Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Protopy (tacrolimus) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - D11AX14

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaProtopy
Kodiċi ATCD11AX14
Sustanzatacrolimus
ManifatturAstellas Pharma GmbH

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Protopy 0.03% ingwent

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 g ta' Protopy 0.03% ingwent fih 0.3 mg ta' Tacrolimus bħala tacrolimus monohydrate (0.03%).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

awtorizzat

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ingwent

Ingwent abjad jagħti fl-isfar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Il-kura ta’ dermatite atopika moderata jew severa fl-adulti li ma jkunux adegwatament responsivi għal

 

 

ħ

jew intolleranti għal terapiji konvenzjonali bħalma huma l-kortikosterojdi topikali. Kura moderata għal

 

m’g

severa ta’ dermatite atopika fit tfal (minn sentejn ‘il fuq) li ma kellhomxaduxrespons adegwat għal kura

konvenzjonali bħalma huma l-kortikosterojdi topikali.

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

 

 

li

 

Kura bi Protopy għandu jinbeda minn tabib li jkollu esperjenza fid-dijanjosi u l-kura tad-dermatite

atopika.

inali

 

 

 

Il-kura ma tridx tkun kontinwa iżda intermittenti.

 

Protopy forma ta' ingwent jiġċi mdellek ħafif fuq il-parti tal-ġilda affettwata. Protopy forma ta’ ingwent jista' jiġi użat f' kullmediparti tal-ġisem, inklużi l-wiċċ, l-għonq, u partijiet fejn il-ġilda tintlewa, minbarra membrani mukużi. Protopy forma ta' ingwent m' għandux jintuża taħt faxxex (ara sezzjoni 4.4).

Kull parti tal-ġilda affettwata għandha tiġi trattata bi Protopy sakemm il-marda tfieq, imbagħad it-

trattament għandha tiġi mwaqqfa. Il-parti tal-ġilda affettwata għandha tmur għall-aħjar fi żmien Prodottġimgħa wara l-bidu tat-trattament. Jekk wara ħmistax il-ġurnata ma jkunx hemm progress, wieħed

għandu jaħseb f' terapiji oħra. Protopy jista' jintuża għal żmien qasir jew ukoll għal żmien sakemm ikun hemm twaqqif għal xi perijodu żgħir. Malli jidher li ser jerġgħu jibdew is-sintomi (flares) tas- sintomi tal-marda, il-kura trid terġa’ tibda.

Protopy mhux rakkomandat għat-tfal taħt l-età ta’ sentejn qabel ma jkun hemm aktar informazzjoni dwaru.

Użu f' tfal (ta' sentejn u akbar)

Il-kura trid tinbeda darbtejn kuljum għal mhux aktar minn tliet ġimgħat. Wara ma hemmx għalfejn tibqa’ tingħata daqshekk spiss u tista’ titnaqqas għal darba kuljum sakemm il-leżjoni tkun telqet sewwa (ara sezzjoni 4.4).

Użu f' persuni kbar (16 il-sena 'l fuq)

Protopy jiġi bħala ingwent fil-qawwa ta' Protopy 0.03% u ta' Protopy 0.1%. It-trattament tinbeda bi Protopy 0.1% darbtejn kuljum sakemm il-ferita tfiq. Jekk is-sintomi jergħu jiġu, wieħed jerġa jibda trattament b'Protopy 0.1% darbtejn kuljum. Wieħed għandu jipprova inaqqas il-frekwenza ta’ l-użu, jew juża Protopy 0.03%, jekk il-kondizzjoni klinika tippermetti.

Użu fl-anzjani (65 sena u akbar)

Għad m' hemmx studji speċifiċi f’pazjenti anzjani. Pero l-esperjenza klinika li għandna ma' dawn il- pazjenti ma turix bżonn li d-doża għandha titbiddel.

L-istudji kliniċi dwar l-effikaċja li saru ġew mwaqqfa f' salt u għalhekk m'hemmx informazzjoni jekk ir-rata ta' rikorrenza tkunx anqas jekk it-trattament titwaqqaf bil-mod il-mod.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal macrolides, għal tacrolimus jew għal xi sustanzi ohrajn.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

awtorizzat

Protopy ma għandhiex tintuża fuq pazjenti li jkollhom immunodefiċjenzi konġenitali jew li jkunu

adux

 

ħaduhom jew f’pazjenti li jkunu għaddejjin b’kura li tista’ tikkaġuna l-immunosuppressjoni.

L-effett tat-trattament bi Protopy ingwent fuq is-sistema immunitarja fit-tfal, speċjalment f' tfal żgħar, għadu ma ġiex stabilit, u għalhekk wieħed għandu jaħseb f' dan il-fatt f'dan il-grupp ta' pazjenti (ara sezzjoni 4.1).ħ

Waqt l-użu ta' Protopy ingwent wieħed għandu jevita li joqgħod espost għax-xemx u raġġi ultravjoletti (UV) ta' solarju kif ukoll dawk fit-trattament b' UVB jew UVA b' kombinazzjoni ma' psoralens

(PUVA) (ara sezzjoni 5.3). It-tobba għandhom jagħtu parir lil-pazjenti biex jużaw protezzjoni xierqa

kontra x-xemx, bħal żmien qasir fix-xemx, użu ta' xi prodott li jilqa’ mir-raġġi tax-xemx (sunscreen)

 

m’g

kif ukoll ilbies xieraq. L-ingwent Protopy ma għandux jintuża fuq leżjonijiet meqjusa bħala

potenzjalment malinji jew pre-malinji.

li

Emoljenti ma jistgħux jintużaw flinali-ewwel sagħtejn wara applikazzjoni ta' Protopy. L-użu ta' ingwenti oħrajn fl-istess ħin ma' Protopyċgħadu ma ġiex stmat. Għad m'hemmx tagħrif dwar l-użu ta' Protopy

ma' steroids sistemiċi jew ma' mediċini immunosuppressivi.

(dermatite semplimediċi tal-herpes [eczema herpeticum], herpes simplex [ħżiża], eruzzjoni variċelliforma ta' Kaposi). Fil każ ta' infezzjonijiet bħal dawn wieħed għandu jqies ir-riskji u l-ġid ta' trattament bi

Is-sigurtà u l-effiċenza ta' Protopy ingwent għadhom ma ġewx eżaminati fit-trattament tad-dermatite atopika klinikament infettata. Qabel ma tibda trattament bi Protopy ingwent, wieħed għandu jara li

infezzjoni tal-ġilda fil-partijiet relevanti tiġi mfejqa qabel. Pazjenti b' dermatite atopika jista' jkollom ukoll infezzjoni superfiċjali tal-ġilda. Waqt it-trattament bi Protopy ir-riskju ta' infezzjoni bil-herpes

ProdottProtopy.

Il-potenzjal għall-immunosuppressjoni lokali (li aktarx toħloq infezzjonijiet jew ġilda malinja) ma nafux x’inhu meta jgħaddi ħafna żmien (ngħidu aħna wara perijodu ta’ snin) (ara sezzjoni 5.1).

Protopy fih is-sustanza attiva tacrolimus, inibitur kalċinewriniku. F’pazjenti bi trapjant, l-esponiment sistemiku fit-tul għall-immunosuppressjoni intensa wara għoti sistemika ta’ inibituri kalċinewriniċi ġiet assoċjata ma’ żieda fir-riskju li jiżviluppaw limfomi u malinjitajiet fil-ġilda. F’pazjenti li jużaw l- ingwent tacrolimus, kien hemm rapportati każi ta’ malinjitajiet, inklużi l-limfoma fil-ġilda u tipi oħra ta’ limfoma, kif ukoll kanċer tal-ġilda (ara sezzjoni 4.8). Ma nstabx li dawk il-pazjenti b’dermatite atopika kkurati bi Protopy kellhom livelli sistemiċi sinifikanti ta’ tacrolimus.

Każijiet mhux komuni (0.8%) ta’ limfadenopatija kienu rapurtati fi provi kliniċi. Il-biċċa ’l kbira kellhom x' jaqsmu ma' infezzjonijiet (tal-ġilda, ta’ l-apparat respiratorju, u tas-snien) u tfejjqu b' trattament antibijotika xierqa. Pazjenti, li kellhom trapjant ta' xi organu u għalhekk jieħdu mediċini

immunosuppressivi (per ezempju injezzjoni ta' tacrolimus), għandhom ċans akbar li jiżviluppaw limfoma; Għalhekk pazjenti li qed jieħdu Protopy u tiżviluppalhom limfadenopatija għandhom jibqgħu taħt osservazzjoni biex jiġi aċċertat li l-limadenopatija tfieq. Il-limfadenopatija li jkun hemm fil-bidu tal-kura għandha tkun investigata u tibqa’ ċċekkjata regolarment. Fil-każ li l-limfadenopatija ma tfieqx, il-kawża tal-limfadenopatija għandha tkun mistħarrġa. Jekk il-kawża tal-limfadenopatija ma tkunx ċara, jew jekk ikun hemm il-marda infectious mononucleosis akuta, wieħed għandu jikkonsidra li jwaqqaf it-trattament bi Protopy.

Għandha tingħata attenzjoni biex ma jseħħx kuntatt ma' l-għajnejn jew ma’ membrani mukużi. Jekk

aċċidentalment l-ingwent jiġi fuq dawn il-partijiet, wieħed għandu jimsaħ l-ingwent u jlaħlaħ il-parti bl-ilma.

L-użu ta' Protopy taħt faxxex għadu ma ġiex studjat f’pazjenti. L-użu ta' faxxex mhux rakkomandat. Kif jagħmlu wara l-użu ta’ ingwenti u kremi mediċinali oħrajn, il-pazjenti għandhom jaħslu jdejhom jekk ma jkunux iridu jitrattawhom apposta.

Ħafna minn tacrolimus jigi metabolizzat fil-fwied u għalkemm il-konċentrazzjoni fid-demm hi baxxa, l-ingwent għandu jiġi wżat b' kawtela f' każ fejn ikun hemm insuffiċjenza tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

L-użu ta' Protopy mhux rakkomandat f' pazjenti li jsofru minn difetti ġenetiċi li jaffettwaw l-ilqugħ tal-

awtorizzat

ġilda bħal Netherton's syndrome minħabba il-periklu li tacrolimus jidħol b' qawwa akbar fid-demm. Is- sigurtà ta' l-użu ta' Protopy f' pazjenti b'erythroderma ġeneralizzata għadha mhiex stabilita.

Wieħed irid joqgħod attent ħafna meta juża Protopy fuq pazjenti li jkollhom firxa kbira ta’ ġilda

involuta għal perijodu ta’ żmien fit-tul, speċjalment fit-tfal (ara sezzjoni 4.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodottaduxu affarjiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

ħ

 

L-interazzjoni topika ta' tacrolimus ingwent għadha ma ġietx studjata formalment.

 

m’g

Tacrolimus ma jiġiex metabolizzat fil-ġilda umana, u għalhekk m’hemmx periklu ta' interazzjoni fil-

 

li

livell tal-ġilda li jista' jaffettwa l-metaboliżmu ta' tacrolimus.

inali

 

Tacrolimus fid-demm jiġi metabolizzat permezz taċ-Ċitokromju tal-fwied P450 3A4 (CYP3A4). Il-

konċentrazzjoni ta' tacrolimusċfid-demm wara użu fuq il-ġilda hi baxxa (inqas minn 1.0 ng/ml) u għalhekk ma tiġiex affettwata minn sustanzi kontra CYP3A4. Iżda wieħed ma jistgħax jeskludi l- possibiltà ta' interazzjoni u għalhekk hemm bżonn ta' attenzjoni fl-użu konkomitanti ta' sustanzi kontra

Il-possibilità ta' interazzjonimedibejn Protopy ingwent u t-tilqim għadha mhiex studjata. Minħabba li t- tilqima tista’ ma tirnexxix, it-tilqima għandha ssir qabel tibda t-trattament bi Protopy, jew inkella f’ perijodu meta t-trattament bi Protopy tkun imwaqqfa u jkun hemm intervall ta’ 14-il ġurnata bejn Protopy u t-tilqima. Fil-każ ta' tilqima bil-mikrobi newtralizzati (attenuated) ħajjin, dan l-spazju għandu jkun estiż għal 28 jum jew inkella wieħed għandu juża tipi ta’ tilqim oħrajn.

CYP3A4 (erythromycin, itraconazole, ketoconazole u diltiazem) f' pazjenti li għandhom mard tal-ġilda mifrux ħafna u/jew f' pazjenti bil-marda eritrodermika.

Prodott4.6 Tqala u Treddigħ

Ma hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ l-ingwent tacrolimus fuq nisa tqal. L-istudji fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva wara li ngħata sistemikament (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun hemm għal bniedem mhux magħruf.

Protopy ingwent m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm ma jkunx verament meħtieġ.

Tagħrif minn pazjenti juri li tacrolimus jinsab fil-ħalib tas-sider meta jingħata permezz ta' injezzjoni. Għalkemm tagħrif kliniku juri li l-konċentrazzjoni ta' tacrolimus fid-demm tkun baxxa wara li

tacrolimus jintuża bħala ingwent fuq il-ġilda, mhux rakkomandat li Protopy ingwent jintuża f' pazjenti nisa li jkunu għadhom jreddu.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Dawn l-effetti għadhom ma ġewx studjati. L-ingwent Protopy jista’ jintuża topikament u aktarx li ma jkollu ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Madwar 50% tal-pazjenti kellhom xi tip ta’ irritazzjoni avversa tal-ġilda fil-parti fejn ġie applikat l- ingwent. Ħruq u ħakk kienu komuni ħafna, b' intensità ħafifa għal moderata, u ġeneralment kienu jfiequ fi żmien ġimgħa wara li kienet bdiet it-trattament. Eritema kienet reazzjoni ta’ irritazzjoni avversa tal-ġilda komuni wkoll. Ħafna drabi seħħew ukoll sensazzjoni ta’ sħana, uġigħ, paraesthesia (wieħed ma jkunx iħoss) u raxx fil-partijiet fejn ġie applikat l-ingwent. Ta’ spiss kien hemm ukoll intolleranza lejn ix-xorb alkoħoliku (ħmura tal-wiċċ jew ħruq tal-ġilda wara xarba alkoħolika). Il-pazjenti jista’ jkollhom ukoll riskju akbar ta’ follikulite, akne jew infezzjonijiet virali bil-herpes.

Reazzjonijiet avversi li dehru li kellhom x' jaqsmu mat-trattament huma elenkati hawn taħt, skond il-

klassi ta’ l-organu tas-sistema. Il-frekwenzi huma innutati bħala komuni ħafna (> 1/10), komuni

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

(> 1/100, < 1/10) u mhux komuni (> 1/1,000, < 1/100). Ma kull grupp ta’ ċerta frekwenza, jitfaċcaw

effetti mhux mixtieqa iżda jonqsu fis-serjetà.

 

 

Mard ġenerali u kundizzjonijiet fil-parti ta' mnejn jittieħed

 

Komuni ħafna:

Ħruq mnejn jittieħed, ħakk mnejn jittieħed,

Komuni

Sħana mnejn jittieħed, ħmura mnejn jittieħed,aduxuġigħ mnejn jittieħed, irritazzjoni

 

 

 

 

 

 

ħ

 

mnejn jittieħed, paraesthesia mnejn jittieħed, raxx mnejn jittieħed.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

Komuni

Infezzjonijiet bil-herpes (dermatite b’herpes simplex [eczema herpeticum], herpes

 

 

 

 

 

m’g

 

semplex [ħżiża], eruzzjoni variċelliforma ta' Kaposi)

 

 

 

 

li

 

Mard tal-ġilda u tessuti taħta

 

 

 

 

Komuni

Follikulite, ħakk

 

 

 

Mhux komuni

Akne

 

inali

 

 

Mard tas-sistema nervuża

 

 

 

ċ

 

 

 

Komuni

Paraesthesia jew dysaesthesia (hyperaesthesia, sensazzjoni ta’ ħruq)

Mard marbut mal-metaboliżmu u nutrizzjoni

 

 

Komuni

Intolleranza għall-alkoħol (ħmura tal-wiċċ jew irritazzjoni tal-ġilda wara xorb

 

alkoħoliku)

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

Kien hemm dawn ir-reazzjonijiet avversi matul l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq: Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda: Rosaċeja

Wara t-tqegħid fuq is-suq: f’pazjenti li kienu qed jużaw l-ingwent tacrolimus kien hemm każijiet ta’ xi malinjitajiet fil-ġilda u tipi oħra ta’ limfoma, kif ukoll kanċer tal-ġilda (ara sezzjoni 4.4).

4.9 Doża eċċessiva

Dan il-periklu mhux probabli, jekk l-ingwent jiġi biss applikat fuq il-ġilda.

Jekk forsi l-ingwent jittiekel, ikun hemm bżonn ta' miżuri kif jixraq. Dan jista' jinkludi monitoraġġ tas- sinjali vitali u ħarsien ta’ l-istat kliniku tal-pazjent. Minħabba n-natura ta’ l-ingwent użat, mhux rakkomandat ir-riġettar jew ħasil gastriku.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali tal-ġilda, kodiċi ATC: D11AX14

Il-mod ta' l-azzjoni u l-effetti farmakodinamiċi

Il-mod ta' l-azzjoni ta' tacrolimus f' każ ta' dermatite atopica għadu mhux mifhum għal kollox. Wieħed innota l-fatti li ser jissemew, għalkemm is-sinifikanza klinika ta' dawn il-fatti f' każ ta' dermatite

atopika għadha mhiex magħrufa.

awtorizzat

 

Minħabba li tacrolimus jintrabat ma' immunophilin speċifiku taċ-ċellula (FKBP12), tacrolimus jinibixxi ġewwa T-cells sinjali tat-transduzzjoni, li jiddependu fuq il-kalċju, u b'hekk tiġi mwaqqfa t- transkrizzjoni u s-sinteżi ta' IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, u ta' ċitokini oħra bħal GM-CSF, TNF-α u IFN-γ. In vitro, f' ċelluli ta' Langerhans li nkisbu minn ġilda normali, tacrolimus naqqas l-attività stimulatorja lejn it-T cells. Intwera wkoll li tacrolimus inaqqas il-ħruġ ta' aġenti ta' infjammazzjoni minn ċelluli mast, bażofili u eżinofili tal-ġilda.

F' annimali tacrolimus ingwent waqqaf l-infjammazzjoni f' każijiet ta' dermatite sperimentali u spontanji li kienu jixbhu d-dermatite atopika tal-bniedem. F' annimali tacrolimus ma naqqasx il-ħxuna tal-ġilda u ma kkaġunax li l-ġilda togħlob.

F' pazjenti b' dermatite atopika, waqt li l-marda tal-ġilda marret għall-aħjar wara trattament b' tacrolimus ingwent, kien hemm riduzzjoni tal-qari tar-reċettur Fc fuq iċ-ċelluli ta' Langerhans u riduzzjoni ta' l-istimulazzjoni qawwija tagħhom fuq ċelluli tat-tip T. Tacrolimus ingwent ma jaffettwax is-sintesi tal-kollaġen fil-bniedem.

Riżultati ta' studji kliniċi fuq pazjenti

ħ

 

m’g

L-effiċjenza u s-sigurtà ta' Protopy ġew studjati f' aktar minn 13,500aduxpazjent wara trattament bi

Protopy ingwent fil Fasi I sa Fasi III ta’ l-esperiment kliniku. Hawn ser jingħata t-tagħrif miġbur minn erba’ provi kliniċi maġġuri.

Fi prova li ħa sitt xhur, li sar f' aktar minn ċentru wiehed u li kien tat-tip "double blind randomised" 0.1% Protopy ingwent ingħata darbtejn kuljumlilil pazjenti kbar li kienu jsofru b' dermatite atopika ta' qawwa moderata għal qalila. It-trattament bi Protopy ġiet paragunata ma' trattament b' corticosteroid applikat b’mod topiku (0.1% hydrocortisoneinali butyrate fuq is-sider, fuq iż-żaqq, fuq l-idejn, fuq ir- riġlejn u fuq is-saqajn, 1% hydrocortisone acetate fuq il-wiċċ u fuq l-għonq). L-ewwel punt ta’ l- evalwazzjoni kienet ir-rispons kliniku wara tlett xhur, definita bħala il-proporz tal-pazjenti li għaddew għall-aħjar b' mill-anqas 60%ċskond l-mEASI (modified Eczema Area and Severity Index) bejn il-bidu ta’ l-esperiment u kif skadew 3 xhur. Ir-rata ta’ rispons posittiv fil-grupp li ngħata 0.1% Tacrolimus (71.6%) kienet aktar għolja minn dik tal-grupp li ngħata corticosteroid b’mod topiku (50.8%; p<0.001; Tabella 1). Ir-riżultati ta' wara 6 xhur kienu komparabbli ma' dawk ta' wara 3 xhur.

Tabella 1 Effiċjenza wara 3 xhur

 

 

medi

Reġimen ta’ Corticosteroid

Tacrolimus 0.1%

 

 

applikat b’mod topiku§

(N=487)

 

 

 

(N=485)

 

 

Pazjenti li għaddew għal aħjar

50.8%

71.6%

 

mill-anqas 60% skond mEASI

 

 

 

(l-ewwel punt wara 3 xhur)§§

 

 

 

Pazjenti li għaddew għal aħajar

28.5%

47.7%

 

90% skond Physician’s

 

 

 

Global Evaluation

 

 

 

Prodott

 

 

 

§ Corticosteroid applikat b’mod topiku = 0.1% hydrocortisone butyrate fuq is-sider, fuq iż-żaqq, fuq l- idejn, fuq ir-riġlejn u fuq is-saqajn, 1% hydrocortisone acetate fuq il-wiċċ u fuq l-għonq

§§ valuri aktar għoljin = titjib akbar

Il-frekwenza u l-kwalità tal-biċċa ’l kbira ta’ l-effetti avversi kienu bejn wieħed u ieħor l-istess fiż- żewg gruppi. Ħruq tal-ġilda, herpes semplex, intolleranza lejn l-akoħol (ħmura tal-wiċċ jew sensitività tal-ġilda wara xorb alkoħoliku), tingiz tal-ġilda, hyperaesthesia, akne u dermatite tal-fungus seħħew

aktar sikwit fil-grupp b' trattament b' tacrolimus. Waqt l-istudju kollu ma kienx hemm tibdil kliniku rilevanti fir-riżultati tal-laboratorju jew fis-sinjali vitali fil-pazjenti taż-żewg gruppi.

Fit-tieni prova, tfal bejn 2 sa 15-il sena, li kienu jsofru minn dermatite atopika, moderata għal qalila, ġew mogħtija 0.03% tacrolimus ingwent, 0.1% tacrolimus ingwent u ingwent ta' 1% hydrocortisone acetate darbtejn kuljum għal żmien ta' 3 ġimgħat. L-ewwel punt ta’ l-evalwazzjoni kienet l-erja taħt il- kurva (AUC = area under the curve) tal-mEASI bħala persentaġġ tal-valur bażi fuq it-tul tat-trattament. Ir-riżultati ta' din il-prova double blind u randomised, urew li tacrolimus ingwent f' konċentrazzjoni ta' 0.03% u ta' 0.1% hu sinifikament aktar effettiv (p<0.001 għat-tnejn) minn ingwent ta' 1%

 

hydrocortisone acetate (Tabella 2).

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 Effiċenza fit-3 ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrocortisone

Tacrolimus 0.03%

 

Tacrolimus 0.1%

 

 

 

 

 

acetate 1%

(N=189)

 

(N=186)

 

 

 

 

 

(N=185)

 

 

 

 

 

Il-medjan tal-mEASI bħala

 

 

64.0%

44.8%

 

39.8%

 

 

persentaġġ tal-medja tal-valur

 

 

 

 

 

 

 

 

bażi AUC (l-endpoint

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarju)§

 

 

 

 

 

 

 

 

Titjib ≥ 90% skond Physician’s

 

 

15.7%

38.5%

 

48.4%

 

 

Global Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

§ valuri aktar baxxi = titjib akbar

 

 

 

 

 

 

 

Il-frekwenza ta' ħruq tal-ġilda lokali kienet aktar għolja fil-gruppi b'trattament b' tacrolimus milli fil-

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

gruppi b' trattament b' hydrocortisone. Il-ħakk biż-żmien naqas fil-gruppi b' trattament b'tacrolimus

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

imma mhux fil-grupp b' trattament b' hydrocortisone. Waqt il-provaaduxklinika kollha ma kienx hemm

 

tibdil kliniku relevanti fir-riżultati tal-laboratorju jew fis-sinjali vitali fil-pazjenti taż-żewg gruppi.

 

L-iskop tat-tielet studju tat-tip "double-blind randomised", li ġie magħmul f' aktar minn ċentru wieħed,

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

kienet l-evalwazzjoni ta’ l-effiċjenza u tas-sigurtà ta' 0.03% tacrolimus ingwent, li ġie applikat darba

 

jew darbtejn kuljum fi tfal li kellhom dermatite atopika, moderata għal qalila, f' paragun ma' 1%

 

 

inali

 

 

 

 

 

ingwent tal-hydrocortisone acetate li ġie applikat darbtejn kuljum. It-trattament damet sa tliet gimgħat.

 

Tabella 3 Effiċjenza f’ġimgħa 3

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Hydrocortisone

Tacrolimus 0.03%

 

Tacrolimus 0.03%

 

 

 

acetate 1%

Darba kuljum

 

Darbtejn kuljum

 

 

Darbtejn kuljum

(N=207)

 

(N=210)

 

 

 

 

 

(N=207)

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-medja tal-mEASI (l-

 

 

47.2%

70.0%

 

78.7%

 

 

endpoint Primarju)§

 

 

 

 

 

 

 

 

Titjib ≥ 90% skond Physician’s

 

 

13.6%

27.8%

 

36.7%

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Evaluationmedi

 

 

 

 

 

 

 

§ valuri aktar għoljin = titjib akbar

L-endpoint primarju ġie definit bħala l-persentaġġ kif naqas il-mEASI mill-linja bażi sakemm spiċċat it-trattament. Deher titjib statistikament sinifikanti b’ 0.03% tacrolimus ingwent, li ngħata darba u darbtejn kuljum, imqabbel ma’ l-ingwent ta’ hydrocortisone acetate mogħti darbtejn kuljum (p<0.001 għat-tnejn). It-trattament darbtejn kuljum b' 0.03% tacrolimus ingwent kienet aktar effettiva mill- applikazzjoni ta' darba kuljum (Tabella 3). Il-frekwenza ta' ħruq tal-ġilda fil-parti ta’ l-applikazzjoni kienet aktar għolja fil-gruppi bit-trattament b'tacrolimus milli f' dawk b' trattament b' hydrocortisone. Waqt l-istudju kollu ma kienx hemm tibdil kliniku relevanti fir-riżultati tal-laboratorju jew fis-sinjali vitali fil-pazjenti taż-żewg gruppi.

Fir-raba prova, kważi 800 pazjent (età ≥ 2 snin) irċevew trattament b' 0.1% tacrolimus ingwent, kontinwament jew b' intervalli, għal mhux aktar minn erba’ snin, bl-iskop ta' studju tas-sigurtà open- label fuq żmien twil ta' trattament. 300 pazjent irċevew trattament mill-anqas 3 snin u 79 pazjent irċevew trattament għal 42 xahar. Meta wieħed ikkonsidra it-tibdil bażat fuq il-linja bażi tal-punteġġ

EASI u fuq l-erja tal-ġilda affettwata, il-pazjenti b' dermatite atopika kollha għaddew għall-aħjar f' kull fażi ta' evalwazzjoni u indipendentement mill-età tagħhom. Barra minn hekk, ma kienx hemm evidenza li l-effiċenza tat-trattament tnaqqset waqt il-prova klinika. Il-frekwenza ta' effetti avversi kellha t- tendenza li tonqos meta tkompla l-istudju, b’mod indipendenti mill-età tagħhom. It-tliet effetti mhux mixtieqa, li kienu l-aktar komuni, kienu sintomi bħal ta’ l-influwenza (riħ, riħ komuni, influwenza, infezzjoni tan-naħa ta’ fuq ta’ l-apparat respiratorju eċċ.), ħakk u ħruq tal-ġilda. F' dan l-istudju twil ma dehrux effetti avversi ġodda fuq dawk li dehru waqt studji aktar qosra jew fi studji oħra ta’ qabel.

Informazzjoni klinika turi li l-konċentrazzjoni ta' tacrolimus fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm hi baxxa ħafna wara li tacrolimus ingwent jiġi applikat b’mod topiku fuq il-ġilda, u, jekk il-livell ikun tant li jista' jitkejjel, dan ikun biss għal żmien qasir.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku awtorizzat

Assorbiment

Tagħrif kliniku li nkiseb minn bnedmin b’saħħithom juri li jinstab ftit jew xejn tacrolimus fid-demm wara applikazzjoni b’mod topiku, ta' darba jew iktar, ta' tacrolimus ingwent fuq il-ġilda.

Ħafna mill-pazjenti li jbatu minn dermatite atopika (kbar u żgħar) kkurati b’applikazzjoni waħda jew ripetuta ta’ ingwent tacrolimus (0.03 - 0.1%), kif ukoll trabi minn ħames xhur ikkurati bl-ingwent tacrolimus (0.03%) kellhom konċentrazzjonijiet fid-demm ta’ < 1.0 ng/ml.

Konċentrazzjonijiet ogħla minn 1.0 ng/ml seħħew biss għal żmien qasir. Il-probabilità li tacrolimus jidħol fid-demm tikber aktar ma tkun kbira l-parti ta' ġilda li tindilek. Madankollu, kemm l-ammont kif

ukoll ir-rata ta’ assorbiment ta’ tacrolimus jonqsu aktar ma tfiq il-ġilda. Fi kbar u fi tfal b’medja ta’

50% tal-ġilda trattata, l-esponiment fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm (i.e. AUC) ta’ tacrolimus minn Protopy

 

ħ

hu madwar 30% inqas minn dak ta' mediċina immunosuppressiva li tingħata mill-ħalq lill pazjenti li

m’g

kellhom trapjant ta' kilwa jew fwied. Mhux magħruf kemm hi l-aduxanqas konċentrazzjoni fid-demm li

biha jkun hemm effett ġenerali fis-sistema tal-ġisem.

 

Ma kienx hemm evidenza ta' akkumulazzjoni ta' tacrolimus fid-demm wara trattament ta' pazjenti (kbar

u tfal) b' tacrolimus ingwent għal żmien twil (sa sena).

Distribuzzjoni

li

 

inali

Minħabba li meta tacrolimus ingwent ma jwassalx għal esponiment għoli fiċ-ċirkolazzjoni, l-irbit

qawwi ta’ tacrolimus (> 98.8%) mal-proteini tal-plażma mhuwiex meqjus bħala wieħed ta’ rilevanza

klinika.

ċ

Meta tacrolimus ingwent jigi applikat lokalment, tacrolimus jgħaddi selettivament fil-ġilda, waqt li id-

diffużjoni fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm hi minima.

Metaboliżmu

medi

 

L-ammont ta’ tacrolimus li jiġi metabolizzat mill-ġilda ma setgħax jitkejjel. Fid-demm, tacrolimus jiġi metabolizzat bil-qawwa fil-fwied permezz ta’ CYP3A4.

ProdottEliminazzjoni

Meta tacrolimus jingħata permezz ta' injezzjoni fil-vina, hu juri rata ta’ clearnce baxxa. Il-clearance totali mill-ġisem hi bejn wieħed u ieħor 2.25 l/h. Ir-rata tal-clearance ta’ tacrolimus fid-demm mill- fwied tista tonqos f’pazjenti li jsofru minn indeboliment tal-fwied, jew inkella jekk il-pazjenti ikunu jieħdu mediċini li jinibixxu bil-qawwa s-CYP3A4.

Meta l-ingwent jiġi applikat ripetutament il-medja tal-half life ta' tacrolimus kienet stmata li tkun 75 siegħa fil-kbar u 65 siegħa fit-tfal.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tossiċità minn dożi ripetuti u tolleranza lokali

Meta tacrolimus ingwent jew il-komponenti bażi ta’ l-ingwent jingħataw ripetutament fuq il-ġilda ta' firien, fniek u fniek ta’ l-indja wieħed jista' jara tibdil ħafif tal-ġilda bħal ħmura, edema jew ponot (papules).

Meta tacrolimus ingħata fit-tul fuq il-ġilda tal-firien, dawn kellhom sinjali ta' tossiċità fis-sistema ġenerali b' tibdil fil-kliewi, pankrejas, għajnejn u s-sistema nervuża. Dan it-tibdil seħħ minħabba l-

esponiment għoli fiċ-ċirkolazzjoni tal-firien li rriżultat mill-assorbiment għoli ta’ tacrolimus minn ġol- ġilda. Fil-fniek ta’ l-indja l-unika bidla kienet li l-fniek ta’ sess femminili żdiedu fil-piż b’rata aktar baxxa meta l-ingwent ġie applikat b' konċentrazzjonijiet għoljin (3%).

Il-fniek dehru li kienu speċjalment sensittivi għal tacrolimus mogħti b’injezzjoni fil-vina, għax kellhom effetti kardjotossiċi reversibbli.

Tibdil fil-geni (mutagenicity)

Testijiet in vitro u in vivo ma wrewx li tacrolimus għandu xi effett ħażin fuq il-ġeni.

Kanċeroġeniċità

awtorizzat

 

Studji sistemiċi kanċeroġeniċi fuq ġrieden (18 xahar) u firien (24 xahar) urew li tacrolimus m’għandux potenzjal kanċeroġenu.

Fi studju dwar il-potenzjal kanċeroġenu fil-ġilda li dam sejjer 24 xahar, fi ġrieden li rċevew tacrolimus ingwent 0.1%, ma dehrux tumuri tal-ġilda. Fl-istess studju, il-każijiet ta' limfoma żdiedu meta l- esponimenti fiċ-ċirkolazzjoni kienu għoljin ħafna.

Fi studju dwar il-fotokanċeroġeniċità, tacrolimus ingwent u raġġi ta’ l-UV ingħataw f’daqqa għal żmien twil ħafna fuq ġrieden albino bla xaghar. Fl-annimali li rċevew tacrolimus ingwent il-kanċer tal- ġilda (squamous cell carcinoma) żviluppa iktar malajr b’mod statistikament sinifikanti u l-annimali kellhom ukoll numru akbar ta’ tumuri. Mhux ċar jekk l-effett ta' tacrolimus hux effett lokali jew effett minħabba suppressjoni tas-sistema immunitarja. Ir-riskju għal bniedem ma jistax jitħalla barra għal kollox għax il-potenzjal għal immunosuppressjoni lokali meta jintuża fit-tul l-ingwent tacrolimus għadu mhux magħruf.

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

ħ

Kien hemm effett ħazin fuq l-embrijoni/feti ta' fniek u firien biss, meta d-doża ta' tacrolimus kienet

tossika fl-annimali li kienu tqal. Tnaqqis fil-funzjoni ta’ l-ispermaaduxdehret f’firien ta’ sess maskili b’dożi

għolja mogħtija taħt il-ġilda.

m’g

 

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

 

 

 

 

li

6.1

 

 

 

inali

Lista ta' sustanzi mhux attivi

 

White soft paraffin

 

 

 

Liquid paraffin

 

 

 

 

Propylene carbonate

 

 

 

 

 

medi

 

 

White beeswax

 

ċ

 

Hard paraffin

 

 

 

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Ma jghoddx f'dan il-każ.

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

 

 

 

 

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Tubu li fuq ġewwa għandu saff ta' low density polyethylene u li għandu kappa bajda b’kamin tal- propylene.

Daqsijiet tal-pakkett: 10 g, 30 g, u 60 g. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall- skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

7.

 

 

awtorizzat

ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Astellas Pharma GmbH

 

 

Neumarkter Str. 61

 

 

D-81673 München

 

 

Il-Ġermanja

 

 

8.

NUMRI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

adux

 

EU/1/02/202/001

EU/1/02/202/002

EU/1/02/202/005

9.DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIħĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 28/02/2002

m’g

 

Data ta’ tiġdid ta’ l-awtorizzazzjoni: 20/11/2006

 

 

 

li

 

 

inali

 

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

{XX/SSSS}

medi

 

 

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwarċdan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar

il-mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

 

Prodott

 

 

 

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Protopy 0.1% ingwent

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 g ta' Protopy 0.1% ingwent fih 1.0 mg ta' Tacrolimus bħala tacrolimus monohydrate (0.1%).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

awtorizzat

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ingwent

Ingwent abjad jagħti fl-isfar.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

adux

Il-kura ta’ dermatite atopika moderata jew severa fl-adulti li ma jkunux adegwatament responsivi għal

 

ħ

jew intolleranti għal terapiji konvenzjonali bħalma huma l-kortikosterojdi topikali.

m’g

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

 

 

Kura bi Protopy għandu jinbeda minn tabib li jkollu esperjenza fid-dijanjosi u l-kura tad-dermatite

atopika.

li

 

inali

Il-kura ma tridx tkun kontinwa iżda intermittenti.

Protopy forma ta' ingwent jiġi mdellek ħafif fuq il-parti tal-ġilda affettwata. Protopy forma ta’ ingwent jista' jiġi użat f' kull parti talċ-ġisem, inklużi l-wiċċ, l-għonq, u partijiet fejn il-ġilda tintlewa, minbarra membrani mukużi. Protopy forma ta' ingwent m' għandux jintuża taħt faxxex (ara sezzjoni 4.4).

Kull parti tal-ġildamediaffettwata għandha tiġi trattata bi Protopy sakemm il-marda tfieq, imbagħad it- trattament għandha tiġi mwaqqfa. Il-parti tal-ġilda affettwata għandha tmur għall-aħjar fi żmien ġimgħa wara l-bidu tat-trattament. Jekk wara ħmistax il-ġurnata ma jkunx hemm progress, wieħed

għandu jaħseb f' terapiji oħra. Protopy jista' jintuża għal żmien qasir jew ukoll għal żmien sakemm Prodottikun hemm twaqqif għal xi perijodu żgħir. Malli jidher li ser jerġgħu jibdew is-sintomi (flares) tas-

sintomi tal-marda, il-kura trid terġa’ tibda.

Protopy mhux rakkomandat għat-tfal taħt l-età ta’ sentejn qabel ma jkun hemm aktar informazzjoni dwaru.

Użu f' persuni kbar (16 il-sena 'l fuq)

Protopy jiġi bħala ingwent fil-qawwa ta' Protopy 0.03% u ta' Protopy 0.1%. It-trattament tinbeda bi Protopy 0.1% darbtejn kuljum sakemm il-ferita tfiq. Jekk is-sintomi jergħu jiġu, wieħed jerġa jibda trattament b'Protopy 0.1% darbtejn kuljum. Wieħed għandu jipprova inaqqas il-frekwenza ta’ l-użu, jew juża Protopy 0.03%, jekk il-kondizzjoni klinika tippermetti.

Użu fl-anzjani (65 sena u akbar)

Għad m' hemmx studji speċifiċi f’pazjenti anzjani. Pero l-esperjenza klinika li għandna ma' dawn il- pazjenti ma turix bżonn li d-doża għandha titbiddel.

L-istudji kliniċi dwar l-effikaċja li saru ġew mwaqqfa f' salt u għalhekk m'hemmx informazzjoni jekk ir-rata ta' rikorrenza tkunx anqas jekk it-trattament titwaqqaf bil-mod il-mod.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal macrolides, għal tacrolimus jew għal xi sustanzi ohrajn.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Protopy ma għandhiex tintuża fuq pazjenti li jkollhom immunodefiċjenzi konġenitali jew li jkunu ħaduhom jew f’pazjenti li jkunu għaddejjin b’kura li tista’ tikkaġuna l-immunosuppressjoni.

Waqt l-użu ta' Protopy ingwent wieħed għandu jevita li joqgħod espost għax-xemx u raġġi ultravjoletti (UV) ta' solarju kif ukoll dawk fit-trattament b' UVB jew UVA b' kombinazzjoni ma' psoralens

(PUVA) (ara sezzjoni 5.3). It-tobba għandhom jagħtu parir lil-pazjenti biex jużawtorizzataw protezzjoni xierqa kontra x-xemx, bħal żmien qasir fix-xemx, użu ta' xi prodott li jilqa’ mir-raġġi tax-xemx (sunscreen)

kif ukoll ilbies xieraq. L-ingwent Protopy ma għandux jintuża fuq leżjonijiet meqjusa bħala potenzjalment malinji jew pre-malinji.

Emoljenti ma jistgħux jintużaw fl-ewwel sagħtejn wara applikazzjoni ta' Protopy. L-użu ta' ingwenti

oħrajn fl-istess ħin ma' Protopy għadu ma ġiex stmat. Għad m'hemmx tagħrif dwar l-użu ta' Protopy

ma' steroids sistemiċi jew ma' mediċini immunosuppressivi.

adux

ħ

m’g

 

Is-sigurtà u l-effiċenza ta' Protopy ingwent għadhom ma ġewx eżaminati fit-trattament tad-dermatite

atopika klinikament infettata. Qabel ma tibda trattament bi Protopy ingwent, wieħed għandu jara li

infezzjoni tal-ġilda fil-partijiet relevanti tiġilimfejqa qabel. Pazjenti b' dermatite atopika jista' jkollom ukoll infezzjoni superfiċjali tal-ġilda. Waqt it-trattament bi Protopy ir-riskju ta' infezzjoni bil-herpes (dermatite sempliċi tal-herpes [eczema herpeticum], herpes simplex [ħżiża], eruzzjoni variċelliforma ta' Kaposi). Fil każ ta' infezzjonijiet bħal dawn wieħed għandu jqies ir-riskji u l-ġid ta' trattament bi

Protopy.

 

Il-potenzjal għall-immunosuppressjoni lokali (li aktarx toħloq infezzjonijiet jew ġilda malinja) ma

nafux x’inhu meta jgħaddi ħafna żmien (ngħidu aħna wara perijodu ta’ snin) (ara sezzjoni 5.1).

 

inali

 

ċ

Protopy fih is-sustanza attiva tacrolimus, inibitur kalċinewriniku. F’pazjenti bi trapjant, l-esponiment

assoċjata ma’ żiedamedifir-riskju li jiżviluppaw limfomi u malinjitajiet fil-ġilda. F’pazjenti li jużaw l- ingwent tacrolimus, kien hemm rapportati każi ta’ malinjitajiet, inklużi l-limfoma fil-ġilda u tipi oħra ta’ limfoma, kif ukoll kanċer tal-ġilda (ara sezzjoni 4.8). Ma nstabx li dawk il-pazjenti b’dermatite atopika kkurati bi Protopy kellhom livelli sistemiċi sinifikanti ta’ tacrolimus.

sistemiku fit-tul għall-immunosuppressjoni intensa wara għoti sistemika ta’ inibituri kalċinewriniċi ġiet

ProdottKażijiet mhux komuni (0.8%) ta’ limfadenopatija kienu rapurtati fi provi kliniċi. Il-biċċa ’l kbira kellhom x' jaqsmu ma' infezzjonijiet (tal-ġilda, ta’ l-apparat respiratorju, u tas-snien) u tfejjqu b'

trattament antibijotika xierqa. Pazjenti, li kellhom trapjant ta' xi organu u għalhekk jieħdu mediċini immunosuppressivi (per ezempju injezzjoni ta' tacrolimus), għandhom ċans akbar li jiżviluppaw limfoma; Għalhekk pazjenti li qed jieħdu Protopy u tiżviluppalhom limfadenopatija għandhom jibqgħu taħt osservazzjoni biex jiġi aċċertat li l-limadenopatija tfieq. Il-limfadenopatija li jkun hemm fil-bidu tal-kura għandha tkun investigata u tibqa’ ċċekkjata regolarment. Fil-każ li l-limfadenopatija ma tfieqx, il-kawża tal-limfadenopatija għandha tkun mistħarrġa. Jekk il-kawża tal-limfadenopatija ma tkunx ċara, jew jekk ikun hemm il-marda infectious mononucleosis akuta, wieħed għandu jikkonsidra li jwaqqaf it-trattament bi Protopy.

Għandha tingħata attenzjoni biex ma jseħħx kuntatt ma' l-għajnejn jew ma’ membrani mukużi. Jekk aċċidentalment l-ingwent jiġi fuq dawn il-partijiet, wieħed għandu jimsaħ l-ingwent u jlaħlaħ il-parti bl-ilma.

L-użu ta' Protopy taħt faxxex għadu ma ġiex studjat f’pazjenti. L-użu ta' faxxex mhux rakkomandat. Kif jagħmlu wara l-użu ta’ ingwenti u kremi mediċinali oħrajn, il-pazjenti għandhom jaħslu jdejhom jekk ma jkunux iridu jitrattawhom apposta.

Ħafna minn tacrolimus jigi metabolizzat fil-fwied u għalkemm il-konċentrazzjoni fid-demm hi baxxa, l-ingwent għandu jiġi wżat b' kawtela f' każ fejn ikun hemm insuffiċjenza tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

L-użu ta' Protopy mhux rakkomandat f' pazjenti li jsofru minn difetti ġenetiċi li jaffettwaw l-ilqugħ tal- ġilda bħal Netherton's syndrome minħabba il-periklu li tacrolimus jidħol b' qawwa akbar fid-demm. Is- sigurtà ta' l-użu ta' Protopy f' pazjenti b'erythroderma ġeneralizzata għadha mhiex stabilita.

Wieħed irid joqgħod attent ħafna meta juża Protopy fuq pazjenti li jkollhom firxa kbira ta’ ġilda involuta għal perijodu ta’ żmien fit-tul, speċjalment fit-tfal (ara sezzjoni 4.2).

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

awtorizzat

 

L-interazzjoni topika ta' tacrolimus ingwent għadha ma ġietx studjata formalment.

Tacrolimus ma jiġiex metabolizzat fil-ġilda umana, u għalhekk m’hemmx periklu ta' interazzjoni fil-

livell tal-ġilda li jista' jaffettwa l-metaboliżmu ta' tacrolimus.

 

Tacrolimus fid-demm jiġi metabolizzat permezz taċ-Ċitokromjuaduxtal-fwied P450 3A4 (CYP3A4). Il-

ħ

 

konċentrazzjoni ta' tacrolimus fid-demm wara użu fuq il-ġilda hi baxxa (inqas minn 1.0 ng/ml) u

għalhekk ma tiġiex affettwata minn sustanzi kontra CYP3A4. Iżda wieħed ma jistgħax jeskludi l-

possibiltà ta' interazzjoni u għalhekk hemm bżonn ta' attenzjoni fl-użu konkomitanti ta' sustanzi kontra

CYP3A4 (erythromycin, itraconazole, ketoconazolelim’gu diltiazem) f' pazjenti li għandhom mard tal-ġilda mifrux ħafna u/jew f' pazjenti bil-marda eritrodermika.

perijodu meta t-trattament biċProtopyinalitkun imwaqqfa u jkun hemm intervall ta’ 14-il ġurnata bejn Protopy u t-tilqima. Fil-każ ta' tilqima bil-mikrobi newtralizzati (attenuated) ħajjin, dan l-spazju

Il-possibilità ta' interazzjoni bejn Protopy ingwent u t-tilqim għadha mhiex studjata. Minħabba li t- tilqima tista’ ma tirnexxix, it-tilqima għandha ssir qabel tibda t-trattament bi Protopy, jew inkella f’

għandu jkun estiż għal 28 jum jew inkella wieħed għandu juża tipi ta’ tilqim oħrajn.

4.6 Tqala u Treddigħ

Ma hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ l-ingwent tacrolimus fuq nisa tqal. L-istudji fuq l-annimali

wrew tossiċità riproduttiva wara li ngħata sistemikament (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju li jista’ jkun

 

medi

hemm għal bniedem mhux magħruf.

Protopy ingwent m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm ma jkunx verament meħtieġ.

Prodott

 

Tagħrif minn pazjenti juri li tacrolimus jinsab fil-ħalib tas-sider meta jingħata permezz ta' injezzjoni. Għalkemm tagħrif kliniku juri li l-konċentrazzjoni ta' tacrolimus fid-demm tkun baxxa wara li tacrolimus jintuża bħala ingwent fuq il-ġilda, mhux rakkomandat li Protopy ingwent jintuża f' pazjenti nisa li jkunu għadhom jreddu.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Dawn l-effetti għadhom ma ġewx studjati. L-ingwent Protopy jista’ jintuża topikament u aktarx li ma jkollu ebda effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Madwar 50% tal-pazjenti kellhom xi tip ta’ irritazzjoni avversa tal-ġilda fil-parti fejn ġie applikat l- ingwent. Ħruq u ħakk kienu komuni ħafna, b' intensità ħafifa għal moderata, u ġeneralment kienu jfiequ fi żmien ġimgħa wara li kienet bdiet it-trattament. Eritema kienet reazzjoni ta’ irritazzjoni avversa tal-ġilda komuni wkoll. Ħafna drabi seħħew ukoll sensazzjoni ta’ sħana, uġigħ, paraesthesia (wieħed ma jkunx iħoss) u raxx fil-partijiet fejn ġie applikat l-ingwent. Ta’ spiss kien hemm ukoll intolleranza lejn ix-xorb alkoħoliku (ħmura tal-wiċċ jew ħruq tal-ġilda wara xarba alkoħolika). Il-pazjenti jista’ jkollhom ukoll riskju akbar ta’ follikulite, akne jew infezzjonijiet virali bil-herpes.

Reazzjonijiet avversi li dehru li kellhom x' jaqsmu mat-trattament huma elenkati hawn taħt, skond il- klassi ta’ l-organu tas-sistema. Il-frekwenzi huma innutati bħala komuni ħafna (> 1/10), komuni

(> 1/100, < 1/10) u mhux komuni (> 1/1,000, < 1/100). Ma kull grupp ta’ ċerta frekwenza, jitfaċcaw effetti mhux mixtieqa iżda jonqsu fis-serjetà.

Mard ġenerali u kundizzjonijiet fil-parti ta' mnejn jittieħed

 

 

 

Komuni ħafna:

Ħruq mnejn jittieħed, ħakk mnejn jittieħed,

 

 

Komuni

Sħana mnejn jittieħed, ħmura mnejn jittieħed, uġigħ mnejn jittieħed, irritazzjoni

 

mnejn jittieħed, paraesthesia mnejn jittieħed, raxx mnejn jittieħed.

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

awtorizzat

Komuni

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet bil-herpes (dermatite b’herpes simplex [eczema herpeticum], herpes

 

semplex [ħżiża], eruzzjoni variċelliforma ta' Kaposi)

 

Mard tal-ġilda u tessuti taħta

 

 

 

adux

 

Komuni

Follikulite, ħakk

 

 

 

Mhux komuni

Akne

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Mard tas-sistema nervuża

 

 

 

 

 

Komuni

Paraesthesia jew dysaesthesia (hyperaesthesia, sensazzjoni ta’ ħruq)

 

 

 

m’g

 

 

Mard marbut mal-metaboliżmu u nutrizzjoni

 

 

 

Komuni

 

 

li

 

 

 

Intolleranza għall-alkoħol (ħmura tal-wiċċ jew irritazzjoni tal-ġilda wara xorb

 

alkoħoliku)

 

 

 

 

 

Kien hemm dawn ir-reazzjonijiet avversi matul l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq:

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda: Rosaċeja

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Wara t-tqegħid fuq is-suq: f’pazjenti li kienu qed jużaw l-ingwent tacrolimus kien hemm każijiet ta’ xi

malinjitajiet fil-ġilda u tipi oħra ta’ limfoma, kif ukoll kanċer tal-ġilda (ara sezzjoni 4.4).

4.9 Doża eċċessiva

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Dan il-periklu mhux probabli, jekk l-ingwent jiġi biss applikat fuq il-ġilda.

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Jekk forsi l-ingwent jittiekel, ikun hemm bżonn ta' miżuri kif jixraq. Dan jista' jinkludi monitoraġġ tas- sinjali vitali u ħarsien ta’ l-istat kliniku tal-pazjent. Minħabba n-natura ta’ l-ingwent użat, mhux rakkomandat ir-riġettar jew ħasil gastriku.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali tal-ġilda, kodiċi ATC: D11AX14

Il-mod ta' l-azzjoni u l-effetti farmakodinamiċi

Il-mod ta' l-azzjoni ta' tacrolimus f' każ ta' dermatite atopica għadu mhux mifhum għal kollox. Wieħed innota l-fatti li ser jissemew, għalkemm is-sinifikanza klinika ta' dawn il-fatti f' każ ta' dermatite

atopika għadha mhiex magħrufa.

awtorizzat

 

Minħabba li tacrolimus jintrabat ma' immunophilin speċifiku taċ-ċellula (FKBP12), tacrolimus jinibixxi ġewwa T-cells sinjali tat-transduzzjoni, li jiddependu fuq il-kalċju, u b'hekk tiġi mwaqqfa t- transkrizzjoni u s-sinteżi ta' IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, u ta' ċitokini oħra bħal GM-CSF, TNF-α u IFN-γ. In vitro, f' ċelluli ta' Langerhans li nkisbu minn ġilda normali, tacrolimus naqqas l-attività stimulatorja lejn it-T cells. Intwera wkoll li tacrolimus inaqqas il-ħruġ ta' aġenti ta' infjammazzjoni minn ċelluli mast, bażofili u eżinofili tal-ġilda.

F' annimali tacrolimus ingwent waqqaf l-infjammazzjoni f' każijiet ta' dermatite sperimentali u spontanji li kienu jixbhu d-dermatite atopika tal-bniedem. F' annimali tacrolimus ma naqqasx il-ħxuna tal-ġilda u ma kkaġunax li l-ġilda togħlob.

F' pazjenti b' dermatite atopika, waqt li l-marda tal-ġilda marret għall-aħjar wara trattament b' tacrolimus ingwent, kien hemm riduzzjoni tal-qari tar-reċettur Fc fuq iċ-ċelluli ta' Langerhans u riduzzjoni ta' l-istimulazzjoni qawwija tagħhom fuq ċelluli tat-tip T. Tacrolimus ingwent ma jaffettwax is-sintesi tal-kollaġen fil-bniedem.

Riżultati ta' studji kliniċi fuq pazjenti

ħ

 

m’g

L-effiċjenza u s-sigurtà ta' Protopy ġew studjati f' aktar minn 13,500aduxpazjent wara trattament bi

Protopy ingwent fil Fasi I sa Fasi III ta’ l-esperiment kliniku. Hawn ser jingħata t-tagħrif miġbur minn erba’ provi kliniċi maġġuri.

Fi prova li ħa sitt xhur, li sar f' aktar minn ċentru wiehed u li kien tat-tip "double blind randomised" 0.1% Protopy ingwent ingħata darbtejn kuljumlilil pazjenti kbar li kienu jsofru b' dermatite atopika ta' qawwa moderata għal qalila. It-trattament bi Protopy ġiet paragunata ma' trattament b' corticosteroid applikat b’mod topiku (0.1% hydrocortisoneinali butyrate fuq is-sider, fuq iż-żaqq, fuq l-idejn, fuq ir- riġlejn u fuq is-saqajn, 1% hydrocortisone acetate fuq il-wiċċ u fuq l-għonq). L-ewwel punt ta’ l- evalwazzjoni kienet ir-rispons kliniku wara tlett xhur, definita bħala il-proporz tal-pazjenti li għaddew għall-aħjar b' mill-anqas 60%ċskond l-mEASI (modified Eczema Area and Severity Index) bejn il-bidu ta’ l-esperiment u kif skadew 3 xhur. Ir-rata ta’ rispons posittiv fil-grupp li ngħata 0.1% Tacrolimus (71.6%) kienet aktar għolja minn dik tal-grupp li ngħata corticosteroid b’mod topiku (50.8%; p<0.001; Tabella 1). Ir-riżultati ta' wara 6 xhur kienu komparabbli ma' dawk ta' wara 3 xhur.

Tabella 1 Effiċjenza wara 3 xhur

 

 

medi

Reġimen ta’ Corticosteroid

Tacrolimus 0.1%

 

 

applikat b’mod topiku§

(N=487)

 

 

 

(N=485)

 

 

Pazjenti li għaddew għal aħjar

50.8%

71.6%

 

mill-anqas 60% skond mEASI

 

 

 

(l-ewwel punt wara 3 xhur)§§

 

 

 

Pazjenti li għaddew għal aħajar

28.5%

47.7%

 

90% skond Physician’s

 

 

 

Global Evaluation

 

 

 

Prodott

 

 

 

§ Corticosteroid applikat b’mod topiku = 0.1% hydrocortisone butyrate fuq is-sider, fuq iż-żaqq, fuq l- idejn, fuq ir-riġlejn u fuq is-saqajn, 1% hydrocortisone acetate fuq il-wiċċ u fuq l-għonq

§§ valuri aktar għoljin = titjib akbar

Il-frekwenza u l-kwalità tal-biċċa ’l kbira ta’ l-effetti avversi kienu bejn wieħed u ieħor l-istess fiż- żewg gruppi. Ħruq tal-ġilda, herpes semplex, intolleranza lejn l-akoħol (ħmura tal-wiċċ jew sensitività tal-ġilda wara xorb alkoħoliku), tingiz tal-ġilda, hyperaesthesia, akne u dermatite tal-fungus seħħew

aktar sikwit fil-grupp b' trattament b' tacrolimus. Waqt l-istudju kollu ma kienx hemm tibdil kliniku rilevanti fir-riżultati tal-laboratorju jew fis-sinjali vitali fil-pazjenti taż-żewg gruppi.

Fit-tieni prova, tfal bejn 2 sa 15-il sena, li kienu jsofru minn dermatite atopika, moderata għal qalila, ġew mogħtija 0.03% tacrolimus ingwent, 0.1% tacrolimus ingwent u ingwent ta' 1% hydrocortisone acetate darbtejn kuljum għal żmien ta' 3 ġimgħat. L-ewwel punt ta’ l-evalwazzjoni kienet l-erja taħt il- kurva (AUC = area under the curve) tal-mEASI bħala persentaġġ tal-valur bażi fuq it-tul tat-trattament. Ir-riżultati ta' din il-prova double blind u randomised, urew li tacrolimus ingwent f' konċentrazzjoni ta' 0.03% u ta' 0.1% hu sinifikament aktar effettiv (p<0.001 għat-tnejn) minn ingwent ta' 1%

 

hydrocortisone acetate (Tabella 2).

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 Effiċenza fit-3 ġimgħa

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrocortisone

Tacrolimus 0.03%

 

Tacrolimus 0.1%

 

 

 

 

 

acetate 1%

(N=189)

 

(N=186)

 

 

 

 

 

(N=185)

 

 

 

 

 

Il-medjan tal-mEASI bħala

 

 

64.0%

44.8%

 

39.8%

 

 

persentaġġ tal-medja tal-valur

 

 

 

 

 

 

 

 

bażi AUC (l-endpoint

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarju)§

 

 

 

 

 

 

 

 

Titjib ≥ 90% skond Physician’s

 

 

15.7%

38.5%

 

48.4%

 

 

Global Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

§ valuri aktar baxxi = titjib akbar

 

 

 

 

 

 

 

Il-frekwenza ta' ħruq tal-ġilda lokali kienet aktar għolja fil-gruppi b'trattament b' tacrolimus milli fil-

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

gruppi b' trattament b' hydrocortisone. Il-ħakk biż-żmien naqas fil-gruppi b' trattament b'tacrolimus

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

imma mhux fil-grupp b' trattament b' hydrocortisone. Waqt il-provaaduxklinika kollha ma kienx hemm

 

tibdil kliniku relevanti fir-riżultati tal-laboratorju jew fis-sinjali vitali fil-pazjenti taż-żewg gruppi.

 

L-iskop tat-tielet studju tat-tip "double-blind randomised", li ġie magħmul f' aktar minn ċentru wieħed,

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

kienet l-evalwazzjoni ta’ l-effiċjenza u tas-sigurtà ta' 0.03% tacrolimus ingwent, li ġie applikat darba

 

jew darbtejn kuljum fi tfal li kellhom dermatite atopika, moderata għal qalila, f' paragun ma' 1%

 

 

inali

 

 

 

 

 

ingwent tal-hydrocortisone acetate li ġie applikat darbtejn kuljum. It-trattament damet sa tliet gimgħat.

 

Tabella 3 Effiċjenza f’ġimgħa 3

 

 

 

 

 

 

ċ

 

Hydrocortisone

Tacrolimus 0.03%

 

Tacrolimus 0.03%

 

 

 

acetate 1%

Darba kuljum

 

Darbtejn kuljum

 

 

Darbtejn kuljum

(N=207)

 

(N=210)

 

 

 

 

 

(N=207)

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-medja tal-mEASI (l-

 

 

47.2%

70.0%

 

78.7%

 

 

endpoint Primarju)§

 

 

 

 

 

 

 

 

Titjib ≥ 90% skond Physician’s

 

 

13.6%

27.8%

 

36.7%

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Evaluationmedi

 

 

 

 

 

 

 

§ valuri aktar għoljin = titjib akbar

L-endpoint primarju ġie definit bħala l-persentaġġ kif naqas il-mEASI mill-linja bażi sakemm spiċċat it-trattament. Deher titjib statistikament sinifikanti b’ 0.03% tacrolimus ingwent, li ngħata darba u darbtejn kuljum, imqabbel ma’ l-ingwent ta’ hydrocortisone acetate mogħti darbtejn kuljum (p<0.001 għat-tnejn). It-trattament darbtejn kuljum b' 0.03% tacrolimus ingwent kienet aktar effettiva mill- applikazzjoni ta' darba kuljum (Tabella 3). Il-frekwenza ta' ħruq tal-ġilda fil-parti ta’ l-applikazzjoni kienet aktar għolja fil-gruppi bit-trattament b'tacrolimus milli f' dawk b' trattament b' hydrocortisone. Waqt l-istudju kollu ma kienx hemm tibdil kliniku relevanti fir-riżultati tal-laboratorju jew fis-sinjali vitali fil-pazjenti taż-żewg gruppi.

Fir-raba prova, kważi 800 pazjent (età ≥ 2 snin) irċevew trattament b' 0.1% tacrolimus ingwent, kontinwament jew b' intervalli, għal mhux aktar minn erba’ snin, bl-iskop ta' studju tas-sigurtà open- label fuq żmien twil ta' trattament. 300 pazjent irċevew trattament mill-anqas 3 snin u 79 pazjent irċevew trattament għal 42 xahar. Meta wieħed ikkonsidra it-tibdil bażat fuq il-linja bażi tal-punteġġ

EASI u fuq l-erja tal-ġilda affettwata, il-pazjenti b' dermatite atopika kollha għaddew għall-aħjar f' kull fażi ta' evalwazzjoni u indipendentement mill-età tagħhom. Barra minn hekk, ma kienx hemm evidenza li l-effiċenza tat-trattament tnaqqset waqt il-prova klinika. Il-frekwenza ta' effetti avversi kellha t- tendenza li tonqos meta tkompla l-istudju, b’mod indipendenti mill-età tagħhom. It-tliet effetti mhux mixtieqa, li kienu l-aktar komuni, kienu sintomi bħal ta’ l-influwenza (riħ, riħ komuni, influwenza, infezzjoni tan-naħa ta’ fuq ta’ l-apparat respiratorju eċċ.), ħakk u ħruq tal-ġilda. F' dan l-istudju twil ma dehrux effetti avversi ġodda fuq dawk li dehru waqt studji aktar qosra jew fi studji oħra ta’ qabel.

Informazzjoni klinika turi li l-konċentrazzjoni ta' tacrolimus fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm hi baxxa ħafna wara li tacrolimus ingwent jiġi applikat b’mod topiku fuq il-ġilda, u, jekk il-livell ikun tant li jista' jitkejjel, dan ikun biss għal żmien qasir.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku awtorizzat

Assorbiment

Tagħrif kliniku li nkiseb minn bnedmin b’saħħithom juri li jinstab ftit jew xejn tacrolimus fid-demm wara applikazzjoni b’mod topiku, ta' darba jew iktar, ta' tacrolimus ingwent fuq il-ġilda.

Ħafna mill-pazjenti li jbatu minn dermatite atopika (kbar u żgħar) kkurati b’applikazzjoni waħda jew ripetuta ta’ ingwent tacrolimus (0.03 - 0.1%), kif ukoll trabi minn ħames xhur ikkurati bl-ingwent

tacrolimus (0.03%) kellhom konċentrazzjonijiet fid-demm ta’ < 1.0 ng/ml.

Konċentrazzjonijiet ogħla minn 1.0 ng/ml seħħew biss għal żmien qasir. Il-probabilità li tacrolimus

jidħol fid-demm tikber aktar ma tkun kbira l-parti ta' ġilda li tindilek. Madankollu, kemm l-ammont kif ukoll ir-rata ta’ assorbiment ta’ tacrolimus jonqsu aktar ma tfiq il-ġilda. Fi kbar u fi tfal b’medja ta’

50% tal-ġilda trattata, l-esponiment fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm (i.e. AUC) ta’ tacrolimus minn Protopy

 

ħ

hu madwar 30% inqas minn dak ta' mediċina immunosuppressiva li tingħata mill-ħalq lill pazjenti li

m’g

kellhom trapjant ta' kilwa jew fwied. Mhux magħruf kemm hi l-aduxanqas konċentrazzjoni fid-demm li

biha jkun hemm effett ġenerali fis-sistema tal-ġisem.

 

Ma kienx hemm evidenza ta' akkumulazzjoni ta' tacrolimus fid-demm wara trattament ta' pazjenti (kbar

u tfal) b' tacrolimus ingwent għal żmien twil (sa sena).

Distribuzzjoni

 

li

 

 

inali

Minħabba li meta tacrolimus ingwent ma jwassalx għal esponiment għoli fiċ-ċirkolazzjoni, l-irbit

qawwi ta’ tacrolimus (> 98.8%) mal-proteini tal-plażma mhuwiex meqjus bħala wieħed ta’ rilevanza

klinika.

ċ

Meta tacrolimus ingwent jigi applikat lokalment, tacrolimus jgħaddi selettivament fil-ġilda, waqt li id-

diffużjoni fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm hi minima.

Metaboliżmu

medi

 

 

 

L-ammont ta’ tacrolimus li jiġi metabolizzat mill-ġilda ma setgħax jitkejjel. Fid-demm, tacrolimus jiġi

metabolizzat bil-qawwa fil-fwied permezz ta’ CYP3A4.

Prodott

 

 

Eliminazzjoni

 

 

Meta tacrolimus jingħata permezz ta' injezzjoni fil-vina, hu juri rata ta’ clearnce baxxa. Il-clearance totali mill-ġisem hi bejn wieħed u ieħor 2.25 l/h. Ir-rata tal-clearance ta’ tacrolimus fid-demm mill- fwied tista tonqos f’pazjenti li jsofru minn indeboliment tal-fwied, jew inkella jekk il-pazjenti ikunu jieħdu mediċini li jinibixxu bil-qawwa s-CYP3A4.

Meta l-ingwent jiġi applikat ripetutament il-medja tal-half life ta' tacrolimus kienet stmata li tkun 75 siegħa fil-kbar u 65 siegħa fit-tfal.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tossiċità minn dożi ripetuti u tolleranza lokali

Meta tacrolimus ingwent jew il-komponenti bażi ta’ l-ingwent jingħataw ripetutament fuq il-ġilda ta' firien, fniek u fniek ta’ l-indja wieħed jista' jara tibdil ħafif tal-ġilda bħal ħmura, edema jew ponot (papules).

Meta tacrolimus ingħata fit-tul fuq il-ġilda tal-firien, dawn kellhom sinjali ta' tossiċità fis-sistema ġenerali b' tibdil fil-kliewi, pankrejas, għajnejn u s-sistema nervuża. Dan it-tibdil seħħ minħabba l- esponiment għoli fiċ-ċirkolazzjoni tal-firien li rriżultat mill-assorbiment għoli ta’ tacrolimus minn ġol- ġilda. Fil-fniek ta’ l-indja l-unika bidla kienet li l-fniek ta’ sess femminili żdiedu fil-piż b’rata aktar baxxa meta l-ingwent ġie applikat b' konċentrazzjonijiet għoljin (3%).

Il-fniek dehru li kienu speċjalment sensittivi għal tacrolimus mogħti b’injezzjoni fil-vina, għax kellhom effetti kardjotossiċi reversibbli.

Tibdil fil-geni (mutagenicity)

Testijiet in vitro u in vivo ma wrewx li tacrolimus għandu xi effett ħażin fuq il-ġeni.

Kanċeroġeniċità

Studji sistemiċi kanċeroġeniċi fuq ġrieden (18 xahar) u firien (24 xahar) urew li tacrolimus m’għandux

potenzjal kanċeroġenu.

awtorizzat

 

Fi studju dwar il-potenzjal kanċeroġenu fil-ġilda li dam sejjer 24 xahar, fi ġrieden li rċevew tacrolimus

ingwent 0.1%, ma dehrux tumuri tal-ġilda. Fl-istess studju, il-każijiet ta' limfoma żdiedu meta l-

esponimenti fiċ-ċirkolazzjoni kienu għoljin ħafna.

 

żmien twil ħafna fuq ġrieden albino bla xaghar. Fl-annimaliħli raduxċevew tacrolimus ingwent il-kanċer tal- ġilda (squamous cell carcinoma) żviluppa iktar malajr b’mod statistikament sinifikanti u l-annimali kellhom ukoll numru akbar ta’ tumuri. Mhux ċar jekk l-effett ta' tacrolimus hux effett lokali jew effett

Fi studju dwar il-fotokanċeroġeniċità, tacrolimus ingwent u raġġi ta’ l-UV ingħataw f’daqqa għal

minħabba suppressjoni tas-sistema immunitarja. Ir-riskju għal bniedem ma jistax jitħalla barra għal kollox għax il-potenzjal għal immunosuppressjoni lokali meta jintuża fit-tul l-ingwent tacrolimus

għadu mhux magħruf.

m’g

 

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

li

Kien hemm effett ħazin fuq l-embrijoni/fetiinalita' fniek u firien biss, meta d-doża ta' tacrolimus kienet

tossika fl-annimali li kienu tqal. Tnaqqis fil-funzjoni ta’ l-isperma dehret f’firien ta’ sess maskili b’dożi

 

 

ċ

għolja mogħtija taħt il-ġilda.

6.

 

medi

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Prodott

 

White soft paraffin

Liquid paraffin

 

Propylene carbonate

White beeswax

 

Hard paraffin

 

6.2

Inkompatibilitajiet

Ma jghoddx f'dan il-każ.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 25°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih

Tubu li fuq ġewwa għandu saff ta' low density polyethylene u li għandu kappa bajda b’kamin tal- propylene.

Daqsijiet tal-pakkett: 10 g, 30 g, u 60 g. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall- skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

 

awtorizzat

 

 

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

jitolbu l-liġijiet lokali

 

 

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Astellas Pharma GmbH

adux

 

 

 

Neumarkter Str. 61

 

 

D-81673 München

ħ

 

Il-Ġermanja

 

 

 

8. NUMRI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

m’g

 

EU/1/02/202/003

li

 

 

 

EU/1/02/202/004

inali

 

EU/1/02/202/006

 

 

 

9.DATA TA' L-EWWELċAWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

 

medi

Data ta’ tiġdid ta’ l-awtorizzazzjoni: 20/11/2006

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Prodott

 

{XX/SSSS}

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati