Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zavicefta (ceftazidime / avibactam) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J01

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZavicefta
Kodiċi ATCJ01
Sustanzaceftazidime / avibactam
ManifatturAstraZeneca AB

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni tamalajr tainformazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zavicefta 2 g/0.5 g trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih ceftazidime pentahydrate ekwivalenti għal 2 g ceftazidime u avibactam sodium ekwivalenti għal 0.5 g avibactam.

Wara r-rikostituzzjoni, 1 mL ta' soluzzjoni fih 167.3 mg ta' ceftazidime u 41.8 mg ta' avibactam (ara sezzjoni 6.6).

Eċċipjent b’effett magħruf: kull kunjett fih 6.44 mmol ta' sodju (bejn wieħed u ieħor 148 mg).

Għal-lista kompluta taeċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (trab għal konċentrat)

Trab abjad jagħti fl-isfar.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Zavicefta huwa indikat għall-kura tal-infezzjonijiet li ġejjin fl-adulti (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1):

Infezzjoni Intra-Addominali Kkumplikata (cIAI)

Infezzjoni Kkumplikata fl-Apparat tal-Awrina (cUTI), inkluż il-pjelonefrite

Pulmonite li tittieħed mill-isptar (HAP), inkluż pulmonite assoċjata mal-apparat li jagħti r- respirazzjoni artifiċjali (Ventilator Associated Pneumonia -VAP)

Zavicefta huwa indikat ukoll għall-kura tal-infezzjonijiet minħabba organiżmi aerobiċi Gram-negattivi f'pazjenti adulti b'għażliet ta' kura limitati (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 5.1).

Għandha tingħata konsiderazzjoni għal gwida uffiċjali dwar l-użu xieraq ta' aġenti antibatteriċi.

4.2Pożoloġija u metodu takif għandu jingħata

Huwa rrakkomandat li Zavicefta jintuża sabiex jikkura infezzjonijiet minħabba organiżmi aerobiċi Gram- negattivi f’pazjenti adulti b’għażliet ta’ kura limitati biss wara konsultazzjoni ma’ tabib b’esperjenza xierqa fil-ġestjoni ta’ mard infettiv (ara sezzjoni 4.4).

Pożoloġija

Tabella 1 turi d-doża minn ġol-vina rrakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina stmata (CrCL) ≥ 51 mL/min (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

Tabella 1 Kors tad-doża minn ġol-vina għal pazjenti b’ CrCL stmat ≥ 51 mL/min1

Tip ta' infezzjoni

Doża ta’

Frekwenza

Ħin tal-

Tul tal-kura

 

ceftazidime/avibactam

 

infużjoni

 

IAI kkumplikata2, 3

2 g/0.5 g

Kull 8 sigħat

Sagħtejn

5-14-il jum

UTI kkumplikata, inkluż

2 g/0.5 g

Kull 8 sigħat

Sagħtejn

5-10 ijiem4

il-pjelonefrite3

 

 

 

 

Pulmonite li ttieħdet

2 g/0.5 g

Kull 8 sigħat

Sagħtejn

7-14-il jum

mill-isptar, inkluż VAP3

 

 

 

 

Infezzjonijiet minħabba

2 g/0.5 g

Kull 8 sigħat

Sagħtejn

Skont is-severità tal-

organiżmi aerobiċi

 

 

 

infezzjoni, il-

Gram-negattivi

 

 

 

patoġenu(i) u l-progress

f'pazjenti b'għażliet ta'

 

 

 

kliniku u batterjoloġiku

kura limitati2,3

 

 

 

tal-pazjent

1CrCl stmata permezz tal-formula Cockcroft-Gault

2Sabiex jintuża f'kombinament ma' metronidazole meta hemm suspett jew għarfien ta' patoġeni anaerobiċi li qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv

3Sabiex jintuża f’kombinament ma’ aġent antibatterjali attiv kontra patoġeni Gram-pożittivi meta jkun hemm suspett jew għarfien li dawn ikunu qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv

4It-tul totali muri jista' jinkludi Zavicefta mogħtija minn ġol-vina segwita minn kura mogħtija minn ġol-ħalq

5Hemm esperjenza limitata ħafna bl-użu ta’ Zavicefta għal aktar minn14-il jum

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

L-ebda aġġustament tad-doża mhuwa meħtieġ f'pazjenti anzjani (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament tad-doża ma huwa meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment ħafif tal-kliewi (CrCL stmat ≥ 51 - ≤ 80 mL/min) (ara sezzjoni 5.2).

Tabella 2 turi l-aġġustamenti tad-doża rakkomandati għal pazjenti b'CrCL stmata 50 mL/min (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Tabella 2 Dożi mogħtija minn ġol-vina rakkomandata għal pazjenti b'CrCL stmata 50 mL/min1

CrCL stmata

Kors tad-doża2

Frekwenza

Ħin tal-infużjoni

(mL/min)

 

 

 

31-50

1 g/0.25 g

Kull 8 sigħat

Sagħtejn

16-30

0.75 g/0.1875 g

Kull 12-il siegħa

Sagħtejn

6-15

0.75 g/0.1875 g

Kull 24 siegħa

Sagħtejn

ESRD inkluż fuq l-emodijalisi3

0.75 g/0.1875 g

Kull 48 siegħa

Sagħtejn

1CrCL stmata bl-użu tal-formula Cockcroft-Gault

2Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża huma bbażati fuq l-immudellar farmakokinetiku

3Ceftazidime u avibactam jitneħħew bl-emodijaliżi (ara sezzjonijiet 4.9 u 5.2). Id-dożaġġ ta’ Zavicefta f’jiem ta’ emodijaliżi għandu jseħħ wara li titlesta l-emodijaliżi. .

Indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament tad-doża ma huwa meħtieġ f'pazjenti b'indeboliment tal-fwied sever (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja fit-tfal u adolexxenti taħt l-età ta' 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu takif għandu jingħata

Zavicefta jingħata permezz ta' infużjoni minn ġol-vina fuq 120 minuta f'volum tal-infużjoni ta' 100 mL.

Għal istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l- amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva għal kwalunkwe aġent antibatterjali ċefalosporin.

Sensittività eċċessiva severa (eż. reazzjoni anafilattika, reazzjoni severa tal-ġilda) għal kwalunkwe tip ieħor ta' aġent antibatterjali β-lactam (eż. peniċillini, monobattami jew karbapenemi).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva

Reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva serji u xi drabi fatali huma possibbli (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.8). F'każ ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva, il-kura b'Zavicefta għandha tiġi mwaqqfa minnufih u għandhom jinbdew miżuri ta' sigurtà adegwati.

Qabel ma tinbeda l-kura, għandu jiġi stabbilit jekk il-pazjent għandux storja ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva għal ceftazidime, għal ċefalosporini oħrajn jew għal kwalunkwe tip ieħor ta' aġent antibatterjali β-lactam. Għandha tintuża l-kawtela jekk ceftazidime/avibactam jingħata lil pazjenti bi storja ta' sensittività eċċessiva mhux severa għal peniċillini, monobattami jew karbapenemi.

Dijarea assoċjata ma' Clostridium difficile

Dijarea assoċjata ma’ Clostridium difficile ġiet irrapportata b’ceftazidime/avibactam, u tista’ tvarja fis- severità minn ħafifa sa ta’ periklu għall-ħajja. Din id-dijanjożi għandha titqies f’pazjenti li jkollhom id- dijarea waqt jew wara l-għoti ta’ Zavicefta (ara sezzjoni 4.8). Għandu jitqies it-twaqqif tal-kura b’Zavicefta kif ukoll l-għoti ta’ kura speċifika għal Clostridium difficile. Prodotti mediċinali li jinibixxu l- peristalsi ma għandhomx jingħataw.

Indeboliment tal-kliewi

Ceftazidime u avibactam huma eliminati permezz tal-kliewi, għaldaqstant, id-doża għandha titnaqqas skont il-grad ta’ indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2). Xi kultant ġew irrapportati konsegwenzi newroloġiċi, inkluż tregħid, mijoklonus, status epilepticus mhux konvulsiv, aċċessjoni, enċefalopatija u koma, b’ceftazidime meta d-doża ma tnaqqsitx f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi.

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi, il-monitoraġġ mill-qrib tat-tneħħija stmata tal-kreatinina huwa rrakkomandat. F’xi pazjenti, speċjalment fl-istadju bikri tal-infezzjoni tagħhom, it-tneħħija stmata tal- kreatinina mill-kreatinina fis-serum tista’ tinbidel malajr.

Nefrotossiċità

Kura konkomittanti b’dożi għoljin ta’ ċefalosporini u prodotti mediċinali nefrotossiċi bħal aminoglycosides jew dijuretiċi qawwija (eż. furosemide) tista’ taffettwa l-funzjoni tal-kliewi b’mod avvers.

Test dirett tal-antiglobulina (DAGT jew it-test ta’ Coombs) serokonverżjoni u r-riskju potenzjali ta’ anemija emolitika

L-użu ta’ cetazidime/avibactam jista’ jikkawża l-iżvilupp ta’ test dirett pożittiv tal-antiglobulina (DAGT, jew it-test ta’ Coombs), li jista’ jinterferixxi mat-tqabbil tad-demm u/jew jista’ jikkawża anemija emolitika immuni kkaġunata mill-mediċina (ara sezzjoni 4.8). Filwaqt li s-serokonverżjoni DAGT fil- pazjenti li kienu qed jirċievu Zavicefta kienet frekwenti fi studji kliniċi (il-medda stmata ta’ serokonverżjoni matul l-istudji ta’ Fażi 3 kienet 3.2% sa 20.8%) f’pazjenti b’test Coombs negattiv fil- linja bażi u għallinqas test ta’ follow-up wieħed), ma kienx hemm evidenza ta’ emolisi f’pazjenti li żviluppaw DAGT pożittiv waqt il-kura. Madankollu, il-possibilità li l-anemija emolitika tista’ sseħħ f’assoċjazzjoni mal-kura b’Zavicefta ma tistax tiġi eskluża. Pazjenti li jesperjenzaw anemija waqt jew wara l-kura b’Zavicefta għandhom jiġu investigati għal din il-possibilità.

Limitazzjonijiet tad-data klinika

Saru studji tal-effikaċja klinika u s-sigurtà ta’ Zavicefta f’cIAI, cUTI u HAP (inkluż VAP).

Infezzjonijiet intra-addominali kkumplikati

F’żewġ studji f’pazjenti b’cIAI, l-aktar dijanjożi komuni (bejn wieħed u ieħor 42%) kienet perforazzjoni appendiċitali jew axxessi peri-appendiċitali. Bejn wieħed u ieħor 87% tal-pazjenti cIAI kellhom punteġġi APACHE II ta’ ≤ 10 u 4.0% kellhom il-batterimja fil-linja bażi. Il-mewt seħħet fi 2.1% (18/857) tal- pazjenti li rċevew Zavicefta u metronidazole u 1.4% (12/863) tal-pazjenti li rċevew meropenem.

Fost sottogrupp b’CrCL tal-linja bażi minn 30 sa 50 mL/min, il-mewt seħħet f’16.7% (9/54) tal-pazjenti li rċevew Zavicefta u metronidazole u 6.8% (4/59) tal-pazjenti li rċevew meropenem. Pazjenti b’CrCL minn 30 sa 50 mL/min irċevew doża aktar baxxa ta’ Zavicefta milli hu rrakkomandat bħalissa għal pazjenti f’dan is-sottogrupp.

Infezzjonijiet ikkumplikati tal-passaġġ tal-awrina

F’żewġ studji dwar pazjenti b’cUTI, 381/1091 (34.9%) tal-pazjenti iddaħħlu b’cUTI mingħajr pjelonefrite filwaqt li 710 (65.1%) iddaħħlu bi pjelonefrite akuta (popolazzjoni mMITT). Total ta’ 81 pazjent b’cUTI (7.4%) kellhom il-batterimja fil-linja bażi.

Pulmonite li ttieħdet mill-isptar, inkluż il-pulmonite assoċjata mal-ventilatur

Fi studju wieħed f’pazjenti b’pulmonite nosokomjali 280/808 (34.7 %) kellhom VAP u 40/808 (5.0 %) kienu batteremiċi fil-linja bażi.

Pazjenti b’għażliet limitati tal-kura

L-użu ta' ceftazidime/avibactam għall-kura tal-pazjenti b'infezzjonijiet dovuti għal patoġeni aerobiċi Gram-negattivi li għandhom għażliet limitati ta’ kura huwa bbażat fuq esperjenza b’ceftazidime biss u fuq analiżi tar-relazzjoni farmakokinetika-farmakodinamika għal ceftazidime/avibactam (ara

sezzjoni 5.1).

Firxa tal-attività ta' ceftazidime/avibactam

Ceftazidime għandu ftit jew l-ebda attività kontra l-maġġoranza ta’ organiżmi Gram-pożittivi u anerobi (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1). Aġenti antibatterjali addizzjonali għandhom jintużaw meta hemm suspett jew għarfien li dawn il-patoġeni qegħdin jikkontribwixxu għall-proċess infettiv.

Il-firxa inibitorja ta' avibactam tinkludi ħafna mill-enzimi li jinattivaw ceftazidime, inkluż β-lactamases tal-klassi A Ambler u β-lactamases tal-klassi C. Avibactam ma jinibixxix l-enzimi tal-klassi B (metallo- β-lactamases) u mhuwiex kapaċi jinibixxi ħafna mill-enzimi tal-klassi D (ara sezzjoni 5.1).

Organiżmi li mhumiex suxxettibbli

L-użu fit-tul jista' jirriżulta fi tkabbir żejjed ta' organiżmi li mhumiex suxxettibbli (eż. enterococci, fungi), li jista' jeħtieġ it-twaqqif tal-kura jew miżuri xierqa oħrajn.

Interferenza ma’ testijiet tal-laboratorju

Ceftazidime jista’ jinterferixxi ma' metodi tat-tnaqqis tar-ram (Benedict's, Fehling's, Clinitest) għall-kxif ta’ glikosurja li twassal għal riżultati pożittivi foloz. Ceftazidime ma jinterferixxix ma’ testijiet ibbażati fuq enzimi għal glikosurja.

Dieta bl-ammont ta' teħid ta' sodium ikkontrollat

Kull kunjett fih total ta’ 6.44 mmol ta’ sodium (bejn wieħed u ieħor 148 mg). Dan għandu jiġi kkunsidrat meta Zavicefta jingħata lil pazjenti li jkunu qegħdin fuq dieta bl-ammont ta' teħid ta' sodium ikkontrollat:

4.5Interazzjoni maprodotti mediċinali oħra u forom oħra tainterazzjoni

In vitro, avibactam huwa sottostrat ta' trasportaturi OAT1 u OAT3 li jista' jikkontribwixxi għall- assorbiment attiv ta’ avibactam mill-kompartiment tad-demm u, għalhekk jaffettwa l-eliminazzjoni tiegħu. Probenecid (inibitur OAT qawwi) jinibixxi dan l-asorbiment b'56% sa 70% in vitro u, għaldaqstant, għandu l-potenzjal li jbiddel l-eliminazzjoni ta' avibactam. Minħabba li ma twettaqx studju ta' interazzjoni klinika ta' avibactam u probenecid, l-għoti flimkien ta' avibactam u probenecid mhuwiex rakkomandat.

Avibactam ma weriex inibizzjoni sinifikanti tal-enzimi taċ-ċitokromu P450 in vitro. Avibactam u ceftazidime ma wrewx induzzjoni in vitro taċ-ċitokromu P450 f'konċentrazzjonijiet klinikament relevanti. Avibactam u ceftazidime ma jinibixxux it-trasportaturi ewlenin tal-kliewi jew tal-fwied fil-firxa ta' esponiment klinikament relevanti, għaldaqstant il-potenzjal ta' interazzjoni permezz ta' dawn il- mekkaniżmi huwa meqjus baxx.

Id-data klinika uriet li mhemmx interazzjoni bejn ceftazidime u avibactam, u bejn ceftazidime/avibactam u metronidazole.

Tipi oħrajn ta' interazzjoni

Kura konkomittanti b'dożi għoljin ta' ċefalosporini u prodotti mediċinali nefrotossiċi bħal aminoglycosides jew dijuretiċi qawwija (eż. furosemide) tista' taffettwa l-funzjoni tal-kliewi b'mod avvers (ara sezzjoni 4.4).

Chloramphenicol huwa antagonista in vitro ma' ceftazidime u ċefalosporini oħra. Ir-relevanza klinika ta' din is-sejba mhijiex magħrufa, imma minħabba l-possibilità ta' antagoniżmu in vivo dan il-kombinament tal-mediċina għandu jiġu evitat.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji f’annimali b'ceftazidime ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fir-rigward tat-tqala, l-iżvilupp tal-embriju/fetu, il-ħlas jew l-iżvilupp ta' wara t-tqala. Studji f’annimali b'avibactam urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva mingħajr evidenza ta' effetti teratoġeniċi (ara sezzjoni 5.3).

Ceftazidime/avibactam għandu jintuża biss waqt it-tqala jekk il-benefiċċju potenzjali huwa akbar mir- riskju possibbli.

Treddigħ

Ceftazidime huwa eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem fi kwantitajiet żgħar. Mhux magħruf jekk avibactam huwiex eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż.

Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b'ceftazidime/avibactam wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta' treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat- trattament gћall-mara.

Fertilità

L-effett ta' ceftazidime/avibactam fuq il-fertilità fil-bnedmin ma ġiex studjat. M’hemmx data disponibbli dwar studji fl-annimali b'ceftazidime. Studji fl-annimali b'avibactam ma jindikawx effetti ta' ħsara fir- rigward tal-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Jistgħu jseħħu effetti mhux mixtieqa (eż. sturdament), li jistgħu jinfluwenzaw il-ħila sabiex issuq u tħaddem magni wara l-għoti ta' Zavicefta (ara sezzjoni 4.8).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

F'seba’ provi kliniċi tal-Fażi 2 u Fażi 3, 2024 pazjent adult kienu kkurati b'Zavicefta. L-aktar reazzjonijiet avversi komuni li jseħħu f'5% tal-pazjenti kkurati b'Zavicefta kienu t-test dirett pożittiv ta' Coombs, dardir, jew dijarea. Ġeneralment, in-nawsea u d-dardir kienu ħfief jew moderati fl-intensità.

Lista f'tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrapportati b'ceftazidime biss u/jew identifikati waqt il-provi tal- Fażi 2 u l-Fażi 3 b'Zavicefta. Ir-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skont il-frekwenza u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta' frekwenza huma meħuda minn reazzjonijiet avversi u/jew anormalitajiet tal-laboratorju potenzjalment sinifikanti klinikament, u huma definiti skont il- konvenzjonijiet li ġejjin:

Komuni ħafna (1/10)

Komuni (1/100 u <1/10)

Mhux komuni (1/1,000 u <1/100)

Rari (1/10,000 u <1/1000)

Rari ħafna (<1/10,000)

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 3 Frekwenza ta' reazzjonijiet avversi skont is-sistema tal-klassifika tal-organi

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari ħafna

Mhux magħruf

Klassifika tal-

ħafna

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Kandidijażi (inkluż

Clostridium

 

 

infestazzjonijiet

 

Kandidijażi

difficile colitis

 

 

 

 

vulvovaġinali u

 

 

 

 

 

Kandidijażi orali)

Pseudomembran

 

 

 

 

 

ous colitis

 

 

Disturbi fis-

Test dirett

Eosinofilja

Newtropenija

 

Agranuloċitożi

sistema

pożittiv ta'

 

 

 

 

limfatika u tad-

Coombs

Tromboċitożi

Lewkopenija

 

Anemija emolitika

demm

 

Tromboċitopenija

Limfoċitożi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

Reazzjoni

sistema immuni

 

 

 

 

anafilattika

Disturbi fis-

 

Uġigħ ta' ras

Paresteżija

 

 

sistema nervuża

 

Sturdament

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

Dijarea

Disgewsja

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ fl-addome

 

 

 

 

 

Dardir

 

 

 

 

 

Remettar

 

 

 

Disturbi fil-

 

Żieda fl-alanine

 

 

Suffejra

fwied u fil-

 

aminotransferase

 

 

 

marrara

 

Żieda fl-aspartate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aminotransferase

 

 

 

 

 

Żieda fl-alkaline

 

 

 

 

 

phosphatase fid-

 

 

 

 

 

demm

 

 

 

 

 

Żieda fil-gamma-

 

 

 

 

 

glutamyltransferase

 

 

 

 

 

Lactate

 

 

 

 

 

dehydrogenase fid-

 

 

 

 

 

demm

 

 

 

 

 

Żieda

 

 

 

Disturbi fil-

 

Raxx makulo-

 

 

Nekroliżi

ġilda u fit-

 

papulari

 

 

epidermali tossika

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

 

il-ġilda

 

Urtikarja

 

 

Sindrome ta'

 

 

Ħakk

 

 

Stevens-Johnson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eritema multiformi

 

 

 

 

 

Anġjoedema

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet tal-

 

 

 

 

 

Mediċina

 

 

 

 

 

b'Eosinofilja u

 

 

 

 

 

Sintomi Sistemiċi

 

 

 

 

 

(DRESS)

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

Żieda tal-

Nefrite

 

kliewi u fis-

 

 

krejatinina fid-

tubulointerstizjali

 

sistema urinarja

 

 

demm

 

 

 

 

 

Żieda tal-urea

 

 

 

 

 

fid-demm

 

 

 

 

 

Korriment akut

 

 

 

 

 

 

 

 

tal-kliewi

Disturbi

Trombożi fis-sit tal-

ġenerali u

infużjoni

kondizzjonijiet

 

ta' mnejn

Flebite fis-sit tal-

jingħata

infużjoni

 

Deni

Rappurtar tareazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema tarappurtar nazzjonali imniżżla fAppendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva b'ceftazidime/avibactam tista' twassal għal konsegwenzi newroloġiċi inkluż enċefalopatija, aċċessjonijiet u koma, minħabba l-komponent ceftazidime.

Il-livelli tas-serum ta' ceftazidime jistgħu jitnaqqsu permezz tal-emodijalisi jew dijalisi peritonjali. Waqt perjodu ta' 4 sigħat ta' emodijalisi, tneħħew 55% mid-doża ta' avibactam.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antibatterjali għall-użu sistemiku, ceftazidime, kombinazzjonijiet,, kodiċi ATC: J01DD52

Mekkaniżmu ta' azzjoni

Ceftazidime jinibixxi s-sinteżi tal-ħajt taċ-ċellula batterjali ta' peptidoglycan wara t-twaħħil ma' proteini li jeħlu mal-peniċillina. Avibactam huwa inibitur β-lactamase li mhux β-lactam li jaġixxi billi jifforma addott kovalenti mal-enzima li hija stabbli għal idrolisi. Dan jinibixxi kemm β-lactamases tal-klassi A Ambler u β-lactamases tal-klassi C u xi enzimi tal-klassi D, inkluż β-lactamases b'firxa estiża (extended- spectrum β-lactamases) (ESBLs), KPC u OXA-48 carbapenemases, u enzimi AmpC. Avibactam ma jinibixxix l-enzimi tal-klassi B (metallo-β-lactamases) u mhuwiex kapaċi jinibixxi ħafna enzimi tal-klassi D.

Reżistenza

Il-mekkaniżmi ta' reżistenza batterjali li potenzjalment jistgħu jaffetwaw ceftazidime/avibactam jinkludu PBPs mutanti jew akkwiżiti, permeabilità tal-membrana ta' barra mnaqqsa għal kwalunkwe kompost, effluss attiv ta' kwalunkwe kompost u enzimi β-lactamase refrattarji għal inibizzjoni b’avibactam u kapaċi jidrolizzaw ceftazidime.

Attività antibatterjali f’kombinament ma’ aġenti antibatterjali oħra

La ntweriet sinerġija u lanqas intwera antagoniżmu fi studji ta’ kombinament tal-mediċini in vitro b’ceftazidime/avibactam u metronidazole, tobramycin, levofloxacin, vancomycin, linezolid, colistin u tigecycline.

Valuri kritiċi tat-testijiet tas-suxxettibbilità

Il-breakpoints tal-Konċentrazzjoni Inibitorja Minima (MIC) stabbiliti mill-Kumitat Ewropew dwar it- Testijiet tas-Suxxettibbiltà Antimikrobjali (EUCAST) ta' ceftazidime/avibactam huma kif ġejjin:

Organiżmi

Suxxettibbli (S)

Reżistenti (R>)

Enterobacteriaceae

8 mg/L

>8 mg/L

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa

8 mg/L

>8 mg/L

 

 

 

Relazzjoni farmakokinetika/farmakodinamika

L-attività antimikrobjali ta' ceftazidime kontra patoġeni speċifiċi ntweriet li tikkorrelata l-aħjar mal-ħin perċentwali tal-konċentrazzjoni tal-mediċina ħielsa fuq il-konċentrazzjoni inibitorja minima ta' ceftazidime/avibactam fuq l-intervall tad-doża (%fT >MIC ta' ceftazidime/avibactam). Għal avibactam l- indiċi PK-PD huwa l-ħin perċentwali tal-konċentrazzjoni tal-mediċina ħielsa fuq il-limiti tal- konċentrazzjoni fuq l-intervall tad-doża (% fT >CT).

Effikaċja klinika kontra patoġeni speċifiċi

L-effikaċja ntweriet fi studji kliniċi kontra l-patoġeni li ġejjin, li kienu suxxettibbli għal ceftazidime/avibactam in vitro.

Infezzjonijiet intra-addominali kkumplikati

Mikro-organiżmi Gram-negattivi

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Infezzjonijiet ikkumplikati fl-apparat tal-awrina

Mikro-organiżmi Gram-negattivi

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Enterobacter cloacae Pseudomonas aeruginosa

Pulmonite li tittieħed mill-isptar inkluż pulmonite assoċjata mal-apparat li jagħti r-respirazzjoni artifiċjali

Mikro-organiżmi Gram-negattivi

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

L-effikaċja klinika ma ġietx stabbilita kontra l-patoġeni li ġejjin li huma relevanti għall-indikazzjonijiet approvati għalkemm studji in vitro jissuġġerixxu li sejrin ikunu suxxettibbli għal ceftazidime/avibactam fin-nuqqas ta' mekkaniżmi akkwiżiti ta' reżistenza.

Mikro-organiżmi Gram-negattivi

Citrobacter koseri

Enterobacter aerogenes

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia rettgeri

Data in-vitro tindika li l-ispeċi li ġejjin mhumiex suxxettibbli għal ceftazidime/avibactam.

Staphylococcus aureus (suxxettibbli għal methicillin u reżistenti għal methicillin)

MRSA

Anerobi

Enterococcus spp.

Stenotrophomonas maltophilia

Acinetobacter spp.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddifferiet għall-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b'Zavicefta fsubsett wieħed jew aktar tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura tal-infezzjonijiet intra- addominali, l-infezzjonijiet fl-apparat tal-awrina, il-pulmonite u l-infezzjonijiet batterjali Gram-negattivi (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Distribuzzjoni

It-twaħħil mal-proteina fil-bniedem kemm ta' ceftazidime kif ukoll ta' avibactam huwa baxx, bejn wieħed u ieħor 10% u 8%, rispettivament. Il-volumi ta' distribuzzjoni fi stadju fiss ta' ceftazidime u avibactam kienu bejn wieħed u ieħor 22 L u 18 L, rispettivament f'adulti b'saħħithom wara dożi multipli ta'

2000 mg/500 mg ceftazidime/avibactam infużi fuq sagħtejn kull 8 sigħat. Kemm ceftazidime kif ukoll avibactam jippenetraw fil-fluwidu li jmiss mal-epitilju tal-bronki tal-bniedem (Epithelial lining fluid - ELF) bl-istess mod b'konċentrazzjonijiet ta' madwar 30% ta’ dawk fil-plażma. Il-profili tal-ħin tal- konċentrazzjoni huma simili għall-ELF u l-plażma.

Il-penetrazzjoni ta' ceftazidime fil-barriera intatta bejn id-demm u l-moħħ hija dgħajfa. Il- konċentrazzjonijiet ta’ Ceftazidime ta' 4 sa 20 mg/L jew aktar huma milħuqa fis-CSF meta l-meninġi huma infjammati. Il-penetrazzjoni ta' avibactam fil-barriera bejn id-demm u l-moħħ ma ġietx studjata klinikament; madankollu, fil-fniek bil-meninġi infjammati, esponimenti CSF ta' ceftazidime u avibactam kienu 43% u 38% tal-AUC tal-plażma, rispettivament. Ceftazidime faċilment jgħaddi mill-plaċenta, u jiġi eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Bijotrasformazzjoni

Ceftazidime mhuwiex metabolizzat. Ma ġie osservat ebda metaboliżmu ta' avibactam fil-preparazzjonijiet tal-fwied tal-bniedem (mikrosomi u epatoċiti). Avibactam mhux mibdul kien il-komponent ewlieni relatat mal-mediċina fil-plażma tal-bniedem u l-awrina wara d-dożaġġ b'[14C]-avibactam.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali (t½) kemm ta' ceftazidime kif ukoll ta' avibactam kien ta' madwar sagħtejn wara l- għoti minn ġol-vina. Ceftazidime huwa eliminat mhux mibdul fl-awrina permezz ta' filtrazzjoni glomerulari; bejn wieħed u ieħor 80-90% tad-doża hija rkuprata fl-awrina fi żmien 24 siegħa. Avibactam huwa eliminat mhux mibdul fl-awrina b'eliminazzjoni mill-kliewi ta' bejn wieħed u ieħor 158 mL/min, u dan jissuġġerixxi sekrezzjoni tubulari attiva flimkien mal-filtrazzjoni glomerulari. Bejn wieħed u ieħor 97% tad-doża ta’ avibactam hija rkuprata fl-awrina, 95% fi żmien 12-il siegħa. Inqas minn 1% ta' ceftazidime jiġi eliminat permezz tas-sistema biljari u inqas minn 0.25% ta' avibactam huwa eliminat fl- ippurgar.

Linearità/nuqqas talinearità

Il-farmakokinetika kemm ta' ceftazidime kif ukoll ta' avibactam hija bejn wieħed u ieħor lineari fil-firxa kollha tad-doża studjata (50 mg sa 2000 mg) għal għotja waħda minn ġol-vina. Ma ġietx osservata akkumulazzjoni apprezzabli ta' ceftazidime jew avibactam wara infużjonijiet multipli minn ġol-vina ta' 2000 mg/500 mg ta' ceftazidime/avibactam mogħtija kull 8 sigħat sa 11-il jum f'adulti f'saħħithom b'funzjoni normali tal-kliewi.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-kliewi

L-eliminazzjoni ta' ceftazidime u avibactam hija mnaqqsa f'pazjenti b'indeboliment moderat jew sever tal- kliewi. Iż-żidiet medji fl-AUC ta' avibactam huma 3.8 u 7 darbiet aktar rispettivament f’individwi b’indeboliment moderat u sever tal-kliewi, ara sezzjoni 4.2.

Indeboliment tal-fwied

L-indeboliment ħafif sa moderat tal-fwied ma għandux effett fuq il-farmakokinetika ta' ceftazidime mogħti f'2 g minn ġol-vina lil individwi kull 8 sigħat għal 5 ijiem, sakemm il-funzjoni tal-kliewi ma tkunx ġiet indebolita. Il-farmakokinetika ta' ceftazidime f'pazjenti b'indeboliment sever tal-fwied ma ġewx stabbiliti. Il-farmakokinetiċi ta' avibactam f'pazjenti bi kwalunkwe grad ta' indeboliment tal-fwied ma ġewx studjati.

Minħabba li ceftazidime u avibactam ma jidhirx li jgħaddu minn metaboliżmu sinifikanti tal-fwied, l- eliminazzjoni sistemika taż-żewġ sustanzi attivi mhijiex mistennija li tinbidel b'mod sinifikanti permezz tal-indeboliment tal-fwied.

Pazjenti anzjani (65 sena)

It-tneħħija mnaqqsa ta' ceftazidime ġiet osservata f'pazjenti anzjani, li kienet primarjament dovuta għal tnaqqis relatat mal-età fit-tneħħija tal-kliewi ta' ceftazidime. Il-half-life tal-eliminazzjoni medja ta’ ceftazidime varjat minn 3.5 sa 4 sigħat wara dożaġġ bolus mogħti minn ġol-vina b’2 g kull 12-il siegħa f'pazjenti anzjani ta' 80 sena jew akbar.

Wara l-għoti minn ġol-vina ta' doża waħda ta' 500 mg avibactam bħala infuzjoni IV ta' 30-minuta, l- anzjani kellhom half-life terminali ta' avibactam aktar bil-mod, li jista' jkun attribwit għal tnaqqis relatat mal-età fit-tneħħija tal-kliewi.

Sess u razza

Il-farmakokinetika ta' ceftazidime/avibactam ma ġietx affettwati b’mod sinifikanti minħabba is-sess jew ir-razza.

5.3Tagħrif taqabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Ceftazidime

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali tasigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva jew effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ma twettqux studji dwar ir-riskju ta' kanċer b'ceftazidime.

Avibactam

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali tasigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti jew effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Ma twettqux studji dwar ir-riskju ta' kanċer b'avibactam.

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

Fi fniek tqal li ngħataw avibactam fi 300 u 1000 mg/kg/jum, kien hemm piż fetali medju aktar baxx u ossifikazzjoni ttardjata relatata mad-doża, potenzjalment relatata mat-tossiċità materna. Il-livelli tal- esponiment tal-plażma f'NOAEL matern u fetali (100 mg/kg/jum) jindikaw marġini ta' sigurtà moderat sa baxxi.

Fil-far, ma ġewx osservati effetti avversi fl-iżvilupp tal-embriju u l-fetu jew il-fertilità. Wara l-għoti ta' avibactam matul it-tqala u t-treddigħ fil-far, ma kienx hemm effett fuq is-sopravivenza tal-frieħ, tkabbir jew żvilupp, madankollu kien hemm żieda fl-inċidenza ta' twessigħ fil-pelvi tal-kliewi u fl-uretri f'anqas minn 10% tal-friegħ tal-firien f'esponimenti materni akbar minn jew daqs bejn wieħed u ieħor 1.5 drabi aktar tal-esponimenti terapewtiċi fil-bniedem.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista taeċċipjenti

Sodium carbonate (anhydrous)

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma' prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f'sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Trab xott

3 snin.

Wara r-rikostituzzjoni:

Il-kunjett rikostitwit għandu jintuża minnufih.

Wara d-dilwizzjoni

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet sa 24 siegħa fi 2 - 8°C, segwita minn massimu ta’ 12-il siegħa f’mhux aktar minn 25oC.

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża minnufih. Jekk ma jintużax minnufih, il- ħinijiet tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbilità tal-utent u normalment ma jkunux aktar minn 24 siegħa f'2 sa 8ºC, sakemm ir-rikostituzzjoni/dilwizzjoni ma tkunx seħħet f'kundizzjonijiet asettiċi vvalidati.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Għall-kundizzjonijiet taħażna tal-prodott mediċinali rikostitwit u dilwit, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u tadak li hemm ġo fih

20 mL kunjett tal-ħġieġ (Tip 1) magħluq b'tapp tal-gomma (halobutyl) u siġill tal-aluminju b'għatu flip- off.

Dan il-prodott mediċinali huwa fornut f'pakketti ta' 10 kunjetti.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

It-trab għandu jiġi rikostitwit bl-ilma għall-injezzjonijiet u mbagħad il-konċentrat li jirriżulta għandu jkun dilwit minnufih qabel l-użu. Is-soluzzjoni rikostitwita hija soluzzjoni safra ċara u mingħajr partiċelli.

Għandhom jintużaw tekniki asettiċi standard għall-preparazzjoni u l-għoti tas-soluzzjoni.

1.Daħħal il-labra tas-siringa minn ġot-tapp tal-kunjett u injetta 10 mL ta' ilma sterili għall-injezzjonijiet.

2.Neħħi l-labra u ħawwad il-kunjett sabiex ikollok soluzzjoni ċara.

3.Sakemm il-prodott ikun inħall iddaħħalx labra għar-rilaxx tal-gass. Daħħal labra għar-rilaxx tal-gass minn ġot-tapp tal-kunjett sabiex ittaffi l-pressjoni interna.

4.Ittrasferixxi l-kontenut kollu (bejn wieħed u ieħor 12.0 mL) tas-soluzzjoni li tirriżulta għal ġo borża tal-infużjoni minnufih. Id-dożi mnaqqsa jistgħu jintlaħqu permezz tat-trasferiment tal-volum xieraq tas-soluzzjoni li tirriżulta għal ġo borża tal-infużjoni, abbażi tal-kontenut ta' ceftazidime u avibactam ta' 167.3 mg/mL u 41.8 mg/mL, rispettivament. Doża ta' 1000 mg/250 mg jew 750 mg/187.5 mg tintlaħaq b'6.0 mL jew 4.5 mL ta' alikwoti, rispettivament.

Nota: sabiex tiġi ppreservata l-isterilità tal-prodott, huwa importanti li l-labra għar-rilaxx tal-gass ma tiddaħħalx minn ġot-tapp tal-kunjett qabel ma jinħall il-prodott.

Il-kunjetti tat-trab ta' ceftazidime/avibactam għandhom jiġu rikostitwiti b'10 mL ta' ilma sterili għall- injezzjonijiet, u wara għandhom jitħawwdu sakemm idub il-kontenut. Borża tal-infużjoni jista' jkollha kwalunkwe minn dawn li ġejjin: sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni, dextrose 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni, sodium chloride 4.5 mg/mL u dextrose 25 mg/mL soluzzjoni għall-injezzjoni (0.45% sodium chloride u 2.5% dextrose) jew soluzzjoni tat-tip Lactated Ringer. Tista' tintuża borża tal-infużjoni tal-100 mL sabiex tiġi ppreparata l-infużjoni, abbażi tar-rekwiżiti tal-volum tal-pazjent. L-intervall tal-ħin totali bejn il-bidu tar-rikostituzzjoni u tal-preparazzjoni tal-infużjoni li tingħata minn ġol-vina ma għandux jaqbeż 30 minuta.

Kull kunjett huwa għall-użu ta' darba biss.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqawara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1109/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

24 ta’ Ġunju 2016

10.DATA TAREVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati