Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoThirteen (catridecacog) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNovoThirteen
Kodiċi ATCB02BD11
Sustanzacatridecacog
ManifatturNovo Nordisk A/S

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

NovoThirteen 2500 UI trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed fih catridecacog (fattur XIII ta’ koagulazzjoni rikombinanti) (rDNA): 2500 UI għal kull 3 ml, wara r-rikostituzzjoni, dan jikkorrispondi għal konċentrazzjoni ta’ 833 UI/ml. L-attività speċifika ta’ NovoThirteen hija ta’ madwar 165 UI/mg ta’ proteina.

Is-sustanza attiva hija prodotta fiċ-ċelluli tal-ħmira (Saccharomyces cerevisiae) permezz tat- teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

It-trab huwa abjad u s-solvent huwa ċar u bla kulur

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura profilattika fit-tul għat-tnixxija tad-demm f’pazjenti adulti u pedjatriċi b’defiċjenza konġenitali ta’ subunità-A ta’ fattur XIII. NovoThirteen jista’ jintuża f’kull grupp ta’ età.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ disturbi rari ta’ tnixxija tad-demm. Id-defiċjenza konġenitali ta’ subunità A ta’ fattur XIII għandha tiġi kkonfermata permezz ta’ proċeduri dijanjostiċi xierqa li jistgħu jinkludu l-attività tal-fattur XIII u analiżi tal-immunità jew id-determinazzjoni tal-għamla ġenetika.

Pożoloġija

Il-qawwa ta’ dan il-prodott mediċinali hi espressa f’unitajiet internazzjonali (UI).

Għalkemm murija bl-istess mod ta’ unitajiet (UI), il-pożoloġija ta’ NovoThirteen hija differenti mill- iskeda ta’ dożaġġ ta’ prodotti oħra li fihom FXIII (ara sezzjoni 4.4).

Id-doża rakkomandata hi ta’ 35 UI/kg tal-piż tal-ġisem (bw) darba fix-xahar (kull 28 jum ± jumejn), mogħti bħala injezzjoni bolus ġol-vini.

Ibbażat fuq il-konċentrazzjoni attwali ta’ NovoThirteen, il-volum (f’millilitri) li għandu jingħata lill- pazjenti li għandhom piż ta’ mill-inqas ta’ 24 kg jista’ jiġi kkalkulat mill-formula t’hawn taħt:

Volum tad-doża f’ml = 0.042 x bw tal-persuna (kg)

F’ċerti sitwazzjonijiet, fejn id-doża rrakkomandata ta’ 35 UI/kg/xahar tista’ ma tkunx biżżejjed għall- prevenzjoni ta’ tnixxija tad-demm, it-tabib jista’ jikkunsidra xi aġġustament fid-doża.

Dan l-aġġustament tad-doża għandu jkun ibbażat fuq il-livelli ta’ attività ta’ FXIII.

Huwa rrakkomandat li l-livelli tal-attività ta’ NovoThirteen jiġu ċċekkjati permezz ta’ analiżi standard tal-attività FXIII.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża meta NovoThirteen jintuża f’pazjenti pedjatriċi u għandha tintuża d-doża ta’ 35 UI/kg ta’ piż tal-ġisem (ara sezzjoni 5.2 ‘Popolazzjoni pedjatrika’).

Madankollu, jekk il-pazjent pedjatriku jiżen inqas minn 24 kg, in-NovoThirteen rikostitwit għandu jiġi dilwit iżjed b’6 ml ta’ sodium chloride 0.9% soluzzjoni għall-injezzjoni sabiex ikun jista’ jintuża fid-dożaġġ ta’ tfal żgħar (ara sezzjoni 6.6 ‘Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor- L-użu fil-popolazzjoni pedjatrika’)

Il-volum tad-doża għat-tfal żgħar jista’ mbagħad jiġi kkalkulat bl-użu tal-formula t’hawn taħt:

Volum tad-doża f’ml= 0.117 x piż tal-ġisem f’kilogrammi.

Il-kalkulazzjoni tal-fattur ta’ korrezzjoni 0.117 huwa assoċjat mal-kwantità eżatta tal-prodott u mhux mal-valur nominali tal-prodott.

It-tagħrif li hemm disponibbli bħallissa huwa deskritt fis-sezzjonijiet 4.8,5.1 u 5.2.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu minn ġol-vini.

Agħti l-preparazzjoni bħala injezzjoni bolus bil-mod ġol-vini b’rata mhux ogħla minn 2 ml/minuta.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Meta tikkonsidra li l-pożoloġija u l-konċentrazzjoni ta’ FXIII f’NovoThirteen huma differenti minn dawk ta’ prodotti oħra li fihom FXIII, wieħed għandu joqgħod attent sew għal kalkulazzjoni tad-doża xierqa għall-pazjent fuq bażi individwali ( ara l-formula tal-volum tad-doża mogħtija f’sezzjoni 4.2).

Defiċjenza konġenitali ta’ subunità-B ta’ FXIII

F’pazjenti b’defiċjenza ta’ FXIII, NovoThirteen mhuwiex effikaċji jekk jintuża għall-kura profilattika ta’ kull xahar għat-tnixxija tad-demm f’pazjenti b’defiċjenza konġenitali ta’ subunità-B ta’ FXIII. Defiċjenza ta’ subunità B ta’ FXIII hi assoċjata ma’ half-life mnaqqsa ħafna tas-subunità A li qiegħda tingħata u li hija farmakoloġikament attiva. Id-defiċjenza tas-subunità tal-pazjenti għandha tkun magħrufa qabel il-kura permezz ta’ proċeduri dijanjostiċi xierqa li jistgħu jinkludu l-attività tal-fattur XIII u analiżi tal-immunità jew id-determinazzjoni tal-għamla ġenetika.

Il-kura fil-pront

Il-kura fil-pront ta’ episodji akuti ta’ tnixxija tad-demm jew tat-tnixxija tad-demm li jista’ jkun hemm bejn injezzjoni u oħra ta’ NovoThirteen kien permess skont il-protokoll fil-fażi finali tal-programm tal-iżvilupp kliniku. Pazjent wieħed ġie kkurat fil-pront f’studju ta’ estensjoni ta’ fażi 3b (F13CD- 3720). Barra minn hekk, il-kura fil-pront hija segwita f’studju ta’ sigurtà ta’ wara l-awtorizzazzjoni ta’ u li sar mingħajr ebda intervent (NN1841-3868). Sakemm ikunu disponibbli riżultati oħra, f’dawn is- sitwazzjonijiet għandha tiġi kkunsidrata kura alternattiva.

Reazzjonijiet allerġiċi

Billi NovoThirteen hu proteina rikombinanti, jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sinjali bikrin ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva (li jinkludu ħorriqija, urtikarja ġeneralizzata, tagħfis fis-sider, tħarħir, pressjoni baxxa) u anafilassi. Jekk iseħħu reazzjonijiet allerġiċi jew tat-tip anafilattiku, l-għoti għandu jitwaqqaf immedjatament u m’għandhiex tingħata kura addizzjonali b’NovoThirteen.

Formazzjoni ta’ inibitur:

Ma ġietx osservata l-formazzjoni ta’ inibitur għal terapija b’NovoThirteen fil-provi kliniċi. Inibituri jistgħu jiġu ssuspettati fil-każ ta’ nuqqas ta’ rispons terapewtiku osservat bħala tnixxija tad-demm jew muri mir-riżultati tal-laboratorju li jinkludu attività ta’ FXIII li ma tilħaqx il-livelli mistennija. Fil-każ li jkun hemm suspett ta’ inibituri, għandha ssir analiżi għall-antikorpi.

Pazjenti li hu magħruf li għandhom antikorpi li jinnewtralizzaw FXIII, m’għandhomx jiġu kkurati b’NovoThirteen mingħajr monitoraġġ mill-qrib.

Riskju tromboemboliku:

Il-prodott rikostitwit għandu jiġi mmaniġġjat b’konformità ma’ sezzjoni 6.3.

Ħażna mhux korretta tal-prodott wara r-rikostituzzjoni trid tiġi evitata għax tista’ tirriżulta f’telf ta’ sterilità u f’żieda fil-livelli ta’ NovoThirteen attivat b’mod mhux proteolitiku. Żieda fil-livelli ta’ NovoThirteen attivat tista’ żżid ir-riskju ta’ trombożi.

F’każ ta’ predispożizzjoni għall-kundizzjonijiet ta’ trombożi, għandu jkun hemm kawtela minħabba l- effett ta’ NovoThirteen li jistabbilizza l-fibrin.. Tista’ sseħħ stabbilizzazzjoni tal-embolu, li tirriżulta f’żieda fir-riskju ta’ okklużjonijiet tal-vina/arterja.

Indeboliment epatiku

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied ma ġewx studjati. NovoThirteen jista’ ma jkunx effettiv f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied jekk l-indeboliment tal-fwied ikun sever biżżejjed biex jirriżulta f’nuqqas fil-livelli tas-subunitajiet B ta’ FXIII. Il-livelli ta’ attività ta’ FXIII għandhom jiġu mmonitorjati f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Pazjenti anzjani

Hemm esperjenza klinika limitata dwar l-għoti ta’ NovoThirteen f’pazjenti anzjani b’defiċjenza konġenitali ta’ FXIII.

Insuffiċjenza tal-kliewi

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jeħtieġu d-dijalisi ma ġewx studjati fil-provi kliniċi.

Kontenut ta’ sodium

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol ta’ sodium (23 mg) għal kull injezzjoni ,li juri li huwa prattikament ‘mingħajr sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

M’hemm l-ebda dejta klinika disponibbli dwar l-interazzjoni bejn NovoThirteen u prodotti mediċinali oħrajn.

Skont l-istudju mhux kliniku (ara sezzjoni 5.3), mhuwiex rakkomandat li tikkombina NovoThirteen u FVII attivat irrikombinat (rFVIIa).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta klinika dwar l-użu ta’ NovoThirteen f’nisa tqal. Studji f’annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3) għax NovoThirteen ma ġiex studjat

f’annimali tqal. Ir-riskju għall-bnedmin mhuwiex magħruf. Madankollu, ibbażat fuq il-ħtieġa klinika, l-użu ta’ NovoThirteen jista’ jiġi kkunsidrat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk rFXIII jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. L-eliminazzjoni ta’ rFXIII fil-ħalib ma ġietx studjata fl-annimali. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’NovoThirteen, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat- tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

Ma ġew osservati l-ebda effetti fuq l-organi riproduttivi fi studji mhux kliniċi. M’hemm l-ebda dejta fuq il-bnedmin dwar l-effett potenzjali fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

NovoThirteen m’għandu l-ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjoni frekwenti avversa tal-mediċina hi ‘uġigħ ta’ ras’ irrapportata f’37 % tal-pazjenti.

Lista f’forma tabulari ta’ reazzjonijiet avversi

Fil-provi kliniċi, NovoThirteen ingħata lil 82 pazjent b’defiċjenza konġenitali ta’ subunità A ta’ fattur XIII (3112 doża ta’ NovoThirteen)

Id-deskrizzjonijiet tal-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi identifikati minn 82 pazjent b’defiċjenza konġenitali ta’ XIII esposti fil-provi kliniċi qed jiġu ppreżentati fit-tabella hawn taħt skont il-klassi tas-sistema tal-organi.

Il-kategoriji tal-frekwenzi huma definiti skont din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥ 1/100, < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1000, < 1/100), rari (≥ 1/10000, < 1/1000), rari ħafna

(< 1/10000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull kategorija ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-

ewwel.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

Lewkopenija u newtropenija aggravata

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

Uġigħ ta’ ras

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

 

konnettivi

 

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

Uġigħ fl-estremitajiet

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

jingħata

 

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

Uġigħ fis-sit tal-injezzjoni

 

 

Investigazzjonijiet

 

Komuni (1/100 sa < 1/10)

Antikorpi li ma jinnewtralizzawx

Komuni (1/100 sa < 1/10)

Żieda fil-fibrin D-dimer

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Pazjent wieħed li diġà kellu newtropenija kellu aggravament ħafif ta’ newtropenija u lewkopenija waqt il-kura b’NovoThirteen. Wara t-twaqqif ta’ NovoThirteen, l-għadd tan-newtrofili tal-pazjent reġa’ lura għal livelli li kienu simili għal dawk ta’ qabel il-kura b’NovoThirteen.

L-antikorpi li ma jinnewtralizzawx ġew ossevati f’4 mit-82 pazjent esposti b’defiċjenza konġenitali ta’ FXIII. L-erba’ avvenimenti ta’ antikorpi li ma jinnewtralizzawx seħħew f’pazjenti li għandhom inqas min-18-il sena (etajiet ta’ 8,8,14 u 16). Dawn l-antikorpi ġew osservati fil-bidu tal-kura b’NovoThirteen. L-4 pazjenti kollha rċevew mill-inqas 2 dożi ta’ NovoThirteen. 3 mill-pazjenti waqqfu l-istudju u marru lura għall-kura li kellhom qabel. Pazjent baqa’ jirċievi rFXIII u l-antikorpi niżlu sa taħt il-livell li setgħu jiġu identifikati. L-antikorpi ma kellhom l-ebda azzjoni inibitorja u l- pazjenti ma kellhom l-ebda avvenimenti avversi jew tnixxija tad-demm assoċjati ma’ dawn l- antikorpi. L-antikorpi kienu temporanji fil-pazjenti kollha.

Persuna waħda b’saħħitha, żviluppat, temporanjament, numru żgħir ta’ antikorpi li ma jinnewtralizzawx wara li rċeviet l-ewwel doża ta’ NovoThirteen. L-antikorpi ma kellhom l-ebda attività inibitorja u l-persuna ma kellha l-ebda avvenimenti avversi jew tnixxija tad-demm assoċjati ma’ dawn l-antikorpi. L-antikorpi sparixxew fil-follow-up ta’ 6 xhur.

Fil-każijiet kollha intwera li l-antikorpi li ma jinnewtralizzawx ma kellhom ebda sinifikat kliniku.

F’studju ta’ sigurtà wara l-awtorizzazzjoni, f’tifel/tifla b’defiċjenza konġenitali ta’ FXIII dehru , b’mod temporanju, antikorpi li ma jinnewtralizzawx wara ħafna snin ta’ trattament b’NovoThirteen. L-ebda effett kliniku ma ġie assoċjat ma’ dawn l-antikorpi.

Popolazzjoni pedjatrika

21 pazjent kienu bejn l-età ta’ 6 snin u inqas minn 18-il sena u 6 pazjenti kellhom inqas minn 6 snin (total ta’ 986 espożizzjoni għal NovoThirteen f’suġġetti pedjatriċi (inqas minn 18-il sena)). F’studji kliniċi, ir-reazzjonijiet avversi ġew irrapportati b’mod iżjed frekwenti f’pazjenti b’etajiet minn 6 snin sa inqas minn 18 sena milli fl-adulti. 3 pazjenti (14 %) b’etajiet bejn 6 u 18-il sena kellhom reazzjonijiet avversai serji meta mqabbla ma’ 0 pazjenti ’l fuq minn 18-il sena li kellhom reazzjonijiet avversi serji. Ġew irrapportati erba’ każijiet ta’ antikorpi li ma jinnewtralizzawx li seħħew fil-bidu tal-kura f’pazjenti b’etajiet minn 6 sa 18-il sena. 3 minn dawn il-pazjenti waqqfu l- kura minħabba r-reazzjoni avversa.

F’pazjenti taħt is-6 snin, ma ġew irrapportati ebda antikorpi kontra rFXIII, ebda avveniment avvers tromboemboliku jew ebda kwistjoni oħra ta’ sigurtà.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fil-każijiet irrappurtati ta’ dożaġġ eċċessiv b’NovoThirteen sa 2.3 darbiet aktar, ma ġew osservati l- ebda sintomi kliniċi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antiemorraġiċi, Fattur ta’ Koagulazzjoni tad-Demm, Kodiċi ATC B02BD11.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fil-plażma, FXIII jiċċirkola bħala eterotetramer [A2B2] magħmul minn 2 subunitajiet A ta’ FXIII u 2 subunitajiet ta’ FXIII B li jinżammu flimkien minn interazzjonijiet qawwija mhux kovalenti. Is- subunità B ta’ FXIII taġixxi bħala molekula li ġġorr is-subunità A ta’ FXIII fiċ-ċirkolazzjoni u hi preżenti f’ammont eċċessiv fil-plażma. Meta s-subunità A ta’ FXIII tkun imwaħħla mas-subunità B ta’ FXIII [A2B2], il-half-life tas-subunità A ta’ FXIII [A2] titwal. FXIII hi proenzima (pro- transglutaminase), li tiġi attivata minn thrombin fil-preżenza ta’ Ca2+. L-attività enzimatika hija fis- subunità A ta’ FXIII. Meta tiġi attivata, is-subunità A ta’ FXIII tinfired mis-subunità B ta’ FXIII u b’hekk tesponi s-sit attiv tas-subunità A ta’ FXIII. It-transglutaminase attiv jagħmel rabtiet imxebilka ma’ fibrin u proteini oħrajn u jirriżulta f’żieda fis-saħħa mekkanika u reżistenza għal fibrinolisi tal- embolu tal-fibrin u jikkontribwixxi biex itejjeb l-adeżjoni tal-plejtlits u tal-embolu mat-tessut bil- ħsara.

NovoThirteen hu subunità-A ta’ fattur XIII ta’ koagulazzjoni rikombinanti magħmul fiċ-ċelluli tal- ħmira (Saccharomyces cerevisiae) permezz tat-teknoloġija rikombinanti tad-DNA. Hu strutturalment identiku għas-subunità-A ta’ FXIII [A2] umana. NovoThirteen (subunità A) teħel mas-subunità B ta’ FXIIIl libera umana u dan jirriżulta f’heterotetramer [rA2B2] b’half-life simili għal dik ta’ [A2B2] endoġenu

Effetti farmakodinamiċi

Fil-preżent m’hemm l-ebda markaturi li jistgħu jevalwaw b’mod kwantitattiv il-farmakodinamika ta’ FXIII in vivo. Ir-riżultati tat-testijiet standard tal-koagulazzjoni huma normali, u hekk ukoll hi l- kwalità tal-embolu li jkun affettwat. Assaġġ tas-solubilità tal-embolu jintuża ħafna bħala indikatur tad-defiċjeza ta’ FXIII, iżda l-assaġġ hu kwalitattiv, u meta jsir b’mod korrett, it-test ikun pożittiv biss meta l-attività ta’ FXIII fil-kampjun tkun qrib iż-żero.

Ġie muri li NovoThirteen għandu l-istess propjetajiet farmakodinamiċi fil-plażma bħal FXIII endoġenu.

Effikaċja klinika u sigurtà

Studju prospettiv importanti ħafna, open-label, b’fergħa waħda, ta’ Fażi 3 (F13CD-1725) kien jinkludi 41 pazjent b’defiċjenza ta’ subunità-A ta’ FXIII, li sar biex jinvestiga l-effikaċja emostatika ta’ rFXIII f’pazjenti b’defiċjenza konġenitali ta’ FXIII kif riflessa mir-rata ta’ episodji ta’ tnixxija tad-demm li jeħtieġu kura bi prodott li fih FXIII. L-iskeda ta’ dożaġġ li ntużat kienet ta’ 35 UI/kg/xahar (kull

28 jum ± 2 ijiem). Fl-istudju, waqt il-kura b’rFXIII, f’erba’ pazjenti, ġew osservati ħames episodji ta’ tnixxija tad-demm li kienu jeħtieġu kura bi prodott li fih FXIII.

Il-medja tar-rata ta’ tnixxija tad-demm li kienet teħtieġ kura ġiet stabbilita li hi 0.138 għal kull sena ta’ suġġett. Fl-analiżi ewlenija finali li tkopri l-perijodu kkonċernat, ir-rata aġġustata għall-età (numru għal kull sena ta’ suġġett) ta’ tnixxija tad-demm li kienet teħtieġ kura waqt il-perjodu ta’ kura b’rFXIII kienet ta’ 0.048/sena (95% CI: 0.009 - 0.250; stima bbażata fuq mudell li tikkorrispondi mal- età medja ta’ 26.4 snin tal-41 pazjent).

Fl-istudju F13CD-1725 u fl-istudju ta’ estensjoni F13CD-3720, ir-rata aġġustata għall-età ta’ tnixxija tad-demm li kienet teħtieġ kura bi prodott li kien fih FXIII kienet stmata li kienet ta’ 0.021 ta’ tnixxija tad-demm għal kull sena ta’ suġġett b’95% CI ta’ [0.0062; 0.073] (stima bbażata fuq mudell li tikkorrispondi għal età medja tal-popolazzjoni tal-istudju ta’ 31.0 snin).

Ir-rati ta’ tnixxija tad-demm mingħajr arranġamenti fiż-żewġ studji, F13CD-1725 u F13CD-3720, mhux aġġustati għall-età, kienu ta’ 0.138 u 0.043 rispettivament, li tikkorrispondi għal total ta’ 13-it- tnixxija ta’ demm fuq ammont ta’ 223 suġġett għal kull sena ta’ studju u rata kollettiva ta’ 0.058.

Popolazzjoni pedjatrika

Analiżi ta’ dejta minn pazjenti pedjatriċi inklużi f’studji kliniċi ma wrietx differenzi fir-rispons għall- kura minħabba l-età.

Wieħed u għoxrin tifel u tifla bejn l-età ta’ 6 snin sa inqas minn 18-il sena u sitt itfal inqas minn 6 snin ġew ikkurati b’NovoThirteen għal total ta’ 986 espożizzjoni.

Tfal ’il fuq minn 6 snin ġew investigati permezz tal-prova prinċipali ta’ Fażi 3 (F13CD-1725) u l- istudju ta’ estensjoni (F13CD-3720) li qed jevalwa s-sigurtà tat-terapija ta’ sostituzzjoni ta’ kull xahar b’NovoThirteen.

Is-6 pazjenti taħt is-6 snin ġew investigati permezz ta’ prova farmakokinetika b’doża waħda ta’ fażi 3b (F13CD-3760) u mbagħad, inklużi fil-prova sussegwenti li saret fit-tul (F13CD-3835) u li evalwat is- sigurtà u l-effikaċja tat-terapija ta’ sostituzzjoni ta’ kull xahar b’NovoThirteen. Ma nstab ebda bżonn ta’ kura għal episodji ta’ fsada f’pazjenti taħt is-6 snin matul is-17-il snin ta’ follow-up kumulattiv, li jirrappreżenta 214-il doża. Ġie muri li d-doża rrakkomandata ta’ 35 UI/kg hija tajba biex tipprovdi sikurezza emostatika f’din il-popolazzjoni ta’ età żgħira.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-half-life ta’ NovoThirteen ġie evalwat fil-prova F13CD-1725 minn skema limitata ta’ kampjuni ta’ demm meħuda wara siegħa, 14 u 28 ġurnata mid-doża. Skont l-attività ta’ FXIII kif imkejla mill- analiżi ta’ Berichrom f’pazjenti b’defiċjenza konġenitali ta’ FXIII, ġiet stmata half-life ġeometrika medja ta’ 11.8 ġranet. Dan jaqbel mal-farmakokinetika tal-eliminazzjoni stmata minn studju kliniku farmakoloġiku f’persuni b’saħħithom, li stabbilixxa li l-half life hi ta’ 11.8 jiem. F’dan l-istudju, il- medja tal-volum tad-distribuzzjoni fl-istat stabbli kienet ta’ 47 ml/kg, il-mean residence time kien ta’ 15.5 jiem u l-mean clearance kienet ta’ 0.13 ml/kg.

Popolazzjoni pedjatrika

F’studju farmakokinetiku, 6 itfal (minn età ta’ sena sa 6 snin) b’defiċjenza konġenitali ta’ subunità-A ta’ FXIII ġew esposti għal doża waħda biss ta’ NovoThirteen 35 UI/kg mogħti minn ġol-vini. Il-medja tal-t½ ta’ FXIII kien madwar 15-il ġurnata (marġni: 10 sa 25 ġurnata).F’dan l-istudju,il-medja tat- tneħħija fit-tfal kien ta’ 0.15 ml/siegħa/kg.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji ta’ sigurtà farmakoloġika u effett tossiku minn dożi ripetuti, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ir-riżultati kollha fil-programm tas-sigurtà mhux kliniku kienu relatati mal-farmakoloġija esaġerata mistennija (trombożi ġenerali, nekrożi iskemika u finalment il-mewt) ta’ rFXIII u FXIII rikombinanti attivat b’mod mhux proteolitiku f’livelli ta’ doża ta’ iktar (>48 darba ogħla) mid-doża klinika massima rakkomandata ta’ 35 UI/kg.

Effett sinerġistiku potenzjali tal-kura kombinata b’NovoThirteen u rFVIIa f’mudell kardjovaskulari avvanzat f’xadini tar-razza cynomolgus irriżulta f’farmakoloġija esaġerata (trombożi u mewt) f’livell ta’ doża iktar baxx milli meta l-prodotti ngħataw b’mod individwali.

Ma sarux studji fuq l-annimali dwar l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp. Ma ġew osservati l-ebda effetti fuq l-organi riproduttivi fi studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti. Il-potenzjal għal effett tossiku fuq il-ġeni jew riskju ta’ kanċer ma ġewx studjati għax rFXIII hu proteina endoġena.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sodium chloride

Sucrose

Polysorbate 20

L-histidine

Hydrochloric acid (għal aġġustament tal-pH)

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

Solvent:

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott għandu jingħata separatament u mgħandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet għall-infużjoni u lanqas m’għandu jingħata fi dripp.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih minħabba r-riskju ta’ kontaminazzjoni mikrobijoloġika.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C–8°C)

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

Tagħmlux fil-friża.

Għall-kundizzjonijiet tal-ħażna tal-prodott rikostitwit, ara sezzjoni 6.3

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab (2500 UI) f’kunjett (tal-ħġieġ ta’ tip I) b’tapp tal-lastku (chlorobutyl) u 3.2 ml ta’ solvent f’kunjett (tal-ħġieġ ta’ tip I) b’tapp tal-lastku (bromobutyl) u adapter tal-kunjett għar-rikostituzzjoni. Id-daqs tal-pakkett u ta’ 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Istruzzjonijiet għal min qed juża’ NovoThirteen.

Biex tirrikostitwixxi u tagħti dan il-prodott għandek bżonn dawn l-affarijiet li ġejjin: siringa ta’ 10 ml jew siringa ta’ daqs konvenjenti skont il-volum tal-injezzjoni, swabs bl-alkoħol, l-adapter tal-kunjett li hemm inkluż, u sett tal-infużjoni (tubing, labra tat-tip butterfly).

Kif tipprepara s-soluzzjoni

Dejjem uża teknika asettika. Qabel ma tibda, hu importanti li taħsel idejk. Ġib il-kunjetti tat-trab u tas- solvent għal temperatura mhux ’il fuq minn 25°C billi żżommhom f’idejk..Naddaf it-tappijiet tal- lastku fuq il-kunjetti bis-swabs tal-alkoħol u ħallihom jinxfu qabel ma tużahom.

Il-prodott jiġi rikostitwit billi tuża l-adapter tal-kunjett li hemm inkluż.

Waħħal l-adapter tal-kunjett mal-kunjett bis-solvent (ilma għall-injezzjonijiet). Oqgħod attent li ma tmissx il-ponta fuq l-adapter tal-kunjett.

Iġbed il-planġer biex tiġbed volum ta’ arja li jkun daqs l-ammont ta’ solvent fil-kunjett bis-solvent

Issikka tajjeb is-siringa fuq l-adapter tal-kunjett fuq il-kunjett bis-solvent. Injetta l-arja ġol-kunjett billi timbotta l-planġer sakemm tħoss reżistenza tanġibbli.

Is-siringa bil-kunjett tas-solvent mwaħħal għandha tinżamm rasha ’l isfel. Iġbed il-planġer sabiex tiġbed is-solvent fis-siringa.

Neħħi l-kunjett vojt tas-solvent billi tmejjel is-siringa mal-adapter tal-kunjett.

Ikklikkja l-adapter tal-kunjett, li jkun għadu mwaħħal mas-siringa fuq il-kunjett bit-trab. Imbotta l- planġer bil-mod biex tinjetta s-solvent ġol-kunjett bit-trab. Oqgħod attent biex ma timmirax id- direzzjoni tas-solvent direttament lejn it-trab għax dan jikkawża r-ragħwa.

Dawwar bil-mod il-kunjett sakemm it-trab kollu jinħall. Iċċaqlaqx il-kunjett bis-saħħa, għax dan jikkawża r-ragħwa. Qabel ma NovoThirteen jingħata għandu jiġi eżaminat b’mod viżwali għal xi materja estranja (mhux parti mill-prodott) u għal xi tibdil fil-kulur. Jekk tinnota xi wieħed minn dawn, armi l-prodott mediċinali.

NovoThirteen rikostitwit hu soluzzjoni ċara u bla kulur.

Jekk tkun teħtieġ doża ikbar, irrepeti l-proċedura f’siringa separata sakemm tikseb id-doża meħtieġa.

Jekk il-pazjent jiżen inqas minn 24 kg, in-NovoThirteen rikostitwit għandu jiġi dilwit b’6 ml ta’ sodium chloride 0.9%, soluzzjoni għall-injezzjoni (irreferi għas-sezzjoni L-użu fil-popolazzjoni pedjatrika għal aktar istruzzjonijiet dettaljati dwar il-pass tad-dilwizzjoni).

Tagħrif importanti

Ġaladarba tkun ippreparajt NovoThirteen għall-injezzjoni, dan għandu jiġi wżat immedjatament.

Kif tinjetta s-soluzzjoni

Aċċerta ruħek li l-planġer ikun imbuttat s’isfel qabel ma ddawwar is-siringa rasha ’l isfel (jista’ jkun ġie imbuttat ’il barra mill-pressjoni fil-kunjett). Żomm is-siringa bil-kunjett rasha ’l isfel u iġbed il- planġer biex tniżżel l-ammont ikkalkulat għall-injezzjoni.

Ħoll l-adapter tal-kunjett bil-kunjett.

Il-prodott issa huwa lest għall-injezzjoni.

Armi s-siringa, l-adapter tal-kunjett, is-sett tal-infużjoni u l-kunjetti b’mod sigur. Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l- liġijiet lokali.

L-użu fil-popolazzjoni pedjatrika

Id-dilwizzjoni tal-prodott rikostitwit b’sodium chloride 0.9 %, soluzzjoni għall-injezzjoni

Jekk il-pazjent pedjatriku jiżen inqas minn 24 kg, in-NovoThirteen rikostitwit għandu jiġi dilwit b’6 ml ta’ sodium chloride 0.9% sabiex ikun jista’ jintuża fid-dożaġġ ta’ tfal żgħar (ara sezzjoni 4.2 ‘Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata - Popolazzjoni pedjatrika’).

Sabiex issir id-dilwizzjoni ta’ NovoThirteen rikostitwit hemm il-bżonn ta’ dawn l-affarijiet li ġejjin: kunjett li fih sodium chloride 0.9%, soluzzjoni għall-injezzjoni, siringa ta’ 10 ml u garżi żgħar imxarrbin bl-alkoħol.

Istruzzjonijiet ġenerali għad-dilwizzjoni

Id-dilwizzjoni għandha ssir taħt kondizzjonijiet asettiċi.

Iġbed b’attenzjoni eżattament 6 ml ta’ sodium chloride 0.9%, soluzzjoni għall-injezzjoni fis-siringa ta’ 10 ml.

Injetta bil-mod is-6 ml ta’ sodium chloride 0.9%, soluzzjoni għall-injezzjoni fil-kunjett tan- NovoThirteen rikostitwit.

Dawwar bil-mod il-kunjett sabiex is-soluzzjoni titħallat.

Is-soluzzjoni dilwita hija soluzzjoni ċara u bla kulur. Eżamina s-soluzzjoni tal-injezzjoni għal xi frak u għal xi tibdil fil-kulur. Jekk tinduna b’xi wieħed minn dawn, jekk jogħġbok armiha.

Wara d-dilwizzjoni mur għall-pass ‘Kif tinjetta s-soluzzjoni’.

Kull materjal li jibqa’ tal-prodott dilwit għandu jintrema minnufih.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/775/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 03 Settembru 2012

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati