Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pergoveris (follitropin alfa /lutropin alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - G03GA30

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPergoveris
Kodiċi ATCG03GA30
Sustanzafollitropin alfa /lutropin alfa
ManifatturMerck Serono Europe Ltd.  

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pergoveris 150 IU/75 IU, trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed fih 150 IU (ekwivalenti għal 11 mikrogrammi) follitropin alfa* (r-hFSH), u 75 IU (ekwivalenti għal 3 mikrogrammi) ta’ lutropin alfa* (r-hLH).

Wara r-rikostituzzjoni, kull mL tas-soluzzjoni jkun fih 150 IU ta’ r-hFSH u 75 IU r-hLH f’kull millilitru.

*Prodott f’ċelluli prodotti permezz ta’ inġinerija ġenetika tal-ovarju tal-Ħamster Ċiniż (CHO).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Dehra tat-trab: pellit bajda għal offwajt lijofilizzata.

Dehra tas-solvent: soluzzjoni mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pergoveris huwa indikat biex jistimula żvilupp follikulari f’nisa adulti b’defiċjeza severa ta’ FSH u

LH.

Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti ġew definiti bil-livelli endoġeni tas-serum LH <1.2 IU/L.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura permezz ta’ Pergoveris għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ problemi tal-fertilità.

Pożoloġija

Fin-nisa b’defiċjenza ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotrofiku), l-għan tat-terapija bi Pergoveris hu li jkun żviluppat follikolu Graafjan matur wieħed li minnu joħroġ l-ovum wara li jingħata hCG. Pergoveris irid jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet darba kuljum. Peress li dawn il-pazjenti huma amenorrhoeic (ma jarawx il-pirjid) u għandhom sekrezzjoni baxxa ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tinbeda fi kwalunkwe żmien.

Il-kura għandha tkun adattata skond l-effett fuq il-pazjent individwali, li jiġi analizzat billi jitkejjel id- daqs tal-follikulu bl-ultrasawnd u/jew permezz tas-sekrezzjoni ta’ l-estroġenu.

Spiss tintuża doża ta’ kunjett wieħed ta’ Pergoveris kuljum. Jekk tintuża inqas minn kunjett wieħed kuljum, l-effett follikulari jista’ ma jkunx sodifaċenti peress illi l-ammont ta’ LH ma jkunx biżżejjed

(ara sezzjoni 5.1).

Jekk ikun jeħtieġ żieda fid-doża ta’ FSH, dan għandu jsir preferibbilment wara intervalli ta’ bejn

ġimgħa u ġimagħtejn u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU, billi tintuża preparazzjoni lliċenzjata

ta’ follitropin alfa. Jista jkun aċċettabbli li wieħed ikompli l-istimulazzjoni f’ ċiklu wieħed sa’ 5 ġimgħat.

Meta l-effett mixtieq jintlaħaq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU u 10,000 IU hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ Pergoveris. Il-pazjenta hi rrakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu l-hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Wieħed jista’ jikkunsidra luteal phase support peress illi nuqqas ta’ sustanzi b’attivita’ luteotrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni jista’ jirriżulta f’telf tal-korpus luteum qabel il-waqt.

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u l-hCG ma jingħatax (ara t-twissijiet). Il- kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas ta’ FSH minn dik mogħtija fiċ-ċiklu ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemm l-ebda indikazzjoni rilevanti għall-użu ta’ Pergoveris fil-popolazzjoni anzjana. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali u epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ dan il-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Pergoveris hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. It-trab għandu jiġi rrikostitwit, immedjatament qabel l-użu, bis-solvent ipprovdut. L-injezzjoni mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir ta’ espert.

Għal istruzzjonijiet addizzjonali fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Pergoveris m’għandux jintuża f’każi ta’:

sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu u l-glandola pitwitarja

tkabbir tal-ovarji jew ċista tal-ovarji li mhumiex relatati ma’ mard poliċistiku tal-ovarji u ta’ oriġini mhux magħrufa

qed ibatu minn emorraġija ġinekoloġika li ma jafux x’inhi l-kawża

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Pergoveris m’għandux jintuża f’każijiet fejn ma jistax jagħti riżultati tajbin bħal per eżempju:

insuffiċjenza primarja ta’ l-ovarji

meta jkun hemm difett fiżiku ta’ l-organi sesswali li minħabba fihom ma tistax toħroġ tqila

tumuri fibrużi ta’ l-utru li minħabba fihom il-mara ma tkunx tista’ toħroġ tqila

4.4Twissjiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pergoveris hu sustanza gonadotrofika qawwija li kapaċi tikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi, u għandu jintuża biss minn tobba li huma mħarrġa sew fil-problemi ta’ fertilita u l-kura tagħhom.

It-terapija bil-gonadotrofina teħtieġ ċertu impenn mit-tobba u l-appoġġ mill-professjonisti fil-qasam mediku, kif ukoll faċilitajiet xierqa ta’ osservazzjoni. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’ Pergoveris jeħtieġ sorveljanza ta’ l-effett fuq l-ovarji permezz ta’ l-ultrasawnd, waħdu jew idealment flimkien ma kejl tal-livelli ta’ l- estradajol fis-serum fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenzi bejn pazjenta u oħra fuq l-effett ta’ FSH/LH, b’ċerti pazjenti juru rispons fqir għall-FSH/LH. L-anqas doża effettiva biex jintlaħaq l-għan tal-kura għandha tintuża.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porphyria jew għandhom storja fil-familja ta’ porphyria jridu jkunu monitorjati sew waqt it-trattament bi Pergoveris. F’dawn il-pazjenti, Pergoveris jista’ jżid ir-riskju ta’ attakk akut. Deterjorament jew l-ewwel apparenza ta’ din il-kundizzjoni jista’ jeħtieġ illi jitwaqqaf it-trattament.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura għandha tiġi evalwata l-infertilita tal-koppja u għandha issir evalwazzjoni biex tistabbilixxi jekk hemmx xi kontra-indikazzjonijiet għat-tqala. B’mod partikolari, il-pazjenti għandhom ikunu eżaminati għal ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u għandhom jingħataw il-kura speċifika meħtieġa.

Pazjenti li huma għaddejjin minn stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, jista’ jkollhom stimulazzjoni eċċessiva, minħabba rispons eċċessiv għal estroġen u żvilupp follikulari multiplu.

Sindrome ta’ iperstimulazzjoni tal-ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza għat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli ta’ severità li tvarja. Din tinkludi tkabbir evidenti ta’ l-ovarji, sterojdi sesswali għoljin fis- serum, u żieda fil-permeabbilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ likwidu fl-ispazju tal-peritonew, tal-plewra, u rari fl-ispazju tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jiġu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ ta’ żaqq, nefħa fiż-żaqq, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarea.

Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza pulmonari akuta, u avvenimenti tromboemboliċi.

Rarament ħafna, każ sever ta’ OHSS jista’ jkun ikkomplikat minnliwi tal-ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika u infart mijokardijaku.

Fatturi ta’ riskju indipendenti għall-iżvilupp ta’ OHSS jinkludu l-età żagħżugħa, il-massa tal-ġisem mingħajr xaħam, sindrome poliċistiku tal-ovarji, dożi ogħla ta’ gonadotropini esoġeni, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġel (>900 pg/mL jew >3,300 pmol/L f’anovulazzjoni), episodji preċedenti ta’ OHSS u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (3 follikuli ta’ dijametru ta’ ≥14 mm fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rrakkomandati ta’ Pergoveris u FSH jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni biex jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji, bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum >5,500 pg/mL jew >20,200 pmol/L u/jew ≥40 follikolu b’kollox, hu rrakkomandat li l-hCG jitwaqqaf u li l-pazjenti jingħataw parir biex ma jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom, jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS jista’ jiggrava malajr (f’24 siegħa) jew fuq diversi ġranet sakemm isir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il-massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn madwar seba’ sa għaxart ijiem wara l-kura.

Ġeneralment, l-OHSS tintemm b’mod spontanju malli tibda l-mestrwazzjoni. Għalhekk il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

Jekk l-OHSS tkun qawwija ħafna, il-kura b’gonadotropin għandha titwaqqaf jekk tkun għadha tingħata, u l-pazjenta tittieħed l-isptar biex tingħata terapija speċifika għall-OHSS. L-inċidenza ta’ dan is-sindrome hija aktar għolja f’pazjenti b’mard poliċistiku ta’ l-ovarji.

Meta jiġi ssuspettat riskju ta’ OHSS, għandu jiġi kkunsidrat li titwaqqaf il-kura.

Liwi tal-ovarji

Liwi tal-ovarji ġie rrappurtat wara kura b’gonadotropins oħrajn. Dan jista’ jiġi assoċjat ma’ fatturi ta’ riskju oħrajn bħal OHSS, tqala, operazzjoni fiż-żaqq fil-passat, storja medika ta’ liwi tal-ovarji, ċista tal-ovarji fil-passat jew fil-preżent u sindrome poliċistiku tal-ovarji. Ħsara lill-ovarji minħabba tnaqqis fil-provvista tad-demm tista’ tiġi kkontrollata b’dijanjosi bikrija u detorsjoni immedjata.

Tqala multipla

Il-pazjenti li qed ikollhom stimulazzjoni ta’ l-ovulazjoni, għandhom aktar ċans li jitqalu bi twelid multiplu, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’aktar minn tewmin, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, osservazzjoni bir-reqqa tar- rispons ta’ l-ovarji hija rrakomandata.

Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma jibdew il-kura. Meta jkun hemm suspett ta’ riskju ta’ tqala multipla, għandu jiġi kkunsidrat il-waqfien tal-kura.

Telf ta’ tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il- pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni ta’ l-ovulazzjoni, milli fil-popolazzjoni normali.

Tqala ektopika

F’nisa li kellhom mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’mod naturali u kemm jekk permezz ta’ kura għall-infertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART - assisted reproductive technologies) kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli għal kura ta’ l-infertilita. Għadu mhux magħruf jekk il-kura bil-gonadotropini żżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbilta` li jkun hemm malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil- karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika ta’ l-isperma) u tqala multipla.

Avvenimenti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal avvenimenti tromboemboliċi bħal storja medika personali jew fil-familja, trombofilja jew obesità severa (indiċi tal-massa tal-ġisem >30 kg/m2), jista’ jkun hemm riskju akbar bil-kura b’gonadotropini.

Qabel ma tingħata lil dawn in-nisa, hemm bżonn li wieħed iqis il-benefiċċji kontra r-riskji ta’ l-għoti tal-gonadotrofini. Madankollu, wieħed irid iżomm quddiem għajnejh, li t-tqala nfisha kif ukoll OHSS jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ avvenimenti tromboemboliċi.

Sodium

Pergoveris fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis- sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Pergoveris m’għandux jingħata bħala taħlita ma’ prodotti mediċinali oħra, fl-istess injezzjoni, ħlief ma’ follitropin alfa għax l-istudji wrew li meta dawn jittieħdu flimkien ma jkunx hemm tibdil sinifikanti fl-attività, l-istabbiltà u l-karatteristiċi farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi tas-sustanzi attivi.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Pergoveris waqt it-tqala. Dejta dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindika l-ebda reazzjoni avversa ta’ follitropin alfa u lutropin alfa fuq it-tqala, fuq l- iżvilupp tal-embriju jew tal-fetu, fuq il-ħlas jew l-iżvilupp ta’ wara t-twelid wara stimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku ta’ dawn il-gonadotropini fi studji fuq l-annimali. Fil-każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ Pergoveris.

Treddigħ

Pergoveris mhuwiex indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Pergoveris hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pergoveris m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS sever mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS sever (ara sezzjoni 4.4).

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt skont is-sistema ta’ klassifika tal-organi tal-MedRA u skont il-frekwenza. Il-kategoriji tal-frekwenza użati huma: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna: Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva minn ħfief sa severi li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna:

Tromboemboliżmu, ġeneralment assoċjat ma’ OHSS sever

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Rari ħafna:

Taħrix jew aggravament tal-ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni:

Uġigħ, nefħa jew skumdità fiż-żaqq; dardir, rimettar, dijarea

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni ħafna:

Ċisti fl-ovarji

Komuni:

Uġigħ fis-sider, uġigħ fil-pelvis, OHSS ħafif jew moderat (li jinkludi sintomatoloġija

 

assoċjata)

Mhux komuni:

OHSS sever (li jinkludi sintomatoloġija assoċjata) (ara sezzjoni 4.4)

Rari:

Kumplikazzjoni ta’ OHSS sever

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Reazzjoni ħafifa sa severa fis-sit ta’ l-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, tbenġil, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal -kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ Pergoveris mhumiex magħrufa. Madanakollu, hemm il-possibbiltà li jista’ jseħħ OHSS, li hu deskritt f’aktar dettall f’sezzjoni 4.4.

Immaniġġjar

Il-kura hija diretta lejn is-sintomi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins. Kodiċi ATC: G03GA30.

Pergoveris huwa preparazzjoni ta’ ormon rikombinanti uman li jistimula l-follikuli (follitropin alfa, r-hFSH - recombinant human follicle stimulating hormone) u ormon luteinising rikombinanti uman (lutropin alfa, r-hLH - recombinant human luteinising hormone), magħmula f’ċelluli tal-Ovarju tal-

Ħamster Ċiniż (CHO - Chinese Hamster Ovary) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fi studji kliniċi, l-effikaċja tal-kombinazzjoni ta’ follitropin alfa u lutropin alfa kienet murija f’nisa b’hypogonadotropic hypogonadism.

Fl-istimulazzjoni ta’ l-iżvilupp follikulari fin-nisa anovulatorji li huma defiċjenti fi LH u FSH, l-effett primarja li jirriżulta meta wieħed jagħti leutropin alfa huwa żieda fis-sekrezzjoni ta’ ertradjol mill- follicles, li jikbru għax huma stimulati bl-FSH.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis- serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li jsir f’laboratorji differenti. F’dawn il-provi, ir-rata tal-ovulazzjoni f’kull ċiklu kienet ta’ 70-75%.

Effikaċja klinika

Fi studju kliniku ta’ nisa b’ipogonadiżmu ipogonadotrofiku u konċentrazzjoni endoġena tas-serum LH taħt 1.2 IU/L, id-doża xierqa ta’ r-hLH ġiet studjata. Doża ta’ 75 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH) ġabet żvilupp follikulari u produzzjoni ta’ estroġen suffiċjenti L-iżvilupp follikulari ma kienx biżżejjed b’doża ta’ 25 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH).

Għalhekk, l-amministrazzjoni ta’ inqas minn kunjett wieħed ta’ Pergoveris kuljum jista’ ma tagħtix biżżejjed attivita’ ta’ LH sabiex ikun hemm żvilupp follikulari suffiċjenti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Follitropin alfa u lutropin alfa urew l-istess profil farmakokinetiku bħal follitropin alfa u lutropin alfa separati.

Follitropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. L-istat aħħari tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa ta’ madwar 10 L.

Wara li jingħata taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq stat aħħari wara 3-4t ijiem. F’nisa fejn is-sekrezzjoni tal-gonadotrofina endoġena hija mrażżna, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jiġu mkejjla.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni totali hija 0.6 L/siegħa,u waħda minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa toħroġ mal-awrina.

Lutropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, lutropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizzjali ta’ madwar siegħa u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar 10-12 sigħat. L-istat fiss tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa madwar 10-14 L. Lutropin alfa għandu farmakokinetika lineari, kif jidher mill-AUC li huwa direttament proporzjonali għad-doża li tingħata.

Wara li jingħata b’injezzjoni taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 60%; il-half- life terminali jdum ftit iżjed. Il- farmakokinetika ta’ lutropin alfa wara doża waħda jew aktar minn waħda ta’ lutropin alfa, hija komparabbli u l-accumulation ratio ta’ lutropin alfa huwa minimu. Il-ħin medju ta’ kemm idum fil-ġisem hu ta’ madwar 5 sigħat.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali mill-ġisem hija madwar 2 L/siegħa, u inqas minn 5% tad-doża toħroġ ma’ l-urina.

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Ma hemmx interazzjoni farmakokinetika meta follitropin alfa jingħata fl-istess ħin.

Twettqu studji kliniċi b’Pergoveris b’formulazzjoni freeze-dried. Studju kliniku komparattiv bejn il- formulazzjoni freeze-dried u l-formulazzjoni likwida wera bijoekwivalenza bejn iż-żewġ formulazzjonijiet.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab

Sukrożju

Polysorbat 20

Metjonin

Disodium phosphate dihydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Phosphoric acid, ikkonċentrat (għal aġġustament tal-pH)

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Kunjetti mhux miftuħin

3 snin.

Soluzzjoni rikostitwita

Pergoveris huwa għal użu immedjat u ta’ darba wara li jintfetaħ u jitħallat. Għalhekk il-prodott ma jistax jinħażen ladarba jinfetaħ u jiġi rikostitwit.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Trab: kunjetti ta’ 3 mL (ħġieġ Tip I) b’tapp (gomma bromobutyl) protett b’siġill ta’ l-aluminju u għatu li jfaqqa f’postu. Kunjett wieħed fih 11 mikrogrammi r-hFSH u 3 mikrogrammi r-hLH.

Solvent: kunjetti ta’ 3 mL (ħġieġ Tip I) b’tapp tal-gomma li huwa miksi b’Teflon u siġill ta’ l- aluminju u għatu li jfaqqa f’postu. Kunjett wieħed fih 1 mL ta’ ilma għall-injezzjoni.

Daqsijiet tal-pakketti ta’ 1, 3 u 10 kunjetti bin-numru indikattiv ta’ 1, 3 u 10 kunjetti ta’ solvent.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Għall-użu immedjat u ta’ darba wara li jinfetaħ għall-ewwel darba u jiġi rikostitwit.

Rikostituzzjoni

Il-pH tas-soluzzjoni rrikostitwita hu ta’ 6.5-7.5.

Pergoveris għandu jiġi rrikostitwit mas-solvent qabel ma jintuża permezz ta’ taħlit bil-mod. Is-soluzzjoni rrikostitwita m’għandhiex tingħata jekk ikun fiha xi frak jew mhix ċara.

Pergoveris jista’ jiġi rrikostitwit ukoll ma’ follitropin alfa u jingħataw flimkien bħala injezzjoni waħda.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/396/001

EU/1/07/396/002

EU/1/07/396/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta’ Mejju 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pergoveris (300 IU +150 IU)/0.48 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest b’ħafna dożi fiha 300 IU (ekwivalenti għal 22 mikrogramma) ta’ follitropin alfa* (r-hFSH), u 150 IU (ekwivalenti għal 6 mikrogrammi) ta’ lutropin alfa* (r-hLH) f’0.48 mL ta’ soluzzjoni.

*follitropin alfa rikombinanti uman u lutropin alfa rikombinanti uman huma magħmula f’ċelluli tal- ovarju tal-ħamster Ċiniż (CHO) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Soluzzjoni ċara, bla kulur jew ta’ kulur kemmxejn isfar.

Il-pH tas-soluzzjoni hi ta’ 6.5-7.5, l-osmolalità tagħha hi ta’ 250-400 mOsm/kg.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pergoveris huwa indikat biex jistimula żvilupp follikulari f’nisa adulti b’defiċjeza severa ta’ FSH u LH.

Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti ġew definiti bil-livelli endoġeni tas-serum LH <1.2 IU/L.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura permezz ta’ Pergoveris għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ problemi tal-fertilità.

Pożoloġija

Fin-nisa b’defiċjenza ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotrofiku), l-għan tat-terapija bi Pergoveris hu li jkun żviluppat follikolu Graafjan matur wieħed li minnu joħroġ l-ovum wara li jingħata hCG. Pergoveris irid jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet darba kuljum. Peress li dawn il-pazjenti huma amenorrhoeic (ma jarawx il-pirjid) u għandhom sekrezzjoni baxxa ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tinbeda fi kwalunkwe żmien.

Il-kura għandha tkun adattata skond l-effett fuq il-pazjent individwali, li jiġi analizzat billi jitkejjel id- daqs tal-follikulu bl-ultrasawnd u/jew permezz tas-sekrezzjoni ta’ l-estroġenu.

Kors ta’ kura jibda bid-doża rakkomandata ta’ Pergoveris li fiha 150 IU r-hFSH/75 IU r-hLH kuljum. Jekk tintuża inqas mid-doża rakkomandata ta’ Pergoveris kuljum, ir-rispons follikulari jista’ ma jkunx sodisfaċenti, għax l-ammont ta’ lutropin alfa jista’ ma jkunx biżżejjed (ara sezzjoni 5.1).

Jekk ikun jeħtieġ żieda fid-doża ta’ FSH, dan għandu jsir preferibbilment wara intervalli ta’ bejn

ġimgħa u ġimagħtejn u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU, billi tintuża preparazzjoni lliċenzjata ta’ follitropin alfa. Jista jkun aċċettabbli li wieħed ikompli l-istimulazzjoni f’ ċiklu wieħed sa’

5 ġimgħat.

Meta l-effett mixtieq jintlaħaq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU u 10,000 IU hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ Pergoveris. Il-pazjenta hi rrakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu l-hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Wieħed jista’ jikkunsidra luteal phase support peress illi nuqqas ta’ sustanzi b’attivita’ luteotrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni jista’ jirriżulta f’telf tal-korpus luteum qabel il-waqt.

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u l-hCG ma jingħatax (ara t-twissijiet). Il- kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas ta’ FSH minn dik mogħtija fiċ-ċiklu ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemm l-ebda indikazzjoni rilevanti għall-użu ta’ Pergoveris fil-popolazzjoni anzjana. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali u epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ dan il-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Pergoveris hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. L-injezzjoni mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir ta’ espert.

Għal istruzzjonijiet fuq l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Pergoveris m’għandux jintuża f’każi ta’:

sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu u l-glandola pitwitarja

tkabbir tal-ovarji jew ċista tal-ovarji li mhumiex relatati ma’ mard poliċistiku tal-ovarji u ta’ oriġini mhux magħrufa

qed ibatu minn emorraġija ġinekoloġika li ma jafux x’inhi l-kawża

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Pergoveris m’għandux jintuża f’każijiet fejn ma jistax jagħti riżultati tajbin bħal per eżempju:

insuffiċjenza primarja ta’ l-ovarji

meta jkun hemm difett fiżiku ta’ l-organi sesswali li minħabba fihom ma tistax toħroġ tqila

tumuri fibrużi ta’ l-utru li minħabba fihom il-mara ma tkunx tista’ toħroġ tqila

4.4 Twissjiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pergoveris hu sustanza gonadotrofika qawwija li kapaċi tikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi, u għandu jintuża biss minn tobba li huma mħarrġa sew fil-problemi ta’ fertilita u l-kura tagħhom.

It-terapija bil-gonadotrofina teħtieġ ċertu impenn mit-tobba u l-appoġġ mill-professjonisti fil-qasam mediku, kif ukoll faċilitajiet xierqa ta’ osservazzjoni. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’

Pergoveris jeħtieġ sorveljanza ta’ l-effett fuq l-ovarji permezz ta’ l-ultrasawnd, waħdu jew idealment flimkien ma kejl tal-livelli ta’ l- estradajol fis-serum fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenzi bejn pazjenta u oħra fuq l-effett ta’ FSH/LH, b’ċerti pazjenti juru rispons fqir għall-FSH/LH. L-anqas doża effettiva biex jintlaħaq l-għan tal-kura għandha tintuża.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porphyria jew għandhom storja fil-familja ta’ porphyria jridu jkunu monitorjati sew waqt it-trattament bi Pergoveris. F’dawn il-pazjenti, Pergoveris jista’ jżid ir-riskju ta’ attakk akut. Deterjorament jew l-ewwel apparenza ta’ din il-kundizzjoni jista’ jeħtieġ illi jitwaqqaf it-trattament.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura għandha tiġi evalwata l-infertilita tal-koppja u għandha issir evalwazzjoni biex tistabbilixxi jekk hemmx xi kontra-indikazzjonijiet għat-tqala. B’mod partikolari, il-pazjenti għandhom ikunu eżaminati għal ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u għandhom jingħataw il-kura speċifika meħtieġa.

Pazjenti li huma għaddejjin minn stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, jista’ jkollhom stimulazzjoni eċċessiva, minħabba rispons eċċessiv għal estroġen u żvilupp follikulari multiplu.

Sindrome ta’ iperstimulazzjoni tal-ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza għat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli ta’ severità li tvarja. Din tinkludi tkabbir evidenti ta’ l-ovarji, sterojdi sesswali għoljin fisse rum, u żieda fil-permeabbilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ likwidu fl-ispazju tal-peritonew, tal-plewra, u rari fl-ispazju tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jiġu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ ta’ żaqq, nefħa fiż-żaqq, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarea.

Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza pulmonari akuta, u avvenimenti tromboemboliċi.

Rarament ħafna, każ sever ta’ OHSS jista’ jkun ikkomplikat minn liwi tal-ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika u infart mijokardijaku.

Fatturi ta’ riskju indipendenti għall-iżvilupp ta’ OHSS jinkludu l-età żagħżugħa, il-massa tal-ġisem mingħajr xaħam, sindrome poliċistiku tal-ovarji, dożi ogħla ta’ gonadotropini esoġeni, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġel (>900 pg/mL jew >3,300 pmol/L f’anovulazzjoni), episodji preċedenti ta’ OHSS u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (3 follikuli ta’ dijametru ta’ ≥14 mm fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rrakkomandati ta’ Pergoveris u FSH jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni biex jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji, bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum >5,500 pg/mL jew >20,200 pmol/L u/jew ≥40 follikolu b’kollox, hu rrakkomandat li l-hCG jitwaqqaf u li l-pazjenti

jingħataw parir biex ma jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom, jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS jista’ jiggrava malajr (f’24 siegħa) jew fuq diversi ġranet sakemm isir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il-massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn madwar seba’ sa għaxart ijiem wara l-kura.

Ġeneralment, l-OHSS tintemm b’mod spontanju malli tibda l-mestrwazzjoni. Għalhekk il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

Jekk l-OHSS tkun qawwija ħafna, il-kura b’gonadotropin għandha titwaqqaf jekk tkun għadha tingħata, u l-pazjenta tittieħed l-isptar biex tingħata terapija speċifika għall-OHSS. L-inċidenza ta’ dan is-sindrome hija aktar għolja f’pazjenti b’mard poliċistiku ta’ l-ovarji.

Meta jiġi ssuspettat riskju ta’ OHSS, għandu jiġi kkunsidrat li titwaqqaf il-kura.

Liwi tal-ovarji

Liwi tal-ovarji ġie rrappurtat wara kura b’gonadotropins oħrajn. Dan jista’ jiġi assoċjat ma’ fatturi ta’ riskju oħrajn bħal OHSS, tqala, operazzjoni fiż-żaqq fil-passat, storja medika ta’ liwi tal-ovarji, ċista tal-ovarji fil-passat jew fil-preżent u sindrome poliċistiku tal-ovarji. Ħsara lill-ovarji minħabba tnaqqis fil-provvista tad-demm tista’ tiġi kkontrollata b’dijanjosi bikrija u detorsjoni immedjata.

Tqala multipla

Il-pazjenti li qed ikollhom stimulazzjoni ta’ l-ovulazjoni, għandhom aktar ċans li jitqalu bi twelid multiplu, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’aktar minn tewmin, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, osservazzjoni bir-reqqa tar- rispons ta’ l-ovarji hija rrakomandata.

Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma jibdew il-kura. Meta jkun hemm suspett ta’ riskju ta’ tqala multipla, għandu jiġi kkunsidrat il-waqfien tal-kura.

Telf ta’ tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il- pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni ta’ l-ovulazzjoni, milli fil-popolazzjoni normali.

Tqala ektopika

F’nisa li kellhom mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’mod naturali u kemm jekk permezz ta’ kura għall-infertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART - assisted reproductive technologies) kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli għal kura ta’ l-infertilita. Għadu mhux magħruf jekk il-kura bil-gonadotropini żżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbilta` li jkun hemm malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil- karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika ta’ l-isperma) u tqala multipla.

Avvenimenti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal avvenimenti tromboemboliċi bħal storja medika personali jew fil-familja, trombofilja jew obesità severa (indiċi tal-massa tal-ġisem >30 kg/m2), jista’ jkun hemm riskju akbar bil-kura b’gonadotropini.

Qabel ma tingħata lil dawn in-nisa, hemm bżonn li wieħed iqis il-benefiċċji kontra r-riskji ta’ l-għoti tal-gonadotrofini. Madankollu, wieħed irid iżomm quddiem għajnejh, li t-tqala nfisha kif ukoll OHSS jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ avvenimenti tromboemboliċi.

Sodium

Pergoveris fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis- sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Pergoveris soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest m’għandux jingħata bħala taħlita ma’ prodotti mediċinali oħrajn fl-istess injezzjoni.

Pergoveris soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest jista’ jingħata flimkien ma’ preparazzjoni liċenzjata ta’ follitropin alfa bħala injezzjonijiet separati.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Pergoveris waqt it-tqala. Dejta dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindika l-ebda reazzjoni avversa ta’ follitropin alfa u lutropin alfa fuq it-tqala, fuq l- iżvilupp tal-embriju jew tal-fetu, fuq il-ħlas jew l-iżvilupp ta’ wara t-twelid wara stimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku ta’ dawn il-gonadotropini fi studji fuq l-annimali. Fil-każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ Pergoveris.

Treddigħ

Pergoveris mhuwiex indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Pergoveris hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pergoveris m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS sever mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS sever (ara sezzjoni 4.4).

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt skont is-sistema ta’ klassifika tal-organi tal-MedRA u skont il-frekwenza. Il-kategoriji tal-frekwenza użati huma: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna: Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva minn ħfief sa severi li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna:

Tromboemboliżmu, ġeneralment assoċjat ma’ OHSS sever

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Rari ħafna:

Taħrix jew aggravament tal-ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni:

Uġigħ, nefħa jew skumdità fiż-żaqq; dardir, rimettar, dijarea

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni ħafna:

Ċisti fl-ovarji

Komuni:

Uġigħ fis-sider, uġigħ fil-pelvis, OHSS ħafif jew moderat (li jinkludi sintomatoloġija

 

assoċjata)

Mhux komuni:

OHSS sever (li jinkludi sintomatoloġija assoċjata) (ara sezzjoni 4.4)

Rari:

Kumplikazzjoni ta’ OHSS sever

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Reazzjoni ħafifa sa severa fis-sit ta’ l-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, tbenġil, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal -kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ Pergoveris mhumiex magħrufa. Madanakollu, hemm il-possibbiltà li jista’ jseħħ OHSS, li hu deskritt f’aktar dettall f’sezzjoni 4.4.

Immaniġġjar

Il-kura hija diretta lejn is-sintomi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins. Kodiċi ATC: G03GA30.

Pergoveris huwa preparazzjoni ta’ ormon rikombinanti uman li jistimula l-follikuli (follitropin alfa, r-hFSH - recombinant human follicle stimulating hormone) u ormon luteinising rikombinanti uman (lutropin alfa, r-hLH - recombinant human luteinising hormone), magħmula f’ċelluli tal-Ovarju tal-

Ħamster Ċiniż (CHO - Chinese Hamster Ovary) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fi studji kliniċi, l-effikaċja tal-kombinazzjoni ta’ follitropin alfa u lutropin alfa kienet murija f’nisa b’hypogonadotropic hypogonadism.

Fl-istimulazzjoni ta’ l-iżvilupp follikulari fin-nisa anovulatorji li huma defiċjenti fi LH u FSH, l-effett primarja li jirriżulta meta wieħed jagħti leutropin alfa huwa żieda fis-sekrezzjoni ta’ ertradjol mill- follicles, li jikbru għax huma stimulati bl-FSH.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis- serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li jsir f’laboratorji differenti. F’dawn il-provi, ir-rata tal-ovulazzjoni f’kull ċiklu kienet ta’ 70-75%.

Effikaċja klinika

Fi studju kliniku ta’ nisa b’ipogonadiżmu ipogonadotrofiku u konċentrazzjoni endoġena tas-serum LH taħt 1.2 IU/L, id-doża xierqa ta’ r-hLH ġiet studjata. Doża ta’ 75 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH) ġabet żvilupp follikulari u produzzjoni ta’ estroġen suffiċjenti L-iżvilupp follikulari ma kienx biżżejjed b’doża ta’ 25 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH).

Għalhekk, l-amministrazzjoni ta’ Pergoveris li fih inqas minn 75 IU r-hLH kuljum jista’ ma tagħtix biżżejjed attivita’ ta’ LH sabiex ikun hemm żvilupp follikulari suffiċjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Follitropin alfa u lutropin alfa urew l-istess profil farmakokinetiku bħal follitropin alfa u lutropin alfa separati.

Follitropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. L-istat aħħari tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa ta’ madwar 10 L.

Wara li jingħata taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq stat aħħari wara 3-4t ijiem. F’nisa fejn is-sekrezzjoni tal-gonadotrofina endoġena hija mrażżna, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jiġu mkejjla.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni totali hija 0.6 L/siegħa,u waħda minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa toħroġ mal-awrina.

Lutropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, lutropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizzjali ta’ madwar siegħa u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar 10-12 sigħat. L-istat fiss tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa madwar 10-14 L. Lutropin alfa għandu farmakokinetika lineari, kif jidher mill-AUC li huwa direttament proporzjonali għad-doża li tingħata.

Wara li jingħata b’injezzjoni taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 60%; il-half- life terminali jdum ftit iżjed. Il- farmakokinetika ta’ lutropin alfa wara doża waħda jew aktar minn waħda ta’ lutropin alfa, hija komparabbli u l-accumulation ratio ta’ lutropin alfa huwa minimu. Il-ħin medju ta’ kemm idum fil-ġisem hu ta’ madwar 5 sigħat.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali mill-ġisem hija madwar 2 L/siegħa, u inqas minn 5% tad-doża toħroġ ma’ l-urina.

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Ma hemmx interazzjoni farmakokinetika meta follitropin alfa jingħata fl-istess ħin.

Twettqu studji kliniċi b’Pergoveris b’formulazzjoni freeze-dried. Studju kliniku komparattiv bejn il- formulazzjoni freeze-dried u l-formulazzjoni likwida wera bijoekwivalenza bejn iż-żewġ formulazzjonijiet.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sucrose

Arginine monohydrochloride

Poloxamer 188

Methionine

Phenol

Disodium phosphate dihydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Phosphoric acid konċentrat (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 28 jum f’temperatura ta’ 25°C. Ġaladarba jinfetaħ, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum f’temperatura ta’ 25°C. Żminijiet u kondizzjonijiet oħrajn tal-ħażna waqt l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna waqt l-użu, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ tal-ħġieġ ta’ 3 mL bla kulur (ħġieġ borosilicate ta’ tip I, b’tapp griż tal-planġer tal-lastku bromobutyl u għatu ppjegat magħmul minn septum ta’ tapp tal-lastku griż u aluminju), immuntati minn qabel f’pinna mimlija għal-lest.

Kull Pergoveris (300 IU + 150 IU)/0.48 mL pinna mimlija għal-lest fih 0.48 mL ta’ soluzzjoni għall- injezzjoni u jista’ jagħti żewġ dożi ta’ Pergoveris 150 IU/75 IU.

Pakkett ta’ Pergoveris (300 IU + 150 IU)/0.48 mL pinna mimlija għal-lest waħda u 5 labriet tal- injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Għandha tintuża biss soluzzjoni li tkun ċara u mingħajr frak.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Għall-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali, ara s-sezzjoni tal-fuljett ta’ tagħrif

‘Istruzzjonijiet dwar l-użu’.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/396/004

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta’ Mejju 2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0.72 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest b’ħafna dożi fiha 450 IU (ekwivalenti għal 33 mikrogramma) ta’ follitropin alfa* (r-hFSH), u 225 IU (ekwivalenti għal 9 mikrogrammi) ta’ lutropin alfa* (r-hLH) f’0.72 mL ta’ soluzzjoni.

*follitropin alfa rikombinanti uman u lutropin alfa rikombinanti uman huma magħmula f’ċelluli tal- ovarju tal-ħamster Ċiniż (CHO) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Soluzzjoni ċara, bla kulur jew ta’ kulur kemmxejn isfar.

Il-pH tas-soluzzjoni hi ta’ 6.5-7.5, l-osmolalità tagħha hi ta’ 250-400 mOsm/kg.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pergoveris huwa indikat biex jistimula żvilupp follikulari f’nisa adulti b’defiċjeza severa ta’ FSH u

LH.

Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti ġew definiti bil-livelli endoġeni tas-serum LH <1.2 IU/L.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura permezz ta’ Pergoveris għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ problemi tal-fertilità.

Pożoloġija

Fin-nisa b’defiċjenza ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotrofiku), l-għan tat-terapija bi Pergoveris hu li jkun żviluppat follikolu Graafjan matur wieħed li minnu joħroġ l-ovum wara li jingħata hCG. Pergoveris irid jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet darba kuljum. Peress li dawn il-pazjenti huma amenorrhoeic (ma jarawx il-pirjid) u għandhom sekrezzjoni baxxa ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tinbeda fi kwalunkwe żmien.

Il-kura għandha tkun adattata skond l-effett fuq il-pazjent individwali, li jiġi analizzat billi jitkejjel id- daqs tal-follikulu bl-ultrasawnd u/jew permezz tas-sekrezzjoni ta’ l-estroġenu.

Kors ta’ kura jibda bid-doża rakkomandata ta’ Pergoveris li fiha 150 IU r-hFSH/75 IU r-hLH kuljum. Jekk tintuża inqas mid-doża rakkomandata ta’ Pergoveris kuljum, ir-rispons follikulari jista’ ma jkunx sodisfaċenti, għax l-ammont ta’ lutropin alfa jista’ ma jkunx biżżejjed (ara sezzjoni 5.1).

Jekk ikun jeħtieġ żieda fid-doża ta’ FSH, dan għandu jsir preferibbilment wara intervalli ta’ bejn

ġimgħa u ġimagħtejn u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU, billi tintuża preparazzjoni lliċenzjata ta’ follitropin alfa. Jista jkun aċċettabbli li wieħed ikompli l-istimulazzjoni f’ ċiklu wieħed sa’

5 ġimgħat.

Meta l-effett mixtieq jintlaħaq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU u 10,000 IU hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ Pergoveris. Il-pazjenta hi rrakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu l-hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Wieħed jista’ jikkunsidra luteal phase support peress illi nuqqas ta’ sustanzi b’attivita’ luteotrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni jista’ jirriżulta f’telf tal-korpus luteum qabel il-waqt.

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u l-hCG ma jingħatax (ara t-twissijiet). Il- kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas ta’ FSH minn dik mogħtija fiċ-ċiklu ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemm l-ebda indikazzjoni rilevanti għall-użu ta’ Pergoveris fil-popolazzjoni anzjana. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali u epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ dan il-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Pergoveris hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. L-injezzjoni mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir ta’ espert.

Għal istruzzjonijiet fuq l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Pergoveris m’għandux jintuża f’każi ta’:

sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu u l-glandola pitwitarja

tkabbir tal-ovarji jew ċista tal-ovarji li mhumiex relatati ma’ mard poliċistiku tal-ovarji u ta’ oriġini mhux magħrufa

qed ibatu minn emorraġija ġinekoloġika li ma jafux x’inhi l-kawża

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Pergoveris m’għandux jintuża f’każijiet fejn ma jistax jagħti riżultati tajbin bħal per eżempju:

insuffiċjenza primarja ta’ l-ovarji

meta jkun hemm difett fiżiku ta’ l-organi sesswali li minħabba fihom ma tistax toħroġ tqila

tumuri fibrużi ta’ l-utru li minħabba fihom il-mara ma tkunx tista’ toħroġ tqila

4.4 Twissjiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pergoveris hu sustanza gonadotrofika qawwija li kapaċi tikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi, u għandu jintuża biss minn tobba li huma mħarrġa sew fil-problemi ta’ fertilita u l-kura tagħhom.

It-terapija bil-gonadotrofina teħtieġ ċertu impenn mit-tobba u l-appoġġ mill-professjonisti fil-qasam mediku, kif ukoll faċilitajiet xierqa ta’ osservazzjoni. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’

Pergoveris jeħtieġ sorveljanza ta’ l-effett fuq l-ovarji permezz ta’ l-ultrasawnd, waħdu jew idealment flimkien ma kejl tal-livelli ta’ l- estradajol fis-serum fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenzi bejn pazjenta u oħra fuq l-effett ta’ FSH/LH, b’ċerti pazjenti juru rispons fqir għall-FSH/LH. L-anqas doża effettiva biex jintlaħaq l-għan tal-kura għandha tintuża.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porphyria jew għandhom storja fil-familja ta’ porphyria jridu jkunu monitorjati sew waqt it-trattament bi Pergoveris. F’dawn il-pazjenti, Pergoveris jista’ jżid ir-riskju ta’ attakk akut. Deterjorament jew l-ewwel apparenza ta’ din il-kundizzjoni jista’ jeħtieġ illi jitwaqqaf it-trattament.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura għandha tiġi evalwata l-infertilita tal-koppja u għandha issir evalwazzjoni biex tistabbilixxi jekk hemmx xi kontra-indikazzjonijiet għat-tqala. B’mod partikolari, il-pazjenti għandhom ikunu eżaminati għal ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u għandhom jingħataw il-kura speċifika meħtieġa.

Pazjenti li huma għaddejjin minn stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, jista’ jkollhom stimulazzjoni eċċessiva, minħabba rispons eċċessiv għal estroġen u żvilupp follikulari multiplu.

Sindrome ta’ iperstimulazzjoni tal-ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza għat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli ta’ severità li tvarja. Din tinkludi tkabbir evidenti ta’ l-ovarji, sterojdi sesswali għoljin fis- serum, u żieda fil-permeabbilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ likwidu fl-ispazju tal-peritonew, tal-plewra, u rari fl-ispazju tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jiġu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ ta’ żaqq, nefħa fiż-żaqq, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarea.

Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza pulmonari akuta, u avvenimenti tromboemboliċi.

Rarament ħafna, każ sever ta’ OHSS jista’ jkun ikkomplikat minn liwi tal-ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika u infart mijokardijaku.

Fatturi ta’ riskju indipendenti għall-iżvilupp ta’ OHSS jinkludu l-età żagħżugħa, il-massa tal-ġisem mingħajr xaħam, sindrome poliċistiku tal-ovarji, dożi ogħla ta’ gonadotropini esoġeni, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġel (>900 pg/mL jew >3,300 pmol/L f’anovulazzjoni), episodji preċedenti ta’ OHSS u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (3 follikuli ta’ dijametru ta’ ≥14 mm fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rrakkomandati ta’ Pergoveris u FSH jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni biex jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji, bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum >5,500 pg/mL jew >20,200 pmol/L u/jew ≥40 follikolu b’kollox, hu rrakkomandat li l-hCG jitwaqqaf u li l-pazjenti

jingħataw parir biex ma jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom, jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS jista’ jiggrava malajr (f’24 siegħa) jew fuq diversi ġranet sakemm isir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il-massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn madwar seba’ sa għaxart ijiem wara l-kura.

Ġeneralment, l-OHSS tintemm b’mod spontanju malli tibda l-mestrwazzjoni. Għalhekk il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

Jekk l-OHSS tkun qawwija ħafna, il-kura b’gonadotropin għandha titwaqqaf jekk tkun għadha tingħata, u l-pazjenta tittieħed l-isptar biex tingħata terapija speċifika għall-OHSS. L-inċidenza ta’ dan is-sindrome hija aktar għolja f’pazjenti b’mard poliċistiku ta’ l-ovarji.

Meta jiġi ssuspettat riskju ta’ OHSS, għandu jiġi kkunsidrat li titwaqqaf il-kura.

Liwi tal-ovarji

Liwi tal-ovarji ġie rrappurtat wara kura b’gonadotropins oħrajn. Dan jista’ jiġi assoċjat ma’ fatturi ta’ riskju oħrajn bħal OHSS, tqala, operazzjoni fiż-żaqq fil-passat, storja medika ta’ liwi tal-ovarji, ċista tal-ovarji fil-passat jew fil-preżent u sindrome poliċistiku tal-ovarji. Ħsara lill-ovarji minħabba tnaqqis fil-provvista tad-demm tista’ tiġi kkontrollata b’dijanjosi bikrija u detorsjoni immedjata.

Tqala multipla

Il-pazjenti li qed ikollhom stimulazzjoni ta’ l-ovulazjoni, għandhom aktar ċans li jitqalu bi twelid multiplu, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’aktar minn tewmin, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, osservazzjoni bir-reqqa tar- rispons ta’ l-ovarji hija rrakomandata.

Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma jibdew il-kura. Meta jkun hemm suspett ta’ riskju ta’ tqala multipla, għandu jiġi kkunsidrat il-waqfien tal-kura.

Telf ta’ tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il- pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni ta’ l-ovulazzjoni, milli fil-popolazzjoni normali.

Tqala ektopika

F’nisa li kellhom mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’mod naturali u kemm jekk permezz ta’ kura għall-infertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART - assisted reproductive technologies) kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli għal kura ta’ l-infertilita. Għadu mhux magħruf jekk il-kura bil-gonadotropini żżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbilta` li jkun hemm malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil- karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika ta’ l-isperma) u tqala multipla.

Avvenimenti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal avvenimenti tromboemboliċi bħal storja medika personali jew fil-familja, trombofilja jew obesità severa (indiċi tal-massa tal-ġisem >30 kg/m2), jista’ jkun hemm riskju akbar bil-kura b’gonadotropini.

Qabel ma tingħata lil dawn in-nisa, hemm bżonn li wieħed iqis il-benefiċċji kontra r-riskji ta’ l-għoti tal-gonadotrofini. Madankollu, wieħed irid iżomm quddiem għajnejh, li t-tqala nfisha kif ukoll OHSS jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ avvenimenti tromboemboliċi.

Sodium

Pergoveris fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis- sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Pergoveris soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest m’għandux jingħata bħala taħlita ma’ prodotti mediċinali oħrajn fl-istess injezzjoni.

Pergoveris soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest jista’ jingħata flimkien ma’ preparazzjoni liċenzjata ta’ follitropin alfa bħala injezzjonijiet separati.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Pergoveris waqt it-tqala. Dejta dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindika l-ebda reazzjoni avversa ta’ follitropin alfa u lutropin alfa fuq it-tqala, fuq l- iżvilupp tal-embriju jew tal-fetu, fuq il-ħlas jew l-iżvilupp ta’ wara t-twelid wara stimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku ta’ dawn il-gonadotropini fi studji fuq l-annimali. Fil-każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ Pergoveris.

Treddigħ

Pergoveris mhuwiex indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Pergoveris hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pergoveris m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS sever mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS sever (ara sezzjoni 4.4).

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt skont is-sistema ta’ klassifika tal-organi tal-MedRA u skont il-frekwenza. Il-kategoriji tal-frekwenza użati huma: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna: Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva minn ħfief sa severi li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna:

Tromboemboliżmu, ġeneralment assoċjat ma’ OHSS sever

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Rari ħafna:

Taħrix jew aggravament tal-ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni:

Uġigħ, nefħa jew skumdità fiż-żaqq; dardir, rimettar, dijarea

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni ħafna:

Ċisti fl-ovarji

Komuni:

Uġigħ fis-sider, uġigħ fil-pelvis, OHSS ħafif jew moderat (li jinkludi sintomatoloġija

 

assoċjata)

Mhux komuni:

OHSS sever (li jinkludi sintomatoloġija assoċjata) (ara sezzjoni 4.4)

Rari:

Kumplikazzjoni ta’ OHSS sever

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Reazzjoni ħafifa sa severa fis-sit ta’ l-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, tbenġil, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal -kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ Pergoveris mhumiex magħrufa. Madanakollu, hemm il-possibbiltà li jista’ jseħħ OHSS, li hu deskritt f’aktar dettall f’sezzjoni 4.4.

Immaniġġjar

Il-kura hija diretta lejn is-sintomi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins. Kodiċi ATC: G03GA30.

Pergoveris huwa preparazzjoni ta’ ormon rikombinanti uman li jistimula l-follikuli (follitropin alfa, r-hFSH - recombinant human follicle stimulating hormone) u ormon luteinising rikombinanti uman (lutropin alfa, r-hLH - recombinant human luteinising hormone), magħmula f’ċelluli tal-Ovarju tal-

Ħamster Ċiniż (CHO - Chinese Hamster Ovary) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fi studji kliniċi, l-effikaċja tal-kombinazzjoni ta’ follitropin alfa u lutropin alfa kienet murija f’nisa b’hypogonadotropic hypogonadism.

Fl-istimulazzjoni ta’ l-iżvilupp follikulari fin-nisa anovulatorji li huma defiċjenti fi LH u FSH, l-effett primarja li jirriżulta meta wieħed jagħti leutropin alfa huwa żieda fis-sekrezzjoni ta’ ertradjol mill- follicles, li jikbru għax huma stimulati bl-FSH.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis- serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li jsir f’laboratorji differenti. F’dawn il-provi, ir-rata tal-ovulazzjoni f’kull ċiklu kienet ta’ 70-75%.

Effikaċja klinika

Fi studju kliniku ta’ nisa b’ipogonadiżmu ipogonadotrofiku u konċentrazzjoni endoġena tas-serum LH taħt 1.2 IU/L, id-doża xierqa ta’ r-hLH ġiet studjata. Doża ta’ 75 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH) ġabet żvilupp follikulari u produzzjoni ta’ estroġen suffiċjenti L-iżvilupp follikulari ma kienx biżżejjed b’doża ta’ 25 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH).

Għalhekk, l-amministrazzjoni ta’ Pergoveris li fih inqas minn 75 IU r-hLH kuljum jista’ ma tagħtix biżżejjed attivita’ ta’ LH sabiex ikun hemm żvilupp follikulari suffiċjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Follitropin alfa u lutropin alfa urew l-istess profil farmakokinetiku bħal follitropin alfa u lutropin alfa separati.

Follitropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. L-istat aħħari tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa ta’ madwar 10 L.

Wara li jingħata taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq stat aħħari wara 3-4t ijiem. F’nisa fejn is-sekrezzjoni tal-gonadotrofina endoġena hija mrażżna, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jiġu mkejjla.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni totali hija 0.6 L/siegħa,u waħda minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa toħroġ mal-awrina.

Lutropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, lutropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizzjali ta’ madwar siegħa u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar 10-12 sigħat. L-istat fiss tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa madwar 10-14 L. Lutropin alfa għandu farmakokinetika lineari, kif jidher mill-AUC li huwa direttament proporzjonali għad-doża li tingħata.

Wara li jingħata b’injezzjoni taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 60%; il-half- life terminali jdum ftit iżjed. Il- farmakokinetika ta’ lutropin alfa wara doża waħda jew aktar minn waħda ta’ lutropin alfa, hija komparabbli u l-accumulation ratio ta’ lutropin alfa huwa minimu. Il-ħin medju ta’ kemm idum fil-ġisem hu ta’ madwar 5 sigħat.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali mill-ġisem hija madwar 2 L/siegħa, u inqas minn 5% tad-doża toħroġ ma’ l-urina.

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Ma hemmx interazzjoni farmakokinetika meta follitropin alfa jingħata fl-istess ħin.

Twettqu studji kliniċi b’Pergoveris b’formulazzjoni freeze-dried. Studju kliniku komparattiv bejn il- formulazzjoni freeze-dried u l-formulazzjoni likwida wera bijoekwivalenza bejn iż-żewġ formulazzjonijiet.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sucrose

Arginine monohydrochloride

Poloxamer 188

Methionine

Phenol

Disodium phosphate dihydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Phosphoric acid konċentrat (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 28 jum f’temperatura ta’ 25°C.

Ġaladarba jinfetaħ, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum f’temperatura ta’ 25°C. Żminijiet u kondizzjonijiet oħrajn tal-ħażna waqt l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna waqt l-użu, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ tal-ħġieġ ta’ 3 mL bla kulur (ħġieġ borosilicate ta’ tip I, b’tapp griż tal-planġer tal-lastku bromobutyl u għatu ppjegat magħmul minn septum ta’ tapp tal-lastku griż u aluminju), immuntati minn qabel f’pinna mimlija għal-lest.

Kull Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0.72 mL pinna mimlija għal-lest fih 0.72 mL ta’ soluzzjoni għall- injezzjoni u jista’ jagħti tliet dożi ta’ Pergoveris 150 IU/75 IU.

Pakkett ta’ Pergoveris (450 IU + 225 IU)/0.72 mL pinna mimlija għal-lest waħda u 7 labriet tal- injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Għandha tintuża biss soluzzjoni li tkun ċara u mingħajr frak.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Għall-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali, ara s-sezzjoni tal-fuljett ta’ tagħrif

‘Istruzzjonijiet dwar l-użu’.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/396/005

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta’ Mejju 2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1.44 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest b’ħafna dożi fiha 900 IU (ekwivalenti għal 66 mikrogramma) ta’ follitropin alfa* (r-hFSH), u 450 IU (ekwivalenti għal 18-il mikrogramma) ta’ lutropin alfa* (r-hLH) f’1.44 mL ta’ soluzzjoni.

*follitropin alfa rikombinanti uman u lutropin alfa rikombinanti uman huma magħmula f’ċelluli tal- ovarju tal-ħamster Ċiniż (CHO) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni)

Soluzzjoni ċara, bla kulur jew ta’ kulur kemmxejn isfar.

Il-pH tas-soluzzjoni hi ta’ 6.5-7.5, l-osmolalità tagħha hi ta’ 250-400 mOsm/kg.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pergoveris huwa indikat biex jistimula żvilupp follikulari f’nisa adulti b’defiċjeza severa ta’ FSH u

LH.

Fi studji kliniċi dawn il-pazjenti ġew definiti bil-livelli endoġeni tas-serum LH <1.2 IU/L.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura permezz ta’ Pergoveris għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fil-kura ta’ problemi tal-fertilità.

Pożoloġija

Fin-nisa b’defiċjenza ta’ LH u FSH (ipogonadiżmu ipogonadotrofiku), l-għan tat-terapija bi Pergoveris hu li jkun żviluppat follikolu Graafjan matur wieħed li minnu joħroġ l-ovum wara li jingħata hCG. Pergoveris irid jingħata bħala kors ta’ injezzjonijiet darba kuljum. Peress li dawn il-pazjenti huma amenorrhoeic (ma jarawx il-pirjid) u għandhom sekrezzjoni baxxa ta’ estroġenu endoġenu, il-kura tista’ tinbeda fi kwalunkwe żmien.

Il-kura għandha tkun adattata skond l-effett fuq il-pazjent individwali, li jiġi analizzat billi jitkejjel id- daqs tal-follikulu bl-ultrasawnd u/jew permezz tas-sekrezzjoni ta’ l-estroġenu.

Kors ta’ kura jibda bid-doża rakkomandata ta’ Pergoveris li fiha 150 IU r-hFSH/75 IU r-hLH kuljum. Jekk tintuża inqas mid-doża rakkomandata ta’ Pergoveris kuljum, ir-rispons follikulari jista’ ma jkunx sodisfaċenti, għax l-ammont ta’ lutropin alfa jista’ ma jkunx biżżejjed (ara sezzjoni 5.1).

Jekk ikun jeħtieġ żieda fid-doża ta’ FSH, dan għandu jsir preferibbilment wara intervalli ta’ bejn

ġimgħa u ġimagħtejn u preferibbilment b’żidiet ta’ 37.5-75 IU, billi tintuża preparazzjoni lliċenzjata ta’ follitropin alfa. Jista jkun aċċettabbli li wieħed ikompli l-istimulazzjoni f’ ċiklu wieħed sa’

5 ġimgħat.

Meta l-effett mixtieq jintlaħaq, injezzjoni waħda ta’ 250 mikrogramma ta’ r-hCG jew 5,000 IU u 10,000 IU hCG għandha tingħata 24-48 siegħa wara l-aħħar injezzjoni ta’ Pergoveris. Il-pazjenta hi rrakkomandata li jkollha x’taqsam mas-sieħeb tagħha dakinhar u l-għada li tieħu l-hCG. Inkella tista’ ssir inseminazzjoni ġewwa l-utru (IUI).

Wieħed jista’ jikkunsidra luteal phase support peress illi nuqqas ta’ sustanzi b’attivita’ luteotrofika (LH/hCG) wara l-ovulazzjoni jista’ jirriżulta f’telf tal-korpus luteum qabel il-waqt.

Jekk jinkiseb rispons eċċessiv, il-kura għandha titwaqqaf u l-hCG ma jingħatax (ara t-twissijiet). Il- kura għandha terġa’ tibda fiċ-ċiklu li jmiss b’doża anqas ta’ FSH minn dik mogħtija fiċ-ċiklu ta’ qabel.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemm l-ebda indikazzjoni rilevanti għall-użu ta’ Pergoveris fil-popolazzjoni anzjana. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti anzjani ma ġewx determinati s’issa.

Indeboliment renali u epatiku

Is-sigurtà, l-effikaċja u l-farmakokinetika ta’ dan il-prodott mediċinali f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku ma ġewx determinati s’issa.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ dan il-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Pergoveris hu maħsub biex jingħata taħt il-ġilda. L-ewwel injezzjoni għandha ssir taħt superviżjoni medika diretta. L-injezzjoni mill-pazjent/a stess għandha ssir biss minn pazjenti li huma motivati tajjeb, imħarrġa adegwatament u li għandhom aċċess għal parir ta’ espert.

Għal istruzzjonijiet fuq l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Pergoveris m’għandux jintuża f’każi ta’:

sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1;

tumuri fl-ipotalamu u l-glandola pitwitarja

tkabbir tal-ovarji jew ċista tal-ovarji li mhumiex relatati ma’ mard poliċistiku tal-ovarji u ta’ oriġini mhux magħrufa

qed ibatu minn emorraġija ġinekoloġika li ma jafux x’inhi l-kawża

karċinoma fl-ovarji, fl-utru jew fis-sider.

Pergoveris m’għandux jintuża f’każijiet fejn ma jistax jagħti riżultati tajbin bħal per eżempju:

insuffiċjenza primarja ta’ l-ovarji

meta jkun hemm difett fiżiku ta’ l-organi sesswali li minħabba fihom ma tistax toħroġ tqila

tumuri fibrużi ta’ l-utru li minħabba fihom il-mara ma tkunx tista’ toħroġ tqila

4.4 Twissjiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pergoveris hu sustanza gonadotrofika qawwija li kapaċi tikkawża reazzjonijiet avversi minn ħfief sa severi, u għandu jintuża biss minn tobba li huma mħarrġa sew fil-problemi ta’ fertilita u l-kura tagħhom.

It-terapija bil-gonadotrofina teħtieġ ċertu impenn mit-tobba u l-appoġġ mill-professjonisti fil-qasam mediku, kif ukoll faċilitajiet xierqa ta’ osservazzjoni. Fin-nisa, l-użu mingħajr periklu u effettiv ta’

Pergoveris jeħtieġ sorveljanza ta’ l-effett fuq l-ovarji permezz ta’ l-ultrasawnd, waħdu jew idealment flimkien ma kejl tal-livelli ta’ l- estradajol fis-serum fuq bażi regolari. Jista’ jkun hemm element ta’ differenzi bejn pazjenta u oħra fuq l-effett ta’ FSH/LH, b’ċerti pazjenti juru rispons fqir għall-FSH/LH. L-anqas doża effettiva biex jintlaħaq l-għan tal-kura għandha tintuża.

Porfirja

Pazjenti li jbatu minn porphyria jew għandhom storja fil-familja ta’ porphyria jridu jkunu monitorjati sew waqt it-trattament bi Pergoveris. F’dawn il-pazjenti, Pergoveris jista’ jżid ir-riskju ta’ attakk akut. Deterjorament jew l-ewwel apparenza ta’ din il-kundizzjoni jista’ jeħtieġ illi jitwaqqaf it-trattament.

Kura fin-nisa

Qabel ma’ tibda l-kura għandha tiġi evalwata l-infertilita tal-koppja u għandha issir evalwazzjoni biex tistabbilixxi jekk hemmx xi kontra-indikazzjonijiet għat-tqala. B’mod partikolari, il-pazjenti għandhom ikunu eżaminati għal ipotirojdiżmu, defiċjenza adrenokortikali, iperprolactinemija u għandhom jingħataw il-kura speċifika meħtieġa.

Pazjenti li huma għaddejjin minn stimulazzjoni ta’ tkabbir follikulari, jista’ jkollhom stimulazzjoni eċċessiva, minħabba rispons eċċessiv għal estroġen u żvilupp follikulari multiplu.

Sindrome ta’ iperstimulazzjoni tal-ovarji (OHSS)

Ċertu livell ta’ tkabbir tal-ovarji hu effett mistenni tal-istimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Dan jidher aktar ta’ spiss f’nisa bis-sindrome poliċistiku tal-ovarji u ġeneralment ifieq mingħajr kura.

B’differenza għat-tkabbir tal-ovarji mingħajr kumplikazzjonijiet, OHSS hi kundizzjoni li tista’ sseħħ b’livelli ta’ severità li tvarja. Din tinkludi tkabbir evidenti ta’ l-ovarji, sterojdi sesswali għoljin fis- serum, u żieda fil-permeabbilità vaskulari li tista’ twassal għal akkumulazzjoni ta’ likwidu fl-ispazju tal-peritonew, tal-plewra, u rari fl-ispazju tal-perikardju.

Is-sintomi li ġejjin jistgħu jiġu osservati f’każi severi ta’ OHSS: uġigħ ta’ żaqq, nefħa fiż-żaqq, tkabbir sever tal-ovarji, żieda fil-piż, dispneja, oligurja, u sintomi gastrointestinali li jinkludu dardir, rimettar u dijarea.

Evalwazzjoni klinika tista’ tiżvela ipovolemija, emokonċentrazzjoni, żbilanċ ta’ elettroliti, axxite, emoperitonew, effużjoni plewrali, idrotoraċi jew insuffiċjenza pulmonari akuta, u avvenimenti tromboemboliċi.

Rarament ħafna, każ sever ta’ OHSS jista’ jkun ikkomplikat minnliwi tal-ovarji jew avvenimenti tromboemboliċi bħal emboliżmu pulmonari, puplesija iskemika u infart mijokardijaku.

Fatturi ta’ riskju indipendenti għall-iżvilupp ta’ OHSS jinkludu l-età żagħżugħa, il-massa tal-ġisem mingħajr xaħam, sindrome poliċistiku tal-ovarji, dożi ogħla ta’ gonadotropini esoġeni, livelli assoluti għoljin ta’ oestradiol fis-serum jew li jiżdiedu b’mod mgħaġel (>900 pg/mL jew >3,300 pmol/L f’anovulazzjoni), episodji preċedenti ta’ OHSS u numru kbir ta’ follikuli tal-ovarji li jkunu qed jiżviluppaw (3 follikuli ta’ dijametru ta’ ≥14 mm fin-nuqqas ta’ ovulazzjoni).

L-osservanza tad-doża u tal-kors tal-għoti rrakkomandati ta’ Pergoveris u FSH jistgħu jnaqqsu r-riskju ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ taċ-ċikli ta’ stimulazzjoni permezz ta’ scans bl-ultrasound kif ukoll kejl tal-oestradiol biex jiġu identifikati kmieni l-fatturi ta’ riskju.

Hemm evidenza li tissuġġerixxi li hCG għandu sehem ewlieni biex jikkaġuna OHSS, u li s-sindrome jista’ jkun aktar sever u jdum aktar jekk isseħħ it-tqala. Għalhekk, jekk ikun hemm sinjali ta’ stimulazzjoni eċċessiva tal-ovarji, bħal pereżempju livell ta’ oestradiol fis-serum >5,500 pg/mL jew >20,200 pmol/L u/jew ≥40 follikolu b’kollox, hu rrakkomandat li l-hCG jitwaqqaf u li l-pazjenti

jingħataw parir biex ma jkollhomx x’jaqsmu mas-sieħeb tagħhom, jew jużaw metodi kontraċettivi barrier għal mill-inqas erbat ijiem. OHSS jista’ jiggrava malajr (f’24 siegħa) jew fuq diversi ġranet sakemm isir avveniment mediku serju. Il-biċċa l-kbira jseħħ wara li kura ormonali tkun twaqqfet u jilħaq il-massimu tiegħu bejn wieħed u ieħor wara minn madwar seba’ sa għaxart ijiem wara l-kura.

Ġeneralment, l-OHSS tintemm b’mod spontanju malli tibda l-mestrwazzjoni. Għalhekk il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal mill-inqas ġimagħtejn wara l-għoti ta’ hCG.

Jekk l-OHSS tkun qawwija ħafna, il-kura b’gonadotropin għandha titwaqqaf jekk tkun għadha tingħata, u l-pazjenta tittieħed l-isptar biex tingħata terapija speċifika għall-OHSS. L-inċidenza ta’ dan is-sindrome hija aktar għolja f’pazjenti b’mard poliċistiku ta’ l-ovarji.

Meta jiġi ssuspettat riskju ta’ OHSS, għandu jiġi kkunsidrat li titwaqqaf il-kura.

Liwi tal-ovarji

Liwi tal-ovarji ġie rrappurtat wara kura b’gonadotropins oħrajn. Dan jista’ jiġi assoċjat ma’ fatturi ta’ riskju oħrajn bħal OHSS, tqala, operazzjoni fiż-żaqq fil-passat, storja medika ta’ liwi tal-ovarji, ċista tal-ovarji fil-passat jew fil-preżent u sindrome poliċistiku tal-ovarji. Ħsara lill-ovarji minħabba tnaqqis fil-provvista tad-demm tista’ tiġi kkontrollata b’dijanjosi bikrija u detorsjoni immedjata.

Tqala multipla

Il-pazjenti li qed ikollhom stimulazzjoni ta’ l-ovulazjoni, għandhom aktar ċans li jitqalu bi twelid multiplu, meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Il-parti l-kbira tal-każi ta’ konċepiment multiplu huma tewmin. Tqala multipla, speċjalment b’aktar minn tewmin, iġġib magħha riskju akbar ta’ effetti mhux mixtieqa għall-omm qabel, waqt u wara t-twelid. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ tqala multipla, osservazzjoni bir-reqqa tar- rispons ta’ l-ovarji hija rrakomandata.

Il-pazjenti għandhom ikunu infurmati dwar il-possibbilità tar-riskju li titwieled aktar minn tarbija waħda qabel ma jibdew il-kura. Meta jkun hemm suspett ta’ riskju ta’ tqala multipla, għandu jiġi kkunsidrat il-waqfien tal-kura.

Telf ta’ tqala

L-inċidenza tal-pazjenti li jitilfu t-tarbija tagħhom minħabba korriment jew abort hi akbar f’dawk il- pazjenti li ssirilhom stimulazzjoni tat-tkabbir follikulari bil-għan li jwassal għal induzzjoni ta’ l-ovulazzjoni, milli fil-popolazzjoni normali.

Tqala ektopika

F’nisa li kellhom mard fit-tubi hemm ir-riskju ta’ tqala ektopika, kemm jekk it-tqala tinkiseb b’mod naturali u kemm jekk permezz ta’ kura għall-infertilità. Il-prevalenza ta’ tqala ektopika wara teknoloġiji ta’ riproduzzjoni assistita (ART - assisted reproductive technologies) kienet irrappurtata li hi ogħla meta mqabbla mal-popolazzjoni ġenerali.

Neoplażmi fis-sistema riproduttiva

Kien hemm rapporti ta’ neoplażmi fl-ovarji kif ukoll fil-bqija tas-sistema riproduttiva, kemm beninni kif ukoll malinni, f’nisa li ngħataw korsijiet multipli għal kura ta’ l-infertilita. Għadu mhux magħruf jekk il-kura bil-gonadotropini żżidx ir-riskju ta’ dawn it-tumuri f’nisa infertili.

Malformazzjoni konġenitali

Il-possibbilta` li jkun hemm malformazzjoni konġenitali wara l-użu ta’ ART tista’ tkun ftit aktar għolja meta mqabbla ma’ konċepiment naturali. Hu maħsub li dan jirriżulta minħabba xi differenzi fil- karatteristiċi tal-ġenituri (eż. età materna, karatteristika ta’ l-isperma) u tqala multipla.

Avvenimenti tromboemboliċi

F’nisa b’mard tromboemboliku riċenti jew attwali, jew nisa li għandhom fatturi ta’ riskju għal avvenimenti tromboemboliċi bħal storja medika personali jew fil-familja, trombofilja jew obesità severa (indiċi tal-massa tal-ġisem >30 kg/m2), jista’ jkun hemm riskju akbar bil-kura b’gonadotropini.

Qabel ma tingħata lil dawn in-nisa, hemm bżonn li wieħed iqis il-benefiċċji kontra r-riskji ta’ l-għoti tal-gonadotrofini. Madankollu, wieħed irid iżomm quddiem għajnejh, li t-tqala nfisha kif ukoll OHSS jistgħu jwasslu għal riskju akbar ta’ avvenimenti tromboemboliċi.

Sodium

Pergoveris fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis- sodium’.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Pergoveris soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest m’għandux jingħata bħala taħlita ma’ prodotti mediċinali oħrajn fl-istess injezzjoni.

Pergoveris soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest jista’ jingħata flimkien ma’ preparazzjoni liċenzjata ta’ follitropin alfa bħala injezzjonijiet separati.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda indikazzjoni għall-użu ta’ Pergoveris waqt it-tqala. Dejta dwar numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindika l-ebda reazzjoni avversa ta’ follitropin alfa u lutropin alfa fuq it-tqala, fuq l- iżvilupp tal-embriju jew tal-fetu, fuq il-ħlas jew l-iżvilupp ta’ wara t-twelid wara stimulazzjoni kkontrollata tal-ovarji. Ma kien osservat l-ebda effett teratoġeniku ta’ dawn il-gonadotropini fi studji fuq l-annimali. Fil-każ ta’ espożizzjoni waqt it-tqala, id-dejta klinika mhijiex suffiċjenti biex teskludi effett teratoġeniku ta’ Pergoveris.

Treddigħ

Pergoveris mhuwiex indikat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Pergoveris hu indikat għall-użu f’każ ta’ infertilità (ara sezzjoni 4.1).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pergoveris m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni huma wġigħ ta’ ras, ċisti fl-ovarji u reazzjonijiet lokali fis-sit tal-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni).

OHSS ħafif jew moderat kien irrappurtat b’mod komuni, u għandu jitqies bħala riskju intrinsiku tal- proċedura ta’ stimulazzjoni. OHSS sever mhijiex komuni (ara sezzjoni 4.4).

It-tromboemboliżmu jista’ jseħħ rarament ħafna, u ġeneralment ikun assoċjat ma’ OHSS sever (ara sezzjoni 4.4).

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt skont is-sistema ta’ klassifika tal-organi tal-MedRA u skont il-frekwenza. Il-kategoriji tal-frekwenza użati huma: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Rari ħafna: Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva minn ħfief sa severi li jinkludu reazzjonijiet anafilattiċi u xokk

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

Disturbi vaskulari

Rari ħafna:

Tromboemboliżmu, ġeneralment assoċjat ma’ OHSS sever

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Rari ħafna:

Taħrix jew aggravament tal-ażżma

Disturbi gastro-intestinali

Komuni:

Uġigħ, nefħa jew skumdità fiż-żaqq; dardir, rimettar, dijarea

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

Komuni ħafna:

Ċisti fl-ovarji

Komuni:

Uġigħ fis-sider, uġigħ fil-pelvis, OHSS ħafif jew moderat (li jinkludi sintomatoloġija

 

assoċjata)

Mhux komuni:

OHSS sever (li jinkludi sintomatoloġija assoċjata) (ara sezzjoni 4.4)

Rari:

Kumplikazzjoni ta’ OHSS sever

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: Reazzjoni ħafifa sa severa fis-sit ta’ l-injezzjoni (eż. uġigħ, eritema, ematoma, tbenġil, nefħa u/jew irritazzjoni fis-sit tal-injezzjoni)

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal -kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

L-effetti ta’ doża eċċessiva ta’ Pergoveris mhumiex magħrufa. Madanakollu, hemm il-possibbiltà li jista’ jseħħ OHSS, li hu deskritt f’aktar dettall f’sezzjoni 4.4.

Immaniġġjar

Il-kura hija diretta lejn is-sintomi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Ormoni sesswali u modulatori tas-sistemi ġenitali, gonadotropins. Kodiċi ATC: G03GA30.

Pergoveris huwa preparazzjoni ta’ ormon rikombinanti uman li jistimula l-follikuli (follitropin alfa, r-hFSH - recombinant human follicle stimulating hormone) u ormon luteinising rikombinanti uman (lutropin alfa, r-hLH - recombinant human luteinising hormone), magħmula f’ċelluli tal-Ovarju tal-

Ħamster Ċiniż (CHO - Chinese Hamster Ovary) permezz ta’ teknoloġija tat-tfassil tad-DNA.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fi studji kliniċi, l-effikaċja tal-kombinazzjoni ta’ follitropin alfa u lutropin alfa kienet murija f’nisa b’hypogonadotropic hypogonadism.

Fl-istimulazzjoni ta’ l-iżvilupp follikulari fin-nisa anovulatorji li huma defiċjenti fi LH u FSH, l-effett primarja li jirriżulta meta wieħed jagħti leutropin alfa huwa żieda fis-sekrezzjoni ta’ ertradjol mill- follicles, li jikbru għax huma stimulati bl-FSH.

Effetti farmakodinamiċi

Fi studji kliniċi, pazjenti li kellhom nuqqas qawwi ta’ FSH u LH kienu definiti minn livell ta’ LH fis- serum ta’ <1.2 IU/L kif imkejjel f’laboratorju ċentrali. Madankollu, wieħed irid jikkunsidra li hemm varjazzjonijiet bejn il-kejl ta’ LH li jsir f’laboratorji differenti. F’dawn il-provi, ir-rata tal-ovulazzjoni f’kull ċiklu kienet ta’ 70-75%.

Effikaċja klinika

Fi studju kliniku ta’ nisa b’ipogonadiżmu ipogonadotrofiku u konċentrazzjoni endoġena tas-serum LH taħt 1.2 IU/L, id-doża xierqa ta’ r-hLH ġiet studjata. Doża ta’ 75 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH) ġabet żvilupp follikulari u produzzjoni ta’ estroġen suffiċjenti L-iżvilupp follikulari ma kienx biżżejjed b’doża ta’ 25 IU r-hLH kuljum (ma’ 150 IU r-hFSH).

Għalhekk, l-amministrazzjoni ta’ Pergoveris li fih inqas minn 75 IU r-hLH kuljum jista’ ma tagħtix biżżejjed attivita’ ta’ LH sabiex ikun hemm żvilupp follikulari suffiċjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Follitropin alfa u lutropin alfa urew l-istess profil farmakokinetiku bħal follitropin alfa u lutropin alfa separati.

Follitropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, follitropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizjali ta’ madwar sagħtejn u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar ġurnata. L-istat aħħari tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa ta’ madwar 10 L.

Wara li jingħata taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 70%. Meta jingħata ripetutament, follitropin alfa jakkumula sa 3 darbiet aktar u jilħaq stat aħħari wara 3-4t ijiem. F’nisa fejn is-sekrezzjoni tal-gonadotrofina endoġena hija mrażżna, instab li follitropin alfa xorta waħda jistimula b’mod effettiv l-iżvilupp follikulari u l-isterojdoġenesi, minkejja livelli ta’ LH li ma jistgħux jiġu mkejjla.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni totali hija 0.6 L/siegħa,u waħda minn kull tmien partijiet tad-doża ta’ follitropin alfa toħroġ mal-awrina.

Lutropin alfa

Distribuzzjoni

Wara li jingħata fil-vina, lutropin alfa jinfirex fl-ispazju tal-fluwidu extra-ċellulari b’half-life inizzjali ta’ madwar siegħa u jitneħħa mill-ġisem b’half-life terminali ta’ madwar 10-12 sigħat. L-istat fiss tal- volum ta’ distribuzzjoni huwa madwar 10-14 L. Lutropin alfa għandu farmakokinetika lineari, kif jidher mill-AUC li huwa direttament proporzjonali għad-doża li tingħata.

Wara li jingħata b’injezzjoni taħt il-ġilda, il-biodisponibbilita assoluta hija ta’ madwar 60%; il-half- life terminali jdum ftit iżjed. Il- farmakokinetika ta’ lutropin alfa wara doża waħda jew aktar minn waħda ta’ lutropin alfa, hija komparabbli u l-accumulation ratio ta’ lutropin alfa huwa minimu. Il-ħin medju ta’ kemm idum fil-ġisem hu ta’ madwar 5 sigħat.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali mill-ġisem hija madwar 2 L/siegħa, u inqas minn 5% tad-doża toħroġ ma’ l-urina.

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Ma hemmx interazzjoni farmakokinetika meta follitropin alfa jingħata fl-istess ħin.

Twettqu studji kliniċi b’Pergoveris b’formulazzjoni freeze-dried. Studju kliniku komparattiv bejn il- formulazzjoni freeze-dried u l-formulazzjoni likwida wera bijoekwivalenza bejn iż-żewġ formulazzjonijiet.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sucrose

Arginine monohydrochloride

Poloxamer 188

Methionine

Phenol

Disodium phosphate dihydrate

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Phosphoric acid konċentrat (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 28 jum f’temperatura ta’ 25°C. Ġaladarba jinfetaħ, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum f’temperatura ta’ 25°C. Żminijiet u kondizzjonijiet oħrajn tal-ħażna waqt l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna waqt l-użu, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ tal-ħġieġ ta’ 3 mL bla kulur (ħġieġ borosilicate ta’ tip I, b’tapp griż tal-planġer tal-lastku bromobutyl u għatu ppjegat magħmul minn septum ta’ tapp tal-lastku griż u aluminju), immuntati minn qabel f’pinna mimlija għal-lest.

Kull Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1.44 mL pinna mimlija għal-lest fih 1.44 mL ta’ soluzzjoni għall- injezzjoni u jista’ jagħti sitt dożi ta’ Pergoveris 150 IU/75 IU.

Pakkett ta’ Pergoveris (900 IU + 450 IU)/1.44 mL pinna mimlija għal-lest waħda u 14-il labra tal- injezzjoni.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Għandha tintuża biss soluzzjoni li tkun ċara u mingħajr frak.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Għall-istruzzjonijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali, ara s-sezzjoni tal-fuljett ta’ tagħrif

‘Istruzzjonijiet dwar l-użu’.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Ir-Renju Unit

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/396/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 22 ta’ Mejju 2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati