Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevirapine Teva (nevirapine) – Fuljett ta’ tagħrif - J05AG01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNevirapine Teva
Kodiċi ATCJ05AG01
Sustanzanevirapine
ManifatturTeva B.V.  

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

Nevirapine Teva 200 mg pilloli nevirapine

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1.X'inhu Nevirapine Teva u għal xiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Nevirapine Teva

3.Kif għandek tieħu Nevirapine Teva

4.Effetti sekondarji possibbli

5 Kif taħżen Nevirapine Teva

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Nevirapine Teva u gћalxiex jintuża

Nevirapine Teva jappartjeni għal grupp ta’ mediċini li jissejħu antiretrovirali, użati fit-trattament ta’ infezzjonijiet ikkaġunati mill-Vajrus ta’ Immunodefiċjenza Umana (HIV-1).

Is-sustanza attiva tal-mediċina tiegħek tissejjaħ nevirapine. Nevirapine jappartjeni għal kategorija ta’ mediċini li jaħdmu kontra l-HIV imsejħa non-nucleoside reverse transcriptase (NNRTIs). Reverse transcriptase hi enzima li l-HIV jeħtieġ biex jimmultiplika. Meta jwaqqaf reverse transcriptase milli jaħdem, Nevirapine Teva jgħin biex jikkontrolla l-infezzjoni ta’ HIV-1.

Nevirapine Teva hu indikat għall-kura ta’ adulti, adolexxenti, u tfal ta’ kull età infettati bl-HIV-1. Inti għandek tieħu Nevirapine Teva flimkien ma’ mediċini antiretrovirali oħra. It-tabib tiegħek ser jirrakomanda l-aħjar mediċini għalik.

Jekk Nevirapine Teva ġie preskritt lit-tifel/tifla tiegħek, jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni kollha f’dan il-fuljett hi indirizzata għat-tifel/tifla tiegħek (jekk jogħġbok aqra “it-tifel/tifla tiegħek” minflok “inti”).

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Nevirapine Teva

Tieħux Nevirapine Teva

-jekk għandek allerġiku għal nevirapine jew xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6).

-jekk kont tieħu Nevirapine Teva u kellek twaqqaf it-trattament minħabba li kien ikollok:

-raxx tal-ġilda sever

-raxx tal-ġilda u sintomi oħra bħal pereżempju

-deni

-infafet

-postumetti

-infjammazzjoni tal-għajnejn

-nefħa fil-wiċċ

-nefħa ġenerali

-qtugħ ta’ nifs

-uġigħ muskolari jew tal-ġogi

-tħoss li ma’ tiflaħx b’mod ġenerali

-uġigħ addominali

-reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva (allerġija)

-infjammazzjoni tal-fwied (epatite)

-jekk għandek marda fil-fwied severa

-jekk kellek twaqqaf il-kura b’nevirapine fil-passat minħabba bidliet fil-funzjoni tal-fwied tiegħek

-jekk qed tieħu mediċina li fiha s-sustanza mill-ħxejjex ta’ St.John’s Wort (Hypericum perforatum). Din is-sustanza mill-ħxejjex tista’ timpedixxi ’l Nevirapine Teva milli jaħdem sew.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Nevirapine Teva

Fl-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura b'Nevirapine Teva huwa importanti ħafna li inti u t-tabib tiegħek toqgħodu attenti ħafna sabiex jintgħarfu sinjali ta’ reazzjonijiet tal-fwied jew tal-ġilda. Dawn jistgħu jaggravaw u jkunu ta’ periklu għall-ħajja. L-akbar riskju għalik għal reazzjoni bħal din hu fl-ewwel 6 ġimgħat ta’ trattament.

Jekk ikollok raxx sever jew sensittività eċċessiva (reazzjonijiet allerġiċi li jistgħu jidhru f’forma ta’ raxx) flimkien ma’ effetti sekondarji oħra bħal:

-deni

-nfafet

-ġrieħi fil-ħalq

-infjammazzjoni tal-għajnejn

-nefħa fil-wiċċ

-nefħa ġenerali

-qtugħ ta’ nifs

-uġigħ fil-muskoli jew fil-ġogi

-tħoss li ma tiflaħx b’mod ġenerali

-jew uġigħ ta’ żaqq

GĦANDEK TIEQAF TIEĦU NEVIRAPINE TEVA U GĦANDEK TIKKUNTATTJA lit-tabib tiegħek MINNUFIH peress li reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu ta’ periklu għal ħajja. Jekk qatt ikollok xi sintomi ħfief ta’ raxx mingħajr reazzjoni oħra jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek minnufih, li ser jagħtik parir jekk għandekx tieqaf tieħu Nevirapine Teva

Jekk tħoss sintomi li jistgħu jissuġġerixxu ħsara fil-fwied, bħal

-nuqqas t’aptit,

-dardir,

-remettar,

-ġilda safranija (suffejra)

-uġigħ ta’ żaqq

għandek tieqaf tieħu Nevirapine Teva u għandek tikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih.

Jekk tiżviluppa reazzjonijiet severi tal-fwied jew tal-ġilda, jew ta’ sensittività eċċessiva waqt li qed tieħu Nevirapine Teva, M’GĦANDEK QATT TIEĦU Nevirapine Teva darb’oħra mingħajr ma tirreferi lit-tabib tiegħek.

Għandek tieħu d-doża ta’ Nevirapine Teva li kitiblek fuq ir-riċetta t-tabib tiegħek. Dan hu importanti speċjalment fl-ewwel 14-il jum ta’ kura (ara aktar informazzjoni f’”Kif għandek tieħu Nevirapine Teva”).

Il-pazjenti li ġejjin jinsabu f’riskju ogħla li jiżviluppaw problemi tal-fwied:

-nisa

-persuni infettati b’epatite B jew Ċ

-testijiet anormali ta’ kif qed jaħdem il-fwied

-pazjenti inkonsapevoli mill-kura b’għadd ogħla ta’ ċelloli CD4 fil-bidu tat-terapija b’Nevirapine Teva (nisa aktar minn 250 ċellula/mm³, irġiel aktar minn 400 ċellula/mm³)

-Pazjenti kkurati minn qabel b’ikkargar virali ta’ HIV-1 fil-plażma intraċċabbli u għadd ogħla ta’

CD4 fil-bidu tat-terapija b’nevirapine (nisa li għandhom aktar minn 250 ċellula/mm³, irġiel b’aktar minn 400 ċellula/mm3)

F'xi pazjenti li għandhom infezzjoni avanzata ta' HIV (AIDS) u storja ta' reazzjonijiet opportunistiċi

(mard assoċjat mal-AIDS), is-sinjali u s-sintomi ta' infjammazzjoni minn infezzjonijiet li kellhom qabel jistgħu jerġgħu jitfaċċaw wara li tinbeda mill-ġdid il-kura kontra l-HIV. Hu maħsub li dawn is-sintomi huma dovuti għal titjib fis-sistema immunitarja tal-ġisem, li jippermetti lil ġisem jiġġieled l-infezzjonijiet li setgħu kienu preżenti mingħajr sintomi ovvji. Jekk tinnota xi sintomi ta' infezzjoni, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek minnufih.

Flimkien mal-infezzjonijiet opportunistiċi, disturbi awtoimmuni (kundizzjoni li sseħħ meta s-sistema immuni tattakka tessut b’saħħtu tal-ġisem) jistgħu jseħħu wkoll wara li tibda tieħu mediċini għall-kura tal-infezzjoni tiegħek bl-HIV. Disturbi awtoimmuni jistgħu jseħħu ħafna xhur wara l-bidu tal-kura. Jekk tinnota kwalunkwe sintomu ta' infezzjoni jew sintomi oħrajn bħal dgħufija fil-muskoli, dgħufija li tibda fl-idejn u fis-saqajn u li tinfirex ’il fuq lejn il-tronk tal-ġisem, palpitazzjonijiet, rogħda jew attività eċċessiva, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek immedjatament biex tfittex il-kura meħtieġa.

Bidliet fid-distribuzzjoni tax-xaħam tal-ġisem jistgħu jseħħu f'pazjenti li jkunu fuq terapija antiretrovirali kkombinata. Ikkuntattja lit-tabib tiegħek jekk tinduna f'xi bidliet fix-xaħam tal-ġisem tiegħek (ara sezzjoni 4, “Effetti sekondarji possibbli”).

Xi pazjenti li qed jieħdu terapija antiretrovirali kkombinata jistgħu jiżviluppaw marda tal-għadam li tissejjaħ osteonekrosi (mewt ta’ tessut tal-għadam li tiġi kkaġunata minn nuqqas ta’ ċirkolazzjoni tad-demm fl-għadam). It-tul tat-terapija antiretrovirali kkombinata, l-użu ta' kortikosterojdi, il-konsum ta' alkoħol, debbulezza tas-sistema immuni severa u indiċi ogħla fil-piż tal-ġisem, fost oħrajn, jistgħu jkunu xi wħud mill-ħafna fatturi li jippredisponu biex tiżviluppa din il-marda. Sinjali ta' osteonekrosi huma ebusija fil-ġogi, uġigħ (speċjalment fil-ġenbejn, l-irkoppa u l-ispallejn) u diffikultà biex tiċċaqlaq. Jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek.

Jekk qed tieħu nevirapine u zidovudine fl-istess ħin, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek għax jista' jkun li jkollu bżonn jiċċekkja ċ-ċelluli tad-demm bojod tiegħek.

Tiħux Nevirapine Teva wara li tkun ġejt espost għall-HIV ħlief jekk tkun ġejt iddijanjostikat bl-HIV u ngħatajt parir biex tagħmel hekk mit-tabib tiegħek. Nevirapine Teva mhix kura għall-infezzjoni ta’ HIV. Għalhekk, jista’ jkun li int tkompli tiżviluppa infezzjonijiet u mard ieħor assoċjat ma’ l- infezzjoni ta’ HIV. Għalhekk inti għandek tibqa’ f’kuntatt regolari mat-tabib tiegħek. Xorta tista’ tgħaddi l-HIV meta tkun qiegħed tieħu din il-mediċina, għalkemm ir-riskju jonqos b’terapija antiretrovirali effettiva. Iddiskuti mat-tabib tiegħek il-prekawzjonijiet meħtieġa biex tipprevjeni li tinfetta persuni oħra.

Prednisone m’għandux jintuża biex jikkura raxx relatat ma’ Nevirapine Teva.

Jekk qed tieħu kontraċettivi orali (eż. il-“pillola”) jew metodu oħra ta’ kontraċezzjoni ormonali waqt il-kura b’Nevirapine Teva, għandek tuża kontraċezzjoni li tostakola (eż. kondom) b’mod addizzjonali, sabiex tevita li toħroġ tqila u biex ma xxerridx aktar l-HIV.

Jekk qed tirċievi terapija bl-ormoni ta’ wara l-menopawsa, staqsi lit-tabib tiegħek għal parir qabel tieħu din il-mediċina.

Jekk qed tieħu jew ingħatajt riċetta għal rifampicin biex tikkura t-tuberkulożi, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina ma’ Nevirapine Teva.

Tfal u adolexxenti

Il-pilloli Nevirapine jistgħu jittieħdu minn:

-tfal li għandhom 16-il sena jew aktar

-tfal taħt is-16-il sena li:

-jiżnu 50 kg jew aktar

-li għandhom erja superfiċjali ’l fuq minn 1.25 metri kwadri.

Għal tfal taħt 16-il sena li jiżnu anqas minn 50 kg jew li erja tas-superfiċje tal-ġisem hija taħt 1.25 m2 hemm disponibbli u għandhom jintużaw kif xieraq formulazzjonijiet orali oħra li fihom nevirapine.

Mediċini oħra u Nevirapine Teva

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tuża xi mediċina oħra. Informa lit-tabib dwar kull mediċina oħra li tkun qed tieħu qabel ma tibda tieħu Nevirapine Teva. It-tabib tiegħek għandu mnejn ikun irid jissorvelja jekk il-mediċini l-oħra tiegħek humiex jaħdmu u sabiex jagħmel l-aġġustamenti meħtieġa tad-doża. Aqra sew il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodotti mediċinali l-oħra kollha tal-HIV li inti qed tieħu flimkien ma’ Nevirapine Teva.

Huwa partikolarment importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu jew riċentement ħadt:

-St John’s Wort (Hypericum perforatum, mediċina li tikkura d-dipressjoni)

-rifampicin (mediċina li tikkura t-tuberkolosi)

-rifabutin (mediċina li tikkura t-tuberkolosi)

-makrolidi (eż. clarithromycin) (mediċina li tikkura l-infezzjonijiet batteriċi)

-fluconazole (mediċina kontra l-infezzjonijiet fungali)

-ketoconazole (mediċina li tikkura l-infezzjonijiet fungali)

-itraconazole (mediċina li tikkura l-infezzjonijiet fungali)

-methadone (mediċina użata biex tikkura ’l persuni viżjati bil-loppji)

-warfarin (mediċina li tnaqqas li jsiru emboli tad-demm)

-kontraċettivi ormonali (eż. il-“pill”)

-atazanavir (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-lopinavir/ritonavir (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-fosamprenavir (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-efavirenz (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-etravirine (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-rilpivirine (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-delavirdine (mediċina oħra li tikkura l-infezzjonijiet tal-HIV)

-zidovudine (mediċina oħra għall-kura ta’ infezzjoni bl-HIV)

-boceprevir (mediċina li tikkura l-epatite Ċ)

-telaprevir (mediċina li tikkura l-epatite Ċ)

-elvitegravir/cobicistat (mediċina oħra li tikkura infezzjoni bl-HIV)

It-tabib tiegħek ser jissorvelja mill-qrib l-effett ta’ Nevirapine Teva u kwalunkwe wieħed minn dawn il-mediċini jekk qed teħodhom flimkien.

Jekk qed ikollok dijaliżi tal-kliewi, it-tabib tiegħek jista’ jikkonsidra li jaġġusta d-doża ta’ Nevirapine Teva. Dan peress li Nevirapine Teva jista’ jiġi eliminat mid-demm tiegħek bid-dijalizi.

Nevirapine Teva ma’ ikel u xorb:

M'hemm l-ebda restrizzjoni fuq it-teħid ta' pilloli Nevirapine Teva ma' l-ikel u x-xorb.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

Għandek tieqaf tredda’ jekk qed tieħu l-pilloli Nevirapine Teva. Ġeneralment m’għandekx tredda’ jekk int infettata b’HIV għax hu possibbli li t-tarbija tiegħek tista’ tiġi infettata b’HIV permezz tal-

ħalib tas-sider.

Sewqan u tħaddim ta' magni

Tista’ tħossok għajjien meta tieħu Nevirapine Teva. Uża l-kawtela meta tipparteċipa f’attivitajiet bħal sewqan, u l-użu ta’ kwalunkwe għodda jew magni. Jekk tħossok għajjien, għandek tevita xogħol potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew li tuża kwalunkwe għodda jew magni.

Nevirapine Teva fih il-lactose

Il-pilloli Nevirapine Teva fihom lactose (zokkor tal-ħalib).

Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek intolleranza għal xi tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu Nevirapine Teva.

3.Kif gћandek tieћu Nevirapine Teva

Inti qatt m’għandek tieħu Nevirapine Teva waħdu. Dejjem għandek tieħdu mill-anqas ma’ żewġ mediċini antiretrovirali oħra. It-tabib tiegħek ser jirrakomanda l-aħjar mediċini għalik.

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat- tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Doża:

Id-doża li tingħata hija ta’ pillola waħda ta' 200 mg kuljum għall-ewwel 14-il jum ta' trattament (perjodu “inizjali”). Wara 14-il jum, id-doża rakkomandata hi ta’ pillola waħda ta’ 200 mg darbtejn kuljum.

Huwa importanti ħafna li tieħu pillola waħda ta’ Nevirapine Teva kuljum għall-ewwel 14-il jum (il- perjodu ‘inizjali’). Jekk ikollok xi raxx f’dan il-perijodu, iżżidx id-doża imma kkonsulta t-tabib tiegħek.

Il-perijodu “inizjali” ta’ 14-il jum intwera li jnaqqas ir-riskju ta’ raxx fuq il-ġilda.

Peress li Nevirapine Teva għandu dejjem jittieħed ma’ mediċini antiretrovirali oħra tal-HIV, inti għandek issegwi l-istruzzjonijiet għal mediċini l-oħra b’attenzjoni. Dawn huma mogħtija fil-fuljetti ta’ tagħrif għal dawk il-mediċini.

Għandek tibqa' tieħu l-pilloli Nevirapine Teva sakemm ikun qallek it-tabib tiegħek.

Kif spjegat fit-taqsimaTwissijiet u prekawzjonijiet’, hawn fuq, it-tabib tiegħek għandu jissorvelja t- testijiet tal-fwied tiegħek jew jara għal xi effetti mhux mixtieqa bħal raxx. Skond ir-riżultati, it-tabib tiegħek jista' jiddeċiedi jekk għandux iwaqqaf il-kura tiegħek ta’ Nevirapine Teva. It-tabib tiegħek għandu mnejn jiddeċiedi li jibdiek mill-ġdid fuq doża aktar baxxa.

Il-pilloli Nevirapine Teva jittieħdu mill-ħalq biss. Tomgħodhomx il-pilloli. Tista' tieħu Nevirapine Teva mal-ikel jew waħedhom.

Jekk tieħu aktar Nevirapine Teva milli suppost għandek:

M'għandekx taqbeż id-doża li t-tabib tiegħek ikun kitiblek u mfissra f'dan il-fuljett. Attwalment, hemm biss ftit tagħrif fuq l-effetti ta' doża eċċessiva b'Nevirapine Teva. Ikkonsulta mat-tabib tiegħek jekk tieħu aktar Nevirapine Teva milli suppost.

Jekk tinsa tieħu Nevirapine Teva

Ipprova tinsiex milli tieħu xi doża. Jekk tinduna li ma ħadtx d-doża li suppost ħadt fi żmien 8 sigħat minn meta suppost ħadtha, ħu d-doża li tkun insejt tieħu kemm jista’ jkun malajr. Jekk ikunu għaddew iktar minn 8 sigħat mill-ħin li fih suppost ħadt id-doża, ħu biss id-doża li jmissek tieħu fil-ħin skedat.

Jekk tieqaf tieħu Nevirapine Teva:

Intwera li jekk tieħu d-dożi kollha fil-ħinijiet xierqa:

-tiżdied l-effettività tal-kombinazzjoni ta’ mediċini antiretrovirali tiegħek.

-tnaqqas iċ-ċansijiet li l-infezzjoni tal-HIV tiegħek ssir reżistenti għal mediċini antiretrovirali.

Huwa importanti li tkompli tieħu Nevirapine Teva b'mod korrett, kif imfisser hawn fuq, sakemm it- tabib tiegħek ma jagħtikx struzzjonijiet biex tieqaf.

Jekk tieqaf tieħu Nevirapine Teva għal aktar minn sebat ijiem it-tabib tiegħek għandu jagħtik parir biex tibda bil-perijodu ta' 14-il jum 'tal-bidu' (mfissra hawn fuq) mill-ġdid, qabel tibda bid-doża ta' żewġ pilloli kuljum.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Matul terapija kontra l-HIV jista’ jkun hemm żieda fil-piż u fil-livelli ta’ lipidi u glukożju fid-demm. Dan hu parzjalment marbuta ma’ saħħa li terġa’ lura għan-normal u l-istil tal-ħajja, u fil-każ ta’ lipidi fid-demm, xi kultant mal-mediċini kontra l-HIV infushom. It-tabib tiegħek ser jittestjak għal dawn it- tibdiliet.

Kif imsemmi fit-taqsimaTwissijiet u prekawzjonijiet’hawn fuq, l-effetti sekondarji l-aktar importanti ta’ Nevirapine Teva huma reazzjonijiet tal-ġilda u ħsara fil-fwied li jistgħu jkunu severi u ta’ periklu għal ħajja. Dawn ir-reazzjonijiet iseħħu prinċipalment fl-ewwel 18-il ġimgħa ta' kura b'Nevirapine Teva. Huwa għalhekk perijodu importanti li jinħtieġ monitoraġġ mill-qrib mit-tabib tiegħek.

Jekk tosserva xi sintomi ta’ raxx, informa lit-tabib tiegħek minnufih.

Meta jiżviluppa r-raxx dan hu normalment minn ħafif sa moderat. Madankollu, f'xi pazjenti raxx li jidher bħala nfafet fuq il-ġilda jista' jkun serju u ta' periklu għal ħajja (sindromu ta' Stevens-Johnson u nekroliżi epidermali tossika) u kien hemm anke imwiet li ġew irreġistrati. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet kemm ta' raxx serju u raxx ħafif/moderat jseħħu fl-ewwel sitt ġimgħat ta' kura.

Jekk tinnota xi sintomi ta' raxx u tħossok ukoll ma tiflaħx, għandek twaqqaf it-kura u żżur lit-tabib minnufih.

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva (allerġiji) jistgħu jseħħu. Dawn ir-reazzjonijiet jistgħu jidhru fil-forma ta' anafilassi (forma ta’ reazzjoni allerġika severa) b’sintomi bħal:

-raxx

-nefħa fil-wiċċ

-diffikutà biex tieħu n-nifs (spażmu bronkjali)

-xokk anafilattiku

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jistgħu jseħħu wkoll bħala raxx ma’ effetti sekondarji oħra bħal:

-deni

-infafet fuq il-ġilda

-pustumetti

-infjammazzjoni tal-għajnejn

-nefħa tal-wiċċ

-nefħa ġenerali

-qtugħ ta’ nifs

-uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi

-tnaqqis fl-għadd ta' ċelluli bojod tad-demm (granuloċitopenija)

-wieħed iħossu marid b'mod ġenerali

-problemi serji bil-fwied jew kliewi (insuffiċjenza tal-fwied jew tal-kliewi).

Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok xi raxx jew xi effett kollaterali ieħor ta' reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva (allerġija). Reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu ta' periklu għal ħajja.

Funzjoni anormali tal-fwied ġiet irrapportata bit-teħid ta' Nevirapine Teva. Din tinkludi xi każijiet ta' infjammazzjoni tal-fwied (epatite), li tista’ tkun f’daqqa u intensa (epatite fulminanti) u insuffiċjenza tal-fwied li t-tnejn li huma jistgħu jkunu fatali.

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk tħoss xi wieħed mis-sintomi kliniċi li ġejjin ta’ ħsara fil-fwied:

-nuaqqas t’aptit

-tħossok ma tiflaħx (tqalligħ)

-rimettar

-ġilda safra (suffejra)

-uġigħ addominali

L-effetti sekondarji deskritti hawn taħt inħassu minn pazjenti li ngħataw neviparine:

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 persuni

-raxx

Komuni: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni

-tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod (granuloċitopenija)

-reazzjonijiet allerġiċi (sensittività eċċessiva)

-uġigħ ta’ ras

-tħossok ma tiflaħx (nawsea)

-remettar

-uġigħ ta’ żaqq

-ippurgar maħlul (dijarea)

-infjammazzjoni tal-fwied (epatite)

-tħossok għajjien (għeja kbira)

-deni

-testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna

-reazzjoni allerġika kkaraterizzata b’raxx, nefħa tal-wiċċ, diffikultà biex tieħu n-nifs (spażmu bronkjal)i jew xokk anafilattiku

-tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija)

-ġilda safranija (suffejra)

-raxxijiet severi u li jistgħu jkunu ta’ periklu għal ħajja (is-sindromu ta’ Stevens Johnson/nekrolisi epidermali tossika)

-ħorriqija (urtikarja)

-fluwidu taħt il-ġilda (anġjoedema)

-uġigħ fil-ġogi (artralġja)

-uġigħ fil-muskoli (mijalġja)

-tnaqqis tal-phosphorus fid-demm

-żieda fil-pressjoni tad-demm

Rari: jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna

-infjammazzjoni tal-fwied f’daqqa u intensa (epatite fulminanti)

-reazzjoni minħabba l-mediċina b’sintomi sistemiċi (reazzjoni minħabba l-mediċina b’eosinofilija u sintomi sistemiċi)

Il-każijiet li ġejjin ġew rapportati wkoll meta Nevirapine Teva ġie użat f'kombinazzjoni ma' mediċini antiretrovirali oħrajn:

-tnaqqis fl-għadd ta’ ċelloli l-ħomor tad-demm jew plejtlets

-infjammazzjoni tal-frixa

-tnaqqis jew sensazzjonijiet anoramli tal-ġilda.

Dawn il-każijiet huma assoċjati b’mod komuni ma’ mediċini anti-retrovirali oħrajn u jista' jkun li jseħħu meta Nevirapine Teva jiġi użat flimkien ma' mediċini oħra; madankollu huwa x'aktarx improbabbli li dawn il-każijiet iseħħu minħabba kura b’Nevirapine Teva.

Effetti sekondarji addizzjonali fit-tfal u l-adolexxenti

Jista’ jkun hemm tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli bojod tad-demm (granuloċitopenija), li hu aktar komuni fit-tfal. Tnaqqis fl-għadd ta’ ċelluli ħomor tad-demm (anemija) li jista’ jkun relatat ma’ kura b’ nevirapine, huwa wkoll osservat aktar spiss fit-tfal. Bħal fil-każ ta’ sintomi tar-raxx, jekk jogħġbok informa lit-tabib tiegħek minnufih b’xi effetti sekondarji.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezztas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.Kif taħżen Nevirapine Teva

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna u fuq il-folja wara “JIS”. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar jum ta’ dak ix-xahar.

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Nevirapine Teva:

-Is-sustanza attiva hi nevirapine. Kull pillola fiha 200 mg nevirapine (bħala nevirapine anidru).

-Is-sustanzi l-oħra huma microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone K25, sodium starch glycolate (Tip A), colloidal silicon dioxide u magnesium stearate.

Id-dehra ta’ Nevirapine Teva u d-daqs tal-pakkett:

Pilloli bojod, ovali, u mżaqqa fuq iż-żewġ naħat. Fuq naħa minnhom hemm intaljat “N”, sinjal imnaqqax u “200”. In-naħa l-oħra għandha sinjal imnaqqax. Is-sinjal imnaqqax qiegħed hemm biex il- pillola tinqasam faċilment u tkun tista’ tiblagħha aħjar u mhux biex tinqasam f’dożi indaqs.

Il-pilloli Nevirapine Teva jiġu f’folji, b’14 (Pakkett bil-kalendarju), 60 jew 120 pillola f’kull kartuna. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur:

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

L-Olanda

Manifattur:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, L-Ungerija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

L-Ungerija

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Ir-Renju Unit

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

Postbus 552,

2003 RN 2031 GA Haarlem

L-Olanda

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva GyógyszergyárZrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals IrelandL-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (+49) 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tlf: + 47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel:+ 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: + 37167323666

Tel: +44(0) 1977 628500

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'{data}

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati