Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - R03BB06

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSeebri Breezhaler
Kodiċi ATCR03BB06
Sustanzaglycopyrronium bromide
ManifatturNovartis Europharm Ltd

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Seebri Breezhaler 44 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs, kapsuli iebsa

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula fiha 63 mikrogramma ta’ glycopyrronium bromide ekwivalenti għal 50 mikrogramma ta’ glycopyrronium.

Kull doża meħuda (id-doża li tħalli l-bokkin tal-inhaler) fiha 55 mikrogramma ta’ glycopyrronium bromide ekwivalenti għal 44 mikrogramma ta’ glycopyrronium.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull kapsula fiha 23.6 mg lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab li jittieħed man-nifs, kapsula iebsa (trab li jittieħed man-nifs).

Kapsuli trasparenti oranġjo li fihom trab abjad, bil-kodiċi tal-prodott “GPL50” stampata bl-iswed fuq u bil-marka tal-kumpanija () stampata bl-iswed taħt linja sewda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Seebri Breezhaler hu indikat bħala trattament bronkodilatatur ta’ manutenzjoni biex iserraħ lil pazjenti adulti minn sintomi ta’ mard pulmonari ostruttiv kroniku (COPD).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hija ta’ kapsula waħda kuljum, fejn il-kontenut jittieħed man-nifs billi jintuża l-inhaler Seebri Breezhaler.

Hu rrakkomandat li Seebri Breezhaler jittieħed kuljum, fl-istess ħin tal-ġurnata. Jekk tinqabeż xi doża, id-doża li jmiss għandha tittieħed kemm jista’ jkun malajr. Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa biex ma jiħdux aktar minn doża waħda kuljum.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni anzjana

Seebri Breezhaler jista’ jintuża skont id-doża rrakkomandata f’pazjenti anzjani (minn 75 sena 'l fuq) (ara sezzjoni 4.8).

Indeboliment tal-kliewi

Seebri Breezhaler jista’ jintuża skont id-doża rrakkomandata f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi bejn ħafif u moderat. F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi gravi jew li jinsabu fl-aħħar stadju tal-marda tagħhom tal-kliewi u li jeħtieġa dijaliżi Seebri Breezhaler għandu jintuża biss jekk il-benefiċċji mistennija jegħlbu r-riskju li jista’ jkun hemm peress li l-esponiment sistemiku għal glycopyrronium jista’ jiżdied f’din il-popolazzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Indeboliment tal-fwied

Ma sar l-ebda studju f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied. Fil-biċċa l-kbira tiegħu, glycopyrronium jitneħħa permezz ta’ eskrezzjoni mill-kliewi u għalhekk mhux mistenni li jkun hemm żieda qawwija fl-espożizzjoni f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux meħtieġ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Seebri Breezhaler fil-popolazzjoni pedjatrika (taħt it-18-il sena) fl- indikazzjoni ta’ COPD.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Biex jittieħed man-nifs biss.

Il-kapsuli għandhom jittieħdu biss billi jintuża l-inhaler Seebri Breezhaler (ara sezzjoni 6.6).

Il-kapsuli għandhom jitneħħew mill-folja immedjatament qabel l-użu biss.

Il-kapsuli m'għandhomx jinbelgħu.

Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa tajjeb kif jużaw il-prodott mediċinali. Wieħed għandu jistaqsi lil dawk il-pazjenti li ma jesperjenzaw l-ebda titjib huma u jieħdu n-nifs jekk humiex qed jibilgħu l- prodott mediċinali minflok jeħduha man-nifs.

Għal istruzzjonijiet fuq l-użu tal-prodott mediċinali qabel jingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Mhux biex jintuża fil-fażi akuta

Seebri Breezhaler hu trattament ta’ manutenzjoni fit-tul, biex jintuża darba kuljum u mhux indikat biex jintuża bħala trattament inizjali ta’ episodji akuti ta' spażmi tal-bronki, jiġifieri bħala terapija ta’ salvataġġ.

Sensittività eċċessiva

Kienu rrappurtati reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva b’mod immedjat wara l-għoti ta’ Seebri Breezhaler. Jekk ikun hemm sinjali li jissuġġerixxu reazzjonijiet allerġiċi, b’mod partikulari, anġjoedima (li tinkludi diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla’, nefħa fl-ilsien, fix-xufftejn u fil- wiċċ), urtikarja jew raxx fil-ġilda, it-trattament għandu jitwaqqaf minnufih u kull terapija alternattiva mibdija.

Spażmi paradossali fil-bronki

Fi studji kliniċi b’Seebri Breezhaler, ma kienx hemm spażmi paradossali tal-bronki. Madanakollu, dehru spażmi paradossali tal-bronki b’terapiji oħra li jittieħdu man-nifs u li jistgħu jkunu ta’ theddida għal ħajja. F’każ li jseħħ dan, it-trattament għandu jitwaqqaf minnufih u jinbidel ma’ terapija oħra stabbilita.

Effett antikolinerġiku

Seebri Breezhaler għandu jintuża b’għaqal f’pazjenti bi glawkoma b'angolu dejjaq jew b'retenzjoni tal- awrina.

Il-pazjenti għandhom ikunu mgħarrfa dwar is-sinjali u s-sintomi ta’ glawkoma b’angolu dejjaq u għandhom ikunu mgħarrfa sabiex jieqfu jieħdu Seebri Breezhaler u jikkuntattjaw it-tabib tagħhom minnufih kemm-il darba jiżviluppa xi wieħed minn dawn is-sinjali jew sintomi.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Kien hemm żieda moderata fil-medja tal-espożizzjoni sistemika totali (AUClast) sa 1.4 drabi f’suġġetti b’indeboliment tal-kliewi ħafif u moderat u sa 2.2 drabi f'suġġetti b'indeboliment tal-kliewi gravi u li jinsabu fl-aħħar stadju tal-mard tal-kliewi. F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi gravi (rata ta’ filtrazzjoni glomerulari stmata taħt it-30 ml/min/1.73 m2), inkluż dawk li jinsabu fl-aħħar stadju tal- marda tagħhom tal-kliewi u li jeħtieġu dijaliżi, Seebri Breezhaler għandu jintuża biss jekk il-benefiċċji mistennija jegħlbu r-riskju li jista’ jkun hemm (ara sezzjoni 5.2). Dawn il-pazjenti għandhom ikunu osservati mill-qrib għal reazzjonijiet avversi li jista’ jkun hemm.

Pazjenti bi storja ta’ mard kardjovaskulari

Pazjenti b’mard tal-qalb iskemiku instabbli, insuffiċjenza tal-ventrikolu tax-xellug, storja ta’ infart mijokardijaku, arritmija (mhux inkluża fibrillazzjoni atrijali kronika stabbli), storja ta’ QT twil jew li l- QTc tagħhom (metodu ta’ Fridericia) kien imtawwal (>450 ms għall-irġiel jew >470 ms għan-nisa) kienu esklużi mill-provi kliniċi, u għalhekk l-esperjenza f’dawn il-gruppi ta’ pazjenti hija limitata. Seebri Breezhaler għandu jintuża b'kawtela f'dawn il-gruppi ta' pazjenti.

Eċċipjenti

Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-għoti flimkien ta’ Seebri Breezhaler ma’ prodotti mediċinali oħrajn antikolinerġiċi ma ġiex studjat u għaldaqstant mhuwiex irrakkomandat.

Minkejja li ma saru l-ebda studji formali dwar l-interazzjoni tal-mediċina, Seebri Breezhaler intuża flimkien ma’ prodotti mediċinali oħrajn użati normalment waqt it-trattament ta’ COPD mingħajr evidenza klinika ta’ interazzjonijiet bejn il-mediċini. Dawn jinkludu bronkodilataturi simpatomimetiċi, methylxanthines, u sterojdi orali u meħuda mill-imnifsejn.

Fi studju klinku fost voluntiera b’saħħithom, cimetidine, inibitur tat-trasport ta’ cations organiċi li hu maħsub li għandhom sehem fl-eskrezzjoni ta’ glycopyrronium mill-kliewi, żied l-espożizzjoni totali (AUC) għal glycopyrronium bi 22% u naqqas it-tneħħija tiegħu mill-kliewi bi 23%. Skont id-daqs ta’ dawn it-tibdiliet, mhux mistenni li jkun hemm interazzjonijiet ma’ mediċini oħrajn b’relevanza klinika meta glycopyrronium jingħata flimkien ma' cimetidine jew inibituri oħrajn ta’ trasport ta’ cations organiċi.

L-għoti konkomitanti ta’ glycopyrronium u ta’ indacaterol li jittieħed man-nifs billi jinġibed mill-ħalq, agonist beta2-adrenerġiku, waqt kundizzjonijiet ta’ stat fiss għaż-żewġ sustanzi attivi ma affettwax il- farmokokinetika tal-ebda wieħed mill-prodotti mediċinali.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ Seebri Breezhaler f’nisa tqal. Studji f’annimali ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Glycopyrronium għandu jintuża biss waqt it-tqala jekk il-benefiċċju mistenni għall-pazjenti jiġġustifika l-potenzjal ta’ riskju għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk glycopyrronium bromide jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Madanakollu, glycopyrronium bromide (inklużi il-metaboliti tiegħu) ġie eliminat mal-ħalib ta’ firien ireddgħu (ara sezzjoni 5.3). L-użu ta’ glycopyrronium minn nisa jreddgħu għandu jitqies biss jekk il- benefiċċju mistenni għall-mara hu akbar minn kull possibbiltà ta’ riskju għat-tarbija (ara sezzjoni 5.3).

Fertilità

Studji dwar ir-riproduzzjoni u informazzjoni oħra fl-annimali ma jurux xi inkwiet dwar il-fertilità kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Glycopyrronium m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa antikolinerġika komuni kienet ħalq xott (2.4%). Kien hemm suspett li l- biċċa l-kbira tar-rapporti dwar ħalq xott kellhom rabta mal-prodott mediċinali u kienu ħfief, u l-ebda wieħed minnhom ma kien gravi.

Il-profil ta’ sigurtà hu kkaratterizzat b’aktar sintomi oħrajn marbutin mal-effetti antikolinerġiċi, inkluż sinjali ta’ retenzjoni tal-awrina, li mhux komuni. Kienu osservati wkoll effetti gastrointestinali fosthom gastroenterite u dispepsja. Ir-reazzjonijiet avversi b’rabta mat-tolleranza lokali kienu jinkludu griżmejn irritati, nażofarinġite, rinite u sinusite.

Sommarju ttabulat ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati matul l-ewwel sitt xhur taż-żewġ provi pivitali f'Fażi III miġburin flimkien li damu għaddejjin 6 u 12-il xahar qed jitniżżlu skont is-sistema ta’ klassifika tal-organi fid- databażi MedDRA (Tabella 1). F’kull sistema tal-klassifika tal-organi, l-effetti mhux mixtieqa qed jidhru skont il-frekwenza, bl-aktar reazzjonijiet frekwenti jidhru l-ewwel. F’kull ġabra ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel. Barra minn hekk, il-kategorija ta’ frekwenza korrispondenti għal kull reazzjoni avversa tissejjes fuq il- konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 1 Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi

Kategorija tal-frekwenza

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Nażofarinġite1)

Komuni

Rinite

Mhux komuni

Ċistite

Mhux komuni

Disturbi fis-sistema immuni

 

Sensittività eċċessiva

Mhux komuni

Anġjoedima2)

Mhux komuni

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Ipergliċemija

Mhux komuni

Disturbi psikjatriċi

 

Nuqqas ta’ rqad

Komuni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Uġigħ ta’ ras3)

Komuni

Ipoestesija

Mhux komuni

Disturbi fil-qalb

 

Fibrillazzjoni atrijali

Mhux komuni

Palpitazzjonijiet

Mhux komuni

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

Konġestjoni tas-sinus

Mhux komuni

Sogħla produttiva

Mhux komuni

Griżmejn irritati

Mhux komuni

Epistassi

Mhux komuni

Disfonija2)

Mhux komuni

Bronkospażmu paradossali2)

Mhux magħruf

Disturbi gastrointestinali

 

Ħalq xott

Komuni

Gastroenterite

Komuni

Dardir2)

Mhux komuni

Rimettar1)2)

Mhux komuni

Dispepsja

Mhux komuni

Taħsir tas-snien

Mhux komuni

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

Raxx

Mhux komuni

Ħakk2)

Mhux komuni

Disturbi muskoluskelettriċi u tat-tessuti konnettivi

 

Uġigħ muskoluskeletriku1) 2)

Komuni

Uġigħ fl-estremitajiet

Mhux komuni

Uġigħ muskoluskelettriku tas-sider

Mhux komuni

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

Infezzjoni fl-apparat tal-awrina3)

Komuni

Disurja

Mhux komuni

Retenzjoni tal-awrina

Mhux komuni

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

Għeja

Mhux komuni

Astenija

Mhux komuni

1)Iżjed frekwenti bi glycopyrronium milli bil-plaċebo fid-database ta’ 12-il xahar biss.

2)Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, waslulna rapporti b’rabta mal-użu ta’ Seebri Breezhaler. Dawn ir-rapporti saru b’mod volontarju minn popolazzjoni ta’ daqs mhux ċert, u għaldaqstant mhuwiex dejjem possibbli li wieħed jistma b’mod xjentifiku l-frekwenza jew li jistabbilixxi xi forma ta’ relazzjoni każwali mat-teħid tal-mediċina. Għaldaqstant il-frekwenza kienet ikkalkulata minn esperjenza li tweqqtet waqt provi kliniċi.

3)Deher aktar ta’ spiss bi glycopyrronium milli bil-plaċebo f’pazjenti anzjani ta’ >75 sena biss.

Deskrizzjoni ta’ għażla ta’ reazzjonijiet avversi

Fid-databażi miġbura tul is-6 xahar il-frekwenza ta’ ħalq xott kienet ta’ 2.2% kontra 1.1%, ta' nuqqas ta’ rqad 1.0% kontra 0.8%, u ta’ gastroenterite 1.4% kontra 0.9%, għal Seebri Breezhaler u plaċebo rispettivament.

Każijiet ta’ ħalq xott kienu rrappurtati l-aktar matul l-ewwel 4 ġimgħat tat-trattament b’dewmien medju ta’ erba’ ġimgħat fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Madanakollu f’40% tal-każijiet is-sintomi komplew matul il-perjodu sħiħ ta' 6 xhur. Ma kinux irrappurtati każijiet ġodda ta' ħalq xott bejn is-7 u t-12-il xahar.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Dożi qawwija ta’ glycopyrronium jistgħu jwasslu għal sinjali u sintomi antikolinerġiċi li għalihom tista’ tkun indikata kura tas-sintomi.

Mhux mistenni li jkun hemm effett tossiku gravi meta l-kapsuli Seebri Breezhaler jinbelgħu bi żball mill-ħalq minħabba l-bijodisponibbiltà orali baxxa (madwar 5%).

L-ogħla livelli tal-plażma u l-espożizzjoni sistemika totali wara l-għoti ta’ 150 mikrogramma glycopyrronimum bromide fil-vini (ekwivalenti għal 120 mikrogramma glycopyrronium) f’voluntiera b'saħħithom kienu ta’ madwar 50 darba u 6 darbiet aktar mill-ogħla espożizzjoni u mill-espożizzjoni sħiħa fi stat fiss rispettivament miksuba mid-doża rrakkomandata (44 mikrogramma darba kuljum) ta’

Seebri Breezhaler u kienu ttollerati sew.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għal mard minħabba passaġġi tal-arja mblukkati, antikolinerġiċi, Kodiċi ATC: R03BB06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Glycopyrronium hu antagonist tar-riċettur muskariniku li jittieħed man-nifs u li jaħdem fit-tul (antikolinerġiku) għat-trattament bronkodilatatur ta’ manutenzjoni ta’ COPD li jintuża darba kuljum. In-nervi parasimpatetiċi huma l-mogħdija bronkokostruttiva newrali maġġura fil-passaġġi tal-arja, u t- ton kolinerġiku hu l-komponent ewlieni riversibbli li jimblokka l-influss tal-arja f'COPD. Glycopyrronium jaħdem billi jimblokka l-azzjoni bronkokostruttriċi ta' acetylcholine fuq iċ-ċelloli tal- muskoli lixxi tal-passaġġ tal-arja, u għalhekk idejjaq il-passaġġi tal-arja.

Glycopyrronium bromide hu antagonist tar-riċettur muskariniku b’affinità għolja. Intweriet selettività ta’ aktar minn 4 darbiet għar-riċetturi umani M3 fuq ir-riċettur uman M2 permezz ta’ studji ta’ rbit ma' radioligand. Minn studji kliniċi, l-azzjoni tal-prodott mediċinali tibda malajr hekk kif deher mill- assoċjazzjoni/nuqqas ta’ assoċjazzjoni tal-parametri kinetiċi tar-riċettur u mill-bidu tal-azzjoni wara li jittieħed man-nifs.

Jista’ jkun li parti mir-raġuni għala l-prodott mediċinali jibqa’ jaħdem fit-tul hi minħabba l- konċentrazzjonijiet sostenibbli tas-sustanza attiva fil-pulmun kif jidher mill-eliminazzjoni terminali mtawla tal-half-life ta’ glycopyrronium wara li jittieħed man-nifs bl-inhaler Seebri Breezhaler għall- kuntrarju tal-half-life wara l-għoti mill-vina (ara sezzjoni 5.2).

Effetti farmakodinamiċi

Il-programm kliniku ta’ żvilupp f'Fażi III kien jinkludi żewġ studji f’fażi III: studju ta’ 6 xhur ikkontrollat bi plaċebo u studju ta’ 12-il xahar bi plaċebo u kkontrollat bl-attiv (18-il mikrogramma tiotropium open label darba kuljum), it-tnejn li huma fost pazjenti b'dijanjosi klinika ta' COPD minn moderata għal gravi.

Effetti fuq il-funzjoni tal-pulmun

44 mikrogramma Seebri Breezhaler darba kuljum ipprovdew titjib statistikament sinifikanti konsistenti fil-funzjoni tal-pulmun (volum espiratorju sfurzat f’sekonda waħda, FEV1, kapaċità vitali sfurzata, FVC, u kapaċità ispiratorja, IC) f’għadd ta’ studji kliniċi. Fi studji f’fażi III, l-effetti bronkodilataturi dehru fi żmien 5 minuti wara l-ewwel doża u nżammu tul il-medda ta’ 24 siegħa intervall mill-ewwel doża sad-doża li jmiss. Ma kienx hemm attenwazzjoni tal-effett bronkodilatatur tul is-6 u t-12-il xahar ta’ studju. Il-qawwa tal-effett kienet tiddependi mill-grad ta’ riversibbiltà tal-limitazzjoni tal-mogħdija tal-arja fil-linja bażi (ippruvat bl-għoti ta' bronkodilatatur tal-antagonist muskariniku li jaħdem għal ftit żmien): Pazjenti bl-anqas grad ta’ riversibbiltà fil-linja bażi (<5%) ġeneralment urew rispons aktar baxx tal-bronkodilatatur minn pazjenti bi grad ogħla ta’ riversibbiltà fil-linja bażi (≥5%). Wara 12-il

ġimgħa (punt ta' tmiem primarju), Seebri Breezhaler żied il-FEV1 minimu bi 72 ml fil-pazjenti bl- inqas livell ta’ riversibbiltà (<5%) u b’113-il ml f’dawk il-pazjenti li kellhom grad ogħla ta’ riversibbiltà fil-linja bażi (≥5%) meta mqabbel mal-plaċebo (it-tnejn p<0.05).

Fl-istudju li dam 6 xhur, Seebri Breezhaler żied l-FEV1 wara l-ewwel doża b’titjib ta’ 93 ml fi żmien 5 minuti u ta’ 144 ml fi żmien 15-il minuta mid-doża, imqabbel mal-plaċebo (it-tnejn p<0.001). Fl- istudju li dam 12-il xahar, it-titjib kien ta’ 87 ml fi żmien 5 minuti u ta’ 143 ml fi żmien 15-il minuta (it-tnejn p<0.001). Fl-istudju li dam 12-il ġimgħa, Seebri Breezhaler ipproduċa titjib sinjifikanti statistikament fl-FEV1, imqabbel ma’ tiotropium fl-ewwel 4 sigħat mid-doża fl-ewwel jum u fis-

26 ġimgħa, u valuri numerikament akbar għal FEV1, fl-ewwel 4 sigħat mid-doża milli għal tiotropium fit-12-il ġimgħa u fit-52 ġimgħa.

Il-valuri għal FEV1 fi tmiem l-intervall mid-doża (24 siegħa wara d-doża) kienu jixxiebhu bejn l- ewwel doża u dawk li dehru wara sena ta’ dożi. Fit-12-il ġimgħa (l-endpoint primarju), Seebri Breezhaler żied l-FEV1 b’108 ml fl-istudju li dam 6 xhur u b’97 ml fl-istudju li dam 12-il xahar imqabbel mal-plaċebo (it-tnejn p<0.001). Fl-istudju li dam 12-il xahar, it-titjib għal tiotropium kontra l-plaċebo kien ta’ 83 ml (p<0.001).

Riżultati sintomatiċi

Seebri Breezhaler mogħti f’doża ta’ 44 mikrogramma kuljum inaqqas b’mod statistikament sinifikanti l-episodji ta' qtugħ ta' nifs skont kif evalwat mill-Indiċi ta' Dispnea Tranżitorja (TDI). Fl-analiżi miġbura taż-żewġ studji pivitali, dak ta’ 6 xhur u l-ieħor ta’ 12-il xahar, kien hemm perċentwali ogħla b’mod statistikament sinifikanti ta’ pazjenti li qed jingħataw Seebri Breezhaler li rrispondew b’titjib ta’ punt 1 jew aktar fl-iskor fokali ta’ TDI fis-26 ġimgħa mqabbel mal-plaċebo (58.4% u 46.4% rispettivament, p<0.001). Dawn ir-riżultati kienu jixbhu lil dawk li dehru f'pazjenti mogħtija tiotropium, fejn 53.4% minnhom irrispondew b’titjib ta’ punt 1 jew aktar (p=0.009 mqabbel mal- plaċebo).

Seebri Breezhaler darba kuljum wera wkoll effett statistikament sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja b’rabta mas-saħħa kif imkejjel skont il-Kwestjonarju Respiratorju San Ġorġ (SGRQ). Fl-analiżi miġbura taż-żewġ studji pivitali, dak ta’ 6 xhur u l-ieħor ta’ 12-il xahar, instab li kien hemm perċentwali ogħla b’mod statistikament sinifikanti ta’ pazjenti li qed jingħataw Seebri Breezhaler li rrispondew b’titjib ta’ punt 4 jew aktar f’SGRQ fis-26 ġimgħa mqabbel mal-plaċebo (57.8% u 47.6% rispettivament, p<0.001). Għal pazjenti mogħtija tiotropium, 61.0% rrispondew b’titjib ta’ 4 punti jew aktar f’SGRQ (p=0.004 mqabbel mal-plaċebo).

Tnaqqis ta’ COPD mħarrax

Dejta dwar taħrix ta’ COPD kienet miġbura fl-istudji pivitali ta’ 6 xhur u 12-il xahar.

Fiż-żewġ studji, il-persentaġġ ta’ pazjenti li kellhom taħrix moderat jew sever (definit bħala li kellhom bżonn kura b’kortikosterojdi sistemiċi u/jew antibijotiċi jew dħul l-isptar) tnaqqset. Fl-istudju ta’ 6 xhur, il-persentaġġ ta’ pazjenti li kellhom taħrix moderat jew sever kien ta’ 17.5% għal Seebri Breezhaler u ta’ 24.2% għall-plaċebo (Proporzjon ta’ periklu: 0.69, p=0.023), u fl-istudju ta’ 12-il xahar kien ta’ 32.8% għall Seebri Breezhaler u ta’ 40.2% għall- plaċebo (Proporzjon ta’ periklu: 0.66, p=0.001). F’analiżi miġbura tal-ewwel 6 xhur ta’ kura fl-istudji ta’ 6 xhur u 12-il xahar, imqabbel mal-plaċebo Seebri Breezhaler tawwal b’mod statistikament sinifikanti ż-żmien għall-ewwel taħrix ħafif jew gravi u naqqas ir-rata ta’ taħrix moderat jew gravi ta’ COPD (taħrix ta’ 0.53 fis-sena kontra taħrix ta’ 0.77 fis-sena, p<0.001). L-analiżi miġbura wriet ukoll li kien hemm anqas pazjenti kkurati b'Seebri Breezhaler milli dawk bi plaċebo li kellhom taħrix u li kienu jeħtieġu kura l-isptar (1.7% kontra 4.2%, p=0.003).

Effetti oħrajn

Seebri Breezhaler darba kuljum naqqas b’mod statistikament sinifikanti l-użu ta’ mediċini ta’ salvataġġ (salbutamol) b’0.46 pumpjaturi kuljum (p=0.005) tul 26 ġimgħa u b'0.37 pumpjaturi kuljum (p=0.039) tul 52 ġimgħa, imqabbel mal-plaċebo tul l-istudji li damu 6 u 12-il xahar, rispettivament.

Fi studju li dam 3 ġimgħat fejn tkejlet it-tolleranza għall-eżerċizzju permezz ta’ ergometru fuq rota waqt eżerċizzju fiżiku submassimu (80%) (test ta’ tolleranza ta’ eżerċizzju submassimu), Seebri Breezhaler, meħud filgħodu, naqqas l-iperinflazzjoni dinamika u tejjeb it-tul ta’ żmien li matulu seta' jibqa' għaddej l-eżerċizzju mill-ewwel doża 'l quddiem. Fl-ewwel ġurnata tat-trattament tal-kapaċità ispiratorja waqt l-eżerċizzju dan tjieb b'230 ml u kien hemm titjib ta’ 43 sekonda (żieda ta’ 10%) fl- ammont ta’ ħin ta’ kemm wieħed jiflaħ għall-eżerċizzju mqabbel mal-plaċebo. Wara tliet ġimgħat ta’ trattament it-titjib fil-kapaċità ispiratorja b’Seebri Breezhaler kien jixbah lil dak fl-ewwel ġurnata (200 ml), madanakollu kien hemm żieda ta’ 89 sekonda (żieda ta’ 21%) fl-ammont ta' ħin li wieħed jiflaħ għall-eżerċizzju mqabbel mal-plaċebo. Instab li Seebri Breezhaler naqqas d-dispneja u l- iskumdità fir-riġlejn meta wieħed jagħmel l-eżerċizzju kif imkejjel mill-iskali Borg. Seebri Breezhaler naqqas ukoll id-dispneja waqt il-mistrieħ skont kif imkejjel mill-Indiċi ta’ Dispnea Tranżitorja (TDI).

Effetti farmakodinamiċi sekondarji

Ma kienx hemm bidla fir-rata tat-taħbit tal-qalb jew fl-intervall tal-QTc b’Seebri Breezhaler b’dożi sa

176 mikrogramma f’pazjenti b’COPD. Fi studju profond tal-QT fost 73 voluntier b’saħħithom, doża waħda meħuda man-nifs ta’ 352 mikrogramma glycopyrronium (8 darbiet id-doża terapewtika) ma tawlitx l-intervall tal-QTc u naqqset kemm kemm ir-rata tal-qalb (effett massimali -5.9 bpm, effett medju tul 24 siegħa -2.8 bpm) imqabbel mal-plaċebo. L-effett fuq ir-rata tat-taħbit tal-qalb u l-intervall tal-QTc wara li ngħataw mill-vina 150 mikrogramma glycopyrronium bromide (ekwivalenti għal

120 mikrogramma glycopyrronium) kien investigat f’suġġetti żgħażagħ b’saħħithom. Espożizzjonijiet massimi (Cmax) ta’ madwar 50 darba ogħla meta mqabbla ma’ 44 mikrogramma glycopyrronium man- nifs fi stat fiss intlaħqu u ma wasslux għal takikardija jew għal titwil tal-QTc. Kien hemm tnaqqis ħafif fir-rata tal-qalb (differenza medja tul 24 siegħa -2 bpm imqabbel mal-plaċebo), meqjus bħala effett magħruf ta’ espożizzjonijiet baxxi għall-komponenti antikolinerġiċi f’suġġetti żgħażagħ b’saħħithom.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Seebri Breezhaler f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-COPD (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara li Seebri Breezhaler ittieħed man-nifs oralment permezz tal-inhaler, glycopyrronium kien assorbit malajr u laħaq l-ogħla livelli tal-plażma fi żmien 5 minuti wara li ttieħdet id-doża.

Il-bijodisponibbiltà assoluta ta’ glycopyrronmium meħud man-nifs permezz ta’ Seebri Breezhaler kienet stmata li hi ta’ madwar 45% tad-doża meħuda. Madwar 90% tal-espożizzjoni sistemika wara li ttieħdet il-mediċina man-nifs hu riżultat tal-assorbiment mill-pulmun u 10% hu riżultat tal-assorbiment gastrointestinali.

F’pazjenti b’COPD, il-farmakokinetika ta' glycopyrronium fi stat fiss ntħlaqet fi żmien ġimgħa mit- tnehdija tat-trattament. Il-quċċata medja milħuqa waqt stat stabbli u permezz tal-konċentrazzjonijiet tal-plażma ta’ glycopyrronium b’doża waħda ta' 44 mikrogramma kuljum kienet ta’

166 pikogramm/ml u 8 pikogrammi/ml rispettivament. L-espożizzjoni għal glycopyrronium fi stat fiss (l-AUC wara intervall mill-aħħar doża ta’ 24 siegħa) kien ta’ madwar 1.4 sa 1.7 drabi ogħla minn dik wara l-ewwel doża.

Distribuzzjoni

Wara l-għoti tad-doża mill-vina, il-volum tad-distribuzzjoni ta’ glycopyrronium fi stat fiss kien ta’

83 litru u l-volum tad-distribuzzjoni fil-fażi terminali kien ta’ 376 litru. Il-volum apparenti tad- distribuzzjoni fil-fażi terminali wara t-teħid tal-mediċina man-nifs kien kważi 20 darba akbar, li jirrifletti l-eliminazzjoni mill-aktar kajmana wara t-teħid tal-mediċina man-nifs. It-twaħħil in vitro tal- proteini mal-plażma umana ta’ glycopyrronium kien ta’ bejn 38% u 41% f’konċentrazzjonijiet ta’ bejn

1 u 10 nanogrammi/ml.

Bijotrasformazzjoni

Studji in vitro dwar il-metaboliżmu wrew mogħdijiet metaboliċi konsistenti għal glycopyrronium bromide bejn l-annimali u l-bnedmin. Kien hemm idroksillazzjoni li wasslet għal varjetà ta’ metaboliti mono u bisidroksillati u idrolisi diretta li wasslet biex jiffurmaw derivattivi ta’ aċdi karboksilliċi (M9).

In vivo, M9 hu ffurmat mill-frazzjoni ta' doża miblugħa ta' glycopyrronium bromide meħud man-nifs. Instab li kien hemm glucuronide u/jew konjugati tas-sulfat ta’ glycopyrronium fl-awrina tal-bnedmin wara teħid ripetut tal-mediċina man-nifs, li jammontaw għal madwar 3% tad-doża.

Iżoenzimi multipli ta’ CYP jikkontribwixxu għall-bijotrasformazzjoni ossidattiva ta’ glycopyrronium. M’hemmx il-probabbiltà li inibizzjoni jew induzzjoni tal-metaboliżmu ta’ glycopyrronium iwasslu għal bidla relevanti fl-espożizzjoni sistemika tas-sustanza attiva.

Studji in vitro dwar l-inibizzjoni wrew li glycopyrronium bromide m’għandux kapaċità relevanti li jinibixxi CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 jew CYP3A4/5, it- trasportaturi tal-effluss MDR1, MRP2 or MXR, u t-trasportaturi tal-uptake OCT1 jew OCT2. Studji in vitro dwar l-induzzjoni tal-enzimi ma indikawx induzzjoni klinikament relevanti b’glycopyrronium bromide għaċ-ċitokromu tal-iżoenzimi P450, jew għal UGT1A1 u t-trasportaturi MDR1 u MRP2.

Eliminazzjoni

Wara l-għoti mill-vina ta’ glycopyrronium bromide b’tikketta [3H] lill-bnedmin, l-eskrezzjoni medja tar-radjuattività mal-awrina fi żmien 48 siegħa kien ta’ 85% tad-doża. 5% oħra tad-doża nstab mal- bili.

L-eliminazzjoni tal-mediċina ewlenija mill-kliewi kien ta’ madwar 60 u 70% tat-tneħħija totali ta’ glycopyrronium disponibbli sistemikament filwaqt li l-proċessi tat-tneħħija mhux mill-kliewi kienu ta’ madwar 30 sa 40%. It-tneħħija mal-bili tikkontribwixxi għat-tneħħija mhux mill-kliewi, imma hu maħsub li l-biċċa l-kbira tat-tneħħija mhux mill-kliewi sseħħ minħabba l-metaboliżmu.

It-tneħħija medja ta’ glycopyrronium mill-kliewi wara t-teħid tal-mediċina man-nifs kienet ta’ bejn

17.4 u 24.4 litri/siegħa. Is-sekrezzjoni tubulari attiva tikkontribwixxi għall-eliminazzjoni mill-kliewi ta’ glycopyrronium. Sa 23% tad-doża meħuda nstabet fl-awrina bħala mediċina ewlenija.

Il-konċentrazzjonijiet tal-plażma ta’ glycopyrronium niżlu f'fażijiet differenti. Il-half life medja tal- eliminazzjoni terminali kienet itwal wara t-teħid tal-mediċina man-nifs (33 sa 57 siegħa) milli wara t- teħid mill-vina (6.2 sigħat) u mill-ħalq (2.8 sigħat). Il-mod kif tiġi eliminata jissuġġerixxi li hemm assorbiment sostenibbli mill-pulmun u/jew trasferiment ta’ glycopyrronium fis-sistema ċirkulatorja malli jgħaddu u jaqbżu l-24 siegħa minn xħin tittieħed il-mediċina man-nifs.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

F’pazjenti b’COPD kemm l-espożizzjoni sistemika u l-eskrezzjoni totali mal-awrina ta' glycopyrronium fi stat farmakokinetiku fiss żdiedet proporzjonalment skont id-doża fuq il-medda tad- dożi mogħtija minn 44 sa 176 mikrogramma.

Popolazzjonijiet speċjali

Analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni tad-dejta miksuba minn pazjenti b’COPD identifikat il-piż tal-ġisem u l-età bħala fatturi li jikkontribwixxu għall-varjabbiltà bejn il-pazjenti fl-espożizzjoni sistemika. 44 mikrogramma Seebri Breezhaler darba kuljum jistgħu jintużaw bla periklu minn nies ta' kull età u piż.

Is-sess ta’ dak li jkun, jekk ipejjipx jew le u l-FEV1 fil-linja bażi ma dehrux li kellhom effett fuq l- espożizzjoni sistemika.

Ma kienx hemm differenzi kbar fl-espożizzjoni sistemika totali (AUC) bejn suġġetti Ġappuniżi u Kawkażi wara li ħadu glycopyrronium man-nifs. M’hemmx biżżejjed dejta farmakokinetika dwar etniċitajiet jew razez oħrajn.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Ma sarux studji kliniċi f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied. Glycopyrronium jitneħħa primarjament miċ-ċirkulazzjoni sistemika permezz tal-eskrezzjoni renali. Mhux maħsub li indeboliment fil- metaboliżmu epatiku ta’ glycopyrronium iwassal għal żieda relevanti klinikament fl-espożizzjoni sistemika.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Indeboliment tal-kliewi għandu impatt fuq l-espożizzjoni sistemika ta’ glycopyrronium bromide. Kien hemm żieda moderata fil-medja tal-espożizzjoni sistemika sħiħa (AUClast) sa 1.4 drabi f’suġġetti b’indeboliment tal-kliewi ħafif u moderat u sa 2.2 drabi f'suġġetti b'indeboliment tal-kliewi gravi u b'mard tal-kliewi fl-aħħar stadju. F’pazjenti b’COPD b’indeboliment tal-kliewi minn ħafif għal moderat (rata ta’ filtrazzjoni glomerulari, eGFR taħt it-30 ml/min/1.73 m2) Seebri Breezhaler jista’ jintuża skont id-doża rrakkomandata. F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi gravi (eGFR

<30 ml/min/1.73 m2), inkluż dawk li jinsabu fl-aħħar stadju tal-marda tagħhom tal-kliewi u li jeħtieġu dijaliżi, Seebri Breezhaler għandu jintuża biss jekk il-benefiċċji mistennija jegħlbu r-riskju li jista’ jkun hemm (ara sezzjoni 4.4).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l- iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Effetti attribwiti għall-proprjetatjiet tar-riċettur muskariniku antagonist ta’ glycopyrronium bromide kienu jinkludu żidiet bejn ħfief u moderati fir-rata tat-taħbit tal-qalb tal-klieb, opaċitajiet tal-lenti fil- firien u, tibdiliet riversibbli assoċjati ma’ tnaqqis fis-sekrezzjonijiet mill-glandoli fil-firien u l-klieb.

Dehru wkoll stat ħafif ta’ irritazzjoni jew tibdiliet adattivi fil-passaġġ respiratorju fil-firien. Dawn is- sejbiet kollha seħħu waqt espożizzjonijiet li kienu jiżbqu biżżejjed lil dawk imbassra għall-bnedmin.

Glycopyrronium ma kienx teratoġeniku fil-firien jew fil-fniek wara li ttieħed man-nifs. Ma kenux affettwati l-fertilità u l-iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid fil-firien. Glycopyrronium bromide u l- metaboliti tiegħu ma għaddewx b’mod sinifikanti mill-barriera plaċentali tal-ġrieden, fniek u klieb tqal. Glycopyrronium bromide (inkluż il-metaboliti tiegħu) għadda mal-ħalib tal-firien ireddgħu u kellu konċentrazzjonijiet sa 10 darbiet ogħla fil-ħalib milli kellu fid-demm tal-omm.

Studji ġenotossiċi ma wrew l-ebda potenzjal ta’ mutaġeniċità jew klastoġeniċità minn glycopyrronium bromide. Studji dwar il-karċinoġeniċità fi ġrieden transġeniċi li ħadu dożi mill-ħalq u f’firien li ħadu dożi man-nifs ma wrew l-ebda evidenza ta’ karċinoġeniċità f’espożizzjonijiet sistemiċi (AUC) ta’ madwar 53 darba ogħla fil-ġrieden u ta’ 75 darba ogħla fil-firien mid-doża massima rrakkomandata ta’ 44 mikrogramma darba kuljum għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Kontenut tal-kapsula

Lactose monohydrate

Magnesium stearate

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

sentejn

Kull inhaler għandu jintrema wara 30 jum ta’ użu.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25ºC.

Il-kapsuli għandhom dejjem jinħażnu fil-folja oriġinali sabiex jitħarsu mill-umdità. Il-kapsuli għandhom jitneħħew biss eżatt qabel ma jintużaw.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Seebri Breezhaler huwa inhaler li minnu tinġibed doża waħda. Il-qafas tal-inhaler u t-tapp huma magħmulin minn akrilonitril butadiene stirene, il-buttuni fejn tagħfas huma magħmulin minn metil metakrillat akrilonitril butadiene stirene. Il-labar u l-molol huma magħmulin mill-istainless steel. Kull strixxa ta’ folji fiha 6 jew 10 kapsuli iebsin.

Folja pperforata b’dożi waħdiena PA/Alu/PVC – Alu

Pakketti li fihom 6x1, 10x1, 12x1 jew 30x1 kapsula iebsa, flimkien ma’ inhaler wieħed.

Pakketti multipli li fihom 90 (3 pakketti ta’ 30x1) kapsula iebsa u 3 inhalers. Pakketti multipli li fihom 96 (4 pakketti ta’ 24x1) kapsula iebsa u 4 inhalers. Pakketti multipli li fihom 150 (15-il pakkett ta’ 10x1) kapsula iebsa u 15-il inhaler. Pakketti multipli li fihom 150 (25 pakkett ta’ 6x1) kapsula iebsa u 25 inhaler.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Għandu jintuża l-inhaler mogħti ma' kull riċetta ġdida. Kull inhaler għandu jintrema wara 30 jum ta’ użu.

Tagħrif dwar kif għandek iżżommu u tużah

Kif tuża l-inhaler tiegħek

Aqla’ t-tapp.

Iftaħ l-inhaler:

Żomm sew il-qiegħ tal-inhaler u mejjel il-bokkin.

B’hekk jinfetaħ l-inhaler.

Ħejji l-kapsula:

Ifred folja waħda mill-istrixxa ta’ folji billi taqta' madwar id-dawra maqsuma.

Qaxxar il-kisja protettiva li hemm fuq wara biex tikxef il-kapsula.

Timbuttax il-kapsula minn ġol-fojl.

Oħroġ il-kapsula:

Il-kapsuli għandhom dejjem jinħażnu fil-folja u għandhom jinħarġu eżatt qabel ma jintużaw. B’idejn xotti, oħroġ kapsula mill-folja.

Tiblax il-kapsula.

Daħħal il-kapsula:

Qiegħed il-kapsula fit-toqba tal-kapsula.

Qatt m’għandek tpoġġi l-kapsula direttament

ġol-bokkin.

Agħlaq l-inhaler:

Agħlaq l-inhaler sakemm tisimgħu jfaqqa’.

Taqqab il-kapsula:

Żomm l-inhaler wieqaf bil-bokkin iħares ’il fuq.

Taqqab il-kapsula billi tagħfas bis-saħħa ż- żewġ naħat tal-buttuni fl-istess ħin. Agħmel dan darba biss.

Waqt li qed tittaqqab il-kapsula, għandek tismagħha tfaqqa’.

Erħi għal kollox il-buttuni tal-ġenb.

Ħu nifs ’il barra minn ħalqek:

Qabel tqiegħed il-bokkin f’ħalqek, ħu nifs qawwi ’l barra minn ħalqek.

Tonfoħx fil-bokkin.

Iġbed il-mediċina man-nifs:

Sabiex tiġbed sew il-mediċina għal ġol-passaġġi tal-arja:

Żomm l-inhaler kif qed jidher fl-istampa. Il- buttuni tal-ġenb għandhom iħarsu lejn ix- xellug u l-lemin. Tagħfasx il-buttuni tal- ġenb.

Qiegħed il-bokkin f’ħalqek u ross xofftejk sew madwaru.

Ħu nifs malajr ’il ġewwa imma b’saħħtu u fil-fond kemm jista' jkun. Tagħfasx il-

buttuni tal-ġenb. Attenzjoni:

Inti u tiġbed in-nifs mill-inhaler, il-kapsula tibda tagħqad fit-toqba u għandek tisma’ ħoss ta’ tidwir mgħaġġel. Għandek ittiegħem togħma ħelwa hekk kif il-mediċina tgħaddi għal ġol-pulmuni tiegħek.

Jekk ma tismax ħoss ta’ tidwir mgħaġġel:

Jista’ jkun li l-kapsula tkun weħlet fit-toqba tal- kapsula. Jekk jiġri dan:

Iftaħ l-inhaler u aqla' l-kapsula bilmod billi ttekktek mal-qiegħ tal-inhaler. Tagħfasx il- buttuni tal-ġenb.

Erġa’ ħu l-mediċina man-nifs billi tirrepeti stadji 9 u 10.

Żomm in-nifs:

Wara li tkun ġbidt il-mediċina:

Żomm in-nifs għal mill-inqas 5-10 sekondi jew sakemm jirnexxilek tissaporti filwaqt li toħroġ l-inhaler minn ħalqek.

Wara ħu nifs ’il barra.

Iftaħ l-inhaler biex tara jekk fadalx xi trab fil-kapsula.

Jekk fadal it-trab fil-kapsula:

Agħlaq l-inhaler.

Irrepeti l-istadji 9 sa 12.

Ħafna min-nies ikunu kapaċi jbattlu l-kapsula mal-ewwel nifs jew it-tieni.

Tagħrif ieħor

Xi wħud jistgħu kultant jisogħlu xi ftit eżatt wara li jkunu ġibdu l-mediċina. Jekk jiġrilek hekk, tinkwetax. Ġaladarba l-kapsula tkun tbattlet, ifisser li tkun ħadt biżżejjed mill-mediċina tiegħek.

Wara li tkun spiċċajt tieħu d-doża tiegħek ta’ kuljum ta’ Seebri Breezhaler:

Erġa’ iftaħ il-bokkin, u oħroġ il-kapsula mbattla billi taqlagħha mit-toqba tal- kapsula. Itfa’ l-kapsula mbattla fil-landa tal- iskart.

Agħlaq l-inhaler u qiegħed it-tapp f’postu.

Taħżinx il-kapsuli fl-inhaler Seebri Breezhaler.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/788/001-008

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28.09.2012

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati