Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Actavis (sildenafil) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSildenafil Actavis
Kodiċi ATCG04BE03
Sustanzasildenafil
ManifatturActavis Group PTC ehf

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sildenafil Actavis 25 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil Actavis 50 mg pilloli miksija b’rita

Sildenafil Actavis 100 mg pilloli miksija b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha sildenafil ċitrat ekwivalenti għal 25, 50 or 100 mg ta’ sildenafil.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Sildenafil Actavis 25 mg pilloli

Kull pillola fiha 62.38 mg lactose (bħala monohydrate).

Sildenafil Actavis 50 mg pilloli

Kull pillola fiha 124.76 mg lactose (bħala monohydrate).

Sildenafil Actavis 100 mg tablets

Kull pillola fiha 249.52 mg lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Sildenfail Actavis 25 mg pilloli miksija b’rita

Il-pilloli miksija b'rita Sildenafil Actavis 25 mg huma blu, ellittiċi, bikonvessi, 10.0 x 5.0 mm u mmarkati "SL25" fuq naħa minnhom.

Sildenafil Actavis 50 mg pilloli miksija b’rita

Il-pilloli miksija b’rita Sildenafil Actavis 50 mg huma blu, ellittiċi, bikonvessi, 13.0 x 6.5 mm u mmarkati "SL50" fuq naħa minnhom.

Sildenafil Actavis 100 mg pilloli miksija b’rita

Il-pilloli miksija b’rita Sildenafil Actavis 100 mg huma blu, ellittiċi, bikonvessi, 17.0 x 8.5 mm u mmarkati "SL100" fuq naħa minnhom.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Sildenafil Actavis hu indikat f’ irġiel adulti bi problema tal-erezzjoni tal-pene. Dan jirreferi għad- diffikultà biex wieħed jilħaq jew iżomm erezzjoni tal-pene għal tul ta’ żmien biżżejjed biex l-att sesswali iseħħ b’mod sodisfaċenti.

Biex Sildenafil Actavis ikun effettiv, jkun hemm bżonn ta’ stimulazzjoni sesswali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Użu fl-adulti

Id-doża rakkomandata hija 50 mg meħuda kif meħtieġ bejn wieħed u ieħor siegħa qabel attività sesswali. Bażata fuq effiċjenza u tollerabilita’, id-doża tista’ tiżdied għal 100 mg jew titnaqqas għal 25 mg. Id-doża massima rakkomandata hija 100 mg. Il-frekwenza tad-dożaġġ massimu rakkomandat huwa ta’ darba kuljum. Jekk Sildenafil Actavis tittieħed mal-ikel, jista’ jdum aktar biex jibda jaħdem meta mqabbel ma’ meta jittieħed fuq stonku vojt (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

M’hemm ebda ħtieġa għal arranġament fid-doża għal pazjenti anzjani (≥ 65snin).

Indeboliment tal-kliewi

Ir-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġi mfissra f’ “Użu fl-adulti” japplikaw għal pazjenti b’indeboliment ħafif għal moderat tal-kliewi (tneħħija tal-krejatinina=30-80 mL/min).

Minħabba li t-tneħħija ta’ sildenafil titnaqqas f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (tneħħija ta’ krejatinina <30 mL/min) doża ta’ 25 mg għandha tiġi kkunsidrata. Bażata fuq effiċjenza u tollerabilita’, id-doża tista’ tiżdied f’ inkrementi għal 50 mg sa 100 mg skont il-ħtieġa.

Indeboliment tal-fwied

Minħabba li t-tneħħija ta’ sildenafil f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (eż. ċirrożi) titnaqqas, doża ta’ 25 mg għandha tiġi kkunsidrata. Bażata fuq effiċjenza u tollerabilita’, id-doża tista’ tiżdied f’ inkrementi għal 50 mg sa 100 mg skont il-ħtieġa.

Popolazzjoni pedjatrika

Sildenafil Actavis mhix indikata għal individwi taħt l-età ta’ 18 sena.

Użu f’pazjenti li jkunu qed jieħdu prodotti fuq mediċinali oħra

Bl-eċċezzjoni ta’ ritonavir li miegħu ma jaqbilx li jingħata sildenafil (ara sezzjoni 4.4), doża tal-bidu ta’ 25 mg għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li fl-istess ħin ikunu fuq kura ta’ inibituri ta’ CYP3A4 (ara sezzjoni 4.5).

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ żvilupp ta’ pressjoni baxxa posturali f’pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b’alpha-blockers, il-pazjenti għandhom jkunu stabilizzati fuq kura b’alpha-blockers qabel ma jinbeda trattament b’sildenafil. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat li tinbeda kura b’sildenafil b’doża ta’ 25 mg (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal użu orali.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Konsistenti mal-effetti magħrufa tiegħu fuq ir-rotta ossidu nitriku (nitric oxide) / monofosfat tal- gwanosina ċikliku (cyclic guanosine monophosphate (cGMP) ) (ara sezzjoni 5.1), sildenafil intwera li jsaħħaħ l-effetti ipotensivi tan-nitrati, u l-ko-amministrazzjoni tiegħu ma’ donaturi ta’ ossidu nitriku (bħan-nitrit tal-amil (amyl nitrite) jew nitrati f’xi forma oħra hija għalhekk kontra-indikata.

It-teħid flimkien ta’ inibituri ta’ PDE5, inkluż sildenafil, ma’ stimulaturi ta’ guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikat billi dan jista’ potenzjalment iwassal għal ipotensjoni sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

Sustanzi għal kura ta’ problemi tal-erezzjoni, fosthom sildenafil, m’għandhomx jintużaw f’irġiel li għalihom l-attività sesswali mhix rakkomandata (eż. pazjenti bi problemi severi kardjovaskulari bħal anġina mhux stabbli jew insuffiċjenza kardijaka severa).

Sildenafil Actavis huwa kontra-indikat f’dawk il-pazjenti li tilfu l-vista f’għajn waħda minħabba newropatija anterjuri iskemika, mhux arterika, tal-għajn (NAION), sew jekk dan l-episodju ġara wara espożizzjoni għal inibitur ta’ PDE5 kif ukoll jekk le (ara sezzjoni 4.4).

Is-sigurtà ta’ sildenafil ma ġietx studjata f’dawn is-sotto gruppi ta’ pazjenti li ġejjin, u għalhekk l-użu tiegħu huwa kontra-indikat: indeboliment sever tal-fwied, pressjoni baxxa (pressjoni tad-demm <90/50 mmHg), storja reċenti ta’ puplesija jew attakk tal-qalb u mard magħruf ereditarju ta’ deġenerazzjoni tar-retina bħal retinitis pigmentosa (minoranza ta’ dawn il-pazjenti għandhom mard ġenetiku ta’ fosfodiesterażi retinali).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Għandha titqies l-istorja medika tal-pazjent u jsir eżami fiżiku, biex issir dijanjożi tal-problema tal- erezzjoni u jiġu determinati raġunijiet oħra li jista’ jkun hemm, qabel ma tinbeda kura farmakoloġika.

Fatturi ta’ riskju kardjovaskulari

Qabel ma tibda xi kura għal problema tal-erezzjoni, it-tabib għandu jikkunsidra l-istat kardjovaskulari tal-pazjent, minħabba li hemm grad ta’ riskju għal qalb assoċjat ma’ attività sesswali. Sildenafil għandu karatteristiċi vażodilatatorji, li jirriżultaw fi tnaqqis ħafif u temporanju tal-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 5.1). Qabel ma jikteb riċetta għal sildenafil, it-tabib għandu jikkunsidra bir-reqqa jekk pazjent li jkollu kundizzjonijiet oħra hux ser jiġi affettwat ħażin minn dawn l-effetti ta’ vażodilatazzjoni, speċjalment waqt l-attività sesswali. Pazjenti li jistgħu jintlaqtu ħażin bl-użu ta’ sustanzi vażodilatatorji jinkludu dawk li jsofru minn sadda tal-ħrug ventikulari tax-xellug (eż. stenożi tal-aorta, kardjomijopatija ostruttiv ipertrofika ), jew dawk bis-sindromu rari ta’ atrofija ta’ sistemi diversi li jidher bħala ħsara severa fil-kontroll awtonomu tal-pressjoni tad-demm li jkollu.

Sildenafil Actavis issaħħaħ l-effett ipotensiv tan-nitrati (ara sezzjoni 4.3).

Wara li tqiegħedet fuq is-suq, ġew rappurtati każi kardjovaskulari serji marbuta mal-użu fl-istess waqt ta’ Sildenafil Actavis, fosthom infart mijokardijaku, anġina instabbli, mewt għal għarrieda tal-qalb, arritmja ventrikulari, emorraġija ċerebrovaskulari, attakk iskemiku tranżitorju, pressjoni għolja u pressjoni baxxa. Il-biċċa l-kbira ta’ dawn l-pazjenti, iżda mhux kollha, kellhom fatturi ta’ riskju kardjovaskulari minn qabel. Ħafna każi ġew rappurtati li ġraw matul jew ftit wara rapport sesswali u xi ftit minnhom ġew rappurtati li ġraw ftit wara l-użu ta' sildenafil mingħajr attività sesswali. Mhuwiex possibbli li wieħed jiddetermina jekk dawn humiex relatati direttament ma' dawn il-fatturi jew fatturi oħra.

Prijapiżmu

Sustanzi għal kura ta’ problema tal-erezzjoni fosthom sildenafil, għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti b’deformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angulazzjoni, fibrosi fil-korpus kavernożum jew il-marda ta' Peyronie), jew f’pazjenti li għandhom kundizzjonijiet li jagħmluhom predisposti għal prijapiżmu (bħal anemija tas-sickle cell, majeloma multipla jew lewkemija).

Erezzjonijiet fit-tul u prijapiżmu kienu rrappurtati b'sildenafil f’esperjenza miksuba wara li l-prodott jitqieghed fis-suq. Fil-każ ta' erezzjoni li tippersisti għal aktar minn 4 sigħat, il-pazjent għandu jfittex

assistenza medika immedjata. Jekk il-prijapiżmu ma jiġix ittrattat minnufih, ħsara fit-tessut tal-pene u telf permanenti ta 'potenza jistgħu jirriżultaw.

L-użu fl-istess ħin mainibituri ta’ PDE5 oħra jew kuri oħrajn għal disfunzjoni erettili

Is-sigurtà u effikaċja ta’ taħlit ta’ sildenafil ma’ inibituri ta’ PDE5 oħra, jew kuri oħra għall-pressjoni għolja tal-arterja pulmonari (PAH) li jkollhom sildenafil (REVATIO), jew kuri oħra għal problemi tal- erezzjoni ma ġewx studjati. Għalhekk l-użu ta’ dawn il-kumbinazzjonijiet, mhux rakkomandat.

Effetti fuq il-vista

Każijiet ta‘ difetti fil-vista relatati ma’ l-amministrazzjoni ta’ sildenafil u inibituri ta’ PDE5 oħrajn ġew irrapportati b'mod spontanju (ara sezzjoni 4.8). Każijiet ta’ newropatija anterjuri iskemika, mhux arterika, tal-għajn, kundizzjoni rari, relatati mal-amministrazzjoni ta’ sildenafil u inibituri ta’ PDE5 oħrajn ġew irrapportati b'mod spontanju fi studju ta’ (ara sezzjoni 4.8).. Il-pazjenti għandhom jkunu avżati li f’każ li f’daqqa waħda jiżviluppaw kwalunkwe difett fil-vista, dawn għandhom iwaqqafu is- Sildenafil Actavis u jkellmu tabib immedjatament (ara sezzjoni 4.3).

L-użu fl-istess ħin maritonavir

Il-ko-amministrazzjoni ta’ sildenafil ma’ ritonavir mhix rakkomandata (ara sezzjoni 4.5).

L-użu fl-istess ħin maalpha-blockers

Sildenafil għandu jintuża b’kawtela minn dawk li qed jużaw alpha-blocker għax ko-amministrazzjoni tista’ twassal għal pressjoni baxxa sintomatika f’xi ftit pazjenti suxxettibli (ara sezzjoni 4.5). Huwa probabbli li dan iseħħ fi żmien 4 sigħat wara li tittieħed id-doża ta’ sildenafil. Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ pressjoni baxxa posturali, pazjenti għandhom ikunu emodinamikament stabbli fuq kura ta’ alpha blockers qabel ma jinbeda t-trattament b’sildenafil. Għandu jiġi kkunsidrat li tinbeda kura b’sildenafil b’doża ta’ 25 mg (ara sezzjoni 4.2). Barra minn hekk, tobba għandhom jgħarrfu lill-pazjenti tagħhom fuq il-passi li jridu jieħdu f’każ li jkollhom sintomi ta’ pressjoni baxxa posturali.

L-effett fuq il-ħruġ tad-demm

Studji bi plejtlets umani jindikaw li sildenafil isaħħaħ l-effett kontra l-aggregazzjoni ta’ sodium nitroprusside in vitro. M’hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà tal-amminstrazzjoni ta’ sildenafil f’pazjenti b’mard ta’ fsada jew ulċera attiva fl-istonku. Għalhekk sildenafil għandu jiġi amministrat biss lil dawn il-pazjenti wara eżami bir-reqqa tal-benefiċċji u r-riskji.

Il-pillola tas-Sildenafil Actavis fiha monoidrat tal-lattożju. Sildenafil Actavis m’għandux jingħata lill- irġiel li għandhom problemi ereditarji ta’ intolleranza għall-galattożju, defiċjenza fil-lattażju Lapp jew li għandhom problemi fl-assorbiment tal-glukożju-galattożju.

Nisa

Sildenafil Actavis mhix indikata għal użu min-nisa.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Effetti ta’ prodotti mediċinali oħra fuq sildenafil

Studji in vitro

Il-metaboliżmu ta’ sildenafil iseħħ l-aktar permezz tal-iżoformi taċ-ċitokromju P450 (CYP) 3A4 (rotta ewlenija ) u 2C9 (rotta minuri). Għalhekk, l-inibituri ta’ dawn l-iżo-enżimi jistgħu jnaqqsu it-tneħħija ta’ sildenafil u l-indutturi ta’ dawn l-iżo-enżimi jistgħu jżidu it-tneħħija ta’ sildenafil.

Studji in vivo

Analiżi farmakokinetika ta’ tagħrif minn provi kliniċi fuq grupp ta’ pazjenti tindika tnaqqis fit-tneħħija ta’ sildenafil meta ko-amministrat ma’ inibituri ta’ CYP3A4 (bħal ketoconazole, erythromycin, cimetidine). Għalkemm ma ġietx osservata żieda fl-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi f’dawn il- pazjenti, doża tal-bidu ta’ 25 mg għandha tiġi kkunsidrata meta sildenafil jiġi amministrat fl-istess ħin ma’ inibituri ta’ CYP3A4.

Ko-amministrazzjoni tal-inibitur ta’ HIV protease ritonavir, li huwa inibitur potenti ħafna tal-P450, fi stat stabbli (500 mg darbtejn kuljum) ma’ sildenafil (100 mg doża waħda) irriżultat f’żieda ta’ 300%

(4 darbiet) fis-Cmax ta’ sildenafil u żieda ta’ 1000% (11-il darba) fl-AUC tal-plażma ta’ sildenafil. F’24 siegħa, l-livelli tal-plażma ta’ sildenafil kienu għadhom bejn wieħed u ieħor 200 ng/mL,

imqabblin ma’ bejn wieħed u ieħor 5 ng/mL meta sildenafil ingħata waħdu. Dan huwa konsistenti mal- effetti sinifikanti ta’ ritonavir fuq varjeta wiesgħa ta’ sustrati ta’ P450. Sildenafil ma kellux effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ ritonavir. Bażata fuq dawn ir-riżultati farmakokinetiċi il-ko-amministrazzjoni ta’ sildenafil ma’ ritonavir mhix rakkomandata (ara sezzjoni 4.4) u f’kull eventwalità l-ogħla doża ta’ sildenafil taħt l-ebda ċirkustanza ma għandha tkun iżjed minn 25 mg fi żmien 48 siegħa.

Ko-amministrazzjoni tal-inibitur ta’ HIV protease saquinavir, inibitur ta’ CYP3A4, fi stat stabbli (1200 mg tlett darbiet kuljum) ma’ sildenafil (100 mg doża waħda) irriżultat f’żieda ta’ 140% fis-Cmax ta’ sildenafil u żieda ta’ 210% fl-AUC ta’ sildenafil. Sildenafil ma kellux effett fuq il-farmakokinteċi ta’ saquinavir (ara sezzjoni 4.2). Inibituri ta’ CYP3A4 aktar b’saħħithom bħal ketoconazole u itraconazole jkunu mistennija li jkollhom effetti akbar.

Meta doża waħda ta’ 100 mg sildenafil ġiet amministrata ma’ erythromycin, inibitur ta’ CYP3A4moderat, fi stat stabbli (500 mg darbtejn kuljum għal 5 jiem), kien hemm żieda ta’ 182% fl- espożizzjoni sistemika (AUC) ta’ sildenafil. F’ rġiel voluntiera normali u b’saħħithom, ma kienx hemm evidenza ta’ xi effett ta’ azithromycin (500 mg kuljum għal 3 jiem) fuq ir-rata tal-eliminazzjoni

fissa tal-AUC, Cmax u Tmax, jew il-half life ta’ wara ta’ sildenafil jew tal-metabolit prinċipali tiegħu fiċ- ċirkolazzjoni. Cimetidine (800 mg), inibitur ta’ ċitokromju P450 u inibitur ta’ CYP3A4 mhux

speċifiku, wassal għal żieda ta’ 56% fil-konċentrazzjonijiet tal-plażma ta’ sildenafil meta ko- amministrat ma’ sildenafil (50 mg) f’ voluntiera b’saħħithom.

Il-meraq tal-grapefruit huwa inibitur dgħajjef tal-metaboliżmu ta’ CYP3A4 li jseħħ fis-superfiċje ta’ ġewwa tal-musrana u jista’ jwassal għal żidiet żgħar fil-livelli tal-plażma ta’ sildenafil.

Doża waħda ta’ mediċina kontra l-aċidu fl-istonku (idrossidu tal-manjeżju/ idrossidu tal-aluminju) ma effettwatx il-biodisponiblità ta’ sildenafil.

Għalkemm ma sarux studji speċifiċi ta’ interazzjoni għal prodotti mediċinali kollha, analiżi farmakokinetiċi tal-popolazzjoni ma juru l-ebda effett ta’ trattament konkomitanti fuq il- farmakokinetiċi ta’ sildenafil meta miġbura fi gruppi bħala inibituri ta’ CYP2C9 (bħal tolbutamide, warfarin, phenytoin), inibituri ta’ CYP2D6 (bħal selective serotonin reuptake inhibitors, antidipressanti triċikliċi), thiazide u dijuretiċi relatati, dijuretiċi loop u potassium-sparing, inibituri tal- enżima li tikkonverti l-anġotensina, channel blockers tal-kalċju, antagonisti beta-adrenoreceptor jew indutturi tal-metaboliżmu CYP450 ( bħal rifampicin, barbiturati). Fi studju ta’ voluntiera rġiel b'saħħithom, għoti konkomitanti tal-antagonist endothelin, bosentan (induttur ta’ CYP3A4 [moderat], CYP2C9 u possibbilment ta’ CYP2C19) fi stat stabbli (125 mg darbtejn kuljum) ma’ sildenafil fi stat stabbli (80 mg tliet darbiet kuljum) irriżulta 62.6% u 55.4% tnaqqis fl-AUC u Cmax ta’ sildenafil rispettivament. Għalhekk, l-għoti konkomitanti ta’ indutturi qawwija ta' CYP3A4, bħal rifampin, huwa mistenni li jikkawża tnaqqis ikbar fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta 'sildenafil.

Nicorandil huwa ibridu ta’ attivatur tal-kanali tal-potassju u tan-nitrati. Minħabba il-komponent ta’ nitrate, hemm il-potenzjal li jirriżulta f’ interazzjoni serja ma’ sildenafil.

Effetti ta’ sildenafil fuq prodotti mediċinali oħra

Studji in vitro

Sildenafil huwa inibitur dgħajjef ta’ iżoformi 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 u 3A4 taċ-ċitokromju P450 (1C50>150 µM). Bl-ogħla konċentrazzjonijiet ta’ plażma ta’ sildenafil ta’ bejn wieħed u ieħor 1 µM wara dożi rakkomandati, mhux probabli li Sildenafil Actavis jaltera t-tneħħija tas-sustrati ta’ dawn l- iżo-enżimi.

M’hemmx informazzjoni dwar l-interazzjoni bejn sildenafil u inibituri tal-fosfodiesterażi mhux speċifiċi bħal theophylline jew dipyridamole.

Studji in vivo

B’mod konformi mal-effetti magħrufin ta’ sildenafil fuq ir-rotta tal-ossidu nitriku/cGMP (ara sezzjoni 5.1), intwera li sildenafil iżid l-effett tan-nitrati li jnaqqsu l-pressjoni, u għaldaqstant il-ko- amministrazzjoni ta’ sildenafil u donaturi tal-ossidu nitriku jew nitrati hija kontraindikata (ara sezzjoni 4.3).

Riociguat:Studji prekliniċi wrew żieda fl-effett li titbaxxa l-pressjoni sistemika tad-demm meta inibituri ta’ PDE5 intużaw flimkien ma’ riociguat. Fi studji kliniċi, ġie muri li riociguat jżid l-effetti ipotensivi tal-inibituri ta’ PDE5. Fil-populazzjoni studjata, ma kien hemm ebda evidenza li turi effett kliniku favorevoli ta’ din il- kombinazzjoni. L-użu flimkien ta’ riociguat ma’ inibituri ta’ PDE5, inkluż sildenafil, huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3).

Amministrazzjoni ta’ sildenafil lil pazjenti taħt il-kura b’alpha blockers tista’ tirriżulta fi pressjoni baxxa sintomatika fi ftit individwi suxxettibbli. Dan jista’ jseħħ l-aktar sa 4 sigħat wara li tittieħed id- doża ta’ sildenafil (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Fi tliet studji speċifiċi għal interazzjoni bejn żewġ prodotti mediċinali, alpha blocker doxazosin (4 mg u 8 mg) u sildenafil (25 mg, 50 mg u 100 mg) ġew amministrati fl-istess ħin lil pazjenti bi tkabbir benin tal-prostata (BPH), stabilizzati fuq kura ta’ doxazosin. F’dawn il-popolazjonijiet tal-istudji, kien osservat tnaqqis addizzjonali medju tal-pressjoni meta kienu mimdudin ta’ 7/7 mmHg, 9/5 mmHg u 8/4 mmHg rispettivament u tnaqqis addizzjonali medju ta’ 6/6 mmHg, 11/4 mmHg u 4/5 mmHg. Meta sildenafil u doxazosin ingħataw fl-istess ħin lil pazjenti stabilizzati fuq kura ta’ doxazosin kien hemm rapporti mhux spissi ta’ pazjenti li kellhom pressjoni baxxa posturali sintomatika. Fost dawn ir-rapporti kien hemm stordament qawwi u stordament ħafif imma mhux sinkope.

Ma kienx hemm interazzjonijiet sinifikanti meta sildenafil (50 mg) kien ko-amministrat ma’ tolbutamide (250 mg) jew warfarin (40 mg), li t-tnejn li huma jiġu metabolizzati minn CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) ma saħħaħx iż-żieda fil-ħin tal-fsada kaġunat mill-acetyl salicylic acid (150 mg).

Sildenafil (50 mg) ma saħħaħx l-effetti ipotensivi tal-alkoħol f’voluntiera b’saħħithom b’medja tal- ogħla livelli ta’ alkoħol fid-demm ta’ 80 mg/dl.

Ġbir ta’ dawn il-każi li ġejjin ta’ medikazzjoni ta’ kontra l-pressjoni għolja: dijuretiċi, beta-blokers, inibituri ta’ ACE, antagonisti ta’ anġotensina II, prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja (vażodilataturi u li jaħdmu fuq is-sistema ċentrali), adrenergic neurone blockers, channel blockers tal- kalċju u alpha-adrenoceptor blockers, ma wrew ebda differenza fil-profil ta’ effetti f’pazjenti li ħadu sildenafil mqabblin ma’ kura bil-plaċebo. Fi studju speċifiku ta’ interazzjoni, fejn sildenafil (100 mg) kien ko-amministrat ma’ amlodipine f’pazjenti bi pressjoni għolja, kien hemm aktar tnaqqis fil- pressjoni sistolika tad-demm f’pożizzjoni minduda ta’ 8 mmHg. It-tnaqqis korrispondenti fil-pressjoni dijastolika tad-demm f’pożizzjoni minduda kienet 7 mmHg. Dan it-tnaqqis ulterjuri fil-pressjoni tad- demm kien jixbah lil dak li seħħ meta sildenafil ġie amministrat waħdu lil voluntiera b’saħħithom (ara sezzjoni 5.1).

Sildenafil (100 mg) ma affettwax il-farmakokinetiċi fi stat stabbli tal-inibituri ta’ HIV protease, saquinavir u ritonavir, it-tnejn li huma sustrati CYP3A4.

F'voluntiera rġiel b'saħħithom, sildenafil fi stat stabbli (80 mg t.i.d.) irriżulta f'żieda ta’ 49.8% fl-AUC ta’ bosentan u żieda ta’ 42% fis-Cmax bosentan (125 mg b.i.d.).

4.6Fertilita’, tqala u treddigħ

Sildenafil Actavis mhux indikat għal użu min-nisa.

M’hemm l-ebda studji adegwati u kkontrollati tajjeb fuq nisa tqal u li jkunu qed ireddgħu.

Ma nstabux effetti avversi fi studji riproduttivi f’firien u fniek wara amministrazzjoni orali ta’ sildenafil.

Ma kien hemm l-ebda effett fuq il-motilità jew il-morfoloġija tal-isperma wara dożi orali singoli ta’ 100 mg ta’ sildenafil f’voluntiera b’saħħithom (ara sezzjoni 5.1).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effett ta’ sildenafil fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

Minħabba li ġew rappurtati sturdament u viżjoni mibdula fi provi kliniċi b’sildenafil, il-pazjenti għandhom ikunu konxji ta’ kif jirreaġġixxu għal Sildenafil Actavis , qabel ma jsuqu jew iħaddmu xi magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Is-sigurta’ ta’ Sildenafil Actavis hija bbażata fuq 9,570 pazjenti f’74 studji kliniċi double-blind kkontrollati bi plaċebo. L-aktar reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati minn fost il-pazjenti li użaw sildenafil fl-istudji kliniċi kienu uġigħ ta’ ras, fwawar, dispepsja, sadda tal-imnifsejn, sturdament, dardir, fwawar tas-sħana, disturbi fil-vista, ċjanopsija u vista imċajpra.

Reazzjonijiet avversi ġew miġbura waqt is-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq, fuq medda ta’ >10 snin. Minhabba li mhux ir-reazzjonijiet avversi kollha huma rrappurtati, il-frekwenzi ta' dawn ir-reazzjonijiet ma jistgħux jiġu determinati b'mod affidabbli.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Fit-tabella ta’ hawn taħt, ir-reazzjonijiet avversi ta’ importanza medika, li seħħew fl-istudji kliniċi b’inċidenza iktar minn bil-plaċebo, huma mniżżla skond il-klassi tal-organi u l-frekwenzi (komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000)). Barra minn hekk, il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi ta’ importanza medika rrappurtati mill-esperjenza ta’ wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq hija mniżżla bħala mhux magħrufa. F’kull ġabra ta’ frekwenzi, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla bejn iktar serji għal dawk inqas serji.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi ta’ importanza medika b’inċidenza ta’ rapporti akbar minn plaċebo fi studji kliniċi kkontrollati, u reazzjonijiet avversi ta’ importanza medika rrappurtati minn sorveljanza ta’wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq.

Klassi tal-

Komuni ħafna (≥

Komuni (≥ 1/100

Mhux komuni (

Rari (≥ 1/10000

Organu

1/10)

and <1/10)

1/1000 and

and <1/1000)

 

 

 

<1/100)

 

Infezzjonijiet u

 

 

Rinite

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Reazzjonijiet ta

 

sistema immuni

 

 

ipersensittività

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

Ngħas tqil,

Aċċident

sistema nervuża

 

 

Ipostesja

ċerebrovaskulari,

 

 

 

 

Attakk iskemiku

 

 

 

 

transżitorju,

 

 

 

 

puplesija*, attakki

 

 

 

 

ripetuti ta’

 

 

 

 

puplesija*,

 

 

 

 

Sinkope

Disturbi fl-

 

Diffikultà li

Disturbi fil-ħruġ

Newropatija

għajnejn

 

tagħraf il-

tad-dmugħ***,

anterjuri iskimika,

 

 

kuluri**, Disturbi

Uġigħ fl-għajnejn,

mhux tal-arterja,

 

 

fil-vista, Vista

Fotofobija,

tal-għajn

 

 

mċajpra

Fotopsija,

(NAION),* sadd

 

 

 

Iperemija okulari,

fis-sistema

 

 

 

Luminożità

vaskulari ġewwa

 

 

 

viżwali,

r-retina,*

 

 

 

Konġuntivite

Emorraġija

 

 

 

 

retinal,

 

 

 

 

Retinopatija

 

 

 

 

arterjosklerotika,

 

 

 

 

Disturbi retinal,

 

 

 

 

Glawkoma, Difett

 

 

 

 

fil-kamp viżiv,

 

 

 

 

Diplopja,

 

 

 

 

Preċiżjoni viżiva

 

 

 

 

mnaqqsa,

 

 

 

 

Mijopija,

 

 

 

 

Astenopja, Frak

 

 

 

 

f’wiċċ il-likwidu

 

 

 

 

vitruż,

 

 

 

 

Disturb fil-ħabba

 

 

 

 

tal-għajn,

 

 

 

 

Mijadrijażi,

 

 

 

 

Vista ta’ awreola,

 

 

 

 

Edema fl-

 

 

 

 

għajnejn, Nefħa

 

 

 

 

fl-għajnejn,

 

 

 

 

Disturb fl-għajn,

 

 

 

 

Iperimija

 

 

 

 

konġuntivali,

 

 

 

 

Irritazzjoni fl-

 

 

 

 

għajnejn,

 

 

 

 

Sensazzjoni mhux

 

 

 

 

normali fl-għajn,

 

 

 

 

Edema fil-kappell

 

 

 

 

tal-għajn, Kulur

 

 

 

 

differenti tal-

 

 

 

 

isklera

 

 

 

 

 

Klassi tal-

Komuni ħafna (≥

Komuni (≥ 1/100

Mhux komuni (

Rari (≥ 1/10000

Organu

1/10)

and <1/10)

1/1000 and

and <1/1000)

 

 

 

<1/100)

 

Disturb fil-

 

 

Vertigo, Żanżin

Nuqqas ta’ smigħ

widnejn u fis-

 

 

fil-widnejn

 

sistema labirintika

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Takikardija,

Mewta kardijaka

 

 

 

Palpitazzjonijiet

għall-għarrieda,*

 

 

 

 

Infart

 

 

 

 

mijokardijaku,

 

 

 

 

Arritmija

 

 

 

 

ventrikulari,*

 

 

 

 

Fibrillazzjoni

 

 

 

 

atrijali, Anġina

 

 

 

 

instabbli

Disturbi vaskulari

 

Fwawar, Fwawar

Pressjoni għolja,

 

 

 

tas-sħana

pressjoni baxxa

 

Disturbi

 

Konġestjoni

Epistassi

Għafis fuq il-

respiratorju,

 

nażali

(tinfaġar),

gerżuma,

toraċiċi u

 

 

Konġestjoni tas-

Edema nażali,

medjastinali

 

 

sinus

Imnieħer xott

Disturbi

 

Dardir, Dispepsja

Mard tar-rifluss

Ipoaestesija orali

gastrointestinali

 

 

gastroesofaġeali,

 

 

 

 

Rimettar, Uġigħ

 

 

 

 

addominali fil-

 

 

 

 

parti ta’ fuq,

 

 

 

 

Ħalq xott

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

Raxx

Sindromu ta‘

u fit-tessuti ta’

 

 

 

Stevens-Johnson

taħt il-ġilda

 

 

 

(SJS),* Nekrolisi

 

 

 

 

tossika tal-ġilda

 

 

 

 

(TEN)*

Disturbi muskolu-

 

 

Mijalġja, Uġigħ

 

skeltrali u tal-

 

 

fl-estremitajiet

 

connective tissue

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi

 

 

Ematurja

 

u fis-sistema

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Emorraġija fil-

sistema

 

 

 

pene,

riproduttiva u fis-

 

 

 

Prijapiżmu,*

sider

 

 

 

Ematospermja,

 

 

 

 

Erezzjoni miżjuda

Disturbi ġenerali

 

 

Uġigħ fis-sider,

Irritabilità

u kundizzjonijiet

 

 

Għeja, Tħoss is-

 

ta’ mnejn jingħata

 

 

sħana

 

Investigazzjonijiet

 

 

Żieda fir-rata li

 

 

 

 

biha tħabbat il-

 

 

 

 

qalb

 

*Irraportati waqt sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq biss

**Distorsjonijiet fil-kulur viżwali: Kloropsia, Kromatopsija, Sijanopsja, Eritropsia u Xantopsja

*** Disturbi fil-ħruġ tad-dmugħ: Għajnejn xotti, Disturb tad-dmugħ u Zieda fid-dmugħ

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fi studji ta’ voluntiera b’doża waħda, ta’ dożi sa 800 mg, reazzjonijiet avversi kienu simili għal dawk li ġraw b’dożi iżgħar, iżda r-rati ta’ inċidenza u s-severità żdiedu. Dożi ta’ 200 mg ma rriżultawx f’żieda fl-effiċjenza iżda l-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi (uġigħ ta’ ras, ħmura, sturdament, dispepsja, konġestjoni nażali, vista mibdula) żdiedet.

F’każi ta’ doża eċċessiva, miżuri normali ta’ support għandhom jingħataw kif meħtieġ. Dijaliżi tal- kliewi mhux mistennija li tħaffef it-tneħħija għax sildenafil huwa marbut b’mod qawwi ma’ protejini tal-plażma u mhux eliminat fl-urina.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi; Pilloli użati għal problema tal-erezzjoni tal-pene. Kodiċi ATC: G04BE03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Sildenafil huwa terapija orali għal problema tal-erezzjoni tal-pene. F’ċirkustanzi naturali i.e. b’stimulazzjoni sesswali jneħħi, l-problema tal-funzjoni erettili billi jżid l-ammont ta’ demm li jidħol fil-pene.

Il-mekkaniżmu fiżjoloġiku responsabbli għal erezzjoni tal-pene jinvolvi il-ħruġ ta’ ossidu nitriku (NO) fil-corpus cavernosum waqt stimulazzjoni sesswali. L-ossidu nitriku mbagħad jattiva l-enżima guanylate cyclase, li tirriżulta f’livelli miżjuda ta’ monofosfat tal-gwanosina ċikliku(cGMP), li tipproduċi rilassament tal-muskoli lixxi fil-corpus cavernosum u tikkawża d-dħul tad-demm.

Sildenafil huwa inibitur potenti u selettiv ta’ cGMP specific fosfodiesterażi tat-tip 5 speċifika għas- cGMP (PDE5) fil-corpus cavernosum, fejn PDE5 huwa responsabbli għad-degradazzjoni ta’ cGMP. Sildenafil għandu sit periferali ta’ azzjoni fuq erezzjonijiet. Sildenafil m’għandu l-ebda effett rilassanti dirett fuq corpus cavernosum uman iżolat iżda bil-qawwa jsaħħaħ l-effett rilassanti ta’ NO fuq dan it- tessut. Meta l-pathway NO/cGMP tiġi attivata, bħal ma jiġri bi stimulazzjoni sesswali, inibizzjoni ta’ PDE5 minn sildenafil tirriżulta f’livelli aktar għoljin ta’ cGMP fil-corpus cavernosum. Għalhekk stimulazzjoni sesswali hija neċessarja, biex is-sildenafil jipproduċi l-effetti intenzjonali ta’ġid farmakoloġiċi.

Effetti farmakodinamiċi

Studji in vitro wrew li sildenafil huwa selettiv għal PDE5, li huwa nvolut fil-proċess tal-erezzjoni. L- effett tiegħu huwa iżjed potenti fuq PDE5 minn fosfodiesterażi magħrufa oħra. Hemm selettività ta’ 10-darbiet aktar fuq PDE6 li huwa involut fir-rotta tal-fototransduzzjoni fir-retina. Bl-ogħla dożi rakkomandati, hemm selettività ta’ 80-darba fuq PDE1, u aktar minn 700-darba fuq PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 u 11. B'mod partikolari, sildenafil għandu selettività ta' 4,000 darba għall-PDE5 fuq il-PDE3, l- iżoforma cAMP-speċifika tal-fosfodiesterażi involuta fil-kontroll tal-kontrattilità kardijaka.

Effikaċja klinika u sigurtà

Żewġ studji kliniċi kienu disinjati speċifikament biex jeżaminaw il-perijodu ta’ ħin wara d-dożaġġ li matulu sildenafil jista’ jipproduċi erezzjoni bi tweġiba għal stimulazzjoni sesswali. Fi studju tal-pene bil-plestismografu (RigiScan) f’pazjenti sajmin, il-ħin medjan biex jibdew l-erezzjonijiet għal dawk li kisbu 60% riġidità (suffiċjenti għal rapport sesswali) kien 25 minuta (medda bejn 12-37 minuta) b’sildenafil. Fi studju RigiScan separat, sildenafil kien għadu kapaċi jipproduċi erezzjoni bi tweġiba għal stimulazzjoni sesswali 4-5 sigħat wara d-doża.

Sildenafil jikkaġuna tnaqqis ħafif u temporanju fil-pressjoni tad-demm li, fil-maġġoranza tal-każi ma jissarfux f’effetti kliniċi. L-ogħla tnaqqis medju fil-pressjoni sistolika f’pożizzjoni minduda wara 100 mg ta’ sildenafil doża orali kien ta’ 8.4 mmHg. Il-bidla korrispondenti fil-pressjoni dijastolika f’pożizzjoni minduda kienet 5.5 mmHg. Dan it-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm huwa konsistenti mal- effetti ta’ vażodilatazzjoni ta’ sildenafil, probabilment minħabba żieda fil-livelli ta’ cGMP fil-muskoli lixxi vaskulari. Dożi orali singli ta’ sildenafil sa 100 mg f’voluntiera b’saħħithom ma għamlu l-ebda effett klinikalment relevanti fuq l-ECG.

Fi studju tal-effetti imodinamiċi ta’ doża waħda orali ta’ 100 mg sildenafil f’14-il pazjenti b’mard sever tal-arterji tal-qalb (CAD) (>70% stenożi f’ta mill-anqas arterja waħda tal-qalb), il-pressjoni medja tad-demm sistolika u dijastolika waqt l-mistrieħ naqsu b’7% u 6% rispettivament mqabbla mal- linja bażi. Il-pressjoni medja tad-demm sistolika tal-pulmun naqset b’9%. Sildenafil ma wera ebda effett fuq il-produzzjoni tal-qalb, u ma fixkilx iċ-ċirkolazzjoni tad-demm fl-arterji stenożati tal-qalb.

Prova ta’ stress waqt l-eżerċizzju, double-blind, ikkontrollata bi plaċebo, evalwat 144 pazjent b’disfunzjoni erettili u anġina stabbli kronika li regolarment irċivew mediċini kontra l-anġina (ħlief nitrates). Ir-riżultati wrew li ma kien hemm l-ebda differenza klinikament rilevanti bejn sildenafil u plaċebo fil-ħin ta’ limitazzjoni għal anġina.

Instabu differenzi ħfief u temporanji ta’ diskriminazzjoni tal-kulur (blu/aħdar) f’xi pazjenti li wżaw il- Farnsworth-Munsell 100 Hue Test, siegħa wara li ħadu doża ta’ 100 mg, u ebda effett ma deher sagħtejn wara d-doża. Il-mekkaniżmu maħsub għal din il-bidla fid-diskriminazzjoni tal-kulur jinvolvi l-inibizzjoni ta’ PDE6, li huwa nvolut fil-phototransduction cascade tar-retina. Sildenafil m’għandux effett fuq kemm tkun akuta l-vista jew fuq is-sensittività tal-kuntrast. Fi studju żgħir kontrollat bil- plaċebo ta’ pazjenti b’deġenerazzjoni makulari bikrija dokumentata relatata mal-età (n=9), sildenafil (doża waħda, 100 mg) ma wera ebda tibdil sinifikanti f’testijiet tal-vista li saru ( kemm tkun akuta l- vista, Amsler grid, diskriminazzjoni ta’ kulur ta’ dwal tat-traffiku simulati, Humphrey perimeter u photostress).

Ma kienx hemm effett fuq il-morfoloġija jew motilità tal-isperma wara dożi orali ta’ 100 mg il-waħda ta’ sildenafil f’voluntiera b’saħħithom (ara sezzjoni 4.6).

Aktar informazzjoni fuq provi kliniċi

Fi provi kliniċi sildenafil ġie amministrat lil aktar minn-8000 pazjent ta’ età 19-87 sena. Kienu rappreżentati dawn il-gruppi ta’ pazjenti li ġejjin: anzjani (19.9%), pazjenti bi pressjoni għolja (30.9%), dijabetiċi (20.3%), b’mard iskemiku tal-qalb (5.8%), iperlipidimja (19.8%), ħsara fis-sinsla tad-dahar (0.6%), dipressjoni (5.2%), b’resezzjoni transuretrali tal-prostata (3.7%), prostatektomija radikali (3.3%). Dawn il-gruppi li ġejjin ma kienux rappreżentati tajjeb jew esklużi mill-provi kliniċi: pazjenti b’kirurġija tal-pelvis, pazjenti wara radjuterapija, pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi jew tal-fwied u pazjenti b’ċertu kundizzjonijiet kardjovaskulari (ara sezzjoni 4.3).

Fi studji ta’ doża fissa, il-proporzjon ta’ pazjenti li rrappurtaw li l-kura tejbet l-erezzjonijiet tagħhom kienu 62% (25 mg), 74% (50 mg), u 82% (100 mg) mqabbla ma’ 25% fuq il-plaċebo. Fi provi kliniċi kontrollati, r-rata ta’ diskontinwazzjoni minħabba sildenafil kienet baxxa u simili ma’ tal-plaċebo. Fil- provi kollha, il-proporzjon ta' pazjenti li rappurtaw titjib bi sildenafil kienu kif ġej: disfunzjoni psikoġenika tal-erezzjoni (84%), disfunzjoni mħallta tal-erezzjoni (77%), disfunzjoni organika tal- erezzjoni (68%), anzjani (67%), diabetes mellitus (59%), mard iskemiku tal-qalb (69%), pressjoni għolja (68%), TURP (61%), prostatektomija radikali (43%), tidrib fil-kolonna vertebrali (83%), depressjoni (75%). Is-sigurtà u l-effikaċja ta' sildenafil inżammet fi studji fuq żmien fit-tul.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bil-prodott mediċinali li ntuża bħala referenza f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament ta’ problemi ta’ l-erezzjoni tal-pene. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Sildenafil jiġi assorbit malajr. L-ogħla konċentrazzjonijiet ta’ plażma osservati jintlaħqu fi żmien 30 għal 120 minuta (medjan 60 minuta) ta’ doża orali fi stat sajjem. Il-medja assoluta ta’ biodisponibilità orali hija 41% (medda 25-63%). Wara doża orali ta’ sildenafil l-AUC u Cmax jiżdiedu fi proporzjon mad-doża fuq il-medda rakkomandata tad-doża (25 -100 mg).

Meta sildenafil jittieħed mal-ikel, ir-rata ta’ assorbiment titnaqqas b’dewmien medju fit-tmax ta’ 60 minuta u tnaqqis medju fis-Cmax ta’ 29%.

Distribuzzjoni

Il-medja tal-volum ta’ distribuzzjoni fi stat fiss (Vd) għal sildenafil huwa 105 l, li jindika distribuzzjoni fit-tessut. Wara doża orali waħda ta’ 100 mg, l-ogħla konċentrazzjoni medja totali ta’ plażma ta’ sildenafil hija bejn wieħed u ieħor 440 ng/mL (CV 40%). Minħabba li sildenafil (u l-metabolit fiċ- ċirkolazzjoni ewlenieni tiegħu N-desmethyl) huwa 96% marbut ma’ protejini tal-plażma, dan jirriżulta fl-ogħla konċentrazzjoni ta’ plażma ħielsa għal sildenafil ta’ 18 ng/mL (38 nM). Ir-rabta mal-protejini hija indipendenti mill-konċentrazzjonijiet totali tal-pillola.

F’voluntiera b’saħħithom li ħadu sildenafil (100 mg doża waħda), anqas minn 0.0002% (medja 188 ng) tad-doża amministrata kienet preżenti fl-isperma 90 minuta wara d-doża.

Bijotrasformazzjoni

Sildenafil huwa mnaddaf primarjament mill-iżo-enżimi mikrożomali CYP3A4 (rotta ewlenija) u CYP2C9 (rotta minuri) tal-fwied. Il-metabolit ċirkulatorju ewlieni jirriżulta minn N-demethylation ta’ sildenafil. Dan il-metabolit għandu profil selettiv ta’ fosfodiesterażi simili għal sildenafil u potenza in vitro għal PDE5 bejn wieħed u ieħor 50% ta’ dik tal-mediċina mhux mibdula. Konċentrazzjonijiet tal- plażma ta’ dan il-metabolit huma bejn wieħed u ieħor 40% ta’ dawk li ntwerew għal sildenafil. Il- metabolit N-desmethyl jiġi metabolizzat iżjed, b’half life terminali ta’ bejn wieħed u ieħor 4 h.

Eliminazzjoni

Il-tneħħija totali tal-ġisem ta’ sildenafil huwa 41 l/h li jirriżulta f’half life fil-fażi terminali ta’ 3-5 h. Wara jew amministrazzjoni orali jew fil-vina, sildenafil jitneħħa bħala metaboli b’mod predominanti fl-ippurgar (bejn wieħed u ieħor 80% tad-doża orali amministrata) u f’proporzjon anqas fl-urina (bejn wieħed u ieħor 13% tad-doża orali amministrata).

Farmakokinetiċi fi gruppi speċjali ta’ pazjenti

Anzjani

Voluntiera anzjani b’saħħithom (65 sena jew iżjed) kellhom tneħħija mnaqqsa ta’ sildenafil, li jirriżulta f’bejn wieħed u ieħor 90% konċentrazzjonijiet ogħla fil-plażma ta’ sildenafil u l-metabolit attiv N-desmethly mqabbel ma’ dawk li nstabu f’voluntiera żagħżagħ b’saħħithom (18-45 sena). Minħabba differenzi relatati mal-età fl-irbit tal-protejini tal-plażma, ż-żieda korrispondenti fil- konċentrazzjoni fil-plażma ta’ sildenafil ħieles kienet bejn wieħed u ieħor 40%.

Insuffiċjenza tal-kliewi

F’voluntiera b’indeboliment ħafif għal moderat tal-kliewi (tneħħija tal-krejatinina=30-80 mL/min), il- farmakokinetiċi ta’ sildenafil ma tbiddlux wara doża orali waħda ta’ 50 mg. Il-medja tal-AUC u Cmax tal-metabolit N-desmethyl żdiedu b’126% u 73% rispettivament, mqabbel ma’ voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-kliewi. Madankollu, minħabba varjazzjonijiet kbar bejn is-suġġetti, dawn d- differenzi ma kienux statistikament sinifikanti. F’voluntiera b’indeboliment sever tal-kliewi (tneħħija tal-krejatinina <30 mL/min), il-tneħħija ta’ sildenafil naqset, u wasslet għal żidiet medji ta’ tal-AUC u Cmax ta' 100% u 88% rispettivament meta mqabbel ma' voluntiera tal-istess età mingħajr insuffiċjenza tal-kliewi. Barra minn hekk, il-valuri AUC u Cmax tal-metabolit N-desmethyl żdiedu sinfikativament b'79% u 200% rispettivament.

Insuffiċjenza tal-fwied

F’voluntiera b’ċirrożi ħafifa għal moderata tal-fwied ( Child-Pugh A u B), it-tneħħija ta’ sildenafil tnaqqas, u rriżulta f’żidiet fl-AUC (84%) u Cmax (47%) mqabbel ma’ voluntiera tal-istess età li ma kellhomx ħsara fil-fwied. Il-farmakokinetiċi ta’ sildenafil f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied ma ġewx studjati.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Informazzjoni mhux klinika ma wriet ebda riskju speċjali għan-nies bażata fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, tossisità ta’ doża ripetuta, ġenotossiċità, potenzjal karċinoġeniku, u ħsara fis- sistema riproduttiva u żvilupp.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Il-qalba tal-pillola:

Lactose Monohydrate

Microcrystalline cellulose

Povidone K29-32

Croscarmellose sodium

Magnesium stearate

Rita:

Hypromellose

Titanium dioxide (E171)

Macrogol 6000

Indigo carmine aluminium lake (E132)

6.2Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Sildenafil Actavis 25 mg pilloli miksija b’rita

Folji tal-PVC-PVDC/Aluminju f'kartuniet ta' 1, 2, 4, 8, 12 jew 24 - pillola.

Sildenafil Actavis 50 mg pilloli miksija b’rita

Folji tal-PVC-PVDC/Aluminium f’kartuniet ta’1, 2, 4, 8, 12 jew 24 pillola.

Sildenafil Actavis 100 mg pilloli miksija b’rita

Folji tal-PVC-PVDC/Aluminium f‘kartuniet ta‘ 1, 2, 4, 8, 12 jew 24 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

L-Iżlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sildenafil Actaivs 25 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/09/595/001

EU/1/09/595/002

EU/1/09/595/003

EU/1/09/595/004

EU/1/09/595/005

EU/1/09/595/006

Sildenafil Actavis 50 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/09/595/006

EU/1/09/595/007

EU/1/09/595/008

EU/1/09/595/009

EU/1/09/595/010

EU/1/09/595/017

Sildenafil Actavis 100 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/09/595/011

EU/1/09/595/012

EU/1/09/595/013

EU/1/09/595/014

EU/1/09/595/015

EU/1/09/595/018

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta‘ l-ewwel awtorizzazzjoni: 10 Diċembru 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 4 ta’ Settembru 2014

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq il-website tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati