Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Varuby (rolapitant) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A04AD

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVaruby
Kodiċi ATCA04AD
Sustanzarolapitant
ManifatturTesaro UK Limited

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Varuby 90 mg pilloli miksijin b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 90 mg ta’ rolapitant (bħala hydrochloride monohydrate).

Eċċipjent(i) b’effett magħruf

Dan il-prodott mediċinali fih 230 mg ta’ lactose (bħala monohydrate) f’kull doża (żewġ pilloli).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita (pillola).

Il-pilloli huma ta’ lewn blu, imnaqqxa b’T0101 fuq naħa u 100 fuq in-naħa l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Prevenzjoni ta’ dardir u rimettar tardiv assoċjat ma’ kimoterapija emetoġenika qawwija u moderata fl- adulti.

Varuby jingħata bħala parti minn terapija kombinata (ara sezzjoni 4.2).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Adulti

Varuby jingħata bħala parti minn programm ta’ kura li jinkludi dexamethasone u antagonist tar- riċettur 5-HT3.

180 mg (żewġ pilloli) għandhom jingħataw fi żmien sagħtejn qabel il-bidu ta’ kull ċiklu ta’ kimoterapija iżda f’intervalli ta’ mhux anqas minn ġimagħtejn.

Ma hemm l-ebda interazzjoni bejn il-prodotti mediċinali bejn rolapitant u dexamethasone, għalhekk m’hemm bżonn l-ebda aġġustament tad-doża għal dexamethasone.

Il-programmi ta’ kura li ġejjin huma rakkomandati għall-prevenzjoni ta’ dardir u rimettar assoċjati ma’ terapija tal-kanċer emetoġenika:

Programm ta’ kura għal kimoterapija emetoġenika qawwija

 

Jum 1

Jum 2

Jum 3

Jum 4

Varuby

180 mg b’mod orali;

 

Xejn

 

 

Fi żmien sagħtejn qabel il-kimoterapija

 

 

 

Dexamethasone

20 mg b’mod orali;

8 mg b’mod

8 mg b’mod

8 mg

 

30 min qabel il-kimoterapija

orali

orali

b’mod

 

 

darbtejn

darbtejn

orali

 

 

kuljum

kuljum

darbtejn

 

 

 

 

kuljum

Antagonist tar-

Doża standard tal-antagonist tar-

 

Xejn

 

riċettur 5-HT3

riċettur 5-HT3. Ara s-Sommarju tal-

 

 

 

 

Karatteristiċi tal-Prodott għall-

 

 

 

 

antagonist tar-riċettur 5-HT3 mogħti fl-

 

 

 

 

istess ħin għal informazzjoni xierqa

 

 

 

 

dwar id-dożaġġ.

 

 

 

Programm ta’ kura għal kimoterapija moderatament emetoġenika

 

Jum 1

Jum 2

Jum 3

Jum 4

 

 

 

 

 

Varuby

180 mg b’mod orali;

 

Xejn

 

 

Fi żmien sagħtejn qabel il-kimoterapija

 

 

 

Dexamethasone

20 mg b’mod orali;

 

Xejn

 

 

30 min qabel il-kimoterapija

 

 

 

Antagonist tar-

Doża standard tal-antagonist tar-riċettur

Ara s-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-

riċettur 5-HT3

5-HT3. Ara s-Sommarju tal-

Prodott għall-antagonist tar-riċettur

 

Karatteristiċi tal-Prodott għall-

5-HT3 mogħti fl-istess ħin għal

 

antagonist tar-riċettur 5-HT3 mogħti fl-

informazzjoni xierqa dwar id-dożaġġ.

 

istess ħin għal informazzjoni xierqa

 

 

 

 

dwar id-dożaġġ.

 

 

 

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (≥ 65 sena)

M’hemm bżonn tal-ebda aġġustament fid-doża għall-anzjani. Hemm tagħrif limitat disponibbli għal pazjenti li għalqu 75 sena u aktar. Varuby għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment renali

M’hemm bżonn tal-ebda aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment renali ħafif jew moderat. Hemm dejta limitata dwar pazjenti b’indeboliment renali sever u ma teżisti l-ebda dejta dwar pazjenti b’mard renali tal-aħħar stadju li jkunu qegħdin jagħmlu emodijalisi. Varuby għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment epatiku

M’hemm bżonn tal-ebda aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif jew moderat. M’hemm l-ebda dejta dwar pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Varuby għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ rolapitant fit-tfal u l-adolexxenti ta’ taħt it-18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa. M’hemm l-ebda data disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ, bi ftit ilma u jistgħu jittieħdu mal-ikel jew fuq stonku vojt.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

Flimkien ma’ St John’s wort (ara sezzjoni 4.5)

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’indeboliment epatiku sever

M’hemm l-ebda dejta dwar pazjenti b’indeboliment epatiku sever (ara sezzjoni 5.2). Varuby għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti. Jekk l-użu ma jkunx jista’ jiġi evitat, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għar-reazzjonijiet avversi għal Varuby (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti b’indeboliment renali sever

Hemm dejta limitata dwar pazjenti b’indeboliment renali sever (ara sezzjoni 5.2). Varuby għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti. Jekk l-użu ma jkunx jista’ jiġi evitat, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għar-reazzjonijiet avversi għal Varuby (ara sezzjoni 4.8).

Interazzjonijiet

Varuby mhuwiex rakkomandat f’pazjenti li jeħtieġu l-amministrazzjoni kronika ta’ indutturi qawwija (eż. rifampicin, carbamazepine, phenobarbital, enzalutamide, phenytoin) jew moderati (eż. efavirenz, rifabutin) tal-enzimi (ara sezzjoni 4.5).

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ rolapitant flimkien ma’ antagonist ieħor tar-riċettur NK1 (eż. aprepitant u kombinazzjoni ta’ netupitant u palonosetron hydrochloride) mhijiex stabbilita u għalhekk mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Lactose

Varuby fih il-lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Effetti ta’ Varuby fuq il-farmakokinetika ta’ sustanzi attivi oħra

Substrati ta’ CYP2D6

Rolapitant huwa inibitur moderat ta’ CYP2D6. Iż-żieda fil-konċentrazzjoni ta’ substrati ta’ CYP2D6 fil-plażma tista’ twassal għal reazzjonijiet avversi potenzjali. Żieda ta’ 3 darbiet fl-esponiment ta’ dextromethorphan, li huwa substrat ta’ CYP2D6, kienet osservata 7 ijiem wara doża orali waħda ta’ rolapitant u tista’ ddum aktar.

Għalhekk, għandha ssir attenzjoni meta rolapitant jingħata flimkien ma’ prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2D6, b’mod partikolari dawk li għandhom marġini terapewtiku dejjaq (eż. propafenone, tamoxifen, metoprolol li jintuża f’insuffiċjenza tal-qalb, thioridazine, pimozide).

Substrati tal-BCRP

Rolapitant huwa inibitur tal-Proteina ta’ Reżistenza għall-Kanċer tas-Sider (BCRP – Breast Cancer

Resistance Protein). Żidiet fil-konċentrazzjonijiet ta’ substrati tal-BCRP (eż. methotrexate, irinotecan, topotecan, mitoxantrone, rosuvastatin, sulfasalazine, doxorubicin, bendamustine) fil-plażma jistgħu jwasslu għal reazzjonijiet avversi potenzjali. L-għoti fl-istess ħin ta’ doża waħda ta’ 180 mg rolapitant ma’ sulfasalazine, substrat tal-BCRP, wassal għal żieda ta’ bejn wieħed u ieħor darbtejn fis-Cmax u l- AUC ta’ sulfasalazine. Jekk il-kombinazzjoni ma tkunx tista’ tiġi evitata, irid isir monitoraġġ kliniku u

bijoloġiku għar-reazzjonijiet avversi relatati mal-prodott mediċinali konkomitanti. Għandha tintuża l- aktar doża baxxa effettiva ta’ rosuvastatin.

Substrati tal-P-gp

Rolapitant huwa inibitur tal-glikoproteina P (P-gpP-glycoprotein). Kienu osservati żieda ta’ 70 %

fis-Cmax u żieda ta’ 30 % fl-AUC ta’ digoxin, li huwa substrat tal-P-gp, meta dan ingħata ma’ doża waħda ta’ 180 mg rolapitant. Għalhekk, huwa rakkomandat monitoraġġ kliniku tar-reazzjonijiet

avversi u, jekk ikun possibbli, monitoraġġ bijoloġiku meta rolapitant jingħata ma’ digoxin jew ma’ substrati oħra tal-P-gp (eż. dabigatran jew colchicine), u b’mod partikolari f’pazjenti b’indeboliment renali.

Substrati ta’ OATP1B1 u ta’ 1B3

Studji in vitro jissuġġerixxu li rolapitant mhuwiex mistenni li jinibixxi OATP1B1 f’konċentrazzjonijiet klinikament rilevanti, filwaqt li mhuwiex magħruf jekk jinibixxix OATP1B3. Għalhekk, għandha ssir attenzjoni meta rolapitant jingħata flimkien ma’ substrat ta’ OATP1B3 (eż. statins, bosentan, fexofenadine).

Substrati ta’ CYP3A4

In vivo, rolapitant mhuwiex mistenni li juri effetti inibitorji jew induttivi fuq CYP3A4. Doża waħda ta’

180 mg rolapitant ma kellha l-ebda effett sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ midazolam meta mqabbel ma’ midazolam 3 mg orali waħdu f’Jum 1, Jum 8 u Jum 11.

Ondansetron

Rolapitant ma kellu l-ebda effett sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ ondansetron fil-vini meta ngħata flimkien ma’ doża waħda ta’ 180 mg ta’ rolapitant fl-istess ġurnata.

Dexamethasone

Rolapitant ma kellu l-ebda effett sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ dexamethasone meta dexamethasone orali ngħata fil-Jiem 1 sa 3 wara li doża waħda ta’ 180 mg ta’ rolapitant ingħatat miegħu f’Jum 1.

CYPs oħrajn

Ma hija mistennija l-ebda interazzjoni klinikament sinifikanti mal-prodotti mediċinali li ġejjin meta jingħataw ma’ doża waħda ta’ 180 mg rolapitant f’Jum 1 u mingħajr rolapitant f’Jum 8: repaglinide 0.25 mg (substrat ta’ CYP2C8), efavirenz 600 mg (substrat ta’ CYP2B6), tolbutamide 500 mg (substrat ta’ CYP2C9) jew omeprazole 40 mg (substrat ta’ CYP2C19).

Il-potenzjal ta’ rolapitant bħala inibitur ta’ CYP1A2 għadu mhux magħruf.

Effetti ta’ prodotti mediċinali oħra fuq il-farmakokinetika ta’ Varuby

Indutturi tal-enzimi

L-għoti fl-istess ħin ta’ rifampicin, induttur qawwi tal-enzimi naqqas b’mod sinifikanti l-esponiment sistemiku għal rolapitant u għall-metabolit attiv tiegħu. Meta 600 mg rifampicin ingħata darba kuljum għal 7 jiem qabel u 7 ijiem wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ 180 mg rolapitant, l-AUC medju tnaqqas b’87% u l-metabolit attiv tiegħu b’89% meta mqabbel mal-għoti ta’ rolapitant waħdu. Varuby mhuwiex rakkomandat f’pazjenti li jeħtieġu l-għoti kroniku ta’ indutturi qawwija (eż. rifampicin, carbamazepine, enzalutamide, phenytoin) (ara sezzjoni 4.4).

L-effett ta’ indutturi moderati (eż. efavirenz, rifabutin) mhuwiex stabbilit; għalhekk, l-użu ta’ rolapitant f’pazjenti li diġà jkunu qegħdin jingħataw induttur moderat mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

Minħabba l-effett induttiv qawwi tiegħu, St John’s wort huwa kontraindikat ma’ rolapitant (ara sezzjoni 4.3).

Inibituri ta’ CYP3A4

Ma deher l-ebda effett klinikament sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ rolapitant meta ngħata ketoconazole, inibitur qawwi ta’ CYP3A4, ma’ rolapitant. L-għoti fl-istess ħin ta’ 400 mg ketoconazole darba kuljum għal 21 jum wara doża waħda ta’ 90 mg ta’ rolapitant, ma affettwax b’mod sinifikanti s-Cmax ta’ rolapitant filwaqt li l-AUC żdiedet b’21%. Dan mhuwiex mistenni li jkun klinikament rilevanti.

Interazzjonijiet oħrajn

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ rolapitant flimkien ma’ antagonist ieħor tar-riċettur NK1 (eż. aprepitant u kombinazzjoni ta’ netupitant u palonosetron hydrochloride) mhijiex stabbilita u għalhekk mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ rolapitant f’nisa tqal. Studji f’annimali ma wrew l-ebda effett teratoġeniku jew fuq l-embriju/fetu. Fl-istudju tal-iżvilupp qabel u wara t-twelid, b’doża ekwivalenti għal nofs id-doża rakkomandata fil-bniedem, kien hemm tnaqqis fil-memorja fil-frieħ nisa f’test tal- labirint u tnaqqis fil-piż tal-ġisem tal-frieħ (ara sezzjoni 5.3). Varuby m’għandux jintuża waqt it-tqala sakemm ma jkunx hemm verament bżonn.

Treddigħ

M’hemmx dejta dwar il-preżenza ta’ rolapitant fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Rolapitant mogħti b’mod orali lil firien nisa jreddgħu kien preżenti fil-ħalib. Mhuwiex rakkomandat treddigħ waqt il- kura b’Varuby.

Fertilità

Rolapitant ma affettwax il-fertilità jew il-prestazzjoni riproduttiva ġenerali tal-firien irġiel. Kien osservat biss tnaqqis żgħir fin-numru ta’ corpora lutea u tas-siti ta’ impjantazzjoni fl-istudju dwar il- fertilità tal-firien nisa u l-iżvilupp bikri tal-embrijun (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Varuby għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jista’ jkun hemm sturdament u għeja wara l-għoti ta’ rolapitant (ara sezzjoni 4.8).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Aktar minn 4,375 pazjent ingħataw kura b’Varuby jew mediċina ta’ tqabbil fl-istudji kliniċi ta’ Fażi 1, 2, u 3. Total ta’ 2,798 pazjent ingħataw rolapitant orali fi kwalunkwe doża, inkluż 1,567 pazjent fl- istudji dwar is-CINV (chemotherapy-induced nausea and vomiting) (dardir u rimettar ikkawżati mill- kimoterapija).

L-aktar reazzjonijiet avversi komuni kienu għeja (1.9 %) u wġigħ ta’ ras (1.5 %). Il-profil tas-sigurtà fl-istudji ta’ estensjonijiet ta’ ċikli multipli ta’ kimoterapija emetoġenika qawwija u moderata sa 6 ċikli ta’ kimoterapija huwa simili għall-profil osservat f’Ċiklu 1.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu osservati f’analiżi kombinata tal-Istudji dwar Kimoterapija

Emetoġenika Qawwija (HEC – Highly Emetogenic Chemotherapy) u Kimoterapija Moderatament Emetoġenika (MEC – Moderately Emetogenic Chemotherapy

Il-frekwenzi huma definiti bħala: Komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000); mhux magħruf: frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli.

Reazzjonijiet avversi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

klassifika tal-

 

 

 

organi

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Infezzjoni fungali orali

Kandidjażi

infestazzjonijiet

 

 

Kandidjażi orali

Disturbi tad-demm

 

Newtropenija

Żieda fil-Proporzjon

u tas-sistema

 

 

Normalizzat Internazzjonali

limfatika

 

 

Lewkopenija

 

 

 

Tnaqqis fl-għadd ta’ newtrofili

 

 

 

Tromboċitopenija

Disturbi fis-

 

 

Sensittività eċċessiva

sistema immuni

 

 

 

Disturbi fil-

 

Tnaqqis fl-aptit

Deidrazzjoni

metaboliżmu u n-

 

 

Livelli baxxi ta’ manjeżju

nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

Nuqqas ta’ rqad

Ansjetà

 

 

 

Tgħażżiż tas-snien

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

Disturb fil-bilanċ

sistema nervuża

 

Disturb fl-attenzjoni

Disturb fil-moviment

 

 

Disgewżja

Sinkope

 

 

Ħedla ta’ ngħas

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Telf parzjali tas-smigħ

widnejn u fis-

 

 

Żanżin fil-widnejn

sistema labirintika

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Vista mċajpra

għajnejn

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Żieda fir-rata tal-qalb

Disturbi gastro-

Stitikezza

Dijarea

Dwejjaq addominali

intestinali

 

Dispepsja

Tibdil fil-mod kif tipporga s-

 

 

Dardir

soltu

 

 

Distensjoni addominali

Ħalq xott

 

 

Uġigħ addominali

Mard ta’ rifluss

 

 

Stomatite

gastroesofagali

 

 

 

Tagħmel sforzi biex tirremetti

Disturbi vaskulari

 

 

Pressjoni għolja

Disturbi

 

Sulluzzu

Dispneja

respiratorji,

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

medjastinali

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

 

Alopeċja

fit-tessuti ta’ taħt

 

 

Anġjoedema

il-ġilda

 

 

Dermatite tixbah lill-akne

 

 

 

Ġilda xotta

Disturbi muskolu-

 

Mijalġja

Artralġja

skeletriċi u tat-

 

 

Uġigħ fid-dahar

tessuti konnettivi

 

 

Dgħufija fil-muskoli

 

 

 

Rabdomjoliżi

Disturbi ġenerali u

Għeja

Astenja

Disturb fil-mixja

kondizzjonijiet ta’

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fl-istudji kliniċi ntużaw dożi ta’ rolapitant sa 720 mg mingħajr l-ebda tħassib dwar is-sigurtà. F’każ ta’ doża eċċessiva, il-prodott għandu jitwaqqaf u għandhom jiġu pprovduti kura ġenerali ta’ appoġġ u monitoraġġ. Minħabba l-attività antiemetika ta’ rolapitant, ir-rimettar ikkawżat minn prodott mediċinali jista’ ma jkunx effettiv. Ma twettqux studji dwar id-dijalisi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antiemetiċi u antinawsjanti, antiemetiċi oħra, Kodiċi ATC: A04AD14

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Rolapitant huwa antagonist selettiv tar-riċetturi tas-sustanza umana P/neurokinin 1 (NK1).

Effikaċja klinika u sigurtà

Kimoterapija Emetoġenika Qawwija (HEC) Ibbażata fuq Cisplatin

Studju 1 u Studju 2 (HEC)

F’żewġ studji kliniċi multiċentriċi, każwali, double-blind, ikkontrollati, fuq gruppi paralleli (Studju 1 u Studju 2), il-programm ta’ kura b’ rolapitant (180 mg rolapitant, 10 µg/kg granisetron fil-vini u 20 mg dexamethasone orali) ġie mqabbel ma’ terapija ta’ kontroll (plaċebo, 10 µg/kg granisetron fil-vini u 20 mg dexamethasone orali) f’Jum 1 f’pazjenti li kienu qegħdin jirċievu l-programm ta kura għall- kimoterapija li kien jinkludi cisplatin ≥ 60 mg/m2. F’Jum 2 sa 4, il-pazjenti rċevew 8 mg darbtejn kuljum ta’ dexamethasone orali. Il-prodotti mediċinali tal-istudju ngħataw qabel il-kimoterapija f’Jum 1 bl-intervalli li ġejjin: rolapitant (siegħa sa sagħtejn qabel); granisetron u dexamethasone (30 minuta qabel).

Total ta’ 1,087 pazjent intgħażlu b’mod aleatorju jew għall-programm ta’ kura ta’ rolapitant (N = 544) jew għat-terapija ta’ kontroll (N = 543) fl-Istudju 1 u fl-Istudju 2; 1,070 pazjent kienu inklużi fl- evalwazzjoni tal-effikaċja; 37 % kienu nisa u 63 % kienu rġiel. Mill-1,070 pazjent, 26 % kellhom aktar minn 65 sena u 3 % kellhom aktar minn 75 sena.

Il-punt aħħari primarju fiż-żewġ studji kien rispons komplet (definit bħala l-ebda episodju ta’ rimettar u l-ebda prodott mediċinali ta’ salvataġġ) fil-fażi ttardjata (> 24 sa 120 siegħa) ta’ dardir u rimettar ikkawżati mill-kimoterapija. Kienu evalwati wkoll il-punti aħħarin addizzjonali speċifikati minn qabel li ġejjin: rispons komplet fil-fażi akuta (0 sa 24 siegħa) u fil-fażi globali (0 sa 120 siegħa); l-ebda rimettar f’kull fażi tas-CINV, l-ebda dardir sinifikanti f’kull fażi tas-CINV, u ż-żmien sal-ewwel rimettar jew l-użu ta’ prodott mediċinali ta’ salvataġġ.

Ir-riżultati kienu evalwati għal kull studju individwali u għaż-żewġ studji flimkien. Ir-riżultati individwali mill-Istudji 1 u 2 kif ukoll sommarju tar-riżultati ewlenin mill-analiżi kombinata huma murija fit-Tabella 1 hawn taħt.

Tabella 1: Proporzjon ta’ pazjenti li kienu qegħdin jirċievu kimoterapija b’cisplatin li kellhom rispons skont il-grupp tal-kura u l-fażi (Studju 1 u 2 – Riżultati Individwali dwar HEC)

Punti

Studju HEC 1

Studju HEC 2

 

Studju Kombinat 1 u2

Rolapitant

Kontroll

 

Rolapitant

Kontroll

 

 

Rolapitant

Kontroll

 

Aħħarin ta’

(N=264)

(N=262)

Valur Pb

(N=271)

(N=273)

 

Valur Pb

(N=535)

(N=535)

Valur Pc

Effikaċjaa

Rata (%)

Rata (%)

 

Rata (%)

Rata (%)

 

 

Rata (%)

Rata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispons Komplut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ittardjat

72.7

58.4

<0.001

70.1

61.9

 

0.043

71.4

60.2

<0.001

Akut

83.7

73.7

0.005

83.4

79.5

 

N.S.

83.6

76.6

0.004

Globali

70.1

56.5

0.001

67.5

60.4

 

N.S.

68.8

58.5

<0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Ebda Rimettar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akut

86.4

76.0

0.002

85.6

81.7

 

N.S.

86.0

78.9

0.002

Ittardjat

78.0

61.8

<0.001

73.1

65.2

 

0.046*

75.5

63.6

<0.001

Globali

75.4

59.2

<0.001

70.8

64.1

 

N.S.

73.1

61.7

<0.001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Ebda Dardir Sinjifikanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akut

86.4

79.4

0.035

90.0

85.7

 

N.S.

88.2

82.6

0.009

Ittardjat

73.5

64.9

0.034

74.5

68.9

 

N.S.

74.0

66.9

0.011

Globali

71.6

63.0

0.037

72.7

67.8

 

N.S.

72.1

65.4

0.017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aIl-punt tat-tmiem primarju kien rispons komplet fil-fażi ttardjata. Fażi ttardjata: > 24 sa 120 siegħa wara l-kura b’cisplatin; Fażi akuta: 0 sa 24 siegħa wara l-kura b’cisplatin; Fażi globali: 0 sa 120 siegħa wara l-kura b’cisplatin

bIl-valuri P mhux aġġustati huma miksuba mit-test ta’ Cochran-Mantel Haenszel, stratifikati għas-sess.

cIl-valuri P mhux aġġustati huma miksuba mit-test ta’ Cochran-Mantel Haenszel, stratifikati skont l-istudju u s-sess. N.S.=Mhux sinifikanti (p> 0.05)

*Mhux sinifikanti wara l-applikazzjoni tal-aġġustament prespeċifikat għall-multipliċità.

Iż-żmien stmat sal-ewwel rimettar fl-analiżi kombinata huwa ppreżentat mill-plott ta’ Kaplan-Meier f’Figura 1.

Figura 1: Plott ta’ Kaplan-Meier tal-Proporzjonijiet ta’ Pazjenti mingħajr Rimettar jew Użu ta’ Medikazzjoni ta’ Salvataġġ (Studju 1 u Studju 2 Flimkien – HEC)

Kimoterapija Moderatament Emetoġenika u Kombinazzjonijiet ta’ Kimoterapija b’Anthracycline u Cyclophosphamide

Studju 3 (MEC)

Fl-Istudju 3, studju kliniku multiċentriku, każwali double-blind, ikkontrollat, fuq grupp parallel dwar kimoterapija moderatament emetoġenika, il-programm ta’ kura b’rolapitant (180 mg rolapitant, 2 mg granisetron orali u 20 mg dexamethasone orali) ġie mqabbel ma’ terapija ta’ kontroll (plaċebo, 2 mg granisetron orali u 20 mg dexamethasone orali) f’Jum 1 f’pazjenti li kienu qegħdin jirċievu programm ta’ kura ta’ kimoterapija moderatament emetoġenika li kien jinkludi 53 % tal-pazjenti li kienu qegħdin jirċievu kombinazzjoni ta’ anthracycline u cyclophosphamide (AC). F’Jum 2 sa 3, il-pazjenti rċevew 2 mg darba kuljum ta’ granisetron orali. Il-prodott mediċinali tal-istudju ngħataw qabel il-kimoterapija f’Jum 1 bl-intervalli li ġejjin: rolapitant (siegħa sa sagħtejn qabel); granisetron u dexamethasone

(30 minuta qabel). Fiż-żmien li tfassal l-istudju, il-programmi ta’ kura għal kimoterapija li fihom AC kienu meqjusa bħala moderatament emetoġeniċi. Gwida riċenti aġġornat dawn il-programmi ta’ kura għal emetoġeniċi qawwija. Il-perċentwal ta’ pazjenti li rċevew carboplatin fiċ-Ċiklu 1 kien ta’ 30 %.

Total ta’ 1,369 pazjent ġew magħżula b’mod aleatorju jew għall-programm ta’ kura ta’ rolapitant

(N = 684) jew għat-terapija ta’ kontroll (N = 685). Fl-evalwazzjoni tal-effikaċja kienu inklużi total ta’ 1,332 pazjent, 80 % kienu nisa u 20 % kienu rġiel. Minn dawn l-1,332 pazjent, 28 % kellhom aktar minn 65 sena u 6 % kellhom aktar minn 75 sena. U għal darba oħra minn dawn l-1,332 pazjent, 629 irċevew kimoterapija mhux-AC.

Il-punt tat-tmiem primarju kien rispons komplet (definit bħala l-ebda episodju ta’ rimettar u l-ebda prodott mediċinali ta’ salvataġġ) fil-fażi ttardjata (> 24 sa 120 siegħa) ta’ dardir u rimettar ikkawżati mill-kimoterapija. Kienu evalwati wkoll il-punti tat-tmiem speċifikati minn qabel addizzjonali li ġejjin: rispons komplet fil-fażi akuta (0 sa 24 siegħa) u fil-fażi globali (0 sa 120 siegħa); l-ebda rimettar f’kull fażi tas-CINV, l-ebda dardir sinifikanti f’kull fażi tas-CINV, u ż-żmien sal-ewwel rimettar jew l-użu ta’ prodott mediċinali ta’ salvataġġ.

Sommarju tar-riżultati tal-istudju mill-Istudju dwar il-MEC (Studju 3) huwa muri f’Tabella 2. Sommarju tar-riżultati mis-subsettijiet mhux AC u AC huwa mogħti f’Tabella 3.

Tabella 2: Proporzjon tal-Pazjenti li Kienu Qegħdin Jirċievu Kimoterapija Moderatament

Emetoġenika Li Kellhom Rispons skont il-Grupp tal-Kura u l-Fażi

 

Studju 3 – MEC

 

 

Rolapitant

Kontroll

Valur-Pb

Punti aħħarital-Effikaċjaa

(N = 666)

(N = 666)

Rata (%)

Rata (%)

 

Rispons Komplet

 

 

 

Ittardjata

71.3

61.6

< 0.001

Akuta

83.5

80.3

N.S.

Globali

68.6

57.8

< 0.001*

L-Ebda Rimettar

87.8

84.5

N.S.

Akuta

Ittardjata

80.5

69.8

< 0.001*

Globali

78.7

65.3

< 0.001*

 

 

 

 

L-Ebda Dardir Sinifikanti (VAS

 

 

 

massima < 25 fuq skala ta’ 0-100 )

 

 

N.S.

Akuta

82.1

84.7

Ittardjata

72.7

69.4

N.S.

Globali

70.6

66.5

N.S.

 

 

 

 

 

 

 

aIl-punt aħħari primarju kien rispons komplet fil-fażi ttardjata. Fażi akuta: 0 sa 24 siegħa wara kors AC jew mhux AC; Fażi ttardjata: > 24 sa 120 siegħa wara kors AC jew mhux AC; Fażi globali: 0 sa 120 siegħa wara kors AC jew mhux-AC

bIl-valuri P mhux aġġustati huma miksuba mit-test ta’ Cochran-Mantel Haenszel, stratifikati skont

is-sess.

N.S.=Mhux sinifikanti (p> 0.05)

* N.S. wara aġġustament speċifikat minn qabel għall-multipliċità.

Tabella 3: Proporzjon tal-Pazjenti li kienu Qegħdin Jirċievu Kimoterapija AC jew mhux-AC li Kisbu Rispons Komplet

Rispons Komplet

Rolapitant

Kontroll

Valur-Pa

Mhux-AC

N = 322

N = 307

 

Ittardjata

76.1

63.8

< 0.001

Akuta

90.7

84.4

0.016

Globali

74.8

61.2

< 0.001

AC

N = 344

N = 359

 

Ittardjata

66.9

59.6

0.047

Akuta

76.7

76.9

N.S.

Globali

62.8

54.9

0.033

a Il-valuri-P mhux aġġustati huma miksuba mit-test ta’ Cochran-Mantel-Haenszel.

N.S.=Mhux sinifikanti (p> 0.05)

Iż-żmien stmat sal-ewwel rimettar jew l-użu ta’ prodott mediċinali ta’ salvataġġ f’pazjenti li kienu qegħdin jirċievu programm ta’ kura ta’ MEC huwa ppreżentat mill-plott ta’ Kaplan-Meier f’Figura 2.

Figura 2: Plott ta’ Kaplan-Meier tal-Proporzjonijiet ta’ Pazjenti mingħajr Rimettar jew Użu ta’ Medikazzjoni ta’ Salvataġġ (Studju 3-MEC)

L-impatt tad-dardir u r-rimettar fuq il-ħajja ta’ kuljum tal-pazjenti kien valutat bl-użu tal-Indiċi tal- Għajxien Funzjonali-Rimettar (FLIE – Functional Living Index Emesis). Il-proporzjon ta’ pazjenti bl- ebda impatt fuq il-ħajja ta’ kuljum kien ogħla fil-grupp li ħa Varuby milli fil-grupp ta’ kontroll (MEC: 73.2 % vs. 67.4 %; p = 0.027).

Estensjoni ta’ ċikli multipli: F’kull studju, il-pazjenti kellhom l-għażla li jkomplu f’estensjoni ta’ ċikli multipli sa 5 ċikli addizzjonali ta’ kimoterapija billi jirċievu l-istess kura kif assenjata fl-ewwel ċiklu.

F’Jum 6 sa 8 wara l-bidu tal-kimoterapija, il-pazjenti kienu mitluba jiftakru jekk kellhomx xi episodju ta’ rimettar jew sforz biex jirrimettaw jew dardir li fixkel il-ħajja tagħhom ta’ kuljum. L-attività antiemetika ta’ rolapitant inżammet matul ċikli ripetuti għal dawk il-pazjenti li komplew f’kull wieħed miċ-ċikli multipli.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’rolapitant f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-prevenzjoni ta’ dardir u rimettar akut u ttardjat assoċjati ma’ korsijiet inizjali u ripetuti ta’ terapija emetoġenika ħafna kontra l-kanċer ibbażata fuq cisplatin u terapija moderatament emetoġenika kontra l-kanċer (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Rolapitant juri farmakokinetika lineari bl-esponimenti jiżdiedu b’mod proporzjonali għad-doża. Rolapitant jiġi eliminat bil-mod b’half-life terminali medja ta’ madwar 7 ijiem. Rolapitant jiġi eliminat prinċipalment mill-fwied /marrara, b’kontribut żgħir mill-eliminazzjoni mill-kliewi. Rolapitant jiġi metabolizzat minn CYP3A4 biex jifforma metabolit attiv prinċipali, M19. Studji in vitro jissuġġerixxu li rolapitant mhuwiex inibitur ta’ CYP2E1.

Assorbiment

Wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ 180 mg rolapitant f’kundizzjonijiet ta’ sawm lil individwi b’saħħithom, rolapitant seta’ jitkejjel fil-plażma bejn 30 minuta u l-konċentrazzjoni massima fil- plażma (Cmax) għal rolapitant li ntlaħqet f’madwar 4 sigħat u s-Cmax medja kienet 968 ng/mL

(%CV:28 %). Wara dożi orali multipli ta’ 9 sa 45 mg darba kuljum ta’ rolapitant; l-akkumulazzjoni ta’ rolapitant kienet ta’ madwar 5 darbiet.

L-esponimenti sistemiċi (Cmax u AUC) għal rolapitant żdiedu b’mod proporzjonali għad-doża meta d- doża ta’ rolapitant żdiedet minn 4.5 mg għal 180 mg. B’żieda ta’ 4 darbiet fid-doża mid-doża klinika rakkomandata ta’ 180 mg, is-Cmax u l-AUC ta’ rolapitant żdiedu b’3.1 darbiet u 3.7 darbiet, rispettivament.

Il-bijodisponibbiltà assoluta ta’ rolapitant hija ta’ madwar 100 %, li tindika effett minimu tal-ewwel passaġġ.

L-għoti konkomitanti ta’ ikla b’kontenut għoli ta’ xaħam ma affettwax b’mod sinifikanti l- farmakokinetika ta’ rolapitant wara l-għoti ta’ 180 mg rolapitant.

Distribuzzjoni

Rolapitant weħel ħafna mal-proteini tal-plażma tal-bniedem (99.8 %). Il-volum tad-distribuzzjoni apparenti (Vd/F) kien 460 L f’individwi b’saħħithom, li jindika distribuzzjoni estensiva ta’ rolapitant fit-tessuti. F’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni b’rolapitant, il-Vd/F kien 387 L f’pazjenti morda bil-kanċer.

Bijotrasformazzjoni

Rolapitant jiġi metabolizzat minn CYP3A4 biex jifforma metabolit attiv prinċipali, M19

(C4-pyrrolidine-hydroxylated rolapitant). Fi studju ta’ bilanċ tal-massa, il-metabolit M19 kien il- metabolit prinċipali fiċ-ċirkolazzjoni. Il-formazzjoni ta’ M19 kienet ittardjata b’mod sinifikanti bit-

Tmax medjan ta’ 120 siegħa (medda: 24-168 siegħa) u l-half-life medja ta’ M19 kienet 158 siegħa. Il- proporzjon tal-esponiment ta’ M19 għal rolapitant kien ta’ madwar 50 % fil-plażma.

Eliminazzjoni

Wara dożi orali waħdiena (4.5 sa 180 mg) ta’ rolapitant, il-half-life terminali medja (t½) ta’ rolapitant kienet tvarja minn 169 sa 183 siegħa (madwar 7 ijiem) u kienet indipendenti mid-doża. F’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni, it-tneħħija apparenti totali (CL/F) ta’ rolapitant kienet ta’

0.96 L/siegħa f’pazjenti morda bil-kanċer.

Rolapitant jitneħħa prinċipalment mill-fwied/marrara. Wara l-għoti ta’ doża orali waħda ta’ 180-mg [14C]-rolapitant, medja ta’ 14.2 % (medda ta’ 9 % sa 20 %) u 73 % (medda ta’ 52 % sa 89 %) tad-doża kienet irkuprata fl-awrina u fl-ippurgar, rispettivament fuq perjodu ta’ 6 ġimgħat. F’kampjuni kombinati miġburin fuq perjodu ta’ ġimagħtejn, 8.3 % tad-doża kienet irkuprata fl-awrina prinċipalment bħala metaboliti u 37.8 % tad-doża kienet irkuprata fl-ippurgar prinċipalment bħala rolapitant mhux mibdul. Rolapitant mhux mibdul jew M19 ma nstabux fil-kampjun kombinat tal- awrina. Enzimi li jimmetabolizzaw il-mediċina (u trasportaturi tal-mediċina) għajr CYP3A4 involuti fl-eliminazzjoni ta’ rolapitant mill-fwied/biljari għad iridu jiġu ċċarati.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Età, Sess u Razza/Etniċità

L-analiżijiet farmakokinetiċi tal-popolazzjoni indikaw li s-sess u r-razza ma kellhom l-ebda impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ Varuby. In-numru ta’ individwi ta’ < 45 u > 75 sena huwa meqjus bħala mhux suffiċjenti sabiex tiġi kkaratterizzata b’mod sħiħ l-effikaċja ta’ rolapitant f’dawn il-gruppi ta’ etajiet. Hemm data limitata f’pazjenti li għandhom 75 sena jew aktar.

Indeboliment Epatiku

Wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ 180 mg rolapitant lil pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif

(Child-Pugh Klassi A), il-farmakokinetika ta’ rolapitant kienet komparabbli ma’ dik ta’ individwi b’saħħithom. F’pazjenti b’indeboliment epatiku moderat (Child-Pugh Klassi B), is-Cmax medja kienet 25 % aktar baxxa filwaqt li l-AUC medja ta’ rolapitant kienet simili meta mqabbla ma’ dawk ta’

individwi b’saħħithom. It-Tmax medjan għal M19 kien ittardjat għal 204 sigħat f’pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif jew moderat meta mqabbel ma’ 168 siegħa f’individwi b’saħħithom. Il- farmakokinetika ta’ Varuby ma ġietx studjata f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever (Child-Pugh Klassi C).

Indeboliment Renali

F’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni, it-tneħħija tal-kreatinina (CLcr) fil-linja bażi ma wrietx effett sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ rolapitant f’pazjenti morda bil-kanċer li kellhom indeboliment renali ħafif (CLcr: 60 sa 90 mL/min) jew moderat (CLcr: 30 sa 60 mL/min) meta mqabbel ma’ pazjenti morda bil-kanċer li kellhom funzjoni tal-kliewi normali. L-informazzjoni mhijiex suffiċjenti għall-effett ta’ indeboliment renali sever. Il-farmakokinetika ta’ Varuby ma ġietx studjata f’pazjenti b’mard tal-kliewi tal-aħħar stadju li jeħtieġu emodijalisi.

Relazzjoni bejn il-konċentrazzjoni u l-effett

Okkupanza tar-Riċetturi NK1

Studju ta’ Tomografija b’Emissjoni ta’ Pożitroni (PET – Positron Emission Tomography) fil-bniedem b’rolapitant wera li rolapitant jaqsam il-barriera ematoenċefalika u jokkupa r-riċetturi NK1 tal-moħħ. Kienet osservata żieda dipendenti fuq id-doża fl-okkupanza medja tar-riċetturi NK1 fil-medda ta’ dożi minn 4.5 mg sa 180 mg ta’ rolapitant. B’konċentrazzjonijiet ta’ rolapitant fil-plażma ta’ > 15 ng/mL u 348 ng/mL, l-okkupanzi tar-riċetturi NK1 fir-reġjuni kortikali kienu madwar > 50 % u 90 % rispettivament. Bid-doża ta’ 180 mg ta’ rolapitant, l-okkupanza medja tar-riċetturi NK1 fir-reġjuni kortikali kienet akbar minn 90 % għal mill-anqas 120 siegħa.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni, potenzjal teratoġeniku, u riskju ta’ kanċer, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Il-mekkaniżmu tad-differenza sinjifikanti fil-half-lives osservati bejn il-far u x-xadina (6-8 sigħat) u l- bniedem (7 ijiem) għadu ma ġiex ċċarat.

F’annimali gerriema, rolapitant ġie ttestjat fi studji ta’ tossiċità orali b’dożi ripetuti li damu sa

26 ġimgħa, u l-fwied, it-tirojde, il-kliewi, l-epididime u l-utru kienu identifikati bħala organi fil-mira. Fi studju ta’ tliet xhur fuq il-firien, kienu osservati konvulżjonijiet kloniċi f’annimal wieħed b’doża ta’ 125 mg/kg/jum (madwar 6 darbiet id-doża rakkomandata fil-bniedem abbażi tal-erja tas-superfiċje tal- ġisem). Fi studju ta’ xahar fuq ix-xadini, kienu osservati konvulżjonijiet b’doża ta’ 60 mg/kg/jum (madwar 5.8 darbiet id-doża rakkomandata fil-bniedem abbażi tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem). Ir- rilevanza tal-konvulżjonijiet għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-fertilità u l-iżvilupp bikri tal-embriju fuq firien nisa, rolapitant hydrochloride f’doża orali ekwivalenti għal 9 mg/kg kuljum bażi libera (madwar 0.5 darbiet id-doża rakkomandata fil- bniedem abbażi tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem) ikkawża tnaqqis temporanju fiż-żieda fil-piż tal- ġisem tal-omm u żidiet fl-inċidenza tat-telf qabel u wara l-impjant. B’doża ekwivalenti għal 4.5 mg/kg kuljum bażi libera (madwar 0.2 darbiet id-doża rakkomandata fil-bniedem abbażi tal-erja tas- superfiċje tal-ġisem), kien hemm tnaqqis fin-numru ta’ corpora lutea u fis-siti tal-impjantazzjoni.

Fi studju tal-iżvilupp tal-firien qabel u wara t-twelid, l-effett tossiku fl-omm kien evidenti abbażi tal- kundizzjoni ta’ mortalità/moribonda, it-tnaqqis fil-piż tal-ġisem u fil-konsum tal-ikel, it-telf totali tal- boton, it-twelid fit-tul, it-tnaqqis fit-tul tat-tqala, u ż-żieda fin-numru ta’ siti ta’ impjantazzjoni mhux spjegati b’doża ekwivalenti għal 22.5 mg/kg kuljum bażi libera (madwar 1.2 darbiet id-doża rakkomandata fil-bniedem abbażi tal-erja ts-superfiċje tal-ġisem). L-effetti fuq il-frieħ b’din id-doża kienu jinkludu tnaqqis fis-sopravivenza wara t-twelid, u tnaqqis fil-piżijiet tal-ġisem u fiż-żieda fil-piż, u jistgħu jkunu relatati mal-effett tossiku osservat fl-omm. B’doża fl-omm ekwivalenti għal 9 mg/kg kuljum ta’ rolapitant bażi libera (madwar 0.5 darbiet id-doża rakkomandata fil-bniedem abbażi tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem), kien hemm tnaqqis fil-memorja fil-frieħ nisa f’test tal-labirint u tnaqqis fil- piż tal-ġisem tal-frieħ.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Kontenut tal-pillola

Lactose monohydrate

Pregelatinised starch

Microcrystalline cellulose (E 460)

Povidone (K-30)

Croscarmellose sodium

Colloidal silicon dioxide

Magnesium stearate

Kisja tal-pillola

Polyvinyl alcohol

Titanium dioxide (E171)

Macrogol

Talc

Indigo carmine (E 132)

Polysorbate 80

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folja tal-polyvinyl chloride/polychlorotrifluoroethylene/fojl tal-aluminju għal żewġ pilloli Pakkett ta’ żewġ pilloli

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TESARO UK LIMITED

55 Baker Street

London W1U 7EU

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1180/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati