Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNevanac
Kodiċi ATCS01BC10
Sustanzanepafenac
ManifatturNovartis Europharm Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

NEVANAC 1 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 ml ta’ suspensjoni fiha 1 mg ta’ nepafenac.

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Kull ml ta’ suspensjoni fih 0.05 mg ta’ benzalkonium chloride.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, suspensjoni.

Suspensjoni uniformi, safra ċara sa oranġjo ċara, pH 7.4 (ftit jew wisq).

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

NEVANAC 1 mg/ml hu indikat f’adulti għal:

-Prevenzjoni u kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni ta’ wara operazzjoni assoċjati ma’ kirurġija tal-katarretti

-Tnaqqis fir-riskju ta’ edima makulari ta’ wara operazzjoni assoċjata ma’ kirurġija tal-katarretti

f’pazjenti dijabetiċi.

(ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti, inkluż l-anzjani

Għall-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni, id-doża hija qatra waħda ta’ NEVANAC fil- borża konġunktivali tal-għajn(ejn) affettwata(i) 3 darbiet kuljum li tinbeda ġurnata qabel il-kirurġija tal-katarretta, titkompla fil-ġurnata tal-kirurġija u fl-ewwel ġimagħtejn waqt il-perijodu ta’ wara l- operazzjoni. It-trattament jista’ jiġi estiż sal-ewwel 3 ġimgħat tal-perijodu ta’ wara l-operazzjoni kif indikat mit-tabib. Qatra oħra għandha tiġi amministrata minn 30 sa 120 minuta qabel il-kirurġija.

Għat-tnaqqis fir-riskju ta’ edima makulari wara kirurġija assoċjat ma’ kirurġija tal-katarretti f’pazjenti dijabetiċi, id-doża hija qatra waħda ta’ NEVANAC fil-borża konġuntivali tal-għajn(ejn) affettwata 3 darbiet kuljum, li tinbeda minn jum qabel l-intervent kirurġiku għall-katarretti, titkompla fil-jum tal- kirurġija u sa 60 jum wara l-perijodu tal-operazzjoni skont l-istruzzjonijiet tat-tabib. Qatra addizzjonali għandha tingħata minn 30 sa 120 minuta qabel il-kirurġija.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku

NEVANAC ma ġiex studjat f’pazjenti b’mard epatiku jew indeboliment renali. Nepafenac huwa eliminat primarjament permezz ta’ bijotrasformazzjoni u l-esponiment sistemiku huwa baxx ħafna wara għoti topiku fl-għajnejn. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’dawn il-pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ NEVANAC fit-tfal u fl-adolexxenti ma ġewx determinati. Dejta mhux disponibbli. L-użu tiegħu mhux rakkomandat fdawn il-pazjenti sakemm issir disponibbli dejta addizzjonali.

Popolazzjoni ġerjatrika

Ma kienu osservati l-ebda differenzi globali fis-sigurtà u l-effikaċja bejn pazjenti anzjani u dawk iżgħar.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għall-għajnejn.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iħawwdu l-flixkun sew qabel l-użu. Wara li jitneħħa l-għatu, jekk iċ-ċirku li juri li għadu ssiġillat u li jinqata’ jkun maħlul, neħħieħ qabel tuża l-prodott. .

Jekk qed jintuża aktar minn prodott mediċinali oftalmiku topiku wieħed, il-prodott mediċinali għandu jingħata tal-inqas 5 minuti bogħod mill-ieħor. Ingwenti għall-għajnejn għandhom jintużaw l-aħħar.

Għall-prevenzjoni ta’ kontaminazzjoni tal-ponta ta’ l-applikattur tat-tqattir u tas-soluzzjoni, għandha tittieħed attenzjoni biex ma jintmissux l-kpiepel ta’ l-għajnejn, l-erja tal-madwar jew uċuħ oħra ma’ l-applikattur tat-tqattir tal-flixkun. I-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iżommu l-flixkun magħluq sew meta ma jkunx qed jintuża.

Jekk tinqabeż doża, għandha tiġi applikata qatra waħda malajr kemm jista’ jkun qabel wieħed jerġa’ lura għar-rutina tas-soltu. Tużax doża doppja biex tpatti għad-doża maqbuża.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva għall-mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs) oħra.

Pazjenti li jkollhom attakki ta’ l-ażma, urtikarja, jew rinite akuta li huma ppreċipitati minn acetylsalicylic acid jew NSAIDs oħra.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-prodott m’għandux jiġi injettat. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex ma jibilgħux NEVANAC.

Għarraf lill-pazjenti biex jevitaw id-dawl tax-xemx waqt il-kura b’NEVANAC.

Effetti fuq l-għajnejn

L-użu ta’ NSAIDs topiċi jista’ jwassawl għall-keratite. F’ċertu pazjenti suxxettibli, l-użu kontinwu ta’ NSAIDs topiċi jista’ jwassal għal kollass tal-epitelju, korneja li tirqaq, taħfir tal-kornea, ulċerazzjoni tal-korneja jew perforazzjoni tal-korneja (ara sezzjoni 4.8). Dawn l-episodji jistgħu jipperikolaw il- vista. Pazjenti b’evidenza ta’ kollass tal-epitelju tal-korneja għandhom iwaqqfu l-użu ta’ NEVANAC immedjatament u għandhom jiġu sorveljati mill-viċin għas-saħħa tal-korneja.

NSAIDs topiċi jistgħu jnaqqsu jew jittardjaw il-fejqan. Kortikosterojdi topiċi wkoll huma magħrufa li jnaqqsu jew jittardjaw il-fejqan. L-użu fl-istess waqt ta’ NSAIDs topiċi u sterojdi topiċi jistgħu jżidu l- potenzjal ta’ problemi fil-fejqan. Għalhekk, huwa rrakkomandat li jkun hemm attenzjoni jekk NEVANAC jingħata flimkien ma’ kortikosterojdi, speċjalment f’pazjenti b’riskju għoli ta’ reazzjonijiet avversi tal-korneja kif deskritt taħt

Esperjenza wara t-tqegħid fis-suq b’NSAIDs topiċi tissuġġerixxi li pazjenti b’kirurġiji komplikati ta’ l- għajn , denervazzjoni tal-korneja, difetti fl-epitelju tal-korneja, dijabete mellitus, mard fis-superfiċje ta'

l-għajn (eż. sindrome ta’ l-għajn xotta), artrite rewmatojda jew kirurġiji ripetuti fl-għajn f’perjodu qasir ta’ żmien, jistgħu jkunu f’riskju ikbar ta’ reazzjonijiet avversi tal-korneja li jistgħu jsiru ta’ periklu għall-vista. NSAIDs topiċi għandhom jintużaw b’attenzjoni f’dawn l-pazjenti. L-użu ta’ NSAIDs topiċi għall-perijodu twil jista’ jżid ir-riskju tal-pazjent għall-okkorrenza u għas-severità ta’ reazzjonijiet avversi tal-korneja.

Kien hemm rapporti li NSAIDs għall-għajnejn jistgħu jikkawżaw żieda fil-fsada tat-tessuti tal-għajnejn (inkluż ifemiji) meta jintużaw f’konġunzjoni ma’ kirurġija okulari. NEVANAC għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’tendenzi magħrufa ta’ fsada jew li qed jirċievu prodotti mediċinali oħra li jistgħu jtawwlu il-ħin ta’ fsada.

Infezzjoni akuta tal-għajnejn tista’ tiġi mgħottija bl-użu topiku ta’ mediċini anti-infjammatorji. NSAIDs m’għandhomx kwalitajiet li jaħdmu kontra l-mikrobi. F’każ ta’ infezzjoni fl-għajnejn, l-użu tagħhom flimkien ma’ sustanzi anti-infettivi għandha ssir b’attenzjoni.

Lentijiet tal-kuntatt

Lentijiet tal-kuntatt mhux irrakkomandati matul il-perijodu ta’ wara l-operazzjoni wara kirurġija tal- katarretti. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jilbsux lentijiet tal-kuntatt sakemm ma jkunx indikat b’mod ċar mit-tabib tagħhom.

Benzalkonium chloride

NEVANAC fiħ benzalkonium chloride li jista’ jikkawża irritazzjoni u huwa magħruf li jbiddel il-kulur ta’ lentijiet tal-kuntatt rotob. Jekk hemm bżonn li jintużaw lentijiet tal-kuntatt waqt il-kura, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ineħħu l-lentijiet tal-kuntatt qabel l-applikazzjoni u jistennew mill- inqas 15-il minuta qabel ma jerġgħu jilbsuhom.

Benzalkonium chloride kien irrapportat li jikkawża punctate keratopathy u/jew keratopathy ulċerattiva, tossika. Minħabba li NEVANAC fiħ benzalkonium chloride, huwa meħtieġ sorveljanza mill-viċin b’użu frekwenti jew fit-tul.

Cross-sensitivity

Hemm potenzjal ta’ cross-sensitivity ta’ nepafenac għal acetylsalicylic acid, derivati ta’ phenylacetic acid, u NSAIDs oħra.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji in vitro wrew potenzjal baxx ħafna ta’ interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u nterazzjonijiet ta’ twaħħil mal-proteini (ara sezzjoni 5.2).

Analogi ta’ prostaglandin

Hemm dejta limitata ħafna dwar l-użu ta’ analogi ta’ prostaglandin flimkien ma’ NEVANAC. Meta tqis il-mekkaniżmu t’azzjoni tagħhom, l-użu ta’ dawn il-prodotti mediċinali flimkien mhux irrakkomandat.

L-użu ta’ NSAIDs topiċi flimkien ma’ sterojdi topiċi jista’ jżid il-potenzjal ta’ problemi fil-fejqan. L- użu ta’ NEVANAC flimkien ma’ mediċini li jtawwlu l-ħin ta’ fsada jista’ jżid ir-riskju ta’ emorraġija

(ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

NEVANAC m’għandux jintuża minn nisa li jistgħu joħorġu tqal u li mhumiex qed jużaw kontraċettivi

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ nepafenac waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem urew ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Minħabba li l- esponiment sistemiku f’nisa mhux tqal huwa negliġibbli wara kura b’NEVANAC, ir-riskju waqt it-

tqala jista’ jiġi kkunsidrat bħala baxx. Iżda, minħabba li inibizzjoni tas-sintesi ta’ prostaglandin tista’ taffettwa b’mod negattiv it-tqala u/jew l-iżvilupp tal-embriju/fetu u/jew l-ħlas u/jew l-iżvilupp ta’ wara t-twelid, NEVANAC mhux irrakkomandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk nepafenac jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fl-annimali wrew tneħħijja ta’ nepafenac fil-ħalib tal-firien. Madanakollu, peress li l-esponiment sistemiku tal-mara li qed tredda’ għal nepafenac huwa negliġibli, m’huwa mistenni l-ebda effett fuq it-tarbija li qed terda’. NEVANAC jista’ jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effett ta’ NEVANAC fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

NEVANAC m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

Vista temporanjament mċajpra jew disturbi oħra fil-vista jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jekk ikun hemm vista mċajpra meta jiġi applikat, il-pazjent għandu jistenna sakemm il-vista tiċċara qabel isuq jew iħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Fi studji kliniċi fejn ħadu sehem 2314 pazjent li kienu qed jirċievu NEVANAC 1 mg/ml l-aktar reazzjonijiet avversi komuni kienu keratite ittikkjata, sensazzjoni ta’ oġġett barrani fl-għajn, u qxur fix-xifer tal-kappell tal-għajn li seħħew f’bejn 0.4% u 0.2% tal-pazjenti.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin huma kklassifikati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), jew mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l- ewwel. Ir-reazzjonijiet avversi kienu miksuba minn provi kliniċi u minn rapporti wara t-tqegħid fis- suq.

Klassifikazzjoni tas-sistemi u tal-organi

Reazzjonijiet avversi

Disturbi fis-sistema immuni

Rari: sensittività eċċessiva

Disturbi fis-sistema nervuża

Rari: sturdament, uġigħ ta’ ras

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni: keratite, keratite ittikkjata, difett fl-

 

epitelju tal-kornea, sensazzjoni li hemm xi frak fl-

 

għajn, qxur fit-tarf tal-kappell tal-għajn

 

Rari: irite, effużjoni korojdali, depożiti fil-kornea,

 

uġigħ fl-għajn, skonfort fl-għajn, għajn xotta,

 

blefarite, irritazzjoni fl-għajn, ħakk fl-għajn, tnixxija

 

mill-għajn, konġuntivite allerġika, żieda fid-dmugħ,

 

iperimija konġuntivali

 

Mhux magħruf: perforazzjoni tal-kornea, fejqan

 

indebolit (kornea), opaċità tal-kornea, ċikatriċi fil-

 

kornea, tnaqqis fl-akutezza viżiva, nefħa fl-għajn,

 

keratite ulċerattiva, kornea tirqaq, vista mċajpra

Disturbi vaskulari

Mhux magħruf: żieda fil-pressjoni

Disturbi gastro-intestinali

Rari: tqalligħ

 

Mhux magħruf: rimettar

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

Rari: cutis laxa (dermatokalasi), dermatite allerġika

il-ġilda

 

Pazjenti dijabetiċi

Fiż-żewġ studji kliniċi li kienu jinvolvu 209 pazjent, pazjenti dijabetiċi kienu esposti għall-kura b’NEVANAC għal 60 jum jew aktar għall-prevenzjoni ta’ edima makulari wara kirurġija tal-katarretti. L-aktar reazzjoni avversa rrappurtata b’mod frekwenti kienet keratite ittikkjata li seħħet fi 3% tal- pazjenti, li rriżulta f’kategorija ta’ frekwenza komuni. Ir-reazzjonijiet avversi l-oħra rrappurtati kienu difett fl-epitelju tal-kornea u dermatite allerġika li seħħew f’1% u 0.5% tal-pazjenti, rispettivament; iż- żewġ reazzjonijiet avversi kellhom kategorija ta’ frekwenza mhux komuni.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Esperjenza minn provi kliniċi fuq perjodu ta’ użu fit-tul b’NEVANAC għall-prevenzjoni ta’ edima makulari wara kirurġija tal-katarretti f’pazjenti dijabetiċi hija limitata. Reazzjonijiet avversi fl- għajnejn f’pazjenti dijabetiċi jistgħu jseħħu bi frekwenza akbar minn dik osservata fil-popolazzjoni ġenerali (ara sezzjoni 4.4).

Pazjenti b’evidenza ta’ kollass tal-epitelju tal-kornea inkluż perforazzjoni tal-kornea għandhom iwaqqfu minnufih l-użu ta’ NEVANAC u għandhom jiġu ssorveljati mill-qrib għas-saħħa tal-kornea (ara sezzjoni 4.4).

Minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’NEVANAC, kienu identifikati każijiet fejn ġew irrappurtati difetti/disturbi fl-epitelju korneali. Is-severità ta’ dawn il-każijiet tvarja minn effetti mhux serji fuq l-integrità epiteljali tal-epitelju tal-kornea għall-avvenimenti aktar serji fejn ikunu meħtieġa interventi kirurġiċi u/jew terapija medika sabiex terġa’ tiġi stabbilita vista ċara.

Esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’NSAIDs topiċi tissuġġerixxi li pazjenti b’kirurġiji ikkomplikati tal-għajnejn, denervazzjoni tal-kornea, difetti fl-epitelju tal-kornea, dijabete mellitus, mard fis- superfiċje tal-għajn (eż., sindrome tal-għajn xotta), artrite rewmatojde jew kirurġiji ripetuti fl-għajn f’perijodu qasir ta’ żmien, jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ reazzjonijiet avversi tal-kornea li jistgħu jsiru ta’ periklu għall-vista. Meta nepafenac jiġi preskritt lill-pazjent dijabetiku wara operazzjoni tal- katarretti sabiex tiġi evitata edima makulari, l-eżistenza ta’ kwalunkwe fattur addizzjonali ta’ riskju għandu jwassal għall-evalwazzjoni mill-ġdid tal-benefiċċju/riskju previst u għal monitoraġġ intensifikat tal-pazjent.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ NEVANAC fit-tfal u l-adolexxenti ma ġewx determinati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*.

4.9Doża eċċessiva

Mhux probabbli li jseħħu effetti tossiċi f’każ ta’ doża eċċessiva b’użu fl-għajnejn, u lanqas f’każ ta’ teħid aċċidentali mill-ħalq.

5.PPROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Oftalmoloġiċi, Sustanzi anti-infjammatorji, mhux sterojdi, Kodiċi

ATC: S01BC10

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Nepafenac huwa prodrug anti-infjammatorju mhux sterojd, u analġesiku. Wara doża topika ġo l- għajnejn, nepafenac jippenetra l-korneja u jiġi mibdul minn hydrolases tat-tessut tal-għajnejn għal amfenac, mediċina anti-infjammatorja mhux sterojda. Amfenac jinibixxi l-azzjoni ta’ prostaglandin H synthase (cyclooxygenase), enżima meħtieġa għall-produzzjoni ta’ prostaglandin.

Farmakoloġija sekondarja

Fil-fniek, nepafenac intwera li jinibixxi l-kollass tad-diviżorju ta’ bejn id-demm u r-retina, flimkien mas-soppressjoni tas-sintesi ta’ PGE2. Ex vivo, doża waħda topika ġo l-għajn ta’ nepafenac intweriet li tinibixxi s-sintesi ta’ prostaglandin fil-ħabba/organu ċiljari (85%-95%) u fir-retina/korojd (55%) għall- perjodu sa 6 sigħat u 4 sigħat, rispettivament.

Effetti farmakodinamiċi

Il-maġġoranza tal-bidla idrolitika hija fir-retina/korojd segwita mill-ħabba/organu ċiljari u l-korneja, konsistenti mal-kwantità ta’ tessut vaskularizzat.

Riżultati minn studji kliniċi jindikaw li qtar għall-għajnejn NEVANAC m’għandu l-ebda effett sinnifikanti fuq il-pressjoni ta’ ġo l-għajn.

Effikaċja u sigurtà klinika

Prevenzjoni u kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni marbuta ma’ intervent kirurġiku tal- katarretti.

Twettqu tliet studji pivitali biex jiġu stmati l-effikaċja u s-sigurtà ta’ NEVANAC mogħti 3 darbiet kuljum kif imqabbel mal-eċċipjent u/jew ketorolac trometamol fil-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni f’pazjenti li għamlu kirurġija tal-katarretti. F’dawn l-istudji, il-mediċina taħt studju inbdiet ġurnata qabel il-kirurġija, tkompliet fil-ġurnata tal-kirurġija u sa

2-4 ġimgħat wara l-kirurġija. Barra dan, skond il-prattika klinika f’kull wieħed mill-postijiet tal-provi kliniċi, kważi l-pazjenti kollha rċevew kura profilattika b’antibijotiċi.

F’żewġ studji double-masked, randomised u kkontrollati b’eċċipjent, pazjenti kkurati b’NEVANAC kellhom b’mod sinifikattiv inqas infjammazzjoni (ċelluli akweji u ħmura) fil-perjodu bikri wara l-kirurġija sat-tmiem tal-kura, minn dawk ikkurati bl-eċċipjent tiegħu.

Fi studju double-masked, randomised, ikkontrollat b’eċċipjent u bl-attiv, pazjenti kkurati b’NEVANAC kellhom sinifikattivament inqas infjammazzjoni minn dawk ikkurati b’eċċipjent. Barra minn hekk, NEVANAC ma kienx inferjuri għal ketorolac 5 mg/ml biex inaqqas l-infjammazzjoni u l-uġigħ ġo l-għajn, u kien kemmxejn aktar komdu wara l-għoti.

Persentaġġ sinifikattivament ogħla ta’ pazjenti fil-grupp ta’ NEVANAC ma rrapporta l-ebda uġigħ wara kirurġija tal-katarretti meta mqabbel ma dawk fil-grupp tal-eċċipjent.

Tnaqqis fir-riskju ta’ edima makulari wara operazzjoni marbut ma’ intervent kirurġiku għall-katarretti f’pazjenti dijabetiċi.

Twettqu erba’ studji (tnejn f’pazjenti dijabetiċi u tnejn f’pazjenti mhux dijabetiċi) biex jiġu stmati l- effikaċja u s-sigurtà ta’ NEVANAC għall-prevenzjoni ta’ edima makulari wara operazzjoni marbuta ma’ intervent kirurġiku għall-katarretti. F’dawn l-istudji, il-mediċina studjata nbdiet ġurnata qabel il- kirurġija, tkompliet fil-jum tal-intervent kirurġiku u baqgħet tingħata sa 90 jum wara l-operazzjoni.

Fi studju wieħed double-masked, randomised u kkontrollat b’eċċipjent, li twettaq fuq pazjenti dijabetiċi b’retinopatija, perċentwali sinifikatament ogħla ta’ pazjenti fil-grupp tal-eċċipjent żviluppaw edima makulari (16.7%) meta mqabbla ma’ pazjenti kkurati b’NEVANAC (3.2%). Perċentwali ogħla ta’ pazjenti kkurati bl-eċċipjent esperjenzaw tnaqqis fil-BCVA ta’ aktar minn 5 ittri minn jum 7 sa jum 90 (jew ħruġ bikri) (11.5%) meta mqabbel ma’ pazjenti kkurati b’Nepafenac (5.6%). Aktar pazjenti kkurati b’NEVANAC kisbu titjib ta’ 15-il ittra f’BCVA meta mqabbel ma’ persuni kkurati bl- eċċipjent, 56.8% meta mqabbel ma’ 41.9% rispettivament, p=0.019.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’NEVANAC f’kull sett tal-popolazzjoni fil-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni assoċjati ma’ kirurġija tal-katarretti u l-prevenzjoni ta’ edima makulari wara kirurġija (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara dożaġġ ta’ tliet darbiet kuljum ta’ qtar għall-għajnejn NEVANAC fiż-żewġ għajnejn, konċentrazzjonijiet fil-plażma baxxi iżda li jistgħu jitkejjlu ta’ nepafenac u amfenac kienu osservati fil-maġġoranza ta’ l-individwi sagħtejn u 3 sigħat wara d-doża, rispettivament. Cmax medja fil-plażma fi stat fiss għal nepafenac u għal amfenac kienet 0.310 ± 0.104 ng/ml u 0.422 ± 0.121 ng/ml, rispettivament, wara għoti ġo l-għajn.

Distribuzzjoni

Amfenac għandu affinità għolja lejn proteini ta’ l-albumina fis-serum. In vitro, il-persentaġġ marbut ma’ l-albumina tal-firien, albumina umana u serum uman kien 98.4%, 95.4% u 99.1%, rispettivament.

Studji fil-firien wrew li materjali relatati mas-sustanza attiva tikketjati b’mod radjuattiv jiddistribwixxu ruħhom b’mod vast fil-ġisem wara dożi orali singoli jew multipli ta’ 14C-nepafenac.

Studji fil-fniek urew li nepafenac mogħti bmod topiku jiġi distribwit lokalment mill-parti ta’ quddiem tal-għajn għall-partijiet posterjuri tal-għajn (retina u korojd).

Bijotransformazzjoni

Nepafenac jgħaddi minn bioattivazzjoni relattivament rapida għal amfenac permezz ta’ hydrolases ġo l-għajn. Wara dan, amfenac jgħaddi minn metaboliżmu estensiv għall-metaboliti aktar polari li jinvolvi idroksilazzjoni taċ-ċirku aromatiku li jwassal għall-formazzjoni ta’ konjugat ta’ glucuronide. Analiżi radjukromatografika qabel u wara l-idrolisi ta’ β-glucuronidase tindika li l-metaboliti kollha kienu fil- forma ta’ konjugat ta’ glucuronide, bl-eċċezzjoni ta’ amfenac. Amfenac kien il-metabolita maġġuri fil-plażma, li jirrappreżenta madwar 13% tar-radjuattività totali fil-plażma. It-tieni metabolita l-aktar abbundanti fil-plażma kien identifikat bħala 5-hydroxy nepafenac, li jirrappreżenta madwar 9% tar- radjuattività totali ta’ Cmax.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra: La nepafenac u lanqas amfenac ma jinibixxu l-ebda mill- attivitajiet metaboliċi in vivo taċ-ċitokromju maġġuri uman P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A4) f’konċentrazzjonijiet sa 3000 ng/ml. Għalhekk, interazzjonijiet li jinvolvu metaboliżmu medjat minn CYP ta’ prodotti mediċinali mogħtija fl-istess ħin mhux probabbli. Interazzjonijiet medjati minn twaħħil mal-proteini wkoll x’aktarx li ma jseħħux.

Tneħħija/Eliminazzjoni

Wara għoti orali ta’ 14C-nepafenac lill-voluntiera f’saħħithom, tneħħijja fl-awrina nstabet li kienet ir-rotta maġġuri tat-tneħħijiet radjuattivi, li tgħodd għal madwar 85% filwaqt li tneħħijja fl-ippurgar tirrappreżenta madwar 6% tad-doża. Nepafenac u amfenac ma setgħux jitkejjlu fl-awrina.

Wara doża waħda ta’ NEVANAC f’25 pazjent li kellhom kirurġija tal-katarretti, konċentrazzjonijiet fl-aqueous humour kienu mkejjla 15, 30, 45 u 60 minuta wara d-doża. Il-konċentrazzjonijiet medji massimi fl-aqueous humour kienu osservati fil-punt ta’ ħin ta’ siegħa (nepafenac 177 ng/ml, amfenac 44.8 ng/ml). Dawn is-sejbiet jindikaw penetrazzjoni rapida fil-korneja.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Nepafenac ma ġiex evalwat fi studji fit-tul dwar il-karċinoġeniċità.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni li twettqu b’nepafenac fil-firien, dożi tossiċi għall-omm ≥ 10 mg/kg kienu assoċjati ma’ distoċja, żieda fit-telf wara l-impjantazzjoni, tnaqqis fil-piż u fl-iżvilupp tal-fetu, u sopravivenza tal-fetu mnaqqsa. Fil-fniek tqal, doża ta’ l-omm ta’ 30 mg/kg li pproduċiet tossiċità ħafifa fl-ommijiet wriet żieda statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta’ malformazzjonijiet fil-frieħ.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol (E421)

Carbomer

Sodium chloride

Tyloxapol

Disodium edetate

Benzalkonium chloride

Sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma ppurifikat

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Armi wara 4 ġimgħat li jinfetaħ l-ewwel darba.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun ta’ 5 ml tond ta’ densità baxxa tal-polyethylene b’tapp għall-għoti u b’għatu bil-kamin abjad tal-polypropylene li fiħ 5 ml ta’ suspensjoni.

Kartuna fiha flixkun wieħed.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/433/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 11 ta’ Diċembru 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 24 ta’ Settembru 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 ml ta’ suspensjoni fiha 3 mg ta’ nepafenac.

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Kull ml ta’ suspensjoni fih 0.05 mg benzalkonium chloride

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Qtar għall-għajnejn, suspensjoni.

Suspensjoni uniformi, safra ċara sa oranġjo skur, pH 6.8 (bejn wieħed u ieħor).

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni hu indikat f’adulti għal:

-Prevenzjoni u kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni ta’ wara operazzjoni assoċjati ma’ kirurġija tal-katarretti.

-Tnaqqis fir-riskju ta’ edima makulari ta’ wara operazzjoni assoċjata ma’ kirurġija tal-katarretti f’pazjenti dijabetiċi (ara sezzjoni 5.1).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti, inkluż l-anzjani

Għall-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni, id-doża hija qatra waħda ta’ NEVANAC fil- borża konġunktivali tal-għajn(ejn) affettwata(i) darba kuljum li tinbeda ġurnata qabel il-kirurġija tal- katarretta, titkompla fil-ġurnata tal-kirurġija u fl-ewwel ġimagħtejn waqt il-perijodu ta’ wara l- operazzjoni. It-trattament jista’ jiġi estiż sal-ewwel 3 ġimgħat tal-perijodu ta’ wara l-operazzjoni kif indikat mit-tabib. Qatra oħra għandha tiġi amministrata minn 30 sa 120 minuta qabel il-kirurġija.

Fi provi kliniċi, il-pazjenti kienu kkurati sa 21 ġurnata b’NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni (ara sezzjoni 5.1).

Għat-tnaqqis fir-riskju ta’ edima makulari wara kirurġija assoċjat ma’ kirurġija tal-katarretti f’pazjenti dijabetiċi, id-doża hija qatra waħda ta’ NEVANAC fil-borża konġuntivali tal-għajn(ejn) affettwata darba kuljum, li tinbeda minn jum qabel l-intervent kirurġiku għall-katarretti, titkompla fil-jum tal- kirurġija u sa 60 jum wara l-perijodu tal-operazzjoni skont l-istruzzjonijiet tat-tabib. Qatra addizzjonali għandha tingħata 30 sa 120 minuta qabel il-kirurġija.

Dożaġġ ta’ darba kuljum ta’ NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni jipprovdi l-istess doża totali ta’ kuljum ta’ nepafenac daqs dożaġġ ta’ tliet darbiet kuljum ta’ NEVANAC 1 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b'indeboliment renali jew epatiku

NEVANAC ma ġiex studjat f’pazjenti b’mard epatiku jew indeboliment renali. Nepafenac huwa eliminat primarjament permezz ta’ bijotrasformazzjoni u l-esponiment sistemiku huwa baxx ħafna wara għoti topiku fl-għajnejn. M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’dawn il-pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ NEVANAC fit-tfal u fl-adolexxenti ma ġewx determinati. Dejta mhux disponibbli. L-użu tiegħu mhux rakkomandat f’dawn il-pazjenti sakemm issir disponibbli dejta addizzjonali.

Popolazzjoni ġerjatrika

Ma kienu osservati l-ebda differenzi globali fis-sigurtà u l-effikaċja bejn pazjenti anzjani u dawk iżgħar.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għall-għajnejn.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iħawwdu l-flixkun sew qabel l-użu. Wara li jitneħħa l-għatu, jekk ikun preżenti ċirku li juri li għadu ssiġillat u li jinqata’, u dan ikun maħlul, neħħieħ qabel tuża l- prodott.

Jekk qed jintuża aktar minn prodott mediċinali oftalmiku topiku wieħed, il-prodotti mediċinali għandhom jingħataw tal-inqas 5 minuti bogħod minn xulxin. Ingwenti għall-għajnejn għandhom jintużaw l-aħħar.

Għall-prevenzjoni ta’ kontaminazzjoni tal-ponta ta’ l-applikattur tat-tqattir u tas-soluzzjoni, għandha tittieħed attenzjoni biex ma jintmissux l-kpiepel ta’ l-għajnejn, l-erja tal-madwar jew uċuħ oħra ma’ l-applikattur tat-tqattir tal-flixkun. I-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iżommu l-flixkun magħluq sew meta ma jkunx qed jintuża.

Jekk tinqabeż doża, għandha tiġi applikata qatra waħda malajr kemm jista’ jkun qabel wieħed jerġa’ lura għar-rutina tas-soltu. Tużax doża doppja biex tpatti għad-doża maqbuża.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva għall-mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs) oħra.

Pazjenti li jkollhom attakki ta’ l-ażma, urtikarja, jew rinite akuta li huma ppreċipitati minn acetylsalicylic acid jew NSAIDs oħra.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-prodott mediċinali m’għandux jiġi injettat. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex ma jibilgħux

NEVANAC.

Għarraf lill-pazjenti biex jevitaw id-dawl tax-xemx waqt il-kura b’NEVANAC.

Effetti fuq l-għajnejn

L-użu ta’ NSAIDs topiċi jista’ jwassawl għall-keratite. F’ċertu pazjenti suxxettibli, l-użu kontinwu ta’ NSAIDs topiċi jista’ jwassal għal kollass tal-epitelju, korneja li tirqaq, taħfir tal-kornea, ulċerazzjoni tal-korneja jew perforazzjoni tal-korneja (ara sezzjoni 4.8). Dawn l-episodji jistgħu jipperikolaw il- vista. Pazjenti b’evidenza ta’ kollass tal-epitelju tal-korneja għandhom iwaqqfu l-użu ta’ NEVANAC immedjatament u għandhom jiġu sorveljati mill-viċin għas-saħħa tal-korneja.

NSAIDs topiċi jistgħu jnaqqsu jew jittardjaw il-fejqan. Kortikosterojdi topiċi wkoll huma magħrufa li jnaqqsu jew jittardjaw il-fejqan. L-użu fl-istess waqt ta’ NSAIDs topiċi u sterojdi topiċi jistgħu jżidu l- potenzjal ta’ problemi fil-fejqan. Għalhekk, huwa rrakkomandat li jkun hemm attenzjoni jekk

NEVANAC jingħata flimkien ma’ kortikosterojdi, speċjalment f’pazjenti b’riskju għoli ta’ reazzjonijiet avversi tal-korneja kif deskritt taħt

Esperjenza wara t-tqegħid fis-suq b’NSAIDs topiċi tissuġġerixxi li pazjenti b’kirurġiji komplikati ta’ l- għajn , denervazzjoni tal-korneja, difetti fl-epitelju tal-korneja, dijabete mellitus, mard fis-superfiċje ta' l-għajn (eż., sindrome ta’ l-għajn xotta), artrite rewmatojda jew kirurġiji ripetuti fl-għajn f’perjodu qasir ta’ żmien, jistgħu jkunu f’riskju ikbar ta’ reazzjonijiet avversi tal-korneja li jistgħu jsiru ta’ periklu għall-vista. NSAIDs topiċi għandhom jintużaw b’attenzjoni f’dawn l-pazjenti. L-użu ta’ NSAIDs topiċi għall-perijodu twil jista’ jżid ir-riskju tal-pazjent għall-okkorrenza u għas-severità ta’ reazzjonijiet avversi tal-korneja.

Kien hemm rapporti li NSAIDs għall-għajnejn jistgħu jikkawżaw żieda fil-fsada tat-tessuti tal-għajnejn (inkluż ifemiji) meta jintużaw f’konġunzjoni ma’ kirurġija okulari. NEVANAC għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’tendenzi magħrufa ta’ fsada jew li qed jirċievu prodotti mediċinali oħra li jistgħu jtawwlu il-ħin ta’ fsada.

Infezzjoni akuta tal-għajnejn tista’ tiġi mgħottija bl-użu topiku ta’ prodotti mediċinali anti- infjammatorji. NSAIDs m’għandhomx kwalitajiet li jaħdmu kontra l-mikrobi. F’każ ta’ infezzjoni fl- għajnejn, l-użu tagħhom flimkien ma’ sustanzi anti-infettivi għandha ssir b’attenzjoni.

Lentijiet tal-kuntatt

Lentijiet tal-kuntatt mhux irrakkomandati matul il-perijodu ta’ wara l-operazzjoni wara kirurġija tal- katarretti. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jilbsux lentijiet tal-kuntatt sakemm ma jkunx indikat b’mod ċar mit-tabib tagħhom.

Benzalkonium chloride

NEVANAC fih benzalkonium chloride li jista’ jikkawża irritazzjoni fl-għajnejn u huwa magħruf li jbiddel il-kulur ta’ lentijiet tal-kuntatt rotob. Jekk hemm bżonn li jintużaw lentijiet tal-kuntatt waqt il- kura, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ineħħu l-lentijiet tal-kuntatt qabel l-applikazzjoni u jistennew mill-inqas 15-il minuta qabel ma jerġgħu jilbsuhom.

Benzalkonium chloride kien irrapportat li jikkawża punctate keratopathy u/jew keratopathy ulċerattiva, tossika. Minħabba li NEVANAC fiħ benzalkonium chloride, huwa meħtieġ sorveljanza mill-viċin b’użu frekwenti jew fit-tul.

Cross-sensitivity

Hemm potenzjal ta’ cross-sensitivity ta’ nepafenac għal acetylsalicylic acid, derivati ta’ phenylacetic acid, u NSAIDs oħra.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji in vitro wrew potenzjal baxx ħafna ta’ interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u nterazzjonijiet ta’ twaħħil mal-proteini (ara sezzjoni 5.2).

Analogi ta’ prostaglandin

Hemm dejta limitata ħafna dwar l-użu ta’ analogi ta’ prostaglandin flimkien ma’ NEVANAC. Meta tqis il-mekkaniżmu t’azzjoni tagħhom, l-użu ta’ dawn il-prodotti mediċinali flimkien mhux irrakkomandat.

L-użu ta’ NSAIDs topiċi flimkien ma’ sterojdi topiċi jista’ jżid il-potenzjal ta’ problemi fil-fejqan. L- użu ta’ NEVANAC flimkien ma’ mediċini li jtawwlu l-ħin ta’ fsada jista’ jżid ir-riskju ta’ emorraġija

(ara sezzjoni 4.4).

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

NEVANAC m’għandux jintuża minn nisa li jistgħu joħorġu tqal u li mhumiex qed jużaw kontraċettivi

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ nepafenac waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem urew ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Minħabba li l- esponiment sistemiku f’nisa mhux tqal huwa negliġibbli wara kura b’NEVANAC, ir-riskju waqt it- tqala jista’ jiġi kkunsidrat bħala baxx. Iżda, minħabba li inibizzjoni tas-sintesi ta’ prostaglandin tista’ taffettwa b’mod negattiv it-tqala u/jew l-iżvilupp tal-embriju/fetu u/jew l-ħlas u/jew l-iżvilupp ta’ wara t-twelid, NEVANAC mhux irrakkomandat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk nepafenac jitneħħiex fil-ħalib uman. Studji fl-annimali wrew tneħħijja ta’ nepafenac fil-ħalib tal-firien. Madanakollu, peress li l-esponiment sistemiku tal-mara li qed tredda’ għal nepafenac huwa negliġibli, m’huwa mistenni l-ebda effett fuq it-tarbija li qed terda’. NEVANAC jista’ jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effett ta’ NEVANAC fuq il-fertilità tal-bniedem.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

NEVANAC m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

Vista temporanjament mċajpra jew disturbi oħra fil-vista jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jekk ikun hemm vista mċajpra meta jiġi applikat, il-pazjent għandu jistenna sakemm il-vista tiċċara qabel isuq jew iħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Fi studji kliniċi li kienu jinvolvu aktar minn 1900 pazjent li kienu qed jirċievu NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn l-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti kienu keratite ittikkjata, keratite, sensazzjoni ta’ oġġett barrani fl-għajn, u uġigħ fl-għajn li seħħew f’bejn 0.4% u 0.1% tal- pazjenti.

Pazjenti dijabetiċi

Fiż-żewġ studji kliniċi li kienu jinvolvu 594 pazjent, pazjenti dijabetiċi kienu esposti għal trattament b’NEVANAC qtar għall-għajnejn, suspensjoni għal 90 jum għall-prevenzjoni ta’ edima makulari wara kirurġija tal-katarretti. L-aktar reazzjoni avversa rrappurtata bmod frekwenti kienet keratite ittikkjata li seħħet f1% tal-pazjenti, b’riżultat ta’ kategorija tafrekwenza takomuni. Ir-reazzjonijiet avversi l- oħra rrappurtati bl-aktar mod frekwenti kienu keratite u sensazzjoni ta’ oġġett barrani fl-għajn li seħħew f0.5% u 0.3% tal-pazjenti, rispettivament. Iż-żewġ reazzjonijiet avversi kellhom kategorija ta’ frekwenza ta’ mhux komuni.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin huma kklassifikati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), jew mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l- ewwel. Ir-reazzjonijiet avversi kienu miksuba minn provi kliniċi jew minn rapporti wara t-tqegħid fis- suq b’NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni u NEVANAC 1 mg/ml qtar għall- għajnejn, suspensjoni.

Klassifikazzjoni tas-sistemi u tal-organi

Reazzjonijiet avversi

Disturbi fis-sistema immuni

Rari: sensittività eċċessiva

Disturbi fis-sistema nervuża

Rari: sturdament, uġigħ ta’ ras

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni: keratite, keratite ittikkjata, difett fl-

 

epitelju tal-kornea, sensazzjoni li hemm xi frak fl-

 

għajn, qxur fit-tarf tal-kappell tal-għajn

 

Rari: irite, effużjoni korojdali, depożiti fil-kornea,

 

uġigħ fl-għajn, skonfort fl-għajn, għajn xotta,

 

blefarite, irritazzjoni fl-għajn, ħakk fl-għajn, tnixxija

 

mill-għajn, konġuntivite allerġika, żieda fid-dmugħ,

 

iperimija konġuntivali

 

Mhux magħruf: perforazzjoni tal-kornea, fejqan

 

indebolit (kornea), opaċità tal-kornea, ċikatriċi fil-

 

kornea, tnaqqis fl-akutezza viżiva, nefħa fl-għajn,

 

keratite ulċerattiva, kornea tirqaq, vista mċajpra

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: pressjoni għolja

 

Mhux magħruf: żieda fil-pressjoni tad-demm

Disturbi gastro-intestinali

Rari: tqalligħ

 

Mhux magħruf: rimettar

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

Rari: cutis laxa (dermatokalasi), dermatite allerġika

il-ġilda

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Pazjenti b’evidenza ta’ kollass tal-epitelju tal-kornea inkluż perforazzjoni tal-kornea għandhom iwaqqfu minnufih l-użu ta’ NEVANAC u għandhom jiġu ssorveljati mill-qrib għas-saħħa tal-kornea (ara sezzjoni 4.4).

Minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’NEVANAC 1 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni, kienu identifikati każijiet fejn ġew irrappurtati difetti/disturbi fl-epitelju korneali. Is-severità ta’ dawn il-każijiet tvarja minn effetti mhux serji fuq l-integrità epiteljali tal-epitelju tal-kornea għall- avvenimenti aktar serji fejn ikunu meħtieġa interventi kirurġiċi u/jew terapija medika sabiex terġa’ tiġi stabbilita vista ċara.

Esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’NSAIDs topiċi tissuġġerixxi li pazjenti b’kirurġiji ikkomplikati tal-għajnejn, denervazzjoni tal-kornea, difetti fl-epitelju tal-kornea, dijabete mellitus, mard fis- superfiċje tal-għajn (eż., sindrome tal-għajn xotta), artrite rewmatojde jew kirurġiji ripetuti fl-għajn f’perijodu qasir ta’ żmien, jistgħu jkunu f’riskju akbar ta’ reazzjonijiet avversi tal-kornea li jistgħu jsiru ta’ periklu għall-vista.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ NEVANAC fit-tfal u l-adolexxenti ma ġewx determinati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*.

4.9 Doża eċċessiva

Mhux probabbli li jseħħu effetti tossiċi f’każ ta’ doża eċċessiva b’użu fl-għajnejn, u lanqas f’każ ta’ teħid aċċidentali mill-ħalq.

5. PPROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Oftalmoloġiċi, Sustanzi anti-infjammatorji, mhux sterojdi, Kodiċi

ATC: S01BC10

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Nepafenac huwa prodrug anti-infjammatorju mhux sterojd, u analġesiku. Wara doża topika ġo l- għajnejn, nepafenac jippenetra l-korneja u jiġi mibdul minn hydrolases tat-tessut tal-għajnejn għal amfenac, mediċina anti-infjammatorja mhux sterojda. Amfenac jinibixxi l-azzjoni ta’ prostaglandin H synthase (cyclooxygenase), enżima meħtieġa għall-produzzjoni ta’ prostaglandin.

Farmakoloġija sekondarja

Fil-fniek, nepafenac intwera li jinibixxi l-kollass tad-diviżorju ta’ bejn id-demm u r-retina, flimkien mas-soppressjoni tas-sintesi ta’ PGE2. Ex vivo, doża waħda topika ġo l-għajn ta’ nepafenac intweriet li tinibixxi s-sintesi ta’ prostaglandin fil-ħabba/organu ċiljari (85%-95%) u fir-retina/korojd (55%) għall- perjodu sa 6 sigħat u 4 sigħat, rispettivament.

Effetti farmakodinamiċi

Il-maġġoranza tal-bidla idrolitika hija fir-retina/korojd segwita mill-ħabba/organu ċiljari u l-korneja, konsistenti mal-kwantità ta’ tessut vaskularizzat.

Riżultati minn studji kliniċi jindikaw li NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni m’għandu l-ebda effett sinnifikanti fuq il-pressjoni ta’ ġo l-għajn.

Effikaċja u sigurtà klinika

Prevenzjoni u kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni marbuta ma’ intervent kirurġiku tal- katarretti

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ NEVANAC 3 mg/ml fil-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni assoċjati ma’ kirurġija tal-katarretti intwerew f’żewġ provi kliniċi masked, double blind u kkontrollati bil-plaċebo f’total ta’ 1339 pazjent. F’dawn l-istudji fejn il-pazjenti kienu ddożati kuljum minn ġurnata qabel il-kirurġija tal-katarretti, komplew fil-ġurnata tal-kirurġija u għall-ewwel 14-il ġurnata tal-perjodu ta’ wara l-kirurġija, NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni wera effikaċja klinika superjuri meta mqabbel mal-istess suspensjoni mingħajr mediċina fil-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni.

Pazjenti kkurati b’NEVANAC kienu inqas probabbli li jkollhom uġigħ fl-għajnejn u sinjali ta’ infjammazzjoni (ċelluli akweji u ħmura) li setgħu jitkejjlu fil-perjodu bikri wara l-kirurġija sat-tmiem tal-kura, minn dawk ikkurati bl-istess suspensjoni mingħajr mediċina. Fiż-żewġ studji, NEVANAC fejjaq l-infjammazzjoni f’jum 14 wara l-kirurġija f’65% u 68% tal-pazjenti meta mqabbla ma’ 25% u

35% tal-pazjenti fuq l-istess suspensjoni mingħajr mediċina. Rati ta’ nuqqas ta’ uġigħ fil-grupp ta’ NEVANAC kienu ta’ 89% u 91% meta mqabbla ma’ 40% u 50% tal-pazjenti fuq l-istess suspensjoni mingħajr mediċina.

Xi pazjenti rċevew NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni għal sa 21 ġurnata wara l- kirurġija. Madankollu, l-effikaċja wara 14-il ġurnata mill-kirurġija ma kinitx imkejla.

Barra minn hekk, f’wieħed miż-żewġ provi kliniċi, NEVANAC 3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni ddożat darba kuljum ma kienx inferjuri għal NEVANAC 1 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni ddożat tliet darbiet kuljum għall-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara kirurġija tal-katarretti. Rati ta’ fejqan tal-infjammazzjoni u ta’ nuqqas ta’ uġigħ kienu simili għaż- żewġ prodotti f’kull valutazzjoni ta’ wara l-kirurġija.

Tnaqqis fir-riskju ta’ edima makulari wara operazzjoni marbut ma’ intervent kirurġiku għall-katarretti f’pazjenti dijabetiċi;

Twettqu żewġ studji f’pazjenti dijabetiċi biex jiġu stmati l-effikaċja u s-sigurtà ta’ NEVANAC

3 mg/ml qtar għall-għajnejn, suspensjoni ddożat darba kuljum għall-prevenzjoni ta’ edima makulari wara operazzjoni marbuta ma’ intervent kirurġiku għall-katarretti. F’dawn l-istudji, il-mediċina studjata nbdiet ġurnata qabel il-kirurġija, tkompliet fil-jum tal-intervent kirurġiku u baqgħet tingħata sa 90 jum fil-perjodu ta’ wara l-operazzjoni.

Fiż-żewġ studji double-masked, randomised u kkontrollat b’eċċipjent, li twettqu f’pazjenti dijabetiċi b’retinopatija, perċentwali sinifikatament ogħla ta’ pazjenti fil-grupp tal-eċċipjent żviluppaw edima makulari (17.3% u 14.3%) meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati b’NEVANAC 3 mg/ml (2.3% u 5.9%). Il-perċentwali li jikkorrispondu fl-analiżi integrata taż-żewġ studji kienu 15.9% fil-grupp tal-eċċipjent u 4.1% fil-grupp ta’ NEVANAC, p<0.001). Fi studju wieħed perċentwali sinifikatament ogħla ta’ pazjenti laħqu titjib ta’ 15-il ittra jew aktar f’Jum 14 u żammew it-titjib sa Jum 90 fil-grupp ta’

NEVANAC 3 mg/ml (61.7%) meta mqabbel mal-grupp tal-eċċipjent (43%); il-perċentwal ta’ individwi kien simili fiż-żewġ gruppi ta’ trattament għal dan il-punt finali fit-tieni studju (48.8% fil- grupp ta’ NEVANAC u 50.5% fil-grupp tal-eċċipjent). Fl-analiżi integrata taż-żewġ studji, il- perċentwal ta’ individwi b’titjib ta’ 15-il ittra f’Jum 14 u miżmum sa Jum 90 kien ogħla fil-grupp ta’

NEVANAC 3 mg/ml (55.4%) meta mqabbel mal-grupp tal-eċċipjent (46.7%, p=0.003).

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’NEVANAC f’kull sett tal-popolazzjoni fil-prevenzjoni u l-kura ta’ uġigħ u infjammazzjoni wara operazzjoni assoċjati ma’ kirurġija tal-katarretti (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara qatra waħda taqtar għall-għajnejn NEVANAC 3 mg/ml, suspensjoni fiż-żewġ għajnejn darba kuljum għal erbat ijiem, konċentrazzjonijiet fil-plażma baxxi iżda li jistgħu jitkejjlu ta’ nepafenac u amfenac kienu osservati fil-maġġoranza tal-individwi sagħtejn u 3 sigħat wara d-doża, rispettivament. Cmax medja fil-plażma fi stat fiss għal nepafenac u għal amfenac kienet ta’ 0.847 ± 0.269 ng/ml u 1.13 ± 0.491 ng/ml, rispettivament, wara għoti ġo l-għajn.

Distribuzzjoni

Amfenac għandu affinità għolja lejn proteini ta’ l-albumina fis-serum. In vitro, il-persentaġġ marbut ma’ l-albumina tal-firien, albumina umana u serum uman kien 98.4%, 95.4% u 99.1%, rispettivament.

Studji fil-firien wrew li materjali relatati mas-sustanza attiva tikketjati b’mod radjuattiv jiddistribwixxu ruħhom b’mod vast fil-ġisem wara dożi orali singoli jew multipli ta’ 14C-nepafenac.

Studji fil-fniek urew li nepafenac mogħti b’mod topiku jiġi distribwit lokalment mill-parti ta’ quddiem tal-għajn għall-partijiet posterjuri tal-għajn (retina u korojd).

Bijotransformazzjoni

Nepafenac jgħaddi minn bioattivazzjoni relattivament rapida għal amfenac permezz ta’ hydrolases ġo l-għajn. Wara dan, amfenac jgħaddi minn metaboliżmu estensiv għall-metaboliti aktar polari li jinvolvi idroksilazzjoni taċ-ċirku aromatiku li jwassal għall-formazzjoni ta’ konjugat ta’ glucuronide.

Analiżi radjukromatografika qabel u wara l-idrolisi ta’ β-glucuronidase tindika li l-metaboliti kollha kienu fil-forma ta’ konjugat ta’ glucuronide, bl-eċċezzjoni ta’ amfenac. Amfenac kien il-metabolita

maġġuri fil-plażma, li jirrappreżenta madwar 13% tar-radjuattività totali fil-plażma. It-tieni metabolita l-aktar abbundanti fil-plażma kien identifikat bħala 5-hydroxy nepafenac, li jirrappreżenta madwar 9% tar-radjuattività totali ta’ Cmax.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra: La nepafenac u lanqas amfenac ma jinibixxu l-ebda mill- attivitajiet metaboliċi in vivo taċ-ċitokromju maġġuri uman P450 (CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A4) f’konċentrazzjonijiet sa 3000 ng/ml. Għalhekk, interazzjonijiet li jinvolvu metaboliżmu medjat minn CYP ta’ prodotti mediċinali mogħtija fl-istess ħin mhux probabbli. Interazzjonijiet medjati minn twaħħil mal-proteini wkoll x’aktarx li ma jseħħux.

Eliminazzjoni

Wara għoti orali ta14C-nepafenac lill-voluntiera fsaħħithom, tneħħija fl-awrina nstabet li kienet ir-rotta maġġuri tat-tneħħijiet radjuattivi, li tgħodd għal madwar 85% filwaqt li tneħħijja fl-ippurgar tirrappreżenta madwar 6% tad-doża.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti u effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Nepafenac ma ġiex evalwat fi studji fit-tul dwar il-karċinoġeniċità.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni li twettqu b’nepafenac fil-firien, dożi tossiċi għall-omm 10 mg/kg kienu assoċjati ma’ distoċja, żieda fit-telf wara l-impjantazzjoni, tnaqqis fil-piż u fl-iżvilupp tal-fetu, u sopravivenza tal-fetu mnaqqsa. Fil-fniek tqal, doża ta’ l-omm ta’ 30 mg/kg li pproduċiet tossiċità ħafifa fl-ommijiet wriet żieda statistikament sinifikanti fl-inċidenza ta’ malformazzjonijiet fil-frieħ.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Boric acid

Propylene glycol

Carbomer

Sodium chloride

Guar

Carmellose sodium

Disodium edetate

Benzalkonium chloride

Sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar.

Armi wara 4 ġimgħat li jinfetaħ l-ewwel darba.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25C. Żomm il-flixkun fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun tond jew ovali ta’ densità baxxa tal-polyethylene b’tapp għall-għoti u bgħatu bil-kamin abjad tal-polypropylene li fih 3 ml ta’ suspensjoni. Il-flixkun jista’ jiġi ppreżentat f’borża.

Kartuna fiha flixkun wieħed.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/433/002

EU/1/07/433/003

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 3 ta’ Mejju 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini:

http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati