Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Strimvelis (autologous CD34 enriched cell fraction...) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L03

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaStrimvelis
Kodiċi ATCL03
Sustanzaautologous CD34 enriched cell fraction that contains CD34 cells transduced with retroviral vector that encodes for the human adenosine deaminase (ADA) cDNA sequence from human haematopoietic stem/progenitor (CD34 ) cells
ManifatturGlaxoSmithKline Trading Services Limited

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni tamalajr tainformazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Strimvelis 1-10 miljun ċellula/ml tixrid għall-infużjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

2.1Deskrizzjoni ġenerali

Frazzjoni taċ-ċellula arrikkita awtologa CD34+ li fiha ċelluli CD34+ transdotti b'vettur retrovirali li jikkodifika għas-sekwenza adenosine deaminase (ADA) cDNA tal-bniedem minn ċelluli ematopoetiċi/ staminali /proġenituri tal-bniedem (CD34+).

2.2Għamla kwalitattiva u kwantitattiva

Il-prodott lest huwa magħmul minn borża waħda jew aktar ta' ethylene vinyl acetate (EVA) li fihom frazzjoni taċ-ċellula arrikkita awtologa CD34+ li fiha ċelluli CD34+ transdotti b'vettur retrovirali li jikkodifika għas-sekwenza ADA cDNA tal-bniedem.

L-informazzjoni kwantitattiva rigward ċelluli CD34+/kg u ċ-ċelluli totali fil-prodott hija ppreżentata fit- tikkettar għal kull lott. Il-konċentrazzjoni hija 1-10 miljun ċelluli CD34+/ml.

Eċċipjent beffett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih 0.15 mmol sodium għal kull ml (ara sezzjoni 4.4).

Għal-lista kompluta taeċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Tixrid għall-infużjoni.

Tixrid ta' ċelluli minn mdardar għal ċar, bla kulur sa roża.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Strimvelis huwa indikat għall-kura ta' pazjenti b'immunodefiċjenza kkombinata severa minħabba defiċjenza ta' adenosine deaminase (ADA-SCID), li għalihom donatur xieraq taċ-ċelluli staminali relatati mqabbla tal- antiġen tal-lewkoċiti tal-bniedem (HLA) mhuwiex disponibbli.

4.2Pożoloġija u metodu takif għandu jingħata

Strimvelis għandu jingħata f'ċentru speċjalizzat tat-trapjanti, minn tabib b'esperjenza preċedenti fil-kura u l- immaniġġjar ta' pazjenti b'ADA-SCID u fl-użu ta' prodotti ta' terapija tal-ġeni awtologi CD34+ ex vivo. Strimvelis għandu jingħata biss wara konsultazzjoni mal-pazjent u/jew il-familja. Il-pazjenti huma mistennija jirreġistraw f'reġistru ta' wara l-kura u jiġu segwiti fit-tul.

Hija meħtieġa riżerva ta' ċelluli staminali CD34+ li fiha mill-anqas miljun ċelluli CD34+ għal kull kg. Din għandha tinġabar mill-pazjent mill-anqas 3 ġimgħat qabel il-kura bi Strimvelis. Ir-riżerva ta' ċelluli staminali tinġabar għall-użu bħala kura ta' salvataġġ f'każ li jkun hemm falliment waqt il-manifattura tal-prodott, insuffiċjenza tat-trapjant, jew aplażja tal-mudullun fit-tul wara l-kura bi Strimvelis.

Il-pazjent għandu jkun kapaċi jagħti ċelluli CD34+ adegwati sabiex iwassal il-minimu ta' 4 miljun ċellula CD34+ għal kull kg, meħtieġa għal manifattura ta' Strimvelis.

Strimvelis huwa intenzjonat għall-użu awtologu biss (ara sezzjoni 4.4).

Qabel l-infużjoni, għandu jiġi kkonfermat li l-identità tal-pazjent taqbel mal-informazzjoni unika essenzjali tal-pazjent fuq il-borża/boroż u/jew kontenitur tal-infużjoni Strimvelis (ara sezzjonijiet 4.4 u 6.6).

Kondizzjonament ta' qabel il-kura

Huwa rrakkomandat li 0.5 mg/kg ta’ busulfan jingħata minn ġol-vina kull sitt sigħat għal jumejn konsekuttivi li jibdew minn tlett ijiem qabel l-għoti ta' Strimvelis. Id-doża totali ta' busulfan hi 4 mg/kg, maqsuma fi’ tmien dożi ta’ 0.5 mg/kg. Il-livelli fil-plażma ta' busulfan għandhom jitkejlu wara l-ewwel doża ta’ kull jum permezz ta' teħid ta' kampjuni tad-demm bl-użu ta' metodu xieraq. Jekk busulfan AUC jaqbeż

4000 nanogramma/ml*h, (974 µmol/L.minute), id-doża għandha titnaqqas b'mod xieraq ibbażat fuq l-AUC.

Premedikazzjoni

Huwa rrakkomandat li tingħata antistamina minn ġol-vina 15-30 minuta qabel l-infużjoni ta' Strimvelis.

Pożoloġija

Il-firxa rakkomandata tad-doża ta' Strimvelis hija bejn 2 u 20 miljun ċellula CD34+/kg.

Jekk il-prodott ikun fih anqas minn 2 miljun ċelulla CD34+/kg, it-tabib li qed jikkura għandu jieħu deċiżjoni dwar jekk ikomplix bl-għoti, abbażi tal-valutazzjoni tal-benefiċċju/riskju l-għall-individwu.Il-falliment tal- kura kien osservat f'pazjent ikkurat fil-provi kliniċi b'<2 miljun ċelluli CD34+/kg.

Strimvelis għandu jingħata darba biss.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

Strimvelis mhuwiex intenzjonat għall-użu f'pazjenti >65 sena, u ma ġiex studjat fil-grupp ta’ din l-età.

Indeboliment tal-kliewi

Strimvelis ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi. Mhux mistenni li jkun meħtieġ aġġustament tad-doża.

Indeboliment tal-fwied

Strimvelis ma ġiex studjat f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied. Mhux mistenni li jkun meħtieġ aġġustament tad-doża.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Strimvelis fit-tfal ta’età ta' anqas minn sitt xhur jew ta’ 'il fuq minn 6 snin u xahar ma ġewx iddeterminati s’issa (ara sezzjoni 4.4). Dejta mhux disponibbli.

Metodu takif għandu jingħata

Strimvelis huwa għall-infużjoni minn ġol-vina.

Għandu jintuża sett tal-għoti ta' trasfużjoni bil-filtru. Għandhom jintużaw biss il-filtri intenzjonati għall-użu ma' settijiet tat-trasfużjoni sabiex jipprevjenu t-tneħħija involontarja ta' ċelluli mill-prodott.

Ir-rata tal-infużjoni ma għandhiex taqbeż 5 ml/kg/h. Il-perjodu tal-għoti huwa bejn wieħed u ieħor ta’

20 minuta (ara sezzjoni 6.6). Wara l-għoti, għandha tintuża siringa ta' 50 ml mimlija salina sabiex tlaħlaħ il- borża sew.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel il-manipulazzjoni jew l-għoti tal-prodott

Dan il-prodott mediċinali fih ċelluli ġenetikament modifikati. Għandhom jiġu segwiti linji gwida lokali dwar il-bijosigurtà applikabbli għal prodotti bħal dawn (ara sezzjoni 6.6).

Strimvelis mhuwiex ittestjat għal aġenti tal-infezzjoni trasmissibbli. Għaldaqstant professjonisti tal-kura tas- saħħa li jkunu qed jimmaniġġjaw Strimvelis għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa sabiex jevitaw it- trasmissjoni potenzjali ta' mard infettiv.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għall-prodott jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Storja attwali jew preċedenti ta' lewkimja jew majelodisplażja.

Test pożittiv għal virus tal-immunodefiċjenza umana (HIV) jew preżenza ta’ kwalunkwe aġent infettjuż trasmissibbli ieħor elenkat fid-Direttiva taċ-Ċelluli u t-Tessuti tal-UE attwali qabel il-ġbir tal-mudullun.

Storja preċedenti ta' terapija tal-ġeni.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Strimvelis huwa intenzjonat biss għall-użu awtologu u ma għandu qatt jingħata lil kwalunkwe pazjent minbarra d-donatur oriġinali taċ-ċellula CD34+.

F'xi każi, il-pazjent ma jkunx jista' jirċievi Strimvelis minħabba kwistjonijiet ta' manifattura. Wara n-notifika, it-tabib li qed jikkura jista' jkollu bżonn jimmodifika l-programm tal-kura tal-pazjent kif xieraq (eż. twaqqif tal-kundizzjonament busulfan u/jew għoti tal-kura ta' riżerva taċ-ċelluli staminali kif xieraq).

Ir-riżultati tal-kontroll tal-kwalità tat-tieni stadju se jkunu disponibbli biss wara li l-prodott ikun ġie infuż. Jekk kwistjonijiet tal-kwalità li huma klinikament relevanti, bħal dawk ta’ riżultati barra mill- ispeċifikazzjoni, huma identifikati wara li Strimvelis ikun ġie infuż, it-tabib li jkun qed jikkura għandu jiġi nnotifikat. It-tabib għandu jimmonitorja u/jew jikkura lill-pazjent kif xieraq.

Strimvelis għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti akbar minn 6 snin u xahar u iżgħar minn 6 xhur minħabba li mhemmx data minn provi kliniċi f’dawn il-firxiet ta' etajiet. Pazjenti akbar huma tipikament anqas kapaċi li jagħtu numri għoljin ta' ċelluli CD34+ li jista' jfisser li pazjenti akbar ma jistgħux jiġu kkurati. Ġenerazzjoni b'suċċess ta' ċelluli T wara Strimvelis x'aktarx ukoll tiġi affetwata minn funzjoni residwali tat-timu li tista' ssir indebolita fi tfal akbar. L-użu ta' Strimvelis f'pazjenti akbar minn dawk studjati qabel għandu jkun meqjus sew u riżervat biss għal okkażjonijiet fejn l-għażliet ta' kura raġonevoli oħra kollha ġew eżawriti.

Il-pazjenti li preċedentement ikunu ġew ittestjati pożittivi għall-epatite Ċ jistgħu jiġu kkurati bi Strimvelis, jekk juru nuqqas ta’ infezzjoni li tkun għadha għaddejja bl-użu ta’ test ta’ aċidu nuklejku b’limitu ta’ kwantifikazzjoni ta’ 15-il unità internazzjonali/ml. Huma meħtieġa riżultati tat-test negattivi f’tal-inqas

3 okkażjonijiet sekwenzjali fuq perjodu ta’ mill-inqas 4 ġimgħat, wara li tintemm il-kura għall-epatite Ċ, bit- test finali jsir sa mhux aktar tard minn 3 ijiem qabel il-ġbir taċ-ċelluli.

Strimvelis għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti b'sensittività eċċessiva għal aminoglycosides jew albumina tas-serum bovin.

Ma ġewx rapportati każijiet ta' lewkimja jew majelodisplażja wara l-kura bi Strimvelis. Madankollu, ġew dokumentati inserzjonijiet vektorali fir-reġjuni kromosomali assoċjati qabel mal-lewkimja fi provi komparabbli ta' terapija tal-ġeni fis-Sindrome ta' Wiskott Aldrich, X-SCID u Chronic Granulomatous Disease. Ġew osservati siti ta' inserzjoni retrovirali (RIS) li jinstabu ħdejn jew fi ħdan CCND2 u LMO2 u hemm ir-riskju potenzjali ta' trasformazjoni lewkemika wara l-kura bi Strimvelis. Huwa rrakkomandat li l- pazjenti jiġu mmonitorjati fit-tul b'mill-anqas żjarat annwali għal ħdax-il sena wara l-kura bi Strimvelis, segwit minn żjarat fit-tlettax u l-ħmistax-il-sena wara l-kura bi Strimvelis sabiex ikun inkluż għadd tad- demm komplut b'differenzjal, bijokimika u ormon li jistimula t-tirojde.

L-effetti fit-tul u d-durabilità tar-rispons għal Strimvelis fuq ADA-SCID mhumiex magħrufa (ara sezzjoni 5.1).

Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għall-okkorrenza ta’ infezzjonijiet severi u opportunistiċi, parametri ta’ rikostituzzjoni immuni u l-ħtieġa għal immunoglobulina ta’ ġol-vini ta’ sostituzzjoni (IVIG, intravenous immunoglobulin); fil-każ ta’ nuqqas ta’ rispons, huwa rrakkomandat li jiġu introdotti kuri ADA- SCID oħrajn taħt is-superviżjoni ta’ tabib.

Kien hemm każi fejn il-kura bi Strimvelis ma kinitx ta' suċċess. Xi pazjenti kellhom jerġgħu jibdew terapija ta' sostituzzjoni ta’ enżimi fit-tul u/jew jirċievu trapjant ta’ ċelluli staminali l-mudullun (ara sezzjoni 5.1).

Manifestazzjonijiet mhux immunoloġiċi ta' ADA-SCID jistgħu ma jirrispondux għal Strimvelis.

Ma twettaqx ittestjar tal- immunoġeniċità bi Strimvelis.

Il-pazjenti jistgħu jiżviluppaw l-awtoimmunità. 67% (12 minn 18) ta' pazjenti kkurati bi Strimvelis kellhom antikorpi awtoimmuni jew manifestazzjonijiet oħrajn (eż. tromboċitopenija awtoimmuni, anemija aplastika awtoimmuni, epatite awtoimmuni u sindrome ta' Guillain-Barré) (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti kkurati bi Strimvelis ma għandhomx jagħtu demm, organi, tessuti u ċelluli għat-trapjant fi kwalunkwe żmien fil-futur. Din l-informazzjoni hija pprovduta fil-Kard ta' Twissija tal-Pazjent.

L-għadd tal-limfoċiti-T (CD3+) u ċelluli NK (CD56+) tjieb wara l-kura bi Strimvelis. Il-valuri medji wara 3 snin mit-terapija tal-ġeni kienu taħt il-firxa normali. Huwa rrakkomandat segwitu kontinwu. Ġew irrapportati każijiet ta' papillomi tal-ġilda, elettroforeżi tal-protetina ta' serum anormali u każ kull wieħed ta' lipofibroma, massa pulmonari u repertorju imnaqqsa ta’beta V taċ-ċellula-T. Dawn mhumiex maħsuba bħala relatati b'mod każwali mal-prodott.

Ġew irrapportati avvenimenti avversi relatati mal-użu ta' kateters ġol-vina ċentrali (CVCs) (eż., infezzjonijiet serji tas-CVC u trombożi fit-tagħmir). Il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib għall-avvenimenti potenzjali relatati mal-kateter.

Kontenut ta' sodium

Dan il-prodott mediċinali fih 0.15 mmol sodium għal kull ml. Dan għandu jiġi kkunsidrat minn pazjenti bdieta kkontrollata tas-sodju.

4.5Interazzjoni maprodotti mediċinali oħra u forom oħra tainterazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju tainterazzjoni. Mhux mistenni li Strimvelis jinteraġixxi mal-familja ta' enzimi taċ- ċitokromu tal-fwied P-450 jew trasportaturi tal-mediċina.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jista' jkollhom it-tfal

Minħabba li Strimvelis se jingħata wara l-kundizzjonament b'busulfan, pazjenti li jista' jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni tat-tip barriera ta' min joqgħod fuqha waqt l-għoti ta' Strimvelis u mill- anqas 6 xhur wara.

Tqala

M'hemmx dejta klinika disponibbli dwar tqala esposta.

Ma twettqux studji dwar l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp.

Strimvelis ma għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Strimvelis jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ma ġiex studjat l-effett tal- għoti ta' Strimvelis lill-ommijiet fuq it-trabi tagħhom li qed ireddgħu.

Strimvelis ma għandux jingħata lil nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

M'hemmx data fuq l-effetti ta' Strimvelis fuq il-fertilità tal-bniedem. L-effetti fuq il-fertilità tan-nisa u l-irġiel ma ġewx evalwati fl-istudji dwar l-annimali.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Strimvelis ma għandux influwenza fit-tul jew għandu influwenza fit-tul negliġibbli fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Is-sigurtà ta' Strimvelis ġiet evalwata fi 18-il individwu, b'dewmien medjan ta' segwitu ta' 7 snin. Minħabba l-popolazzjoni żgħira ta' pazjenti u d-daqs tal-koorti, ir-reazzjonijiet avversi fit-tabelli ma jipprovdux perspettiva sħiħa fuq in-natura u l-frekwenza ta' dawn l-avvenimenti. Reazzjonijiet avversi serji jinkludu l-awtoimmunità (eż. anemija emolitika awtoimmuni, anemija aplastika awtoimmuni, epatite awtoimmuni, tromboċitopenija awtoimmuni u sindrome ta' Guillain-Barré). L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b'mod komuni kienet id-deni.

Lista f'tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt permezz tas-sistema tal-klassifika tal-organi fil-ġisem tal- MedDRA u permezz tal-frekwenza. Il-kategoriji ta' frekwenza użati huma:

Komuni ħafna

> 1/10

Komuni

1/100 to <1/10

Fi ħdan kull grupp ta' frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati f'ordni skont is-serjetà tagħhom.

Sistema tal-klassifika tal-organi

Komuni ħafna

Komuni

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Anemijaa

Anemija emolitika

limfatika

Newtropenijaa

awtoimmuni, anemija

 

 

aplastika awtoimmuni,

 

 

tromboċitopenija

 

 

awtoimmuni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Ipotajrojdiżmu

Tirojdite awtoimmuni

endokrinarja

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Sindrome ta' Guillain-

 

 

Barré

Disturbi vaskulari

Pressjoni għoljaa

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Ażma, rinite allerġika

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

Epatite awtoimmuni

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta

Dermatite atopika,

 

taħt il-ġilda

ekżema

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Deni

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

 

jingħata

 

 

Investigazzjonijiet

Żieda fl-enzima tal-

Antikorp ċitoplażmiku

 

fwieda, antikorp

antinewtrofiliku fil-

 

antinukleari (ANA) fil-

pożittiv, antikorp tal-

 

pożittiv

muskolu lixx fil-pożittiv

aReazzjonijiet avversi meqjusa potenzjalment relatati mal-kundizzjonament ta' busulfan

Deskrizzjoni tareazzjonijiet avversi magħżula

Rikostituzzjoni immuni

Ir-reazzjonijiet avversi identifikati kollha fit-tabella (apparti minn dawk potenzjalment relatati ma' busulfan) huma meqjusa relatati mar-rikostituzzjoni immuni, minħabba n-natura u l-ħin tagħhom. Dawn ir-reazzjonijiet avversi awtoimmuni kienu rrapportati għal individwi wara t-terapija tal-ġeni. Il-maġġoranza kienu rrapportati waqt il-perjodu ta' segwitu ta' 3 xhur sa 3 snin u solvuti, bl-eċċezzjoni ta' ipotirojdiżmu u testijiet ANA pożittivi. Barra minn hekk, ir-reazzjonijiet avversi relatati mal-allerġija fit-tabella kienu rrapportati l- aktar waqt il-perjodu ta' segwitu ta' 3 xhur sa 3 snin.

Rappurtar tareazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema tarappurtar nazzjonali imniżżla fAppendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ma hemmx data disponibbli minn studji kliniċi rigward doża eċċessiva ta' Strimvelis.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Immunostimulanti, immunostimulanti oħra, kodiċi ATC: għadu mhux assenjat

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Wara l-infużjoni, iċ-ċelluli CD34+ jitlaqqmu fil-mudullun fejn jirripopolaw is-sistema ematopojetika bi proporzjon ta' ċelluli li jesprimu livelli farmakoloġikament attivi tal-enzima tal-ADA.

Wara t-tilqim b'suċċess fil-pazjent, l-effetti tal-prodott huma mistennija li jkunu għat-tul kollu tal-ħajja.

Effetti farmakodinamiċi

Il-perċentwali medjani ta' ċelluli modifikati ġenetikament fid-demm periferali f'sena u 3 snin wara l-kura kienu 28% (firxa 6%-92%) u 30% (firxa 8%-101%) ta' CD19+, u 73% (firxa 20%-100%) u 67% (firxa 39%- 82%) ta' ċelluli CD3+, rispettivament.

Il-preżenza tat-transġene twassal għal żieda fl-espressjoni ta' ADA. Sena wara l-kura, l-attività medjana ta' ADA (ċelluli mononukleari adenosine deaminase) f'limfociti tad-demm perfierali kienet ta' 181.2 (firxa 42.1- 1678.2) nmol/h/mg proteina, meta mqabbla ma' medjan (firxa) tal-linja bażi ta' 80.6 (30.5-92.3) nmol/h/mg proteina. L-attività ta' ADA baqgħet għolja matul it-tul taż-żmien tas-segwitu ta' 3 snin.

Effikaċja klinika u sigurtà

Total ta' 18-il pazjent b'ADA-SCID kienu kkurati bi Strimvelis bħala parti minn prova pivitali waħda open- label (AD1115611; N=12), żewġ studji pilota open-label kmieni (AD1117054/AD1117056; N=3), u programm tal-użu b'kompassjoni (AD1117064; N=3). L-istudji evalwaw l-użu ta' Strimvelis b'firxa ta'

0.9 miljun - 18.2 miljun ċellula CD34+/kg. Il-pazjenti kollha rċevew kundizzjonament ta' busulfan qabel it- terapija tal-ġeni, b'ħafna jirċievu doża totali ta' 4 mg/kg minn ġol-vina fuq jumejn konsekuttivi qabel l- infużjoni CD34+. Erba' individwi kienu rċevew minn qabel trapjant ta' ċelluli staminali mingħajr suċċess minn donatur aploidentiku (haploidentical) u 15 minn 18-il individwu kienu rċevew terapija ta' sostituzzjoni tal-enzima b'adenosine deaminase bovin modifikat ta' polyethylene-glycol (PEG-ADA). Il-pazjenti li rċevew PEG-ADA minn qabel twaqqfitilhom din il-kura 10 sa 22 jum qabel it-terapija bi Strimvelis. L-età medjana fil-programm kienet 1.7 snin (firxa 0.5 sa 6.1) u 61% kienu rġiel. Tlieta u tmenin fil-mija kienu bojod (56% Kawkasi/patrimonju Ewropew)u 28% Għarab/patrinomju tal-Afrika ta' Fuq, 11% Amerikani Afrikani/Afrikani, u 6% Asjatiċi.

Pazjenti kkurati fi ħdan l-istudju pivotali

L-effikaċja ta' Strimvelis ġiet evalwata fi studju prospettiv open-label ta' 3 snin fi tfal li ma għandhomx aħwa donaturi taċ-ċelluli staminali HLA jaqblu u li jew ma rrispondewx b'mod adegwat għal PEG-ADA, jew kienu intolleranti għalih jew li ma kellhomx aċċess għalih.

Ir-riżultati fi 3 snin għall-pazjenti kkurati fi ħdan l-istudju pivitali huma ppreżentati f'Tabella 1. Il-kura bi Strimvelis irriżultat f'rata ta' sopravivenza ta' 100% 3 snin wara t-terapija, tnaqqis fir-rata ta' infezzjoni severa, żieda fil-limfoċiti-T (CD3+) u l-individwi kollha kellhom livelli wara l-linja bażi minn ġol-vina ta' deoxyadenosine nucleotide taċ-ċelluli ħomor tad-demm (RBC dAXP) taħt il-livelli patoloġiċi

(>100 nmol/ml).

Tabella 1. Riżultati wara 3 snin għall-pazjenti kkurati fi ħdan l-istudju pivotali*

Punt Aħħari

Linja bażi/ Kura

Sena 3/ 3 snin Wara l-

 

minn qabela

Kurab

 

 

 

Sopravivenza

 

 

n

Mhux applikabbli

%

 

100%

Infezzjonijiet severi

 

 

n

Rata ta' infezzjonijiet severi għal kull

1.10(0.74-1.58)

0.429 c (0.24-0.72)

sena ta' persuna ta' osservazzjoni

 

 

(b’kunfidenza ta’95% )

 

 

Limfoċita-T (x106/l)

 

 

n

medjan (medda)

88.0 (19-2718)

828.0 (309-2458)

% ta’ individwi b' RBC dAXP minn

 

 

ġol-vina <100 nmol/ml wara Strimvelisd

 

 

n

Mhux applikabblie

%

 

100%

* Minbarra data minn pazjent wieħed miġbura wara l-intervent b'PEG-ADA (>3 xhur ta' kura) jew trapjant ta' ċelluli staminali ematopojetiċi

aAbbażi tal-perjodu sħiħ qabel il-kura għall-infezzjonijiet severi (miġburawara l-kura), u d-data miġbura fiż-żjara tal- linja bażi għal limfoċiti T. Il-pazjent 10 ma’ kellux valur tal-linja bażi għal limfoċiti T

bAbbażi tal-perjodu ta' 3 snin wara l-kura għas-sopravivenza u l-infezzjonijiet severi, u d-data miġbura fiż-żjara ta'

3 snin għal limfoċiti T u dAXP.

cL-infezzjonijiet severi huma dawk li jeħtieġu jiddaħħlu l-isptar jew li għandhom bżonn ta' rikoveru twil l-isptar. Il- perjodu ta' rikoveru l-isptar ta' 3 xhur immedjatament wara t-terapija tal-ġeni ġie eskluż mill-kalkolazzjoni

ddAXP=dAMP+dADP+dATP. Ir-riżultati dAXP huma bbażati fuq analiżi tar-rispons tal-perċentwal ta’ pazjenti li segwew it-terapija tal-ġeni li ssodisfaw id-definizzjoni ta’ ditossifikazzjoni metabolika adegwata, għaldaqstant il-valuri tal-linja bażi ma kinux applikabbli.

eFil-linja bażi, 9 minn 11-il pazjent (82%) kellhom dAXP <100 nmol/ml. Dawn il-pazjenti kollha kienu ħadu PEG- ADA qabel.

Funzjoni taċ-ċellula T: Fil-pazjenti kkurati fl-istudju pivotali, il-proliferazzjoni taċ-ċellula T intweriet bħala rispons għall-istimulazzjoni b'antikorpi anti-CD3 (62629 cpm medjan, firxa 4531 sa 252173) u phytohemaglutinin (140642 cpm medjan, firxa 11119 sa 505607) sena wara t-terapija tal-ġeni, u dawn ir- risponsi ġew sostnuti matul Sena 3. Is-sejbiet li TREC (ċrieki ta’ tneħħija tar-riċettur taċ-ċellula T) fil- limfoċiti tad-demm periferali żdiedu 'l fuq mil-linja bażi (141 medjan, firxa 56 sa 1542 kopja/100ng DNA) fis-Snin 1 u nżamm sa 3 wara l-kura u li l-individwi kollha kellhom evidenza ta' ktajjen Vbeta poliklonali f'punt taż-żmien wieħed jew aktar wara t-terapija tal-ġeni, jipprovdu aktar evidenza ta' appoġġ ta' żvilupp taċ-ċellula T funzjonali.

Funzjoni taċ-ċellula B: It-12-il individwu kkurati fl-istudju pivotali kienu qed jirċievu terapija ta' immunoglobulina minn ġol-vina (IVIG) fiż-żmien tal-iskrinjar, u 7 individwi (58%) kienu waqqfu l-użu tal- IVIG waqt segwitu ta' 0-3 snin wara t-terapija tal-ġeni.

Segwitu fit-tul

Rata ta' sopravivenza ta' 100% kienet osservata għat-12-il individwu kollha kkurati fi ħdan l-istudju pivotali u anke għat-18-il individwu fl-analiżi integrata, bi żmien medjan ta' segwitu ta' bejn wieħed u ieħor 7 snin. Is-sopravivenza mingħajr intervent f'din il-popolazzjoni pivotali (definita bħala sopravivenza mingħajr il- ħtieġa ta' introduzzjoni mill-ġdid fit-tul ( 3 xhur) ta' PEG-ADA, jew trapjant tal-mudullun) kienet ta' 92% (82% għall-popolazzjoni integrata).

F'dawk il-pazjenti kkurati fl-istudju pivotali, ir-rata ta' infezzjonijiet severi naqset matul il-perjodu ta' segwitu (Tabella 2)().

Tabella 2 Rata ta' Infezzjonijiet Severi Għal Kull Sena ta' Persuna ta' Esponiment b'Sena (Popolazzjoni Pivitali)

 

Pre

 

Post treatment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

treatment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjodu ta' żmien

n/a

 

Total

 

(Snin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Għadd ta' individwi

 

 

Nru ta' infezzjonijiet

 

 

 

severi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata ta’ infezzjonijiet

1.10

 

0.63

0.27

0.00

0.18

0.00

0.12

0.00

0.00

0.17

 

severi għal kull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persuna sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Għajr data minn pazjent wieħed miġbura mill-ħin ta’ intervent b’PEG-ADA (>3 xhur kura) jew trapjant ta’ ċelloli staminali ematopoietiċi. n/a – mhux applikabbli.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Strimvelis huwa terapija awtologa taċ-ċelluli. In-natura ta' Strimvelis hija b'tali mod li studji konvenzjonali fuq il-farmakokinetiċi, l-assorbiment, id-distribuzzjoni, il-metaboliżmu, u l-eliminazzjoni mhumiex applikabbli.

5.3Tagħrif taqabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Ma twettqux studji dwar is-sistema ta' riproduzzjoni u żvilupp.

Twettaq studju tal-bijodistribuzzjoni ta' 4 xhur fil-ġrieden. Iċ-ċelluli CD34+ meħuda mid-demm tal-kurdun umbilikali tal-bniedem, transdott bil-vettur użat għall-produzzjoni ta' Strimvelis, ingħataw minn ġol-vina lil ġrieden ikkondizzjonati b'busulfan. Il-maġġoranza tal-ġrieden urew rikostituzzjoni tas-sistema ematopoetika sal-aħħar tal-istudju. Il-livelli baxxi taċ-ċelluli tal-bniedem u sekwenzi tal-vettur ġew osservati wkoll f'organi mhux ematopoetiċi konsistenti mal-preżenza ta' demm li fiha ċelluli tal-bniedem transdotti. Ma kienx hemm effetti avversi fuq is-sopravivenza, parametri ematoloġiċi jew istopatoloġija ta' organi ewlenin, apparti mit- telf tal-piż tal-ġisem u atrofija fuq it-testikoli u l-ovarji konsistenti mal-għoti ta' busulfan.

Studji dwar il-karċinoġeniċità ma twettqux minħabba li mhemmx mudell adegwat ibbażat fuq l-annimali disponibbli sabiex jevalwa l-potenzjal tumuriġeniku ta' Strimvelis minħabba l-inabbilità li jintlaħaq tilqim fit-tul ta' ċelluli transdotti fil-ġrieden.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista taeċċipjenti

Sodium chloride

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas tastudji takompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali mgħandux jitħallat maprodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

6 sigħat.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f'temperatura ta' 15-30 C.

6.5In-natura tal-kontenitur u tadak li hemm ġo fih

Borża tal-infużjoni ta' 50 ml ethylene vinyl acetate (EVA), b'interkonnettur b'labra rqiqa luer magħluq b'għatu li jissakkar luer, ippakkjata f'reċipjent ta' barra li jista' jerġa' jintuża mill-ġdid.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Strimvelis huwa trasportat direttament lejn il-faċilità medika fejn tingħata l-infużjoni. Il-borża/boroż tal- infużjoni titpoġġa/jitpoġġew f'reċipjent ta' barra magħluq. Il-boroż għandhom jinżammu fir-reċipjent ta' barra sakemm ikunu lesti għall-użu.

Strimvelis huwa intenzjonat biss għall-użu awtologu. L-identità tal-pazjent għandha titqabbel mal- informazzjoni essenzjali unika tal-pazjent fuq ir-reċipjent primarju u/jew ta' barra qabel l-infużjoni.

Ħawwad il-borża tal-infużjoni b'mod ġentili sabiex tferrex l-aggregati taċ-ċelluli mill-ġdid, agħti bl-użu ta' sett tal-għoti tat-trasfużjoni bil-filtru sabiex jitneħħa kwalunkwe aggregat taċ-ċelluli li jibqa'.

Dan il-prodott mediċinali fih ċelluli ġenetikament modifikati. Għandhom jiġu segwiti linji gwida lokali dwar il-bijosigurtà applikabbli (ara sezzjoni 4.2).

Strimvelis mhuwiex ittestjat għal aġenti tal-infezzjoni trasmissibbli. Għaldaqstant professjonisti tal-kura tas- saħħa li jkunu qed jimmaniġġjaw Strimvelis għandhom jieħdu l-prekawzjonijiet xierqa sabiex jevitaw it- trasmissjoni potenzjali ta' mard infettiv.

Is-superfiċje fejn ikun qed isir ix-xogħol u l-materjal li setgħu ġew f'kuntatt ma' Strimvelis għandhom jiġu ddekontaminati b'diżinfettant adattat.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqawara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali dwar il-biosigurtà.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

Currabinny

Carrigaline

County Cork

L-Irlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1097/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

10.DATA TAREVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati