Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vihuma (simoctocog alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B02BD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVihuma
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzasimoctocog alfa
ManifatturOctapharma AB

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrapurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vihuma 250/500/1000/2000 IU trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull vjala fih ġeneralment 250/500/1000/2000 IU ta’ fattur VIII ta’ koagulazzjoni (rDNA) uman, simoctocog alfa.

Vihuma fih madwar 100/200/400/800 IU/ml ta’ fattur VIII ta’ koagulazzjoni (rDNA) uman, simoctocog alfa wara r-rikostituzzjoni,

Il-qawwa (IU) hi stabbilita permezz tal-assaġġ kromoġeniku tal-Farmakopea Ewropea. L-attività speċifika ta’ Vihuma hi madwar 9500 IU/mg ta’ proteina.

Simoctocog alfa (fattur VIII ta’ koagulazzjoni (rDNA) uman huwa proteina purifikata umana li għandha 1440 aċidu amminiku. Is-sekwenza ta' aċidi amminiċi hi komparabbli mal-għamla 90 + 80 kDa tal-fattur VIII fil-plażma umana (i.e. B-domain imħassra). Vihuma hu prodott bit-teknoloġija rikombinanti tad-DNA f’ċelluli embrijoniċi tal-kliewi 293F (human embryonic cells, HEK) umani modifikati ġenetikament. L-ebda materjal derivat minn annimali jew il-bniedem ma ġie miżjud waqt il-proċess ta' produzzjoni jew fil-prodott mediċinali finali.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

7.35 mg sodium kull ml ta’ soluzzjoni rikostitwita (18.4 mg sodium f’kull vjala).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal taħlita likwida għall-injezzjoni.

Trab: Trab abjad għal ofwajt fraġli.

Solvent: Ilma għal injezzjonijiet, likwidu ċar, mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament u prevenzjoni ta’ emorraġiji f’pazjenti b’emofilja A (nuqqas ta’ fattur VIII konġenitali). Vihuma jista’ jintuża għal kwalunkwe età.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament għandu jkun taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fit-trattament ta’ emofilja.

Pazjenti li ma kinux trattati qabel

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Vihuma f’pazjenti li ma ġewx trattati qabel ma ġewx determinati s’issa.

Pożoloġija

Id-doża u ż-żmien tat-terapija ta’ sostituzzjoni jiddependu skont is-severità tan-nuqqas ta’ fattur VIII, fuq il-pożizzjoni u l-firxa tal-emorraġija u fuq il-kondizzjoni klinika tal-pazjent.

L-għadd ta’ unitajiet ta’ fattur VIII amministrati hu mfisser bħala Unitajiet Internazzjonali (International Units, IU), li hu relatat mal-istandard attwali tal-WHO għal prodotti ta’ fattur VIII. L- attività ta’ fattur VIII fil-plażma hi mfissra jew bħala perċentwali (relattiva ma’ plażma normali tal- bniedem) jew f’Unitajiet Internazzjonali (meta mqabbel ma’ Standard Internazzjonali għal fattur VIII fil-plażma).

Unità Internazzjonali wieħed (IU) ta’ fattur VIII hu ekwivalenti għall-kwantità ta’ fattur VIII f'ml wieħed ta’ plażma umana normali.

Trattament fuq talba

Il-kalkulazzjoni tad-doża meħtieġa ta’ fattur VIII hi bażata fuq ir-riżultat empiriku li Unità Internazzjonali 1 (IU) ta’ fattur VIII għal kull kg ta’ piż tal-ġisem jgħolli l-attività ta’ fattur VIII fil- plażma b’madwar 2% tal-attività normali jew 2 IU/dl. Id-doża meħtieġa hi stabbilita permezz tal- formula li ġejja:

I.Unitajiet meħtieġa = piż tal-ġisem (kg) x żieda mixtieqa ta’ fattur VIII (%) (IU/dl) x 0.5 (IU/kg kull IU/dl)

II.Żieda ta’ fattur VIII mistennija (% tan-normal) = 2 x IU amministrata

piż tal-ġisem (kg)

L-ammont li għandu jingħata u l-frekwenza tal-għoti għandhom dejjem jiġu maħsuba għall-effettività klinika fil-każ individwali.

Fil-każijiet emorraġiċi li ġejjin, l-attività ta’ fattur VIII m’għandhiex tinżel taħt il-livell tal-attività mogħtija fil-plażma (f’% tan-normal jew IU/dl) fil-perijodu korrispondenti. It-tabella li ġejja tista’ tintuża bħala gwida għal dożaġġ f’episodji emorraġiċi u kirurġija.

Grad ta’ emorraġija/

Tip ta’ proċedura kirurġika

Emorraġija

Emartrosi bikrija, emorraġija muskolari jew emorraġija orali

Emartrosi iktar estensiva, emorraġija muskolari jew ematoma

Emorraġiji li huma ta’ periklu għal ħajja

Kirurġija

Intervent kirurġiku minuri li jinkludi tneħħija ta’ sinna

Intervent kirurġiku maġġuri

Livell ta’ Fattur VIII

Il-frekwenza ta’ dożi (sigħat)/

meħtieġ (%)

Tul ta’ trattament (jiem)

(IU/dL)

 

20–40

Irrepeti kull 12 sa 24 siegħa. Tal-anqas

 

jum, sakemm l-episodju ta’ emorraġija

 

kif indikat bl-uġigħ huwa riżolt jew

 

ikun hemm fejqan.

30–60

Irrepeti l-infużjoni kull 12 sa 24 siegħa

 

għal 3 sa 4 ijiem sakemm l-uġigħ jew

 

id-diżabilità huma riżolti.

60–100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 sa 24 siegħa

 

sakemm it-theddida tiġi riżolta.

30–60

Kull 24 siegħa, għal tal-anqas jum

 

sakemm il-fejqan jintlaħaq.

80–100

Irrepeti l-infużjoni kull 8 - 24 siegħa

qabel u wara l-

sakemm il-ġerħa tfieq b’mod xieraq,

operazzjoni

imbagħad terapija għal tal-anqas 7

 

ijiem sabiex tinżamm attività għal

 

Fattur VIII ta’ 30% sa 60% (IU/dL).

Profilassi

Għal profilassi fuq perijodu ta’ żmien twil kontra l-emorraġija f’pazjenti b’emofilja A severa, id-dożi tas-soltu huma 30 sa 40 IU ta’ fattur VIII għal kull kg ta’ piż tal-ġisem f’intervalli ta’ jumejn sa 3 ijiem. F’xi każijiet, speċjalment f’pazjenti iżgħar, intervalli iqsar ta’ dożaġġ jew dożi ogħla għandhom mnejn ikunu neċessarji.

Matul il-kors tat-trattament, determinazzjoni xierqa tal-livelli ta' Fattur VIII hija rakkomandata biex tingħata gwida għad-doża li trid tiġi amministrata u l-frekwenza ta' infużjonijiet ripetuti. Fil-każ ta’ interventi kirurġiċi maġġuri b’mod partikolari, monitoraġġ preċiż tat-terapija ta’ sostituzzjoni permezz ta’ analiżi ta’ koagulazzjoni (attività tal-fattur VIII fil-plażma) huwa indispensabbli. Pazjenti individwali jista' jkollhom rispons differenti għal fattur VIII, billi juru half-lives u rkupru differenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-pożoloġija hija l-istess f’adulti u tfal, madanakollu, intervalli iqsar tad-dożaġġ jew dożi ogħla jistgħu jkunu meħtieġa għat-tfal. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoni 4.8. 5.1 u 5.2.

M’hemm l-ebda dejta disponibbli għal tfal taħt is-sentejn.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Huwa rakkomandat li ma jingħatax aktar minn 4 ml kull minuta.

Għal istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel ma jingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

Bħal fil-każ ta’ kwalunkwe prodott ta’ proteina li jingħata ġol-vina, reazzjonijiet allerġiċi ta’ sensittività eċċessiva huma possibbli. Vihuma fih traċċi ta’ proteini ċellulari tal-ospitu uman minn fejn ttieħdu minbarra fattur VIII. Jekk ikun hemm sintomi ta’ sensittività eċċessiva, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex iwaqqfu l-użu ta’ dan il-prodott mediċinali u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom minnufih. Pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li jinkludu ħorriqija, urtikarja ġeneralizzata, sider li jinħass issikkat, tħarħar, pressjoni baxxa u anafilassi.

F’każ ta’ xokk, trattament mediku standard għal xokk għandu jiġi implimentat.

Impedituri

Il-formazzjoni ta’ antikorpi newtralizzanti (impedituri) għal fattur VIII hija komplikazzjoni magħrufa fil-ġestjoni ta’ individwi b’emofilja A. Dawn l-impedituri huma ġeneralment immunoglobulini IgG diretti kontra l-attività prokoagulanti ta’ fattur VIII, li jiġu kwantifikati f’Unitajiet Bethesda (Bethesda Units, BU) f’kull ml ta' plażma permezz tal-assaġġ modifikat. Ir-riskju li jiżviluppaw impedituri huwa korelatat mal-esponiment ta’ fattur VIII, b’dan ir-riskju jkun l-ogħla fi żmien l-ewwel 20 jum ta’ esponiment. B’mod rari ħafna, l-impedituri jistgħu jiżviluppaw wara l-ewwel 100 jum ta’ esponiment.

Każijiet ta’ impediment rikorrenti (titru baxx) ġew osservati wara li pazjenti nqelbu minn prodott wieħed ta’ fattur VIII għal ieħor f’pazjenti trattati qabel b’aktar minn 100 jum ta’ esponiment u li

kellhom storja medika ta żvilupp ta’ impedituri. Għalhekk huwa rakkomandat li pazjenti jiġu monitorati b’attenzjoni għal impedituri wara li jinqalbu minn kwalunkwe prodott.

B’mod ġenerali, il-pazjenti kollha bi prodotti ta’ koagulazzjoni ta’ fattur VIII għandhom jiġu monitorati għall-iżvilupp ta’ impedituri b’osservazzjonijiet kliniċi xierqa u testijiet tal-laboratorju. Jekk ma jinkisbux il-livelli mistennija tal-attivita ta’ fattur VIII fil-plażma, jew jekk l-emorraġija ma tiġix kontrollata b’doża xierqa, għandhom isiru testijiet għall-preżenza impeditorja għal fattur VIII. F’pazjenti b’livelli għolja ta’ impediment, it-terapija ta’ fattur VIII tista’ ma tkunx effettiva u għażliet terapewtiċi oħra, bħal sensibilizzazzjoni għal tolleranza immuni (immune tolerance induction, ITI), għandhom jiġu kkonsidrati. Il-ġestjoni ta’ pazjenti bħal dawn għandhom jiġu gwidati minn tobba b’esperjenza fil-kura ta’ emofilja u impedimenti għal fattur VIII.

Komplikazzjonijiet marbuta ma’ katiter.

Jekk tagħmir għal aċċess venuż ċentrali (central venous access device, CVAD) ikun meħtieġ, ir-riskju ta’ komplikazzjonijiet marbuta ma’ CVAD li jinkludu infezzjonijiet lokali, batteremija u trombożi fis- sit tal-katiter għandhom jiġu kkonsidrati.

Huwa rakkomandat b’mod qawwi li kull darba li Vihuma jingħata lil xi pazjent, l-isem u n-numru tal- lott tal-prodott jiġu reġistrati sabiex tinżamm ħolqa bejn il-pazjent u n-numru tal-lott tal-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrika

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw kemm għal adulti u għal tfal.

Konsiderazzjonijiet marbuta mal-eċċipjenti (kontenut ta’ sodium)

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol sodium (23 mg) kull vjala.

Madanakollu skont il-piż tal-ġisem u l-pożoloġija, il-pazjent jista’ jirċievi aktar minn vjala waħda. Dan għandu jittieħed in konsiderazzjoni minn pazjenti fuq dieta ta’ sodium ikkontrollat.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni b’Vihuma.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Ma sarux studji fuq is-sistema riproduttiva tal-annimali b’Vihuma.

Abbażi ta’ każijiet rari ta’ emofilja A f’nisa, l-esperjenza dwar l-użu ta’ fattur VIII waqt it-tqala u t-treddigħ mhux disponibbli. Għalhekk, Vihuma m’għandux jintuża waqt it-tqala u t-treddigħ sakemm mhux meħtieġ b’mod ċar. M’hemmx tagħrif disponibbli fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Vihuma m’għandux influwenza fuq il-ħila tiegħek tas-sewqan jew fl-użu ta’ magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Is-sensittività eċċessiva jew ir-reazzjonijiet allerġiċi (li jistgħu jinkludu anġjoedema, ħruq u tingiż fis-sit tal-infużjoni, sirdat, fwawar, urtikarja ġeneralizzata, uġigħ ta’ ras, ħorriqija, pressjoni baxxa, għejja kbira, dardir, irrikwitezza, takikardja, sider jinħass magħfus, ċenċil, rimettar, tħarħar) rarament ġew osservati b’taħlitiet ta’ FVIII u f’xi każijiet jistgħu jwasslu għal anafilassi severa (li jinkludi xokk).

Pazjenti b’emofilja A jistgħu jiżviluppaw antikorpi newtralizzanti (impedituri) għal fattur VIII. Jekk impedituri bħal dawn iseħħu; il-kondizzjoni tista’ timmanifesta ruħha bħala rispons kliniku insuffiċjenti. F’każijiet bħal dawn, huwa rakkomandat li ċentru speċjalizzat tal-emofilja jiġi kkuntattjat.

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Waqt studji kliniċi b’Vihuma f’pazjenti pedjatriċi (2 sa 11-il sena, n=58) u adulti (n=74) trattati qabel b’emofilja A severa, total ta’ 8 reazzjonijiet avversi għall-mediċina (adverse drug reactions, ADRs) (6 f’adulti, 2 fit-tfal) kienu rapportati f’5 pazjenti (3 adulti, 2 itfal).

Tabella 1 preżentata hawn isfel hi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (SOC u l-Livell ta’ Terminu Preferut).

Il-frekwenzi ġew evalwati skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Fi ħdan kull ragruppament ta’ frekwenzi, reazzjonijiet avversi qegħdin jiġu preżentati bl-aktar serji jkunu fuq.

Tabella 1. Frekwenza ta' kemm iseħħu f'kull pazjent ir-reazzjonijiet avversi għall-mediċina fi provi kliniċi b'135 pazjent b’emofilja A li kienu trattati qabel.

Sistema tal-Klassifika Standard

Reazzjonijiet Avversi

Frekwenza*

tal-Organi MedDRA

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Parastesija

Mhux komuni

 

Uġigħ ta’ ras

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

Vertiġni

Mhux komuni

labirintika

 

 

Disturbi gastrointestinali

Ħalq xott

Mhux komuni

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

Uġigħ fid-dahar

Mhux komuni

tessuti konnettivi

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

Infjammazzjoni fis-sit tal-

Mhux komuni

ta’ mnejn jingħata

injezzjoni

 

 

Uġigħ fis-sit tal-injezzjoni

 

Investigazzjonijiet

Antikorp kontra fattur VIII

Mhux komuni

 

mhux newtralizzanti pożittiv

 

* Dawn l-ADRs kollha seħħew darba biss. Peress li l-għadd totali ta’ pazjenti studjati kien ta’ 135, il-frekwenza ma tistax tkun inqas minn “mhux komuni” jekk ADR iseħħ darba biss.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Antikorp kontra Fattur VIII mhux newtralizzanti kien osservat f’pazjent adult wieħed (ara Tabella 1). Il-kampjun kien ittestjat fil-laboratorju ċentrali fi tmien dilwazzjonijiet. Ir-riżultat kien pożittiv biss fil- fattur ta’ dilwazzjoni 1 u t-titre tal-antikorp kien baxx ħafna. Attività impeditorja, kif imkejla mill- analiżi modifikata ta’ Bethesda, ma kinetx osservata f’dan il-pazjent. L-effikaċja klinika u l-irkupru in vivo ta’ Vihuma ma kinux affettwati f’dan il-pazjent.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-frekwenza, it-tip u s-severità ta’ reazzjonijiet avversi fi tfal huma preżunti li huma l-istess bħal fl- adulti..

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjonijiet tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju

tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta' doża eċċessiva ma ġiet rapportata.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini kontra l-emorraġiji: fattur VIII ta’ koagulazzjoni tad-demm, Kodiċi ATC: B02BD02.

Il-fattur VIII/il-kumpless tal-fattur von Willebrand jikkonsisti minn żewġ molekuli (fattur VIII u l-fattur von Willebrand) b’funzjonijiet fiżjoloġiċi differenti. Meta jingħataw b'infużjoni lil pazjent b’emofilja, fattur VIII jingħaqad mal-fattur ta’ von Willebrand fiċ-ċirkolazzjoni tal-pazjent. Il-fattur VIII attivat jaġixxi bħala kofattur għal fattur IX attivat, billi jħaffef l-konverżjoni ta’ fattur X għal fattur X attivat. Il-fattur X attivat jikkonverti prothrombin għal thrombin. Thrombin imbagħad jikkonverti fibrinogen għal fibrin u jista’ jifforma embolu. L-emofilja A hija disturb ereditarju marbut mas-sess tal-koagulazzjoni tad-demm minħabba livelli baxxi ta’ fattur VIII:C u jirriżulta f’emorraġija qawwija ġol ġogi, muskoli jew organi interni, jew spontanjament jew kif jirriżulta minn trawma aċċidentali jew kirurġika. B’terapija ta’ sostituzzjoni l-livelli ta’ fattur VIII fil-plażma jiżdiedu, b’hekk jippermetti b’mod temporanju korrezzjoni tan-nuqqas ta’ fattur VIII u korrezzjoni fit-tendenzi ta’ emorraġija.

L-immunoġeniċità ta’ Vihuma kienet evalwata fi provi kliniċi f’135 pazjent b’emofilja A severa li kienu trattati qabel (74 adulti u 61 pazjent pedjatriku). Ebda wieħed mill-pazjenti ma żviluppa impedituri.

Fi studju kliniku fi 32 pazjent adult b’emofilja A severa, il-konsum medjan ta’ Vihuma għal profilassi kienet ta’ 468.7 IU/kg/xahar. Id-doża medjana sabiex jiġu trattati każijiet ta' emorraġija li jseħħu bejn infużjoni u oħra kienet ta' 33.0 IU/kg f'dawn il-pazjenti li kienu fuq profilassi. Fi studju kliniku ieħor, 22 pazjent adult kienu ttrattati fuq talba. B’kollox 986 każ ta’ emorraġija ġew ttrattati b’doża medjana ta’ 30.9 IU/kg. B’mod ġenerali, emorraġiji minuri kienu kemxejn aktar baxxi, u emorraġiji aktar severi kienu jeħtieġu sa tliet darbiet ogħla d-dożi medjani.

Popolazzjoni pedjatrika

Tagħrif ġie miġbur minn 29 tifel u tifla ta’ bejn l-etajiet ta’ sentejn u 5 snin trattati preċedentament, 31 tifel u tifla bejn l-etajiet ta’ 6 snin u 12-il sena u adolexxent wieħed ta’ 14-il sena. Id-doża medjana għal kull infużjoni profilattika kienet ta’ 37.8 IU/kg. Għoxrin pazjent użaw dożi medjana ta’ aktar minn 45 IU/kg. Il-konsum medjan ta’ Vihuma għal profilassi kull xahar kien ta’ 521.9 IU/kg. Doża medjana ogħla ta’ Vihuma kienet meħtieġa sabiex jiġu trattati emorraġiji fi tfal (43.9 IU/kg) milli f’adulti (33.0 IU/kg), u doża medjana ogħla kienet meħtieġa sabiex jiġu trattati emorraġiji moderati sa maġġuri milli dawk minuri (78.2 IU/kg kontra 41.7 IU/kg). Tfal iżgħar b’mod ġenerali kienu jeħtieġu dożi medjani ogħla (6-12-il sena: 43.9 IU/kg; 2-5 snin: 52.6 IU/kg).

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Vihuma f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fit-trattament ta’ Emofilja A (nuqqas ta’

Fattur VIII konġenitali) (ara sezzjoni 4.2 għal tagħrif dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Tabella 2. Parametri farmakokinetiċi (pharmacokinetic properties, PK) għal Vihuma (Doża: 50 IU/kg) f’pazjenti adulti trattati qabel (età 18-65 sena) b’emofilja A severa (n=20)

Parametru PK

 

Assaġġ kromoġeniku

 

Medja ± SD

Medjan (medda)

AUC (hr*IU/ml)

22,6

± 8,0

22,3 (8,4 – 38,1)

T1/2 (hr)

14,7

± 10,4

12,5 (5,4 – 55,6)

IVR (%/IU/kg)

2,5 ± 0,4

2,5

(1,7 – 3,2)

CL (ml/hr/kg)

3,0 ± 1,2

2,7

(1,5-6,4)

AUC = Erja taħt il-kurva (Area under the curve) (FVIII:C), T1/2 = Half-life terminali,

IVR = (Incremental in vivo recovery) Irkupru inkrementali in vivo, CL = (Clearance) Tneħħija, SD = Devjazzjoni standard

Tabella 3. Parametri farmakokinetiċi (PK) għal Vihuma (Doża: 50 IU/kg) f’pazjenti tfal trattati qabel ta’ età bejn 6 snin sa 12-il sena b’emofilja A severa (n=12)

Parametru PK

Assaġġ kromoġeniku

 

Medja ± SD

Medjan (medda)

AUC (hr*IU/ml)

13,2 ± 3,4

12,8 (7,8 – 19,1)

T1/2 (hr)

10,0 ± 1,9

9,9

(7,6

– 14,1)

IVR (%/IU/kg)

1,9 ± 0,4

1,9

(1,2

– 2,6)

CL (ml/hr/kg)

4,3 ± 1,2

4,2

(2,8 - 6,9)

AUC = (Area under the curve) Erja taħt il-kurva (FVIII:C), T1/2 = Half-life terminali,

IVR = (Incremental in vivo recovery) Irkupru inkrementali in vivi, CL = (Clearance) Tneħħija, SD = Devjazzjoni standard

Tabella 4. Parametri (PK) għal Vihuma (Doża: 50 IU/kg) f’pazjenti tfal trattati qabel ta’ età bejn 2 snin sa 5 snin b’emofilja A severa (n=13)

Parametru PK

Assaġġ kromoġeniku

 

Medja ± SD

Medjan (medda)

AUC (hr*IU/ml)

11,7 ± 5,3

10,5 (4,9 – 23,8)

T1/2 (hr)

9,5 ± 3,3

8,2

(4,3

– 17,3)

IVR (%/IU/kg)

1,9 ± 0,3

1,8

(1,5

– 2,4)

CL (ml/hr/kg)

5,4 ± 2,4

5,1

( 2,3 – 10,9)

AUC = (Area under the curve) Erja taħt il-kurva (FVIII:C), T1/2 = Half-life terminali,

IVR = (Incremental in vivo recovery) Irkupru inkrementali in vivi, CL = (Clearance) Tneħħija, SD = Devjazzjoni standard

Popolazzjoni pedjatrika

Kif magħruf mill-letteratura medika, l-irkupru u l-half-life kienu inqas fi tfal żgħar milli f’adulti u bi tneħħija ogħla, li jista’ jkun dovut in parti għal volum ogħla magħruf fil-plażma għal kull kilogramm ta’ piż tal-ġisem f’pazjenti iżgħar.

Sottogruppi aġġustati għal piż

Tabella 5. Parametri PK aġġustati għal piż għal Vihuma (Doża: 50 IU/kg) f’pazjenti adulti trattati qabel (età 18-il sena-65 sena) b’emofilja A severa (n=20)

Parametru PK

Kollha (n=20)

Piż normali

Pre-adipose

Adipose (n=2)

 

 

 

(n=14)

 

(n=4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assaġġ kromoġeniku Medja ± SD

 

 

AUC (hr*IU/ml)

22,6

± 8,0

20,4

± 6,9

24,9

± 8,9

33,5

± 6,5

T1/2 (hr)

14,7

± 10,4

14,7

± 12,1

13,4

± 5,9

17,2

± 4,8

IVR (%/IU/kg)

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,8 ± 0,3

CL (ml/hr/kg)

3,0 ± 1,2

3,2 ± 1,3

2,6 ± 1,0

1,8 ± 0,4

 

 

 

Assaġġ kromoġeniku

Medjan (medda)

 

 

AUC (hr*IU/ml)

22,3

(8,4 – 38,1)

21,2

(8,4 – 32,6)

23,3

(17,4 – 35,5)

33,5

(28,9 – 38,1)

T1/2 (hr)

12,5

(5,4 – 55,6)

12,3

(5,4 – 55,6)

11,2

(9,3 – 22,0)

17,2

(13,8 – 20,6)

IVR (%/IU/kg)

 

2,5 (1,7 – 3,2)

2,4 (1,7 – 3,1)

2,8 (2,3 – 3,2)

2,8 (2,6 – 3,0)

CL (ml/hr/kg)

 

2,7 (1,5 – 6,4)

2,8 (1,7 – 6,4)

2,5 (1,6 – 3,7)

1,8 (1,5 – 2,0)

Piż Normali: BMI 18.5-25 kg/m2, Pre-adipose: BMI 25-30 kg/m2, Adipose: BMI > 30 kg/m2, SD =

Devjazzjoni standard

 

 

 

 

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurta

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, Vihuma intuża biex b’mod sikur u effettiv jistabillixxi mill-ġdid l-emostasi fi klieb b’emofilja. Studji tossikoloġiċi wrew li l-għoti ġol-vina lokali u l-esponiment sistemiku kienu tollerati sew f’annimali tal-laboratorju (firien u xadini ċinomolgus).

Studji speċifiċi b’għoti ripetut fuq perijodu ta’ żmien twil għal tossiċità riproduttiva, tossiċità kronika, u karċinoġeniċità ma sarux b’Vihuma minħabba r-rispons immuni għal proteini eterologi fi speċi mammiferi li mhumiex umani.

Ma sarux studji dwar il-potenzjal mutaġeniku ta’ Vihuma.

Evalwazzjonijiet eks vivo permezz ta’ assaġġ kummerċjali sabiex jiġi kkwantifikat ir-rispons għaċ-ċellula T għal terapewtiċi ta’ proteina jindikaw riskju baxx għal immunoġeniċità.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab:

Sucrose

Sodium chloride

Calcium chloride dihydrate

Arginine hydrochloride

Sodium citrate dihydrate

Poloxamer 188

Solvent:

Ilma għal injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Is-settijiet tal-injezzjonijiet provduti biss għandhom jintużaw minħabba li jista’ jkun hemm falliment ta’ trattament bħala konsegwenza tal-assorbiment tal-fattur VIII ta’ koagulazzjoni umana fuq l-uċuħ interni ta’ xi tagħmir tal-injezzjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Waqt il-perjodu qabel jiskadi, il-prodott jista’ jinżamm f’temperatura tal-kamra (sa 25°C) għal perjodu wieħed li ma jaqbiżx 1 xahar. Ladarba l-prodott jinħareġ mill-friġġ il-prodott m’għandux jerġa’ jiddaħħal fil-friġġ. Fuq il-kartuna tal-prodott jekk jogħġbok niżżel meta dan beda jinħażen f’temperatura tal-kamra. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara r-rikostituzzjoni, l-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija għal 24 siegħa meta miżmum f’temperatura ambjentali tal-kamra.

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża minnufih wara r-rikostituzzjoni. Jekk ma jintużax minnufih, il-ħinijiet ta’ ħażna waqt l-użu u l-kondizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabilità tal- utent.

Żomm is-soluzzjoni rikostitwita fit-temperatura ambjentali tal-kamra. Tagħmlux fil-friġġ wara r-rikostituzzjoni.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-vjala fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-ħażna f’temperatura tal-kamra u kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kull pakkett ta’ Vihuma 250/500/1000/2000 IU fih:

-Trab: 250/500/1000/2000 IU trab f’vjala tal-ħġieġ ta’ tip 1 ta’ 8 ml, magħluq b’tapp miksi bil-bromobutyl u ssiġillat b’għatu tal-aluminju li jinqala’ b’saba’.

-Solvent: 2.5 ml ilma għal injezzjonijiet f’siringa tal-ħġieġ tal-borosilicate mimlija bil-lest.

-Adapter għal vjala sterili 1 għal rikostituzzjoni b’labra farfett u 2 imsiħ tal-alkoħol.

Daqs tal-pakkett ta’ 1.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

It-trab għandu jiġi rikostitwit biss bis-solvent fornut (2.5 ml ilma għal injezzjonijiet) permezz tas-sett tal-injezzjoni fornut. Il-vjala għandu jiddawwar bil-mod sakemm it-trab kollu jkun inħall. Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni għandha tinġibed lura ġos-siringa.

Il-prodott mediċinali rikostitwit għandu jiġi spezzjonat bl-għajnejn għal frak u tibdil fil-kulur qabel ma jingħata. Il-prodott mediċinali rikostitwit jikkonsisti minn soluzzjoni ċara, mingħajr kulur, ħieles minn frak barrani u li għandu pH ta’ 6.5 sa 7.5. Tużax soluzzjonijiet li huma mdardra jew għandhom depożiti.

Istruzzjonijiet għat-tħejjija u l-għoti

1.Ħalli s-siringa tas-solvent (ilma għal injezzjonijiet) u t-trab fil-vjala magħluq jilħqu t-temperatura tal-kamra. Tista’ tagħmel hekk billi żżommhom f’idejk sakemm jinħassu sħan f’idejk. Tużax xi mod ieħor biex issaħħan il-vjala u s-sirnga mimlija għal-lest. Din it-temperatura għandha tinżamm waqt ir-rikostituzzjoni.

2.Neħħi l-għatu tal-plastik bis-saba' minn mal-vjala bi trab sabiex tesponi l-porzjonijiet ċentrali tat-tapp tal-lastku. Tneħħix it-tapp il-griż jew iċ-ċirku tal-metall madwar il-parti ta’ fuq tal-vjala.

3.Imsaħ l-għatu tal-vjala b’imsieħ tal-alkoħol. Ħalli l-alkoħol jinxef.

4.Qaxxar lura l-kopertura tal-karta mill-pakkett tal-adapter tal-vjala. Tneħħix l-adapter minn ġol-pakkett.

5.Qiegħed il-vjala bi trab fuq wiċċ ċatt u żommu. Ħu l-pakkett tal-adapter u poġġi l-adapter tal-vjala fuq iċ-ċentru tat-tapp tal-lastku tal-vjala tat-trab. Agħfas sew ’l isfel il-pakkett tal- adapter sakemm il-labra tal-adapter tippenetra ġot-tapp tal-lastku. L-adapter jitqaċċat għall- vjala meta jseħħ dan.

6.Qaxxar lura l-kopertura tal-karta mill-pakkett tas-siringa mimlija għal-lest. Żomm il-bastun tal-planġer mit-tarf u evita li tmiss ix-xaft. Waħħal it-tarf bil-kamin tal-bastun tal-planġer mal-

planġer tas-siringa tas-solvent. Dawwar il-bastun tal-planġer fid-direzzjoni tal-arloġġ sakemm tinħass ftit reżistenza.

7.Kisser it-tarf tas-siġill tal-plastik mis-siringa tas-solvent billi tqaċċat il-perforazzjoni tal-għatu. M’għandekx tmiss il-ġewwieni tal-għatu jew tat-tarf tas-siringa. F’każ li s-soluzzjoni ma tintużax minnufih, agħlaq is-siringa mimlija għal-lest bit-tarf tal-plastik reżistenti għat- tbagħbis għal ħażna.

8.Neħħi l-ippakkjar tal-adapter u armi.

9.Qabbad sew is-siringa tas-solvent mal-adapter tal-vjala billi ddawwar fid-direzzjoni tal-arloġġ sakemm tinħass ir-reżistenza.

10. Bil-mod injetta s-solvent kollu ġol-vjala tat-trab billi tagħfas il-bastun tal-planġer ’l isfel.

11.Mingħajr ma tneħħi s-siringa, bil-mod dawwar il-vjala fi ċrieki għal diversi drabi sabiex tħoll it-trab. Tħallatx. Stenna sakemm it-trab kollu jinħall kollu.

12.Spezzjona bil-vista l-aħħar soluzzjoni għal frak qabel tingħata. Is-soluzzjoni għandha tkun ċara u mingħajr kulur, prattikament ħielsa minn frak viżibbli. Tużax soluzzjonijiet li huma mdardra jew għandhom depożiti.

13.Dawwar il-vjala imwaħħal mas-siringa rasu ’l isfel, u bil-mod iġbed is-soluzzjoni finali ġos- siringa. Kun żgur li l-kontenut kollu tal-vjala jiġi trasferit għal ġos-siringa.

14.Aqla’ s-siringa mimlija mill-adapter tal-vjala billi ddawwar fid-direzzjoni ta’ kontra l-arloġġ u armi l-vjala vojt.

15.Is-soluzzjoni hija issa preparata sabiex tintuża minnufih. Tagħmlux fil-friġġ.

16.Naddaf is-sit tal-injezzjoni b’wieħed mill-imsiħ tal-alkoħol ipprovduti.

17.Waħħal is-sett tal-infużjoni fornut għal mas-siringa.

Daħħal il-labra tas-sett tal-infużjoni ġol-vina magħżula. Jekk użajt turniket sabiex il-vina tkun tidher aħjar, it-turniket għandha tiġi rilaxxata qabel ma tibda tinjetta s-soluzzjoni.

L-ebda demm m’għandu jidħol fis-siringa minħabba r-riskju ta’ emboli tal-fibrin.

18.Injetta s-soluzzjoni ġol-vina b’veloċità baxxa, mhux aktar minn 4 ml kull minuta.

Jekk tuża aktar minn vjala wieħed ta’ trab għal trattament wieħed, tista’ tuża l-istess labra tal-injezzjoni darb’oħra. L-adapter tal-vjala u s-siringa huma għall-użu ta’ darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23 112 75 Stockholm L-Iżvezja

8.NUMR(U/I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1168/001

EU/1/16/1168/002

EU/1/16/1168/003

EU/1/16/1168/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati