Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Fuljett ta’ tagħrif - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaYtracis
Kodiċi ATCV09
Sustanzayttrium [90Y] chloride
ManifatturCIS bio international

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UśU MINNU

YTRACIS prekursur radjufarmaëewtiku, soluzzjoni.

Yttrium chloride (90Y).

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel ma tibda' tieħu din il-mediëina.

-śomm dan il-fuljett. Jista jkollok bŜonn terāa' taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiŜjar tiegħek.

-Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jog ħābok, għid lit-tabib jew tiegħek. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1.X'inhu YTRACIS u għalxiex jintuŜa

2.Qabel ma tuŜa YTRACIS

3.Kif għandek tuŜa YTRACIS

4.Effetti sekondarji li jista’ jkollu

5 Kif taħŜen YTRACIS

6.Aktar tagħrif

1.X'INHU YTRACIS U GĦALXIEX JINTUśA

YTRACIS hija mediëina radjuattiva li tintuŜa flimkien ma’ prodott medi ëinali ieħor li huma mmirati għal ëelloli speëifiëi tal-āisem. Meta t-tragward jintlaħaq, Ytarcis jitfa doŜi ëkejknin ta’ radjazzjoni f’dawn is-siti speëifiëi.

Għal aktar informazzjoni dwar il-kura u l-effetti possibbli kkawŜati mill-prodott mediëinali li sejjer jiāi radjutikkettat, jekk jogħābok irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediëinali li sejjer jiāi radjutikkettat.

2. QABEL MA TUśA YTRACIS

TuŜax YTRACIS:

-jekk inti tbati minn sensittività e ëëessiva (allerāiku) għall-Yttrium chloride (90Y) jew sustanzi l- oħra ta' YTRACIS.

-jekk inti tqila jew jekk hemm il-possibilità li int i tqila (ara hawn taħt).

Oqgħod attent ħafna b’YTRACIS

YTRACIS ma għandux jiāi mogħti direttament lill-pazjent.

Minħabba li jeŜistu liāijiet stretti dwar l-uŜu, l-immaniāājar u r-rimi tar-radjuattività, YTRACIS għandu jintuŜa biss fi sptar jew f’postijiet simili. Għandu jkun immaniāājat u mogħti minn nies imħarrāa u kkwalifikati fl-immanniāājar sikur ta' materjal radjuattiv.

Għandha tingħata attenzjoni speëjali meta jingħataw prodotti mediëinali radjuattivi lit-tfal u lill- adoloxxenti.

Tqala:

Staqsi lit-tabib jew lill-ispiŜjar tiegħek qabel ma tieħu kwalunkwe mediëina.

Huwa mporatanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk hemm xi possibilità li inti tqila. Mara li ma jiāihiex il- pirjid darba għandha titqies tqila qabel ma jiāi ppruvat mod ieħor. Tekniki alternattivi li ma jinvolvux mediëini radjuattivi għandhom dejjem jiāu kkunsidrati.

Jekk qed tredda’:

Saqsi lit-tabib jew lill-ispiŜjar tiegħek qabel ma tieħu kwalunkwe mediëina.

Se tkun mitluba sabiex tieqaf tredda'.

Sewqan u t-tħaddim ta’ magni:

Ma saru ebda studji fuq il-ħila li ssuq u li tħaddem magni.

Meta tieħu mediëini oħra:

Mhux magħruf jekk hemmx interazzjonijiet ta’ Yttrium (90Y) chloride ma’ prodotti medi ëinali oħra peress li għad ma kienx hemm studji li stħarrāu dan.

Jekk jogħābok, għid lit-tabib jew lill-ispiŜjar tiegħek jekk qed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediëini oħra, anke dawk mingħajr riëetta.

3.KIF GĦANDEK TUśA L-YTRACIS

YTRACIS ma għandux jiāi mogħti direttament lill-pazjent.

DoŜaāā

It-tabib tiegħek jiddeëidi dwar l-ammont ta' YTRACIS li għandu jintuŜa fil-kaŜ tiegħek.

Metodu ta' kif jintuŜa

YTRACIS huwa maħsub għar- radjo-labiling ta' prodotti mediëinali li jikkuraw mard speëifiku, li wara jigħataw skond il-mod approvat.

Jekk tuŜa YTRACIS aktar milli suppost għandek

Minħabba li l-YTRACIS jiāi mogħti minn tabib taħt kundizzjonijiet ikkontrallati b'mod strett, il- possibbiltà li tittie ħed doŜa eëëessiva hija Ŝgħira. Madankollu, jekk dan jiāri, inti tirëievi l-kura li jkollok bŜonn mit-tabib tiegħek.

4.EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediëina oħra, YTRACIS jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

Għal aktar informazzjoni, irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediëinali li sejjer jiāi radjuttikkettjat.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiŜjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imni ŜŜla f’Appendi ëi V. Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiāi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-mediëina.

5.KIF TAĦśEN YTRACIS

śomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal .

Ma għandekx tuŜa wara d-data w l-ħin li jidhru fuq it-tikketta. AħŜen fil-pakkett oriāinali tiegħu.

AħŜen skond ir-regolamenti lokali dwar is-sustanzi radjuattivi.

It-tikketta tal-prodott tinkludi kundizzjonijiet ta’ ħaŜna xierqa u d-data ta’ skadenza għal-lott tal- prodott. Il-personel ta’ l-isptar għandu jiŜgura li l-prodott jiāi maħŜun korrettament u ma jiāix mogħti lilek wara d-dtat ta’ skadenza dikjarata.

6. AKTAR TAGĦRIF

X’fih YTRACIS:

-Is-sustanza attiva hi l-Yttrium (90Y) chloride.

-Kull millilitru ta’ soluzzjoni fih 1.850 GBq ta’ Yt trium (90Y) chloride fid-data ta’ 'kalibrazzjoni, (GBq: GigaBecquerel hi l-junit li jkejjel l-ammont ta’ radjuattività)

-Is-sustanzi l-oħra huma hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni

Id-Dehra ta’ YTRACIS u l-kontenuti tal-pakkett:

YTRACIS hu prekursur radjufarmaëewtiku

Din il-mediëina tikkonsisti minn soluzzjoni ëara u mingħajr kulur u hi ppakkjata f’kunjetti tal-ħāieā mingħajr kulur ta’ Tip I magħluqin b’lastku tal-bromobutyl miksi bit-Teflon u b’ siāill li jgħatti ta’ l- aluminju

Kunjett fih ma’ 0. 5 (0.925 GBq malli ji āi kkalbrat) sa 2 ml (3.700 Gbq malli jiāi kkalibrat)

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq u l-Manifattur:

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

FRANZA

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ { }

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediëina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aāenzija Ewropea għall- Mediëini http://www.ema.europa.eu/.

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Għal tagħrif dettaljat irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiëi tal-Prodott ta' YTRACIS.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati