Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Siklos (hydroxycarbamide) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSiklos
Kodiċi ATCL01XX05
Sustanzahydroxycarbamide
ManifatturAddmedica

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Siklos 100 mg pilloli miksija b’rita.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siklos 100 mg pilloli miksija b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha 100 mg ta’ hydroxycarbamide.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha 1000 mg ta’ hydroxycarbamide.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita (pillola).

Siklos 100 mg pilloli miksija b’rita

Pillola tonda ta’ lewn abjad jagħti fil-griż jew l-isfar, miksija b’rita , b’ "100" imnaqqax fuq naħa waħda.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

Pillola b’forma ta’ kapsula. ta’ lewn off-white jagħti fil-griż, miksija b’rita , b’ferq triplu fuq iż-żewġ naħat.

Il-pillola tista’ tinqasam f’erba’ partijiet indaqs.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Siklos hu indikat għall-prevenzjoni ta’ kriżijiet rikorrenti vażookklussivi bl-uġigħ, inkluż is-sindromu akut tas-sider f’pazjenti adulti, adolexxenti u tfal li għandhom aktar minn sentejn li jbatu mis- Sindromu tas-Sickle Cells sintomatiku (ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Kura b’Siklos trid tinbeda minn tabib b’esperjenza fl-immaniġġjar tas-Sindromu tas-Sickle Cells.

Pożoloġija

Fl-adulti, adolexxenti u tfal ta’ aktar minn sentejn

Il-pożoloġija trid tiġi bbażata fuq il-piż tal-ġisem tal-pazjent.

Id-doża tal-bidu ta’ hydroxycarbamide hi ta’ 15 mg/kg ta’ piż tal-ġisem u d-doża tas-soltu hi bejn 15 u

30 mg/kg ta’ piż tal-ġisem/kuljum.

Sakemm il-pazjent jirrispondi klinikament jew ematoloġikament għall-kura (eż. żieda fl-emoglobina F (HbF), Mean Corpuscular Volume (MCV), għadd ta’ newtrofili) id-doża ta’ Siklos għandha tinżamm. F’każ ta’ nuqqas ta’ rispons (jerġgħu jseħħu l-kriżijiet jew l-ebda nuqqas fir-rata’ ta’ kriżi) id-doża ta’ kuljum tista’ tiżdied b’inkrementi ta’ 2.5 sa 5 mg/kg ta’ piż tal-ġisem billi tintuża l-aktar qawwa

adattata. Taħt ċirkustanzi eċċezzjonali, doża massima ta’ 35 mg/kg ta’ piż tal-ġisem tista’ tiġi ġġustifikata taħt monitoraġġ ematoloġiku mill-qrib (ara sezzjoni 4.4).

F’każ li l-pazjent xorta ma jirrispondix meta kkurat bl-ogħla doża ta’ hydroxycarbamide

(35 mg/kg ta’ piż tal-ġisem/kuljum) fuq perjodu ta’ bejn tlieta sa sitt xhur, irid jiġi kkunsidrat il- waqfien permanenti ta’ Siklos.

Jekk l-għadd taċ-ċelluli tad-demm ikun fil-limitu tossiku, Siklos irid jitwaqqaf temporanjament sakemm l-għadd taċ-ċelluli tad-demm jirkupra. Irkupru ematoloġiku normalment iseħħ f’ġimagħtejn. Il-kura tista’ mbagħad terġa’ tinbeda b’doża mnaqqsa. Id-doża ta’ Siklos tista’ terġa’ tiżdied taħt sorveljanza ematoloġika mill-qrib. Doża li twassal għall-tossiċità ematoloġika ma tridx tintuża aktar minn darbtejn.

Il-limitu tossiku jista’ jiġi kkaratterizzat mir-riżultati tat-testijiet tad-demm li ġejjin:

Newtrofili

< 2000/mm3

Plejtlets

< 80,000/mm3

Emoglobina

< 4.5 g/dl

Retikuloċiti

< 80,000/mm3 jekk il-konċentrazzjoni tal-emoglobina tkun < 9 g/dl

Informazzjoni fuq perjodu twil fuq l-użu kontinwu ta’ hydroxycarbamide f’pazjenti bis-Sindromu tas- Sickle Cells hi disponibbli għat-tfal u adolexxenti, b’sorveljanza ta’ 12-il sena fi tfal u fl-adolexxenti u aktar minn 13-il sena fl-adulti. S’issa għadu mhux magħruf għal kemm żmien il-pazjenti għandhom jiġu kkurati b’Siklos. It-tul tal-kura hi r-responsabbiltà tat-tabib li qed jikkura u għandha tkun ibbażata fuq il-qagħda klinika u ematoloġika ta’ kull pazjent individwali.

Popolazzjonijiet speċjali

Tfal taħt l-età ta’ sentejn

Minħabba li informazzjoni fuq terminu ta’ żmien twil dwar kura b’hydroxycarbamide fit-tfal taħt is- sentejn hi rari, id-dożaġġi għadhom ma ġewx stabbiliti u għalhekk, f’din il-popolazzjoni, l-kura b’hydroxycarbamide mhix rakkomandata.

Indeboliment renali

Minħabba li t-tneħħija renali hi l-mezz prinċipali għall-eliminazzjoni, tnaqqis fid-doża ta’ Siklos għandu jiġi kkunsidrat f’pazjenti b’indeboliment renali. F’pazjenti b’eliminazzjoni tal-krejatinina ta’

≤ 60 ml/min, id-doża tal-bidu ta’ Siklos trid titnaqqas b’50%. Sorveljanza mill-qrib tal-parametri tad- demm hi rakkomandata f’dawn il-pazjenti. Siklos m’għandux jingħata lill-pazjenti b’indeboliment renali serju (eliminazzjoni tal-krejatinina ta’ < 30 ml/min) (ara sezzjoni 4.3, 4.4 u 5.2).

Indeboliment tal-fwied

M’hemmx informazzjoni li ssostni aġġustament fid-dożaġġ speċifiku f’pazjenti b’indeboliment tal- fwied. Sorveljanza mil-qrib tal-parametri tad-demm hi rakkomandata f’dawn il-pazjenti. Minħabba konsiderazzjonijiet ta’ sigurtà, Siklos hu kontraindikat f’pazjenti b’indeboliment serju tal-fwied (ara sezzjoni 4.3 u 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Siklos 100 mg pilloli miksija b’rita

Skont id-dożaġġ individwali, il-pillolla trid tittieħed darba kuljum, preferibbilment filgħodu qabel il- kolazzjon flimkien ma’ tazza ilma jew ammont żgħir ta’ ikel.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

Skont id-doża individwali, il-pillolla jew in-nofsijiet jew kwartijiet tal-pillola jridu jittieħdu darba kuljum, preferibbilment filgħodu qabel il-kolazzjon u flimkien ma’ tazza ilma jew ammont żgħir ta’ ikel.

Għal pazjenti li ma jistgħux jibilgħu il-pilloli, dawn jistgħu jinħallu immedjatament qabel l-użu fi kwantità żgħira ta’ ilma ġo kuċċarina. Li żżid qatra ta’ ġulepp jew tħallat mal-ikel jista’ jtaffi t- togħma morra possibbli.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Indeboliment serju fil-fwied (Klassifikazzjoni C f’Child-Pugħ).

Indeboliment serju fil-kliewi (eliminazzjoni tal-krejatinina ta’ < 30 ml/min).

Limiti tossiċi ta’ majelosoppressjoni hekk kif deskritt f’sezzjoni 4.2.

Treddigħ (ara sezzjoni 4.6).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kura b’Siklos teħtieġ sorveljanza klinika mill-qrib. Il-qagħda ematoloġika tal-pazjent, kif ukoll il- funzjoni tal-kliewi u l-fwied jridu jiġu stabbiliti minn qabel, u b’mod ripetut waqt il-kura. Waqt il- kura b’Siklos, l-għadd taċ-ċelluli tad-demm irid jiġi ssorveljati kull ġimagħtejn mal-bidu tal-kura (i.e. għall-ewwel xahrejn) u jekk id-doża ta’ kuljum ta’ hydroxycarbamide tkun sa 35 mg/kg ta’ piż tal- ġisem. Pazjenti li huma stabbli b’dożi iżgħar għandhom jiġu ssorveljati kull xahrejn.

Kura b’Siklos trid titwaqqaf jekk il-funzjoni tal-mudullun tal-għadam tkun imnaqqsa ħafna. Newtropenja hi ġeneralment l-ewwel u l-aktar manifestazzjoni komuni ta’ soppressjoni ematoloġika. Tromboċitopenija u anemija jseħħu anqas ta’ spiss, u rari jidhru mingħajr ma jkun hemm newtropenija minn qabel. Irkupru minn majelosoppressjoni ġeneralment ikun ta’ malajr meta titwaqqaf il-kura. Wara, l-kura b’Siklos tista’ terġa’ tinbeda b’doża ftit inqas (ara sezzjoni 4.2).

Siklos għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment ħafif għal moderat renali jew epatiku

(ara sezzjoni 4.2).

Billi m’hemmx dejta disponibbli f’pazjenti b’indeboliment minn ħafif sa moderat tal-fwied, Siklos għandu jintuża b’kawtela (ara sezzjoni 4.2).

F’pazjenti b’ulċeri fis-saqajn, Siklos għandu jintuża b’attenzjoni. Ulċeri fis-saqajn huma komplikazzjoni komuni tas-Sindromu tas-Sickle Cells, imma ġew irrappurtati wkoll f’pazjenti kkurati b’hydroxycarbamide. Tossiċitajiet vaskulitiċi tal-ġilda, inkluż ulċeri vaskulitiċi u kankrena, seħħew f’pazjenti b’kundizzjonijiet majeloproliferattivi waqt kura b’hydroxycarbamide. Dawn it-tossiċitajiet vaskulitiċi kienu rrappurtati l-aktar f’pazjenti bi storja ta’, jew li jkunu qed jieħdu, kura b’interferon. Minħabba riżultati potenzjalment severi klinikament ta’ ulċeri vaskulitiċi tal-ġilda li ġew irrappurtati f’pazjenti b’mard majeloproliferattiv, hydroxycarbamide għandu jitwaqqaf u/jew id-doża tiegħu titnaqqas jekk ulċerazzjoni vaskulitika tal-ġilda tiżviluppa. Rarament, ulċeri jiġu kkawżati b’vaskulite lewkoċitoklastika.

Sorveljanza kontinwa tal-iżvilupp tat-tfal u adolexxenti ikkurati hi rakkomandata.

Hydroxycarbamide jikkawża makroċitożi, li tista’ taħbi l-iżvilupp inċidentali ta’ nuqqas ta’ aċidu foliku u vitamina B12. L-għoti profilattiku ta’ aċidu foliku hi rakkomandat.

Hydroxycarbamide hu bla dubju ġenotossiku f’sensiela vasta ta’ sistemi ta’ testijiet. Hydroxycarbamide hu maħsub li hu karċinoġenu fi speċi differenti. F’pazjenti li qed jingħataw hydroxycarbamide fit-tul minħabba mard majeloproliferattiv, ġiet irrappurtata lewkimja sekondarja.

Għadu mhux magħruf jekk dan l-effett lewkemoġeniku hux sekondarju għal hydroxycarbamide jew jekk hux assoċjat mal-marda li l-pazjent diġà għandu. Kanċer tal-ġilda ġie wkoll irrappurtat f’pazjenti li qed jirċievu hydroxycarbamide fit-tul.

Pazjenti u/jew ġenituri jew il-persuna legalment responsabbli jridu jkunu jistgħu jsegwu l- istruzzjonijiet dwar l-għoti ta’ dan il-prodott mediċinali, is-sorveljanza u l-kura tagħhom.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazjoni

Ma twettaq l-ebda studju speċifiku ta’ interazzjoni hydroxycarbamide.

Pankreatite u epatotossiċità potenzjalment fatali, u newropatija periferali severa ġew irrappurtati f’pazjenti infettati b’HIV li ngħataw hydroxycarbamide flimkien ma’ prodotti mediċinali antiretrovirali speċjalment didanosine flimkien ma’ stavudine. Pazjenti kkurati b’hydroxycarbamide flimkien ma’ didanosine, stavudine u indinavir kellhom tnaqqis medjan fiċ-ċelluli CD4 ta’ madwar

100 /mm3.

L-użu flimkien ta’ hydroxycarbamide ma’ prodotti mediċinali majelosoppressivi oħra jew terapija ta’ radjazzjoni tista’ iżżid id-dipressjoni tal-mudullun tal-għadam, disturbi ġastrointestinali jew mukożite. Eritema kkawżata minn terapija ta’ radjazzjoni tista’ tiġi aggravata b’hydroxycarbamide.

L-użu flimkien ta’ hydroycarbamide ma’ vaċċin ta’ virus ħaj tista’ ssaħħaħ ir-replikazzjoni tal-virus fil-vaċċin u/jew tista’ żżid ir-reazzjoni avversa tal-virus fil-vaċċin, minħabba li l-mekkaniżmi ta’ difiża normali jistgħu jkunu soppressi mill-kura b’hydroxycarbamide. Vaċċinazzjoni b’vaċċin ħaj f’pazjent li qed jieħu hydroxycarbamide tista’ tirriżulta f’infezzjoni serja. Ġeneralment, ir-rispons tal- antikorpi tal-pazjent għall-vaċċini jista’ jonqos. Kura b’Siklos u fl-istess ħin immunizzazzjoni b’vaċċin b’virus ħaj trid issir biss jekk il-benefiċċji huma ħafna aktar mir-riskji potenzjali.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Nisa li jista’ jkollhom it-tfal li qed jirċievu hydroxycarbamide għandhom jingħataw parir biex jevitaw li joħorġu tqal, u biex jinfurmaw immedjatament lit-tabib li jkun qed jikkurahom jekk dan iseħħ. Metodu effettiv ta’ kontraċezzjoni hu rakkomandat bil-qawwa f’nisa li jista’ jkollhom it-tfal. Pazjenti rġiel u nisa li qed jieħdu hydroxycarbamide li jixtiequ joħorġu tqal għandhom iwaqqfu l-kura minn 3 sa 6 xhur qabel it-tqala jekk possibbli. L-istima tal-proporzjon ta’ riskju-benefiċċju għandha ssir fuq bażi individwali u din trid tegħleb ir-riskju rispettiv ta’ kura b’hydroxycarbamide kontra it- tibdil għall-programm ta’ trasfużjoni tad-demm.

Tqala

Fil-bniedem, skont analiżi retrospettiva ta’ koorti ta’ 123 pazjent adult ikkurati b’hydroxycarbamide, tlieta u għoxrin tqala ġew irrappurtati minn 15-il mara kkurati b’hydroxycarbamide u s-sieħba ta’ 3 irġiel ikkurti b’hydroxycarbamide. Ħafna minnhom (61%) kellhom riżultat normali fir-rigward tat-tul tat-tqala u twelid normali. Fil-każijiet l-oħra fejn hu magħruf x’ġara, it-tqala ġiet imwaqqfa jew volontarjament jew wara parir mediku. Għalhekk it-tagħrif dwar in-numru limitat ta’ tqaliet esposti għal hydroxycarbamide ma jindikax effetti avversi fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija. Studji fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Pazjenti li qed jieħdu hydroxycarbamide għandu jingħatalhom parir biex isiru konxji mir-riskji teoretiċi lil fetu.

Ibbażat fuq l-ammont limitat ta’ informazzjoni disponibbli, f’każ ta’ espożizzjoni għal hydroxycarbamide ta’ pazjenti nisa tqal jew sieħba tqal ta’ pazjenti rġiel ikkurati b’hydroxycarbamide, għandha tiġi kkunsidrata vista follow-up b’kawtela, b’eżamijiet kliniċi, bijoloġiċi u ultrasonografiċi xierqa.

Treddigħ

Hydroxycarbamide jitneħħa fil-ħalib tal-bniedem. Minħabba r-riskju potenzjali għall-effetti avversi serja fit-trabi, treddigħ irid jitwaqqaf waqt li qed jingħata Siklos.

Fertilità

Il-fertilità fl-irġiel għandha mnejn tiġi affettwata permezz tal-kura. Każijiet frekwenti ħafna ta oligoospermie u azoospermia riversibbli ġew osservati fil-bniedem, għalkemm dawn id-disturbi huma assoċjati wkoll mal-marda diġà eżistenti. Kienet osservata fertilità indebolita f’firien maskili (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Siklos għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.Il-pazjenti jridu jiġu avżati sabiex ma jsuqux jew iħaddmu magni jekk iħossuhom storduti waqt li qed jieħdu Siklos.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Speċifikament is-sigurtà ta’ hydroxycarbamide ġiet eżaminata retroattivament minn koorti ta’ 123 adult li kellhom iktar minn 13-il sena u 352 tifel u tifla li kellhom iktar minn sentejn u adolexxenti li kellhom sa 12-il sena.

L-aktar reazzjoni avversa irrappurtata frekwentament hi majelsoppressjoni b’newtropenija bħala l- aktar manifestazzjoni komuni. Dipressjoni tal-mudullun tal-għadam hi l-effett tossiku li jillimita d- doża ta’ hydroxycarbamide. Meta d-doża massima li tiġi ttollerata ma tintlaħaqx, majelotossiċità temporanja ġeneralment isseħħ f’anqas minn 10% tal-pazjenti, filwaqt li bid-doża massima ttollerata aktar minn 50% jista’ jkollhom soppressjoni riversibbli tal-mudullun tal-għadam. Dawn ir- reazzjonijiet avversi huma mistennija meta tibbaża fuq il-farmakoloġija ta’ hydroxycarbamide.

Titrazzjoni gradwali tad-doża tista’ tgħin sabiex tnaqqas dawn l-effetti (ara sezzjoni 4.2).

It-tagħrif kliniku li nġabar minn pazjenti bis-Sindromu tas-Ċelluli sura ta’ Minġelma wriex evidenza ta’ reazzjonijiet avversi ta’ hydroxycarbamide fuq il-funzjoni tal-fwied u tal-kliewi.

Sommarju f’għamla ta’ tabella ta' reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt, skont il-klassi tal-organi tas-sistema u l-frekwenza assoluta. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel :

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet:

Mhux magħrufa:

Infezzjoni b’parvovirus B19

Neoplażmi beninni, malinni u dawk mhux speċifikati

Mhux

Lewkimja u f’pazjenti anzjani, kanċers tal-ġilda

magħrufa:

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika:

Komuni ħafna:

Tnaqqis tal-mudullun1 li tinkludi newtropenija (< 2.0 x 109/L),

 

retikuloċitopenija (< 80 x 109/L), makroċitożi2

Komuni:

Tromboċitopenija (< 80 x 109/L), anemija (emoglobina < 4.5 g/dl)3

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Komuni:

Uġigħ ta’ ras

Mhux komuni:

Sturdament

Disturbi vaskulari:

 

Mhux magħrufa:

Ħruġ ta’ demm

Disturbi gastro-intestinali:

 

Mhux komuni:

Nawsja

Mhux magħrufa:

Disturbi gastrointestinali, rimettar, ulċera gastrointestinali,

 

ipomanjesemija severa

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Rari:

Żieda fl-enzimi tal-fwied

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda:

Komuni

Reazzjonijiet tal-ġilda (pereżempju pigmentazzjoni tal-ħalq, tad-

 

dwiefer u tal-ġilda ) u mukożite orali.

Mhux komuni:

Raxx, melanoniċija, alopeċja

Rari:

Ulċeri fir-riġlejn

Mhux magħrufa:

Nixfa tal-ġilda:

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider:

Komuni ħafna :

Oligospermja, azoospermja4

Mhux magħrufa:

Amenorrea

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata:

Mhux magħrufa:

Deni

Investigazzjonijiet:

 

Mhux magħrufa:

Żieda fil-piż5

1Irkupru ematoloġiku normalment iseħħ fi żmien ġimagħtejn mill-waqfien ta’ hydroxycarbamide .

2Il-makroċitożi kkawżata minn hydroxycarbamide mhijiex dipendenti fuq vitamina B12 jew aċidu foliku.

3Ġeneralment minħabba infezzjoni minn Parvovirus jew sekwestru tal-milsa.

4Oligospermja u ażospermja huma ġeneralment riversibbli, iżda iridu jiġu kkunsidrati meta jkun hemm xewqa li pazjent isir missier (ara sezzjoni 5.3). Dan il-mard hu assoċjat ukoll mal-marda li diġà hemm.

5Tista’ tkun effett minħabba li l-kundizzjonijiet ġenerali tjiebu.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Tossiċità mukokutanja akuta ġiet irrappurtata f’pazjenti li qed jingħataw hydroxycarbamide f’dożi ħafna drabi akbar mid-doża terapewtika.

Uġigħ, eritema vjola, nefħa fil-pali tal-idejn u l-qiegħ tas-saqajn segwit minn formazzjoni ta’ qxur fl- idejn u s-saqajn, iperpigmentazzjoni ġeneralizzata qawwija tal-ġilda u stomatite ġew osservati.

F’pazjenti bis-Sindromu tas-Sickle Cells, newtropenija ġiet irrappurtata f’każijiet iżolati ta’ doża eċċessiva ta’ hydroxycarbamide (1.43 drabi u 8.57 drabi aktar mid-doża massima rakkomandata ta’ 35 mg/kg ta’ piż tal-ġisem/kuljum). Huwa rakkomandat li l-għadd taċ-ċelluli tad-demm ikunu ssorveljati għal ħafna ġimgħat wara doża eċċessiva minħabba li l-irkupru jista’ jittardja.

Kura ta’ doża eċċessiva tikkonsisti f’tindif tal-istonku, segwit minn kura sintomatika u kontroll tal- funżjoni tal-mudullun tal-għadam.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini antineoplastiċi, aġenti antinejoplastiċi oħra, Kodiċi ATC:

L01XX05.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ azzjoni speċifiku ta’ hydroxycarbamide mhux mifhum għal kollox. Wieħed mill- mekkaniżmi ta’ kif jaġixxi hydroxycarbamide hu li jgħolli l-konċentrazzjoni tal-emoglobina tal-fetu (HbF) f’pazjenti b’mard tas-ċelluli f’sura ta’ minġel. HbF tinterferixxi mal-polimerizazzjoni ta’ HbS u b’hekk timpedixxi ċ-ċellula l-ħamra tad-demm milli ssir f’forma ta’ minġel. Fl-istudji kliniċi kollha, kien hemm żieda sinifikanti f’HbF mil-linja bażi wara l-użu ta’ hydroxycarbamide.

Reċentament, hydroxycarbamide wera li hu assoċjat mal-ġenerazzjoni ta’ nitric oxide, b’hekk jissuġġerixxi li nitric oxide jistimola l-produzzjonit ta’ cyclic guanosine monophosphatase (cGMP – cyclic guanosine monophosphatase), li wara jattiva kinase proteiku u jżid il-produzzjoni ta’ HbF.

Effetti farmakoloġiċi oħra magħrufa ta’ hydroxycarbamide li jistgħu jikkontribwixxu għall-effetti benefiċi tiegħu fis-Sindromu taċ-ċelluli f’sura ta’ minġel jinkludu tnaqqis fin-newtrofili, żieda fil- kontenut tal-ilma fl-eritroċiti, żieda fid-deformabilità ta’ ċelluli f’forma ta’ minġel, u tibdil fl-adeżjoni taċ-ċelluli ħomor tad-demm mal-endotilju.

Hydroxycarbamide jikkawża wkoll inibizzjoni immedjata tas-sintesi tad-DNA billi jagħmilha ta’ inibitur taż ribonucleotide reductase, mingħajr ma jinterferixxi mas-sintesi ta’ ribonucleic acid jew proteina.

Effetti farmakodinamiċi

Apparti mill-korrelazzjoni mhux konsistenti bejn it-tnaqqis fir-rata ta’ kriżi u ż-żieda f’HbF, l-effett ċitoriduttiv ta’ hydroxycarbamide, partikolarment it-tnaqqis f’newtrofili, kien il-fattur bl-akbar korrelazzjoni għal tnaqqis fir-rata ta’ kriżi.

Effikaċja klinika u sigurtà

Kważi fl-istudji kliniċi kollha li saru bis-Sindromu tas-Sickle Cells, hydroxycarbamide naqqas il- frekwenza ta’ episodji vażookklussivi fit-tfal u fil-kbar b’66% sa 80%. L-istess tnaqqis deher fin- numru ta’ visti fl-isptar u fin-numru ta’ ġranet li wieħed idum l-isptar fil-gruppi kkurati. Il-frekwenza annwali tas-sindromu akut tas-sider ukoll naqset b’25 sa 33% taħt hydroxycarbamide f’diversi studji.. Is-sindromu akut tas-sider hu komplikazzjoni frekwenti tas-Sindromu tas-Sickle Cells li jista’ jkun fatali u hu kkaratterizzat minn uġigħ fis-sider jew deni jew qtugħ ta’ nifs b’infiltrat reċenti jidher fuq X-ray tas-sider.

Benefiċċju kliniku sostnut intwera f’pazjenti li baqgħu fuq kura b’hydroxycarbamide sa 8 snin.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ 20 mg/kg ta’ hydroxycarbamide, jiġi osservat assorbiment rapidu bl-ogħla livelli fil-plażma ta’ madwar 30 mg/L jintlaħqu minn 0.75 sa 1.2 ta’ siegħa wara f’pazjenti tfal u adulti bis-Sindromu tas-Sickle Cells, rispettivament. L-espożizzjoni totali sa 24 siegħa wara d-doża hi ta’ 124 mg*siegħa/L fi tfal u adolexxenti u 135 mg*siegħa/L f’pazjenti adulti. Il-bijodisponibilità orali ta’ hydroxycarbamide hi kważi kompleta hekk kif msejsa f’indikazzjonijiet oħra minbarra s- Sindromu tas-Sickle Cells.

Distribuzzjoni

Hydroxycarbamide jinfirex madwar il-ġisem uman kollu, jidħol fil-fluwidu ċerebrospinali, jidher fil- fluwidu peritoneali u axxite, u jikkonċentra fil-lewkoċiti u fl-eritroċiti. Il-volum stmat ta’ distribuzzjoni ta’ hydroxycarbamide iqarreb lejn l-ammont tal-ilma totali fil-ġisem. Il-volum ta’ distribuzzjoni fl-istat fiss aġġustat għall-bijodisponibilità hu ta’ 0.57 L/kg f’pazjenti bis-Sindromu tas-

Sickle Cells (jammonta għal madwar 72 u 90 L fi tfal u adulti, ripsettivament). L-ammont ta’ twaħħil mal-proteini ta’ hydroxycarbamide mhux magħruf.

Bijotrasformazzjoni

Il-passaġġi ta’ bijotransformazzjoni kif wkoll il-metaboliti mhumiex ikkaratterizzati kompletament.

Urea hi metabolit wieħed ta’ hydroxycarbamide.

Hydroxycarbamide f’konċentrazzjoni ta’ 30, 100 u 300 µM mhux metabolizzat in vitro miċ- ċitokromju P450s tal-mikrosomi tal-fwied uman. F’konċentrazzjonijiet li jvarjaw minn 10 sa 300 µM, hydroxycarbamide ma jistimulax l-attività ATPase in vitro ta’ glycoprotein P rikombinanti umana

(PGP), u b’hekk jindika li hydroxycarbamide mhux substrat ta’PGP. Għalhekk, mhi mistennija l-ebda interazzjoni f’każ tal-għoti flimkien ma’ sustanzi li huma substrati taċ-ċitokromji P450 jew P- glycoprotein.

Eliminazzjoni

Fi studju b’doża ripetuta f’pazjenti adulti b’Sindromu tas-Sickle Cells, madwar 60% tad-doża ta’ hydroxycarbamide instabet fl-awrina fi stat fiss. F’adulti, it-tneħħija totali aġġustata għall- bijodisponibilità kienet ta’ 9.89 L/siegħa (0.16 L/siegħa/kg) b’madwar 5.64 L/siegħa tneħħija mill- kliewi u 4.25 L/siegħa tneħħija mhux mill-kliewi. Il-valur rispettiv għat-tneħħija totali fit-tfal kien ta’ 7.25 L/siegħa (0.20 L/siegħa/kg) b’madwar 2.91 L/siegħa tneħħija mill-kliewi u 4.34 L/siegħa tneħħija mhux mill-kliewi.

F’adulti bis-Sindromu tas-Sickle Cells, it-tneħħija medju kumulattiva ta’ hydroxycarbamide fl-awrina kienet ta’ 62% tad-doża li ngħatat fi 8 sigħat, u b’hekk aktar milli f’pazjenti bil-kanċer (35- 40%). F’pazjenti bis-Sindromu tas-Sickle Cells, hydroxycarbamide kien eliminat b’half-life ta’ madwar sitta sa seba’ sigħat, li hu aktar minn dak irrappurtat f’indikazzjonijiet oħra.

Pazjenti anzjani, Sess, Razza

M’hemmx tagħrif disponibbli dwar id-differenzi farmakokinetiċi minħabba età (minbarra pażjenti pedjatriċi), sess jew razza.

Popolazzjoni pedjatrika

F’pazjenti pedjatriċi u adulti bis-Sindromu tas-Sickle Cells, l-espożizzjoni sistemika għal hydroxycarbamide fl-istat fiss kienet simili permezz tal-erja taħt il-kurva. Il-livelli massimi fil-plażma u l-volum apparenti ta’ distribuzzjoni relatat mal-piż tal-ġisem kienu jixxiebhu ħafna bejn il-ġruppi ta’ etajiet. Il-ħin sabiex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima fil-plażma u l-persentaġġ tad-doża li titneħħa fl-awrina kien aktar fit-tfal meta mqabbla mal-kbar. F’pazjenti pedjatriċi, il-half-life kienet ftit itwal u t-tneħħija totali relatata mal-piż tal-ġisem kienet ftit ogħla minn f’pazjenti adulti (ara sezzjoni 4.2).

Indeboliment renali

Minħabba li tneħħija mill kliewi hi passaġġ ta’ eliminazzjoni, irid jiġi kkunsidrat tnaqqis fid-doża ta’

Siklos f’pazjenti b’indeboliment renali.

Fi studju miftuħ b’doża waħda f’pazjenti adulti bis-Sindromu tas-Sickle Cells (Yan JH et al, 2005), l- influwenza tal-funzjoni tal-kliewi fuq il-farmakokinetika ta’ hydroxycarbamide ġiet studjata. Pazjenti bi problemi normali (tneħħija tal-krejatininaCrCl > 80 ml/min), ħfief (CrCl 60 - 80 ml/min), moderati (CrCl 30 - <60 ml/min), jew severi (<30 ml/min) irċevew hydroxycarbamide bħala doża waħda ta’ 15 mg/kg ta’ piż tal-ġisem bl-użu ta’ kapsuli ta’ 200 mg, 300 mg jew 400 mg. F’pazjenti li kellhom CrCl anqas minn 60 ml/min jew pazjenti b’mard tal-kliewi fl-aħħar stadju, l-espożizzjoni medja għal hydroxycarbamide kienet ta’ madwar 64% aktar minn pazjenti b’funzjoni normali tal- kliewi. Kif ġie evalwat fi studju ieħor, f’pazjenti bi CrCl <60 ml/min, l-erja taħt il-kurva kienet 51% aktar minn dik f’pazjenti bi CrCl ≥60 ml/min, dan jissuġġerixxi li tnaqqis fid-doża ta’ hydroxycarbamide b’50% jista’ jkun xieraq f’pazjenti bi CrCl < 60 ml/min. Emodijaliżi naqqset l- espożizzjoni ta’ hydroxycarbamide bi 33% (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Sorveljanza mil-qrib tal-parametri tad-demm hi rakkomandata f’dawn il-pazjenti.

Indeboliment tal-fwied

M’hemmx tagħrif li jsostni gwida speċifika għall-aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment tal- fwied, iżda, minħabba konsiderazzjonijiet ta’ sigurtà, Siklos hu kontraindikat f’pazjenti b’indeboliment serju tal-fwied (ara sezzjoni 4.3). Sorveljanza mil-qrib tal-parametri tad-demm hi rakkomandata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Fi studji ta’ tossiċità qabel l-użu kliniku, l-aktar effetti komuni nnutati kien jinkludu dipressjoni tal- mudullun tal-għadam, atrofija limfojde u tibdiliet deġenerattivi fl-epitelju tal-musrana ż-żgħira u l- kbira. Effetti kardjovaskulari u tibdiliet ematoloġiċi ġew osservati f’ċerti speċi. Ukoll, fil-firien, ġiet osservata atrofija testikolari bi spermatoġenesi mnaqqsa, filwaqt li fil-klieb ġie osservat waqfien spermatoġeniku riversibbli.

Hydroxycarbamide hu bla dubju ġenotossiku f’sensiela wiesa’ ta’ sistemi ta’ analiżi.

Ma sarux studji konvenzjonali fit-tul biex jistudjaw il-potenzjal karċinoġeniku ta’ hydroxycarbamide.

Iżda, hydroxycarbamide hu meqjus bħala karċinoġenu fi speċi differenti.

Hydroxycarbamide jgħaddi mil-barriera tal-plaċenta u ntwera li hu teratoġenu qawwi u embrijotossiku f’varjetà wiesa’ ta’ annimali mudelli b’doża terapewtika umana jew anqas. It-teratoġeniċità kienet ikkaratterizzata minn għadam fir-ras mhux ossifikat għal kollox, nuqqas ta’ ħofor għall-għajnejn, idroċefalu, bipartite sternebrae, rkiekel lumbari nieqsa. L-embrijotossiċità kienet ikkaratterizzata minn nuqqas fil-vijabilità tal-fetu, tnaqqis fil-kwantità ta’ frieħ ħajjin, u ttardjar fl-iżvilupp.

Hydroxycarbamide mogħti lill-firien irġiel f’doża ta’ 60 mg/kg ta’ piż tal-ġisem/kuljum (kważi d- doppju tad-doża massima rakkomandata fil-bnedmin) wassal għal atrofija testikolari, tnaqqis fl- ispermatoġenesi u tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità li jtaqqlu n-nisa.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium stearyl fumarate

Silicified microcrystalline cellulose

Basic butylated methacrylate copolymer

6.2Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

tliet snin.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

Fl-użu

Pilloli maqsuma mhux użati għandhom jitpoġġew fil-flixkun u jintużaw fi żmien tliet xhur.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen taħt 30°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Flixkun tal-polyethylene (HDPE) ta’ densità għolja b’għatu tal-polypropylene li ma’ jinfetaħx mit-tfal b’unità ta’ dessikant .

Siklos 100 mg pilloli miksija b’rita

Daqsijiet tal-pakkett ta' 60, 90 jew 120 pillola.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

Daqs tal-pakkett ta' 30 pillola.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Siklos hu prodott mediċinali li jrid jintuża b’attenzjoni. Persuni li mhux qed jieħdu Siklos u speċjalment nisa tqal għandhom jevitaw li jiġu f’kuntatt ma’ hydroxycarbamide.

Min imiss Siklos għandu jaħsel idejh qabel u wara l-kuntatt mal-pilloli.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

F’każ li d-doża preskritta teħtieġ li l-pillola tinqasam min-nofs jew fi kwart, dan għandu jsir fejn ma jintlaħaqx mill-ikel. Trab li eventwalment jaqa’ mill-pillola maqsuma jrid jintmesaħ b’sarvetta niedja li tintuża darba biss, u wara tintrema

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Addmedica

101 rue Saint Lazare F-75009 Pariġi Franza

Phone: +33 1 72 69 01 86

Fax: +33 1 73 72 94 13

E-mail : contact@addmedica.com

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Siklos 100 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/07/397/002

EU/1/07/397/003

EU/1/07/397/004

Siklos 1000 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/07/397/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 29/06/2007

Data tal-aħħar tiġdid: 28/06/2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati