Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPedea
Kodiċi ATCC01EB16
Sustanzaibuprofen
ManifatturOrphan Europe S.A.R.L.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pedea 5 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml tas-soluzzjoni fih 5 mg ibuprofen.

Kull kunjett ta’ 2 ml fiha 10 mg ibuprofen.

Sustanzi mhux attivi: kull ml fih 7.5 mg ta’ sodium.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni ċara, mingħajr kulur jew li tagħti daqsxejn fl-isfar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta’ ductus arteriosus evidenti, emodinamikament sinifikanti fi trabi li jitwieldu qabel iż- żmien li għandhom inqas minn 34 ġimgħa ta’ żmien ta’ ġestazzjoni.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Trattament b’Pedea għandu jsir biss fit-taqsima tal-kura intensiva tat-trabi li għadhom kif twieldu, taħt is-superviżjoni ta’ neonatoloġista b’esperjenza.

Pożoloġija

Kors ta’ terapija jfisser tliet injezzjonijiet ġol-vina ta’ Pedea mogħtija f’intervalli ta’ 24 siegħa. L- ewwel injezzjoni għandha tingħata wara l-ewwel 6 sigħat ta’ ħajja.

Id-doża ta’ ibuprofen trid tiġi aġġustata skont il-piż tal-ġisem kif ġej:

-l-ewwel injezzjoni: 10 mg/kg,

-it-tieni u t-tielet injezzjoni: 5 mg/kg.

Jekk anurja jew oligurja evidenti iseħħu wara l-ewwel jew it-tieni doża, id-doża li jmiss m’għandhiex

tingħata sakemm il-livelli tal-kwantità ta’ awrina jerġa’ jiġi għal-livelli normali.

Kemm-il darba d-ductus arteriosus ma jagħlaqx fi żmien 48 siegħa mill-aħħar injezzjoni, jew jekk jerġa’ jinfetaħ, jista’ jingħata t-tieni kors ta’ 3 dożi kif indikat hawn fuq.

Jekk il-kondizzjoni ma tinbidilx wara t-tieni kors ta’ terapija, jista’ jkun hemm bżonn ta’ operazzjoni għall-kondizzjoni ta’ ductus arteriosus.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Użu għal ġol-vini biss.

Pedea għandha tingħata bħala infużjoni qasira fuq 15-il minuta, preferibbilment mhux dilwita. Jekk ikun hemm bżonn, il-volum ta’ l-injezzjoni jista’ jiġi mibdul jew b’soluzzjoni għall-injezzjoni ta’

9 mg/ml ta’ (0.9%) sodium chloride jew soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 50 mg/ml (5%) glukożju. Kull fdal tas-soluzzjoni li ma tiġix użata għandha tintrema.

Għandu jitqies il-volum ta’ fluwidu kollu li jingħata kuljum fil-volum kollu ta’ soluzzjoni injettatat.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi;

-Infezzjoni li tista’ tkun fatali;

-Fsada attiva, speċjalment intrakranjali jew emorraġija gastro-intestinali;

-Tromboċitopenja jew problemi ta’ koagulazzjoni;

-Indeboliment sinifikanti tal-funzjoni renali;

-Mard tal-qalb konġenitali li fih il-patency ta’ ductus arteriosus huwa meħtieġ għall-ċirkolazzjoni tad-demm pulmonari jew sistemiku sodisfaċenti (eż. atreżja pulmonari, tetraloġija serja ta’ Fallot, kowarktazzjoni serja ta’ l-aorta);

-Enterokolite nekrotika magħrufa jew suspettata;

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Għandu jsir eżami ekokardjografiku xieraq sabiex tiġi tinstab il-patent ductus arteriosus emodinamikament sinifikanti u sabiex tiġi eskluża pressjoni pulmonari għolja u mard tal-qalb konġenitali li hu dipendenti mit-tubu qabel l-għoti ta’ Pedea.

Pedea m’għandhiex tintuża b’mod profilattiku fi kw alunkwe fażi tat-tqala, b illi l-użu profilattiku tagħha fl-ewwel 3 ijiem ta’ ħajja (li jibdew fl-ewwel 6 sigħat mit-twelid) fi trabi li jkunu għadhom kif twieldu qabel iż-żmien u li għandhom anqas minn 28 ġimgħa ta’ ġestazzjoni kien assoċjat ma’ żieda fil-każijiet avversi pulmonari u renali (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1) B’mod partikolari, ipoksemja serja u pressjoni pulmonari għolja kienu rapportati fi 3 trabi fi żmien siegħa mill-ewwel infużjoni. Dan kien ikkurat fi żmien tletin minuta b’teħid bin-nifs ta’ nitric oxide. Jekk ikun hemm livell baxx ta' ossiġnu fid-demm matul je w w ara -linfużjoni ta’ Pedea, il-pressjoni pulmonari għandha tingħata attenzjoni mill-qrib.

Billi ntwera li ibuprofen in vitro li jneħħi bilirubin mill-post ta’ twaħħil ma’ albumin, hemm riskju akbar fi trabi li twieldu qabel iż-żmien ta’ enċefelopatija ta’ bilirubin (ara sezzjoni 5.2). Għalhekk, ibuprofen m’għandux jintuża fi trabi li għandhom konċentrazzjoni għolja ta’ bilirubina.

Bħala mediċina anti-infjammatorja mhux sterojde (NSAID), ibuprofen jista’ jgħatti s-sinjali u sintomi normali ta’ infezzjoni. Pedea għandha għalhekk tintuża b’attenzjoni fil-preżenza ta’ infezzjoni (ara wkoll sezzjoni 4.3).

Pedea għandha tingħata b’attenzjoni biex tevita l-ekstravażazzjoni u l-irritazzjoni potenzjali fit-tessuti.

Billi ibuprofen jista’ jimpedixxi l-aggregazzjoni ta’ plejtlets, trabi li jkunu twieldu qabel iż-żmien għandhom jiġu sorveljati għal sinjali ta’ fsada.

Billi ibuprofen jista’ jnaqqas it-tneħħija ta’ aminoglycosides, huwa rakkomandat li jkun hemm sorveljanza stretta tal-livelli tagħhom fis-serum waqt l-għoti flimkien ma ibuprofen.

Monitoraġġ b’attenzjoni tal-funzjoni renali u gastro-intestinali huwa rakkomandat.

Fi trabi tat-twelid li twieldu qabel iż-żmien u li għandhom anqas minn 27 ġimgħa ta’ ġestazzjoni, ir- rata ta’ għeluq tad-ductus arteriosus (33 sa 50%) intwera li hu inqas bil-kors tad-doża rakkomandata (ara sezzjoni 5.1).

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol ta’ sodium (15 mg) f’kull 2 ml, i.e. hu essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess ħin ta’ Pedea mal-prodotti mediċinali li ġejjin mhuwiex rakkomandat:

-dijuretiċi: ibuprofen jista’ jnaqqas l-effett ta’ dijuretiċi; dijuretiċi jistgħu jżidu r-riskju ta’ nefrotossiċità ta’ NSAIDs f’pazjenti deidratati.

-sustanzi li jaħdmu kontra l-koagulazzjoni: ibuprofen jista’ jżid l-effett ta’ sustanzi li jaħdmu kontra l-koagulazzjoni u jżid ir-riskju ta’ fsada.

-kortikosterojdi: ibuprofen jista’ jżid ir-riskju ta’ fsada gastro-intestinali.

-Nitric oxide: billi ż-żewġ prodotti mediċinali jimpedixxu l-funzjoni tal-plejtlets, il-kombinazzjoni tagħhom tista’ b’mod teoriku iżid ir-riskju ta’ fsada.

-NSAIDs oħrajn: l-użu flimkien ta’ aktar minn NSAID wieħed għandu jiġi evitat minħabba r-riskju ogħla ta’ reazzjonijiet avversi.

-aminoglycosides: imbilli ibuprofen jista’ jnaqqas ir-rata ta’ tneħħija ta’ aminoglycosides, l-għoti flimkien tagħhom jista jżid r-riskju ta’ nefrotossiċità u ototossiċità (ara sezzjoni 4.4).

4.6Tqala u treddigħ

Mhux rilevanti

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti

4.8Effetti mhux mixtieqa

Tagħrif huwa attwalment disponibbli fuq madwar 1,000 tarbija mwielda qabel iż-żmien kemm mill- litteratura dwar ibuprofen u kemm minn provi kliniċi b’Pedea. Il-kawżalità ta’ każijiet avversi rrapportati fi trabi mwielda qabel iż-żmien huwa diffiċli biex jiġi analizzat billi jista’ jkun relatat ma’ konsegwenzi emodinamiċi tal-patent ductus arteriosus kif ukoll l-effetti diretti ta’ ibuprofen.

Reazzjonijiet avversi rrapportati huma elenkati hawn isfel, skont is-sistema tal-klassifika ta’ l-organi u skont il-frekwenza. Il-frekwenzi huma mfissra bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100, <1/10) u mhux komuni (≥1/1,000, <1/100). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel..

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna: Tromboċitopenja, Newtropenja

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Emorraġija intraventrikulari, Lewkomalaċja

 

periventrikulari

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Komuni ħafna: Displażja bronkopulmonari*

 

Komuni: Emorraġija pulmonari

 

Mhux komuni: Ipoksimja*

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: Enterokolite nekrotika, Perforazzjoni fl-

 

imsaren

 

Mhux komuni: Emorraġija gastro-intestinali

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni: Oligurja, Żamma ta’ fluwidu, Ematurja

 

Mhux komuni: Insuffiċjenza renali akuta

Investigazzjonijiet

Komuni ħafna: Żieda ta’ krejatinina fid-demm, tnaqqis

 

ta’ sodium fid-demm

* ara hawn taħt

 

 

 

Fi prova kurattiva klinika li kienet tinvolvi 175 tarbija mwielda qabel iż-żmien b’inqas minn 35 ġimgħa ta’ ġestazzjoni, l-inċidenza ta’ displażja bronkopulmonari fis-36 ġimgħa ta’ età ta’ wara l- konċepiment kienet ta’ 13/81 (16%) għal indomethacin kontra 23/94 (24%) għal ibuprofen.

Fi prova klinika fejn Pedea ġie mogħti b’mod profilattiku fl-ewwel 6 sigħat ta’ ħajja, irriżulta li fi 3 trabi li kellhom inqas minn 28 ġimgħa ta’ ġestazzjoni kien hemm ipoksimja serja u pressjoni pulmonari għolja. Dan seħħ fl-ewwel siegħa mill-ewwel infużjoni. Dan kien ikkurat fi żmien tletin

minuta b’teħid bin-nifs ta’ nitric oxide. Wara t-tqegħid fis-suq kien hemm ukoll rapporti ta’ pressjoni pulmonari għolja fejn Pedea ngħata lil trabi tat-twelid li twieldu qabel iż-żmien fl-isfond terapewtiku.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat b’ibuprofen mogħti ġol-vina lil trabi mwielda qabel iż-żmien.

Madankollu, doża eċċessiva ġiet deskritta fi trabi u tfal li ġew mogħtija ibuprofen b’mod orali: ġew osservati depressjoni tas-sistema nervuża ċentrali (CNS), aċċessjonijiet, disturbi gastro-intestinali, bradikardija, pressjoni baxxa, apneja, funzjoni tal-kliewi anormali u ematurja.

Kien rappurtat li doża eċċessiva sostanzjali (sa aktar minn 1000 mg/kg) twassal għal koma, aċidożi metabolika u insuffiċjenza renali għal żmien qasir. Il-pazjenti kollha rkupraw bi trattament konvenzjonali. Kien hemm biss mewta waħda li ġiet ippubblikata: wara doża eċċessiva ta’ 469 mg/kg, wild ta’ 16-il xahar żvilupap episodju apnejaku b’aċċessjonijiet u pulmonite ta’ aspirazzjoni fatali.

Doża eċċessiva b’ibuprofen għandha tkun maniġġata prinċipalment b’kura ta’ support.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: mediċini kardijaċi oħrajn, Kodiċi ATC: C01 EB16

Ibuprofen hija mediċina anti-infjammatorja tat-tip mhux steroid (NSAID) li għanda attività anti- infjammatorja, analġeżika u kontra d-deni. Ibuprofen hija taħlita raċemika ta’ enantjomeri S(+) u R(-). Studji in vivo u in vitro jindikaw li l-iżomer S(+) huwa responsabbli għall-attività klinika. Ibuprofen huwa impeditur mhux selettiv ta’ cyclo-oxygenase, li jwassal biex inaqqas is-sintesi ta’ prostaglandins. Billi prostaglandins huma involuti fil-persistenza tad-ductus arteriosus wara t-twelid, dan l-effett huwa maħsub li huwa l-mekkaniżmu ewlieni ta’ l-azzjoni ta’ ibuprofen f’din l-indikazzjoni.

Fi studju għal rispons għal Pedea f’40 tarbija mwielda qabel iż-żmien, ir-rata ta’ għeluq tad-ductus arteriosus li hu assoċjat mal-kors tad-doża ta’10-5-5 mg/kg kienet ta’ 75% (6/8) fi trabi għadhom jitwieldu wara 27-29-il ġimgħa ta’ ġestazzjoni u 33% (2/6) fi trabi għadhom jitwieldu wara 24-26-il ġimgħa ta’ ġestazzjoni.

L-użu profilattiku ta’ Pedea, meta mqabbel ma’ l-użu kurattiv, fl-ewwel 3 ijiem ta’ ħajja (li jibdew minn 6 sigħat mit-twelid) fi trabi li twieldu qabel iż-żmien b’inqas minn 28 ġimgħa ta’ ġestazzjoni, kien assoċjat ma’ inċidenza ogħla ta’ insuffiċjenza renali u każijiet pulmonari avversi bħal nuqqas ta’ ossiġnu, pressjoni pulmonari għolja u emorraġija pulmonari. Minn naħa l-oħra, kien hemm inċidenza mnaqqsa ta’ emorraġija intraventrikulari ta’ grad III-IV fi trabi għadhom jitwieldu u ta’ interventi kirurġiċi għall-irbit assoċjati ma’ l-użu profilattiku ta’ Pedea.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Distribuzzjoni

Minkejja l-varjabilità kbira li hija osservata fil-popolazzjoni prematura, l-ogħla konċentrazzjonijiet fil- plażma huma mkejla madwar 35-40 mg/l wara d-doża għolja tal-bidu ta’ 10mg/kg, kif ukoll wara l- aħħar doża ta’ manteniment, tkun xi tkun l-età ta’ ġestazzjoni jew wara t-twelid. Konċentrazzjonijiet residwi huma ta’ madwar 10-15 mg/l 24 siegħa wara l-aħħar doża ta’5 mg/kg.

Konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ l-enantjomer S huma ogħla minn dawk ta’ enantjomer R, li jirrifletti inverżjoni kirali mgħaġġla mill-għamla R għall-għamla S fi proporzjon bħal tal-adulti (madwar 60%).

Il-volum apparenti ta’ distribuzzjoni huwa f’medja ta’ 200 ml/kg (62 sa 350 skont l-istudji varji). Il- volum ċentrali ta’ distribuzzjoni jista’ jiddependi fuq l-istat tad-ductus u t-tnaqqis kif id-ductus ikun qed jagħlaq.

Studji in vitro jissuġerixxu li, bħal fil-każ ta’ mediċini NSAIDs oħrajn, ibuprofen jingħaqad sew ma’ l- albumina fil-plażma, għalkemm dan jidher li huwa sinifikament inqas (95%) meta mqabbel ma’ plażma ta’ l-adulti (99%). Ibuprofen jikkompeti ma’ bilirubin għall-irbit mal-albumina fis-serum ta’ trabi għadhom jitwieldu u, bħala konsegwenza, il-frazzjoni ħielsa ta’ bilirubin tista’ tiżdied b’konċentrazzjonijiet għolja ta’ ibuprofen.

Eliminazzjoni

Ir-rata tal-eliminazzjoni hi iktar baxxa b’mod notevoli milli fi tfal li jkollhom iktar żmien u fl-adulti, b’half-life tal-eliminazzjoni stmata li hi ta’ madwar 30 siegħa (16–43). It-tneħħija taż-żewġ enantjomeri tiżdied mal-età tal-ġestazzjoni mill-inqas fil-medda ta’ 24 sa 28 ġimgħa.

Relazzjoni PK-PD

Fi trabi mwielda qabel iż-żmien, ibuprofen naqqas b’mod sinifikanti l-konċentrazzjonijiet ta’ prostaglandins u l-metaboliti tagħhom fil-plażma, b’mod partikolari PGE2 u 6-keto-PGF-1-alpha. Livelli mnaqqsa inżammu sa 72 siegħa fi trabi li għadhom jitwieldu li ħadu 3 dożi ta’ ibuprofen, filwaqt li żjidiet oħra ġew osservati fit-72 siegħa wara doża waħda ta’ ibuprofen.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

M’hemm l-ebda tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku li hu kkunsidrat rilevanti għas-sigurtà klinika barra t- tagħrif li jinsab f’sezzjonijiet oħra ta’ dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott. Bl-eċċezzjoni ta’ studju dwar tossiċità akuta, l-ebda studju ieħor ma twettaq fuq annimali ta’ età żgħira b’Pedea.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Trometamol, Sodium chloride,

Sodium hydroxide (biex jirregola l-pH), Hydrochloric acid 25% (biex jirregola l-pH), ilma għall-injezzjonijiet.

6.2Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

Is-soluzzjoni Pedea m’għandhiex tiġi f’kuntatt ma’ xi soluzzjoni aċiduża bħal antibijotiċi jew dijuretiċi. Kull darba qabel ma jingħata il-prodott il-pajp tal-infużjoni irid jiġi mlaħlaħ (ara sezzjoni 6.6).

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

4 snin.

Biex tevita kwalunkwe kontaminazzjoni mikrobijoloġika possibbli, il-prodott għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ għall-ewwel darba.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Soluzzjoni ta’ 2 ml f’kunjett tal-ħġieġ bla kulur ta’ tip I.

Pedea ssibu f’pakketti ta’ 4 kunjetti x 2 ml.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Bħal fil-każ ta’ kull prodott parenterali, il-kunjetti ta’ Pedea għandhom jiġu miflija għal xi frak u għall-integrità tal-kontenitur qabel ma jintużaw. Il-kunjetti huma intiżi biex jintużaw darba biss u kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat għandu jintrema.

Chlorhexidine m’għandux jintuża biex jidiżinfetta l-għonq tal-kunjett billi mhuwiex kompatibbli mas- soluzzjoni ta’ Pedea. Għalhekk, għal asepsi tal-kunjett qabel l-użu, huwa rakkomandat l-użu ta’ ethanol 60% jew isopropyl alcohol 70%.

Meta l-għonq tal-kunjett jiġi diżinfettat b’antisettiku, sabiex tiġi evitata kull interazzjoni mas- soluzzjoni ta’ Pedea, l-kunjett irid ikun nixef kompletament qabel ma jinfetaħ.

Il-volum meħtieġ li għandu jingħata t-tarbija għandu jiġi stabbilit skont il-piż tal-ġisem u għandu jingħata bħala injezzjoni ta’ infużjoni qasira ġol-vina fuq 15-il minuta, preferibbilment mhux dilwita.

Uża biss 9 mg/ml (0.9%) sodium chloride soluzzjoni għall-injezzjoni jew soluzzjoni ta’ 50 mg/ml (5%) glukożju sabiex tagħmel il-volum meħtieġ ta’ injezzjoni.

Il-volum totali ta’ soluzzjoni injettata fi trabi mwielda qabel iż-żmien irid jiġi kkunsidrat fil-kuntest tal-volum ta’ fluwidu totali mogħti kuljum. Volum massimu ta’ 80 ml/kg/jum fl-ewwel jum ta’ ħajja għandu ġeneralment jiġi rispettat; dan għandu jiżdied b’mod progressiv fil-ġimgħa jew ġimgħatejn ta’ wara (madwar 20 ml/kg piż ta’ twelid /jum) sa volum massimu ta’ 180 ml/kg piż ta’ twelid /jum.

Qabel u wara l-għoti ta’ Pedea, sabiex jiġi evitat kull kuntatt ma’ soluzzjoni aċiduża l-pajp ta’ infużjoni għandu jiġi mlaħlaħ għal madwar 15-il minuta b’1.5 sa 2 ml ta’ 9mg/ml (0.9%) sodium chloride jew 50 mg/ml (5%) glukożju, bħala soluzzjoni għall-injezzjoni.

Wara li tiftaħ il-kunjett l-ewwel darba, kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat għandu jintrema.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Franza

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/284/001

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 29 ta’ Lulju 2004

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 29 ta’ Lulju 2009

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website tal-Aġenzija Ewropea dwar il- Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati