l-ebda rikostituzzjoni mhi meħtieġa. Iċċaqalqux bis-saħħa.

Biex tippermetti d-diviżjoni tad-doża totali bejn diversi injezzjonijiet, NeuroBloc jista’ jiġi dilwit b’soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride (ara sezzjoni 4.2). Dawn id-dilwizzjonijiet b’sodium chloride għandhom isiru f’siringa, billi l-ewwel tiġbed l-ammont mixtieq ta’ NeuroBloc ġos-siringa, u mbagħad iżżid sodium chloride ġos-siringa. F’esperimenti mhux kliniċi, soluzzjoni ta’ NeuroBloc ġiet dilwita sa 6 darbiet mingħajr ma rriżultat l-ebda bidla fil-qawwa. Ġaladarba dilwit, il-prodott mediċinali jrid jintuża immedjatament għax il-formulazzjoni ma fihiex preservattiv.

Kwalunkwe soluzzjoni mhix użata, il-kunjetti kollha skaduti ta’ NeuroBloc u t-tagħmir li jintuża fl-għoti tal-prodott mediċinali, għandhom jintremew b’attenzjoni bħala Skart Mediku Bijoperikoluż kif jitolbu l-liġijiet lokali. Il-kunjetti għandhom jiġu spezzjonati viżwalment qabel l-użu. Jekk is-soluzzjoni NeuroBloc ma tkunx ċara u bla kulur/isfar ċar jew jekk il-kunjett jidher li għandu l-ħsara il-prodott m’għandux jintuża, iżda għandu jintrema bħala Skart Mediku Bijoperikoluż kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Iddikontamina kull tixrid b’10% soluzzjoni kawstika, jew b’soluzzjoni ta’ sodium hypochlorite (bliċ tal-chlorine għall-użu fid-djar – 2 ml (0.5%): 1 litru ilma). Ilbes ingwanti li ma jgħaddix ilma minnhom u xxotta l-likwidu b’assorbent addattat. Poġġi t-tossina assorbita f’borża ta’ l-awtoklavi, issiġillaha u pproċessaha bħala Skart Mediku Bioperikoluż kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/166/001 – 2500 U

EU/1/00/166/002 – 5000 U

EU/1/00/166/003 – 10,000 U

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 22 ta’ Jannar 2001

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati