Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Fuljett ta’ tagħrif - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRiprazo HCT
Kodiċi ATCC09XA52
Sustanzaaliskiren / hydrochlorothiazide
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Riprazo HCT 150 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita

Riprazo HCT 150 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita

Riprazo HCT 300 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita

Riprazo HCT 300 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita

Aliskiren/hydrochlorothiazide

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom

 

il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

 

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex

 

imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F’dan il-fuljett:

 

awtorizzat

1.

X’inhu Riprazo HCT u għalxiex jintuża

 

2.

Qabel ma tieħu Riprazo HCT

 

3.

Kif għandek tieħu Riprazo HCT

adux

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

 

5.

Kif taħżen Riprazo HCT

 

6.

Aktar tagħrif

 

 

 

 

 

 

ħ

 

1.

X’INHU RIPRAZO HCT U GĦALXIEX JINTUŻA

 

 

 

m’g

 

Il-pilloli ta’ Riprazo HCT fihom żewġ sustanzi attivi, li jisimhom aliskiren u hydrochlorothiazide. It-

 

li

 

 

tnejn li huma jgħinu sabiex tikkontrolla il-pressjoni għolja (ipertensjoni).

inali Aliskiren huwa sustanza li tagħmelċparti minn klassi ġdida ta’ mediċini li jissejjħu inibituri ta’ renin.

Dawn inaqqsu l-ammontmedita’ ang otensin II li l-ġisem jista’ jipproduċi. B’angiotensin II il-vini tad-

demm jidjiequ u l-pressjoni tad- emm togħla. Bit-tnaqqis ta’ angiotensin II, il-vini tad-demm jistrieħu, u l-pressjoni tad-demm titbaxxa.

HydrochlorothiazideProdottjagħmel parti minn grupp ta’ mediċini li jissejħu dijuretiċi thiazide. Hydrochlorothiazide iżid l-ammont ta’ awrina li tgħaddi, li ukoll tbaxxi il-pressjoni tad-demm.

Pressjoni tad-demm għolja iżżid l-ammont ta’ xogħol fuq il-qalb u l-arterji. Jekk dan idum għal żmien twil, jista’ jagħmel il-ħsara fil-vini tad-demm fil-moħħ, qalb u kliewi, u jista’ jikkawża puplesija, insuffiċjenza tal-qalb, attakk tal-qalb jew insuffiċjenza tal-kliewi. Billi tbaxxi l-pressjoni tad-demm għal-livelli normali jitnaqqas ir-riskju li tiżviluppa dawn id-disturbi.

Riprazo HCT jintuża biex tiġi ikkurata l-pressjoni għolja tad-demm.

2.QABEL MA TIEĦU RIPRAZO HCT

Tieħux Riprazo HCT

jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għal aliskiren jew hydrochlorothiazide, derivati ta’ sulphonamide (mediċini li jintużaw għal-kura ta’ infezzjonijiet fis-sider jew tal- awrina) jew sustanzi oħra ta’ Riprazo HCT. Jekk taħseb li tista’ tkun allerġiku/a, tieħux Riprazo HCT u staqsi lit-tabib tiegħek għall-parir.

Oqgħod attent ħafna b’Riprazo HCT

jekk għaddejt minn dawn il-forom li ġejjin ta’ anġjoedima (tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien):

anġjoedima meta ħadt aliskiren.

– anġjoedima ereditarja.

anġjoedima mingħajr l-ebda kawża magħrufa.

jekk inti għandek aktar minn 3 xhur tqala. (Huwa aħjar ukoll li tevita Riprazo HCT fil-bidu tat- tqala – ara s-sezzjoni dwar it-Tqala).

jekk qiegħda bejn it-tielet u d-disa’ xahar tat-tqala.

jekk għandek problemi serji tal-fwied jew tal-kliewi.

jekk m’intix kapaċi tipproduċi l-awrina (anurija).

jekk il-livell ta’ potassju jew ta’ sodju fid-demm tiegħek huwa baxx wisq minkejja l-kura.

jekk il-livell ta’ kalċju fid-demm tiegħek huwa għoli wisq minkejja l-kura.

jekk inti għandek il-gotta (kristalli ta’ aċidu uriku fil-ġogi).

jekk qed tieħu ciclosporin (mediċina li tintuża f’każ ta’ trapjant sabiex jiġi evitat li l-organu jiġi riġettat jew għal kundizzjonijiet oħra, eż. artrite rewmatojde jew dermatite atopik ), itraconazole (mediċina wżata biex tikkura infezzjonijiet tal-fungu) jew quinidine (mediċina li tintuża biex tirranġa r-ritmu tal-qalb).

jekk inti għandek dijabete mellitus jew indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi u qed tingħata kura b’waħda minn dawn il-klassijiet ta’ mediċini użati għall-kura tal-pressj ni għolja:

-b’ “impeditur tal-enzima li tikkonverti angiotensin” bħal enalapril, lisinopril, ramipril

eċċ.awtorizzat

jew

- b’

Jekk xi waħda tiegħek.

“imblukkatur tar-riċetturi ta’ angiotensin 2” aduxbħal valsartan, telmisartan, irbesartan, eċċ.

minn dawn ta’ hawn fuq tgħodd għalik, tieħux Riprazo HCT u kellem lit-tabib ħ

jekk għandek ideboliment tal-funzjoni tal-kliewi, it-tabib tiegħek jikkunsidra sew jekk Riprazo HCT huwiex xieraq għalik, u jista’ jiddeċ edi li jissorveljak mill-qrib.

jekk kellek trapjant tal-kliewi.

jekk tbati minn problemi tal-fwied.

jekk tbati minn problemi tal-qalb.

jekk tbati minn anġjoedima ċ(tbatija biex tieħu n-nifs, jew biex tibla’, jew nefħa tal-wiċċ, idejn u saqajn, għajnejn u/jew l-ilsien). Jekk dan jiġri, waqqaf Riprazo HCT u kkuntattja lit-tabib tiegħek.

jekk għandek id-dijabete (livell għoli ta’ zokkor fid-demm tiegħek).

jekk għandek livell għoli ta’ kolesterol jew trigliċeridi fid-demm tiegħek.

jekk tbati minn marda li tissejjaħ lupus erythematosus (magħrufa wkoll bħala “lupus” jew “SLE”).

jekk tbati minn allerġija jew ażżma.

jekk qed tieħu waħda minn dawn il-klassijiet ta’ mediċini użati għall-kura tal-pressjoni għolja:

-“impeditur tal-enzima li tikkonverti angiotensin” bħal enalapril, lisinopril, ramipril eċċ.

jew

-“imblukkatur tar-riċetturi ta’ angiotensin 2” bħal valsartan, telmisartan, irbesartan, eċċ.

jekk qiegħed/qiegħda fuq dieta baxxa mill-melħ.

jekk għandek sinjali u sintomi bħal għatx anormali, ħalq xott, dgħjufija ġenerali, ngħas, uġigħ fil-muskoli jew bugħawwieġ, dardir, jew il-qalb tħabbat mgħaġġla b’mod anormali li tista’ tindika effett eċċessiv ta; hydrochlorothiazide (li jinsab f’Riprazo HCT).

jekk ikollok reazzjonijiet fil-ġilda bħal raxx wara esponiment għax-xemx.

jekk ikollok tnaqqis fil-vista jew uġigħ fl-għajn. Dawn jistgħu jkunu sintomi ta’ żieda tal-

pressjoni f’għajnejk u dan jista’ jseħħ fi ftit sigħat jew ġimgħat wara li tieħu Riprazo HCT. Dan jista’ jwassal biex titlef id-dawl għal kollox, jekk ma tikkurahiex (ara s-sezzjoni dwar it-Tqala).m’g

Għid lit-tabib tiegħek jekk xi waħda minn dawn ta’ hawn fuq tgħodd għalik.

Inti għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk inti taħseb li inti tqila (jew tista’ toħroġ tqila). Riprazo HCT mhuwiex irrakkomandat fil-bidu tat-tqala, u m’għandux jittieħed meta jkollok aktar minn 3 xhur tqala, minħabba li jista’ jikkawża ħsara serja lit-tarbija tiegħek jekk jintuża f’dan l-istadju. (ara s-sezzjoni dwar it-Tqala).

Mhuwiex irrakkomandat l-użu ta’ Riprazo HCT fi tfal u f’adoloxxenti ta’ taħt it-18-il sena.

Meta tieħu mediċini oħra

Jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

Huwa importanti b’mod partikolari li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tuża il-mediċini li ġejjin:

litju (mediċina li tintuża biex tikkura xi tipi ta’ dipressjoni);

mediċini jew sustanzi li jżidu l-ammont ta’ potassju fid-demm tiegħek. Dawn jinkludu supplimenti ta’ potassju jew sostituti tal-melħ li fihom il-potassju,awtorizzatmediċini li ma ji ilfux il- potassju u eparina.

mediċini li jistgħu jnaqqsu l-ammont ta’ potassju fid-demm tiegħek, bħal d juretiċi (pilloli tal- ilma), kortikosterojdi, lassativi, carbenoxolone, amphotericin jew penisill n G.

mediċini li jistgħu jwasslu għal “torsades de pointes” (taħbit tal-qalb irreg lari), bħall- antiirritmiċi (mediċini użati biex jittrattaw problemi tal-qalb) u xi antipsikotiċi.

mediċini li jistgħu jnaqqsu l-ammont ta’ sodju fid-demm tiegħek, bħ l antidipressanti, antipsikotiċi, antiepliettiċi (carbamazepine).

mediċini użati biex itaffu l-uġigħ jew l-infjammazzjoni,aduxspeċjalment sustanzi anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs), inkluż inibituri selettivi ta’ cyclooxygenase-2 (inibituri Cox-2).

mediċini oħra li jikkuraw pressjoni għolja, inkuż metildopa.ħ

mediċini biex iżidu l-pressjoni bħal adrenalina jew noradrenalina.

digoxin jew gliċosidi diġitalis oħrajn (mediċinim’gużati għat-trattament ta’ problemi tal-qalb).

vitamina D u mluħa tal-kalċju.

mediċini għall-kura tad-dijabete (sustanzilim ll-ħalq bħal metformin jew insulini).

mediċini li jistgħu jżidu l-livelliinalitaz-zokkor fid-demm bħal imblukkaturi beta u diazoxide.

mediċini użati għat-trattament tal-gott , bħal allopurinol.

sustanzi antikolinerġiċi (medċċ li jintużaw għall-kura ta’ diversi disturbi bħal brim gastrointestinali, spażmimedif l-bużżieqa tal-awrina, ażma, tqalligħ minn ċaqliq, spażmi fil-muskoli, marda ta’ Parkinson u bħala għajnuna għall-anestesija).

amantadina (mediċina li tintuża għall-kura tal-marda ta’ Parkinson, li tintuża wkoll biex tittratta jew tipprevjeni ċertu ard li ġej minn viruses).

kolestiramina, kolestipol jew rażi oħrajn (sustanzi użati l-aktar fil-kura ta’ livelli għoljin ta’ xaħmijiet fid-demm).

mediċini ċitotossiċi (użati għall-kura tal-kanċer), bħal methotrexate jew cyclophosphamide.

rilassanti tal-muskoli (mediċini li jirrissaw il-muskoli li jintużaw waqt l-operazzjonijiet).

l-alkoħol, pilloli tal-irqad u anestetiċi (mediċini li bihom il-pazjenti jkunu jistgħu jagħmlu operazzjonijiet u proċeduri oħra).

mezzi kontrastanti jodiċi (sustanzi użati waqt eżaminazzjoni ta’ immaġini)

mediċini għall-artriteProdott

It-tabib tiegħek jista’ jkollu bżonn jibdillek id-doża u/jew jieħu xi prekawzjonijiet oħra jekk qed tieħu xi waħda mill-mediċini li ġejjin:

furosemide, mediċina li tagħmel parti minn dawk magħrufin bħala dijuretiċi, jew pilloli “tal- pipi”, li jintużaw biex jiżdied l-ammont ta’ awrina li tagħmel.

xi mediċina li tintuża biex tikkura infezzjonijiet, bħal ketoconazole.

verapamil, mediċina li tintuża biex tbaxxi l-pressjoni għolja, biex tirranġa r-ritmu tal-qalb jew għall-kura ta’ anġina pectoris.

Meta tieħu Riprazo HCT mal-ikel u max-xorb

Għandek tieħu Riprazo HCT ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx tieħu Riprazo HCT mal-meraq tal-grejpfrut.

Tqala

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk taħseb li jista’ jkun li ħriġt tqila (jew qed tippjana li toħroġ tqila). It-tabib tiegħek normalment javżak biex tieqaf tieħu Riprazo HCT qabel ma toħroġ tqila jew malli tkun taf li inti tqila u se jagħtik parir biex tieħu mediċina oħra minflok Riprazo HCT. Riprazo HCT mhux irrakkomandat waqt it-tqala, u m’għandux jittieħed meta jkollok aktar minn 3 xhur tqala, minħabba li jista’ jagħmel ħsara serja lit-tarbija tiegħek jekk jintuża wara t-tielet xahar tat-tqala.

Treddigħ

Għid lit-tabib tiegħek jekk qed tredda’ jew se tibda tredda’ dalwaqt. Riprazo HCT mhuwiex irrakkomandat għal ommijiet li qed ireddgħu u t-tabib jista’ jagħżel kura oħra għalik jekk inti tixtieq tredda’, speċjalment meta t-tarbija tiegħek tkun għadha titwield, jew tkun twieldet qabel iż-żmien.

Itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

 

Bħall- ħafna mediċini oħrajn li jintużaw biex ibaxxu l-pressjoni, b’din il-mediċina tista’ tħossok

sturdut. Jekk iġġarrab dan is-sintomu, issuqx u tħaddimx għodod jew m gni.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Riprazo HCT

awtorizzat

Riprazo HCT fih lactose (zokkor tal-ħalib). Jekk it-tabib qallekaduxli għandek intolleranza għal ċerti tipi ta’ zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu dan il-pro ott mediċinali.

Riprazo HCT fih il-wheat starch (lamtu tal-qamħ). Indikatħħan-nies li jbatu minn mard tas-coeliac.

Pazjenti li jbatu minn allerġija għal qamħ (differenti ill-marda tas-coeliac) m’għandhomx jieħdu din

il-mediċina.

m’g

 

 

li

3. KIF GĦANDEK TIEĦU RIPRAZO HCT

 

inali

Dejjem għandek tieħu Riprazo HCT eżatt skond il-parir tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta

 

ċ

ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

jaġġusta d-doża tiegħek skond ir-rispons tal-pressjoni tad-demm tiegħek.

Id-doża ta’ Riprazo HCT limedissoltu tingħata hija pillola waħda kuljum. Ibla’ l-pillola sħiħa bi ftit ilma. Għandek tieħuProdottRiprazo HCT ma’ ikla ħafifa darba kuljum, l-aħjar fl-istess ħin kuljum. M’għandekx tieħu Rasiler HCT flimkien mal-meraq tal-grejpfrut. Waqt il-kura tiegħek, it-tabib tiegħek jista’

Riprazo HCT jista’ jkun ġie ordnat lilek minħabba li l-kura li ingħatajt qabel ma baxxietlekx il- pressjoni tad-demm tiegħek biżżejjed. Jekk dan huwa l-każ, it-tabib tiegħek ser jgħidlek kif taqleb minn dik il-kura għal Riprazo HCT.

Jekk tieħu Riprazo HCT aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadt wisq pilloli Riprazo HCT, ikkonsulta mat-tabib tiegħek minnufih. Jista’ jkollok bżonn attenzjoni medika.

Jekk tinsa tieħu Riprazo HCT

Jekk tinsa tieħu doża ta’ din il-mediċina, ħuda malli tiftakar u imbagħad ħu d-doża li jmiss fil-ħin tagħha tas-soltu. Jekk ikun kważi wasal il-ħin tad-doża li jmissek għandek sempliċiment tieħu il- pillola li jmiss fil-ħin tas-soltu. M’għandekx tieħu doża doppja (żewġ pilloli f’daqqa) biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Tieqafx tieħu din il-mediċina, anki jekk tkun qed tħossok tajjeb/tajba (sakemm it-tabib tiegħek ma jgħidlekx biex tagħmel dan).

Nies li jkolhom il-pressjoni tad-demm għolja ħafna drabi ma jinnutaw l-ebda sinjal tal-problema.

Ħafna nies iħossuhom normali. Huwa importanti ħafna li tieħu din il-mediċina eżattament kif jgħidlek it-tabib tiegħek sabiex tikseb l-aqwa riżultati u tnaqqas ir-riskju li jkollok effetti sekondarji. Żomm l- appuntamenti mat-tabib tiegħek anki jekk tkun qed tħossok tajjeb.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Riprazo HCT jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Komuni (jaffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti):

awtorizzat

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Jista’ jkun li jkollok twaqqaf Riprazo HCT.

Effetti sekondarji irrappurtati fi provi kliniċi għal pazjenti b’Riprazo HCT kienu:

Dijarea

 

 

 

 

 

adux

Bħal ma jgħodd għall-kwalunkwe taħlita ta’ żewġ sustanzi attivi, effetti sekondarji assoċjati ma’ kull

komponent individwali ma jistgħux jiġu esklużi.

ħ

Aliskiren:

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Effetti komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti):

 

Dijarrea

 

li

 

 

 

Uġigħ fil-ġogi (artralġja)

 

 

 

 

Livell għoli ta’ potassium fid-demm

 

 

 

Sturdament

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Mhux komuni (jeffettwaw anqas m nn 1 f’kull 100 pazjent):

 

Raxx tal-ġilda (dan jista’ jkunċsinjali ta’ reazzjonijiet allerġiċi jew anġjoedima – ara l-effetti

 

sekondarji “Rari” hawn taħt)

 

 

 

 

 

Problemi bil-kliewi li jinkludu indeboliment akut tal-kliewi (tnaqqis serju fl-awrina)

 

Nefħa tal-idejn, għekiesi jew saqajn (edema periferali)

Rari (jeffettwawProdottanqas minn 1f’kull 1,000 pazjent):

 

 

Reazzjonijiet serji fuq il-ġilda (nekroliżi epidermali tossika u/jew reazzjonijiet mukużi fil-ħalq

 

– ħmura fil-ġil a, infafet fix-xofftejn, fl-għajnejn jew il-ħalq, tqaxxir tal-ġilda, deni)

 

Pressj ni tad-demm baxxa

 

 

 

 

Reazzjonijiet allerġiċi (sensittività eċċessiva) u anġjoedima (is-sintomi tagħha jistgħu jinkludu diffikultà biex tieħu n-nifs jew biex tibla’, raxx, ħakk, ħorriqija jew nefħa fil-wiċċ, fl-idejn u fis-saqajn, fl-għajnejn, fix-xofftejn u/jew fl-ilsien, sturdament)

Żieda fil-livell ta’ kreatinina fid-demm

Hydrochlorothiazide:

Effetti komuni ħafna (jeffettwaw aktar minn 1 f’kull 10 pazjenti)

Livell baxx ta’ potassju fid-demm

Żieda fil-lipid fid-demm

Effetti komuni (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 10 pazjenti)

Livell għoli ta’ aċidu uriku fid-demm

Livell baxx ta’ manjesju fid-demm

Livell baxx ta’ sodju fid-demm

Sturdament, mejt meta tkun bilwieqfa

Nuqqas ta’ aptit

Dardir u rimettar

Raxx bil-ħakk u tipi oħrajn ta’ raxx

Nuqqas ta’ ħila li jkollok jew iżżomm erezzjoni

Rari (jeffettwaw anqas minn 1 f’kull 1,000 pazjent)

Livell baxx ta’ plejtlits tad-demm (kultant bid-demm jew tbenġil taħt il-ġilda)

Livell għoli ta’ kalċju fid-demm

Livell għoli ta’ zokkor fid-demm

L-istat metaboliku tad-dijabete jmur għall-agħarawtorizzat

Burdata ħażina (depressjoni)

Disturbi fl-irqad

Sturdament

Uġigħ ta’ ras

Tnemnim jew titrix

Disturb fil-vista

Taħbit tal-qalb mhux normaliadux

Skonfort fiż-żaqq

Stitikezza

Dijareaħ

Disturbi fil-fwied li jista’ jseħħ flimkien ma’m’gsfurija fil-ġilda u fl-abjad tal-għajnejn

Żieda fis-sensittività tal-ġilda għax-xemx

Zokkor fl-awrinali

Rari ħafna (jeffettwaw anqas minn 1 f’ku 10,000 pazjent)

Deni, griżmejn ħomor jew ulċeri fil-ħalq, infezzjonijiet aktar frekwenti (nuqqas totali jew livell baxx ta’ ċelluli tad-demm bojod)ċ

Ġilda ċassa, għeja, qtugħ ta’ n fs, awrina ta’ lewn skur (anemija emolitika)

Raxx, ħakk, ħobbejż, diffikultà biex tieħu n-nifs jew biex tibla’, sturdament (reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva)

Konfużjoni, għeja, ġbid u spażi tal-muskoli, in-nifs jittieħed b’ħatf (alkalożi ipokloremika)

Diffikultà biex ieħu n-nifs flimkien ma’ deni, sogħla, tisfir, qtugħ ta’ nifs (distress respiratorju li jinkludi pulm nite u edima fil-pulmuni)

Uġigħ qawwi fil-parti ta’ fuq tal-istonku (infjammazzjoni tal-frixa)

Raxx fil-wiċċ, uġigħ fil-ġogi, disturb fil-mukskoli, deni (lupus erythematosus)

Infjammazzjoni tal-arterji u tal-vini b’sintomi bħal raxx, tikek vjola fl-aħmar, deni (vaskulite)

Mard qawwi fil-ġilda li jikkawża raxx, ġilda ħamra, nfafet fix-xofftejn fl-għajnejn jew fil-ħalq, tqaxxir tal-ġilda, deni (nekrolożi epidermali tossika)inali

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tiġi kkalkulata mid-dejta disponibbli)

Dgħufija

Tbenġil u infezzjonijiet frekwenti (anemija aplastika)

Tnaqqis fil-vista jew uġigħ f'għajnejk minħabba pressjoni għolja (sinjali possibbli ta' glawkoma gravi tal-għeluq tal-angolu)

Mard gravi tal-ġilda li jikkawża raxx, ġilda ħamra, infafet fuq ix-xofftejn, l-għajnejn jew il- ħalq, ġilda titqaxxar, deni (eritema multiformi)

Spażmi fil-muskoli

Tnaqqis gravi fl-ammont ta' awrina li għaddi (sinjali possibbli ta' disturb fil-kliewi jew insuffiċjenza renali), dgħufija (astenja)

Deni

5. KIF TAĦŻEN RIPRAZO HCT

awtorizzat

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

 

Tużax Riprazo HCT wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta’ skadenza tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30C.

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.AKTAR TAGĦRIF

 

 

 

 

 

 

adux

X’fih Riprazo HCT

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

Kull pillola miksija b’rita ta’ Riprazo HCT 150 m /12.5 mg fiha 150 mg aliskiren (bħala il-

 

hemifumarate) u 12.5 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose

 

microcrystalline, crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium

 

 

 

 

li

 

 

 

stearate, silica colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171).

 

 

 

inali

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita ta’ Riprazo HCT 150 mg/25 mg fiha 150 mg aliskiren (bħala il-

 

hemifumarate) u 25 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose microcrystalline,

 

crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium stearate, silica

 

 

ċ

 

 

 

 

colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171), red iron oxide

 

 

medi

 

 

 

 

 

(E172), yellow iron oxi e (E172).

 

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita ta’ Riprazo HCT 300 mg/12.5 mg fiha 300 mg aliskiren (bħala il-

 

hemifumarate) u 12.5 g hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose

 

microcrystalline, crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

stearate, silica c lloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171), red

 

iron oxide (E172), black iron oxide (E172).

 

 

 

Kull pill la miksija b’rita ta’ Riprazo HCT 300 mg/25 mg fiha 300 mg aliskiren (bħala il-

 

hemifumarate) u 25 mg hydrochlorothiazide. Is-sustanzi l-oħra huma cellulose microcrystalline,

crospovidone, lactose monohydrate, wheat starch, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, talc, hypromellose, macrogol, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172).

Id-Dehra ta’ Riprazo HCT u l-kontenuti tal-pakkett

Riprazo HCT 150 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita bojod, ovali stampati b’ “LCI” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

Riprazo HCT 150 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita jagħtu fl-isfar, ovali stampati b’ “CLL” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

Riprazo HCT 300 mg/12.5 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita vjola bojod, ovali stampati b’ “CVI” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

Riprazo HCT 300 mg/25 mg pilloli miksijin b’rita huma pilloli miksijin b’rita sofor ċari, ovali stampati b’ “CVV” fuq naħa u “NVR” fuq l-oħra.

Riprazo HCT jiġi f’pakketti li jkun fihom 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 jew 98 pillola.

Pakketti li fihom 90 (3x30), 98 (2x49) jew 280 (20x14) pillola huma pakketti b’ħafna.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jew il-qawwiet kollha jkunu għal skop kummerċjali

f’pajjiżek.

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

adux

 

Manifattur

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Farma S.p.A.

 

ħ

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

 

m’g

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

 

 

 

 

 

L-Italja

 

li

 

 

 

 

 

 

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur

 

inali

 

 

 

tal-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

 

 

 

België/Belgique/Belgien

ċ

Luxembourg/Luxemburg

 

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

 

Prodott

 

 

 

 

Novartis Pharma Services mediInc.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

 

 

Novartis s.r.o.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

Nederland

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

Norge

 

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

Österreich

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 66 30 810

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

 

Polska

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

Tel.: +48 22 375 4888

España

 

 

Portugal

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

 

 

Tel: +351 21 000 8600

France

 

 

România

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

 

 

Slovenija

 

Novartis Ireland Limited

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

 

awtorizzat

Tel: +353 1 260 12 55

 

 

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

 

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

 

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

 

Novartis Finland Oy

 

 

 

 

adux

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

 

 

Sverige

 

 

 

 

ħ

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Sverige AB

 

 

 

m’g

 

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

li

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

inali

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

ċ

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien approvatmedil-aħħar f’

 

 

 

 

Informazzjoni ettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati