Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPanretin
Kodiċi ATCL01XX22
Sustanzaalitretinoin
ManifatturEisai Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Panretin 0.1% ġell

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 g ta’ ġell fih 1 mg ta’ alitretinoin (0.1%).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġell.

Ġell isfar trasparenti.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-ġell Panretin hu indikat għall-kura topika ta’ leżjonijiet tal-ġilda f’pazjenti b’sarkoma ta’ Kaposi (Kaposi’s sarcoma - KS) marbuta mal-AIDS meta:

-l-leżjonijiet mhumiex bl-ulċeri jew limfoedimatużi, u

-l-kura ta’ KS vixxerali mhijiex meħtieġa, u

-l-leżjonijiet mhumiex qed jirrispondu għat-terapija antiretrovirali sistemika, u

-r-radjuterapija jew il-kimoterapija mhumiex adattati

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

It-terapija b’Panretin għandha tinbeda u titkompla biss minn tobba speċjalisti li għandhom esperjenza fil-kura ta’ pazjenti li qed ibatu minn KS.

Irġiel

Il-pazjenti għandhom japplikaw Panretin fuq il-leżjonijiet ta’ KS tal-ġilda billi jużaw biżżejjed ġell biex jiksu kull leżjoni b’kisja sostanzjali.

Frekwenza tal-applikazzjoni tal-ġell

Għall-ewwel, il-pazjenti għandhom japplikaw Panretin darbtejn kuljum fuq il-leżjonijiet ta’ KS fil- ġilda. Il-frekwenza tal-applikazzjoni tista’ tiżdied ftit ftit sa tlieta jew erba’ darbiet kuljum skont it- tolleranza tal-leżjoni individwali, u għandhom jitħallew jgħaddu mhux inqas minn ġimagħtejn bejn iż- żidiet fid-doża. Il-frekwenza tal-applikazzjoni għandha tiġi aġġustata indipendentement għal kull leżjoni. Jekk isseħħ tossiċità fil-post tal-applikazzjoni, il-frekwenza tal-applikazzjoni tista’ titnaqqas kif deskritt hawn taħt. M’hemm l-ebda tagħrif dwar l-effikaċja ta’ Panretin meta jkun applikat inqas minn darbtejn kuljum.

Irritazzjoni lokali tal-ġilda tista’ tkun ikklassifikata skont l-iskala ta’ ħames punti murija f’Tabella 1. Linji gwida għall-aġġustamenti fil-kura li jkunu meħtieġa minħabba tossiċità assoċjata mal-kura lokali tal-ġilda qed jingħataw f’Tabella 2.

Tabella 1: Klassifikazzjoni tal-irritazzjoni lokali tal-ġilda

GRAD

DEFINIZZJONI TAS-SINJALI KLINIĊI

=

L-ebda reazzjoni

Xejn

=

Ħafifa

Kulur definit li jagħti bejn ir-roża u l-aħmar

=

Moderata

Żieda fil-ħmura, edima possibbli

=

Severa

Ħafna ħmura, bl-edima, bl-infafet żgħar jew mingħajrhom

=

Severa ħafna

Ħmura profonda, nefħa u edima b’sinjali tal-formazzjoni ta’ nfafet kbar

 

 

 

u nekrosi, jew mingħajrhom

Tabella 2: Linji gwida dwar l-aġġustament meħtieġ biex tkun illimitata t-tossiċità tal-kura

IRRITAZZJONI LOKALI

 

TAL-ĠILDA

AĠĠUSTAMENTI FIL-KURA

(Ikklassifikata skont Tabella 1)

 

Grad 0, 1 jew 2

L-ebda azzjoni mhi meħtieġa ħlief monitoraġġ kontinwu.

Grad 3

Il-frekwenza tal-kura għal dik il-leżjoni għandha titnaqqas jew

 

tkun sospiża. Meta l-irritazzjoni fil-ġilda titjieb għal Grad 0

 

jew 1, il-kura tista’ terġa’ tinbeda darbtejn kuljum, u tiżdied

 

kull ġimagħtejn, skont it-tolleranza tal-pazjent.

Grad 4

L-istess bħal dik għall-irritazzjoni ta’ Grad 3. Madankollu, il-

 

kura m’għandhiex terġa’ tinbeda jekk it-tossiċità ta’ Grad 4

 

tkun seħħet meta l-frekwenza tal-applikazzjoni kienet ta’

 

inqas minn darbtejn kuljum.

It-tul tal-applikazzjoni

Hu rakkomandat li Panretin għandu jkun applikat fuq il-leżjonijiet għal perjodu inizjali ta’ mhux aktar minn 12-il ġimgħa.

Il-kura ta’ leżjonijiet li ma wrewx tnaqqis fid-daqs u/jew fl-għoli tagħhom sat-12-il ġimgħa għandha titwaqqaf.

Għal dawk il-leżjonijiet li wrew tnaqqis fl-għoli u/jew fid-daqs tagħhom sat-12-il ġimgħa, l- applikazzjonijiet tal-ġell jistgħu jitkomplew bil-patt li jkun hemm titjib kontinwu, jew tal-anqas ikun hemm l-istess rispons u l-prodott jibqa’ jkun ittollerat.

Il-kura ta’ kwalunkwe leżjoni li tkun fieqet kompletament għandha titwaqqaf wara li tkun ġiet evalwata klinikament.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tmiss il-prodott mediċinali jew qabel tamministra l-prodott mediċinali

Il-pazjenti għandhom jaħslu jdejhom qabel u wara l-applikazzjonijiet tal-ġell; mhux neċessarju li jilbsu l-ingwanti.

Il-ġell għandu jitħalla jinxef għal bejn tlieta u ħames minuti qabel ma jitgħatta bl-ilbies. Faxex jew materjali oħra li jiksu l-leżjonijiet għandhom ikunu evitati.

Għandha tingħata attenzjoni biex tiġi evitata l-applikazzjoni tal-ġell fuq il-ġilda f’saħħitha ta’ madwar il-leżjonijiet.

Il-ġell m’għandux ikun applikat fuq jew qrib l-għajnejn jew fuq l-uċuħ mukużi tal-ġisem. Id-doċċi, banjijiet jew l-għawm għandhom ikunu evitati għal mill-anqas tliet sigħat wara kull applikazzjoni.

Nisa

Is-sigurtà u l-effettività fin-nisa ma ġewx stabbiliti minħabba n-nuqqas ta’ tagħrif kliniku. Is-sarkoma ta’ Kaposi marbuta mal-AIDS mhijiex frekwenti fin-nisa.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja tal-ġell Panretin fi tfal li għandhom m’għalqux it-18-il sena ma ġewx stabbiliti.

Dejta mhux disponibbli.

Panretin mhuwiex approvat għall-użu fi tfal u adolexxenti li għadhom m’għalqux it-18-il sena.

Irġiel anzjani

M’hemmx rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-użu fl-irġiel anzjani (’il fuq minn 65 sena). Is-sarkoma ta’ Kaposi marbuta mal-AIDS mhijiex frekwenti f’din il-popolazzjoni.

Indeboliment renali u epatiku

M’hemmx tagħrif dwar l-użu tal-ġell Panretin f’pazjenti b’insuffiċjenza renali jew mard tal-fwied. Studji farmakokinetiċi jindikaw li l-medda u l-frekwenza tal-osservazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati ta’ 9-cis-retinoic acid fil-plażma f’pazjenti b’KS wara li wżaw il-prodott mediċinali, kienu kumparabbli mal-medda u l-frekwenza tal-osservazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati ta’ 9-cis-retinoic acid li jiċċirkola u li jseħħ b’mod naturali fil-plażma ta’ individwi li ma kinux ikkurati (ara sezzjoni 5.2). Teoretikament, l-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti b’insuffiċjenza renali jew b’mard tal-fwied, iżda dawn il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib u l-frekwenza tal-kura għandha titnaqqas, jew titwaqqaf, jekk ikollhom avvenimenti avversi.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għar-retinojdi b’mod ġenerali, għal alitretinoin jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Fit-tqala u waqt it-treddigħ (ara sezzjoni 4.6).

Kura ta’ leżjonijiet ta’ KS li huma qrib ħafna ta’ disturbi oħrajn fil-ġilda.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ir-retinojdi bħala klassi kienu assoċjati mas-sensittività għad-dawl. Ma kien hemm l-ebda rapporti ta’ sensittività għad-dawl marbuta mal-użu tal-ġell Panretin. Madankollu, il-pazjenti għandhom ikunu mwissija biex jimminimizzaw l-espożizzjoni tal-partijiet ikkurati għax-xemx jew għal dawl ieħor ultravjola (UV) (ara sezzjoni 5.3).

Hu rakkomandat li l-ammont ta’ vitamina A li wieħed jieħu kuljum m’għandux jaqbeż il-valur tat- Teħid Rakkomandat fid-Dieta.

Alitretinoin jista’ jikkawża ħsara lill-fetu. In-nisa li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jużaw xi forma ta’ kontraċezzjoni affidabbli matul il-kura bil-ġell Panretin (ara sezzjoni 4.6) u għal xahar wara li titwaqqaf il-kura.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu ta’ prodotti oħrajn fuq leżjonijiet ta’ KS ikkurati b’Panretin għandu jiġi evitat. Iż-żejt minerali jista’ jintuża bejn l-applikazzjonijiet ta’ Panretin biex jgħin fil-prevenzjoni ta’ nixfa eċċessiva tal-ġilda jew ħakk. Madankollu, iż-żejt minerali m’għandux jiġi applikat għal mill-anqas sagħtejn qabel jew wara l- applikazzjoni ta’ Panretin.

Mhuwiex rakkomandat li l-pazjenti japplikaw il-ġell Panretin flimkien ma’ prodotti li fihom N,N- diethyl-m-toluamide (DEET) , komponent komuni fil-prodotti li jbiegħdu l-insetti minn fuq il-ġisem. Studji tossikoloġiċi li saru fuq l-annimali wrew żieda fit-tossiċità tad-DEET meta d-DEET kien inkluż bħala parti mill-formulazzjoni.

Il-medda u l-frekwenza tal-osservazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati ta’ 9-cis- retinoic acid fil-plażma tal-pazjenti b’KS li qed japplikaw il-prodott mediċinali fuq mhux aktar minn

64 leżjoni, kienu kumparabbli mal-valuri rispettivi f’pazjenti li ma kinux qed jieħdu kura. Għalhekk, hemm potenzjal baxx għal interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali sistemiċi.

Ma kien hemm l-ebda evidenza klinika fl-istudji kkontrollati bil-vehicle ta’ interazzjonijiet ma’ sustanzi antiretrovirali, li jinkludu inibituri tal-protease; antibijotiċi macrolide u antifungali azole. Filwaqt li m’hemmx tagħrif disponibbli, hu possibbli li l-għoti flimkien ta’ prodotti mediċinali li jinduċu l-isozimi CYP, jista’ jnaqqas il-livelli ta’ alitretinoin li jiċċirkola fil-ġisem, u dan jista’ jkollu effett negattiv fuq l-effikaċja tal-ġell Panretin.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw kontraċettiv effettiv waqt u sa xahar wara l-waqfien tat-trattament.

Irġiel li jkunu qed jużaw Panretin għandhom jieħdu prekawzjonijiet biex jiżguraw li n-nisa sieħba tagħhom ma joħorġux tqal.

Tqala

Panretin hu kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3) fit-tqala, għax alitretinoin jista’ jikkawża ħsara lill-fetu meta jiġi amministrat b’mod sistemiku lil mara tqila. Fil-fniek, intwera li alitretinoin hu teratoġeniku f’doża li rriżultat f’konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ madwar 60 darba ogħla mill-ogħla konċentrazzjoni osservata fil-plażma f’pazjenti rġiel b’KS wara applikazzjoni topika tal-ġell. Madankollu, bħalissa mhuwiex ċert sa liema punt il-kura topika bil-ġell Panretin tista’ żżid il-konċentrazzjonijiet ta’ 9-cis-retinoic acid fil-plażma, f’nisa b’KS f’livelli ogħla minn dawk li jseħħu b’mod naturali; għalhekk, alitretinoin m’għandux jintuża f’nisa tqal.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk dan il-prodott mediċinali jitneħħiex fil-ħalib uman. Ibbażat fuq konċentrazzjonijiet fil-plażma osservati fil-pazjenti, konċentrazzjonijiet fil-ħalib ta’ 9-cis-retinoic acid probabbilment għandhom riskju baxx għat-tarbija. Madankollu, minħabba l-potenzjal ta’ effetti mhux mixtieqa kkawżati mill-ġell Panretin fuq it-trabi li jkunu qed jitreddgħu, l-ommijiet għandhom jieqfu jreddgħu qabel ma jużaw il-prodott mediċinali, u m’għandhomx jibdew ireddgħu waqt li jkunu qed jużaw il-prodott mediċinali.

Għandha tingħata attenzjoni biex il-ġilda tat-tarbija tat-twelid ma titħalliex tmiss ma’ partijiet tal-ġilda fejn il-ġell Panretin ikun ġie applikat riċentement. Hu rakkomandat li ommijiet infettati bl-HIV ma jreddgħux lil uliedhom biex jeskludu r-riskju li jgħaddulhom il-virus.

Fertilità

Ma saru l-ebda studji speċifiċi dwar il-fertilità fin-nisa jew fl-irġiel. Madankollu, alitretinoin hu teratoġeniku, u għalhekk kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel għandhom jieħdu prekawzjonijiet adegwati biex jevitaw li s-sieħba nisa joħorġu tqal.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ġell Panretin hu għall-użu għall-ġilda u x’aktarx li mhux ser ikollu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Avvenimenti avversi assoċjati mal-użu tal-ġell Panretin f’KS marbuta mal-AIDS seħħew kważi esklussivament fis-sit tal-applikazzjoni. It-tossiċità fil-ġilda normalment tibda bħala eritema; jekk il- ġell Panretin ikompli jintuża, l-eritema tista’ tiżdied u l-edima tista’ tiżviluppa. It-tossiċità fil-ġilda tista’ tibda tnaqqas l-effett tal-kura, minħabba l-intensità tal-eritema, l-edima u l-infafet żgħar. Meta applikaw il-ġell Panretin, 69.1% tal-pazjenti kellhom reazzjonijiet avversi għall-mediċina fis-sit tal- applikazzjoni.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin marbuta mal-mediċina, li seħħew fis-sit tal-applikazzjoni, kienu rrappurtati matul l-istudji kliniċi f’pazjenti b’KS. Il-frekwenza tal-avvenimenti avversi hi kklassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000). L-avvenimenti avversi jinkludu t-termini verbatim fil-parentesi.

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux komuni: Limfadenopatija

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Parestesija (tingiż, tnemnim)

Disturbi vaskulari

Komuni: Emorraġija (fsada mil-leżjonijiet jew madwarhom), Edema (edema, nefħa, infjammazzjoni), Edema periferali

Mhux komuni: Flebite, Disturbi vaskulari

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni ħafna:

Disturb tal-ġilda (qsim, skorċa, qoxra, brix, ħruġ ta’ likwidu, tnixxija), Raxx

 

(eritema, ħmura, qxur li jitfarfar, irritazzjoni, dermatite), Pruritus (ħakk, pruritus)

Komuni:

Ulċera fil-ġilda, Ħruġ ta’ likwidu qisu serum, Dermatite bil-qxur (qxur irqiq li

 

jitfarfar, tqaxxir, jitqaxxru qxur qxur, jaqgħu qxur qxur), Tibdil fil-kulur tal-ġilda

 

(tibdil f’kulur kannella, iperpigmentazzjoni tal-ġilda tal-madwar, ġilda pallida),

 

Ġilda xotta

Mhux komuni:

Ċellulite, Raxx bl-infafet, Raxx makulari bil-ponot, Reazzjoni allerġika

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Uġigħ (ħruq, uġigħ, parti tenera li tuġgħa)

Mhux komuni: Infezzjoni, li tinkludi infezzjoni batterjali

Is-sigurtà tal-ġell Panretin kienet evalwata fi studji kliniċi fuq aktar minn 469 pazjent b’KS marbuta mal-AIDS, li 439 minnhom kienu kkurati b’konċentrazzjoni ta’ alitretinoin ta’ 0.1%.

L-inċidenza ta’ disturb tal-ġilda marbut mal-mediċina, ulċera fil-ġilda, uġigħ u raxx, dehru li huma aktar f’pazjenti li applikaw il-ġell Panretin erba’ darbiet kuljum milli f’pazjenti li applikawh inqas ta’ spiss. Madankollu, l-inċidenza ta’ avvenimenti avversi oħrajn marbuta mal-mediċina, li huma komuni bl-istess mod, bħal ħakk, edima, dermatite bil-qxur u ġilda xotta, ma jidhirx li jiżdiedu minħabba l- frekwenza tal-applikazzjoni tal-ġell.

L-inċidenza ta’ raxx ħafif/moderat (l-avvenimenti kollha mingħajr ma jingħata kas tal-kawżalità) kienet inqas f’pazjenti li kienu kkurati għal inqas minn 16-il ġimgħa milli f’dawk li kienu kkurati għal 16-il ġimgħa jew aktar (ħafif, 33% v 63%; moderat, 29% v 43%). L-inċidenza ta’ raxx sever fil-ġilda kienet indipendenti mit-tul tal-kura (10% fiż-żewġ każijiet).

It-tossiċità lokali fil-ġilda assoċjata mal-kura bil-ġell Panretin ġeneralment tneħħiet bl-aġġustament jew bit-twaqqif tal-kura (ara sezzjoni 4.2).

Żewġ reazzjonijiet avversi serji biss kienu rrappurtati (sepsis u ċellulite fl-istess pazjent).

L-avvenimenti avversi li dehru bil-ġell Panretin huma simili għal dawk li dehru b’retinojdi topiċi oħrajn. Mhux probabbli li l-effetti sekondarji sistemiċi mhux mixtieqa assoċjati ma’ retinojdi li jittieħdu mill-ħalq ser ikunu osservati bl-użu tal-ġell Panretin minħabba li l-medda u l-frekwenza tal- livelli tal-konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati, ta’ 9-cis-retinoic acid fil-plażma wara l-użu tal-prodott mediċinali, kienu kumparabbli mal-medda u l-frekwenza ta’ konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati, ta’ 9-cis-retinoic acid, li jiċċirkola u li jseħħ b’mod naturali fil-plażma ta’ individwi li ma kinux ikkurati.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat.

It-tossiċità sistemika wara doża eċċessiva akuta bl-applikazzjoni topika tal-ġell Panretin mhijiex mistennija.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: sustanzi antineoplastiċi oħrajn, Kodiċi ATC: LO1XX22

Għalkemm hu maħsub li l-azzjoni molekulari ta’ alitretinoin tkun medjata permezz ta’ interazzjoni mar-riċetturi retinojdi, il-mekkaniżmu preċiż tal-azzjoni ta’ dan il-prodott mediċinali fil-kura topika ta’ leżjonijiet tal-ġilda ta’ KS marbuta mal-AIDS mhuwiex magħruf. Alitretinoin (9-cis-retinoic acid), ormon endoġeniku naturali assoċjat mal-vitamina A, jeħel u jattiva s-sottotipi magħrufa kollha tar- riċetturi retinojdi intraċellulari (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). Ġaladarba jkunu attivati, dawn ir-riċetturi jaħdmu bħala fatturi tat-traskrizzjoni li jiddependu fuq il-ligand li jirregolaw l-espressjoni ta’ ġeni speċifiċi. Ir-regolazzjoni tal-espressjoni tal-ġeni permezz ta’ alitretinoin, tikkontrolla l-proċess tad-divrenzjar u l-proliferazzjoni ċellulari kemm f’ċelluli normali kif ukoll f’dawk neoplastiċi. L-effikaċja tal-ġell Panretin fil-kura ta’ leżjonijiet ta’ KS tista’ tkun marbuta mal- kapaċità li ntweriet ta’ alitretinoin li jinibixxi t-tkabbir in vitro ta’ ċelluli ta’ KS.

Il-ġell Panretin hu mistenni li jkollu effetti terapewtiċi lokali biss u m’għandu l-ebda sehem fil- prevenzjoni jew fil-kura ta’ KS vixxerali.

Żewġ studji kkontrollati, multiċentriċi, randomised, double blind parallel group, ta’ Fażi III, ipprovdew it-tagħrif għall-ġell Panretin fil-kura ta’ leżjonijiet indiċi fil-ġilda ta’ KS (Tabella 3). Ir-rata tar-rispons tal-pazjent kienet evalwata bl-użu tal-kriterji tal-Grupp tal-Provi Kliniċi tal-AIDS (AIDS Clinical Trial Group - ACTG) għar-rispons tal-leżjonijiet f’KS. Studju 1 inkluda fażi open-label, li fiha l-pazjenti nfushom għażlu li jirreġistraw. Studju 2 kien segwit minn studju open label (Studju 2a), li inkluda biss pazjenti li għażlu li jkomplu jipparteċipaw minn Studju 2.

Tabella 3: L-aħjar rispons skont il-kriterji ACTG għall-fażi kontrollata bil-vehicle

 

Studju 1 (TID, QID)1

Studju 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Vehicle

Panretin

Vehicle

 

N= 134

N=134

N=62

N=72

 

 

 

 

 

Rispons Kliniku Sħiħ

0.7

0.0

1.6

0.0

(CCR) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Parzjali (PR) %

34.3

17.9

35.5

6.9

 

 

 

 

 

Marda Stabbli %

50.0

59.0

43.5

58.3

 

 

 

 

 

Marda Progressiva %

14.9

23.1

19.4

34.7

 

 

 

 

 

Rispons Globali %

35.1

17.9

37.1

6.9

 

 

p=0.002

 

p= 0.00003

1.Il-kors tad-doża speċifikat skont il-protokoll kienet l-applikazzjoni tliet darbiet kuljum (TID) li tiżdied għal erba’ darbiet kuljum (QID) wara ġimagħtejn, b’aġġustamenti ’l isfel fid-doża minħabba t-tossiċità.

2.Il-kors tad-doża speċifikat skont il-protokoll kienet l-applikazzjoni darbtejn kuljum (BD) biss, b’aġġustamenti ’l isfel fid-doża minħabba t-tossiċità.

Fil-fażi open label ta’ Studju 1 (N = 184), ir-rata tar-rispons totali żdiedet għal 66.7%. Fi Studju 2a (N = 99), ir-rata tar-rispons globali żdiedet għal 56.1%.

Fi Studju 1, minn 110 pazjenti li rrispondew għall-kura, 36 (33%) irkadew, waqt li kollha kemm huma ħlief erbgħa kienu għadhom qed jieħdu l-kura.

Ir-rati tar-rispons kienu analizzati kemm mill-pazjent bħala l-unità ta’ analiżi, kif ukoll skont il-leżjoni. Tabella 4 turi r-rati ta’ rispons tal-leżjonijiet individwali għal pazjenti li kienu qed ikunu kkurati bil- ġell Panretin fl-istudji ta’ Fażi III.

Tabella 4: Risponsi tal-leżjonijiet1 indiċi/indikaturi fost il-pazjenti matul l-ewwel 12-il ġimgħa tal-istudju waqt il-fażi blinded inizjali

 

Pazjenti b’numru fiss ta’ risponsi ta’ leżjonijiet indiċi/indikaturi (CCR jew PR)

 

 

Studju 1

Studju 2

Numru ta’

Panretin

 

Vehicle (N=134)

Panretin

Vehicle (N=72)

dawk li

(N=134)

 

 

(N=62)

 

Rrispondew

 

 

 

 

 

Leżjonijiet2,3

N %4

 

N %4

N %4

N %4

Mill-Anqas

73 (54.5%)

 

42 (31.3%)

33 (53.2%)

21 (29.2%)

Waħda

 

 

 

 

 

Mill-Anqas

27 (20.1%)

 

8 (6.0%)

8 (12.9%)

2 (2.8%)

Erba’

 

 

 

 

 

1.Studju 1, 6 leżjonijiet indiċi; Studju 2, sa 8 leżjonijiet indiċi

2.Kull leżjoni indiċi kienet evalwata individwalment għar-rispons.

3.Il-leżjonijiet li rrispondew matul l-ewwel 12-il ġimgħa tal-istudju, fil-fażi blinded inizjali, ikkonfermati fuq mill-anqas erba’ ġimgħat tal-istudju (il-konferma tar-rispons setgħet seħħet wara 12-il ġimgħa għal xi leżjonijiet fi Studju 1).

4.Il-perċentwali kkalkulati bħala n-numru ta’ pazjenti b’leżjonijiet li rrispondew, diviż bin-numru totali ta’ pazjenti fil-fażi blinded inizjali.

Fi prova minnhom, 29% tal-leżjonijiet li kienu laħqu rispons parzjali (partial response - PR) imma li ma kisbux rispons kliniku sħiħ (clinical complete response - CCR) matul l-ewwel 12-il ġimgħa tal- kura, żviluppaw CCR waqt li tkompliet il-kura wara t-12-il ġimgħa. Il-ħin ikkalkulat għal-leżjonijiet li kellhom rispons parzjali (PR) biex aktar tard jiksbu rispons kliniku sħiħ (CCR) kien ta’ 168 jum. Hu rakkomandat li l-ġell Panretin għandu jkun applikat għal perjodu inizjali ta’ mhux aktar minn 12-il ġimgħa. F’leżjonijiet li rrispondew għall-kura matul dan il-perjodu, l-applikazzjoni tista’ titkompla bil- patt li r-rispons jitjieb jew jinżamm, u l-prodott ikompli jkun ittollerat. Jekk iseħħ rispons sħiħ ta’ leżjoni, m’għandha ssir l-ebda applikazzjoni oħra tal-ġell Panretin fuq il-leżjoni li tkun irrispondiet.

M’hemmx tagħrif dwar l-effikaċja tal-ġell Panretin meta jkun applikat fuq leżjonijiet kumplikati (eż., meta jkun hemm limfoedima).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-konċentrazzjonijiet ta’ 9-cis-retinoic acid fil-plażma kienu evalwati matul l-istudji kliniċi f’pazjenti li kellhom leżjonijiet fil-ġilda ta’ KS marbuta mal-AIDS, wara l-applikazzjoni ripetuta ta’ dożi multipli kuljum tal-ġell Panretin sa mhux aktar minn 60 ġimgħa. Sottosett ta’ dawn il-pazjenti kienu segwiti matul il-kura fuq mhux aktar minn 64 leżjoni (medda 4-64, medjan 11.5 leżjonijiet) għal mhux aktar minn 44 ġimgħa (medda 2-44, medjan 15-il ġimgħa). F’dan il-grupp tal-aħħar, il-medda u l- frekwenza tal-osservazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati, ta’ 9-cis-retinoic acid fil-plażma f’pazjenti li qed ibatu minn KS wara li wżaw il-prodott mediċinali, kienu kumparabbli mal- medda u l-frekwenza tal-osservazzjoni ta’ konċentrazzjonijiet li jistgħu jiġu kkwantifikati, ta’ 9-cis- retinoic acid li jiċċirkola u li jseħħ b’mod naturali fil-plażma ta’ individwi li ma kinux ikkurati.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tossikoloġija

Tliet dożi ta’ alitretinoin (0.01%, 0.05%, jew 0.5%) f’formulazzjoni ta’ ġell topiku, ingħataw lil firien fi studju dwar it-tossikoloġija tal-ġilda li dam 28 jum. L-effetti osservati fis-sit tal-applikazzjoni kienu jinkludu eritema, ġilda li ħxienet, qxur li jitfarfar u llaxkar tal-istratum corneum. Evalwazzjonijiet patoloġiċi kliniċi żvelaw żidiet sinifikanti fl-għadd assolut tal-lewkoċiti polimorfonukleari, fl-għadd tal-monoċiti, fil-perċentwali tal-monoċiti, u tnaqqis fil-perċentwali tad-differenzjal tal-limfoċiti fl- għadd taċ-ċelluli bojod tad-demm fid-29 jum, ta’ firien li kienu kkurati bil-ġell alitretinoin 0.5%. Evalwazzjonijiet kimiċi kliniċi żvelaw żidiet sinifikanti bijoloġikament rilevanti fil-medja tal-BUN u fil-valuri ta’ alkaline phosphatase fin-nisa wara l-kura li damet 28 jum. L-LDL fis-serum żdied kemm fil-gruppi tal-irġiel kif ukoll tan-nisa fid-29 jum. Ma kienx hemm differenzi ematoloġiċi bijoloġikament rilevanti jew differenzi fil-kimika tas-serum wara l-perjodu ta’ 14-il jum. Iż-żieda osservata fil-medja tad-differenzi fil-piż tal-qalb meta mqabbla mal-piż aħħari tal-ġisem kienet attribwita l-aktar għad-differenza fil-piżijiet terminali tal-ġisem. Wara l-kura bil-ġell alitretinoin 0.5%, il-konċentrazzjonijiet medji fil-plażma tal-firien nisa ġeneralment kienu taħt il-limitu l-baxx tal-kejl tal-kwantità (5 nMol), u l-konċentrazzjonijiet medji fil-plażma tal-firien irġiel kienu ta’ madwar 200 nMol. B’kuntrast ma’ dawn is-sejbiet fil-firien, il-konċentrazzjonijiet ta’ 9-cis-retinoic acid fil-plażma ta’ pazjenti b’KS li applikaw il-ġell Panretin qatt ma qabżu l-0.638 ng/ml (2.13 nMol). Dan il-livell hu madwar 1/100 tal-konċentrazzjoni medja mkejla fil-firien irġiel.

Ġenotossiċità

Alitretinoin kien studjat għall-potenzjal ġenotossiku billi ntuża t-test ta’ Ames, l-assaġġ tal- mikronukleu tal-ġurdien in vivo, it-test tal-aberrazzjoni tal-kromosomi fil-limfoċiti umani, u t-test CHO tal-mutazzjoni taċ-ċelluli. Il-prodott mediċinali ma kienx ġenotossiku.

Karċinoġenesi, mutaġenesi, indeboliment tal-fertilità

Ma sarux studji biex jiġi stabbilit il-potenzjal karċinoġeniku ta’ alitretinoin. Madankollu, il-potenzjal mutaġeniku kien evalwat, u alitretinoin kellu riżultat negattiv fit-test ta’ Ames, fl-assaġġ tal- mikronukleu tal-ġurdien in vivo, fit-test tal-aberrazzjoni tal-kromosomi fil-limfoċiti umani, u fit-test CHO tal-mutazzjoni taċ-ċelluli.

Teratoġeniċità

Fi studju fuq il-fniek dwar il-medda tad-dożi orali, alitretinoin ikkaġuna malformazzjonijiet kbar meta ngħata f’doża li kienet 35 darba akbar mid-doża topika fil-bnedmin. Din id-doża fil-fniek irriżultat f’konċentrazzjonijiet fil-plażma li kienu aktar minn 60 darba ogħla mill-ogħla konċentrazzjoni osservata fil-plażma f’pazjenti b’KS wara l-applikazzjoni topika tal-ġell Panretin. Ma kienu osservati l-ebda malformazzjonijiet kbar wara l-għoti orali ta’ dożi lil fniek li kienu 12-il darba ogħla mid-doża topika fil-bnedmin (li rriżultaw f’konċentrazzjonijiet fil-plażma li kienu 60 darba ogħla mill-ogħla konċentrazzjoni osservata fil-plażma f’pazjenti b’KS wara l-applikazzjoni topika tal-ġell). Madankollu, kienet osservata żieda fir-rata ta’ sternebrae mwaħħlin ma’ xulxin.

Fototossiċità

Il-potenzjal tal-fototossiċità ta’ alitretinoin kien evalwat u kien ibbażat fuq il-proprjetajiet kimiċi tiegħu u fuq tagħrif miksub minn serje ta’ testijiet in vitro. Ir-riżultati jissuġġerixxu li alitretinoin jassorbi d-dawl fil-medda UV u hu suġġett għal fotodegradazzjoni f’isomeri oħrajn (il-biċċa l-kbira all-trans-retinoic acid). Intwera li alitretinoin għandu potenzjal dgħajjef li jkun foto-irritant ibbażat fuq

it-twaħħil ma’ histidine u fotoproteini. F’assaġġi bbażati fuq ċelluli in vitro, alitretinoin wera potenzjal fototossiku dgħajjef.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Ethanol

Macrogol 400

Hydroxypropylcellulose

Butylhydroxytoluene

6.2Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn. L-użu ta’ prodotti topiċi oħrajn fuq leżjonijiet ta’ KS ikkurati għandu jkun evitat. Il-ġell Panretin m’għandux jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali li fihom DEET.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Mhux miftuħ: 3 snin

Waqt l-użu: Kwalunkwe stoċċijiet miftuħa għandhom jintremew wara li jgħaddu 90 jum minn meta jkunu nfetħu l-ewwel darba.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Aħżen fil-kontenitur oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl. Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

Wara li tiftaħ l-istoċċ biex tapplika l-ġell, l-għatu tal-istoċċ għandu jerġa’ jitpoġġa f’postu u jingħalaq sewwa biex ma tgħaddix arja. Stoċċijiet miftuħin tal-ġell Panretin m’għandhomx jinħażnu f’temperatura ’l fuq minn 25 C, u għandhom ikunu protetti mill-espożizzjoni għal dawl qawwi u sħana (eż., xemx diretta).

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-ġell Panretin hu fornut fi stoċċ tal-aluminju ta’ 60 g għal użu multiplu, miksi bl-epoxy. Kull kaxxa tal-kartun fiha stoċċ wieħed tal-ġell.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Il-ġell Panretin fih l-alkoħol, żommu ’l bogħod min-nar.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) FIR-REĠISTRU TAL-KOMUNITÀ TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI

EU/1/00/149/001

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 11 ta’ Ottubru 2000

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati