Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Isem tal-MediċinaZoledronic acid Teva Generics
Kodiċi ATCM05BA08
Sustanzazoledronic acid monohydrate
ManifatturTeva Generics B.V

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg soluzzjoni għall-infużjoni fi fliexken

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull flixkun fih 5 mg zoledronic acid (bħala monohydrate).

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 0.05 mg zoledronic acid anhydrous (bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

awtorizzat

Soluzzjoni għall-infużjoni

 

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Għall-kura ta’ osteoporożi

 

ħadux

f’nisa wara l-menopawża

 

m’g

f’irġiel adulti

 

 

żgħira.

 

 

li

li jkollhom riskju akbar ta’ ksur, inklużi dawk reċentement kellhom ksur tal-ġenbejn bi trawma

 

 

 

 

inali

Kura tal-osteoporożi assoċjata ma’ kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien

f’nisa wara l-menopawża

 

 

 

 

medi

 

f’irġiel adulti

 

ċ

li għandhom riskju ogħla ta’ ksur.

 

 

 

Prodott

 

 

Għall-kura tal-marda a’ Paget tal-għadam fl-adulti.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-pazjenti għandhom jiġu idratati bix-xieraq qabel l-għoti ta’ zoledronic acid. Dan huwa importanti b’mod speċjali għall-anzjani u għall-pazjenti li jkunu qed jirċievu terapija dijuretika.

Huwa rrakkomandat teħid adegwat ta’ kalċju u vitamina D flimkien mal-għoti ta’ zoledronic acid.

Osteoporożi

Għall-kura tal-osteoporożi ta’ wara l-menopawża, tal-osteoporożi fl-irġiel u għall-kura tal-osteoporożi assoċjata ma’ kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien, id-doża rrakkomandata hija infużjoni waħda minn ġol-vini ta’ 5 mg zoledronic acid li tingħata darba f’sena.

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu zoledronic acid fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li jkun ilha tintuża l-kura.

F’pazjenti bi ksur fil-ġenbejn bi trawma żgħira, huwa rrakkomandat li l-infużjoni ta’ zoledronic acid tingħata għallinqas ġimagħtejn jew aktar wara li jissewwa l-ksur fil-ġenbejn (ara sezzjoni 5.1). F’pazjenti bi ksur tal-ġenbejn bi trawma baxxa reċenti, doża ta’ tagħbija 50 000 sa 125 0000 IU tal- vitamina D mogħtija oralment jew permezz tar-rotta intramuskolari, hija rrakkomandata qabel l-ewwel infużjoni ta’ zoledronic acid.

Il-marda ta’ Paget

Għall-kura tal-marda ta’ Paget, zoledronic acid għandu jinkiteb biss minn tobba li għandhom l- esperjenza fil-kura tal-marda ta’ Paget tal-għadam. Id-doża rrakkomandata hija ta’ infużjoni waħda fil- vini ta’ 5 mg zoledronic acid. F’pazjenti bil-marda ta’ Paget, huwa rrakkomandat ħafna li jiġi żgurat kalċju supplimentali adegwat li jikkorrespondi għal mill-inqas 500 mg kalċju elementali darbtejn kuljum għal mill-inqas 10 ijiem wara l-għoti ta’ zoledronic acid (ara sezzjoni 4.4).

Kura mill-ġdid tal-marda ta’ Paget: Wara l-kura tal-bidu b’zoledronic acid fil-marda ta’ Paget, jidher perjodu twil mingħajr il-marda f’pazjenti li jkollhom rispons. Trattament mill-ġdid jikkonsisti f’infużjoni oħra minn ġol-vina ta’ 5 mg zoledronic acid wara intervall ta’ sena jew aktar minn meta nbeda t-trattament f’pazjenti li kellhom rikaduta. Teżisti informazzjoni limitata dwar trattament mill-

ġdid tal-marda ta’ Paget (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjonijiet speċjali

 

 

 

awtorizzat

Pazjenti b’indeboliment renali

 

 

 

 

 

 

 

Zoledronic acid huwa kontraindikat f’pazjenti bi tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

 

 

 

 

M’hemmx bżonn tibdil fid-doża f’pazjenti bi tneħħija tal-kreatinina ≥ 35 ml/min.

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

 

 

 

M’hemmx bżonn tibdil fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

 

 

 

 

m’g

 

 

Popolazzjoni anzjana (≥ 65 sena)

inali

li

 

 

 

 

 

M’hemmx bżonn tibdil fid-doża peress li l-bijodisponibilità, id-distribuzzjoni u l-eliminazzjoni kienu

 

ċ

simili f’pazjenti anzjani u f’pazjenti żgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

medi

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ zol dronic acid fit-tfal u l-adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena ma ġewx

determinati s’issa. Dejta hux disponibbli. Metodu ta’Prodottkif għandu jingħata

Użu għal ġol-vini.

Zoledronic acid (5 mg f’100 ml soluzzjoni lesta biex tintuża) tingħata minn pajp tal-infuzjoni ventat u b’rata tal-infużjoni fissa. Il-ħin tal-infużjoni m’għandux ikun inqas minn 15-il minuta. Għal aktar tagħrif dwar l-infużjoni ta’ zoledronic acid, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, għal kwalunkwe biphosphonates jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti f’ipokalċimija (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali sever bi tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min (ara sezzjoni 4.4).

Tqala u t-treddigħ (ara sezzjoni 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-funzjoni tal-kliewi

L-użu ta’ zoledronic acid f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min) huwa kontraindikat minħabba riskju akbar ta’ insuffiċjenza renali f’din il-popolazzjoni.

Ġie osservat indeboliment renali wara li ngħata zoledronic acid (ara sezzjoni 4.8), speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom disfunzjoni renali u riskji oħra li jinkludu età avvanzata, prodotti mediċinali konkomitanti nefrotossiċi, terapija djuretika konkomitanti (ara sezzjoni 4.5), jew deidrazzjoni li sseħħ wara l-għoti ta’ zoledronic acid. Kien hemm indeboliment renali f’pazjenti wara li ħadu doża waħda. Insuffiċjenza renali li tkun teħtieġ dijaliżi jew li jkollha riżultat fatali rarament seħħet f’pazjenti li jkollhom indeboliment renali jew xi wieħed mill-fatturi ta’ riskju msemmija hawn fuq.

Il-prekawzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiminimizzaw ir-riskju ta’ reazzjonijiet

renali avversi:

 

 

 

awtorizzat

It-tneħħija tal-kreatinina għandha titkejjel skont il-piż attwali tal-ġisem billi tintuża l-formula

 

Cockcroft-Gault qabel kull doża ta’ zoledronic acid.

 

 

Iż-żieda temporanja fil-kreatinina tas-serum tista’ tkun akbar f’pazjenti li jkollhom

 

indeboliment fil-funzjoni renali.

 

 

 

 

Għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ tal-kreatinina tas-serum f’pazjen i li jkunu f’riskju.

Zoledronic acid għandu jintuża b’kawtela meta jintuża b’mod konkomitanti ma’ prodotti

 

mediċinali oħra li jistgħu jkollhom impatt fuq il-funzjoni renali (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti, speċjalment dawk anzjani u dawk li jkunu qed jirċievu terapija djuretika, għandhom

 

jiġu idratati kif xieraq qabel ma jingħataw zoledronic acid.

 

Doża singola ta’ zoledronic acid m’għandhiex tkun ikb r minn 5 mg u t-tul tal-infużjoni għandu

 

jkun ta’ mill-inqas 15-il minuta (ara sezzjoni 4.2).

ħ

 

 

 

adux

 

Ipokalċimija

m’g

 

 

 

 

 

 

Pazjenti li jkollhom ipokalċimija minn qabel, għandhom ikunu kkurati b’ammonti xierqa ta’ kalċju u

vitamina D qabel ma tinbeda t-terapija b’zo edronicli

acid (ara sezzjoni 4.3). Disturbi oħrajn fil-

metaboliżmu tal-minerali għandhom ikunu kkurati wkoll b’mod effettiv (eż. tnaqqis fir-riserva tal-

paratirojde, malassorbiment tal-kalċju mill-imsaren). It-tobba għandhom iqiesu l-monitoraġġ kliniku

għal dawn il-pazjenti.

inali

 

ċ

Tibdil sinifikanti fl-għadam huwa karatteristika tal-marda ta’ Paget tal-għadam. Minħabba li

zoledronic acid jibda jaħdem

alajr fuq dan it-tibdil tal-għadam, ipokalċimija tal-mument, kultant

sintomatika, tista’ tiżvilupmedipa u normalment tkun fl-aqwa tagħha fl-ewwel 10 ijiem wara infużjoni b’zoledronicProdottacid (ara sezzjoni 4.8).

Huwa rrakkomandat li meta jingħata zoledronic acid, miegħu jingħataw ukoll ammonti xierqa ta’ kalċju u vitamina D. Minbarra hekk, f’pazjenti li jsofru mill-marda ta’ Paget, huwa rrakkomandat

ħafna li jkun żgurat li jittieħed suppliment ta’ kalċju li jikkorrispondi għal mill-anqas 500 mg kalċju bħala element, darbtejn kuljum għal mill-anqas 10 ijiem wara li jingħata zoledronic acid (ara sezzjoni 4.2).

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sintomi ta’ ipokalċimija u jkunu segwiti klinikament kif jixraq waqt il-perjodu ta’ riskju. Huwa rrakkomandat li f’pazjenti li jsofru mill-marda ta’ Paget, jitkejjel il-kalċju fis-serum qabel l-infużjoni ta’ zoledronic acid.

Uġigħ sever u kultant dgħufija fl-għadam, il-ġogi u/jew il-muskoli kien irrappurtat b’mod mhux frekwenti f’pazjenti fuq bisphosphonates, inkluż zoledronic acid (ara sezzjoni 4.8).

Osteonekrożi tax-xedaq (ONJ)

Osteonekrożi tax-xedaq kienet irrappurtata l-aktar f’pazjenti ikkurati b’zoledronic acid. Ħafna mill- każi rrappurtati kienu assoċjati ma’ proċeduri li għandhom x’jaqsmu mas-snien bħal qlugħ ta’ snien.

Għandu jkun ikkonsidrat li jkunu eżaminati s-snien u tingħata terapija preventiva xierqa qabel jibda t- trattament bil-bisphosphonates f’pazjenti li jkollhom fatturi ta’ riskju konkomitanti (eż. kanċer, kimoterapija, prodotti mediċinali anti-anġjoġeniċi, kortikosterojdi, nuqqas ta’ iġjene fil-ħalq). Waqt il- kura, dawn-il pazjenti għandhom jevitaw proċeduri dentali invażivi jekk jista’ jkun. Għal pazjenti li jiżviluppaw osteonekrożi tax-xedaq waqt terapija bil-bisphosphonates, kirurġija dentali tista’ taggrava l-kundizzjoni. Għall-pazjenti li jkollhom bżonn proċedura dentali, m’hemmx tagħrif biex jagħti parir dwar jekk it-twaqqif tat-trattament bil-bisphosphonate jnaqqasx ir-riskju ta’ osteonekrożi tax-xedaq. Il-ġudizzju kliniku tat-tabib li jkun qed jikkura għandu jservi ta’ gwida għall-pjan ta’ immaniġġjar ta’ kull pazjent ibbażat fuq l-istima tal-benefiċċju/riskju individwali.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il- lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq t ’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss l-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkura i bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għ ndu jiġi kkunsidrat

twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalw zzjoni, fuq bażi ta’ stima

individwali ta’ benefiċċju u riskju.

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

Waqt kura bil-bisphosphonate l-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ

 

ħ

 

fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn

 

m’g

 

 

għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal- ħadma tal-wirk.

Ġenerali

li

 

 

Huma disponibbli prodotti oħra li fihom zoledron c acid bħala sustanza attiva għal indikazzjonijiet

tal-onkoloġija.

inali

 

 

 

 

 

Il-pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati b’Zoledronic acid Teva Generics m’għandhomx jiġu

kkurati b’dawn il-prodotti jew kwalu kwe bisphosphonate ieħor fl-istess ħin, billi l-effetti

kombinati ta’ dawn is-sustanzi mhumiexċ

magħrufa.

L-inċidenza ta’ sintomi waramedil-għoti tad-doża li jseħħu fi żmien l-ewwel tlitt ijiem wara li jingħata

Zoledronic acid Teva Generics tista’ titnaqqas bl-għoti ta’ paracetamol jew ibuprofen ftit żmien wara li jingħataProdottZ ledronic acid Teva Generics.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull 100 ml, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma saru l-ebda studji ta’ interazzjoni ma’ prodotti medċinali oħra. Zoledronic acid ma jkunx immetabolizzat b’mod sistemiku u ma jeffettwax l-enzimi tal-bniedem cytochrome P450 in vitro (ara sezzjoni 5.2). Zoledronic acid ma jingħaqadx bil-qawwa mal-proteini tal-plażma (madwar 43-55% jingħaqad) u għaldaqstant nuqqas ta’ qbil li jirriżulta minn qlugħ ta’ mediċini li jkunu marbutin mal- proteini mhuwiex probabbli.

Zoledronic acid jiġi eliminat permezz tal-eskrezzjoni renali. Għandha tingħata attenzjoni meta zoledronic acid jingħata ma’ prodotti mediċinali li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq il-funzjoni renali (eż. aminoglycosides jew dijuretiċi li jikkawżaw deidrazzjoni) (ara sezzjoni 4.4).

F’pazjenti b’indeboliment renali, tista’ tiżdied l-espożizzjoni sistemika għal prodotti mediċinali

konkomitanti li jiġu primarjament imneħħija mill-kliewi.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Zoledronic acid hu kontraindikat matul it-tqala (ara sezzjoni 4.3). M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l- użu ta’ zoledronic acid waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem b’zoledronic acid urew effetti tossikoloġiċi fis-sistema riproduttiva inklużi malformazzjonijiet (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fuq in-nies mhuwiex magħruf.

Treddigħ

Zoledronic acid hu kontraindikat matul it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3). Mhux magħruf jekk zoledronic acid joħroġx mal-ħalib tal-mara.

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

awtorizzat

Zoledronic acid mhuwiex irrakkomandat f’nisa li jista’ jkollhom it-tfal.

Fertilità

Zoledronic acid ġie evalwat fil-ġrieden għal effetti avversi potenzjali fuq il-fer ilità tal-ġenerazzjoni tal-ġenituri u dik F1. Dan irriżulta f’effetti farmakoloġiċi esaġerati kkunsidra i bħala relatati mal-

inibizzjoni tat-taħlita tal-mobilizzazzjoni skeletrika tal-kalċju, li rriżult t f’ipokalċimija fiż-żmien tat-

twelid, effet tal-klassi ta’ bisphosphonates, dystocia u terminazzjoni bikrija tal-istudju. Dawn ir-

 

 

 

adux

riżultati żammu milli jkun jista’ jiġi ddeterminat effett definittiv ta’ zoledronic acid fuq il-fertilità fil-

bnedmin.

 

ħ

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

m’g

 

Zoledronic acid Teva Generics m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex

issuq u tħaddem magni. Reazzjonijet avversi , bħal sturdament, jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u

tħaddem magni, għalkemm ma saru l-ebda studji dwar dan l-effett b’zoledronic acid.

 

li

4.8 Effetti mhux mixtieqa

inali

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

ċ

 

Il-perċentwali globali tal-pazjenti li ħassew reazzjonijet avversi kienu 44.7%, 16.7% u 10.2% wara l-

ewwel, it-tieni u t-tielet infmediużjoni rispettivament. L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi individwali

wara l-ewwel infużjoni kienu: deni (17.1%), majalġja (7.8%), sintomi bħal tal-influwenza (6.7%), artralġja (4.8%)Prodottu uġigħ a’ ras (5.1%). L-inċidenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet naqset b’mod sostanzjali mad-dożi sussegwenti annwali ta’ zoledronic acid. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijiet jseħħu fl-

ewwel tlett ijiem wara li jingħata zoledronic acid. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijet kienu ħfief għal moderati u għaddew fi żmien tlett ijiem minn meta jkun beda l-każ. Il-perċentwali tal-pazjenti li ħassew reazzjonijiet avversi kienet aktar baxxa fi studju iżgħar (19.5%, 10.4%, 10.7% wara l-ewwel, it-tieni u t-tielet infużjoni, rispettivament), fejn intużat profilassi kontra r-reazzjonijiet avversi.

Fl-istudju HORIZON – Prova Pivitali tal-Ksur [PFT] (ara sezzjoni 5.1), l-inċidenza globali tal- fibrillazzjoni atrijali kienet 2.5% (96 minn 3,862) u 1.9% (75 minn 3,852) f’pazjenti li kienu qed jirċievu zoledronic acid u plaċebo, rispettivament. Ir-rata ta’ każijiet avversi serji ta’ fibrillazzjoni atrijali żdiedet f’pazjenti li kienu qed jirċievu zoledronic acid (1.3%) (51 minn 3,862) meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo (0.6%) (22 minn 3,852). Mhux magħruf il-mekkaniżmu taż-

żieda fil-fibrillazzjoni atrijali. Fil-provi fuq l-osteoporożi (PFT, HORIZON – Prova dwar il-ksur Rikorrenti [RFT]) l-inċidenza tal-każijiet ta’ fibrillazzjoni fl-atrija miġbura flimkien kienu jaqblu bejn zoledronic acid (2.6%) u l-plaċebo (2.1%). Għall-każijiet serji ta’ fibrillazzjoni fl-atrija miġbura flimkien il-każijiet kienu 1.3% għal zoledronic acid u 0.8% għal plaċebo.

Lista ttabulata bir-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi f’Tabella 1 huma mniżżla skont is-sistema MedDRA ta’ klassifikazzjoni tal-

Mhux magħrufa**
7
Osteonekrożi tax-xedaq (ara l-effetti skont il-klassi f’sezzjonijiet 4.4 u 4.8)
Rari
Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk† (reazzjoni avversa tal-klassi tal-bisphosphonate)
Mhux komuni
Komuni
Majalġja, artralġja, uġigħ fl-għadam, uġigħ fid-dahar, uġigħ fit-truf
Uġigħ fl-għonq, ebusija muskoluskeletrika, nefħa fil-ġogi, spażmi fil-muskoli, uġigħ fl-ispallejn, uġigħ muskoluskeletriku fis-sider, uġigħ muskoluskeletriku, ebusija fil-ġogi, artrite, dgħjufija tal-muskoli
Mhux komuni
Raxx, iperidrosi, ħakk, eritema

organi u tal-kategorija ta’ frekwenza. Kategoriji tal-frekwenza huma ddefiniti bl-użu tal-konvenzjoni li jmiss: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi għandhom jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 1

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

Mhux komuni

 

Influwenza, nażofarinġite

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

Mhux komuni

 

Anemija

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

Mhux

 

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva li

 

 

 

 

magħruf**

 

jinkludu każijiet rari ta’ tidjiq tal-bronki,

 

 

 

 

 

 

 

urtikarja u anġjoedima, u każijiet rari

 

 

 

 

 

 

 

ħafna ta’ reazzjoni anafila ika/xokk

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni

 

 

Ipokalċimija*

 

 

 

 

Mhux komuni

 

Anoressija, tnaqqis fl-aptit

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

Mhux komuni

 

Nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Komuni

 

 

Uġigħ ta’ ras, s urdament

 

 

 

 

Mhux komuni

 

Tħeddil, paras eżija, ngħas, tregħid,

 

 

 

 

 

 

 

sinkope, disgewżja

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

Komuni

 

 

Iperemija okulari

 

 

 

 

Mhux komuni

 

Konġunktivite, uġigħ fl-għajnejn

 

 

 

 

Rari

 

 

Uveite, episklerite, irite

 

 

 

 

Mhux

 

 

Sklerite u infjammazzjoni orbitali

 

 

 

 

magħrufa**

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Mhux komuni

 

Vertigo

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

Komuni

 

 

Fibrillazzjoni atrijali

 

 

 

 

m’g

 

Palpitazzjonijiet

 

 

 

 

liMhux komuni

 

Disturbi vaskulari

 

 

inali

Mhux komuni

 

Pressjoni fid-demm għolja, fwawar

 

 

 

Mhux

 

 

Pressjoni baxxa (uħud mill-pazjenti diġà

 

 

 

magħrufa**

 

kellhom xi fatturi ta’ riskju)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

ċ

Mhux komuni

 

Sogħla, dispnea

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastrointestinali

 

 

Komuni

 

 

Dardir, rimettar, dijarea

Prodott

medi

 

Mhux komuni

 

Dispepsja, uġigħ fin-naħa ta’ fuq tal-

 

 

 

 

addome, uġigħ fl-addome, mard ta’ rifluss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gastroesofaġali, stitikezza, ħalq xott,

 

 

 

 

 

 

esofaġite, uġigħ tas-snien, gastrite#

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

ġilda

Disturbi muskoluskeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Mhux komuni

Żieda fil-kreatinina tad-demm,

 

 

 

 

Mhux

pollakijurja, proteinurja

 

 

 

 

Indeboliment renali. Ġew irrappurtati

 

 

 

 

magħrufa**

każijiet rari ta’ insuffiċjenza renali li

 

 

 

 

 

teħtieġ dijaliżi u każijiet rari li kellhom

 

 

 

 

 

riżultat fatali f’pazjenti li diġà jkollhom

 

 

 

 

 

disfunzjoni tal-kliewi jew xi fatturi oħra

 

 

 

 

 

ta’ riskju fosthom l-età avvanzata,

 

 

 

 

 

prodotti mediċinali nefrotossiċi

 

 

 

 

 

konkomitanti, terapija djuretika

 

 

 

 

 

konkomitanti jew deidrazzjoni fil-perjodu

 

 

 

 

 

ta’ wara l-infużjoni (ara l-effetti skont il-

 

 

 

 

 

klassi f’sezzjonijiet 4.4 u 4.8)

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’

Komuni ħafna

Deni

mnejn jingħata

 

 

Komuni

Sintomi li jixbhu l-influwenza, tirżiħ,

 

 

 

 

 

għeja, astenja, uġigħ, sens zzjoni ta’

 

 

 

 

 

nuqqas ta’ saħħa, rea joni fis-sit tal-

 

 

 

 

Mhux komuni

injezzjoni

 

 

 

 

Edema periferali, għatx, reazzjoni tal-fażi

 

 

 

 

Mhux

akuta, uġigħ fis-sider mhux ġej mill-qalb

 

 

 

 

Deidr zzjoni li seħħet sekondarjament

 

 

 

 

magħrufa**

ma’ sintomi ta’ wara d-doża bħal deni,

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

remettar u dijarrea

Investigazzjonijiet

 

 

Komuni

Żieda fil-proteina reattiva C

 

 

 

 

Mhux komuni

Tnaqqis tal-kalċju fid-demm

#

Osservata f’pazjenti li jieħdu glukokortikosterojdi konkomitanti.adux

*

Komuni fil-marda ta’ Paget biss.

ħ

 

 

 

**

Fuq bażi ta’ rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Mhuwiex possibbli li ssir stima tal-frekwenza

mill-informazzjoni disponibbli.

m’g

 

 

 

 

 

Identifikati mill-esperjenza ta’ wara t-litqegħid fis-suq.

 

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi m għżula

 

Effetti skont il-klassi:

 

inali

 

 

Indeboliment renali

 

 

 

ċ

 

 

Zoledronic acid kien assoċjat ma’ indeboliment renali li kienet manifestata bħala tħażżin fil-funzjoni

 

 

medi

 

 

 

renali (jiġifieri żieda tal-krejatinina fis-serum) u f’każijiet rari indeboliment renali akuta. Disfunzjoni

djuretika konk mitanti, deidrazzjoni severa), li l-parti l-kbira tagħhom irċevew doża ta’ 4 mg kull 3-4 ġimgħat, iżda dehret f’pazjenti wara doża waħda.

renali kienet osservata wara li ngħata zoledronic acid, l-aktar f’pazjenti li kellhom disfunzjoni tal- kliewi minnProdottqabel jew li kellhom xi fatturi ta’ riskji oħrajn (eż. età avvanzata, pazjenti tal-onkoloġija fuq kimoterapija, l-użu konkomitanti ta’ prodotti mediċinali nefrotossiċi fl-istess waqt, terapija

Fi provi kliniċi dwar l-osteoporożi, il-bidla fit-tneħħija tal-kreatinina (imkejla kull sena qabel ma tingħata d-doża) u l-inċidenza ta’ insuffiċjenza u indeboliment renali setgħu jitqabblu kemm fil-gruppi ta’ kura fuq zoledronic acid kif ukoll dawk fuq plaċebo matul it-tliet snin. Kien hemm żieda momentanja tal-kreatinina fis-serum fi żmien 10 ijiem f’1.8% tal-pazjenti kkurati b’zoledronic acid kontra 0.8% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo.

Ipokalċimija

Fi provi kliniċi dwar l-osteoporożi, madwar 0.2% tal-pazjenti kellhom tnaqqis notevoli fil-livelli tal- kalċju fis-serum (anqas minn 1.87 mmol/l) wara li ngħataw zoledronic acid. Ma kienu dehru l-ebda każijiet ta’ sintomi ta’ ipokalċimija.

Fil-provi dwar il-marda ta’ Paget, ipokalċimija b’sintomi dehret f’madwar 1% tal-pazjenti, u għaddiet f’kollha kemm huma.

Minn stima tal-laboratorju, livelli ta’ kalċju taħt il-livelli tal-medda ta’ referenza normali mingħajr sintomi għal mument (anqas minn 2.10 mmol/l) seħħew f’2.3% tal-pazjenti kkurati b’zoledronic acid fi prova klinika kbira meta mqabbla ma’ 21% tal-pazjenti kkurati b’zoledronic acid fil-provi bil-marda ta’ Paget. Il-frekwenza ta’ ipokalċimija kienet aktar baxxa wara l-infużjonijiet ta’ wara.

Il-pazjenti kollha rċevew supplimenti xierqa ta’ vitamina D u kalċju fil-prova dwar l-osteoporożi wara l-menopawża, fil-prevenzjoni tal-ksur kliniku wara prova dwar il-ksur fil-ġenbejn, kif ukoll fil-provi dwar il-marda ta’ Paget (ara wkoll sezzjoni 4.2). Fil-prova għall-prevenzjoni tal-ksur kliniku wara ksur riċenti fil-ġenbejn, il-livelli tal-vitamina D ma ġewx imkejla b’mod regolari iżda l-maġġoranza tal-pazjenti rċevew loading dose ta’ vitamina D qabel ma ngħataw zoledronic acid (ara sezzjoni 4.2).

Reazzjonijiet lokali

Fi prova klinika kbira, reazzjonijiet lokali fis-sit mnejn ingħatat l-infużjoni, bħal ħmura, nefħa u/jew uġigħ, kienu rrappurtati (0.7%) wara l-għotja ta’ zoledronic acid.

Osteonekrożi tax-xedaq

awtorizzat

 

Każijiet mhux komuni ta’ osteonekrożi (l-aktar tax-xedaq) kienu rrappurtati, l-aktar f’pa jenti li jsofru minn kanċer ikkurati bil-bisphosphonates, inkluż zoledronic acid. Ħafna minn dawn l-pazjenti kellhom sinjali ta’ infezzjoni lokali inkluża osteomajlajtis, u l-parti l-kbira ar-rapporti jirreferu għall- pazjenti b’kanċer wara li qalgħu sinna jew għamlu xi kirurġiji dentali. Osteonekrożi tax-xedaq għandha għadd ta’ fatturi ta’ riskji inklużi d-dijanjożi ta’ kanċer, terapiji konkomitanti (eż. kimoterapija, prodotti mediċinali anti-anġjoġeniċi, radjuterapija, kortikosterojdi) u kundizzjonijiet oħra li fl-istess waqt idgħajfu l-pazjent (eż. anemija, mard tal-koag lazzjoni, infezzjonijiet, mard tas-

snien li jkun hemm minn qabel). Ikun għaqli li kirurġiji dentali jiġu evitati minħabba li l-

konvalexxenza tista’ tittawwal (ara sezzjoni 4.4). Fi prova klinika kbira, minn 7,736 pazjent, l-

osteonekrożi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjent wie edaduxikkurat b’zoledronic acid u f’pazjent

wieħed ikkurat bi plaċebo. Iż-żewġ każijiet fiequ.

ħ

m’g

Ksur atipiku tal-wirk

 

 

 

Matul l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq k enu rrappurtati r-reazzjonijiet li ġejjin (frekwenza rari):

 

li

 

Ksur subtrokanteriku u diaphyseal atipiku tal-wirk (reazzjoni avversa tal-klassi tal-bisphosphonates).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettatiinali

 

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

 

ċ

 

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonistimedidwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

EsperjenzaProdottklinika b’doża eċċessiva akuta hija limitata. Pazjenti li jkunu ħadu dożi ogħla minn dawk irrakkomandati għandhom ikunu mmonitorati bir-reqqa. F’każ ta’ doża eċċessiva li twassal għal

ipokalċimija li tkun klinikament sinifikanti, din tista’ titreġġa’ lura b’suppliment ta’ kalċju orali u/jew infużjoni fil-vini ta’ kalċju glukonat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għall-kura tal-mard tal-għadam, bisphosphonates, Kodiċi ATC: M05BA08

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Zoledronic acid jaqa’ fil-klassi ta’ bisphosphonates li fihom nitroġenu jaħdem l-aktar fuq l-għadam. Huwa inibitur tar-risorbiment tal-għadam medjat bl-osteoklasts.

Effetti farmakodinamiċi

L-azzjoni selettiva tal-bisphosphonates fuq l-għadam hija bbażata fuq l-affinità kbira tagħhom għall- għadam mineralizzat.

Il-mira molekulari l-aktar importanti ta’ zoledronic acid fl-osteoklast hija l-enzima farnesyl pyrophosphate synthase. Iż-żmien twil tal-azzjoni ta’ zoledronic acid jista’ jkun attribwit għall-affinità kbira li għandu biex jeħel mas-sit attiv ta’ farnesyl pyrophosphate (FPP) synthase u l-affinità qawwija li għandu biex jeħel mal-mineral tal-għadam.

Il-kura b’zoledronic acid tnaqqas b’mod mgħaġġel ir-rata ta’ tibdil tal-għadam minn livelli għoljin ta’ wara l-menopawża għall-inqas livell ta’ markaturi ta’ risorbiment li dehru fis-7 jum, u għal markaturi tal-formazzjoni li dehru fit-12-il ġimgħa. Minn hemm ’il quddiem il-markaturi tal-għadam stabilizzaw rwieħhom fil-medda ta’ qabel il-menopawża. Ma kienx hemm tnaqqis progressiv fil-markaturi tat- tibdil tal-għadam b’dożi li ngħataw sena wara l-oħra.

L-effikaċja klinika tal-kura tal-osteoporożi ta’ wara l-menopawża (PFT)awtorizzat

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ zoledronic acid 5 mg darba fis-sena għal tliet snin konsekuttivi ntwerew

f’nisa ta’ wara l-menopawża (7,736 mara ta’ etajiet bejn 65-89 sena) b’densi à minerali tal-għadam

tal-għonq femorali (BMD) bil-punteġġ-T–1.5 u almenu żewġ fratturi fl-irkiekel ħfief jew jekk ikun

hemm frattura(i) tal-irkiekel waħda moderata; jew inkella BMD tal-għonq femorali bil-punteġġ-T ≤ –

2.5 b’evidenza ta’ frattura(i) fl-irkiekel jew mingħajrha. 85% tal-pazjenti qatt ma kienu ħadu kura

b’bisphosphonate. In-nisa li kienu evalwati għall-inċidenza tal-fratt ri tal-irkiekel ma rċevewx terapija

għall-osteoprożi fl-istess ħin, li kienet permessa għal nisa li kienu qed jikkontribwixxu għall-evalwar

tal-ġenbejn u l-fratturi kliniċi kollha. Terapija għall-osteoporożi fl-istess ħin kienet tinkludi:

calcitonin, raloxifene, tamoxifen, terapija tal-hormone replacement,aduxtibolone; iżda kienet teskludi

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

bisphosphonates oħrajn. In-nisa kollha rċevew minn 1,000 sa 1,500 mg kalċju bħala element u 400 sa

1,200 IU ta’ vitamina D bħala suppliment kuljum.

m’g

 

L-effett fuq fratturi morfometriċi tal-irkiekel

 

 

li

 

 

Zoledronic acid naqqas b’mod sinifikanti

 

 

 

- nċ denza ta’ wieħed jew aktar fratturi ġodda fl-irkiekel

fuq perjodu ta’ tliet snin u dan sa mill-ewwel sena li ttieħdet bħala timepoint (ara Tabella 2).

 

 

 

inali

 

 

 

Tabella 2 Sommarju tal-effika ja fuq il-fratturi tal-irkiekel mat-12, 24 u 36 xahar

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Riżultat

 

Zoledroni

 

Plaċebo

Tnaqqis assolut fl-

Tnaqqis relattiv fl-

 

 

c acid

 

(%)

inċidenza tal-fratturi %

inċidenza tal-fratturi %

 

medi

 

 

 

 

(CI)

(CI)

 

 

(%)

 

 

 

 

 

Mill-anqas frattura waħda

1.5

 

 

3.7

 

2.2 (1.4, 3.1)

60 (43, 72)**

ġdida fl-irkiekel (0-sena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mill-anqas frattura waħda

2.2

 

 

7.7

 

5.5 (4.4, 6.6)

71 (62, 78)**

ġdida fl-irkiekelProdott(0-sentejn)

 

 

 

 

 

 

 

Mill-anqas frattura waħda

3.3

 

 

10.9

7.6 (6.3, 9.0)

70 (62, 76)**

ġdida fl-irkiekel (0-3 snin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** p <0.0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti kkurati b’zoledronic acid li għandhom ’il fuq minn 75 sena wrew tnaqqis ta’ 60% fir-riskju għal fratturi fl-irkiekel meta mqabbla ma’ pazjenti fuq plaċebo (p<0.0001).

Effett fuq il-fratturi fil-ġenbejn

Zoledronic acid wera effett b’mod konsistenti fuq 3 snin, li wassal għal tnaqqis ta’ 41% fir-riskju ta’ fratturi fil-ġenbejn (95% CI, 17% sa 58%). Ir-rata tal-każijiet tal-frattura tal-ġenbejn kienet 1.44% għall-pazjenti kkurati b’zoledronic acid meta mqabbla ma’ 2.49% għall-pazjenti kkurati bi plaċebo. It-

tnaqqis fir-riskju kien ta’ 51% fil-pazjenti li ma ħadux bisphosphone u 42% fil-pazjenti li tħallew jieħdu terapija konkomitanti għall-osteoporożi.

L-effett fuq il-fratturi kliniċi kollha

Il-fratturi kliniċi kollha kienu vverifikati fuq bażi ta’ radjugrafiji u/jew evidenza klinika. Sommarju tar-riżultati qed jintwera f’Tabella 3.

Tabella 3 Tqabbil bejn il-kuri tal-inċidenza ta’ varjanti kliniċi ewlenin fuq 3 snin

Riżultat

Zoledronic

Plaċebo

Tnaqqis assolut fir-

Tnaqqis relattiv tar-

 

acid

(N=3,861)

rata tal-każ ta’

riskju fl-inċidenza

 

(N=3,875)

rata tal-każ

frattura %

 

tal-frattura %

 

rata tal-każ

(%)

(CI)

 

(CI)

 

(%)

 

 

 

 

Kwalunkwe frattura klinika (1)

8.4

12.8

awtorizzat

 

33 (23, 42)**

4.4 (3.0, 5.8)

 

Frattura klinika tal-irkiekel (2)

0.5

2.6

2.1 (1.5, 2.7)

 

77 (63, 86)**

Frattura mhux tal-irkiekel (1)

8.0

10.7

2.7 (1.4, 4.0)

 

25 (13, 36)*

*valur-p <0.001, **valur-p <0.0001

(1) Esklużi fratturi tas-swaba’ tal-idejn, tas-saqajn jew fratturi tal-wiċċ

(2) Inklużi fratturi kliniċi toraċiċi u l-irkiekel lumbari.

Effett fuq id-densità minerali tal-għadam (BMD)

Zoledronic acid żied b’mod sinifikanti l-BMD fis-sinsla lumb ri, fil-ġenbejn u fid-distal radius meta

adux

mqabbel mal-kura bil-plaċebo fit-timepoints kollha (6, 12, 24 u 36 xhur). Il-kura b’zoledronic acid

 

m’g

wasslet għal żieda ta’ 6.7% fil-BMD fis-sinsla lumbari, 6.0%ħ tal-ġenb totali, 5.1% fl-għonq femorali,

u 3.2% fid-distal radius fuq 3 snin meta mqabbla mal-plaċebo.

Istoloġija tal-għadam

li

Bijopsiji tal-għadam inkisbu mill-iliacinalicrest sena 1 wara t-tielet doża ta’ kull sena f’152 pazjenta wara l-menopawża b’osteoporożi kkurati b’zoledronic acid (N=82) jew plaċebo (N=70). Analiżi

istomorfometrika wriet tnaqqis ta’ 63% fit-tibdil tal-għadam. F’pazjenti kkurati b’zoledronic acid, ma ċ nstabx li kien hemm osteomalaċja,medif brożi fil-mudullun jew formazzjoni ta’ għadam mhux lamellat.

Tikketta tat-tetracycline setgħet titkejjel fit-82 bijopsija ħlief f’waħda li nkisbet minn pazjenti fuq zoledronic acid. Analiżi tat-tomografija mikrokomputata (μCT) wriet żieda fil-volum trabekulari tal-

għadam u priżervazzjoni tal-arkitettura trabekulari tal-għadam f’pazjenti kkurati b’zoledronic acid

meta mqabblaProdottma’ plaċebo.

Markaturi tat-tib il tal-għadam

Alkaline phosphatase speċifiku għall-għadam (BSAP), propeptajd N-terminali fis-serum tal-kollaġen tat-tip I (P1N ) u beta-C-telopeptajds (b-CTx) fis-serum kienu evalwati fis-sottosettijiet li kienu jvarjaw minn 517 sa 1,246 pazjent f’intervalli perjodiċi matul l-istudju. Kura b’5 mg fis-sena ta’ zoledronic acid naqqset b’mod sinifikanti l-BSAP bi 30% meta mqabbel mal-linja bażi fit-12-il xahar li nżamm bi 28% taħt il-livelli tal-linja bażi mas-36 xahar. PINP tnaqqas b’mod sinfikanti b’61% taħt il-livelli tal-linja bażi mat-12-il xahar u nżamm b’52% taħt il-livelli tal-linja bażi mas-36 xahar. B- CTx tnaqqas b’mod sinifikanti b’61% taħt il-livelli tal-linja bażi mat-12-il xahar u nżamm b’55% taħt il-livelli tal-linja bażi mas-36 xahar. Tul dan il-perjodu kollu l-markaturi tat-tibdil tal-għadam kienu fil-medda ta’ qabel il-menopawża fl-aħħar ta’ kull sena. Dożi rripetuti ma wasslux għal aktar tnaqqis tal-markaturi tat-tibdil tal-għadam.

L-effett fuq it-tul

Fl-istudju dwar l-osteoporiżi li dam tliet snin it-tul tal-pożizzjoni wieqfa kien imkejjel kull sena bi stadjometru. Il-grupp fuq zoledronic acid wera madwar 2.5 mm anqas telf fit-tul meta mqabbel mal- plaċebo (95% CI: 1.6 mm, 3.5 mm) [p<0.0001].

Jiem ta’ diżabilità

Zoledronic acid naqqas b’mod sinifikanti l-medja tal-jiem ta’ attività limitata u l-jiem ta’ serħan ġos- sodda minħabba uġigħ tad-dahar b’17.9 jiem u 11.3 jiem rispettivament meta mqabbla mal-plaċebo u naqqas b’mod sinifikanti l-medja ta’ ġranet ta’ attività limitata u l-ġranet ta’ serħan ġos-sodda minħabba fratturi b’2.9 jiem u 0.5 jiem rispettivament meta mqabbla mal-plaċebo (kollha p<0.01).

L-effikaċja klinika fil-kura tal-osteoporożi f’pazjenti li għandhom riskju akbar ta’ ksur wara ksur riċenti fil-ġenbejn (RFT)

L-inċidenza tal-ksur kliniku, inkluż ksur tal-irkiekel, ksur mhux tal-irkiekel u ksur tal-ġenbejn, ġiet evalwata f’2,127 raġel u mara b’etajiet ta’ bejn 50 u 95 sena (età medja ta’ 74.5 sena) bi ksur riċenti (fi żmien 90 ġurnata) fil-ġenbejn bi trawma żgħira li kienu segwiti għal perjodu medju ta’ sentejn fuq il-medikazzjoni tal-istudju. Madwar 42% tal-pazjenti kellhom punteġġ-T BMD għall-għonq tal-femori taħt -2.5 u madwar 45% tal-pazjenti kellhom punteġġ-T BMD għall-għonq tal-femori ’l fuq minn -2.5.

Zoledronic acid ngħata darba fis-sena, sakemm mill-anqas 211-il pazjent fl-istudju kellhom fratturi kliniċi kkonfermati. Il-livelli tal-vitamina D ma ġewx imkejla b’mod regolari iżda ngħatat loading dose ta’ vitamina D (50,000 sa 125,000 IU mill-ħalq jew minn ġol-muskoli) lill-biċċa l-kbira tal- pazjenti ġimagħtejn qabel ma ngħataw l-infużjoni. Il-parteċipanti kollha rċevew 1,000 sa 1,500 mg ta’ kalċju bħala element flimkien ma’ 800 sa 1,200 IU ta’ suppliment ta’ vitamina D kuljum. Ħamsa u disgħin fil-mija tal-pazjenti rċevew l-infużjoni ġimagħtejn jew aktar wara li fieqet il-frattura u ż-żmien medju ta’ meta ngħatat l-infużjoni kien madwar sitt ġimgħat wara li fieqet il-frattura. Il-varjabbli prinċipali tal-effikaċja kienet l-inċidenza ta’ fratturi kliniċi tul il-perjodu t l-istudju.

 

Effetti fuq kull ksur kliniku

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-rati tal-inċidenzi tal-varjabbli kliniċi tal-fratturi ewlenin qed jintwerew f’Tabella 4.

 

 

Tabella 4 Tqabbil bejn kura u oħra tal-varjabbli kliniċi tal-fratturi ewlenin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

Riżultat

 

 

 

Zoledronic

Plaċebo

 

Tnaqqis assolut fir-

Tnaqqis relattiv fir-

 

 

 

 

 

 

acid

(N=1,062)

 

rata tal-każijiet ta’

riskju tal-inċidenzi

 

 

 

 

 

(N=1,065)li

m’g

 

 

frattura %

ta’ frattura % (CI)

 

 

 

 

 

rata tal-każ

 

 

 

 

 

 

rata t -każ

(%)

 

 

(CI)

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

Kwalunkwe frattura klinika (1)

 

 

 

8.6

13.9

 

 

5.3 (2.3, 8.3)

35 (16, 50)**

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

Frattura klinika tal-irkiekel (2)

 

ċ

1.7

3.8

 

 

2.1 (0.5, 3.7)

46 (8, 68)*

 

 

 

 

 

 

 

Frattura mhux tal-irkiekel (1)

 

 

 

7.6

10.7

 

 

3.1 (0.3, 5.9)

27 (2, 45)*

 

*valur-p <0.05, **valur-p <0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Esklużi fratturi fis-swaba’ tal-idejn, saqajn u fratturi fil-wiċċ

 

 

 

(2) Inklużi fratturi kliniċi fl-irkiekel fit-toraċi u dawk kliniċi fil-lumbari

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-istudju ma kienx imfassal sabiex jitkejlu d-differenzi sinifikanti bejn il-fratturi fil-ġenbejn, iżda kien hemm tendenza ta’ tnaqqis fi fratturi ġodda tal-ġenbejn.

Il-mortalità mill-kawżi kollha kienet 10% (101 pazjent) fil-grupp li ngħata kura b’zoledronic acid meta mqabbel ma’ 13% (141 pazjent) fil-grupp li ħa l-plaċebo. Dan jikkorrispondi għal tnaqqis ta’

28% fir-riskju ta’ mortalità mill-kawżi kollha (p=0.01).

L-inċidenza ta’ dewmien fil-fejqan ta’ fratturi fil-ġenbejn kienet komparabbli bejn zoledronic acid (34 [3.2%]) u l-plaċebo (29 [2.7%]).

L-effett fuq id-densità minerali tal-għadam (BMD)

Fl-istudju HORIZON-RFT, il-kura b’zoledronic acid żiedet b’mod sinifikanti l-BMD fil-ġenb totali u fl-għonq femorali meta mqabbel mal-kura bi plaċebo fil-punti kollha taż-żmien. Il-kura b’zoledronic acid rriżultat f’żieda fil-BMD ta’ 5.4% fil-ġenb totali u ta’ 4.3% fl-għonq femorali fuq perjodu ta’

24 xahar meta mqabbel mal-plaċebo.

L-effikaċja klinika fl-irġiel

Fl-istudju HORIZON-RFT, 508 irġiel ġew randomised fl-istudju u 185 pazjent kellhom il-BMD tagħhom imkejjel wara 24 xahar. Wara 24 xahar kienet osservata żieda sinifikanti simili ta’ 3.6% fil- BMD tal-ġenb kollu għall-pazjenti kkurati b’zoledronic acid, meta mqabbel mal-effetti osservati f’nisa ta’ wara l-menopawża fl-istudju HORIZON-PFT. L-istudju ma kienx potenzjat biex juri tnaqqis fil-fratturi kliniċi fl-irġiel; l-inċidenza ta’ fratturi kliniċi f’irġiel ikkurati b’zoledronic acid kienet 7.5% kontra 8.7% għall-plaċebo.

Fi studju ieħor fuq l-irġiel (studju CZOL446M2308), infużjoni darba f’sena ta’ zoledronic acid ma kinetx inferjuri għal alendronate kull ġimgħa għall-bidla medja fil-BMD tal-ispina lumbari wara 24 xahar meta mqabbel mal-linja bażi.

Effikaċja klinika fl-osteoporożi assoċjata ma’ kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’

żmien

awtorizzat

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ zoledronic acid fil-kura u l-prevenzjoni tal-osteoporożi assoċj ta mal-kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien kienu stmati fi studju randomised, multiċentriku, double-blind, stratifikat, u kkontrollat b’mod attiv ta’ 833 raġel u ma a li għandhom bejn it-18 u l-85 sena (età medja għall-irġiel 56.4 snin; għan-nisa 53.5 snin) ikkurati b’

> 7.5 mg/kuljum ta’ prednisone mill-ħalq (jew ekwivalenti). Il-pazjenti ġew imqassma fi gruppi skont it-tul ta’ żmien ta’ użu ta’ glukokortikojdi qabel randomisation (≤ 3 xhur versus > 3 xhur). It-tul ta’

żmien tal-prova kien ta’ sena. Pazjenti kienu randomised jew għal infużjoni waħda ta’ 5 mg zoledronic acid jew għal 5 mg risedronate mill-ħalq kuljum għal sena. Il-parteċipanti kollha rċevew

1,000 mg kalċju bħala element flimkien ma’ żieda ta’ bejn 400 1000 UI vitamina D kuljum. L-

effikaċja kienet tidher jekk bħala konsegwenza ma kienx hemm tnaqqis fir-risedronate u dan skont il-

bidla fil-perċentwal tal-BMD tal-ispina lumbari fit-12-il xahar meta mqabbel mal-linja bażi fis-

 

adux

ħ

sottopopolazzjonijiet ta’ kura u prevenzjoni, rispettivament. Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti baqgħu

jirċievu glukokortikojdi matul is-sena li damet il-prova.

 

m’g

 

Effett fuq id-densità minerali tal-għadam (BMD)

 

li

 

Iż-żidiet fil-BMD kienu sinifikament ogħla f -grupp ikkurat b’zoledronic acid fis-sinsla lumbari u fl-

inali

 

għonq tal-wirk fit-12-il xahar meta mqabbla ma’ risedronate (kollha p<0.03). Fis-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li rċevew glukokortikojdi ċgħal aktar minn 3 xhur qabel randomisation, zoledronic acid żied il-BMD tas-sinsla lumbari b’4.06% versus 2.71% għal risedronate (differenza medja: 1.36%; p<0.001). Fis-sottopopolazzjonimedita’ pazjenti li kienu rċevew glukokortikojdi għal 3 xhur jew inqas qabel randomisation, zoledronic acid żied il-BMD tas-sinsla lumbari b’2.60% versus 0.64% għal

Effikaċja klinika fil-kura tal-Marda ta’ Paget tal-għadam

risedronate (differenza edja: 1.96%; p<0.001). L-istudju ma kienx mgħammar biex juri tnaqqis fil- ksur klinikuProdottmeta mqabbel ma’ risedronate. L-inċidenza ta’ ksur kienet 8 għal pazjenti kkurati b’zoledronic acid versus 7 għal pazjenti kkurati b’risedronate-(p=0.8055).

Zoledronic acid kienet studjata f’pazjenti rġiel u nisa ta’ etajiet ‘l fuq minn 30 sena li kellhom primarjament marda ta’ Paget tal-għadam minn ħafifa sa moderata (il-medja tal-livell ta’ alkaline phosphatase fis-serum kienet 2.6-3.0 darbiet l-ogħla limitu tal-medda tar-referenza normali skont l-età fil-ħin li ddaħħlu għall-istudju) konfermata b’evidenza radjugrafika.

L-effikaċja ta’ infużjoni waħda ta’ 5 mg zoledronic acid kontra d-dożi kuljum ta’ 30 mg risedronate għal xahrejn intweriet f’żewġ provi komparattivi li damu 6 xhur. Wara 6 xhur. zoledronic acid wera rati ta’ rispons u ta’ treġġigħ lura għan-normal tas-serum alkaline phosphatase (SAP) ta’ 96%

(169/176) u 89% (156/176) mqabbla ma’ 74% (127/171) u 58% (99/171) għal risedronate (kollha kellhom p<0.001).

Fir-riżultati magħqudin flimkien, tnaqqis simili fis-severità tal-uġigħ u fil-punteġġi ta’ interferenza tal- uġigħ meta mqabbel mal-linja bażi kien osservat fuq 6 xhur għal zoledronic acid u risedronate.

Pazjenti li kienu klassifikati ma’ dawk li wrew rispons għat-terapija fl-aħħar tal-istudju ta’ 6 xhur

kienu eliġibli li jidħlu għall-perjodu estiż ta’ follow-up. Mill-153 pazjent ikkurati b’zoledronic acid u 115 pazjenti kkurati b’risedronate li ddaħħlu fl-istudju estiż ta’ osservazzjoni, wara perjodu medju ta’ 3.8 snin minn meta ngħataw id-dożaggi, il-proporzjon ta’ pazjenti li temmu l-Perjodu Estiż ta'

Osservazzjoni minħabba l-ħtieġa għal trattament mill-ġdid (ġudizzju kliniku) kien ogħla għal risedronate (48 pazjent, jew 41.7%) meta mqabbel ma’ zoledronic acid (11-il pazjent, jew 7.2%). Il-

ħin medju għat-terminazzjoni tal-Perjodu Estiż ta’ Osservazzjoni minħabba l-ħtieġa għal trattament mill-ġdid ta’ Paget mid-doża inizjali kien itwal għal zoledronic acid (7.7 snin) milli għal risedronate

(5.1 snin).

Sitt pazjenti li kisbu rispons terapewtiku 6 xhur wara t-trattament b’zoledronic acid u li wara esperjenzaw rikaduta tal-marda waqt il-perjodu estiż ta’ follow-up ingħataw kura mill-ġdid b’zoledronic acid wara żmien medju ta’ 6.5 snin mit-trattament inizjali sal-kura mill-ġdid. Ħamsa mis- 6 pazjenti kellhom SAP fil-medda normali fis-6 xahar (L-Aħħar Osservazzjoni Rrappurtata, LOCF).

L-istoloġija tal-għadam kienet eżaminata f’7 pazjenti bil-marda ta’ Paget 6 xhur wara kura b’5 mg zoledronic acid. Riżultati ta’ bijopsiji tal-għadam urew għadam ta’ kwalitàawtorizzatnormali mingħ jr ebda

ħjiel ta’ indeboliment fir-rimudellar tal-għadam u ebda ħjiel ta’ difetti tal-minerali a joni. Dawn ir- riżultati kienu konsistenti ma’ evidenza b’marker bijokimiku ta’ tibdil tal-għadam b’rata normali.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżen a i r-riżultati tal-istudji bil-prodott mediċinali ta’ referenza li fih zoledronic acid f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil- marda tal-għadam ta’ Paget, osteoporożi fin-nisa ta’ wara l-menopawża li jkunu f’riskju ogħla ta’ ksur, osteoporożi fl-irġiel f’riskju ogħla ta’ ksur u fil-prevenzjoniaduxta’ ksur kliniku wara ksur tal- ġenbejn fl-irġiel u fin-nisa (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni war l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

 

ħ

 

m’g

Infużjoni waħda jew multipla ta’ 5 u 15-il minuta ta’ 2, 4, 8 u 16 mg zoledronic acid f’64 pazjent taw

it-tagħrif farmakokinetiku li ġej, li nstab li kien arbut mad-doża.

 

li

Distribuzzjoni

inali

 

Wara li tinbeda l-infużjoni b’zoledro ic cid, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma tas-sustanza attiva jiżdiedu malajr, u jilħqu l-quċċata ċfl-aħħar tal-perjodu tal-infużjoni, segwit b’waqgħa mgħaġġla għal < 10% tal-quċċata wara 4 sigħat u < 1% tal-quċċata wara 24 siegħa, u wara jkun hemm perjodu twil ta’ konċentrazzjonijiet baxximediħafna li ma jaqbżux iż-0.1% tal-livelli tal-quċċata.

Eliminazzjoni

eliminazzjoni b’half-life terminali ta’ eliminazzjoni ta’ t½γ 146 siegħa. Ma kienx hemm

akkumulazzj ni tas-sustanza attiva fil-plażma wara dożi multipli li ngħataw kull 28 ġurnata. Il-fażijiet ta’ dispożizzjoni bikrin (α and β, bil-valuri t½ ta’ hawn fuq) jistgħu jitqiesu li jirrappreżentaw it-teħid mgħaġġel fl-għadam u t-tneħħija permezz tal-kliewi.

ZoledronicProdottacid mogħ i ġol-vina jiġi eliminat minn proċess ta’ tliet fażijiet: l-għajbien mgħaġġel miċ- ċirkolazzjoni sistemika f’żewġ fażijiet, b’half-lives ta’ t½α 0.24 u t½β 1.87 sigħat, segwit b’fażi twila ta’

Zoledronic acid ma jiġix immetabolizzat u jiġi eskretat mingħajr ma jinbidel mill-kliewi. Fl-ewwel 24 siegħa, 39 ± 16% tad-doża li tingħata tiġi rkuprata fl-awrina, filwaqt li jibqa’ jkun fil-parti l-kbira mwaħħal mat-tessuti tal-għadam. Dan it-twaħħil ġewwa l-għadam huwa komuni għall-bisfosfonati kollha u huwa preżumibbilment konsegwenza tal-analoġija strutturali mal-pirofosfati. Bħal ma jiġri ma’ bisfosfonati oħra, iż-żmien ta’ ritenzjoni ta’ zoledronic acid fl-għadam huwa wieħed twil ħafna. Mit-tessuti tal-għadam, bil-mod ħafna jintreħa lura fiċ-ċirkolazzjoni sistemika u jiġi eliminat minn ġol-kliewi. It-tneħħija totali mill-ġisem hija 5.04 ± 2.5 l/h, indipendenti mid-doża, u mhux affettwat mis-sess, età, razza jew piż tal-ġisem. Il-varjazzjoni bejn l-individwi u fl-individwu u għat-tneħħija ta’ zoledronic acid mill-plażma ntwera li kienet 36% u 34% rispettivament. Meta l-ħin tal-infużjoni kien imtawwal minn 5 għall-15-il minuta, il-konċentrazzjoni ta’ zoledronic acid naqset b’30% fl-aħħar tal- infużjoni, iżda ma kellha l-ebda effett fuq il-kurva tal-erja taħt il-konċentrazzjoni tal-plażma kontra l- ħin.

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Ma saru l-ebda studji ta’ interazzjoni ma’ prodotti medċinali oħra b’zoledronic acid. Peress li zoledronic acid ma jiġix immetabolizzat mill-bnedmin u s-sustanza nstabet li kellha ftit jew l-ebda

ħila bħala impeditur tal-enzimi P450 li jaħdem b’mod dirett u/jew b’mod irriversibbli dipendenti fuq il-metaboliżmu, mhux probabbli li zoledronic acid jnaqqas it-tneħħija ta’ sustanzi li jiġu mmetabolizzati permezz tas-sistemi ta’ enzimi ta’ cytochrome P450. Zoledronic acid ma jintrabatx bil-qawwa mal-proteini tal-plażma (madwar 43-55% jintrabat) u l-irbit huwa indipendenti mill- konċentrazzjoni. Għaldaqstant, nuqqas ta’ qbil minħabba qlugħ ta’ mediċini li jintrabtu ħafna mal- proteini mhuwiex probabbli.

Popolazzjonijiet speċjali (ara sezzjoni 4.2)

Indeboliment renali

It-tneħħija renali ta’ zoledronic acid kienet relatata mat-tneħħija tal-kreatinina, fejn it-tneħħija mill-

kliewi kienet tirrappreżenta 75 ± 33% tat-tneħħija tal-kreatinina, li wriet medja ta’ 84 ± 29 ml/min (medda minn 22 sa 143 ml/min) fl-64 pazjent li kien studjat. Żidiet żgħarawtorizzatfl-AUC(0-24hr), b’madwar 30% sa 40% fl-indeboliment tal-kliewi ħafif għal moderat, imqabbel ma’ pazjent b’fun joni renali

normali, u nuqqas ta’ akkumulu tal-mediċina b’dożi multipli irrispettivament m ll-fun joni renali, jissuġġerixxu li tibdil fid-dożi ta’ zoledronic acid f’pazjenti li għandhom indeb liment renali ħafif

(Clcr = 50-80 ml/min) u moderat sakemm it-tneħħija tal-kreatinina tinżel għal 35 ml/min mhux neċessarju. L-użu ta’ zoledronic acid f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min) huwa kontraindikat minħabba riskju akbar ta’ insuffiċjenza renali f’din il-popolazzjoni.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

 

 

adux

Tossiċità akuta

ħ

 

m’g

 

L-ogħla doża minn ġol-vina li ma kkawżatx il-mewt kienet ta’ 10 mg/kg skont il-piż tal-ġisem fil- ġrieden u 0.6 mg/kg fil-firien. Fi studji b’dożi mogħtija f’darba minn ġol-vina fil-klieb, 1.0 mg/kg (6 darbiet l-esponiment terapewtiku rrakkomandatli fil-bniedem ibbażat fuq l-AUC) mogħtija fuq perjodu ta’ 15-il minuta kienu ttolleratiinalisew m ngħajr effetti renali.

Tossiċità sottokronika u kronika

Fi studji b’infużjoni fil-vini, l-ammoċt ta’ zoledronic acid li jifilħu l-kliewi kienet stabbilita fil-firien meta kienu mogħtija 0.6 mg/kg bħala infużjonijiet ta’ 15-il minuta b’intervalli ta’ 3 ijiem, sitt darbiet b’kollox (għal doża kumulattivamedili kienet tikkorrispondi għal-livelli tal-AUC ta’ madwar 6 darbiet l- esponiment terapewtiku fil-bni d m), filwaqt li ħames infużjonijiet ta’ 15-il minuta ta’ 0.25 mg/kg

mogħtija f’intervalli ta’ bejn ġimagħtejn u 3 ġimgħat (doża kumulattiva li kienet tikkorrispondi għal

ttollerati sew għal 4 ġimgħat f’firien u klieb, rispettivament iżda 0.01 mg/kg u 0.005 mg/kg biss f’firien u klieb, ispettivament, meta jingħata għal 52 ġimgħa.

7 darbiet Prodottl-esponiment erapewtiku fil-bniedem) kienu ttollerati sew fi klieb. Fi studji ta’ bolus mogħti ġol-vina, id-dożi li kienu ttollerati sew naqsu aktar ma twal l-istudju: 0.2 u 0.02 mg/kg kuljum kienu

Meta ngħataw dożi ripetuti għal tul ta’ żmien li laħqu esponimenti kumulattivi li qabżu biżżejjed l- ogħla esponiment intiż għall-bniedem wasslu għal effetti tossikoloġiċi f’organi oħrajn, inklużi l- passaġġ gastrointestinali u l-fwied, u fil-post mnejn tingħata l-infużjoni ġol-vina. Ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet mhix magħrufa. L-aktar sejba frekwenti fi studji b’dożi ripetuti kienet żieda fi sponġoża primarja fil-metafisis tal-għadam twil f’annimali li kienu qed jikbru kważi fid-dożi kollha, sejba li rriflettiet l-attività farmakoloġika kontra r-risorbiment li għandha s-sustanza.

Tossiċità tar-riproduzzjoni

Studji teratoloġiċi saru f’żewġ speċi, it-tnejn permezz ta’ għotja taħt il-ġilda. Teratoġeniċità dehret f’firien b’dożi ≥ 0.2 mg/kg u ħarġet bħala malformazzjonijiet esterni, vixxerali u skeletriċi. Tbatija tal-ħlas kienet osservata bl-aktar doża baxxa (0.01 mg/kg piż tal-ġisem) eżaminata fil-firien. Ma dehrux effetti teratoloġiċi jew fuq l-embriju/fetu fil-fniek, għalkemm tossiċità fl-omm kienet qawwija b’0.1 mg/kg minħabba livelli baxxi ta’ kalċju fis-serum.

Potenzjal ta’ effett tossiku fuq il-ġeni u riskju ta’ kanċer

Zoledronic acid ma kellux effett tossiku fuq il-ġeni fit-testijiet dwar l-effett tossiku fuq il-ġeni li saru, u testijiet fuq ir-riskju ta’ kanċer ma taw l-ebda ħjiel ta’ potenzjal ta’ riskju ta’ kanċer.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol

Sodium citrate

Ilma għall-injezzjonijiet

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull vjal ta’ 100 ml, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħalla jiġi f’kuntatt ma’ ebda soluzzjawtorizzatnijiet li fihom il-kalċju. Il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat jew jingħata minn ġol-vina ma’ xi mediċini oħra.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar

 

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 24 sieg a f’temperatura ta’ 2 sa 8°C u 25ºC

 

adux

 

ħ

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintużam’gill-ewwel. Jekk ma jintużax mill-ewwel, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel lil-użu hu a r-responsabbiltà ta’ min qed jużah u normalment m’għandhomx jaqbżu l-24 siegħa f’2°C - 8°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għallinali żna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonnċħażna speċjali.

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażnamedital-prodott mediċinali wara li jkun infetaħ l-ewwel darba, ara sezzjoni 6.3).

Flixkun tal-plastik tas-Cyclic Olefin Polymer (COP), b’tapp tal-lastku tal-chlorobutyl/butyl u għatu tal-aluminju b’diska tal-plastik vjola tat-tip flip off.

Kull flixkun fih 100 ml ta’ soluzzjoni.

6.5 In-Prodottnatura tal-kon enitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Zoledronic acid Teva Generics jiġi f’pakketti ta’ 1, 5 jew 10 fliexken. Id-daqsijiet tal-pakkett ta’ 5 u 10 fliexken huma disponibbli biss f’pakketti multipli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Biex jintuża darba biss.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara li ma jkunx fiha frak u tibdil fil-lewn.

Jekk tkessaħha, ħalli s-soluzzjoni mkessħa tilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tagħtiha. Proċeduri

asettiċi għandhom jintużaw waqt li tkun qed tiġi ppreparata l-infużjoni.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Il-Pajjiżi l-Baxxi

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/912/001

EU/1/14/912/002

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

 

 

m’g

 

 

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

EU/1/14/912/003

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

01/04/2014

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg soluzzjoni għall-infużjoni f’boroż

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull borża fiha 5 mg zoledronic acid (bħala monohydrate).

Kull ml ta’ soluzzjoni fih 0.05 mg zoledronic acid (bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

awtorizzat

Soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Għall-kura ta’ osteoporożi

ħadux

f’nisa wara l-menopawża

m’g

f’irġiel adulti

li jkollhom riskju akbar ta’ ksur, inklużi dawk reċentement kellhom ksur tal-ġenbejn bi trawma

żgħira.

 

 

li

 

 

 

 

inali

Kura tal-osteoporożi assoċjata ma’ kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien

f’nisa wara l-menopawża

 

 

 

 

medi

 

f’irġiel adulti

 

ċ

li għandhom riskju ogħla ta’ ksur.

 

 

 

Prodott

 

 

Għall-kura tal-marda

a’ Paget tal-għadam fl-adulti.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-pazjenti għandhom jiġu idratati bix-xieraq qabel l-għoti ta’ zoledronic acid. Dan huwa importanti b’mod speċjali għall-anzjani u għall-pazjenti li jkunu qed jirċievu terapija dijuretika.

Huwa rrakkomandat teħid adegwat ta’ kalċju u vitamina D flimkien mal-għoti ta’ zoledronic acid.

Osteoporożi

Għall-kura tal-osteoporożi ta’ wara l-menopawża, tal-osteoporożi fl-irġiel u għall-kura tal-osteoporożi assoċjata ma’ kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien, id-doża rrakkomandata hija infużjoni waħda minn ġol-vini ta’ 5 mg zoledronic acid li tingħata darba f’sena.

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il-bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu zoledronic acid fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li jkun ilha tintuża l-kura.

F’pazjenti bi ksur fil-ġenbejn bi trawma żgħira, huwa rrakkomandat li l-infużjoni ta’ zoledronic acid tingħata għallinqas ġimagħtejn jew aktar wara li jissewwa l-ksur fil-ġenbejn (ara sezzjoni 5.1). F’pazjenti bi ksur tal-ġenbejn bi trawma baxxa reċenti, doża ta’ tagħbija 50 000 sa 125 0000 IU tal- vitamina D mogħtija oralment jew permezz tar-rotta intramuskolari, hija rrakkomandata qabel l-ewwel infużjoni ta’ zoledronic acid.

Il-marda ta’ Paget

Għall-kura tal-marda ta’ Paget, zoledronic acid għandu jinkiteb biss minn tobba li għandhom l- esperjenza fil-kura tal-marda ta’ Paget tal-għadam. Id-doża rrakkomandata hija ta’ infużjoni waħda fil- vini ta’ 5 mg zoledronic acid. F’pazjenti bil-marda ta’ Paget, huwa rrakkomandat ħafna li jiġi żgurat kalċju supplimentali adegwat li jikkorrespondi għal mill-inqas 500 mg kalċju elementali darbtejn kuljum għal mill-inqas 10 ijiem wara l-għoti ta’ zoledronic acid (ara sezzjoni 4.4).

Kura mill-ġdid tal-marda ta’ Paget: Wara l-kura tal-bidu b’zoledronic acid fil-marda ta’ Paget, jidher perjodu twil mingħajr il-marda f’pazjenti li jkollhom rispons. Trattament mill-ġdid jikkonsisti f’infużjoni oħra minn ġol-vina ta’ 5 mg zoledronic acid wara intervall ta’ sena jew aktar minn meta nbeda t-trattament f’pazjenti li kellhom rikaduta. Teżisti informazzjoni limitata dwar trattament mill-

ġdid tal-marda ta’ Paget (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjonijiet speċjali

awtorizzat

Pazjenti b’indeboliment renali

 

Zoledronic acid huwa kontraindikat f’pazjenti bi tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

 

F’pazjenti bi ksur fil-ġenbejn bi trawma żgħira, hija rrakkomandata doża ta’ tagħbija ta’ 50,000 sa

 

 

 

adux

 

 

ħ

125,000 IU vitamina D mogħtija mill-ħalq jew permezz ta’ injezzjoni għal ġol-muskolu qabel ma

tingħata l-ewwel infużjoni ta’ zoledronic acid.

m’g

 

Popolazzjonijiet speċjali

 

 

li

 

Pazjenti b’indeboliment renali

 

inali

 

 

Zoledronic acid huwa kontraindikat f’p zjenti bi tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min (ara sezzjonijiet

4.3 u 4.4).

ċ

 

M’hemmx bżonn tibdil fidmedi-doża f’pazjenti bi tneħħija tal-kreatinina ≥ 35 ml/min.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

M’hemmxProdottbżonn tibdil fid-doża (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni anzjana (≥ 65 sena)

M’hemmx bż nn tibdil fid-doża peress li l-bijodisponibilità, id-distribuzzjoni u l-eliminazzjoni kienu simili f’pazjenti anzjani u f’pazjenti iżgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ zoledronic acid fit-tfal u l-adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Użu għal ġol-vini.

Zoledronic acid (5 mg f’100 ml soluzzjoni lesta biex tintuża) tingħata minn pajp tal-infuzjoni ventat u b’rata tal-infużjoni fissa. Il-ħin tal-infużjoni m’għandux ikun inqas minn 15-il minuta. Għal aktar tagħrif dwar l-infużjoni ta’ Zoledronic acid Teva Generics, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, għal kwalunkwe biphosphonates jew għal

kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Pazjenti f’ipokalċimija (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali sever bi tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min (ara sezzjoni 4.4).

Tqala u t-treddigħ (ara sezzjoni 4.6).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-funzjoni tal-kliewi

L-użu ta’ zoledronic acid f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min) huwa kontraindikat minħabba riskju akbar ta’ insuffiċjenza renali f’din il-popolazzjoni.

Ġie osservat indeboliment renali wara li ngħata zoledronic acid (ara sezzjoni 4.8), speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom disfunzjoni renali u riskji oħra li jinkludu etàawtorizzatavvanzata, prodotti mediċinali

konkomitanti nefrotossiċi, terapija djuretika konkomitanti (ara sezzjoni 4.5), jew deidra zjoni li sseħħ wara l-għoti ta’ zoledronic acid. Kien hemm indeboliment renali f’pazjenti wa a li ħadu doża waħda. Insuffiċjenza renali li tkun teħtieġ dijaliżi jew li jkollha riżultat fatali rarament seħħet f’pazjenti li jkollhom indeboliment renali jew xi wieħed mill-fatturi ta’ riskju msemmija hawn fuq.

Il-prekawzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati sabiex jiminimizz w ir-riskju ta’ reazzjonijiet renali avversi:

It-tneħħija tal-kreatinina għandha titkejjel skont il-piż attwali tal-ġisem billi tintuża l-formula

 

Cockcroft-Gault qabel kull doża ta’ zoledronic acid.

Iż-żieda temporanja fil-kreatinina tas-serum tista’ tkunaduxakbar f’pazjenti li jkollhom

 

indeboliment fil-funzjoni renali.

ħ

 

 

Għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ tal-kreatinina tas-serum f’pazjenti li jkunu f’riskju.

Zoledronic acid Teva Generics għandu j ntuża b’kawtela meta jintuża b’mod konkomitanti ma’

 

 

m’g

 

prodotti mediċinali oħra li jistgħu jko homliimpatt fuq il-funzjoni renali (ara sezzjoni 4.5).

Pazjenti, speċjalment dawk anzjani u dawk li jkunu qed jirċievu terapija djuretika, għandhom

 

jiġu idratati kif xieraq qabel ma j għataw Zoledronic acid Teva Generics.

Doża singola ta’ Zoledron c acidinaliTeva Generics m’għandhiex tkun ikbar minn 5 mg u t-tul tal-

 

ċ

 

 

infużjoni għandu jkun ta’ m ll-inqas 15-il minuta (ara sezzjoni 4.2).

Ipokalċimija medi

paratirojde, malassorbiment tal-kalċju mill-imsaren). It-tobba għandhom iqiesu l-monitoraġġ kliniku għal dawn il-pazjenti.

Pazjenti li jkollhom ipokalċi ija minn qabel, għandhom ikunu kkurati b’ammonti xierqa ta’ kalċju u vitamina DProdottqabel ma inbeda t-terapija b’zoledronic acid (ara sezzjoni 4.3). Disturbi oħrajn fil- metaboliżmu tal-minerali għandhom ikunu kkurati wkoll b’mod effettiv (eż. tnaqqis fir-riserva tal-

Tibdil sinifikanti fl-għadam huwa karatteristika tal-marda ta’ Paget tal-għadam. Minħabba li zoledronic acid jibda jaħdem malajr fuq dan it-tibdil tal-għadam, ipokalċimija tal-mument, kultant sintomatika, tista’ tiżviluppa u normalment tkun fl-aqwa tagħha fl-ewwel 10 ijiem wara infużjoni b’zoledronic acid (ara sezzjoni 4.8).

Huwa rrakkomandat li meta jingħata zoledronic acid, miegħu jingħataw ukoll ammonti xierqa ta’ kalċju u vitamina D. Minbarra hekk, f’pazjenti li jsofru mill-marda ta’ Paget, huwa rrakkomandat ħafna li jkun żgurat li jittieħed suppliment ta’ kalċju li jikkorrispondi għal mill-anqas 500 mg kalċju bħala element, darbtejn kuljum għal mill-anqas 10 ijiem wara li jingħata zoledronic acid (ara sezzjoni 4.2).

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sintomi ta’ ipokalċimija u jkunu segwiti klinikament kif jixraq waqt il-perjodu ta’ riskju. Huwa rrakkomandat li f’pazjenti li jsofru mill-marda ta’ Paget,

jitkejjel il-kalċju fis-serum qabel l-infużjoni ta’ zoledronic acid.

Uġigħ sever u kultant dgħufija fl-għadam, il-ġogi u/jew il-muskoli kien irrappurtat b’mod mhux frekwenti f’pazjenti fuq bisphosphonates, inkluż zoledronic acid (ara sezzjoni 4.8).

Osteonekrożi tax-xedaq (ONJ)

Osteonekrożi tax-xedaq kienet irrappurtata l-aktar f’pazjenti ikkurati b’zoledronic acid. Ħafna mill- każi rrappurtati kienu assoċjati ma’ proċeduri li għandhom x’jaqsmu mas-snien bħal qlugħ ta’ snien. Għandu jkun ikkonsidrat li jkunu eżaminati s-snien u tingħata terapija preventiva xierqa qabel jibda t- trattament bil-bisphosphonates f’pazjenti li jkollhom fatturi ta’ riskju konkomitanti (eż. kanċer, kimoterapija, prodotti mediċinali anti-anġjoġeniċi, kortikosterojdi, nuqqas ta’ iġjene fil-ħalq). Waqt il- kura, dawn-il pazjenti għandhom jevitaw proċeduri dentali invażivi jekk jista’ jkun. Għal pazjenti li jiżviluppaw osteonekrożi tax-xedaq waqt terapija bil-bisphosphonates, kirurġija dentali tista’ taggrava

l-kundizzjoni. Għall-pazjenti li jkollhom bżonn proċedura dentali, m’hemmx tagħrif biex jagħti parir

bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul t awtorizzat’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-

dwar jekk it-twaqqif tat-trattament bil-bisphosphonate jnaqqasx ir-riskju ta’ osteonekrożi ax-xedaq.

Il-ġudizzju kliniku tat-tabib li jkun qed jikkura għandu jservi ta’ gwida għall-pjan ta’ imm niġġjar ta’ kull pazjent ibbażat fuq l-istima tal-benefiċċju/riskju individwali.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-

koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċiaduxt ’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-

lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ks r iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew

mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-

kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kienm’girrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipliku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm -pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate l-pazjeċinaliti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ

fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Ġenerali

Prodott

medii oħra li fihom zoledronic acid bħala sustanza attiva għal indikazzjonijiet

Huma disponibbli prodo

tal-onkoloġija.

 

Il-pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati b’zoledronic acid m’għandhomx jiġu kkurati b’dawn il- prodotti jew kwalunkwe bisphosphonate ieħor fl-istess ħin, billi l-effetti kombinati ta’ dawn is-sustanzi mhumiex magħrufa.

L-inċidenza ta’ sintomi wara l-għoti tad-doża li jseħħu fi żmien l-ewwel tlitt ijiem wara li jingħata Zoledronic acid Teva Generics tista’ titnaqqas bl-għoti ta’ paracetamol jew ibuprofen ftit żmien wara li jingħata Zoledronic acid Teva Generics.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull 100 ml, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma saru l-ebda studji ta’ interazzjoni ma’ prodotti medċinali oħra. Zoledronic acid ma jkunx immetabolizzat b’mod sistemiku u ma jeffettwax l-enzimi tal-bniedem cytochrome P450 in vitro (ara sezzjoni 5.2). Zoledronic acid ma jingħaqadx bil-qawwa mal-proteini tal-plażma (madwar 43-55%

jingħaqad) u għaldaqstant nuqqas ta’ qbil li jirriżulta minn qlugħ ta’ mediċini li jkunu marbutin mal- proteini mhuwiex probabbli.

Zoledronic acid jiġi eliminat permezz tal-eskrezzjoni renali. Għandha tingħata attenzjoni meta zoledronic acid jingħata ma’ prodotti mediċinali li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq il-funzjoni renali (eż. aminoglycosides jew dijuretiċi li jikkawżaw deidrazzjoni) (ara sezzjoni 4.4).

F’pazjenti b’indeboliment renali, tista’ tiżdied l-espożizzjoni sistemika għal prodotti mediċinali konkomitanti li jiġu primarjament imneħħija mill-kliewi.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Zoledronic acid hu kontraindikat matul it-tqala (ara sezzjoni 4.3). M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-

użu ta’ zoledronic acid waqt it-tqala. Studji fuq bhejjem b’zoledronic acid urew effetti tossikoloġiċi awtorizzat

fis-sistema riproduttiva inklużi malformazzjonijiet (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzj li fuq in-nies mhuwiex magħruf.

Treddigħ

Zoledronic acid hu kontraindikat matul it-treddigħ (ara sezzjoni 4.3). Mhux magħruf jekk zoledronic acid joħroġx mal-ħalib tal-mara.

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

 

adux

 

 

Zoledronic acid mhuwiex irrakkomandat f’nisa li jista’ jkollhom it-tfal.

Fertilità

ħ

 

m’g

 

Zoledronic acid ġie evalwat fil-ġrieden għal effetti avversi potenzjali fuq il-fertilità tal-ġenerazzjoni

tal-ġenituri u dik F1. Dan irriżulta f’effetti farmakoloġiċi esaġerati kkunsidrati bħala relatati mal- inibizzjoni tat-taħlita tal-mobilizzazzjoni skeletrlika tal-kalċju, li rriżultat f’ipokalċimija fiż-żmien tat-

riżultati żammu milli jkun jista’ jiġi ddeterm nat effett definittiv ta’ zoledronic acid fuq il-fertilità fil- bnedmin.

twelid, effet tal-klassi ta’ bisphosphonates, dystoc a u terminazzjoni bikrija tal-istudju. Dawn ir- inali

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuqċu tħaddem magni

Zoledronic acid Teva Genericsmedim’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex

4.8 Effetti mhux mixtieqa

issuq u tħaddem magni. Reazzjonijet avversi , bħal sturdament, jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq u tħaddem magni,Prodottgħalkemm ma saru l-ebda studji dwar dan l-effett b’zoledronic acid.

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Il-perċentwali globali tal-pazjenti li ħassew reazzjonijet avversi kienu 44.7%, 16.7% u 10.2% wara l- ewwel, it-tieni u t-tielet infużjoni rispettivament. L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi individwali wara l-ewwel infużjoni kienu: deni (17.1%), majalġja (7.8%), sintomi bħal tal-influwenza (6.7%), artralġja (4.8%) u uġigħ ta’ ras (5.1%). L-inċidenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet naqset b’mod sostanzjali mad-dożi sussegwenti annwali ta’ zoledronic acid. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijiet jseħħu fl- ewwel tlett ijiem wara li jingħata zoledronic acid. Il-maġġoranza ta’ dawn ir-reazzjonijet kienu ħfief għal moderati u għaddew fi żmien tlett ijiem minn meta jkun beda l-każ. Il-perċentwali tal-pazjenti li ħassew reazzjonijiet avversi kienet aktar baxxa fi studju iżgħar (19.5%, 10.4%, 10.7% wara l-ewwel, it-tieni u t-tielet infużjoni, rispettivament), fejn intużat profilassi kontra r-reazzjonijiet avversi.

Fl-istudju HORIZON – Prova Pivitali tal-Ksur [PFT] (ara sezzjoni 5.1), l-inċidenza globali tal- fibrillazzjoni atrijali kienet 2.5% (96 minn 3,862) u 1.9% (75 minn 3,852) f’pazjenti li kienu qed jirċievu zoledronic acid u plaċebo, rispettivament. Ir-rata ta’ każijiet avversi serji ta’ fibrillazzjoni atrijali żdiedet f’pazjenti li kienu qed jirċievu zoledronic acid (1.3%) (51 minn 3,862) meta mqabbla

ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu plaċebo (0.6%) (22 minn 3,852). Mhux magħruf il-mekkaniżmu taż-

żieda fil-fibrillazzjoni atrijali. Fil-provi fuq l-osteoporożi (PFT, HORIZON – Prova dwar il-ksur Rikorrenti [RFT]) l-inċidenza tal-każijiet ta’ fibrillazzjoni fl-atrija miġbura flimkien kienu jaqblu bejn zoledronic acid (2.6%) u l-plaċebo (2.1%). Għall-każijiet serji ta’ fibrillazzjoni fl-atrija miġbura flimkien il-każijiet kienu 1.3% għal zoledronic acid u 0.8% għal plaċebo.

Lista ttabulata bir-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi f’Tabella 1 huma mniżżla skont is-sistema MedDRA ta’ klassifikazzjoni tal- organi u tal-kategorija ta’ frekwenza. Kategoriji tal-frekwenza huma ddefiniti bl-użu tal-konvenzjoni li jmiss: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi għandhom jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Mhux komuni

Influwenza, nażofarinġite

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

Mhux komuni

Anemija

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

Mhux

 

Reazzjonijiet a’ sensittività eċċessiva li

 

 

 

magħruf**

jinkludu k żijiet rari ta’ tidjiq tal-bronki,

 

 

 

 

 

urtik rja u anġjoedima, u każijiet rari

 

 

 

 

 

ħafna ta’ reazzjoni anafilattika/xokk

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni

 

Ipokalċimija*

 

 

 

Mhux komuni

Anoressija, tnaqqis fl-aptit

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

ħ

 

 

 

Mhux komuniaduxNuqqas ta’ rqad

 

 

 

m’g

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Komuni

 

Uġigħ ta’ ras, sturdament

 

 

 

Mhux ko uni

Tħeddil, parasteżija, ngħas, tregħid,

Disturbi fl-għajnejn

 

 

liKomuni

 

sinkope, disgewżja

 

 

 

Iperemija okulari

 

 

inali

 

Konġunktivite, uġigħ fl-għajnejn

 

 

 

Mhux komuni

 

 

 

Rari

 

Uveite, episklerite, irite

 

medi

 

Mhux

 

Sklerite u infjammazzjoni orbitali

 

ċ

magħrufa**

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sist ma

 

Mhux komuni

Vertigo

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Komuni

 

Fibrillazzjoni atrijali

medjastinaliProdott

 

 

Mhux komuni

Palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

Mhux komuni

Pressjoni fid-demm għolja, fwawar

 

 

 

Mhux

 

Pressjoni baxxa (uħud mill-pazjenti diġà

 

 

 

magħrufa**

kellhom xi fatturi ta’ riskju)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Mhux komuni

Sogħla, dispnea

 

 

 

 

 

Disturbi gastrointestinali

 

Komuni

 

Dardir, rimettar, dijarea

 

 

 

Mhux komuni

Dispepsja, uġigħ fin-naħa ta’ fuq tal-

 

 

 

 

 

addome, uġigħ fl-addome, mard ta’ rifluss

 

 

 

 

 

gastroesofaġali, stitikezza, ħalq xott,

 

 

 

 

 

esofaġite, uġigħ tas-snien, gastrite#

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Mhux komuni

Raxx, iperidrosi, ħakk, eritema

ġilda

 

 

 

 

 

Disturbi muskoluskeletriċi u tat-tessuti

Komuni

 

Majalġja, artralġja, uġigħ fl-għadam,

konnettivi

 

 

Mhux komuni

 

uġigħ fid-dahar, uġigħ fit-truf

 

 

 

 

 

Uġigħ fl-għonq, ebusija

 

 

 

 

 

 

muskoluskeletrika, nefħa fil-ġogi, spażmi

 

 

 

 

 

 

fil-muskoli, uġigħ fl-ispallejn, uġigħ

 

 

 

 

 

 

muskoluskeletriku fis-sider, uġigħ

 

 

 

 

 

 

muskoluskeletriku, ebusija fil-ġogi,

 

 

 

 

 

 

artrite, dgħjufija tal-muskoli

 

 

 

 

Rari

 

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux

 

 

 

 

 

 

tipiku tal-għadma tal-wirk† (reazzjoni

 

 

 

 

Mhux

 

avversa tal-klassi tal-bisphosphonate)

 

 

 

 

 

Osteonekrożi tax-xedaq (ara l-effetti skont

 

 

 

 

magħrufa**

 

il-klassi f’sezzjonijiet 4.4 u 4.8)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Mhux komuni

 

Żieda fil-kreatinina tad-demm,

 

 

 

 

Mhux

 

pollakijurja, proteinurja

 

 

 

 

 

Indeboliment renali. Ġew irrappurtati

 

 

 

 

magħrufa**

 

każijiet rari ta’ insuffiċjenza renali li

 

 

 

 

 

 

teħtieġ dijaliżi u każ jiet rari li kellhom

 

 

 

 

 

 

riżultat fatali f’pazjenti li diġà jkollhom

 

 

 

 

 

 

disfunzjoni al-kliewi jew xi fatturi oħra

 

 

 

 

 

 

ta’ riskju fosthom l-età avvanzata,

 

 

 

 

 

 

prodotti mediċinali nefrotossiċi

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

konkomitanti, terapija djuretika

 

 

 

 

 

 

konkomitanti jew deidrazzjoni fil-perjodu

 

 

 

 

 

 

ta’ wara l-infużjoni (ara l-effetti skont il-

 

 

 

 

 

 

klassi f’sezzjonijiet 4.4 u 4.8)

 

 

 

 

 

adux

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta’

ħ

Deni

 

Komuni ħafna

 

mnejn jingħata

 

 

Ko uni

 

Sintomi li jixbhu l-influwenza, tirżiħ,

 

 

 

 

m’g

 

għeja, astenja, uġigħ, sensazzjoni ta’

 

 

 

 

 

nuqqas ta’ saħħa, reazzjoni fis-sit tal-

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

Mhux komuni

 

injezzjoni

 

 

 

 

Edema periferali, għatx, reazzjoni tal-fażi

 

 

 

Mhux

 

akuta, uġigħ fis-sider mhux ġej mill-qalb

 

 

 

 

Deidrazzjoni li seħħet sekondarjament

 

 

ċ

 

 

 

 

 

magħrufa**

 

ma’ sintomi ta’ wara d-doża bħal deni,

 

 

 

 

 

 

remettar u dijarrea

Investigazzjonijiet

medi

 

Komuni

 

Żieda fil-proteina reattiva C

 

 

 

Mhux komuni

 

Tnaqqis tal-kalċju fid-demm

 

 

 

 

 

#

Osservata f’pazjenti li jieħdu glukokortikosterojdi konkomitanti.

 

*

Komuni fil-marda ta’ Paget biss.

 

 

 

 

**

Fuq bażi ta’ rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Mhuwiex possibbli li ssir stima tal-frekwenza

 

mill-informazzjoni disponibbli.

 

 

 

 

IdentifikatiProdottmill-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

 

 

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Effetti skont il-klassi:

Indeboliment renali

Zoledronic acid kien assoċjat ma’ indeboliment renali li kienet manifestata bħala tħażżin fil-funzjoni renali (jiġifieri żieda tal-krejatinina fis-serum) u f’każijiet rari indeboliment renali akuta. Disfunzjoni renali kienet osservata wara li ngħata zoledronic acid, l-aktar f’pazjenti li kellhom disfunzjoni tal- kliewi minn qabel jew li kellhom xi fatturi ta’ riskji oħrajn (eż. età avvanzata, pazjenti tal-onkoloġija fuq kimoterapija, l-użu konkomitanti ta’ prodotti mediċinali nefrotossiċi fl-istess waqt, terapija djuretika konkomitanti, deidrazzjoni severa), li l-parti l-kbira tagħhom irċevew doża ta’ 4 mg kull 3-4 ġimgħat, iżda dehret f’pazjenti wara doża waħda.

Fi provi kliniċi dwar l-osteoporożi, il-bidla fit-tneħħija tal-kreatinina (imkejla kull sena qabel ma

tingħata d-doża) u l-inċidenza ta’ insuffiċjenza u indeboliment renali setgħu jitqabblu kemm fil-gruppi ta’ kura fuq zoledronic acid kif ukoll dawk fuq plaċebo matul it-tliet snin. Kien hemm żieda momentanja tal-kreatinina fis-serum fi żmien 10 ijiem f’1.8% tal-pazjenti kkurati b’zoledronic acid kontra 0.8% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo.

Ipokalċimija

Fi provi kliniċi dwar l-osteoporożi, madwar 0.2% tal-pazjenti kellhom tnaqqis notevoli fil-livelli tal- kalċju fis-serum (anqas minn 1.87 mmol/l) wara li ngħataw zoledronic acid. Ma kienu dehru l-ebda każijiet ta’ sintomi ta’ ipokalċimija.

Fil-provi dwar il-marda ta’ Paget, ipokalċimija b’sintomi dehret f’madwar 1% tal-pazjenti, u għaddiet f’kollha kemm huma.

Minn stima tal-laboratorju, livelli ta’ kalċju taħt il-livelli tal-medda ta’ referenza normali mingħajr

sintomi għal mument (anqas minn 2.10 mmol/l) seħħew f’2.3% tal-pazjenti kkurati b’zoledronic acid

ksur riċenti fil-ġenbejn, il-livelli tal-vitamina D ma ġewx imkejla b’modawtorizzatregolari iżda l-maġġoranza tal-pazjenti rċevew loading dose ta’ vitamina D qabel ma ngħataw zoledronic acid (ara sezzjoni 4.2).

fi prova klinika kbira meta mqabbla ma’ 21% tal-pazjenti kkurati b’zoledronic acid fil-provi bil-marda ta’ Paget. Il-frekwenza ta’ ipokalċimija kienet aktar baxxa wara l-infużjonijiet ta’ wara.

Il-pazjenti kollha rċevew supplimenti xierqa ta’ vitamina D u kalċju fil-prova dwar l-osteoporożi wara

l-menopawża, fil-prevenzjoni tal-ksur kliniku wara prova dwar il-ksur fil-ġenbejn, kif ukoll fil-provi

dwar il-marda ta’ Paget (ara wkoll sezzjoni 4.2). Fil-prova għall-prevenzjoni tal-ksur kliniku wara

Reazzjonijiet lokali

Fi prova klinika kbira, reazzjonijiet lokali fis-sit mnejn ing atat l-infużjoni, bħal ħmura, nefħa u/jew

 

 

adux

 

ħ

uġigħ, kienu rrappurtati (0.7%) wara l-għotja ta’ zoledronic acid.

Osteonekrożi tax-xedaq

m’g

 

 

 

Każijiet mhux komuni ta’ osteonekrożi (l-aktar tax-xedaq) kienu rrappurtati, l-aktar f’pazjenti li jsofru

 

li

 

minn kanċer ikkurati bil-bisphosphonates, nk uż zoledronic acid. Ħafna minn dawn il-pazjenti

 

inali

 

kellhom sinjali ta’ infezzjoni lokali i kluża osteomajlajtis, u l-parti l-kbira tar-rapporti jirreferu għall- pazjenti b’kanċer wara li qalgħu sinnaċjew għamlu xi kirurġiji dentali. Osteonekrożi tax-xedaq għandha għadd ta’ fatturimedita’ riskji nklużi d-dijanjożi ta’ kanċer, terapiji konkomitanti (eż. kimoterapija, prodotti mediċinali anti-anġjoġeniċi, radjuterapija, kortikosterojdi) u kundizzjonijiet oħra li fl-istess waqt idgħajfu l-pazjent (eż. anemija, mard tal-koagulazzjoni, infezzjonijiet, mard tas-

wieħed ikkurat bi plaċebo. Iż-żewġ każijiet fiequ.

snien li jkun hemm minn qabel). Ikun għaqli li kirurġiji dentali jiġu evitati minħabba li l- konvalexxenzaProdotttista’ i awwal (ara sezzjoni 4.4). Fi prova klinika kbira, minn 7,736 pazjent, l- osteonekrożi tax-xedaq kienet irrappurtata f’pazjent wieħed ikkurat b’zoledronic acid u f’pazjent

Ksur atipiku tal-wirk

Matul l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq kienu rrappurtati r-reazzjonijiet li ġejjin (frekwenza rari): Ksur subtrokanteriku u diaphyseal atipiku tal-wirk (reazzjoni avversa tal-klassi tal-bisphosphonates).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Esperjenza klinika b’doża eċċessiva akuta hija limitata. Pazjenti li jkunu ħadu dożi ogħla minn dawk irrakkomandati għandhom ikunu mmonitorati bir-reqqa. F’każ ta’ doża eċċessiva li twassal għal ipokalċimija li tkun klinikament sinifikanti, din tista’ titreġġa’ lura b’suppliment ta’ kalċju orali u/jew

infużjoni fil-vini ta’ kalċju glukonat.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għall-kura tal-mard tal-għadam, bisphosphonates, Kodiċi

ATC: M05BA08

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Zoledronic acid jaqa’ fil-klassi ta’ bisphosphonates li fihom nitroġenu jaħdem l-aktar fuq l-għadam.

Huwa inibitur tar-risorbiment tal-għadam medjat bl-osteoklasts.

Effetti farmakodinamiċi

awtorizzat

L-azzjoni selettiva tal-bisphosphonates fuq l-għadam hija bbażata fuq l-affinità kbira t għhom għall- għadam mineralizzat.

Il-mira molekulari l-aktar importanti ta’ zoledronic acid fl-osteoklast hija l-enzima farnesyl pyrophosphate synthase. Iż-żmien twil tal-azzjoni ta’ zoledronic acid jista’ jkun attribwit għall-affinità kbira li għandu biex jeħel mas-sit attiv ta’ farnesyl pyrophosphate (FPP) synthase u l-affinità qawwija li għandu biex jeħel mal-mineral tal-għadam.

Il-kura b’zoledronic acid tnaqqas b’mod mgħaġġel ir-rata ta’aduxtib il tal-għadam minn livelli għoljin ta’

wara l-menopawża għall-inqas livell ta’ markaturi ta’ risorbiment li dehru fis-7 jum, u għal markaturi tal-formazzjoni li dehru fit-12-il ġimgħa. Minn hemm ’ilħquddiem il-markaturi tal-għadam stabilizzaw rwieħhom fil-medda ta’ qabel il-menopawża. Ma kienxm’ghemm tnaqqis progressiv fil-markaturi tat- tibdil tal-għadam b’dożi li ngħataw sena wara l-oħra.

L-effikaċja klinika tal-kura tal-osteoporożi ta’liwara l-menopawża (PFT)

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ zoledronic acidinali5 mg darba fis-sena għal tliet snin konsekuttivi ntwerew f’nisa ta’ wara l-menopawża (7,736 mara t ’ etajiet bejn 65-89 sena) b’densità minerali tal-għadam tal-għonq femorali (BMD) bil-punteġġċ-T–1.5 u almenu żewġ fratturi fl-irkiekel ħfief jew jekk ikun hemm frattura(i) tal-irkiekel waħda moderata; jew inkella BMD tal-għonq femorali bil-punteġġ-T ≤ – 2.5 b’evidenza ta’ frattura(i)medifl-irkiekel jew mingħajrha. 85% tal-pazjenti qatt ma kienu ħadu kura b’bisphosphonate. In-nisa li ki nu evalwati għall-inċidenza tal-fratturi tal-irkiekel ma rċevewx terapija

bisphosphonates oħrajn. In-nisa kollha rċevew minn 1,000 sa 1,500 mg kalċju bħala element u 400 sa 1,200 IU ta’ vitamina D bħala suppliment kuljum.

L-effett fuq fratturi morfometriċi tal-irkiekel

għall-osteoprożi fl-istess ħin, li kienet permessa għal nisa li kienu qed jikkontribwixxu għall-evalwar tal-ġenbejnProdottu l-fratturi kliniċi kollha. Terapija għall-osteoporożi fl-istess ħin kienet tinkludi: calcitonin, raloxifene, tamoxifen, terapija tal-hormone replacement, tibolone; iżda kienet teskludi

Zoledronic acid naqqas b’mod sinifikanti l-inċidenza ta’ wieħed jew aktar fratturi ġodda fl-irkiekel fuq perjodu ta’ tliet snin u dan sa mill-ewwel sena li ttieħdet bħala timepoint (ara Tabella 2).

Tabella 2 Sommarju tal-effikaċja fuq il-fratturi tal-irkiekel mat-12, 24 u 36 xahar

Riżultat

Zoledroni

Plaċebo

Tnaqqis assolut fl-

Tnaqqis relattiv fl-

 

c acid

(%)

inċidenza tal-fratturi %

inċidenza tal-fratturi %

 

(%)

 

(CI)

(CI)

 

 

 

 

 

Mill-anqas frattura waħda

1.5

3.7

2.2 (1.4, 3.1)

60 (43, 72)**

ġdida fl-irkiekel (0-sena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mill-anqas frattura waħda

2.2

7.7

5.5 (4.4, 6.6)

71 (62, 78)**

ġdida fl-irkiekel (0-sentejn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mill-anqas frattura waħda

3.3

10.9

7.6 (6.3, 9.0)

70 (62, 76)**

ġdida fl-irkiekel (0-3 snin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** p <0.0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Pazjenti kkurati b’zoledronic acid li għandhom ’il fuq minn 75 sena wrew tnaqqis ta’ 60% fir-riskju għal fratturi fl-irkiekel meta mqabbla ma’ pazjenti fuq plaċebo (p<0.0001).

Effett fuq il-fratturi fil-ġenbejn

Zoledronic acid wera effett b’mod konsistenti fuq 3 snin, li wassal għal tnaqqis ta’ 41% fir-riskju ta’

fratturi fil-ġenbejn (95% CI, 17% sa 58%). Ir-rata tal-każijiet tal-frattura t l-ġenbejn kienet 1.44% għall-pazjenti kkurati b’zoledronic acid meta mqabbla ma’ 2.49% għall-pazjenti kkurati bi plaċebo. It- tnaqqis fir-riskju kien ta’ 51% fil-pazjenti li ma ħadux bisphosphone u 42% fil-pazjenti li tħallew jieħdu terapija konkomitanti għall-osteoporożi.

L-effett fuq il-fratturi kliniċi kollha

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

 

Il-fratturi kliniċi kollha kienu vverifikati fuq bażi ta’ radjugrafiji u/jew evidenza klinika. Sommarju

tar-riżultati qed jintwera f’Tabella 3.

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 Tqabbil bejn il-kuri tal-inċidenza ta’ varjanti kliniċi ewlenin fuq 3 snin

 

 

 

 

 

 

 

Riżultat

 

Zoledronic

 

Plaċebo

Tnaqqis assolut fir-

Tnaqqis relattiv tar-

 

 

inaliacid

 

(N=3,861)

rata tal-każ ta’

riskju fl-inċidenza

medi

ċ

 

rata tal-każ

frattura %

tal-frattura %

 

(N=3,875)

 

 

rata tal-każ

 

(%)

 

(CI)

(CI)

 

(%)

 

 

 

 

 

Kwalunkwe frattura klinika (1)

 

8.4

 

12.8

 

4.4 (3.0, 5.8)

33 (23, 42)**

Frattura klinika tal-irkiekel (2)

 

0.5

 

2.6

 

2.1 (1.5, 2.7)

77 (63, 86)**

Frattura mhux tal-irkiekel (1)

 

8.0

 

10.7

 

2.7 (1.4, 4.0)

25 (13, 36)*

*valur-p <0.001, **valur-p <0.0001

 

 

 

 

 

 

(1) EsklużiProdottfratturi tas-swaba’ tal-idejn, tas-saqajn jew fratturi tal-wiċċ

 

(2) Inklużi fratturi kliniċi toraċiċi u l-irkiekel lumbari.

Effett fuq id-densità minerali tal-għadam (BMD)

Zoledronic acid żied b’mod sinifikanti l-BMD fis-sinsla lumbari, fil-ġenbejn u fid-distal radius meta mqabbel mal-kura bil-plaċebo fit-timepoints kollha (6, 12, 24 u 36 xhur). Il-kura b’zoledronic acid wasslet għal żieda ta’ 6.7% fil-BMD fis-sinsla lumbari, 6.0% tal-ġenb totali, 5.1% fl-għonq femorali, u 3.2% fid-distal radius fuq 3 snin meta mqabbla mal-plaċebo.

Istoloġija tal-għadam

Bijopsiji tal-għadam inkisbu mill-iliac crest sena 1 wara t-tielet doża ta’ kull sena f’152 pazjenta wara l-menopawża b’osteoporożi kkurati b’zoledronic acid (N=82) jew plaċebo (N=70). Analiżi istomorfometrika wriet tnaqqis ta’ 63% fit-tibdil tal-għadam. F’pazjenti kkurati b’zoledronic acid, ma

nstabx li kien hemm osteomalaċja, fibrożi fil-mudullun jew formazzjoni ta’ għadam mhux lamellat. Tikketta tat-tetracycline setgħet titkejjel fit-82 bijopsija ħlief f’waħda li nkisbet minn pazjenti fuq zoledronic acid. Analiżi tat-tomografija mikrokomputata (μCT) wriet żieda fil-volum trabekulari tal- għadam u priżervazzjoni tal-arkitettura trabekulari tal-għadam f’pazjenti kkurati b’zoledronic acid meta mqabbla ma’ plaċebo.

Markaturi tat-tibdil tal-għadam

Alkaline phosphatase speċifiku għall-għadam (BSAP), propeptajd N-terminali fis-serum tal-kollaġen tat-tip I (P1NP) u beta-C-telopeptajds (b-CTx) fis-serum kienu evalwati fis-sottosettijiet li kienu jvarjaw minn 517 sa 1,246 pazjent f’intervalli perjodiċi matul l-istudju. Kura b’5 mg fis-sena ta’ zoledronic acid naqqset b’mod sinifikanti l-BSAP bi 30% meta mqabbel mal-linja bażi fit-12-il xahar li nżamm bi 28% taħt il-livelli tal-linja bażi mas-36 xahar. PINP tnaqqas b’mod sinfikanti b’61% taħt il-livelli tal-linja bażi mat-12-il xahar u nżamm b’52% taħt il-livelli tal-linja bażi mas-36 xahar. B- CTx tnaqqas b’mod sinifikanti b’61% taħt il-livelli tal-linja bażi mat-12-il xahar u nżamm b’55% taħt

fil-medda ta’ qabel il-menopawża fl-aħħar ta’ kull sena. Dożi rripetuti ma wasslux għ l kt r tnaqqis tal-markaturi tat-tibdil tal-għadam.

L-effett fuq it-tul

Fl-istudju dwar l-osteoporiżi li dam tliet snin it-tul tal-pożizzjoni wieqfa kien imkejjel kull sena bi

stadjometru. Il-grupp fuq zoledronic acid wera madwar 2.5 mm anq s telf fit-tul meta mqabbel mal- plaċebo (95% CI: 1.6 mm, 3.5 mm) [p<0.0001].

il-livelli tal-linja bażi mas-36 xahar. Tul dan il-perjodu kollu l-markaturi tat-tibdil tal-għadam kienu awtorizzat

Jiem ta’ diżabilità

Zoledronic acid naqqas b’mod sinifikanti l-medja tal-jiem t ’ ttività limitata u l-jiem ta’ serħan ġos-

ħ

meta mqabbla mal-plaċebo u

sodda minħabba uġigħ tad-dahar b’17.9 jiem u 11.3 jiem rispettivamentadux

m’g

 

naqqas b’mod sinifikanti l-medja ta’ ġranet ta’ attività limitata u l-ġranet ta’ serħan ġos-sodda minħabba fratturi b’2.9 jiem u 0.5 jiem rispettiva ent meta mqabbla mal-plaċebo (kollha p<0.01).

L-effikaċja klinika fil-kura tal-osteoporożi f’pazjentili

li għandhom riskju akbar ta’ ksur wara ksur

riċenti fil-ġenbejn (RFT)

inali

 

 

 

L-inċidenza tal-ksur kliniku, inkluż ksur t l-irkiekel, ksur mhux tal-irkiekel u ksur tal-ġenbejn, ġiet evalwata f’2,127 raġel u mara b’etajċet ta’ bejn 50 u 95 sena (età medja ta’ 74.5 sena) bi ksur riċenti (fi żmien 90 ġurnata) fil-mediġenbejn bi trawma żgħira li kienu segwiti għal perjodu medju ta’ sentejn fuq il-medikazzjoni tal-istudju. Ma war 42% tal-pazjenti kellhom punteġġ-T BMD għall-għonq tal-femori taħt -2.5 u madwar 45% tal-pazj nti kellhom punteġġ-T BMD għall-għonq tal-femori ’l fuq minn -2.5. Zoledronic acid ngħata darba fis-sena, sakemm mill-anqas 211-il pazjent fl-istudju kellhom fratturi kliniċi kkonfermati.ProdottIl-livelli tal-vitamina D ma ġewx imkejla b’mod regolari iżda ngħatat loading dose ta’ vitamina D (50,000 sa 125,000 IU mill-ħalq jew minn ġol-muskoli) lill-biċċa l-kbira tal- pazjenti ġimagħtejn qabel ma ngħataw l-infużjoni. Il-parteċipanti kollha rċevew 1,000 sa 1,500 mg ta’ kalċju bħala element flimkien ma’ 800 sa 1,200 IU ta’ suppliment ta’ vitamina D kuljum. Ħamsa u disgħin fil-mija tal-pazjenti rċevew l-infużjoni ġimagħtejn jew aktar wara li fieqet il-frattura u ż-żmien medju ta’ meta ngħatat l-infużjoni kien madwar sitt ġimgħat wara li fieqet il-frattura. Il-varjabbli prinċipali tal-effikaċja kienet l-inċidenza ta’ fratturi kliniċi tul il-perjodu tal-istudju.

Effetti fuq kull ksur kliniku

Ir-rati tal-inċidenzi tal-varjabbli kliniċi tal-fratturi ewlenin qed jintwerew f’Tabella 4.

Tabella 4 Tqabbil bejn kura u oħra tal-varjabbli kliniċi tal-fratturi ewlenin

Riżultat

Zoledronic

Plaċebo

 

Tnaqqis assolut fir-

Tnaqqis relattiv fir-

 

acid

(N=1,062)

 

rata tal-każijiet ta’

riskju tal-inċidenzi

 

(N=1,065)

rata tal-każ

 

frattura %

ta’ frattura % (CI)

 

rata tal-każ

(%)

 

(CI)

 

 

(%)

 

 

 

 

Kwalunkwe frattura klinika (1)

8.6

13.9

 

5.3 (2.3, 8.3)

35 (16, 50)**

Frattura klinika tal-irkiekel (2)

1.7

3.8

 

2.1 (0.5, 3.7)

46 (8, 68)*

Frattura mhux tal-irkiekel (1)

7.6

10.7

 

3.1 (0.3, 5.9)

27 (2, 45)*

*valur-p <0.05, **valur-p <0.01

 

 

 

 

 

(1) Esklużi fratturi fis-swaba’ tal-idejn, saqajn u fratturi fil-wiċċ

 

 

(2) Inklużi fratturi kliniċi fl-irkiekel fit-toraċi u dawk kliniċi fil-lumbari

 

 

 

 

 

awtorizzat

L-istudju ma kienx imfassal sabiex jitkejlu d-differenzi sinifikanti bejn il-fratturi fil-ġenbejn, iżda

kien hemm tendenza ta’ tnaqqis fi fratturi ġodda tal-ġenbejn.

 

 

Il-mortalità mill-kawżi kollha kienet 10% (101 pazjent) fil-grupp li ngħata kura b’zoledronic acid meta mqabbel ma’ 13% (141 pazjent) fil-grupp li ħa l-plaċebo. Dan jikkorrispondi għal tnaqqis ta’

28% fir-riskju ta’ mortalità mill-kawżi kollha (p=0.01).

L-effett fuq id-densità minerali tal-għadam (BMD)

 

adux

ħ

m’g

 

L-inċidenza ta’ dewmien fil-fejqan ta’ fratturi fil-ġenbejn kienet komparabbli bejn zoledronic acid (34 [3.2%]) u l-plaċebo (29 [2.7%]).

Fl-istudju HORIZON-RFT, il-kura b’zoledronic acid żiedet b’mod sinifikanti l-BMD fil-ġenb totali u

fl-għonq femorali meta mqabbel mal-kura bi plaċebo fil-punti kollha taż-żmien. Il-kura b’zoledronic

 

 

li

acid rriżultat f’żieda fil-BMD ta’ 5.4% fil-ġenb totali u ta’ 4.3% fl-għonq femorali fuq perjodu ta’

Fl-istudju HORIZON-RFT, 508 rġ elinaliġew randomised fl-istudju u 185 pazjent kellhom il-BMD

24 xahar meta mqabbel mal-plaċebo.

 

L-effikaċja klinika fl-irġiel

ċ

 

 

 

medi

 

tagħhom imkejjel wara 24 xahar. Wara 24 xahar kienet osservata żieda sinifikanti simili ta’ 3.6% fil-

BMD tal-ġenb kollu għall-pazj nti kkurati b’zoledronic acid, meta mqabbel mal-effetti osservati f’nisa ta’ wara l-menopawża fl-istudju HORIZON-PFT. L-istudju ma kienx potenzjat biex juri tnaqqis fil-fratturiProdottkliniċi fl-irġiel; l-inċidenza ta’ fratturi kliniċi f’irġiel ikkurati b’zoledronic acid kienet 7.5% kontra 8.7% għall-plaċebo.

Fi studju ieħ fuq l-irġiel (studju CZOL446M2308), infużjoni darba f’sena ta’ zoledronic acid ma kinetx infe ju i għal alendronate kull ġimgħa għall-bidla medja fil-BMD tal-ispina lumbari wara 24 xahar meta mqabbel mal-linja bażi.

Effikaċja klinika fl-osteoporożi assoċjata ma’ kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ zoledronic acid fil-kura u l-prevenzjoni tal-osteoporożi assoċjata mal-kura sistemika bi glukokortikojdi għal perjodu twil ta’ żmien kienu stmati fi studju randomised, multiċentriku, double-blind, stratifikat, u kkontrollat b’mod attiv ta’ 833 raġel u mara li għandhom bejn it-18 u l-85 sena (età medja għall-irġiel 56.4 snin; għan-nisa 53.5 snin) ikkurati b’

> 7.5 mg/kuljum ta’ prednisone mill-ħalq (jew ekwivalenti). Il-pazjenti ġew imqassma fi gruppi skont it-tul ta’ żmien ta’ użu ta’ glukokortikojdi qabel randomisation (≤ 3 xhur versus > 3 xhur). It-tul ta’ żmien tal-prova kien ta’ sena. Pazjenti kienu randomised jew għal infużjoni waħda ta’ 5 mg zoledronic acid jew għal 5 mg risedronate mill-ħalq kuljum għal sena. Il-parteċipanti kollha rċevew 1,000 mg kalċju bħala element flimkien ma’ żieda ta’ bejn 400 u 1000 UI vitamina D kuljum. L- effikaċja kienet tidher jekk bħala konsegwenza ma kienx hemm tnaqqis fir-risedronate u dan skont il-

bidla fil-perċentwal tal-BMD tal-ispina lumbari fit-12-il xahar meta mqabbel mal-linja bażi fis- sottopopolazzjonijiet ta’ kura u prevenzjoni, rispettivament. Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti baqgħu jirċievu glukokortikojdi matul is-sena li damet il-prova.

Effett fuq id-densità minerali tal-għadam (BMD)

Iż-żidiet fil-BMD kienu sinifikament ogħla fil-grupp ikkurat b’zoledronic acid fis-sinsla lumbari u fl- għonq tal-wirk fit-12-il xahar meta mqabbla ma’ risedronate (kollha p<0.03). Fis-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li rċevew glukokortikojdi għal aktar minn 3 xhur qabel randomisation, zoledronic acid żied il-BMD tas-sinsla lumbari b’4.06% versus 2.71% għal risedronate (differenza medja: 1.36%; p<0.001). Fis-sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li kienu rċevew glukokortikojdi għal 3 xhur jew inqas qabel randomisation, zoledronic acid żied il-BMD tas-sinsla lumbari b’2.60% versus 0.64% għal risedronate (differenza medja: 1.96%; p<0.001). L-istudju ma kienx mgħammar biex juri tnaqqis fil- ksur kliniku meta mqabbel ma’ risedronate. L-inċidenza ta’ ksur kienet 8 għal pazjenti kkurati b’zoledronic acid versus 7 għal pazjenti kkurati b’risedronate-(p=0.8055).

Effikaċja klinika fil-kura tal-Marda ta’ Paget tal-għadam

awtorizzat

 

Zoledronic acid kienet studjata f’pazjenti rġiel u nisa ta’ etajiet ‘l fuq minn 30 sena li kellhom primarjament marda ta’ Paget tal-għadam minn ħafifa sa moderata (il-medja tal-l vell ta’ alkaline phosphatase fis-serum kienet 2.6-3.0 darbiet l-ogħla limitu tal-medda tar-referenza normali skont l-età fil-ħin li ddaħħlu għall-istudju) konfermata b’evidenza radjugrafika.

L-effikaċja ta’ infużjoni waħda ta’ 5 mg zoledronic acid kontra d-dożi kuljum ta’ 30 mg risedronate għal xahrejn intweriet f’żewġ provi komparattivi li damu 6 xhur. Wara 6 xhur. zoledronic acid wera rati ta’ rispons u ta’ treġġigħ lura għan-normal tas-serum alkaline phosphatase (SAP) ta’ 96%

(169/176) u 89% (156/176) mqabbla ma’ 74% (127/171) u 58% (99/171) għal risedronate (kollha

kellhom p<0.001).

adux

 

 

ħ

Fir-riżultati magħqudin flimkien, tnaqqis simili fism’g-severità tal-uġigħ u fil-punteġġi ta’ interferenza tal- uġigħ meta mqabbel mal-linja bażi kien osservatlifuq 6 xhur għal zoledronic acid u risedronate.

Pazjenti li kienu klassifikati ma’ dawkinalili wrew rispons għat-terapija fl-aħħar tal-istudju ta’ 6 xhur kienu eliġibli li jidħlu għall-perjodu estiż t ’ follow-up. Mill-153 pazjent ikkurati b’zoledronic acid u

115 pazjenti kkurati b’risedronate ċli ddaħħlu fl-istudju estiż ta’ osservazzjoni, wara perjodu medju ta’ 3.8 snin minn meta ngħataw id-dożaggi, il-proporzjon ta’ pazjenti li temmu l-Perjodu Estiż ta' Osservazzjoni minħabba lmedi-ħtieġa għal trattament mill-ġdid (ġudizzju kliniku) kien ogħla għal risedronate (48 pazjent, jew 41.7%) meta mqabbel ma’ zoledronic acid (11-il pazjent, jew 7.2%). Il-

(5.1 snin).

ħin medju għat-terminazzjoni tal-Perjodu Estiż ta’ Osservazzjoni minħabba l-ħtieġa għal trattament mill-ġdid ta’ProdottPaget mid-doża inizjali kien itwal għal zoledronic acid (7.7 snin) milli għal risedronate

Sitt pazjenti li kisbu rispons terapewtiku 6 xhur wara t-trattament b’zoledronic acid u li wara esperjenzaw rikaduta tal-marda waqt il-perjodu estiż ta’ follow-up ingħataw kura mill-ġdid b’zoledronic acid wara żmien medju ta’ 6.5 snin mit-trattament inizjali sal-kura mill-ġdid. Ħamsa mis- 6 pazjenti kellhom SAP fil-medda normali fis-6 xahar (L-Aħħar Osservazzjoni Rrappurtata, LOCF).

L-istoloġija tal-għadam kienet eżaminata f’7 pazjenti bil-marda ta’ Paget 6 xhur wara kura b’5 mg zoledronic acid. Riżultati ta’ bijopsiji tal-għadam urew għadam ta’ kwalità normali mingħajr ebda ħjiel ta’ indeboliment fir-rimudellar tal-għadam u ebda ħjiel ta’ difetti tal-mineralizzazzjoni. Dawn ir- riżultati kienu konsistenti ma’ evidenza b’marker bijokimiku ta’ tibdil tal-għadam b’rata normali.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bil-prodott mediċinali ta’ referenza li fih zoledronic acid f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil- marda tal-għadam ta’ Paget, osteoporożi fin-nisa ta’ wara l-menopawża li jkunu f’riskju ogħla ta’ ksur, osteoporożi fl-irġiel f’riskju ogħla ta’ ksur u fil-prevenzjoni ta’ ksur kliniku wara ksur tal- ġenbejn fl-irġiel u fin-nisa (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Infużjoni waħda jew multipla ta’ 5 u 15-il minuta ta’ 2, 4, 8 u 16 mg zoledronic acid f’64 pazjent taw it-tagħrif farmakokinetiku li ġej, li nstab li kien marbut mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara li tinbeda l-infużjoni b’zoledronic acid, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma tas-sustanza attiva jiżdiedu malajr, u jilħqu l-quċċata fl-aħħar tal-perjodu tal-infużjoni, segwit b’waqgħa mgħaġġla għal < 10% tal-quċċata wara 4 sigħat u < 1% tal-quċċata wara 24 siegħa, u wara jkun hemm perjodu twil ta’ konċentrazzjonijiet baxxi ħafna li ma jaqbżux iż-0.1% tal-livelli tal-quċċata.

Eliminazzjoni

Zoledronic acid mogħti ġol-vina jiġi eliminat minn proċess ta’ tliet fażijiet: l-għajbien mgħaġġel miċ- ċirkolazzjoni sistemika f’żewġ fażijiet, b’half-lives ta’ t½α 0.24 u t½β 1.87 sigħat, segwit b’fażi twila ta’

eliminazzjoni b’half-life terminali ta’ eliminazzjoni ta’ t 146 siegħa. Ma kienx hemm

akkumulazzjoni tas-sustanza attiva fil-plażma wara dożi multipli li ngħataw kull 28 ġurn ta. Il-fażijiet

ta’ dispożizzjoni bikrin (α and β, bil-valuri t½ ta’ hawn fuq) jistgħu jitqiesu li jirrappreżentaw it-teħid mgħaġġel fl-għadam u t-tneħħija permezz tal-kliewi.

Zoledronic acid ma jiġix immetabolizzat u jiġi eskretat mingħajr ma jinbidel mill-kliewi. Fl-ewwel

24 siegħa, 39 ± 16% tad-doża li tingħata tiġi rkuprata fl-awrina, filwaqt li jibqa’ jkun fil-parti l-kbira

mwaħħal mat-tessuti tal-għadam. Dan it-twaħħil ġewwa l-għadam huwa komuni għall-bisfosfonati

½γawtorizzat

kollha u huwa preżumibbilment konsegwenza tal-analoġija strutt rali mal-pirofosfati. Bħal ma jiġri

ma’ bisfosfonati oħra, iż-żmien ta’ ritenzjoni ta’ zoledronic acid fl-għadam huwa wieħed twil ħafna.

Mit-tessuti tal-għadam, bil-mod ħafna jintreħa lura fiċ-ċirkol zzjoni sistemika u jiġi eliminat minn

ħ

mid-doża, u mhux affettwat

ġol-kliewi. It-tneħħija totali mill-ġisem hija 5.04 ± 2.5 l/h, indipendentiadux

m’g

 

mis-sess, età, razza jew piż tal-ġisem. Il-varjazzjoni bejn l-individwi u fl-individwu u għat-tneħħija ta’ zoledronic acid mill-plażma ntwera li kienet 36% u 34% rispettivament. Meta l-ħin tal-infużjoni kien

imtawwal minn 5 għall-15-il minuta, il-konċentrazzjoni ta’ zoledronic acid naqset b’30% fl-aħħar tal-

 

 

li

infużjoni, iżda ma kellha l-ebda effett fuq il-kurva tal-erja taħt il-konċentrazzjoni tal-plażma kontra l-

ħin.

 

inali

 

ċ

Relazzjonijiet farmakokinetiċi/farmakodi amiċi

 

medi

 

Ma saru l-ebda studji ta’ interazzjoni ma’ prodotti medċinali oħra b’zoledronic acid. Peress li zoledronic acid ma jiġix immetabolizzat mill-bnedmin u s-sustanza nstabet li kellha ftit jew l-ebda

ħila bħala impeditur tal-enzimi P450 li jaħdem b’mod dirett u/jew b’mod irriversibbli dipendenti fuq il-metaboliżmu, mhux probabbli li zoledronic acid jnaqqas it-tneħħija ta’ sustanzi li jiġu mmetabolizzatiProdottpermezz as-sistemi ta’ enzimi ta’ cytochrome P450. Zoledronic acid ma jintrabatx bil-qawwa mal-pr teini tal-plażma (madwar 43-55% jintrabat) u l-irbit huwa indipendenti mill- konċentrazzjoni. Għaldaqstant, nuqqas ta’ qbil minħabba qlugħ ta’ mediċini li jintrabtu ħafna mal- proteini mhuwiex probabbli.

Popolazzjonijiet speċjali (ara sezzjoni 4.2)

Indeboliment renali

It-tneħħija renali ta’ zoledronic acid kienet relatata mat-tneħħija tal-kreatinina, fejn it-tneħħija mill- kliewi kienet tirrappreżenta 75 ± 33% tat-tneħħija tal-kreatinina, li wriet medja ta’ 84 ± 29 ml/min

(medda minn 22 sa 143 ml/min) fl-64 pazjent li kien studjat. Żidiet żgħar fl-AUC(0-24hr), b’madwar 30% sa 40% fl-indeboliment tal-kliewi ħafif għal moderat, imqabbel ma’ pazjent b’funzjoni renali

normali, u nuqqas ta’ akkumulu tal-mediċina b’dożi multipli irrispettivament mill-funzjoni renali, jissuġġerixxu li tibdil fid-dożi ta’ zoledronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment renali ħafif

(Clcr = 50-80 ml/min) u moderat sakemm it-tneħħija tal-kreatinina tinżel għal 35 ml/min mhux neċessarju. L-użu ta’ Zoledronic acid Teva Generics f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-kreatinina < 35 ml/min) huwa kontraindikat minħabba riskju akbar ta’ insuffiċjenza renali f’din il- popolazzjoni.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tossiċità akuta

L-ogħla doża minn ġol-vina li ma kkawżatx il-mewt kienet ta’ 10 mg/kg skont il-piż tal-ġisem fil- ġrieden u 0.6 mg/kg fil-firien. Fi studji b’dożi mogħtija f’darba minn ġol-vina fil-klieb, 1.0 mg/kg (6 darbiet l-esponiment terapewtiku rrakkomandat fil-bniedem ibbażat fuq l-AUC) mogħtija fuq perjodu ta’ 15-il minuta kienu ttollerati sew mingħajr effetti renali.

Tossiċità sottokronika u kronika

Fi studji b’infużjoni fil-vini, l-ammont ta’ zoledronic acid li jifilħu l-kliewi kienet stabbilita fil-firien meta kienu mogħtija 0.6 mg/kg bħala infużjonijiet ta’ 15-il minuta b’intervalli ta’ 3 ijiem, sitt darbiet b’kollox (għal doża kumulattiva li kienet tikkorrispondi għal-livelli tal-AUC ta’ madwar 6 darbiet l- esponiment terapewtiku fil-bniedem), filwaqt li ħames infużjonijiet ta’ 15-il minuta ta’ 0.25 mg/kg mogħtija f’intervalli ta’ bejn ġimagħtejn u 3 ġimgħat (doża kumulattiva li kienet tikkorrispondi għal

ġol-vina, id-dożi li kienu ttollerati sew naqsu aktar ma twal l-istudju: 0.2 u 0.02 mg/kg kuljum kienu ttollerati sew għal 4 ġimgħat f’firien u klieb, rispettivament iżda 0.01 mg/kg u 0.005 mg/kg biss f’firien u klieb, rispettivament, meta jingħata għal 52 ġimgħa.

Meta ngħataw dożi ripetuti għal tul ta’ żmien li laħqu esponimenti kumula ivi li qabżu biżżejjed l- ogħla esponiment intiż għall-bniedem wasslu għal effetti tossikoloġiċi f’organi oħrajn, inklużi l-

passaġġ gastrointestinali u l-fwied, u fil-post mnejn tingħata l-infużjoni ġol-vina. Ir-rilevanza klinika

7 darbiet l-esponiment terapewtiku fil-bniedem) kienu ttollerati sew fi klieb. Fi studji ta’ bolus mogħti awtorizzat

ta’ dawn is-sejbiet mhix magħrufa. L-aktar sejba frekwenti fi st dji b’dożi ripetuti kienet żieda fi

sponġoża primarja fil-metafisis tal-għadam twil f’annimali li kienu qed jikbru kważi fid-dożi kollha,

sejba li rriflettiet l-attività farmakoloġika kontra r-risorbiment li għandha s-sustanza.

 

 

 

 

 

 

adux

Tossiċità tar-riproduzzjoni

 

 

ħ

 

 

 

 

Studji teratoloġiċi saru f’żewġ speċi, it-tnejn per

 

ezz ta’ għotja taħt il-ġilda. Teratoġeniċità dehret

f’firien b’dożi ≥ 0.2 mg/kg u ħarġet bħala malfor

 

azzjonijiet esterni, vixxerali u skeletriċi. Tbatija

 

 

 

 

m’g

 

tal-ħlas kienet osservata bl-aktar doża baxxa (0.01 mg/kg piż tal-ġisem) eżaminata fil-firien. Ma

 

 

 

li

 

 

dehrux effetti teratoloġiċi jew fuq l-embriju/fetu fil-fniek, għalkemm tossiċità fl-omm kienet qawwija

b’0.1 mg/kg minħabba livelli baxxi ta’ k lċju fis-serum.

 

 

 

 

inali

 

 

 

Potenzjal ta’ effett tossiku fuq il-ġeni u riskju ta’ kanċer

 

 

 

ċ

 

 

 

Zoledronic acid ma kellux effett tossiku fuq il-ġeni fit-testijiet dwar l-effett tossiku fuq il-ġeni li saru,

u testijiet fuq ir-riskju ta’ kanċ r ma taw l-ebda ħjiel ta’ potenzjal ta’ riskju ta’ kanċer.

 

 

medi

 

 

 

 

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

 

 

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Mannitol

Sodium citrate

Ilma għall-injezzjonijiet

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull vjal ta’ 100 ml, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħalla jiġi f’kuntatt ma’ ebda soluzzjonijiet li fihom il-kalċju. Il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat jew jingħata minn ġol-vina ma’ xi mediċini oħra.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

18-il xahar

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 sa 8°C u 25ºC

Mil-lat mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża mill-ewwel. Jekk ma jintużax mill-ewwel, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet qabel l-użu huma r-responsabbiltà ta’ min qed jużah u normalment m’għandhomx jaqbżu l-24 siegħa f’2°C - 8°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Ahżen f’temperatura taħt 30°C. .Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali wara li jkun infetaħ l-ewwel darba, ara sezzjoni 6.3).

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

 

 

awtorizzat

Borża b’ħafna saffi tal-polyolefin/styrene-ethylene-butylene (SEB) b’fetħa għall- nfużjoni tal-SFC

polypropylene magħluqa b’tapp tal-lastku u għatu li tneħħih b’sebgħek.

Kull borża fiha 100 ml ta’ soluzzjoni.

 

 

 

Zoledronic acid Teva Generics jiġi f’pakketti multipli li fihom 5 jew 10 boroż.

 

 

adux

 

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

 

 

ħ

 

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Biex jintuża darba biss.

m’g

 

 

 

 

 

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Għandha t ntuża biss soluzzjoni ċara li ma jkunx fiha frak u tibdil

fil-lewn.

li

Jekk tkessaħha, ħalli s-soluzzjoni mkessħainalitilħaq it-temperatura tal-kamra qabel tagħtiha. Proċeduri

asettiċi għandhom jintużaw waqt li tkun qed tiġi ppreparata l-infużjoni.

 

ċ

 

medi

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.Prodott

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Il-Pajjiżi l-Baxxi

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/912/004

EU/1/14/912/005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

01/04/2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati