Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pheburane (sodium phenylbutyrate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPheburane
Kodiċi ATCA16AX03
Sustanzasodium phenylbutyrate
ManifatturLucane Pharma

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

PHEBURANE 483 mg/g granuli.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull gramma ta’ granuli fiha 483 mg ta’ sodium phenylbutyrate.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Għal kull gramma ta’ sodium phenylbutyrate, il-granuli fihom 124 mg (5.4 mmol) ta’ sodju u 768 mg ta’ sukrosju.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Granuli.

Granuli bojod għal offwajt.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

PHEBURANE hu intiż bħala terapija aġġuntiva fil-kura kronika ta’ disturbi fiċ-ċiklu tal-urea, li jinvolvu nuqqas ta’ carbamyl phosphate synthetase, ornithine transcarbamylase, jew argininosuccinate synthetase.

Għandu jintuża fil-pazjenti kollha b’neonatal-onset presentation (nuqqasijiet sħaħ fl-enzimi li jidhru fl-ewwel 28 ġurnata tal-ħajja). Għandu jintuża wkoll minn pazjenti fejn il-mard joħroġ aktar tard

(nuqqasijiet parzjali fl-enzimi, li jidhru wara l-ewwel xahar ta’ ħajja) li għandhom storja ta’ enċefalopatija iperammonemika.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura permezz ta’ PHEBURANE għandha tkun sorveljata minn tabib b’esperjenza fil-kura ta’ problemi fiċ-ċiklu tal-urea.

Pożoloġija

Id-doża ta’ kuljum għandha tkun maħduma b'mod individwali skont kemm il-pazjent jiflaħ jieħu proteini u l-ammont ta’ proteini għad-dieta ta’ kuljum li huma meħtieġa biex wieħed jikber u jiżviluppa.

Id-doża totali ta’ kuljum normali ta’ sodium phenylbutyrate fl-esperjenza klinika hi:

450 - 600 mg/kg/kuljum fi trabi tat-twelid, trabi u tfal li jiżnu anqas minn 20 kg

9.9 - 13.0 g/m2/kuljum fi tfal li jiżnu aktar minn 20 kg, adoloxxenti u adulti.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dożi li jaqbżu l-20 g/kuljum ma ġewx determinati s’issa.

Osservazzjoni terapewtika

Il-livelli fil-plażma ta’ ammonia, arginine, l-amino aċidi essenzjali (speċjalment branched chain amino acids), carnitine u proteini tas-serum għandhom jinżammu fil-limiti normali. Glutamine tal- plażma għandha tinżamm f’livelli ta’ anqas minn 1,000 μmol/L.

Kura nutrizzjonali

PHEBURANE għandu jingħata flimkien ma’ restrizzjoni ta’ proteini tad-dieta u, f’ċertu każi, flimkien ma’ għoti supplimentari ta’ amino aċidi essenzjali u carnitine.

L-għoti supplimentari ta’ ċitrullina jew arginine huma meħtieġa għall-pazjenti li fuqhom kien djanjostikat nuqqas mat-twelid / mill-ewwel ta’ carbamyl synthetase tal-fosfat jew ornithine transcarbamylase b’doża ta’ 0.17 g/kg/kuljum jew 3.8 g/m2/kuljum.

L-għoti supplimentari ta’ arginine hu meħtieġ għall-pazjenti li fuqhom kien djanjostikat nuqqas ta’ argininosuccinate synthetase b’doża ta’ 0.4-0.7 g/kg/kuljum jew 8.8 - 15.4 g/m2/kuljum.

Jekk hu indikat għoti supplimentari ta’ kaloriji, hu rakkomandat li jingħata prodott ħieles mill- proteini.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment renali u epatiku

Peress li l-metaboliżmu u l-eliminazzjoni ta’ sodium phenylbutyrate jinvolvu l-fwied u l-kliewi, PHEBURANE għandu jintuża b’kawtela fuq pazjenti b’insuffiċjenza epatika jew renali.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

PHEBURANE għandu jingħata mill-ħalq. Minħabba r-rata baxxa ta’ dissoluzzjoni tiegħu, PHEBURANE ma għandux jingħata permezz ta’ tubi nażogastriċi jew tal-gastrostomija.

Id-doża totali ta’ kuljum għandha tinqasam f’ammonti ugwali u tingħata ma’ kull ikla jew tmigħ (eż. 4-6 darbiet kuljum fi tfal żgħar). Il-granuli jistgħu jinbelgħu direttament ma’ xarba (ilma, meraq tal- frott, ħalib tat-trabi mingħajr proteini) jew jitferrxu fuq mgħarfa mimlija b’ikel solidu (patata maxx jew sauce tat-tuffieħ); f’dan il-każ, huwa importanti li tittieħed immedjatament sabiex it-togħma tibqa’ mgħottija.

Hija pprovduta kuċċarina kkalibarata tad-dożaġġ li tagħti sa 3g ta’ sodium phenylbutyrate b’gradwazzjoni ta’ 250 mg.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Tqala

Treddigħ

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-kontenut ta’ elettroliti klinikament importanti

PHEBURANE fih 124 mg (5.4 mmol) ta’ sodium għal kull gramma ta’ sodium phenylbutyrate, korrispondenti għal 2.5 g (108 mmol) ta’ sodium kull 20 g ta’ sodium phenylbutyrate, li hi l-għola doża ta’ kuljum. PHEBURANE għalhekk għandu jintuża bl- attenzjoni f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew insuffiċjenza serja fil-kliewi, u f’kundizzjonijiet kliniċi fejn l-edema żżomm sodium.

Il-potassju fis-serum għandu jkun immonitorjat matul it-terapija minħabba li l-eskrezzjoni mill-kliewi ta’ phenylacetylglutamine tista’ tikkawża t-telf ta’ potassju mill-urina.

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

Anki waqt it-terapija, l-enċefalopatija iperammonemika akuta tista’ sseħħ f’numru ta’ pazjenti.

PHEBURANE mhux rakkomandat għall-immaniġġjar ta’ iperammonemija akuta, li hi emerġenza medika.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih is-sodju. Dan għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni minn pazjenti fuq dieta kkontrollata għas-sodju.

Dan il-prodott mediċinali fih is-sukrosju. Dan għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni minn pazjenti bid-dijabete mellitus. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- fruttożju, malassorbiment ta’ glucose-galactose jew insuffiċjenza ta’ sucrase-isomaltase ma għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-għotja flimkien ma’ probenecid tista’ taffettwa t-tneħħija mill-kliewi tal-prodott ta’ konġukazzjoni ta’ sodium phenylbutyrate. Kienu ppubblikati rapporti li jsostnu li l-iperammonemja rriżultat kaġun ta’ haloperidol u ta’ valproate. Il-kortikosterojdi jistgħu jwasslu għat-tkissir tal-proteini tal-ġisem u b’hekk jgħollu l-livelli ta’ ammonia fil-plażma. Hu rakkomandat li jkun hemm osservazzjoni aktar frekwenti tal-livelli ta’ ammonia fil-plażma meta jkun hemm bżonn li jintużaw dawn il-prodotti mediċinali.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu jinqabdu tqal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Għandhom jittieħdu miżuri effettivi ta’ kontraċezzjoni minn nisa li jistgħu jinqabdu tqal.

Tqala

Is-sigurtà ta’ dan il-prodott mediċinali meta jintuża waqt it-tqala ma kienetx stabbilita. Evalwazzjoni ta’ studji sperimentali fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva ta’ sodium phenylbutyrate, i.e. effetti fuq l-iżvilupp tal-embriju jew il-fetu. Espożizzjoni qabel it-twelid ta’ frieħ tal-firien għal phenylacetate (il-metabolit attiv ta’ phenylbutyrate) ipproduċa feriti fiċ-ċelloli kortikali piramidali, l- ispina dendritika kienet itwal u irqaq min-normal u mnaqqsa fl-ammont. Is-sinifikat ta’ din l- informazzjoni għan-nisa tqal mhux magħruf; għalhekk PHEBURANE huwa kontra-indikat waqt it- tqala (ara sezzjoni 4.3). Għandhom jittieħdu miżuri effettivi ta’ kontraċezzjoni minn nisa li jistgħu jinqabdu tqal.

Treddigħ

Meta dożi għolja ta’ phenylacetate (190 - 474 mg/kg) ingħataw minn taħt il-ġilda fi frieħ tal-firien, kien osservat tnaqqis tal-proliferazzjoni u żjieda fit-telf ta’ newroni, kif ukoll tnaqqis ta’ myelin ta’ CNS. Il-maturazzjoni tas-sinapsi ċerebrali ħadet aktar żmien, u kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ terminali nervużi li jaħdmu fiċ-ċerebru, li wassal għal difetti fl-iżvilupp fil-kobor tal-moħħ. Ma kienx stabbilit jekk-phenylacetate jitneħħa fil-ħalib tal-omm u għalhekk PHEBURANE huwa kontra- indikat waqt it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3).

Fertilità

Ma hemm l-ebda evidenza disponibbli fuq l-effett ta’ sodium phenylbutyrate fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

PHEBURANE ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

F’eżamijiet kliniċi b’sodium phenylbutyrate, 56 % tal-pazjenti esperjenzaw tal-anqas effett avvers wieħed u 78 % ta’ dawn is-sintomi avversi ma kienux ikkunsidrati li huma marbuta ma’ sodium phenylbutyrate.

Reazzjonijiet avversi involvew primarjament is-sistema riproduttiva u gastro-intestinali.

Lista tabulata ta’reazzjonijiet avversi

Fit-tabella hawn taħt ir-reazzjonijiet avversi kollha huma elenkati hawn taħt, skont il-klassi tal- organi tas-sistema tal-ġisem u skont il-frekwenza. Il-frekwenza hi definita bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji huma mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Komuni

anemija, tromboċitopenja, lewkopenja,

lewkoċitożi, tromboċitożi

sistema limfatika

 

Mhux komuni

anemija aplastika, ekkimożi

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

Komuni

aċidożi metabolika, alkalosi, nuqqas ta’

n-nutrizzjoni

aptit

 

Disturbi psikjatriċi

Komuni

dipressjoni, irritabilità

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

sinkope, uġigħ ta’ ras

Disturbi fil-qalb

Komuni

edema

Mhux komuni

arritmija

 

 

Komuni

uġigħ addominali, rimettar, nawseja,

Disturbi gastro-intestinali

stitikezza, disġewżja

 

Mhux komuni

pankreatite, ulċera peptika, emorraġija

 

 

rettali, gastrite

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Komuni

raxx, riħa abnormali fil-ġilda

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

Komuni

aċidożi tubulari tal-kliewi

sistema urinarja

 

 

Disturbi fis-sistema

Komuni ħafna

amenorrea, mestrwazzjoni irregolari

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

 

Tnaqqis fil-potassju, albumina, proteina

 

 

totali u fosfat fid-demm. Żieda fl-alkaline

Investigazzjonijiet

Komuni

phosphatase, transaminażi, bilirubina, aċidu

 

 

uriku, klorur, fosfat u sodju fid-demm.

 

 

Żieda fil-piż

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Każ probabbli ta’ reazzjoni tossika għal sodium phenylbutyrate (450 mg/kg/kuljum) kien irrappurtat f’pazjenta anorettika ta’ 18-il sena li żviluppat enċefalopatija metabolika assoċjata ma’ aċidożi lattika, ipokalemija severa, panċitopenja, newropatija periferali, u pankreatite. Hi rkuprat wara tnaqqis tad-doża ħlief għal episodji rikorrenti ta’ pankreatite li eventwalment wasslu għat-twaqqif tal-kura.

Rapportar ta’ effetti sekondarji suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati effetti sekondarji suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Każ wieħed ta’ doża eċċessiva seħħ f’tarbija ta’ 5 xhur b’doża aċċidentali waħda ta’ 10 g

(1370 mg/kg). Il-pazjent żviluppa dijarrea, irritabiltà u aċidożi metabolika b’ipokalemja. Il-pazjent irkupra wara 48 siegħa ta’ kura sintomatika.

Dawn is-sintomi huma konsistenti mal-akkumulazzjoni ta’ phenylacetate, li wera newrotossiċità limitata mid-doża meta mogħti fil-vina f’dożi li jwasslu sa 400 mg/kg/kuljum. L-aktar effetti predominanti ta’ newrotossiċità kienu ħedla, għejja, nuqqas ta’ konċentrazzjoni. Manifestazzjonijiet inqas frekwenti kienu: konfużjoni, uġigħ ta’ ras, disgewsja, ipakużi, nuqqas ta’ orjentazzjoni, diffikultajiet fil-memorja u żjieda f’newroapatija eżistenti minn qabel.

F’każ ta’ doża eċċessiva, il-kura għandha titwaqqaf u għandhom jinbdew miżuri ta’ appoġġ. Tista’ tkun ta’ benefiċċju l-ħemodijaliżi jew dijaliżi peritonejali.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti oħra tal-passaġġ alimentari u tal-metaboliżmu, prodotti varji tal-apparat alimentari u tal-metaboliżmu, Kodiċi ATC: A16A X03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

Sodium phenylbutyrate hu pro-drug li jiġi metabolizzat malajr għal phenylacetate. Phenylacetate hija sustanza metabolikament attiva li tingħaqad ma’ glutamine permezz ta’ acetylation biex jifforma phenylacetylglutamine li mbagħad jitneħħa mill-kliewi. Fuq bażi molari, phenylacetylglutamine jista’ jitqabbel mal-urea (it-tnejn fihom żewġ moles ta’ nitrogen) u għalhekk jipprovdi metodu alternattiv għat-tneħħija mill-ġisem ta’ nitrogen mhux meħtieġ.

Effikaċja klinika u sigurtà

Skont studji li saru b’phenylacetateglutamine, it-tneħħija mill-ġisem f’pazjenti bi problemi fiċ-ċiklu tal-urea, hu possibbli li jkun stmat li, għal kull gramma ta’ sodium phenylbutyrate mogħti, jiġi prodott bejn 0.12 u 0.15 g ta’ phenylacetylglutamine nitrogen. Bħala riżultat ta’ dan, sodium phenylbutyrate inaqqas il-livell ta’ ammonia għolja fil-plażma u ta’ glutamine f’pazjenti bi problemi fiċ-ċiklu tal-urea. Hu importanti li d-djanjosi ssir minn kmieni u l-kura tibda immedjatament biex tittejjeb il-qagħda klinika u ċ-ċans ta' sopravivenza.

F’pazjenti fejn il-marda ħarġet tard, inklużi eterożigi femminili għal nuqqas ta’ ornithine transcarbamylase, li rkupraw minn enċefalopatija iperammonemika u kienu kkurati b’mod kroniku b’restrizzjoni tal-proteini fid-dieta u sodium phenylbutyrate, ir-rata ta’ għajxien kienet ta’ 98%. Il- maġġoranza tal-pazjenti li kienu eżaminati kellhom livell ta’ IQ bejn medju u medju baxx/borderline mentally retarded range. Ir-riżultati konjittivi tagħhom jibqgħu relattivament stabbli matul it-terapija permezz ta’ phenylbutyrate.Hu diffiċli li l-kura twassal biex jingħelbu nuqqasijiet newroloġiċi eżistenti minn qabel, u deterjorazzjoni newroloġika tista’ tkompli f’xi pazjenti.

PHEBURANE jista’ jkun meħtieġ matul il-ħajja kollha sakemm ma jsirx trapjant ortotopiku tal- fwied.

Popolazzjoni pedjatrika

Fil-passat, neonatal-onset presentation ta’ disturbi taċ-ċiklu tal-urea kienu kważi universalment fatali fl-ewwel sena tal-ħajja, anke meta kkurata permezz ta’ dijaliżi peritoneali u b’amino aċidi essenzjali jew bl-analogi tagħhom li huma ħielsa minn nitroġenu. Permezz ta’ emodijaliżi, l-użu ta’ rotot alternattivi għat-tneħħija mill-ġisem ta’ nitroġenu mhuwiex meħtieġ, (sodium phenylbutyrate, sodium benzoate u sodium phenylacetate), restrizzjoni tal-proteini fid-dieta, u, f’ċertu każijiet, l- għoti supplimentari ta’ amino aċidi essenzjali, ir-rata ta’ sopravivenza fi trabi li jkunu għadhom kif jitwieldu dijanjostikati wara t-twelid (iżda fl-ewwel xahar tal-ħajja) żdiedet sa kważi 80% bil-parti l- kbira tal-imwiet isseħħ matul episodju ta’ enċefalopatija iperammonemika akuta. Pazjenti li fihom il- marda ħarġet immedjatament mat-twelid kellhom inċidenza għolja ta’ nuqqas ta’ żvilupp mentali.

F’pazjenti djanjostikati matul il-ġestazzjoni u kkurati qabel xi episodju ta’ enċefalopatija iperammonemika, ir-rata ta’ għajxien kienet ta’ 100%, imma anke f’dawn il-pazjenti, eventwalment ħafna urew nuqqasijiet konoxxittivi jew nuqqasijiet newroloġiċi oħra

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Phenylbutyrate hu magħruf li jossida ruħu għal phenylacetate li jingħaqad b'mod enżimatiku ma’ glutamine biex jifforma phenylacetylglutamine fil-fwied u l-kliewi. Phenylacetate jiġi idrolizzat ukoll mill-esterases fil-fwied u fid-demm.

Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma u tal-awrina ta’ phenylbutyrate u l-metaboliti tiegħu nkisbu minn adulti normali sajmin li ngħataw doża waħda ta’ 5 g ta’ sodium phenylbutyrate u minn pazjenti bi problemi fiċ-ċiklu tal-urea, emoglobinopatijiet u cirrhosis li ngħataw doża waħda u dożi orali ripetuti sa 20 g/kuljum (studji mhux kontrollati). Id-dispożizzjoni ta’ phenylbutyrate u l-metaboliti tiegħu kienet studjata wkoll f’pazjenti b’kanċer wara infużjoni fil-vina ta’ sodium phenylbutyrate (sa

2 g/m²) jew phenylacetate.

Assorbiment

Phenylbutyrate jiġi assorbit malajr waqt li tkun sajjem: wara doża waħda orali ta’ 5 g ta’ sodium phenylbutyrate, fil-forma ta’ granuli, livelli li jitkejjlu fil-plażma kienu osservati 15-il minuta wara l- għotja tad-doża. Il-ħin medju biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima kien ta’ siegħa u l- konċentrazzjoni massima medja kienet 195 µg/ml. Il-half-life tal-eliminazzjoni ġiet stmata li kienet 0.8 siegħa.

L-effett tal-ikel fuq l-assorbiment mhux magħruf.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ phenylbutyrate hu ta’ 0.2 l/kg.

Bijotrasformazzjoni

Wara doża waħda ta’ 5 g ta’ sodiumphenylbutyrate fil-forma ta’ granuli, livelli li jitkejjlu fil-plażma ta’ phenylacetate u phenylacetylglutamine kienu osservati 30 u 60 minuta rispettivament wara l- għotja tad-doża. Il-perijodu medju biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima kien ta’ 3.55 u

3.23 sigħat, rispettivament, u l-konċentrazzjoni massima medja kienet ta’ 45.3 u 62.8 μg/ml, rispettivament. Il-half-life tal-eliminazzjoni kienet stmata li kienet ta’ 1.3 u 2.4 siegħat, rispettivament.

Studji b’għotja ta’dożi għoljin fil-vina ta’ phenylacetate urew farmokinetika mhux lineari kkaraterizzata minn metaboliżmu saturabbli għal phenylacetylglutamine. Dożaġġ ripetut b’phenylacetate wera evidenza ta’ induzzjoni tat-tneħħija.

Fil-maġġoranza tal-pazjenti b’disturbi fiċ-ċiklu tal-urea jew b’emoglobinopatiji li kienu qed jirċievu diversi dożi ta’ phenylbutyrate (300 – 650 mg/kg/kuljum sa 20 g/kuljum) ma seta’ jkun osservat l- ebda livell ta’ phenylacetate fil-plażma wara lejl li fih il-pazjent ma ħa xejn. F’pazjenti b’indeboliment fil-funzjoni epatika, il-konversjoni ta’ phenylacetate għal phenylacetylglutamine tista’ ddum relattivament aktar. Tliet pazjenti ċirrotiċi (minn 6) li rċevew għotja orali ta’ sodium phenylbutyrate (20 g/kuljum fi tliet dożi) urew livelli sostenuti ta’ phenylacetate fil-plażma fit-tielet ġurnata, li huma ta’ ħames darbiet aktar minn dawk miksuba mill-ewwel doża.

F’voluntiera normali, differenzi fis-sess instabu fil-parametri farmakokinetiċi ta’ phenylbutyrate u phenylacetate (AUC u Cmax madwar 30 - 50% akbar fin-nisa) iżda mhux phenylacetylglutamine.

Dan jista’ jkun minħabba l-lipofiliċità ta’ sodium phenylbutyrate u differenzi konsegwenti fil-volum ta’ distribuzzjoni.

Eskrezzjoni

Madwar 80 - 100% tal-prodott mediċinali jitneħħa mill-kliewi f’24 siegħa bħala prodott konjugat, phenylacetylglutamine.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Kien hemm riżultat negattiv f’2 studji fuq il-mutaġeniċità b’sodium phenylbutyrate, i.e. l-eżami Ames u l-eżami tal-mikronukleju. Ir-riżultati jindikaw li sodium phenylbutyrate ma jwassal għall- ebda effett mutaġeniku fl-eżami Ames kemm b’attivazzjoni metabolika kif ukoll mingħajrha. Ir-riżultati tal-eżami tal-mikronukleju jindikaw li sodium phenylbutyrate ma kienx ikkunsidrat li jipproduċi l-ebda effett klastoġeniku fuq firien ikkurati b’livelli ta’ doża tossika jew mhux tossika (eżaminati 24 u 48 siegħa wara doża orali waħda ta’ 878 sa 2800 mg/kg).

Ma sarux studji dwar il-karċinoġeniċità u fertilità ta’ sodium phenylbutyrate.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

sugar spheres (sukrosju u maize starch), hypromellose,

ethylcellulose N7, macrogol 1500, povidone K25.

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 Sentejn.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba, għandu jintuża fi żmien 45 ġurnata.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C .

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun HDPE, li ma jistax jinfetaħ mit-tfal b’dessikant, li fih174 g ta’ granuli.

Kull kartuna fiha flixkun wieħed.

Kuċċarina kkalibrata tad-dożaġġ hija pprovduta .

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal ġestjoni ieħor

Fil-każ li l-granuli jitħalltu ma’ ikel solidu jew ma’ likwidu hu importanti li dawn jittieħdu immedjatament wara li jitħalltu.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariġi

Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/822/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 31 lul 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati