Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xofigo (radium Ra223 dichloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V10XX03

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaXofigo
Kodiċi ATCV10XX03
Sustanzaradium Ra223 dichloride
ManifatturBayer AG

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Xofigo 1100 kBq/mL soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 1100 kBq ta’ radium Ra 223 dichloride (radium-223 dichloride), li jikkorrispondu għal 0.58 ng ta’ radium-223 fid-data ta’ referenza. Radium hu preżenti fis-soluzzjoni bħala jone ħielsa.

Kull kunjett fih 6 mL ta’ soluzzjoni (6.6 MBq ta’ radium-223 dichloride fid-data ta’ referenza).

Radium-223 jerħi partiċelli alpha b’half-life ta’ 11.4 jiem. L-attività speċifika ta’ radium-223 hi ’ta 1.9 MBq/ng.

It-tnaqqis fil-potenza (decay) f’sitt stadji ta’ radium-223 għal lead-207 iseħħ permezz ta’ emissjonijiet ta’ ħajja qasira (short-lived daughters), u huwa akkompanjat minn numru ta’ emissjonijiet alpha, beta u gamma b’enerġiji u probabbiltajiet ta’ emissjoni differenti. Il-porzjon ta’ enerġija li toħroġ minn radium-223 u l- emissjonijiet tiegħu bħala partiċelli alpha hu ta’ 95.3% (firxa ta’ enerġija ta’ 5.0 - 7.5 MeV). Il-porzjon li joħroġ bħala partiċelli beta hu ta’ 3.6% (enerġiji medji huma 0.445 MeV u 0.492 MeV), u l-porzjon li joħroġ bħala radjazzjoni gamma hu ta’ 1.1% (firxa ta’ enerġija ta’ 0.01 - 1.27 MeV).

Figura 1: Katina ta’ tnaqqis fil-potenza ta’ Radium-223 b’half-lives fiżiċi u l-mod tat-tnaqqis fil- potenza:

11,4 d

4,0 s

stabbli

2,2 min

1,8 ms

 

4,8 min

 

36,1 min

 

 

 

 

 

 

Eċċipjenti b’effett magħruf

Kull mL ta’ soluzjoni fih 0.194 mmol (ekwivalenti għal 4.5 mg) ta’ sodium.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni isotonika ċara, bla kulur b’pH bejn 6.0 u 8.0.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Xofigo hu indikat għall-kura ta’ adulti b’kanċer tal-prostata reżistenti għall-kastrazzjoni, metastasi fl-għadam bis-sintomi u bl-ebda metastasi magħrufa fil-vixxri.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Xofigo għandu jingħata biss minn persuni awtorizzati biex jimmaniġġjaw radjufarmaċewtiċi f’ambjent kliniku maħsub għalihom (ara sezzjoni 6.6), u wara evalwazzjoni tal-pazjent minn tabib ikkwalifikat.

Pożoloġija

Il-kors tad-doża ta’ Xofigo hu attività ta’ 55 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem, mogħti f’intervalli ta’ 4 ġimgħat għal 6 injezzjonijiet.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ aktar minn 6 injezzjonijiet ta’ Xofigo ma ġewx studjati.

Għal dettalji dwar il-kalkolu tal-volum li għandu jingħata, ara sezzjoni 12.

Anzjani

L-ebda differenzi ġenerali fis-sigurtà u l-effikaċja ma ġew osservati bejn pazjenti anzjani (b’età ≥ 65 sena) u pazjenti iżgħar (b’età < 65 sena) fl-istudju ta’ fażi III.

Aġġustament fid-doża mhux ikkunsidrat meħtieġ f’pazjenti anzjani.

Indeboliment tal-fwied

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Xofigo ma ġewx studjati f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Peress li radium-223 mhux metabolizzat mill-fwied u lanqas ma jiġi eliminati permezz tal-bili mill-marrara, indeboliment tal-fwied mhux mistenni li jaffettwa l-farmakokinetika ta’ radium-223 dichloride. Aġġustament fid-doża mhux ikkunsidrat meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Indeboliment tal-kliewi

Fl-istudju kliniku ta’ fażi III, ma ġew osservati l-ebda differenzi rilevanti fis-sigurtà jew l-effikaċja bejn pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (tneħħija tal-krejatinina [CLCR - creatinine clearance]: 50 sa 80 mL/min) u funzjoni normali tal-kliewi. Hemm disponibbli dejta limitata għal pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLCR: 30 sa 50 mL/min). M’hemmx dejta disponibbli għal pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (CLCR < 30 mL/min) jew li għandhom mard tal-kliewi tal-aħħar stadju.

Madankollu, peress li t-tneħħija fl-awrina hi minima u r-rotta maġġuri tat-tneħħija hi fl-ippurgar, indeboliment tal-kliewi mhux mistenni li jaffettwa l-farmakokinetika ta’ radium-223 dichloride. Aġġustament fid-doża mhux ikkunsidrat meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Xofigo fit-tfal u adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx studjati. M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ dan il-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika, fl-indikazzjoni ta’ kanċer tal-prostata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Xofigo hu għal użu fil-vini. Irid jingħata permezz ta’ injezzjoni bil-mod (ġeneralment sa minuta).

Il-linja ta’ aċċess fil-vini jew kannula trid titlaħlaħ b’soluzzjoni għall-injezzjoni isotonika ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) qabel u wara l-injezzjoni ta’ Xofigo.

Għal istruzzjonijiet addizzjonali dwar l-użu tal-prodott mediċinali, ara sezzjonijiet 6.6 u 12.

4.3Kontraindikazzjonijiet

M’hemmx kontraindikazzjonijiet magħrufa għall-użu ta’ Xofigo.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Trażżin tal-mudullun

Trażżin tal-mudullun, b’mod speċjali tromboċitopenija, newtropenija, lewkopenija u panċitopenija, ġie rrappurtat f’pazjenti kkurati b’Xofigo (ara sezzjoni 4.8).

Għalhekk, trid issir evalwazzjoni ematoloġika tal-pazjenti fil-linja bażi u qabel kull doża ta’ Xofigo. Qabel l- ewwel għoti, l-għadd assolut tan-newtrofili (ANC - absolute neutrophil count) għandu jkun ta’ ≥ 1.5 x 109/L, l-għadd tal-plejtlits ta’ ≥ 100 x 109/L u l-emoglobina ≥ 10.0 g/dL. Qabel għoti sussegwenti, l-ANC għandu jkun ta’ ≥ 1.0 x 109/L u l-għadd tal-plejtlits ta’ ≥ 50 x 109/L. F’każ li ma jkun hemm l-ebda irkupru f’dawn il- valuri fi żmien 6 ġimgħat wara l-aħħar għoti ta’ Xofigo minkejja li l-pazjent ikun irċieva kura standard, kura addizzjonali b’Xofigo għandha titkompla biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju.

Pazjenti b’evidenza ta’ riserva kompromessa tal-mudullun, eż. wara kura b’kimoterapija ċitotossika u/jew radjazzjoni fil-passat (EBRT - external beam radiation treatment) jew pazjenti b’kanċer tal-prostata b’infiltrazzjoni avanzata mifruxa fl-għadam (EOD4; “superskan”), għandhom jiġu kkurati b’kawtela. Żieda fl-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi ematoloġiċi bħal newtropenija u tromboċitopenija kienet osservata f’dawn il-pazjenti waqt l-istudju ta’ fażi III (ara sezzjoni 4.8).

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ kimoterapija ċitotossika mwettqa wara kura b’Xofigo ma ġewx determinati s’issa. Id-dejta limitata disponibbli tindika li pazjenti li jirċievu kimoterapija wara Xofigo kellhom profil ematoloġiku simili meta mqabbel ma’ pazjenti li jirċievu kimoterapija wara plaċebo (ara wkoll sezzjoni 5.1).

Marda ta’ Crohn u kolite ulċerattiva

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Xofigo f’pazjenti bil-marda ta’ Crohn u kolite ulċerattiva ma ġewx studjati. Minħabba l-eliminazzjoni fl-ippurgar ta’ Xofigo, radjazzjoni tista’ twassal għall-aggravar ta’ marda infjammatorja akuta tal-musrana. Xofigo għandu jingħata biss wara valutazzjoni b’attenzjoni tal-benefiċċju- riskju f’pazjenti b’marda infjammatorja akuta tal-musrana.

Kompressjoni tas-sinsla

F’pazjenti b’kompressjoni tas-sinsla mhux ikkurata, imminenti jew stabbilita, il-kura bi standard ta’ kura, kif indikat klinikament, għandha titlesta qabel ma tibda jew tkompli l-kura b’Xofigo.

Ksur fl-għadam

F’pazjenti bi ksur fl-għadam, stabbilizzazzjoni ortopedika tal-ksur għandha titwettaq qabel ma tibda jew tkompli l-kura b’Xofigo.

Osteonekrosi tax-xedaq

F’pazjenti li jieħdu bisphosphonates u Xofigo, żieda fir-riskju ta’ żvilupp ta’ osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) ma tistax tiġi eskluża. Fl-istudju ta’ fażi III, każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati f’0.67% tal-pazjenti (4/600) fil-grupp ta’ Xofigo meta mqabbel ma’ 0.33% tal-pazjenti (1/301) fil-grupp tal- plaċebo. Madankollu, il-pazjenti kollha b’ONJ kienu wkoll esposti minn qabel jew fl-istess ħin għal bisphosphonates (eż. zoledronic acid) u għall-kimoterapija minn qabel (eż docetaxel).

Neoplażmi malinni sekondarji

Xofigo jikkontribwixxi għall-esponiment globali kumulattiv fit-tul għar-radjazzjoni tal-pazjent. Għalhekk, esponiment globali kumulattiv fit-tul għar-radjazzjoni jista’ jkun assoċjat ma’ riskju miżjud ta’ kanċer u difetti ereditarji. B’mod partikolari, ir-riskju ta’ osteosarkoma, sindrome majelodisplastika u lewkimja jista’ jiżdied. Ma kien irrappurtat l-ebda każ ta’ kanċer ikkawżat minn Xofigo fil-provi kliniċi b’segwitu li dam sa tliet snin.

Tossiċità gastrointestinali

Xofigo iżid l-inċidenza ta’ dijarea, dardir u rimettar (ara sezzjoni 4.8) li tista’ twassal għal deidratazzjoni. Il- konsum orali u l-istat ta’ fluwidu tal-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ifittxu parir mediku jekk ikollhom esperjenza ta’ dijarea, dardir jew rimettar severi jew persistenti. Pazjenti li juri sinjali jew sintomi ta’ deidratazzjoni jew ipovolemija għandhom jiġu ttrattati minnufih.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Skont il-volum mogħti, dan il-prodott mediċinali jista’ jkun fih sa 2.35 mmol (54 mg) ta’ sodium f’kull doża. Dan għandu jitqies f’pazjenti li jikkontrollaw l-ammont ta’ sodium li jieħdu fid-dieta.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju kliniku ta’ interazzjoni.

Peress li interazzjonijiet ma’ calcium u phosphate ma jistgħux jiġu esklużi, twaqqif temporanju ta’ suppliment b’dawn is-sustanzi u/jew Vitamina D għandu jiġi kkunsidrat xi jiem qabel ma tinbeda l-kura b’Xofigo.

Kimoterapija flimkien ma’ Xofigo jista’ jkollha effetti addittivi fuq it-trażżin tal-mudullun (ara sezzjoni 4.4). Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ kimoterapija flimkien ma’ Xofigo ma ġewx determinati s’issa.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Kontraċezzjoni fl-irġiel

Ma sarux studji b’Xofigo dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali.

Minħabba l-effetti potenzjali fuq lispermatoġenesi-assoċjati mar-radjazzjoni, l-irġiel għandhom jingħataw parir biex jużaw metodi effettivi ta’ kontraċezzjoni waqt il-kura u sa 6 xhur wara l-kura b’Xofigo.

Tqala u treddigħ

Xofigo mhuwiex indikat fin-nisa. Xofigo m’għandux jintuża f’nisa li huma tqal, jew li jistgħu jkunu tqal, jew minn nisa li jkunu qed ireddgħu.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ Xofigo fuq il-fertilità fil-bnedmin.

Ibbażat fuq studji fuq l-annimali, hemm riskju potenzjali li radjazzjoni minn Xofigo tista’ tikkawża effetti avversi fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3). Pazjenti rġiel għandhom jieħdu parir dwar il-konservazzjoni tal- isperma qabel il-kura.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

M’hemmx evidenza u mhux mistenni li Xofigo jaffettwa l-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil globali tas-sigurtà ta’ Xofigo hu bbażat fuq dejta minn 600 pazjent ikkurati b’Xofigo fl-istudju ta’ fażi III.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġew osservati bl-aktar mod frekwenti (≥ 10%) f’pazjenti li kienu qed jirċievu Xofigo kienu dijarea, dardir, rimettar u tromboċitopenija.

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar serji kienu tromboċitopenija u newtropenija (ara sezzjoni 4.4 u ‘Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula’ hawn taħt).

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġew osservati b’Xofigo huma rrappreżentati fit-tabella hawn taħt (ara Tabella 1). Huma kklassifikati skont il-Klassi tas-Sistemi u tal-Organi. It-terminu MedDRA l-iktar xieraq jintuża biex jiddeskrivi ċerta reazzjoni u s-sinonimi u l-kondizzjonijiet relatati magħha.

Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi huma kklassifikati skont il-frekwenzi tagħhom. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1:Reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-provi kliniċi f’pazjenti kkurati b’Xofigo

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Komuni

Komuni

Mhux komuni

(MedDRA)

ħafna

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Tromboċitopenija

Newtropenija,

Limfopenija

sistema limfatika

Panċitopenija,

 

 

 

 

Lewkopenija

 

Disturbi gastro-intestinali

Dijarea,

 

 

 

Rimettar,

 

 

 

Dardir

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Reazzjonijiet fis-sit

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

 

tal-injezzjoni

 

jingħata:

 

 

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

 

Tromboċitopenija u Newtropenija

Tromboċitopenija (il-gradi kollha) seħħet fi 11.5% tal-pazjenti kkurati b’Xofigo u f’5.6% tal-pazjenti li rċivew plaċebo. Tromboċitopenija ta’ grad 3 u 4 ġiet osservata f’6.3% tal-pazjenti kkurati b’Xofigo u fi 2% tal-pazjenti li rċivew plaċebo (ara sezzjoni 4.4). B’mod ġenerali, il-frekwenza ta’ tromboċitopenija ta’ grad 3 u 4 kienet aktar baxxa f’pazjenti li fil-passat ma rċivewx docetaxel (2.8% f’pazjenti kkurati b’Xofigo kontra 0.8% f’pazjenti li rċivew plaċebo) meta mqabbla ma’ pazjenti li fil-passat irċivew docetaxel (8.9% f’pazjenti

kkurati b’Xofigo kontra 2.9% f’pazjenti li rċivew plaċebo). F’pazjenti b’EOD4 (“superskan”), tromboċitopenija (il-gradi kollha) ġiet irrappurtata f’19.6% tal-pazjenti kkurati b’Xofigo u f’6.7% tal- pazjenti li rċivew plaċebo. Tromboċitopenija ta’ grad 3 u 4 kienet osservata f’5.9% tal-pazjenti kkurati b’Xofigo u f’6.7% tal-pazjenti li rċivew plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Newtropenija (il-gradi kollha) ġiet irrappurtata f’5% tal-pazjenti kkurati b’Xofigo u f’1% tal-pazjenti li rċivew plaċebo. Newtropenija ta’ grad 3 u 4 ġiet osservata fi 2.2% tal-pazjenti kkurati b’Xofigo u f’0.7% tal- pazjenti li rċivew plaċebo. B’mod ġenerali, il-frekwenza ta’ newtropenija ta’ grad 3 u 4 kienet iktar baxxa f’pazjenti li fil-passat ma ħadux docetaxel (0.8% f’pazjenti kkurati b’Xofigo kontra 0.8% f’pazjenti li rċivew plaċebo) meta mqabbla ma’ pazjenti li fil-passat irċivew docetaxel (3.2% f’pazjenti kkurati b’Xofigo kontra 0.6% f’pazjenti li rċivew plaċebo).

Fi studju ta’ fażi I, il-punti minimi tal-għadd tan-newtrofili u tal-plejtlits seħħew wara ġimagħtejn sa 3 ġimgħat wara għoti fil-vini ta’ doża waħda ta’ Xofigo.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Reazzjonijiet ta’ grad 1 u 2 fis-sit tal-injezzjoni, bħal eritema, uġigħ u nefħa, ġew irrappurtati f’1.2% tal- pazjenti kkurati b’Xofigo u f’0% tal-pazjenti li rċivew plaċebo.

Neoplażmi malinni sekondarji

Xofigo jikkontribwixxi għall-esponiment globali kumulattiv fit-tul għar-radjazzjoni tal-pazjent. Esponiment globali kumulattiv fit-tul għar-radjazzjoni jista’ jkun assoċjat ma’ riskju miżjud ta’ kanċer u difetti ereditarji. B’mod partikolari, ir-riskju ta’ osteosarkoma, sindrome majelodisplastika u lewkimja jista’ jiżdied. Ma kien irrappurtat l-ebda każ ta’ kanċer ikkawżat minn Xofigo fil-provi kliniċi b’segwitu li dam sa tliet snin.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ma kien hemm l-ebda rapporti ta’ doża eċċessiva ta’ Xofigo li ngħatat b’mod aċċidentali waqt l-istudji kliniċi.

M’hemm l-ebda antidot speċifiku. F’każ ta’ doża eċċessiva aċċidentali, għandhom jitwettqu miżuri ta’ appoġġ ġenerali, li jinkludu monitoraġġ għal tossiċità ematoloġika u gastrointestinali potenzjali.

Dożi waħidhom ta’ Xofigo b’attività sa 276 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem ġew evalwati fi prova klinika ta’ fażi I u ma ġew osservati l-ebda tossiċitajiet li jillimitaw id-doża.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Radjufarmaċewtiċi terapewtiċi varji, Kodiċi ATC: V10XX03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Xofigo hu mediċina terapewtika li tarmi partiċelli alpha.

Il-parti attiva radium-223 (bħala radium-223 dichloride) timita l-calcium u timmira b’mod selettiv l-għadam, speċifikament żoni ta’ metastasi fl-għadam, billi tifforma kumplessi mal-minerali tal-għadam hydroxyapatite. It-trasferiment ta’ enerġija lineari qawwija ta’ emittenti alpha (80 keV/µm) iwassal għal frekwenza għolja ta’ qtugħ tad-double strand tad-DNA f’ċelluli ta’ biswit it-tumur, u dan jirriżulta f’effett ċitotossiku qawwi. Effetti addizzjonali fuq il-mikro-ambjent tat-tumur inklużi osteoblasts u osteoklasts ukoll jikkontribwixxu għall-effikaċja in vivo. Il-firxa ta’ partiċelli alpha minn radium-223 hi inqas minn 100 µm (inqas minn 10 dijametri ta’ ċelluli) u dan jimminimizza l-ħsara lil tessut normali fil-madwar.

Effetti farmakodinamiċi

Meta mqabbel mal-plaċebo, kien hemm differenza sinifikanti favur Xofigo għall-ħames bijomarkaturi kollha tas-serum għall-bidla tal-għadam li ġie studjat fi studju ta’ fażi II li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali (markaturi tal-formazzjoni tal-għadam: alkaline phosphatase [ALP] tal-għadam, ALP totali u procollagen I N propeptide [PINP], markaturi tal-assorbiment mill-ġdid tal-għadam: C-terminal crosslinking telopeptide ta’ collagen ta’ tip I / C-terminal crosslinked telopeptide ta’ collagen ta’ tip I fis-serum [S-CTX- I] u crosslinked C-telopeptide [ICTP] ta’ collagen ta’ tip I).

Elettrofiżjoloġija kardijaka / titwil ta’ QT

Ma ġew osservati l-ebda effetti sinifikanti ta’ titwil ta’ QTc wara injezzjoni fil-vini ta’ Xofigo meta mqabbel ma’ plaċebo f’sottgrupp ta’ 29 pazjent fl-istudju ta’ fażi III (ALSYMPCA).

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja klinika u s-sigurtà ta’ Xofigo ġew evalwati fi studju double-blind ta’ fażi III, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, b’dożi multipli u multiċentriku (ALSYMPCA; EudraCT 2007-006195-1) f’pazjenti b’kanċer tal-prostata reżistenti għall-kastrazzjoni b’metastasi fl-għadam bis-sintomi. Pazjenti b’metastasi fil- vixxri u b’limfadenopatija malinna li taqbeż it-3 ċm ġew esklużi.

Il-punt aħħari primarju tal-effikaċja kien is-sopravivenza globali. Punti aħħarin sekondarji ewlenin kienu jinkludu iż-żmien sa avvenimenti skeletriċi sintomatiċi (SSE - symptomatic skeletal events), iż-żmien għall- progressjoni ta’ alkaline phosphatase (ALP) totali, iż-żmien għall-progressjoni ta’ antiġen speċifiku għall- prostata (PSA - prostate specific antigen), rispons għal ALP totali u normalizzazzjoni ta’ ALP totali.

Fid-data ta’ skadenza tal-analiżi interim ippjanata minn qabel (analiżi konfermatorja), total ta’ 809 pazjent intgħażlu b’mod każwali fi proporzjon ta’ 2:1 biex jirċievu Xofigo 55 kBq/kg fil-vini kull 4 ġimgħat għal 6 ċikli (N = 541) flimkien mal-aħjar standard ta’ kura, jew plaċebo li jaqbel flimkien mal-aħjar standard ta’ kura (N=268). L-aħjar standard ta’ kura kien jinkludi pereżempju: radjuterapija b’raġġ lokali estern, bisphosphonates, kortikosterojdi, antiandroġeni, estroġeni, estramustine jew ketoconazole.

Analiżi deskrittiva aġġornata dwar is-sigurtà u tas-sopravivenza globali twettqet f’921 pazjent li ntgħażlu b’mod każwali qabel l-implimentazzjoni tal-bidla (i.e. il-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo ġew offruti li jingħataw kura b’Xofigo).

Karatteristiċi demografiċi u fil-linja bażi tal-marda (popolazzjoni tal-analiżi interim) kienu simili bejn il- gruppi ta’ Xofigo u l-gruppi tal-plaċebo u qed jintwerew hawn taħt għal Xofigo:

l-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 70 sena (firxa minn 49 sa 90 sena).

87% tal-pazjenti rreġistrati kellhom punteġġ tal-istat ta’ ħila ECOG ta’ 0-1.

41% irċivew bisphosphonates.

42% tal-pazjenti ma rċivewx docetaxel fil-passat għax ġew ikkunsidrati li ma kinux eliġibbli jew irrifjutaw li jirċievu docetaxel.

46% tal-pazjenti ma kellhom l-ebda wġigħ jew uġigħ ta’ skala 1 tal-WHO (mingħajr sintomi jew b’sintomi ħfief) u 54% kellhom uġigħ ta’ skala 2-3 tal-WHO.

16% tal-pazjenti kellhom <6 metastasi fl-għadam, 44% tal-pazjenti kellhom bejn 6 u 20 metastasi fl- għadam, 40% tal-pazjenti kellhom aktar minn 20 metastasi fl-għadam jew superscan.

Matul il-perijodu ta’ kura, 83% tal-pazjenti rċivew agonisti ta’ luteinising hormone releasing hormone (LHRH) u 21% tal-pazjenti rċivew antiandroġeni fl-istess ħin.

Ir-riżultati tal-analiżi interim kif ukoll dawk tal-analiżi aġġornata żvelaw li s-sopravivenza globali kienet itwal b’mod sinifikanti f’pazjenti kkurati b’Xofigo flimkien mal-aħjar standard ta’ kura meta mqabbel ma’ pazjenti kkurati bil-plaċebo flimkien mal-aħjar standard ta’ kura (ara Tabella 2 u Figura 2). Kienet osservata rata ogħla ta’ mwiet mhux relatati ma’ kanċer tal-prostata fil-grupp tal-plaċebo (26/541, 4.8% fil-grupp ta’ Xofigo meta mqabbel ma’ 23/268, 8.6% fil-grupp tal-plaċebo).

Tabella 2: Riżultati tas-sopravivenza mill-istudju ta’ fażi III ALSYMPCA

 

Xofigo

Plaċebo

 

 

 

Analiżi interim

N = 541

N = 268

Numru (%) ta’ mwiet

191 (35.3%)

123 (45.9%)

Sopravivenza globali medjana (xhur)

14.0 (12.1 – 15.8)

11.2 (9.0 – 13.2)

(CI ta’ 95%)

 

 

Proporzjon ta’ periklub (CI ta’ 95%)

0.695 (0.552 – 0.875)

valur pa (2 naħat)

0.00185

Analiżi aġġornata

N = 614

N = 307

Numru (%) ta’ mwiet

333 (54.2%)

195 (63.5%)

Sopravivenza globali medjana (xhur)

14.9 (13.9 – 16.1)

11.3 (10.4 – 12.8)

(CI ta’ 95%)

 

 

Proporzjon ta’ periklub (CI ta’ 95%)

0.695 (0.581 – 0.832)

CI = intervall ta’ kunfidenza

aL-istudju ta’ Fażi III ALSYMPCA twaqqaf għall-effikaċja wara l-analiżi interim. Billi l-analiżi aġġornata hi pprovduta għal skopijiet deskrittivi biss, valur p mhuwiex ipprovdut.

b Proporzjon ta’ periklu (Xofigo fuq plaċebo) < 1 jiffavorixxi Xofigo.

Figura 2: Kurvi Kaplan-Meier ta’ sopravivenza globali (analiżi aġġornata)

Probabbiltà ta’ sopravivenza

 

 

Żmien (xhur)

 

 

Kura

 

 

Plaċebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numru ta’ pazjenti f’riskju

Plaċebo

Ir-riżultati tal-analiżi interim u l-analiżi aġġornata wkoll urew titjib sinifikanti fil-punti aħħarin sekondarji ewlenin kollha fil-grupp ta’ Xofigo meta mqabbla mal-grupp tal-plaċebo (ara Tabella 3). Dejta dwar iż- żmien sal-avveniment dwar progressjoni ta’ ALP ġiet appoġġata minn vantaġġ statistikament sinifikanti rigward normalizzazzjoni ta’ ALP u rispons ta’ ALP f’ġimgħa 12.

Tabella 3: Punti aħħarin sekondarji tal-effikaċja mill-istudju ta’ fażi III ALSYMPCA (analiżi interim)

 

 

 

Inċidenza

Analiżi taż-żmien sal-avveniment (CI ta’ 95%)

 

 

 

[nru. (%) ta’

[nru. medjan ta’ xhur]

Proporzjon ta’

valur p

 

 

 

pazjenti]

 

 

periklu

 

 

 

 

Xofigo

Plaċebo

Xofigo

Plaċebo

< 1 jiffavorixxi

 

 

 

 

N = 541

N = 268

N = 541

N = 268

Xofigo

 

 

Punt aħħari kompost ta’

13.5

8.4

0.610

0.00046

(SSE)

SSE a

(24.4%)

(30.6%)

(12.2–19.6)

(7.2 – NE)b

(0.461 – 0.807)

 

 

Radjazzjoni b’raġġ

17.0

10.8

0.649

0.00375

 

estern għas-solliev

(22.6%)

(26.9%)

(12.9–NE)

(7.9 – NE)

(0.483 – 0.871)

 

 

mill-uġigħ

 

 

 

 

 

 

skeletriku

SSE

 

 

 

 

 

 

Komponentita’

Kompressjoni tas-

 

 

0.443

0.01647

sintomatiku

NE

NE

sinsla

(3.1%)

(6.0%)

(0.223 – 0.877)

 

 

 

 

Intervent kirurġiku

NE

NE

0.801

0.69041

 

(1.7%)

(1.9%)

(0.267 – 2.398)

 

 

 

 

 

Avveniment

Ksur tal-għadam

NE

NE

0.450

0.01255

 

 

 

(3.7%)

(6.7%)

 

 

(0.236 – 0.856)

 

Progressjoni totali ta’ ALP ċ

NE

3.7

0.162

< 0.00001

 

 

 

(14.6%)

(43.3%)

 

(3.5 – 4.1) (0.120 – 0.220)

 

Progressjoni ta’ PSA d

3.6

3.4

0.671

0.00015

 

 

 

(53.2%)

(52.6%)

(3.5 – 3.7)

(3.3 – 3.5) (0.546 – 0.826)

 

ALP = alkaline phosphatase; CI = intervall ta’ kunfidenza; NE = ma jistax jiġi stmat; PSA = antiġen speċifiku għall-prostata; SSE = avveniment skeletriku sintomatiku

aDefinit bħala l-okkorrenza ta’ kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: radjuterapija b’raġġ estern għas-solliev mill-uġigħ, jew ksur patoloġiku, jew kompressjoni tas-sinsla, jew intervent kirurġiku ortopediku relatat ma’ tumur

bMa jistax jiġi stmat minħabba avvenimenti mhux suffiċjenti wara l-medjan

ċDefinit bħala żieda ta’ ≥ 25% meta mqabbel mal-linja bażi/livell minimu.

d Definit bħala żieda ta’ ≥ 25% u żieda fil-valur assolut ta’ ≥ 2 ng/mL meta mqabbel mal-linja bażi/livell minimu.

Analiżi tas-sopravivenza tas-sottogrupp

L-analiżi tas-sopravivenza tas-sottogrupp uriet benefiċċju ta’ sopravivenza konsistenti għall-kura b’Xofigo, indipendenti mill-alkaline phosphatase (ALP) totali, użu ta’ bisphosphonates fil-linja bażi u użu preċedenti ta’ docetaxel.

Kwalità tal-ħajja

Kwalità tal-Ħajja Relatata mas-Saħħa (HRQOL - Health Related Quality of Life) ġiet evalwata fl-istudju ta’ fażi III ALSYMPCA billi ntużaw kwestjonarji speċifiċi: il-EQ-5D (strument ġeneriku) u l-FACT-P (strument speċifiku tal-kanċer tal-prostata). Iż-żewġ gruppi kellhom telf fil-kwalità tal-ħajja. Imqabbel mal- plaċebo, it-tnaqqis fil-kwalità tal-ħajja kien aktar bil-mod għal Xofigo matul il-perijodu ta’ kura kif imkejjel mill-punteġġ tal-indiċi tal-utilità EQ-5D (-0.040 kontra - 0.109; p=0.001), punteġġi tal-istat ta’ saħħa tal- Analogu Viżiv (VAS - Visual Analogue health status scores) awto-rappurtat EQ-5D (-2.661 kontra -5.860; p=0.018) u l-punteġġ totali FACT P (-3.880 kontra -7.651, p=0.006) iżda ma laħqux differenzi importanti minimi ppubblikati. Hemm evidenza limitata li d-dewmien fit-telf ta’ HRQOL jestendi aktar mill-perijodu ta’ kura.

Solliev mill-uġigħ

Ir-riżultati mill-istudju ta’ fażi III ALSYPMCA dwar iż-żmien sa terapija ta’ radjazzjoni b’raġġi esterni (EBRT - external beam radiation therapy) għas-solliev mill-uġigħ u inqas pazjenti li rrappurtaw uġigħ fl- għadam bħala avveniment avvers fil-grupp ta’ Xofigo jindikaw effett pożittiv fuq uġigħ fl-għadam.

Kura sussegwenti b’sustanzi ċitotossiċi

Fil-kors tal-istudju ALSYMPCA li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali fi proporzjon ta’ 2:1,

93 (15.5%) pazjent fil-grupp ta’ Xofigo u 54 (17.9%) pazjent fil-grupp tal-plaċebo rċivew kimoterapija ċitotossika f’ħinijiet differenti wara l-aħħar kura. Ma kinux evidenti differenzi fil-valuri ematoloġiċi tal- laboratorju bejn iż-żewġ gruppi.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat l-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Xofigo f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika f’karċinoma tal-prostata (li teskludi rabdomijosarkoma) (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Introduzzjoni ġenerali

Inkisbet dejta farmakokinetika u dwar il-bijodistribuzzjoni u d-dożimetrija minn 3 studji ta’ fażi I. Dejta farmakokinetika nkisbet minn 25 pazjent f’attivitajiet li varjaw minn 51 sa 276 kBq/kg. Dejta farmakokinetika u dwar il-bijodistribuzzjoni u d-dożimetrija inkisbet minn 6 pazjenti f’attività ta’

110 kBq/kg mogħtija darbtejn, b’intervall ta’ 6 ġimgħat, u minn 10 pazjenti f’attività ta’ 55, 110 jew 221 kBq/kg.

Assorbiment

Xofigo jingħata bħala injezzjoni fil-vini u għalhekk hu 100% bijodisponibbli.

Distribuzzjoni u assorbiment mill-organi

Wara injezzjoni fil-vini, radium-223 jitneħħa malajr mid-demm u jiġi inkorporat primarjament fl-għadam u fil-metastasi tal-għadam, jew jiġi eliminat fl-imsaren.

Ħmistax-il minuta wara l-injezzjoni, madwar 20% tal-attività injettata baqgħet fid-demm. Wara 4 sigħat, madwar 4% tal-attività injettata baqgħet fid-demm, u naqset għal inqas minn 1% 24 siegħa wara l-injezzjoni. Il-volum ta’ distribuzzjoni kien ogħla mill-volum tad-demm u dan jindika distribuzzjoni f’kompartimenti periferali.

10 minuti wara l-injezzjoni, ġiet osservata attività fl-għadam u fl-imsaren. 4 sigħat wara l-injezzjoni, il- persentaġġ medju tad-doża radjuattiva preżenti fl-għadam u l-intestini bejn wieħed u ieħor kien 61% u 49% rispettivament.

Ma kienx osservat assorbiment sinifikanti f’organi oħrajn bħal qalb, fwied, kliewi, bużżieqa tal-awrina u l- milsa 4 sigħat wara l-injezzjoni.

Bijotrasformazzjoni

Radium-223 huwa isotop li jonqos fil-potenza (decay) u ma jiġix immetabolizzat.

Eliminazzjoni

It-tneħħija fl-ippurgar hi r-rotta maġġuri ta’ eliminazzjoni mill-ġisem. Madwar 5% jitneħħa fl-awrina u ma hemm l-ebda evidenza ta’ tneħħija epatobiljari.

Il-kejl mill-ġisem kollu sebat ijiem wara l-injezzjoni (wara korrezzjoni għat-tnaqqis fil-potenza) jindika li medjan ta’ 76% tal-attività mogħtija tneħħiet mill-ġisem. Ir-rata ta’ eliminazzjoni ta’ radium-223 dichloride mill-apparat gastrointestinali hija influwenzata mill-varjabilità għolja fir-rati ta’ transitu intestinali fil- popolazzjoni kollha, b’firxa normali ta’ ppurgar minn darba kuljum sa darba fil-ġimgħa.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Il-farmakokinetika ta’ radium-223 dichloride kienet lineari fil-firxa ta’ attività investigata (51 sa 276 kBq/kg).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effettività ta’ Xofigo ma ġewx studjati fi tfal u f’adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tossiċità sistemika

Fi studji dwar l-effett tossiku minn dożi waħedhom u minn dożi ripetuti fil-firien, is-sejbiet ewlenin kienu tnaqqis fiż-żieda tal-piż tal-ġisem, tibdil ematoloġiku, tnaqqis fil-livell ta’ alkaline phosphatase fis-serum u sejbiet mikroskopiċi fil-mudullun (tnaqqis ta’ ċelluli ematopoetiċi, fibrożi), fil-milsa (ematopojesi extramedullari sekondarja) u fl-għadam (tnaqqis ta’ osteoċiti, osteoblasts, osteoklasts, leżjonijiet fibro- osseużi, tfixkil/diżorganizazzjoni tal-fisi/linja ta’ tkabbir). Dawn is-sejbiet kienu relatati ma’ indeboliment indott mir-radjazzjoni ta’ ematopoesi u tnaqqis ta’ osteoġenesi u bdew bl-inqas attività ta’ 22 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem (0.4 darbiet id-doża rrakkomandata klinikament).

Fil-klieb, ġie osservat tibdil ematoloġiku li beda bl-iktar attività baxxa ta’ 55 kBq/kg, id-doża rrakkomandata klinikament. Ġiet osservata majelotossiċità li tillimita d-doża fil-klieb wara għoti ta’ doża waħda ta’ 497 kBq radium-223 dichloride għal kull kg ta’ piż tal-ġisem (9 darbiet l-attività rrakkomandata klinikament).

Wara għoti ripetut tal-attività rrakkomandata klinikament ta’ 55 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem darba kull 4 ġimgħat għal 6 xhur, żewġt iklieb żviluppaw ksur mhux spostat fil-pelvi. Minħabba l-preżenza ta’ osteolisi tal-għadam trabekulari f’postijiet oħra tal-għadam ta’ annimali kkurati fi grad li jvarja, ksur spontanju fil- kuntest ta’ osteolisi ma jistax jiġi eskluż. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet mhix magħrufa.

Ġie osservat distakk tar-retina fil-klieb wara injezzjoni waħda ta’ attivitajiet ta’ 166 u 497 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem (3 u 9 darbiet id-doża rrakkomandata klinikament), iżda mhux wara għoti ripetut tal-attività rrakkomandata klinikament ta’ 55 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem darba kull 4 ġimgħat għal 6 xhur. Il- mekkaniżmu eżatt għall-induzzjoni ta’ distakk tar-retina mhuwiex magħruf, iżda dejta mil-letteratura tissuġġerixxi li radium jiġi assorbit speċifikament fit-tapetum lucidum tal-għajn tal-klieb. Billi l-bnedmin m’għandhomx tapetum lucidum, ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet għall-bnedmin hi inċerta. L-ebda każ ta’ distakk tar-retina ma ġie rrappurtat fil-provi kliniċi.

Ma ġie osservati l-ebda tibdil istoloġiku f’organi involuti fit-tneħħija ta’ radium-223 dichloride.

Osteosarkomi, effett magħruf ta’ radjunuklidi li jiġu depożitati fl-għadam, ġew osservati b’dożi klinikament rilevanti fil-firien 7 – 12-xahar wara l-bidu tal-kura. Ma ġewx osservati osteosarkomi fi studji fuq il-klieb. L- ebda każ ta’ osteosarkoma ma ġie rrappurtat fi studji kliniċi b’Xofigo. Ir-riskju għall-pazjenti li jiżviluppaw osteosarkomi b’esponiment għal radium-223 mhuwiex magħruf bħalissa. Il-preżenza ta’ tibdil neoplastiku, minbarra osteosarkomi, ġiet irrappurtata wkoll fuq medda ta’ żmien itwal (12 sa 15-il xahar) fi studji dwar l- effett tossiku fuq il-firien (ara sezzjoni 4.8).

Effett tossiku fuq l-embriju/Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

Ma twettqux studji dwar l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp. B’mod ġenerali, radjunukleidi jinduċu effetti fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp.

Ġie osservat numru żgħir ta’ spermatoċiti mhux normali fi ftit tubi seminiferużi fit-testikoli ta’ firien irġiel wara għoti ta’ darba ta’ ≥ 2270 kBq/kg ta’ piż tal-ġisem ta’ radium-223 dichloride (≥ 41 darba l-attività rrakkomandata klinikament). Mill-bqija, it-testikoli dehru li kienu qed jaħdmu b’mod normali u l-epididimidi żvela kontenut normali ta’ spermatoċiti. Ġew osservati polipi fl-utru (stroma endometrijali) f’firien nisa wara għoti ta’ darba jew għoti ripetut ta’ ≥ 359 kBq/kg ta’ piż tal-ġisem ta’ radium-223 dichloride (≥ 6.5 darbiet l- attività rrakkomandata klinikament).

Peress li fil-biċċa l-kbira radium-223 jiġi distribwit fl-għadam, ir-riskju potenzjali ta’ effetti avversi fil- gonadi maskili f’pazjenti b’kanċer tal-prostata reżistenti għall-kastrazzjoni hu baxx ħafna, iżda ma jistax jiġi eskluż (ara sezzjoni 4.6).

Effett tossiku fuq il-ġeni / Karċinoġeniċità

Ma sarux studji dwar il-potenzjal mutaġeniku u karċinoġeniku ta’ Xofigo. B’mod ġenerali, radjunukleidi huma kkunsidrati bħala ġenotossiċi u karċinoġeniċi.

Sigurtà farmakoloġika

Ma ġew osservati l-ebda effetti sinifikanti fuq is-sistemi tal-organi vitali, i.e. sistema kardjovaskulari (klieb), respiratorja jew nervuża ċentrali (firien), wara l-għoti ta’ doża waħda ta’ attivitajiet minn 497 sa 1100 kBq għal kull kg ta’ piż tal-ġisem (9 [klieb] sa 20 [firien] darba l-attività rrakkomandata klinikament).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Ilma għall-injezzjonijiet

Sodium citrate

Sodium chloride

Hydrochloric acid, dilwit

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

28 jum.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjonijiet speċjali ta’ temperatura għall-ħażna. Il-ħażna ta’ Xofigo għandha tkun konformi mar-regolamenti nazzjonali dwar materjali radjuattivi.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett tal-ħġieġ ta’ Tip I, bla kulur, magħluq b’tapp griż tal-lastku bromobutyl b’kisja tal-fojl magħmula minn Ethylen-Tetra-Fluoro-Ethylen (ETFE) u siġill tal-aluminju, li fih 6 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni.

Il-kunjett hu maħżun f’kontenitur taċ-ċomb.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Twissijiet ġenerali

Radjufarmaċewtiċi għandhom jiġu riċevuti, użati u mogħtija biss minn persuni awtorizzati f’ambjent kliniku apposta. Il-forniment, il-ħażna, l-użu, it-trasferiment u r-rimi tagħhom huma suġġetti għar-regolamenti u/jew il-liċenzji xierqa tal-organizzazzjoni uffiċjali kompetenti.

Xofigo għandu jiġi mmaniġġjat b’tali mod li jissodisfa kemm is-sigurtà tar-radjazzjoni kif ukoll il-ħtiġijiet tal-kwalità farmaċewtika. Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet asettiċi xierqa.

Protezzjoni mir-radjazzjoni

Ir-radjazzjoni gamma assoċjata mat-tnaqqis fil-potenza (decay) ta’ radium-223 u l-emissjonijiet tiegħu tippermetti li jsir kejl tar-radjuattività ta’ Xofigo u l-iskoperta ta’ kontaminazzjonijiet bi strumenti standard.

L-għoti ta’ radjufarmaċewtiċi joħloq riskji għall-persuni oħrajn minn radjazzjoni esterna jew kontaminazzjoni minn tixrid ta’ awrina, ippurgar u rimettar eċc. Għalhekk għandhom jittieħdu prekawzjonijiet għall-protezzjoni kontra r-radjazzjoni b’konformità mar-regolamenti nazzjonali. Għandu jkun hemm attenzjoni meta jiġu mmaniġġjati ħwejjeġ, bħal friex tas-sodda, li jiġu f’kuntatt ma’ fluwidi tal- ġisem bħal dawn. Għalkemm radium-223 fil-biċċa l-kbira jerħi radjazzjoni alpha, radjazzjoni gamma u beta hija assoċjata mat-tnaqqis fil-potenza ta’ radium-223 u l-isotopi radjuattivi tiegħu. L-esponiment għal radjazzjoni esterna assoċjata mal-immaniġġjar ta’ dożi għal pazjent hu konsiderevolment aktar baxx meta mqabbel ma’ radjufarmaċewtiċi oħrajn li jintużaw għal skopijiet terapewtiċi għax ir-radjuattività mogħtija normalment tkun inqas minn 8 MBq. Madankollu, b’konformità mal-prinċipju ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”), għall-minimizzazzjoni ta’ esponiment għar-radjazzjoni, hu rrakkomandat li jiġi minimizzat il-ħin li persuna tkun f’żoni ta’ radjazzjoni, li tiġi massimizzata d-distanza bejn sorsi ta’ radjazzjoni, u li tintuża protezzjoni adegwata.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Kull materjal użat b’konnessjoni mal-preparazzjoni jew l-għoti ta’ Xofigo għandu jkun meqjus bħala skart radjuattiv.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/873/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 13 ta' Novembru 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

11.DOŻIMETRIJA

Il-kalkolu tad-doża ta’ radjazzjoni assorbita twettaq skont id-dejta tal-bijodistribuzzjoni klinika. Kalkoli ta’ dożi assorbiti saru bl-użu ta’ OLINDA/EXM (Organ Level INternal Dose Assessment/EXponential Modeling), programm elettroniku ibbażat fuq l-algoritmu tad-Doża ta’ Radjazzjoni Interna Medika (MIRD - Medical Internal Radiation Dose), li jintuża ħafna għal radjunukleidi stabbiliti li jarmu partiċelli beta u gamma. Għal radium-223, li primarjament jerħi partiċelli alpha, saru suppożizzjonijiet addizzjonali għall- imsaren, il-mudullun l-aħmar u ċ-ċelluli tal-għadam/osteoġeniċi, biex jipprovdu l-aħjar kalkolu possibbli ta’ doża assorbita għal Xofigo, b’konsiderazzjoni tal-bijodistribuzzjoni osservata u l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu (ara Tabella 4).

Tabella 4: Dożi ta’ radjazzjoni assorbita kkalkulati għall-organi

Organu fil-Mira

Emissjoni

Emissjoni

Emissjoni

Doża

Koeffiċjent

 

alpha1

beta

gamma

totali

ta’

 

(Gy/MBq)

(Gy/MBq)

(Gy/MBq)

 

varjazzjoni

 

 

 

 

(Gy/MBq)

(%)

Adrenali

0.00000

0.00002

0.00009

0.00012

Moħħ

0.00000

0.00002

0.00008

0.00010

Sider

0.00000

0.00002

0.00003

0.00005

Kisja tal-bużżieqa tal-

 

 

 

0.00023

marrara

0.00000

0.00002

0.00021

 

 

Kisja tal-LLI2

0.00000

0.04561

0.00085

0.04645

Kisja tal-musrana ż-

 

 

 

0.00726

żgħira

0.00319

0.00360

0.00047

 

 

Kisja tal-istonku

0.00000

0.00002

0.00011

0.00014

Kisja tal-ULI3

0.00000

0.03149

0.00082

0.03232

Kisja tal-qalb

0.00161

0.00007

0.00005

0.00173

Kliewi

0.00299

0.00011

0.00011

0.00321

Fwied

0.00279

0.00010

0.00008

0.00298

Pulmun

0.00109

0.00007

0.00005

0.00121

--4

Muskoli

0.00000

0.00002

0.00010

0.00012

Ovarji

0.00000

0.00002

0.00046

0.00049

Frixa

0.00000

0.00002

0.00009

0.00011

Mudullun aħmar

0.13217

0.00642

0.00020

0.13879

Ċelluli osteoġeniċi

1.13689

0.01487

0.00030

1.15206

Ġilda

0.00000

0.00002

0.00005

0.00007

Milsa

0.00000

0.00002

0.00007

0.00009

Testikoli

0.00000

0.00002

0.00006

0.00008

Timu

0.00000

0.00002

0.00003

0.00006

Tirojde

0.00000

0.00002

0.00005

0.00007

Kisja tal-bużżieqa tal-

 

 

 

0.00403

awrina

0.00371

0.00016

0.00016

 

 

Utru

0.00000

0.00002

0.00023

0.00026

Il-ġisem kollu

0.02220

0.00081

0.00012

0.02312

1Billi ma kien osservat l-ebda assorbiment ta’ radium-223 fil-biċċa l-kbira tat-tessuti rotob, il-kontribuzzjoni alpha għad-doża totali tal-organu ġiet issettjata għal żero għal dawn l-organi.

2LLI: parti t’isfel tal-musrana l-kbira

3ULI: parti ta’ fuq tal-musrana l-kbira

4Id-data tad-doża assorbita fil-pulmun hija bbażata fuq kalkolu derivat mill-mudell bl-użu ta’ data miġbura f’daqqa tal- attività fid-demm mal-ħin mill-individwi kollha

Ir-reazzjonijiet avversi ematoloġiċi osservati fl-istudji kliniċi b’Xofigo huma ħafna aktar baxxi fil-frekwenza u s-severità minn dawk li jistgħu jiġu mistennija mid-dożi assorbiti kkalkulati għall-mudullun l-aħmar. Dan jista’ jkun relatat mad-distribuzzjoni spazjali ta’ radjazzjoni ta’ partiċelli alpha li twassal għal doża mhux uniformi ta’ radjazzjoni lill-mudullun l-aħmar.

12.ISTRUZZJONIJIET GĦALL-PREPARAZZJONI TA’ PRODOTTI RADJUFARMAĊEWTIĊI

Dan il-prodott mediċinali għandu jiġi eżaminat viżwalment qabel l-użu. Xofigo hu soluzzjoni ċara, bla kulur u m’għandux jintuża jekk ikun hemm bidla fil-kulur, jekk jiġi osservat xi frak jew f’każ ta’ kontenitur difettuż.

Xofigo hu soluzzjoni lesta għall-użu u m’għandux jiġi dilwit jew imħallat ma’ kwalunkwe soluzzjonijiet oħrajn.

Kull kunjett hu għall-użu ta’ darba biss.

Il-volum li għandu jingħata lil pazjent partikulari għandu jiġi kkalkulat bl-użu tal-:

-Piż tal-ġisem tal-pazjent (kg)

-Livell ta’ dożaġġ (55 kBq/kg ta’ piż tal-ġisem)

-Konċentrazzjoni ta’ radjuattività tal-prodott (1100 kBq/mL) fid-data ta’ referenza. Id-data ta’ referenza tidher fuq il-kunjett u fuq it-tikketta tal-kontenitur taċ-ċomb.

-Fattur ta’ korrezzjoni għat-tnaqqis fil-potenza (DK - decay correction) li jikkoreġi t-tnaqqis fil-potenza

fiżika ta’ radium-223. Tabella ta’ fatturi DK hija pprovduta ma’ kull kunjett bħala parti mill-ktejjeb (li hemm qabel il-fuljett ta’ tagħrif).

L-ammont ta’ radjuattività fil-volum mogħti għandu jiġi kkonfermat permezz ta’ kejl f’miter tal-attività li jkun ikkalibrat kif suppost.

Il-volum totali li għandu jingħata lil pazjent hu kkalkulat kif ġej:

Volum li għandu jingħata (mL)

=

Piż tal-ġisem (kg) attività (55 kBq/kg ta’ piż tal-ġisem)

 

Fattur DK 1100 kBq/mL

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati