Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NutropinAq (somatropin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - H01AC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNutropinAq
Kodiċi ATCH01AC01
Sustanzasomatropin
ManifatturIpsen Pharma

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

NutropinAq 10 mg/2 ml (30 IU) soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Ml wieħed fih 5 mg ta‟ somatropin*

Skartoċċ wieħed fih 10 mg (30 IU) ta‟ somatropin

* Somatropin huwa ormon tat-tkabbir uman magħmul f‟ċelluli ta‟ Escherichia coli permezz ta‟ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Għal-lista kompluta ta‟ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Popolazzjoni pedjatrika

-Kura fit-tul ta‟ tfal b‟falliment tat-tkabbir ikkawżat minn sekrezzjoni inadegwata tal-ormon tat-tkabbir endoġenu.

-Kura fit-tul ta‟ bniet b‟età minn sentejn ‟l fuq b‟falliment tat-tkabbir assoċjat mas-sindrome ta‟ Turner.

-Kura ta‟ tfal qabel il-pubertà b‟falliment tat-tkabbir assoċjat ma‟ insuffiċjenza kronika tal-kliewi sa meta jkun iż-żmien għal trapjant tal-kliewi.

Popolazzjoni adulta

-Sostituzzjoni tal-ormon tat-tkabbir endoġenu f‟adulti b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir li tibda‟ fit-tfulija jew f‟età adulta. Defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir għandha tiġi kkonfermata b‟mod xieraq qabel il-kura.

F‟adulti b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir id-dijanjosi għandha tiġi stabbilita skont l-etjoloġija: Bidu f’età adulta: Il-pazjent irid ikollu defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir bħala riżultat ta‟ marda tal-ipotalamu jew tal-pitwitarja, u dijanjosi ta‟ defiċjenza ta‟ mill-inqas ormon ieħor (minbarra prolactin). M‟għandux isir test għal defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir qabel tinbeda terapija adegwata ta‟ sostituzzjoni għal defiċjenza tal-ormoni l-oħra.

Bidu fit-tfulija: Pazjenti li kellhom defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir meta kienu għadhom tfal għandhom jerġgħu jiġu ttestjati biex tkun ikkonfermata defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir f‟età adulta qabel tinbeda terapija ta‟ sostituzzjoni b‟NutropinAq.

4.2Pożoloġija u metodu ta‟ kif għandu jingħata

Dijanjosi u terapija b‟somatropin għandha tinbeda u tiġi ssorveljata minn tobba bi kwalifiki xierqa u esperjenza fid-dijanjosi u l-immaniġġjar ta‟ pazjenti bl-indikazzjoni terapewtika tal-użu.

Pożoloġija

Id-dożaġġ u l-programm tal-għoti ta‟ NutropinAq għandhom jiġu individwalizzati għal kull pazjent.

Popolazzjoni pedjatrika

Falliment tat-tkabbir fit-tfal ikkawżat minn sekrezzjoni inadegwata tal-ormon tat-tkabbir

0.025 - 0.035 mg/kg ta‟ piż tal-ġisem mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda darba kuljum.

Terapija b‟somatropin għandha titkompla fit-tfal u l-adolexxenti sakemm l-epifisi tagħhom jingħalqu.

Falliment tat-tkabbir assoċjat mas-sindrome ta’ Turner

Sa 0.05 mg/kg ta‟ piż tal-ġisem mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda darba kuljum.

Terapija b‟somatropin għandha titkompla fit-tfal u l-adolexxenti sakemm l-epifisi tagħhom jingħalqu.

Falliment tat-tkabbir assoċjat ma’ insuffiċjenza kronika tal-kliewi

Sa 0.05 mg/kg ta‟ piż tal-ġisem mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda darba kuljum.

Terapija b‟ somatropin għandha titkompla fit-tfal u l-adolexxenti sakemm l-epifisi tagħhom jingħalqu jew sa‟ meta jkun iż-żmien għal trapjant tal-kliewi.

Popolazzjoni adulta

Defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir fl-adulti

Fil-bidu tat-terapija b‟somatropin, huma rrakkomandati dożi baxxi tal-bidu ta‟ 0.15 - 0.3 mg, mogħtija bħala injezzjoni taħt il-ġilda darba kuljum. Id-doża għandha tiġi aġġustata pass pass, ikkontrollata minn valuri tal-Fattur tat-Tkabbir-1 li jixbaħ lill-Insulina (IGF-I - Insulin-like Growth Factor-1) fis-serum. Id-doża finali rrakkomandata rarament taqbeż 1.0 mg/kuljum. B‟mod ġenerali, għandha tingħata l-inqas doża effikaċi. F‟pazjenti akbar jew b‟piż żejjed, jistgħu jkunu meħtieġa dożi aktar baxxi.

Metoduta‟ kifgħandujingħata

Is-soluzzjoni għall-injezzjoni għandha tingħata taħt il-ġilda kuljum. Il-post tal-injezzjoni għandu jinbidel.

Prekawzjoni li għandhom jittieħdu qabel manipulazzjoni jew għoti tal-prodott

NutropinAq huwa disponibbli bħala soluzzjoni għal ħafna dożi. Wara li titneħħa mill-friġġ, jekk is- soluzzjoni tkun imdardra, il-kontenut m‟għandux jiġi injettat. Dawwar bil-mod. Tħawwadx bis-saħħa għax dan jista‟ jbiddel in-natura tal-proteina. NutropinAq huwa maħsub għall-użu

mal-Pinna NutropinAq biss.

Għal struzzjonijiet dwar l-użu u l-immaniġġjar tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Somatropin m‟għandux jintuża biex jippromovi tkabbir f‟pazjenti b‟epifisi magħluqa.

Somatropin m‟għandux jintuża meta jkun hemm xi evidenza ta‟ attività ta‟ tumur. Tumuri fil-kranju għandhom ikunu inattivi u qabel ma tinbeda terapija b‟GH terapija kontra t-tumur għandha tkun lesta. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta‟ tkabbir tat-tumur.

L-ormon tat-tkabbir m‟għandux jinbeda sabiex jiġu kkurati pazjenti b‟mard kritiku akut ikkawżat minn komplikazzjonijiet wara kirurġija open-heart jew kirurġija fl-addome, korrimenti aċċidentali multipli jew biex jikkura pazjenti li għandhom falliment respiratorju akut.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Id-doża massima rrakkomandata kuljum m‟għandhiex tinqabeż (ara sezzjoni 4.2).

Neoplażma

F‟pazjenti li kellhom mard malinn minn qabel, għandha tingħata attenzjoni speċjali għal sinjali u sintomi ta‟ rkadar.

Pazjenti li jkollhom tumuri li kienu jeżistu minn qabel jew defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir sekondarja għal-leżjoni fil-kranju, għandhom jiġu eżaminati b‟mod regolari għal progressjoni jew rikorrenza tal-proċess tal-marda eżistenti minn qabel. F‟persuni li baqgħu ħajjin wara li kellhom kanċer fit-tfulija, kien irrappurtat riskju ogħla għat-tieni neoplażma f‟pazjenti kkurati b‟somatropin wara l- ewwel neoplażma tagħhom. Tumuri fil-kranju, speċjalment meninġjomi, f‟pazjenti kkurati b‟radjazzjoni fir-ras għall-ewwel neoplażma tagħhom, kienu l-aktar neoplażmi li seħħew għat-tieni darba komuni.

Sindrome Prader-Willi

NutropinAq mhux indikat għall-kura fit-tul ta‟ pazjenti pedjatriċi li għandhom falliment tat-tkabbir ikkawżat mis-sindrome Prader-Willi kkonfermata ġenetikament, sakemm m‟għandhomx ukoll dijanjosi ta‟ defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir. Kien hemm rapporti ta‟ apnea waqt l-irqad u mewt f‟daqqa wara bidu ta‟ terapija bl-ormon tat-tkabbir f‟pazjenti pedjatriċi bis-sindrome Prader-Willi li kellhom wieħed jew aktar mill-fatturi ta‟ riskju li ġejjin: ħxuna severa, passat ta‟ sadd tal-parti ta‟ fuq tal-passaġġ tal-arja jew apnea waqt l-irqad, jew infezzjoni respiratorja mhux identifikata.

Mard akut kritiku

L-effetti tal-ormon tat-tkabbir fuq l-irkupru kienu studjati f‟żewġ provi klinċi kkontrollati bil-plaċebo li nvolvew 522 pazjent adult li kienu morda b‟mod kritiku minħabba komplikazzjonijiet wara kirurġija open-heart jew kirurġija fl-addome, korrimenti aċċidentali multipli, jew li kellhom falliment respiratorju akut. Ir-rata ta‟ mwiet kienet għola (41.9 % vs. 19.3 %) fost il-pazjenti kkurati bl-ormon tat-tkabbir (dożi ta‟ 5.3 - 8 mg/kuljum) meta mqabbla ma‟ dawk li kienu qed jirċievu l-plaċebo. Is-sigurtà ta‟ kontinwazzjoni ta‟ kura b‟somatropin f‟pazjenti b‟kondizzjoni akuta kritika fi swali ta‟ kura intensiva minħabba komplikazzjonijiet wara kirurġija open-heart jew kirurġija fl-addome, korrimenti aċċidentali multipli, jew falliment respiratorju akut li kienu qed jirċievu dożi ta‟ sostituzzjoni għall-indikazzjonijiet approvati ma ġietx stabbilita. Għalhekk, għandha ssir stima b‟attenzjoni tal-benefiċċji u r-riskji sabiex titkompla l-kura.

Insuffiċjenzakronikatal-kliewi

Pazjenti b‟falliment tal-ormon tat-tkabbir ikkawżat minn CRI għandhom jiġu eżaminati kull tant żmien għall-evidenża ta‟ progressjoni ta‟ osteodistrofija tal-kliewi. Fi tfal b‟osteodistrofija avanzata tal-kliewi u b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir tista‟ tkun osservata epifisi ewlenija tal-wirk imċaqalqa minn posta u nekrosi asettika tar-ras tal-wirk, u mhux ċert jekk dawn il-problemi humiex affettwati minn terapija b‟GH. Tobba u ġenituri għandhom ikunu attenti għall-iżvilupp ta‟ mixja mzappa jew ilmenti ta‟ uġigħ fil-ġenbejn jew l-irkoppa f‟pazjenti kkurati b‟NutropinAq.

Skoljosi

Skoljosi tista‟ tiżviluppa f‟kull tifel jew tifla waqt tkabbir mgħaġġel. Sinjali ta‟ skoljosi għandhom jiġu ssorveljati waqt il-kura. Madankollu, kura bl-ormon tat-tkabbir ma ntwerietx li żżid l-inċidenza jew is-severità tal-iskoljosi.

Kontroll taz-zokkor

Peress li somatropin jista‟ jnaqqas is-sensittività għall-insulina, il-pazjenti għandhom jiġu ssorvejlati għall-evidenza ta‟ intolleranza għall-glucose. Għal pazjenti li għandhom dijabete mellitus, id-doża tal- insulina tista‟ teħtieġ li tiġi aġġustata wara li tinbeda terapija b‟NutropinAq. Pazjenti bid-dijabete jew intolleranza għall-glucose għandhom jiġu ssorveljati mill-viċin waqt terapija b‟somatropin. Terapija b‟somatropin mhijiex indikata f‟pazjenti dijabetiċi b‟retinopatija attiva proliferattiva, jew retinopatija severa mhux proliferattiva.

Pressjonigħoljafil-kranju

Pressjoni għolja fil-kranju b‟papilloedima, tibdil fil-vista, uġigħ ta‟ ras, dardir u/jew rimettar kienet irrappurtata f‟numru żgħir ta‟ pazjenti kkurati b‟somatropin. Is-sintomi ġeneralment iseħħu fl-ewwel tmin ġimgħat mill-bidu ta‟ terapija b‟NutropinAq. F‟kull każ irrappurtat, sinjali u sintomi assoċjati ma‟ pressjoni għolja fil-kranju għaddew wara tnaqqis tad-doża ta‟ somatropin jew waqfien tat-terapija. Eżami fundoskopiku huwa rrakkomandat fil-bidu u kull tant żmien waqt il-kors ta‟ kura.

Ipotirojdiżmu

Ipotirojdiżmu jista‟ jiżviluppa waqt kura b‟somatropin, u ipotirojdiżmu mhux ikkurat jista‟ jipprevjeni

r-rispons ottimali għal NutropinAq. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jaġħmlu testijiet tal-funzjoni tat-tirojde kull tant żmien u meta ndikat għandhom jiġu kkurati bl-ormon tat-tirojde. Pazjenti b‟ipotirojdiżmu sever għandhom jiġu kkurati skont il-bżonn qabel ma tinbeda terapija b‟NutropinAq.

Trapjant tal-kliewi

Peress li terapija b‟somatropin wara trapjant tal-kliewi għadha ma ġietx studjata biżżejjed, kura b‟NutropinAq għandha titwaqqaf wara din il-kirurġija.

Użu ta‟ glukokortikojdi

Kura fl-istess waqt bi glukokortikojdi tinibixxi l-effetti ta‟ NutropinAq li jipromovi t-tkabbir. Pazjenti b‟defiċjenza ta‟ ACTH għandu jkollhom it-terapija ta‟ sostituzzjoni ta‟ glukokorikojdi tagħhom aġġustata b‟attenzjoni sabiex jiġi evitat kwalunkwe effett ta‟ inibizzjoni fuq it-tkabbir. L-użu ta‟ NutropinAq f‟pazjenti b‟insuffiċjenza kronika tal-kliewi li jkunu qed jirċievu terapija bi glukokortikoji ma ġiex evalwat.

Lewkimja

Lewkimja kienet irrappurtata f‟numru żgħir ta‟ pazjenti b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir ikkurati bl-ormon tat-tkabbir. Relazzjoni kawżali għal terapija b‟somatropin ma ġietx stabbilita.

Pankreatite fit-tfal

Tfal ikkurati b‟somatropin għandhom żieda fir-riskju li jiżviluppaw pankreatite meta mqabbla ma‟ persuni adulti kkurati b‟somatropin. Għalkemm rari, pankreatite għandha tiġi kkunsidrata fi tfal ikkurati b‟somatropin li jiżviluppaw uġigħ addominali.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol ta‟ sodium (23 mg) f‟kull skartoċc, jiġifieri huwa essenzjalment „mingħajr sodium‟.

4.5Interazzjoni ma‟ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta‟ interazzjoni

Dejta limitata ppublikata tindika li kura bl-ormon tat-tkabbir iżżid it-tneħħija ta‟ antipyrine medjata miċ-ċitokromju P450 fil-bniedem. Sorveljanza hija rrakkomandata meta somatropin jingħata flimkien ma‟ prodotti mediċinali li huma magħrufa li jiġu metabolizzati mill-enzimi CYP450 tal-fwied, bħal kortikosterojdi, sterojdi tas-sess, antikonvulżivi u cyclosporin.

F‟pazjenti kkurati b‟somatropin, ipoadrenaliżmu ċentrali (sekondarju) mhux iddijanjostikat minn qabel jista‟ jinkixef u jeħtieġ terapija ta‟ sostituzzjoni ta‟ glukokortikojdi. Barra dan, pazjenti kkurati b‟terapija ta‟ sostituzzjoni ta‟ glukokortikojdi għal ipoadrenaliżmu mhux iddijanjostikat minn qabel għandu mnejn ikunu jeħtieġu żieda fid-dożi ta‟ manutenzjoni jew ta‟ stress tagħhom, wara bidu ta‟ kura b‟somatropin (ara sezzjoni 4.4).

F‟pazjenti b‟dijabete mellitus li jeħtieġu terapija bil-mediċini, id-doża tal-insulina u/jew tal-prodott mediċinali ipogliċemiku orali jista‟ jkollha bżonn aġġustament meta tinbeda terapija b‟somatropin (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M‟hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta‟ somatropin f‟nisa tqal. Għalhekk, ir-riskju għall-bnedmin mhux magħruf.

Studji fuq l-annimali mhumiex biżżejjed rigward l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Somatropin mhux irrakkomandat waqt it-tqala u għandu jitwaqqaf jekk ikun hemm tqala. Waqt it- tqala, somatropin fl-omm fil-biċċa l-kbira jiġi sostitut mill-ormon tat-tkabbir tal-plaċenta.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk somatropin/il-metaboliti tiegħu jiġix/jiġux eliminat/i mill-ħalib tas-sider tal- bniedem. Mhux disponibbli dejta dwar l-annimali.

Waqt it-treddigħ għandu jkun hemm kawtela waqt kura b‟NutropinAq.

Fertilità

L-effett ta‟ NutropinAq ma ġiex evalwat fi studji konvenzjonali dwar il-fertilità fuq l-annimali (ara sezzjoni 5.3) jew fi studji kliniċi.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Somatropin m‟għandu l-ebda effett magħruf fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati kemm f‟persuni adulti kif ukoll fit-tfal li jkunu qed jirċievu Nutropin, NutropinAq, Nutropin Depot jew Protropin (somatrem) huma elenkati fit-tabella taħt, ibbażati fuq esperjenza minn provi kliniċi dwar l-indikazzjonijiet approvati kollha (642 pazjent) u sorsi wara t-tqegħid fis-suq li kienu jinkludu servej ta‟ sorveljanza (Studju Nazzjonali Kooperattiv dwar it-Tkabbir [NCGS - National Cooperative Growth Study] f‟35,344 pazjent). Madwar 2.5% tal- pazjenti minn NCGS kellhom reazzjonijiet avversi marbuta mal-mediċina.

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati bl-aktar mod frekwenti mill-provi kliniċi pivitali u ta‟ appoġġ kienu ipotirojdiżmu, tolleranza indebolita għall-glucose, uġigħ ta‟ ras, ipertonija, artralġja, majalġja, edima periferali, edima, astenja, reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni u l-preżenza ta‟ antikorpi speċifiċi għall-mediċina.

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar serji mill-provi kliniċi pivitali u ta‟ appoġġ kienu neoplażma u pressjoni għolja fil-kranju.

Neoplażmi (malinni u beninni) kienu rrappurtati kemm fil-provi kliniċi pivitali kif ukoll f‟dawk ta‟ appoġġ u fis-servej ta‟ sorveljanza ta‟ wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4). Il-maġġoranza ta‟ neoplażmi rrappurtati kienu rikorrenza ta‟ neoplażmi preċedenti u t-tieni neoplażma.

Pressjoni għolja fil-kranju kienet irrappurtata fis-servej ta‟ sorveljanza ta‟ wara t-tqegħid fis-suq. Tipikament din hija assoċjata ma‟ papilloedima, tibdil fil-vista, uġigħ ta‟ ras, dardir, u/jew rimettar u s-sintomi ġeneralment iseħħu fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu ta‟ terapija b‟NutropinAq.

NutropinAq inaqqas is-sensittività għall-insulina; indeboliment fit-tolleranza għall-glucose kien irrappurtat kemm fil-provi kliniċi pivitali kif ukoll f‟dawk ta‟ appoġġ u fis-servej ta‟ sorveljanza ta‟

wara t-tqegħid fis-suq. Avvenimenti ta‟ dijabete mellitus u ipergliċemija kienu rrappurtati fis- servej ta‟ sorveljanza ta‟ wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.4).

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni bħal emorraġija, atrofija, urtikarja u ħakk kienu rrappurtati fil- provi kliniċi pivitali u f‟dawk ta‟ appoġġ u/jew fis-servej ta‟ sorveljanza ta‟ wara t-tqegħid fis-suq. Dawn

l-avvenimenti jistgħu jiġu evitati permezz ta‟ teknika ta‟ injezzjoni korretta u rotazzjoni tas- siti tal-injezzjoni.

Persentaġġ żgħir ta‟ pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għall-proteina somatropin. Il-kapaċità ta‟ twaħħil tal-antikorpi għall-ormon tat-tkabbir kienet aktar baxxa minn 2 mg/l f‟individwi fuq NutropinAq ittestjati, u dan ma kienx assoċjat ma‟ rata ta‟ tkabbir affettwata b‟mod ħażin.

Sommarju ta‟reazzjonijietavversif‟tabella

Tabella 1 telenka reazzjonijiet avversi komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100, < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1000, < 1/100); rari (≥ 1/10,000, < 1/1,000) li seħħew fi provi kliniċi u f‟servej ta‟ sorveljanza ta‟ wara t-tqegħid fis-suq. F‟kull sezzjoni ta‟ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel. Reazzjonijiet avversi oħra kienu identifikati waqt l-użu ta‟ wara l-approvazzjoni ta‟ NutropinAq. Peress li dawn ir-reazzjonijiet huma rrappurtati b‟mod volontarju minn popolazzjoni ta‟ daqs mhux ċert, mhux possibbli li ssir stima affidabbli tal-frekwenza tagħhom.

Klassi tas-Sistemi u

Reazzjonijiet osservati fi Provi

Reazzjonijiet osservati fl-ambjent

tal-Organi

Kliniċi Pivitali u ta‟ Appoġġ (f‟642

ta‟ wara t-tqegħid fis-suq

 

pazjent)

 

 

 

 

Neoplażmi beninni,

Mhux komuni: Neoplażma malinna,

Rari: Rikorrenza ta‟ neoplażma

malinni u dawk mhux

neoplażma beninna

malinna, naevus melanoċitiku

speċifikati (inklużi

 

 

ċesti u polipi)

 

 

Disturbi tad-demm u

Mhux komuni: Anemija

 

tas-sistema limfatika

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni: Ipotirojdiżmu

Rari: Ipotirojdiżmu

endokrinarja

 

 

Disturbi fil-

Komuni: Indeboliment fit-tolleranza

Rari: Dijabete mellitus,

metaboliżmu u n-

għall-glucose

ipergliċemija, ipogliċemija,

nutrizzjoni

Mhux komuni: Ipogliċemija,

indeboliment fit-tolleranza

 

iperfosfatemija

għall-glucose

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni: Disturb fil-

Rari: Imġiba mhux normali,

 

personalità

depressjoni, nuqqas ta‟ rqad

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni: Uġigħ ta‟ ras, ipertonija,

Mhux komuni: Uġigħ ta‟ ras

nervuża

Mhux komuni: Sindrome carpal

Rari: Pressjoni għolja beninna

 

tunnel, ngħas, nystagmus

fil-kranju, żieda fil-pressjoni ġewwa

 

 

l-kranju, emigranja, sindrome carpal

 

 

tunnel, parasteżija, sturdament

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni: Papilloedima,

Rari: Papilloedima, vista mċajpra

 

diplopja

 

Disturbi fil-widnejn u

Mhux komuni: Vertigo

 

fis-sistema labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: Takikardija

 

Disturbi vaskulari

Mhux komuni: Pressjoni għolja

Rari: Pressjoni għolja

Disturbi respiratorji,

 

Rari: Ipertrofija tat-tunsilli

toraċiċi u medjastinali

 

Mhux komuni: Ipertrofija

 

 

tal-adenojdi

Disturbi gastro-

Mhux komuni: Uġigħ addominali,

Rari: Uġigħ addominali, dijarea,

intestinali

rimettar, dardir, gass fl-istonku

dardir, rimettar

Disturbi fil-ġilda u fit-

Mhux komuni: Dermatite bil-qxur,

Rari: Ħakk ġeneralizzat, urtikarja,

tessuti ta‟ taħt il-ġilda

atrofija tal-ġilda, ipertrofija tal-ġilda,

raxx

 

xagħar jikber b‟mod eċċessiv u

 

 

f‟postijiet mhux tas-soltu,

 

 

lipodistrofija, urtikarja

 

Disturbi muskolu-

Komuni ħafna f‟persuni adulti,

Mhux komuni: Epifisi ewlenija tal-

skeletriċi u tat-tessuti

komuni fit-tfal: Artralġja, mijalġja

wirk imċaqalqa minn posta,

konnettivi

Mhux komuni: Atrofija tal-muskoli,

progressjoni ta‟ skoljosi, artralġja

 

uġigħ fl-għadam

Rari: Żvilupp mhux normali tal-

 

 

għadam, osteokondrosi, dgħufija fil-

 

 

muskoli, uġigħ fl-estremitajiet

 

 

Disturbi fil-kliewi u

Mhux komuni: Inkontinenza tal-

 

fis-sistema urinarja

awrina, pollakiurja, poliurija,

 

 

anormalità fl-awrina

 

Disturbi fis-sistema

Mhux komuni: Emorraġija mill-utru,

Rari: Żvilupp eċċessiv tas-sider fir-

riproduttiva u fis-sider

tnixxija mill-partijiet ġenitali

raġel

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna f‟persuni adulti,

Mhux komuni: Edima periferali,

kondizzjonijiet ta‟

komuni fit-tfal: Edima periferali,

edima, reazzjoni fis-sit tal-

mnejn jingħata

edima

injezzjoni (irritazzjoni, uġigħ)

 

Komuni: Astenja, reazzjoni fis-sit tal-

Rari: Astenja, edima fil-wiċċ, għeja

 

injezzjoni

kbira, irritabilità, uġigħ, deni,

 

Mhux komuni: Emorraġija fis-sit tal-

reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni

 

injezzjoni, atrofija fis-sit tal-

(emorraġija, ematoma, atrofija,

 

injezzjoni, massa fis-sit tal-

urtikarja, ħakk, nefħa, eritema)

 

injezzjoni, ipertrofija

 

Investigazzjonijiet

Komuni: Antikorp speċifiku għall-

Rari: Żieda ta‟ glucose fid-demm,

 

mediċina preżenti

żieda fil-piż

 

 

 

Deskrizzjoni ta‟ reazzjonijiet avversi magħżula

Neoplażmi

Hemm riskju ta‟ neoplasja ikkawżata minn kura b‟GH. Ir-riskju preżenti jvarja skont il-kawża ta‟ defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir (eż. ikkawżata minn leżjoni fil-kranju), mard ieħor fl-istess waqt assoċjat u kura li saret. Terapija b‟NutropinAq m‟għandhiex tinbeda meta jkun hemm evidenza ta‟ attività tat-tumur. Pazjenti b‟tumuri eżistenti minn qabel jew defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir ikkawżata minn leżjoni fil-kranju għandhom jiġu eżaminati b‟mod regolari għal progressjoni jew rikorrenza tal-proċess tal-marda eżistenti minn qabel. Il-kura għandha titwaqqaf jekk ikun hemm evidenza ta‟ tkabbir tat-tumur.

Pressjoni għolja fil-kranju

Fil-każijiet kollha rrappurtati, sinjali u sintomi assoċjati ma‟ pressjoni għolja fil-kranju għaddew wara tnaqqis tad-doża ta‟ NutropinAq jew waqfien tat-terapija (ara sezzjoni 4.4). Eżami fundoskopiku huwa rrakkomandat fil-bidu u kull tant żmien waqt il-kors ta‟ kura.

Ipotirojdiżmu

Ipotirojdiżmu jista‟ jiżviluppa waqt kura b‟NutropinAq u ipotirojdiżmu mhux ikkurat jista‟ jipprevjeni r-rispons ottimali għal NutropinAq. Il-pazjenti għandhom jaġħmlu testijiet tal-funzjoni tat-tirojde kull tant żmien u meta meħtieġ għandhom jiġu kkurati bl-ormon tat-tirojde. Pazjenti b‟ipotirojdiżmu eżistenti minn qabel għandhom jiġu kkurati qabel ma tinbeda terapija b‟NutropinAq.

Kontroll taz-zokkor

Peress li NutropinAq jista‟ jnaqqas is-sensittività għall-insulina, il-pazjenti għandhom jiġu ssorvejlati għall-evidenza ta‟ intolleranza għall-glucose. Għall-pazjenti li għandhom dijabete mellitus, id-doża tal-insulina tista‟ teħtieġ li tiġi aġġustata wara li tinbeda terapija b‟NutropinAq. Pazjenti bid-dijabete jew intolleranza għall-glucose għandhom jiġu ssorveljati mill-viċin waqt terapija b‟somatropin.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni jistgħu jiġu evitati bl-użu ta‟ teknika korretta ta‟ injezzjoni u rotazzjoni tas-siti tal-injezzjoni.

Epifisi ewlenija tal-wirk imċaqalqa minn posta

Pazjenti b‟disturbi endokrinoloġiċi huma aktar probabbli li jiżviluppaw epifisi ewlenija tal-wirk imċaqalqa minn posta.

Reazzjonijiet avversi tal-mediċinaspeċifiċigħall-indikazzjoniminnprovikliniċi

Popolazzjoni pedjatrika

Tfal b’falliment tat-tkabbir ikkawżat minn sekrezzjoni inadegwata tal-ormon tat-tkabbir (n=236)

Komuni: neoplażma fis-sistema nervuża ċentrali (2 pazjenti kellhom medulloblastoma rikorrenti, pazjent wieħed kellu istioċitoma). Ara wkoll sezzjoni 4.4.

Bniet b’falliment tat-tkabbir assoċjat mas-sindrome ta’ Turner (n=108)

Komuni: fsada qawwija aktar min-normal waqt il-mestrwazzjoni.

Tfal b’falliment tat-tkabbir assoċjat ma’ insuffiċjenza kronika tal-kliewi (n=171)

Komuni: insuffiċjenza tal-kliewi, peritonite, osteonekrosi, żieda tal-krejatinina fid-demm.

Tfal b‟insuffiċjenza kronika tal-kliewi li jkunu qed jirċievu NutropinAq huma aktar probabbli li jiżviluppaw pressjoni għolja fil-kranju, għalkemm tfal b‟GHD organika u s-sindrome ta‟ Turner ukoll għandhom żieda fl-inċidenza. L-akbar riskju huwa fil-bidu tal-kura.

Popolazzjoni adulta

Adulti b’defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir (n=127)

Komuni ħafna: parasteżija.

Komuni: ipergliċemija, iperlipidemija, nuqqas ta‟ rqad, disturb fil-fluwidu sinovjali, artrożi, dgħufija fil-muskoli, uġigħ fid-dahar, uġigħ fis-sider, żvilupp eċċessiv tas-sider fir-raġel.

Rappurtar ta‟ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta‟ rappurtar nazzjonali imniżżla f‟Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Doża eċċessiva akuta tista‟ twasal għal ipergliċemija. Doża eċċessiva fit-tul tista‟ twassal għal sinjali u sintomi ta‟ ġigantiżmu u/jew akromegalija konsistenti mal-effetti magħrufa ta‟ ormon tat-tkabbir żejjed.

Ġestjoni

Kura hija sintomatika u ta‟ appoġġ. M‟hemmx antidotu għal doża eċċessiva ta‟ somatropin. Huwa rrakkomandat li l-funzjoni tat-tirojde tiġi ssorveljata wara doża eċċessiva.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni u analogi tal-pitwitarja u tal-ipotalamu, Somatropin u analogi, Kodiċi ATC: H01 AC 01

Mekkaniżmu ta‟ azzjoni

Somatropin jistimula r-rata ta‟ tkabbir u jżid it-tul adult fi tfal li għandhom nuqqas tal-ormon tat-tkabbir endoġenu u fi tfal li għandhom insuffiċjenza tat-tkabbir ikkawżata mis-sindrome ta‟ Turner jew minn CRI. Kura ta‟ adulti li għandhom defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir b‟somatropin twassal għal tnaqqis fil-massa tax-xaħam, żieda fil-massa bla xaħam tal-ġisem u żieda fid-densità tal-minerali tal-għadam fl-ispina. Tibdliet metaboliċi f‟dawn il-pazjenti jikludu normaliżazzjoni tal-livelli ta‟ IGF- 1 fis-serum.

Effettifarmakodinamiċi

Testijiet prekliniċi u kliniċi in vitro u in vivo wrew li somatropin huwa ekwivalenti terapewtikament għall-ormon tat-tkabbir uman li ġej mill-pitwitarja.

Azzjonijiet murija tal-ormon tat-tkabbir uman jinkludu:

Tkabbir tat-Tessuti

1.Tkabbir skeletriku: L-ormon tat-tkabbir u l-medjatur tiegħu IGF-1 jistimulaw tkabbir skeletriku fi tfal b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir permezz ta‟ effett fuq is-saffi tal-epifisi tal-għadam it-twil. Dan iwassal għal żieda fit-tul tal-ġisem li tista‟ titkejjel sakemm dawn is-saffi tat-tkabbir jingħaqdu fl-aħħar tal-pubertà.

2.Tkabbir taċ-Ċelluli: Kura b‟somatropin twassal għal żieda kemm fil-għadd kif ukoll fid-daqs

taċ-ċelluli tal-muskoli skeletriċi.

3. Tkabbir tal-Organi: L-ormon tat-tkabbir iżid id-daqs tal-organi interni, inkluż il-kliewi, u jżid il-massa ta‟ ċelluli ħomor tad-demm.

Metaboliżmu tal-proteini

Tkabbir lineari huwa ffaċilitat parzjalment minn sintesi ta‟ proteini stimulati mill-ormon tat-tkabbir. Dan huwa rifless minn żamma ta‟ nitroġenu kif muri minn tnaqqis fit-tneħħija ta‟ nitroġenu fl-awrina u tnaqqis ta‟ nitroġenu tal-urea fid-demm waqt terapija bl-ormon tat-tkabbir.

Metaboliżmu tal-karboidrati

Pazjenti b‟sekrezzjoni inadegwata tal-ormon tat-tkabbir xi kultant ikollhom ipogliċemija tas-sawm li titjieb permezz ta‟ kura b‟somatropin. Terapija bl-ormon tat-tkabbir tista‟ tnaqqas is-sensitività għall- insulina u tnaqqas it-tolleranza għall-glucose.

Metaboliżmu tal-minerali

Somatropin jinduċi żamma ta‟ sodju, potassju u fosforu. Konċentrazzjoni fis-serum ta‟ fosforu inorganiku tiżdied f‟pazjenti b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir wara terapija b‟NutropinAq minħabba attività metabolika assoċjata ma‟ tkabbir tal-għadam u żieda fl-assorbiment tubulari mill-ġdid fil-kliewi. Kalċju fis-serum ma jiġix mibdul b‟mod sinnifikanti minn somatropin. Adulti b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir juru densità tal-minerali fl-għadam baxxa u f‟pazjent bi żvilupp fit-tfulija, NutropinAq intwera li jżid id-densità tal-minerali fl-għadam tal-ispina b‟mod li jiddependi mid-doża.

Metaboliżmu tat-tessut konnettiv

Somatropin jistimula is-sintesi ta‟ chondroitin sulphate u collagen kif ukoll it-tneħħija fl-awrina ta‟ hydroxyproline.

Kompożizzjoni tal-ġisem

Pazjenti adulti b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir kkurati b‟somatropin b‟dożaġg medju ta‟

0.014 mg/kg ta‟ piż tal-ġisem kuljum urew tnaqqis fil-massa tax-xaħam u żieda fil-massa bla xaħam tal-ġisem. Meta dawn il-bidliet huma abbinati maż-żieda fl-ilma totali tal-ġisem u l-massa tal-għadam, l-effett globali ta‟ terapija b‟somatropin huwa li jimmodifika l-kompożizzjoni tal-ġisem, effett li jinżamm b‟kura kontinwa.

Effikaċjaklinikausigurtà

Falliment tat-tkabbir fit-tfal

Saru żewġ studji pivotali, open label, mhux ikkontrollati u b‟aktar minn ċentru wieħed, wieħed b‟mod esklussiv f‟pazjenti mhux ikkurati minn qabel (n=67), u l-ieħor f‟pazjenti mhux ikkurati minn qabel (n=63) u fi tfal ikkurati minn qabel b‟somatropin (n=9). Id-doża fiż-żewġ studji kienet ta‟

0.043 mg/kg/kuljum, mogħtija taħt il-ġilda (s.c. - subcutaneously). Dożi użati f‟dawn l-istudji bbażati fl-Istati Uniti huma konsistenti mal-kors ta‟ doża approvat fl-Istati Uniti. Minn 139 pazjent inklużi, 128 temmew l-ewwel 12-il xahar ta‟ terapija, b‟medja ta‟ żmien ta‟ kura ta‟ 3.2 u 4.6 snin u esponiment totali ta‟ 542 sena ta‟ pazjent. Fiż-żewġ studji kien hemm titjib sinifikanti fir-rata ta‟ tkabbir f‟pazjenti li qatt ma ħadu kura qabel, li żdiedet minn 4.2 għal 10.9 ċm/sena fi studju wieħed u

minn 4.8 għal 11.2 ċm/sena fl-ieħor wara 12-il xahar. Ir-rata ta‟ tkabbir naqset wara l-ewwel sena fiż- żewġ studji, iżda kompliet tkun aktar mil-livelli ta‟ qabel il-kura għal sa 48 xahar ta‟ kura (7.1 ċm/sena). Il-punteġġ ta‟ devjazzjoni standard (SDS - standard deviation score) tat-tul tjieb kull sena, u żdied minn -3.0 sa -2.7 fil-linja bażi għal -1.0 sa -0.8 f‟Xahar 36. It-titjib fit-tkabbir ma kienx akkumpanjat minn avvanz mhux f‟waqtu fl-età tal-għadam, li jpoġġi f‟periklu il-potenzjal tat-tkabbir futur. It-tul mbassar ta‟ adult (PAH - predicted adult height) żdied minn 157.7-161.0 ċm fil-linja bażi għal 161.4-167.4 ċm f‟Xahar 12 u 166.2-171.1 ċm f‟Xahar 36.

Dejta ta‟ appoġġ hija pprovduta minn żewġ studji oħra, fejn il-pazjenti ngħataw doża ta‟ 0.3 jew 0.6 mg/kg/kull ġimgħa bħala injezzjoni ta‟ kuljum jew tliet darbiet fil-ġimgħa, jew 0.029 mg/kg/kuljum. Id- dejta dwar ir-rata tat-tkabbir u l-SDS tat-tul ġeneralment kienu simili għal dawk osservati fl-istudji pivitali.

Għal 51 pazjent li kisbu tul viċin dak ta‟ adult wara tul medju ta‟ kura ta‟ 6 snin fl-irġiel u 5 snin fin- nisa, l-SDS medja tat-tul viċin dak ta‟ adult kienet ta‟ -0.7 fl-irġiel u ta‟ -1.2 fin-nisa.

Il-livelli ta‟ IGF-I żdiedu minn linja bażi ta‟ 43 ng/ml sa 252 ng/ml wara 36 xahar, li jqarreb il-livelli normali mistennija fi tfal ta‟ din l-età.

L-aktar avvenimenti avversi (AEs – adverse events) komuni osservati fl-istudji pivitali kienu infezzjoni, uġigħ ta‟ ras, otite medja, deni, farinġite, rinite u gastroenterite u rimettar.

Falliment tat-tkabbir assoċjat ma’ insuffiċjenza kronika tal-kliewi

Saru żewġ studji pivotali, b‟aktar minn ċentru wieħed u kkontrollati f‟pazjenti b‟falliment tat-tkabbir assoċjat ma‟ insuffiċjenza kronika tal-kliewi (CRI – chronic renal insufficiency). Kull studju kellu perjodu ta‟ kura ta‟ sentejn li kien jinkludi grupp bil-plaċebo, segwit minn estensjoni open label mhux ikkontrollata fejn il-pazjenti kollha rċevew somatropin. Id-doża kienet ta‟ 0.05 mg/kg/kuljum s.c. fiż-żewġ studji. Ir-riżultati taż-żewġ studji kienu simili.

B‟kollox, 128 pazjent irċevew somatropin fil-fażi kkontrollata ta‟ 24 xahar taż-żewg studji, u 139 pazjent kienu kkurati b‟somatropin fil-fażijiet ta‟ estensjoni open label. B‟mod globali, 171 pazjent kienu esposti għal somatropin għal medja ta‟ 3.5 snin jew 2.8 snin.

Iż-żewġ studji wrew żieda statistikament sinifikanti fir-rata tat-tkabbir meta mqabbel mal-plaċebo matul l-ewwel sena (9.1-10.9 ċm/sena vs 6.2-6.6 ċm/sena), li naqset ftit fit-tieni sena (7.4-7.9 ċm/sena vs 5.5-6.6 ċm/sena). Kien hemm ukoll żieda sinifikanti fl-SDS tat-tul f‟pazjenti kkurati b‟somatropin, minn -2.9 sa -2.7 fil-linja bażi għal -1.6 sa -1.4 wara 24 xahar. Żiediet fit-tul inżammu fil-pazjenti kkurati għal 36 jew 48 xahar. Total ta‟ 58% u 65% tal-pazjenti kkurati b‟somatropin, li kienu taħt il- firxa normali fil-linja bażi, laħqu tul fi ħdan il-firxa normali f‟Xahar 24.

Ir-riżultati sa Xahar 60 juru titjib kontinwu, u aktar pazjenti laħqu SDS tat-tul fil-firxa normali. Il- bidla medja fl-SDS tat-tul wara 5 snin ta‟ kura kienet viċin 2 devjazzjonijiet standard (SDs – standard deviations). Kienet osservata żieda statistikament sinifikanti fil-medja ta‟ SDS ta‟ PAH, minn -1.6 jew -1.7 fil-linja bażi għal -0.7 jew -0.9 f‟Xahar 24. Din kompliet tiżdied f‟dawk il-pazjenti kkurati għal 36 u 48 xahar.

Livelli ta‟ IGF-I, li kienu baxxi meta ddaħħlu fl-istudju, reġgħu lura għall-firxa normali b‟terapija ta‟ somatropin.

L-aktar AEs irrappurtati b‟mod frekwenti li kienu assoċjati kemm ma‟ NutropinAq u kif ukoll ma‟ plaċebo kienu deni, infezzjoni, rimettar, żieda fis-sogħla, farinġite, rinite u otite medja. Kien hemm inċidenza għolja ta‟ infezzjonijiet fl-apparat tal-awrina.

Falliment tat-tkabbir assoċjat mas-Sindrome ta’ Turner

Sar studju wieħed pivitali, b‟aktar minn ċentru wieħed, open label u kkontrollat dwar is-Sindrome ta‟

Turner. Pazjenti rċevew doża s.c. ta‟ 0.125 mg/kg tliet darbiet fil-ġimgħa jew 0.054 mg/kg/kuljum, biż-żewġ korsijiet jagħtu doża kumulattiva ta‟ kull ġimgħa ta‟ madwar 0.375 mg/kg. Pazjenti b‟età inqas minn 11-il sena kienu randomised wkoll biex jirċievu terapija ta‟ oestrogen, fl-aħħar tal-adolexxenza (età ta‟ 15-il sena) jew fil-bidu tal-adolexxenza (età ta‟ 12-il sena).

Total ta‟ 117-il pazjent kienu kkurati b‟somatropin; 36 irċevew 0.125 mg/kg somatropin tliet darbiet fil-ġimgħa u 81 pazjent irċevew 0.054 mg/kg somatropin kuljum. Iż-żmien medju ta‟ kura kien ta‟ 4.7 snin fil-grupp ta‟ somatropin tliet darbiet fil-ġimgħa u ta‟ 4.6 snin fil-grupp ta‟ somatropin kuljum.

Ir-rata ta‟ tkabbir żdiedet b‟mod sinifikanti minn 3.6-4.1 ċm/sena fil-linja bażi għal 6.7-8.1 ċm/sena f‟Xahar 12, 6.7-6.8 ċm/sena f‟Xahar 24 u 4.5-5.1 ċm/sena f‟Xahar 48. Dan kien akkumpanjat minn żieda sinifikanti fl-SDS tat-tul minn -0.1 sa 0.5 fil-linja bażi għal 0.0 sa 0.7 f‟Xahar 12 u 1.6 sa 1.7 f‟Xahar 48. Meta mqabbel ma‟ kontrolli storiċi mqabbla, terapija bikrija b‟somatropin (tul medju ta‟ 5.6 snin) flimkien ma‟ sostituzzjoni ta‟ oestrogen fl-età ta‟ 12-il sena wasslet għal zieda fit-tul adult ta‟ 5.9 ċm (n=26), filwaqt li bniet li bdew oestrogen fl-età ta‟ 15-il sena (tul medju ta‟ terapija b‟somatropin ta‟ 6.1 snin) kellhom żieda medja fit-tul adult ta‟ 8.3 ċm (n=29). Għalhekk, l-akbar titjib fit-tul adult kien osservat f‟pazjenti li rċevew kura bikrija ta‟ GH u oestrogen wara l-età ta‟ 14-il sena.

L-aktar AEs irrappurtati b‟mod komuni kienu sindrome tal-influwenza, infezzjoni, uġigħ ta‟ ras, farinġite, rinite u otite medja. Dawn l-avvenimenti huma mistennija fit-tfal u kienu AEs ħfief/moderati.

Defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir fl-adulti

Saru żewġ studji pivitali, b‟aktar minn ċentru wieħed, ikkontrollati bil-plaċebo u double-blind f‟pazjenti dijanjostikati b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir fl-adulti (AGHD - adult growth hormone deficiency), wieħed b‟AGHD li tfaċċat f‟età adulta (n=166) u l-ieħor b‟AGHD li tfaċċat fit-tfulija (n=64). Id-doża ta‟ somatropin kienet ta‟ 0.0125 mg/kg/kuljum s.c. f‟AGHD li tfaċċat f‟età adulta u ta‟ 0.0125 jew 0.025 mg/kg/kuljum f‟AGHD li tfaċċat fit-tfulija.

Fiż-żewġ studji, kura b‟somatropin wasslet għal bidliet sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo fil-% ta‟ xaħam totali fil-ġisem (-6.3 sa -3.6 vs +0.2 sa -0.1), fil-% ta‟ xaħam fil-parti ċentrali tal-ġisem (-7.6 sa - 4.3 vs +0.6 sa 0.0) u fil-% ta‟ massa bla xaħam totali tal-ġisem (+3.6 sa +6.4 vs -0.2 sa +0.2). Dawn il- bidliet kienu sinifikanti ħafna fil-punt ta‟ żmien ta‟ 12-il xahar fiż-żewġ studji, u fil-punt ta‟ żmien ta‟ 24 xahar fl-istudju dwar AGHD li tfaċċat fit-tfulija. Fil-punt ta‟ żmien ta‟ 12-il xahar, il-bidla perċentwali kienet ogħla fl-istudju dwar bidu fit-tfulija minn dik fl-istudju dwar bidu f‟età adulta. Ma kinux osservati bidliet sinifikanti fid-densità tal-minerali fl-għadam (BMD – bone mineral density) f‟pazjenti b‟AGHD li tfaċċat f‟età adulta, madankollu fl-istudju dwar bidu fit-tfulija, l-gruppi kollha kellhom żieda fil-BMD wara 24 xahar, għalkemm ma kienx hemm rispons għad-doża statistikament sinifikanti għall-BMD totali tal-ġisem. BMD tal-ispina lumbari kellha żidiet statistikament sinifikanti fiż-żewġ gruppi kkurati, u ż-żieda kienet tiddependi mid-doża.

Dejta ta‟ appoġġ minn studju dwar pazjenti b‟GHD li tfaċcat f‟età adulta ġeneralment kienet konsistenti ma‟ dik tal-istudji pivitali, b‟xi titjib fil-BMD.

L-aktar AEs irrappurtati b‟mod frekwenti fiż-żewġ studji pivitali kienu uġigħ ta‟ ras, edima, artralġja/ artrosi, tenosinovite, parasteżija u reazzjoni allerġika/raxx. L-inċidenza ta‟ dawn l-AEs kienet għolja fil-gruppi tal-plaċebo wkoll.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Introduzzjoni

Il-kwalitajiet farmakokinetiċi ta‟ NutropinAq ġew investigati biss f‟irġiel adulti f‟saħħithom.

Karatteristiċiġenerali

Assorbiment: Il-bijodisponibilità assoluta tal-ormon tat-tkabbir rikombinanti uman wara għoti taħt

il-ġilda hija ta‟ madwar 80%.

Distribuzzjoni: Studji fuq l-annimali b‟somatropin urew li l-ormon tat-tkabbir jillokalizza f‟organi li għandhom perfużjoni għolja, speċjalment il-fwied u l-kliewi. Il-volum ta‟ distribuzzjoni fi stat fiss ta‟ somatropin f‟irġiel adulti f‟saħħithom huwa ta‟ madwar 50 ml/kg ta‟ piż tal-ġisem, bejn wieħed u ieħor il-volum tas-serum.

Bijotrasformazzjoni: Kemm il-fwied kif ukoll il-kliewi ntwerew li huma organi importanti għall- katabolizmu ta‟ proteini għall-ormon tat-tkabbir. Studji fuq l-annimali jissuġġerixxu li l-kliewi huma l- organu prinċipali għat-tneħħija. L-ormon tat-tkabbir huwa ffiltrat fil-glomerulus u jiġi assorbit mill- ġdid fit-tubi prossimali. Wara huwa jiġi maqsum ġewwa ċ-ċelluli tal-kliewi fl-aċidi amminiċi kostitwenti tiegħu, li jirritornaw fiċ-ċirkolazzjoni sistemika.

Eliminazzjoni: Wara għoti bolus taħt il-ġilda, l-half-life terminali medja t½ ta‟ somatropin hija ta‟

madwar 2.3 sigħat. Wara għoti bolus ta‟ somatropin fil-vina, l-half-life terminali medja t½β jew t½γ hija ta‟ madwar 20 minuta u t-tneħħija medja hija rrappurtata li hija fil-firxa ta‟ 116 - 174 ml/h/kg. Dejta disponibbli fil-letteratura tissuġġerixxi li t-tneħħija ta‟ somatropin hija simili fl-adulti u fit-tfal.

Popolazzjonispeċjali

Tagħrif dwar il-farmakokinetika ta‟ somatropin f‟popolazzjonijiet anzjani u pedjatriċi, f‟razez jew sessi differenti u f‟pazjenti b‟indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied mhux komplut.

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta disponibbli fil-letteratura tissuġġerixxi li t-tneħħija ta‟ somatropin hija simili fl-adulti u fit-tfal.

Persuni ta’ età akbar

Dejta limitata ppubblikata tissuġġerixxi li t-tneħħija mill-plażma u l-konċentrazzjoni medja ta‟ somatropin fi stat fiss fil-plażma jistgħu ma jkunx differenti bejn pazjenti żgħażagħ u dawk anzjani.

Razza

Valuri rrappurtati għall-half-lives ta‟ GH endoġenu f‟irġiel suwed adulti normali mhumiex differenti minn valuri osservati għall-irġiel bojod adulti normali. Mhux disponibbli dejta għal razzez oħra.

Defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir

It-tneħħija u l-half-life terminali medja t½ ta‟ somatropin f‟pazjenti adulti u pedjatriċi b‟defiċjenza tal- ormon tat-tkabbir huma simili għal dawk osservati f‟individwi f‟saħħithom.

Indeboliment tal-kliewi

Tfal u adulti b‟insuffiċjenza kronika tal-kliewi u mard tal-kliewi tal-aħħar stadju x‟aktarx li jkollhom tneħħija mnaqqsa meta mqabbla ma‟ individwi normali. Produzzjoni tal-ormon tat-tkabbir endoġenu jista‟ wkoll jiżdied f‟xi individwi b‟mard tal-kliewi tal-aħħar stadju. Madankollu, ma kienet irrappurtata l-ebda akkumulazzjoni ta‟ somatropin fi tfal b‟insuffiċjenza kronika tal-kliewi jew mard tal-kliewi tal-aħħar stadju meta ngħataw dożi skont il-korsijiet kurrenti.

Sindrome ta’ Turner

Dejta limitata ippublikata dwar somatropin mogħti b‟mod esoġenu tissuġġerixxi half-lives ta‟ assorbiment u eliminazzjoni u ħin sakemm tintlaħaq konċetrazzjoni massima tmax f‟pazjenti b‟Turner simili għal dawk osservati kemm f‟popolazzjoni normali kif ukoll f‟dik b‟defiċjenza tal-ormon tat-tkabbir.

Indeboliment tal-fwied

F‟pazjenti b‟disfunzjoni severa tal-fwied kien innutat tnaqqis fit-tneħħija ta‟ somatropin. Is-sinifikat kliniku ta‟ dan it-tnaqqis mhux magħruf.

Sess

Ma sarux studji farmakokinetiċi speċifiċi għas-sess b‟NutropinAq. Il-letteratura disponibbli tindika li l-farmakokinetika ta‟ somatropin hija simili fl-irġiel u n-nisa.

5.3Tagħrif ta‟ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta‟ effett tossiku akut u effett tossiku minn dożi ripetuti ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Riskjuta‟kanċer

Ma sarux studji dwar ir-riskju ta‟ kanċer u l-effett tossiku fuq il-ġeni b‟NutropinAq. Fi studji dwar l- effett tossiku fuq il-ġeni bi preparazzjonijiet tal-ormon tat-tkabbir rikombinati oħra, ma kienx hemm evidenza ta‟ mutazzjoni tal-ġeni f‟analiżi ta‟ mutazzjoni riversa fil-batterja, ħsara fil-kromosomi fil-limfoċiti umani u f‟ċelluli tal-mudullun tal-ġrieden, bidla tal-ġeni fil-ħmira jew sintesi mhux ipprogrammata ta‟ DNA f‟ċelluli ta‟ karċinoma umani. Fi studji dwar ir-riskju ta‟ kanċer li ttestjaw ormon tat-tkabbir rikombinanti attiv bijoloġikament fil-firien u l-ġrieden, ma dehret l-ebda żieda fl-inċidenza ta‟ tumuri.

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp

Ma sarux studji konvenzjonali dwar ir-riproduzzjoni. Somatropin huwa magħruf li huwa assoċjat ma‟ inibizzjoni tar-riproduzzjoni f‟firien maskili u femminili f‟dożi ta‟ 3 IU/kg/kuljum (1 mg/kg/kuljum) jew aktar u 10 IU/kg/kuljum (3.3 mg/kg/kuljum), b‟rati ta‟ kopulazzjoni u ta‟ konċepiment imnaqqsa u ċikli estrus imtawwla jew nieqsa. Kura fit-tul ta‟ xadini waqt it-tqala u t-treddigħ u ta‟ annimali tat-twelid sal-adolexxenza, maturità sesswali u riproduzzjoni ma ndikaw l-ebda disturbi sostanzjali fil- fertilità, tqala, ħlas, treddigħ jew żvilupp tal-frieħ.

Stima tar-Riskju Ambjentali (ERA)

Fl-indikazzjonijiet proposti, l-użu ta‟ somatropin mhux mistenni li jirriżulta f‟riskju inaċċettabbli għall-ambjent.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta‟ eċċipjenti

Sodium chloride Phenol likwifikat Polysorbate 20 Sodium citrate Citric acid anidru

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta‟ studji ta‟ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m‟għandux jitħallat ma‟ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Stabbilità kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija għal 28 ġurnata f‟temperatura ta‟ 2°C - 8°C.

Mil-lat mikrobijoloġiku, ladarba jinfetaħ, il-prodott jista‟ jinħażen sa massimu ta‟ 28 ġurnata f‟temperatura ta‟ 2°C - 8°C. NutropinAq huwa maħsub sabiex jiflaħ perjodu ta‟ ħin kuljum (massimu ta‟ siegħa) barra mill-friġġ.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-folja fil-kartuna ta‟ barra.

Għall-kondizzjonijiet ta‟ ħażna tal-prodott mediċinali waqt l-użu, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta‟ dak li hemm ġo fih

2 ml ta‟ soluzzjoni fi skartoċċ (ħġieġ Tip I) magħluq b‟tapp (lasktu butyl) u siġill (lasktu).

Daqsijiet tal-pakkett ta‟ 1, 3 u 6 skrataċ.

Jista‟ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa‟ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-użu u l-immaniġġjar

NutropinAq huwa disponibbli bħala soluzzjoni għal ħafna dożi. Wara li titneħħa mill-friġġ, jekk is- soluzzjoni tkun imdardra, il-kontenut m‟għandux jiġi injettat. Dawwar bil-mod. Tħawwadx bis-saħħa għax dan jista‟ jbiddel in-natura tal-proteina.

NutropinAq huwa maħsub għall-użu mal-Pinna NutropinAq biss. Imsaħ is-siġill tal-lasktu ta‟ NutropinAq bl-alkoħol jew soluzzjoni antisettika sabiex tipprevjeni kontaminazzjoni tal-kontenut

minn mikro-organiżmi li jistgħu jidħlu permezz ta‟ inserzjoni ripetuta tal-labra. Huwa rrakkomandat li NutropinAq jingħata permezz ta‟ labar sterili li jintużaw darba biss.

Il-Pinna NutropinAq tippermetti l-għoti ta‟ doża minima ta‟ 0.1 mg sa doża massima ta‟ 4.0 mg, f‟żidiet ta‟ 0.1 mg.

Skartoċċ li jkun fil-pinna, m‟għandux jitneħħa waqt l-injezzjonijiet.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt Franza

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/164/003

EU/1/00/164/004

EU/1/00/164/005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizazzjoni: 16 ta‟ Frar 2001

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta‟ Frar 2006

10.DATA TA‟ REVIŻJONI TAT-TEST

JJ/XX/SSSS Informazzjoni dettaljata Ewropea għall-Mediċini

dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati