Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paxene (paclitaxel) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01CD01

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPaxene
Kodiċi ATCL01CD01
Sustanzapaclitaxel
ManifatturNorton Healthcare Ltd.
Kunjett wieħed biss li fih 6 mg/ml ta’ paclitaxel (30 mg ta’ paclitaxel f’5 ml jew 100 mg ta’ paclitaxel f’16.7 ml jew 150 mg ta’ paclitaxel f’25 ml jew 300 mg ta’ paclitaxel f’50 ml).
Sustanzi mhux attivi
Kunjett wieħed fih polyoxyl castor oil: 527 mg/ml u anhydrous ethanol: 49.7 v/v% Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.
Paxene 6 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għ

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

all-infużjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

 

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur, viskuża, li tagħti kemmxejn fl-isfar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

ħadux

awtorizzat

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

sarkoma ta’ Kaposi avvanzata, relatata malli-AIDSm’g (KS-AIDS) f’każijiet fejn terapija liposomali b’anthracycline ma tkunx ħadmet fuqhom;inali

karċinoma fl-istadju metastatiku f s-sider (MBC) li ma tikkwalifikax għal terapija standard li fiha anthracycline jewmedif’każċj et fejn din il-kura ma tkunx ħadmet;

karċinoma tal-ovarju avvanzata (AOC) jew bi fdal marradi (> 1 ċm) wara laparotomija tal-bidu, flimkien ma’ cisplatin bħala l-kura preferuta;

karċinoma Prodottfl-istadju me astatiku fl-ovarju (MOC) meta t-terapija kombinata li fiha platinu mingħajr taxanes ma kunx ħadmet, bħala t-tieni kura preferuta;

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Paxene għandu jingħata biss taħt is-superviżjoni ta’ onkoloġista kwalifikat f’taqsimiet speċjalizzati fl-għoti ta’ sustanzi ċitotossiċi (ara sezzjoni 6.6)

Qabel ma jingħata Paxene l-pazjenti kollha għandhom jingħataw kura minn qabel bkortikosterojdi, antiistamini u antagonisti tal-H2. Reġimen rakkomandat li jista’ jingħata huwa: dexamethasone (8-20 mg) mogħti mill-ħalq (12-il siegħa u 6 sigħat) jew minn ġol-vina (30-60 minuta) qabel Paxene, chlorpheniramine 10 mg mogħti ġol-vina jew xi antiistamin ekwivalenti mogħti minn 30 sa 60 minuta qabel Paxene u cimetidine (300 mg) jew rantidine (50 mg) ġol-vina mogħti minn 30 sa 60 minuta qabel Paxene. Prodotti mediċinali ta’ appoġġ adattat għandhom ikunu disponibbli f’każ li jkun hemm reazzjonijiet serji ta’ sensittività eċċessiva.

Għal użu ma’ cisplatin fil-kura ta' karċinoma tal-ovarju avvanzata u f'karċinoma non small cell lung jekk jogħġbok ikkonsulta s-Sommarju tal-Karatteristii tal-Prodott ta’ cisplatin għal aktar tagħrif.

Sarkoma ta’ Kaposi relatata ma’ AIDS

Id-doża rakkomandata ta’ Paxene hija ta’ 100 mg/m2 mogħtija bħala infużjoni ta3 sigħat ġol-vina kull ġimagħtejn.

Kanċer tas-sider fi stat metastatiku u kanċer tal-ovarju fi stat metastatiku (bħala t-tieni kura preferuta)

Id-doża rakkomandata ta’ Paxene hija ta’ 175 mg/m2 mogħtija bħala infużjoni ta3 sigħat ġol-vina kull tliet ġimgħat.

Kanċer tal-ovarju avvanzat (kura preferuta)

Għalkemm dożaġġi b’reġimeni/kombinazzjonijiet oħra qed jiġu mistħarrġa, huwa rakkomandat li jintuża reġimen ikkombinat b’Paxene u cisplatin. Skont kemm iddum l-infużjoni, żewġ reġimeni ta’ dożi b’Paxene huma rakkomandati: Paxene 175 mg/m2 mogħti bħala infużjoni ta’ 3 sigħat, sussegwit b’cisplatin 75 mg/m2 kull tliet ġimgħat jew Paxene 135 mg/m2 bħala infużjoni ta’ 24 siegħa, sussegwit b’cisplatin 75 mg/m2 kull tliet ġimgħat.

Karċinoma non-small cell lung avvanzata

Aġġustamenti tad-doża waqt il-kuraawtorizzat

Id-doża rakkomandata ta’ Paxene hi ta’ 175 mg/m2 mogħtija bħala infużjoni ta’ tliet sigħat sussegwita b’cisplatin f’doża ta’ 80 mg/m2 kull tliet ġimgħat.

Karċinoma tas-sider fi-istat metastatiku u kanċer tal-ovarju karċinoma non-small cell lung:

Korsijiet ta’ Paxene m’għandhomx jiġu ripetuti qabel mal-għadd ta’ newtrofili jkun tal-anqas

1,500 ċelluli/mm3 u l-għadd ta’ plejtlets jkun tal-anqas 100,000 ċellula/mm3. Pażjenti li jkollhom

newtropenija serja (newtrofili < 500 ċellula/mm3 għal ġimgħa jew aktar) jew newropatija periferali

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

serja waqt terapija b’Paxene għandu jkollhom id-doża mnaqqsa għal 20 % (NSCLC u l-kura preferuta

għal kanċer tal-ovarju jew 25 % (MBC u MOC) għal korsijiet sussegwenti ta’ Paxene. Pazjenti li

 

 

 

m’g

 

 

jkollhom mukosite (Grad 2 jew agħar) waqt it-terapija b’Paxene għandu jkollhom id-doża mnaqqsa

b’25 % għal korsijiet sussegwenti ta’ Paxene.

li

 

 

Sarkoma ta’ Kaposi relatata mal-AIDS

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Korsijiet ta’ Paxene m’għandomx jiġu ripetuti kemm-il darba l-għadd ta’ newtrofili jkun tal-anqas,

medi

 

 

 

1,000 ċellula/mm3 u l-għadd ta’ pl jtlets huwa tal-anqas 75,000 ċellula/mm3. Pażjenti b’newtropenija

Popolazzjonijiet speċjali

serja (< 500 ċellula/mm3 newtrofili għal ġimgħa jew aktar), newropatija periferika serja jew mukosite (Grad 3 jew agħar)Prodottwaqt terapija b’Paxene għandu jkollhom id-doża mnaqqsa b’25 % sa 75 mg/m għal korsijiet sussegwenti ta’ Paxene.

Pazjenti li għandhom il-funzjoni tal-fwied indebolita

M’hemmx tagħrif disponibbli biżżejjed biex jirrakkomanda bidliet fid-dożaġġ f’pazjenti li għandhom indeboliment minn ħafif sa moderat fil-funzjoni tal-fwied (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Pazjenti li għandhom tnaqqis serju fil-funzjoni tal-fwied m’għandhomx jiġu kkurati b’paclitaxel.

Pazjenti b’indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi

Ma twettqux studji fuq pazjenti li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi u m’hemmx biżżejjed tagħrif li jippermetti li jkun hemm rakkomandazzjonijiet fuq id-doża (ara sezzjoni 5.2).

Użu fit-tfal

Is-sigurtà u l-effikaċja fi tfal u adoloxxenti (taħt 18-il sena) ma ġewx stabbiliti. Għalhekk, paclitaxel mhux rakkomandat għal użu fit-tfal.

Paxene għandu jingħata minn tagħmir ta’ infużjoni ikkontrollat (pompa) fejn għandhom jintużaw tubi u konnetturi li mhumiex tal-PVC. Filter ġol-pajp b’rita mikroporusa li mhix akbar minn 0.22 µm għandha titwaħħal mal-pajp ġol-vina matul l-infużjoni ta’ Paxene (ara sezzjoni 6.6).

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal paclitaxel jew għal xi sustanza mhix attiva.

Indeboliment epatiku serju.

Għadd ta’ newtrofili fil-linja ta’ riferiment bażi < 1,500 ċellula/mm3 (< 1, 000 ċellula/mm3 għal pazjenti b’AIDS-KS) .

Infezzjonijiet mhux ikkontrollati, serji fl-istess żmien.

Tqala u treddigħ.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

għall-użu

Il-pazjenti għandhom jibdew jiġu kkurati regolarment b’kortikosterojd, antiistamin u antagonista ta’ riċettur-H2 qabel ma’ jingħata Paxene biex jiġi evitat li jkun hemm reazzjoni eċċessiva serja (ara sezzjoni 4.2).

Paxene għandu jingħata qabel cisplatin meta dawn jintużaw flimkien (ara sezzjoni 4.5).

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

awtorizzat

Sintomi żgħar bħal fwawar jew reazzjonijiet fuq il-ġilda m’gaduxħandhomx iwaqqfu t-terapija. Madankollu, f’każijiet ta’ reazzjoni serja, bħal pressjoniħb xxa li tinħtieġ kura, dispnea li tinħtieġ

wessiegħa tal-bronki, anġjodema jew urtikarja ġeneralizzata, ikun hemm bżonn li paclitaxel jitwaqqaf

minnufih u tingħata terapija aggressiva ta’ appoġġ. Pazjenti li jkunu għaddew minn reazzjonijiet serji

m’għandhomx jingħataw il-prodott mill-ġdid.

m’g

 

li

Il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’atte zjoni waqt iċ-ċikli inizjali ta’ trattament. Terapiji ta’

appoġġ adattati għandhom ikunu dispon bbli faċilment f’każ ta’ reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva.

 

 

 

inali

 

 

ċ

Ematoloġija

 

medi

 

 

 

 

Paclitaxel jikkaġuna trażżin fil-mudullun (b’mod partikolari newtropenija). Għalhekk, waqt il-kura

 

Prodott

 

 

kull pazjent għandu jitteħi lu l-għadd sħiħ ta’ ċelluli ta’ demm b’mod regolari. Pazjenti li għandhom l- għadd ta’ newtrofili bħala referenza bażi < 1,500 ċellula/mm3 (< 1,000 ċellula/mm3 għal pazjenti b’AIDS-KS) m’għandhomx jieħdu paclitaxel.

Pazjenti m’għandhomx jingħataw trattament mill-ġdid b’ċikli sussegwenti ta’ paclitaxel sakemm l- għadd ta’ newtrofili jirkupra għal livell ta’ ≥1,500 ċellula/mm3 (≥1,000 ċellula/mm3 għal pazjenti b’KS-AIDS) u l-plejtlets jirkupraw għal livell ta’ ≥100,000 ċellula/mm3 (≥75,000 ċellula/mm3 għal pazjenti b’AIDS-KS).

Pazjenti li għandhom newtropenija serja (< 500 ċellula/mm3 għal 7 ijiem jew aktar) waqt kors ta’ paclitaxel jew sepsis newtropeniku għandu jkollhom id-doża tagħhom ta’ paclitaxel mnaqqsa għal korsijiet sussegwenti ta’ terapija ta’ Paxene (ara sezzjoni 4.2)

Mukosite

Mukosite minn moderata għal serja mhix komuni bid-doża rakkomandata u skedata ta’ Paxene. Madankollu, jekk il-kura għandha titkompla fil-każ ta’ reazzjonijiet minn moderati sa serji, id-doża ta’ paclitaxel għandha tiġi mnaqqsa fkorsijiet sussegwenti ta’ Paxene (ara sezzjoni 4.2).

Newropatija

Newropatija, prinċipalment newropatija sensorjali periferika sseħħ b’mod komuni ħafna u ġeneralment tkun taintensità minn ħafifa sa moderata. Newropatija periferika serja seħħet fi 3 % tal-pazjenti kkurati bid-doża rakkomandata u skedata ta’ Paxene. Fil-kura ta’ NSCLC u bħala l-kura ppreferuta fil-kanċer tal-ovarju, l-għoti ta’ paclitaxel bħala infużjoni ta’ 3 sigħat flimkien ma’ cisplatin irriżulta f’inċidenza ogħla ta’ newrotossiċità serja aktar milli kieku ttieħed paclitaxel u cyclophosphamide bħala mediċina weħidha segwita minn cisplatin.

Jekk ikun hemm newropatija periferika serja, il-benefiċċju li jista’ joħroġ bl-issoktar tal-kura għandu jiġi mwieżen kontra r-riskji. Madankollu, jekk il-kura għandha tissokta d-doża ta’ paclitaxel għandha titnaqqas fkull kors sussegwenti ta’ Paxene (ara sezzjoni 4.2).

Abnormalitajiet fit-trasmissjoni kardijaka u arritmiji

F’pazjenti li qed jingħataw kura b’paclitaxel abnormalitajiet fit-trasmissjoni huma rari. Bidliet ħfief fl-elettrokardjogramma ġew osservati waqt l-għoti ta’ paclitaxel. Monitoraġġ kardijaku mhux rakkomandat ħlief f’pazjenti li għandhom abnormalitajiet serji fit-trasmissjoni jew arritmiji. Fis-sitwazzjoni rari ta’ abnormalitajiet serji fit-trasmissjoni jew arritmiji, għandha ingħata terapija xierqa u monitoraġġ kardijaku kontinwu huwa rakkomandat waqt ċikli sussegwenti ta’ terapija. Waqt l-għoti ta’ paclitaxel ġew osservati l-kundizzjonijiet ta’ pressjoni baxxa fid-demm, pressjoni għolja u

bradikardja iżda l-pazjenti ġeneralment ikunu asimptomatiċi u ma jkunx hemm bżonn ta’ terapija.

Barra minn hekk, fi studji b’MBC u MOC b’Paxene ġew osservati li kien hemm takikardija,

 

 

awtorizzat

palpitazzjoni u sinkope. Għalhekk, monitoraġġ ta’ spiss ta’ sinjali vitali fl-ewwel sigħat ta’ infużjoni

ta’ Paxene huwa rakkomandat.

 

 

Fl-istudji ta’ MBC u MOC żewġ pazjenti kellhom insuffiċaduxjenza tal-qalb konġestiva ta’ Grad 4. Kien

 

 

ħ

hemm każ wieħed ta’ insuffiċjenza tal-qalb b’Paxene fl-istudju kliniku ta’ AIDS-KS.

 

 

m’g

Każijiet kardjovaskulari severi ġew osservati bilifrekwenza akbar f’pazjenti li għandhom NSCLC milli

f’pazjenti b’karċinoma tas-sider jew tal-ov rju.

 

Indeboliment epatiku

inali

 

ċ

 

Pazjenti b’indeboliment fil-funzjonimedital-fwied jistgħu jkunu f’riskju ogħla ta’ tossiċità, partikolarment

trażżin tal-mudullun ta’ Grad 3-4. M’hemm l-ebda evidenza li t-tossiċità ta’ paclitaxel tiżdied meta mogħti bħala infużjoniProdottta’ 3 sigħat lil pazjenti li għandhom funzjoni tal-fwied li hi moderatament anormali. Meta mogħti bħala infużjoni fuq tul ta’ żmien itwal, żjieda fit-trażżin tal-mudullun tista’

tidher f’pazjenti li għandhom indeboliment minn moderat sa serju fil-funzjoni tal-fwied. Il-pazjenti għandhom ikunu osservati mill-qrib għall-iżvilupp ta’ trażżin tal-mudullun profond (ara sezzjoni 4.2). M’hemmx tagħrif disponibbli biżżejjed biex jirrakkomanda bidliet fid-dożaġġ f’pazjenti li għandhom indeboliment minn ħafif sa moderat fil-funzjoni tal-fwied (ara sezzjoni 4.2). L-ebda tagħrif m’hu disponibbli dwar pazjenti b’linja ta’ riferiment għall-kolestasi serja. Il-pazjenti b’indeboliment tal-fwied serju m’għandhomx jiġu ttrattati b’paclitaxel.

Gastrointestinali

Kolite psewdomembranuża ġiet rapportata b’mod rari inkluż f’każijiet meta pazjenti ma ġewx trattati konġuntivament b’antibijotiċi wkoll. Din ir-reazzjoni għandha tiġi kkonsidrata fid-dijanjosi differenzjali ta’ każijiet ta’dijarea serja jew persistenti li jsseħħu waqt jew ftit wara trattament b’paclitaxel.

Oħrajn

Effetti possibbli fuq is-sistema nervuża ċentrali u effetti oħrajn għnandhom jiġu kkonsidrati billi Paxene fih l-ethanol (392 mg/ml) (ara sezzjoni 4.7).

Paclitaxel, b’mod partikolari meta jkun ikkombinat mar-radjazzjoni tal-pulmun u/jew gemcitabine, irrespetivament mill-ordni kronoloġika, jista’ jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ pnewmonite tal-interstizju.

Bħal ċitostatiċi ġenotossiċi oħrajn, paclitaxel jista’ jkollu effetti ġenotossiċi. Pazjenti rġiel trattati b’Paxene huma rakkomandati li jevitaw kull rapport li jista’ jwassal għat-twelid ta’ tarbija matul u fis-sitt xhur ta’ wara t-trattament.

Paxene fih polyoxyl castor oil, li jista’ jikkaġuna reazzjoni allerġika.

Peress li Paxene fih l-alkoħol, konsiderazzjoni għandha tingħata għal effetti oħra possibbli fuq is-sistema nervuża ċentrali. L-ammont ta’ alkoħol f’dan il-prodott mediċinali jista’ jibdel l-effetti ta’ mediċini oħra.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Studji formali ta’ interazzjoni klinika fuq id-droga ma twettqux b’Paxene.

Meta mogħti bħala parti minn reġimen flimkien ma’ cisplatin, huwa rakkomandat li Paxene jingħata qabel cisplatin. Meta paclitaxel jingħata qabel cisplatin, il-profil tas-sigu tà ta’ paclitaxel ikun konsistenti ma’ dak rapportat meta tintuża sustanza waħda. Meta pacli axel ingħata wara cisplatin, il- pazjenti wrew majelosuppressjoni aktar profonda u kellhom tnaqqis ta’ madwar 20 % fir-rata tal-

eliminazzjoni ta’ paclitaxel.

awtorizzat

Peress li t-tneħħija ta' doxorubicin u l-metaboliti attivi jistgaduxħ jitnaqqsu meta' paclitaxel u doxorubicin jintużaw flimkien, Paclitaxel għandu jingħata 24 siegħaħw ra doxorubicin.

Billi paclitaxel huwa metabolizzat b’isoenzimi CYPm’g3A4 u 2C8 tas-cytochrome P450, attenzjoni għandha tingħata għal prodotti mediċinali oħrajnlimagħrufin li jimpedixxu (eż. erythromycin, fluoxetine, gemfibrozil, u antifungali ta’ inaliimidazole) jew li jissensittizzaw (eż. rifampicin,

carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, ef virenz, nevirapine) dawn l-enżimi billi jistgħu jaffetwaw

il-farmakokinetika ta’ paclitaxel. L-għċoti fl-istess ħin ta’ ketoconazole, li hu inibitur potenti magħruf ta’ CYP 3A4, ma jimpedixxiexmedil-elim nazzjoni ta’ paclitaxel fil-pazjenti; għalhekk, iż-żewġ prodotti

mediċinali jistgħu jiġu mogħtija flimkien mingħajr aġġustament fid-dożagg. Tagħrif addizzjonali dwar

effetti oħrajn potenzjali tal-mediċina bejn paclitaxel u inibituri u sottostrati oħrajn ta’ CYP 3A4 huwa ristrett. Prodott

Studji mwettqa f’pazjenti li għandhom AIDS-KS li kienu qed jieħdu Paxene u prodotti mediċinali diversi jindikaw li -rata ta’ tneħħija sistematika ta’ paclitaxel kienet sinifikament anqas (p < 0.05) fil- preżenza ta’ nelfinavir u ritonavir, imma mhux għal indinavir. M’hemmx biżżejjed informazzjoni disponibbli fuq interazzjonijiet ma’ impedituri ta’ protease oħrajn. Sussegwentement, Paxene għandu jingħata b’attenzjoni f’pazjenti li qed jirċievu impedituri ta’ protease bħala terapija konġunta.

4.6 Tqala u treddigħ

Studji fuq bhejjem urew ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Paxene m’għandux jingħata waqt it-tqala. In-nisa għandhom jingħataw parir biex jużaw mezzi effettivi ta’ kontraċezzjoni sabiex jiġi evitat li jinqabdu tqal waqt li jkunu fuq terapija ta’ Paxene. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lit-tabib li qed jikkurhom jekk jinqabdu tqal.

Paxene huwa kontraindikat waqt l-irdigħ. Mhux magħruf jekk paclitaxel jiġix eliminat fil-ħalib tal-bniedem. Għalhekk, l-irdigħ għandu jitwaqqaf fil-perjodu ta’ kemm iddum sejra t-terapija b’Paxene.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Wara infużjoni b’Paxene, il-ħila tal-pazjenti fuq xogħolijiet bħal sewqan u tħaddim ta’ magni jista’ jiġi mfixkel minħabba l-kontenut ta’ alkoħol f’Paxene (ara sezzjoni 4.4)

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Monoterapija

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin jirrelataw għal 166 pazjent b’MBC u 120 pazjent b’MOC li kienu kkurati b’175 mg/m2 Paxene mogħti bħala infużjoni ta3 sigħat bħala t-tieni kura kemoterapewtika ppreferuta, f’żewġ studji kliniċi u kienu kkonsidrati li possibilment jew probabbilment huma relatati ma’ Paxene. Billi l-popolazzjoni ta’ pazjenti b’AIDS-SK hija speċifika ħafna, it-tagħrif ta’ sigurtà minn studju kliniku ta107 pazjenti b’AIDS-SK huwa ppreżentat separatament fl-aħħar ta’ din is-sezzjoni.

L-aktar effett tossiku komuni ta’ Paxene kien it-trażżin tal-mudllun tal-għadam. Dan l-effett jirrestrinġi d-doża li tista’ tingħata. Newtropenija serja (<500 ċellula/mm3) seħħet f’26 % ta’ pazjenti

kkurati b’Paxene matul il-perijodu kollu. 19 % tal-pazjenti kellhom newtropenija severa għal

> 7 ijiem. Tromboċitopenija ġiet osservata f’6 % tal-pazjenti. Tnejnawtorizzatfil-mija tal-p zjenti kellhom l- tal-pazjenti. Newropatija severa u parasteżija severa seħħew fi 3 % u 5 % tal-pazjenti, rispettivament.

għadd ta plejtets l-aktar baxx flivell ta’ <50,000 ċellula/mm3. L-anemija (Hb<11 g/dl) ġiet osservata

f’madwar 9 % tal-pazjenti kkurati imma kienet preżenti b’mod sever f’inqas minn 1 % (Hb<8 g/dl). In-newropatija seħħet fi 18 % tal-pazjenti kkurati b’Paxene. Il-par steżija ġiet osservata fi 48 %

In-newtropatija periferali tista’ isseħħ wara l-ewwel kors u tista’ taggrava b’esposizzjoni akbar għal

paclitaxel. In-newtropatija periferika kienet il-kawża tal-w qfin ta’ paclitaxel fi ftit każijiet. Sintomi

 

 

 

ħ

sensorjali ġeneralmet tjiebu jew irrisolvew fi ftit xhur minnaduxmeta jkun twaqqaf paclitaxel. Newropatiji

 

 

 

m’g

pre-eżistenti li kienu rriżutaw minn terapiji li ttieħdu qabel m’humiex kontraindikati għat-terapija

b’paclitaxel.

 

 

li

 

 

 

 

 

 

inali

Barra minn dawn, il-ħedla kienet id-disturb -ieħor l-aktar komuni rraportat li affetwa s-sistema

nervuża u li affettwa 14 % tal-pazjenti

 

 

 

ċ

 

 

medi

 

L-artralġja kienet irrappurtata f’32 % tal-pazjenti kollha (5 % severi) u l-majalġja f’47 % (6 % severi).

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni, li jinkludu reazzjonijiet sekondarji għall-estravażjoni kienu

 

Prodott

 

 

ġeneralment ħfief u jikkonsis u minn eritema, tenerezza tal-ġilda, telf tal-kulur tal-ġilda jew infiħ fis- sit tal-injezzjoni iżda jista’ jirriżulta f’ċellulite. Ir-rikorrenza tar-reazzjonijiet fuq il-ġilda fis-sit ta’ estravażjoni preċedenti wara l-amministrazzjoni ta’ paclitaxel f’punt differenti, jiġifieri “reazzjoni mill-ġdid” ġiet rapportata b’mod rari. M’hemm l-ebda trattament speċifiku magħruf għal reazzjonijiet ta’ estravażjoni.

It-tabella ta’ hawn isfel turi l-effetti mhux mixtieqa assoċjati ma’ paclitaxel meta ngħata waħdu f’infużjoni ta’ 3 sigħat f’ambjent metastatiku (286 pazjent ikkurat fl-istudji kliniċi b’Paxene u 812-il pazjent kkurat fi studji kliniċi oħrajn b’paclitaxel), u dawk rapportati fis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid ta’ paclitaxel* fis-suq. Fejn kien hemm differenza fl-inċidenza bejn Paxene u studji kliniċi oħrajn b’paclitaxel, l-ogħla inċidenza qed tiġi ppreżentata.

Il-frekwenza tal-effetti mhux mixtieqa huma elenkati hawn isfel, u huma mfissra skont il-konvenzjoni li ġejja:

Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1.000 sa <1/100); rari (≥1/10.000 sa <1/1.000); rari ħafna (<1/10.000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is- serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni ħafna: infezzjoni (li jinkludi herpes simplex,

 

 

 

kandidjasi orali, farinġite, rinite)

 

 

 

Komuni: sindromu tal-influwenza

 

 

 

Mhux komuni: infezzjonijiet severi, xokk settiku

 

 

 

Rari*: pnewmonja

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Komuni ħafna: newtropenja severa, lewkopenja severa,

tromboċitopenija, anemija, majelosoppressjoni

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni: deni newtropeniku

 

 

 

 

Mhux komuni: anemija severa

 

 

 

Rari ħafna*:lewkimja majelojde akuta, sindromu

 

 

 

majelodisplastika

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

Komuni ħafna: reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva minuri

 

 

 

(prinċìpalment ħmura u raxx)

 

 

 

 

Mhux komuni: reazzjonijiet ta’ sensi tività eċċessiva

 

 

 

(mdewma), reazzjonijiet ta sensittività eċċessiva sinifikanti li

 

 

 

jinħtieġu l-kura (eż., pressjoni b xxa, edema anġjonewrotika,

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

disturb respiratorju, urtikarja ġeneralizzata)

 

 

 

Rari*: reazzjonijiet n filatiċi

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

Rari ħafna*: xokk anafilattiku (li tinkludi sensittività

 

 

 

eċċessiva twassalm’ggħal mewt)

 

 

 

li

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

 

Komu ħafna: anoreksja

 

nutrizzjoni

 

 

ċinali

 

 

 

 

Mhux komuni: diżidrattazzjoni, telf jew żieda fil-piż

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

Rari ħafna*: stat ta’ konfużjoni

 

 

medi

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni ħafna: newropatija (prinċipalment periferali),

 

Prodott

 

paraestesija, ngħas

 

 

 

Komuni: newropatija severa (prinċipalment periferali),

 

 

 

 

 

 

sturdament, nervi, nuqqas ta’ rqad, depressjoni, ħsibijiet

 

 

 

mhux normali, ipokinesja, pass mhux normali, ipestesja,

 

 

 

bidla fit-togħma, uġigħ ta’ ras.

 

 

 

Rari*: newropatija motorili (b’riżultat ta dgħufija minuri fil-

 

 

 

parti distali)

 

 

 

 

Rari ħafna*: enċefalopatija akuta; newropatija awtonomika

 

 

 

(li tirriżulta f’ilju paralitiku u ipotensjoni ortostatika),

 

 

 

aċċessjonijiet

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

Mhux komuni: għajnejn xotti, ambliopija, disturbi fil-vista

 

 

 

Rari ħafna*:disturbi tan-nerv ottiku u/jew disturbi viżwali

 

 

 

(skotoma xintillanti) b’mod partikolari f’pazjenti li rċevew

 

 

 

dożi ogħla minn dawk rakkomandati.

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u sistema

 

Komuni: tinnite

 

 

labrintika

 

 

Rari ħafna*: telf tas-smigħ sensorinewrali, vertiġini

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tal-qalb

 

 

Komuni: takikardja, palpitazzjoni, bradikardja, sinkope.

 

 

 

Mhux komuni: insuffiċjenza tal-qalb konġestiva,

 

 

 

kardjomijopatija, takikardja ventrikulari asimptomatika,

 

 

 

takikardja b’biġemini, Blokk AV u sinkope, infart

 

 

 

mijokardijaku

 

 

 

 

 

Rari ħafna*: fibrillazzjoni atrijali

Disturbi vaskulari

 

 

Komuni ħafna: pressjoni baxxa

 

 

 

Komuni: vażodilazzjoni (ħmura)

 

 

 

Mhux komuni: tromboflebite, pressjoni għolja, rombożi

 

 

 

Rari ħafna*: xokk

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Komuni: dispnea, epistassi

 

medjastinali

 

 

Rari: nixxiegħa mill-plewre, fibroż tal-pulmun

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Rari ħafna*: sogħla, pressjoni pulmonari għolja ħafna

 

 

adux

Disturbi gastrointestinali

 

Komuni ħafna: tqallig , rimettar, dijarea, infjammazzjoni tal-

 

 

 

ħ

 

 

 

 

mukosa, stitikezza, stomatite, uġigħ fl-addome

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Komuni: ħa q xott, ulċerazzjoni fil-ħalq, melaena, dispepsja

 

 

 

li

 

 

 

 

 

Rari ħ fna*: sadd tal-imsaren, imsaren ipperforati, kolite

 

 

 

psewdomembranja,inali

kolite iskemika, trombosi meżenterika,

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

eneterokolite nekrotizzanti, esofagite, axxite, pankreatite

 

 

 

akuta

 

 

 

 

medi

 

 

Disturbi fil-fwied u l-marrara

 

Rari ħafna*: nekrosi epatika; enċefalopatija epatika

 

 

 

 

Disturbi tal-ġilda u -tessuti ta’

 

Komuni ħafna: alopeċja

 

taħ il-ġilda

Prodott

 

Komuni: bdil għaddieni fil-ġilda, ġilda xotta, dermatite

 

 

 

 

 

eksfoljattiva, dermatite, ħakk, raxx, akne, bdil ħafif

 

 

 

fid-dwiefer li jgħaddi

 

 

 

 

Mhux komuni: bidla fil-pigmentazzjoni tad-dwiefer jew tal-

 

 

 

bażi tad-difer)

 

 

 

 

 

Rari*: eritema

 

 

 

 

 

Rari ħafna: sindromu ta’ Stevens-Johnson, nekroliżi

 

 

 

epidermali, eritema multiforme, urtikarja, onikolożi (pazjenti

 

 

 

fuq it-terapija għandhom jilbsu protezzjoni kontra x-xemx

 

 

 

fuq l-idejn u r-riġlejn)

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat- Komuni ħafna: artralġja, uġigħ fil-muskoli

tessut konnettiv

 

 

Komuni: uġigħ fl-għadam, bugħawwieġ fir-riġlejn, mijastenja

 

 

 

 

uġigħ fid-dahar

 

 

Disturbi tal-kliewi u tas-sistema

Komuni: disurja

urinarja:

 

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna: astenja, uġigħ, edema li tinkludi dik

kundizzjonijiet ta' mnejn jittieħed

periferali u tal-wiċċ

 

Komuni: reazzjonijiet ħfief fis-sit tal-injezzjoni (eritema,

 

tenerezza tal-ġilda, telf tal-kulur jew infieħ tal-ġilda, uġigħ,

 

estravażjoni, jista’ jirriżulta f’ċellolite u ulċerazzjoni

 

tal-ġilda), telqa tal-ġisem, uġigħ fis-sider, sirdat, deni

 

 

Investigazzjonijiet

Komuni: il-livell ta’ transaminases ogħla b’mod sever; il-

 

livell ta alkaline phosphatase ogħla b’mod sever

 

Mhux komuni: Bilirubin ogħla b’mod sever

*Kif irraportat fis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ paclitaxel

Terapija Kombinata

Id-diskussjoni li ġejja tirreferi għal żewġ provi kliniċi ewlenin li saru għall-kimoterapija bħala l-kura

minn 360 pazjent) (ara sezzjoni 5.1).

awtorizzat

preferuta tal-kanċer tal-ovarju (paclitaxel flimkien ma’ cisplatin: aktar minn 1050 pazjent) u żewġ

provi kliniċi ta’ Fażi III għall-kura avvanzata ta’ NSCLC (paclitaxel flimkien ma’ cisplatin: aktar

Meta mogħti bħala infużjoni ta’ 3 sigħat bħala l-kimoterapija fil-kura preferuta għal kanċer tal- ovarju,

 

ħ

il-frekwenza ta’ rapporti minn pazjenti għal newrotossiċità,aduxartralġja/majalġja u sensittività eċċessiva

 

m’g

kienu ogħla u kienu aktar serji meta dawn kienu kkurati b’paclitaxel segwit minn cisplatin aktar milli

għal pazjenti kkurati b’ciclophosphamide segwit inn cisplatin. Il-majelosoppressjoni dehret li hi

 

li

inqas frekwenti u sevea meta paclitaxel ingħata bħala infużjoni fuq tliet sigħat segwita b’cisplatin meta

mqabbla ma’ ciclophosphamide segwit b’cisp atin.

ċ

In-newrotossiċità, prinċipalment in-newropatijainali periferika dehret li hi aktar frekwenti u severa

b’infużjoni ta’175 mg/m

medi

mogħtija fuq 3 sigħat (85 % newrotossiċità, 15 % severa) milli b’infużjoni

ta’ 135 mg/m2 mogħtija fuq 24 si għa (25 % newropatija periferali, 3 % severa) meta paclitaxel

ingħata flimkien ma’cisplatin. F’pazjenti b’NSCLC u b’kanċer tal-ovarju kkurati b’paclitaxel fuq tliet sigħat segwit minnProdottcisplatin, hemm żieda apparenti fl-inċidenza ta’ newrotossiċità severa. Newropatija periferali tista’ sseħħ wara l-ewwel kors ta’ kura u tista’ tiggrava b’esponiment akbar għal paclitaxel.

In-newropatija perife ali kienet il-kawża li paclitaxel twaqqaf fi ftit każijiet. Sintomi sensorjali ġeneralment marru għal aħjar jew irrisolvew rwieħom xhur wara li twaqqaf paclitaxel. Newropatiji li kienu jeżistu minn qabel, li rriżultaw minn terapiji mogħtija qabel, mhumiex kontraindikazzjoni għat- terapija b’paclitaxel.

Fi tmien provi kliniċi ppubblikati (8 provi ta’ Fażi III) li kienu jinkludu 4,735 pazjent b’kanċer tal- ovarju avvanzat u fi tnax-il prova klinika ppubblikata (prova kbira ta’ Fażi II u ħdax-il prova ta’ Fażi III) li kienu jinkludu 4,315-il pazjent b’NSCLC, pazjenti kkurati b’paclitaxel u reġimeni li kien fihom il-platinu, effetti mhux mixtieqa bħal dawn kienu osservati meta mqabbla mal-kura mogħtija b’paclitaxel biss. Barra minn hekk, ilejus, effetti fuq ir-rata ta’ tneħħija tal-kreatinina, elettroliti anormali (p.e. iponatremja, ipomagnesemja) ipergliċemija, sogħla, u pulmonite kienu rari ħafna.

Rapporti ta’ pnewmonite f’pazjenti li kienu qed jirċievu radjoterapija flimkien ma’/jew gemcitabine kienu rari.

Sarkoma ta’ Kaposi relatata mal-AIDS

Ir-reazzjonijiet mhux mixtieqa li ġejjin jirrelataw għal 107 pazjenti b’AIDS-KS kkurati b’100 mg/m2 Paxene mogħti bħala infużjoni ta 3 sigħat bħala t-tieni kura kimjoterapewtika ppreferuta fi studju

każijiet.

kliniku u kienu kkonsidrati li possibilment jew probabilment huma relatati ma’ Paxene. Ħlief f’każijiet ematoloġiċi u epatiċi (ara isfel), ġeneralment il-frekwenza u s-severittà ta’ effetti mhux mixtieqa f’pazjenti li jbatu minn AIDS-KS kienu bħal dawk notati f’pazjenti li għandhom tumuri solidi oħrajn, ikkurati b’paclitaxel bħala monoterapija.

L-aktar effett tossiku komuni ta’ Paxene kien it-trażżin tal-mudllun tal-għadam. Dan l-effett jirrestrinġi d-doża li tista’ tingħata. Newtropenja serja (<500 ċellula/mm3) seħħet f’20 % u f’39 % ta’ pazjenti kkurati b’Paxene fl-ewwel kors ta’ kura u għal tul il-perijodu kollu, rispettivament. In-newtropenja kienet preżenti għal >7 ijiem f’41 % u għal 30 - 35 jum fi 8 % tal-pazjenti. In- newtropenja għaddiet f’35 jum fil-pazjenti kollha li ġew segwiti. L-inċidenza ta’ newtropenija ta’ Grad 4 li ddum 7ijiem jew aktar kienet ta’ 22 %. Id-deni newtropeniku relatat ma’ Paxene kien rapportat f’14 % tal-pazjenti. Ken hemm tlett każijiet (2.8 %) ta’ sepsis relatati mal-prodott mediċinali li rriżultaw fil-mewt. It-tromboċitopenja kienet osservata f’50 % tal-pazjenti u kienet serja

(<50,000 ċellula/mm3) f’9 % minnhom. Każijiet ta’ fsada relatati ma’ Paxene kienu rapportati f’<3 % tal-pazjenti u l-fsada kienet lokalizzata. L-anemija (Hb <11 g/dl) ġiet osservata f’61 % tal-pazjenti u kienet preżenti b’mod sever (Hb <8 g/dl) f’10 %. F’21 % tal-pazjenti kien hemm bżonn ta’ trasfużjonijiet taċ-ċelluli l-ħomor.

Fost il-pazjenti (>50 % ta’ impedituri ta’ protease) li kellhom livellawtorizzatnormali ta’ referenza bażi għal funzjoni tal-fwied 28 %, 43 % u 44 % kellhom livelli ogħla ta’ bilirubin, alkaline phosphatase u AST

(SGOT) rispettivament. Għal kull wieħed minn dawn il-parametri, ż-żidiet kienu severi f’1 % tal-

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda antidot magħruf ma jeżisti għal doża eċċessiva ta’ P xene. Fil-każ ta’ doża eċċessiva,

 

 

 

 

 

ħ

il-pazjent għandu jiġi osservat mill-qrib. It-trattament g anduaduxjkun dirett lejn it-tossiċitajiet maġġuri

 

 

 

 

 

m’g

antiċipati, li huma t-trażżin tal-mudullun, mukosite u newropatija periferika.

5.1

Tagħrif farmakodinamiku

 

 

li

 

inali

5.

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

 

 

 

 

ċ

 

 

 

medi

 

 

Kategorija farmakoterapewtika: taxanes, Kodiċi ATC: L01CD01.

 

Prodott

 

 

 

 

Is-sustanza attiva ta’ Paxene hija paclitaxel. Il-mekkaniżmu eżatt tal-attività antitumurili ta’ paclitaxel mhix magħrufa. Huwa ġeneralment emnut li paclitaxel iqanqal il-muntaġġ ta’ mikrotubi mid-dimer ta’ tubulin u jimpedixxi dep limerizzazzjoni. L-istabilizzazzjoni tirriżulta fl-impediment tar-re- organizzazzjoni dinamika tax-xibka mikrotubulari li hi meħtieġa għal funzjonijiet ta’ interfażi vitali u ċellulari mitotiċi. Barra minn hekk, paclitaxel jissensitizza soror ta’ mikrotubi waqt iċ-ċiklu taċ-ċellula u asters multipli ta’ mikrotubi waqt il-mitosi.

Kanċer tas-sider fl-istat metastatiku

L-effikaċja u sigurtà ta’ Paxene (175 mg/m² mogħtija fuq 3 sigħat f’intervalli ta’ tliet ġimgħat) f’kanċer tas-sider fi stat metastatiku refrattorju ġie investigat f’172 mara fi prova ta’

Fażi III multiċentrali, bit-tikketta murija. Ir-rata ta’ rispons kliniku kienet ta’ 18.5 %, iż-żmien medjan ta’ firxa kienet ta’ 2.8 xhur (CI: 2.1 – 3.3 xhur) u ż-żmien medjan ta’ sopravivenza kienet ta’ 9.9 xhur (CI: 7.8 – 13.1 xhur). Ir-riżultati miksuba b’Paxene kienu jixbħu ħafna lil dawk ippublikati għal paclitaxel fil-provi kliniċi ta’ Fażi III.

Kanċer tal-ovarju avvanzat (il-kura preferuta)

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ paclitaxel ġew evalwati f’żewġ provi kliniċi kbar, każwali u kkontrollati (vs ciclophosphamide 750 mg/m2/ cisplatin 75 mg/m2). Fl-ewwel prova klinika, aktar minn 650 pazjent li kienu jbatu minn kanċer tal-ovarju primarju li kien jinsab fl-istadji IIb-ċ, III jew IV ġew mogħtija

massimu ta’ 9 korsijiet ta’ kura ta’ paclitaxel (175 mg/m2 mifruxa fuq 3 sigħat) segwit minn cisplatin (75 mg/m2) jew kontroll. Fit-tieni prova klinika ewlenija saret evalwazzjoni massima ta’ 6 korsijiet jew ta’ paclitaxel (135 mg/m² fuq 24 siegħa) segwit minn cisplatin (75mg/m²) jew kontroll f’aktar minn 400 pazjent li kienu jinsabu fl-istadju III/IV tal-kanċer tal-ovarju, b’> 1 ċm ta’ fdal marradi wara l-laparotomija jew b’metastasi mbegħda. Għalkemm iż-żewġ pożoloġiji differenti ta’ paclitaxel ma ġewx paragunati direttament ma’ xulxin, fiż-żewġ provi kliniċi, pazjenti kkurati b’paclitaxel flimkien ma’ cisplatin kellhom perijodu sinifikanti akbar ta’ tifrix (Studju 1: medjan 15.3 xhur kontra

11.5 xhur, p<0.001; Studju 2: medjan 17-il xahar vs 13-il xahar, p<0.001), u perijodu itwal ta’ sopravivenza (Studju 1: medjan 36 xahar vs 26 xahar, p=0.0016; Studju 2: medjan 36 xahar vs 24 xahar, p<0.001), u fi Studju 1, rata ta’ rispons sinifikament ogħla (Studju 1: 59 % vs 45 %,

p=0.014; Studju 2: 60 % vs 50 %, NS) meta paragunat mat-terapija standard. Kienu osservati li kien hemm newrotossiċità u artralġja/majalġja akbar imma kien hemm inqas trażżin tal-mudullun f’pazjenti li kienu qed ibatu minn kanċer tal-ovarju avvanzat u li kienu qed jiġu mogħtija infużjoni ta’ 3 sigħat b’paclitaxel/cisplatin meta paragunati ma’ pazjenti li rċevew ciclophosphamide/cisplatin.

Kanċer tal-ovarju fl-istat metastatiku (it-tieni kura preferuta)

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Paxene (175 mg/m² fuq 3 sigħat ripetuti f’intervalli kull 3 ġimgħat) f’kanċer ovarjan fl-istat metastatiku avvanzat ġew investigati f’120 mara fi prova estiż t ’ Fażi II, li hi multiċentrali, u bit-tikketta tidher. Ir-rata ta’ rispons kliniku kienet ta’ 21,7 % (CI: 14.7 - 31.1%), iż- żmien medjan għal firxa kienet ta’ 4.1 xhur (CI: 3.3 - 4.9 xhur) u ż-żmien ta’ sopravivenza medjan

kien ta’ 13.4 xhur (CI: 11.5 - 15.0 xhur). Ir-riżultati miksuba b’Paxene jixbħu ħafna dawk ippublikati

ta’ paclitaxel fil-provi ta’ Fazi III.

 

 

awtorizzat

Karċinoma non-small cell lung avvanzata

 

 

 

 

 

L-effikaċja u s-sigurtà tal-kombinazzjoni ta’ paclitaxel/cispl tin ġiet murija f’żewġ provi kliniċi

 

 

adux

 

 

ħ

 

randomised u kkontrollati li saru fuq pazjenti li għandhom NSCLC avvanzat lokalment jew fi stadju

metastatiku.

m’g

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Fl-ewwel studju, 332 pazjent li jbatu minn NSCLC avvanzat lokalment jew li kien jinsab fi stadju

metastatiku kienu magħżula b’addoċċ biex jirċievu cisplatin (80 mg/m2) flimkien ma’ teniposide

(100 mg/m2, n-166), jew cisplatin (80 mg/m2) u paclitaxel (175 mg/m2; n=166). Ma kienx hemm

 

 

inali

 

ċ

vantaġġ fis-sopravivenza (9.5 vs 9.9 xhur) jew sopravivenza mingħajr ma jkompli jinfirex

medi

 

(5.1 vs 5.0 xhur) b’cisplatin /paclitax l vs cisplatin/tenoposide. Madankollu, ir-rati ta’ rispons ogħla

(37 % vs 26 %), il-fatt li kien he

inqas effetti sekondarji u t-titjieb fit-terminu qasir fil-kwalità tal-

Fit-tieni studju, 599Prodottpazjent bil-marda fi stadju IIIB jew IV kienu magħżula bl-addoċċ biex jircievu

ħajja b’cisplatin/paclitaxel vs cisplatin/tenoposide kienu kkonsidrati riżultati importanti f’popolazzjoni

paljattiva. In-newrotossiċità periferali ta’ Grad 2 jew 3 kienet osservata b’mod aktar komuni

b’cisplatin/paclitaxel (29 % vs 6 %).

 

 

cisplatin (75 mg/m2) u etoposide (100 mg/m2; n=200) jew cisplatin (75 mg/m2) u doża baxxa ta’ paclitaxel (135 mg/m2; n=198), jew cisplatin (75 mg/m2) u doża għolja ta’ paclitaxel (250 mg/m2) b’G-CSF (n=201). Is-sopravivenza medjana għal kull fergħa ta l-istudju li fih kien hemm paclitaxel ma kinitx sinifikament differenti meta paragunata ma’ etoposide/cisplatin (p=0.097 u 0.090 għal doża għolja ta’ paclitaxel u għal doża baxxa ta’paclitaxel rispettivament). Fir-rigward ta’ sopravivenza mingħajr ma kompla jinfierex, riżultati statistikament sinjifikanti ġew innotati fil-fergħa tal-istudju fejn ingħatat doża ta’ paclitaxel għolja meta paragunata ma’ etoposide/cisplatin (p=0.007). Ir-rati ta rispons jiffavoroxxu b’mod qawwi l-fergħa tal-istudju fejn ingħata paclitaxel [13 %, 30 % u 26 % għal etoposide/cisplatin, doża għolja ta’ paclitaxel (p<0.001 vs etoposidecisplatin) u doża baxxa ta’ reġimeni b’paclitaxel (p=0.003 vs etoposide/cisplatin) rispettivament]. Proporzjon akbar ta’ pazjenti kkurati b’paclitaxel kellhom titjib fil-kwalità tal-ħajja fuq perijodu qasir.

Madankollu, in-newrotossiċità ta Grad 3 kienet sinifikament aktar komuni fil-fergħa tal-istudju fejn ingħatat doża għolja ta’ paclitaxel meta paragunati ma’ etoposide/cisplatin (40 % vs 21 %).

Sarkoma ta Kaposi relatata mal-AIDS

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Paxene kienu mistħarġa fi studju uniku, mhux komparattiv li sar fuq 107 pazjenti b’KS avvanzata, li qabel kienu kkurati b’kimoterapija sistematika. Fl-istudju, il-

maġġoranza tal-pazjenti ngħataw fattur li jistimula l-iżvillup ta’ razez tal-granuloċiti (G-CSF). L- punt finali prinċipali li kellu jintlaħaq kien l-aħjar rispons tat-tumur. Il-pazjenti ngħataw infużjoni ta’ tliet sigħat ta’ Paxene 100 mg/m2 kull erbax-il jum. Mill-107 pazjenti, 63 pazjent kienu kkonsidrati reżistenti għal anthracyclines liposomali. Dan is-sottogrupp ta’ pazjenti huwa kkonsidrat li jikkostitwixxi l-popolazzjoni ta’ effikaċja ewlenija.

Ir-rata ta suċċess globali (rispons sħiħ jew parzjali) wara 15-il ċiklu ta’ kura kienet ta’57 % (CI

44 - 70%) f’pazjenti, reżistenti għal liposomali t’anthracycline. Aktar min-nofs ir-risponsi dehru wara l-ewwel tliet ċikli ta’ kura. F’pazjenti reżistenti għal anthracycline liposomali, ir-rati ta risponsi kienu paragunabbli ma dawk ta’ pazjenti li qatt ma ħadu impeditur tal-protease (55.6 %) u dawk li rċevew tal-anqas wieħed fi żmien xahrejn qabel ma bdiet il-kura b’Paxene (60.9 %).

Iż-żmien medjan għal firxa fil-popolazzjoni ewlenija kien ta’ 468 jum (95 % CI 257-NE). Is-sopravivenza medjana għal Paxene ma setgħatx tiġi magħduda, imma l-95 % fil-faxxa ta’ isfel kienet ta’ 617-il jum fil-pazjenti ewlenin.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara l-għoti ġol-vina, il-konċentrazzjonijiet tal-plażma jonqsu b’mod bifaż ku jew trifażiku.

Il-forniment ta’ paclitaxel mhuwiex linejari (jiddependi mill-konċentrazzjawtorizzatni) hekk kif tiżdied l-espozizzjoni sistematika aktar minn dak mistenni wara żieda fid-doż .

Msejsa fuq studji in vitro, il-grad ta’ rabta ta’ proteina fil-plażma ġie rapportat li jinsab fil-firxa ta’

bejn 88 sa 98 %. Minkejja r-rabta qawwija mal-proteina, paclitaxel huwa distribwit sew fit-tessuti.

 

adux

Kanċer tas-sider f’istat metastatiku

ħ

Parametri farmakokinetiċi ta’ paclitaxel f’doża ta’175m’gmg/m2 mogħtija fuq perijodu ta’ tliet sigħat fi

 

li

13-il pazjent b’kanċer tas-sider kienu kif ġej: konċentrazzjoni massima (Cmax) kienet ta’ 3,890 ng/ml,

erja taħt il-kurva ta’ konċentrazzjoni ta’ plażma kontra ħin (AUClast) kienet ta’ 14,090 ng/h/ml u rata

ta’ tneħħija (CL) kienet ta’ 13.3 l/h/m2.

inali

 

 

 

ċ

 

 

Kanċer ovarjan jew tas-sider fl-istat metastatiku:

 

 

 

medi

 

mogħtija fuq perijodu ta’ tliet sigħat

Parametri farmakokinetiċi a’ paclitaxel f’doża ta’ 175 mg/m

Prodott

 

 

 

 

f’5 pazjenti bil-kanċer tas-sider u 3 pazjenti bil-kanċer ovarjan kienu kif ġej: konċentrazzjoni massima

(Cmax) kienet ta’ 4,213 ng/ml, erja taħt il-kurva ta’ konċentrazzjoni fil-plażma kontra ħin (AUClast) kienet ta’ 12,603 ng·h/ml u rata ta’ tneħħija kienet ta’ 20.4 l/h/m2.

ll-kliewi għandhom rwol minuri fl-eliminazzjoni ta’ paclitaxel. Anqas minn 10 % tad-doża ġiet rappurtata li tiġi eliminata fl-awrina fi stat mhux mibdul. Il-metaboliżmu huwa l-mezz ewlieni segwit b’eliminazzjoni mill-bili tal-marrara; f’sitt pazjenti 39 % sa 87 % tad-doża mogħtija ġol-vina

(175 mg/m2) ġiet eliminata fl-ipurgar u, fuq medja, 10 % biss tad-doża ta’ paclitaxel baqgħet l-istess. Diversi metaboliti ġew intraċċati, imma tlieta minnhom biss ġew identifikati: 6 alpha- hydroxypaclitaxel, 3’-para-hydroxypaclitaxel u 6 alpha, 3’-para-dihydroxypaclitaxel. 6 alpha- hydroxypaclitaxel huwa l-komponent ewlieni eliminat fl-ippurgar. Fi studji in vitro ġie muri li CYP 2C8 u 3A4 huma involuti fil-formazzjoni ta’ 6 alpha-hydroxypaclitaxel u 3’-para-dihydroxypaclitaxel, rispettivament.

Sarkoma ta’ Kaposi relatata mal-AIDS

Wara li ngħatat doża ġol-vina ta’100 mg/m2 b’infużjoni ta’ 3 sigħat lil 19-il pazjent li jbatu minn sarkoma ta’ Kaposi relatata mal-AIDS, il-konċentrazzjonijiet massimi varjaw minn 761 sa 2,860 ng/ml (medja 1,530) u l-erja medja taħt il-konċentrazzjoni tal-plażma kontra l-kurva tal-ħin (AUC) kienet ta’ 5,619 ng/h/ml (medda ta’ bejn 2,609 – 9,428). Ir-rata tal-eliminazzjoni kienet ta’ 20.6 l/h/m2 (medda

ta’ bejn 11-38) u l-volum ta’ distribuzzjoni kien ta’ 291 l/m2 (medda 121 – 638). Il-half-life terminali għall-eliminazzjoni kienet f’medja ta 23.7 sigħat (medda 12-33).

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina
Karsinoġenesi, mutagenesi, indeboliment tal-fertilità:
Paclitaxel intwera li hu ġenotossiku in vivo (test mikronucleju fil-ġrieden), imma ma ssensittizzax mutaġeniċità fit-test ta’ Ames jew fl-assaġġ ta’ mutazzjoni fil-ġene ta’ hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase fl-ovarju tal-ħamster Ċiniż. Il-potenzjal karsinoġeniku ta’ paclitaxel għadu ma’ ġiex studjat. Madankollu, paclitaxel jagħmel parti minn kategorija ta’ sustanzi li minħabba l- mekkaniżmu ta’ reazzjoni tagħhom huma potenzjalment karsinoġeniċi. Paclitaxel f’dożi baxxi ta’
0.6 mg/kg/jum kien assoċjat ma’ fertilità baxxa u tossiċità fil-fetu fil-firien. Studji fuq l-annimali wrew effetti tossiċi li m’humiex riversibbli fuq l-organi riproduttivi tar-raġel f’livelli ta’ espożizzjoni klinikament rilevanti.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ sustanzi mhux attivi

awtorizzat

Polyoxylated castor oil

Citric acid (anidru)

ethanol.

6.2

Inkompatibilitajiet

 

Fin-nuqqas ta’ studji dwar il-kompatibilità, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti

 

adux

mediċinali oħra.

ħ

Mhux rakkomandat li jkun hemm kuntatt tal-konċentratm’gmhux mgħammed ma’ tagħmir jew apparat

 

li

tal-PVC f’għamla ta’ plastik, użati biex jippreparaw soluzzjonijiet għal infużjoni. Sabiex titnaqqas l-

 

inali

espożizzjoni tal-pazjent għal plastiċizzur DEHP [di-(2-ethylhexyl)phthalate], li jista’ jilissa mill-boroż

 

 

ċ

ta’ infużjoni ta’ PVC, soluzzjonijiet ta’ Paxene dilwit għandu jiġi maħżun fi fliexken (ħġieġ,

 

 

medi

polypropylene) jew boroż tal-plastik (polypropylene, polyolefin) u mogħtija minn settijiet b’inforra

tal-polyethylene.

 

Kunjett mhux miftuProdottħ: Sentejn.

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Instab li l-istabbiltà kimika, fiżika u mikrobika ta’ prodott mhux użat u mhux dilwit li jifdal fil-kunjett intwera li jista’ jdum sa 28 ġurnata meta maħżun f’temperatura ta’ inqas min 25 ºC. Żminijiet u kundizzjonijiet oħra ta ħażna waqt l-użu huma r-responsabilità tal-utent.

Wara li jkun dilwit, l-istabbiltà kimika u fiżika f’boroż tal-infużjoni tal-polypropylene waqt l-użu nstabet li ddum għal mill-anqas 24 siegħa f’temperatura ta’ anqas minn 25 °C.

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott dilwit għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax minnufih, il-ħinijiet ta’ ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent u m’għandhomx ikunu aktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 sa 8 °C, kemm-il darba t-tgħammid ikun sar f’lok fejn il-kundizzjonijiet huma kkontrollati u asettikament ivvalidati.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ′l fuq minn 25 °C.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali dilwit, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett ta’ ħġieġ ċar (tip 1) ta’ 5 ml huwa mwaħħal b’għatu li jinqala’ bis-saba’ li fih 30 mg ta’ konċentrat.

Kunjett ta’ ħġieġ ċar (tip 1) ta’ 20 ml huwa mwaħħal b’għatu li jinqala’ bis-saba’, li fih 100 mg konċentrat.

Kunjett ta’ ħġieġ ċar (tip 1) ta’ 30 ml huwa mwaħħal b’għatu li jinqala’ bis-saba’, li fih 150 mg konċentrat.

Kunjett ta’ ħġieġ ċar (tip 1) ta’ 50 ml huwa mwaħħal b’għatu li jinqala’ bis-sab ’ li fih 300 mg ta’ konċentrat.

Erba’ daqsijiet ta’ pakketti huma disponibbli: kunjett ta’ 30 mg/5 ml, kunjett ta’ 100 mg/16.7 ml, kunjett ta’ 150 mg/25 ml u kunjett ta’ 300 mg/50 ml ippakkettati f’kartuna.

awtorizzat

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li gandhom jittieħdu metaaduxjintrema u għal immaniġġar ieħor

 

 

ħ

Sabiex jintuża darba biss. Armi l-kontenut li jibqa’ wara li jintuża l-ewwel darba.

 

 

m’g

Prekawzjonijiet fil-preparazzjoni u l-għoti

li

 

Paclitaxel hija mediċina ċitotossika, li taħdem kontra l-kanċer. Bħal fil-każ ta’ komposti tossiċi

potenzjali oħrajn, għandu jkun hemm attenzjoniċinali fl-immaniġġar ta’ Paxene. Huwa rakkomandat li jintużaw ingwanti, gogils u ilbies protettiv. Jekk is-soluzzjoni ta’ Paxene tagħmel kuntatt mal-ġilda,

aħsel sew il-ġilda b’sapun u ilma. J kk Paxene jagħmel kuntatt mar-riti mukużi, il-membrani

għandhom jitlaħalħu sew bl-il a. Paxene għandu jitħejja u jingħata biss minn personal imħarreġ

 

medi

b’mod xieraq fil-ġestjoni ta’ sustanzi ċitotossiċi. Nisa tqal m’għandhomx imissu Paxene.

Prodott

 

Preparazzjoni għal infużj ni ġol-vina

Il-konċentrat ta’ Paxene għal soluzzjoni għal infużjoni għandu jiġi mgħammed qabel l-infużjoni. Paxene għandu jiġi dilwit f’9 mg/ml (0.9 %) w/v klorur tas-sodju għall-infużjoni, 50 mg/ml (5 %) glukows, soluzzjoni għall-infużjoni, jew 50 mg/ml (5 %) glukows għal soluzzjoni għal injezzjoni ta’ Ringer għal konċentrazzjoni finali ta’ 0.3 sa 1.2 mg/ml. Wara li jkun dilwit, l-istabbilità kimika u fiżika fil-boroż tal-infużjoni tal-polypropylene waqt l-użu nstabet li ddum għal mill-anqas 24 siegħa f’temperatura ta’ anqas minn 25 °C. Mil-lat mikrobijoloġiku l-prodott dilwit għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax minnufih il-ħinijiet ta’ ħażna u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent u m’għandhomx ikunu ta’ aktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 sa 8 °C, kemm-il darba t- tgħammid ikun sar f’kundizzjonijiet ikkontrollati u asettikament validati.

Prodotti mediċinali parenterali għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel ma jingħataw. Waqt il-preparazzjoni, soluzzjonijiet jistgħu jidhru mdardra, u dan minħabba l-mod ta’ taħlit.

Soluzzjonijiet ta’ Paxene għandhom jiġi ppreparati u maħżuna f’reċipjenti tal-ħġieġ, polypropylene jew polyolefin. Għandhom jiġu użati settijiet ta’ amministrazzjoni li ma fihomx PVC, bħal dawk inforrati b’polyethylene.

Paxene għandu jiġi mogħti minn ġo filtru b’membrana mikroporuża li mhix akbar minn 0.22 µm. L-użu ta’ tagħmir li jiffiltra bħal dak li jinkorpora bokka qasira u żbokk ta’ pajpijiet miksija bil-PVC ma rriżultatx f’lissi sinifikanti ta’ DEHP.

Maniġġjar u rimi

Proċeduri xierqa għal maniġġjar u rimi ta’ prodotti mediċinali ċitotossiċi għandhom jiġu segwiti.

7. ID-DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

Ir-Renju Unit

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/113/001 għal 30 mg/5 mlawtorizzat EU/1/99/113/002 għal 150 mg/25 ml

EU/1/99/113/003 għal 100 mg/16.7 ml EU/1/99/113/004 għal 300 mg/50 ml

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

 

 

 

 

 

adux

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Lulju 1999.

ħ

Data tal-aħħar tiġdid: 19 ta’ Lulju 2009.

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

 

ċ

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website tal-Aġenzija Ewropea dwar il-

 

medi

 

 

 

 

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati