Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vivanza (vardenafil) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - G04BE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaVivanza
Kodiċi ATCG04BE09
Sustanzavardenafil
ManifatturBayer Pharma AG  

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vivanza 5 mg pilloli miksija b’rita

Vivanza 10 mg pilloli miksija b’rita

Vivanza 20 mg pilloli miksija b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola ta’ 5 mg pilloli miksija b’rita fiha 5 mg ta’ vardenafil (bħala hydrochloride). Kull pillola ta’ 10 mg pilloli miksija b’rita fiha 10 mg ta’ vardenafil (bħala hydrochloride). Kull pillola ta’ 20 mg pilloli miksija b’rita fiha 20 mg ta’ vardenafil (bħala hydrochloride).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b'rita.

Vivanza 5 mg pilloli miksija b’rita

Pilloli tondi, oranġjo immarkata b’’v’ fuq naħa waħda u “5” fuq in-naħa l-oħra.

Vivanza 10 mg pilloli miksija b’rita

Pilloli tondi, oranġjo immarkata b’’v’ fuq naħa waħda u “10” fuq in-naħa l-oħra.

Vivanza 20 mg pilloli miksija b’rita

Pilloli tondi, oranġjo immarkata b’’v’ fuq naħa waħda u “20” fuq in-naħa l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura għal problema ta’ l-erezzjoni tal-pene fl-irġiel adulti. Problema ta’ l-erezzjoni tal-pene hija l- inabbiltà biex tintlaħaq jew tinżamm erezzjoni tal-pene suffiċjenti biex l-att sesswali iseħħ b’mod sodisfaċenti.

Biex Vivanza ikun effettiv, hija meħtieġa stimulazzjoni sesswali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Użu f’irġiel adulti

Id-doża rrakkomandata hija 10 mg, meħuda skont il-bżonn madwar 25 sa 60 minuta qabel l-att sesswali. Skont kemm tkun effettiva u ttollerata mill-pazjent, id-doża tista’ tiġi miżjuda għal 20 mg jew imnaqqsa għal 5 mg. Id-doża massima rrakkomandata hija ta’ 20 mg. Il-frekwenza massima ta’ dożaġġ irrakkomandata hija darba kuljum. Vivanza jista’ jittieħed ma’ l-ikel jew mingħajr ikel. Jekk jittieħed ma’ ikla li jkun fiha ħafna xaħmijiet, l-effett jista’ jdum aktar biex jidher (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjonijiet speċjali Anzjani (età ≥65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f’pazjenti anzjani. Madankollu, żjieda sa doża massima ta’ 20 mg għandha tiġi kkunsidrata b’attenzjoni skont it-tolleranza ta’ l-individwu (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Indeboliment tal-fwied

F’pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-fwied (Child-Pugh A-B), għandha tiġi kkunsidrata doża tal-bidu ta’ 5 mg. Skont kemm tkun ittollerata u effettiva, id-doża tista’ sussegwentement tiġi miżjuda. L-għola doża rrakkomandata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied moderat (Child-Pugh B) hija ta’ 10 mg (ara sezzjonijiet 4.3 u 5.2).

Indeboliment renali

Tibdil fid-doża mhux neċessarju f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif għal moderat.

F’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min), għandha tiġi kkunsidrata doża tal-bidu ta’ 5 mg. Skont kemm tkun ittollerata u effettiva, id-doża tista’ tiġi miżjuda għal 10 mg u 20 mg.

Popolazzjoni pedjatrika

Vivanza mhux indikati għall-persuni b’età inqas minn 18-il sena. M’hemm l-ebda indikazzjoni rilevanti għall-użu ta’ Vivanza fit-tfal.

Użu f'pazjenti li qed jużaw mediċini oħra

Użu flimkien ta’ inibituri ta’ CYP 3A4

Meta jingħata flimkien ma’ inibituri tas-CYP3A4 bħal erythromycin jew clarithromycin, id-doża ta’ vardenafil m'għandhiex tkun aktar minn 5 mg (ara sezzjoni 4.5).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

L-għoti ta’ vardenafil flimkien ma’ nitrates jew donaturi ta’ nitric oxide (bħal amyl nitrate) f’kull forma hija kontra-indikata (ara sezzjoni 4.5 u 5.1).

Vivanza huwa kontra-indikat f’pazjenti li għandhom telf tal-vista f’għajn waħda minħabba newropatija ottika anterjuri iskemika mhux arteritika (NAION), kemm jekk dan l-episodju kien konness ma’ espożizzjoni minn qabel għal inibitur ta’ phosphodiesterase 5 (PDE5) kif ukoll jekk le (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali għall-kura tal-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene ġeneralment m'għandhomx jintużaw f’irġiel li għalihom attività sesswali mhix irrakkomandata (eżempju, pazjenti b'disturbi kardjovaskulari severi, bħal anġina instabbli, jew insuffiċjenza kardijaka severa [New York Heart Association III jew IV])

Is-sigurtà ta’ vardenafil ma ġietx studjata fis-sottogruppi ta’ pazjenti li ġejjin u għalhekk l-użu tiegħu huwa kontra-indikat sakemm ikun disponibbli aktar tagħrif:

-indeboliment sever tal-fwied (Child-Pugh C),

-marda tal-kliewi ta’ l-aħħar stadju li teħtieġ dijalisi,

-pressjoni baxxa (pressjoni tad-demm <90/50 mmHg),

-puplesija jew infart mijokardijaku reċenti (fl-aħħar 6 xhur), anġina mhix stabbli,

-fejn hu magħruf li jkun hemm mard ereditarju ta’ deġenerazzjoni tar-retina bħal retinite pigmentosa.

L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ l-inibituri qawwija ta’ CYP3A4, ketoconazole u itraconazole (il- forma li tittieħed mill-ħalq) huwa kontra-indikat f’irġiel li għandhom ’l fuq minn 75 sena.

L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ inibituri tal-protease ta’ l-HIV bħal ritanovir u indinavir huwa kontra-indikat, minħabba li huma inibituri qawwija ħafna ta’ CYP3A4 (ara sezzjoni 4.5).

L-għoti ta’ inibituri ta’ PDE5, inkluż vardenafil, flimkien ma’ stimulaturi ta’ guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikat għax jista’ jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Qabel tiġi kkunsidrata kura famakoloġika, għandu jitqies it-tagħrif tal-passat mediku u jsir eżami fiżiku tal-pazjent biex b’hekk issir dijanjosi tal-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene u jinkixfu kawżi oħra li jistgħu iwasslu għal din il-problema.

Qabel tinbeda xi tip ta’ kura għal problema ta’ l-erezzjoni tal-pene, it-tobba għandhom iqisu il- kundizzjoni kardjovaskulari tal-pazjenti tagħhom peress li hemm ċertu riskju fuq il-qalb marbut ma’ l- attività sesswali (ara sezzjoni 4.3). Vardenafil għandu effetti vażodilatatorji, u jirriżulta fi tnaqqis ħafif u temporanju fil-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 5.1). Pazjenti li ġħandhom imblukkar tal-ħruġ mill- ventrikulu tax-xellug, eż., stenożi ta’ l-aorta, stenożi subaortika ipertrofika idjopatika, jistgħu jkunu sensittivi għall-azzjoni ta’ vażodilataturi inklużi impedituri ta’ phosphodiesterase tat-Tip 5.

Prodotti mediċinali għall-kura tal-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene għandhom jintuzaw b'aktar attenzjoni f'pazjenti b'deformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angulazzjoni, fibrożi fil-korpus kavernożum jew il-marda ta' Peyronie), jew f’pazjenti li jsofru minn mard li minħabba fih hemm probabilità akbar li jkollhom prijapiżmu (bħal anemija sickle cell, majeloma multipla jew lewkimja).

Għadhom ma sarux studji dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ taħlita ta’ Vivanza pilloli miksija b’rita ma’ vardenafil pilloli li jinħallu fil-ħalq jew ma’ forom oħra ta’ kura għal disfunzjoni erettili. Għalhekk, l- użu ta’ taħlitiet bħal dawn mhux irrakkomandat.

It-tollerabilità tad-doża massima ta’ 20 mg tista’ tkun aktar baxxa f’pazjenti anzjani (età ≥ 65 sena) (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

Użu flimkien ta’ alfa-blockers

L-użu ta’ alfa-blokers flimkien ma’ vardenafil jista jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika f’uħud mill-pazjenti minħabba li t-tnejn huma vażodilataturi. Kura flimkien ma’ vardenafil għandha tinbeda biss jekk il-pazjent ġie stabilizzat fuq il-kura tiegħu ta’ alfa-blokers. F’dawk il-pazjenti li huma stabbli fuq kura ta’ alfa-blockers, vardenafil għandu jinbeda bl-inqas doża rrakkomandata ta’ 5 mg pilloli miksija b’rita. Vardenafil jista’ jingħata fi kwalunkwe ħin ma’ tamsulosin jew ma’ alfuzosin. Meta vardenafil jingħata flimkien ma’ alfa-blockers oħra, għandu jiġi kkunsidrat perjodu ta’ separazzjoni bejn id-dożi (ara sezzjoni 4.5). F’dawk il-pazjenti li diġa’ qed jieħdu doża ottimizzata ta’ vardenafil, kura b’alfa-blockers għandha tinbeda bl-inqas doża. Żjieda ftit, ftit fid-doża ta’ alfa-blockers tista’ tiġi assoċjata ma’ tnaqqis akbar fil- pressjoni tad-demm f’pazjenti li qed jieħdu vardenafil.

L-użu flimkien ta’ inibituri ta’ CYP3A4

L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ inibituri qawwija ta’ CYP3A4 bħal itraconazole u ketoconazole (il- forma li tittieħed mill-ħalq) għandu jiġi evitat għax l-għoti flimkien ta’ dawn il- prodotti mediċinali jirriżulta fl-livelli ta’ vardenafil fil-plażma għoljin ħafna (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.3).

Jista’ jkun hemm bżonn tibdil fid-doża ta’ vardenafil meta jingħata flimkien ma’ inibituri moderati ta’ CYP3A4 bħal ma huma erythromycin u clarithromycin (ara sezzjoni 4.5 u sezzjoni 4.2).

It-teħid fl-istess waqt ta’ grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut huwa mistenni li jżid il-konċentrazzjonijiet ta' vardenafil fil-plażma. Din it-taħlita għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5).

Effect fuq l-intervall QTc

Ġie muri li doża waħda mill-ħalq ta’ 10 mg u 80 mg vardenafil itawwlu l-interval QTc b’medja ta’ 8 msec u 10 msec, rispettivament. U doża waħda mill-ħalq ta’ 10 mg vardenafil mogħtija flimkien mal-effett ta’ kull 400 mg gatifloxacin, sustanza attiva b’effett QT komparabbli, uriet effett QTc

addizzjonali ta’ 4 msec meta mqabbel ma’ waħda minn dawn is-sustanzi attivi ndividwalment. L- impatt kliniku ta’ dan it-tibdil fil-QT mhux magħruf (ara sezzjoni 5.1).

Ir-relevanza klinika ta’ din is-sejba mhix magħrufa u ma tistax tiġi ġeneralizzata għall-kull pazjent taħt kull ċirkostanza, għaliex tiddependi fuq il-fatturi ta’ riskju individwali u suxxettibilitajiet li jistgħu jkunu preżenti f’kull ħin, f’kwalunkwe pazjent. Prodotti mediċinali li jistgħu jtawwlu l-intervall QTc, inkluż vardenafil, aħjar jiġu evitati f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju relevanti, per eżempju, ipokalimja, żjieda konġenitali tal-QT, l-għoti flimkien ta’ prodotti mediċinali kontra l-arritmija fi Klassi 1A (eż. quinidine, procainamide), jew fi Klassi III (eż. amiodarone, sotalol).

Effett fuq il-vista

Difetti fil-vista u każijiet ta’ newropatija ottika iskemika mhux arterika (NAION) ġew irrappurtati f’konnessjoni ma’ l-użu ta’ Vivanza u inibituri ta’ PDE5 oħra. Il-pazjent għandu jiġi mgħarraf li f’każ ta’ difett fil-vista li jseħħ f’daqqa waħda, hu għandu jieqaf jieħu Vivanza u jkellem lit-tabib minnufih (ara sezzjoni 4.3).

Effett fuq il-fsada

Studji in-vitro bi plejtlits umani jindikaw li vardenafil waħdu ma jwaqqafx l-aggregazzjoni tagħhom, iżda livelli għoljin ta’ vardenafil (livell ogħla mid-doża terapewtika) iqawwu l-effett kontra l- aggregazzjoni tasodium nitroprusside, li huwa donatur ta’ nitric oxide. Fil-bnedmin, vardenafil m’għandu l-ebda effett fuq il-ħin ta’ kemm idum ħiereġ id-demm (fsada) la waħdu, u lanqas meta mħallat ma’ acetylsalicylic acid (ara sezzjoni 4.5). M'hemm l-ebda informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ vardenafil f'pazjenti li jsofru b’mard tal-fsada jew li għandhom ulċera peptika attiva. Għalhekk f’dawn il-pazjenti vardenafil għandu jintuża biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċji u tar-riskji involuti.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Effetti ta' mediċini oħra fuq vardenafil Studji in vitro

Vardenafil fil-biċċa l-kbira huwa mmetabolizzat mill-enzimi tal-fwied li jużaw ċitokromju P450 (CYP) isoform 3A4, bi ftit kontribuzzjoni mill-isoformi CYP3A5 u CYP2C. Għalhekk inibituri ta’ dawn l-isoenzimi jistgħu jnaqqsu t-tneħħija ta’ vardenafil.

Studji in vivo

Meta vardenafil (10 mg pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ indinavir (800 mg tliet darbiet kuljum), inibitur ta’ HIV protease, u inibitur qawwi ta’ CYP3A4, l-AUC ta’ vardenafil żdiedet b’16-il darba u Cmax ta’ vardenafil żdiedet b’7 darbiet. Wara 24 siegħa, il-livell ta’ vardenafil fil-plażma kien naqas għal madwar 4% ta' l-ogħla livell fil-plażma li kien intlaħaq (Cmax).

Meta vardenafil 5 mg ingħata flimkien ma’ ritanovir (600 mg darbtejn kuljum), Cmax ta’ vardenafil żdiedet bi 13-il darba u l-AUC0-24 ta’ vardenafil żdiedet b’49 darba. L-interazzjoni hija konsegwenza ta’ l-impediment tal-metaboliżmu ta’ vardenafil fil-fwied minn ritanovir, impeditur ta’ CYP3A4 qawwi ħafna, li jimpedixxi wkoll CYP2C9. Ritanovir itawwal b’mod sinifikanti il-half-life ta’ vardenafil għal 25.7 sigħat (ara sezzjoni 4.3).

Meta vardenafil (5 mg) ingħata flimkien ma’ ketoconazole (200 mg) li hu inibitur qawwi ta’ CYP3A4, l-AUC ta’ vardenafil żdiedet b’10 darbiet, waqt li Cmax żdiedet b’4 darbiet (ara sezzjoni 4.4).

Għalkemm għadhom ma sarux studji specifiċi dwar l-effetti ta’ mediċini oħra fuq vardenafil, l-użu fl- istess waqt ta’ inibituri qawwija oħra ta’ CYP3A4 (eżempju itraconazole) huma mistennija li jwasslu għal livelli ta’ vardenafil fil-plażma bħal dawk li jintlaħqu b’ketoconazole. L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ inibituri qawwija ta’ CYP3A4 bħal itraconazole u ketoconazole (għall-użu orali) għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.3 u 4.4). F’irġiel akbar minn 75 sena, l-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ itraconazole jew ketoconazole huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Meta vardenafil (5 mg) ingħata flimkien ma’ erythromycin (500 mg tliet darbiet kuljum), inibitur ta’ CYP3A4, l-AUC ta’ vardenafil żdiedet b’4 darbiet, waqt li Cmax żdiedet bi 3 darbiet. Għalkemm studju speċifiku ta’ l-interazzjoni għadu ma sarx, meta clarithromycin jingħata flimkien ma’ vardenafil huwa mistenni li dan jirriżulta f’effetti simili fuq l-AUC u Cmax ta’ vardenafil. Meta mogħti flimkien ma’ inibitur moderat ta’ CYP 3A4, bħal erythromycin jew clarithromycin, għandu mnejn ikun hemm bżonn aġġustament fid-doża ta’ vardenafil (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4). Cimetidine (400 mg darbtejn kuljum), inibitur mhux speċifiku ta’ ċitokromju P450, ma kellu l-ebda effett fuq l-AUC u s- Cmax ta’ vardenafil, meta ingħata flimkien ma’ vardenafil (20 mg) lill-voluntiera b'saħħithom.

Meraq tal-grejpfrut huwa inibitur ħafif tal-metaboliżmu ta’ CYP3A4 fl-imsaren, u b’hekk jista’ jżid bi ftit il-livelli ta’ vardenafil fil-plażma (ara sezzjoni 4.4).

Il-farmakokinetika ta' vardenafil (20 mg) ma nbidlitx meta ingħata flimkien ma’ l-antagonist ta’ H2, ranitidine (150 mg darbtejn kuljum), digoxin, warfarin, glibenclamide, alkoħol (medja tal-livell massimu ta' alkoħol fid-demm ta' 73 mg/dl), jew doża waħda ta’ antaċidi (magnesium hydroxide/aluminium hydroxide).

Għalkemm ma sarux studji speċifiċi dwar l-interazzjoni għall-mediċini kollha, analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ma wriet l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta' vardenafil meta ngħata flimkien ma’ dawn il-mediċini: acetylsalicylic acid, inibituri ACE, beta-blokers, inibituri ħfief ta' CYP 3A4, dijuretiċi, u prodotti mediċinali għall-kura tad-dijabete (sulfonylureas u metformin).

Effett ta' vardenafil fuq mediċini oħra

M'hemmx tagħrif dwar l-interazzjoni bejn vardenafil u inibituri mhux speċifiċi ta’ phosphodiesetrase bħal theophylline jew dipyridamole.

Studji in vivo

Fi studju li sar fuq 18-il raġel b'saħħtu, ma kienx osservat li vardenafil (10 mg) qawwa l-effett li jbaxxi il-pressjoni karatteristiku ta’ nitroglycerin (0.4 mg) ta’ taħt l-ilsien. F'dan l-istudju vardenafil (10 mg) ingħata f'intervalli li jvarjaw (bejn 1 u 24 siegħa) qabel id-doża ta’ nitroglicerin. Vardenafil 20 mg pilloli miksija b’rita qawwa l-effett li jbaxxi l-pressjoni ta’ nitroglicerine (0.4 mg) mogħti taħt l-ilsien wara siegħa u 4 sigħat mill-għoti ta’ vardenafil f’pazjenti b’saħħithom ta’ mezz’ età. Ma kien osservat l-ebda effett fuq il-pressjoni tad-demm meta nitroglicerine ittieħed 24 siegħa wara l-għoti ta’ doza waħda ta’ 20 mg vardenafil pilloli miksija b’rita. Madankollu, għad m'hemmx tagħrif dwar jekk vardenafil jistax iqawwi l-effett ta’ nitrates li jbaxxu l-pressjoni u għalhekk l-użu flimkien huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Nicorandil huwa ibridu ta’ sustanza li tiftaħ il-kanali tal-potassju u ta’ nitrate. Minħabba li l- komponent ta’ nitrate għandu l-potenzjal ta’ effetti ta’ interazzjoni serji ma’ vardenafil.

Peress li monoterapija b’alfa-bloker tista tbaxxi sew il-pressjoni tad-demm, speċjalment pressjoni baxxa minħabba tibdil fil-pożizzjoni u sinkope, saru studji dwar l-interazzjoni b’vardenafil. F’żewġ studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom u bi pressjoni normali, wara titrazzjoni bil-fors ta’ dożi għolja ta’ l-alfa-blockers tamsulosin jew terazosin, kienet irrappurtata pressjoni baxxa (xi kultanti sinptomatika) f’numru sinifikattiv tas-suġġetti wara li ngħataw ukoll vardenafil. Fost is-suġġetti kkurati b’terazosin, pressjoni baxxa ġiet osservata aktar ta’ spiss meta vardenafil u terazosin ingħataw fl-istess ħin milli meta ngħataw separatament b’intervall ta’ 6 sigħat.

Ibbażat fuq riżultati ta’ studji ta’ interazzjoni li saru b’vardenafil f’pazjenti b’iperplażja beninna tal- prostata (BPH) li huma stabbli fuq kura ta’ tamsulosin, terazosin jew alfuzosin:

Meta vardenafil (pilloli miksija b’rita) ingħata f’dożi ta’ 5, 10 jew 20 mg f’pazjenti li huma diġa’ stabbli fuq terapija b’tamsulosin, ma kien hemm l-ebda tnaqqis sintomatiku fil-pressjoni tad-demm, għalkemm 3/21 pazjent kkurat b’tamsulosin kellhom pressjoni tad-demm sistolika temporanja bil-wieqfa ta’ anqas minn 85 mmHg

Meta vardenafil 5 mg (pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ terazosin 5 jew 10 mg, wieħed minn 21 pazjent kellu pressjoni baxxa sintomatika bil-wieqfa. Ma ġietx osservata pressjoni baxxa meta l-għoti ta’ vardenafil 5 mg u terazosin kien separat b’6 sigħat.

Meta vardenafil (pilloli miksija b’rita) ingħata f’dożi ta’ 5 jew 10 mg lil pazjenti stabbli fuq terapija b’alfuzosin, meta mqabbel mal-plaċebo, ma kien hemm l-ebda tnaqqis sintomatiku fil- pressjoni tad-demm.

Għalhekk, kura flimkien għandha tinbeda biss jekk il-pazjent huwa stabbli fuq il-kura tiegħu ta’ alfa- blocker. F’dawk il-pazjenti li huma stabbli fuq kura ta’ alfa-blocker, vardenafil għandu jinbeda bl- inqas doża tal-bidu rrakkomandata ta’ 5 mg. Vivanza jista’ jingħata f’kwalunkwe ħin ma’ tamsulosin jew alfuzosin. Meta vardenafil jingħata flimkien ma’ alfa-blockers oħrajn, għandu jiġi kkunsidrat separazzjoni fil-ħin tad-dożaġġ (ara sezzjoni 4.4).

Ma kienx hemm interazzjonijiet sinifikanti meta vardenafil (20 mg pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ warfarin (25 mg), li jiġi metabolizzat minn CYP2C9, jew digoxin (0.375 mg). Il- biodisponibiltà relattiva ta’ glibenclamide (3.5 mg) ma nbidlitx meta ngħata flimkien ma’ vardenafil (20 mg). Fi studju speċifiku, fejn vardenafil (20 mg) ingħata flimkien ma’ nifedipine li jintreħa bil- mod (30 mg jew 60 mg) lill-pażjenti li jsofru minn pressjoni għolja, f’dawn il-pażjenti, il-pressjoni sistolika f’pożizzjoni minduda naqset b’6 mmHg aktar u l-pressjoni dijastolika f’pożizzjoni minduda naqset b' 5 mmHg aktar, waqt li r-rata li tħabbat il-qalb żdiedet b'4 bpm.

Meta vardenafil (20 mg pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ xorb alkoħoliku (medja ta’ livell massimu ta' alkoħol fid-demm ta’ 73 mg/dl), vardenafil ma qawwiex l-effetti ta’ l-alkoħol fuq il- pressjoni u r-rata li tħabbat il-qalb, u l-farmakokinetika ta' vardenafil ma nbidlitx.

Vardenafil (10 mg) ma tawwalx il-ħin ta’ fsada ikkawżata minn acetylsalicylic acid (2 x 81 mg).

Riociguat

Studji ta’ qabel l-użu kliniku wrew effett addittiv li jbaxxi l-pressjoni sistemika meta inibituri ta’ PDE5 kienu kkombinati ma’ riociguat. Fi studji kliniċi, riociguat intwera li jkabbar l-effetti ta’ tnaqqis tal-pressjoni ta’ inibituri ta’ PDE5. Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett kliniku favorevoli tal- kombinazzjoni fil-popolazzjoni studjata. L-użu ta’ riociguat flimkien ma’ inibituri ta’ PDE5, inkluż vardenafil, huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Vivanza mhux indikat għall-użu minn nisa. M’hemmx studji ta’ vardenafil f’nisa tqal. M’hemmx disponibbli dejta dwar il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

Fi provi kliniċi dwar vardenafil kienu rrappurtati sturdament u problemi fil-vista, għalhekk il-pazjenti għandhom jaraw x’reazzjoni jkollhom għal Vivanza qabel isuqu jew iħaddmu magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-effetti avversi irrappurtati b’Vivanza pilloli miksija b’rita jew vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil- ħalq fi provi kliniċi ġeneralment kienu temporanji u ħfief għal moderati fin-natura tagħhom. L-aktar reazzjoni avversa tal-mediċina rrappurtata b’mod komuni, li seħħet f’≥ 10% tal-pazjenti hija uġigħ ta’ ras.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-konvenzjoni tal-frekwenza MedDRA: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (1/1,000 sa <1/100), rari (1/10,000 sa <1/1,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Ġew irrappurtati r-reazzjonijiet avversi li ġejjin:

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

Klassifika

ħafna

(1/100 sa

(1/1,000 sa

(1/10,000 sa

Magħruf

tal-organi

(≥1/100)

<1/10)

<1/100)

<1/1,000)

(ma tistax

 

 

 

 

 

tittieħed stima

 

 

 

 

 

mid-dejta

 

 

 

 

 

disponibbli)

Infezzjonijiet

 

 

 

Konġuntivite

 

u

 

 

 

 

 

infestazzjonij

 

 

 

 

 

iet

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Edima allerġika

Reazzjoni allerġika

 

sistema

 

 

u anġjoedima

 

 

immuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Disturb fl-irqad

Ansjetà

 

psikjatriċi

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’

Sturdament

Ngħas

Sinkope

 

sistema

ras

 

Parestesija u

Aċċessjoni

 

nervuża

 

 

disestesija

Amnesija

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Disturbi fil-vista

Żjieda tal-pressjoni

Newropatija

għajnejn

 

 

Iperimija fl-

fl-għajn

ottika

 

 

 

għajnejn

Żjieda fid-dmugħ

iskemika

 

 

 

Kuluri jidhru

 

mhux arterika

 

 

 

viżwalment

 

(NAION)

 

 

 

differenti

 

anterjuri

 

 

 

Uġigħ fl-għajn u

 

Difetti fil-vista

 

 

 

skomdu fl-għajn

 

 

 

 

 

Fotofobija

 

 

Disturbi fil-

 

 

Żarżir fil-

 

Telf ta’ smigħ

widnejn u fis-

 

 

widnejn

 

f’daqqa waħda

sistema

 

 

Vertigo

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Palpitazzjonijiet

Infart mijokardijaku

 

qalb

 

 

Takikardija

Taki-arritmija

 

 

 

 

 

ventrikulari

 

 

 

 

 

Anġina pectoris

 

Disturbi

 

 

 

Pressjoni baxxa

 

vaskulari

 

 

 

Pressjoni għolja

 

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

Klassifika

ħafna

(1/100 sa

(1/1,000 sa

(1/10,000 sa

Magħruf

tal-organi

(≥1/100)

<1/10)

<1/100)

<1/1,000)

(ma tistax

 

 

 

 

 

tittieħed stima

 

 

 

 

 

mid-dejta

 

 

 

 

 

disponibbli)

Disturbi

 

Konġestjoni

Qtugħ ta’ nifs

Epistassi

 

respiratorji,

 

fl-imnieħer

Konġestjoni fis-

 

 

toraċiċi u

 

 

sinus

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Dispepsja

Marda ta’ rifluss

 

 

gastro-

 

 

gastro-esofagali

 

 

intestinali

 

 

Gastrite

 

 

 

 

 

Uġigħ gastro-

 

 

 

 

 

intestinali u

 

 

 

 

 

addominali

 

 

 

 

 

Dijarea

 

 

 

 

 

Rimettar

 

 

 

 

 

Tqalligħ

 

 

 

 

 

Ħalq xott

 

 

Disturbi fil-

 

 

Żjieda fit-

Żjieda f’gamma-

 

fwied u fil-

 

 

transaminases

glutamyltransferase

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Eritema

Reazzjoni ta’

 

ġilda u fit-

 

 

Raxx

fotosensittività

 

tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Uġigħ fid-dahar

 

 

muskolu-

 

 

Żjieda fil-

 

 

skeletriċi u

 

 

creatine

 

 

tat-tessuti

 

 

phosphokinase

 

 

konnettivi

 

 

Mijalġja

 

 

 

 

 

Żjieda fit-ton

 

 

 

 

 

muskolari u

 

 

 

 

 

bugħawwieġ

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

 

Ematurja

kliewi u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Żjieda fl-

Priapiżmu

Emorraġija

sistema

 

 

erezzjoni

 

mill-pene

riproduttiva

 

 

 

 

Ematospermja

u fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Ma tħossokx

Uġigħ fis-sider

 

ġenerali u

 

 

tajjeb

 

 

kondizzjoniji

 

 

 

 

 

et ta’ mnejn

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Emorraġija mill-pene, ematospermja u ematurja ġew irrappurtati fi provi kliniċi u dejta spontanja ta’ wara t-tqegħid fis-suq bl-użu tal-inibituri ta’ PDE5 kollha, inkluż vardenafil.

B’doża ta’ 20 mg Vivanza pilloli miksija b’rita, pazjenti anzjani (età ta’ ≥ 65 sena) kellhom frekwenzi ogħla ta’ uġigħ ta’ ras (16.2% kontra 11.8%) u sturdament (3.7% kontra 0.7%) minn pazjenti iżgħar

(età ta’ <65 sena). B’mod ġenerali l-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi (speċjalment “sturdament”) ġie muri li huma kemmxejn ogħla f’pazjenti b’passat ta’ pressjoni għolja.

Rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ prodott mediċinali ieħor ta’ din il-klassi

Disturbi vaskulari

Reazzjonijiet kardjovaskulari serji, inkluż emorraġija ċerebrovaskulari, mewta f'daqqa ikkawżata minn problemi fil-qalb, attakk iskemiku temporanju, anġina mhux stabbli u arritmija ventrikulari, kienu rrappurtati wara li l-prodott mediċinali ħareġ għall-bejgħ, fl-istess perijodu ta’ żmien ma’ prodott mediċinali ieħor f’din il-klassi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fi studji kliniċi b’voluntiera li ngħataw doża waħda, dożi sa u inkluż 80 mg vardenafil (pilloli miksija b’rita) kuljum kienu ttollerati mingħajr ma ħolqu reazzjonijiet avversi serji.

Meta vardenafil intuża f’dożi akbar u aktar ta’ spiss mill-programm ta’ doża rrakkomandat (40 mg pilloli miksija b’rita darbtejn kuljum), ġew irrapportati każijiet ta’ uġigħ fid-dahar qawwi. Dan ma kienx assoċjat ma’ l-ebda tossiċità fil-muskoli jew newroloġika.

F’każ li tingħata doża eċċessiva, il-miżuri ta’ għajnuna li normalment jingħataw f’dawn il-każijiet għandhom jintużaw skont il-bżonn. Dijalisi tal-kliewi mhux mistennija li żżid it-tneħħija mill-ġisem, għax vardenafil huwa marbut b’mod qawwi mal-proteini tal-plażma, u ftit li xejn joħroġ fl-awrina.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi, Mediċini wżati għall-kura tal-problema ta’ l-erezzjoni tal- pene, Kodiċi ATC: G04B E09.

Vardenafil huwa terapija li tingħata mill-ħalq biex ittejjeb il-funzjoni ta’ l-erezzjoni tal-pene f’irġiel bi problema fil-funzjoni erettili. F’ċirkustanzi naturali, i.e. bi stimulazzjoni sesswali jneħħi l-problema tal-funzjoni erettili billi jżid l-ammont ta’ demm li jidħol fil-pene.

L-erezzjoni tal-pene hija proċess emodinamiku. Waqt stimulazzjoni sesswali jinħeles nitric oxide. Dan jattiva l-enzima guanylate cyclase u jirriżulta f’żjieda fil-livell ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP) fil-korpus kavernożum. B'hekk, il-muskoli lixxi jirrilassaw u jżidu l-ammont ta’ demm li jidħol ġol-pene. Il-livell ta' cGMP huwa regolat mir-rata ta' sintesi permezz ta’ guanylate cyclase kif ukoll mir-rata ta' degradazzjoni permezz ta’ cGMP hydrolysing phosphodiesterases (PDEs).

Vardenafil huwa inibitur qawwi u selettiv ta’ phosphodiesetrase tip 5 (PDE5) li hu speċifiku għal cGMP u li hu l-aktar PDE komuni fil-korpus kavernożum uman. Vardenafil iżid b'mod qawwi l-effett ta' nitric oxide fil-korpus kavernożum billi jimpedixxi lil PDE5. Meta jinħeles nitric oxide b'reazzjoni għal stimulazzjoni sesswali, l-impediment ta' PDE5 minn vardenafil jirriżulta f’żjieda fil-livelli ta' cGMP fil-korpus kavernożum. Għalhekk stimulazzjoni sesswali hija neċessarja biex vardenafil jipproduċi effetti terapewtiċi ta’ ġid.

Studji in vitro urew li vardenafil għandu effett aktar qawwi fuq PDE5 milli fuq phosphodiesterases oħrajn (>15-il darba meta mqabbel ma’ PDE6, >130 darba meta mqabbel ma’ PDE1, >300 darba meta

mqabbel ma’ PDE11, u >1000 darba meta mqabbel ma’ PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9 u PDE10).

Fi studju plestismografu (RigiScan) tal-pene, vardenafil 20 mg wassal għal erezzjonijiet meqjusa bħala suffiċjenti għall-penetrazzjoni (riġidita’ ta’ 60% b’RigiScan). F'xi rġiel dan ġara wara biss 15-il minuta li ngħatat id-doża. Meta mqabbel mal-plaċebo, ir-reazzjoni għal vardenafil f'dawn il-pazjenti kienet statistikament sinifikattiva, 25 minuta wara li ngħatat id-doża.

Vardenafil ibaxxi l-pressjoni b'mod ħafif u temporanju, li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ma jikkawżawx effetti kliniċi. Meta mqabbel mal-plaċebo, il-pressjoni sistolika ta' meta wieħed ikun mimdud naqset b’medja massima ta' -6.9 mmHg meta ngħatat 20 mg u -4.3 mmHg meta ngħatat 40 mg ta' vardenafil. Dawn l-effetti huma konsistenti ma’ l-effetti vażodilatatorji ta’ l-inibituri ta’ PDE5 u probabbilment dan iseħħ minħabba ż-żjieda fil-livelli ta’ cGMP fiċ-ċelloli vaskulari tal-muskoli lixxi. Doża waħda u dożi ripetuti sa 40 mg ta’ vardenafil mogħtija mill-ħalq, m’għamlu l-ebda bidla klinikament relevanti fl-ECG ta’ rġiel voluntiera b'saħħithom.

Fi prova randomised, double-blind, crossover, b’doża waħda f’59 raġel b’saħħtu, ġie mqabbel l-effett ta’ vardenafil (10 mg u 80 mg), sildenafil (50 mg u 400 mg) u plaċebo fuq l-intervall QT. Ġie inkluż moxifloxacin (400 mg) bħala kontroll attiv intern. Effetti fuq l-intervall QT ġew imkejla siegħa wara li ngħatat id-doża (tmax medja ta’ vardenafil). Il-mira prinċipali ta’ dan l-istudju kienet biex jiġi aċċertat li m’hemmx effett akbar minn 10 msec fuq l-intervall QTc (i.e. biex jintwera nuqqas ta’ dan l-effett) ta’ doża waħda ta’ 80 mg ta’ vardenafil mogħtija mill-ħalq, meta mqabbla mal-plaċebo, kif imkejjel mill- bidla fil-formola ta’ korrezzjoni ta’ Fridericia (QTcF=QT/RR1/3) mill-linja bażi siegħa wara li ngħatat id-doża. Ir-riżultati ta’ vardenafil urew żjieda f’QTc (Fridericia) ta’ 8 msec (90% CI: 6-9) u ta’

10 msec (90% CI: 8-11) b’dożi ta’ 10 mg u 80 mg meta mqabbla mal-plaċebo u żjieda fil-QTci ta’ 4 msec (90% CI: 3-6) u ta’ 6 msec (90% CI: 4-7) b’dożi ta’ 10 mg u 80 mg meta mqabbla mal- plaċebo, wara siegħa li ngħatat id-doża. F’tmax, il-bidla medja f’QTcF għal 80 mg vardenafil biss kienet barra mill-limitu stabbilit ta’ l-istudju (medja 10 msec, 90% CI:8-11). Meta ġiet użata il-

formola għall-korrezzjoni individwali, l-ebda wieħed mill-valuri ma kien barra mill-limitu ta’ l-istudju.

Fi studju separat ta’ wara t-tqegħid fuq is-suq f’ 44 volontiera b’saħħithom, dożi individwali ta’ 10mg varadenafil jew ta’ 50 mg sildenafil ġew mogħtija flimkien ma’ 400 mg gatifloxacin, mediċina b’effett QT komparabbli. Kemm vardenafil kif ukoll sildenafil urew żieda fl-effett Fridericia QTc ta’ 4 msec (vardenafil) u 5 msec (sildenafil) meta mqabbla ma’ kull waħda mill-mediċini mogħtija waħidha.

Aktar tagħrif dwar provi kliniċi b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq intwerew b’mod separat f’popolazzjoni wiesa’ f’żewġ studji li kienu jinkludu 701 pazjent randomised b’disfunzjoni erettili li kienu kkurati sa 12-il ġimgħa. Id-distribuzzjoni tal-pazjenti fis-sottogruppi definiti minn qabel kienet tkopri pazjenti anzjani (51%), pazjenti b’passat ta’ dijabete mellitus (29%), dislipidemija (39%) u pressjoni għolja (40%).

Fid-dejta miġbura miż-żewġ provi b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq, punteġġi tad-dominju IIEF-FE kienu ogħla b’mod sinifikanti b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq meta mqabbel mal-plaċebo.

Persentaġġ ta’ 71% tat-tentattivi sesswali kollha rrappurtati fil-provi kliniċi kellhom penetrazzjoni b’suċċess meta mqabbel ma’ 44% tat-tentattivi kollha fil-grupp tal-plaċebo. Dawn ir-riżultati kienu riflessi wkoll fis-sottogruppi, f’pazjenti anzjani (65%), f’pazjenti b’passat ta’ dijabete mellitus (63%), pazjenti b’passat ta’ dislipidemija (66%) u pressjoni għolja (70%) ta’ kull tentattiv sesswali rrappurtati li kellhom penetrazzjoni b’suċċess.

Madwar 63% ta’ kull tentattiv sesswali rrappurtat b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq kellhom suċċess f’termini ta’ żamma ta’ erezzjoni meta mqabbel ma’ madwar 26% tat-tentattivi sesswali kollha kkontrollati bil-plaċebo. Fis-subgruppi definiti minn qabel 57% (pazjenti anzjani), 56% (pazjenti

b’passat ta’ dijabete mellitus), 59% (pazjenti b’passat ta’ dislipidemija) u 60% (pazjenti b’passat ta’ pressjoni għolja) ta’ kull tentattiv irrappurtat b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq kellhom suċċess f’termini ta’ żamma ta’ erezzjoni.

Aktar tagħrif dwar provi kliniċi

Fi provi kliniċi, vardenafil, ingħata lil aktar minn 17,000 raġel bi problemi fl-erezzjoni tal-pene (ED), b’etajiet li varjaw bejn 18 u 89 sena, li ħafna minnhom kellhom aktar minn marda waħda fl-istess waqt. ’L fuq minn 2,500 pażjent kienu kkurati b’vardenafil għal sitt xhur jew aktar. Minn dawn, ’l fuq minn 900 kienu kkurati għal sena jew aktar.

Il-gruppi ta' pazjenti li ġejjin kienu rappreżentati: anzjani (22%), pazjenti bi pressjoni għolja (35%), pazjenti li għandhom dijabete mellitus (29%), mard iskemiku tal-qalb u mard kardjovaskulari ieħor (7%), mard kroniku tal-pulmun (5%), iperlipidimja (22%), depressjoni (5%), tneħħija radikali tal- prostata (9%). Il-gruppi ta' pazjenti li ġejjin ma kienux rappreżentati tajjeb fil-provi kliniċi: anzjani (>75 sena, 2. 4%), u pazjenti b'ċerti tipi ta’ mard kardjovaskulari (ara sezzjoni 4.3). Ma sarux provi kliniċi dwar mard tas-sistema nervuża ċentrali (minbarra korriment fis-sinsla ta’dahar), f'pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku sever, pazjenti li kienu operati fil-pelvi (minbarra tneħħija tal- prostata mingħajr ma jintmissu n-nervituri), korriment jew radjuterapija u nuqqas fix-xewqa sesswali jew deformazzjoni anatomika tal-pene.

Fil-provi pivitali kollha, kura b’vardenafil (pilloli miksija b’rita) irriżultat f’titjib fil-funzjoni ta’ l- erezzjoni tal-pene meta mqabbel mal-plaċebo. F’dawk il-ftit pazjenti li ppruvaw jagħmlu l-att sesswali minn erba’ sa ħames sigħat wara li ħadu d-doża, r-rata ta’ suċċess ta’ penetrazzjoni u żamma ta’ l- erezzjoni tal-pene kienet ferm akbar minn dawk tal-plaċebo.

Fi studji mifruxa fuq tliet xhur li saru bl-użu ta’ doża fissa (pilloli miksija b’rita) f’popolazzjoni b’firxa kbira ta’ rġiel bil-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene, 68% (5 mg), 76% (10 mg) u 80% (20 mg) tal-pazjenti kellhom suċċess tal-penetrazzjoni (SEP2), meta mqabbel ma’ 49% li kienu fuq plaċebo. Il- ħila li tinżamm erezzjoni (SEP3) f’din il-popolazzjoni vasta b’ED kienet ta’ 53% (5 mg), 63% (10 mg) u 65% (20 mg) meta mqabbla ma’ 29% li kienu fuq plaċebo.

Tagħrif miġbur mill-provi ewlenin dwar l-effikaċja wera li l-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom suċċess fil-penetrazjoni b’vardenafil kien hekk: problemi erettili ta’ natura psikoġenika (77-87%), problemi mħallta ta’ erezzjoni (69-83%), problemi erettili ta’ natura organika (64-75%), anzjani (52-75%), mard iskemiku tal-qalb (70-73%), iperlipidimja (62-73%), mard kroniku tal-pulmun (74-78%), depressjoni (59-69%) u pazjenti li kienu qed jieħdu mediċini kontra il-pressjoni għolja fl-istess ħin (62-73%).

Waqt prova klinika f’pazjenti b’dijabete mellitus, dożi ta’ 10 mg u 20 mg ta’ vardenafil wasslu għal titjib sinifikattiv fil-punteġġ tal-funzjoni erettili, fil-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal-pene għal tul ta’ ħin biżżejjed biex jirnexxi l-att sesswali u rigidita’ tal-pene, meta mqabbla mal-plaċebo.

Għall-pazjenti li temmew tliet xhur ta’ kura, r-rati ta’ ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal-pene kienu ta’ 61% u 49% b’10 mg u 64% u 54% b’20 mg vardenafil, meta mqabbla ma’ 36% u 23% bil- plaċebo.

Waqt prova klinika f’pazjenti wara li tneħħitilhom il-prostata, dożi ta’ 10 mg u 20 mg ta’ vardenafil tejbu b’mod sinifikanti il-punteġġ tal-funzjoni erettili, l-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal- pene għal tul ta’ ħin biżżejjed biex jirnexxi l-att sesswali u rigidita’ tal-pene, meta mqabbla mal- plaċebo. Għall-pazjenti li temmew tliet xhur ta’ kura, r-rati tal-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal-pene kienu ta’ 47% u 37% b’10 mg u 48% u 34% b’20 mg vardenafil, meta mqabbla ma’ 22% u 10% bil-plaċebo.

Fi prova klinika b’doża flessibli f’pazjenti b’korriment fis-sinsla ta’dahar, vardenafil tejjeb b’mod sinifikattiv id-domain score tal-funzjoni erettili, l-ħila li tintlaħaq u tinżamm erezzjoni għal-tul ta’ żmien biżżejjed sabiex jirnexxi l-att sesswali u l-ebgħusija tal-pene, meta mqabbel mal-plaċebo. In- numru ta’ pazjenti li reġgħa kellhom IIEF domain score normali (>26) kienu 53% b’vardenafil meta mqabbel ma’ 9% bil-plaċebo. Għall-pazjenti li temmew tliet xhur ta’ kura li kienu klinikament u

statistikament sinifikanti (p<0.001), ir-rati ta’ rispons għall-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni kienu ta’ 76% u 59% b’vardenafil meta mqabbel ma’ 41% u 22% bil-plaċebo.

Vardenafil żamm l-effikaċja u s-sigurtà tiegħu fi studji li damu żmien twil.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta’ disfunzjoni erettili. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Studji ta’ bijoekwivalenza wrew li vardenafil 10 mg pillola li tinħall fil-ħalq mhux bijoekwivalenti għal vardenafil 10 mg pilloli miksija b’rita; għalhekk, il-formulazzjoni li tinħall fil-ħalq m’għandhiex tintuża bħala ekwivalenti għal vardenafil 10 mg pilloli miksija b’rita.

Assorbiment

F’vardenafil pilloli miksija b’rita, vardenafil huwa assorbit malajr, tant li f’xi rġiel, l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu wara biss 15-il minuta li tingħata id-doża mill-ħalq. Madankollu, f’90% tad-drabi, fi stat sajjem, l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu minn 30 sa 120 minuta (medjan 60 minuta) wara li tingħata d-doża mill-ħalq. Il-biodisponibiltà medja assoluta hija 15%. Wara doża mill-ħalq, l-AUC u s-Cmax ta’ vardenafil jiżdiedu kważi proporzjonalment mad- doża fil-firxa tad-doża rrakkomandata (5 - 20 mg).

Meta vardenafil pilloli miksija b’rita jittieħdu ma’ ikla b’kontenut għoli ta’ xaħmijiet (57% xaħam), ir- rata ta’ assorbiment tonqos, b’konsegwenza li tmax medjana tiżdiet b’siegħa u Cmax tonqos b’medja ta’ 20%. L-AUC ta’ vardenafil ma tinbidilx. Wara ikla li jkun fiha 30% xaħmijiet, ir-rata u l-kwantità ta’ assorbiment ta’ vardenafil (tmax, Cmax u AUC) ma jinbidlux meta mqabbla ma’ pazjenti sajma.

Wara l-għoti ta’ vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq mingħajr ilma, vardenafil huwa assorbit malajr. Il-ħin medjan biex tintlaħaq Cmax varja minn 45 sa 90 minuta u kien simili għal jew ftit aktar tard (bi 8 sa 45 minuta) meta mqabbel mal-pilloli miksija b’rita. L-AUC medja ta’ vardenafil żdiedet b’21 sa 29% (pazjenti b’ED ta’ età medja u anzjani) jew b’44% (individwi żgħażagħ b’saħħithom) b’10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq meta mqabbla ma’ pilloli miksija b’rita bħala riżultat ta’ assorbiment lokali mill-ħalq ta’ ammont żgħir ta’ mediċina fil-bokka tal-ħalq. Ma kien hemm l-ebda differenza konsistenti f’Cmax medja bejn pilloli li jinħallu fil-ħalq u pilloli miksija b’rita.

F’individwi li ħadu vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq ma’ ikla b’ħafna xaħam ma kien osservat l-ebda effett fuq l-AUC u tmax ta’ vardenafil, filwaqt li Cmax ta’ vardenafil naqset b’35% wara l-ikel. Ibbażat fuq dawn ir-riżultati vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq jistgħu jittieħdu mal-ikel jew mingħajr ikel.

Jekk vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq jittieħdu bl-ilma, l-AUC tonqos b’29%, Cmax ma tinbidilx u tmax medjan jonqos b’60 minuta meta mqabbla ma’ teħid mingħajr ilma. Vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq għandhom jittieħdu mingħajr likwidu.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni medju fi stat stabbli huwa ta’ 208 lt. li jindika distribuzzjoni fit-tessuti. Vardenafil u l-metabolit prinċipali tiegħu li jkun fiċ-ċirkolazzjoni (M1), huma marbuta b’mod qawwi mal-proteini tal-plażma (madwar 95% għal vardenafil jew M1). Kemm għal vardenafil, kif ukoll għal M1, it-twaħħil mal-proteini mhux dipendenti mill-konċentrazzjonijiet totali tal-mediċina.

Minn kejl li sar fuq il-kwantità ta’ vardenafil fis-semen ta’ voluntiera b’saħħithom, 90 minuta wara li ngħataw id-doża, mhux aktar minn 0.00012% tad-doża li tingħata tista’ tidher fis-semen tal-pazjenti.

Bijotrasformazzjoni

Vardenafil f’pilloli miksija b’rita huwa metabolizzat fil-parti l-kbira ġol-fwied permezz ta’ l-isoforma 3A4 taċ-ċitokromju P450 (CYP) b’xi kontribuzzjoni mill-isoformi CYP3A5 u CYP2C.

Fil-bnedmin, il-metabolit prinċipali li jiċċirkola fid-demm (M1) jifforma minn desethylation ta’ vardenafil u jkompli jiġi metabolizzat, b’half-life ta’ eliminazzjoni mill-plażma ta’ madwar 4 sigħat. Partijiet minn M1 jinsabu bħala glucuronide fiċ-ċirkolazzjoni sistemika. Il-metabolit (M1) għandu profil ta’ selettività għal phosphodiesetrase li jixbaħ ħafna dak ta’ vardenafil u qawwa in vitro għal phosphodiesetrase tip 5 ta’ madwar 28% meta mqabbel ma’ vardenafil, li jissarraf f’madwar 7% tal- kontribut għall-effikaċja’.

Il-half-life terminali medja ta’ vardenafil f’pazjenti li rċevew vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil- ħalq varjat minn 4 – 6 sigħat. Il-half-life tal-eliminazzjoni tal-metabolit M1 hija minn 3 sa 5 sigħat, simili għall-mediċina oriġinali.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali ta’ vardenafil mill-ġisem hija ta’ 56 l/h li tirriżulta f’half life terminali ta’ madwar 4-5 sigħat. Wara għoti mill-ħalq, vardenafil jitneħħa l-aktar bħala metaboliti fl-ippurgar (madwar 91-95% tad-doża li tingħata), u b’mod anqas fl-urina (madwar 2-6% tad-doża li tingħata).

Farmakokinetika fi gruppi speċjali ta’ pazjenti

Anzjani

It-tneħħija mill-fwied ta’ vardenafil f’voluntiera anzjani b’saħħithom (minn 65 sena ’l fuq) kienet inqas meta mqabbla ma’ voluntiera iżgħar b’saħħithom (18-45 sena). Irġiel anzjani li jieħdu vardenafil pilloli miksija b’rita kellhom AUC ogħla b’medja ta’ 52% u Cmax ogħla b’34% meta mqabbla ma’ rġiel iżgħar (ara sezzjoni 4.2).

L-AUC u Cmax ta’ vardenafil f’pazjenti anzjani (65 sena jew aktar) li jieħdu vardenafil pilloli li jinħallu fil-ħalq żdiedu b’31 sa 39% u b’16 sa 21%, rispettivament, meta mqabbla ma’ pazjenti b’età ta’ 45 sena u anqas. Vardenafil ma nstabx li jakkumula fil-plażma f’pazjenti b’età ta’ 45 sena jew anqas jew 65 sena jew aktar wara dożaġġ ta’ darba kuljum ta’ vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fuq medda ta’ għaxart ijiem.

Indeboliment renali

F’voluntiera b’indeboliment renali ħafif għal moderat (tneħħija tal-krejatinina 30-80 ml/min), il- farmakokinetika ta’ vardenafil kienet simili għal dik tal-grupp ta’ kontroll b’funzjoni renali normali. F’voluntiera b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina <30 ml/min), l-AUC medja żdiedet b’21% u s-Cmax naqset b’34% meta mqabbla ma’ voluntiera b’funzjoni renali normali. Ma nstabet l- ebda korrelazzjoni statistikament sinifikanti bejn it-tneħħija tal-krejatinina u l-użu ta’ vardenafil (AUC u Cmax) (ara sezzjoni 4.2). Il-farmakokinetika ta’ vardenafil ma ġietx studjata f’pazjenti li jinħtieġu d- dijalisi (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment tal-fwied

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ħafif sa moderat (Child-Pugh A u B), it-tneħħija mill-ġisem ta’ vardenafil naqset proporzjonalment ma’ kemm il-fwied ma kienx qed jaħdem. F’pazjenti li kellhom indeboliment tal-fwied ħafif (Child-Pugh A), l-AUC medja għoliet b’17% u s-Cmax għoliet b’ 22% meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll ta’ rġiel b’saħħithom. F’pazjenti li kellhom indeboliment moderat tal-fwied (Child-Pugh B), l-AUC medja għoliet b’160% u s-Cmax għoliet b’133% meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll ta’ rġiel b’saħħithom (ara sezzjoni 4.3). Il-farmakokinetika ta’ vardenafil ma ġietx studjata f’pazjenti b’indeboliment sever fil-funzjoni tal-fwied (Child-Pugh C) (ara sezzjoni 4.3).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Crospovidone.

Magnesium stearate.

Microcrystalline cellulose.

Colloidal silica anidru.

Kisja b’rita:

Macrogol 400

Hypromellose

Titanium dioxide (E171)

Ferric oxide isfar (E172)

Ferric oxide aħmar (E172)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ta’ ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folja magħmula minn fojl ta’ PP/aluminju f’kaxxi ta’ 2, 4, 8, 12 jew 20 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/249/001-004, 013

EU/1/03/249/005-008, 014

EU/1/03/249/009-012, 015

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 4 ta’ Marzu 2003

Data tal-aħħar tiġdid: 4 ta’ Marzu 2008

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Vivanza 10 mg, pillola li tinħall fil-ħalq

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li tinħall fil-ħalq fiha 10 mg ta’ vardenafil (bħala hydrochloride).

Sustanzi mhux attivi:

7.96 mg sorbitol (E420), u 1.80 mg aspartame (E951) għal kull pillola li tinħall fil-ħalq.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinħall fil-ħalq.

Pilloli tondi u bojod.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura għal problema ta’ l-erezzjoni tal-pene fl-irġiel adulti. Problema ta’ l-erezzjoni tal-pene hija l- inabbiltà biex tintlaħaq jew tinżamm erezzjoni tal-pene suffiċjenti biex l-att sesswali iseħħ b’mod sodisfaċenti.

Biex Vivanza ikun effettiv, hija meħtieġa stimulazzjoni sesswali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Vivanza 10 mg pillola li tinħall fil-ħalq mhux bijoekwivalenti għal Vivanza 10 mg pillola miksija b’rita (ara sezzjoni 5.1). Id-doża massima ta’ Vivanza pillola li tinħall fil-ħalq hija ta’ 10 mg/kuljum.

Użu f’irġiel adulti

Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq jittieħdu skont il-bżonn madwar 25 sa 60 minuta qabel l-att sesswali.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (età ≥65 sena)

Tibdil fid-doża mhux meħtieġ f’pazjenti anzjani. Madankollu, żjieda sa doża massima ta’ Vivanza 20 mg pilloli miksija b’rita għandha tiġi kkunsidrata b’attenzjoni skont it-tolleranza ta’ l-individwu (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Indeboliment tal-fwied.

Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq mhux indikati bħala doża tal-bidu f’pazjenti b’indeboliment ħafif tal-fwied (Child-Pugh A).

Pazjenti b’indeboliment ħafif tal-fwied għandhom jibdew kura b’Vivanza 5 mg pilloli miksija b’rita. Skont kemm tkun ittollerata u effettiva, id-doża tista’ tiġi miżjuda għal Vivanza 10 mg u 20 mg pilloli miksija b’rita, jew Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq.

L-għola doża rrakkomandata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied moderat (Child-Pugh B) hija ta’ Vivanza 10 mg bħala pilloli miksija b’rita (ara sezzjoni 5.2).

Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq mhux indikati għall-użu f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied moderat (Child-Pugh B) u sever (Child-Pugh C; ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment renali

Tibdil fid-doża mhux neċessarju f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif għal moderat.

F’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina <30 ml/min) għandha tiġi kkunsidrata doża tal-bidu ta’ Vivanza 5 mg pilloli miksija b’rita. Skont kemm tkun ittollerata u effettiva, id-doża tista’ tiġi miżjuda għal Vivanza 10 mg u 20 mg pilloli miksija b’rita, jew Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq. Vivanza pillola li tinħall fil-ħalq mhux indikata għall-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi tal-aħħar stadju (ara sezzjoni 4.3)

Popolazzjoni pedjatrika

Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq mhux indikati għall-persuni b’età inqas minn 18-il sena. M’hemm l- ebda indikazzjoni rilevanti għall-użu ta’ Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq fit-tfal u l-adoloxxenti.

Użu f'pazjenti li qed jużaw mediċini oħra

Użu flimkien ta’ inibituri moderati jew qawwija ta’ CYP 3A4

Jekk inibituri moderati jew qawwija ta’ CYP3A4 jingħataw flimkien ikun meħtieġ aġġustament fid- doża ta’ vardenafil (ara sezzjoni 4.5).

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għall-użu orali.

Il-pillola li tinħall fil-ħalq għandha titpoġġa fil-ħalq fuq l-ilsien, fejn tidiżintegra malajr, u wara tinbela’. Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq għandhom jittieħdu mingħajr likwidu u hekk kif jitneħħew mill-folja.

Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq jistgħu jittieħdu ma’ l-ikel jew mingħajr ikel.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

L-għoti ta’ vardenafil flimkien ma’ nitrates jew donaturi ta’ nitric oxide (bħal amyl nitrate) f’kull forma hija kontra-indikata (ara sezzjoni 4.5 u 5.1).

Vivanza huwa kontra-indikat f’pazjenti li għandhom telf tal-vista f’għajn waħda minħabba newropatija ottika anterjuri iskemika mhux arteritika (NAION), kemm jekk dan l-episodju kien konness ma’ espożizzjoni minn qabel għal inibitur ta’ phosphodiesterase 5 (PDE5) kif ukoll jekk le (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali għall-kura tal-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene ġeneralment m'għandhomx jintużaw f’irġiel li għalihom attività sesswali mhix irrakkomandata (eżempju, pazjenti b'disturbi kardjovaskulari severi, bħal anġina instabbli, jew insuffiċjenza kardijaka severa [New York Heart Association III jew IV])

Is-sigurtà ta’ vardenafil ma ġietx studjata fis-sottogruppi ta’ pazjenti li ġejjin u għalhekk l-użu tiegħu huwa kontra-indikat sakemm ikun disponibbli aktar tagħrif:

-indeboliment sever tal-fwied (Child-Pugh C),

-marda tal-kliewi ta’ l-aħħar stadju li teħtieġ dijalisi,

-pressjoni baxxa (pressjoni tad-demm <90/50 mmHg),

-puplesija jew infart mijokardijaku reċenti (fl-aħħar 6 xhur),

-anġina mhix stabbli, u

-fejn hu magħruf li jkun hemm mard ereditarju ta’ deġenerazzjoni tar-retina bħal retinite pigmentosa.

L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ l-inibituri qawwija ta’ CYP3A4, ketoconazole u itraconazole (il- forma li tittieħed mill-ħalq) huwa kontra-indikat f’irġiel li għandhom ’l fuq minn 75 sena.

L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ inibituri tal-protease ta’ l-HIV bħal ritanovir u indinavir huwa kontra-indikat, minħabba li huma inibituri qawwija ħafna ta’ CYP3A4 (ara sezzjoni 4.5).

L-għoti ta’ inibituri ta’ PDE5, inkluż vardenafil, flimkien ma’ stimulaturi ta’ guanylate cyclase, bħal riociguat, huwa kontraindikat għax jista’ jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Qabel tiġi kkunsidrata kura famakoloġika, għandu jitqies it-tagħrif tal-passat mediku u jsir eżami fiżiku tal-pazjent biex b’hekk issir dijanjosi tal-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene u jinkixfu kawżi oħra li jistgħu iwasslu għal din il-problema.

Qabel tinbeda xi tip ta’ kura għal problema ta’ l-erezzjoni tal-pene, it-tobba għandhom iqisu il- kundizzjoni kardjovaskulari tal-pazjenti tagħhom peress li hemm ċertu riskju fuq il-qalb marbut ma’ l- attività sesswali (ara sezzjoni 4.3). Vardenafil għandu effetti vażodilatatorji, u jirriżulta fi tnaqqis ħafif u temporanju fil-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 5.1). Pazjenti li ġħandhom imblukkar tal-ħruġ mill- ventrikulu tax-xellug, eż., stenożi ta’ l-aorta, stenożi subaortika ipertrofika idjopatika, jistgħu jkunu sensittivi għall-azzjoni ta’ vażodilataturi inklużi impedituri ta’ phosphodiesterase tat-Tip 5.

Prodotti mediċinali għall-kura tal-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene għandhom jintuzaw b'aktar attenzjoni f'pazjenti b'deformazzjoni anatomika tal-pene (bħal angulazzjoni, fibrożi fil-korpus kavernożum jew il-marda ta' Peyronie), jew f’pazjenti li jsofru minn mard li minħabba fih hemm probabilità akbar li jkollhom prijapiżmu (bħal anemija sickle cell, majeloma multipla jew lewkimja).

Għadhom ma sarux studji dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ taħlita ta’ Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq ma’ Vivanza pilloli miksija b’rita jew forom oħra ta’ kura għal disfunzjoni erettili. Għaldaqstant, l-użu ta’ taħlitiet bħal dawn mhux irrakkomandat.

It-tollerabilità tad-doża massima ta’ Vivanza 20 mg pilloli miksija b’rita tista’ tkun aktar baxxa f’pazjenti anzjani (età ≥ 65 sena) (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

Użu flimkien ta’ alfa-blockers

L-użu ta’ alfa-blokers flimkien ma’ vardenafil jista jwassal għal pressjoni baxxa sintomatika f’uħud mill-pazjenti minħabba li t-tnejn huma vażodilataturi. Kura flimkien ma’ vardenafil għandha tinbeda biss jekk il-pazjent ġie stabilizzat fuq il-kura tiegħu ta’ alfa-blokers. F’dawk il-pazjenti li huma stabbli fuq kura ta’ alfa-blockers, vardenafil għandu jinbeda bl-inqas doża rrakkomandata ta’ 5 mg pilloli miksija b’rita. Pazjenti kkurati b’alfa-blockers m’għandhomx jużaw Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq bħala doża tal-bidu. Vardenafil jista’ jingħata fi kwalunkwe ħin ma’ tamsulosin jew ma’ alfuzosin. Meta vardenafil jingħata flimkien ma’ alfa-blockers oħra, għandu jiġi kkunsidrat perjodu ta’ separazzjoni bejn id-dożi (ara sezzjoni 4.5). F’dawk il-pazjenti li diġa’ qed jieħdu doża ottimizzata ta’ vardenafil, kura b’alfa-blockers għandha tinbeda bl-inqas doża. Żjieda ftit, ftit fid-doża ta’ alfa- blockers tista’ tiġi assoċjata ma’ tnaqqis akbar fil-pressjoni tad-demm f’pazjenti li qed jieħdu vardenafil.

L-użu flimkien ta’ inibituri ta’ CYP 3A4

L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ inibituri qawwija ta’ CYP 3A4 bħal itraconazole u ketoconazole (il- forma li tittieħed mill-ħalq) għandu jiġi evitat għax l-għoti flimkien ta’ dawn il-prodotti mediċinali jirriżulta fl-livelli ta’ vardenafil fil-plażma għoljin ħafna (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.3).

Jista’ jkun hemm bżonn tibdil fid-doża ta’ vardenafil meta jingħata flimkien ma’ inibituri moderati ta’ CYP 3A4 bħal ma huma erythromycin u clarithromycin (ara sezzjoni 4.2 u 4.5).

It-teħid fl-istess waqt ta’ grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut huwa mistenni li jżid il-konċentrazzjonijiet ta' vardenafil fil-plażma. Din it-taħlita għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5).

Effect fuq l-intervall QTc

Ġie muri li doża waħda mill-ħalq ta’ 10 mg u 80 mg vardenafil itawwlu l-interval QTc b’medja ta’

8 msec u 10 msec, rispettivament. U doża waħda mill-ħalq ta’ 10 mg vardenafil mogħtija flimkien ma’ 400 mg gatifloxacin, sustanza attiva b’effett QT komparabbli, uriet effett QTc addizzjonali ta’ 4 msec meta mqabbel mal-effett ta’ kull waħda minn dawn is-sustanzi attivi individwalment. L-impatt kliniku ta’ dan it-tibdil fil-QT mhux magħruf (ara sezzjoni 5.1).

Ir-relevanza klinika ta’ din is-sejba mhix magħrufa u ma tistax tiġi ġeneralizzata għall-kull pazjent taħt kull ċirkostanza, għaliex tiddependi fuq il-fatturi ta’ riskju individwali u suxxettibilitajiet li jistgħu jkunu preżenti f’kull ħin, f’kwalunkwe pazjent. Prodotti mediċinali li jistgħu jtawwlu l-interval QTc, inkluż vardenafil, aħjar jiġu evitati f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju relevanti, per eżempju, ipokalimja, żjieda konġenitali tal-QT, l-għoti flimkien ta’ prodotti mediċinali kontra l-arritmija fi Klassi IA (eż. quinidine, procainamide), jew fi Klassi III (eż. amiodarone, sotalol).

Effett fuq il-vista

Difetti fil-vista u każijiet ta’ newropatija ottika iskemika mhux arterika (NAION) ġew irrappurtati f’konnessjoni ma’ l-użu ta’ Vivanza u inibituri ta’ PDE5 oħra. Il-pazjent għandu jiġi mgħarraf li f’każ ta’ difett fil-vista li jseħħ f’daqqa waħda, hu għandu jieqaf jieħu Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq u jkellem lit-tabib minnufih (ara sezzjoni 4.3).

Effett fuq il-fsada

Studji in-vitro bi plejtlits umani jindikaw li vardenafil waħdu ma jwaqqafx l-aggregazzjoni tagħhom, iżda livelli għoljin ta’ vardenafil (livell ogħla mid-doża terapewtika) iqawwu l-effett kontra l- aggregazzjoni tasodium nitroprusside, li huwa donatur ta’ nitric oxide. Fil-bnedmin, vardenafil m’għandu l-ebda effett fuq il-ħin ta’ kemm idum ħiereġ id-demm (fsada) la waħdu, u lanqas meta mħallat ma’ acetylsalicylic acid (ara sezzjoni 4.5). M'hemm l-ebda informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ vardenafil f'pazjenti li jsofru b’mard tal-fsada jew li għandhom ulċera peptika attiva. Għalhekk f’dawn il-pazjenti vardenafil għandu jintuża biss wara stima b’attenzjoni tal-benefiċċji u tar-riskji involuti.

Aspartame

Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fihom aspartame, sorsi ta’ phenylalanine li jista’ jkun ta’ ħsara għall-persuni b’phenylketonuria.

Sorbitol

Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fihom sorbitol. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-fructose m’għandhomx jieħdu Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Effetti ta' mediċini oħra fuq vardenafil Studji in vitro

Vardenafil fil-biċċa l-kbira huwa mmetabolizzat mill-enzimi tal-fwied li jużaw ċitokromju P450 (CYP) isoform 3A4, bi ftit kontribuzzjoni mill-isoformi CYP3A5 u CYP2C. Għalhekk inibituri ta’ dawn l-isoenzimi jnaqqsu t-tneħħija ta’ vardenafil.

Studji in vivo

Meta vardenafil (10 mg pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ indinavir (800 mg tliet darbiet kuljum), inibitur ta’ HIV protease, u inibitur qawwi ta’ CYP3A4, l-AUC ta’ vardenafil żdiedet b’16-il darba u Cmax ta’ vardenafil żdiedet b’7 darbiet. Wara 24 siegħa, il-livell ta’ vardenafil fil-plażma kien naqas għal madwar 4% ta' l-ogħla livell fil-plażma li kien intlaħaq (Cmax).

Meta vardenafil 5 mg ingħata flimkien ma’ ritanovir (600 mg darbtejn kuljum), Cmax ta’ vardenafil żdiedet bi 13-il darba u l-AUC0-24 ta’ vardenafil żdiedet b’49 darba. L-interazzjoni hija konsegwenza ta’ l-impediment tal-metaboliżmu ta’ vardenafil fil-fwied minn ritanovir, impeditur ta’ CYP3A4 qawwi ħafna, li jimpedixxi wkoll CYP2C9. Ritanovir itawwal b’mod sinifikanti il-half-life ta’ vardenafil għal 25.7 sigħat (ara sezzjoni 4.3).

Meta vardenafil (5 mg) ingħata flimkien ma’ ketoconazole (200 mg) li hu inibitur qawwi ta’ CYP3A4, l-AUC ta’ vardenafil żdiedet b’10 darbiet, waqt li Cmax żdiedet b’4 darbiet (ara sezzjoni 4.4).

Għalkemm għadhom ma sarux studji specifiċi dwar l-effetti ta’ mediċini oħra fuq vardenafil, l-użu fl- istess waqt ta’ inibituri qawwija oħra ta’ CYP3A4 (eżempju itraconazole) huma mistennija li jwasslu għal livelli ta’ vardenafil fil-plażma bħal dawk li jintlaħqu b’ketoconazole. L-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ inibituri qawwija ta’ CYP3A4 bħal itraconazole u ketoconazole (għall-użu orali) għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.3 u 4.4). F’irġiel akbar minn 75 sena, l-użu ta’ vardenafil flimkien ma’ itraconazole jew ketoconazole huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Meta vardenafil (5 mg) ingħata flimkien ma’ erythromycin (500 mg tliet darbiet kuljum), inibitur ta’ CYP3A4, l-AUC ta’ vardenafil żdiedet b’4 darbiet, waqt li Cmax żdiedet bi 3 darbiet. Għalkemm studju speċifiku ta’ l-interazzjoni għadu ma sarx, meta clarithromycin jingħata flimkien ma’ vardenafil huwa mistenni li dan jirriżulta f’effetti simili fuq l-AUC u Cmax ta’ vardenafil. Meta mogħti flimkien ma’ inibitur moderat ta’ CYP 3A4, bħal erythromycin jew clarithromycin, għandu mnejn ikun hemm bżonn aġġustament fid-doża ta’ vardenafil (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4).

Cimetidine (400 mg darbtejn kuljum), inibitur mhux speċifiku ta’ ċitokromju P450, ma kellu l-ebda effett fuq l-AUC u s-Cmax ta’ vardenafil, meta ingħata flimkien ma’ vardenafil (20 mg) lill-voluntiera b’saħħithom.

Meraq tal-grejpfrut huwa inibitur ħafif tal-metaboliżmu ta’ CYP3A4 fl-imsaren, u b’hekk jista’ jżid bi ftit il-livelli ta’ vardenafil fil-plażma (ara sezzjoni 4.4).

Il-farmakokinetika ta’ vardenafil (20 mg) ma nbidlitx meta ingħata flimkien ma’ l-antagonist ta’ H2, ranitidine (150 mg darbtejn kuljum), digoxin, warfarin, glibenclamide, alkoħol (medja tal-livell massimu ta' alkoħol fid-demm ta' 73 mg/dl), jew doża waħda ta’ antaċidi (magnesium hydroxide/aluminium hydroxide).

Għalkemm ma sarux studji speċifiċi dwar l-interazzjoni għall-mediċini kollha, analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ma wriet l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta' vardenafil meta ngħata flimkien ma’ dawn il-mediċini: acetylsalicylic acid, inibituri ACE, beta-blokers, inibituri ħfief ta' CYP 3A4, dijuretiċi, u prodotti mediċinali għall-kura tad-dijabete (sulfonylureas u metformin).

Effett ta' vardenafil fuq mediċini oħra

M'hemmx tagħrif dwar l-interazzjoni bejn vardenafil u inibituri mhux speċifiċi ta’ phosphodiesetrase bħal theophylline jew dipyridamole.

Studji in vivo

Fi studju li sar fuq 18-il raġel b'saħħtu, ma kienx osservat li vardenafil (10 mg) qawwa l-effett li jbaxxi il-pressjoni karatteristiku ta’ nitroglycerin (0. 4 mg) ta’ taħt l-ilsien. F'dan l-istudju vardenafil (10 mg) ingħata f'intervalli li jvarjaw (bejn 1 u 24 siegħa) qabel id-doża ta’ nitroglicerin. Vardenafil 20 mg pilloli miksija b’rita qawwa l-effett li jbaxxi l-pressjoni ta’ nitroglicerine (0.4 mg) mogħti taħt l-ilsien wara siegħa u 4 sigħat mill-għoti ta’ vardenafil f’pazjenti b’saħħithom ta’ mezz’ età. Ma kien osservat l-ebda effett fuq il-pressjoni tad-demm meta nitroglicerine ittieħed 24 siegħa wara l-għoti ta’ doza waħda ta’ 20 mg vardenafil pilloli miksija b’rita. Madankollu, għad m'hemmx tagħrif dwar jekk vardenafil jistax iqawwi l-effett ta’ nitrates li jbaxxu l-pressjoni u għalhekk l-użu flimkien ta’ Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq u nitrates huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

Nicorandil huwa ibridu ta’ sustanza li tiftaħ il-kanali tal-potassju u ta’ nitrate. Minħabba l-komponent ta’ nitrate għandu l-potenzjal ta’ effetti ta’ interazzjoni serji ma’ vardenafil.

Peress li monoterapija b’alfa-bloker tista tbaxxi sew il-pressjoni tad-demm, speċjalment pressjoni baxxa minħabba tibdil fil-pożizzjoni u sinkope, saru studji dwar l-interazzjoni b’vardenafil. F’żewġ studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom u bi pressjoni normali, wara titrazzjoni bil-fors ta’ dożi għolja ta’ l-alfa-blockers tamsulosin jew terazosin, kienet irrappurtata pressjoni baxxa (xi kultanti

sinptomatika) f’numru sinifikattiv tas-suġġetti wara li ngħataw ukoll vardenafil. Fost is-suġġetti kkurati b’terazosin, pressjoni baxxa ġiet osservata aktar ta’ spiss meta vardenafil u terazosin ingħataw fl-istess ħin milli meta ngħataw separatament b’intervall ta’ 6 sigħat.

Ibbażat fuq riżultati ta’ studji ta’ interazzjoni li saru b’vardenafil f’pazjenti b’iperplażja beninna tal- prostata (BPH) li huma stabbli fuq kura ta’ tamsulosin, terazosin jew alfuzosin:

Meta vardenafil (pilloli miksija b’rita) ingħata f’dożi ta’ 5, 10 jew 20 mg f’pazjenti li huma diġa’ stabbli fuq terapija b’tamsulosin, ma kien hemm l-ebda tnaqqis sintomatiku fil-pressjoni tad- demm, għalkemm 3/21 pazjent kkurat b’tamsulosin kellhom pressjoni tad-demm sistolika temporanja bil-wieqfa ta’ anqas minn 85 mmHg

Meta vardenafil 5 mg (pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ terazosin 5 jew 10 mg, wieħed minn 21 pazjent kellu pressjoni baxxa sintomatika bil-wieqfa. Ma ġietx osservata pressjoni baxxa meta l-għoti ta’ vardenafil 5 mg u terazosin kien separat b’6 sigħat.

Meta vardenafil (pilloli miksija b’rita) ingħata f’dożi ta’ 5 jew 10 mg lil pazjenti stabbli fuq terapija b’alfuzosin , meta mqabbel mal-plaċebo, ma kien hemm l-ebda tnaqqis sintomatiku fil- pressjoni tad-demm.

Għalhekk, kura flimkien għandha tinbeda biss jekk il-pazjent huwa stabbli fuq il-kura tiegħu ta’ alfa- blocker. F’dawk il-pazjenti li huma stabbli fuq kura ta’ alfa-blocker, vardenafil għandu jinbeda bl- inqas doża tal-bidu rrakkomandata ta’ 5 mg. Vivanza jista’ jingħata f’kwalunkwe ħin ma’ tamsulosin jew alfuzosin. Meta vardenafil jingħata flimkien ma’ alfa-blockers oħrajn, għandu jiġi kkunsidrat separazzjoni fil-ħin tad-dożaġġ (ara sezzjoni 4.4).

Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq m’għandhomx jittieħdu bħala doża tal-bidu f’pazjenti kkurati b’alfa blockers (ara sezzjoni 4.4).

Ma kienx hemm interazzjonijiet sinifikanti meta vardenafil (20 mg pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ warfarin (25 mg), li jiġi metabolizzat minn CYP2C9, jew digoxin (0.375 mg). Il- biodisponibiltà relattiva ta’ glibenclamide (3. 5 mg) ma nbidlitx meta ngħata flimkien ma’ vardenafil (20 mg). Fi studju speċifiku, fejn vardenafil (20 mg) ingħata flimkien ma’ nifedipine li jintreħa bil- mod (30 mg jew 60 mg) lill-pażjenti li jsofru minn pressjoni għolja, f’dawn il-pażjenti, il-pressjoni sistolika f’pożizzjoni minduda naqset b’6 mmHg aktar u l-pressjoni dijastolika f’pożizzjoni minduda naqset b' 5 mmHg aktar, waqt li r-rata li tħabbat il-qalb żdiedet b'4 bpm.

Meta vardenafil (20 mg pilloli miksija b’rita) ingħata flimkien ma’ xorb alkoħoliku (medja ta’ livell massimu ta' alkoħol fid-demm ta’ 73 mg/dl), vardenafil ma qawwiex l-effetti ta’ l-alkoħol fuq il- pressjoni u r-rata li tħabbat il-qalb, u l-farmakokinetika ta' vardenafil ma nbidlitx.

Vardenafil (10 mg) ma tawwalx il-ħin ta’ fsada ikkawżata minn acetylsalicylic acid (2 x 81 mg).

Riociguat

Studji ta’ qabel l-użu kliniku wrew effett addittiv li jbaxxi l-pressjoni sistemika meta inibituri ta’ PDE5 kienu kkombinati ma’ riociguat. Fi studji kliniċi, riociguat intwera li jkabbar l-effetti ta’ tnaqqis tal-pressjoni ta’ inibituri ta’ PDE5. Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ effett kliniku favorevoli tal- kombinazzjoni fil-popolazzjoni studjata. L-użu ta’ riociguat flimkien ma’ inibituri ta’ PDE5, inkluż vardenafil, huwa kontraindikat (ara sezzjoni 4.3).

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Vivanza mhux indikat għall-użu minn nisa. M’hemmx studji ta’ vardenafil f’nisa tqal. M’hemmx disponibbli dejta dwar il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

Fi provi kliniċi dwar vardenafil kienu rrappurtati sturdament u problemi fil-vista, għalhekk il-pazjenti għandhom jaraw x’reazzjoni jkollhom għal Vivanza pilloli li jinħallu fil-ħalq qabel isuqu jew iħaddmu magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-effetti avversi irrappurtati b’Vivanza pilloli miksija b’rita jew 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fi provi kliniċi ġeneralment kienu temporanji u ħfief għal moderati fin-natura tagħhom. L-aktar reazzjoni avversa tal-mediċina rrappurtata b’mod komuni, li seħħet f’≥ 10% tal-pazjenti hija uġigħ ta’ ras.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-konvenzjoni tal-frekwenza MedDRA: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Ġew irrappurtati r-reazzjonijiet avversi li ġejjin:

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

Klassifika

ħafna

(≥1/100 sa

(≥1/1,000 sa

(≥1/10,000 sa

Magħruf

tal-organi

(≥1/100)

<1/10)

<1/100)

<1/1,000)

(ma tistax

 

 

 

 

 

tittieħed stima

 

 

 

 

 

mid-dejta

 

 

 

 

 

disponibbli)

Infezzjonijiet

 

 

 

Konġuntivite

 

u

 

 

 

 

 

infestazzjonij

 

 

 

 

 

iet

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Edima allerġika

Reazzjoni allerġika

 

sistema

 

 

u anġjoedima

 

 

immuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Disturb fl-irqad

Ansjetà

 

psikjatriċi

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’

Sturdament

Ngħas

Sinkope

 

sistema

ras

 

Parestesija u

Aċċessjoni

 

nervuża

 

 

disestesija

Amnesija

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Disturbi fil-vista

Żjieda tal-pressjoni

Newropatija

għajnejn

 

 

Iperimija fl-

fl-għajn

ottika

 

 

 

għajnejn

Żjieda fid-dmugħ

iskemika

 

 

 

Kuluri jidhru

 

mhux arterika

 

 

 

viżwalment

 

(NAION)

 

 

 

differenti

 

anterjuri

 

 

 

Uġigħ fl-għajn u

 

Difetti fil-vista

 

 

 

skomdu fl-għajn

 

 

 

 

 

Fotofobija

 

 

Disturbi fil-

 

 

Żarżir fil-

 

Telf ta’ smigħ

widnejn u fis-

 

 

widnejn

 

f’daqqa waħda

sistema

 

 

Vertigo

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Palpitazzjonijiet

Infart mijokardijaku

 

qalb

 

 

Takikardija

Taki-arritmija

 

 

 

 

 

ventrikulari

 

 

 

 

 

Anġina pectoris

 

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

Klassifika

ħafna

(1/100 sa

(1/1,000 sa

(1/10,000 sa

Magħruf

tal-organi

(≥1/100)

<1/10)

<1/100)

<1/1,000)

(ma tistax

 

 

 

 

 

tittieħed stima

 

 

 

 

 

mid-dejta

 

 

 

 

 

disponibbli)

Disturbi

 

 

 

Pressjoni baxxa

 

vaskulari

 

 

 

Pressjoni għolja

 

Disturbi

 

Konġestjoni

Qtugħ ta’ nifs

Epistassi

 

respiratorji,

 

fl-imnieħer

Konġestjoni fis-

 

 

toraċiċi u

 

 

sinus

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Dispepsja

Marda ta’ rifluss

 

 

gastro-

 

 

gastro-esofagali

 

 

intestinali

 

 

Gastrite

 

 

 

 

 

Uġigħ gastro-

 

 

 

 

 

intestinali u

 

 

 

 

 

addominali

 

 

 

 

 

Dijarea

 

 

 

 

 

Rimettar

 

 

 

 

 

Tqalligħ

 

 

 

 

 

Ħalq xott

 

 

Disturbi fil-

 

 

Żjieda fit-

Żjieda f’gamma-

 

fwied u fil-

 

 

transaminases

glutamyltransferase

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Eritema

Reazzjoni ta’

 

ġilda u fit-

 

 

Raxx

fotosensittività

 

tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Uġigħ fid-dahar

 

 

muskolu-

 

 

Żjieda fil-

 

 

skeletriċi u

 

 

creatine

 

 

tat-tessuti

 

 

phosphokinase

 

 

konnettivi

 

 

Mijalġja

 

 

 

 

 

Żjieda fit-ton

 

 

 

 

 

muskolari u

 

 

 

 

 

bugħawwieġ

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

 

Ematurja

kliewi u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Żjieda fl-

Priapiżmu

Emorraġija

sistema

 

 

erezzjoni

 

mill-pene

riproduttiva

 

 

 

 

Ematospermja

u fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Ma tħossokx

Uġigħ fis-sider

 

ġenerali u

 

 

tajjeb

 

 

kondizzjoniji

 

 

 

 

 

et ta’ mnejn

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Emorraġija mill-pene, ematospermja u ematurja ġew irrappurtati fi provi kliniċi u dejta spontanja ta’ wara t-tqegħid fis-suq bl-użu tal-inibituri ta’ PDE5 kollha, inkluż vardenafil.

B’doża ta’ 20 mg Vivanza pilloli miksija b’rita, pazjenti anzjani (età ta’ ≥ 65 sena) kellhom frekwenzi ogħla ta’ uġigħ ta’ ras (16.2% kontra 11.8%) u sturdament (3.7% kontra 0.7%) minn pazjenti iżgħar (età ta’ < 65 sena). B’mod ġenerali l-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi (speċjalment “sturdament”) ġie muri li huma kemmxejn ogħla f’pazjenti b’passat ta’ pressjoni għolja.

Rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ prodott mediċinali ieħor ta’ din il-klassi

Disturbi vaskulari:

Reazzjonijiet kardjovaskulari serji, inkluż emorraġija ċerebrovaskulari, mewta f'daqqa ikkawżata minn problemi fil-qalb, attakk iskemiku temporanju, anġina mhux stabbli u arritmija ventrikulari, kienu rrappurtati wara li l-prodott mediċinali ħareġ għall-bejgħ, fl-istess perijodu ta’ żmien ma’ prodott mediċinali ieħor f’din il-klassi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Fi studji kliniċi b’voluntiera li ngħataw doża waħda, dożi sa u inkluż 80 mg vardenafil (pilloli miksija b’rita) kuljum kienu ttollerati mingħajr ma ħolqu reazzjonijiet avversi serji.

Meta vardenafil intuża f’dożi akbar u aktar ta’ spiss mill-programm ta’ doża rrakkomandat (40 mg pilloli miksija b’rita darbtejn kuljum), ġew irrapportati każijiet ta’ uġigħ fid-dahar qawwi. Dan ma kienx assoċjat ma’ l-ebda tossiċità fil-muskoli jew newroloġika.

F’każ li tingħata doża eċċessiva, il-miżuri ta’ għajnuna li normalment jingħataw f’dawn il-każijiet għandhom jintużaw skont il-bżonn. Dijalisi tal-kliewi mhux mistennija li żżid it-tneħħija mill-ġisem, għax vardenafil huwa marbut b’mod qawwi mal-proteini tal-plażma, u ftit li xejn joħroġ fl-awrina.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi, Mediċini wżati għall-kura tal-problema ta’ l-erezzjoni tal- pene, Kodiċi ATC: G04BE09.

Vardenafil huwa terapija li tingħata mill-ħalq biex ittejjeb il-funzjoni ta’ l-erezzjoni tal-pene f’irġiel bi problema fil-funzjoni erettili. F’ċirkustanzi naturali, i.e. bi stimulazzjoni sesswali jneħħi l-problema tal-funzjoni erettili billi jżid l-ammont ta’ demm li jidħol fil-pene.

L-erezzjoni tal-pene hija proċess emodinamiku. Waqt stimulazzjoni sesswali jinħeles nitric oxide. Dan jattiva l-enzima guanylate cyclase u jirriżulta f’żjieda fil-livell ta' cyclic guanosine monophosphate (cGMP) fil-korpus kavernożum. B'hekk, il-muskoli lixxi jirrilassaw u jżidu l-ammont ta’ demm li jidħol ġol-pene. Il-livell ta' cGMP huwa regolat mir-rata ta' sintesi permezz ta’ guanylate cyclase kif ukoll mir-rata ta' degradazzjoni permezz ta’ cGMP hydrolysing phosphodiesterases (PDEs).

Vardenafil huwa inibitur qawwi u selettiv ta’ phosphodiesetrase tip 5 (PDE5) li hu speċifiku għal cGMP u li hu l-aktar PDE komuni fil-korpus kavernożum uman. Vardenafil iżid b'mod qawwi l-effett ta' nitric oxide fil-korpus kavernożum billi jimpedixxi lil PDE5. Meta jinħeles nitric oxide b'reazzjoni għal stimulazzjoni sesswali, l-impediment ta' PDE5 minn vardenafil jirriżulta f’żjieda fil-livelli ta' cGMP fil-korpus kavernożum. Għalhekk stimulazzjoni sesswali hija neċessarja biex vardenafil jipproduċi effetti terapewtiċi ta’ ġid.

Studji in vitro urew li vardenafil għandu effett aktar qawwi fuq PDE5 milli fuq phosphodiesterases oħrajn (>15-il darba meta mqabbel ma’ PDE6, >130 darba meta mqabbel ma’ PDE1, >300 darba meta mqabbel ma’ PDE11, u >1000 darba meta mqabbel ma’ PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9 u PDE10).

Fi studju plestismografu (RigiScan) tal-pene, vardenafil 20 mg wassal għal erezzjonijiet meqjusa bħala suffiċjenti għall-penetrazzjoni (riġidita’ ta’ 60% b’RigiScan). F'xi rġiel dan ġara wara biss 15-il minuta li ngħatat id-doża. Meta mqabbel mal-plaċebo, ir-reazzjoni għal vardenafil f'dawn il-pazjenti kienet statistikament sinifikattiva, 25 minuta wara li ngħatat id-doża.

Vardenafil ibaxxi l-pressjoni b'mod ħafif u temporanju, li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ma jikkawżawx effetti kliniċi. Meta mqabbel mal-plaċebo, il-pressjoni sistolika ta' meta wieħed ikun mimdud naqset b’medja massima ta' -6.9 mmHg meta ngħatat 20 mg u -4.3 mmHg meta ngħatat 40 mg ta' vardenafil. Dawn l-effetti huma konsistenti ma’ l-effetti vażodilatatorji ta’ l-inibituri ta’ PDE5 u probabbilment dan iseħħ minħabba ż-żjieda fil-livelli ta’ cGMP fiċ-ċelloli vaskulari tal-muskoli lixxi. Doża waħda u dożi ripetuti sa 40 mg ta’ vardenafil mogħtija mill-ħalq, m’għamlu l-ebda bidla klinikament relevanti fl-ECG ta’ rġiel voluntiera b'saħħithom.

Fi prova randomised, double-blind, crossover, b’doża waħda f’59 raġel b’saħħtu, ġie mqabbel l-effett ta’ vardenafil (10 mg u 80 mg), sildenafil (50 mg u 400 mg) u plaċebo fuq l-intervall QT. Ġie inkluż moxifloxacin (400 mg) bħala kontroll attiv intern. Effetti fuq l-intervall QT ġew imkejla siegħa wara li ngħatat id-doża (tmax medja ta’ vardenafil). Il-mira prinċipali ta’ dan l-istudju kienet biex jiġi aċċertat li m’hemmx effett akbar minn 10 msec fuq l-intervall QTc (i.e. biex jintwera nuqqas ta’ dan l-effett) ta’ doża waħda ta’ 80 mg ta’ vardenafil mogħtija mill-ħalq, meta mqabbla mal-plaċebo, kif imkejjel mill- bidla fil-formola ta’ korrezzjoni ta’ Fridericia (QTcF=QT/RR1/3) mill-linja bażi siegħa wara li ngħatat id-doża. Ir-riżultati ta’ vardenafil urew żjieda f’QTc (Fridericia) ta’ 8 msec (90% CI: 6-9) u ta’

10 msec (90% CI: 8-11) b’dożi ta’ 10 mg u 80 mg meta mqabbla mal-plaċebo u żjieda fil-QTci ta’ 4 msec (90% CI: 3-6) u ta’ 6 msec (90% CI: 4-7) b’dożi ta’ 10 mg u 80 mg meta mqabbla mal- plaċebo, wara siegħa li ngħatat id-doża. F’tmax, il-bidla medja f’QTcF għal 80 mg vardenafil biss kienet barra mill-limitu stabbilit ta’ l-istudju (medja 10 msec, 90% CI:8-11). Meta ġiet użata il-

formola għall-korrezzjoni individwali, l-ebda wieħed mill-valuri ma kien barra mill-limitu ta’ l-istudju. Fi studju separat ta’ wara t-tqegħid fuq is-suq f’44 volontiera b’saħħithom, dożi individwali ta’ 10 mg varadenafil jew ta’ 50 mg sildenafil ġew mogħtija flimkien ma’ 400 mg gatifloxacin, mediċina b’effett QT komparabbli. Kemm vardenafil kif ukoll sildenafil urew żieda fl-effett Fredericia QTc ta’ 4 msec (vardenafil) u 5 msec (sildenafil) meta mqabbla ma’ kull waħda mill-mediċini mogħtija waħidha.

Aktar tagħrif dwar provi kliniċi b’Vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq intwerew b’mod separat f’popolazzjoni wiesa’ f’żewġ studji li kienu jinkludu 701 pazjent randomised b’disfunzjoni erettili li kienu kkurati sa 12-il ġimgħa. Id-distribuzzjoni tal-pazjenti fis-sottogruppi definiti minn qabel kienet tkopri pazjenti anzjani (51%), pazjenti b’passat ta’ dijabete mellitus (29%), dislipidemija (39%) u pressjoni għolja (40%).

Fid-dejta miġbura miż-żewġ provi b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq, punteġġi tad-dominju IIEF-FE kienu ogħla b’mod sinifikanti b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq meta mqabbel mal-plaċebo.

Persentaġġ ta’ 71% tat-tentattivi sesswali kollha rrappurtati fil-provi kliniċi kellhom penetrazzjoni b’suċċess meta mqabbel ma’ 44% tat-tentattivi kollha fil-grupp tal-plaċebo. Dawn ir-riżultati kienu riflessi wkoll fis-sottogruppi, f’pazjenti anzjani (65%), f’pazjenti b’passat ta’ dijabete mellitus (63%), pazjenti b’passat ta’ dislipidemija (66%) u pressjoni għolja (70%) ta’ kull tentattiv sesswali rrappurtati li kellhom penetrazzjoni b’suċċess.

Madwar 63% ta’ kull tentattiv sesswali rrappurtat b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq kellhom suċċess f’termini ta’ żamma ta’ erezzjoni meta mqabbel ma’ madwar 26% tat-tentattivi sesswali kollha

kkontrollati bil-plaċebo. Fis-subgruppi definiti minn qabel 57% (pazjenti anzjani), 56% (pazjenti b’passat ta’ dijabete mellitus), 59% (pazjenti b’passat ta’ dislipidemija) u 60% (pazjenti b’passat ta’ pressjoni għolja) ta’ kull tentattiv irrappurtat b’vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq kellhom suċċess f’termini ta’ żamma ta’ erezzjoni.

Aktar tagħrif dwar provi kliniċi

Fi provi kliniċi, vardenafil, ingħata lil aktar minn 17,000 raġel bi problemi fl-erezzjoni tal-pene (ED), b’etajiet li varjaw bejn 18 u 89 sena, li ħafna minnhom kellhom aktar minn marda waħda fl-istess waqt. ’L fuq minn 2,500 pażjent kienu kkurati b’vardenafil għal 6 xhur jew aktar. Minn dawn, ’l fuq minn 900 kienu kkurati għal sena jew aktar.

Il-gruppi ta’ pazjenti li ġejjin kienu rappreżentati: anzjani (22%), pazjenti bi pressjoni għolja (35%), pazjenti li għandhom dijabete mellitus (29%), mard iskemiku tal-qalb u mard kardjovaskulari ieħor (7%), mard kroniku tal-pulmun (5%), iperlipidimja (22%), depressjoni (5%), tneħħija radikali tal- prostata (9%). Il-gruppi ta' pazjenti li ġejjin ma kienux rappreżentati tajjeb fil-provi kliniċi: anzjani (>75 sena, 2.4%), u pazjenti b'ċerti tipi ta’ mard kardjovaskulari (ara sezzjoni 4.3). Ma sarux provi kliniċi dwar mard tas-sistema nervuża ċentrali (minbarra korriment fis-sinsla ta’dahar), f'pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku sever, pazjenti li kienu operati fil-pelvi (minbarra tneħħija tal- prostata mingħajr ma jintmissu n-nervituri), korriment jew radjuterapija u nuqqas fix-xewqa sesswali jew deformazzjoni anatomika tal-pene.

Fil-provi pivitali kollha, kura b’vardenafil (pilloli miksija b’rita) irriżultat f’titjib fil-funzjoni ta’ l- erezzjoni tal-pene meta mqabbel mal-plaċebo. F’dawk il-ftit pazjenti li ppruvaw jagħmlu l-att sesswali minn erba’ sa ħames sigħat wara li ħadu d-doża, r-rata ta’ suċċess ta’ penetrazzjoni u żamma ta’ l- erezzjoni tal-pene kienet ferm akbar minn dawk tal-plaċebo.

Fi studji mifruxa fuq tliet xhur li saru bl-użu ta’ doża fissa (pilloli miksija b’rita) f’popolazzjoni b’firxa kbira ta’ rġiel bil-problema ta’ l-erezzjoni tal-pene, 68% (5 mg), 76% (10 mg) u 80% (20 mg) tal-pazjenti kellhom suċċess tal-penetrazzjoni (SEP2), meta mqabbel ma’ 49% li kienu fuq plaċebo. Il- ħila li tinżamm erezzjoni (SEP3) f’din il-popolazzjoni vasta b’ED kienet ta’ 53% (5 mg), 63% (10 mg) u 65% (20 mg) meta mqabbla ma’ 29% li kienu fuq plaċebo.

Tagħrif miġbur mill-provi ewlenin dwar l-effikaċja wera li l-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom suċċess fil-penetrazjoni b’vardenafil kien hekk: problemi erettili ta’ natura psikoġenika (77-87%), problemi mħallta ta’ erezzjoni (69-83%), problemi erettili ta’ natura organika (64-75%), anzjani (52-75%), mard iskemiku tal-qalb (70-73%), iperlipidimja (62-73%), mard kroniku tal-pulmun (74-78%), depressjoni (59-69%) u pazjenti li kienu qed jieħdu mediċini kontra il-pressjoni għolja fl-istess ħin (62-73%).

Waqt prova klinika f’pazjenti b’dijabete mellitus, dożi ta’ 10 mg u 20 mg ta’ vardenafil wasslu għal titjib sinifikattiv fil-punteġġ tal-funzjoni erettili, fil-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal-pene għal tul ta’ ħin biżżejjed biex jirnexxi l-att sesswali u rigidita’ tal-pene, meta mqabbla mal-plaċebo.

Għall-pazjenti li temmew tliet xhur ta’ kura, r-rati ta’ ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal-pene kienu ta’ 61% u 49% b’10 mg u 64% u 54% b’20 mg vardenafil, meta mqabbla ma’ 36% u 23% bil- plaċebo.

Waqt prova klinika f’pazjenti wara li tneħħitilhom il-prostata, dożi ta’ 10 mg u 20 mg ta’ vardenafil tejbu b’mod sinifikanti il-punteġġ tal-funzjoni erettili, l-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal- pene għal tul ta’ ħin biżżejjed biex jirnexxi l-att sesswali u rigidita’ tal-pene, meta mqabbla mal- plaċebo. Għall-pazjenti li temmew tliet xhur ta’ kura, r-rati tal-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni tal-pene kienu ta’ 47% u 37% b’10 mg u 48% u 34% b’20 mg vardenafil, meta mqabbla ma’ 22% u 10% bil-plaċebo.

Fi prova klinika b’doża flessibli f’pazjenti b’korriment fis-sinsla ta’dahar, vardenafil tejjeb b’mod sinifikattiv id-domain score tal-funzjoni erettili, l-ħila li tintlaħaq u tinżamm erezzjoni għal-tul ta’ żmien biżżejjed sabiex jirnexxi l-att sesswali u l-ebgħusija tal-pene, meta mqabbel mal-plaċebo. In-

numru ta’ pazjenti li reġgħa kellhom IIEF domain score normali (>26) kienu 53% b’vardenafil meta mqabbel ma’ 9% bil-plaċebo. Għall-pazjenti li temmew tliet xhur ta’ kura li kienu klinikament u statistikament sinifikanti (p<0.001), ir-rati ta’ rispons għall-ħila biex tintlaħaq u tinżamm erezzjoni kienu ta’ 76% u 59% b’vardenafil meta mqabbel ma’ 41% u 22% bil-plaċebo.

Vardenafil żamm l-effikaċja u s-sigurtà tiegħu fi studji li damu żmien twil.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta’ disfunzjoni erettili. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Studji ta’ bijoekwivalenza wrew li vardenafil 10 mg pillola li tinħall fil-ħalq mhux bijoekwivalenti għal vardenafil 10 mg pillola miksija b’rita; għalhekk, il-formulazzjoni li tinħall fil-ħalq m’għandhiex tintuża bħala ekwivalenti għal vardenafil 10 mg pilloli miksija b’rita.

Assorbiment

F’vardenafil pilloli miksija b’rita, vardenafil huwa assorbit malajr, tant li f’xi rġiel, l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu wara biss 15-il minuta li tingħata id-doża mill-ħalq. Madankollu, f’90% tad-drabi, fi stat sajjem, l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintlaħqu minn 30 sa 120 minuta (medjan 60 minuta) wara li tingħata d-doża mill-ħalq. Il-biodisponibiltà medja assoluta hija 15%. Wara doża mill-ħalq, l-AUC u s-Cmax ta’ vardenafil jiżdiedu kważi proporzjonalment mad-doża fil-firxa tad-doża rrakkomandata (5-20 mg).

Meta Vivanza pilloli miksija b’rita jittieħdu ma’ ikla b’kontenut għoli ta’ xaħmijiet (57% xaħam), ir- rata ta’ assorbiment tonqos, b’konsegwenza li tmax medjana tiżdiet b’siegħa u Cmax tonqos b’medja ta’ 20%. L-AUC ta’ vardenafil ma tinbidilx. Wara ikla li jkun fiha 30% xaħmijiet, ir-rata u l-kwantità ta’ assorbiment ta’ vardenafil (tmax, Cmax u AUC) ma jinbidlux meta mqabbla ma’ pazjenti sajma.

Wara l-għoti ta’ Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq mingħajr ilma, vardenafil huwa assorbit malajr. Il-ħin medjan biex tintlaħaq Cmax varja minn 45 sa 90 minuta u kien simili għal jew ftit aktar tard (bi 8 sa 45 minuta) meta mqabbel mal-pilloli miksija b’rita. L-AUC medja ta’ vardenafil żdiedet b’21 sa 29% (pazjenti b’ED ta’ età medja u anzjani) jew b’44% (individwi żgħażagħ b’saħħithom) b’10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq meta mqabbla ma’ pilloli miksija b’rita bħala riżultat ta’ assorbiment lokali mill-ħalq ta’ ammont żgħir ta’ mediċina fil-bokka tal-ħalq. Ma kien hemm l-ebda differenza konsistenti f’Cmax medja bejn pilloli li jinħallu fil-ħalq u pilloli miksija b’rita.

F’individwi li ħadu vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq ma’ ikla b’ħafna xaħam ma kien osservat l-ebda effett fuq l-AUC u tmax ta’ vardenafil, filwaqt li Cmax ta’ vardenafil naqset b’35% wara l-ikel. Ibbażat fuq dawn ir-riżultati Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq jistgħu jittieħdu mal-ikel jew mingħajr ikel.

Jekk Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq jittieħdu bl-ilma, l-AUC tonqos b’29%, Cmax ma tinbidilx u tmax medjan jonqos b’60 minuta meta mqabbla ma’ teħid mingħajr ilma. Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq għandhom jittieħdu mingħajr likwidu.

Distribuzzjoni

Il-volum ta’ distribuzzjoni medju fi stat stabbli huwa ta’ 208 lt. li jindika distribuzzjoni fit-tessuti. Vardenafil u l-metabolit prinċipali tiegħu li jkun fiċ-ċirkolazzjoni (M1), huma marbuta b’mod qawwi mal-proteini tal-plażma (madwar 95% għal vardenafil jew M1). Kemm għal vardenafil, kif ukoll għal M1, it-twaħħil mal-proteini mhux dipendenti mill-konċentrazzjonijiet totali tal-mediċina.

Minn kejl li sar fuq il-kwantità ta’ vardenafil fis-semen ta’ voluntiera b’saħħithom, 90 minuta wara li ngħataw id-doża, mhux aktar minn 0.00012% tad-doża li tingħata tista’ tidher fis-semen tal-pazjenti.

Bijotrasformazzjoni

Vardenafil f’Vivanza pilloli miksija b’rita huwa metabolizzat fil-parti l-kbira ġol-fwied permezz ta’ l- isoforma 3A4 taċ-ċitokromju P450 (CYP) b’xi kontribuzzjoni mill-isoformi CYP3A5 u CYP2C.

Fil-bnedmin, il-metabolit prinċipali li jiċċirkola fid-demm (M1) jifforma minn desethylation ta’ vardenafil u jkompli jiġi metabolizzat, b’half-life ta’ eliminazzjoni mill-plażma ta’ madwar 4 sigħat. Partijiet minn M1 jinsabu bħala glucuronide fiċ-ċirkolazzjoni sistemika. Il-metabolit (M1) għandu profil ta’ selettività għal phosphodiesetrase li jixbaħ ħafna dak ta’ vardenafil u qawwa in vitro għal phosphodiesetrase tip 5 ta’ madwar 28% meta mqabbel ma’ vardenafil, li jissarraf f’madwar 7% tal- kontribut għall-effikaċja’.

Il-half-life terminali medja ta’ vardenafil f’pazjenti li rċevew Vivanza 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq varjat minn 4 – 6 sigħat. Il-half-life tal-eliminazzjoni tal-metabolit M1 hija minn 3 sa 5 sigħat, simili għall-mediċina oriġinali.

Eliminazzjoni

It-tneħħija totali ta’ vardenafil mill-ġisem hija ta’ 56 l/h li tirriżulta f’half-life terminali ta’ madwar 4-5 sigħat. Wara għoti mill-ħalq, vardenafil jitneħħa l-aktar bħala metaboliti fl-ippurgar (madwar 91-95% tad-doża li tingħata), u b’mod anqas fl-urina (madwar 2-6% tad-doża li tingħata).

Farmakokinetika fi gruppi speċjali ta’ pazjenti

Anzjani

It-tneħħija mill-fwied ta’ vardenafil f’voluntiera anzjani b’saħħithom (minn 65 sena ’l fuq) kienet inqas meta mqabbla ma’ voluntiera iżgħar b’saħħithom (18-45 sena). Irġiel anzjani li jieħdu Vivanza pilloli miksija b’rita kellhom AUC ogħla b’medja ta’ 52% u Cmax ogħla b’34% meta mqabbla ma’ rġiel iżgħar (ara sezzjoni 4.2).

L-AUC u Cmax ta’ vardenafil f’pazjenti anzjani (65 sena jew aktar) li jieħdu vardenafil pilloli li jinħallu fil-ħalq żdiedu b’31 sa 39% u b’16 sa 21%, rispettivament, meta mqabbla ma’ pazjenti b’età ta’ 45 sena u anqas. Vardenafil ma nstabx li jakkumula fil-plażma f’pazjenti b’età ta’ 45 sena jew anqas jew 65 sena jew aktar wara dożaġġ ta’ darba kuljum ta’ vardenafil 10 mg pilloli li jinħallu fil-ħalq fuq medda ta’ għaxart ijiem.

Indeboliment renali

F’voluntiera b’indeboliment renali ħafif għal moderat (tneħħija tal-krejatinina 30-80 ml/min), il- farmakokinetika ta’ vardenafil kienet simili għal dik tal-grupp ta’ kontroll b’funzjoni renali normali. F’voluntiera b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina <30 ml/min), l-AUC medja żdiedet b’21% u s-Cmax naqset b’34% meta mqabbla ma’ voluntiera b’funzjoni renali normali. Ma nstabet l- ebda korrelazzjoni statistikament sinifikanti bejn it-tneħħija tal-krejatinina u l-użu ta’ vardenafil (AUC u Cmax) (ara sezzjoni 4.2). Il-farmakokinetika ta’ vardenafil ma ġietx studjata f’pazjenti li jinħtieġu d- dijalisi (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment tal-fwied

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ħafif sa moderat (Child-Pugh A u B), it-tneħħija mill-ġisem ta’ vardenafil naqset proporzjonalment ma’ kemm il-fwied ma kienx qed jaħdem. F’pazjenti li kellhom indeboliment tal-fwied ħafif (Child-Pugh A), l-AUC medja għoliet b’17% u s-Cmax għoliet b’ 22% meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll ta’ rġiel b’saħħithom. F’pazjenti li kellhom indeboliment moderat tal-fwied (Child-Pugh B), l-AUC medja għoliet b’160% u s-Cmax għoliet b’133% meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll ta’ rġiel b’saħħithom (ara sezzjoni 4.3). Il-farmakokinetika ta’ vardenafil ma ġietx studjata f’pazjenti b’indeboliment sever fil-funzjoni tal-fwied (Child-Pugh C) (ara sezzjoni 4.3).

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Aspartame (E951)

Benna tal-pepermint.

Magnesium stearate.

Crospovidone.

Mannitol (E421)

Silica colloidal anidru.

Sorbitol (E420)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

4 x 1 pilloli li jinħallu fil-ħalq f’folji pperforati magħmula minn alu/alu b’doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/249/016

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 4 ta’ Marzu 2003

Data tal-aħħar tiġdid: 4 ta’ Marzu 2008

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati