Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVistide
Kodiċi ATCJ05AB12
Sustanzacidofovir
ManifatturGilead Sciences International Limited
Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Soluzzjoni ċara.
Il-formulazzjoni hija aġġustata għal pH 7.4.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vistide 75 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml fih 75 mg cidofovir anhydrous. Kull kunjett fih 375 mg/5 ml cidofovir anhydrous bħala sustanza attiva.

Sustanzi mhux attivi:

awtorizzat

Kull kunjett fih bejn wieħed u ieħor 2.5 mmol (jew 57 mg) sodju f’kull kunjett (5 ml) bħala kostitwent tas-sustanzi mhux attivi.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

adux

 

ħ

 

m’g

Vistide hu indikat għat-trattament ta’ retinite b’CMV fl-adulti li għandhom is-sindromu ta’ l-

immunodefiċjenza akkwiżita (AIDS) u mingħajr tħassir fil-funzjoni tal-kliewi. Vistide għandu jintuża biss meta aġenti oħrajn jitqiesu bħala mhux adattati.li

Qabel kull amministrazzjoni ta’ Vistideinaligħandhom jigu assessjati l-livelli tal-krejatinina fis-serum u tal-proteina fl-awrina. Visti e għandu jingħata ma’ probenecid mill-ħalq u salina li tingħata mill-ġol-

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu j ngħata

It-terapija għandha tiġi preskritta m

t bib li għandu esperjenza fil-kura ta’ infezzjonijiet bl-HIV.

Pożoloġija

ċ

 

medi

 

vina kif deskritt hawn taħt (ara sezzjoni 4.4 għal rakkomandazzjonijiet xierqa, u ara sezzjoni 6.6 għal informazzjoni fuq kif takkwista probenecid).

ProdottAdulti:

Trattament biex tibda. Id-doża rrakkomandata ta’ cidofovir hija ta’ 5 mg għal kull kg tal-piż tal-ġisem (m għti bħala infużjoni ġol-vina b’rata kostanti fuq medda ta’ siegħa), li tingħata darba fil-ġimgħa għal ġimgħatejn wara xulxin.

Trattament ta’ manteniment. Dan jinbeda ġimgħatejn wara li jitlesta t-trattament tal-bidu, u d-doża ta’ manteniment b’cidofovir rrakkomandata hija ta’ 5 mg għal kull kg tal-piż tal-ġisem (li tingħata bħala infużjoni ġol-vina b’rata kostanti fuq medda ta’ siegħa) darba kull ġimgħatejn.

It-trattament ta’ manteniment b’cidofovir għandhu jigi sospiż skond ir-rakkomandazzjonijiet lokali għall-immaniġġar ta’ pazjenti infettati bl-HIV.

Popolazzjoni anzjana:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Vistide għadhom ma ġewx stabbiliti fil-każ tat-trattament ta’ mard kawżat minn CMV f’pazjenti li għandhom ’l fuq minn 60 sena. Billi l-anzjani spiss ikollhom tnaqqis fil-

funzjoni tal-glomeruli, wieħed għandu joqgħod attent b’ mod partikulari li l-funzjoni tal-kliewi tiġi eżaminata sew kemm qabel kif ukoll waqt l-amministrazzjoni ta’ Vistide.

Insuffiċjenza tal-kliewi:

Insuffiċjenza fil-funzjoni tal-kliewi [clearance tal-krejatinina ≤ 55 ml/min jew ≥ 2 + proteini fl-awrina (≥ 100 mg/dl)] hija kontraindikata għal użu ta’ Vistide (ara sezzjoni 4.3 u sezzjoni 4.4).

Insuffiċjenza tal-fwied:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Vistide għadhom ma ġewx stabbiliti f’pazjenti li jkollhom mard tal-fwied għalhekk hemm bżonn ta’ iktar kawtela meta dan jintuża fil-popolazzjoni ta’ dawn il-pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika:

awtorizzat

 

Is-sigurtà u effikaċja ta’ Vistide fit-tfal ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx determinati. Dejta mhux disponibbli. Vistide mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal ta’ taħt it-18-il sena.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tmiss il-prodott mediċinali jew qabel amministra l- prodott mediċinali:

Huwa irrakkomandat li jittieħdu prekawzjonijiet adegwati, inkluż l-użu ta’ apparat tas-sigurtà li jkun adattat, waqt il-preparazzjoni u waqt li jkun qed jingħata u anki waqt ir-rimi t ’ Vistide. Is-soluzzjoni

Min jipprepara s-soluzzjoni rikostitwita għandu jilbes ingwanti tal-kir rġija, nuċċali tas-sigurtà, u lbies twil b’quddiem magħluq u bit-tarf tal-komma jagħlaq sew, bħal ak li jintuża mill-kirurgi waqt l- operazzjonijiet. Jekk Vistide jmiss mal-ġilda, aħsel il-membr ni u laħlaħ sew bl-ilma. (Ara

sezzjoni 6.6.)

rikostitwita ta’ Vistide għandha tiġi ppreparata f’cabinet tas-sigurtàaduxbijoloġika tat-tip laminar flow.

ħ Vistide hu biss għall-infużjoni ġol-vina. Id-doża, ilm’g-frekwenza jew ir-rata ta’ l-infużjoni m’għandhomx

ikunu aktar minn dawk irrakkomandati. Vistide għandu jiġi dilwit f’100 millilitru ta’ salina (normali) 0.9 % qabel ma jingħata. Il-volum li jirriżulta għandu jingħata kollu lil-pazjent, fil-vina, u b’rata

kostanti fuq medda ta’ siegħa billi tintuża pompalistandard ta’ l-infużjonijiet. Biex titnaqqas kemm jista’ jkun il-possibiltà ta’ tossicitàinaligħall-kl ew , -pazjenti għandhom jingħataw probenecid mill-ħalq u għandhom ukoll jiġu idratati minn qabel permezz ta’ salina li tingħata ġol-vina, kull darba li

jingħataw infużjoni ta’ Vistide (ara sezzjoni 4.4).

4.3 Kontra-indikazzjonijietċ

L-użu ta’ Cidofovir huwa kontraindikat f’pazjenti li ma jistgħux jieħdu probenecid jew mediċini oħra li fihom il-komponent sulfa (ara sezzjoni 4.4 Prevenzjoni ta’ tossicità għall-kliewi).

Sensittività eċċessivamedigħas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

ProdottVistide m’għandux jintuża f’pazjenti li għandhom insuffiċjenza tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2).

L-użu ta’ Vistide flimkiem ma’ mediċini li jistgħu jikkawżaw ħsara fil-kliewi huwa kontraindikat (ara sezzj ni 4.4).

M’għandha qatt tingħata injezzjoni diretta fl-għajnejn b’Vistide; injezzjoni diretta fl-għajnejn tista’ tkun assoċjata ma’ tnaqqis sinifikanti fil-pressjoni ta’ ġol-għajn u anki ma’ tnaqqis fil-vista.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Vistide huwa ifformulat sabiex jintuża biss għall-infużjoni ġol-vina, u m’għandux jingħata bħala metodi oħra li jinkludu injezzjoni ġol-għajn jew b’mod topiku. Vistide għandu jiġi infuż biss ġo vini li jkollhom ċirkolazzjoni tajba tad-demm, biex b’hekk jiġi ddilwit u mifrux malajr.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Vistide ma ntwerewx fil-mard ħlief f’retinite b’CMV fl-adulti li għandhom l-AIDS.

Insuffiċjenza tal-kliewi/Dijaliżi tad-demm

It-trattament b’Vistide m’għandux jinbeda f’pazjenti li jkollhom clearance tal-krejatinina ta’

≤ 55 ml/min, jew ≥ 2 + ta’ proteini fl-awrina (≥ 100 mg/dl), billi l-aħjar dożi biex tibda t-trattament u biex tmantnih m’humiex magħrufin fil-każ ta’ pazjenti li għandhom indeboliment moderat għal sever tal-kliewi. L-effikaċja u s-sigurta ta’ cidofovir taħt dawn il-kundizzjonijiet ma ġietx stabbilita.

Dijaliżi tad-demm bi fluss mgħaġġel jidher li jnaqqas l-ammont ta’ cidofovir fis-serum b’xi 75%. Il- frazzjoni tad-doża li titneħħa permezz tad-dijaliżi tad-demm hija 51.9 ± 11.0%.

Tossiċita’ fuq il-kliewi

awtorizzat

It-tossiċità fuq il-kliewi marbuta mad-doża hija l-aktar ħaġa li tillimita d-doża ta’ cidofovir li tist ’ tingħata (ara sezzjoni 4.8). Is-sigurta’ ta’ cidofovir f’pazjenti li jkunu jieħdu xi mediċini oħrajn li huma magħrufin li jistgħu jagħmlu ħsara għall-kliewi (e.g. tenofovir, aminoglycosides, amphotericin B, foscarnet, pentamidine ġol-vina, adefovir u vancomycin)għada ma gietx evalwata.

Vistide m’għandux jingħata fl-istess ħin ma’ prodotti mediċinali li fihom tenofovir dis pr xil fumarate minħabba r-riskju tas-sindrome ta’ Fanconi (ara sezzjoni 4.5).

Huwa rrakkomandat li mediċini oħrajn li jistgħu jagħmlu ħsara għall-kliewi jitw qqfu mill-inqas

7 ijiem qabel ma jinbeda cidofovir.

adux

 

Pazjenti li ngħataw 3.0 mg/kg, 5.0 mg/kg jew 10.0 mg/kg, mingħajr probenecid fl-istess ħin, kellhom sinjali ta’ ħsara fiċ-ċelluli tal-proximal tubules, li kienu jinkludu l-preżenza taz-zokkor fl-awrina, u tnaqqis fil-livelli ta’ phosphate, ta’ uric acid u ta’ bicarbonate fis-serum, u żieda fil-livell ta’

krejatinina fis-serum. Dawn is-sinjali ta’ ħsara fil-kliewi jidher li kienu parzjalment riversibbli f’xi ftit

 

m’g

mill-pazjenti. L-użu ta’ probenecid fl-istess żmien ta’ kuraħhuwa essenzjali sabiex titnaqqas it-

tossiċita’ fuq il-kliewi kkawżata minn cidofovir sal-punt li jkun hemm bilanċ aċċettabli bejn il-

benefiċċji u r-riskji tat-terapija b’cidofovir.

li

Prevenzjoni ta’ tossicità għall-kliewi

inali

 

It-terapija għandha tingħata flimkien ma’ probenecid mill-ħalq u pre-idrazzjoni ġol-vina b’saline

adegwata (ara sezzjoni 6.6 għal inform zzjoni kif takkwista probenecid) ma’ kull doża ta’ cidofovir. Il-provi kliniċi kollha li għandhom x’j qsmu mal-valutazzjoni ta’ l-effikaċa klinika saru bl-użu ta’ probenecid fl-istess ħin ma’ cidofov r. Żewġ grammi ta’ probenecid għandhom jingħataw 3 sigħat

qabel id-doża ta’ cidofovir u gramma waħda terġa’ tingħata sagħtejn u mbagħad 8 sigħat (għal total ta’

 

 

ċ

4 grammi) wara li titlesta l- nfużjoni ta’ cidofovir li tkun ingħatat fuq medda ta’ siegħa. Sabiex

titnaqqas il-possibiltà ta’

ar ir u/jew rimettar li jistgħu jkunu assoċjati ma’ l-amministrazzjoni ta’

probenecid, il-pazjenti għandhom ikunu mħeġġa biex jieklu xi ħaġa qabel kull doża ta’ probenecid.

Għandu mnejn ikun he

bżonn li tintuża xi mediċina għal kontra d-dardir.

 

medi

F’pazjenti li jiżviluppaw sintomi t’allerġija jew ta’ sensittività eċċessiva għal probenecid (eż., raxx,

Prodott

 

 

deni, tkexkix ta’ bard u anafilassi), l-użu profilattiku jew terapewtiku ta’ anti-istamina adattata u/jew paracetamol għandu jiġi kkunsidrat.

L-użu ta’ cidofovir huwa kontraindikat f’pazjenti li ma jistgħux jieħdu probenecid minħabba li jkollhom sensittività eċċessiva u li tkun klinikament sinifikanti għas-sustanza attiva jew għall-prodott mediċnali jew għal mediċini oħrajn li fihom is-sulfa. L-użu ta’ cidofovir mingħajr ma jingħata il- probenecid fl-istess ħin għadu ma ġiex studjat klinikament. Trattament li permezz tiegħu wieħed jista jnaqqas is-sensittività għal probenecid mhux irrakkomandat.

Flimkien ma’ probenecid, il-pazjenti għandhom jingħataw ukoll total ta’ litru ta’ taħlita ta’ salina (normali) 0.9 % ġol-vina eżatt qabel kull infużjoni ta’ cidofovir. Dawk il-pazjenti li jistgħu jittolleraw tagħbija żejda ta’ fluwidu jistgħu jingħataw sa total ta’ 2 litri ta’ salina 0.9 % ġol-vina ma’ kull doża ta’ cidofovir. L-ewwel litru ta’ soluzzjoni salina għandha tiġi nfuża fuq perijodu ta’ siegħa immedjatament qabel l-infużjoni ta’ cidofovir, u t-tieni litru, jekk jingħata, għandu jkun infuż fuq

perijodu ta’ bejn 1-3 sigħat u għandu jinbeda fl-istess ħin ma’ l-infużjoni ta’ cidofovir jew immedjatament wara l-infużjoni ta’ cidofovir.

It-terapija b’cidofovir għandha titwaqqaf u tajjeb ukoll li wieħed jiġi idratat minn ġol-vina kemm il- darba l-livell ta’ krejatinina fis-serum jiżdied b’ ≥ 44 µmol/l (> 0.5 mg/dl), jew inkella jekk wieħed titfaċċalu l-proteina fl-awrina f’ammonti ta’ ≥ 2 +, u tippersisti f’dan il-livell. F’każ li l-pazjent ikun jidher li għandu livell ta’ proteina fl-awrina ta’ ≥ 2 +, dan għandu l-ewwel jiġi idratat minn ġol-vina u mbagħad jerġa jsirlu t-test. Jekk wara li jkun ġie idratat jibqa jkun hemm livelli ta’ proteini fl-awrina ta’ ≥ 2 +, it-terapija b’cidofovir għandha titwaqqaf. Jekk pazjenti li jibqgħu jingħataw cidofovir ikollhom ammont ta’ proteina fl-awrina li jippersisti f ’livelli ta’ ≥ 2 + minkejja li jkunu ġew idratati,

jista’ jiġri li toħroġ aktar evidenza ta’ ħsara fil-proximal tubules tal-kliewi, li tinkludi zokkor fl-awrina, awtorizzat

tnaqqis fil-livelli ta’ phosphate, uric acid u bicarbonate fis-serum u żieda fil-livell tal-krejatinina fis- serum.

Twaqqif temporanju u possibilment għal kollox tat-terapija huwa bżonnjuż għal bdil fil-fun joni tal- kliewi. Għal dawk il-pazjenti li jirkupraw mit-tossiċita’ assoċjata ma l-użu ta’ cidof vi , il-bilanċ tal- benefiċċji u riskji li jerga’ jinbeda cidofovir għadu ma ġiex evalwat.

Monitoraġġ tal-pazjent

Il-preżenza ta’ proteina fl-awrina jidher li hi indikatriċi minn ta’ l-ewwel u nki sensittiva ta’ jekk

hemmx ħsara fil-kliewi kawżata minn cidofovir. Pazjenti li jkunu jieħdu cidofovir għandu jkollhom il- livelli tal-krejatinina fis-serum u l-livelli ta’ proteina fl-awrina eżaminati permezz ta’ kampjuni li jkunu nġabru fl-24 siegħa ta’ qabel kull doża ta’ cidofovir li tkun ser tingħata. Għadd differenzjali taċ- ċelluli tad-demm bojod għandu jsir ukoll qabel kull doża ta’ cidofovir (ara sezzjoni 4.8).

Episodji okulari

 

 

 

adux

 

 

 

 

Pazjenti li jirċievu cidofovir għandhom jiġu avżati sabiex isirulhomħ eżamijiet oftalmoloġiċi regolari

ta’ follow-up għall-possibbiltà ta’ l-okkorrenza ta’ uveitis/iritis u tnaqqis fil-pressjoni ta’ ġol-għajn.

 

 

 

m’g

 

Fil-każ ta’ uveitis/iritis, cidofovir għandu jitwaqqaf jekk ma jkun hemm ebda rispons għat-trattament

 

 

li

 

b’kortikosterojde topika jew jekk il-kundizzjoni t ggrava, jew jekk ikun hemm episodju mill-ġdid ta’

iritis/uveitis wara trattament li jkun sar b’suċċess.

 

 

Oħrajn

 

inali

 

 

 

 

 

 

Cidofovir għandu jitqies bħala susta za li tista jwassal għal-kanċer fil-bniedem (ara sezzjoni 5.3).

 

ċ

 

 

Wieħed għandu joqgħod attent meta jkun qed jiġi kkunsidrat l-użu ta’ cidofovir f’pazjenti li jkollhom

medi

 

 

 

iz-zokkor minħabba li f’ an l-każ ikun hemm riskju potenzjali akbar li l-pazjenti jiżviluppaw tnaqqis

fil-pressjoni ta’ ġol-għajn.

 

 

 

 

Pazjenti maskili għandhom jiġu avżati li cidofovir wassal għal tnaqqis fil-piż tat-testikoli u anki

ProdottSustanzi mhux attivi

 

 

 

 

tnaqqis fl-ammon i ta’ sperma fl-annimali. Għalkemm dan ma ġiex osservat fi studji kliniċi b’cidofovir, xor a waħda jista jagħti l-każ li dan fil-fatt iseħħ tassew fil-bniedem, biex b’hekk iwassal għal nuqqas ta’ fertilità. L-irġiel għandhom jingħataw parir biex jużaw metodi ta’ kontraċezzjoni barriera waqt u sa 3 xhur wara t-trattament b’cidofovir (ara sezzjonijiet 4.6 u 5.3).

P ekawzjonijiet adegwati għandhom jiġu meħuda sabiex tipprevjeni it-trasmissjoni ta’ HIV.

Dan il-prodott mediċinali fih bejn wieħed u ieħor 2.5 mmol (jew 57 mg) sodju f’kull kunjett u dan għandu jitqies f’pazjenti li jikkontrollaw l-ammont ta’ sodium li jieħdu fid-dieta.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Hemm riskju li l-użu fl-istess ħin tal-kura ta’ Vistide ma’ prodotti li fihom tenofovir disoproxil fumarate jista’ jikkawża interazzjoni farmakodinamika u jżid ir-riskju tas-sindrome ta’ Fanconi (ara sezzjoni 4.4).

Probenecid iżid l-AUC ta’ zidovudine. Pazjenti li jieħdu iż-żewġ mediċini għandhom ikunu mmonitorjati b’attenzjoni għal tossiċita’ fid-demm indotta minn zidovudine.

Għal mediċini NRTI mogħtija fl-istess żmien ma’ probenecid, it-tagħrif dwar il-kitba tal-prodott tagħhom rispettivament għandha tkun ta’ referenza għal xi rakkomandazzjonijiet approprjati.

Interazzjonijiet ta’ cidofovir/probenecid u ta’ mediċini għal kontra l-HIV jew mediċini li jintużaw għall-kura ta’ infezzjonijiet kroniċi virali komuni f’din il-popolazzjoni, bħal epatite relatata ma’ HCV u HBV, għadhom ma ġewx studjati permezz ta’ studji kliniċi.

Huwa fatt magħruf li probenecid iżid l-espożizzjoni ta’ ħafna sustanzi (eż., paracetamol,awtorizzatacyclovir,

aġenti li jinibixxu angiotensin-converting enzyme, aminosalicylic acid, barbiturati, benzodia epines, bumetanide, clofibrate, methotrexate, famotidine, furosemide, aġenti mhux sterojdi għal kontra l- infjammazzjoni, theophylline, u zidovudine).

Għalhekk, meta tagħti cidofovir/probenecid ma’aġenti oħra, huwa importanti li it- bba jikkonsultaw l-iktar SmPC riċenti tal-probenicid (jew fonti ta’ referenza adattata, bħal Formularju Nazzjonali) u informazzjoni rispettiva tal-prodotti l-oħra li jingħataw miegħu għal informazzjoni kompluta dwar fatturi oħra tal-prodott u interazzjonijiet ma’ mediċini oħra.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa:

adux

 

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw kontraċettiv effettiv w qt u wara t-trattament b’cidofovir.

L-irġiel għandhom jingħataw parir biex jużaw metodi ta’ kontraċezzjoni barriera waqt u sa 3 xhur

 

 

 

m’g

wara t-trattament b’cidofovir (ara sezzjoni 4.4).

ħ

Tqala:

 

li

 

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’cidofovir f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema

riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

inali

 

 

 

 

L-użu ta’ Vistide mhux irrikkmandat w qt it-tqala u fin-nisa li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Treddigħ:

ċ

 

jiġu avżati li cidofovirmediwassal għal tnaqqis fil-piż tat-testikoli u anki tnaqqis fl-ammonti ta’ sperma fl-

Mhux magħruf jekk cidofov r/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju

gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. It-treddigħ għandu jitwaqqaf waqt it-trattament b’cidofovir.

Fertilità:

 

 

 

Għad ma kienx he

studji b’cidofovir fuq il-fertilità tal-irġiel jew nisa. Pazjenti maskili għandhom

Prodott

 

 

 

annimali. Għalkemm dan ma ġiex osservat fi studji kliniċi b’cidofovir, xorta waħda jista jagħti l-każ li dan fil-fatt iseħħ tassew fil-bniedem, biex b’hekk iwassal għal nuqqas ta’ fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Cidofovir ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jista’ jkun hemm reazzjonijiet avversi bħal astenja waqt it-trattament b’cidofovir. Tajjeb li t-tabib jiddiskuti din il- kwistjoni mal-pazjent, u mbagħad skond il-kundizzjoni tal-marda u skond kemm il-pazjent jittollera l- medikazzjoni, jagħti r-rakkomandazzjoni tiegħu, skond il-każ individwali.

4.8Effetti mhux mixtieqa

It-tabella ta’ hawn taħt turi l-lista tar-reazzjonijiet avversi identifikati minn studji kliniċi jew sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq elenkati bis-sistema tal-klassifika ta’ l-organi u l-frekwenza. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna(≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa

< 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100) jew mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). Reazzjonijiet avversi identifikati fl-istudji ta’ wara it-tqegħid fis-suq huma inklużi b’ittri korsivi.

Reazzjonijiet avversi probabilment jew possibilment relatati ma’ cidofovir hekk kif inhuma ibbażati fuq esperjenza fi studji kliniċi u sorveljanza ta’ wara l-ħruġ tal-prodott fis-suq

Sistema tal-klassifika tal-organi

 

 

 

Reazzjonijiet avversi

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

 

 

Komuni ħafna

 

 

 

 

Newtropenja

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

 

 

 

Uġiegħ ta’ ras

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

Iritis, uveitis, tnaqqis fil-pressjoni ta’ ġol-

 

 

 

 

 

għajn

 

 

 

 

 

 

(ara sezzjoni 4.4)

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

 

 

 

Mhux magħruf

 

 

 

 

Disturbi tas-smigħ

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

Dispneja

awtorizzat

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

 

 

 

Dar ir, rimettar

 

Komuni

 

 

 

 

Dij rea

 

Mhux magħruf

 

 

 

 

P nkre tite

 

 

 

adux

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

Komuni ħafna

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

Alopeċja, raxx

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

 

li

m’g

Ħruġ ta’ proteini fl-awrina, żieda fil-livell

 

 

 

tal-krejatinina

 

 

 

 

(ara sezzjoni 4.4)

 

Komuni

 

 

 

 

Falliment tal-kliewi

Mhux komuni

 

 

 

 

Sindromi ta’ Fanconi akkwiżita

Disturbi ġenerali u kondizzjon j et ta’ mnejn jingħata

 

 

Komuni ħafna

 

inali

 

Astenja, deni

 

Komuni

 

 

Tkexkix ta’ bard

 

ċ

 

 

 

Rapporti ta’ falliment tal-kli wi (ma’ ġrajjiet possibilment kkawżati minn dan il-falliment, eż. żieda

fil-livell tal-krejatinina fid-demm, ħruġ ta’ proteini fl-awrina, zokkor fl-awrina) kienu rrappurtati waqt

Prodott

is-sorvelljanza a’ wara l-ħruġ tal-prodott fis-suq u jinkludu wkoll uħud li kienu fatali. Każijiet ta’

falliment tal-kliewimediakut ġew irrappurtati wara doża ta’ darba jew darbtejn biss ta’ cidofovir.

Għan

ha tkun ikkunsidrata s-sindromu ta’ Fanconi relatata ma’ cidofovir, meta jinstab fl-awrina xi

z kk

r, proteini/amino aċidi, livelli baxxi ta’ aċidu uriku, livelli baxxi ta’ fosfati u/jew ipokalemija.

Sistema tal-klassifika tal-organi
Disturbi fis-sistema nervuża
Komuni
Disturbi gastro-intestinali
Komuni ħafna
Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

It-tabella segwenti turi l-lista ta’ reazzjonijiet avversi li huma possibilment jew probabilment relatati ma’ probenecid, hekk kif inhuma bbażati fuq esperjenza ta’ studji kliniċi:

Reazzjonijiet avversi

Uġiegħ ta’ ras

Dardir, rimettar

Komuni ħafna

 

Raxx

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

Komuni ħafna

 

Deni

 

Komuni

 

Astenja, tkexkix ta’ bard

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Barra minn dawn, probenecid jista’ wkoll jikkawża reazzjonijiet avversi oħra, inklużi an essija, uġiegħ fil-ħanek, fwawar, alopeċja, sturdament, anemija u pollakijurja. Reazzjonijiet a’ sensittivita’ eċċessiva ġraw, b’dermatite, ħakk, urtikarja u rarament anafilassi, u sindromi Stevens-Johnson. Kien hemm rapporti ta’ lewkopenja, nekrożi tal-fwied, sindromi nefrotika u anemija aplastika. Anemija emolitika ġrat ukoll, u tista tiġi assoċċjata ma’ nuqqas ta’ G6DP. Għalhekk, meta jingħata probenecid

ma’ cidofovir, huwa importanti li t-tabib li jgħatih jikkonsulta ladux-iktar SmPC riċenti tal-probenicid (jew

sors ieħor akkreditabbli ta’ informazzjoni dwar il-mediċina, eż. Form larju Nazzjonali) u informazzjoni rispettiva tal-prodotti l-oħra li jingħataw miegħu għall-informazzjoni kompluta dwar is- sigurta’ u aspetti oħra tal-prodott.

4.9 Doża eċċessiva

m’għ Ġew irrapportati żewġ każijiet ta’ doża eċċessiva b’cidofovir. Fiż-żewġ każijiet, id-doża eċċessiva

seħħet waqt l-ewwel doża tal-bidu, u mbagħad a ngħatatx aktar terapija b’cidofovir. Wieħed mill-

pazjenti kien ingħata doża waħda ta’ 16.4 mg/kg,liu l-ieħor kien ingħata doża waħda ta’ 17.3 mg/kg. It- tnejn li huma kellhom jinżammuinalil-isptar fejn ngħataw trattament profilattiku b’probenecid mill-ħalq,

filwaqt li ġew idratati b’mod vigoruż għal 3-7 t’ijiem. Wieħed minn dawn il-pazjenti kellu tibdil ħafif tal-mument fil-funzjoni tal-kliewi, filw qt i -ieħor ma kellu l-ebda tibdil fil-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 4.4)

5.

medi

TAGĦRIF FARMAKOLOċĠIKU

5.1

Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antivirali għall-użu sistemiku, nukleosidi u nukleotidi li Prodottjeskludu reverse ranscriptase inhibitors, kodiċi ATC: J05AB12

Ġenerali:

Cid f vir huwa analogu ta’ cytidine b’effett kontra human cytomegalovirus (HCMV) kemm in vitro kif uk ll in vivo. Razzez ta’ HCMV li huma reżistenti għal ganciclovir xorta jistgħu jkunu suxxettibbli għal cidofovir.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni:

Cidofovir irażżan il-proċess li bih l-HCMV isawwar kopja tiegħu nnifsu, u dan billi jinibixxi b’mod selettiv is-sinteżi tad-DNA tal-virus. Tagħrif biokimiku jindika li dan jiġri permezz ta’ inibizzjoni selettiva ta’ polymerases tad-DNA f’HSV-1, HSV-2 u HCMV permezz ta’ cidofovir diphosphate, li hija s-sustanza ffurmata fil-metaboliżmu ta’ cidofovir ġewwa ċ-ċelluli.

Cidofovir diphosphate jinibixxi dawn il-polymerases tal-virus anki f’konċentrazzjonijiet li huma minn 8 sa 600 darba aktar baxxi minn dawk li hemm bżonn biex jinibixxi d-DNA polymerases alpha, beta u

gamma fiċ-ċelluli tal-ġisem tal-bniedem. L-inkorporazzjoni ta’ cidofovir fid-DNA tal-virus tirriżulta fi tnaqqis fir-rata ta’ sinteżi tad-DNA ta’ l-istess virus.

Cidofovir jidħol fiċ-ċelluli permezz ta’ endoċitożi f’fażi fluwida u jiġi fosforilat għal cidofovir monophosphate u wara għal cidofovir diphosphate. Effetti fit-tul ta’ cidofovir kontra l-virus huma relatati mal-half-lives tas-sustanzi li jiġu ffurmati b’riżultat tal-metaboliżmu tiegħu; cidofovir diphosphate jippersisti ġoċ-ċelluli, b’half-life ta’ 17-65 siegħa filwaqt li is-sustanza magħquda ta’ phosphate-choline għandha half-life ta’ 87 siegħa.

Attività ta’ kontra l-virus:

Cidofovir huwa attiv in vitro kontra l-HCMV, li jifforma parti mil-familja herpesviridae. L-effett ta’ kontra l-virus jidher anki f’konċentrazzjonijiet ferm anqas li jwasslu għall-mewt ta’ ċelluli

Is-sensittività in vitro għal cidofovir tidher fit-tabella li jmiss:

Inibizzjoni tat-tkattir ta’ l-virus minn cidofovir f’koltura taċ-ċelluli

Virus

IC50 (µM)

 

 

iżolati ta’ CMV wild-type

0.7 (± 0.6)

 

 

iżolati ta’ CMV reżistenti għal

7.5 (± 4.3)

awtorizzat

ganciclovir

 

iżolati ta’ CMV reżistenti għal

0.59 (± 0.07)

 

 

foscarnet

 

 

 

L-attività in vivo ta’ kontra l-HCMV fil-bniedem, ġiet konfermħaduxta permezz ta’ studji kliniċi kkontrollati li fihom cidofovir intuża għat-trattament ta’ retinite kkawżata mis-CMV f’pazjenti bl- AIDS, u fejn intwera li f’pazjenti li kienu fuq cidofovirm’gkellhom dewmien statistikament sinifikanti sa ma żviluppaw retinite kkawżżata mis-CMV, meta mqabbla ma’ pazjenti tal-kontroll. Iż-żmien medjan sa ma kien hemm progressjoni għal retinite fiż-żewġ studji ta’ l-effikaċja (l-istudji GS-93-106 u

GS-93-105) kien ta’ 120 jum u ma kienx milliħuq f’dawk li ħadu t-trattament vs. 22 jum u 21 jum għal dawk li ma ħadux trattament (trattament d fer t), rispettivament.

Fl-istudju GS-93-107 li sar fuq pazjenti li rkadew wara trattament b’aġenti oħrajn, iż-żmien medjan sa

ma kien hemm progressjoni għal ret ite kien ta’ 115-il jum.

Reżistenza tal-virus

 

inali

ċ

 

Wara li ġew magħżula in vitro iżolati ta’ HCMV fil-bniedem li huma reżistenti għal ganciclovir, ħareġ

medi

 

li kien hemm cross r sistance bejn ganciclovir u cidofovir minħabba mutazzjonijiet ġenetiċi magħżula b’ganciclovir fil-ġene tal-polymerase tad-DNA tal-HCMV imma mhux minħabba mutazzjonijiet

ġenetiċi fil-ġene UL97. Ma kienx hemm cross resistance bejn foscarnet u cidofovir f’mutanti

Prodottmagħżula b’foscarnet. Mutanti magħżulin b’cidofovir kellhom tibdil ġenetiku fil-ġene tal-polymerase tad-DNA u kien hemm cross resistance għal ganciclovir, iżda kienu suxxettibbli għal foscarnet.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Cidofovir jiġi eliminat prinċipalment billi l-mediċina, mhux mibdula, titneħħa mill-ġisem permezz tal- kliewi b’taħlita ta’ filtrazzjoni minn ġol-glomeruli u ta’ tnixxija minn ġot-tubules tal-kliewi. F’pazjenti b’funzjoni normali tal-kliewi, 80-100 % tad-doża li ngħatat fil-vina reġgħet ġiet irkuprata fl-awrina bħala cidofovir mhux mibdul, fuq medda ta’ 24 siegħa. Ma nstabux sustanzi li kienu ġejjin mill- metaboliżmu ta’ cidofovir la fis-serum u lanqas fl-awrina tal-pazjenti.

Fi tmiem infużjoni fuq medda ta’ siegħa ta’ cidofovir 5 mg/kg u li magħha ngħata wkoll probenecid mill-ħalq, il-konċentrazzjoni medja (± SD) ta’ cidofovir fis-serum kienet ta’19.6 (± 7.18) µg/ml. Il- valuri medji tat-tneħħija totali mis-serum, tal-volum tad-distribuzzjoni meta jkun intlaħaq stat fiss u l- half-life fil-fażi terminali ta’ l-eliminazzjoni kienu 138 (± 36) ml/siegħa/kg, 388 (± 125) ml/kg u

2.2 (± 0.5) siegħa, rispettivament. Meta ntużaw dożi singoli ta’ cidofovir li kienu jvarjaw minn 3-7.5 mg/kg intwera li kien hemm kinetiċi li kienu indipendenti mid-doża.

Irbit mal-proteini in vitro

Fuq medda ta’ konċentrazzjonijet ta’ cidofovir li tvarja minn 0.25-25 µg/ml kien jidher li l-irbit ta’ cidofovir ma’ proteini fil-plażma jew fis-serum kien ta’ 10 % jew inqas.

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Fi studji fuq l-annimali qabel l-użu kliniku ntwera li t-tossiċità għall-kliewi kienet dik li l-aktar

tillimita d-doża ta’ cidofovir. Fi studju mifrux fuq 52 ġimgħa u li sar fuq xadini tal-ġenus cynomolgus,

fejn dawn ingħataw cidofovir 2.5 mg/kg ġol-vina darba fil-ġimgħa flimkien ma’ 1g probenecid li

ngħata mill-ħalq, ħarġet evidenza li turi li probenecid fil-fatt għandu l-effett li jipproteġi l-kliewi.

Karċinoġenesi

awtorizzat

 

Fi studju fuq it-tossiċità meta jingħata fil-vina li dam 26 ġimgħa, kien hemm żieda sinifikanti fl- inċidenza ta’ adenokarċinoma tas-sider f’firien femminili u ta’ karċinoma tal-glandola ta’ Zymbal f’firien kemm femminili kif ukoll maskili meta ntużaw livelli ta’ cidofovir fil-plażma li kienu inqas minn dawk terapewtiċi. Fi studju separat, fejn ingħataw injezzjonijiet ta’ cidofovir aħ il-ġilda darba fil-ġimgħa, għal 19-il ġimgħa konsekuttiva, dawn irriżultaw f’adenokarċinoma tas-sider f’firien femminili, saħansitra b’dożi baxxi ta’ 0.6 mg/kg/ġimgħa. Fiż-żewġ studji, it-tumuri feġġew fl-ewwel 3 xhur minn meta nbdew id-dożi. Ma ġewx osservati tumuri f’xadini tal-ġenus cynomolgus li ngħataw

cidofovir fil-vina darba f’ġimgħa għal 52 ġimgħa f’dożi li kienuaduxjaslu sa 2.5 mg/kg/ġimgħa.

Mutaġeniċita u tossikoloġija riproduttiva

Studji wrew li cidofovir huwa klastoġeniku f’konċentrazzjoni t ’ 100 µg/ml in vitro, u jagħmel ħsara lill-embriju kemm fil-firien kif ukoll fil-fniek.

ħ F’analiżi mikrobiċi li kienu jinvolvu Salmonella typhimuriumm’g għal sostituzzjonijiet base pair jew

mutazzjonijiet frameshift (Ames) u Escherichia coli għall-mutazzjonijiet reverse, ma rriżultawx

reazzjonijiet mutaġeniċi meta cidovovir intuża f’konċentrazzjonijiet li waslu sa 5 mg/plattina, kemm bl-attivazzjoni metabolika permezz tal-frazzjoniliS-9 tal-fwied tal-far kif ukoll mingħajrha.

Kien hemm żieda fl-ammont ta’ eritroċiti po kromatiċi mikronuklejati, in vivo, fi ġrieden li ngħataw doża għolja u tossika ta’ cidofovir ġol-peritonew (≥ 2000 mg/kg).

inali Cidofovir ikkaġuna aberrazzjonċj et tal-kromosomi f’limfoċiti ġewwa s-sistema ċirkolatorja tal-

n-numru t’aberrazzjoniji t għal kull ċellula żdiedu b’mod li jidher li kien marbut mal-konċentrazzjoni ta’ cidofovir.

bniedem, in vitro, mingħajr ma kellu bżonn ikollu attivazzjonni metabolika (bil-frazzjoni S-9). Fl-4 livelli ta’ cidofovirmedi(12.5-100 µg/ml) li ġew ittestjati, il-persentaġġ ta’ metafasijiet li saritilhom ħsara u

Pazjenti maskili għandhom jiġu avżati li cidofovir wassal għal tnaqqis fil-piż tat-testikoli u anki Prodotttnaqqis fl-ammon i ta’ sperma fl-annimali. Ma kien hemm l-ebda effett avvers fuq il-fertilità jew fuq

ir-riproduzzj ni in ġenerali, wara li firien maskili ngħataw injezzjonijiet ta’ cidofovir fil-vina darba fil- ġimgħa, għal 13 il-ġimgħa konsekuttivi, f’dożi li kienu jaslu sa 15 mg/kg/ġimgħa. Meta firien femminili ngħataw dożi ta’ 1.2 mg/kg/ġimgħa jew aktar, fil-vina, darba fil-ġimgħa, sa 6 ġimgħat qabel ma tgħammru u għal ġimgħatejn wara li kienu tgħammru, ġara li kellhom boton iżgħar u wkoll tnaqqis fin-numru ta’ firien żgħar li twieldu ħajjin u kien hemm żieda fir-resorptions għal kull boton. Fi studji fuq l-iżvilupp taż-żgħar waqt il-perijodu immedjatament qabel jew wara t-twelid jew sa ftit ġimgħat wara t-twelid, fejn firien femminili ngħataw injezzjonijiet ta’ cidofovir taħt il-ġilda, darba kuljum, f’dożi li kienu jaslu sa 1.0 mg/kg/kuljum, mis-7 jum tat-tqala sal-21 jum wara l-ħlas (bejn wiehed u ieħor 5 ġimgħat), ma irriżultawx effetti mhux mixtieqa fuq il-vijabilità, l-iżvilupp, l-imġieba, l- maturazzjoni sesswali jew il-ħila riproduttiva tal-frieħ. Meta cidofovir ingħata kuljum, ġol-vina, lill- firien tqal f’doża ta’ 1.5 mg/kg/kuljum u lill-fniek tqal f’doża ta’ 1.0 mg/kg/kuljum, tul iż-żmien li fih kienu qed jissawwru l-organi, dan irriżulta fi tnaqqis fil-piż tal-fetu. Kien hemm żieda sinifikanti fl- inċidenza ta’ anomaliji esterni, tat-tessuti rotob tal-ġisem u anki skeletriċi, fil-fetu tal-fenek f’dożi ta’ 1.0 mg/kg/kuljum, u saret ħsara anki lill-omm. Id-dożi li bihom ma ġiex osservat effett tossiku fuq l- embriju kienu ta’ 0.5 mg/kg/kuljum fil-firien u 0.25 mg/kg/kuljum fil-fniek.

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħ f’sezzjoni 6.6.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Sodium hydroxide Hydrochloric acid
Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibiltajiet

rajn ħlief dawk imsemmija

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

awtorizzat

3 snin.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament.

 

Stabbilta’ kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija li hi l-iktar sa 24 siegħa f’temperatura ta’ 2-8ºC, meta

ħadux

 

ikun dilwit taħt kundizzjonijiet asettiċi kontrollati u validati. Ħżin għal iktar minn 24 siegħa jew iffriżar mhumiex rakkomandati. Soluzzjonijiet imkessħin għ n hom jitħallew jisħnu sat-temperatura tal-kamra qabel jintużaw.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

m’g

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

 

 

li

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċ nali dilwit, ara sezzjoni 6.3.

 

inali

6.5 In-natura tal-kontenitur u t ’ d

k li hemm ġo fih

ċ

 

Kunjetti ta’ 5 ml magħmulin m nn ħġ eġ trasparenti li jintlew b’volum nominali ta’ 5 ml. Il-kontenitur

medi

 

 

u s-sistema ta’ kif jingħalaq j nkludu: Kunjett tal-ħġieġ trasparenti tat-tip Nru I magħmula minn borosilicate, tappijiet griżi tal-butyl miksija bit-Teflon, u siġill mitni bil-pressa, ta’ l-aluminju, b’tapp tal-plastik li tiftħu b’saba’. Kull pakkett fih kunjett wieħed ta’ 5 ml.

Vistide jiġi ġo kunjetti li jintużaw darba biss. Kunjetti li ntużaw parzjalment għandhom jintremew.

Prodott6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-meto u li bih jiġi ppreparat u kif jingħata

Il-kunjetti ta’ Vistide għandhom jiġu miflija għal xi frak kif ukoll għal xi tibdil fil-kulur, qabel ma tingħata l-mediċina.

B’siringa taħt kundizzjonijiet asettiċi, itrasferixxi d-doża adattata ta’ Vistide minn ġol-kunjett għal ġo borża ta’ l-infużjoni b’100 ml ta’ taħlita tas-salina 0.9 % (normali), u mbagħad ħallat sew. Il-volum li jirriżulta għandu jingħata kollu lil-pazjent, fil-vina, u b’rata kostanti fuq medda ta’ siegħa billi tintuża pompa stàndard ta’ l-infużjonijiet. Vistide għandu jingħata biss minn nies professjonali li għandhom esperjenza biżżejjed fil-kura ta’ pazjenti bl-AIDS.

L-istabbiltà kemm kimika kif ukoll fiżika ta’ Vistide meta dan kien imħallat mas-salina kienet intweriet fi fliexken tal-ħġieġ, f’boroż ta’ l-infużjonijiet magħmula minn polvinyl chloride (PVC), jew ethylene/propylene co-polymer, u anki f’settijiet ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-infużjoni ġol-vina b’vent, magħmulin bil-bażi tal-PVC. Tipi oħrajn ta’ tubi u boroż ta’ l-infużjonijiet ma ġewx studjati.

Il-kompatibilità mas-soluzzjoni tat-tip Ringer, u mas-soluzzjoni tat-tip Lactated Ringer jew ma’ sustanzi fluwidi u batterjostatiċi għall-infużjonijiet, ma ġietx valutata.

Immaniġġjar u rimi

Huwa irrakkomandat li jittieħdu prekawzjonijiet adegwati, inkluż l-użu ta’ apparat tas-sigurtà li jkun adattat, waqt il-preparazzjoni u waqt li jkun qed jingħata u anki waqt ir-rimi ta’ Vistide. Is-soluzzjoni rikostitwita ta’ Vistide għandha tiġi ppreparata f’cabinet tas-sigurtà bijoloġika tat-tip laminar flow.

Min jipprepara s-soluzzjoni rikostitwita għandu jilbes ingwanti tal-kirurġija, nuċċali tas-sigurtà, u lbies twil b’quddiem magħluq u bit-tarf tal-komma jagħlaq sew, bħal dak li jintuża mill-kirurgi waqt l- operazzjonijiet. Jekk Vistide jmiss mal-ġilda, aħsel il-membrani u laħlaħ sew bl-ilma. Vistide li jibqa żejjed u kull materjal ieħor li jkun intuża kemm fil-preparazzjoni tas-soluzzjoni kif ukoll sabiex din tingħata għandhom jitqegħdu f’kontenitur li minnu ma jkunux jistgħu inixxu u li ma jittaqqabx, biex imbagħad jintremew. Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Kif takkwista probenecid

Probenecid ma jkunx fornut flimkien ma’ Vistide u wieħed għandu jakkwistah mingħand id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq ta’ probenecid. F’każ li wieħed isib xi diffikultà biex

jakkwista probenecid, għandu jikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur t ’ l-Awtorizzazzjoni

għat-Tqegħid fis-Suq ta’ Vistide sabiex jiġbor aktar tagħrif (ara wkoll sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

 

 

 

awtorizzat

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Gilead Sciences International Limited

 

adux

 

Cambridge

 

 

ħ

 

CB21 6GT

m’g

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

 

li

 

 

8. NUMRU(I) TA’

L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/037/001

9. DATA TA’

L-EWWELċAWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONIinali

 

medi

:

23 ta’ April 1997

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni

Data ta’ l-aħħar tiġdid

:

23 ta’ April 2007

Prodott

 

 

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati