Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pravafenix (fenofibrate / pravastatin) – Fuljett ta’ tagħrif - C10BA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPravafenix
Kodiċi ATCC10BA03
Sustanzafenofibrate / pravastatin
ManifatturLaboratoires SMB S.A.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Pravafenix 40 mg/160 mg kapsuli iebsin

Pravastatin/Fenofibrate

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi ta' mard bħal tiegħek.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

1.X’inhu Pravafenix u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Pravafenix

3.Kif għandek tieħu Pravafenix

4.Effetti sekondarji li jista’ jkollu

5.Kif taħżen Pravafenix

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.x’inhu pravafenix u għalxiex jintuża

L-isem tal-mediċina tiegħek huwa Pravafenix. Fiha żewġ sustanzi attivi: pravastatina u fenofibrate. Iż- żewġ sustanzi huma mediċini li jimmodifikaw il-kolesterol/lipidi.

Pravafenix jintuża flimkien ma’ dieti b’ammont baxx ta’ xa ħam fl-adulti

-

Biex ibaxxi l-livell tal-kolesterol il-“ħażin” tiegħek (kolesterol LDL). Jagħmel dan billi jbaxxi l-

 

livell tal-kolesterol totali, u sustanzi grassi msejħin trigliċeridi fid-demm.

-

Biex iżid il-livell tal-kolesterol it-“tajjeb” tiegħek (kolesterol HDL).

X’għandi nkun naf dwar il-kolesterol u t-trigliċeridi?

Il-kolesterol huwa wieħed mill-bosta xaħmijiet li hemm fid-demm tiegħek. Il-kolesterol totali tiegħek huwa magħmul prinċipalment minn kolesterol LDL u kolesterol HDL.

Il-kolesterol LDL ta’ spiss jissejjaħ kolesterol ‘ħażin’ minħabba li jista’ jakkumula fil-ħitan tal-arterji tiegħek u jifforma kisja. Maż-żmien, din il-kisja akkumulata tista’ twassal għal imblukkar tal-arterji tiegħek. Dan l-imblukkar jista’ jnaqqas jew jimblokka l-fluss tad-demm lejn l-organi vitali bħalma huma l-qalb u l-moħħ. Meta l-fluss tad-demm jiġi mblukkat, ir-riżultat jista’ jkun attakk tal-qalb jew puplesija.

Il-kolesterol HDL spiss jissejjaħ kolesterol ‘tajjeb’ minħabba li jgħin fil-prevenzjoni tal- akkumulazzjoni tal-kolesterol il-‘ħażin’ fl-arterji u minħabba li jgħin fil-protezzjoni kontra l-mard tal- qalb.

It-trigliċeridi huma xaħam ieħor fid-demm tiegħek. Jistgħu jżidu r-riskju tiegħek li jkollok problemi tal-qalb.

F’ħafna min-nies għall-ewwel ma jkun hemm ebda sinjal ta’ problemi bil-kolesterol. It-tabib tiegħek jista’ jkejjel il-kolesterol tiegħek b’test tad-demm sempliċi. Żur it-tabib tiegħek regolarment sabiex iżżomm rendikont tal-livell tal-kolesterol tiegħek.

Pravafenix jintuża jekk int pazjent adult b’riskju għoli tal-mard tal-qalb u jkollok bżonn ittejjeb il-livelli tal-kolesterol u tat-trigliċeridi tax-xaħam fid-demm tiegħek meta l-livelli tal-

kolesterol ‘ħażin’ tiegħek ikunu kkontrollati sewwa bi pravastatina waħdu (statin, mediċini li jbaxxu l-livell tal-kolesterol).

2. x’għandek tkun taf qabel ma tieħu pravafenix

Tiħux Pravafenix jekk

-Inti allerġiku/a għal fenofibrate, pravastatin, jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis-sezzjoni 6)

-Issofri minn mard tal-fwied

-Għandek inqas minn 18-il sena

-Issofri minn mard tal-kliewi

-Kellek allerġija għad-dawl magħrufa (reazzjoni allerġika kkawżata mid-dawl tax-xemx jew minn espożizzjoni għal dawl UV) jew reazzjonijiet fototossiċi (ħsara għall-ġilda kkawżata minn espożizzjoni għal dawl tax-xemx jew dawl UV) matul il-kura b’fibrati (mediċini li jimmodifikaw il-lipidi) jew ketoprofen (mediċina għal kontra l-infjammazzjonijiet li tista’ tintuża oralment jew fuq il-ġilda għal disturbi fil-muskoli u fl-għadam, u oralment għal gotta jew uġigħ tal-pirjid).

-Issofri minn mard tal-bużżieqa tal-marrara

-Tbati minn pankreatite (infjammazzjoni tal-frixa li twassal għal uġigħ addominali)

-Inti tqila jew qiegħda tredda’

-Għandek storja ta’ problemi fil-muskoli (eż. mijopatija jew rabdomijolisi) matul il-kura b’mediċini li jikkontrollaw il-kolesterol imsejħin ‘statins’ (bħal simvastatin, atorvastatin, pravastatin jew rosuvastatin) jew fibrati (bħal fenofibrate u bezafibrate).

Tiħux Pravafenix jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tapplika għalik. Jekk m’intix ċert/a, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Pravafenix.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Pravafenix.

Qabel tibda l-kura bi Pravafenix għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk għandek jew qatt kellek xi problemi mediċi

-Għid lit-tabib tiegħek dwar il-kundizzjonijiet mediċi kollha tiegħek inkluż allerġiji

-Għid lit-tabib tiegħek jekk tixrob ammonti kbar ta’ alkoħol (jekk tixrob iżjed mill-ammont rakkomandat ta' kuljum; kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk m'intix ċert) jew qatt kellek xi marda tal-fwied. Ara wkoll is-sezzjoni hawn taħt “Meta tieħu Pravafenix mal-ikel u max-xorb”.

-It-tabib tiegħek għandu jagħmillek test tad-demm qabel ma inti tibda tieħu Pravafenix. Dan sabiex jiċċekkja kemm il-fwied u l-kliewi tiegħek ikunu qegħdin jaħdmu sew.

-It-tabib tiegħek jista’ wkoll ikun iridek tagħmel testijiet tad-demm sabiex jiċċekkja kemm ikun qed jaħdem tajjeb il-fwied tiegħek wara li tibda tieħu Pravafenix.

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek minnufih jekk tesperjenza xi uġigħ muskolari jew xi bugħawwiġ, sensittività jew dgħjufija mingħajr ebda raġuni. Dan minħabba li f’xi okkażjonijiet rari, problemi fil- muskoli jistgħu jkunu serji, inkluż tkissir tal-muskoli li jirriżula fi ħsara fil-kliewi, u rari ħafna seħħew ukoll xi mwiet.

Kellem ukoll lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk ikollok dgħjufija tal-muskoli li tkun konstanti. Jistgħu jkunu meħtieġa testijiet u mediċini addizzjonali għad-dijanjostikar u l-kura tagħha.

Ir-riskju ta’ tkissir tal-muskoli huwa ikbar f’ċerti pazjenti. Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik:

-Problemi tal-fwied u tal-kliewi

-Problemi bit-tirojde

-Għandek iktar minn 70 sena

-Qatt kellek problemi bil-muskoli matul kura b’mediċini li jbaxxu l-livell tal-kolesterol bħala statin jew fibrat

-Qed tieħu jew, fl-aħħar 7 ijiem ħadt jew ingħatajt mediċina li tissejjaħ aċidu fusidiku (mediċina għal infezzjoni batterika)

-Inti jew il-membri tal-familja qrib tiegħek għandhom disturb muskolari ereditarju

-Għandek problemi bl-alkoħol (tixrob regolarment ammonti kbar ta’ alkoħol)

Ara mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Pravafenix jekk inti għandek indeboliment respiratorju serju, eż. għandek problemi bit-teħid tan-nifs inkluż, sogħla persistenti mhux produttiva, deterjorazzjoni fis-saħħa ġenerali bħal għejja, telf fil-piż u/jew qtugħ ta’ nifs jew deni.

Jekk tħoss xi wieħed minn dawn is-sintomi, għandek tieqaf tieħu Pravafenix u għandek tinforma lit- tabib tiegħek.

Waqt li inti tkun fuq din il-mediċina, it-tabib tiegħek ser jissorveljak mill-qrib jekk ikollok xi dijabete jew tinsab f’riskju li tiżviluppa dijabete. Probabbli li tinsab f’riskju li tiżviluppa dijabete jekk ikollok livelli għolja ta’ zokkor u xaham fid-demm tiegħek, għandek piż żejjed u għandek pressjoni tad-demm għolja.

Tfal u adolexxenti

Tiħux Pravafenix jekk għandek inqas minn 18-il sena.

Mediċini oħra u Pravafenix

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’tieħu xi mediċini oħra. Huwa importanti li tavża lit-tabib tiegħek jekk inti diġà qiegħed tiġi kkurat b’xi waħda minn dawn li ġejjin:

-Reżini tal-aċidi tal-bili colestyramine/colestipol (mediċina biex tbaxxi l-ammont ta’ kolesterol), minħabba li dawn jaffettwaw il-mod kif jaħdem Pravafenix

-Ciclosporin (mediċina użata spiss f’pazjenti ta’ trapjant tal-organi)

-Mediċini li jimpedixxu emboli tad-demm, bħal warfarin, fluindione, phenprocoumon jew acenocoumarol (antikoagulanti)

-Antibijotiku bħall-erythromycin jew clarithromycin biex tikkura infezzjonijiet ikkawżati mill- batterji.

-Fusidic acid: m’għandekx tieħu aċidu fusidiku (mediċina għal infezzjoni batterika) waqt li qed tuża din il-mediċina. Ara wkoll sezzjoni 4 ta’ dan il-fuljett.

Pravafenix ma’ ikel, xorb u alkoħol

-Dejjem ħu Pravafenix mal-ikel minħabba li Pravafenix huwa inqas assorbit tajjeb minn stonku vojt

-Dejjem għandek iżżomm l-ammont ta’ teħid tal-alkoħol għal minimu. Jekk inti mħasseb/mħassba dwar kemm tista’ tixrob alkoħol waqt li tkun qed tieħu l-mediċina, għandek tiddiskuti dan mat-

tabib tiegħek.

Jekk m’intix ċert/a dwar dan, jekk jogħġbok segwi l-parir tat-tabib tiegħek.

Tqala u treddigħ

Tiħux Pravafenix jekk inti tqila jew jekk qed tipprova tinqabad tqila jew ta ħseb li tista’ tkun tqila.

Jekk qed tippjana li toħroġ tqila, avża lit-tabib tiegħek minnufih. Il-mediċina għandha titwaqqaf minħabba r-riskju potenzjali għall-fetu.

Tiħux Pravafenix jekk qiegħda tredda’.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Normalment, Pravafenix ma jaffettwax l-abbiltà tiegħek li ssuq jew tħaddem magni. Jekk tesperjenza xi sturdament, viżta mċajpra jew doppja matul il-kura, agħmel żgur li inti tkun f’kundizzjoni tajba biex issuq u tħaddem magni qabel tipprova tagħmel dan.

Pravafenix fih il-lactose

Pravafenix fih zokkor li jissejjaħ lattożju. Jekk it-tabib tiegħek qallek li inti għandek intolleranza għal xi zokkrijiet, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina.

3.kif għandek tieħu pravafenix

Dejjem għandek tieħu Pravafenix skont il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat- tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

-Qabel tibda tieħu Pravafenix, għandek tkun fuq dieta biex tnaqqas il-kolesterol tiegħek.

-Għandek iżżomm din id-dieta waqt li tkun qed tieħu Pravafenix

Id-doża normali hija kapsula waħda li tittieħed kuljum matul l-ikla ta’ filgħaxija. Ibla’ l-kapsula mal- ilma. Huwa importanti li tieħu l-kapsula mal-ikel, għax inkella din ma taħdimx jekk l-istonku tiegħek ikun vojt.

Meta t-tabib tiegħek tak Pravafenix flimkien ma’ colestyramine jew xi reżini ta’ għaqid tal-aċidi biljari (mediċini sabiex ibaxxu l-ammont ta’ kolesterol), ħu Pravafenix siegħa qabel, jew 4 sa 6 sigħat wara r- reżin. Dan minħabba li colestyramine jew reżini li jgħaqqdu l-aċidu biljari spiss inaqqsu l-assorbiment tal-mediċina meta jittieħdu qrib wisq flimkien u b’hekk jimpedixxu l-assorbiment ta’ Pravafenix. Jekk tieħu rimedji għall-indiġestjoni (użati sabiex jinnewtralizzaw l-aċidu fl-istonku), ħu Pravafenix siegħa wara.

Jekk tieħu Pravafenix aktar milli suppost

Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk tinsa tieħu Pravafenix

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu, ħu l-ammont normali tiegħek ta’ Pravafenix fil-ħin normali l-ġurnata ta’ wara.

Jekk tieqaf tieħu Pravafenix

Tiqafx tieħu Pravafenix mingħajr ma tiddiskuti dan qabel mat-tabib tiegħek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Iż-żewġ effetti sekondarji li ġejjin huma importanti u jeħtieġu azzjoni immedjata

Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk għandek xi uġigħ muskolari jew xi bugħawwiġ, sensittività jew dgħjufija mingħajr ebda raġuni. Dan minħabba li f’xi okkażjonijiet rari ħafna (jista' jaffettwa sa 1 minn kull 10,000 persuna), problemi fil-muskoli jistgħu jkunu serji, inkluż tkissir tal-muskoli li jirriżulta fi

ħsara fil-kliewi, u rari ħafna seħħew ukoll xi mwiet.

Reazzjonijiet allerġiċi severi f’daqqa li jinkludu nefħa tal-wiċċ, tax-xofftejn, tal-ilsien jew tal-pajp tan- nifs li jistgħu jikkawżaw diffikultà kbira fit-teħid tan-nifs. Din hija reazzjoni rari ħafna li tista’ tkun serja jekk isseħħ. Għandek tgħid lit-tabib tiegħek minnufih jekk din isseħħ.

Effetti sekonardji addizzjonali

Effetti sekondarji komuni (jista' jaffettwa sa 1 minn kull 10 persuni)

Effetti diġestivi: disturbi gastriċi jew intestinali (uġigħ addominali, dardir, rimettar, dijarrea u gass, stitikezza, ħalq xott, uġigħ fil-parti ta’ fuq tal-addome b’nefħa (dispepsja), tifwiq (eruktazzjonijiet)).

Effetti fuq il-fwied: transaminażi tas-serum miżjuda.

Effetti sekondarji mhux komuni (jista' jaffettwa sa 1 minn kull 100 persuna)

Taħbit tal-qalb mhux normali (palpitazzjonijiet), formazzjoni ta’ emboli tad-demm fil-vini (trombożi profonda tal-vini) u mblukkar tal-arterji tal-pulmun b’emboli tad-demm (emboliżmu pulmonari).

Raxx, raxx tal-ġilda, ħakk, ħorriqija jew reazzjonijiet għad-dawl tax-xemx jew għal espożizzjoni għad-dawl UV (reazzjonijiet ta’ fotosensittivtà), anormalità tal-qorriegħa/xagħar (inkluż telf tax- xagħar).

Effetti fuq is-sistema nervuża: sturdament (sensazzjoni ta’ nuqqas ta’ stabbilt à), uġigħ ta’ ras, disturbi fl-irqad (inkluż diffikultà fl-irqad u ħolm ikrah), sensazzjoni ta’ rqad ta’ partijiet tal- ġisem (paresteżija).

Uġigħ fil-muskoli u fil-ġogi (mijalġija, artralġija), uġigħ fid-dahar, alterazzjonijiet f’xi testijiet tad-demm tal-laboratorju għall-funzjoni tal-muskoli.

Problemi bil-viżta bħal viżta mċajpra jew doppja.

Problemi bil-kliewi (livelli miżjudin jew imnaqqsin ta’ ċerti enzimi fil-ġisem li jidhru f’test), problemi bil-bużżieqa tal-awrina (mogħdija tal-awrina b’uġigħ jew frekwenti, ikollok tgħaddi l- ilma bil-lejl), disfunzjoni sesswali.

Għejja, dgħjufija, mard simili għall-influwenza.

Sensittività eċċessiva.

Żieda fil-kolesterol fid-demm, żieda fit-trigliċeridi fid-demm, żieda fl-LDL, żieda fil-gamma- glutamyl transferase (diversi enżimi tal-fwied), uġigħ fil-fwied (uġigħ fil-muskoli addominali tal- lemin ta’ fuq, kemm bl-uġigħ fid-dahar u kemm mingħajru), żieda fil-piż.

Obeżità.

Infjammazzjoni tal-muskoli (mijożite), bugħawwiġ u dgħjufija muskolari.

Effetti sekondarji rari (jista' jaffettwa sa 1 minn kull 1,000 persuna)

Tnaqqis fl-emaglobina (pigment li jġorr l-ossiġnu fid-demm) u lewkoċiti (ċelloli bojod tad- demm).

Effetti sekondarji rari ħafna (jista' jaffettwa sa 1 minn kull 10,000 persuna)

Infjammazzjoni tal-fwied (epatite), li s-sintomi tagħha jistgħu jkunu sfurija ħafifa tal-ġilda u tal- abjad tal-għajnejn (suffejra), uġigħ addominali u ħakk.

Tkissir muskolari (rhabdomyolysis), xi każi ta’ problemi bit-tendini, xi kultant ikkumplikat bi qsim.

Tnemnim u mewt (polinewropatija periferali)

Effetti sekondarji ta’ frekwenza mhux mag ħrufa(il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli)

Dgħjufija tal-muskoli li hija kostanti.

Effetti sekondarji possibbli rraportati b’xi statins (l-istess tip ta’ mediċini li jbaxxa l-livell tal- kolesterol bħal pravastatin)

Telf tal-memorja

Depressjoni

Diffikultajiet respiratorji, inklużi sog ħla persistenti/jew qtugħ ta’ nifs jew deni.

Dijabete: Dan probabbli aktar jekk ikollok livelli għoljin ta’ zokkor u xaħmijiet fid-demm tiegħek, għandek piż ħejjed u għandek il-pressjoni għolja. It-tabib tiegħek ser jissorveljak waqt li inti tkun qed tieħu din il-mediċina.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew ill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediċina.

5.KIF TAĦŻEN PRAVAFENIX

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax Pravafenix wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna u fuq il-folja/flixkun wara JIS.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

Il-mediċini m’għandhomx jintremew mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill- ispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall- protezzjoni tal-ambjent.

6.KONTENUT TAL-PAKKETT U INFORMAZZJONI OĦRA

X’fih Pravafenix

Is-sustanzi attivi huma fenofibrate u pravastatin. Kull kapsula iebsa fiha 40 mg pravastatin sodium u 160 mg fenofibrate.

Is-sustanzi l-oħra huma:

-kontenut tal-kapsula: lattożju monoidrat, cellulose microcrystalline, ascorbyl palmitate, povidone, sodium starch glycolate, magnesium stearate, talc, triacetin, sodium hydrogen carbonate, lauroyl macrogolglycerides, hydroxypropylcellulose, macrogol 20 000.

-qoxra tal-kapsula: ġelatina, indigo carmine (E132), iron oxide iswed (E172), titanium dioxide

(E171), iron oxide isfar (E172).

Id-Dehra ta’ Pravafenix u l-kontenuti tal-pakkett

Il-kapsuli huma kapsula iebsa tal-ġelatina bil-parti ta’ fuq kulur iż-żebbuġa u l-parti ewlenija ħadra ċara li fiha massa bajda fil-beġ u pillola. Il-kapsuli jiġu f’pakketti ta’ folji tal-Polyamide-Aluminju- PVC/aluminju li jkun fihom 30, 60, jew 90 kapsula, u fi fliexken tal-plastik bojod opaki li fihom 14, 30, 60 jew 90 kapsula.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

Manifattur

Laboratoires SMB s.a.

SMB Technology s.a.

Rue de la Pastorale, 26-28

Rue du Parc Industriel 39

B-1080 Brussels

B-6900 Marche en Famenne

Il-Belġju

Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur talawtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tél/Tel: + 32.2.411.48.28.

Tel: + 32.2.411.48.28.

България

Luxembourg/Luxemburg

Synapsis Bulgaria Ltd

Laboratoires SMB S.A.

Teл.: + 359.2.444.24.94

Tél/Tel: + 32.2.411.48.28.

Česká republika

Magyarország

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Tel.: + 32.2.411.48.28.

Danmark

Malta

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

 

Tlf: + 32.2.411.48.28.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Deutschland

Nederland

Galephar Pharma GmbH

Galephar B.V.

Tel: +49 7164 66 26

Tel: +31 71 562 15 02

Eesti

Norge

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Tlf: + 32.2.411.48.28.

Ελλάδα

Österreich

Angelini Pharma Hellas SA

Laboratoires SMB S.A.

Τηλ: +30 210 62 69 200

Tel: + 32.2.411.48.28.

España

Polska

Lacer S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tel: +34 934 46 53 00

Tel.: + 32.2.411.48.28.

France

Portugal

Laboratoires SMB S.A.

Tecnimede Sociedade

Tél: + 32.2.411.48.28.

Técnico-Medicinal S.A.

 

Tel: +351 21 041 41 00

Hrvatska

România

Laboratoires SMB S.A.

Solartium Group S.r.l.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Tel: +40 21 211 71 83

Ireland

Slovenija

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Ísland

Slovenská republika

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Sími: + 32.2.411.48.28.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Italia

Suomi/Finland

Abiogen Pharma S.p.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tel: +39 050 3154 101

Puh/Tel: + 32.2.411.48.28.

Κύπρος

Sverige

Synapsis Trading Limited

Laboratoires SMB S.A.

Τηλ: +30 210 67 26 260

Tel: + 32.2.411.48.28.

Latvija

United Kingdom

Laboratoires SMB S.A.

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar fi

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati